De Vallei Januari 1990

Page 1

24

za

03/03

water w i l dt e l l i n g

station Leuven, L:Maarten

in de 8.30

D i Jle

•allei

h

de

met

<200667)

Hens

17103

verkening

van

de

fie ts

��,���

m:eten,verek1jker, . . . za

17e

omgeving

van

Boutersem

h

Abts

<733023!

BeGtuursvergader i n g 20

eerste

week

JJ\.N ·J\)>)l

LEU VEN

"l�I" "l l )))� � 'l'<\' t : �µ' .;: � ��.,ff.. . _-��\.�{,;""T1l · <"'� � ·

·-

" .� ·· .·

:(�}:." (""''": '._�· ���.; '\���-{'/�..;.., ��·;"�·.· / • tP'H' •-.;t;.,.-" . ��.�-;. : ·� � �� :.� ; �

,·r:_�; .� ·"::-..r,v

°'

.A-;·:" �.Jl��

.

� .�

·, ·

.. . · .,

·

.

'�

-

·

.

-

·

·�P· .·...:� � ;;:.���'r-�. J" l ···4'"' .J . ; , . � "> ·1 · -�� :'#.�t:i.� \�

-

1

M:fiets,eten, verekijker,laarzen, 30/03

-

station Leuven

!:Geert

vr

JNM

l

,'' ·

<Velpe,Walenbos, ... 9

,Jllf1. 'N°

1'(�o

h infocentrum

van

de

waarsc hijnlijk

van

"de vrienden"

paasvakantie:afdelingskamp'Leuven in

de

Hoge Ve n en informatie volgt /

voor andere kampen zie Euglena

-_f

in 10h

aan

materiaal

de Doode Bemde

de Reigerstraat

<aan de

"oprit"

van het

depot!

men brengt best eten,drinken, werkkledij,nanàschoenen en laarzen mee ::o 07.101 ::o 21/01 zo

04/02

zo

18/02

zo

'�4/02

voor

de

inl :Piet

De aecker

of Johan

ijverige werkers volgt

Nysten

hierna

nog

l20377:l

1

�256060>

�en

reeKs.

Bart

Vèrcouter e , Schildek e l aan

Tine Hens

, K atia

Van

Tichelen

7 3060 en

Jo

Bertem Gevaerts

·

._,- ".�

"·· .


2

3

\loorwoorel

Jnhoua 8erste

de

Zo

Vall "31

bestuurswisseling,dus veel

n ieuwe

mensen.

maal

ook

de

Vallei ziJn

in

(denk die

verslagen

in

ja dankzij men

de

men

nog op staan

en

af,tjal!n

ieder

verslagen

dus

Ik

had

woordje

van

dat

in

voorzitter

heeft

inspiratie.

Veel

producers :

K at 1 a, 3 o,T ine . Kim,Stefaan,Heidi,Geert,Jony met dank van de redactie voor de zovele verslagen

kan

schijf dat

die

illustraties :

veegt deze vele

Fannalia

een

Bruno Calleoout,Stefaan,Heidi,Tine Jo,en nog vele anderen.

mededelingen. ook

<ook)

staan

MAART

veel

behalve

er

30

staan. tmaar

men

enkel

onze

voorziter zou

te

vergeet

een

de

- 22

VOQR

mensen

op

geval

nog

gehoopt

van

er

Vallei

als

kalender en

eerste

er

dat

artiekels

nu

de

spitstechnologie

de

zetten.maar er

Voor

zullen

vinden

door

gemaakt

geschiedenis

ik)

de

na

V oorwoord: 2 Inhoud: 3 Verslagen: 4 - 9 en 16 Mededelingen: 12 - 15 Fannalia: 10 - 11 PIEPERS: 9 recyclage papier: 7 Kalender: 23 - 24

kopij:

nog

kersverse

maar ook

dagen

een

met

een geen

zijn

leesgenot.

140 091/234781

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

9000

ďż˝

;:1 1Y 1

(1:

-

�o

Gent

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " " " 250 fr " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150 fr " " " " (bijlid: broer of zus) 500 fr " " " " (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena"

en het afdelingstijdschrift

Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

"De Val lei"

Maarten.Hens

Sint-Jansbergsteenweg 79

3030 Heverlee

(200667)


2

3

\loorwoorel

Jnhoua 8erste

de

Zo

Vall "31

bestuurswisseling,dus veel

n ieuwe

mensen.

maal

ook

de

Vallei ziJn

in

(denk die

verslagen

in

ja dankzij men

de

men

nog op staan

en

af,tjal!n

ieder

verslagen

dus

Ik

had

woordje

van

dat

in

voorzitter

heeft

inspiratie.

Veel

producers :

K at 1 a, 3 o,T ine . Kim,Stefaan,Heidi,Geert,Jony met dank van de redactie voor de zovele verslagen

kan

schijf dat

die

illustraties :

veegt deze vele

Fannalia

een

Bruno Calleoout,Stefaan,Heidi,Tine Jo,en nog vele anderen.

mededelingen. ook

<ook)

staan

MAART

veel

behalve

er

30

staan. tmaar

men

enkel

onze

voorziter zou

te

vergeet

een

de

- 22

VOQR

mensen

op

geval

nog

gehoopt

van

er

Vallei

als

kalender en

eerste

er

dat

artiekels

nu

de

spitstechnologie

de

zetten.maar er

Voor

zullen

vinden

door

gemaakt

geschiedenis

ik)

de

na

V oorwoord: 2 Inhoud: 3 Verslagen: 4 - 9 en 16 Mededelingen: 12 - 15 Fannalia: 10 - 11 PIEPERS: 9 recyclage papier: 7 Kalender: 23 - 24

kopij:

nog

kersverse

maar ook

dagen

een

met

een geen

zijn

leesgenot.

140 091/234781

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

9000

ďż˝

;:1 1Y 1

(1:

-

�o

Gent

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " " " 250 fr " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150 fr " " " " (bijlid: broer of zus) 500 fr " " " " (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena"

en het afdelingstijdschrift

Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

"De Val lei"

Maarten.Hens

Sint-Jansbergsteenweg 79

3030 Heverlee

(200667)


4

'è� ' çi\ -; � t fü ; � \t ( �' ' l

VERSLAGEN DOODE

··

BEMDE

,tr ·----- .f:,� ;·

1\

89

:J

men

sprak

� j ( :: •/". •

en

dan

ook

de

werden

is

zo

moeilijk

kampdeelnemers

& C0

zijn.F

en

als

de

de verleiding

wel

eens

een

tot

onverantwoord.Het was aan

hooliganisme en

dan

ook

mensach�1ge

wezens

kompleet

degenereren.

Enkelen

&

F

C0

slaapmatje

da"t

ze

tussen

aanbood nu

nog

steeds het

een

kampplaats

men

zelf

op

maar

drienoek

de pootjes en

. ·:...... ".

-•'

De ,:�

en

uitgelachen

Rasa

gebeurde

en

die

op

afg _ evoerd de

bespot

Dijle

door

de

net

moesten

hetzelfde, alleen

zelf maaien.

nog

enkele

overgrote

bood

ons

van

lucht

dit

te

de

\nog)

konden

er na gekapt

frisse

JNM'ers

te

happen.De

vijver van

jaar

ge�n

1JJ€:lgekomen

het

vlees

verkoolde

laten bijkomen.

rugbysport bereikte weer een

hebben misschien wel

onze

hard nodig om

huid even

gemaaid toen

populiertjes

deel

omhoog naar

water blijkbaar

nu

ons.

ontspanning maar was

afgeschrokken

hoogtepunt.Bart

douche uitgevonden maar

en

Bob

het warm

niet.

JONY.

de

de

uitstekende

het gras

was

akkomodatie te

niet

luxueus.JNM'ers

maar

enige

astrologische uit.De

s"te::-rebeelden drie

vormden

�� "o

Voor

de Jeugdbond begint

1992 in 1990

1

KOMBILIDMAATSCHAP YOCX' de

JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING

���-\

-� � ·� �� ...-�---.:: : :·,

en de

BELGISCHE NATUUR- EN VOGELRESERVATEN

asfalt.

ook

on"tdekking waren

een

zo

Pol

thuisvoelen

zich

we

werd.Zelfs

aan

werden

met

hoe

uitpeuteren

waar

liefst

ze

zien

te

hun

vonden

iebrek

·worden, lag het

"Zeggeveld"

materiaal

werd "Pasteels" machinaal

afruimen

onderdak

is.Uiteindelijk

slapen

als

om

we hier

zo

hinderde die

ons

BiJ

het

uiteraard

is

onder

"Zeggeveld"

Ondertussen

hun

van de

die

gewaardeerd

grafschennis

het

/mochten

plaa"ts

de koeien

boer

aan

een

Op

werd het gemaal de

werden

en verschroeide

brave koeien zodanig dat

neusga"ten

mee

te houden.Het

opvliegend stof

brave

"tevreden

daooersten

hun

uitspreidden.Kwestie waardigheid op

alle

niet onlogisch dat we naar

eigenlijk

sommige

waar

op

worden

zou

stal verhuisden.Droevig

door

logeren

week

machtig

te

ach"teraf

eigenaars

gedurende

waar

een kampplaats vinden

"Sjampetter",het

stookpiaatsen. Vlotvaarders

passeerden Niets

de

Driehoek.Er werd

beheerd.

"Sjampetter"

naar twee

de Magische

van

Jok

gewerkt:

"Pasteels" Op

000000000000000

dan

sterren vanwege

di e deze

-

u

kennis

vond

opmerkeliJkS"te

geloof"t

oiJZOndere

het nooiteigenschap

Vanaf 1 jlJ'lumi. 1990 kunnen 'gewone leden' van d! Jcugdbond tegclijkeniJd ook lid worden van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Hiervoor bel.UJ J! op het einde van het Jlll bij de hcmîcuwmg van hel Lidgeld in plaats van 400 fr. gewoonweg 700 fr. Daarmee win je 100 fr. indien je het voorbije ja.at re.ccll lid was van beide verenigingen. En voor diegenen die "nk.cl lid rijn van de J.:.ugdborxi. kunnen we dit korrbilidmutschap ten zursle aanbevelen. Geef toe, Ud rijn van de grootste en mee.st dynamische jeugdbond van aetgië en dan nog tegclijlce:rtijd korting .lcrijgcn op het lidmaatschap voor de grootste natuurbcschermingsvenniging die België rijk U, je zou voor minder.

5


4

'è� ' çi\ -; � t fü ; � \t ( �' ' l

VERSLAGEN DOODE

··

BEMDE

,tr ·----- .f:,� ;·

1\

89

:J

men

sprak

� j ( :: •/". •

en

dan

ook

de

werden

is

zo

moeilijk

kampdeelnemers

& C0

zijn.F

en

als

de

de verleiding

wel

eens

een

tot

onverantwoord.Het was aan

hooliganisme en

dan

ook

mensach�1ge

wezens

kompleet

degenereren.

Enkelen

&

F

C0

slaapmatje

da"t

ze

tussen

aanbood nu

nog

steeds het

een

kampplaats

men

zelf

op

maar

drienoek

de pootjes en

. ·:...... ".

-•'

De ,:�

en

uitgelachen

Rasa

gebeurde

en

die

op

afg _ evoerd de

bespot

Dijle

door

de

net

moesten

hetzelfde, alleen

zelf maaien.

nog

enkele

overgrote

bood

ons

van

lucht

dit

te

de

\nog)

konden

er na gekapt

frisse

JNM'ers

te

happen.De

vijver van

jaar

ge�n

1JJ€:lgekomen

het

vlees

verkoolde

laten bijkomen.

rugbysport bereikte weer een

hebben misschien wel

onze

hard nodig om

huid even

gemaaid toen

populiertjes

deel

omhoog naar

water blijkbaar

nu

ons.

ontspanning maar was

afgeschrokken

hoogtepunt.Bart

douche uitgevonden maar

en

Bob

het warm

niet.

JONY.

de

de

uitstekende

het gras

was

akkomodatie te

niet

luxueus.JNM'ers

maar

enige

astrologische uit.De

s"te::-rebeelden drie

vormden

�� "o

Voor

de Jeugdbond begint

1992 in 1990

1

KOMBILIDMAATSCHAP YOCX' de

JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE EN MILIEUBESCHERMING

���-\

-� � ·� �� ...-�---.:: : :·,

en de

BELGISCHE NATUUR- EN VOGELRESERVATEN

asfalt.

ook

on"tdekking waren

een

zo

Pol

thuisvoelen

zich

we

werd.Zelfs

aan

werden

met

hoe

uitpeuteren

waar

liefst

ze

zien

te

hun

vonden

iebrek

·worden, lag het

"Zeggeveld"

materiaal

werd "Pasteels" machinaal

afruimen

onderdak

is.Uiteindelijk

slapen

als

om

we hier

zo

hinderde die

ons

BiJ

het

uiteraard

is

onder

"Zeggeveld"

Ondertussen

hun

van de

die

gewaardeerd

grafschennis

het

/mochten

plaa"ts

de koeien

boer

aan

een

Op

werd het gemaal de

werden

en verschroeide

brave koeien zodanig dat

neusga"ten

mee

te houden.Het

opvliegend stof

brave

"tevreden

daooersten

hun

uitspreidden.Kwestie waardigheid op

alle

niet onlogisch dat we naar

eigenlijk

sommige

waar

op

worden

zou

stal verhuisden.Droevig

door

logeren

week

machtig

te

ach"teraf

eigenaars

gedurende

waar

een kampplaats vinden

"Sjampetter",het

stookpiaatsen. Vlotvaarders

passeerden Niets

de

Driehoek.Er werd

beheerd.

"Sjampetter"

naar twee

de Magische

van

Jok

gewerkt:

"Pasteels" Op

000000000000000

dan

sterren vanwege

di e deze

-

u

kennis

vond

opmerkeliJkS"te

geloof"t

oiJZOndere

het nooiteigenschap

Vanaf 1 jlJ'lumi. 1990 kunnen 'gewone leden' van d! Jcugdbond tegclijkeniJd ook lid worden van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten. Hiervoor bel.UJ J! op het einde van het Jlll bij de hcmîcuwmg van hel Lidgeld in plaats van 400 fr. gewoonweg 700 fr. Daarmee win je 100 fr. indien je het voorbije ja.at re.ccll lid was van beide verenigingen. En voor diegenen die "nk.cl lid rijn van de J.:.ugdborxi. kunnen we dit korrbilidmutschap ten zursle aanbevelen. Geef toe, Ud rijn van de grootste en mee.st dynamische jeugdbond van aetgië en dan nog tegclijlce:rtijd korting .lcrijgcn op het lidmaatschap voor de grootste natuurbcschermingsvenniging die België rijk U, je zou voor minder.

5


b

FLORiVAL

OUD-ME�PLEE

-

0000000000000000000000 En

ziehier

haà

kunn�n

leiding om

het

9h

WE:er de

Bart

ll

(en

vijver

keken,

van

goed

fuut. maar

en

E:n

dat

ook

dat

Leuven

de

wij

met

nog

daar

een

ineens

iemand

aangezien

nogal hij nog

weg

eens

ook,maar komen

niet. maar toen

slimmerikken die niet nog

gezien

twelk

geld

om

�)

ons

er

hem

zagen

we

aan een

en

tegoei hij

met er

acht

de

van

het

hadden,had

is

te troosten

vloog

toen

daarna

hij

geloof

vliegen.En

en

tegenlicht

of

het

nog

die

kregen

hun geld toen

keer

een

-ne� nU ·

ijsvogeltje

waarschijnlijk

slec h ts

twee

ien de ijsvogels

rondvlogen. er

verder

het

ons

nog

buizerd uit

boven

hoe

maken.Opvallend

grote

Heidelibellen ook

een

Bart

radertje kan wel

beter

niet begonnen

waren, nl.

dingetjes

die

stuks.Na nog ee

half

uur

zijn van een

was

een

Op

weg naar de

en

aantal ook

wat

=andoogJes, dagpauwogen,koolwitJeS

nog

je

nel

e

en

bos

van

een

di€:

deze E:r

nog

grote. Verder

vl 1nàet·tJes

een

op

<ocharme

de

jagers

bokes

aan

het

determineren

iets

groot

waaraan

we

van

een

een

u"""'i;_.r='. k""' r D

van

;Af

� uit de

. �

�rrot�

M

�h.o.r.trJ..

twee bleken

poten

mieren

verminderde

over

kop.kwamen

we

het er

al

dan

met

twee

dan

niet

toch

uit;het

rode bladluis.

een

Doode

we

hebben

we

lastig gevallen.De

mislukte

zijn

Bemde

Broeder

Jacob

werkende

nog

Bemde in

een

zelf

hebben

kanon

beheerswerkers

kleine we

grondig

waren

heel

zien.

dan maar

doorgegaan naar

aan

we opgestapt

de

er1

fiets

't

geparkeerd

groene

kikker.

daarna er

weer

station stond

Toen af

en

de

van

van een trein

toen

was

het gedaan. l>et

tijdens

libellE:n

hebben.Met

het

vooraan voelsprieten

ZiJn,waardoor het aantal

en

zo

poten

gef�etst kwam en

fazanten

aan

(zie figl.Na

van het aantal

en

we

dier in kwestie, tot Maarten

bosjes

te

de

onze

uur onderzoek waren we

ovetuigd het

van

we

reigers

ook gehoord

en daar begonnen

minuscuul beestje

kwam.zijn

wapperen.legde

waren

eindje

zeker

in

JNM'er,te herkennen

verschil-

hing te

was

verorberden

SAR

later

het geknal

broek

half

we

Oud-Heverlee. alwaar er ne om

er een

tocht

konijntjes)

Daarna

,geen drie.

een

achtergrond

blauwe

enkele

specht die

interessant,om te

terwijl

heermoes

groene

verkend.Vooral die

wetenschappelijker hier

de

na

zagen vliegen.Een beetje

ging

een

zwanen en

watersalamander

we

Sint-Agatna-Rode voor de

derde

vosl,veel

aanwezig

nog

f.. hadden.,mali-

waar voor

Florival. 't

hem gezien had en

voorbij

waren

en

een verrekijker bij

wat in eer iedereen

nog

achten

ijsvogel.Maar

een

en

drie

naar

z'n

niks, want toen we nog eens

watweetiknogveelmeer maar

met

goed

is.OndE:r

meerkoeten

kudde

laag

deelnemers

we

Florival

te

nogal

·

trein

nog beter. In

denderend

gewordE:n

vertrokken

was

zag er

tocht die

Vercoutere

direkt

al

een

ver.veel

ZAT

in

van

worden

van

was

verslag

( bonte

kle.1ne

te koop:

U©©�/� 50

RECYCLAGE PAP IER

PER BLOK

·7

{tn.(

2D

wa;f dhe_ j ftJ M

(A.

7


b

FLORiVAL

OUD-ME�PLEE

-

0000000000000000000000 En

ziehier

haà

kunn�n

leiding om

het

9h

WE:er de

Bart

ll

(en

vijver

keken,

van

goed

fuut. maar

en

E:n

dat

ook

dat

Leuven

de

wij

met

nog

daar

een

ineens

iemand

aangezien

nogal hij nog

weg

eens

ook,maar komen

niet. maar toen

slimmerikken die niet nog

gezien

twelk

geld

om

�)

ons

er

hem

zagen

we

aan een

en

tegoei hij

met er

acht

de

van

het

hadden,had

is

te troosten

vloog

toen

daarna

hij

geloof

vliegen.En

en

tegenlicht

of

het

nog

die

kregen

hun geld toen

keer

een

-ne� nU ·

ijsvogeltje

waarschijnlijk

slec h ts

twee

ien de ijsvogels

rondvlogen. er

verder

het

ons

nog

buizerd uit

boven

hoe

maken.Opvallend

grote

Heidelibellen ook

een

Bart

radertje kan wel

beter

niet begonnen

waren, nl.

dingetjes

die

stuks.Na nog ee

half

uur

zijn van een

was

een

Op

weg naar de

en

aantal ook

wat

=andoogJes, dagpauwogen,koolwitJeS

nog

je

nel

e

en

bos

van

een

di€:

deze E:r

nog

grote. Verder

vl 1nàet·tJes

een

op

<ocharme

de

jagers

bokes

aan

het

determineren

iets

groot

waaraan

we

van

een

een

u"""'i;_.r='. k""' r D

van

;Af

� uit de

. �

�rrot�

M

�h.o.r.trJ..

twee bleken

poten

mieren

verminderde

over

kop.kwamen

we

het er

al

dan

met

twee

dan

niet

toch

uit;het

rode bladluis.

een

Doode

we

hebben

we

lastig gevallen.De

mislukte

zijn

Bemde

Broeder

Jacob

werkende

nog

Bemde in

een

zelf

hebben

kanon

beheerswerkers

kleine we

grondig

waren

heel

zien.

dan maar

doorgegaan naar

aan

we opgestapt

de

er1

fiets

't

geparkeerd

groene

kikker.

daarna er

weer

station stond

Toen af

en

de

van

van een trein

toen

was

het gedaan. l>et

tijdens

libellE:n

hebben.Met

het

vooraan voelsprieten

ZiJn,waardoor het aantal

en

zo

poten

gef�etst kwam en

fazanten

aan

(zie figl.Na

van het aantal

en

we

dier in kwestie, tot Maarten

bosjes

te

de

onze

uur onderzoek waren we

ovetuigd het

van

we

reigers

ook gehoord

en daar begonnen

minuscuul beestje

kwam.zijn

wapperen.legde

waren

eindje

zeker

in

JNM'er,te herkennen

verschil-

hing te

was

verorberden

SAR

later

het geknal

broek

half

we

Oud-Heverlee. alwaar er ne om

er een

tocht

konijntjes)

Daarna

,geen drie.

een

achtergrond

blauwe

enkele

specht die

interessant,om te

terwijl

heermoes

groene

verkend.Vooral die

wetenschappelijker hier

de

na

zagen vliegen.Een beetje

ging

een

zwanen en

watersalamander

we

Sint-Agatna-Rode voor de

derde

vosl,veel

aanwezig

nog

f.. hadden.,mali-

waar voor

Florival. 't

hem gezien had en

voorbij

waren

en

een verrekijker bij

wat in eer iedereen

nog

achten

ijsvogel.Maar

een

en

drie

naar

z'n

niks, want toen we nog eens

watweetiknogveelmeer maar

met

goed

is.OndE:r

meerkoeten

kudde

laag

deelnemers

we

Florival

te

nogal

·

trein

nog beter. In

denderend

gewordE:n

vertrokken

was

zag er

tocht die

Vercoutere

direkt

al

een

ver.veel

ZAT

in

van

worden

van

was

verslag

( bonte

kle.1ne

te koop:

U©©�/� 50

RECYCLAGE PAP IER

PER BLOK

·7

{tn.(

2D

wa;f dhe_ j ftJ M

(A.

7


8

VAN ZONDA�

VERSLAG de

eerste

15 OkTOBEP { w 8 r �dag �

zeisdag

van

Heidi

m'n de

Kartien

ik

en

fris.nog wat lokte

ochtendfietsten

was

aan �e

<grapje

geloven.De heoben

kunnen

van

arme

trouwens

hele

met

fazanten

werden met

dag

de

natuur

onze

"groene

moesten

hopen

schoten

afgevoerd.

halen

en

zeisen

van

dat

zou

het

gras

moeten

vrijwilligster

dat

niet

zijn

gaf

me

baby-zeisje.En dan

kon

zakken

van schaamte

ik

toen

ik

het

botter dacht

zei dat

slijpen

m'n

eens

goed

soort op

inwijding

de

proef

te

1 1

volgende

hou

op

dagen

was

m'n

arm

opeenvolgend

wel

van

de

regenboog.Zou

geschikt voor mij

een

al

bij

al :Ik

rietmaaikamp

niet

zijn?

ik

er

hadden

ons

over

het

grond

wate r

te 1) Ik

te

het

"Je

mag

altijd

even stoppen 0Tegen

het

5

uur

uitlachen

faz3nt

heel

in

was

er

hoor waren en

de

niet

!"Zag

1k

Katrien en gel1Jken1s ver

meer

5!.

er

dan

Jony van

IK

me m-n

den�

zo al arm dat

begrijpen

stond

wel

iets

neeft afdeling

jullie

is

nog

belangrijks

Leuven

het doen gingen

maar dat

zeggen

ik kan best

bestuurswisseling

die

bezoekje. Gerda

PIEPERS

1 1

verslag van de

af

nl.juist

al aan

dode

In

de

basta

ook

.:en

in

:-.;-

een

P1EPERS

was

op en l i j k aan

en

excursies.

de

een

uit

(leren l

toch

instrukties

stond al

met

overwerKt

daarvoor

al was,

sterk aan

naar

wou

spelbreker, zei

verdorie

nodige

vereerd

met

ze

:een

9

juist

hoopte al

zeis

maakte dan ze

schakelen Die

om

Zijn

paars,blauw,rood,groen,ge el,normaal.Maar

ik al <En

me

ik

en

Piet, de

ik beginnen.Om

vreselijk ontmoedigd

biJ

moet

had

Tom,Swa, Jony,Katrien,Hilde,

de middag was

Jony

1Maar

de

<en

ingehaald door

Tegen

af gevoerd worden

nodig was.Moest

1Piet

zeisen

werd

arm

spijker ofzo

het

uit

slijpstenen

ruikte ik al onraad:zeisen,.... Ik

dat

je

nieuwe zeisers

stellen De

uitstekende

gehoord,hopelijk

materiaalkot

graag

er dus

plaats waar

voor

hun

met

waren

ook

Pietl.De

beestjes de

gebeurd

er

Bemde,Alles

een

ze niet mikken.

het

Bij

ook

jagers, die

vriendjes", de ijskassetje

blijkbaar

Doode

... Kortom

,herfstgeur

vochtig

ons.Dit

naar de

oaby-zeis

normaal

niet

brievenbus

terug

mogen

niet

jullie

een

in

van

piepwerking.De

sch rijven denk wel

verwachten in

het

lezen.Maar

voor jullie

iets

gekomen. Ik

dat

in

dat de

de

daar toen

mensen Vallei

Jullie iets

weKen na

de

vakantie. voor

meer

inlichtingen:Geer�

�bts

�733023'


8

VAN ZONDA�

VERSLAG de

eerste

15 OkTOBEP { w 8 r �dag �

zeisdag

van

Heidi

m'n de

Kartien

ik

en

fris.nog wat lokte

ochtendfietsten

was

aan �e

<grapje

geloven.De heoben

kunnen

van

arme

trouwens

hele

met

fazanten

werden met

dag

de

natuur

onze

"groene

moesten

hopen

schoten

afgevoerd.

halen

en

zeisen

van

dat

zou

het

gras

moeten

vrijwilligster

dat

niet

zijn

gaf

me

baby-zeisje.En dan

kon

zakken

van schaamte

ik

toen

ik

het

botter dacht

zei dat

slijpen

m'n

eens

goed

soort op

inwijding

de

proef

te

1 1

volgende

hou

op

dagen

was

m'n

arm

opeenvolgend

wel

van

de

regenboog.Zou

geschikt voor mij

een

al

bij

al :Ik

rietmaaikamp

niet

zijn?

ik

er

hadden

ons

over

het

grond

wate r

te 1) Ik

te

het

"Je

mag

altijd

even stoppen 0Tegen

het

5

uur

uitlachen

faz3nt

heel

in

was

er

hoor waren en

de

niet

!"Zag

1k

Katrien en gel1Jken1s ver

meer

5!.

er

dan

Jony van

IK

me m-n

den�

zo al arm dat

begrijpen

stond

wel

iets

neeft afdeling

jullie

is

nog

belangrijks

Leuven

het doen gingen

maar dat

zeggen

ik kan best

bestuurswisseling

die

bezoekje. Gerda

PIEPERS

1 1

verslag van de

af

nl.juist

al aan

dode

In

de

basta

ook

.:en

in

:-.;-

een

P1EPERS

was

op en l i j k aan

en

excursies.

de

een

uit

(leren l

toch

instrukties

stond al

met

overwerKt

daarvoor

al was,

sterk aan

naar

wou

spelbreker, zei

verdorie

nodige

vereerd

met

ze

:een

9

juist

hoopte al

zeis

maakte dan ze

schakelen Die

om

Zijn

paars,blauw,rood,groen,ge el,normaal.Maar

ik al <En

me

ik

en

Piet, de

ik beginnen.Om

vreselijk ontmoedigd

biJ

moet

had

Tom,Swa, Jony,Katrien,Hilde,

de middag was

Jony

1Maar

de

<en

ingehaald door

Tegen

af gevoerd worden

nodig was.Moest

1Piet

zeisen

werd

arm

spijker ofzo

het

uit

slijpstenen

ruikte ik al onraad:zeisen,.... Ik

dat

je

nieuwe zeisers

stellen De

uitstekende

gehoord,hopelijk

materiaalkot

graag

er dus

plaats waar

voor

hun

met

waren

ook

Pietl.De

beestjes de

gebeurd

er

Bemde,Alles

een

ze niet mikken.

het

Bij

ook

jagers, die

vriendjes", de ijskassetje

blijkbaar

Doode

... Kortom

,herfstgeur

vochtig

ons.Dit

naar de

oaby-zeis

normaal

niet

brievenbus

terug

mogen

niet

jullie

een

in

van

piepwerking.De

sch rijven denk wel

verwachten in

het

lezen.Maar

voor jullie

iets

gekomen. Ik

dat

in

dat de

de

daar toen

mensen Vallei

Jullie iets

weKen na

de

vakantie. voor

meer

inlichtingen:Geer�

�bts

�733023'


10

v

v

Eannalia

Nu we toch bezig zijn

ziehier een paar goede woordjes ik u mijn excuses aan

(als je naam er niet bij staat dan bied

()

(en eventueel

een som smartegeld)) We beginnen bij

BONJOUR,

r door n den is) is wee een spar en gee de kerstboom (die in de woonkamer t weer opgesteld en Sinterklaas staa warming gekropen ver le tra cen de en te worden. de kachel gesmet is afgevallen in dat zijn baard t) om tegen de tijd n broeikast-effec gee nog er was rwets (vroeger is natuurlijk oude is stm ker met Sneeuw m vertegen­ met kerstmis alo naastenliefde die gebleven is . • • de maar wat wel is bij XXXXXX!) o's ing op de vide kerstmis is 5% kort ciaal omdat het woordigd is (spe moet na het der nu ver vragen hoe het innen zich af te jaar KULers beg Som mig e eer ste olieren sch en de n aan de UNIV?' moet ik studere ste cursus 'Hoe nd lezen van hun eer lsof-i n-de-weeke ie-om-te-doen-a ste-jaar-KULers-d meer tijd om eer r wee nu en hebb pel cursussen rukwekkende sta het raam een ind -zitten(met voor aan au-g ure n-b achter-hu toffe vakantie. verhalen van hun te pesten met de een stripboek) en op het bureau ! ! ! !! ! !!! !!! !! !!

uwjaar, Het is weer nie

En •

.

het CONGRES • er is

! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !

! !! !! ! ! !! ! !! !! !

l� ,

king of'rok and moes',misschien is hij wel Jesus;

volger van president Boudewijn;

�1 .

.!'"(o r

na amputatie een toffe jongen; Koen A. :de broer van Geert A. ;Pieter A.:de broer van Geert A.en wat een toeval ook de broer van Koen AJmet een voorsprong op zijn VTMleeftijds genoten;Jo G.:een goed

menschen; Steven B.:een wijs man;

in de JrlM-Leuven?Natuurlijk niet,

(\

!!

;•

• -

1

-- -

,

\ .Jt -

,.....- - =-y ---

,..,--- 7' �

---

-.....___ .

- .. ·

-

�:··--

---

j

o�

\

,-t", O<J

��

.----- . :-:---.__

_

�·

>-c!�Hk..J �t• .B..,J-,b. •...,., o ,,..0...,, - •.," w.,..,,,1- d.J-"" "''- -4 "il'.•

·

-

;._,."

\7

ge/ .?Wees

genoeg over JNM

blij en trouwens IEDEREEN HEEFT

EEN PLAATSJE IN MIJN HART)Jawel beste lezer jij bent uniek jijmaakt het leven

��

draaglijker door er te zijn...als mens en1mijn zoon/dochter indien zondaren u willen verleiden,

bewillig niet!

é.V-roétJ zei

l-l!J

(met dank aan de pelvis en het

.#(16 1Ti.5

.MDö1�

V

�'°"':-.IK

:� (��t9�v

p,.M.(PM

L.4.(1"

IK Me"T'°

Roe11�

)

l

7z � 1\ \ ���

de aarde gaat naar de maan,

het DNA is bedreigd met voortbestaan Nu wordt iedereen groen,

de meesten voor de poen

Als we de aarde niet snel minder laten kalen zullen we misschien

Jk

'92 niet meer halen

'

\\

�OH- ft+'­ bcd-0 r.>�; cfa h_Qrrno /-�) /)�� � +o�. � � .� �-'\SbBJ4 )- � � Q-Vt330 .1 �o'Yldv? ! ��

LJ�

� �

.

(�7>

HOU ..., t

("""r:; ""'1-:f'VA ,v c" \

We hadden het al lang door,

Fa/,/,/

het is cynisch bedoeld) zo,

menschen gepraat(is er over jou niets geze

�-

-<0._../ ...�"" ib/ç V�r � I .P <" '-rY k,-.. ' �. ·•<11r: r� '--- J,Je-,,,,. V

Chris M.:ook.; Katia V.:de ex van MH maar zoiets

moogt ge niet publiceren,een goed arbeidster (zijn er dan maar twee goede arbiedsters

"' -,...

�;HEr

arbeidster;Tinne H.:is de zus van Maarten maar

daar kan ze niet aan doen;evenals haar vriendinnen enal de nieuwe leden goede

,f�

.ç,{I�

IS !.J

:..., , ,/

" "'"

Geert A. :een rots in de vervuilde zee,hij houdt

levens; Gerda C.:de engel des gerechtigheidsss, Free:een wijs filosoof; kleine F.:

.., <'.;v..,'A�. J. ..... VE.r .

l"ifEpE/

v

Bart A.:de kerstman(zonder baard);

ons op het rechte pad;David L.:een goed heilig man;Piet D. :hij redde reeds vele

l'�Ep..,.-1 /q%

1/,f�;;IJ>_

\/

Bart V.:wat zouden we zon9er hem toch moeten,deze bezieler van veel acties en op-

de geKERSversende voorzitter Maarten HENS (=geel kaart hahaha)

hij maakt zelfs van deze afdeling een succesvolle onderneming; Joni:de ster, the

11

UUCP-


10

v

v

Eannalia

Nu we toch bezig zijn

ziehier een paar goede woordjes ik u mijn excuses aan

(als je naam er niet bij staat dan bied

()

(en eventueel

een som smartegeld)) We beginnen bij

BONJOUR,

r door n den is) is wee een spar en gee de kerstboom (die in de woonkamer t weer opgesteld en Sinterklaas staa warming gekropen ver le tra cen de en te worden. de kachel gesmet is afgevallen in dat zijn baard t) om tegen de tijd n broeikast-effec gee nog er was rwets (vroeger is natuurlijk oude is stm ker met Sneeuw m vertegen­ met kerstmis alo naastenliefde die gebleven is . • • de maar wat wel is bij XXXXXX!) o's ing op de vide kerstmis is 5% kort ciaal omdat het woordigd is (spe moet na het der nu ver vragen hoe het innen zich af te jaar KULers beg Som mig e eer ste olieren sch en de n aan de UNIV?' moet ik studere ste cursus 'Hoe nd lezen van hun eer lsof-i n-de-weeke ie-om-te-doen-a ste-jaar-KULers-d meer tijd om eer r wee nu en hebb pel cursussen rukwekkende sta het raam een ind -zitten(met voor aan au-g ure n-b achter-hu toffe vakantie. verhalen van hun te pesten met de een stripboek) en op het bureau ! ! ! !! ! !!! !!! !! !!

uwjaar, Het is weer nie

En •

.

het CONGRES • er is

! ! !!! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !

! !! !! ! ! !! ! !! !! !

l� ,

king of'rok and moes',misschien is hij wel Jesus;

volger van president Boudewijn;

�1 .

.!'"(o r

na amputatie een toffe jongen; Koen A. :de broer van Geert A. ;Pieter A.:de broer van Geert A.en wat een toeval ook de broer van Koen AJmet een voorsprong op zijn VTMleeftijds genoten;Jo G.:een goed

menschen; Steven B.:een wijs man;

in de JrlM-Leuven?Natuurlijk niet,

(\

!!

;•

• -

1

-- -

,

\ .Jt -

,.....- - =-y ---

,..,--- 7' �

---

-.....___ .

- .. ·

-

�:··--

---

j

o�

\

,-t", O<J

��

.----- . :-:---.__

_

�·

>-c!�Hk..J �t• .B..,J-,b. •...,., o ,,..0...,, - •.," w.,..,,,1- d.J-"" "''- -4 "il'.•

·

-

;._,."

\7

ge/ .?Wees

genoeg over JNM

blij en trouwens IEDEREEN HEEFT

EEN PLAATSJE IN MIJN HART)Jawel beste lezer jij bent uniek jijmaakt het leven

��

draaglijker door er te zijn...als mens en1mijn zoon/dochter indien zondaren u willen verleiden,

bewillig niet!

é.V-roétJ zei

l-l!J

(met dank aan de pelvis en het

.#(16 1Ti.5

.MDö1�

V

�'°"':-.IK

:� (��t9�v

p,.M.(PM

L.4.(1"

IK Me"T'°

Roe11�

)

l

7z � 1\ \ ���

de aarde gaat naar de maan,

het DNA is bedreigd met voortbestaan Nu wordt iedereen groen,

de meesten voor de poen

Als we de aarde niet snel minder laten kalen zullen we misschien

Jk

'92 niet meer halen

'

\\

�OH- ft+'­ bcd-0 r.>�; cfa h_Qrrno /-�) /)�� � +o�. � � .� �-'\SbBJ4 )- � � Q-Vt330 .1 �o'Yldv? ! ��

LJ�

� �

.

(�7>

HOU ..., t

("""r:; ""'1-:f'VA ,v c" \

We hadden het al lang door,

Fa/,/,/

het is cynisch bedoeld) zo,

menschen gepraat(is er over jou niets geze

�-

-<0._../ ...�"" ib/ç V�r � I .P <" '-rY k,-.. ' �. ·•<11r: r� '--- J,Je-,,,,. V

Chris M.:ook.; Katia V.:de ex van MH maar zoiets

moogt ge niet publiceren,een goed arbeidster (zijn er dan maar twee goede arbiedsters

"' -,...

�;HEr

arbeidster;Tinne H.:is de zus van Maarten maar

daar kan ze niet aan doen;evenals haar vriendinnen enal de nieuwe leden goede

,f�

.ç,{I�

IS !.J

:..., , ,/

" "'"

Geert A. :een rots in de vervuilde zee,hij houdt

levens; Gerda C.:de engel des gerechtigheidsss, Free:een wijs filosoof; kleine F.:

.., <'.;v..,'A�. J. ..... VE.r .

l"ifEpE/

v

Bart A.:de kerstman(zonder baard);

ons op het rechte pad;David L.:een goed heilig man;Piet D. :hij redde reeds vele

l'�Ep..,.-1 /q%

1/,f�;;IJ>_

\/

Bart V.:wat zouden we zon9er hem toch moeten,deze bezieler van veel acties en op-

de geKERSversende voorzitter Maarten HENS (=geel kaart hahaha)

hij maakt zelfs van deze afdeling een succesvolle onderneming; Joni:de ster, the

11

UUCP-


·�

13

Meclecledng�en���� het

wintermaaikamp van

2-5

januari 1990

JNM-Leuven.Het

d genoeg vriest zullen er als har en

indien

riet

afv oer en niet populieren

wel maaienl.Wat je zeker moet

van

grijpt p:aats

479>.We

(naamsesteenweg

AKABEE

en in

maaien

en.

afvoeren

en

<ook

verbranden

meebrengen

is

SAVE THE RAINFORESTS OFTASMANIA

je

is

fiets

ot­ n,slaapgerief,b keukenhan ddoeke ten,werkkledij (we

waren

vra gen>.Graag

e.a .

8F raagt helaas 1000 . De kostp�ijs bed

dag

te

?P

laat

om

de

subsidies

_Schildekelaan

om

5/1

kamp llh om

7

Bertem

ver melding Het

-

Dirk Vercoutere

3060

te

oo rekeningnummer: voorhand storten

431-1596371-12 Van

aan

:naam+JNM

tfuV5JJ

het

gelegen eiland

en

eiland

meer

groeit

-1

t•

··H· 11AR \

,, ..,

dan

één

derde

grootse

van

bomen

uniek

de van

het

milieu.

In

het

en

het

zuidel.jke de

laatste

twintig jaren heeft

Tasmanië

bijna de

de

wouden

verloren.Dit

overbijvende

Japanse

Vandaag

is

verantwoordelijk van het

8

miljoen ton

h e l ft

Tasmaanse

verhandelen

hout elk jaar.Het

van komt

papierindustrie

de

het

van

wereld

en

regering

van meer

hout wordt

� ." .... .

�·""'

moeten beschermen.Dit zal

binnen

westelijk

noorden

deel

van

overkomen.Delen vernietigd. Dit petitie

(S L Hool)

het

ervan is

een

georganiseerd

zijn

kort van

echter

dan

gekapt

korte

inleiding

door

een

ook pisch

meteen dat

regenwoud

n probleem deze

a. u. b.

nl <Engeland)

vol het

probleem

van

het

het

geheel op

een

Tasmaanse weet

je

verdwijnen

niet

in

petitie naar

het

ook

Tasmanië

al

verening,bijgestaan door een Engelse.Nu

DM. GN

.Op

in een nationaal park wat de regering normaal zou

. ··":-..;

17 h

zuidelijkst

Oceanië

voorziet de

timmerhout.

en eindigt vr

het

van

regenwoud

voornamelijk door de

begint di_ 2/1

en

staat

suptropisch

halfrond van een

•t STf\T(OtJ

kleinste

adre

�..,,THE WILDERNE� � &JCIETY of AU�TQ/\LIA

Ewopean Ofl"'ace: 68 Alpba Temee. Cambridp CB2 2HT, U.K. Pbone (0223) 840 368


·�

13

Meclecledng�en���� het

wintermaaikamp van

2-5

januari 1990

JNM-Leuven.Het

d genoeg vriest zullen er als har en

indien

riet

afv oer en niet populieren

wel maaienl.Wat je zeker moet

van

grijpt p:aats

479>.We

(naamsesteenweg

AKABEE

en in

maaien

en.

afvoeren

en

<ook

verbranden

meebrengen

is

SAVE THE RAINFORESTS OFTASMANIA

je

is

fiets

ot­ n,slaapgerief,b keukenhan ddoeke ten,werkkledij (we

waren

vra gen>.Graag

e.a .

8F raagt helaas 1000 . De kostp�ijs bed

dag

te

?P

laat

om

de

subsidies

_Schildekelaan

om

5/1

kamp llh om

7

Bertem

ver melding Het

-

Dirk Vercoutere

3060

te

oo rekeningnummer: voorhand storten

431-1596371-12 Van

aan

:naam+JNM

tfuV5JJ

het

gelegen eiland

en

eiland

meer

groeit

-1

t•

··H· 11AR \

,, ..,

dan

één

derde

grootse

van

bomen

uniek

de van

het

milieu.

In

het

en

het

zuidel.jke de

laatste

twintig jaren heeft

Tasmanië

bijna de

de

wouden

verloren.Dit

overbijvende

Japanse

Vandaag

is

verantwoordelijk van het

8

miljoen ton

h e l ft

Tasmaanse

verhandelen

hout elk jaar.Het

van komt

papierindustrie

de

het

van

wereld

en

regering

van meer

hout wordt

� ." .... .

�·""'

moeten beschermen.Dit zal

binnen

westelijk

noorden

deel

van

overkomen.Delen vernietigd. Dit petitie

(S L Hool)

het

ervan is

een

georganiseerd

zijn

kort van

echter

dan

gekapt

korte

inleiding

door

een

ook pisch

meteen dat

regenwoud

n probleem deze

a. u. b.

nl <Engeland)

vol het

probleem

van

het

het

geheel op

een

Tasmaanse weet

je

verdwijnen

niet

in

petitie naar

het

ook

Tasmanië

al

verening,bijgestaan door een Engelse.Nu

DM. GN

.Op

in een nationaal park wat de regering normaal zou

. ··":-..;

17 h

zuidelijkst

Oceanië

voorziet de

timmerhout.

en eindigt vr

het

van

regenwoud

voornamelijk door de

begint di_ 2/1

en

staat

suptropisch

halfrond van een

•t STf\T(OtJ

kleinste

adre

�..,,THE WILDERNE� � &JCIETY of AU�TQ/\LIA

Ewopean Ofl"'ace: 68 Alpba Temee. Cambridp CB2 2HT, U.K. Pbone (0223) 840 368


14

s1aa1 ae wet

1

Jackeys Marsh Petition

aan onze kant ?

(� � 1f' � � ) )

PROTECTTASMANIA'S FORESTS AND RAINFORESTS!

Namiddag.

Tasmania is the smallest and southernmost island-state of Australia. lt contains over one third c Australia's Rainforests and provides a unique environment tor the tallest trees of the souther hemisphere. . _ . . . .

•r

1

-

'

e� l

,,

-�

'

••

._

:.

" ")....•' .,

.

·

Name (please pri.nt or. sig n 1egibly), Address, City/State, Postcode, Country: . . ' ...

.2.

1:

,

·1.�· "

-�-..4, ·�' �·

-�- 5.

·� "

' .."� ... :;<:···::

"'I,'•

�'.

.

�€· : ,

�}!·" .. .{·.�",:: .

••

,

__

.

.....·_!.- • �

·.1z

��

Het eerste deel van de namiddag dient om, met behulp van de begrippen die we 's voormiddags twee hebben, opgeraapt konkrete dossiers (naar keuze, uit een aanbod van 4) uit te pluizen en af te kluiven. Slide1s, dia's en· ev. video geven een visueel beeld van de situaties.

In the past two decades Tasmania has lost nearly half of its remaining forest cover a ge, which he fallen victim to woodchipping and the Japanese paper industry. At present, Tasmania expor over three million tonnes dry weight of woodchips a yéar, taken from forests which th Government is supposed to protect--Australia's so-called National Estate. This same fate is due t befall JACKEYS MARSH. North Tasmania. ... . .· ·, �>:·

This valley, nestling under the Western Tiers of Tasmani- a's Central Plateau, has an exception forest ecology of eucalypt and Rainforest trees, which support an abundance of life. The valle, also contains a number of environmentally sustainable work projects. Oespite its indusion i Australia's National Estate and its ecological value the valley is due to be logged within the nei . , twelve months. The residents of Jackeys Marsh ask for your help. . · 1 app to the F deral Government of Australia an d the Govern ent of Tasmania to prote their National Est?te forest and introduce a permanent logging moratorium for Jackeys Marst · ·:·. . · .·. Tasmania. ·, · :i."

"

-

-.

_"._,,,. t•

·;-,,�

·" t �

"h ." \ .;"

{/�,..1

_1•...,.�. Il!

--�-i--�··-

-�

-/§{f?::�.

{,

." ....

f

·.;�

·''(ij·

�..-,'.>

"·(!'•�"

,.:

:""�;�;�� _.

M

PROGRAMMA:

9.4Su 10.00u

;_,��-��·

: ;_�;;\.

·,./ ,

���'L . · , ;,

lrle• do 88Le r •ne R ri l>fy a,,, /ol Ootd e i re Ot""bae " rt

�0-00-V. <o <.c t>"

.

"

.-�-<�:.;7.:"::;

·. -

\.e<. :1,óe<. i 'Ö e O e�°"'o°'"e"'t.

öO-;'Ö

11.00u

. e"

Welkom Recht en milieurecht : Jan Vanvelk doet een poging om kort de meest voorkomende rechtsbe­ grippen uit te leggen (want "elke Belg wordt verondersteld de Wet te kennen"), en qaat hierbij vooral in op de bevoegdheid van de gemeenten, vaar als we jeugdbonders gemakkelijk kunnen op inspelen. (gevolgd door vragenkwartier­ tje). en Natuurbescherraingsmilieuhygienerecht. Jan Verheeke probeert een overzich­ telijk beeld te geven van wat zo allemaal bestaat aan milieuhygieneen natuurbe­ schermingsrecht, en van de (in­

"�°' \.0, e \.� "-"'

�,o"'-;:.�,,,"'""�e <.

Voormiddag

6. 7.

15

'(.;e{,,"ee<,,,. "" �e"-

�.o"

i.er n doss vate eser rgne u urr n ae Nat e d va n Jan

Tenslotte worden alle sprekers in een plenum verzameld, en kan je er je konkrete vragen op afvuren. Uiteraard krijgen vooraf schriftelijk geformuleerde vragen voorrang. va: Hoe kan ik reageren al: ik een sluikstort vind? De buurman hee�t beschermde vogelsoorten in zijn voliere • • • Wat kan ik daartegen doen? Het beekje achter ons huis heeft plots een schuimkraag • • • De.gemeente lapt het vegbermbesluit aan zijn laars • • •

)effektiviteit van die zaken (ook veer met vragenkvartier­ tje). •

12.00u tot

8.

�r��euRe�� "'e. & Dre"ooo4G r tv�u:Rr '�9�otv Russel GeR. etv

9.

/f. s.

10.

';;�''-.

. ·- -:;;. .,...

11.

< - �'Î

-�

12. R!!turn to: The Wilderness Society, 68 Alpha Terrace, Cambridge, (82 2HT, UK (0223) 840368 by Jan.

13.00u:

In het cafetaria kan je je boterhammetjes opeten.

15, 1990

Op de bijeenkomst zijn allerlei handboé­ ken enz. ter inzage. Het einde is voorzien om 18.00 u.

� �DEROAG MILIEURECHT !7 i:ë::-:;uARI ·qo I� _BRUSSEL i<.9. I.N.

:tlSCi--�tJ1J ING

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;ic1iam: • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' ' ' ' ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' ' ' '

:c&dl"'!S:

''

'

··· ·············· ··························

1;. •0:." �<in'i oe cuq I v,u,at ... . . . ..u :ten: Gr-""� :au l)r •1olqenae .. ,..��q :::!�antwoord

······································

······································· ··························· ·············· :"lilc1"" J,:.i.M.-;;�·,-1!':.lrtJdt

::

OpS'.;'"�l'l �orr.r1_ .:-,epoJOt'"':.'itr'adl ••••, •.el 1t1 .p ::Il

;,

<11"1

Gent.


14

s1aa1 ae wet

1

Jackeys Marsh Petition

aan onze kant ?

(� � 1f' � � ) )

PROTECTTASMANIA'S FORESTS AND RAINFORESTS!

Namiddag.

Tasmania is the smallest and southernmost island-state of Australia. lt contains over one third c Australia's Rainforests and provides a unique environment tor the tallest trees of the souther hemisphere. . _ . . . .

•r

1

-

'

e� l

,,

-�

'

••

._

:.

" ")....•' .,

.

·

Name (please pri.nt or. sig n 1egibly), Address, City/State, Postcode, Country: . . ' ...

.2.

1:

,

·1.�· "

-�-..4, ·�' �·

-�- 5.

·� "

' .."� ... :;<:···::

"'I,'•

�'.

.

�€· : ,

�}!·" .. .{·.�",:: .

••

,

__

.

.....·_!.- • �

·.1z

��

Het eerste deel van de namiddag dient om, met behulp van de begrippen die we 's voormiddags twee hebben, opgeraapt konkrete dossiers (naar keuze, uit een aanbod van 4) uit te pluizen en af te kluiven. Slide1s, dia's en· ev. video geven een visueel beeld van de situaties.

In the past two decades Tasmania has lost nearly half of its remaining forest cover a ge, which he fallen victim to woodchipping and the Japanese paper industry. At present, Tasmania expor over three million tonnes dry weight of woodchips a yéar, taken from forests which th Government is supposed to protect--Australia's so-called National Estate. This same fate is due t befall JACKEYS MARSH. North Tasmania. ... . .· ·, �>:·

This valley, nestling under the Western Tiers of Tasmani- a's Central Plateau, has an exception forest ecology of eucalypt and Rainforest trees, which support an abundance of life. The valle, also contains a number of environmentally sustainable work projects. Oespite its indusion i Australia's National Estate and its ecological value the valley is due to be logged within the nei . , twelve months. The residents of Jackeys Marsh ask for your help. . · 1 app to the F deral Government of Australia an d the Govern ent of Tasmania to prote their National Est?te forest and introduce a permanent logging moratorium for Jackeys Marst · ·:·. . · .·. Tasmania. ·, · :i."

"

-

-.

_"._,,,. t•

·;-,,�

·" t �

"h ." \ .;"

{/�,..1

_1•...,.�. Il!

--�-i--�··-

-�

-/§{f?::�.

{,

." ....

f

·.;�

·''(ij·

�..-,'.>

"·(!'•�"

,.:

:""�;�;�� _.

M

PROGRAMMA:

9.4Su 10.00u

;_,��-��·

: ;_�;;\.

·,./ ,

���'L . · , ;,

lrle• do 88Le r •ne R ri l>fy a,,, /ol Ootd e i re Ot""bae " rt

�0-00-V. <o <.c t>"

.

"

.-�-<�:.;7.:"::;

·. -

\.e<. :1,óe<. i 'Ö e O e�°"'o°'"e"'t.

öO-;'Ö

11.00u

. e"

Welkom Recht en milieurecht : Jan Vanvelk doet een poging om kort de meest voorkomende rechtsbe­ grippen uit te leggen (want "elke Belg wordt verondersteld de Wet te kennen"), en qaat hierbij vooral in op de bevoegdheid van de gemeenten, vaar als we jeugdbonders gemakkelijk kunnen op inspelen. (gevolgd door vragenkwartier­ tje). en Natuurbescherraingsmilieuhygienerecht. Jan Verheeke probeert een overzich­ telijk beeld te geven van wat zo allemaal bestaat aan milieuhygieneen natuurbe­ schermingsrecht, en van de (in­

"�°' \.0, e \.� "-"'

�,o"'-;:.�,,,"'""�e <.

Voormiddag

6. 7.

15

'(.;e{,,"ee<,,,. "" �e"-

�.o"

i.er n doss vate eser rgne u urr n ae Nat e d va n Jan

Tenslotte worden alle sprekers in een plenum verzameld, en kan je er je konkrete vragen op afvuren. Uiteraard krijgen vooraf schriftelijk geformuleerde vragen voorrang. va: Hoe kan ik reageren al: ik een sluikstort vind? De buurman hee�t beschermde vogelsoorten in zijn voliere • • • Wat kan ik daartegen doen? Het beekje achter ons huis heeft plots een schuimkraag • • • De.gemeente lapt het vegbermbesluit aan zijn laars • • •

)effektiviteit van die zaken (ook veer met vragenkvartier­ tje). •

12.00u tot

8.

�r��euRe�� "'e. & Dre"ooo4G r tv�u:Rr '�9�otv Russel GeR. etv

9.

/f. s.

10.

';;�''-.

. ·- -:;;. .,...

11.

< - �'Î

-�

12. R!!turn to: The Wilderness Society, 68 Alpha Terrace, Cambridge, (82 2HT, UK (0223) 840368 by Jan.

13.00u:

In het cafetaria kan je je boterhammetjes opeten.

15, 1990

Op de bijeenkomst zijn allerlei handboé­ ken enz. ter inzage. Het einde is voorzien om 18.00 u.

� �DEROAG MILIEURECHT !7 i:ë::-:;uARI ·qo I� _BRUSSEL i<.9. I.N.

:tlSCi--�tJ1J ING

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;ic1iam: • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' ' ' ' ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' ' ' '

:c&dl"'!S:

''

'

··· ·············· ··························

1;. •0:." �<in'i oe cuq I v,u,at ... . . . ..u :ten: Gr-""� :au l)r •1olqenae .. ,..��q :::!�antwoord

······································

······································· ··························· ·············· :"lilc1"" J,:.i.M.-;;�·,-1!':.lrtJdt

::

OpS'.;'"�l'l �orr.r1_ .:-,epoJOt'"':.'itr'adl ••••, •.el 1t1 .p ::Il

;,

<11"1

Gent.


verreK i Jkers

16

voor

�PIJ2E r�OVE�8E�TOCH7

00000000000000000000

Paddes"t:oelen

door Zon d a g lang

12

13

aan k l eden

moge l i jk station Leuven

daar

pu l l s

. Ik

maar

(nvdr:toch stonden

nog

een

al

Bij

de

eers"t:e

paddestoe l en we

ons

onze

ons

we l

we l

boomst r o n k

"t:e

b l aderen . Op

begonnen

paddes"t:oel

n aam

we

h o n de r e n hebben

meter

dan

ook

af te

leggen

in

w a r m) . We

konden

tot

nu

<middagJ. We veld

om

h onderd

�v

�'

gestreepte

t���j1 :1:;-.:·.

1

we

nu

we l

Jsoor"t:e n l ij st ze

n i et

a l l emaa l

� [.wcicuto.� p

oeste r zwam POLYPOREN

"t:onde l zwam

uur beer"t:je zoe k t

me"t:er

JB

het

tru f f e l

hebben

voor

niet

een

on ze

wie

h e l aas

niet

monden

rand

e i n de l i j k

hei:

klommen

enkele

midden v an 1nkt=wammen

�e �n

. -� !.PI ·.�� jl À .

.

.:1•· -..-f'/ '"•..· ·-... "' r:

�-:' " .,)

w . .�

),:._. �1r'f1"'\ · � �'::l/ 1;!,

de

op

gevond

van

uur

hei:

bos

af l e zen

op

strobalen

eten, di�

kwamen.We

midden

moesten

oerker=wammen. We

zon

de

helaas

hei:

in doen

hielden

te

on :::e

r

r"?.\ r : ��, )-:"": ·· ·=/, �.f �1P&�e,9-·.l<-'?·

p l a atjeshou t zwam

STUIFZWAMMEN

Kn u f fe l

on ze

·�p

mest i n k tzwam

gewone

aan

on=e bokes

(wat

we r d

OESTERZWAMMEN

(/': '/

di

v e r v o l gden

ek s k urs i e

band

zwavel kop

i j verig

k r i Jg

H a n s'

don k e r

INKTZWAMMEN

(van

de t e r mineren

maa k ten

het

Dit

H yp

p l at t e

van

dan

paddestoele n j ach"t:.

namiddag . Toen en

mini- v l ie g tuigjes .

kope r g r oen zwam

afge l e gd.We

bes l oten

op

die

zekere

e l fenban k j e

hadden

meer

zeer

het

en k e l e

v o l gend

i et s

de

gewone

p l ak ten

gede"t:e rm i n eerd. Het we

van

verstoo r d

Zw'AVELKOPPEN

'1gewoon

maar

zo

w e r d ech"t:er

STROPHAKIA

p l ak k en

zwavelkopj e". Ja,het eerste uur hebben

werd

17

A t l anta

een

denne"

gidsen

de

weer

he l e terug

z i jn

ze"t:"t:en we

we

maar

<in d r uk we k k end

a l l een

op

d i rek t

mei:

en

eer ste

de

snel

n a tuurl i j k

NIETl .

neer

de

Onze

naar

band

we

we

nie"t: . We l

gewaars chuwd

Geert

hebben

maar

Hans'

nog

brommers en

had

l uk te> .

s"t:ond

ver"trok k en

we

Maar"t:en

midd agsrus"t:

het

Ba r t . < D i e dan

k oppel

ver "t: r o k k en

keerden

->

Boutersem

l aa"t:l . Onze

een

deden

hei:

Geert). Aan

op

Dan

l an g

aan

wachten . We

zijn

nog

zo

h

min

te

wach"t:en

We

moesten

8

, o n zen

éh

s"t:aan

ver"t:rok k en.

l u kte

<20

JNM'e r s

5

om

v r oe g . Heel en

k ousen

moei:

Sri se-tout)We

e k s k ursie<a l l é,we 'i:

ik

fitte

k w a r tier

Brise-tout

paar

doo r c rossen

nen

er

aan

na"t:uur l i j k

maar

,3

ver"t:r e k k en.Ja , wa n "t: z i jn

s"t:ation

7h30,puuuuu"t:-puuuu"t: . Zo

n ovember,

wan1:

aanslag

voge l s. Maar ze k wa men

Kraan

<nogal

in

aardappel bovist worte l e n de

'�.

STI NKZ'w'AMMEN g r ote

s tin k zwam

SEKERZ\.IAMMEN " • ·

v r oege

be k e r zwam

KOGELZ'tlAMMEN rossige

koge l z wam


verreK i Jkers

16

voor

�PIJ2E r�OVE�8E�TOCH7

00000000000000000000

Paddes"t:oelen

door Zon d a g lang

12

13

aan k l eden

moge l i jk station Leuven

daar

pu l l s

. Ik

maar

(nvdr:toch stonden

nog

een

al

Bij

de

eers"t:e

paddestoe l en we

ons

onze

ons

we l

we l

boomst r o n k

"t:e

b l aderen . Op

begonnen

paddes"t:oel

n aam

we

h o n de r e n hebben

meter

dan

ook

af te

leggen

in

w a r m) . We

konden

tot

nu

<middagJ. We veld

om

h onderd

�v

�'

gestreepte

t���j1 :1:;-.:·.

1

we

nu

we l

Jsoor"t:e n l ij st ze

n i et

a l l emaa l

� [.wcicuto.� p

oeste r zwam POLYPOREN

"t:onde l zwam

uur beer"t:je zoe k t

me"t:er

JB

het

tru f f e l

hebben

voor

niet

een

on ze

wie

h e l aas

niet

monden

rand

e i n de l i j k

hei:

klommen

enkele

midden v an 1nkt=wammen

�e �n

. -� !.PI ·.�� jl À .

.

.:1•· -..-f'/ '"•..· ·-... "' r:

�-:' " .,)

w . .�

),:._. �1r'f1"'\ · � �'::l/ 1;!,

de

op

gevond

van

uur

hei:

bos

af l e zen

op

strobalen

eten, di�

kwamen.We

midden

moesten

oerker=wammen. We

zon

de

helaas

hei:

in doen

hielden

te

on :::e

r

r"?.\ r : ��, )-:"": ·· ·=/, �.f �1P&�e,9-·.l<-'?·

p l a atjeshou t zwam

STUIFZWAMMEN

Kn u f fe l

on ze

·�p

mest i n k tzwam

gewone

aan

on=e bokes

(wat

we r d

OESTERZWAMMEN

(/': '/

di

v e r v o l gden

ek s k urs i e

band

zwavel kop

i j verig

k r i Jg

H a n s'

don k e r

INKTZWAMMEN

(van

de t e r mineren

maa k ten

het

Dit

H yp

p l at t e

van

dan

paddestoele n j ach"t:.

namiddag . Toen en

mini- v l ie g tuigjes .

kope r g r oen zwam

afge l e gd.We

bes l oten

op

die

zekere

e l fenban k j e

hadden

meer

zeer

het

en k e l e

v o l gend

i et s

de

gewone

p l ak ten

gede"t:e rm i n eerd. Het we

van

verstoo r d

Zw'AVELKOPPEN

'1gewoon

maar

zo

w e r d ech"t:er

STROPHAKIA

p l ak k en

zwavelkopj e". Ja,het eerste uur hebben

werd

17

A t l anta

een

denne"

gidsen

de

weer

he l e terug

z i jn

ze"t:"t:en we

we

maar

<in d r uk we k k end

a l l een

op

d i rek t

mei:

en

eer ste

de

snel

n a tuurl i j k

NIETl .

neer

de

Onze

naar

band

we

we

nie"t: . We l

gewaars chuwd

Geert

hebben

maar

Hans'

nog

brommers en

had

l uk te> .

s"t:ond

ver"trok k en

we

Maar"t:en

midd agsrus"t:

het

Ba r t . < D i e dan

k oppel

ver "t: r o k k en

keerden

->

Boutersem

l aa"t:l . Onze

een

deden

hei:

Geert). Aan

op

Dan

l an g

aan

wachten . We

zijn

nog

zo

h

min

te

wach"t:en

We

moesten

8

, o n zen

éh

s"t:aan

ver"t:rok k en.

l u kte

<20

JNM'e r s

5

om

v r oe g . Heel en

k ousen

moei:

Sri se-tout)We

e k s k ursie<a l l é,we 'i:

ik

fitte

k w a r tier

Brise-tout

paar

doo r c rossen

nen

er

aan

na"t:uur l i j k

maar

,3

ver"t:r e k k en.Ja , wa n "t: z i jn

s"t:ation

7h30,puuuuu"t:-puuuu"t: . Zo

n ovember,

wan1:

aanslag

voge l s. Maar ze k wa men

Kraan

<nogal

in

aardappel bovist worte l e n de

'�.

STI NKZ'w'AMMEN g r ote

s tin k zwam

SEKERZ\.IAMMEN " • ·

v r oege

be k e r zwam

KOGELZ'tlAMMEN rossige

koge l z wam


19

1S

Y�E�1�g-l-�E�-YQQ��!����G"

BOLETE�i fijn

s c h ubbige

�§/10/'82

bo l eet

RUSSULA

1

beukenrussu l a s m ake l i Jke

�•-]

"VOGELTREKTELLENr

braak

..Aan

regenboog

.bijna, stonden de Jee-en-emmers te wachten

1.

MELKZ'w'AMMEN ros s i ge

na�. 1t veld1 ·blijgezind : om vogeltjes te gaan tellen.

me l k z w am

mycen a

streepsteel papi l

mycena

vitilis

SLIJMKOPPEN i voorzwam '

nog

f l uwee l pootj e :: '<;..

h on i ng zwam h e r tegewei z a m s c h erpe

Op vaKantia ::ii '9rontosaurus

j

�el�i§

::irontosaur...,s!

een

'.Jral'IJ

natuurvereni�in� twea

7'

iensen

is

waarvan

waren via ICYE.

inter�ationa1a

\Jan 5 tot

�un'len

19.�

Tsjec..,.iscne o�la��s an-<ele laden een

��

zij

orJa�isaren

wer<kamoan

wa2r3a�

�e�kens

:eelneme�i.

er een wer��8�� :n je =r�a�­ in -Je �rot1:2'l van =:ozr<·'JvS><; �n �rorden dt ��� ,atu0�resArVA��� �az�c�:. !nforTiati2 �r��� �� �i � :iri ��<�r,,. \1eletrz!""li ll7, �raha .., , " ...., ..... ''"', :z2c1'Jsiova<i.:: . se

\lan

is

:.(tuiutuin,

12

i:.ot

-<t'....ii::tuin,

v

2.-:..c

�'?'JJi

•.Jor::t 1::

-'.?:-

-::!'J:Jr

·.:.:er ·e,

:a��' �3r2aty. �i�r�oo� se��� ::sr.J, .·1�z:.Jrs-<r: S2S, ::r.!ri nat�ur�ss�r�at9r

van

J8l..:?r-<t

:re-<::J..:--::

:"

:.:.e

:o'"Jr

:e

�i�2 d �a2r =��2� ::�-z.1:.-:--::s � ; ... a ..... _

<r�s

��

-J '1

. () � . ... ..h .

'

�·

besloten� verde�.te gaan .' veel valt er niet meer te bespeureJ'.!, :.• .met . pak en sak nem e n we het hazepad . . . J en·Jani.Di ga�t overal mee-ee. ·

•••

.Door

de

v

•••

'

v-

naar SAR, daar wordt onze moeite?! eind(e)lijk beloond.: .een afg�laten vijver vol met vogels en we kunnen beginnen tellen. (3 witgatjes, 23 wintertalingen, 1 slobeend, 1 pijlstaart)

v

v

tekst : TillE HENS

iliuzfäk.

v

:

.

,

v-

regen, door de wind

\ v-

.

-·--·,V

wel j�, want

•••

0 0

eikekorstzwam

.Er .wordt

.we· zijnbij NGB, maar 0 weel oh,oh, onwennig bekijken we een vijver de Wilde Eendjes bezetten hem dus verder gaat ons reisje.

sche l pz w a m

v

.Daar in de verte, ja, onverwacht ..(enthousiasme) alom, k9mt een vlucht aalscholvers aangevlogen de kievitjes vliegen ons om het hoofd en dei kramsvogels zijn J'.!,iet te tellen. .\, koperwieken ,, � •••

p a a rdehaar

25

~

.Met onze kijkers fluks bij de hand jaja1 tuurden we van noord-oost naar zuid-we-�st de telescoop werd erbij gehaald want ne sperwer vloog boven de bomen. •••

Melkstee l

in

•••

... we ver · trokken .

MYCENA

verder

h�t statie-on, vijt . na half acht

JAN DE WILDE

v


19

1S

Y�E�1�g-l-�E�-YQQ��!����G"

BOLETE�i fijn

s c h ubbige

�§/10/'82

bo l eet

RUSSULA

1

beukenrussu l a s m ake l i Jke

�•-]

"VOGELTREKTELLENr

braak

..Aan

regenboog

.bijna, stonden de Jee-en-emmers te wachten

1.

MELKZ'w'AMMEN ros s i ge

na�. 1t veld1 ·blijgezind : om vogeltjes te gaan tellen.

me l k z w am

mycen a

streepsteel papi l

mycena

vitilis

SLIJMKOPPEN i voorzwam '

nog

f l uwee l pootj e :: '<;..

h on i ng zwam h e r tegewei z a m s c h erpe

Op vaKantia ::ii '9rontosaurus

j

�el�i§

::irontosaur...,s!

een

'.Jral'IJ

natuurvereni�in� twea

7'

iensen

is

waarvan

waren via ICYE.

inter�ationa1a

\Jan 5 tot

�un'len

19.�

Tsjec..,.iscne o�la��s an-<ele laden een

��

zij

orJa�isaren

wer<kamoan

wa2r3a�

�e�kens

:eelneme�i.

er een wer��8�� :n je =r�a�­ in -Je �rot1:2'l van =:ozr<·'JvS><; �n �rorden dt ��� ,atu0�resArVA��� �az�c�:. !nforTiati2 �r��� �� �i � :iri ��<�r,,. \1eletrz!""li ll7, �raha .., , " ...., ..... ''"', :z2c1'Jsiova<i.:: . se

\lan

is

:.(tuiutuin,

12

i:.ot

-<t'....ii::tuin,

v

2.-:..c

�'?'JJi

•.Jor::t 1::

-'.?:-

-::!'J:Jr

·.:.:er ·e,

:a��' �3r2aty. �i�r�oo� se��� ::sr.J, .·1�z:.Jrs-<r: S2S, ::r.!ri nat�ur�ss�r�at9r

van

J8l..:?r-<t

:re-<::J..:--::

:"

:.:.e

:o'"Jr

:e

�i�2 d �a2r =��2� ::�-z.1:.-:--::s � ; ... a ..... _

<r�s

��

-J '1

. () � . ... ..h .

'

�·

besloten� verde�.te gaan .' veel valt er niet meer te bespeureJ'.!, :.• .met . pak en sak nem e n we het hazepad . . . J en·Jani.Di ga�t overal mee-ee. ·

•••

.Door

de

v

•••

'

v-

naar SAR, daar wordt onze moeite?! eind(e)lijk beloond.: .een afg�laten vijver vol met vogels en we kunnen beginnen tellen. (3 witgatjes, 23 wintertalingen, 1 slobeend, 1 pijlstaart)

v

v

tekst : TillE HENS

iliuzfäk.

v

:

.

,

v-

regen, door de wind

\ v-

.

-·--·,V

wel j�, want

•••

0 0

eikekorstzwam

.Er .wordt

.we· zijnbij NGB, maar 0 weel oh,oh, onwennig bekijken we een vijver de Wilde Eendjes bezetten hem dus verder gaat ons reisje.

sche l pz w a m

v

.Daar in de verte, ja, onverwacht ..(enthousiasme) alom, k9mt een vlucht aalscholvers aangevlogen de kievitjes vliegen ons om het hoofd en dei kramsvogels zijn J'.!,iet te tellen. .\, koperwieken ,, � •••

p a a rdehaar

25

~

.Met onze kijkers fluks bij de hand jaja1 tuurden we van noord-oost naar zuid-we-�st de telescoop werd erbij gehaald want ne sperwer vloog boven de bomen. •••

Melkstee l

in

•••

... we ver · trokken .

MYCENA

verder

h�t statie-on, vijt . na half acht

JAN DE WILDE

v


21

20 OOA DE PANNEKOEKENNAMI

G

?__'..)�--�.:. ..r��a�_t_?n ___c_:::ent a.�?.__ .!1.l__�-��� Maarten

s1:elt

Er-

man1::-2s:.eer::.

m.il 1eL!::esc�.e:-�..:.::;-; v:-ceger Ger:::a 1Jee 1 aan de

�end Leuven

start

de

heek

"Pannekcel:ennaml.dèag".

Boven-la .

do e ;:-

Hier

Tine.

!::ez:Jek

aan

het 'Jan

de

�er;C1)

=m

stilgestaan te Als

ren::!

we

panne�oeken

6h

op

Dat

ter�g op

had

hun

bleek

in

mijzelf

dc=r

de

�e�

f:-et

�e

wel

2.ot �erd de

moeten

'Jan

�est

=o

het

� e�

�c=1e

dat

�!ateau

Bc·;en-L=

het

feit

te e t e n

een

e v er

even

·

�:tz:=ht

in

ze

d=:Jr

ze

�aren

de

al

voor

•:ik

vcnd

ook

dat

aan De

maar

zou ·�

maar

het ook

�an�elingen m oete n

z� Jn .

Het

;::rcbleem

natuurstudi.e

mee �ez1g zijn. is

pr�Cleem

zcveel

niet

een

hebt veel

Je

weten

dat over

was

Uçoeger

art.i}:els kunr.en

het

::e

ock

dan

nu

wel

er

de natuur .

g e J u onte

de

schr:jven1

b1jleren(Wie

te schrijven om .

in

men

zic 1

de

en

m i n der

je veel

joen als

milieubesc�er�1ng

iets moeten

dus

actief

.Jt"J�1

de

ei.' er

e:�2urs.iele1ders zcuden de e x c ursies

een a::-t1kel

Bart vind

de

�erd

staan

�at

pas

�atuur.

om

voelt

moet

en

_ en cc� =m

Z!�n

vocr�ere1den.

Ualle1

!Jende kcr-t

je

maar

verder:

bepaalde =nderwe�pen

de

eer.

even

f c t = � ::: este l) .

E�

de

eerst

gevcl�d

�er �

naar

cm

gedaan

uit

kan

vêlc

sc=utsl=��alen

èar.

�eet beter

om

zou

over in

Uallei te

zetten

doen).

probleem

een

e�

dat

er

een

jat

er

niet

genoeg

groter aan�od aan

volk

is

wel

pannekoek

k�nden

van

waar�==:- �!j

aa n g e d � ! d

'·::;;;.._u:.-;;;:;;� ;;_�;�z 'o;.i-vo:;.,; �rz;i.ëJXiM� 'fiaÄ�Jê:1�. ZJAAHl.IC tlT:

VOOUW/2.Jc.HT:

."· o;O:

fv6MNZ.IC.+fT

!

de

�anne

:!e a f w as

�m

vli eçen.

zien

samen

besi��rs':er;a�er:�g

waar een

met �e

� et

3art

en

doen.

fff

�e

Hens �cr�t ·;=crz.:..tter

•9ar� Uerc8�tere w2r=t

�e

Uallei A !:

•Geert bez.:.;;

:-i:::J�::::ie"i

�e-:.

•Qav:=

• -.:.:.-- ..... e

de

:-eC.:a::�.:..e

"ê ....

En

�:2r

�s-

�a�� �e

;je

t s ;; a at

;1n�

z ::::èc

sn

s2:.;er

�==f�:-e:!ac=e�:-

rie-.:.

Se�;;a

en

van

'.J:""ee-:

:::i.e:::we::-l::ng

:;2a.t

e'l

'Jal .:..�.:.

·e:-s�ag

�es-.:.���s�:ssel:��

·.·a�

;::-=.�::t :..s

ze.:.::

�a=

2.:....:.2.� e.2_

Jo

vo n d

bieden

z:::-;; e :.

:-'.ens ::e

op

wandelingen

�est��rs�1ssel�ng *Maarte�

de

dus geroepen

als �ev8l; dat Gerda en en�:ele

p an n e k o e � en de

�e

Je

er ec h =

he e l

in

wel

çes::rs�:er.

j1e

l:d

-��_gq.�_?.: t �=r____q_ê __'..!..�..�. g_?�-� Il. ...E2.�. !..

er z:::�

.JJGr-:!::

�1e:-8ver

mer.sen

�ver

Kessel-�01

aan�:crne�

te zitte � .

pret:

;:n�

En

van

�ensen

gaat

klassieker

Hier

� a c � ten .

wel aan

dus Dit

�e

bijvoorbeeld

deed

i1a

Sh

t=cnt

\'an

=er

;:c gi;Jg

waart��

Fanne z.:. J n

::ie

goed!).

lucife:-

En

;e niete �

te

l aat k c mers

andere

:n

station

het

het

!:J est c; r. d

8i.t

Kessel'.'.Jer;;.

�ns al

waren

ze ze!Fs

o�der��ssen

gewandel::!,

'.'DO:-

: serer. _::o

g:ng

eer.

Greet

aan

jaarlijkse

�laatselijl�e

::ie

�ec�olds:car-�: è·e

pest de

daa;:-

in

e:�cursie( 1 ?:1.

bekl:mming rsnd

en

�e

van

Uan dan

te ba �=�� en.

kle1ne

een

�erd

Begga

p anne k oe k en

op

·;ar.

plaa:s

èat

'..:ast

Free�

:: ee 2.

;aa"'"'

_: :.r:-:a.i:en

·..:an

==

�e

;;2ze:;;:::

··e:-;3::!2�.:..-�

:s.

·=:;ar:!

�p

stel�e

'Jer}:en, fau�a

3:-

dat had

��

ori

zo

�e

wandelinç

Je� i � d

'leer

=m

·..:an .o�

·;er�anden

�!=�a .

�1an

d ie

naM:ddag

2ck

nat�urstudie. de

:e

�iar�el�nge n

le�en

zien

m eer

��ssen

n i et

net

·1eel

::e

l�aa�ten

te

�1otccen en

hun


21

20 OOA DE PANNEKOEKENNAMI

G

?__'..)�--�.:. ..r��a�_t_?n ___c_:::ent a.�?.__ .!1.l__�-��� Maarten

s1:elt

Er-

man1::-2s:.eer::.

m.il 1eL!::esc�.e:-�..:.::;-; v:-ceger Ger:::a 1Jee 1 aan de

�end Leuven

start

de

heek

"Pannekcel:ennaml.dèag".

Boven-la .

do e ;:-

Hier

Tine.

!::ez:Jek

aan

het 'Jan

de

�er;C1)

=m

stilgestaan te Als

ren::!

we

panne�oeken

6h

op

Dat

ter�g op

had

hun

bleek

in

mijzelf

dc=r

de

�e�

f:-et

�e

wel

2.ot �erd de

moeten

'Jan

�est

=o

het

� e�

�c=1e

dat

�!ateau

Bc·;en-L=

het

feit

te e t e n

een

e v er

even

·

�:tz:=ht

in

ze

d=:Jr

ze

�aren

de

al

voor

•:ik

vcnd

ook

dat

aan De

maar

zou ·�

maar

het ook

�an�elingen m oete n

z� Jn .

Het

;::rcbleem

natuurstudi.e

mee �ez1g zijn. is

pr�Cleem

zcveel

niet

een

hebt veel

Je

weten

dat over

was

Uçoeger

art.i}:els kunr.en

het

::e

ock

dan

nu

wel

er

de natuur .

g e J u onte

de

schr:jven1

b1jleren(Wie

te schrijven om .

in

men

zic 1

de

en

m i n der

je veel

joen als

milieubesc�er�1ng

iets moeten

dus

actief

.Jt"J�1

de

ei.' er

e:�2urs.iele1ders zcuden de e x c ursies

een a::-t1kel

Bart vind

de

�erd

staan

�at

pas

�atuur.

om

voelt

moet

en

_ en cc� =m

Z!�n

vocr�ere1den.

Ualle1

!Jende kcr-t

je

maar

verder:

bepaalde =nderwe�pen

de

eer.

even

f c t = � ::: este l) .

E�

de

eerst

gevcl�d

�er �

naar

cm

gedaan

uit

kan

vêlc

sc=utsl=��alen

èar.

�eet beter

om

zou

over in

Uallei te

zetten

doen).

probleem

een

e�

dat

er

een

jat

er

niet

genoeg

groter aan�od aan

volk

is

wel

pannekoek

k�nden

van

waar�==:- �!j

aa n g e d � ! d

'·::;;;.._u:.-;;;:;;� ;;_�;�z 'o;.i-vo:;.,; �rz;i.ëJXiM� 'fiaÄ�Jê:1�. ZJAAHl.IC tlT:

VOOUW/2.Jc.HT:

."· o;O:

fv6MNZ.IC.+fT

!

de

�anne

:!e a f w as

�m

vli eçen.

zien

samen

besi��rs':er;a�er:�g

waar een

met �e

� et

3art

en

doen.

fff

�e

Hens �cr�t ·;=crz.:..tter

•9ar� Uerc8�tere w2r=t

�e

Uallei A !:

•Geert bez.:.;;

:-i:::J�::::ie"i

�e-:.

•Qav:=

• -.:.:.-- ..... e

de

:-eC.:a::�.:..e

"ê ....

En

�:2r

�s-

�a�� �e

;je

t s ;; a at

;1n�

z ::::èc

sn

s2:.;er

�==f�:-e:!ac=e�:-

rie-.:.

Se�;;a

en

van

'.J:""ee-:

:::i.e:::we::-l::ng

:;2a.t

e'l

'Jal .:..�.:.

·e:-s�ag

�es-.:.���s�:ssel:��

·.·a�

;::-=.�::t :..s

ze.:.::

�a=

2.:....:.2.� e.2_

Jo

vo n d

bieden

z:::-;; e :.

:-'.ens ::e

op

wandelingen

�est��rs�1ssel�ng *Maarte�

de

dus geroepen

als �ev8l; dat Gerda en en�:ele

p an n e k o e � en de

�e

Je

er ec h =

he e l

in

wel

çes::rs�:er.

j1e

l:d

-��_gq.�_?.: t �=r____q_ê __'..!..�..�. g_?�-� Il. ...E2.�. !..

er z:::�

.JJGr-:!::

�1e:-8ver

mer.sen

�ver

Kessel-�01

aan�:crne�

te zitte � .

pret:

;:n�

En

van

�ensen

gaat

klassieker

Hier

� a c � ten .

wel aan

dus Dit

�e

bijvoorbeeld

deed

i1a

Sh

t=cnt

\'an

=er

;:c gi;Jg

waart��

Fanne z.:. J n

::ie

goed!).

lucife:-

En

;e niete �

te

l aat k c mers

andere

:n

station

het

het

!:J est c; r. d

8i.t

Kessel'.'.Jer;;.

�ns al

waren

ze ze!Fs

o�der��ssen

gewandel::!,

'.'DO:-

: serer. _::o

g:ng

eer.

Greet

aan

jaarlijkse

�laatselijl�e

::ie

�ec�olds:car-�: è·e

pest de

daa;:-

in

e:�cursie( 1 ?:1.

bekl:mming rsnd

en

�e

van

Uan dan

te ba �=�� en.

kle1ne

een

�erd

Begga

p anne k oe k en

op

·;ar.

plaa:s

èat

'..:ast

Free�

:: ee 2.

;aa"'"'

_: :.r:-:a.i:en

·..:an

==

�e

;;2ze:;;:::

··e:-;3::!2�.:..-�

:s.

·=:;ar:!

�p

stel�e

'Jer}:en, fau�a

3:-

dat had

��

ori

zo

�e

wandelinç

Je� i � d

'leer

=m

·..:an .o�

·;er�anden

�!=�a .

�1an

d ie

naM:ddag

2ck

nat�urstudie. de

:e

�iar�el�nge n

le�en

zien

m eer

��ssen

n i et

net

·1eel

::e

l�aa�ten

te

�1otccen en

hun


� lel

er

l id

� e komm e r �

zich G e r ::i a als

�a���

van

er

om

g i ng

dan

he e l

V l a a n d e r en

leer

Je

•; a a k

wel

een

In

f e .i t e

de

l aatste

Uee

l

l ed e n

terecht .

met

is

o�

èe

maar

d at

een

a

de

die

n i euwe

ve l e

de

op

door

opva l l end

dat

nog

het

de

!:: e s � a a n

� � = � leem

heerst

l eden

: t1

02/ 0 1

-

051 0 1

werkamp

ka m oen in

meer

a a n t rek t .

031 0 1

-

07/ 0 1

in

m aa r

i n s c h r i j v en

d ie

a f d e l i ng

dat

goed

een

a f d e l i ng

afdel ings kampen

be l a n gr : j k e r

draa : t ,

nat i o naa l .

da�

1 50 �r

1 2/ 0 1

20

gced

zo

is

in

h

de

dat

za

20/ 0 1

in

B l auwe

10

het

( max

za

h

za

03 / 0 2

de

van

Leefdaal met

Greet

u i tg e l egd

maakte

neg

Sart

Do=de Ee��e

Uallei .

n o ;i

z.-

a f : =� �

·:an je

enk s l e .J ,

"'"

e v en

van 2

= .:. a ' s

'..J a s

...... 1 e ':

:: : J

' 1 o l .;; 2 r :!

� a a ::-

:: a n

:1 2 5

...: e l

de

� i epwer } : : n�

r e k l ame

t=t

� e m a a �.· t

a f s � � a ke r

Na

�=e

i r.

5

�e

·; e r- :: a r. ::

::

:.

� e r � e ......

z: · - .

�e

=�

e ri

:: o �

er

::- e � a c � l e

�e

a�-=�d

1 : 2 } 2 7""' :: :. e

za .:..

e l ::aar

J .:. r: t e r r.: a a : k a m p

·� e r � e �

: 2 - :! e .= a ; - e �

:: !""' ;- e l _ · � i: e

ne�

a f ; e � ::J :: e n

r e = · :e r- s l a ;; 'ï a d

z 1 _J r.

J a n u a � : en

·;e ::- ; a� s r :. � g ·:aî

· .: e e r

in

� � : st

Begga

aar

=e

1 9h

zit , j. n

:ie

en k e l e

· .·an

�e z e

�as : _ :=e,

-·e- - a :-:1 :. :: ::: a ;-.

"l :: = e _ _ ' k

�-IA. .

·� .i. 2

er

za

1 7/ 02

" de

v r i en den "

po l i t i e

naar

zaal

b l auwe

over

k i e k en

DE

bus ) , k i j ker

DOODE

BEMDE

pavo

van

2a HEve r l eebos

naar

het

en

M e e r d a a l woud

u i tgenod i gd Zwi n

8 . 30

Vercou tere

< 2X

k l e d i j , ge l d

dagtocht

Leuven

N e e r i j se

< 4 8974 5 )

h a r te l i j k

M : ge l d < g o

en

; e :: = :: 7"' :i . ==

Assche

Leuven

i ed e r e e n

l : Ba r t

rc o g

Van

van

h op e l i j k

Vercoutere

v r i enden

s ta t i on

osk

Luc

KAAS EN W I JN AVOND T . V . V .

27/ 0 1

door

• 1 e r g a d e r : rç

25 )

H e v e r l ee , i n g a n g

V a n d e n b em p t l a a n

de

Koo l dr i es

i n f oc e n t ru m

S t a t i on

vanaf

op

Val l ei

03/ 3 536222

m : eten , aangepaste

dan

de

deze

k i ekentocht

voet

l : Ba r t

er

zie

F r / dag

Korbeek -D i j l e

ls

Bemde

Bestuursvergade r i n g

te

Uerder

Doode

e en

gemeen te h u i s

d an

de

i n l i c h t i n g en

werk k amp

g e v o n den .

zijn .

bes l u i t

)__ )

Kälenaer

gee f t

streek ,

p l aa t s

dan

�f

ac� 1 v 1 t e 1 ten

e i gen

de

komen

en

�:an

!� e t

er

� a t�w�

�e

rat : �n a l e

v e r s chu i v i ng

zijn

:n

l : een

ze;;en �a�

s f e e r-

a a n g e t r o kk e n

ook

JNM

d:=

gefundeerd

er

a a n g e l eg e n he i d

Het

te

is .

bee l d

heeft

wo rd en

v e rd w e n e n

Bart

biJ 1

w e r k i ng

j aren

n a t i o na l e

als

t e voe l e n

verkeerd de

is

als

z: Jn .

'J e r d e r

n i e t •1 e e l

:s

; e : n � e r es s ee � �

m 1 ! : eu = r = b � e w a t : e � .

l ed e n

a c t i ev e

Maarten

de

�en

een \/ e r e n .:.. ;i i n ;;

dat

vond

smd a t

< trein

. 57 )

( 489745 )

p a ss ) , e t e n , l a a r z e n

u i l en tocht 16

h

voor

s t a t i on het

do n k e r

p l a a t sen

van

nopel i j k

z i en

ze

z i en

L eu ve n

de

worden

gaan

ransu i l en

daa r n a

gaan

v l i e gen .

L : Johan

Nysten

< 256060 )

we

de

s l aap-

verkennen we

ze

en

h oren

ze en


� lel

er

l id

� e komm e r �

zich G e r ::i a als

�a���

van

er

om

g i ng

dan

he e l

V l a a n d e r en

leer

Je

•; a a k

wel

een

In

f e .i t e

de

l aatste

Uee

l

l ed e n

terecht .

met

is

o�

èe

maar

d at

een

a

de

die

n i euwe

ve l e

de

op

door

opva l l end

dat

nog

het

de

!:: e s � a a n

� � = � leem

heerst

l eden

: t1

02/ 0 1

-

051 0 1

werkamp

ka m oen in

meer

a a n t rek t .

031 0 1

-

07/ 0 1

in

m aa r

i n s c h r i j v en

d ie

a f d e l i ng

dat

goed

een

a f d e l i ng

afdel ings kampen

be l a n gr : j k e r

draa : t ,

nat i o naa l .

da�

1 50 �r

1 2/ 0 1

20

gced

zo

is

in

h

de

dat

za

20/ 0 1

in

B l auwe

10

het

( max

za

h

za

03 / 0 2

de

van

Leefdaal met

Greet

u i tg e l egd

maakte

neg

Sart

Do=de Ee��e

Uallei .

n o ;i

z.-

a f : =� �

·:an je

enk s l e .J ,

"'"

e v en

van 2

= .:. a ' s

'..J a s

...... 1 e ':

:: : J

' 1 o l .;; 2 r :!

� a a ::-

:: a n

:1 2 5

...: e l

de

� i epwer } : : n�

r e k l ame

t=t

� e m a a �.· t

a f s � � a ke r

Na

�=e

i r.

5

�e

·; e r- :: a r. ::

::

:.

� e r � e ......

z: · - .

�e

=�

e ri

:: o �

er

::- e � a c � l e

�e

a�-=�d

1 : 2 } 2 7""' :: :. e

za .:..

e l ::aar

J .:. r: t e r r.: a a : k a m p

·� e r � e �

: 2 - :! e .= a ; - e �

:: !""' ;- e l _ · � i: e

ne�

a f ; e � ::J :: e n

r e = · :e r- s l a ;; 'ï a d

z 1 _J r.

J a n u a � : en

·;e ::- ; a� s r :. � g ·:aî

· .: e e r

in

� � : st

Begga

aar

=e

1 9h

zit , j. n

:ie

en k e l e

· .·an

�e z e

�as : _ :=e,

-·e- - a :-:1 :. :: ::: a ;-.

"l :: = e _ _ ' k

�-IA. .

·� .i. 2

er

za

1 7/ 02

" de

v r i en den "

po l i t i e

naar

zaal

b l auwe

over

k i e k en

DE

bus ) , k i j ker

DOODE

BEMDE

pavo

van

2a HEve r l eebos

naar

het

en

M e e r d a a l woud

u i tgenod i gd Zwi n

8 . 30

Vercou tere

< 2X

k l e d i j , ge l d

dagtocht

Leuven

N e e r i j se

< 4 8974 5 )

h a r te l i j k

M : ge l d < g o

en

; e :: = :: 7"' :i . ==

Assche

Leuven

i ed e r e e n

l : Ba r t

rc o g

Van

van

h op e l i j k

Vercoutere

v r i enden

s ta t i on

osk

Luc

KAAS EN W I JN AVOND T . V . V .

27/ 0 1

door

• 1 e r g a d e r : rç

25 )

H e v e r l ee , i n g a n g

V a n d e n b em p t l a a n

de

Koo l dr i es

i n f oc e n t ru m

S t a t i on

vanaf

op

Val l ei

03/ 3 536222

m : eten , aangepaste

dan

de

deze

k i ekentocht

voet

l : Ba r t

er

zie

F r / dag

Korbeek -D i j l e

ls

Bemde

Bestuursvergade r i n g

te

Uerder

Doode

e en

gemeen te h u i s

d an

de

i n l i c h t i n g en

werk k amp

g e v o n den .

zijn .

bes l u i t

)__ )

Kälenaer

gee f t

streek ,

p l aa t s

dan

�f

ac� 1 v 1 t e 1 ten

e i gen

de

komen

en

�:an

!� e t

er

� a t�w�

�e

rat : �n a l e

v e r s chu i v i ng

zijn

:n

l : een

ze;;en �a�

s f e e r-

a a n g e t r o kk e n

ook

JNM

d:=

gefundeerd

er

a a n g e l eg e n he i d

Het

te

is .

bee l d

heeft

wo rd en

v e rd w e n e n

Bart

biJ 1

w e r k i ng

j aren

n a t i o na l e

als

t e voe l e n

verkeerd de

is

als

z: Jn .

'J e r d e r

n i e t •1 e e l

:s

; e : n � e r es s ee � �

m 1 ! : eu = r = b � e w a t : e � .

l ed e n

a c t i ev e

Maarten

de

�en

een \/ e r e n .:.. ;i i n ;;

dat

vond

smd a t

< trein

. 57 )

( 489745 )

p a ss ) , e t e n , l a a r z e n

u i l en tocht 16

h

voor

s t a t i on het

do n k e r

p l a a t sen

van

nopel i j k

z i en

ze

z i en

L eu ve n

de

worden

gaan

ransu i l en

daa r n a

gaan

v l i e gen .

L : Johan

Nysten

< 256060 )

we

de

s l aap-

verkennen we

ze

en

h oren

ze en


24

03/ 0 3

za

waterw i l dte l l i n g s t a ti o n

Leuven,

Hen s

L : M a a r ten

in

de D i J l e

8. 30

h

met

< 200667)

1 7/ 03

de

van

verken i n g

de f i e t s

��,�� �-�,.;;;zy

m : e ten , verek 1 j k er, . . . za

17e

,al l e 1

van

omgev i ng

Boutersem

h

s t a tion

l : Geer t

l

JNM

'

'

- �

'":'

Leuven

< 733023 J

Abts

-

J1\ N -11 1• 1t

LEUVEN

)))� \T1\ 1" 1�l�I '

<Ve l pe , \ll a l e n bos, . . . 9

.Jllf1. N°

1'f�o ·

�-��(;�: "i.�Ji;�� \J_� ·;. !

M : fiets,eten, verekijker , l a a r zen,

3 0 / 03

vr

Bestuursvergader i n g

20

eerste

van

week

h infoce n t r u m

de

waarschi j n l ijk k ampen

a n dere

voor

" de vr i e n den "

van

paasvakan t i e : a f de l i n gs k a m p in

de

zie

Hoge

V e n e n in f o r m a t i e /

Leu ven vo l g t

E u g l en a

i n de Doode Bemde aan

10h

m a t er i a a l men

Re1 gerst raat

< aa n

de

" opr i t "

van

het

depot J

bre n g t

l aarzen ::o

de

best

e ten , dr i n k en , werk k l ediJ , n a n às c h oe n •' n

mee

07/ 0 1

:: o 2 1 /01 zo

04/02

zo

1 8 / 02

zo

•34102

voor

je

i n l : P i et of

i jver i ge

werkers

De

johan

vo l g t

3 e ck e r l : 0 3 7 7 : l Nysten

h i ern a

nog

''"

l

; � S6060 l

�en

reeK s .

Bart

Vèrcoutere , Sch i l de k e l aan

T i ne

Hens

, Kat i a

Van

T i ch e l en

7 3060 en

Jo

Bertem Gevaerts


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.