De Boomklever Augustus 1988

Page 7

:Je visE:rend (Fendion hali::ietus). als doortrekker

Sinds

in àe Jijlevallei

1?75 �orden alle �ntc�ssEacte vocel�2�rne�insen �it �e

L:·ijlevallci

oocevin:; d o o :- :::,e .:iele1·:u;.l en è.e J e u5d bond voor

en

J:atuurstudie en Eilieutesche:-:::ing (Ji:r:) vE:rza::ield in een cteek­ kaartens;ysteerr:. steekkaarten"

TeE:;em1oordit;

;;ebeurt

in de computer.

Dertien jaar vo5elkijken

levert

de seizoensoverzichten niet vangen op hun plaatsje

Eij het doorne�en

te

in de

van al

zo

een

:::

a s s a ;egevens, die -

gesproken -

na

fichenbal:

Voor r::ij is de visarend zo

meestal stof

è.ie wa�rne�ingen,

soorten tet;en die je nauwer aC;L

uiter lijk

dat zelfs op "electronische

kom

je onveroijdE:lijk

bet hart li;gen dan andere.

'n soort.

Niet alleen zijn majestueuze

r::aar vooral zijn onrr;isl:enbare gedra5 maakt van de

vis­

arend een bijzondere vogel. Wie

��nmaal een visarend za5 toestoten

loos wateroppervlak en dan

als

spartelende vis in zijn klauwen,

Bovendien

is

op een schijnbaar levens ­

bij wonder opvliegen met een zal begrijpen v1at ik bedoel.

er iedere lente en herfst weer die vraag:

verschijnt de visarend of laat hij bet afweten?

Sommige "visarend-afficionados"

hebben er dan ook

dikwijls

vele uren

wachttijd voor over indien ze ver­ nomen hebben dat

�bij" in de

Dijlevallei verblijft. Zeer dikwijls echter tevergeefs;

visarenden

blinken immers niet uit door rei;elmaat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.