De Boomklever Juli 1989

Page 8

Maart - April - Mei :

verrekijkermaanden

Hieronder vindt U een samenvatting van de waarnemingen van de afgelopen lente. Heel wat soorten vielen door de mazen van onze zeef1

ijsvogel, brilduiker, appelvink,

sperwer, buizerd, torenvalk,

de spechten, havik,

blauwe reiger en de meeste stelt­

. lopers; om er maar enkele te noemen.

Ook de namen van de waarnemers zal U tevergeefs zoeken; ze werden bewust weggelaten. Mensen die dit overzicht wensen te gebruiken, kunnen de volledige gegevens steeds bij de redactie bekomen.

--. �E���-�!!Y�EE�!g��

30-3: te OHN om 11.00 een grote z ilverreiger

�E��Q!!E

19-4: 1 naar

NW te Winksele

�EE!;EE!;���E

12-4: om 12.00 1 ad. te Overijse overvliegend naar de DiP.o­ vallei en jawel: • ••

• •

1 ad.

's avonds in de Doode Bemde/NKV

13 en 14-4: de purperreiger wordt aldaar genoteerd c� opgejaagd?) + + .,. . .+-

+.ç-..(l

+ ....--1:"" .. +-+ +-+ +-

"'-.1.. 'f-t--1- +...,,_

e/P

Het swingt d an uit met de scholvers in Nederland en ook de Dijlevallei wordt niet "gespaard" van deze zwarte vloedgolf:

8-3: SAR 15.00: 65 ex naar N 14-3: SAR 16.15: 1 imm. landt en blijft tot 15-3 1-4: Heverlee: êO-tal naar N 3-4: SAR 18.00: 2ê ex op de vijver 19.00: allen wegl Heverlee: 26 naar N 7-4: SAR: 12 12 tot 15-4: 4 te SAR 16-41 2 te SAR 19-4: SAR: 7 ex; om 16.45 landen nog eens 13 ex 20-41 SAR: 40 aalscholvers! 21-4: " 45 ex 11 �9 ex 22-41 " 27 ex 23-41 "

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.