De Boomklever Oktober 1989

Page 1

Afgiftekantoor : Leuven

x

de boomklever Drlemaandell!ks tijdschrift van De Wielewaal afdeling Leuven

jaargang 17, nummer 4

15 Oktober 19

Verantwoordelijke Uitgever : A. Verboven, Tervuursevest 254 bus 3, 3000 Leuven


voorwoora Hallo,beste lezer(es)1

Not

nu

ik dit zit te typen, komt er waarechij:üijk een

einde aan een zomer van 5 maanden;

de regen stroomt weer

als vanouds neer, de files op de autowegen nemen weer hun (ab)normale proporties aan De redactie zat natuurlijk niet stil maar U had waarschijn­

lijk niets anders gedacht. Goed zo, want wij stoomden· weer een !linke

"klevera voor �klaar.

We voerden zelfs een nieuwe rubriek in;

�e:�n

vroeg geboren éénling

ho pelijk ia dit

•••

Zelfs als U denkt niets in ons contaotblad te vinden,

mag

U steeds naar één (of meerdere) van onze tochten komen·. We hebben immers nog nooit iemand aan de tand gevoeld of

hij/zij een trouwe lezer is

•••

Tot ziens dus op één of andere activiteit, Groetjes,

De redactie


INHOUD

I

Voo�oord

.

I

2 4

Watervogeltellingen Verslagen1 Grimde ••••• . • • Gaume •••••••••• •

Waargenomen op onze tochten •••• • • • 11 •

5

'6·-10

.

.

.- 13

Vlaamse Ornithologische Studiedag ••••••• 14 Waarnemingen

Herkomst

•••••••••••• 15·

•••••••••••••••• 16

Kalender

van

de illustraties

(voor zover bekend) H.J. Slijper

1

C.F. Tunnicliffe

4

Claes Göran-Dahl J. Gammie e.o.

Hammond

H. Blocloc

7 10 12

15


'il �TERVOGEIII'ELLINGEN IN

.HET WINTERH71LFJAAR 1989/1990

Ruim 20 jaar reeds coördineert het "International Waterfowl and Wetlands

R e s earch Bureau

(IWRB)

een internationaal water­

O ok in Vlaanderen worden deze lWRE-tellingen

vogelonderzoek.

door tal van veldornithologen uitgevoerd.

Om alles vlot te laten verlopen, verdeeld

in 23

regio

's.

col'.>rdinator.

ie het Vlaamse l and onder­

Iedere regio heeft een plaatselijke ,1,

Regio 18, onze streek, wordt geco�rdineerd door Jan Wellekens. De teldata voor het "eendenseizoen" 1989/1990 zijn:

14/15 oktober 11 /12 november 16/17 december .13/14- januari 17 /18 februari 17;·18 maart Wie wil meewerken aan dit toch'wel unieke onderzoek, best"ltontakt op .... ;"

met

1

Jan Wellekena Lipselaan

24

3 009 Winksele 016/481637

neemt


�-�-

verslag_ en

____

10-91 Ringdernonstratie te Grimde

"Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht" zegt een bekend spreekwoord en ook Wielewaalleden zijn linguistisch onderlegd1 de opkomst was 'behoorlijk'

te noemen.

Een volgende meevaller was de geur van het terrein. Het was (voor mij altlians) al lang geleden dat ik in Grimde kwam en ik associeer de plaats altijd met een vreselijk landschap, zwarte pruttelende 'water'poelen. Last but not least is er dus ook de stank, soms niet te barden, maar die dag het ver­ melden niet waard.

Plaatselijke vogelkijkers beweren bij

boog en laag dat zij daar geen last van h_ebben. Wij verden­ ken hen er echter van een uitgebreid snorgewas onder hun neus te kweken waarmee ze op.mysterieuze wijze onwelrieken­ de stoffen uit hun ademlucht filtreren ?I De nette.n hadden reeds een deel van hun vangst pd •sgegeven toen wij aankwamen. Er stond dan ook een kofferdeksel open en overal in het rond hingen groezelige,

paarsgevlekte,

hevig

wriemelende zakjes. Hier zaten dus de vogels in en met 2 of 3 tegelijk kwamen ze tevoorschijn.

Terwijl Marc ijverig kenmer­

ken en ringnummers citeerde, noteerde Diane -voor de [!;elegen­ heid gepromoveerd tot secretaresse - deze gegevens nauwgezet. Even werden we:è opgeschrikt door een overtrekkende vis arend 1 .) maar het waren"\toch vooral de vangsten die onze goedkeuring wegdroegen. Ringmus, koolmees, kleine karekiet, matkop, kop, tuinfluiter, boompieper,

heggemus, roodborst,

zwart­

merel,

grasmus, fitis, tjiftj·af, rietgors en vink waren eerder alle­ daagse vangsten. Zoals steeds enkele rietzanger1

1speciallekes11

grote gele kwikstaart,

een (roodgesterde) blauwborst.

boomkruiper,

sprinkhann­

gekraagde roodstaart en

Tof, als U bet mij vraagt.

De jongste deelnemer aan de tocht dacht er ook zo b et zijne over en misschien past het dit verslag te besluiten met één van zijn gevatte uitsprEl.ken: 11

Papa, nu laat ik hem vliegen hoor

!

Herwig


6 Weekend 12 en

Voor wie

schrijven

13-8-1891 Gaume

we al die verslagen,

denk ik al wel eens ?

I::i het voor zij die om allerlei duistere redenen niet me·e weren,

voor de deelnemers zelf ( 110h1 liappy. memo ry " ) of voor

? De waarheid zal wel weer ergens in het midden·

de subsidies liggen.

Zij die slecht weer vreesden,·kregen (andermaal)

Onthoud dit

allen,

flink ongelijk.

het is nu al éen levensgroot axioma1

" '.US WIJ NAAR DE GAUME GHN1 IS HET GOED WEER " Bcn:nq.o,1. ter plaatse aangekomen, jeugdlie f des in zicht1 er a

*ustig

kregen wij al vlug één van onze

" la Ramonette

op los !antazeerde,

"•

Dit: is niet, zoals U

de roepn·aam van een bevallig

.

Frans zigeunerinnetje maar de kalkhelling n abij Velosnes. Een prille jeugdliefde dient met regelmaat en met de nodige aandacht

bezocht.te worden en met la Ramonette is het al net eender. Voor deze gelegenheid had ze een !ris zomerkleedje a angetrok­ ken g;:eborduurd met kalketrip1

luzerne, gestreepte leeuwebek,

centaû.r ' ie. Ook een sluier van bosrank ontbrak niet.

en

Er fladder­

den natuurlijk ook heel wat bewonderaars rond zoals kalkblauwtje en gele l u ze rn e vlinder goudvinken

en

.

Geen rozen zonder doornen,

daohten de

hun treurige roepjes werrrspiegelden deze melan­

cholie.

Het middagmaa l: nuttigden wij in het 'veld' waar een vos,

een

�grauwe kiek endief , een rode wouw en een koninginnepage one evep van de boterhammen a!leidden. Daarna togen we dieper Frankrijk in en ettelijke wouwen en ontelbare buizerden verder stopten we even buiten St-Laurent­ eur-Othain bij een bijzonder rijk bebloemde weide. Hier kregen we o�k 'än van de weinige wapendieven in de kijker. . 1

Wat zegt U ? Of we naar Etang du Haut-Fourneau gingen• ? Aha, bent een kenner maar Ui •0..11 er niet bij.

U

])at is natuurlijk

jammer en wel omwille van de volgende redenen.

Het

eerste dat in au

�stus

is d.i nt te _gebeuren na aankomst

. het afspeuren van de kale e.iketakken naar een visarend. Jammer, geen succes vandaag.

U kent dat dan, de blik zwer!t verder '


rond langs de dicht beboste oevers en

•••

wat zijn dat voor vogels?

Een telescoop brengt vlug de uitslag: twee kraanvogels Tegelijkertijd roepen echter 2 middelse bonte spechten ons dit spektakel weg. We krijgen ze echter niet te zien,

van

wel ver­

schillende hoornaarnesten en een ringslang. En ja,

zo k unnen we blijven doorgaan. Werkelijk te veel om

hier op te sommen maar toch kunnen we het niet nalaten om dukaatvlinder,

blauwe knoop,

aardaker,

kroonkruid en kleine

kaardebol te vermelden. Op zoek naar een kampplaats en we vonden een schitterende, mag gezegd. Vanuit de wagen konden we in de avondzon, lijk mooi beliolit1

weide. 1

1

1

uw tent bevindt zich op een zacht glooiende

Het panorama mag er best wezen,

wietekken

onwez�­

op luttele meters een torteltje gadeslaan:

de mooiste waarneming van dit weekend

De kampeerplaats:

da t

roodborsttapuitjes

er lustig op los, uiD de kaardebollen en wollige

distels zijn de putters niet weg te slaan1

U merkt het,

het

kan slechter

's Morgens zagen we om en nabij onze tent1

8 buizerden,

2 rode

wouwen en enkele grauwe kiekendieven. Het duurde dus lang voor alles ingepakt was

•••

We waren nog maar '00 m ver en U kent dat1

er wordt gestopt en

de vogels beginnen om uw oren te vliegen. Een trio grauwe klauwier,

een juv.

groene speqht1

2 buizerden en ook e en zwarte

ooievaar waren voldoende om ons dagschema volkomen in de te stureno

war


De wegen rond Billy en Loison bulkten van de buizerden en ook roodborsttapuiten zijn hier kennelijk

'gemeengoed'.

Het eigenlijke doel ven deze dag was Etang d1 Al veel over gelezen en gehoord, weest:

Amel.

maar nog nooit zal! ge­

dat ken niet blijven duren

• ••

In de wegbermen een opvallende vlinderbloemige! (na enig zoekwerk)

"galega" te zijnt

als voedergewas werd gekweekt. denken aan esparcette. 1

Sainfoin d'

eiwitrijke

Espagne

·

1

Dib doet ons onmiddellijk

Inderdaad verwijst de Franse naam

(

Spaanffe esparcette) naar dit

voedergewas.

Langs dezelfde weg ziet Jan w.

kl � uwier.

het blijkt

een plant die vroeger

dan eindelijk een

J grauwe

Een typisch voorbeeld voor Jan trouwens went ook

deze vogel had

3

hongerige jongen te verzorgen

•••Onze wandeling op en rond de dijk van de vijver viel bijzonder goed mee,

Roofvogels te overs min,

zw ar to wouwen,

7 bruine kiekendieven;

2

een sperwer en heel wat buizerden.

Overieens een uitgebreide verlandingszone en dan denk ik on­ middellijk aan allerlei - in Belgiä - zeldzame libellen. En j aw e l ,

de geelgevlekte glansli�el (Somatoohlora !lavo­

rnaculata)

ontsnapte niet aan het net en werd door iedereen · op goedkeurend gemompel onthaald_. Andere libellensoorten warèn niet bijzonder te noemen behalve dan de bruine glazenmaker met zijn pr achtig oranje 1ge!umeerde1 vleugels.

In de oevervege­

t at ie hing het ook vol webben van· een mooie spin nl. ."

bruennichi,

Ärgiope

Het �erd stilaan tijd om terug richting Belgenland te rijden, Onderweg zagen we eindelijk 2 mannetjes gr�uwe kiekendief, een: klapekster en de reeds eerder vernoemde roofvogels.

We picknickten aan hét k ruispunt

te St-Laurent.waar André een

heideblauwtje ving op een kalkgrasland. 's Avonds bezochten we (te vlug en te laat) het sublieme beek­ valleitje te Laclaireau waar we geen vlinders maar wel een

"cyanea" not ee r d e n naast planten als peperboompje, je,

prachtklok­

ruig klokje en betonie.

Op de teruEr-1eg zagen we langs de E 411 tenslotte nog een on­ fortuinlijke vos liggen

/ .......__

_


WAARGENOMEN OP ONZE TOCHTEN

De gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomacuiata) Op ons - onvolprezen - augustusweekend in de Gaume/LorrBine werd er naast heel wat interessant gevogelte ook een zeld­ zame libel genoteerd.

schillende ,/J

Op Etang d'

�mel vlo g e n immers ver­

van de GEVLEKTE GLANSLIBEL rond.

Een bijzondere waarneming, zoveel is wel zeker,

Hieronder

vindt U de verspreidingskaartjes van deze soort in België en Nederland.

In beide landen zijn recente vliegplaatsen

op de vingers van één hand te tellen

-

, ..�...+"itMo'"'T"'1

-�

1

· • 1 ... - ,.. · �

/

". r+lf-'""'H-"'1+1-ti

V• .....

"

0

"'•

t::E�i:t:f+l4;���;td+!\t:\:+\\ ./ J ,

\

. ".... , L...l.-=.,... . -+*1._ ",.f-IH-+-+-!t-1-++�::':n-:J ( · LL Somstochlora flsvomsculsta. · .• .·

.

<Vander Linden, 1825>.

J

• Eén

J

qaqeven vóór l ja nu ar 1 1950 loolr.I q•qeven sinds 1 '"nuari \9SO

belandde in een vlindernet waardoor we wat kenmerken

in close-up konden bekijke�� *

De Somatochlora - soorten (in Belgi� komen

3

ven de 5 Euro­

pese soorten voor) zijn bij de "grotere" libellen midden­ motera

1

wat grootte betre!t zitten ze tussen de heidelibe:i.­

len en de glazenmakers in. *

Somatochlora (uit het Grieks) betekent 'groen lichaam' en ook s. aan.

!lavomaculata doet haar genusnaam alle eer

De libel ia donker gekleurd met een groene schijnj

vooral de zijkanten van de thorax zijn sterk groen­ glanzend met "roodkoperen" metaalachtige reflecties.


-�

..

�--=----- -···

."...

· ····

flavomaculata staat voor geelgevlekt en dit is meteen hét verschil met de verwante en meer voorkomende metaal­ glanslibel.

Op de acbterlij!ssegmenten 1 tot 8 zitten

gele tot okerkleurige zijvlakken. Bij oudere m annetjes (zoals ons

11Amel" eksemplaar) worden deze vlekken erg

donker en b ruinachtig waardoor ze minder opvallen.

Toch is zelfs dan de determinatie

niet moeil i j k. Enige ervaring met het biotoop en vooral de manier van vli�gen kan enig uitsluitsel bieden alvorens de aoort eventueel in het net blandt. De mannetjes van s.

f lavo m acul at a

vliegen i m mers zelden b oven open water maar veelal boven de verlandings� vegetatie van grotere plassen. Ook boven ( b os)wegen of zel!s graanakkers in de buurt van water jaagt deze soort op insecten (Robert 1958).

De gevlekte glanslib el vlie�t daarenboven boog:

215

m en hoger is regel. k! en toe

komt ze ook lager en vermits deze libel weinig schuw is, is dit bet moment om bet net uit te slaan.

Geijskes & van Tol schrijven in "De libellen van Nederland" over de vliegplaatsen1 moerassen,

"

een soort van uitgestrekte hoogveen­

grenz end aan boog dennenbos en laag loofhout zoals

elzen en b erk en

"•

Kennelijk geldt dit niet voor alle vind­

plaatsen.

De plassen i n de Brenne, Etang d'Amel, Etang de

Virellea

alle drie! vertonen� ze dezelfde karakteristieken.

1

Het zi jn allen uitgestrekte vijvers/meren met uitbundige biezengroei en een brede verlàndingsgordel met zeggen en riet.


.,

Daarmee is ook.het schaars voorkomen in ons land verklaard:

dergelijke

'wilde'

niet geduld

vijvers worden i� onze beschaafde contreien

• ••

Overigens heeft deze soort een groot areaal in Europa;hetgeen natuurlijk niets zegt over de mate waarin de soort in die "zwarte lap" voorkomt

• • •

/· Zoals bij de meeste grote Odonata ziet men de vrouwtjes veel minder dan de mannetjes:

ze vliegen bij

voorkeur boven boswegen en, bezoe-· ken. slechts van water.

at en toe de nabijheid

Over de voortplantingscyclus

van

s. flavomaculata is trouwens

erg weinig bekend. De paringstandem duurt 10 tot 15 minuten. ffiet leggen van de eitjes vindt plaats als pij de andere

libellen van deze grootte: het �·slaat' de eieren af tegen de waterspiegel.

De larve kan 6 tot 8 weken in de modder van droog­

vallende vijvers overleven. Ze moet waarschijnlijk drie maal overwinteren alvorens te veranderen in een snelle groenglanzen­ de rnini-helicopter. H. Blocloc

!1.H.!?E!���I J.L. Dommanget et al.1 Guide des libellulee d' Europe et d' A!rique du Nerd Delachaux & Niestlé, Parijs 1985 n.c.

N.

Geijskee & J. van Tol1

De libellen van Nederland K.N.N.V.1 1983

Michiels et al.1 Voorlopige verepreidingsatlas van de libellen (Odonata) van Belgi� �!\ het Groothertogdom Luxemburg J.N.M./Gomphus1

P.

Robert1

1986

Les libellulas (Odonates) Delachaux & Nieetlé1 Parijs 1958


'"°"""'"" 1

ORNITHOLOGSCHE

\' l.1\At-.1SE SllJDIEDi\G

9,00

· Ontvan�ut.

9.)0

Openlntj! door de d19voortl tttr J, MubU (RUCi),

9.45

Soc:hlt

ligging op de trekroute van veel soorten 111:1kcn va n Vlaanderen een vogelrijke 'treek. Toch kan, zoals in vele andere lan­ den, de toekomst voor onze vogels niet

\0.10

d.e

" Vo gels

'' Broed vog e !atlas

Voortpl1ntln-autr1ttgl*"

10.)5

Mou\ljkhtdtn

·

rlngwtrlt

bij

mnltortng

11.00

Pauu.

11.30

Mtt

rtproó.Jktltf 1ukn1 vindt

t

van België" en

�n

J,

op un vhkwtktrlJt.�tu.

Ultnun (UIA)

P.

bij de

12.45 · llllCh p.uu, •

hoouls In .lnhrctlc1.

14.2S

lilftw• vo9el1oorttn ,uit Alrlt1. M.

14.SO

1S.1S

·

dt Pyrtnutin,

Novembe r

in

Vautlerstraat

1S.40

huu.

16.10

·

Wtttrvogels

l"WMr en en

In Vl u

htt Nt'<ltrl1ndu

16.lS

·

Dt 1cMerult9ang ven attltlopcra In het Zwin : tfhkttn

17.00

·

V09el1 1

ul"ldlnv .

G.

luruncvt (Zwin),

ttn problt� 1\'00r de 1tlgl1cht l

17.25

Dltiuult o.l.v. t. Kuljitn' (1,11,).

17.45

·

Sluhlnt door dt cS.gvoonltttr J, Hublf,

17,55

Eind<.

het Koninklijk Belgis c h 29 te 1040 Brussel.

de middagpauze kan men een lunch gebruiken

Patrick

Melre

maar in verband met de lunch en de bundel met

Laboratorium voor Ecologie der Dieren B

9000

Gent

zal verstrekt

In te &chrljven op volgend adres

Rijksuniversiteit Gent Ledeganckstraat

ucht rN cht.

Instituut

In het cafetaria van

samenvattingen van alle voordrachten d i e aan de deelnemers ·om

35

Otltagt·

,, Mtlrt tn K, Dt"o' (l.U.C.).

KB!N,

noodza�eltjk

A. Anull,n

l'err-..na o::.U,l.),

logische Studiedagen), bestaande uit ver­ tegenwoordigers van zowat alle ver· cnigingen in V l a a nderen die aktief zijn op het vlak van het ornithologische onderzoek.

Is kosteloos,

voor Oltr·

de KonlnkllJit Muhch1pp!J

hrr'lru bij de vogeltrek:

van vtr

bij een comité (VLOS, Vlaamse Ornitho­

18

ven

(KllM),

De organisatie van deze dag berust dan ook

op

louottt (Hustll!I voor

lt\l'lde, Anwtrpen. 1, Vtn lo.ouc\1 (U40A.).

bltd,

Natuurwetenschappen,

cwai.

Jotrls

l'roJtlttn veri tn In t91Nnwtrklnv met dt ornlthologl1cht

"del Int

nen.

De studiedag gaat door

C.

14,00

Mldd<n Afrlke).

we een soort forum creëren waar de vele Vlaamse ornithologen informatie kunnen uitwisselen over allerlei projecten en plan­

het

H. lltrremans

fluiter.

((\}�),

Vlaamse Ornithologische Studiedag willen

Is

en

VHStnl (111),

nn

12.20 · Vestiging vin tcrrltorh

De noodzakelijke basiskennis over onze avifauna zal er echter enkel kunnen komen door een optimale samenwerking van alle ornithologen in Vlaanderen. Met deze

wo,den

buchol.l\old

Pl1rptlmeu,

11.SS · ltÇar.oO.Jktlt vin de fwt In drlt vtrschflltrdt broe-dblo·

der dan een eindpunt.

De deelname

van

ovtr tlJn 1•nu ltvtnaloop, A, Ohordt (UIA.),

ih Vlaanderen" vormt dan ook een

Tl jdens

htt

ven

v091lpop..1l1tlu, \1, IOHfftl&n (OIN),

bebngrijke stap, maar is een beginpunt eer­

voor

Sprt!cuw. •· Vtrhtycn

de

bij

lood·

f, Adrtunst (UIA),

(IJ1À),

rooskleurig genoemd worden. Een gron­ dige ke nn is van hun verspreiding en eco­ logie vormt de essentiële basis voor een adequate bescherming. Het verschijnen .1·:in

or9anlutlt tn P'rtlilt 111lgratit "'" dt

borst In vtr1chlll11rw:i:t habfUttn.

De d i ver siteit uan habitats en de gunstige

1

het

x:.


15 •

Ook de vogels hadden kennelijk last van de zomerse temperaturen;

het is namelijk ook wat ornitholo�ie

( na ) zomer

betreft een behoorlijk gekke

geworden.

Oordeel zelf maar: •

!'.!J!�����: 24-7:

ê!!!.t�!!:l::

1

22 en. 23-7:

J in

eclips te SAR

1 J in eclips te SiïR

'761

De elechtste visaren dzomer sinds is wel zeker:

zoveel

23-7: 1 ad. te SAR, drinkt meerdere malen en vangt bij de derde poging een vis

27-7: 1 te SAR 28-9: 1 ad. vangt vis te S�R, eet hem op en verdwijnt hoog in het ZW

U zult het waarschijnlijk moeilijk kunnen geloven, maar te Leuven bracht een volwassen slechtvalk de zomer door! Slechts 2 concrete gegevens: <4-61 1 te Leuven (Dutch Birding 3/891 1' 3·1.:.. 7: --,--äd.� - tè H� v er iee 1 nabij f.VP ·

Johan Bogaert zag de vog e l drie maal, wist ons geen exacte data te melde�: - begin augustus1 herenstraat

maar

1 boven de Ierse .l:'redik­

- begin ·september verjaagt ze (het was ws. een�) een. torenvalk aan de Halfmaart­ straat Johan Nysten wist zelfs vanop de Oude Markt de valk op te merken1 men zou voor minder een pint gaan· drinken •

�!:!�!:!�_'::!2!:!!:!1 31 -7: 1 juv. te SAR

i

�!!��: 23-81 1

juv.

�!12�!!!!!5�!1

20-8: 1 te BAR, " zic htbaar gemaakt" door de jacht 30-91 1 ad. te SAR

e

��!��!����: 29-9: min. 8 te Gastuche �::1;!::;�!�12�!: . 1 -9 1 5 in het veld te Neerijse/Korbeek-Dijle

•��

����!�::;�1 28-91 29-91

aan het "welkomstvijvertje" te Si'>.R

1 imm. laag te FLO gedurende 5' ! dwijnt in noordelijke richting

v�

(,11. :KiM)

omstreeks 1 0.1 5 komt de arend vanuit 0 te NGB en verdwi.1nt naar Z (vsK)

1 -1 01 te Neerijse stoeit de zeearend met een blo.uv · reiger

(Y.SK)


'/D

Kalender zaterdag

14

Oktober

Op het "twitcherpad"

:

Dagtocht naar Zeebrugge1 op zoek naar blad.koninkjes en andere zeldzaamheden

Zondag

15

Leiding:

Ma:rc

Vertrek1

Leuven Station

"Herremans

9.00 u

Een voormiddag vogeltrek waarnemen in de

Oktober

·'·

velden tussen Korbeek-Dijle en Leefdaal Leiding1 Vertrek:

Zaterdag

4

NoYember

l!er«ig

Blockx

Kerk Korbeek-Dijle 8.00 u (geen boterhammen meebrengen

1)

Dagtocht naar de Hoge Venen1 genieten van schitterende ber!stkleuren, miet, kraan­ vogels, modder, • • •

:

Voor elk wat wils, dus Laaxzen niet vergeten, a.u.b. Leiding: Herwig Block:x Vertrek1 Leuven Station Zaterdag

18

NoYcmber

:

Vlaamse ornithologische studiedag Voor details:

woenudag

29

NoYember

:

----------------------

Aanvang:

Zaterdag

23

Dcceniber

:

zie elders in dit nummer

. Bestuursvergadering t.h.v. Langeveld

----------------------

8.30

233

te

H. Blöokx

Holsbeek

20.30 u

Dagtocht naar Zeeland. Onze longen nog eens !link vullen met frisse zeelucht vooraleer we ons in het eindejaarsgebeuren mengen.

Zaterdag

13 Januari :

Leiding1

�. Verboven

Vertrek1

Leuven Station 8.00

u

" Zomer in de Gaume " Een diareeks met kommentaar van �ndré, en Herwig

A!spraakz

Marc

om 20.00 u in bet In!ocentrum van Vrienden van Heverleeboa en Meerdaalwoud.

\de "

,,

In!ooentrum vindt U in het ge­ me entehui s va,n lieverlee, ingang

Dit

"politie"


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.