De Boomklever Januari 1990

Page 7

t WAARGENOMEN OP ONZE TOCHTEN�

De kraanvogel (Grus grus)

Op onze laatste uitstap naar de Hoge Venen, derde opéénvolgende jaar raak:

was het voor het

van dichtbij mochten wij 38

kraanvogels gadeslaan op hun tocht naar het verre zuidwesten. Nu is de kraanvogel al bekend �inds de verste Oudheid.

Zijn

luidruchtige en imposante trekformaties zijn door de eeuwen heen zelf het symbool geworden van de vogeltrek.

QE��-BE��-��-��E������ Biogeografisch behoort "onze"

kraanvogel tot de fauna van bet

west-palearctisch.gebied dat Europa,

het gebied rond de Middel­

landse Zee en Azië ten N van de Himalaya beslaat. Binnen dit gebied komt de soort bijna over de gehele breedte,

'transpalearctiscb') d.w.z.

voor in de bos- ,

gematigde en steppe­

gebieden. In de droogtezone ten zuiden van de palearctische bosgordel wordt de kraanvogel 11vervangen11 door de Jufferkraan (:Anthropoides virgo).

In de Siberische toendra komt bovendien erg zeldzaam

ook de Siberische witte kraanvogel (Grus leucogeranus) voor. In Noord-1\merika wordt op dezelfde breedte als 11residente11 kraanvogel de Sandhill crane (Grus canadensis)

aangetroffeno

De Sandhill bezit eveneens een witte grote broer: Crane (Grus americana) tegenhanger.

de Whooping

die nog zeldzamer is als zijn Russische


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.