De Boomklever Augustus 1988

Page 1

DE BOOMKLEVER

JAARGANG 18 V.V.

A.VERBOVEN

NUMMEI 3 TERVUURSEVEST 25413 3000 LEUVEN


vcc;rnrrnn

Il

�en z o nnig lan�s:tau uit Tcscana cp �ijn kalender z e gt :nij dat het op dit ocentlik zomer is

dat is

echter een leugen

Al wekenlang kijk ik uit mijn venster en zie ik een grauwe he:nei

wa aruit v�ortdurend een plensregen valt, het moet dus herfst zijn. "!ie èescnèanks toch v2J:antie neerr,t,

n:aà ik ten stelli[ste aarifijn

vakantiEbeste�iüng ten Zuiden van èe Alpen en Daar weet �en ten�inste nog hoe Va:i

èe i:;elukkigen die deze

een klein

Voor

:·e

Pyreneëen te kiezen.

zo�ers eruit zien.

échte

coe è.e raad opvolgen verwachten wij wel

verslagje met hun Zuiderse natuurervaringen t

::e r.-.in:'er

fortuinl!Ëjl�en onder ons

van enke le 1'/ieleY:aé'.luitsta:�pen.

blijft er enkel

Zoé'lS je \';eet is

de troost

het tijdens onze

excursies altijd mooi �·er

':'ot ziens,

in ieder

ceval een ::-ustgevende en ontspaJl\Ilen vakantie.

E. Blocl:.x, S. Nelissen, M. Herrer.ia!JS,

'.'lerl;ten :nee aan èit nu:1�mer

Ostyn,

r;.

Illustraties

Ji!� Ga-·mi

Gerald

v o o r pa gina

:

Ian �illis

.

:

p. 3,7

Driessens

riek �oerbeek

R.

Blockx

:

: p.

Peter Hayman

:

Bruno Callebaut

J. Zwarts :

!'. Bekkers en A. Verboven.

p.

: p.

4,

p. 5 9, 14 p.

11

:

,.

15

13

15


1 ;:.-?-' có: "

lntwcrpen - Li:ll:eroever of

i:oet er nog zc::n d zijn

? 11

Langs verschillende zijden

Deze uitstap beGon nogal vreend. was

er

immers het bericht binnengekomen dat er een besta�rd­

arend verbleef seerden1

te 1:ontich.

besloten

van willen rr.2.ken

Verni ts we daar nu vlakbij

pe:::­

we - alhoewel we hier beslist geen gewoonte ! - toch

mear

te gaan kijken.

l':n jav:el hoor, een srote bastaard van een 8-rend. Wat ue "eel minder vonden v1as de Grote hoeveelheid fanatiekelingen van " bove hun

d e chroote rifiere

'buit'

immers

".

:ë:nkelen onder hen probeerden

zo groot mogelijk in hun telelenzen te

v<lllsen en verstoorden de vogel

zo tijdens een maaltijd;

naar

verluidt van een VO[;elkijker ter plaatse geen alleenstaand feit

o

En toch lazen we in Oriolus jg. voor de vogel betoonden". twee dagen

54 Nr

""'°1,J t""'1het

respect dat ze

Geen wonder dus dat de vogel reeds

later zijn scbup afkuiste.

?fï:..:>O<.; v�/J voo'R

GE HOEI WE E1' llfET VRMrE/J wiE H1°c1l yr; Y.AA� VAIJ llJIJ

1..fL!'"

irl. Tv TE: Lf-1'.E:f./".

'JR><i)HA':r':! 0

0

' J

Elokkersdijk bood

zoals gewoonJ.ijk vogelkleuren en havengeuren.

Terwijl ons snuffelorgaan niet getraind

is om een exacte =al;yse

te leveren van alle plastic- en koolwaterstofgeurtjes1 oog wel af gestemd op watervogels.

is ons


Reêul"!:;e.et:

J:onnetje: 5J, 23 Grote zaagbek: 1 :·afelaend

}

Ku feend Honderden Sr.:ient Slobeend T" � a 11 en _icn" Krakeend .1 in terte.ling ?uut

}

:Br ilduiker:

2 ó', Y..!f

Ool: pe.radeerüe een � blauv:e kiekendief vrij kort bij de hut en best teYreden r.et dit resulta&t bolden wij verder richting 'Grote zandbak'

te Doel/Kallo.

Aen de rianè[;e noteerden '•Ie een sper1.'er en een bui2erd die vele tientallen kieviten en goudplevieren deden opvliegen. De plas t.b.v.

Henkel bood ons

13 pijlstaarten.

Het Verdronken Land van Saeftinghe deden we op en steeds buizerd,

zitten bier heel we.t roofvogels:

2 plaatsen

bui'èrd,

e.an

ruigpoot­

blauv1e en bruine kiel:endief o

De ganzenfar!!ilie was vertegenwoordigd met

kol-,

grauwe- en

brandgans. De terugweg \'1erd ae.ngevat langs het o.ao

Doeldok te Kallo waar we

verschillende malen mannetjes blauwe kiekendief in de kijker

krei:;en. Sonmisen zagen nog als "toetje"

een ruigpoot en ondergetekende

zag een groepje fraters overvliegen. Maar toen lag de aandacht \·1el ergens wel;

anders. De

28 deelnel'lers herinneren dit zich zeker

toch maar een amfibievoertuig aanschaffen voor de volgende

editie van deze uitstap

• • •

?1 De leider a.i.


5

BOSVOGELTOCHT

Na een geurig-vochtige eer aan

deed

bewolking. ook al

brak

de

17

Qacht die

zondagochtend aan.

De opkomst was met negen

i

het

1988 _

Belgische

zeeklimaat

Er was zelfs wat zon tussen

personen niet

slecht te

de

noemen.

lag de masculin teit hoog. Langs de Waversebaan

ging

het

zuidwaarts naar

het Meerdaalwoud

te

zorgden daar dat

de aandacht gespitst werd en

binnengingen werd liet bewonderen

Nethen.

altijd

koppel

de rand

van

fazanten en wat konijnen voor we het bos zich

in een zonnestraal.

daarop trad het bekende effekt in aktie waardoor men veel meer dieren

heen vliegende sperwer.

opmerkt.

Hij had een

stakker een

liet vermoeden dat de gediend. Even

Een

een wakker uitziend eekhoorentJe ontdekt dat

gevangen

Kort "in groep"

Eerst met een over ons

zwaar gehavend

verder werd aan een zijpad een

van de nerveuze

zijn roep "beestig"

verenbestand,

vogel zelf was het

boomklever gehoord, geidentificeerd.

ultieme

wat

jager tot doel

minder weidelijke

gezien en tenslotte werd ook zijn nestholte reaktie

APRIL

bewijs

had

dan

De

dat Marc

goed wist na te bootsen.

Tussen de nog bladerloze beukebomen mengden de jonge lorken een frisgroen verderliep;

tintje terwij

1

het pad over mosbankjes

de "stadsmussen" in de groep waren blij

terug te zien. Al keuvelend kwa men we bij de gekoppelde padden

had daar een

eenzame

bruin

keuze op een vrouwtjespad laten vallen. bosfluiters voelden zich weer door uit de bomen naar beneden.

het bos nog eens

Paddenpoel.

� ikker

Enkele

Tussen de

dan maar zijn

vroeg aangekomen

een van ons aangesproken en kwamen

steeds lager.

tot

ze voelden dat er toch

iets niet klopte.. We hoorden zingende vinken. zwart-kopgrasmussen en winterkoninkjes.

enkele mezensoorten. Die laatsten zijn na drie

strenge winters en een zachte weer ongeloofelijk talrijk. werden er in het bos bijna niet gezien; missen.

Spreeuwen

niet dat we die zo hard

maar dat schijnt te kaderen in een algemene verandering in hun

populatiegrootte.

De appelvinken doen het

de laatste

tijd veel beter

en ook tijdens de uitstap werden ze enkele keren gesignaleerd. Tijdens een deugddoende rustpauze op een plek-met­ uitzicht

passeerde

gaaien maar voor die intussen

werden

dito geslacht

ons een paar keer een

het overige was er weinig

stoet van zes gakkende vogeltrek.

In de gesprekken

gevoerd werd het zwakke orientatievermogen van het

(pre)historisch en medisch verklaard en vernamen we

het

fijne van de Trialtechniek. In

het

laatste deel van de wandeling werd

een bleekgroen,

fijnbladig struikje gedetermineerd als een mispelboompje; nog enkele vroege bloeiers zoals bosanemoon, plantjes klaverzuring, zeldzaam,

wei

hondsdraf.

we vonden

enkele frele

pinksterbloem en maarts viooltje. Niet

mooi. Terug in de auto's leek Suzanne een algemene gedachte

verwoorden als ze verzuchtte Bosvogeltocht?

Voor

"ik ben kontent da'k meegegaan ben."

herhaling vatbaar'

·

Stefaan

Hublou.

te -


TUSSENDOORTJE

U gaat ook wel eens op vakantie naar Spanje,

beste lezer

?

dan hebben wij voor U het volgende lijstje opgesnord.

Wel,

Misschien handig om mee te pakken ?! Hererillo comnn Estornino pinto Reyezuelo sencillo Petirrojo

Amilotx urdina Arabazozo pikarta Mendi-erregetxoa Txantxangorria

Pimpelmees Spreeuw Goudhaantje Roodborstje

Zoals U ziet hebben we er voor de gemakkelijkheid ook de Bas­ kische benamingen bijgevoegd. taire conflicten te vermijden Wat zegt U

Kwestie van nutteloze communau­ •

Wel,

? U zoekt ze liever bij de waterkant.

daar kan

voor gezorgd worden: Polluela bastarda Chorlitejo chico Avetoro com6.n Maar,

Ur-oilanda hanka-berdea Txirritxo t xikio Txori-zezen arrunta

zegt U ongetwijfeld bij Uzelf,

naar het zuiden.

,

uwen "

E 111

daar hoef ik toch niet voor

Er zijn er echter nog:

Abejaruco Cogujada montesina Curruca cabecinegra Roquero solitario Bisbita ribereffo alpino

U ziet

Erlatxoria Kuturlio mokolaburra Txinbo burubeltza Hakaitz-zozo urdina Mendi-txirta

na enige oefening valt dit nog mee. "

Klein waterhoen Kleine plevier Roerdomp

Bijeneter Thekla leeuwerik Kleine zwartkop Blauwe rotslijster Waterpieper

Vergeet echter niet

mee te nemen zodat U geen problemen hebt bij even­

tuele ontknopingen van uw stemorgaan. Indien U er werk wil van maken en alvast thuis begint te oefenen, één gouden raad:

doe dit niet luidop want anders komen uw huis­

genoten gegarandeerd met de dichtstbijzijnde papfles aandraven


:Je visE:rend (Fendion hali::ietus). als doortrekker

Sinds

in àe Jijlevallei

1?75 �orden alle �ntc�ssEacte vocel�2�rne�insen �it �e

L:·ijlevallci

oocevin:; d o o :- :::,e .:iele1·:u;.l en è.e J e u5d bond voor

en

J:atuurstudie en Eilieutesche:-:::ing (Ji:r:) vE:rza::ield in een cteek­ kaartens;ysteerr:. steekkaarten"

TeE:;em1oordit;

;;ebeurt

in de computer.

Dertien jaar vo5elkijken

levert

de seizoensoverzichten niet vangen op hun plaatsje

Eij het doorne�en

te

in de

van al

zo

een

:::

a s s a ;egevens, die -

gesproken -

na

fichenbal:

Voor r::ij is de visarend zo

meestal stof

è.ie wa�rne�ingen,

soorten tet;en die je nauwer aC;L

uiter lijk

dat zelfs op "electronische

kom

je onveroijdE:lijk

bet hart li;gen dan andere.

'n soort.

Niet alleen zijn majestueuze

r::aar vooral zijn onrr;isl:enbare gedra5 maakt van de

vis­

arend een bijzondere vogel. Wie

��nmaal een visarend za5 toestoten

loos wateroppervlak en dan

als

spartelende vis in zijn klauwen,

Bovendien

is

op een schijnbaar levens ­

bij wonder opvliegen met een zal begrijpen v1at ik bedoel.

er iedere lente en herfst weer die vraag:

verschijnt de visarend of laat hij bet afweten?

Sommige "visarend-afficionados"

hebben er dan ook

dikwijls

vele uren

wachttijd voor over indien ze ver­ nomen hebben dat

�bij" in de

Dijlevallei verblijft. Zeer dikwijls echter tevergeefs;

visarenden

blinken immers niet uit door rei;elmaat


2::-i.. f i�1l'J.!' 1 j3��n

is l":':!t aint:..l:!. 't!J.ar!le:"Ji:i.--.;sclagen u i tg e z et voor de

1975 tot en :aet ��:s.

�ls basis t3r ve �� eli jk ing

is dit

de �ees� objectie7e naatstaf.

wellicht

i-:2t ez:act aa.L-!:3.1 visa:-cnden op een bepaald. or; enb li!.: a a n1:1 e z ig in èe st reef::

is zeer mo·eilijk te b e pale n o ::r.-1ille v an volg ende

reè..en0n: te herkennen; ee i;. be­ - visare:1den ziJn r.ioelijk individueel verschillen­ po.ald e�<ec.rçlaar 'vol;;en' n:et wa2.rnemingen ván n de personen stelt bovendien bijkomende probler.ie s overb�uggen - visarenden zijn erg oobieli als go e de vlieger ters tussen de verschillende ze moeiteloos de luttele kilome v isvijve r s van de Jijlevallei

T·:1ee vis a re n'.!.en

aie

samen waargenor.ien werden,· z ijn beschouwd als

t�ee waarnening:da�en. lend.3

� a a rnemin gen van visarenden ©p verschil­

ple.2.tse!l. ged.uren:ie eenzelfde dag verscn1jnen in f iguur

echter als

1

��n wa�rn9�ingsdag.

"Sr dient op3e:;ierkt te worden dat veel waarne::;ingen b e trek�<i ng hebb�n C? eenzelfde vogel die, een ni:1

of

meer

Fig.

vooral in het najaar,

gedurende

lange re periode in de streek verb li j ft.

1:

/lantf.ll waam"rn ingsdagen P"r jaar

50

-45

-40

l5

lD

]5

20

15

10

t.?Z:a najal!r


3 b l ij k t dat het

Uit figuur 1 fluctueert

van

a an

ja a r tot ja?r.

trend" zoals Draulwis

t a l waarneQingsdagen ste r�

VCI!J. een ecnte "t':1eejaarlij'-::se

(1S2L�) :iie

de Dijlevallei geen spra}:e.

sugger2ert,

is kennelijk in

De ver.-1er'.(ing van onze gegevens

laten niet toe te stellen dat �oede jaren afge�isseld worden met slechte jaren. De gegevens

,

zoals ze hier ver';1er�:t zijn,

laten ook niet toe

een groter aantal waarnemingsdagen te verl<laren door een effectief groter aantal visarenden,

een langere verblijf­

periode van een

(s),

(of meerdere)

vogel

of een grotere

"waarnemers abundantie".

Uit figuu r 1

kunnen nog 2 zaken afgeleid worden:

- Het aantal voorjaars�aarnemingen is steeds beduidend lager dan het aantal najaarswaarneraingen. meen bij trekkers uit Scandinavië.

Dit is een bekend feno­ Mogelijk willen de vogels

omwille van de korte zo'!ler in het noorden zo snel mogelijk hun broedgebieden bereiken.

In de herfst (en nazomer) zijn

visarenden heel wat ;;iinder gehaast en blijven dagenlang in geschikte gebieden pleisteren. De laatste jaren neemt het aantal waarnemingsdagen niet toe ondanks het "ontdekl:en" van een erg aantrekkelijke visaren<l­ stek in het zuiden van de Dijlevallei.

Zou dit te wijten

zijn aan de verstoring door jacht op alle grote visvijvers ?

Bekijk je echter de waarne;;iingen in detail

dan valt op dat in "goede visarendjaren" en '84)

(zie figuur

(zoals

'79,

2),

150,

'21

regelmatig 2 of 3 ex samen gezien ·11orden ten1ijl het

in "ma.gere" jaren meestal om solit3.iren ga:J.t. /.nderzijds worden in de betere jaren visarenden gedurende langere periodes gezien:

in

'81

vogels te SAR van 24-8 tot 9-9. goede jaren

bijvoorbeeid verschillende H et lijkt er dus op dat in

meer visarenden in de streek vertoeven en er oo�

langer verblijven.


i--1-------

l

1:f5

. ..

'"' 1 . .;

:

,,"J 1

l

1

'

l•• v1

i

l,olJ

:

JVLÎ

'

,

,

•,

.'lii

•• •.-4 .' .dJ''''-

AUG-USTUS

1

-.SEPTEMBER

T •

OKTOlJE'R

"'I


11 .2iguur 2 biedt een gedet:ülleerd O'Terzicht van de waarner:iings­ d::igen ges;ireid over de ganse periode v.m de najaarstrek. Uit de totaalfiguur onderaan leiden wij af: - de eerste vis"l.renden arriveren vanaf de tweede ':leek van augustus (we hebben de indruk dat de laatste jaren er een trend is dat de vogels vroeger arriveren, maar deze gegevens werden hier niet ver:1erkt) - er is een uitgesproken piek tussen 20-8.en 7-9: periode om visarenden waar te ne:;ien

de be8te

- in september is er een 'terugval 1 w a 3Tn a een b1eede piek valt tussen 17-9'en 3-10; de gegevens tot en met 11-10 slaan allen op solitaire "n:oiblijvers" Vermits de Dijlevallei in september lang niet zo grondig wordt doorgelicht tijdens de maand september, is het Ooio goed mogelijk dat de belangrijkste doortrek plaatsvindt gedurende de laatste 2 septemberNeken. - na half oktober hoeft U geen visarenden meer te ver,vacht ten in onze streek: er is één gegeven eind okto�er en (niet ver:neld in figuur 2) de la:itste waarner.iing betreft een overtrekkende vogel te S�R op 15-11-'78

--T-

/

1

Jr-

lr-

... ---;;"------,,.�" ____,",.J••d,,r"· --�.-• .,IL.+.,!u--ri-o"_.��01 �-

_, " .--. , '"' ' · ...,

Maart

:?ig.

April

3: ':laarnemingsdagen gedurende de lentetrek

Mei

�=-----,,."-··1

(sar.ienvatting)

?iguur 3 biedt U de lentewaarnemingen in samengebalde vorm: - het is regel dat er in de eerste helft van april één of meerdere visarenden gezien worden: duidelijk de be­ langrijkste doortrek (van adulte vogels ?) - de meil-raarnemingen zijn minder gestoffeeerd (niet-broedende vogels ?) - in de lente �1ordt nau-.·1elijks gevist in de Dijlevallei; hooguit wordt 'en pass::....'1t1 buit mee;eschept en soms ook op reis meegenonen: 5....1�-132: een visarend ·:Jet een dikke 1 "goudvis" in de klaU'11en te Pellenberg na er èlO (:L. Devi2.ene).


0

5

0

0

En

WaĂŤ.r

gezien, horen Hier ziet

}echts

U

al brommen.

U de belangrijkste

vijvers van Links

wij

de streek.

aantal waarner.-:lhnGsdagen in de lente

=

=

ant al waarne::iings­ da[;en in ,:e herfst

a

0

1 1

0

3


13 Lao;t de tcvenstaande .sa a i e

r.Jater:.e je niet af schrü:ken, no;

diY.l:e 5 v!eken en de eerste Pand ion haliaetus

ee:r""

is v.'eer op het Q��èlo

Ga zelf eer..s ):ijken en \·:ie weet zie je he!!i deze teer zelf ... ? !

Jndré Verboven

Eerwig :3lockx

.

:;1 :·�·

···•l"-,

-Jrf(I ... .

...J

. •.


'14-

Il

\'.'U_::::-:: :=:::=:::

Il

::ie:·8n�e:- een

::onL.iG en (ert;) int;ekort overz.ic!:t v2n Ef:!:'il en mei, traditioneel de �ec�t i nt e re s s � n te D8;nden in de Dijle­ vallei; oordeelt U echter liever �elf •

* -_-is�:::-cnd

Een heel p�k en i�_-:.tc

vocrj a!::.rsv12<:rnemin;en :-:et voor-

a c ht era im

en

vroe;e

è.atG;

2�-3: 1 te Oii (S. C;-:.. rion, :1 l)ineur) 10-1+: 1 overtrel:l':en1 te Heverlee ( !'.. E en s) 1 3-'•: te s.rn (P.:::s) 14-A: 2 ad. vi:ssrenüen Gastuche (G. V'mdezande) 15-'1: ; ,acÏ. � �3'.tuche ê1:. !!ens) 16-1+: ioem ( r:,_,_,;c ) �7-4: idem ( �. Hens) 1 te ?LO (?) 1 naar NO om 1S. 20 te Holsbeek (.'.'.Liè) •

30-'+:

ad. srR ( : : . Eens) ad. naar N te Korbeek-Dijle (S. ad. SAR en NGB (�. Eens)

1

1-5:

1 1 1 7-5: 1

14-5:

te Erps-Kwerps

(G .

Eleys)

ad. I:G3 l:G3 ( ��. l:ens) a_d. SJ,R (;: . Hens)

1

� Gr2m1e kiekendief 1-'l-: 1 i te rb:rR (?.. de i·lavrin) * Z1·!erte

·.-1ouw

Het paartje, dat vorig jaar broedverdacht jaar opvallend a5m1ezig in epril. Laatste wae_rnerr.ing:

"*

w2s,

1 a d. S-7cR

23-5:

Smelleken:

2'+-4: 1 d' in bet veld te Korbeek-Dijle ( rr.. 27-'+: 1 !fop trek te S_t_R (FES) *

was ook dit vo or­

Hens)

'liit1·:an;:stern

12-5: 1

te S�R tussen 11

z w ar te

sternen

te Sf_R

('·'..

(M.

Hens,

* :t!..iergstern 13-5: 1 ad. g e d urende 5'

16-'�-: 4 17-4: 2

te SAR (�AM, e.e.) ad. 1 bm. s_n_R (M.

Rens)

20-4: 1 1 SAR (M. Hens) 23-4: 16 SAR erse b'll l en de 1 v B 7 NG 24-4: 1 imm SAR (BLH, ea) 7-5: 1 imo NGB (M. Hens)

}

Hens,

( '1·1. '

Hens)

e.a.

)

e.a.)


Stoltl

oper�

. 15

.

U weet ondertussen hoe dat zit met steltlopers� als er geen vijvers "af"liggen, vliegen deze kereltjes zo snel en hoog over dat alleen maniakken ze nog kunnen zien; • • •

maar dit voorjaar lag SAR droog en of daar stelt�opers op afkwamen:(alleen maxima)

Grutt2

17-4:

11

Tureluur

9-4� 24 .21-4: 27

Bonte strandloper

15-4: 7

Kleine plevier Witgatje

17-4: 20

Zwarte ruiter

26-4: 10

Groenpootruiter Kemphaan Bosruiter N.B.: op

*

28-4: 48

22-4: 19 29-4: 4

15-6 een witgatje te Winksele (BLH, WEJ)

Beflijster

11-4: 14-4: 17-4: 19-4: 25-4: *

9-4: 7

1 Overijse (PES) 4� Tersaart (M. Eens) 3d'Tersaart ( ") 1 cfweide voor SAR (PES) 1 SAR (B. Forget)

Klapekster Op twee plaatsen zang deze lente en een aprilwaarneming te SAR • ••

* Grote gele kwik

Drie paartjes in de Dijlevallei: Neerijse,

Loonbeek en Gastuche

* Ooievaar

20-4: 2 naar N te SAR (WAM) ..i.

Ijsvogel 'l'erug van "weggevrorengeweest"

?

Waarnemingen te Florival, Gastuche, SAR, beek en Oud-Heverlee

Doode Bemde,

Bols-


Zo

2�-E-'8?: J�stocht �et eigen �asens na&� de Le�sev�llei �eelne�erE ver�itt�Gen J_n�r� ,

.

(C1C/23E1E�)

����-1�-§�S��!��· P

Leië.int;: J.fspra�t: ·1:oe

Verbcven

. •

Le u v en Station Of .30

7-9-'EE: DeEt'Ll.ursvergaàering t.h.v. Eerv:ig 3lockx Lan;eveld 233, :t,egin:

3201

�olsbeek

.'.?0.00

·;.'il je :..eer inspraa_!: in het eY.cursieprogran::ia ? Dan is dit dé gelegenheid! Iedereen �elkon.

·,·!E "10 en --;1

septe:-:;ber

'Eé: Zee'.;"ogels e.a. te Cap Gris !�ez

.t.l na&.rgelan;

he t ao:ntal en/of de wensen van de

deelnef.!ers loseren we in een

-.:el verwittii;en en dit Vertrek: Leiding: Oktober:

in een bunker, een tent of

hotel(letje).

;::��E-2_.ê�E!�!?��E·

(016/235154)

Leuven Station 07.30 H. �l9ckx

o.a. een pad�estoelenuitstap samen f.!et de Z.V.A.M.

�etails

BELJj1SRIJK:

in de vclgende Booriklever

Indien

U wenst f.!ee te saan op een uitstap met privé­

wagens en U beschikt zelf niet over vervoer, respec­ t e ert U best tovenstc.&.nde data. 7,oniet loopt U het ri�ico niet

f.!eer nee te kunnen

l


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.