De Boomklever April 1988

Page 1

DE

JAARGANG 16 V. U,

A. VERBOVEN

BOOMKLEVER

NUMMER 2 TERVUURSEVEST 254 13 3000 LEUVEN


VOSSf..>.,'KA.'1PAGNE " HOE LANG NOG ... ? STOP DE VOSSENMOORD

1

"

De Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCRB) organiseert een kampagne tegen de huidige jacht op de vos. Volgens offlclele cijfers sneuvelen jaarlijks g emiddeld 6000 vossen onder de ge••eer­ lopen var ijverige jagers. De vos lijkt vogelvrij jarige ·oejaging,

verklaard. Getuige hiervan de gans­

aangemoedigd door een premiestelsel.

DP :oornaamste misdaden die de

vos

ten laste gelegd worden

- het wild uitroeien en de pluimveehouderij onveilig maken - hij wordt steeds in één adem genoemd met de h ondsdolheid of rabies, en geldt als de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Thans liggen er echter wetenschappelijke onderzoekingen voor die deze beweringen onweerlegbaar tegenspreken. De NCER eist daarom dan ook een verantwoord beheer van de vossenpopulatie en een doelgerichte bestrijding van de hondsdolheid. Indien je meer details wil over de akties van de NCBR, hun argumenten en eisen lees dan het november-nummer van De Wielewaal.

Het beeld dat we ons in de loop der tijden van de vossen hebben gevormd,

moeten we in de eerste plaat<

aan ons eigen egoisme wijten ...

(tekening HORMIC)


Bollenparken te Groot-Leuven Spaar je leefmilieu, je hebt er maar één!

Naar het bollenpark

De afvalberg groei! gestaag· aan.

In Vlaanderen wordt jaarlijks meer dan 1 .3 miljoen ton

huishoude lijk afval

opgehaald. 20% van dil huisvuil wordt zonder meer geston. 17°4 wordt verkleind in de

bree<werl en daarna ges1on. 55% wordt verbrand (en geston ) en 8% wordt gecom;:>osteerd. Deze afvalverwijdering is niet alleen duur {ca. 3.7 ' mi l1 ard BF in Vlaanderen ) ze is uriermate milieubelas­ . tend en grondstofverspillend. Sinds enige tijd wordt daarom door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest {OVAl�J een b ereid opgezet dal mede gericht is op enerzijds hel voorkomen van afval. anderzijds het verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen.

Afval

=

grondstof

De huisvuilzak bestaat uit ca. 90% mogelij'e grond· s1offen: ca.� 7% is o•ganisch afval {wat kön gecom­ posteerd worden). Glas. papier en kuns1s:o�en we· oen ca. 43% door in or.ze huisvuitzak. De recupe,atie van glas. papier. metalen. p!as:ics. e.a. is mogelijk mits een selectieve inz ameling op ba sis van het proéuk\. De gescheiden i nzameling slöal nog in zi1n kinder­ schoenen.

OVAM onderzoekt en stimuleen diverse methoden en initiat ie ven. Die verschillende methoden kunnen steeds terug;iebrach1 worden tot twee 'principes: ofwel breng je gescheiden afval ergens naanoe. ofwel wordt het selec"ef opge n aa i d. Hel OVAM·init•aliel te Leuven behelst de ins: a llatie

van wiji\container;)arken. Hef wijkcontainerpark is een ver doorgedreven in.zamelS)'Sleem van diverse afvalslo�en. Cial zich erg dicht bij de bevolkong bevindt. Op oie wijze kön een g•oo: deel van het huisvu il orondig gescheiden worden. waardoor E-en rendabele verwerking tol noeuwe gronds1o�en moge· lijk wordt. Hel S)'Steem is dus atva1opruimend, milieuvriendelijk en groncs1ofbesPórend. De nodige be wo ne r s be t ro« kenheiC kan Qarönt stöan voo1 een Qoed gebr uik van wijkcon1aonerparken en een doelma"ge 1nplantong/ in1egrat1e in wijken en

buunen.

·

In 1987 werd he: proefproject op;ies:an. In 15 wijl.en van Groot· Leuven werden teli\ens 8 gro te

gekleurde bollen geplaatst. Aan de wi1lo.bewoners

wordt gevraaod niet alle huishoudelijk

afval

1n de

vuilniszak Ie goooen. maar een gedeene van de afval

!huis gescheioen bij te houoen om het nadien naar het bollenpark Ie brengen.

In iedere bol wordt een specifiek soon afval verza· meld: w� glas. gekleurd glas. papier. kanon. plastic, blik. textiel en motorolie. Bovendien bevat de kanon· bol een apan vakje voor banerijtj es. In principe kan op deze wijze de huisvui!Zak ca ts•,o fichier Qemaakt worden. Wil en gekleurd i;itas. papier en kanon. blik. textiel en motorolie woroen verwerkt tot hun oorsproni<elijke grondstc�en. zetts plastics kun­ nen Qerecycleerd worden. En de böneri11jes tenslone moeren eveneens weg un hel milieu en Ous ver: brand.

Het pro1ect werd opoezet door OVAI� i.s m. de stad Leuven. DVAM sut'sidieen voor oe periode van een jaar.

waarna men deze spec�iei\e methode van alvalinza­ mel1ng en -verwerking zal evalueren. De stad Leuven installeen de bollenparken en s:aat 1n . voor o;ihahng en toezicht. Zij uacri: oe verza,,.,eioe atval te veri\open met het oog o;:i recyclage. De werkgroep Leelomgeving volgt hel projeci van zeer r.a :>ij en tormuteen adviezen. De werk groe p is samengesteld un veneQenwoordigers van de stede· lijke adviesraden: oe gezins-. milieu-. bejaaroen-. jeugd· en cunuurraad. De nv Kotrac lnlernafional. ontwerper en leverancier van de bollenpa•ken. coö:oineen en reoen de sensi· bilisering

Voor de sensibilisering wor dt eveneens beroep ge· caan o:i het vormingscentrum lntermed•um.

Het bct:er.;iark vo,m: een onoe•Oeel ,-an het project ·oe m1!1euvr1endel1jke klas' ger1cn1 op liel t.asisonoer­ wiJS.

Verder worOen wi1l<bo1eenkO'rlSten geor1;ianiseerd. wordt informa:.e g epresenteerd bonnen hel lol\ale vereniçinçsieven en woroen diverse rr.aterialen Qe·

iJIO:jvcee!d en ve•s;:>re1d, waaronder een ·g�brv•io.S· •.aan :>ollenparken'.


Verslag +++++++

Zondag 20 maart

188

:

Lentewandeling in de Dijlevallei

Op het afspraakpunt in Heverlee was een tiental gegadigden komen opdagen. Allereerst konden ze genieten van een gratis ritje met de trein. dachten reeds "Al die willen minister worden,

Wij

moeten mannen met baarden

zijn" aan te heffen, maar na rijp beraad hebben we dit toch maar zo gelaten. Ook meegenomen was een mild zonnetje,

dat niet alleen ons de zondvloed

van de voorbije dagen deed vergeten, maar ook de eerste zomergast verlokte tot uitbundig gezang. Hisschien doet "pouillot véloce" U slechts denken aan een antiek fiets· model uit de jaren

'20 maar "Zilpzalp" of nog beter "Chiffchaff"

doen

deze zanger meer eer aan dunkt me. Te Pécrot zéér klassiek : tafeleend, kuifeend e n fuut. Daarna door de weides te SAR ••aar een tiental waterpiepers en een lachende groene specht niet bij machte bleken ons gebabbel te overstemmen. Een prachtig geposeerd roodborstje kon dit echter wel... niet eert

.

.

Wie het kleine

De trots van de Dijlevallei,

het "Groot Broek" te Sint-Agatha-Rode

lag er nogal af gelaten bij en een 25-tal wintertalingen probeerden dan ook de smaak van de vijvermodder te pakken te krijgen ... De Sarkast sprak over baltsende haviken en kluten maar spijtig genoeg waren beide gegevens reeds enkele dagen oud. Vijf buizerden konden ons wel plezieren. Daarna deden we nog een toertje achter het vijvertje te SJW door Meer­ daalwoud naar het station te SJW waar sommige ongelukkigen reeds afhaakten maar anderen nog niet vergeten waren dat ook namiddagen bestemd zijn om in de natuur door te brengen. Ik kan ze geen ongelijk geven

Herwig Blockx


Die beruchte zondag 20 maart

Het was vijf voor negen en we sprintten het station binnen om te kijken of ze dan daar stonden Het Wielewaal - imperium zakte nog dieper in elkaar. We wachtten,

Philippe,

Dirk en ik.

Zeventien man ontbraken er om die zuurtjes zonder indigestie te laten smaken! Het zonnetje was van de partij. Wij dan toch ook. We trokken de vijvers langs zoals toen.

OHZ, OHN,

GROTE BRON •·aar

we werden wandelen gestuurd door een slecht opgevoed individu. nu nog bestaan

zulke mensen !

Neerijse - Kliniek,

de voeten, dreigende wolken en honger !

Ook

veel nattigheid aan

Het was reeds middag en we

hadden nog niet gezwegen. Hongerigen werden gespijzigd, dorstigen gelaafd en toen zaten er op SAR 3 kluten. We zagen 2 geluksbrengers, boerenzwaluwen vliegen. We gingen op zoek naar een mooi plekje van vroeger kasteel,

.

links, rechts, boven, op

.

;

; een muur, een

rond draaiden we ons kas­

teel en onze herinneringen. We stapten en wandelden en kregen er maar niet genoeg van.

Die eerste

zonnestraal lichtte de velden zo mooi op. We genoten van het verfriste groen, van de leeuwerik die al hoog in de lucht een poging ondernam om de zomer aan te kondigen. De dag was zo mooi geweest dat zelfs de t.-ijfels om»ille van de kare opkomst ( later hoorden we van een alternatieve tocht) stilletjes vervaagden. Het eindigde met een tas koffie ten huize van

Suzanne

PS

Moraal van deze tocht

Neem nooit zuurtjes mee zonder

1.

een schriftelijk be.-ijs van de plaats van afspraak getekend door de voorzitter.

2.

het aantal deelnemers te kennen

.


BIJZONDERE WAARNEMINGEN 11111111111111111111111

Omwille van hun talrijkheid werden de waarnemingen van Smient (Anas penelope), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Grauwe gans (Anser anser) en Grote zaagbek (Mergus merganser) niet volledig weergegeven. Rietgans (Anser fabalis)

acht exemplaren in de weides te OH 13 tot 20 dec (WEJ,

Bergeend (Tadorna tadorna)

27 en 28 nov :

Zomertaling

(Anas querquedula)

Krooneend (Netta ruffa)

tot

H

Hens)

te SAR (B de Witte, PES)

l

25 en 27 dec : 1 28 dec

BOS,

te OHZ (BOS, BLK)

23 jan :

2 ex te OHZ (versch.)

16 tot 23 jan

10 ex te SAR (versch.)

15 tot 17 maa

2

12 maart

o'te SAR

Hens, WAF, BOS)

(H

1 koppel te SAR (M Hens)

17 feb : 2 koppels te OH Zoet Water (M Hens, BOS ea)

1 1

De vogels waren de vorige dag niet aanwezig en verdwenen nog dezelfde dag. Vermits geen van de dieren gekortwiekt was is de kans groot dat het hier wilde vogels betrof. Smient (Anas penelope)

maximum 14 te SAR en 2 op OHZ

op 31 okt

(M Hens) Zwarte zeeeend (Helanitta nigra)

11 nov 16 maa

1 Q te SAR (WAF, BLH) 1 à"even te SAR, dan -N (PES) om 17.00 aanwezig te NGB (BOS)

Brilduiker (Bucephala clangula)

28 nov 2

cf in

Nonnetje (Mergus albellus)

29 dec : 2 wijfjes in LP (GVZ) 2 en 5 maa : l koppel te WLS (N) (BOS) 11 maa :

LP (BLH, VZG)

1 koppel te wls (N)

13-15 maa : 2 o"en 1 16 maa : Visarend

(Pandion haliaetus)

Wespendief (Pernis apivorus)

Ç

(H

Hens)

te WLS (N) (T Verwaest)

1 koppel te WLS (N) (BOS)

19 okt

overtrekkend te Terbank (BLH)

22 okt

overtrekkend te SAR (WAF)

31 jan

1 samen met 3 buizerds (Buteo buteo)

boven de hut te SAR (VSK) Rode wouw (Milvus milvus)

l

18 dec

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) Roodpootvalk (Falco vespertinus)

7 okt : 18 okt

te Winksele (BOS)

1-N te Winksele (WAF)

16 maa

l te SAR (WAF) :

trektelpost Terbank,

1 juveniel ex op ·ca 150 dan

N (BOS, BLH,

H

m,

Hens)

l2u03

draait 2 maal


Smelleken (Falco columbarius)

27 sep

1-+ZO te SAR om

17 okt

1 te Neerijse-Leef daal

20 okt

1 te Heverlee (WAI)

14 nov 18 nov

1-+Z om 10 h 50 te Winksele (BOS)

30 jan

1

17 h (VSK) (H Hens)

1 te SAR (WAI)

9

jagend achter veldleeuwerik te

Neerijse-Leefdaal

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Goudplevier (Pluvialis apricarius)

(H Hens)

5 maa

1 ex te Overijse (PES)

9 rnaa

Tot

10 maa 11 maa

4 ex te SAR (S Carion ea) (H Hens)

1 te SAR

1 te SAR (PES)

Serieuse doortrek op 11 november - te Winksele passeren resp.

:

8 of 9, 25, 6,

7 en 1 ex (BOS) - te Overijse trekken

25 exemplaren over (PES)

14 nov

1-+ Z te Winksele (BOS)

22 nov

25 ex te Overijsse (PES)

Tureluur (Tringa totanus)

14 rnaa

7 te SAR (WAF)

Grutto (lirnosa limosa)

9 maa : 1 ex te SAR (BOS, G Abts)

Wulp. (Numenius arquata)

Kluut (Recurvirostra avocetta) Scholekster (Hae.matopus ostralegus)

14 nov

auditief te Winksele (BOS)

10 maa

te SAR

14 maa

te SAR (WAF)

9 maa 22 okt

z1"artkopmeeuw (Larus melanocephalus): 29 dec

(H Hens)

4 te SAR (S Carion) 1 overtrekkend te SAR (WAI) lste winter te Overijse tussen

een 30-tal kokmeeuwen (PES) 27 feb :

1 lste "'inter te Overijsse (PES)

GEBRUIKTE AFKORTINGEN :

WEJ

Jan Wellekens

OHZ

Oud-Heverlee Zuid

BOS

Steven Bouillon

PES

Stéphane Peten

SAR LP

Leopoldspark Kessel-la

WAF

Frans Walterus

NGB

Neerijse Grote Bron

BLH

Herwig Bleeks

WLS

Wilsele

VZG

Gert Vandezande

VSK

Kris Van Scharen

St·Agatha Rode


AGENDA ++++++

Zondag 17 apr il

Bosvogeltocht (halve dagtocht) Vertrek

Leiding

Zondag 1.5 mei

Zaterdag 25 juni :

:

8.30 Leuven station (hoek Post) 8.�S Heverlee station

Marc Herremans

Halve dagtocht naar het Vorsdonkbroek te Gelrode Vertrek

8.00 Leuven station (hoek Post)

Leiding

AndrĂŠ Verboven

Dagtocht naar Zeeland Gekend van onze winteruitstappen, maar ook in de lente meer dan de moeite waard : steltlopers, duinflora, .... Vertrek

8.00 Leuven station (hoek Post)

Leiding

Herwig Blockx


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.