De Boomklever Januari 1989

Page 1

Afgiftekantoor : Leuven

x

de boomklever Drlemaandell!ks tl!dschrltt van De Wielewaal afdeling Leuven

:-... � .

?

--.::!.. -:� :_ � :·"·�<- � . "

... � . 1_

; ·

.-....

-� �� -. �·. ·- ,. " . ---�

.

.

-

'.

.

"·

·.l,

.

.

.

. �

·

''

_

._

Jaargang 17, nummer 1

"

,;

15 Januari 1989

Verantwoordelijke Uitgever : A. Verboven, Tervuursevest 254 bus 3, 3000 Leuven


voorwoord wanneer dit eerste nummer van de Boomklever in je bus valt, la de eerste

maand

van het jaar alweer verleden tijd.

Toch willen we j e alsnog onze beste wensen overmaken

1

een

goede gezondheid voor jou en voor degenen die je lief zijn, succes

In alles wat je onderneemt en alles wat je verder nog

kunt verlangen. Hoogst waarschijnlijk zal jaren

:

de kans

'89 niet verschillen van de vorige

la groot dat je af en toe de behoefte voelt

om even tot rust t e komen van het jachtige leven dat we allen lelden

(lijden?).

En waar kan dat dus

tijdens

beter dan in de rust van de vrije

natuur en

een van onze Wielewaalultstappen ?

Wij rekenen alvast Dit nummer van de

op je aanwezigheid. Boomklever begint alvast met

ons mede-lid Alain waarnemingen,

Reygel stuurde

artikels

die wij met graagte publiceren.

een primeur

In van eigen Wie volgt ?

De mensen die een verdacht rood sterretje aantreffen op de adressticker van deze Boomklever,

worden ervan verwittigd dat zij hun lidmaatschap

nog niet hernieuwd hebben. Dit kan gebeuren door

:

- 500 BF te storten op rekening 000-0319785-73 van De Wielewaal; -

100 BF te storten op rekening van afdeling Leuven

(of door

Turnhout

100 BF te be-

zorgen aan een van de bestuursleden) indien je enkel de Boomklever wenst te ontvangen.

Voor onze afdeling begon het jaar bijzonder slecht

In memoriam

:

Marina Coatrop-Verreydt

Op 17 januari overleed Marina Verreydt,

echtgenote

van Dirk Coatrop ten gevolge van een verkeersongeval. Marina stierf veel te vroeg,

onvoorbereid.

afscheid te nemen was er niet,

Tijd om

enkel herinneringen

en gebroken dromen blijven over. Woorden om de pijn, ontbreken.

het verlies te beschrijven

We kunnen •lechts wenen om de leegte die

ontstond na haar weggaan. Zoals vroeger zal het nooit meer zijn. Aan Dirk en alle familieleden bieden wij onze op­ rechte blijken van medeleven aan bij deze zware beproeving.


!�����

(Clangulo

tot

?0-1C'

?·'.;-12:

hyernulis)

�/imTI'.

1

c·�.

te s�1:

�!Q�E!?.��� (Somateri8 Tl'olJisinR) 3-1:.>: LP: 1 � in gc:·.c�.sch;.1p v;.1:ri

w.s, r:.a.)

Jlrns,

roonhal".fuut

<l.c

(r.c:-::,

T':JrunJt)

:-.•

1!!22����� (�ythya nyroc�) 2-1 t0t

'1-1

te

S'llR:

(PE::l1 Coêio)

1 �

�2�:lEL'.2!!?.��lS:!§!�E! ( 0'.'JUTéJ j al'la:i.ccnsi;-,) 1 �te S�li en h0.t lfl:1to:L c;co:i1;1wl80.rd 1d'te OllM (BO�., r0a. )

1'ï-10:

44-1:

De r.erste •:nrnrnemin1..:cn i\.roo1wend .in liet

(rlett&

nöjaar

'18rblijft

in

.'uurm0r bP.t

te t'.Gl3 op '.:)-11

voor rlG rec'i.o ?

ru.fin;,)

'f'.[; tot nwx. 3!3 in <Je !"'.treek; <l.c het Lt' v;.m ?f'-1? tot hrc1en C:-'3-1)

C'.prool<.j0 "llatuurlijk 7,j jn

r.r

-�0en

lu.3tste

(DLll,

"!f'nden,

ir" n0.; rl"i.rt 1'.riun t.:0·"10r!"'t" uit de 110rc-lrl �c h ol p c n is

�L'kort:i:nr;en

N.B.:

LP

Vil.Il

hals)

wr,nt

het

• • •

Lcoiiolds]Jar!r

=

8,R

=

t1GB

·�

lleerijse Grote Bron

OII1rn

=

Oud-lieverlee "oord

St-lgnthe-Rodr.

PSS

t' e te n ;:;tl.-ph;ine

BOS

Bouillon St e v en

VSK

Van Scharen Kris

BLIJ

Dlockx Herwig

V c r m it c dit been " Ik rubriek is,

"vosseko1

Sven Goet­

. s tond

erbij

en

ik

kcr,k

e rn a ar

"­

werd bij verschillende geg c v c n c, de waslijst

waarnemers ni e t vermeld.


_____

" Er

zit wenrol

" Zo

triestie; heb

"

Vroer:Pr

zat

WAARNEMINGEN !

niks

_ ______

" Il

ik het nog nooit meegemaakt

het hier altijd vol ? 1

11

U kent dot wel, nietwa ar , dot constante geweeklaag over die van

"Achteruitgang"

rlit

verslag

de Dijlevallei maar lees

misschien ee r s t

over deze herfstige winter en oordeel rlttn zelf

• •

Buiten een groot aantal kuifeenden (ongeveer 150)en tafeleenden (ong.

400)

slobeenden

overwinteren er momenteel een

P..-t;:il

krakeenden, ?.5

en 12 pijlstaarten.

llierondcr vole;en ne

"specia1lekes":

g22���!§f��! (Podiceps griseigene) 16-11 tot 6-12: 1 in winterkleed in het LP te Kessel-Lo

���=�!�:�!�! 5-'12: Haacht Q2����!E G-11:

(Suln 12.3'.):

bass an a )

1 ad.

mwr

\,1

(S.

Par<lon)

ciconia) Neerijne/Lec!naal 1?.30:

(Ciconie

rlateau

1

naar

Z (VSK)

�!!��!_!�!��-(Cygnus bewickii) ?B-10: 2 te SIR (N. Jet) ?4-1?

tot

!i2!�Q�!:! 10-1?: 30-1?:

r.-1:

"l

in. ?-1: ?ad. rn

imm. te NGT\

( nnser albi.rrons)

Winksele: 17 ex na•r NW (BOS) R�R: 3 ad. en ? imm. lHnden om 11.05 en vertrekken om 11.?0 naar N (B. Nef) SH<: 4 ex vflrtrekkcn nn ?O min. (M. tie] n2t)

§����! c�nas Max.:

?

penelopc)

19-11: S)R: 48 LP:

1

ex}

(BOS'

!:!��!g_��!!'.2::'. (Bucepltala clane;ula)

<-,-11: 1.ilG(U): 1 f/imll'. (BO&) 7-1? tot 17-1?: 1 ' /imm. te SJil ?'1-·1c- trit min. 1C-1: 1-î en 1 imm. te S'llH

�E2!�_!Q���!� 23-11: ·1

(Mergus

mcrganncr)

�te HGfl (BOS) 'Trouwtje vel'.'huist naar wordt vsn G an éj c re '/-�

Dit

S�R waar

ze

vanaf ??-1r-' vcrg07.cld

) �2.I?l?!E���� ( � ythy a 11arila d' i.mm. het �ras toppereencl in h"t LP van 9-1 tot 11-1; D•'.: topper G oe t­ : , ; ,j :1i ;jn ··.•eten de 0"rn te '•!1F1rne'l1ine; n�1 '7) ! (1'.Lll, Sven h:: l,-,, :.rr.)


-----

BROEDHULP

BIJ

HET WATERHOEN (Gallinula chloropus)

Op 6 juli 1988 was ik in het Park eigenaardig broedzorggedrag bij

te

________ ___ _ _

Tervuren getuige van

het Waterhoen

(Gallinula chloropus}.

Toen ik omstreeks het middaguur bij de Sint-rertrudevijver aankwam, observeerde ik op een P.rote droge plek vier Waterhoen-pulli die begeleid en gevoederd werden door twee immature exemDlaren. Bij het nakijken van mijn nota's betreffende èe broedresultaten van Waterhoentjes in het Park te Tervuren,

had ik inderdaad op

17 mei het eniP.e broedp,eval op de Sint-Gertrudevijver genoteerd,

waarbij 2 koppel

pulli werden waa rge nome n . Waarschijnlijk broedde hetzelfde

in juni opni�uw

en WdS

de

krooRt

begin

lu·I

i

De 2 jongen van het eerste broedsel konden nu perfekt

iongcn rljlc. worden in�e­

schakeld bij het voederen en beschermen van de nieuwe kroost. Alhoewel Lippens & Wille ("Atlas van de Vogels in Belr-ië en l<est­

Europ a " , 1972, Lannoo - Tielt, p.

297) gewag maken van broedhulp

door immaturen uit het eerste nest bij het Waterhoen,

was het de

eerste keer dat ik dit gedrap, in het Park te Tervuren observeerde.

REYGEL Alain Celestijnenlaan

3030 HEVERLEE

11/72


,,,...·t

··l·.-10er f'en hele tijd c;ele<len,

w1'

J'"ll na-1 rp•n·i

" de " kaap.

C'

thriJ.rl[ji.r>ch mek!w

Ondanks de

O!J�'oms t cercler e;ering.

En

inderdl.w.d,

zeevogels kijken blijft voor ons

rtlt het tegengestelde van "zeevers"

?!)

landrotten

wel degelijk

omschreef het zeetrektellen eens als volgt: uit

boei

e0n en

van je favorite kleur,

bet

speurt

dit

(v1ij haàden onze matjer> indercl1rnd hij) was

rlr'

Ie�and

die twee vorige uitstap­

ulomgekende reputatie van

(is

intrressant.

" Je zoekt

richt er je kijker/tél&

zoute zwerk af tot je erbij neervalt.

op

"

C'p Cap Gris l!e:'. v<Jlt nat neervallen nogal mee. om ile nooclóénvouclige hier zoveel vogelkijkers komen dat in de helljn�

r0dcn dat

"·ütputten" uit;ser>ehuurd

�l bi.jna nrn,

halfble.d ver en nog

een

mompelt

steeds

geen vogclnaam te

nc aundétchtie;e lezer mo.or tja,

nint helpen dut

el

zijn. beken­

wij kunnen het ook

het volgende voorbij vloog. vooral onvolledig uitgekleurde vogcl8

- Jan-van-Gent:

- Kleine/Middel8te jager:

deze soorten zijn moeilijk in de

llerfo.t uit elkaar te houden; Weo.tvlamingen hebben flan ook de benRminc "miki" ingevoerd, zeggen:

.Ie

" Neejek,

Drieteenmeeuw:

- Z•:18rte

enig mooi. regelmatic; zowel juv.

zeeëend:

(was dit

"trek in het zwart"

zelf

uit het Enc;els

?)

maar d aarover is

naar

den

"comic".

Ik­

o.ternen zelf •

zij zwelgen ganse meshelften of

ze grijpen een krab bij alle8

af

Echt ge?:ellige vogels,

Aalscholver: wuor

nog:

uchter��nvolcens

eten.

"corniccer" dan de

het laatste woord noc; niet ;�ezegd

U weet wel,

binnen of er

men noemt ze gewoon

(Common/�rctie Tern)

vind veel ornitholoc;en

- �idercend:

adulte vogels

ook P.rg moeilijk te onderscheiden maar

daar werd het volgende op gevonden: "novi" of

als

er was nocal wat tegentrek van deze rakkers

- Uoordse stern/Visdief:

-

)

(

u1gen P.en mooie lichte adult met staartpluim van de kleine

jager pétRsercn:

te

alleen manr om te

eigenlijk

winwetentooknie "

slechts enkele ex.;

om

dan het

alo. je

een poot

't mij vr0·1gt

hoor

en schud­

srnakclijk�tc

eindelijk eens een

het niet stikt van de scholvers,

mossels

i.k U

op

pl�8ts

al fluisteren.


�- ?

December

1988

Waren aanwezig

1.

De

Restuursverqadering

:

:

problemen

Marc,

Mon1qut,

bij

André

nerwig en André

met de post in verband met het

zijn opgelost.

We

versturen

van de

Boomklever

mogen niet vergeten telkens een SPECIMEN voor de

post

mee te geven.

2.

Marc gaf een voor.

overzicht

Wellicht

van de financlen.

kunnen we

In

We

staan er nog steeds goed

'89 opnieuw een schenking doen voor de

Doode Bemde.

3.

De

laatste maanden

mochten

wij

verscheidene

nieuwe leden verwelkomen.

Herwig zorgt ervoor dat deze mensen het laatste nummer

van

'88 van de Boomklever bekomen. 4.

André kontakteert

Suzanne in verband met de subsidie-aanvragen voor de

stad Leuven.

5.

De kalender voor de volgende maanden werd o pgesteld.


16

oktober

paddestoelenultstap op de Chartreuzenberg te Holsbeek ��������-

Paddestoelen doen mij steeds denken aan schimmige,

vochtige en donkere bossen,

bevolkt met elfen, kabouters en andere raadselachtige, Het kan echter ook anders 16

oktober

:

:

een stralende,

verborgen wezens.

dat werd bewezen tijdens de ZWAM-excursie van zonnige zondagnamiddag.

Op de hoek van de Lemingstraat en de Slangenstraat te Holsbeek, van de Chartreuzenberg,

aan de voet

stoppen een tiental wagens en enkele fietsers

(het is

daar bergop he Herwig). De Zelfstandige Werkgroep Amateur Mycologen, gebrek aan belangstelling. niet op de vlucht slaan,

kortweg ZWAM,

kan niet klagen van

Paddestoelen hebben nu eenmaal het voordeel dat ze

zelfs niet voor een bende luidruchtige "zwammers".

Bovendien moeten we toegeven dat de uitstappen steeds pico bello voorbereid zijn en dat de leiders echte "connaisseurs'

zijn.

Maar genoeg gezwamd nu,

het bos

de ganse bende trok

cursus paddestoelen determineren kregen

In waar we een gratis

(de uitgave voor snelheidsmaniakken).

Wanneer je nu zou denken dat je kan "zien" welke wonderbaarlijke zwam je nu weer

gevonden hebt,

dan ben je wel even mis.

Zwammen moet je namelijk niet alleen bekijken, betasten en

je moet ze minstens even vaak

je moet er flink aan ruiken "duidelijk een stinkzwam•

zelfs de meest giftige soorten moet je proeven "een bittere kaaszwam•.

Voor en

"een sponszwam",

beginnelingen zoals ik smaken paddestoelen echter allemaal naar schimmel,

zo ruiken precies zo.

Al die anijs-,

wantsen- en abrlkozengeurtjes zijn voor

mij niet weggelegd. Al

die namen

(vooral die Latijnse)

rustig vergeten,

onthouden kon ik na een kwartiertje ook

maar gelukkig had ik wel potlood en papier bij de hand

de voornaamste soorten verschenen dan ook op mijn lijstje kleverige knolamaniet

:

:

- Amanlta virasa

roodsteslcollybla

- Collybla marasmloldes

violette satijnzwam

- Entoloma euchroum

armbandgordljnzwam

- Cortinarius armillatus

(slik)

kleine trompetzwam

- Pseudocraterellus sinuosis

grote sponszwam

- Sparassis crispa

witte koraalzwam

- Clavulina crlstata

Zo'n drie uur later en een honderdtal paddestoelnamen later bereikten we terug het uitgangspunt

(ook dat is handig op zo'n ZWAM-tocht).

Onze hartelijke dank aan de leiders voor een geslaagde en uiterst boeiende tocht. Andre


- Grote stern:

waarom de

F.n 1 5e l s 0 n hem "Gnnrh1ich TP-n" no0'""11,

s nap ik van c;ecn knnten �1a nt :

a)

zijn formaat past niet tuso.rrn een zonrl;q�n"

b) de

lte

snavel zorgt voor problemen bij

s;'nn•·i:i.cl1

t dooro.lll·:k"n

In ied e r geval zagen wij er h ond e rde n dia

ln groepjes voorbij­

kwamen. pas s erde vlakbij

- Noordse stormvogel: "stierenek" -Noordse

zac;en

pijlstormvoc;el:

en leuk gevonden,

zodat

he ten

ln het Ent.;elo. "tbnx'

scheren het schuim van

a)

zij

Manx': of ze te voet niet uit rfo voeten zo best maar het schijnt vun niet •

net al minstens

was

een

zagen we teruc;

r;he;.n:ater"

e

gras�unsen

l:unnon, •:1nct jk ni-:l;

z

i

rn

"sclle<:n1 n Ler· n".

v e n int·r.,..er-�"nl;:

Perr-t

en kneutjes.

interessant waren natuurlijk de j uv

draaihals

die we langdurig konden

.

orl;nlaen

nu

rl0

bekijken.

honderden m e ter verder 5 \Jont0 vlict5env;;u>';"r"

"tl

nrik h"0l

wat rlistelvlinders. wonze"

bunker is e r no5 altijd

zo eenvoudig

zit dat

en

00i: veel pn:i1·j0..,,

Mo7.H"lbique-sjjs,

Het meest

F.nkcle

7ljn

1-1 ij h adden het r:;elult"te llcens '..An vo,;e 1 te

roodborsttapuiten,

1oed

de golven •

vooral

"T'G

al zeg ik het li'lelf want:

b)

In de duinenf);ordel

wa

.

en dun slupen wjj

er

noG

ultijn

in,


's horgens evolueerde boven de velden een bruine kiekendief. Het

van Tardinghen viel tegen:

118Chietmoeros"

wot bontbekplevieren,

lopers,

7 bonte strand­

een witgetje en veel riet waarin

2 baardmannetjes wist te loka­

het jongste groepslid heel even liseren.

Te Cap Blanc Nez stelde zich een klein probleem: neden en de andere boven op de

kaap.

één auto be­

Mij* proviand bevond zich

in de koffer van Y., dus stormde ik met de moed der wanhoop de helling omhoog.

Toch was dit volslagen onterecht want

mijn

allen in authentieke toestand.

boterhammekes bevonden zich nog

Ik begreep er niks van tot ik op een steenworp afstand een ontwaarde

frietkot Met dat

alles

zouden we nog vergeten de krijtvegetatie te ver­

melden met als uitschieters krijtgentiaan, blauwe knoop, ogen­ troost,

zomerbitterling, aard-, drie- en wollige distel.

De gepl a nde strandwandeling werd door regenoverlast ges chrapt1 waarna

we

terug naar huis bolden.

!let dank aan de chauffeurs, Herwig Blockx

-

-------.,

---


-----EEN DRIETEENHEEUW (Rieea tl"idactyla) ALS STOOKOLIESLACHTOFFER TE TERVUREN_

Tijdens mlJn dagelijkse observaties in het Park van Tervuren werd op

28 november 1988 omstreeks 12.30 u mijn aandacht getrokken door een dode Meeuw met een opvallend bruine buik die op de oever van de Sint-Hubertus­ vijver in het gras lag.

Toen ik bij de dode vogel aankwam zag ik on­

middellijk dat het een stookolieslachtoffer betrof, de volledige linker

flank en poot zaten onder de kleverige brij en rond de snavelbasis waren ook sporen van stookolie zichtbaar. De snavel zelf echter was mooi ge­ poetst en dàt trok speci?al mijn aandacht :

de bek was volledig geel

en duidelijk zwaarder als die van een Kokmeeuw

(Larus ridibundus)

op en rond de vijvers in het Park te Tervuren z�Ir"tiïlrijk voorkomt tijdens de wintermaanden.

(+ 1000

die ex.)

Bij het nader onderzoeken-van de

niet-besmeurde poot was het onmiddellijk duidelijk dat het ook geen Stormmeeuw (Larus canus)

betrof daar de poot van dit exemplaar duidelijk

zwart was �n�rud1mentaire vierde teen vertoonde. De conclusie was duidelij k dat het een Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

was die waar­

schijnli j k op zee door olie besmeurd was geraakt en daarna op de dool in het b innenland was beland om

<lat1r Le sterv"n.

Als belangrijkste kenmerken van het dode specimen, dat bewaard wordt in het K o ninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren,

noteerde ik

- grote kop met zware gele snavel - grijze oorvlek

(winterkleed)

- nog wat licht grijs op achterhoofd en nek (laatste restanten van jeugdkleed

?)

effen grijze mantel en witte staart - slanke vleugels, punten,

volledig wit op onderzijde en met zwarte vleugel­

zonder witte vlekken op de vier laatste slagpennen en een

heel kleine witte vlek op de vijfde slagpen vleugellengte

: 298 mm (dus waarschijnlijk een wijfje)

- over de buikzijde valt weinig te zeggen daar die volledig onder de olie zat, - poten

vermoed wordt dat die egaal wit moet geweest zijn

(voortgaand op niet-besmeurde rechter poot)

:

zwart met rudi-

mentaire vierde teen Voor het binnenland is deze waarneming eerder een zeldzaamheid & Wille,

(Lippens

1972), nochtans had ik graag hierbij een vraag gericht aan

personen die meer en recentere binnenlandse waarnemingen van deze typische zeevogel kunnen verstrekken.

Met dank bij voorbaat. REYGEL Alain Celestijnenlaan

3030

11/72

HEVERLEE

Litteratuur

HARRISON,

P.,

1983, Seabirds an identification guide, Croom Helm 448

London & Sydney, pp. LIPPENS,

L.

& H.

WILLE,

1972, Atlas van de vogels in België en West­ 833

Europa, Lannoo - Tielt, pp.


KALENDER

Donderdag 16

Februari

Bestuursvergadering ten huize van Monique Iedereen

Is welkom in de Oostremstraat

te Herent vanaf

Zaterdag 18

Februari

20

Dagultstap met de Leuven en Mechelen

Bl 84)

Leiding

:

wagen langs de plassen (

Hofstade,

H. Blockx en A.

Afspraak

Walem,

Zaterdag

18 Maart

11

tussen

... ) . Februari.

Verboven

9.00 hr Leuven Station

:

Bekkers in Herent.

hr.

Deelnemers bellen naar Andre voor

(016F

4

(hoek Post)

Voorjaarswandeling doorheen de Dijlevallei. We rijden met de trein tot

In PĂŠcrot en komen te voet

te rug. Een klassieker voor de oud-gedienden Leiding

:

Afspraak

M.

:

Herremans - Heverlee Station

:

8.55 hr

- Station Oud-Heverlee

Zondag 16 April

1

:

9.00 hr

Bosvogeltocht in Meerdaalwoud. Halve dagtocht (terug om 12.30 hr.) Leiding

:

Afspraak

Zondag 7 Mei

A.

Verboven

: Heverlee Station

9.15 hr

Dagtocht met de wagen naar de Kalmthoutse heide Leiding Afspraak

:

H.

Blockx

Leuven

Station

8.30 hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.