De Boomklever April 1990

Page 1

Afgiftekantoor : Leuven

x

de boomklever Driemaandelijks tijdschrift van De Wielewaal afdeling Let. ven

jaargang 18, nummer 2 Verantwoordelijke Uitgèver

15 april :

1"

1989

A. Verboven, Tervuursevest 254 bus 3. 3000 Leuven


Inhoud Voo r wo o rd Vlinders in de

Kraanvogels

?

tuin Zeearend

pag

2

pag

3

pag

7

VOORWOORD Na

een winter die er in feite nooit een is geweest

ouderen onder jullie al mopperen nog echte winters-

:

-

ik hoor de

vroeger waren er tenminste

ontwaakt uw redaktie uit een weldoende winter­

slaap. Te

blijkt, want tjiftjaf zingt al

laat zo

en de vroeg, dan

de voorjaarsbloeiers zijn al uitgebloeid weken zijn deuntje.

weer te maken met vakantie-

Daarom

Alles in de natuur

alleen deze Boomklever is aan de late kant,

ook

ven echter

is

maar dat heeft

en bouwplannen.

is dit nummer een beetje aan de magere kant,

wij belo­

een beter uit de kluiten gewassen broertje voor de vol­

gende keer.

Wij hebben trouwens een aantal nieuwe,

frisse

ideeen,

maar daarover meer volgende keer.

BELANGRIJK

:

diegenen onder U die op de adressticker vooraan een

geheimzinnig uitroepteken dat

zij

(!)

zien blinken worden eraan herinnerd

hun ledenbijdrage voor 1990 nog niet betaald hebben

Zij worden vriendelijk verzocht dit zo snel brengen, zoniet hanteren wij onherroepelijk Voor hen en

voor alle anderen

:

!

mogelijk in orde· te onze besparingsbijl

veel leesgenot en kijkplezier en

tot ziens op een van onze volgende uitstappen.

De Redaktie


VLINDERS IN DE TUIN Iedereen met een tuin,

ook al is die klein en ligt hij in het

ontmoet daar in de zomermaanden wel eens een vlinder

:

harlJi·

een klei ne

melsleutel of een koolwitje dat uitgerekend jouw bloemkolen hee ft

zich van een talrijk Meestal

Leuven

cle

op

om

.Jls

ze

die even snel weer verLJ..,·,jnc11

J/oe kan je nu je eigen tuin aantrekkelijker

maken

voc

voorkom tt : ,

zodat er niet alleen grotere aantallen en meerdere soorten

vl inde"rs,

maar

.n de

Een eenvoudig advies,

.;e hebt

zo in de aard van

"zet die en die planten en

vlindertuin" bestaat jammer genoeg niet.

plantenkeuze,

maar ook door de

een

Vlinders hebben namelijk r .et enkel

een duidelijke voorkeur voor bepaalde plantensoorten, vaak zeer specifieke,

ze

Luin.

bovendien ook een groter gedeelte van hun levenscyclus doorbrengen

een aantal andere,

lie­

L 1tgekozefi

(en vraatzuchtig) nageslacht te verzekeren.

zijn het ecl1ter toevallige gasten,

gekomen z.ijn.

va11

\,"r:-s

maar ze stel; ''n tevens

eisen aan hun leefomgevin�.

inrichting en het onderhoud

Door

de

tui n kun­

van onzt

nen we proberen aan die specifieke eisen tegemoet te komen. EERST IETS OVER

VLINDERS

Ei-rups-pop-vlinder Vlinders maken,

zoals vele andere insekten,

een

volledige gedaante•:sseling

door.

Dij veel soorten vlinders z11n mannetje en vrouwtje m oe i li jk derscheiden.

Na de paring

(zijzelf zien het verschil

van e.'J:aar

bevruchte vrouwtje op zoek naar planten die de rups j es later als

gebruiken

(de waardplant). :

Sommige soorten nemen het met de

het koevinkje bijvoorbeeld dropt zijn

)

on­

te

gaat liet

vc:"dsel

Ze legt ddn of meer eit j es op de plant,

leen of anders in groepjes. kroost niet zo nauw

'

blijkbaar wel

kunnen

�oms al­

zorg

''"Or hun

(of m o �c

haar) eitjes al vliegend in een polletje gras en de jonge rups jes

ik

,:oet<'!n

zeggen dan

zelf op zoek gaan naar geschikt gebladerte om hun honger te stil l er Uit de eitjes,

niet groter dan een speldeknop,

verte niet op een vlinder lijken twee

totaal

verschillende insekten waren

het gebladerte van de waardplant, van het

komen wezentjes die

verste

in de

(vroeger dacht men zelfs dat vlin1:er en rups

!).

Deze rupsen doen

hoewel sommige

aan

zich.·.�egoed

lekkerbekken zo a l , '

de rupten

j o nge �l oemknop pe n .

vuilboomblauwtje enkel genoegen willen nemen met de

de

In de meeste gevallen is het erg belangrijk dat de vlinders hun ei!jes op juiste plant leggen,

want rupsen zijn meestal zeer kieskeurige

jes van de kleine ijsvogelvlinder zijn nog meer verwend waardplant,

de kamperfoelie,

:

zij eisec

Niet t e verwonderen

bijvoorbeeld leven van brandnetel.

Dat is

no d i g o o k

w.

trouwens wanneer j e

welk enthousiasme zij hun waardplant telijf gaan.

De rupsen van de

'

b ekij kt

door middel van een gesponnen kussentje en Ogenschijnlijk begint nu een rustfase,

verandert

in

te veran­

Als

stevige: rups.

deze volgroeid is kruipt hij naar de onderkant van een blad,

met

dagpauwoog

Binnen twee weken slagen zij er,h

deren van een amper zichtbaar rupsje tot een potlooddikke,

driegt.

dat hun

in de halfschaduw staat of zij weigerc1 te et<'!n.

1'ijdens hun groei vervellen de rupsen verscheidene keren. want z i j groeien pijlsnel.

e te �s . De rups­

veran,ert zich

een pop.

maar ook nu weer bli j kt dat sc/1i j n

o<!­

Dinnen in de pop voltrekt zicli immers een reorganisatie var: de

lichaamscellen in een verbazingwekkend proces pop wordt vlinder.

dat men

metamorfose toemt

:

de


Uiteindelijk barst de pop open en moeizaam kruipt de vlinder naar buiten. De vleugels zijn nog nat en opgevouwen.

Om te kunnen vliegen moet de vlinder eerst

zijn vleugels strekken door de aders vol lichaamsvocht te pompen en ze vervol­ gens te laten drogen. volkomen hulpeloos. gen

De

:

he t

Een hachelijke onderneming want ondertussen is het dier

Pas wanneer de vleugels droog zijn kan de vlinder wegvlie­

begin van een nieuwe levenscyclus ...

meeste soorten vlinders vliegen zo'n

2 tot 4 weken rond en sterven dan.

die korte tijdspanne hebben zij een partner gezocht, voor

de volgende generatie.

Vlinders zoals de kleine vos en de citroenvlinder,

die overwinteren als volwas­

sen vlinder kunnen daarentegen wel een jaar oud worden doordat rust

In

gepaard en eitjes gelegd

ze zo lang in

zijn.

Om te kunnen

energie, mennektar

rondvliegen en om te zorgen voor nakomelingen hebben vlinders

zeg maar voedsel, :

nodig.

De belangrijkste tuel voor vlinders is bloe­

suikers en kleine hoeveelheden eiwitten,

vitamines en smaakstoffen

opgelost in water.

Het de

hun lange roltong wordt de nektar uit de bloemkelk opgezogen. tong,

7 centimeter,

varierend van een millimeter tot wel

De lengte van

bepaalt uit welke

bloemen gedronken kan worden. Meestal ligt de nektar zodanig opgeslagen dat de nektar de bloem tevens bestuift.

vlinder bij het zoeken naar

Voor wat hoort wat

!

�ektarplanten en waardplanten

Uit

het voorgaande is het duidelijk dat een tuin moet beschikken over goede

nektarplanten.

Deze nektarplanten slagen er door hun geur en kleur vaak in

vlinders uit de nabije omgeving

Wil

(de tuin van uw buurman

je die vlinders langdurig in uw tuin houden,

staan waarop vlinders eieren willen afzetten

:

?)

aan te trekken.

dan moeten er ook planten

waardplanten.


Wa ard p l a n ten en nektarplanten nek tar pla nten

zoals

buddleia,

verschil lende

zijn meestal

kleine vos bij voorb ee l d heeft de

br a n d net e l

als

plantesoo1 _tcn .

waardplant

en

t erwijl

De

meerdt..•r0

hemelsleutel en akkerdistel.

De meeste vlinders hebben slecht êên of enkele waard plant en , plantesoortcn

bezot�l

ze nektar

zoeken op een hele

reeks

van

meesltl

wilde

pla11U n

waarollder

ook cultuurplanten.

Vlinders zijn zoals alle insekten koudbloedige is afhankelijk van de

vlinderlichaam een

omgevingstemperatuur.

temperatuur bezi t ten van

zomerdag is da t ui teraard geen probleem

:

dieren.

Om te

lichaam•temperaluur

Hun

het

kunnen vliegen m0el

tenminste

20

C.

de vlinder gaa t

Op ee�

z itt en

gebruik t zijn vleugels als zonnepaneel en kom t op die ma ni e r

al

zonnige

zrnnen, vlieg­

op

snLl

temperatuur. Op koude, kunnen

bewolkte dagen

houden de vlinders

k ra c htig

mel

ders die

's nachts vliegen.

de vleugels te tr i ll en .

De l ig gi ng van uw tuin is dus nig e ,

beschu t gelegen

zich ve rschol e n .

Bij

•arstoring

ze hun lichaam hebb en o p g e warmd dooi

ze pas wegvliegen nada t

Di t v leug eltr il l en zien

bela ng rij k

erg

tuin op he t

voor

de

frissere

De vlinders in een

tuin op he t noorden

het

zomeravonden blijven de vlinders

zijn meer

oo"

vlin de r r ij k do�

zuiden trekt al vroeg in

vlin der s en oo k op

we

s ne l

bij

:

een

voo •j a ar

hier

e�

vl i11-

zon­

veel

z�tief.

afhankelijk van wieme

zomerse

dag en om te kunnen vliegen.

lleschulting Naast warmte hebben dagvlinders ook b eschu tt i ng nodig. windvla gen ,

beschutte, veel

winderige tuin kan

vl in der s

z o ' n geval

Vlinders

hu�jen

zij hebben daar dui delij k last van tijdens he t v l iegen,' zullen er

je d e m ees t

Wat

struiken of

.

DE TOP 'fIEN VAN NEK1'ARPLANTEN IN uw ·ruIN

Phlox

drummondii

-

vla111bloem

Lavendula officinalis Buddleia spec.

-

lavendel

- vlinderstruik

Aster novi-belgii Echinops spec.

- herfstaster

- kogeldistel

(op kalk)

Hesperis matronalis - damastbloem Origanum vulgare Sedum

- wilde marjolein

telephium

Senecio jacobaea

-

van 011-

a antr e k kel ij k e planten n1arze t t e n ,

nooit ro nd fladd eren .

de nodige beschutting

niel

In een

- h emels l eu tel jacobskruiskruid

Verbena bonariensis

- ijzerhard

een

h'9

geve11

in


Bijlage

:

de meest algemeen in de tuin voorkomende vlinders

Nederlandse naam

Lati j nse naam

waardplant(en)

Citroenvlinder

Gonepterix rhamni

vuilboom,

Klein koolwitje

Pieris rapae

kool,

Klein geaderd wi tje

Pieris napi

kruisbloemigen

Kleine Vuurvlinder

Lycaena phlaeas

schapezuring,

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

wikke en klaversoorten

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

hulst,

Atalanta

Vanessa atalanta

brandnetel

Distelvlinder

Cynthia cardui

brandnetel,

Kleine vos

Aglais urticae

brandnetel

Dagpauwoog

Inachis io

brandnetel,

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

brandnetel,

hop,

Landkaartje

Araschnia levana

brandnetel,

hop

wegedoorn

kruisbloemigen

klimop,

/Jont zandoogje

Pararge aegeria

grassen

Argusvlinder

Lasiommata megera

grassen

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

grassen

Oranje tip

Anthocharis cardamines

veldzuring vuilboom

distels hop wilg

look-zonder-look pinksterbloem

1 "�

tÎ@� ·:1·,·,

J


KRAANVOGELS ? ZEEAREND ! F.én van de voord elen van het "se c retarissch a p "

't, e sta a t

uit het rep;elmatig in de bus duikelen van de cor,tact­ blaadjes van de andere Wielewaalafdelingen. aller le i

ik o.a.

tochtverslagen:

Hieiin

vind

een interessante bron

om toekomstige activiteiten te plannen. De laatste jaren ontmoette ik g ere g eld enthousia3te slagen van meerdaagse tochten naar de grote merè�

Frankrijk in de buurt van S t-Di z ier en Troves.

ver­

in NQ­

r.�t plan

om hier met WIA-Leuven heen te trekken sluimert C.us reed s wij ze van voorbereiding

geruime tijd. lU,i op wi,i

28

en

29-1-'89

verke':iden we

deze streek. Een woordje uitle�

er aantroffen,

e n wet

leest TT hieronder in een - uj ';p;ebreid,

toegegeven - verslag .

Zondag

)

28-1:

ils U op

2

" The lonp;est day" moet je alle r l ei

dagen deze streek wil bezoeken,

ongemakken trotseren. Welke bij de mens staat

zijn volledig verstand Ook iet

zondagnacht om half vier op ?

behalve denderend weer

( r e g en

en storma c ht i ge

zijn­

alles­

wi�d)

zijn

niet van die aard om ons op te monteren. Maar zie,

éénmaal in

'la d ou c e France'

stopt he t' hemelwater.

Het moraal stijp;t eveneens pijlsnel o.i. v .

crois­

ovenv1rse

s ants en enkele tassen koffie. Dik 4 uur riiden van Leuven ligt het Lac

du

Der-.�hantecoq.

Dit m e er is het grootste wateroppervlak van NW-E'1ropa;

is

echter w el volledig kunstmatig.

In

1910

het

Parjjjs

kw a m ialf

onder water te staan doordat de Seine en haar bijrivieren

een "uitstapje" ma akten buiten hun normale Een rigoureus waterbeheersingsplan

werd

beddi��

uitp;edok�erd o m

m.b.v. reu s ach ti g e reservoirs het wassende

w a te r

onder kon­

trole te houden. Ret Lac du Der-C han tecoq heeft een oppervl ak te vin 4.800 ha. De dijk rond het

meer is 77

km l a n g .

lijke oevers loopt het meer via

Vooral lang3

allerlei

uitlopers ver uit in het omringende

�rilliP

de ooste

Revormde­

eikenbos.

Het woord "der" is trouwens van Keltische

ori�i��

en

staat

voor "eik". Ook Chantecoq is g e mak k elijk te ve rk � aren .


Naast het uit gestrekte eikenbos

3 dorpjes roemloos ten onder:

'Forêt du Der' F,ingen ook

C hantecoq ,

Nuisement en

Champaubert-aux-Rois. Van Champaubert blijft alleen het kerkje over op het uiterste puntje van een s chiereiland over. eerst kennismaken met het meer:

Het is daar dat we voor het

een brede oeverstrook,

eiland­

jes in alle soorten en maten en water tot aan de horizon.

"�'v.J1-.l11

eenden en enkele tientallen slobeenden. wel op zelfkastijding Wat is

?

er echter wel

T i entallen

aalscholvers rusten op de ei­ r,rauwe ganzen en riet ­

Ook 14 kleine zwanen hebben

ganzen grazen op de meeroevers.

hier hun winters bivak opgeslagen . 1

Futen tellen lijkt hier

landen of draaien rondjes in de lucht.

kraanvogels de show

3 krak-

enkele tientallen sl�e�n,

Er is weinig water"wild":

Maar natu urlijk stelen de

Overal zitten kleine groepjes te foera­

geren op de droog�evallen meerbodem. Maar "the show must go on" waar erg ver)

• • •

Een adulte slechtvalk zit

op een boomstronk.

De �eeroevers rond het

(welis­ kerkje

zijn bezaai d met het puin van het verdronken Champaubert.

'l'usson

de begroeiing scharrelt een groep putters zijn kostje bijeen. Met de telescoop zoek ik een uitlo p er van het meer af: voorgrond enkele kraanvo g els , rei gers over maar heu wassen sch uurdeuren , kreet

luidt:

maar the

dat is 'm:

een belachelijk

"Zeearend".

king

fatsoenlijk

Jawel,

• • •

op de

achteraan vliegen enkele blauwe vleugels als vol­

korte witte staart.

De

Mijn metgezellen komen dra aangehuppeld

verdwijnt achter het bos vooraleer de anderen hem

gezien hebben.


Onze poging om de zeearend terug op te sporen blij[t niet geheel vruchteloos.

De bosrand lan gs de weg D 384 �erbergt

kennelijk allerlei gevogelte.

heen en weer;

2 ·;

Eén ei en

kleur in een groep barmsijzen;

een

een �sperwer s c h ee rt

g o u dvink brenr;en

SO-tal a ppe l vi � ; en vliegt langs.

We rijden dan maar naar de westelijke dijken,

naar de andere

kant van het meer.

is h·.'t al een

Aan de

"Port de Chantecoq"

enkele tientallen witte kw ik ke::

klein beetje lente: het slik rond en een

J

zwarte roodstaart

(reeds

in.prachtkleed)

N�ast kraan­

struint rond tussen de steenblokken van de dijk. vogels

(of wat dacht

een beverrat.

U)

lop en op

en rietganzen hier ook een wulp

en

Net voor we dit pun t verlaten valt ein 3roep

van enkele honderden kraanvogels in. Een weinig verder liggen een SO-tal grote zaap;bekk�n

waar zelfs duikeenden zoals kuif- en t a f elee n d

donker

arriveren groepjes kraanvogels:

groepen op de eilanden in het meer.

!

N�t voor

ze vormen omvangrijke

E venre di g met (e aa ntal

len neemt ook het trompetten en statig vertoon toer

net voor

zonsonderp;anp; levert een onvolledige telling 550 ex. ik

nog wel eens een dag vogels kijken a fsl uiten

Maandag

29-1:

en zo­

Zo wil

• ,

Het weerbericht gaf "storm"

In een tent slapen heeft naast smaden voordelen.

zijn nadelen ook ni�t

te

ver­

B en t U al eens gewekt door roepe�le kraan­

vogels ? Probeer dan maar eens t

efo lijven

Ret weer is nog beter dan gisteren:

li p; e; en

�·

de wind is gaa�

en

lisp;en

een midwinterzonnetje maakt letterlijk het mooie wc�r. De slechtvalk heeft al een prooi bema c hti g d en vlie�t ermee naar zijn 11e privé.

De groep

putters van �isteren

versterking gekregen van ti e n t a l le n l";rocnlinp;en en

�eeft �nkele

nu

ri

n°:­

mussen. Een fikse wandeling in de

om g e vin g levert naast

schitterende panorama's op het meer.

van everzwiJn en ree zijn de moeite waard. een rode wouw voorbij terwijl e en juv.

op 6

m

van ons postvat.

dorre eik)

'd&s Ublichc'

Ook 6 nonnet�Gs

en Gporen

Te Giff6Jmont

torenvalkje

zeilt

)nbcvreer: ti

z eearendboo m

(een }Jlossalc

geluk te beproev e n

bij hc:t Lac de zu i d we [ t e n van

Maar de

is leeg.

We besluiten dan maar ons la For@t d'Orient, bet Lac du Der.

in vogelvlucht 4S

km ten


Vroeger werd , dit meer door de kraanvogels bruikt maar sinds

als

slaapplaats �e­

'74 geniet Der-Chantecoq veruit hun voorkeur .

Dit meer werd als eerste aangelegd om het debiet van de Aube te

Ook hier bevond zich vroeger een uitgebreid eikenwoud.

regelen.

In december en jan u ari staat het water erg laag:

op de eerste

uitzichtplaats speuren we de honderden boomstronken op de meer­ bodem af.

the

Een prachtig panorama, Of toch,

eagle.

met een kleintje erbij .

dikken "

de zo

n}s chijnt:

everything but

na enkele minuten merkt .Tan nen

"helen

Alles is relatief natuurlijk:

in de Dijlevallei is een rode wouw

1);! ;yviv<LS E

"nen dikken";

MET HUN

hier verzinkt ze in het niet

'fé'RZHJ

TA1'jjrn1 .. !

niet tegen haar compagnon: een onvolwassen zeearend. Na wat bakkeleien verdwijnt dit vliegend tapijt achter de boomhorizon. kreet: Wel,

Kent U de

"We want more

• • •

"

?

zoiets dachten wij toen

en de kaart toonde ons een paar km verderop een tweede " ,,

.

Op d'eze plaats is er een zand­ strand à la Hofstade.

Ander­

maal moeten hier ontelbare eikestronken

gecheckt worden of er niet ergens een vogel op-,

tegen- of tussenzit.

Een ver verwijderde bruine klomp wordt

als zeearend vermoed en we besluiten de vogel te benaderen. �erwijl we langs d e

meeroever vorderen,

arend langsvlie g en:

naar zijn gele snavel en onregelmatig ge­

komt plots een andere

vlekte staart te oordelen een onvolwassen vogel van 5 oud.

à 6 jaar

Met l og ge vleugelsla�en verwijdert dit vliegend fort zich,

paniek zaaiend onder alles wat vleugels heeft. ons model nog steeds op een grote boomstronk.

naderen,

z

i en

we

hem steeds beter.

Ondertussen zit Naarmate we hem


Wie schetst onze verbazing als plots achteraan in ons telcGcoop­ veld een volwassen zeearend voorbijflapt:

we kunn t n hem primn

volgen tot hij achter een beboste oever ui t het Een tijdje later wordt onze aand a cht alweer

zi�ht

van ous

ceraakt.

zittend

model afgeleid als de onvolwassen zeearend op ider.tieke l aag over het water in onvervalste

B-52

'11ijzc

stijl wegflapt.

Ook ons model heeft er nu genoeg van en verheft

zi�h

in de

lucht.

De eenden en kieviten zijn er niet �erust in en vliep;en allemaal op. Alle kenmerken van deze zeearend wijzen op eer. erp; jonr'.e '"' onkere staart en witte okselvl e kje s . Moeiz3.am wint hi,1

vogel:

d.

hoogte boven het bos. . arend te zien;

Inmiddels is daar alweer ecu adulte

deze maal cirkelt hij/ z ij

zeearend begint ook rondjes te draaien. zien liever nou den adulte,

op thermi.:�k;

W aar o p koruientanr:

scholvers)

De andere vogels

(o.a.

doen niet meer ter zake.

zefl;t ons hoegenaamd niets meer

"Ik

witte sjeit"

deine hee ne scho e w en E.

Als beide arenden tot verre stipj es gereduceerd zijn,

het welletjes.

zee-

jonr'.e

de

vinden we

tientallen r i et s an z e n en

Zelfs een eenz3me Oververzadigd,

krnnnvo1r,el

�oemt men dnt .

'1\an de wagen aangekomen, bevestigt een pla a t s e li jk · � VOfielkijker ons vermoeden dat we in totaal 4

zeearenden hebber.

De terugrit levert naast mooie landschappen we i n i r Om half twaalf komen we uiteindelijk te Leuven

voldaan. He r w ig Blockx

.Tan Wellekens

P h ilip pe S m et s

aan,

cezien. vop;els moe

op.

mnar


KALENDER 'l:!>nci�g

20

1990

mei

41 ste wielewaalcongres met als

cle V em er va l 1ei

tl1em.1

Alle details in het mei-nummer van de Wielewaal

.1990

Zaterdag_26 mei

:

Dagtocht met eigen wagens naar de Ourthevallei. Een nieuwigheid op ons programma. flora,

�oensdag

6 j un i

1990

vogels,

8.00 hr Leuven Station

Leiding

Herwig Blockx

Bestuursvergadering bij

31, 3360

JO

juni

1990

Alweer een primeur

!

Marc Herremans

Vlak over de Belgisch-Duitse Hier vind je nog rust

dorpjes die zo uit een prentenboek

te komen,

kalk­

Roosbeek

grens begint het Eifelgebied. en kalmte,

Orchideeen,

is er allemaal.

Afspraak

Kasteelstraat

9 en

vlinders.... het

lijken

uitgestrekte natuurgebieden en kleinscha­

lige landbouw . Een uitstekend gebied dus voor een rustig wandel-

en

natuurstudieweekend. Geinteresseerden bellen voor

25

me i

kwestie van vervoer en logement

7 en

8

juli

1990

Afspraak

7. 30 hr Leuven station

Leiding

André

Ons

klassiek

naar André,

(016/23 81 84)

Verboven

Gaume-weekend

Zaterdag de omgeving van Florenville

- degenen die vo­

rige ma al meeware11 herinneren

zich zeker nog de

liavik,

zondag Torgny en omstre­

Nijmeegse kapel, ... . -

raven

ken. Deelnemers bellen voor Afspraak

verder ook nog

8n dan is er voor augustus

voor

s ept em ber

:

(weinig) :

leven

:

1 j uli

naar André

7. 3 0 hr Leuven Station

:

vogels

in de velden van

in en om het water,

Vossem

onder de deskundige

Jo Bogaerts.

Méér d eta i ls

(016/23 81)

in het volgende nummer van de Boomklever

lei d ing

van


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.