De Boomklever Januari 1990

Page 1

Afgiftekantoor : Leuven x

de boomklever Driemaandelijks tijdschrift van De Wielewaal afdeling Leuven

1 1

:1 .

i

---·· ·

·

· ·-· ·

· ·------ - · - - - -

· -- --

-

\,

Jaargang 18, nummer 1 1

\

25 januari 1990

Verantwoordelijke Uitgever : A. Verboven, Tervuursevest 254 bus 3, 3000 Leuven


------ · . -·-· ·-·----

Vqprwoorä IH·nl.o

1111lI11

111111·

l

1•11c1l11. l <11

11

l1 I

1•,11

lezer, WrJ

een flinke Boomklever.

l1()11\Jnwf1nor1 die

1.rn l1l.1�11L1111

l1cc('l;

r,

v1111

uw

niet die luid-

Noen,

U eventueel zou kunnen gebruiken om

vtoonst

Ons tijdschrift

toe te pleisteren.

�Jjd111111d11 r111rl jn11rsperiode onder de kalkoen gelegen en

het heeft 0011

lH til

L l,\(1

1·;oçluurd voor deze op wos.

Vandaar dus

dat U nu pas dit loonl.. Vanwege de redactie alvaot 'C)O en we �even U alvast

ollc

�oluk voor wat er nog rest van

een hnncH1�0

voornemens dienen gem.e.akt te worden

t:i.p. i.n

U weet dat goede

december.

één uitzondering en Uw laatste (maar bootc) jaar luidt (lees luidop, IK G1>

Er is echter

voornemen voor dit

dan blijft het beter hangen):

DIT J:1-AR MEER N.�AR

DE TOCHTEN VAN DE WIELEW�/'JIL-LElNEN

't Is maar dat U het weet natuurlijk

• • •

Tot dan, Herwig Blockx


INHOUD

Voorwoord •••••••••••••••• 2 Verslagen: Hoge Venen ••••••••• 4••••••••• 6 Zeeland Waargenomen op onze tochterr •••••o•••••••••••• Familienieuws .

.. . . ..... .

7

A4

15

Waarnemingen

Kalender •••••••••••••••• 16

1

Herkomst van de illustraties ----------------------------

( voor

zover bekend)

R. Stuurman

1

L. Svensson

3

H.

Blockx

G.

Brusewitz

4-'

7,9, 11,12

Y. Guermeur

SPIJTiG" De'

8, 12

TIJP fOV'fltlj��,.,,

14-


V__ erslag_e_n

___ _

Zaterdag 4-11-'89 : Hoge Venen -----------------------------De eerste zaterdag van november, vakantie,

het weer is prachtig.

kort na de Allerheiligen­ Té prachtig kennelijk want

hoe verklaar je anders het luttele deelnemersaantal;

de

ondore Wielewalers van Leuven zijn reeds begonnen aan een

(lnngo 11) winterslaap Voor do zo v o ols t e keer oon

en ja,

ja,

ik weet het wel;

het is

lovonagroot clichét

DE t.FWEZIGEN H/\DDEN ONGELIJK Wij beginnen onze tocht in Sourbrodt,

kwestie om de wandel­

drukte rond Baraque Michel en Botrange te vermijden. Vlak voor onze stopplaats zien we in een weide tegen het bos aan een ander vogel"liefhebber11 met lokvogels, kooitjes en andere vangtuigen:

te mijden dus

klap­

• · - ------.

Aan de rand van de weg zitten op een berg asfalt een paartje zwarte roodstaarten.

Nooit

voor­

heen zag ik zo duidelijk de witte vleugelvlek bij het mannetje. Even kijken in de gids en jawel, Ian Willis tekent de vogel zo­ als wij hem gezien hebben. Een beetje later laten we de wagen achter en vertrekken te voet; eerst. door het bos

(paddestoelen à volonté),

dan la.ngo een

beekje door het veen met een buizerd en een sperwer ulo met­ gezellen. Ondanks de strakke zuidwestenwind is er veel trek vun znng­ vogels als kramsvogels,

koperwieken,

graspiepers,

vinkon,

veldleeuweriken en houtduiven.

We staan nog maar net op de spoorwegberm aan het Horzo�onvenn als

<

jawel,

wij hebben er een abonnement op

vogels verschijnen

.

Ze moeten flink tegen de

) ploto 38 kraan­ wind optornen en

we krijgen een mooie illustratie van "verdrifting".


Al dit bijsturen vergt zoveel aandacht dat ze er warempel stil van worden.

Zelfs het "kroe11

reactie uit;

geroep van Herwig lokt weinig

hij zal eens moeten gaan oefenen in Hornborgasjön.

Aan het Schwarzes Venn is alles stil. glimmerinktzwammen fotografeer, stoel aan het proeven.

zijn de anderen druk padde­

Schrijf maar bij in uw Phillips:

groene schelpzwam smaakt naar

�addestoel�n kleuren.

de

" zwam ".

zijn er trouwens in grote aantallen,

vormen en

We zijn zeker geen echte kenners maar determineren

toch kleverige koraalzwam, dooier-,

Terwijl ik een groepje

paarse knoop-,

en winterhoutzwam.

zwavelkop;

kastanjeboleet,

grote oranje beker-,

valse

asgrauwe koraal­

Ook de vermiljoenhoutzwam was weer van de

partij. �

Een eerste blauwe kiekendief scheert boven de Fagne de Cléfaye1 een

î

die haar zuidelijke richting zelfs tijdens haar onrustige

j achtvlucht bewaart,

of was· dit toeve.l ?

Op onze verdere tocht zien we deze slanke prooivogel nog 3 maal.

�•t.1

Wanneer we de Fagne Wallo

� de

plots versluierd door regen.

toren van Signal de Botran5e

We zoeken dekking tegen de striemen­

de regenvlagen en ook grote groepen kramsvogels vinden dit wear· verre van prettig.

Ook een

blauwe kiekendief vindt de combina­

tie van regen en wind niet meteen het einde en verdwijnt dan ook in een "gone with the wind" ijltempo. ""

De beuken van Petite Oneu zijn een bekend baken en daar vinden we oo� de verklaring van de grote bendes kramsvogels: bessen doen hun naam eer aan. rood van de bessen.

Zelfs in dit grijze weer zien ze

Ook vossen weten die bessen te waarderen,

oordelen naar hun overtalrijke uitwerpselen. wil

alle lijster­

ook wat" mee want,

Hier speelt

te

"het oog

voor zover we dit kunnen beoordelen,

de

bessen passeren op het eerste zicht ongehinderd door het vosse­ binnenst-e. Langzaam valt de avondschemering. naar een café.

Wij spoeden ons naar de auto en

Warme soep en warme wijn brengt terug wat kleur in 1

wangen en oren. Een autorit van zo Ons verdiets

'n anderhalf uur brengt ons terug thuis.

VOOR HERHALING VATBAAR André Verboven


23-12-'89:

Zeeland in de winter

Sommige uitstappen zijn z6 zijn uit onze kalender. voor:

klassiek dat ze niet weg te denken

Daar is natuurlijk een éénvoudige reden

ze dragen een garantielabel voor interessante waarnemingen.

Aan de Middelplaten aan het Veerse Meer b.v.

8-12

lijk een slechtvalk :1 op prima;

op de uitstap niet.

en

13-1

overwintert gewoon­

zagen we hem (een adult

Ongetwijfeld was bij aanwezig

én

<f)

in

de lucht want grote wolken vogels verduisterden de iucht. Zools dear waren:

een 70-tal kluten,

kol- en rotganzen,

enkele grutto's,

t

In de buurt ook een sperwer en een onvolwassen dief of was dit slechts " radio ons voorhield

brand-1

blauwe kieken­

Ä trick of the light " zoals de boord­

?!

De Flauwers- en Weversinlagen nabij Zierikzee waren eerder flauw,

vond ik.

Toch 2 sperwers,

en een �smelleken.

U kent bet,

Eigenlijk dus toch de moeite

dus wacht maar af tot in

lagen volgt Brouwersdam.

Scheelhoek en er zitten ijseend,

'90)

En waarom zult U zeggen,

nen we kort op antwoorden:

!

wij hebben een vast traject in Zeeland

aan een alternatief,

Een

heel wat brandganzen en°rottersn

(wij dokteren en na de In­

wel daar kun­

het ligt halfweg de Inlagen en de

's winters bijwijlen schitterende vogels.

een roodkeelduiker en een grote stern

sprongen tussen het

'normale grut'

(1)

eruit.

Het Havenhoofd werd versluierd door regen en ook de kleine alk was weg.

Jammer eigenlijk,

een roodhalsfuu:b en enkele honderden

pijlstaarten brachten soelaas. De weides te Goedereede bevatten deze winter weinig ganzen maar toch vonden we een groep rietganzen. Door de motregen naar Stellendam waar aan het Haringvliet de "Plaat van Scheelhoek" Op

13-1

ligt:

jl. telden we 8 bruine kiekendieven;

3; het slechte weer zal e Wel een

(zeer)

wijkend eks.

rfw el

kolganzen,

grauwe ganzen·

Tussen de brandganzen vonden we ook een af�

dat ik ook op

is deze gans een

op de uitstap maar

voor iets tussen gezeten!hebben.

grote groep brandganzen,

en een sneeuwgans.

25-11-184

aldaar zag.

Waarschijnlijk

"joint-venture" van een brandgans en een

sneeuwgans "blauwe faze". soms ?

een schitterend natuurgebied.

Volgend j'e.ar gaan we terug,

of niet

Herwig


t WAARGENOMEN OP ONZE TOCHTEN�

De kraanvogel (Grus grus)

Op onze laatste uitstap naar de Hoge Venen, derde opéénvolgende jaar raak:

was het voor het

van dichtbij mochten wij 38

kraanvogels gadeslaan op hun tocht naar het verre zuidwesten. Nu is de kraanvogel al bekend �inds de verste Oudheid.

Zijn

luidruchtige en imposante trekformaties zijn door de eeuwen heen zelf het symbool geworden van de vogeltrek.

QE��-BE��-��-��E������ Biogeografisch behoort "onze"

kraanvogel tot de fauna van bet

west-palearctisch.gebied dat Europa,

het gebied rond de Middel­

landse Zee en Azië ten N van de Himalaya beslaat. Binnen dit gebied komt de soort bijna over de gehele breedte,

'transpalearctiscb') d.w.z.

voor in de bos- ,

gematigde en steppe­

gebieden. In de droogtezone ten zuiden van de palearctische bosgordel wordt de kraanvogel 11vervangen11 door de Jufferkraan (:Anthropoides virgo).

In de Siberische toendra komt bovendien erg zeldzaam

ook de Siberische witte kraanvogel (Grus leucogeranus) voor. In Noord-1\merika wordt op dezelfde breedte als 11residente11 kraanvogel de Sandhill crane (Grus canadensis)

aangetroffeno

De Sandhill bezit eveneens een witte grote broer: Crane (Grus americana) tegenhanger.

de Whooping

die nog zeldzamer is als zijn Russische


��-��j����-����-�QE���� tlthnns,

zo denkt onze kraanvogel erover.

Waarschijnlijk broed�.

den na de laatste Ijstijd kraanvogels zowat overal in alle be­ boste en moerassige streken van Europa. een· uitgesproken kultuurvlieder,

De kraanvogel is echter

zodat zijn broedgebied vooral

in de middeleeuwen en daarna. a.h.w. inéénschrompelde: - in 1544 was de kraan nog nlgemeen in Engeland; uit 1682 vermelden dat de soort verdwenen is •

�eschriften • •

- ook in andere Westeuropese landen kuist de kraan zijn schup af tussen de zestiende en ne5entiende eeuw. - het lRn�st houdt hij stand in Hongnrije het Spaanse �ndalucia (tot 1925)

(tot 1910)

en in

De dichtstbijgelesen broedplaatsen vindt men nu in Schleswig­ �olstein,

napij

H.ambur�.

��j-��!-���!�-�èg_��Q���E-��� Kraanvogels broedden in moerassen, zones van meren en plassen.

veengebieden en verlandings­

Het eigenlijke broedmoerasj� kan

vrij klein zijn maar Grus grus z�ee�t erbij dat zijn nest ge­ legen is op een eilandje in kniediep water, voldoende vrij uitzicht.

met rondom een

In de buurt moet er dichte vegetatie

aanwezig zijn waarin de jonge kuikens kunnen ravotten. En, but not least, waa . rderen

last

menselijke pottekijkers kan hij hoegenaamd niet

• • •

Deze basisvoorwaarden in acht nemend,

worden in Duitsland met

grote zor� broedbiotopen beheerd en bewaakt. Niet zonder resul­ taat trouwens;

'87.

de resterende

4

paar groeiden aan tot

Daar past alleen een waarderend "kroeh" bij

Het eigenlijke nest bestaat uit gras,

mos en riet.

zoals het een goede kraan betaamt,

de aflossing.

paar in

• • •

meestal 2 grauwBroene tot olijfgele eieren gelegd. broeden en,

38

Er worden Beide ouders

roepen vaak bij

Na on5eveer )0 dagen kruipen de jongen uit de ei­

schaal en verlaten reeds de eerste dag zwemmend het nest. Na 9

à 10 weken zijn de jongen vliegklaar.

En wist u dit al ?

Tijdens de broedperiode zijn de rugveren

van een kraanvogel oker- tot roestkleurig. Voor wetenschappers in het verleden een duistere zaak tot men erachter kwam dat kraanvogels roestkleurige "veen"modder op hun rug uitstrijken. De meest gangbare hypothese zegt dat de broedende vogel op de­ ze manier de nestplaats en dus ook de eieren beter aan het oog van kraaien e.d. onttrekt.


r�

The beautiful soutn

De najaarstrek naar het zuiden vangt aan in augustus.

J

��

In Europa zijn er 3 trekroutes:

De oostelijke route betreft waarschijnlijk broedvogels uit Rus­ land die via Turkije

(waar de soort ook broedt)

de Nijlvallei

bereiken waar de voornaamste winterkwartieren in Soedan liggen. Over aantallen die deze 11 flywsy11 te vinden

aandoen,

zijn weinig gegevens

De 11centraaleuropese11 kraanvogels.

route wordt

gebruikt door ca 20.000 Finse

In Hongarije bevinden zich uitgestrekte steppe�

gebieden waar de vogels jaarlijks pleisteren: KBrdoskut lokt elke herfst duizenden kranen

het steppemeer

(in

'76 en

'77 zelfs

tot 10.000). De grote Hongaarse laagvlakte is slechts een halte op weg naar de overwinteringsgebieden in Tunes�n en Plgerije. Over de 11westeuropruiê."

route is het meest gekend.

en september verzamelen zich duizenden 11 tranor11

In augustus

op het Zweedse

eiland Öland. De eerste halte bevindt zich op en rond het Oost-Duitse eiland Rügen:

in oktober verblijven hier 30 à 40.000 vogelso

in Turkije, Hongarije en Frankrijk (zie lager)

Net zoals

pleisteren ze

hier op de stoppelvelden van maîsveldeno Wanneer de eerste koudegolf invalt,

trekken meer dan de helft van deze kraanvogels

in 2 tot 3 dagen wegs in onze streken.

een verklaring voor det geringe 11trefkans11

Tot in december komen kleinere groepen na

. ·1r

-�/:. ��


Als je een formatie kraanvo�els op trek ziet, dat ze kennelijk tijd dra�ien ?.e rondjes.

�at hebben:

valt steeds op

ze zweven veel eri regelmatig

Toch is deze koninklijke kalmte bedrieglijk:

afhnnkelijk van de wind halen ze

1�0

tot

meezit durven ze ook erg hoog vliegen:

70

km per uur.

200

maar ze zijn ook al eens aangetroffen op

Ale allee

tot 1000 m is ncirmaal

4000

m

hoogte.

1 �fhenkelijk van de meteorologische omstandigheden ,

pleistert

een deel van deze kraanvogels in Noordoost-Frankrijk nabij de (kunstmatige) Chantecoq:

meren Lac de la Forêt d'Orient en Lac du Der­

in kwakkelwinters steeds enkele duizenden.

Ook verder op weg naar Spanje blijven kraanvogels achter o.a. in de 11Landes de Gascogne11•

1

2 J '

5

·

Hornborgasjön

6.

·

ötand

7

·

Rûgen

8

Woevre

9

·

·

Champagne Hvmlde

�·

--

-

10

Landes de Gascogne

·

Gallocanta

·

Matsalv

·

Hortobagy-

Ka1doskvt

/(

'i?''/_

t:-el<routes

At.f�· broedareoal 4

over1dnteringseeb i '?'�"'n

o pleisterplaatsen


Ten zuiden· van de Pyrenneeën ligt eveneens een belangrijke pleisterplaats waar

'kranige

aantallen'

genoteerd worden.

Ten zuidwesten vaff Zaragoza ligt de lagune van Gallocanta waar tot

ex samenkomen.

12.000

Dit meer wint de laatste jaren·

in aantrekkingskracht en ook hier blijven zo

'n

2.000

ex over-·

winteren. Het grootste gedeelte van de kraanvogels verspreidt zich over ZW-Spanje waar de deliesa's schijnen· te zijn;

(§)

van Extremadura erg populair

ook in Extremadura lijken de grootste groepen:

nabij (stuw)meren voor te komen. Een minimumschatting in de winter

'84-'85

leverde voor Spanje

15.000

kranen op.

Kleinere aantallen vindt men in Portugal en ee� aantal vogels stoten door tot in Marokko:

naar verluidt "enkele honderderr

tot enkele duizenden".

(§)

Dehesa:

een oud grondgebruik waarbij oorspronkelijk steen­ eikenbos uitgedund· wordt en de struikenlaag ver­ wijderd; onregelmatig wordt tussen de overgebleven steeneiken graaff gezaaid en meestal vee gehouden. Kraanvogels zijn verzot op de eikels.

YEQ���-!E����E�-!�-��-!���� In het voorjaar begint de terugtrek vanaf februari.

De trekweg

is iets zuidoost verschoven en het gehele trekproces verloopt (nog) sneller dan in de herfst. Grosso modö zijn dezelfde pleisterplaatsen op de zuidwestelijke route in zwang:

24.000

vogels!

in

188

herbergde het Lac du Der begin maart


. In ï..weden is andermaal een meer het brandpunt voor kraan­ vogels en ornithologen:

in april kan men in goede j�reni 5

à 6.000 kraanvogels aantreffen aan HornborgasJön. De vogels hebben hier hun laatste verzamelpunt alvorens hun broedgebieden op te' zoeken. Hornborgasj�n is dan ook al jaren een geliefde plaats bij kraankijkers;

ettelijke duizenden bezoekers ver­

gapen er zich e.anlde imposante bruilotsdansen van de "tranor"o

i

��-�B-��!s1��-��1!_�-��gg�� Kraanvogeltrek verloopt echt in een smalle "corridor" van ongeveer 200 km breed, nog net over het zuiden van ons land. De kans om kraanvogels te zien neemt in België dus toe in zuidoostelijke richting.

In Vlaanderen komen de meeste kraan­

vogels door in de provincie Limburg;

in Wallonië zijn vooral

de Hoge Venen bekend om hun kraanvogelso J.ls er echter tijdens de "kraanvogeldagen" (en zij. alleen ken:.... nen die

)

een stevige zuidooster staat,

rest van Vlaanderen ·prijs. ca.

18.000 ex;

is he� ook in de

Zo passeerden begin november '82

er belandden toendertijd zelfs vogels in Enge­

land waar de soort "niet" doortrekt. Ook op 6-3-'89 profiteerden kraanvogels van een schitterend lenteweer:

verschillende duizenden

werd�n op diverse plaatsen

(zelfs boven Brussel) nagegaapt. �f en toe blijven groepjes overnachten in rustige weide- en akkergebieden of uitgestrekte heide- of veengebieden.


��-��-�!�!�Y�!!�!-1 Wel,

de waarnemingen tussen-

schappelijk trekje:

'75

en

'89

onvoorspelbaar en,

noordrand van de "flywa.y"

zitten,

hebben één gemeen-· vermits we aan de

dun gezaaid.-

In het voorjaar is het vooral de ganse maand maart dat U kraanvogels mag verwachten;

éénmaal hal! april ie de door­

trek ten einde. In de herfst komt het gebeuren in onze streek op gang hal! oktober met een duidelijke piek in de eerste hel!t van november. Toch zegt dit weinig over de eigenlijke doortrek: jaren zijn er ge.

lentewaarnemingen of herfstwaarn�mingen.

In nog mindere jaren zoals neming

anmmige

'75, '83

en

'86 was er

1 �o,o

waar­

• • •

Ze zijn nu· éénmaal te groot om zich onder een hoedje te laten vangen

l

Literatuur: --------

De kraanvogels en het Lac du Der-Chantecoq. 11�e Korhaan" jaargang 17 nr. 1. . & M.: Hornborgasjën: het grote Zweedse kraan­ vogelreservaat. Het Vogeljaar jaargang 36 (3) 1988

Lieckens, R. Kimmijze, o.

Taapken,

J.

Philippona,

:

Kraanvogels van Le Lac du Der-Chantecoq. Het Vogeljaar jaargang 37 (1) 1989

J.: Enige waarnemingen van kraanvogels in Turkije en Hongarije. Het Vogelj·aar jaargang

32 (5) 1984

en meer algemeen: Vogels in Vlásnderen, VLAVICO, Bornem;

I.M.P.

�tlas van de Vogels in België n West-Europa; ' en H. Wille, Lannoo 1972

1989 L.

Lippens

.1\ndré Verboven Herwig Blookx


Een "zwak" najaar,

als je

't mij vraagt.

Oordeelt U zelf

maart

���2�!�!�-���g��! een paar tracht te landen te ST>R , ze worden echter af­ geschrikt door de aan de gang zijnde jacht 1

24-12:

Kleine zwaan - -- - -----3-11 tot 25-11: 2 ad. -

en 1 juv. te Oud-Heverlee; ze worden op 9-�1 vervoegd door 1 ad. tot 25-11

De oorspronkelijke familie wordt het laatst gezien op 28-11 te NGB. Eindelijk nog eens zwanen voor langere tijd in de streek • • • 1 Visarend

--15-10: 1 te FLO --

-

�E��!!Y25�± 11-11: ca. 20 naar

6

te Neerijse

:Porseleinhoen

--- ----- 3-10: 4 te FLO; op 4-10 nog 2 aldaar

---

-

�2!sJ� .

4-10: 1 te FLO

"".,"

�2!!!2�!sE1�Y��E 20-10 tot 22-10: 1 te S�R

1d.�1E 24-11:1 te S�R �5-12: 3 brengen een kerstbezoek aaID S�R Kluut

--- 15-11: 1 te NGB -

Steltkluut

-- -

----

-

Dé sensatie van: het najaar wegens "nieuw" voor de streek em zeer laat: 11-11 tot 19-11: 1 ad. (?)te S �R

Q�Y�E12E�;: Een laat eks.

van 21-10 tot 5-11 te Gastuche

���!E22�����'!! 24-11 en 26-11: respo 1 en 2 ad. op het stort te Basse-Wavre 20-12: mino 3 ad. te S�R

!s11f!si�f: 8-11: 1 te S�R met kenmerkenivan 27-11 en 3-12: 1 in het LP 2-12: -1 ft �

11tristis/abietinus" "'ras)

""·


15

.

,

'

Sinds 51 oktober jl. be�rijpt on�e voorzitter, More Herremnns,

t

beter wet het betekent voor die nrme vor,eltj�� diP. in zijn netten verBtrikt reken. Op die da� liet hij zich namelijk z61! ven�cn P.n nlndsdien loopt ook

hij �erin�d.dnor ��t leven, WAt

i��t U? Nenn1

�1s

U hP.m on t moe t , ho�ft er ��en rinf,nummer nnnr het Y..B.I.N, � oo r­ gcseind te worden, llie t dot

hij zich door d lt maneuver i; e kortw ie k t voelde 1

w11 nt

More vertrok een p nnr �11�en ne he t fe•rnt, mét kP.rsver:ie bruid Diane (was dot �frika.

trouwens �een 80din van de jncht ,,, ?) richtin�

Dit peer schijnt dus ook jaarlijkse trekvluchten naar

�frika te houden. Zijn enf,st voor boten kennende (de verhalen over �chipbreuke­ lingen,

haaien incluis, doen nog steeds de�ronde) bewonderen

wij de kordate manier waarop hij in het huwelijksbootje stnpte. Wij wensen het paar alleszins een kalme

zee en een behouden

vaart r

DE BOOMKLEVER gelezen,

U hebt zopas

het drie­

maandelijks tijdschrift ven DE WIELEWAAL,

afdeling

LEUVENo Lid worden van on�e vereniging kan door over­ schrijving of storting van

000-0319785-73

500

Bfr.

op rekening

van

De Wielewaal Graatakker

2300

11

TURNHOUT

Het contactadres van afdeling Leuven is Wielewaal/Afdeling Leuven p/a: Herwig Blockx Langeveld 233 3201 Holsbeek

Mensen di-0 geen lid zijn van De Wielewaal, maar toch op de hoogte wensen te blijven van de activi­ teiten van afdeling Leüven,

kunnen dit doen door

een gift te doen van minimaal

431-008591-19

100

van De Wielewaal,

Bfr. op rek.nro

Leuven.

Ze ontvangen dan gratis De Boomklever gedurende .�én kalenderjaar.


Kalender Zondag 24-2-

190:

Winteruitstap naar de linker-Schelde­ oever (ganse dag/eigen wagens) v•m.: Blokkersdijk n.m.: Omgeving Doel; Saeftinghe

!f�EE���: ��!�!llg_:

Leuven Station

8.30

u

Herwig Blockx

Iedereen die wenst mee te gaan, belt naar Pndré Verboven voor 15-2 1 (016/238184)

Woensdag 28-2-'90:

Bestuursvergadering bij André Verboven Tervuursevest 254/3 om 20.15 u

Zondag

25-3-'90:

Lentewandeling doorheen de Dijlevallei ten zuiden van Leuven We rijden met de trein tot in Pécrot en komen te voet terug. Wie dat wil, kan tegen de middag terug op de trein te St-Joris-Weert, de 11echten11 stappen echter door tot in Heverlee dat in de late namiddag bereikt wordt

/•

tf�EE§§�: ��i�!lls: Zondag 15-4-'90

8.45 u Leuven-Station Suzanne Nelissen

Onze klassieke bosvogeltocht in Meerdaalwoud Marc soleert en de vogels komen kijken; zo éénvoudig zit dat 1 •

tf�EE���: �!!�!�g:

9.15 u Kerk St-Joris-Weert Marc Herremans

Tot zover weinig nieuws onder de zon hoor ik U al zeggen moer we hebben al voor mei :

Orchideeën en vogels in de Ourthevallei

voor juni: Een Eif / elweekend Verdere details in volgend nummer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.