De Vallei Januari 1988

Page 1

20

I nfoc e ntrum. Z i e

J)J� l�ll"'l�l�I

19-2 .

vr 25-3- ' 8 8:

Vergader i ng i n het

za 2-4-'88

Grote watervoge l te l l i ng . zowe l ten Noorden als ten Zui­ de n van Leuven; verp l aatsing met de f i ets . Afspraak : 8u30 Stat i on Leuve n . hoek Post Le i d i ng : Maarten Hens (Te l . : 0 1 6 /2 0 0 6 6 7) Meebrenge n : ete n . verrek i j ker • . . .

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGA NG N°1 JAN APR '88

T i j d e ns het tweede of derde weekend v a n de p aasvak a nt i e wordt er een Brabants prov i n c i a a l JNM-Weekend georgan i s e erd ergens in het Hage l and . Ge i nteresseerden nemen best cont a c t op met Maarten Hens ( 016/2 0 0 6 6 7 ) Nadere i nf ormat i e vo l gt . . .

vr 22-4- ' 88 : tem . zo 24-4-'88

i

. · �r91· • s�� jo.m� IU, ,-

IJ

n�

Comb i -weekend met JNM-afde l i ng Kortr i j k i n de D i j l e va l l ei E lk j aar l euke waarnemingen . . . Ook hierover ontvang j e nog meer i nformat i e . I n l i chti ngen: Maarten He ns

!

1

Verder vo l g t h i eronder (voor het eerst i n de g e s c h i eden i s) een l ijst met a l l e werkdagen in de Doode Bemde . I n de e e r s t e dr i e maanden za l er voorname l i j k r i e t gema a i d worde n e n p op u l ieren opgeruimd. Hope l i j k i s i edere e n van d e p art i j .

��

4� -

.. .

! \..__

'

. . . .·

'

i

( 'l

'

� :··.

H�k�\') l

.

.

zo · 1 7-1 : zo 24-1: za 3 0 - 1 :

verder maa i e n in het r i etve l d idem Kaas- e n wijnavond ten voorde l e van het reservaat. Deze avond wordt i nger i cht door de Vrie nden van Hever l e ebos en Meerd aa l ­ woud. Afspraak om 20u00 i n zaa l Pavo i n d e V andenbempt l a an (Hever l ee . achter de kerk) zo 7-2 : M a a i e n Parme n t i e r zo 2 1 -2 : Parment i er en Lu l l i ngen zo 6 - 3 : Lu l l i ngen zo 13-3 : Werkdag met Les amis de la Fagne : popu l i eren roo i e n . zo 20-3 : Bomen p l anten l angs de Waverse baan en andere perce l en . zo 3-4 Opruimen van de laatste onaf gewerk t e terreine n . Z i e zo . de werkdagen beg i nnen s t e eds om lOuOO i n de Re igerstraat te St-Jor i s Weert ; echter n i e t meer op nr . 4 . maar j e moet gewoon de s p oorweg overr i j den en afzakken rond Vonckx. Daar zu l j e een houten barakj e ontdekken met wat f i j n s p arren e rbij , e n... daar is 't ! 016/22 1 6 8 9 3 0 0 0 Leuven I nf o : P i e t De Becker , Oude Markt 56

Voor de n ab i j e toekomst z1J n nog gep l an d.. . : *.Bedre i gde gebi eden-tocht i n Bruss e l * Werkkamp i n de Doode Barnde (11 tot 17 j u l i ) * Verrass i ngstocht i n e i ge n s treek e nz.

1

1

Maarten Hens met bonussen uit Leven en Laten Leven: de appelen, de bloemen en de kaas

.-. c:-.:·c � die al op is. (foto h'RLJ

aarten Hens uit Heverlee: !Vriend had verkeerd vizioen"

f!!]

3000 LEUVEN.

Gerda Cammaer,

Cansgang 3,

Gerda Cammae..r,

Maarten Hens,

Lerberghe en Bart Vercoutere.

____::____:_:

Ste;faan Van Der Auwera,

. __

Freek Van


1· 2

voorwoora TARA

(oys,

oys)

Jnhoua Voorwoord

Il!

I nh ou d ,

Na deze Welsche introductie,

zijn wij heden ten

deze nieuwe Vallei te kunnen presenteren.

Op de vrolijke

uit Maartens

diootje zwoegden de redactieleden

(lees:

(Freek,

alleen· geestelijk vertegenwoord igd, en ancien Maarten) aan dit leuke, woonweg :;uper-ledenblaadje. meer gevuld opgave.

Maarten Hens') transistorraBart,

Gerda,

en veel te laat ook wel lijfelijk,

spetterende,

volgt hier een

weinig beste lezer) leuke verslagen 1

kondigingen,

een

(tochten,

nota van de Fanne),

m ! 11

enkele

(maar

vool

OIJ 11r111>1· I uk

ul l<t

(voor dit dubbelzinnig gebruik van het woord "nieuw" wij zen wij

snuif de sfeer van welleer nog eens op

leiders gelieve zich te onthouden wegens stof), teer baar te houden:

Tot zover een woordje van deze nieuwe, ouderde,

Om het allemaal

succes-rubriek van ons lijfblad,

de ideale remedie tegen ochtendhumeur

Bart,

Maarten,

Gerda,

Milieunieuws

12 - 15

Waarnemingen

16 - 17

Coda :

producers:

9

gang 3,

Kalender

:

19 - 20

Gerda

LEUVEN;

Camm"er,

Cans­

Maarten Hens, HEVER­

Fanne Van Der A u w e ra,

Berke­

veld 3,

BERTEM;

Kerkstraat 82,

Freek Van Lerberghe,

B art

KESSEL-LO;

coutere, Schildekelaan 7, en verder:

ver­

BERTEM.

Steven B o ui ll on ,

Geert

Stefaan Hublou en Johan N y sten .

illustraties:

(un�ovar-

"FANNALIA",

uitgebreide,

Zwarts,

Gerda

De schrijvers van artikels verantwoordelijk voor de

en F a n ne. zi j n

inhoud

zelf van hun

bijdragen.

en jawel.

• •

�·anne

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen8en 25jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000Gent 091/234 7 81

verjongde en ver• •

------

Lid worden kan door overschrijving van: 25jaar) 12 tot 737-4263074-64 (gewoon lid van 400fr op rek.nr. " " (pieplid· van8tot 12jaar) " " 250fr (bijlid: broer of zusJ " " " " 150fr " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

ll

één van de red ac teur •

St.-Janbergsteenweg. 79, LEE;

18

1-4-88

l 11

(nota van Gerda).

nu uit twee geslachten bestaande redactieploeg •

Freek,

-

11

tegen

de Vallei

met artikels uit stokou<Jo,

reeds tot stof verterende valleiën van toen we nog W.J. waren en kinderlaarsjes stonden:

L

een heus rietmaaikomr1

nuttige en ook onnuttige

"RETRO"

of

-

Artikels voor de v o lge nd

bij

gemotiveerde inho11ll1•-

agendavullende kalender en verder een nieuwe

verantwoordelijkheid af) genaamd

15" -

denderend en zelfs

Een milieuzorgartikel van Stefaan Hublou,

=

eerst

Om dan toch dit overbodig rubriekje

(fourré) te krijgen,

Truus was er ook

Fanne:

3

4 - 6

:

: 10

:

• • •

JNM,

Fannalia : 7

noten van

kopij:

2

:

V ersl a gen

zeerste verheugd u

Retro Vlaamsche Schlagers

3

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat82 3200Kessel-Lo 016/253243


1· 2

voorwoora TARA

(oys,

oys)

Jnhoua Voorwoord

Il!

I nh ou d ,

Na deze Welsche introductie,

zijn wij heden ten

deze nieuwe Vallei te kunnen presenteren.

Op de vrolijke

uit Maartens

diootje zwoegden de redactieleden

(lees:

(Freek,

alleen· geestelijk vertegenwoord igd, en ancien Maarten) aan dit leuke, woonweg :;uper-ledenblaadje. meer gevuld opgave.

Maarten Hens') transistorraBart,

Gerda,

en veel te laat ook wel lijfelijk,

spetterende,

volgt hier een

weinig beste lezer) leuke verslagen 1

kondigingen,

een

(tochten,

nota van de Fanne),

m ! 11

enkele

(maar

vool

OIJ 11r111>1· I uk

ul l<t

(voor dit dubbelzinnig gebruik van het woord "nieuw" wij zen wij

snuif de sfeer van welleer nog eens op

leiders gelieve zich te onthouden wegens stof), teer baar te houden:

Tot zover een woordje van deze nieuwe, ouderde,

Om het allemaal

succes-rubriek van ons lijfblad,

de ideale remedie tegen ochtendhumeur

Bart,

Maarten,

Gerda,

Milieunieuws

12 - 15

Waarnemingen

16 - 17

Coda :

producers:

9

gang 3,

Kalender

:

19 - 20

Gerda

LEUVEN;

Camm"er,

Cans­

Maarten Hens, HEVER­

Fanne Van Der A u w e ra,

Berke­

veld 3,

BERTEM;

Kerkstraat 82,

Freek Van Lerberghe,

B art

KESSEL-LO;

coutere, Schildekelaan 7, en verder:

ver­

BERTEM.

Steven B o ui ll on ,

Geert

Stefaan Hublou en Johan N y sten .

illustraties:

(un�ovar-

"FANNALIA",

uitgebreide,

Zwarts,

Gerda

De schrijvers van artikels verantwoordelijk voor de

en F a n ne. zi j n

inhoud

zelf van hun

bijdragen.

en jawel.

• •

�·anne

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen8en 25jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000Gent 091/234 7 81

verjongde en ver• •

------

Lid worden kan door overschrijving van: 25jaar) 12 tot 737-4263074-64 (gewoon lid van 400fr op rek.nr. " " (pieplid· van8tot 12jaar) " " 250fr (bijlid: broer of zusJ " " " " 150fr " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

ll

één van de red ac teur •

St.-Janbergsteenweg. 79, LEE;

18

1-4-88

l 11

(nota van Gerda).

nu uit twee geslachten bestaande redactieploeg •

Freek,

-

11

tegen

de Vallei

met artikels uit stokou<Jo,

reeds tot stof verterende valleiën van toen we nog W.J. waren en kinderlaarsjes stonden:

L

een heus rietmaaikomr1

nuttige en ook onnuttige

"RETRO"

of

-

Artikels voor de v o lge nd

bij

gemotiveerde inho11ll1•-

agendavullende kalender en verder een nieuwe

verantwoordelijkheid af) genaamd

15" -

denderend en zelfs

Een milieuzorgartikel van Stefaan Hublou,

=

eerst

Om dan toch dit overbodig rubriekje

(fourré) te krijgen,

Truus was er ook

Fanne:

3

4 - 6

:

: 10

:

• • •

JNM,

Fannalia : 7

noten van

kopij:

2

:

V ersl a gen

zeerste verheugd u

Retro Vlaamsche Schlagers

3

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat82 3200Kessel-Lo 016/253243


4

5

uerslagen

���-

B . R . T . OP EERSTE ZONDAG VAN

1 88 OPG E S C H RIKT DOOR J . N . M . -BENDE .

VOE T TOCHT DOORHEEN D E D I JLEVALLE I

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 000

• • •

Z a t e rdag waren

H e t b e s tuur w i l van de

ge l e g e nhe i d g e b r u i k maken o m Maar t e n t e

fe l i ­

c i t e r e n m e t z i j n s c h i t t e r e n d e o p t r e d e n o p d e Be l gi s c h e T e l e v i s i e , h e t w e lb e ke nde

( wat i s h i j

en wist o o k de manne l i j ke j ury - l e d e n door

een o n g e z i e ne d e s k un d i ghe i d te verba ze n .

Vooral het

f e i t da t z i j n te­

ge n s p e l e r h i er d o o r met verstomming was ge slagen was een h a n d i �e E e n z u i d -amerikaanse i j s vo ge l

( koekoe

• • •

??? ) ,

o p V l i e land zag e n d e geluidsc ommunika t i e b ij

ze t .

h e t he i d e k r ui d d a t h i j

we

een

rond

e i ndje

r i ch t i n g

uit

v e r l o s t en

een

put . I n

verdwenen

de

J N M ' er s

op

O t t i gn i es

v i j ver

we

en

k i l le

post . M et

tot

de

wee r , tre i n

F l o r i va l , waar

w i n te r t a l i n gen w a a r . V a nu i t

t r o k k en . Naast

enk e l e

het

en

r o ek e l o z e

open

w a s , n amen

ve l d

in

we

we

de

v e r v a l l en en

weg

in

doo r

het

v l i egende

bos

naar

padden spoor l oos

f o r ma t i e

b u i z e rd , d i e s t a k en

een

k i k kers

, waar

19

we

een

F l or i v a l

f i e t s naar huis

( le e s ons

S i n t - A g a t h a -Rode . De

ln

r e k. o r d

ng­

n o rmen

b e p à a l d l wa s

�ummer ) s l e pe n : h e t w a s e e n mo o i e dag ui t de D o o d e B e md e - ge s c l1 i c d r n i s .

k l ee f k ru i d e n

Maar verge t e n w e t o c h vooral n i e t h e t s uc c e s o pt r e d e n van d e c o c o r t n ­

spr i ng

re nde Fan ( ne ) pl o e g . D e charmante " ge br ui k-d e - j ui s t e - tand pa s t d L ornile s ,

w a r en

om

zwaar

genoeg

h e t verl egen 11e n-ik-w o u-ook-no g -eve n - d e - gr o e t e n-doe n-aan " w u i f j e o e n e e n later d o or d e prod uc e r a fg e u t r a ft v e ndelzn�aien h e b b e n mo n i 8 g l i m ­ lach ge t o v e r d o p d e monden v a n de t h u i s b l i j vers , l i g vere n i gd o p Bar ts '

vo l b l oed

b e t r o k k en

v e rdween ,

de

v i j ve r

te

o l i fa n t e n staan voor

a l t i j d in z i j n gehe uge n ge gri f t . Een v o l l e 15000 frank kon h i j zi j n n i e uwe rugzak o p z i j n ni e uwe

v e r t rok k en

hu i s

de v o o r z i t s t e r van de j ur y me t z i j n c harmes

toch n o g j o n g ! )

6

toch

het

in

programma v a n G i l e n Mar i n a "Le v e n e n La t e n Le v e n " .

Mo e i t e loos s t r i k t e h i j

er

1 9 / 9 . 0 n d an k s

waarvan e n k e l e

�o z e l ­

ko t . T o t z o v e r e e n zondagavo n d v e r s l a gj e .

we

dan

g e l open terug

van o nze c o r r e s pondent i n haar l u ie ze t e l :

���

v i j ver

vooraan

naar

naar

vek l aard te

l open . En

van

Leuven

w a n de l i n g

ten

a l so f

het

betrokken

te

r e ge n e n

maar Sint

geen

< groot

v r i j w i l l i ge r s

d e z e worst e l i n g

te

vanu i t

ge� specteerd

er

het

Oud-Hev er l ee ,

brandnete l s ,

R e u z eb a l sem i en

waarom

JNM

naar

v e r s t a an

te

d i c h t ge g r oe i d m e t

metershoge

was , begon

omwi l l e

C we l

geh e e l

het

z a ad l . D i t

' we g '

. Va n u i t weer ,

reden

n i et

we

l i ep

SAR

zijn

v e r de r

on m i dde l l i j k

J o r i s -Wee r t . n a

h ebbe n . Z o

n i et

daar

dez•a

de

l euke

e i n de .

'1.v,1,1

Gee r t

Robb e r ec h t s . \.

, v'v\,/ ·-

_ llt'

,, " ,;..._

" -1. ;

,- -

,,,...

\.

'

/C• �

�--


4

5

uerslagen

���-

B . R . T . OP EERSTE ZONDAG VAN

1 88 OPG E S C H RIKT DOOR J . N . M . -BENDE .

VOE T TOCHT DOORHEEN D E D I JLEVALLE I

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 000

• • •

Z a t e rdag waren

H e t b e s tuur w i l van de

ge l e g e nhe i d g e b r u i k maken o m Maar t e n t e

fe l i ­

c i t e r e n m e t z i j n s c h i t t e r e n d e o p t r e d e n o p d e Be l gi s c h e T e l e v i s i e , h e t w e lb e ke nde

( wat i s h i j

en wist o o k de manne l i j ke j ury - l e d e n door

een o n g e z i e ne d e s k un d i ghe i d te verba ze n .

Vooral het

f e i t da t z i j n te­

ge n s p e l e r h i er d o o r met verstomming was ge slagen was een h a n d i �e E e n z u i d -amerikaanse i j s vo ge l

( koekoe

• • •

??? ) ,

o p V l i e land zag e n d e geluidsc ommunika t i e b ij

ze t .

h e t he i d e k r ui d d a t h i j

we

een

rond

e i ndje

r i ch t i n g

uit

v e r l o s t en

een

put . I n

verdwenen

de

J N M ' er s

op

O t t i gn i es

v i j ver

we

en

k i l le

post . M et

tot

de

wee r , tre i n

F l o r i va l , waar

w i n te r t a l i n gen w a a r . V a nu i t

t r o k k en . Naast

enk e l e

het

en

r o ek e l o z e

open

w a s , n amen

ve l d

in

we

we

de

v e r v a l l en en

weg

in

doo r

het

v l i egende

bos

naar

padden spoor l oos

f o r ma t i e

b u i z e rd , d i e s t a k en

een

k i k kers

, waar

19

we

een

F l or i v a l

f i e t s naar huis

( le e s ons

S i n t - A g a t h a -Rode . De

ln

r e k. o r d

ng­

n o rmen

b e p à a l d l wa s

�ummer ) s l e pe n : h e t w a s e e n mo o i e dag ui t de D o o d e B e md e - ge s c l1 i c d r n i s .

k l ee f k ru i d e n

Maar verge t e n w e t o c h vooral n i e t h e t s uc c e s o pt r e d e n van d e c o c o r t n ­

spr i ng

re nde Fan ( ne ) pl o e g . D e charmante " ge br ui k-d e - j ui s t e - tand pa s t d L ornile s ,

w a r en

om

zwaar

genoeg

h e t verl egen 11e n-ik-w o u-ook-no g -eve n - d e - gr o e t e n-doe n-aan " w u i f j e o e n e e n later d o or d e prod uc e r a fg e u t r a ft v e ndelzn�aien h e b b e n mo n i 8 g l i m ­ lach ge t o v e r d o p d e monden v a n de t h u i s b l i j vers , l i g vere n i gd o p Bar ts '

vo l b l oed

b e t r o k k en

v e rdween ,

de

v i j ve r

te

o l i fa n t e n staan voor

a l t i j d in z i j n gehe uge n ge gri f t . Een v o l l e 15000 frank kon h i j zi j n n i e uwe rugzak o p z i j n ni e uwe

v e r t rok k en

hu i s

de v o o r z i t s t e r van de j ur y me t z i j n c harmes

toch n o g j o n g ! )

6

toch

het

in

programma v a n G i l e n Mar i n a "Le v e n e n La t e n Le v e n " .

Mo e i t e loos s t r i k t e h i j

er

1 9 / 9 . 0 n d an k s

waarvan e n k e l e

�o z e l ­

ko t . T o t z o v e r e e n zondagavo n d v e r s l a gj e .

we

dan

g e l open terug

van o nze c o r r e s pondent i n haar l u ie ze t e l :

���

v i j ver

vooraan

naar

naar

vek l aard te

l open . En

van

Leuven

w a n de l i n g

ten

a l so f

het

betrokken

te

r e ge n e n

maar Sint

geen

< groot

v r i j w i l l i ge r s

d e z e worst e l i n g

te

vanu i t

ge� specteerd

er

het

Oud-Hev er l ee ,

brandnete l s ,

R e u z eb a l sem i en

waarom

JNM

naar

v e r s t a an

te

d i c h t ge g r oe i d m e t

metershoge

was , begon

omwi l l e

C we l

geh e e l

het

z a ad l . D i t

' we g '

. Va n u i t weer ,

reden

n i et

we

l i ep

SAR

zijn

v e r de r

on m i dde l l i j k

J o r i s -Wee r t . n a

h ebbe n . Z o

n i et

daar

dez•a

de

l euke

e i n de .

'1.v,1,1

Gee r t

Robb e r ec h t s . \.

, v'v\,/ ·-

_ llt'

,, " ,;..._

" -1. ;

,- -

,,,...

\.

'

/C• �

�--


6 T R E K TELL I NG

OP

DE

Eannalia

' Z WEER '

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Z a t erdagmor gen ,

1 0/ 1 0 , 7 . 30

u . P l aats

van

" zwee r " , " w r a t "

of

" pu k k e l

aan

de

Gasthu i sb e r g . H et

erg

het

een

goede

k l aa r

weer

en

w o r de n . E r

stak

een

genoeg er

in

maar

de

3

JNM ' e rs

het

gebeuren : de Om

be l o o f de

stev i g e

v e r k eerde

wind

op

en

r i ch t i n g . Het

a a n we z i g

w a r e n . Nu

t r ek t e l l i n g di e

was de

was

wel

zat

te

j ammer

sp i j t i g

dat

v l i e g b e e s t en

zel f

te

b e g i nnen wens

zaam , 1988

ik

i e dereen een

de

getrakteerd n i et

geh e l e

op

d e z e l fde . Voo r a l

boven

Bertembos

bee t j e

10. 10

u.

9 . 30

er

met

1 0 . 20

u.

een

zu i den . Na Een

w i j fj e

l an g

o v e r g e v l ogen w a k k e r e n de

die

en

een

b l auwe

er

veel

j u v en i e l e

h av i k

was

da a r

de

hel e

v o o r m i ddag

of

k r aa i en . Om

boom l eeuwer i k en

!

Een

b e l angr i j ke gebeurten i s

Het

was

een

sentimenteel

k i ek en d i e f

bracht

er

ook

het

z u i den

enk e l e

en k e l e

v l i eg e n d

uit

k wamen n aar

tel escoop

deze

ons

en

zal

er b i j

en

om

naar

h et

5

U, 'Pi.. e-t

boe r e n z w a l uwen . Om

el f

k wam

het

a a l s c h o ve r s . Z e door dat

de ze

wind zo

met

h o og t e p u n t

v l ogen , tegen

w a ren

ze

van onze

onmoge l i j k

on g e v e e r

45

t r e k tel l i n g :

aan

z i n , heel te

het

ver

t e l l en . We r e i zen

een

groep weg

NLet vallemi

w a r en . Verder

:Juni.. ,

het

het

van

k lein

gr u t , v o o r n a me l i j k

v i n k e n , grasp i e p r e s , ve l d l eeuwer i k e n , k n eus e n dat

s o or t . De

zel fs

een

3

JNM ' er s

g e s l aagde

moch ten

toch

a n d e r en

n i e t k l ag en , h e t

van was

de

arme

l evan '

n i e t gekni p t worden

bvv111 en. de

( 1 9-12

tot

!?

22-1 2 )

weit

.i.n het ,u__ et 11uzaA de

bvvm

wM

de <o(ueen.

a.L1 eeri ll.i.e;ten.d;en.J;-e-l

J-V<Li.A 'het het

wou

KaAel en. 1rU_j. ",tanden. eA veAbi__f. ":tvu:i bi..j

wi.rtdje kwam vp weit

,.._

,,._

'f o o

�0 0 � 'ê�

en. he;t boompj e lf..i.ng.

naaA de <1.1eit weit

IJaA.t J-aalf.de üe .-nen,i en.

Item "neA. ,

.i.n ",tukje,i

.i.n de au:ta '" waAen.

namelijk

0, boom itedeeld ,tu,, " en_ de á11.amen zondag

euh •

maandag

enkele mensen werken d e res t i s naar h u i s o f b i j

dinsdag

• .

werken Boer Vanderveken

e i e r- , k i p- , s tro- , pi ts-en b i j t-fighting

en j a hoor ,

bu i ten

in he t water vallen werd e r ook nog gewerkt ! ! ! AANDACHT ! ! !

E e n vrouwenpersoon van - ongeveer 1 5 jaar werd gebeten door d e hond • rnno

H e t m e i s j e gebruikt de s c h u i l naam ' Truus D i s te l ' . OPGE LET ! Truus D i s t e l een

k r i oe l de

stoute fazanten d i e

Ulant

en

s c h a tten

laten

lt� je het ni..e;t iteJÁ-<'Jt

knal�kend

aanen

en

weAkemi

1�i..-1 "c/u.en

kepen

h a a s t t en . De

de

stervende bomen d i e doodgaan en o r n i ­

R I ETMAA i e nz . WERKKAMP

De

maandag-nacht

hal f

. .

zaterdag

g e z i c h t ve l d .

nog

' Leven •

NLet

:

i n p l anten .

HET

wat

bu i zer ds . s p e r w e r s

h u i s-

Gelukkig

en- G e e r t A . .

was natuu r l i j k he t TV-debuut van B ar t V .

zeer geladen programma

h a z e l wormen e n weerloze hage d i s s e n o p e te n ,

f l addereden

z u i dwaar t s . N o g

omgewa a i de

verdween

z i ch

nog

a l dan

een

h oo fden

l at e r

wind

t o r e n v a l k en

en

vol gen

k w a rt i et j e

b l ee f

wat : 4

onze

s p e r w e r s , to r en v a l k en

er

v o o r du r e n d

toren v a l k e n

B e r tembos

k wam

en

en

we

sperwers , bu i zerds

weer

boven

m e l o d i eus

boven

opdagen

showen

k wam

w e r den

b u i zerds , s p e r w e r s

r o o f v o g e l s e n s a t i e . Om

een

ochtend

l eer-

vormend e n natuur l i j k ook vormend toe

thologen gespec i a l i seerd

Gedurende

7

zit

in

vergevorderd s tadium van hondsdol h e i d ! Verscheidene personen werden reeds

l e l i j k toegetake l d . Wanneer u haar z i e t, maak dan da t u weg be nt o f l e i d t haar a f me t

een k i p i n

e e n g r o te kom m e t wate r .

trek t e l l i n g .

Steten

�11011.

1


6 T R E K TELL I NG

OP

DE

Eannalia

' Z WEER '

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Z a t erdagmor gen ,

1 0/ 1 0 , 7 . 30

u . P l aats

van

" zwee r " , " w r a t "

of

" pu k k e l

aan

de

Gasthu i sb e r g . H et

erg

het

een

goede

k l aa r

weer

en

w o r de n . E r

stak

een

genoeg er

in

maar

de

3

JNM ' e rs

het

gebeuren : de Om

be l o o f de

stev i g e

v e r k eerde

wind

op

en

r i ch t i n g . Het

a a n we z i g

w a r e n . Nu

t r ek t e l l i n g di e

was de

was

wel

zat

te

j ammer

sp i j t i g

dat

v l i e g b e e s t en

zel f

te

b e g i nnen wens

zaam , 1988

ik

i e dereen een

de

getrakteerd n i et

geh e l e

op

d e z e l fde . Voo r a l

boven

Bertembos

bee t j e

10. 10

u.

9 . 30

er

met

1 0 . 20

u.

een

zu i den . Na Een

w i j fj e

l an g

o v e r g e v l ogen w a k k e r e n de

die

en

een

b l auwe

er

veel

j u v en i e l e

h av i k

was

da a r

de

hel e

v o o r m i ddag

of

k r aa i en . Om

boom l eeuwer i k en

!

Een

b e l angr i j ke gebeurten i s

Het

was

een

sentimenteel

k i ek en d i e f

bracht

er

ook

het

z u i den

enk e l e

en k e l e

v l i eg e n d

uit

k wamen n aar

tel escoop

deze

ons

en

zal

er b i j

en

om

naar

h et

5

U, 'Pi.. e-t

boe r e n z w a l uwen . Om

el f

k wam

het

a a l s c h o ve r s . Z e door dat

de ze

wind zo

met

h o og t e p u n t

v l ogen , tegen

w a ren

ze

van onze

onmoge l i j k

on g e v e e r

45

t r e k tel l i n g :

aan

z i n , heel te

het

ver

t e l l en . We r e i zen

een

groep weg

NLet vallemi

w a r en . Verder

:Juni.. ,

het

het

van

k lein

gr u t , v o o r n a me l i j k

v i n k e n , grasp i e p r e s , ve l d l eeuwer i k e n , k n eus e n dat

s o or t . De

zel fs

een

3

JNM ' er s

g e s l aagde

moch ten

toch

a n d e r en

n i e t k l ag en , h e t

van was

de

arme

l evan '

n i e t gekni p t worden

bvv111 en. de

( 1 9-12

tot

!?

22-1 2 )

weit

.i.n het ,u__ et 11uzaA de

bvvm

wM

de <o(ueen.

a.L1 eeri ll.i.e;ten.d;en.J;-e-l

J-V<Li.A 'het het

wou

KaAel en. 1rU_j. ",tanden. eA veAbi__f. ":tvu:i bi..j

wi.rtdje kwam vp weit

,.._

,,._

'f o o

�0 0 � 'ê�

en. he;t boompj e lf..i.ng.

naaA de <1.1eit weit

IJaA.t J-aalf.de üe .-nen,i en.

Item "neA. ,

.i.n ",tukje,i

.i.n de au:ta '" waAen.

namelijk

0, boom itedeeld ,tu,, " en_ de á11.amen zondag

euh •

maandag

enkele mensen werken d e res t i s naar h u i s o f b i j

dinsdag

• .

werken Boer Vanderveken

e i e r- , k i p- , s tro- , pi ts-en b i j t-fighting

en j a hoor ,

bu i ten

in he t water vallen werd e r ook nog gewerkt ! ! ! AANDACHT ! ! !

E e n vrouwenpersoon van - ongeveer 1 5 jaar werd gebeten door d e hond • rnno

H e t m e i s j e gebruikt de s c h u i l naam ' Truus D i s te l ' . OPGE LET ! Truus D i s t e l een

k r i oe l de

stoute fazanten d i e

Ulant

en

s c h a tten

laten

lt� je het ni..e;t iteJÁ-<'Jt

knal�kend

aanen

en

weAkemi

1�i..-1 "c/u.en

kepen

h a a s t t en . De

de

stervende bomen d i e doodgaan en o r n i ­

R I ETMAA i e nz . WERKKAMP

De

maandag-nacht

hal f

. .

zaterdag

g e z i c h t ve l d .

nog

' Leven •

NLet

:

i n p l anten .

HET

wat

bu i zer ds . s p e r w e r s

h u i s-

Gelukkig

en- G e e r t A . .

was natuu r l i j k he t TV-debuut van B ar t V .

zeer geladen programma

h a z e l wormen e n weerloze hage d i s s e n o p e te n ,

f l addereden

z u i dwaar t s . N o g

omgewa a i de

verdween

z i ch

nog

a l dan

een

h oo fden

l at e r

wind

t o r e n v a l k en

en

vol gen

k w a rt i et j e

b l ee f

wat : 4

onze

s p e r w e r s , to r en v a l k en

er

v o o r du r e n d

toren v a l k e n

B e r tembos

k wam

en

en

we

sperwers , bu i zerds

weer

boven

m e l o d i eus

boven

opdagen

showen

k wam

w e r den

b u i zerds , s p e r w e r s

r o o f v o g e l s e n s a t i e . Om

een

ochtend

l eer-

vormend e n natuur l i j k ook vormend toe

thologen gespec i a l i seerd

Gedurende

7

zit

in

vergevorderd s tadium van hondsdol h e i d ! Verscheidene personen werden reeds

l e l i j k toegetake l d . Wanneer u haar z i e t, maak dan da t u weg be nt o f l e i d t haar a f me t

een k i p i n

e e n g r o te kom m e t wate r .

trek t e l l i n g .

Steten

�11011.

1


8

Ik

-� 11 11

�qt

?. .L �

17 µ, z r_v 1 � c ':. � i rt t of

� o 'l 'l

�i j w a t

V '3 1

: f' :

�e

l i "< t

�o e t

ik

i j '1

�. � ve

j "- �: r � n

Al

1 r 1b l e n n .

f"i." :, r -. � ! f 3

k r i j ;,3 9 '1 .

1 1 � t j f3

'J

� 'î

i ::

.-1

1

L ;<

t r 1 ·: J i l .

� : r.

� , .,

u r f l'"'\

'1 �

�-

•' t., ' 1 1

(f1e t

rY1 ' 0 ;

._;

J .:i 3 h

( ri ;, a m

J � M- l i d

het

rl e

adr�s b i '

tegen W I L L Y VERBEKE ! ! !

:

Stuur een foto + weke l i j ks aan

en er i e ts ik via mijn vele magisc he kracht

drankj e n i et helpt dan z a l i k j e een

3572 Bfr .

Leven.•

. •

n a ar me op

en

voo�

wortel sap i s . )

dit

. •

Maar , waar was Gi l ? ( spannend hé ) De proe fopnamen ( Gi l was .reeds aangekomen ) wat een

pensee l ke v e r l arve

ee t ,

antwoordde Maarten : "verf ! " ( ook

de

j ury lachte ) .

Maarten won deze proefopnamens . Na een korte paus e , waar v e e l gedronken werd ( 't was grat i s ) , werden W i l l y , Maarten , Mar i n a ,

ik bekenn en dat

Zo ,

zorgden

echt spelen !

gebeurde

centimeter

. • •

eens duchtig onder handen genomen .

v o lstond w e l . Nu zouden ••e 'het s p e l voor

B i j het eerste app l aus kreeg de reg i s seur Jaak Verdoodt al b i j n a een

e rna n i e ts ergs

meer . O f toch

Wat zegt u? Maarten d i e een m i s d e vogelvraag !

antwoord g a f op Ach ,

ik

het

voor

vrij

wreed p lezant vond .

niet

D i r k heus nog wel zullen z i en .

1-1

twee ' fusées '

2-1

vele katers man . ,

v l ucht een klas u i t

19-12- ' 87

popu l i e r , steekt Waversebaan over

30-1 2- ' 87

vrouwen met baarden , frui tsapdrinkend op het congres te Wuustwez e l

Als

e e n heuse JNM-sf ee r .

gel i e fde

vergissen

is

. • • . . • . . • .

( vul maar i n ) .

ser i e u s .

ik dat we vanuit betrou wbare b r o n weet

leraar ,

een schm i n k l aag van v i j f

hartaanval . He t pu b l i e k was aan het zwaa i e n met een vlag ' ! Hoger-Lage ; toestanden i n _ z i j n programma , d a t kon natuur l i j k n i e t . B u i te n het gekke smoelen trekken i n d e camera

ke gebeur teni s . Nu , EX-voo rzitte r e e n belangr i j

4-1

buurt verkennen en .

ver l i epen zeer v l o t . Maarten zorgde ervoor dat er g e l achen kon worden . Op de vraag

worden v a n onze Uitera ard was h e t oude sok

WAARNEMINGENTJES

de

leiding.

.

je luLi.d

en Het congres was over het algeme

getreu rd ,

bonussen .

Meteen kregen we een ron d l e i d i ng onder haar

0

Truus en Spaghe tti

2

Ik ging al even

HET CONGRES

moet

50 punten en 3bonussen . W i l ly

daar zag i k ze , ze stond voor m i j . . Mar i na .

:STAAT HlJ 41 /�s c H- iE.A/ .A- c:::.H TE/Z 1.! Toch

me t

terecht b i j de BRT .

(j'@M j}[N (Ftf& � ./) -JERWIJ'L U Dl T L-E�s T "

l!'N LEUV

K l e i n s feervers lag

'(!!}0/l Jj� /}JjJ � iff&M�&/?lfJ�1? �

l 'JQ(X) Eji. '!J"o,/tj!./M

Na een l euke tre in-en tram re i s kwamen we

onge­ voorsc hr i j ven ( D i t dran k j e i s totaal

iA r;ned.

ç,:>

moest z i c h tevreden s t e l len met 40 punten

en dan

prober en te doen . Wannee r

len dat h e t hoo fdbe s tandd ee l vaarl i j k . Ik kan j e al vertel S t e faantas tisch e spreu k

*

j r i � f sch r i j v e r gek e n d ) .

is niet hopelo os

Hier volgt mijn reme d i e

ë i nd igd

w i l len antwoo rden : p l e e g geen z e l f­

ik h i erop h e t v o l gen de

A l s groot deskun dige zou moord ,

en

HENS heeft het gehaald

De ui teinde l i j ke s tand : Maarten i s ge-

� e s � h i f t e � e r � n o l'"'\ 8 � r n � -' t � v r 3 = � ri . Z · � g o � e e n e g a a l b r u i ri J e � r , , , � n e l k c h o c o l � r l e • J i � a r l i j k

dnen

En j a , onze MAAATEN

k

· Ie

( 3 j a n . 1988 )

LEVEN . . . en l a ten le ven

,:: -i n 1 a h � Ç : � n

k r i j gen?

E an ra�eloos

zal

rn

9

z e g e; " " ? '

Fanny

ik

•r. rt g

r · i ! n h u i _J

i5•

jij

F �nny ,

rof

1 Á v � ri s 1 r � .-, t

� b a ri k e n � , l i

� •3: 1J 3 S 5 8 Tï

te

r a n ri q

t 3 'l : e

L L i f s t ri

hij

de

dan

zou

contac l enzen

.J

( wa t

. ,

nen gebruiken)

"

pun t e n

Maarten t i e n

meer had gehad ,

hij

goed

zou

r i cht aan de b r i l · van Maarte n ) .

kun­

naar

"

we l ?


8

Ik

-� 11 11

�qt

?. .L �

17 µ, z r_v 1 � c ':. � i rt t of

� o 'l 'l

�i j w a t

V '3 1

: f' :

�e

l i "< t

�o e t

ik

i j '1

�. � ve

j "- �: r � n

Al

1 r 1b l e n n .

f"i." :, r -. � ! f 3

k r i j ;,3 9 '1 .

1 1 � t j f3

'J

� 'î

i ::

.-1

1

L ;<

t r 1 ·: J i l .

� : r.

� , .,

u r f l'"'\

'1 �

�-

•' t., ' 1 1

(f1e t

rY1 ' 0 ;

._;

J .:i 3 h

( ri ;, a m

J � M- l i d

het

rl e

adr�s b i '

tegen W I L L Y VERBEKE ! ! !

:

Stuur een foto + weke l i j ks aan

en er i e ts ik via mijn vele magisc he kracht

drankj e n i et helpt dan z a l i k j e een

3572 Bfr .

Leven.•

. •

n a ar me op

en

voo�

wortel sap i s . )

dit

. •

Maar , waar was Gi l ? ( spannend hé ) De proe fopnamen ( Gi l was .reeds aangekomen ) wat een

pensee l ke v e r l arve

ee t ,

antwoordde Maarten : "verf ! " ( ook

de

j ury lachte ) .

Maarten won deze proefopnamens . Na een korte paus e , waar v e e l gedronken werd ( 't was grat i s ) , werden W i l l y , Maarten , Mar i n a ,

ik bekenn en dat

Zo ,

zorgden

echt spelen !

gebeurde

centimeter

. • •

eens duchtig onder handen genomen .

v o lstond w e l . Nu zouden ••e 'het s p e l voor

B i j het eerste app l aus kreeg de reg i s seur Jaak Verdoodt al b i j n a een

e rna n i e ts ergs

meer . O f toch

Wat zegt u? Maarten d i e een m i s d e vogelvraag !

antwoord g a f op Ach ,

ik

het

voor

vrij

wreed p lezant vond .

niet

D i r k heus nog wel zullen z i en .

1-1

twee ' fusées '

2-1

vele katers man . ,

v l ucht een klas u i t

19-12- ' 87

popu l i e r , steekt Waversebaan over

30-1 2- ' 87

vrouwen met baarden , frui tsapdrinkend op het congres te Wuustwez e l

Als

e e n heuse JNM-sf ee r .

gel i e fde

vergissen

is

. • • . . • . . • .

( vul maar i n ) .

ser i e u s .

ik dat we vanuit betrou wbare b r o n weet

leraar ,

een schm i n k l aag van v i j f

hartaanval . He t pu b l i e k was aan het zwaa i e n met een vlag ' ! Hoger-Lage ; toestanden i n _ z i j n programma , d a t kon natuur l i j k n i e t . B u i te n het gekke smoelen trekken i n d e camera

ke gebeur teni s . Nu , EX-voo rzitte r e e n belangr i j

4-1

buurt verkennen en .

ver l i epen zeer v l o t . Maarten zorgde ervoor dat er g e l achen kon worden . Op de vraag

worden v a n onze Uitera ard was h e t oude sok

WAARNEMINGENTJES

de

leiding.

.

je luLi.d

en Het congres was over het algeme

getreu rd ,

bonussen .

Meteen kregen we een ron d l e i d i ng onder haar

0

Truus en Spaghe tti

2

Ik ging al even

HET CONGRES

moet

50 punten en 3bonussen . W i l ly

daar zag i k ze , ze stond voor m i j . . Mar i na .

:STAAT HlJ 41 /�s c H- iE.A/ .A- c:::.H TE/Z 1.! Toch

me t

terecht b i j de BRT .

(j'@M j}[N (Ftf& � ./) -JERWIJ'L U Dl T L-E�s T "

l!'N LEUV

K l e i n s feervers lag

'(!!}0/l Jj� /}JjJ � iff&M�&/?lfJ�1? �

l 'JQ(X) Eji. '!J"o,/tj!./M

Na een l euke tre in-en tram re i s kwamen we

onge­ voorsc hr i j ven ( D i t dran k j e i s totaal

iA r;ned.

ç,:>

moest z i c h tevreden s t e l len met 40 punten

en dan

prober en te doen . Wannee r

len dat h e t hoo fdbe s tandd ee l vaarl i j k . Ik kan j e al vertel S t e faantas tisch e spreu k

*

j r i � f sch r i j v e r gek e n d ) .

is niet hopelo os

Hier volgt mijn reme d i e

ë i nd igd

w i l len antwoo rden : p l e e g geen z e l f­

ik h i erop h e t v o l gen de

A l s groot deskun dige zou moord ,

en

HENS heeft het gehaald

De ui teinde l i j ke s tand : Maarten i s ge-

� e s � h i f t e � e r � n o l'"'\ 8 � r n � -' t � v r 3 = � ri . Z · � g o � e e n e g a a l b r u i ri J e � r , , , � n e l k c h o c o l � r l e • J i � a r l i j k

dnen

En j a , onze MAAATEN

k

· Ie

( 3 j a n . 1988 )

LEVEN . . . en l a ten le ven

,:: -i n 1 a h � Ç : � n

k r i j gen?

E an ra�eloos

zal

rn

9

z e g e; " " ? '

Fanny

ik

•r. rt g

r · i ! n h u i _J

i5•

jij

F �nny ,

rof

1 Á v � ri s 1 r � .-, t

� b a ri k e n � , l i

� •3: 1J 3 S 5 8 Tï

te

r a n ri q

t 3 'l : e

L L i f s t ri

hij

de

dan

zou

contac l enzen

.J

( wa t

. ,

nen gebruiken)

"

pun t e n

Maarten t i e n

meer had gehad ,

hij

goed

zou

r i cht aan de b r i l · van Maarte n ) .

kun­

naar

"

we l ?


·11

10

l\ETI\0 1• • •1

na c h t e ga a l z o n g

De in H.V. ; o m 1 u 30

de was

h e t grauwe Z o a l s aan geko n d i gd i n h e t

voor-

r ubr i e k :

h i e r plaa t s e n w e

ar t

no g v o l o p

zong op

twee

e n 1 a a n d e vi j ve r

plaa t s e n

gr o t e

w e f ü' o o k e e n ral le nge l u i d gel;o o rd

r o nd d e

van S . A . R . ; daar h e b i k t r o u ­

plas

( e e n h e r haald k è • • k è • • k è •

Maar he t i s vooral d e c e t t i ' s zanger d i e

. · :� ,ó;

· v

.CJ,; x:1 ..

i k me e r b i j dat te h o r e n

a nd e -

r e n e e n v l e ugj e w e e m o e d o proe pe n ,

.

h e b neergeze t : was .

�--

een

D ui t s e r i ng w e r d ge vange n ; i e t s i n D e W i e l e waal

l i n g j a ge n e n t o t nu t o e t e n onre c h -

t e b e s c h e i d e n v e r b o r ge n geb leve n t a l e n t e n i n h u n p e n d o e n krui pe n : u ook een van die

le d e n d i e

d e r s t aande t e ks t j e ,

' S NACHTS :

' s nac h t s . R e s ul t aa t :

waterral ,

ook 1

zang­

o v e r d i e rare v o g e l m i s s . : h i e n lat e r n o g

o nze vr i e n d z we e g ,

maar

om 22u40 ( t w e e

uur na z o n s o nd e r gang ) . T o t z o v e r m i j n d u i s t e re e r var i n g e n i n de D i j l e ­ valle i ;

e

2/7/ 1 976 =3 j g . ) de D i j l e -

( e n terug)

t us s e n

)

i i n d i n g s t a a t vas t :

v o l �e n d j aar a l l e n by night daarh e e n !

meer koe t ,

y�c\.._

1 98 8 !

bui t e n a l l e v e r wa c h t i nge n e n v e r b l uf­

wat er sn i p ,

spri nkhaanr i e t za n ge r , blauwbor s t ,

t e r u g naar

fuu t ,

daarna wat u i t le g :

nac h t e gaal ,

c e t t i ' s zange r ,

���B����:-

-� _._.,._.�"--·

4'�.

is werke l i j k on g eloo f l i j k wat e r in d e nac h t e l i j ke ure n zoal

k w e e l t in ons D i j levalle i t j e . E er t s o ps o m m e n , hoe n ,

I k no t e e r d e

vo ge l

t e r wi j l h i j e i nd A p r i l me t e e n

De v o l g e n d e d a g b e n i k n o g t e r ugge gaan :

d o o r Paul G r o o t a e r t s

In de nac h t van 3 o p 4 m e i h e b i k h e t e r o p gewaagd ;

Het

da t

u h e b t h e t v a s t o o k a l mee gemaak t !

v a l l e i doorkr a s t van H e v e r l e e t o t S i n t - A ga t ha-Rode

fend !

Z O '.l g

De voge l i n k w e s t i e l i j d t

i k k o n we l een koe koe k d u i d e l i j k horen z i n g e n e n dit

bent

z i c h a fvraa g t wát t e s c h r i j ve n? L e e s he t o n -

( Va l l e i nr . 3 :

1 0 e n 2 uur

verbazend

(ook e e n ledenboekje n . v . d . r . ) .

To t z o v e r d e z e e e r s t e RETR O , DE DI JLEVALLEI

zo

( s i c ! ) w e l e e n e r g o nge w o o n b e s t aa n want v o l ge ns Marc he e f t h i j e e n t e r r i t o r i um van m e e r d a n 2 0 hec tare n ,

f r i s s e ak t i e v e w i nd d o o r o n z e a fd e -

_,__.

) da t n i e t

De e x plo s i e ve z a n g d i e e r g b e k e nd i s b i j d e z e

was z e ke r t o t � p e e n h a l v e ki l o m e t e r t e hor e n .

in

h e t b e s t e geval z a l he t n i e t a f l a t e npi o n i e r s

r o nd 2u w a s d a t o n ge v e e r he t e n i çe ge l u i d

s t r o fe v a n 5 mi nut e n z ond e r o nd e r bre k i n g !

de e n t ho u s ias m e van de

(1

te O . H .

De r a ns u i l ke f t e a a n de E5 t e rw i j l de bosui l op d r i e plaa t s e n

Somm i ge r e t r o - t e ks t e n z u l l e n m � n i ge bij

De

S.A.R.

volop z o n g ( S . A . R . , S . J . W . , O . H . ) .

re r e d e n •te e l l e e s ge no t b e z o r gd e n .

lac h s pi e r d J e n k r i e b e l e n ,

te

vijver

th ui s te b r e nge n was .

snorden e n d i e o n s om e e n of a n de-

···/·

en

O n v e r wac h t ware n dan w e l 2 blauw bo r s t e n a a n d e v i j ­

v e r t j e s h e lemaal acht eraan d e

t j e s d i e we i n o ud e Val l e i i n o p -

1 in O . H ,

in S.A.R. ,

be z i g . De r i e t zange r was w e l s c h aars : 1 a a n

g o r z e nr i e t ve ld t e S . J . W .

aan he t s t a t i o n ) .

i ke l -

4 plaa t se n : 2

v o ge l a a n h e t s t a t i o n t e O ud - H e v e r l e e z o n g o m 22u40 e n hij

s pr i nkhaa n r i e t z a n g e r

w o o r d j e b e g i nn e n w e me t e e n ni e uw e

op

..

,_

��·�,! ."��-� . '-�·�::.:..:. ·· .· � .., ·: --:� "f':. ))}-.

water­

" .

r i e t zanger;

ransuil en b o s ui l ,

a l l e s hier e n daar o v e r s t e m d door k i kke r ge kwaak . ........ -� .._.:

•• T·•• .

��--::..


·11

10

l\ETI\0 1• • •1

na c h t e ga a l z o n g

De in H.V. ; o m 1 u 30

de was

h e t grauwe Z o a l s aan geko n d i gd i n h e t

voor-

r ubr i e k :

h i e r plaa t s e n w e

ar t

no g v o l o p

zong op

twee

e n 1 a a n d e vi j ve r

plaa t s e n

gr o t e

w e f ü' o o k e e n ral le nge l u i d gel;o o rd

r o nd d e

van S . A . R . ; daar h e b i k t r o u ­

plas

( e e n h e r haald k è • • k è • • k è •

Maar he t i s vooral d e c e t t i ' s zanger d i e

. · :� ,ó;

· v

.CJ,; x:1 ..

i k me e r b i j dat te h o r e n

a nd e -

r e n e e n v l e ugj e w e e m o e d o proe pe n ,

.

h e b neergeze t : was .

�--

een

D ui t s e r i ng w e r d ge vange n ; i e t s i n D e W i e l e waal

l i n g j a ge n e n t o t nu t o e t e n onre c h -

t e b e s c h e i d e n v e r b o r ge n geb leve n t a l e n t e n i n h u n p e n d o e n krui pe n : u ook een van die

le d e n d i e

d e r s t aande t e ks t j e ,

' S NACHTS :

' s nac h t s . R e s ul t aa t :

waterral ,

ook 1

zang­

o v e r d i e rare v o g e l m i s s . : h i e n lat e r n o g

o nze vr i e n d z we e g ,

maar

om 22u40 ( t w e e

uur na z o n s o nd e r gang ) . T o t z o v e r m i j n d u i s t e re e r var i n g e n i n de D i j l e ­ valle i ;

e

2/7/ 1 976 =3 j g . ) de D i j l e -

( e n terug)

t us s e n

)

i i n d i n g s t a a t vas t :

v o l �e n d j aar a l l e n by night daarh e e n !

meer koe t ,

y�c\.._

1 98 8 !

bui t e n a l l e v e r wa c h t i nge n e n v e r b l uf­

wat er sn i p ,

spri nkhaanr i e t za n ge r , blauwbor s t ,

t e r u g naar

fuu t ,

daarna wat u i t le g :

nac h t e gaal ,

c e t t i ' s zange r ,

���B����:-

-� _._.,._.�"--·

4'�.

is werke l i j k on g eloo f l i j k wat e r in d e nac h t e l i j ke ure n zoal

k w e e l t in ons D i j levalle i t j e . E er t s o ps o m m e n , hoe n ,

I k no t e e r d e

vo ge l

t e r wi j l h i j e i nd A p r i l me t e e n

De v o l g e n d e d a g b e n i k n o g t e r ugge gaan :

d o o r Paul G r o o t a e r t s

In de nac h t van 3 o p 4 m e i h e b i k h e t e r o p gewaagd ;

Het

da t

u h e b t h e t v a s t o o k a l mee gemaak t !

v a l l e i doorkr a s t van H e v e r l e e t o t S i n t - A ga t ha-Rode

fend !

Z O '.l g

De voge l i n k w e s t i e l i j d t

i k k o n we l een koe koe k d u i d e l i j k horen z i n g e n e n dit

bent

z i c h a fvraa g t wát t e s c h r i j ve n? L e e s he t o n -

( Va l l e i nr . 3 :

1 0 e n 2 uur

verbazend

(ook e e n ledenboekje n . v . d . r . ) .

To t z o v e r d e z e e e r s t e RETR O , DE DI JLEVALLEI

zo

( s i c ! ) w e l e e n e r g o nge w o o n b e s t aa n want v o l ge ns Marc he e f t h i j e e n t e r r i t o r i um van m e e r d a n 2 0 hec tare n ,

f r i s s e ak t i e v e w i nd d o o r o n z e a fd e -

_,__.

) da t n i e t

De e x plo s i e ve z a n g d i e e r g b e k e nd i s b i j d e z e

was z e ke r t o t � p e e n h a l v e ki l o m e t e r t e hor e n .

in

h e t b e s t e geval z a l he t n i e t a f l a t e npi o n i e r s

r o nd 2u w a s d a t o n ge v e e r he t e n i çe ge l u i d

s t r o fe v a n 5 mi nut e n z ond e r o nd e r bre k i n g !

de e n t ho u s ias m e van de

(1

te O . H .

De r a ns u i l ke f t e a a n de E5 t e rw i j l de bosui l op d r i e plaa t s e n

Somm i ge r e t r o - t e ks t e n z u l l e n m � n i ge bij

De

S.A.R.

volop z o n g ( S . A . R . , S . J . W . , O . H . ) .

re r e d e n •te e l l e e s ge no t b e z o r gd e n .

lac h s pi e r d J e n k r i e b e l e n ,

te

vijver

th ui s te b r e nge n was .

snorden e n d i e o n s om e e n of a n de-

···/·

en

O n v e r wac h t ware n dan w e l 2 blauw bo r s t e n a a n d e v i j ­

v e r t j e s h e lemaal acht eraan d e

t j e s d i e we i n o ud e Val l e i i n o p -

1 in O . H ,

in S.A.R. ,

be z i g . De r i e t zange r was w e l s c h aars : 1 a a n

g o r z e nr i e t ve ld t e S . J . W .

aan he t s t a t i o n ) .

i ke l -

4 plaa t se n : 2

v o ge l a a n h e t s t a t i o n t e O ud - H e v e r l e e z o n g o m 22u40 e n hij

s pr i nkhaa n r i e t z a n g e r

w o o r d j e b e g i nn e n w e me t e e n ni e uw e

op

..

,_

��·�,! ."��-� . '-�·�::.:..:. ·· .· � .., ·: --:� "f':. ))}-.

water­

" .

r i e t zanger;

ransuil en b o s ui l ,

a l l e s hier e n daar o v e r s t e m d door k i kke r ge kwaak . ........ -� .._.:

•• T·•• .

��--::..


12

13 r H L I EU Z C PG l'.m10

' '6 7 . G fi ü c l l'fAA!:i VOL'·.v,; � s t:�fr!r: I D '

?

èn � c onoiili e

l·1 i l i e u z o r ;; Ond e r

aeze

ti te l

het

t i j dscl:rift

i.et

z e t te

mi j

vond

i k on l 3n� E

i nteressant

een

" w e e k t e r i c h t e n " v ,o, n d e

c1 a n

he t

en

aenken

artikel

( l f. -6 -<3 7 ) .

K r � n i e t l: B n k

i n s !J i re è rde

in

t " ks t .

vo l !è e n è.e

O n n e r t u s s e n i s h� t ui t

a .::

l en s 1-i o " �1 e l de die

In

de

j ar e n de

de

O r n i t n o l og i s c ri e

leuze

de

ze

ae

de

Dat men

in

naam .

een

d e s on d anks die

a an d ac h t s ­

fel

de

ook

real i s t i s ch g e ­

het

obj ekt

van

die

akties

' 60

l e efmi l i eu .

He t

i n te rna t i o n a l e

d a t e r kri t i ek

kwam

op de

de

C l ub

van

rap p o r t

o n d e r o n s v a n n a a m we l (n.v. d.r:

ke n .

Ze

toekomst

kenn e n ,

de-

daarrnnd

b ra c h t

de

ve s t i g u e te

uit

presi dentde

ca.

30

aan

hulp bronnen ,

schot

aan m i l i euve r o n t re i n i g i ng . ) c on c l u s i e

' h u i d ig e g ro e i t renàs v e rvui l in g ,

van

an d e r z i j ds

di t

van

de

op

op

e en

rapport was

groei

op

deze

p l aneet

doorgaan ,

F i atfabrie­ een

in

de

n a t uu r ­

en

over­

imme r s :

de

grenzen

d e k o m e n d e h o n d e rd

binnen

is

er

het

op

rap p o r t

s t elde

d a t mensen

s l e c ht s v o l g en s vermeerdere n . zou z i j n zouden niet

dat

G evo l g de

een

volgens

r e k e n kund i g e

e en

van

deze

ove rbevo l k i ng

b e d r e i g eh �

had

z ich

Het

waren

kunnen voorz i e n

en

nogal de

met

z e l fs

S ommi g e n v e rg e l e k e n h e t

wel

de ons

theorie

kr i t i e k van

m e e t ku n d i g e

re e k s

eerder en

wa t

( vé é l

j a ar

gekomen .

M a l thus ,

pessimi st i sche

dus )

van

dit

i nnovat i e s

d i l emm a

ka n

theori e ,

o n d e rv o e d i n g d e m e n s h e i d t e c h n i sc h e

die

en voedsel

re e k s

trag e r

v e rdwi j n � n enzome e r s l e chts

te

van

in

stel len

n i ng

p l an t e -

de

als

dat

Er

wordt

g e houden

he t

is tot

nu

met

de

noch

op

de

p l an n i n g

bvb .

reke­ in

de

f a b r i ka t e n , l ange

t e rm e i n .

in het

p r o d u c e r e n maar

gered

zure

reg e n

Hier

l i gt

kon s t an t

d i e M a l t hus hebben .

die

de

houden

bossen

Ruhrge­

door

zonder

hun

in rekening

p r o du l< t i e

eeers t e

met

de

de

en

' ... Jantje, nergens aanzitten !'

de

o v e rh e i d .

de

O o l<

zou

kosten

zij

die

de

vero n t r e i n i g e n d e

b e dr i j ve n aanre k e n e n

te

he f fe n .

o v e r e en

Dit

komt

Ze

kan

b e d r i j v e n v e rp l i c h t en

m i l i eukos t e n .

d e r f k u n n e n b e s t r i j den

te

m e e b r en g t .

taak v a n

M I L I EUNOR1'1EN

l ei:;gen v a n te

aan

worden

geen

faktoren

D e c h em i s c h e - b e d r i j ve n b i ed

het

theorie

nade l e n

d e ze

toe

d i e rs o o r t e n

m.a.w.

p r i j sb e r e k en i n g van in

en

e c o n om i s c h e

" z x t e rn e "

b e s chouwd .

met

ze

het

op­

rekening

z e l f het m i l i eube­ daarb i j

m a a k t aan

IH LIEUBELASTH!GE!!

door

hetprincipe

via wé l

van

" de

vervui l e r

b e t a al t . "

Dat het schade

worden b e re i kt . Naderhand

Daarom

g e t; even s .

vast

t e \ie e g .

a b s o luut

z ul l en

s p i j tig

nil­

met

b r e n g e n d a t ve roorz aakt w o r d t d o o r d e

v o e d se l p rodukt i e e n u i t p u t t i n g van d e n a tuur l i j k e

hul pbronnen, onveran d e r d zouèen

ec onom i s c h e

houden

het verl i e s

A l s de " i n d us t ri a l i s a t i e ,

w e r e l db evo l k i n g ,

re Ke n i ng m o e t en

meesten

Opg e ri c h t

de

voedsel

het

ui t g e ­

l an d e n .

e n e rz i j d s

t e ko r t

van

de

b e s t a ande

pas

het

een w a r e s c h o k

l i j ke

b e l ang r i j ke

en

dat

d i r e c t e u r van

aan d a c h t

verwachten

was

aan t a s t ing

E om e ,

s t i c ht i n g ,

i n du s t r i e l e n

door

' 68

van

Particuli ere

l e e rd e n e n in

organ i E a t i e s

wi l l e n s

m i l i e u p rc t l �m<., t i e l<

zal

Chem ie houdt open huls voor publie k

ui t�ag

al l e v o rmen v a n � i l i euve rvu i l i ng ,

W i e l ew a a l j o n g e r e n

de

bewi j z en

sedert

al

j e u g d a f d e l i ng

h a él r

l e ve n

het

o n d e r kenn en

te

b e d rei gden

h e t n i ve a u van

van de

o p nam

van

l'l i e l e wa a l "

rec en t e

werden .

j a ren

Een

po�z i e

" de

de

l i j f s p r euk v an

de

g ev a r e n

natuurg e n i e t i n g

O o k op in

in

" na t uu r b e l e v i ng " .

gevoerd

n�ar

" n atuurb e s c h e r m i n g "

s tono

n o e g w a s om

v e r e n i � e n ;;;

was het

' 6 0 waar de

j a ren

p u n t was , nog

b e s t on a ,

1 40

een

da t

zo

wel

bij

de z e

om g r o t e

v o o r l op i g e b e d ragen

werd g e daan .

Zo

werd

b e re ke n d h o ev e e l

s c hade

veroorzaak t .

kwam

2100 , -

BF ,

of

g e l i j ke n van hul p ,

die

Men

5% de

nooi t

in de

aan

b e d ragen de

leren

een

niet ons

re c en t e

m e e g e r e k e n d e m i l ieu­ o e fe n i ng en waarbi j studie

t o t a a l b e d rag van we

daar h e t

( in B e l g i e )

Als

b e s t e e dt

0 , 7%

g e p l -a n d e dan

voor d e

m i l i euve ront re i n i gi n g een

van h e t Bt:P !

z aamh e i d ong e t w i j fe l d ; l i euschade

m e e s t al

gaat

is

b e tekent voor het

van

he t BHP

j aar l i j ks

on geve e r -' c i j fe r m e e ver­ aan o n t wi k k e l i n gs­

halen

d u i d e l i j k we l k e en i n ko m e n v a n e e n

dat

BRD

uit

lek

l an d .

de

spaar­ mi­


12

13 r H L I EU Z C PG l'.m10

' '6 7 . G fi ü c l l'fAA!:i VOL'·.v,; � s t:�fr!r: I D '

?

èn � c onoiili e

l·1 i l i e u z o r ;; Ond e r

aeze

ti te l

het

t i j dscl:rift

i.et

z e t te

mi j

vond

i k on l 3n� E

i nteressant

een

" w e e k t e r i c h t e n " v ,o, n d e

c1 a n

he t

en

aenken

artikel

( l f. -6 -<3 7 ) .

K r � n i e t l: B n k

i n s !J i re è rde

in

t " ks t .

vo l !è e n è.e

O n n e r t u s s e n i s h� t ui t

a .::

l en s 1-i o " �1 e l de die

In

de

j ar e n de

de

O r n i t n o l og i s c ri e

leuze

de

ze

ae

de

Dat men

in

naam .

een

d e s on d anks die

a an d ac h t s ­

fel

de

ook

real i s t i s ch g e ­

het

obj ekt

van

die

akties

' 60

l e efmi l i eu .

He t

i n te rna t i o n a l e

d a t e r kri t i ek

kwam

op de

de

C l ub

van

rap p o r t

o n d e r o n s v a n n a a m we l (n.v. d.r:

ke n .

Ze

toekomst

kenn e n ,

de-

daarrnnd

b ra c h t

de

ve s t i g u e te

uit

presi dentde

ca.

30

aan

hulp bronnen ,

schot

aan m i l i euve r o n t re i n i g i ng . ) c on c l u s i e

' h u i d ig e g ro e i t renàs v e rvui l in g ,

van

an d e r z i j ds

di t

van

de

op

op

e en

rapport was

groei

op

deze

p l aneet

doorgaan ,

F i atfabrie­ een

in

de

n a t uu r ­

en

over­

imme r s :

de

grenzen

d e k o m e n d e h o n d e rd

binnen

is

er

het

op

rap p o r t

s t elde

d a t mensen

s l e c ht s v o l g en s vermeerdere n . zou z i j n zouden niet

dat

G evo l g de

een

volgens

r e k e n kund i g e

e en

van

deze

ove rbevo l k i ng

b e d r e i g eh �

had

z ich

Het

waren

kunnen voorz i e n

en

nogal de

met

z e l fs

S ommi g e n v e rg e l e k e n h e t

wel

de ons

theorie

kr i t i e k van

m e e t ku n d i g e

re e k s

eerder en

wa t

( vé é l

j a ar

gekomen .

M a l thus ,

pessimi st i sche

dus )

van

dit

i nnovat i e s

d i l emm a

ka n

theori e ,

o n d e rv o e d i n g d e m e n s h e i d t e c h n i sc h e

die

en voedsel

re e k s

trag e r

v e rdwi j n � n enzome e r s l e chts

te

van

in

stel len

n i ng

p l an t e -

de

als

dat

Er

wordt

g e houden

he t

is tot

nu

met

de

noch

op

de

p l an n i n g

bvb .

reke­ in

de

f a b r i ka t e n , l ange

t e rm e i n .

in het

p r o d u c e r e n maar

gered

zure

reg e n

Hier

l i gt

kon s t an t

d i e M a l t hus hebben .

die

de

houden

bossen

Ruhrge­

door

zonder

hun

in rekening

p r o du l< t i e

eeers t e

met

de

de

en

' ... Jantje, nergens aanzitten !'

de

o v e rh e i d .

de

O o l<

zou

kosten

zij

die

de

vero n t r e i n i g e n d e

b e dr i j ve n aanre k e n e n

te

he f fe n .

o v e r e en

Dit

komt

Ze

kan

b e d r i j v e n v e rp l i c h t en

m i l i eukos t e n .

d e r f k u n n e n b e s t r i j den

te

m e e b r en g t .

taak v a n

M I L I EUNOR1'1EN

l ei:;gen v a n te

aan

worden

geen

faktoren

D e c h em i s c h e - b e d r i j ve n b i ed

het

theorie

nade l e n

d e ze

toe

d i e rs o o r t e n

m.a.w.

p r i j sb e r e k en i n g van in

en

e c o n om i s c h e

" z x t e rn e "

b e s chouwd .

met

ze

het

op­

rekening

z e l f het m i l i eube­ daarb i j

m a a k t aan

IH LIEUBELASTH!GE!!

door

hetprincipe

via wé l

van

" de

vervui l e r

b e t a al t . "

Dat het schade

worden b e re i kt . Naderhand

Daarom

g e t; even s .

vast

t e \ie e g .

a b s o luut

z ul l en

s p i j tig

nil­

met

b r e n g e n d a t ve roorz aakt w o r d t d o o r d e

v o e d se l p rodukt i e e n u i t p u t t i n g van d e n a tuur l i j k e

hul pbronnen, onveran d e r d zouèen

ec onom i s c h e

houden

het verl i e s

A l s de " i n d us t ri a l i s a t i e ,

w e r e l db evo l k i n g ,

re Ke n i ng m o e t en

meesten

Opg e ri c h t

de

voedsel

het

ui t g e ­

l an d e n .

e n e rz i j d s

t e ko r t

van

de

b e s t a ande

pas

het

een w a r e s c h o k

l i j ke

b e l ang r i j ke

en

dat

d i r e c t e u r van

aan d a c h t

verwachten

was

aan t a s t ing

E om e ,

s t i c ht i n g ,

i n du s t r i e l e n

door

' 68

van

Particuli ere

l e e rd e n e n in

organ i E a t i e s

wi l l e n s

m i l i e u p rc t l �m<., t i e l<

zal

Chem ie houdt open huls voor publie k

ui t�ag

al l e v o rmen v a n � i l i euve rvu i l i ng ,

W i e l ew a a l j o n g e r e n

de

bewi j z en

sedert

al

j e u g d a f d e l i ng

h a él r

l e ve n

het

o n d e r kenn en

te

b e d rei gden

h e t n i ve a u van

van de

o p nam

van

l'l i e l e wa a l "

rec en t e

werden .

j a ren

Een

po�z i e

" de

de

l i j f s p r euk v an

de

g ev a r e n

natuurg e n i e t i n g

O o k op in

in

" na t uu r b e l e v i ng " .

gevoerd

n�ar

" n atuurb e s c h e r m i n g "

s tono

n o e g w a s om

v e r e n i � e n ;;;

was het

' 6 0 waar de

j a ren

p u n t was , nog

b e s t on a ,

1 40

een

da t

zo

wel

bij

de z e

om g r o t e

v o o r l op i g e b e d ragen

werd g e daan .

Zo

werd

b e re ke n d h o ev e e l

s c hade

veroorzaak t .

kwam

2100 , -

BF ,

of

g e l i j ke n van hul p ,

die

Men

5% de

nooi t

in de

aan

b e d ragen de

leren

een

niet ons

re c en t e

m e e g e r e k e n d e m i l ieu­ o e fe n i ng en waarbi j studie

t o t a a l b e d rag van we

daar h e t

( in B e l g i e )

Als

b e s t e e dt

0 , 7%

g e p l -a n d e dan

voor d e

m i l i euve ront re i n i gi n g een

van h e t Bt:P !

z aamh e i d ong e t w i j fe l d ; l i euschade

m e e s t al

gaat

is

b e tekent voor het

van

he t BHP

j aar l i j ks

on geve e r -' c i j fe r m e e ver­ aan o n t wi k k e l i n gs­

halen

d u i d e l i j k we l k e en i n ko m e n v a n e e n

dat

BRD

uit

lek

l an d .

de

spaar­ mi­


14

15 Een vnder

;:ir o ti l e e1:1

hul p t r o n n e n . er.!

h f' i c'

bij

lü !.:' r te

b ru i k

l i ;t

Z o kan

een

men

de

s c n a a r s e r worc e n d e

p r o d uk t en

en

e en

z o � enaamde

t ?. l ;; s � i ri�: ! ; e f f,, n

d e g r �s s i eve

l ev e n s èuur v a n g e b ru i k s g o e d e r e n

het

,

uw maai b a l k ,

m i nd e r b e l as t .

g e s p a a rd

en

de

een

Zo

(

l ar. g e re

wo r d e n

ö.!'val t e rg e n

f' r.

een

on t � e k k i n �

t i es

duiken

dui d e l i j k

uw

meer

wo r d t

gron è s t o fv o o r r a d e n

15

fri s s e

bri e s

door net

e en

mi l i e ube l e i d .

Besloten vergadering

eerste

m i l i e ubewus t z i j n vooruitgang

en

tijd

deze

komen

goede

. van d e overh e i d e n hadden

schokken

niet

hoopgevend s te l l i ng S tudies

aan

l i j kt

i n v e r sc h e i è e n e

aan g e toond

dat

j ob v i n den

in

van

m i l i e u n o rm e n .

an d e r s

Europ e s e

o v e rh e i d z i e t l e en als

als een

te

g aan

een

o o k b e t e r kan waaronde r ,

m i dde l

1va c. r i n

d o e l s t e l l i n�

en

zijn

z u l ke

lokale

hoe

meer en hoop­

m i l i euve ­

langer

hoe

tal­

g r o e i en d a t m i l i e u z o rg van

ook

Hope l i j k

de

wordt

te

vo o r a l

ru n b t a n a r e n .

t o e kom s t

trouwens

l i j kt

b u rg e r ,

leièt

kwa l i t e i t

van

evenwaar d i g

Afzwa a i e n d

dat

aan

politici ,

be­

dit

tot

on z e die

besef

l e e fom g e ­ van

is

komen .

een

al s

m i l i e uve ran twoorde l i j ke , S t e faan Hub l o u .

er

b e l'n J z en

a l \'l e e r , s t r i kte

,

...

4'-.t-:S,

'· ... Kan er niks open". '

i n tu s s en

Dui t s l an d .

ook

Ce

enkele

dui t s e

m i l i eunormen n i e t

on1 h e t m i l i e u t e b e s c h e rme n ,

e n h e fb oom om

produk t i e

besef

t e n g e vo l g e

haar voor t e e l d i é,

aan z e t

fi c i en t e re

en

l z.nè e n

een

en

e l ke

p a r t i j en ,

door

laat

dat

op .

p r ob l e em

" vo o ru i tgan g � ' .

lflf$

W-

van

l aat s t e j aren

aangebracht

tegen­

mensen

zouden

Dat h e t

n i e uvie

ov.erh e i d h e t

en

instan­

Lange

Het

" m i l i eumarkt " ,

j ob s v e r l o r e n s t reng e r e

is

Het

doo r o f f i s i e l e

n i euw� b e r i c h t e n

De

l a r rl )

VlaaMse

de

deels

g ro e n e

e rv a n

het

de

l an d e n h e b b e n

evenve e l

er de

z a ak

ving ,

van

akt i e s

ve rl ammende

e i nde

of

ä e wo r d e n .

in

in

kri j g t .

d e n k f' n w e

m i l i eu � e t i e d

dat

en het m i l i e u

s am e n gaan .

deze

een

de

onde rnem e rs .

konden da t

t e ke n e n in

e én

i r. h e t

l a a t s t e n g e dacht

w i n s tgevend p roduc e ren sparen

er

wil

gaten

d r i j fs l e i de rs

over luchtvervulling J aar n ;;. d e

s tu r t � l a a t s en

rege l m a t i g

b e r i c h ten ,

re n i g i ng e n

v e r k l e i n d.

wa n t o e s t 2 n a e n op

ven

i l le�al �

u i t schi jnen

i n de

bevende

r i j ke r Een

ue

d e j u r i � i s c h e b e s t r i j d i ng

z a l fs

de

p ro d u k t ;

v c o r z i C' I r t i ,_� o � c ir. 1 i s �r 1 �· k&n .

m e ;;. r a a n

h >? t f'. € ­

l ev e n s du u r h e eft ,

t eg e l i j k d e

De

en

·� r. e r,r;: i e ­

b e l as t i n �

r: aarm a t e

over­

· ! .;;

l <:: e f-

ve rë.n t •11:.i o rc e

,;:: r o n ci s t o f f e n

beslui t :

ri<o·. t u u r l i. j l'e

mo;; e l i j KL e i d v o o r

� c o l o; i s c l i

Vé.fl

fiets

van .Je

i.; i 'C p u t t i n ;:

h;e e d e

ëen c. & n

dr&.:,; e n

p rodt.ü: t i ewi j ::. en .

C.: e

v o r; ; . t

t e c hn i s che

m a ar

i nnovat i e s ,

m e e r werk& e l egenh e i d u i t

te

en

al­

tevens dus

l o k ke n .

e f­

'". M1111k nou geen rotzooi, so.f .. . '


14

15 Een vnder

;:ir o ti l e e1:1

hul p t r o n n e n . er.!

h f' i c'

bij

lü !.:' r te

b ru i k

l i ;t

Z o kan

een

men

de

s c n a a r s e r worc e n d e

p r o d uk t en

en

e en

z o � enaamde

t ?. l ;; s � i ri�: ! ; e f f,, n

d e g r �s s i eve

l ev e n s èuur v a n g e b ru i k s g o e d e r e n

het

,

uw maai b a l k ,

m i nd e r b e l as t .

g e s p a a rd

en

de

een

Zo

(

l ar. g e re

wo r d e n

ö.!'val t e rg e n

f' r.

een

on t � e k k i n �

t i es

duiken

dui d e l i j k

uw

meer

wo r d t

gron è s t o fv o o r r a d e n

15

fri s s e

bri e s

door net

e en

mi l i e ube l e i d .

Besloten vergadering

eerste

m i l i e ubewus t z i j n vooruitgang

en

tijd

deze

komen

goede

. van d e overh e i d e n hadden

schokken

niet

hoopgevend s te l l i ng S tudies

aan

l i j kt

i n v e r sc h e i è e n e

aan g e toond

dat

j ob v i n den

in

van

m i l i e u n o rm e n .

an d e r s

Europ e s e

o v e rh e i d z i e t l e en als

als een

te

g aan

een

o o k b e t e r kan waaronde r ,

m i dde l

1va c. r i n

d o e l s t e l l i n�

en

zijn

z u l ke

lokale

hoe

meer en hoop­

m i l i euve ­

langer

hoe

tal­

g r o e i en d a t m i l i e u z o rg van

ook

Hope l i j k

de

wordt

te

vo o r a l

ru n b t a n a r e n .

t o e kom s t

trouwens

l i j kt

b u rg e r ,

leièt

kwa l i t e i t

van

evenwaar d i g

Afzwa a i e n d

dat

aan

politici ,

be­

dit

tot

on z e die

besef

l e e fom g e ­ van

is

komen .

een

al s

m i l i e uve ran twoorde l i j ke , S t e faan Hub l o u .

er

b e l'n J z en

a l \'l e e r , s t r i kte

,

...

4'-.t-:S,

'· ... Kan er niks open". '

i n tu s s en

Dui t s l an d .

ook

Ce

enkele

dui t s e

m i l i eunormen n i e t

on1 h e t m i l i e u t e b e s c h e rme n ,

e n h e fb oom om

produk t i e

besef

t e n g e vo l g e

haar voor t e e l d i é,

aan z e t

fi c i en t e re

en

l z.nè e n

een

en

e l ke

p a r t i j en ,

door

laat

dat

op .

p r ob l e em

" vo o ru i tgan g � ' .

lflf$

W-

van

l aat s t e j aren

aangebracht

tegen­

mensen

zouden

Dat h e t

n i e uvie

ov.erh e i d h e t

en

instan­

Lange

Het

" m i l i eumarkt " ,

j ob s v e r l o r e n s t reng e r e

is

Het

doo r o f f i s i e l e

n i euw� b e r i c h t e n

De

l a r rl )

VlaaMse

de

deels

g ro e n e

e rv a n

het

de

l an d e n h e b b e n

evenve e l

er de

z a ak

ving ,

van

akt i e s

ve rl ammende

e i nde

of

ä e wo r d e n .

in

in

kri j g t .

d e n k f' n w e

m i l i eu � e t i e d

dat

en het m i l i e u

s am e n gaan .

deze

een

de

onde rnem e rs .

konden da t

t e ke n e n in

e én

i r. h e t

l a a t s t e n g e dacht

w i n s tgevend p roduc e ren sparen

er

wil

gaten

d r i j fs l e i de rs

over luchtvervulling J aar n ;;. d e

s tu r t � l a a t s en

rege l m a t i g

b e r i c h ten ,

re n i g i ng e n

v e r k l e i n d.

wa n t o e s t 2 n a e n op

ven

i l le�al �

u i t schi jnen

i n de

bevende

r i j ke r Een

ue

d e j u r i � i s c h e b e s t r i j d i ng

z a l fs

de

p ro d u k t ;

v c o r z i C' I r t i ,_� o � c ir. 1 i s �r 1 �· k&n .

m e ;;. r a a n

h >? t f'. € ­

l ev e n s du u r h e eft ,

t eg e l i j k d e

De

en

·� r. e r,r;: i e ­

b e l as t i n �

r: aarm a t e

over­

· ! .;;

l <:: e f-

ve rë.n t •11:.i o rc e

,;:: r o n ci s t o f f e n

beslui t :

ri<o·. t u u r l i. j l'e

mo;; e l i j KL e i d v o o r

� c o l o; i s c l i

Vé.fl

fiets

van .Je

i.; i 'C p u t t i n ;:

h;e e d e

ëen c. & n

dr&.:,; e n

p rodt.ü: t i ewi j ::. en .

C.: e

v o r; ; . t

t e c hn i s che

m a ar

i nnovat i e s ,

m e e r werk& e l egenh e i d u i t

te

en

al­

tevens dus

l o k ke n .

e f­

'". M1111k nou geen rotzooi, so.f .. . '


16

��-

waamemmgen

17

O 'l'.�

" Ducks of "He lp ,

geen Wéidcne111 lngen meer

voge lromme l nie m e e r

• • •

Inderdaad en ik hoop dat

dus ,

als excuus v o l s taan .

" tek stve rwerker verdwenen en e;een Tipp­ 1 Maar , wie laatst lacht en z . ,

in vo lgend nummer twee vo l ledige

U kan dus op uw b e ide

se i zoenove r z i chten •

Northern H e m i s phere " door Jolm G o o d e r s

52 s o o r t e n e e n d e n be schreven . Formaat : 30 x 22 cm . , 1 76 b l z . Pri j s ove r e e n t e k o m e n ( n orm a le k o s t p r i j s : 900 0'r . )

ornithofreak en rodde lru br i e k­

le zer u i t g i l len/verzuchten b i j he t a an schouwen van d e z e b lad zi jde

Ex"

Jr it ain and the van

en i llustra t i e s

! " en " O o e e f f , e inde l i j k e;ene

I " hoor ik r e s p .

dubb e l c;e br u ik )

( w e ge n s

KCOP

S t e ven

'l'revor 3oyer .

Schoon z i cht laan

öou i l l on ,

22 ,

3oc., 9 'ün k s e le ,

afr;e be e ld e n

01 6/1�88918

• •

oren s lapen e n met Pa s e n brengen de klokken

de rest we l . Maarten Hens

��-�����

UPUPA

----==: =::;; ::::-

UPUPA is het t i j d s chrift van de bekend •

• •

).

een lope n de

Naast aard ,

een

Voge lwerkgroep van de

b e v a t Upupa o o k e en he leboe l informatie

pro j e cten waaraan de

(U

we l

zeer uit­

ivm .

Voge lwerkgr o e p haar medewerk ing ve r le e nt .

van die pr o j e c ten i s het

j aar l i j k s t e rugkerend

waarvan de r e s u ltaten gepubliceerd Een volle dige

JNPI

aantal ornit h o l ogi sche bi jdracen van

j a arr,ang b e vat ong .

in

1 30

de Eén

.f e n o loe;ie-on d e r :r n e k ,

e e n extra-dik nu mm e r van Upupa . b lad zi jden l e e svoer ,

verde e ld

over v i j f nummer s . O VELDORNITHO LOGIE 86 vordert g e s t aag (nog event j e s geduld dus e n . U z a l a l Uw p o st zege ls t e rugverdienen • • • ). Verder wil len w e iede­ reen die w e l e ens z ' n verrek i jker hanteert vriend e l i jk vragen z ' n waarnemingen door t e sturen .

We zu l l e n U eeuwig d ankbaar zijn •

Voor e en e erste verwerking verwachten wi j 1 987 ,

lie f s t

zo sne l moge l i jk ;

ook Uw waarnemingen van

Dank b i j voorbaat •

• •

St . -Jansbergse stwg . 3030 Heverlee 01 6/200667

� j aarabonnement op Upupa 51988 ) k o s t 1 00 F voor JNM-leden en

v o o r niet- leden , l"ieergorenbaan 1 9 ,

te

st orten op rek . n r .

2400

Mo l .

406-40 1 61 41 -60

een grat i s proe fnummer aanvragen o p h e t z e lfde Ar t ik e l s voor Upupa kan U kwi j t b i j bergh , Van Herbruggenstraat

ge 79

j aargang 1 987

zijn aan re s p .

( inc l .

1 50

van Jan Loos ,

7 , 2680

adre s .

Jan L o o s of b i j Borne m .

Tot

Chr i s Coe cke l­

slot

1 986

willen we

erop

en de vo lledi­

fenologiever s lag) nog steeds verkrijgbaar

50 en 1 2 5 F,

'B'

Geintere s s e erden kunnen eventue e l eerst

w i j z e n dat het verslag van da voorj aarsfeno logie

Maarten Hens

Te l . :

• •

Een

ze lfde rekeningnummer .


16

��-

waamemmgen

17

O 'l'.�

" Ducks of "He lp ,

geen Wéidcne111 lngen meer

voge lromme l nie m e e r

• • •

Inderdaad en ik hoop dat

dus ,

als excuus v o l s taan .

" tek stve rwerker verdwenen en e;een Tipp­ 1 Maar , wie laatst lacht en z . ,

in vo lgend nummer twee vo l ledige

U kan dus op uw b e ide

se i zoenove r z i chten •

Northern H e m i s phere " door Jolm G o o d e r s

52 s o o r t e n e e n d e n be schreven . Formaat : 30 x 22 cm . , 1 76 b l z . Pri j s ove r e e n t e k o m e n ( n orm a le k o s t p r i j s : 900 0'r . )

ornithofreak en rodde lru br i e k­

le zer u i t g i l len/verzuchten b i j he t a an schouwen van d e z e b lad zi jde

Ex"

Jr it ain and the van

en i llustra t i e s

! " en " O o e e f f , e inde l i j k e;ene

I " hoor ik r e s p .

dubb e l c;e br u ik )

( w e ge n s

KCOP

S t e ven

'l'revor 3oyer .

Schoon z i cht laan

öou i l l on ,

22 ,

3oc., 9 'ün k s e le ,

afr;e be e ld e n

01 6/1�88918

• •

oren s lapen e n met Pa s e n brengen de klokken

de rest we l . Maarten Hens

��-�����

UPUPA

----==: =::;; ::::-

UPUPA is het t i j d s chrift van de bekend •

• •

).

een lope n de

Naast aard ,

een

Voge lwerkgroep van de

b e v a t Upupa o o k e en he leboe l informatie

pro j e cten waaraan de

(U

we l

zeer uit­

ivm .

Voge lwerkgr o e p haar medewerk ing ve r le e nt .

van die pr o j e c ten i s het

j aar l i j k s t e rugkerend

waarvan de r e s u ltaten gepubliceerd Een volle dige

JNPI

aantal ornit h o l ogi sche bi jdracen van

j a arr,ang b e vat ong .

in

1 30

de Eén

.f e n o loe;ie-on d e r :r n e k ,

e e n extra-dik nu mm e r van Upupa . b lad zi jden l e e svoer ,

verde e ld

over v i j f nummer s . O VELDORNITHO LOGIE 86 vordert g e s t aag (nog event j e s geduld dus e n . U z a l a l Uw p o st zege ls t e rugverdienen • • • ). Verder wil len w e iede­ reen die w e l e ens z ' n verrek i jker hanteert vriend e l i jk vragen z ' n waarnemingen door t e sturen .

We zu l l e n U eeuwig d ankbaar zijn •

Voor e en e erste verwerking verwachten wi j 1 987 ,

lie f s t

zo sne l moge l i jk ;

ook Uw waarnemingen van

Dank b i j voorbaat •

• •

St . -Jansbergse stwg . 3030 Heverlee 01 6/200667

� j aarabonnement op Upupa 51988 ) k o s t 1 00 F voor JNM-leden en

v o o r niet- leden , l"ieergorenbaan 1 9 ,

te

st orten op rek . n r .

2400

Mo l .

406-40 1 61 41 -60

een grat i s proe fnummer aanvragen o p h e t z e lfde Ar t ik e l s voor Upupa kan U kwi j t b i j bergh , Van Herbruggenstraat

ge 79

j aargang 1 987

zijn aan re s p .

( inc l .

1 50

van Jan Loos ,

7 , 2680

adre s .

Jan L o o s of b i j Borne m .

Tot

Chr i s Coe cke l­

slot

1 986

willen we

erop

en de vo lledi­

fenologiever s lag) nog steeds verkrijgbaar

50 en 1 2 5 F,

'B'

Geintere s s e erden kunnen eventue e l eerst

w i j z e n dat het verslag van da voorj aarsfeno logie

Maarten Hens

Te l . :

• •

Een

ze lfde rekeningnummer .


18 ORNITOLOGI!:óCHE OPTIEK •

19

Kiilenaer

• •

E r was e e ns o p e e n z e k e r e dag een o r n i t o loo g d i e n i e t

goed meer zag

za 1 6 - 1 - ' 88 :

W i nt e r tocht i n het Meche l s Broek en te Hof s tade . E e n k l as s i eker vanonder h e t s t o f geha a l d ! A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuve n . hoek Post . Verp l aats i ng met de bus en tre i n . E i nde rond 17u0 0 . Le i d i ng :· D i rk Costrop Meebrenge n : vo ldoende ge l d . verrek i j ker/ t e l e scoop , e t e n .

z o 31-1- ' 88 :

Voetto cht doorheen Mo l l endaa l Af sp raak : 1 3u 3 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post met de f i e t s 1 4ul5 Bosrand We e r t s e dreef B i erbeek ( " Bri se­ Tout " ) . Le i d i ng : Bart Augus t i j ns ( e e n van de 3 . . . )

Alles wat maar vloog of kroo p o n t snapte aan z i j n t e le s c o o p H e t w a s a l s o f d e m i s t n i e t m e e r o pt r o k de aarde a l l e s gul z i g o ps lo k Maar t o e n koc h t d e o r n i t o l o og e e n b r i l e n p l o t s zag h i j w e e r d e k l e i n s t e bac i l za 1 3-2- · 8 8 : D e ge v e d e r d e t w e e v o e t e rs t o o n d e n we e r hun prac h t w e r d e n w e e r slac h t o f f e r van z i j n s o o r t e nj a c h t

------- --

M a a r t o c h bl e e f de vo ge laar o n t e v r e d e n want i e t s was ni e t z o a l s in h e t v e r l e d e n

V r o e ger d e t e r m i n e e r d e h i j a l l e w� t e r w i l d zonder p r o b l e e m d o c h nu zag h i j

zo

1 4-2- ' 88 :

Bezoek aan het I ns t i tuut voor Natuurwe t enschap p e n te Brusse l . Verp l aats i ng m e t de tre i n . Kostpr i j s : 20 Fr . i nkom + tre i nre i s Af spraak : 1 3u 0 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post

vr

1 9 -2- ' 88 :

Vergader i ng in het i nf o c e n t rum van dé " V r i e nd e n " dee l gemeent ehu i s Hever l ee , i ngang " Po l i t i e " A f s praak : vanaf 20u0 0 a l daar I edereen we lkom!

n o g s l e c h t s b r i ld ui k e r s o m z i c h h e e n !

y "-"--clo..._

' '

f "-.

·()

.

.

'

--

.

. ...____

.

,,-;; ��

za 5 - 3- ' 88

Namiddagwande l i ng te Pe l l e nberg-Lovenj oe l ( "Hot t at " ) , aans l u i t e nd ' s avonds : u i l e ntocht Af spraak : 14u00 S t at i o n Leuven met de f i ets 1 9u 0 0 i dem; e i nde rond m i ddernacht . Le i d i ng : Johan Nys t e n ( 0 1 6 / 25 6 0 6 0 ) & Bart Augu s t ij ns

.;,;;=

zo 20-3- ' 88 :

J..,. LLC.JEGER

"niks, geen ruisen van. de zee 0 al le.en: 1. t. geluid van traag kl atsende o l :! e •

:

1 �

�.

/··

• .•

"

C VHBMW) ,

V o e t t o cht in de D i j l eva l l e i van P e crot tot Oud-Hever l e e A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuven ( t re i n t o t Pecrot om 9 u 0 1 ) Le i d i ng : Freek V an l erberghe & Johan Nys t e n ( res p . 253243 e n 25 6 0 6 0 ) Meebrengen : s t ap s choene n , l u n ch p akke t , . . .

� ---:. --

C KB I N >

za 20-2- ' 88 :

�-:.:!...:­

��]1 î���......., - _ �-et:;, ·�� (,�.....__ /J Til!.· ;,.-:'-'-"��:�;?-"�� ,.-;' \(/�� -< _/'· ,( �_,, - ,.. -:/::- . . � /;/ . '· "-·

. Dagtocht naar Antwerpen-Li nkeroever CB l okker s d i j k . Doe 1 , Saef t i nge , . . . ) . A l t i j d i e t s te z i e n ! Orga n i sat i e : W i e l ewaa l Leuven Af spraak : 9u 0 0 Stat i o n Leuven Lei d i n g : Suzanne Ne l i s s e n & Mon i qu e Bekkers Meebrenge n : p i ck n i ck , ge l d , warme k l eren , verrek i j ke r , . . . Be l op voorhand naar Andre Verboven ( 0 1 6 /238 1 84 ) om te zeggen dat je meegaat .

en

Dagu i t s t a p naar het Zwi n en omgevi ng . . , Verp l aats i ng met de tre i n ( vertrek Leuven 8u0 7 ) A f spraak : 7u40 Stat i o n Leuven , hoek Pos t Le i d i ng : Freek Van l erberghe ( Te l . : 016 /253243} Meebrenge n : e t e n , l aarzen • • . .


18 ORNITOLOGI!:óCHE OPTIEK •

19

Kiilenaer

• •

E r was e e ns o p e e n z e k e r e dag een o r n i t o loo g d i e n i e t

goed meer zag

za 1 6 - 1 - ' 88 :

W i nt e r tocht i n het Meche l s Broek en te Hof s tade . E e n k l as s i eker vanonder h e t s t o f geha a l d ! A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuve n . hoek Post . Verp l aats i ng met de bus en tre i n . E i nde rond 17u0 0 . Le i d i ng :· D i rk Costrop Meebrenge n : vo ldoende ge l d . verrek i j ker/ t e l e scoop , e t e n .

z o 31-1- ' 88 :

Voetto cht doorheen Mo l l endaa l Af sp raak : 1 3u 3 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post met de f i e t s 1 4ul5 Bosrand We e r t s e dreef B i erbeek ( " Bri se­ Tout " ) . Le i d i ng : Bart Augus t i j ns ( e e n van de 3 . . . )

Alles wat maar vloog of kroo p o n t snapte aan z i j n t e le s c o o p H e t w a s a l s o f d e m i s t n i e t m e e r o pt r o k de aarde a l l e s gul z i g o ps lo k Maar t o e n koc h t d e o r n i t o l o og e e n b r i l e n p l o t s zag h i j w e e r d e k l e i n s t e bac i l za 1 3-2- · 8 8 : D e ge v e d e r d e t w e e v o e t e rs t o o n d e n we e r hun prac h t w e r d e n w e e r slac h t o f f e r van z i j n s o o r t e nj a c h t

------- --

M a a r t o c h bl e e f de vo ge laar o n t e v r e d e n want i e t s was ni e t z o a l s in h e t v e r l e d e n

V r o e ger d e t e r m i n e e r d e h i j a l l e w� t e r w i l d zonder p r o b l e e m d o c h nu zag h i j

zo

1 4-2- ' 88 :

Bezoek aan het I ns t i tuut voor Natuurwe t enschap p e n te Brusse l . Verp l aats i ng m e t de tre i n . Kostpr i j s : 20 Fr . i nkom + tre i nre i s Af spraak : 1 3u 0 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post

vr

1 9 -2- ' 88 :

Vergader i ng in het i nf o c e n t rum van dé " V r i e nd e n " dee l gemeent ehu i s Hever l ee , i ngang " Po l i t i e " A f s praak : vanaf 20u0 0 a l daar I edereen we lkom!

n o g s l e c h t s b r i ld ui k e r s o m z i c h h e e n !

y "-"--clo..._

' '

f "-.

·()

.

.

'

--

.

. ...____

.

,,-;; ��

za 5 - 3- ' 88

Namiddagwande l i ng te Pe l l e nberg-Lovenj oe l ( "Hot t at " ) , aans l u i t e nd ' s avonds : u i l e ntocht Af spraak : 14u00 S t at i o n Leuven met de f i ets 1 9u 0 0 i dem; e i nde rond m i ddernacht . Le i d i ng : Johan Nys t e n ( 0 1 6 / 25 6 0 6 0 ) & Bart Augu s t ij ns

.;,;;=

zo 20-3- ' 88 :

J..,. LLC.JEGER

"niks, geen ruisen van. de zee 0 al le.en: 1. t. geluid van traag kl atsende o l :! e •

:

1 �

�.

/··

• .•

"

C VHBMW) ,

V o e t t o cht in de D i j l eva l l e i van P e crot tot Oud-Hever l e e A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuven ( t re i n t o t Pecrot om 9 u 0 1 ) Le i d i ng : Freek V an l erberghe & Johan Nys t e n ( res p . 253243 e n 25 6 0 6 0 ) Meebrengen : s t ap s choene n , l u n ch p akke t , . . .

� ---:. --

C KB I N >

za 20-2- ' 88 :

�-:.:!...:­

��]1 î���......., - _ �-et:;, ·�� (,�.....__ /J Til!.· ;,.-:'-'-"��:�;?-"�� ,.-;' \(/�� -< _/'· ,( �_,, - ,.. -:/::- . . � /;/ . '· "-·

. Dagtocht naar Antwerpen-Li nkeroever CB l okker s d i j k . Doe 1 , Saef t i nge , . . . ) . A l t i j d i e t s te z i e n ! Orga n i sat i e : W i e l ewaa l Leuven Af spraak : 9u 0 0 Stat i o n Leuven Lei d i n g : Suzanne Ne l i s s e n & Mon i qu e Bekkers Meebrenge n : p i ck n i ck , ge l d , warme k l eren , verrek i j ke r , . . . Be l op voorhand naar Andre Verboven ( 0 1 6 /238 1 84 ) om te zeggen dat je meegaat .

en

Dagu i t s t a p naar het Zwi n en omgevi ng . . , Verp l aats i ng met de tre i n ( vertrek Leuven 8u0 7 ) A f spraak : 7u40 Stat i o n Leuven , hoek Pos t Le i d i ng : Freek Van l erberghe ( Te l . : 016 /253243} Meebrenge n : e t e n , l aarzen • • . .


20

vr 25-3- ' 88 :

Vergader i ng

i n h e t I nf o c e ntrum .

Zie

1 9 -2 .

za 2-4- ' 68

Grote watervoge l te l l i ng , zowe l t e n Noorden a l s t e n Zu i ­ den van Leuve n : verp l aat s i ng met de f i e t s . A f s praak : 8u30 S t a t i o n Leuve n . hoek P o s t Le i d i ng : Maar t e n Hens ( Te l . : 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) Meebrenge n : e t e n , verrek i j ker . . . .

]

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGA NG N°1 JAN APR '88 '

T i j d e ns het tweede of derde we e k e nd van de p aasvakant i e wordt e r e e n Brabants prov i nc i a a l JNM-Weekend georg a n i s e erd e r g e ns i n het Hage l a nd . Ge i nteress e e rden nemen best cont a c t op met Maart e n Hens ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) Nadere i n f ormat i e vo l g t . . .

vr 2 2-4- ' 88 : tem . zo 24-4- ' 68

J)J� l�ll�I�l�I Hiw��\

.

Comb i -weekend met JNM-af de l i ng Kortr i j k i n de O i j l e va l l e i E lk j aar l e uke waarnem i n g e n . . . Ook h i e rover ontvang j nog meer i nf ormat i e . I n l i cht i nge n : Maar t e n Hens

Verder vo l g t h i e ronder (voor het e erst in de g e s ch i eden i s ) e e n l i j s t me t a l l e werkdagen i n de Doode Bemde . I n de e e rs t e dr i e maanden z a l er voorname l i j k r i e t gema a i d worden en p o p u l i e r e n o p geru imd . Hope l i j k i s i edereen van d e part i j . zo · 1 7- 1 : zo 24- 1 : za 3 0 - 1 :

zo zo zo zo zo zo

7-2 : 21-2 : 6-3 : 13-3 : 2 0-3 : 3-4

verder maa i e n i n het r i etve l d idem Kaas- en wij navond ten voorde l e van het r e s e rvaat . Deze avond wordt i ngeri cht door de Vr i e nd e n van Heve r l e ebos en Meerd a a l ­ woud . A f s praak om 2 0u00 i n zaa l Pavo i n d e V andenbempt l aan ( Hever l e e . achter de k e rk ) Maa i e n P arment i e r P arme nt i er en Lu l l i ngen Lu l l i ngen Werkdag met Les amis de la Fagne : p o p u l i er e n roo i e n . Bomen p l anten l angs de Waver s e baan e n andere perce l e n . Opruimen van de l aa t s t e onaf gewerkte t e rr e i n en .

Z i e zo . de werkdagen beg i nn e n s t e eds om l OuOO i n de Re i gerstraat t e St-Jor i s Weert ; echter n i e t meer o p nr . 4 . maar j e moet gewoon d e s p oorweg overr i j den en afzakken rond V onckx . D a ar zu l j e e e n houten barakj e ontdekken met wat f i j n s p arre n e r b i j , e n . . . daar i s ' t ! I nf o : P i e t De B e cker . Oude Markt 56 3 0 0 0 Leuven 0 1 6 / 2 2 1 6 89

Voor de

n ab i j e toekomst z 1 J n nog g e p l and . . . : •

Bedre i gde geb i e den-tocht i n Brus s e l · · werkkamp i n de Doode Bemde C l l tot 17 j u l i ) • Verrass i ngstocht i n e i ge n s treek enz .

1

Maarten Hens met bonussen uit Leven en Laten Leven: de appelen, de bloemen en de

.-. r:::;'.t :::::aD kaas die al op is. {foto h"Rl/

aarten Hens uit Heverlee: 1Vriend had verkeerd ·vizioen"

l!!)_

Gerda Cammaer,

Cansgang 3,

Gerda Cammae r ,

Maarten Hens,

3000 LEUVEN .

Lerberghe en Bart Vercoutere.

Ste�aan Van Der Auw�ra,

Fmk

"""

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.