De Boomklever Oktober 1988

Page 1

DE BOOMKLEVER

'

jaargang V.U.

:

A.

16,

nummer

15

4

Verboven, Tervuursevest

254

bus

Oktober

3, 3000

Leuven

1

,

�.

1988

1


DE

REMDE

DOODE

liet

!

meter diep in het landschap ingesneden ligt en zich op haar

50

breedste p11nt: ne

SPRINGLEVEND

ten zuiden van Leuven wordt bepaald door de vallei van de Dijle,

uitzicht

die zowat

:

over

llOO

meter uitstrekt.

Oi jle kronkelt er door een elzenbcoek,

land, In ver

mozaiek van wei- en hooilanden,

vijvers,

riet­

wilgenstruweel en populierenbossen.

ve�vlogen tijden overstroomde de rivier regelmatig.

Tijdens deze over­

stromingen wecden de door het water meegevoerde deeltjes afgezet.

Eerst de

zwaacdere zanddeeltjes e,1 dan pas de lichtere leem- en kleideeltjes. Op die manier

ontstonden evenwijdig met de rivier hogere,

De lager gelegen,

zandige oeverwallen.

lemige of kleiachtige gedeeltes tussen deze oeverwal

en de

noemt men de komgronden.

vallei

Op de overgang tussen komgrond en oeverwal welt water uit de bodem en zorgt voor het Waar

drassige karakter

van de komgronden.

de grenzen van Oud-Heverlee,

1 igt een van de ecologisch meest De

Neerijse en Sint-Joris-Weert elkaar raken waardevolle delen van de vallei

:

Doode Bemde.

De Molenbeek die hier uitmondt in de

Dijle,

zette hier een puinkegel af

langsheen een van de komgronden waardoor het terrein volledig geblokkeerd werd en extra drassig bleef. llierdoor was dit er

zwaar

Sinds

en

1985

leehos

terrein oninteressant voor de landbouw

opbrengst De Doode

is

V l aanderen het

de

telt.

Dank

laag.

Vandaar de naam

Bemde een van de

:

de arbeid was

"Doode Bemde".

25 erkende natuurreservaten die

zij de samenwerking tussen de Vrienden van Hever­

en Meerdaalwoud en de

reservaat momenteel bijna

Belgische Natuur- en Vogelreservaten beslaat JO

ha over verspreide percelen.

Ook de Wielewaal afdeling Leuven draagt af en toe zijn bescheiden ciele

Een reservaat de

De

moet echter beheerd worden.

de vrije hand,

natuur

hun

finan­

steentje bij via het steunfonds van de Vrienden. Op sommige percelen krijgt

de meest interessante gebieden worden echter in

oorspronkelijke staat behouden. hooilanden die reeds eeuwen bestaan op de valleigronden langsheen de Dijle

worden jaarlijks gemaaid.

Dat is noodzakelijk voor het

eenjarige planten in het hooiland.

in stand houden van de

Ongemaaid hooi vormt een vegetatieve mat

waardoor het plantenzaad niet voldoende lucht krijgt om te ontkiemen. dit

men

een tijdje doorgaan,

ontstaat een bos.

tijd

Vermits het

gebied temidden van landbouwgronden ligt,

uitgetrokken e11ke \

de

Vnor Wordt 1!0

worden.

Het

doch

Een goede verstandhouding met de

landbouwers is immers erg belangrijk. rietlanden geldt ongeveer hetzelfde systeem als voor de hooilanden.

het riet

valt

moeten ook de distels

is niet de bedoeling de distels uit te roeien,

hun groei binnen de perken te houden.

11nburige

il0t

Laat

dan duikt hier en daar een boompje op en na een

gedurende een vijftal

jaren niet gemaaid,

dan droogt het uit,

om en vormt een dichte mat op de bodem.

plantengroe i

r1et7anger

v"rdwijnt en aan

het riet gebonden vogels zoals karekiet en

verdwijnen.

1Jaar0m wordt

het riet gemaaid in de winter als de bodem bevroren en hard is.


En het resultaat mag er zijn Eind april, bloemen,

begin mei bloeien op de bronplaatsen

rozerode

koekoeksbloemen en lilapaarse

honderden felgele dotter­ breedbladige

In de lente tooit het hooiland zich uitbundig met kleuren breek,

heldergele

scherpe

boterbloem,

:

hemelsblauwe ereprijs

orchissen. witte knolsteen­ en lila pinkster­

bloemen vormen een oogstrelend pallet. In de slootjes van een van de percelen kan men een tapijt van drietallige blaadjes aantreffen met hier en daar

een

tros

fijne rood-witte bloemen

:

het zeldzame waterdtieblad. In de elzenbroeken vinden

winteètalingen een geschikte,

rustige

broedplaats

en ook reeen hebben er hun schuilplaats. In het rietland kwetteren karekieten, horen en in de wintermaanden is

waterrallen laten er af en

toe een kreet

het het uitverkoren slaapterrein van de

blauwe kiekendief. De klapekster gebruikt de doornig struiken van de sleedoorn als provisiekast aan de scherpe stekels spiest hij zijn prooien. Zo zie

je maar dat dankzij de koppige,

noeste arbeid van natuurliefhebbers

een stukje verleden van de vallei bewaard kan blijven. Helaas bestaan er ook voor dit gebied nog steeds bedreigingen, wettelijke bescherming.

ondanks

de

Daarover een andere keer meer.

A.

Verboven


K/\L,ENDP.R Zondag

l6

Oktober

paddestoelenuitstap met de ZWAM op de Chartreuzenberg te Holsbeek. Vertrek

14.00 hr aan Leuven Station

:

14.15

hr op de hoek van de Lemingstraat en de Slangenstraat te Holsbeek.

Leiding Zaterdag 12 November

:

L.

Deviaene en H.

Vranckx

dagtocht met eigen wagens naar de Fagn� Walonne in de Hoge Venen. Deelnemers zonder wagen verwittigen

(016/2)

Zondag

4

December

Andre voor 1/11

81 84) .

Vertrek

9.00 hr aan Leuven Station (hoek Post)en de

Leiding

H.

Blockx

Winterwandeling door de Dijlevallei van Pecrot tot in Oud-Heverlee. We vertrekken met de trein spraak om 9.45 Leiding

Zondag

l5

Januari

:

A.

hr)

Dagtocht met eigen wagens naar -

in de voormiddag

-

in de namiddag

:

:

:

Afspraak 18

Februari

H. :

:

de polders van Antwerpen Rechter­ (+

de Kuifeend).

de Kreekraks luizen

Deelnemers b el l en voor Leiding

(af­

min lat

Verboven

oever

Zaterdag

vanuit Heverlee Station

of in Oud-Heverlee station (5

in Zeeland

Januari naar Andre (23

8

81

84)

Blockx

9.00 hr Leuven Station (hoek Post)

Daguitstap met de wagen langs de plassen tussen Lier en Mechelen

( Hofstade,

Deelnemers be l len Leiding : Afspraak

H:

:

Walem,

. .. ) .

naar andre voor 11

Blockx

en A.

Februari.

Verboven

9.00 hr Leuven Station (hoek Post)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.