De Boomklever April 1989

Page 3

DE LAATSTE ORTOLANEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen,

zoals in grote delen van het Europese laagland,

steeds een soort geweest van de kleinschalige, op zandgronden,

is de Ortolaan

houtwalrijke akkerbouwgebieden

met verbouwing van granen (vooral rogge en haver) en aardap­

pelen. Nog tot omstreeks

1955 was de Ortolaan een niet zeldzame broedvogel

in grote

delen van de provincies Antwerpen en Limburg en was de soort ook plaatselijk nog goed vertegenwoordigd op de zandgronden van Oost-Vlaanderen en noord­ oostelijk Brabant. De soor t

verdwijnt als broedvogel

uit de Provincie Oost-Vlaanderen

den van de jaren zestig en uit de Turnhoutse Kempen tussen 1970 en Na

1980 broedt de soort nog slechts in zeer klein aantal op het

teau

in het mid­ 1980.

Kempens pla­

in de provincie Limburg en ook hier blijven de aantallen van jaar tot

jaar afnemen.

In

1986 werden nog

18 broedparen en 37

zangterritoria geteld

(er is een struktureel overschot aan mannetjes). Men mag aannemen

dat vooral ekologische,

gisc he veranderingen een rol spelen Biotoopsverlies,

en in zekere mate ook klimatolo­

in deze achteruitgang.

door het verdwijnen van de kleinschalige landbouw,

van de houtwallen,

het rooien

maar vooral door de snelle opkomst van de maiskultuur zijn

de oorzaak van achteruitgang. Negatieve klimatologische faktoren zoals neerslagrijke en koudere voorjaren, en de aanslepende droogte in het overwinteringsgebied (Sahel),

zullen deze

evolutie zeker versneld hebben. Bescherming

van de relictpopulatie in Limburg is dus meer dan dringend nodig.

Om de biotopen te redden werden kontakten met landbouwers gelegd. Op bepaalde plaatsen,

liefst langs eikenrijen of eikehoutwallen worden opnieuw rogge,

haver en gerst ingezaaid. Vanzelfsprekend kunnen dit geen oplossingen zijn op langere termijn,

het doel is ervoor te zorgen dat enkele jaren een stabiel

biotoopaanbod ontstaat. Ondertussen kan gezocht worden naar konkrete oplos­ singen op lange termijn. Op

13 mei brengen wij een bezoek aan een van

prachtige literatuur

zangvogel. :

Een aanrader

de laatste broedgebieden van deze

!

- Vogels in Vlaanderen - voorkomen en verspreiding. Vlaamse Avifaunacommissie, - Wielewaal jaargang 51,

I.M.P.

november

1989

1985 blz. 369-385.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.