__MAIN_TEXT__

Page 1

20

I nfoc e ntrum. Z i e

J)J� l�ll"'l�l�I

19-2 .

vr 25-3- ' 8 8:

Vergader i ng i n het

za 2-4-'88

Grote watervoge l te l l i ng . zowe l ten Noorden als ten Zui­ de n van Leuven; verp l aatsing met de f i ets . Afspraak : 8u30 Stat i on Leuve n . hoek Post Le i d i ng : Maarten Hens (Te l . : 0 1 6 /2 0 0 6 6 7) Meebrenge n : ete n . verrek i j ker • . . .

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGA NG N°1 JAN APR '88

T i j d e ns het tweede of derde weekend v a n de p aasvak a nt i e wordt er een Brabants prov i n c i a a l JNM-Weekend georgan i s e erd ergens in het Hage l and . Ge i nteresseerden nemen best cont a c t op met Maarten Hens ( 016/2 0 0 6 6 7 ) Nadere i nf ormat i e vo l gt . . .

vr 22-4- ' 88 : tem . zo 24-4-'88

i

. · �r91· • s�� jo.m� IU, ,-

IJ

n�

Comb i -weekend met JNM-afde l i ng Kortr i j k i n de D i j l e va l l ei E lk j aar l euke waarnemingen . . . Ook hierover ontvang j e nog meer i nformat i e . I n l i chti ngen: Maarten He ns

!

1

Verder vo l g t h i eronder (voor het eerst i n de g e s c h i eden i s) een l ijst met a l l e werkdagen in de Doode Bemde . I n de e e r s t e dr i e maanden za l er voorname l i j k r i e t gema a i d worde n e n p op u l ieren opgeruimd. Hope l i j k i s i edere e n van d e p art i j .

��

4� -

.. .

! \..__

'

. . . .·

'

i

( 'l

'

� :··.

H�k�\') l

.

.

zo · 1 7-1 : zo 24-1: za 3 0 - 1 :

verder maa i e n in het r i etve l d idem Kaas- e n wijnavond ten voorde l e van het reservaat. Deze avond wordt i nger i cht door de Vrie nden van Hever l e ebos en Meerd aa l ­ woud. Afspraak om 20u00 i n zaa l Pavo i n d e V andenbempt l a an (Hever l ee . achter de kerk) zo 7-2 : M a a i e n Parme n t i e r zo 2 1 -2 : Parment i er en Lu l l i ngen zo 6 - 3 : Lu l l i ngen zo 13-3 : Werkdag met Les amis de la Fagne : popu l i eren roo i e n . zo 20-3 : Bomen p l anten l angs de Waverse baan en andere perce l en . zo 3-4 Opruimen van de laatste onaf gewerk t e terreine n . Z i e zo . de werkdagen beg i nnen s t e eds om lOuOO i n de Re igerstraat te St-Jor i s Weert ; echter n i e t meer op nr . 4 . maar j e moet gewoon de s p oorweg overr i j den en afzakken rond Vonckx. Daar zu l j e een houten barakj e ontdekken met wat f i j n s p arren e rbij , e n... daar is 't ! 016/22 1 6 8 9 3 0 0 0 Leuven I nf o : P i e t De Becker , Oude Markt 56

Voor de n ab i j e toekomst z1J n nog gep l an d.. . : *.Bedre i gde gebi eden-tocht i n Bruss e l * Werkkamp i n de Doode Barnde (11 tot 17 j u l i ) * Verrass i ngstocht i n e i ge n s treek e nz.

1

1

Maarten Hens met bonussen uit Leven en Laten Leven: de appelen, de bloemen en de kaas

.-. c:-.:·c � die al op is. (foto h'RLJ

aarten Hens uit Heverlee: !Vriend had verkeerd vizioen"

f!!]

3000 LEUVEN.

Gerda Cammaer,

Cansgang 3,

Gerda Cammae..r,

Maarten Hens,

Lerberghe en Bart Vercoutere.

____::____:_:

Ste;faan Van Der Auwera,

. __

Freek Van


1· 2

voorwoora TARA

(oys,

oys)

Jnhoua Voorwoord

Il!

I nh ou d ,

Na deze Welsche introductie,

zijn wij heden ten

deze nieuwe Vallei te kunnen presenteren.

Op de vrolijke

uit Maartens

diootje zwoegden de redactieleden

(lees:

(Freek,

alleen· geestelijk vertegenwoord igd, en ancien Maarten) aan dit leuke, woonweg :;uper-ledenblaadje. meer gevuld opgave.

Maarten Hens') transistorraBart,

Gerda,

en veel te laat ook wel lijfelijk,

spetterende,

volgt hier een

weinig beste lezer) leuke verslagen 1

kondigingen,

een

(tochten,

nota van de Fanne),

m ! 11

enkele

(maar

vool

OIJ 11r111>1· I uk

ul l<t

(voor dit dubbelzinnig gebruik van het woord "nieuw" wij zen wij

snuif de sfeer van welleer nog eens op

leiders gelieve zich te onthouden wegens stof), teer baar te houden:

Tot zover een woordje van deze nieuwe, ouderde,

Om het allemaal

succes-rubriek van ons lijfblad,

de ideale remedie tegen ochtendhumeur

Bart,

Maarten,

Gerda,

Milieunieuws

12 - 15

Waarnemingen

16 - 17

Coda :

producers:

9

gang 3,

Kalender

:

19 - 20

Gerda

LEUVEN;

Camm"er,

Cans­

Maarten Hens, HEVER­

Fanne Van Der A u w e ra,

Berke­

veld 3,

BERTEM;

Kerkstraat 82,

Freek Van Lerberghe,

B art

KESSEL-LO;

coutere, Schildekelaan 7, en verder:

ver­

BERTEM.

Steven B o ui ll on ,

Geert

Stefaan Hublou en Johan N y sten .

illustraties:

(un�ovar-

"FANNALIA",

uitgebreide,

Zwarts,

Gerda

De schrijvers van artikels verantwoordelijk voor de

en F a n ne. zi j n

inhoud

zelf van hun

bijdragen.

en jawel.

• •

�·anne

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen8en 25jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000Gent 091/234 7 81

verjongde en ver• •

------

Lid worden kan door overschrijving van: 25jaar) 12 tot 737-4263074-64 (gewoon lid van 400fr op rek.nr. " " (pieplid· van8tot 12jaar) " " 250fr (bijlid: broer of zusJ " " " " 150fr " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

ll

één van de red ac teur •

St.-Janbergsteenweg. 79, LEE;

18

1-4-88

l 11

(nota van Gerda).

nu uit twee geslachten bestaande redactieploeg •

Freek,

-

11

tegen

de Vallei

met artikels uit stokou<Jo,

reeds tot stof verterende valleiën van toen we nog W.J. waren en kinderlaarsjes stonden:

L

een heus rietmaaikomr1

nuttige en ook onnuttige

"RETRO"

of

-

Artikels voor de v o lge nd

bij

gemotiveerde inho11ll1•-

agendavullende kalender en verder een nieuwe

verantwoordelijkheid af) genaamd

15" -

denderend en zelfs

Een milieuzorgartikel van Stefaan Hublou,

=

eerst

Om dan toch dit overbodig rubriekje

(fourré) te krijgen,

Truus was er ook

Fanne:

3

4 - 6

:

: 10

:

• • •

JNM,

Fannalia : 7

noten van

kopij:

2

:

V ersl a gen

zeerste verheugd u

Retro Vlaamsche Schlagers

3

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat82 3200Kessel-Lo 016/253243


1· 2

voorwoora TARA

(oys,

oys)

Jnhoua Voorwoord

Il!

I nh ou d ,

Na deze Welsche introductie,

zijn wij heden ten

deze nieuwe Vallei te kunnen presenteren.

Op de vrolijke

uit Maartens

diootje zwoegden de redactieleden

(lees:

(Freek,

alleen· geestelijk vertegenwoord igd, en ancien Maarten) aan dit leuke, woonweg :;uper-ledenblaadje. meer gevuld opgave.

Maarten Hens') transistorraBart,

Gerda,

en veel te laat ook wel lijfelijk,

spetterende,

volgt hier een

weinig beste lezer) leuke verslagen 1

kondigingen,

een

(tochten,

nota van de Fanne),

m ! 11

enkele

(maar

vool

OIJ 11r111>1· I uk

ul l<t

(voor dit dubbelzinnig gebruik van het woord "nieuw" wij zen wij

snuif de sfeer van welleer nog eens op

leiders gelieve zich te onthouden wegens stof), teer baar te houden:

Tot zover een woordje van deze nieuwe, ouderde,

Om het allemaal

succes-rubriek van ons lijfblad,

de ideale remedie tegen ochtendhumeur

Bart,

Maarten,

Gerda,

Milieunieuws

12 - 15

Waarnemingen

16 - 17

Coda :

producers:

9

gang 3,

Kalender

:

19 - 20

Gerda

LEUVEN;

Camm"er,

Cans­

Maarten Hens, HEVER­

Fanne Van Der A u w e ra,

Berke­

veld 3,

BERTEM;

Kerkstraat 82,

Freek Van Lerberghe,

B art

KESSEL-LO;

coutere, Schildekelaan 7, en verder:

ver­

BERTEM.

Steven B o ui ll on ,

Geert

Stefaan Hublou en Johan N y sten .

illustraties:

(un�ovar-

"FANNALIA",

uitgebreide,

Zwarts,

Gerda

De schrijvers van artikels verantwoordelijk voor de

en F a n ne. zi j n

inhoud

zelf van hun

bijdragen.

en jawel.

• •

�·anne

Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen8en 25jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000Gent 091/234 7 81

verjongde en ver• •

------

Lid worden kan door overschrijving van: 25jaar) 12 tot 737-4263074-64 (gewoon lid van 400fr op rek.nr. " " (pieplid· van8tot 12jaar) " " 250fr (bijlid: broer of zusJ " " " " 150fr " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

ll

één van de red ac teur •

St.-Janbergsteenweg. 79, LEE;

18

1-4-88

l 11

(nota van Gerda).

nu uit twee geslachten bestaande redactieploeg •

Freek,

-

11

tegen

de Vallei

met artikels uit stokou<Jo,

reeds tot stof verterende valleiën van toen we nog W.J. waren en kinderlaarsjes stonden:

L

een heus rietmaaikomr1

nuttige en ook onnuttige

"RETRO"

of

-

Artikels voor de v o lge nd

bij

gemotiveerde inho11ll1•-

agendavullende kalender en verder een nieuwe

verantwoordelijkheid af) genaamd

15" -

denderend en zelfs

Een milieuzorgartikel van Stefaan Hublou,

=

eerst

Om dan toch dit overbodig rubriekje

(fourré) te krijgen,

Truus was er ook

Fanne:

3

4 - 6

:

: 10

:

• • •

JNM,

Fannalia : 7

noten van

kopij:

2

:

V ersl a gen

zeerste verheugd u

Retro Vlaamsche Schlagers

3

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat82 3200Kessel-Lo 016/253243


4

5

uerslagen

���-

B . R . T . OP EERSTE ZONDAG VAN

1 88 OPG E S C H RIKT DOOR J . N . M . -BENDE .

VOE T TOCHT DOORHEEN D E D I JLEVALLE I

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 000

• • •

Z a t e rdag waren

H e t b e s tuur w i l van de

ge l e g e nhe i d g e b r u i k maken o m Maar t e n t e

fe l i ­

c i t e r e n m e t z i j n s c h i t t e r e n d e o p t r e d e n o p d e Be l gi s c h e T e l e v i s i e , h e t w e lb e ke nde

( wat i s h i j

en wist o o k de manne l i j ke j ury - l e d e n door

een o n g e z i e ne d e s k un d i ghe i d te verba ze n .

Vooral het

f e i t da t z i j n te­

ge n s p e l e r h i er d o o r met verstomming was ge slagen was een h a n d i �e E e n z u i d -amerikaanse i j s vo ge l

( koekoe

• • •

??? ) ,

o p V l i e land zag e n d e geluidsc ommunika t i e b ij

ze t .

h e t he i d e k r ui d d a t h i j

we

een

rond

e i ndje

r i ch t i n g

uit

v e r l o s t en

een

put . I n

verdwenen

de

J N M ' er s

op

O t t i gn i es

v i j ver

we

en

k i l le

post . M et

tot

de

wee r , tre i n

F l o r i va l , waar

w i n te r t a l i n gen w a a r . V a nu i t

t r o k k en . Naast

enk e l e

het

en

r o ek e l o z e

open

w a s , n amen

ve l d

in

we

we

de

v e r v a l l en en

weg

in

doo r

het

v l i egende

bos

naar

padden spoor l oos

f o r ma t i e

b u i z e rd , d i e s t a k en

een

k i k kers

, waar

19

we

een

F l or i v a l

f i e t s naar huis

( le e s ons

S i n t - A g a t h a -Rode . De

ln

r e k. o r d

ng­

n o rmen

b e p à a l d l wa s

�ummer ) s l e pe n : h e t w a s e e n mo o i e dag ui t de D o o d e B e md e - ge s c l1 i c d r n i s .

k l ee f k ru i d e n

Maar verge t e n w e t o c h vooral n i e t h e t s uc c e s o pt r e d e n van d e c o c o r t n ­

spr i ng

re nde Fan ( ne ) pl o e g . D e charmante " ge br ui k-d e - j ui s t e - tand pa s t d L ornile s ,

w a r en

om

zwaar

genoeg

h e t verl egen 11e n-ik-w o u-ook-no g -eve n - d e - gr o e t e n-doe n-aan " w u i f j e o e n e e n later d o or d e prod uc e r a fg e u t r a ft v e ndelzn�aien h e b b e n mo n i 8 g l i m ­ lach ge t o v e r d o p d e monden v a n de t h u i s b l i j vers , l i g vere n i gd o p Bar ts '

vo l b l oed

b e t r o k k en

v e rdween ,

de

v i j ve r

te

o l i fa n t e n staan voor

a l t i j d in z i j n gehe uge n ge gri f t . Een v o l l e 15000 frank kon h i j zi j n n i e uwe rugzak o p z i j n ni e uwe

v e r t rok k en

hu i s

de v o o r z i t s t e r van de j ur y me t z i j n c harmes

toch n o g j o n g ! )

6

toch

het

in

programma v a n G i l e n Mar i n a "Le v e n e n La t e n Le v e n " .

Mo e i t e loos s t r i k t e h i j

er

1 9 / 9 . 0 n d an k s

waarvan e n k e l e

�o z e l ­

ko t . T o t z o v e r e e n zondagavo n d v e r s l a gj e .

we

dan

g e l open terug

van o nze c o r r e s pondent i n haar l u ie ze t e l :

���

v i j ver

vooraan

naar

naar

vek l aard te

l open . En

van

Leuven

w a n de l i n g

ten

a l so f

het

betrokken

te

r e ge n e n

maar Sint

geen

< groot

v r i j w i l l i ge r s

d e z e worst e l i n g

te

vanu i t

ge� specteerd

er

het

Oud-Hev er l ee ,

brandnete l s ,

R e u z eb a l sem i en

waarom

JNM

naar

v e r s t a an

te

d i c h t ge g r oe i d m e t

metershoge

was , begon

omwi l l e

C we l

geh e e l

het

z a ad l . D i t

' we g '

. Va n u i t weer ,

reden

n i et

we

l i ep

SAR

zijn

v e r de r

on m i dde l l i j k

J o r i s -Wee r t . n a

h ebbe n . Z o

n i et

daar

dez•a

de

l euke

e i n de .

'1.v,1,1

Gee r t

Robb e r ec h t s . \.

, v'v\,/ ·-

_ llt'

,, " ,;..._

" -1. ;

,- -

,,,...

\.

'

/C• �

�--


4

5

uerslagen

���-

B . R . T . OP EERSTE ZONDAG VAN

1 88 OPG E S C H RIKT DOOR J . N . M . -BENDE .

VOE T TOCHT DOORHEEN D E D I JLEVALLE I

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 000

• • •

Z a t e rdag waren

H e t b e s tuur w i l van de

ge l e g e nhe i d g e b r u i k maken o m Maar t e n t e

fe l i ­

c i t e r e n m e t z i j n s c h i t t e r e n d e o p t r e d e n o p d e Be l gi s c h e T e l e v i s i e , h e t w e lb e ke nde

( wat i s h i j

en wist o o k de manne l i j ke j ury - l e d e n door

een o n g e z i e ne d e s k un d i ghe i d te verba ze n .

Vooral het

f e i t da t z i j n te­

ge n s p e l e r h i er d o o r met verstomming was ge slagen was een h a n d i �e E e n z u i d -amerikaanse i j s vo ge l

( koekoe

• • •

??? ) ,

o p V l i e land zag e n d e geluidsc ommunika t i e b ij

ze t .

h e t he i d e k r ui d d a t h i j

we

een

rond

e i ndje

r i ch t i n g

uit

v e r l o s t en

een

put . I n

verdwenen

de

J N M ' er s

op

O t t i gn i es

v i j ver

we

en

k i l le

post . M et

tot

de

wee r , tre i n

F l o r i va l , waar

w i n te r t a l i n gen w a a r . V a nu i t

t r o k k en . Naast

enk e l e

het

en

r o ek e l o z e

open

w a s , n amen

ve l d

in

we

we

de

v e r v a l l en en

weg

in

doo r

het

v l i egende

bos

naar

padden spoor l oos

f o r ma t i e

b u i z e rd , d i e s t a k en

een

k i k kers

, waar

19

we

een

F l or i v a l

f i e t s naar huis

( le e s ons

S i n t - A g a t h a -Rode . De

ln

r e k. o r d

ng­

n o rmen

b e p à a l d l wa s

�ummer ) s l e pe n : h e t w a s e e n mo o i e dag ui t de D o o d e B e md e - ge s c l1 i c d r n i s .

k l ee f k ru i d e n

Maar verge t e n w e t o c h vooral n i e t h e t s uc c e s o pt r e d e n van d e c o c o r t n ­

spr i ng

re nde Fan ( ne ) pl o e g . D e charmante " ge br ui k-d e - j ui s t e - tand pa s t d L ornile s ,

w a r en

om

zwaar

genoeg

h e t verl egen 11e n-ik-w o u-ook-no g -eve n - d e - gr o e t e n-doe n-aan " w u i f j e o e n e e n later d o or d e prod uc e r a fg e u t r a ft v e ndelzn�aien h e b b e n mo n i 8 g l i m ­ lach ge t o v e r d o p d e monden v a n de t h u i s b l i j vers , l i g vere n i gd o p Bar ts '

vo l b l oed

b e t r o k k en

v e rdween ,

de

v i j ve r

te

o l i fa n t e n staan voor

a l t i j d in z i j n gehe uge n ge gri f t . Een v o l l e 15000 frank kon h i j zi j n n i e uwe rugzak o p z i j n ni e uwe

v e r t rok k en

hu i s

de v o o r z i t s t e r van de j ur y me t z i j n c harmes

toch n o g j o n g ! )

6

toch

het

in

programma v a n G i l e n Mar i n a "Le v e n e n La t e n Le v e n " .

Mo e i t e loos s t r i k t e h i j

er

1 9 / 9 . 0 n d an k s

waarvan e n k e l e

�o z e l ­

ko t . T o t z o v e r e e n zondagavo n d v e r s l a gj e .

we

dan

g e l open terug

van o nze c o r r e s pondent i n haar l u ie ze t e l :

���

v i j ver

vooraan

naar

naar

vek l aard te

l open . En

van

Leuven

w a n de l i n g

ten

a l so f

het

betrokken

te

r e ge n e n

maar Sint

geen

< groot

v r i j w i l l i ge r s

d e z e worst e l i n g

te

vanu i t

ge� specteerd

er

het

Oud-Hev er l ee ,

brandnete l s ,

R e u z eb a l sem i en

waarom

JNM

naar

v e r s t a an

te

d i c h t ge g r oe i d m e t

metershoge

was , begon

omwi l l e

C we l

geh e e l

het

z a ad l . D i t

' we g '

. Va n u i t weer ,

reden

n i et

we

l i ep

SAR

zijn

v e r de r

on m i dde l l i j k

J o r i s -Wee r t . n a

h ebbe n . Z o

n i et

daar

dez•a

de

l euke

e i n de .

'1.v,1,1

Gee r t

Robb e r ec h t s . \.

, v'v\,/ ·-

_ llt'

,, " ,;..._

" -1. ;

,- -

,,,...

\.

'

/C• �

�--


6 T R E K TELL I NG

OP

DE

Eannalia

' Z WEER '

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Z a t erdagmor gen ,

1 0/ 1 0 , 7 . 30

u . P l aats

van

" zwee r " , " w r a t "

of

" pu k k e l

aan

de

Gasthu i sb e r g . H et

erg

het

een

goede

k l aa r

weer

en

w o r de n . E r

stak

een

genoeg er

in

maar

de

3

JNM ' e rs

het

gebeuren : de Om

be l o o f de

stev i g e

v e r k eerde

wind

op

en

r i ch t i n g . Het

a a n we z i g

w a r e n . Nu

t r ek t e l l i n g di e

was de

was

wel

zat

te

j ammer

sp i j t i g

dat

v l i e g b e e s t en

zel f

te

b e g i nnen wens

zaam , 1988

ik

i e dereen een

de

getrakteerd n i et

geh e l e

op

d e z e l fde . Voo r a l

boven

Bertembos

bee t j e

10. 10

u.

9 . 30

er

met

1 0 . 20

u.

een

zu i den . Na Een

w i j fj e

l an g

o v e r g e v l ogen w a k k e r e n de

die

en

een

b l auwe

er

veel

j u v en i e l e

h av i k

was

da a r

de

hel e

v o o r m i ddag

of

k r aa i en . Om

boom l eeuwer i k en

!

Een

b e l angr i j ke gebeurten i s

Het

was

een

sentimenteel

k i ek en d i e f

bracht

er

ook

het

z u i den

enk e l e

en k e l e

v l i eg e n d

uit

k wamen n aar

tel escoop

deze

ons

en

zal

er b i j

en

om

naar

h et

5

U, 'Pi.. e-t

boe r e n z w a l uwen . Om

el f

k wam

het

a a l s c h o ve r s . Z e door dat

de ze

wind zo

met

h o og t e p u n t

v l ogen , tegen

w a ren

ze

van onze

onmoge l i j k

on g e v e e r

45

t r e k tel l i n g :

aan

z i n , heel te

het

ver

t e l l en . We r e i zen

een

groep weg

NLet vallemi

w a r en . Verder

:Juni.. ,

het

het

van

k lein

gr u t , v o o r n a me l i j k

v i n k e n , grasp i e p r e s , ve l d l eeuwer i k e n , k n eus e n dat

s o or t . De

zel fs

een

3

JNM ' er s

g e s l aagde

moch ten

toch

a n d e r en

n i e t k l ag en , h e t

van was

de

arme

l evan '

n i e t gekni p t worden

bvv111 en. de

( 1 9-12

tot

!?

22-1 2 )

weit

.i.n het ,u__ et 11uzaA de

bvvm

wM

de <o(ueen.

a.L1 eeri ll.i.e;ten.d;en.J;-e-l

J-V<Li.A 'het het

wou

KaAel en. 1rU_j. ",tanden. eA veAbi__f. ":tvu:i bi..j

wi.rtdje kwam vp weit

,.._

,,._

'f o o

�0 0 � 'ê�

en. he;t boompj e lf..i.ng.

naaA de <1.1eit weit

IJaA.t J-aalf.de üe .-nen,i en.

Item "neA. ,

.i.n ",tukje,i

.i.n de au:ta '" waAen.

namelijk

0, boom itedeeld ,tu,, " en_ de á11.amen zondag

euh •

maandag

enkele mensen werken d e res t i s naar h u i s o f b i j

dinsdag

• .

werken Boer Vanderveken

e i e r- , k i p- , s tro- , pi ts-en b i j t-fighting

en j a hoor ,

bu i ten

in he t water vallen werd e r ook nog gewerkt ! ! ! AANDACHT ! ! !

E e n vrouwenpersoon van - ongeveer 1 5 jaar werd gebeten door d e hond • rnno

H e t m e i s j e gebruikt de s c h u i l naam ' Truus D i s te l ' . OPGE LET ! Truus D i s t e l een

k r i oe l de

stoute fazanten d i e

Ulant

en

s c h a tten

laten

lt� je het ni..e;t iteJÁ-<'Jt

knal�kend

aanen

en

weAkemi

1�i..-1 "c/u.en

kepen

h a a s t t en . De

de

stervende bomen d i e doodgaan en o r n i ­

R I ETMAA i e nz . WERKKAMP

De

maandag-nacht

hal f

. .

zaterdag

g e z i c h t ve l d .

nog

' Leven •

NLet

:

i n p l anten .

HET

wat

bu i zer ds . s p e r w e r s

h u i s-

Gelukkig

en- G e e r t A . .

was natuu r l i j k he t TV-debuut van B ar t V .

zeer geladen programma

h a z e l wormen e n weerloze hage d i s s e n o p e te n ,

f l addereden

z u i dwaar t s . N o g

omgewa a i de

verdween

z i ch

nog

a l dan

een

h oo fden

l at e r

wind

t o r e n v a l k en

en

vol gen

k w a rt i et j e

b l ee f

wat : 4

onze

s p e r w e r s , to r en v a l k en

er

v o o r du r e n d

toren v a l k e n

B e r tembos

k wam

en

en

we

sperwers , bu i zerds

weer

boven

m e l o d i eus

boven

opdagen

showen

k wam

w e r den

b u i zerds , s p e r w e r s

r o o f v o g e l s e n s a t i e . Om

een

ochtend

l eer-

vormend e n natuur l i j k ook vormend toe

thologen gespec i a l i seerd

Gedurende

7

zit

in

vergevorderd s tadium van hondsdol h e i d ! Verscheidene personen werden reeds

l e l i j k toegetake l d . Wanneer u haar z i e t, maak dan da t u weg be nt o f l e i d t haar a f me t

een k i p i n

e e n g r o te kom m e t wate r .

trek t e l l i n g .

Steten

�11011.

1


6 T R E K TELL I NG

OP

DE

Eannalia

' Z WEER '

0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Z a t erdagmor gen ,

1 0/ 1 0 , 7 . 30

u . P l aats

van

" zwee r " , " w r a t "

of

" pu k k e l

aan

de

Gasthu i sb e r g . H et

erg

het

een

goede

k l aa r

weer

en

w o r de n . E r

stak

een

genoeg er

in

maar

de

3

JNM ' e rs

het

gebeuren : de Om

be l o o f de

stev i g e

v e r k eerde

wind

op

en

r i ch t i n g . Het

a a n we z i g

w a r e n . Nu

t r ek t e l l i n g di e

was de

was

wel

zat

te

j ammer

sp i j t i g

dat

v l i e g b e e s t en

zel f

te

b e g i nnen wens

zaam , 1988

ik

i e dereen een

de

getrakteerd n i et

geh e l e

op

d e z e l fde . Voo r a l

boven

Bertembos

bee t j e

10. 10

u.

9 . 30

er

met

1 0 . 20

u.

een

zu i den . Na Een

w i j fj e

l an g

o v e r g e v l ogen w a k k e r e n de

die

en

een

b l auwe

er

veel

j u v en i e l e

h av i k

was

da a r

de

hel e

v o o r m i ddag

of

k r aa i en . Om

boom l eeuwer i k en

!

Een

b e l angr i j ke gebeurten i s

Het

was

een

sentimenteel

k i ek en d i e f

bracht

er

ook

het

z u i den

enk e l e

en k e l e

v l i eg e n d

uit

k wamen n aar

tel escoop

deze

ons

en

zal

er b i j

en

om

naar

h et

5

U, 'Pi.. e-t

boe r e n z w a l uwen . Om

el f

k wam

het

a a l s c h o ve r s . Z e door dat

de ze

wind zo

met

h o og t e p u n t

v l ogen , tegen

w a ren

ze

van onze

onmoge l i j k

on g e v e e r

45

t r e k tel l i n g :

aan

z i n , heel te

het

ver

t e l l en . We r e i zen

een

groep weg

NLet vallemi

w a r en . Verder

:Juni.. ,

het

het

van

k lein

gr u t , v o o r n a me l i j k

v i n k e n , grasp i e p r e s , ve l d l eeuwer i k e n , k n eus e n dat

s o or t . De

zel fs

een

3

JNM ' er s

g e s l aagde

moch ten

toch

a n d e r en

n i e t k l ag en , h e t

van was

de

arme

l evan '

n i e t gekni p t worden

bvv111 en. de

( 1 9-12

tot

!?

22-1 2 )

weit

.i.n het ,u__ et 11uzaA de

bvvm

wM

de <o(ueen.

a.L1 eeri ll.i.e;ten.d;en.J;-e-l

J-V<Li.A 'het het

wou

KaAel en. 1rU_j. ",tanden. eA veAbi__f. ":tvu:i bi..j

wi.rtdje kwam vp weit

,.._

,,._

'f o o

�0 0 � 'ê�

en. he;t boompj e lf..i.ng.

naaA de <1.1eit weit

IJaA.t J-aalf.de üe .-nen,i en.

Item "neA. ,

.i.n ",tukje,i

.i.n de au:ta '" waAen.

namelijk

0, boom itedeeld ,tu,, " en_ de á11.amen zondag

euh •

maandag

enkele mensen werken d e res t i s naar h u i s o f b i j

dinsdag

• .

werken Boer Vanderveken

e i e r- , k i p- , s tro- , pi ts-en b i j t-fighting

en j a hoor ,

bu i ten

in he t water vallen werd e r ook nog gewerkt ! ! ! AANDACHT ! ! !

E e n vrouwenpersoon van - ongeveer 1 5 jaar werd gebeten door d e hond • rnno

H e t m e i s j e gebruikt de s c h u i l naam ' Truus D i s te l ' . OPGE LET ! Truus D i s t e l een

k r i oe l de

stoute fazanten d i e

Ulant

en

s c h a tten

laten

lt� je het ni..e;t iteJÁ-<'Jt

knal�kend

aanen

en

weAkemi

1�i..-1 "c/u.en

kepen

h a a s t t en . De

de

stervende bomen d i e doodgaan en o r n i ­

R I ETMAA i e nz . WERKKAMP

De

maandag-nacht

hal f

. .

zaterdag

g e z i c h t ve l d .

nog

' Leven •

NLet

:

i n p l anten .

HET

wat

bu i zer ds . s p e r w e r s

h u i s-

Gelukkig

en- G e e r t A . .

was natuu r l i j k he t TV-debuut van B ar t V .

zeer geladen programma

h a z e l wormen e n weerloze hage d i s s e n o p e te n ,

f l addereden

z u i dwaar t s . N o g

omgewa a i de

verdween

z i ch

nog

a l dan

een

h oo fden

l at e r

wind

t o r e n v a l k en

en

vol gen

k w a rt i et j e

b l ee f

wat : 4

onze

s p e r w e r s , to r en v a l k en

er

v o o r du r e n d

toren v a l k e n

B e r tembos

k wam

en

en

we

sperwers , bu i zerds

weer

boven

m e l o d i eus

boven

opdagen

showen

k wam

w e r den

b u i zerds , s p e r w e r s

r o o f v o g e l s e n s a t i e . Om

een

ochtend

l eer-

vormend e n natuur l i j k ook vormend toe

thologen gespec i a l i seerd

Gedurende

7

zit

in

vergevorderd s tadium van hondsdol h e i d ! Verscheidene personen werden reeds

l e l i j k toegetake l d . Wanneer u haar z i e t, maak dan da t u weg be nt o f l e i d t haar a f me t

een k i p i n

e e n g r o te kom m e t wate r .

trek t e l l i n g .

Steten

�11011.

1


8

Ik

-� 11 11

�qt

?. .L �

17 µ, z r_v 1 � c ':. � i rt t of

� o 'l 'l

�i j w a t

V '3 1

: f' :

�e

l i "< t

�o e t

ik

i j '1

�. � ve

j "- �: r � n

Al

1 r 1b l e n n .

f"i." :, r -. � ! f 3

k r i j ;,3 9 '1 .

1 1 � t j f3

'J

� 'î

i ::

.-1

1

L ;<

t r 1 ·: J i l .

� : r.

� , .,

u r f l'"'\

'1 �

�-

•' t., ' 1 1

(f1e t

rY1 ' 0 ;

._;

J .:i 3 h

( ri ;, a m

J � M- l i d

het

rl e

adr�s b i '

tegen W I L L Y VERBEKE ! ! !

:

Stuur een foto + weke l i j ks aan

en er i e ts ik via mijn vele magisc he kracht

drankj e n i et helpt dan z a l i k j e een

3572 Bfr .

Leven.•

. •

n a ar me op

en

voo�

wortel sap i s . )

dit

. •

Maar , waar was Gi l ? ( spannend hé ) De proe fopnamen ( Gi l was .reeds aangekomen ) wat een

pensee l ke v e r l arve

ee t ,

antwoordde Maarten : "verf ! " ( ook

de

j ury lachte ) .

Maarten won deze proefopnamens . Na een korte paus e , waar v e e l gedronken werd ( 't was grat i s ) , werden W i l l y , Maarten , Mar i n a ,

ik bekenn en dat

Zo ,

zorgden

echt spelen !

gebeurde

centimeter

. • •

eens duchtig onder handen genomen .

v o lstond w e l . Nu zouden ••e 'het s p e l voor

B i j het eerste app l aus kreeg de reg i s seur Jaak Verdoodt al b i j n a een

e rna n i e ts ergs

meer . O f toch

Wat zegt u? Maarten d i e een m i s d e vogelvraag !

antwoord g a f op Ach ,

ik

het

voor

vrij

wreed p lezant vond .

niet

D i r k heus nog wel zullen z i en .

1-1

twee ' fusées '

2-1

vele katers man . ,

v l ucht een klas u i t

19-12- ' 87

popu l i e r , steekt Waversebaan over

30-1 2- ' 87

vrouwen met baarden , frui tsapdrinkend op het congres te Wuustwez e l

Als

e e n heuse JNM-sf ee r .

gel i e fde

vergissen

is

. • • . . • . . • .

( vul maar i n ) .

ser i e u s .

ik dat we vanuit betrou wbare b r o n weet

leraar ,

een schm i n k l aag van v i j f

hartaanval . He t pu b l i e k was aan het zwaa i e n met een vlag ' ! Hoger-Lage ; toestanden i n _ z i j n programma , d a t kon natuur l i j k n i e t . B u i te n het gekke smoelen trekken i n d e camera

ke gebeur teni s . Nu , EX-voo rzitte r e e n belangr i j

4-1

buurt verkennen en .

ver l i epen zeer v l o t . Maarten zorgde ervoor dat er g e l achen kon worden . Op de vraag

worden v a n onze Uitera ard was h e t oude sok

WAARNEMINGENTJES

de

leiding.

.

je luLi.d

en Het congres was over het algeme

getreu rd ,

bonussen .

Meteen kregen we een ron d l e i d i ng onder haar

0

Truus en Spaghe tti

2

Ik ging al even

HET CONGRES

moet

50 punten en 3bonussen . W i l ly

daar zag i k ze , ze stond voor m i j . . Mar i na .

:STAAT HlJ 41 /�s c H- iE.A/ .A- c:::.H TE/Z 1.! Toch

me t

terecht b i j de BRT .

(j'@M j}[N (Ftf& � ./) -JERWIJ'L U Dl T L-E�s T "

l!'N LEUV

K l e i n s feervers lag

'(!!}0/l Jj� /}JjJ � iff&M�&/?lfJ�1? �

l 'JQ(X) Eji. '!J"o,/tj!./M

Na een l euke tre in-en tram re i s kwamen we

onge­ voorsc hr i j ven ( D i t dran k j e i s totaal

iA r;ned.

ç,:>

moest z i c h tevreden s t e l len met 40 punten

en dan

prober en te doen . Wannee r

len dat h e t hoo fdbe s tandd ee l vaarl i j k . Ik kan j e al vertel S t e faantas tisch e spreu k

*

j r i � f sch r i j v e r gek e n d ) .

is niet hopelo os

Hier volgt mijn reme d i e

ë i nd igd

w i l len antwoo rden : p l e e g geen z e l f­

ik h i erop h e t v o l gen de

A l s groot deskun dige zou moord ,

en

HENS heeft het gehaald

De ui teinde l i j ke s tand : Maarten i s ge-

� e s � h i f t e � e r � n o l'"'\ 8 � r n � -' t � v r 3 = � ri . Z · � g o � e e n e g a a l b r u i ri J e � r , , , � n e l k c h o c o l � r l e • J i � a r l i j k

dnen

En j a , onze MAAATEN

k

· Ie

( 3 j a n . 1988 )

LEVEN . . . en l a ten le ven

,:: -i n 1 a h � Ç : � n

k r i j gen?

E an ra�eloos

zal

rn

9

z e g e; " " ? '

Fanny

ik

•r. rt g

r · i ! n h u i _J

i5•

jij

F �nny ,

rof

1 Á v � ri s 1 r � .-, t

� b a ri k e n � , l i

� •3: 1J 3 S 5 8 Tï

te

r a n ri q

t 3 'l : e

L L i f s t ri

hij

de

dan

zou

contac l enzen

.J

( wa t

. ,

nen gebruiken)

"

pun t e n

Maarten t i e n

meer had gehad ,

hij

goed

zou

r i cht aan de b r i l · van Maarte n ) .

kun­

naar

"

we l ?


8

Ik

-� 11 11

�qt

?. .L �

17 µ, z r_v 1 � c ':. � i rt t of

� o 'l 'l

�i j w a t

V '3 1

: f' :

�e

l i "< t

�o e t

ik

i j '1

�. � ve

j "- �: r � n

Al

1 r 1b l e n n .

f"i." :, r -. � ! f 3

k r i j ;,3 9 '1 .

1 1 � t j f3

'J

� 'î

i ::

.-1

1

L ;<

t r 1 ·: J i l .

� : r.

� , .,

u r f l'"'\

'1 �

�-

•' t., ' 1 1

(f1e t

rY1 ' 0 ;

._;

J .:i 3 h

( ri ;, a m

J � M- l i d

het

rl e

adr�s b i '

tegen W I L L Y VERBEKE ! ! !

:

Stuur een foto + weke l i j ks aan

en er i e ts ik via mijn vele magisc he kracht

drankj e n i et helpt dan z a l i k j e een

3572 Bfr .

Leven.•

. •

n a ar me op

en

voo�

wortel sap i s . )

dit

. •

Maar , waar was Gi l ? ( spannend hé ) De proe fopnamen ( Gi l was .reeds aangekomen ) wat een

pensee l ke v e r l arve

ee t ,

antwoordde Maarten : "verf ! " ( ook

de

j ury lachte ) .

Maarten won deze proefopnamens . Na een korte paus e , waar v e e l gedronken werd ( 't was grat i s ) , werden W i l l y , Maarten , Mar i n a ,

ik bekenn en dat

Zo ,

zorgden

echt spelen !

gebeurde

centimeter

. • •

eens duchtig onder handen genomen .

v o lstond w e l . Nu zouden ••e 'het s p e l voor

B i j het eerste app l aus kreeg de reg i s seur Jaak Verdoodt al b i j n a een

e rna n i e ts ergs

meer . O f toch

Wat zegt u? Maarten d i e een m i s d e vogelvraag !

antwoord g a f op Ach ,

ik

het

voor

vrij

wreed p lezant vond .

niet

D i r k heus nog wel zullen z i en .

1-1

twee ' fusées '

2-1

vele katers man . ,

v l ucht een klas u i t

19-12- ' 87

popu l i e r , steekt Waversebaan over

30-1 2- ' 87

vrouwen met baarden , frui tsapdrinkend op het congres te Wuustwez e l

Als

e e n heuse JNM-sf ee r .

gel i e fde

vergissen

is

. • • . . • . . • .

( vul maar i n ) .

ser i e u s .

ik dat we vanuit betrou wbare b r o n weet

leraar ,

een schm i n k l aag van v i j f

hartaanval . He t pu b l i e k was aan het zwaa i e n met een vlag ' ! Hoger-Lage ; toestanden i n _ z i j n programma , d a t kon natuur l i j k n i e t . B u i te n het gekke smoelen trekken i n d e camera

ke gebeur teni s . Nu , EX-voo rzitte r e e n belangr i j

4-1

buurt verkennen en .

ver l i epen zeer v l o t . Maarten zorgde ervoor dat er g e l achen kon worden . Op de vraag

worden v a n onze Uitera ard was h e t oude sok

WAARNEMINGENTJES

de

leiding.

.

je luLi.d

en Het congres was over het algeme

getreu rd ,

bonussen .

Meteen kregen we een ron d l e i d i ng onder haar

0

Truus en Spaghe tti

2

Ik ging al even

HET CONGRES

moet

50 punten en 3bonussen . W i l ly

daar zag i k ze , ze stond voor m i j . . Mar i na .

:STAAT HlJ 41 /�s c H- iE.A/ .A- c:::.H TE/Z 1.! Toch

me t

terecht b i j de BRT .

(j'@M j}[N (Ftf& � ./) -JERWIJ'L U Dl T L-E�s T "

l!'N LEUV

K l e i n s feervers lag

'(!!}0/l Jj� /}JjJ � iff&M�&/?lfJ�1? �

l 'JQ(X) Eji. '!J"o,/tj!./M

Na een l euke tre in-en tram re i s kwamen we

onge­ voorsc hr i j ven ( D i t dran k j e i s totaal

iA r;ned.

ç,:>

moest z i c h tevreden s t e l len met 40 punten

en dan

prober en te doen . Wannee r

len dat h e t hoo fdbe s tandd ee l vaarl i j k . Ik kan j e al vertel S t e faantas tisch e spreu k

*

j r i � f sch r i j v e r gek e n d ) .

is niet hopelo os

Hier volgt mijn reme d i e

ë i nd igd

w i l len antwoo rden : p l e e g geen z e l f­

ik h i erop h e t v o l gen de

A l s groot deskun dige zou moord ,

en

HENS heeft het gehaald

De ui teinde l i j ke s tand : Maarten i s ge-

� e s � h i f t e � e r � n o l'"'\ 8 � r n � -' t � v r 3 = � ri . Z · � g o � e e n e g a a l b r u i ri J e � r , , , � n e l k c h o c o l � r l e • J i � a r l i j k

dnen

En j a , onze MAAATEN

k

· Ie

( 3 j a n . 1988 )

LEVEN . . . en l a ten le ven

,:: -i n 1 a h � Ç : � n

k r i j gen?

E an ra�eloos

zal

rn

9

z e g e; " " ? '

Fanny

ik

•r. rt g

r · i ! n h u i _J

i5•

jij

F �nny ,

rof

1 Á v � ri s 1 r � .-, t

� b a ri k e n � , l i

� •3: 1J 3 S 5 8 Tï

te

r a n ri q

t 3 'l : e

L L i f s t ri

hij

de

dan

zou

contac l enzen

.J

( wa t

. ,

nen gebruiken)

"

pun t e n

Maarten t i e n

meer had gehad ,

hij

goed

zou

r i cht aan de b r i l · van Maarte n ) .

kun­

naar

"

we l ?


·11

10

l\ETI\0 1• • •1

na c h t e ga a l z o n g

De in H.V. ; o m 1 u 30

de was

h e t grauwe Z o a l s aan geko n d i gd i n h e t

voor-

r ubr i e k :

h i e r plaa t s e n w e

ar t

no g v o l o p

zong op

twee

e n 1 a a n d e vi j ve r

plaa t s e n

gr o t e

w e f ü' o o k e e n ral le nge l u i d gel;o o rd

r o nd d e

van S . A . R . ; daar h e b i k t r o u ­

plas

( e e n h e r haald k è • • k è • • k è •

Maar he t i s vooral d e c e t t i ' s zanger d i e

. · :� ,ó;

· v

.CJ,; x:1 ..

i k me e r b i j dat te h o r e n

a nd e -

r e n e e n v l e ugj e w e e m o e d o proe pe n ,

.

h e b neergeze t : was .

�--

een

D ui t s e r i ng w e r d ge vange n ; i e t s i n D e W i e l e waal

l i n g j a ge n e n t o t nu t o e t e n onre c h -

t e b e s c h e i d e n v e r b o r ge n geb leve n t a l e n t e n i n h u n p e n d o e n krui pe n : u ook een van die

le d e n d i e

d e r s t aande t e ks t j e ,

' S NACHTS :

' s nac h t s . R e s ul t aa t :

waterral ,

ook 1

zang­

o v e r d i e rare v o g e l m i s s . : h i e n lat e r n o g

o nze vr i e n d z we e g ,

maar

om 22u40 ( t w e e

uur na z o n s o nd e r gang ) . T o t z o v e r m i j n d u i s t e re e r var i n g e n i n de D i j l e ­ valle i ;

e

2/7/ 1 976 =3 j g . ) de D i j l e -

( e n terug)

t us s e n

)

i i n d i n g s t a a t vas t :

v o l �e n d j aar a l l e n by night daarh e e n !

meer koe t ,

y�c\.._

1 98 8 !

bui t e n a l l e v e r wa c h t i nge n e n v e r b l uf­

wat er sn i p ,

spri nkhaanr i e t za n ge r , blauwbor s t ,

t e r u g naar

fuu t ,

daarna wat u i t le g :

nac h t e gaal ,

c e t t i ' s zange r ,

���B����:-

-� _._.,._.�"--·

4'�.

is werke l i j k on g eloo f l i j k wat e r in d e nac h t e l i j ke ure n zoal

k w e e l t in ons D i j levalle i t j e . E er t s o ps o m m e n , hoe n ,

I k no t e e r d e

vo ge l

t e r wi j l h i j e i nd A p r i l me t e e n

De v o l g e n d e d a g b e n i k n o g t e r ugge gaan :

d o o r Paul G r o o t a e r t s

In de nac h t van 3 o p 4 m e i h e b i k h e t e r o p gewaagd ;

Het

da t

u h e b t h e t v a s t o o k a l mee gemaak t !

v a l l e i doorkr a s t van H e v e r l e e t o t S i n t - A ga t ha-Rode

fend !

Z O '.l g

De voge l i n k w e s t i e l i j d t

i k k o n we l een koe koe k d u i d e l i j k horen z i n g e n e n dit

bent

z i c h a fvraa g t wát t e s c h r i j ve n? L e e s he t o n -

( Va l l e i nr . 3 :

1 0 e n 2 uur

verbazend

(ook e e n ledenboekje n . v . d . r . ) .

To t z o v e r d e z e e e r s t e RETR O , DE DI JLEVALLEI

zo

( s i c ! ) w e l e e n e r g o nge w o o n b e s t aa n want v o l ge ns Marc he e f t h i j e e n t e r r i t o r i um van m e e r d a n 2 0 hec tare n ,

f r i s s e ak t i e v e w i nd d o o r o n z e a fd e -

_,__.

) da t n i e t

De e x plo s i e ve z a n g d i e e r g b e k e nd i s b i j d e z e

was z e ke r t o t � p e e n h a l v e ki l o m e t e r t e hor e n .

in

h e t b e s t e geval z a l he t n i e t a f l a t e npi o n i e r s

r o nd 2u w a s d a t o n ge v e e r he t e n i çe ge l u i d

s t r o fe v a n 5 mi nut e n z ond e r o nd e r bre k i n g !

de e n t ho u s ias m e van de

(1

te O . H .

De r a ns u i l ke f t e a a n de E5 t e rw i j l de bosui l op d r i e plaa t s e n

Somm i ge r e t r o - t e ks t e n z u l l e n m � n i ge bij

De

S.A.R.

volop z o n g ( S . A . R . , S . J . W . , O . H . ) .

re r e d e n •te e l l e e s ge no t b e z o r gd e n .

lac h s pi e r d J e n k r i e b e l e n ,

te

vijver

th ui s te b r e nge n was .

snorden e n d i e o n s om e e n of a n de-

···/·

en

O n v e r wac h t ware n dan w e l 2 blauw bo r s t e n a a n d e v i j ­

v e r t j e s h e lemaal acht eraan d e

t j e s d i e we i n o ud e Val l e i i n o p -

1 in O . H ,

in S.A.R. ,

be z i g . De r i e t zange r was w e l s c h aars : 1 a a n

g o r z e nr i e t ve ld t e S . J . W .

aan he t s t a t i o n ) .

i ke l -

4 plaa t se n : 2

v o ge l a a n h e t s t a t i o n t e O ud - H e v e r l e e z o n g o m 22u40 e n hij

s pr i nkhaa n r i e t z a n g e r

w o o r d j e b e g i nn e n w e me t e e n ni e uw e

op

..

,_

��·�,! ."��-� . '-�·�::.:..:. ·· .· � .., ·: --:� "f':. ))}-.

water­

" .

r i e t zanger;

ransuil en b o s ui l ,

a l l e s hier e n daar o v e r s t e m d door k i kke r ge kwaak . ........ -� .._.:

•• T·•• .

��--::..


·11

10

l\ETI\0 1• • •1

na c h t e ga a l z o n g

De in H.V. ; o m 1 u 30

de was

h e t grauwe Z o a l s aan geko n d i gd i n h e t

voor-

r ubr i e k :

h i e r plaa t s e n w e

ar t

no g v o l o p

zong op

twee

e n 1 a a n d e vi j ve r

plaa t s e n

gr o t e

w e f ü' o o k e e n ral le nge l u i d gel;o o rd

r o nd d e

van S . A . R . ; daar h e b i k t r o u ­

plas

( e e n h e r haald k è • • k è • • k è •

Maar he t i s vooral d e c e t t i ' s zanger d i e

. · :� ,ó;

· v

.CJ,; x:1 ..

i k me e r b i j dat te h o r e n

a nd e -

r e n e e n v l e ugj e w e e m o e d o proe pe n ,

.

h e b neergeze t : was .

�--

een

D ui t s e r i ng w e r d ge vange n ; i e t s i n D e W i e l e waal

l i n g j a ge n e n t o t nu t o e t e n onre c h -

t e b e s c h e i d e n v e r b o r ge n geb leve n t a l e n t e n i n h u n p e n d o e n krui pe n : u ook een van die

le d e n d i e

d e r s t aande t e ks t j e ,

' S NACHTS :

' s nac h t s . R e s ul t aa t :

waterral ,

ook 1

zang­

o v e r d i e rare v o g e l m i s s . : h i e n lat e r n o g

o nze vr i e n d z we e g ,

maar

om 22u40 ( t w e e

uur na z o n s o nd e r gang ) . T o t z o v e r m i j n d u i s t e re e r var i n g e n i n de D i j l e ­ valle i ;

e

2/7/ 1 976 =3 j g . ) de D i j l e -

( e n terug)

t us s e n

)

i i n d i n g s t a a t vas t :

v o l �e n d j aar a l l e n by night daarh e e n !

meer koe t ,

y�c\.._

1 98 8 !

bui t e n a l l e v e r wa c h t i nge n e n v e r b l uf­

wat er sn i p ,

spri nkhaanr i e t za n ge r , blauwbor s t ,

t e r u g naar

fuu t ,

daarna wat u i t le g :

nac h t e gaal ,

c e t t i ' s zange r ,

���B����:-

-� _._.,._.�"--·

4'�.

is werke l i j k on g eloo f l i j k wat e r in d e nac h t e l i j ke ure n zoal

k w e e l t in ons D i j levalle i t j e . E er t s o ps o m m e n , hoe n ,

I k no t e e r d e

vo ge l

t e r wi j l h i j e i nd A p r i l me t e e n

De v o l g e n d e d a g b e n i k n o g t e r ugge gaan :

d o o r Paul G r o o t a e r t s

In de nac h t van 3 o p 4 m e i h e b i k h e t e r o p gewaagd ;

Het

da t

u h e b t h e t v a s t o o k a l mee gemaak t !

v a l l e i doorkr a s t van H e v e r l e e t o t S i n t - A ga t ha-Rode

fend !

Z O '.l g

De voge l i n k w e s t i e l i j d t

i k k o n we l een koe koe k d u i d e l i j k horen z i n g e n e n dit

bent

z i c h a fvraa g t wát t e s c h r i j ve n? L e e s he t o n -

( Va l l e i nr . 3 :

1 0 e n 2 uur

verbazend

(ook e e n ledenboekje n . v . d . r . ) .

To t z o v e r d e z e e e r s t e RETR O , DE DI JLEVALLEI

zo

( s i c ! ) w e l e e n e r g o nge w o o n b e s t aa n want v o l ge ns Marc he e f t h i j e e n t e r r i t o r i um van m e e r d a n 2 0 hec tare n ,

f r i s s e ak t i e v e w i nd d o o r o n z e a fd e -

_,__.

) da t n i e t

De e x plo s i e ve z a n g d i e e r g b e k e nd i s b i j d e z e

was z e ke r t o t � p e e n h a l v e ki l o m e t e r t e hor e n .

in

h e t b e s t e geval z a l he t n i e t a f l a t e npi o n i e r s

r o nd 2u w a s d a t o n ge v e e r he t e n i çe ge l u i d

s t r o fe v a n 5 mi nut e n z ond e r o nd e r bre k i n g !

de e n t ho u s ias m e van de

(1

te O . H .

De r a ns u i l ke f t e a a n de E5 t e rw i j l de bosui l op d r i e plaa t s e n

Somm i ge r e t r o - t e ks t e n z u l l e n m � n i ge bij

De

S.A.R.

volop z o n g ( S . A . R . , S . J . W . , O . H . ) .

re r e d e n •te e l l e e s ge no t b e z o r gd e n .

lac h s pi e r d J e n k r i e b e l e n ,

te

vijver

th ui s te b r e nge n was .

snorden e n d i e o n s om e e n of a n de-

···/·

en

O n v e r wac h t ware n dan w e l 2 blauw bo r s t e n a a n d e v i j ­

v e r t j e s h e lemaal acht eraan d e

t j e s d i e we i n o ud e Val l e i i n o p -

1 in O . H ,

in S.A.R. ,

be z i g . De r i e t zange r was w e l s c h aars : 1 a a n

g o r z e nr i e t ve ld t e S . J . W .

aan he t s t a t i o n ) .

i ke l -

4 plaa t se n : 2

v o ge l a a n h e t s t a t i o n t e O ud - H e v e r l e e z o n g o m 22u40 e n hij

s pr i nkhaa n r i e t z a n g e r

w o o r d j e b e g i nn e n w e me t e e n ni e uw e

op

..

,_

��·�,! ."��-� . '-�·�::.:..:. ·· .· � .., ·: --:� "f':. ))}-.

water­

" .

r i e t zanger;

ransuil en b o s ui l ,

a l l e s hier e n daar o v e r s t e m d door k i kke r ge kwaak . ........ -� .._.:

•• T·•• .

��--::..


12

13 r H L I EU Z C PG l'.m10

' '6 7 . G fi ü c l l'fAA!:i VOL'·.v,; � s t:�fr!r: I D '

?

èn � c onoiili e

l·1 i l i e u z o r ;; Ond e r

aeze

ti te l

het

t i j dscl:rift

i.et

z e t te

mi j

vond

i k on l 3n� E

i nteressant

een

" w e e k t e r i c h t e n " v ,o, n d e

c1 a n

he t

en

aenken

artikel

( l f. -6 -<3 7 ) .

K r � n i e t l: B n k

i n s !J i re è rde

in

t " ks t .

vo l !è e n è.e

O n n e r t u s s e n i s h� t ui t

a .::

l en s 1-i o " �1 e l de die

In

de

j ar e n de

de

O r n i t n o l og i s c ri e

leuze

de

ze

ae

de

Dat men

in

naam .

een

d e s on d anks die

a an d ac h t s ­

fel

de

ook

real i s t i s ch g e ­

het

obj ekt

van

die

akties

' 60

l e efmi l i eu .

He t

i n te rna t i o n a l e

d a t e r kri t i ek

kwam

op de

de

C l ub

van

rap p o r t

o n d e r o n s v a n n a a m we l (n.v. d.r:

ke n .

Ze

toekomst

kenn e n ,

de-

daarrnnd

b ra c h t

de

ve s t i g u e te

uit

presi dentde

ca.

30

aan

hulp bronnen ,

schot

aan m i l i euve r o n t re i n i g i ng . ) c on c l u s i e

' h u i d ig e g ro e i t renàs v e rvui l in g ,

van

an d e r z i j ds

di t

van

de

op

op

e en

rapport was

groei

op

deze

p l aneet

doorgaan ,

F i atfabrie­ een

in

de

n a t uu r ­

en

over­

imme r s :

de

grenzen

d e k o m e n d e h o n d e rd

binnen

is

er

het

op

rap p o r t

s t elde

d a t mensen

s l e c ht s v o l g en s vermeerdere n . zou z i j n zouden niet

dat

G evo l g de

een

volgens

r e k e n kund i g e

e en

van

deze

ove rbevo l k i ng

b e d r e i g eh �

had

z ich

Het

waren

kunnen voorz i e n

en

nogal de

met

z e l fs

S ommi g e n v e rg e l e k e n h e t

wel

de ons

theorie

kr i t i e k van

m e e t ku n d i g e

re e k s

eerder en

wa t

( vé é l

j a ar

gekomen .

M a l thus ,

pessimi st i sche

dus )

van

dit

i nnovat i e s

d i l emm a

ka n

theori e ,

o n d e rv o e d i n g d e m e n s h e i d t e c h n i sc h e

die

en voedsel

re e k s

trag e r

v e rdwi j n � n enzome e r s l e chts

te

van

in

stel len

n i ng

p l an t e -

de

als

dat

Er

wordt

g e houden

he t

is tot

nu

met

de

noch

op

de

p l an n i n g

bvb .

reke­ in

de

f a b r i ka t e n , l ange

t e rm e i n .

in het

p r o d u c e r e n maar

gered

zure

reg e n

Hier

l i gt

kon s t an t

d i e M a l t hus hebben .

die

de

houden

bossen

Ruhrge­

door

zonder

hun

in rekening

p r o du l< t i e

eeers t e

met

de

de

en

' ... Jantje, nergens aanzitten !'

de

o v e rh e i d .

de

O o l<

zou

kosten

zij

die

de

vero n t r e i n i g e n d e

b e dr i j ve n aanre k e n e n

te

he f fe n .

o v e r e en

Dit

komt

Ze

kan

b e d r i j v e n v e rp l i c h t en

m i l i eukos t e n .

d e r f k u n n e n b e s t r i j den

te

m e e b r en g t .

taak v a n

M I L I EUNOR1'1EN

l ei:;gen v a n te

aan

worden

geen

faktoren

D e c h em i s c h e - b e d r i j ve n b i ed

het

theorie

nade l e n

d e ze

toe

d i e rs o o r t e n

m.a.w.

p r i j sb e r e k en i n g van in

en

e c o n om i s c h e

" z x t e rn e "

b e s chouwd .

met

ze

het

op­

rekening

z e l f het m i l i eube­ daarb i j

m a a k t aan

IH LIEUBELASTH!GE!!

door

hetprincipe

via wé l

van

" de

vervui l e r

b e t a al t . "

Dat het schade

worden b e re i kt . Naderhand

Daarom

g e t; even s .

vast

t e \ie e g .

a b s o luut

z ul l en

s p i j tig

nil­

met

b r e n g e n d a t ve roorz aakt w o r d t d o o r d e

v o e d se l p rodukt i e e n u i t p u t t i n g van d e n a tuur l i j k e

hul pbronnen, onveran d e r d zouèen

ec onom i s c h e

houden

het verl i e s

A l s de " i n d us t ri a l i s a t i e ,

w e r e l db evo l k i n g ,

re Ke n i ng m o e t en

meesten

Opg e ri c h t

de

voedsel

het

ui t g e ­

l an d e n .

e n e rz i j d s

t e ko r t

van

de

b e s t a ande

pas

het

een w a r e s c h o k

l i j ke

b e l ang r i j ke

en

dat

d i r e c t e u r van

aan d a c h t

verwachten

was

aan t a s t ing

E om e ,

s t i c ht i n g ,

i n du s t r i e l e n

door

' 68

van

Particuli ere

l e e rd e n e n in

organ i E a t i e s

wi l l e n s

m i l i e u p rc t l �m<., t i e l<

zal

Chem ie houdt open huls voor publie k

ui t�ag

al l e v o rmen v a n � i l i euve rvu i l i ng ,

W i e l ew a a l j o n g e r e n

de

bewi j z en

sedert

al

j e u g d a f d e l i ng

h a él r

l e ve n

het

o n d e r kenn en

te

b e d rei gden

h e t n i ve a u van

van de

o p nam

van

l'l i e l e wa a l "

rec en t e

werden .

j a ren

Een

po�z i e

" de

de

l i j f s p r euk v an

de

g ev a r e n

natuurg e n i e t i n g

O o k op in

in

" na t uu r b e l e v i ng " .

gevoerd

n�ar

" n atuurb e s c h e r m i n g "

s tono

n o e g w a s om

v e r e n i � e n ;;;

was het

' 6 0 waar de

j a ren

p u n t was , nog

b e s t on a ,

1 40

een

da t

zo

wel

bij

de z e

om g r o t e

v o o r l op i g e b e d ragen

werd g e daan .

Zo

werd

b e re ke n d h o ev e e l

s c hade

veroorzaak t .

kwam

2100 , -

BF ,

of

g e l i j ke n van hul p ,

die

Men

5% de

nooi t

in de

aan

b e d ragen de

leren

een

niet ons

re c en t e

m e e g e r e k e n d e m i l ieu­ o e fe n i ng en waarbi j studie

t o t a a l b e d rag van we

daar h e t

( in B e l g i e )

Als

b e s t e e dt

0 , 7%

g e p l -a n d e dan

voor d e

m i l i euve ront re i n i gi n g een

van h e t Bt:P !

z aamh e i d ong e t w i j fe l d ; l i euschade

m e e s t al

gaat

is

b e tekent voor het

van

he t BHP

j aar l i j ks

on geve e r -' c i j fe r m e e ver­ aan o n t wi k k e l i n gs­

halen

d u i d e l i j k we l k e en i n ko m e n v a n e e n

dat

BRD

uit

lek

l an d .

de

spaar­ mi­


12

13 r H L I EU Z C PG l'.m10

' '6 7 . G fi ü c l l'fAA!:i VOL'·.v,; � s t:�fr!r: I D '

?

èn � c onoiili e

l·1 i l i e u z o r ;; Ond e r

aeze

ti te l

het

t i j dscl:rift

i.et

z e t te

mi j

vond

i k on l 3n� E

i nteressant

een

" w e e k t e r i c h t e n " v ,o, n d e

c1 a n

he t

en

aenken

artikel

( l f. -6 -<3 7 ) .

K r � n i e t l: B n k

i n s !J i re è rde

in

t " ks t .

vo l !è e n è.e

O n n e r t u s s e n i s h� t ui t

a .::

l en s 1-i o " �1 e l de die

In

de

j ar e n de

de

O r n i t n o l og i s c ri e

leuze

de

ze

ae

de

Dat men

in

naam .

een

d e s on d anks die

a an d ac h t s ­

fel

de

ook

real i s t i s ch g e ­

het

obj ekt

van

die

akties

' 60

l e efmi l i eu .

He t

i n te rna t i o n a l e

d a t e r kri t i ek

kwam

op de

de

C l ub

van

rap p o r t

o n d e r o n s v a n n a a m we l (n.v. d.r:

ke n .

Ze

toekomst

kenn e n ,

de-

daarrnnd

b ra c h t

de

ve s t i g u e te

uit

presi dentde

ca.

30

aan

hulp bronnen ,

schot

aan m i l i euve r o n t re i n i g i ng . ) c on c l u s i e

' h u i d ig e g ro e i t renàs v e rvui l in g ,

van

an d e r z i j ds

di t

van

de

op

op

e en

rapport was

groei

op

deze

p l aneet

doorgaan ,

F i atfabrie­ een

in

de

n a t uu r ­

en

over­

imme r s :

de

grenzen

d e k o m e n d e h o n d e rd

binnen

is

er

het

op

rap p o r t

s t elde

d a t mensen

s l e c ht s v o l g en s vermeerdere n . zou z i j n zouden niet

dat

G evo l g de

een

volgens

r e k e n kund i g e

e en

van

deze

ove rbevo l k i ng

b e d r e i g eh �

had

z ich

Het

waren

kunnen voorz i e n

en

nogal de

met

z e l fs

S ommi g e n v e rg e l e k e n h e t

wel

de ons

theorie

kr i t i e k van

m e e t ku n d i g e

re e k s

eerder en

wa t

( vé é l

j a ar

gekomen .

M a l thus ,

pessimi st i sche

dus )

van

dit

i nnovat i e s

d i l emm a

ka n

theori e ,

o n d e rv o e d i n g d e m e n s h e i d t e c h n i sc h e

die

en voedsel

re e k s

trag e r

v e rdwi j n � n enzome e r s l e chts

te

van

in

stel len

n i ng

p l an t e -

de

als

dat

Er

wordt

g e houden

he t

is tot

nu

met

de

noch

op

de

p l an n i n g

bvb .

reke­ in

de

f a b r i ka t e n , l ange

t e rm e i n .

in het

p r o d u c e r e n maar

gered

zure

reg e n

Hier

l i gt

kon s t an t

d i e M a l t hus hebben .

die

de

houden

bossen

Ruhrge­

door

zonder

hun

in rekening

p r o du l< t i e

eeers t e

met

de

de

en

' ... Jantje, nergens aanzitten !'

de

o v e rh e i d .

de

O o l<

zou

kosten

zij

die

de

vero n t r e i n i g e n d e

b e dr i j ve n aanre k e n e n

te

he f fe n .

o v e r e en

Dit

komt

Ze

kan

b e d r i j v e n v e rp l i c h t en

m i l i eukos t e n .

d e r f k u n n e n b e s t r i j den

te

m e e b r en g t .

taak v a n

M I L I EUNOR1'1EN

l ei:;gen v a n te

aan

worden

geen

faktoren

D e c h em i s c h e - b e d r i j ve n b i ed

het

theorie

nade l e n

d e ze

toe

d i e rs o o r t e n

m.a.w.

p r i j sb e r e k en i n g van in

en

e c o n om i s c h e

" z x t e rn e "

b e s chouwd .

met

ze

het

op­

rekening

z e l f het m i l i eube­ daarb i j

m a a k t aan

IH LIEUBELASTH!GE!!

door

hetprincipe

via wé l

van

" de

vervui l e r

b e t a al t . "

Dat het schade

worden b e re i kt . Naderhand

Daarom

g e t; even s .

vast

t e \ie e g .

a b s o luut

z ul l en

s p i j tig

nil­

met

b r e n g e n d a t ve roorz aakt w o r d t d o o r d e

v o e d se l p rodukt i e e n u i t p u t t i n g van d e n a tuur l i j k e

hul pbronnen, onveran d e r d zouèen

ec onom i s c h e

houden

het verl i e s

A l s de " i n d us t ri a l i s a t i e ,

w e r e l db evo l k i n g ,

re Ke n i ng m o e t en

meesten

Opg e ri c h t

de

voedsel

het

ui t g e ­

l an d e n .

e n e rz i j d s

t e ko r t

van

de

b e s t a ande

pas

het

een w a r e s c h o k

l i j ke

b e l ang r i j ke

en

dat

d i r e c t e u r van

aan d a c h t

verwachten

was

aan t a s t ing

E om e ,

s t i c ht i n g ,

i n du s t r i e l e n

door

' 68

van

Particuli ere

l e e rd e n e n in

organ i E a t i e s

wi l l e n s

m i l i e u p rc t l �m<., t i e l<

zal

Chem ie houdt open huls voor publie k

ui t�ag

al l e v o rmen v a n � i l i euve rvu i l i ng ,

W i e l ew a a l j o n g e r e n

de

bewi j z en

sedert

al

j e u g d a f d e l i ng

h a él r

l e ve n

het

o n d e r kenn en

te

b e d rei gden

h e t n i ve a u van

van de

o p nam

van

l'l i e l e wa a l "

rec en t e

werden .

j a ren

Een

po�z i e

" de

de

l i j f s p r euk v an

de

g ev a r e n

natuurg e n i e t i n g

O o k op in

in

" na t uu r b e l e v i ng " .

gevoerd

n�ar

" n atuurb e s c h e r m i n g "

s tono

n o e g w a s om

v e r e n i � e n ;;;

was het

' 6 0 waar de

j a ren

p u n t was , nog

b e s t on a ,

1 40

een

da t

zo

wel

bij

de z e

om g r o t e

v o o r l op i g e b e d ragen

werd g e daan .

Zo

werd

b e re ke n d h o ev e e l

s c hade

veroorzaak t .

kwam

2100 , -

BF ,

of

g e l i j ke n van hul p ,

die

Men

5% de

nooi t

in de

aan

b e d ragen de

leren

een

niet ons

re c en t e

m e e g e r e k e n d e m i l ieu­ o e fe n i ng en waarbi j studie

t o t a a l b e d rag van we

daar h e t

( in B e l g i e )

Als

b e s t e e dt

0 , 7%

g e p l -a n d e dan

voor d e

m i l i euve ront re i n i gi n g een

van h e t Bt:P !

z aamh e i d ong e t w i j fe l d ; l i euschade

m e e s t al

gaat

is

b e tekent voor het

van

he t BHP

j aar l i j ks

on geve e r -' c i j fe r m e e ver­ aan o n t wi k k e l i n gs­

halen

d u i d e l i j k we l k e en i n ko m e n v a n e e n

dat

BRD

uit

lek

l an d .

de

spaar­ mi­


14

15 Een vnder

;:ir o ti l e e1:1

hul p t r o n n e n . er.!

h f' i c'

bij

lü !.:' r te

b ru i k

l i ;t

Z o kan

een

men

de

s c n a a r s e r worc e n d e

p r o d uk t en

en

e en

z o � enaamde

t ?. l ;; s � i ri�: ! ; e f f,, n

d e g r �s s i eve

l ev e n s èuur v a n g e b ru i k s g o e d e r e n

het

,

uw maai b a l k ,

m i nd e r b e l as t .

g e s p a a rd

en

de

een

Zo

(

l ar. g e re

wo r d e n

ö.!'val t e rg e n

f' r.

een

on t � e k k i n �

t i es

duiken

dui d e l i j k

uw

meer

wo r d t

gron è s t o fv o o r r a d e n

15

fri s s e

bri e s

door net

e en

mi l i e ube l e i d .

Besloten vergadering

eerste

m i l i e ubewus t z i j n vooruitgang

en

tijd

deze

komen

goede

. van d e overh e i d e n hadden

schokken

niet

hoopgevend s te l l i ng S tudies

aan

l i j kt

i n v e r sc h e i è e n e

aan g e toond

dat

j ob v i n den

in

van

m i l i e u n o rm e n .

an d e r s

Europ e s e

o v e rh e i d z i e t l e en als

als een

te

g aan

een

o o k b e t e r kan waaronde r ,

m i dde l

1va c. r i n

d o e l s t e l l i n�

en

zijn

z u l ke

lokale

hoe

meer en hoop­

m i l i euve ­

langer

hoe

tal­

g r o e i en d a t m i l i e u z o rg van

ook

Hope l i j k

de

wordt

te

vo o r a l

ru n b t a n a r e n .

t o e kom s t

trouwens

l i j kt

b u rg e r ,

leièt

kwa l i t e i t

van

evenwaar d i g

Afzwa a i e n d

dat

aan

politici ,

be­

dit

tot

on z e die

besef

l e e fom g e ­ van

is

komen .

een

al s

m i l i e uve ran twoorde l i j ke , S t e faan Hub l o u .

er

b e l'n J z en

a l \'l e e r , s t r i kte

,

...

4'-.t-:S,

'· ... Kan er niks open". '

i n tu s s en

Dui t s l an d .

ook

Ce

enkele

dui t s e

m i l i eunormen n i e t

on1 h e t m i l i e u t e b e s c h e rme n ,

e n h e fb oom om

produk t i e

besef

t e n g e vo l g e

haar voor t e e l d i é,

aan z e t

fi c i en t e re

en

l z.nè e n

een

en

e l ke

p a r t i j en ,

door

laat

dat

op .

p r ob l e em

" vo o ru i tgan g � ' .

lflf$

W-

van

l aat s t e j aren

aangebracht

tegen­

mensen

zouden

Dat h e t

n i e uvie

ov.erh e i d h e t

en

instan­

Lange

Het

" m i l i eumarkt " ,

j ob s v e r l o r e n s t reng e r e

is

Het

doo r o f f i s i e l e

n i euw� b e r i c h t e n

De

l a r rl )

VlaaMse

de

deels

g ro e n e

e rv a n

het

de

l an d e n h e b b e n

evenve e l

er de

z a ak

ving ,

van

akt i e s

ve rl ammende

e i nde

of

ä e wo r d e n .

in

in

kri j g t .

d e n k f' n w e

m i l i eu � e t i e d

dat

en het m i l i e u

s am e n gaan .

deze

een

de

onde rnem e rs .

konden da t

t e ke n e n in

e én

i r. h e t

l a a t s t e n g e dacht

w i n s tgevend p roduc e ren sparen

er

wil

gaten

d r i j fs l e i de rs

over luchtvervulling J aar n ;;. d e

s tu r t � l a a t s en

rege l m a t i g

b e r i c h ten ,

re n i g i ng e n

v e r k l e i n d.

wa n t o e s t 2 n a e n op

ven

i l le�al �

u i t schi jnen

i n de

bevende

r i j ke r Een

ue

d e j u r i � i s c h e b e s t r i j d i ng

z a l fs

de

p ro d u k t ;

v c o r z i C' I r t i ,_� o � c ir. 1 i s �r 1 �· k&n .

m e ;;. r a a n

h >? t f'. € ­

l ev e n s du u r h e eft ,

t eg e l i j k d e

De

en

·� r. e r,r;: i e ­

b e l as t i n �

r: aarm a t e

over­

· ! .;;

l <:: e f-

ve rë.n t •11:.i o rc e

,;:: r o n ci s t o f f e n

beslui t :

ri<o·. t u u r l i. j l'e

mo;; e l i j KL e i d v o o r

� c o l o; i s c l i

Vé.fl

fiets

van .Je

i.; i 'C p u t t i n ;:

h;e e d e

ëen c. & n

dr&.:,; e n

p rodt.ü: t i ewi j ::. en .

C.: e

v o r; ; . t

t e c hn i s che

m a ar

i nnovat i e s ,

m e e r werk& e l egenh e i d u i t

te

en

al­

tevens dus

l o k ke n .

e f­

'". M1111k nou geen rotzooi, so.f .. . '


14

15 Een vnder

;:ir o ti l e e1:1

hul p t r o n n e n . er.!

h f' i c'

bij

lü !.:' r te

b ru i k

l i ;t

Z o kan

een

men

de

s c n a a r s e r worc e n d e

p r o d uk t en

en

e en

z o � enaamde

t ?. l ;; s � i ri�: ! ; e f f,, n

d e g r �s s i eve

l ev e n s èuur v a n g e b ru i k s g o e d e r e n

het

,

uw maai b a l k ,

m i nd e r b e l as t .

g e s p a a rd

en

de

een

Zo

(

l ar. g e re

wo r d e n

ö.!'val t e rg e n

f' r.

een

on t � e k k i n �

t i es

duiken

dui d e l i j k

uw

meer

wo r d t

gron è s t o fv o o r r a d e n

15

fri s s e

bri e s

door net

e en

mi l i e ube l e i d .

Besloten vergadering

eerste

m i l i e ubewus t z i j n vooruitgang

en

tijd

deze

komen

goede

. van d e overh e i d e n hadden

schokken

niet

hoopgevend s te l l i ng S tudies

aan

l i j kt

i n v e r sc h e i è e n e

aan g e toond

dat

j ob v i n den

in

van

m i l i e u n o rm e n .

an d e r s

Europ e s e

o v e rh e i d z i e t l e en als

als een

te

g aan

een

o o k b e t e r kan waaronde r ,

m i dde l

1va c. r i n

d o e l s t e l l i n�

en

zijn

z u l ke

lokale

hoe

meer en hoop­

m i l i euve ­

langer

hoe

tal­

g r o e i en d a t m i l i e u z o rg van

ook

Hope l i j k

de

wordt

te

vo o r a l

ru n b t a n a r e n .

t o e kom s t

trouwens

l i j kt

b u rg e r ,

leièt

kwa l i t e i t

van

evenwaar d i g

Afzwa a i e n d

dat

aan

politici ,

be­

dit

tot

on z e die

besef

l e e fom g e ­ van

is

komen .

een

al s

m i l i e uve ran twoorde l i j ke , S t e faan Hub l o u .

er

b e l'n J z en

a l \'l e e r , s t r i kte

,

...

4'-.t-:S,

'· ... Kan er niks open". '

i n tu s s en

Dui t s l an d .

ook

Ce

enkele

dui t s e

m i l i eunormen n i e t

on1 h e t m i l i e u t e b e s c h e rme n ,

e n h e fb oom om

produk t i e

besef

t e n g e vo l g e

haar voor t e e l d i é,

aan z e t

fi c i en t e re

en

l z.nè e n

een

en

e l ke

p a r t i j en ,

door

laat

dat

op .

p r ob l e em

" vo o ru i tgan g � ' .

lflf$

W-

van

l aat s t e j aren

aangebracht

tegen­

mensen

zouden

Dat h e t

n i e uvie

ov.erh e i d h e t

en

instan­

Lange

Het

" m i l i eumarkt " ,

j ob s v e r l o r e n s t reng e r e

is

Het

doo r o f f i s i e l e

n i euw� b e r i c h t e n

De

l a r rl )

VlaaMse

de

deels

g ro e n e

e rv a n

het

de

l an d e n h e b b e n

evenve e l

er de

z a ak

ving ,

van

akt i e s

ve rl ammende

e i nde

of

ä e wo r d e n .

in

in

kri j g t .

d e n k f' n w e

m i l i eu � e t i e d

dat

en het m i l i e u

s am e n gaan .

deze

een

de

onde rnem e rs .

konden da t

t e ke n e n in

e én

i r. h e t

l a a t s t e n g e dacht

w i n s tgevend p roduc e ren sparen

er

wil

gaten

d r i j fs l e i de rs

over luchtvervulling J aar n ;;. d e

s tu r t � l a a t s en

rege l m a t i g

b e r i c h ten ,

re n i g i ng e n

v e r k l e i n d.

wa n t o e s t 2 n a e n op

ven

i l le�al �

u i t schi jnen

i n de

bevende

r i j ke r Een

ue

d e j u r i � i s c h e b e s t r i j d i ng

z a l fs

de

p ro d u k t ;

v c o r z i C' I r t i ,_� o � c ir. 1 i s �r 1 �· k&n .

m e ;;. r a a n

h >? t f'. € ­

l ev e n s du u r h e eft ,

t eg e l i j k d e

De

en

·� r. e r,r;: i e ­

b e l as t i n �

r: aarm a t e

over­

· ! .;;

l <:: e f-

ve rë.n t •11:.i o rc e

,;:: r o n ci s t o f f e n

beslui t :

ri<o·. t u u r l i. j l'e

mo;; e l i j KL e i d v o o r

� c o l o; i s c l i

Vé.fl

fiets

van .Je

i.; i 'C p u t t i n ;:

h;e e d e

ëen c. & n

dr&.:,; e n

p rodt.ü: t i ewi j ::. en .

C.: e

v o r; ; . t

t e c hn i s che

m a ar

i nnovat i e s ,

m e e r werk& e l egenh e i d u i t

te

en

al­

tevens dus

l o k ke n .

e f­

'". M1111k nou geen rotzooi, so.f .. . '


16

��-

waamemmgen

17

O 'l'.�

" Ducks of "He lp ,

geen Wéidcne111 lngen meer

voge lromme l nie m e e r

• • •

Inderdaad en ik hoop dat

dus ,

als excuus v o l s taan .

" tek stve rwerker verdwenen en e;een Tipp­ 1 Maar , wie laatst lacht en z . ,

in vo lgend nummer twee vo l ledige

U kan dus op uw b e ide

se i zoenove r z i chten •

Northern H e m i s phere " door Jolm G o o d e r s

52 s o o r t e n e e n d e n be schreven . Formaat : 30 x 22 cm . , 1 76 b l z . Pri j s ove r e e n t e k o m e n ( n orm a le k o s t p r i j s : 900 0'r . )

ornithofreak en rodde lru br i e k­

le zer u i t g i l len/verzuchten b i j he t a an schouwen van d e z e b lad zi jde

Ex"

Jr it ain and the van

en i llustra t i e s

! " en " O o e e f f , e inde l i j k e;ene

I " hoor ik r e s p .

dubb e l c;e br u ik )

( w e ge n s

KCOP

S t e ven

'l'revor 3oyer .

Schoon z i cht laan

öou i l l on ,

22 ,

3oc., 9 'ün k s e le ,

afr;e be e ld e n

01 6/1�88918

• •

oren s lapen e n met Pa s e n brengen de klokken

de rest we l . Maarten Hens

��-�����

UPUPA

----==: =::;; ::::-

UPUPA is het t i j d s chrift van de bekend •

• •

).

een lope n de

Naast aard ,

een

Voge lwerkgroep van de

b e v a t Upupa o o k e en he leboe l informatie

pro j e cten waaraan de

(U

we l

zeer uit­

ivm .

Voge lwerkgr o e p haar medewerk ing ve r le e nt .

van die pr o j e c ten i s het

j aar l i j k s t e rugkerend

waarvan de r e s u ltaten gepubliceerd Een volle dige

JNPI

aantal ornit h o l ogi sche bi jdracen van

j a arr,ang b e vat ong .

in

1 30

de Eén

.f e n o loe;ie-on d e r :r n e k ,

e e n extra-dik nu mm e r van Upupa . b lad zi jden l e e svoer ,

verde e ld

over v i j f nummer s . O VELDORNITHO LOGIE 86 vordert g e s t aag (nog event j e s geduld dus e n . U z a l a l Uw p o st zege ls t e rugverdienen • • • ). Verder wil len w e iede­ reen die w e l e ens z ' n verrek i jker hanteert vriend e l i jk vragen z ' n waarnemingen door t e sturen .

We zu l l e n U eeuwig d ankbaar zijn •

Voor e en e erste verwerking verwachten wi j 1 987 ,

lie f s t

zo sne l moge l i jk ;

ook Uw waarnemingen van

Dank b i j voorbaat •

• •

St . -Jansbergse stwg . 3030 Heverlee 01 6/200667

� j aarabonnement op Upupa 51988 ) k o s t 1 00 F voor JNM-leden en

v o o r niet- leden , l"ieergorenbaan 1 9 ,

te

st orten op rek . n r .

2400

Mo l .

406-40 1 61 41 -60

een grat i s proe fnummer aanvragen o p h e t z e lfde Ar t ik e l s voor Upupa kan U kwi j t b i j bergh , Van Herbruggenstraat

ge 79

j aargang 1 987

zijn aan re s p .

( inc l .

1 50

van Jan Loos ,

7 , 2680

adre s .

Jan L o o s of b i j Borne m .

Tot

Chr i s Coe cke l­

slot

1 986

willen we

erop

en de vo lledi­

fenologiever s lag) nog steeds verkrijgbaar

50 en 1 2 5 F,

'B'

Geintere s s e erden kunnen eventue e l eerst

w i j z e n dat het verslag van da voorj aarsfeno logie

Maarten Hens

Te l . :

• •

Een

ze lfde rekeningnummer .


16

��-

waamemmgen

17

O 'l'.�

" Ducks of "He lp ,

geen Wéidcne111 lngen meer

voge lromme l nie m e e r

• • •

Inderdaad en ik hoop dat

dus ,

als excuus v o l s taan .

" tek stve rwerker verdwenen en e;een Tipp­ 1 Maar , wie laatst lacht en z . ,

in vo lgend nummer twee vo l ledige

U kan dus op uw b e ide

se i zoenove r z i chten •

Northern H e m i s phere " door Jolm G o o d e r s

52 s o o r t e n e e n d e n be schreven . Formaat : 30 x 22 cm . , 1 76 b l z . Pri j s ove r e e n t e k o m e n ( n orm a le k o s t p r i j s : 900 0'r . )

ornithofreak en rodde lru br i e k­

le zer u i t g i l len/verzuchten b i j he t a an schouwen van d e z e b lad zi jde

Ex"

Jr it ain and the van

en i llustra t i e s

! " en " O o e e f f , e inde l i j k e;ene

I " hoor ik r e s p .

dubb e l c;e br u ik )

( w e ge n s

KCOP

S t e ven

'l'revor 3oyer .

Schoon z i cht laan

öou i l l on ,

22 ,

3oc., 9 'ün k s e le ,

afr;e be e ld e n

01 6/1�88918

• •

oren s lapen e n met Pa s e n brengen de klokken

de rest we l . Maarten Hens

��-�����

UPUPA

----==: =::;; ::::-

UPUPA is het t i j d s chrift van de bekend •

• •

).

een lope n de

Naast aard ,

een

Voge lwerkgroep van de

b e v a t Upupa o o k e en he leboe l informatie

pro j e cten waaraan de

(U

we l

zeer uit­

ivm .

Voge lwerkgr o e p haar medewerk ing ve r le e nt .

van die pr o j e c ten i s het

j aar l i j k s t e rugkerend

waarvan de r e s u ltaten gepubliceerd Een volle dige

JNPI

aantal ornit h o l ogi sche bi jdracen van

j a arr,ang b e vat ong .

in

1 30

de Eén

.f e n o loe;ie-on d e r :r n e k ,

e e n extra-dik nu mm e r van Upupa . b lad zi jden l e e svoer ,

verde e ld

over v i j f nummer s . O VELDORNITHO LOGIE 86 vordert g e s t aag (nog event j e s geduld dus e n . U z a l a l Uw p o st zege ls t e rugverdienen • • • ). Verder wil len w e iede­ reen die w e l e ens z ' n verrek i jker hanteert vriend e l i jk vragen z ' n waarnemingen door t e sturen .

We zu l l e n U eeuwig d ankbaar zijn •

Voor e en e erste verwerking verwachten wi j 1 987 ,

lie f s t

zo sne l moge l i jk ;

ook Uw waarnemingen van

Dank b i j voorbaat •

• •

St . -Jansbergse stwg . 3030 Heverlee 01 6/200667

� j aarabonnement op Upupa 51988 ) k o s t 1 00 F voor JNM-leden en

v o o r niet- leden , l"ieergorenbaan 1 9 ,

te

st orten op rek . n r .

2400

Mo l .

406-40 1 61 41 -60

een grat i s proe fnummer aanvragen o p h e t z e lfde Ar t ik e l s voor Upupa kan U kwi j t b i j bergh , Van Herbruggenstraat

ge 79

j aargang 1 987

zijn aan re s p .

( inc l .

1 50

van Jan Loos ,

7 , 2680

adre s .

Jan L o o s of b i j Borne m .

Tot

Chr i s Coe cke l­

slot

1 986

willen we

erop

en de vo lledi­

fenologiever s lag) nog steeds verkrijgbaar

50 en 1 2 5 F,

'B'

Geintere s s e erden kunnen eventue e l eerst

w i j z e n dat het verslag van da voorj aarsfeno logie

Maarten Hens

Te l . :

• •

Een

ze lfde rekeningnummer .


18 ORNITOLOGI!:óCHE OPTIEK •

19

Kiilenaer

• •

E r was e e ns o p e e n z e k e r e dag een o r n i t o loo g d i e n i e t

goed meer zag

za 1 6 - 1 - ' 88 :

W i nt e r tocht i n het Meche l s Broek en te Hof s tade . E e n k l as s i eker vanonder h e t s t o f geha a l d ! A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuve n . hoek Post . Verp l aats i ng met de bus en tre i n . E i nde rond 17u0 0 . Le i d i ng :· D i rk Costrop Meebrenge n : vo ldoende ge l d . verrek i j ker/ t e l e scoop , e t e n .

z o 31-1- ' 88 :

Voetto cht doorheen Mo l l endaa l Af sp raak : 1 3u 3 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post met de f i e t s 1 4ul5 Bosrand We e r t s e dreef B i erbeek ( " Bri se­ Tout " ) . Le i d i ng : Bart Augus t i j ns ( e e n van de 3 . . . )

Alles wat maar vloog of kroo p o n t snapte aan z i j n t e le s c o o p H e t w a s a l s o f d e m i s t n i e t m e e r o pt r o k de aarde a l l e s gul z i g o ps lo k Maar t o e n koc h t d e o r n i t o l o og e e n b r i l e n p l o t s zag h i j w e e r d e k l e i n s t e bac i l za 1 3-2- · 8 8 : D e ge v e d e r d e t w e e v o e t e rs t o o n d e n we e r hun prac h t w e r d e n w e e r slac h t o f f e r van z i j n s o o r t e nj a c h t

------- --

M a a r t o c h bl e e f de vo ge laar o n t e v r e d e n want i e t s was ni e t z o a l s in h e t v e r l e d e n

V r o e ger d e t e r m i n e e r d e h i j a l l e w� t e r w i l d zonder p r o b l e e m d o c h nu zag h i j

zo

1 4-2- ' 88 :

Bezoek aan het I ns t i tuut voor Natuurwe t enschap p e n te Brusse l . Verp l aats i ng m e t de tre i n . Kostpr i j s : 20 Fr . i nkom + tre i nre i s Af spraak : 1 3u 0 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post

vr

1 9 -2- ' 88 :

Vergader i ng in het i nf o c e n t rum van dé " V r i e nd e n " dee l gemeent ehu i s Hever l ee , i ngang " Po l i t i e " A f s praak : vanaf 20u0 0 a l daar I edereen we lkom!

n o g s l e c h t s b r i ld ui k e r s o m z i c h h e e n !

y "-"--clo..._

' '

f "-.

·()

.

.

'

--

.

. ...____

.

,,-;; ��

za 5 - 3- ' 88

Namiddagwande l i ng te Pe l l e nberg-Lovenj oe l ( "Hot t at " ) , aans l u i t e nd ' s avonds : u i l e ntocht Af spraak : 14u00 S t at i o n Leuven met de f i ets 1 9u 0 0 i dem; e i nde rond m i ddernacht . Le i d i ng : Johan Nys t e n ( 0 1 6 / 25 6 0 6 0 ) & Bart Augu s t ij ns

.;,;;=

zo 20-3- ' 88 :

J..,. LLC.JEGER

"niks, geen ruisen van. de zee 0 al le.en: 1. t. geluid van traag kl atsende o l :! e •

:

1 �

�.

/··

• .•

"

C VHBMW) ,

V o e t t o cht in de D i j l eva l l e i van P e crot tot Oud-Hever l e e A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuven ( t re i n t o t Pecrot om 9 u 0 1 ) Le i d i ng : Freek V an l erberghe & Johan Nys t e n ( res p . 253243 e n 25 6 0 6 0 ) Meebrengen : s t ap s choene n , l u n ch p akke t , . . .

� ---:. --

C KB I N >

za 20-2- ' 88 :

�-:.:!...:­

��]1 î���......., - _ �-et:;, ·�� (,�.....__ /J Til!.· ;,.-:'-'-"��:�;?-"�� ,.-;' \(/�� -< _/'· ,( �_,, - ,.. -:/::- . . � /;/ . '· "-·

. Dagtocht naar Antwerpen-Li nkeroever CB l okker s d i j k . Doe 1 , Saef t i nge , . . . ) . A l t i j d i e t s te z i e n ! Orga n i sat i e : W i e l ewaa l Leuven Af spraak : 9u 0 0 Stat i o n Leuven Lei d i n g : Suzanne Ne l i s s e n & Mon i qu e Bekkers Meebrenge n : p i ck n i ck , ge l d , warme k l eren , verrek i j ke r , . . . Be l op voorhand naar Andre Verboven ( 0 1 6 /238 1 84 ) om te zeggen dat je meegaat .

en

Dagu i t s t a p naar het Zwi n en omgevi ng . . , Verp l aats i ng met de tre i n ( vertrek Leuven 8u0 7 ) A f spraak : 7u40 Stat i o n Leuven , hoek Pos t Le i d i ng : Freek Van l erberghe ( Te l . : 016 /253243} Meebrenge n : e t e n , l aarzen • • . .


18 ORNITOLOGI!:óCHE OPTIEK •

19

Kiilenaer

• •

E r was e e ns o p e e n z e k e r e dag een o r n i t o loo g d i e n i e t

goed meer zag

za 1 6 - 1 - ' 88 :

W i nt e r tocht i n het Meche l s Broek en te Hof s tade . E e n k l as s i eker vanonder h e t s t o f geha a l d ! A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuve n . hoek Post . Verp l aats i ng met de bus en tre i n . E i nde rond 17u0 0 . Le i d i ng :· D i rk Costrop Meebrenge n : vo ldoende ge l d . verrek i j ker/ t e l e scoop , e t e n .

z o 31-1- ' 88 :

Voetto cht doorheen Mo l l endaa l Af sp raak : 1 3u 3 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post met de f i e t s 1 4ul5 Bosrand We e r t s e dreef B i erbeek ( " Bri se­ Tout " ) . Le i d i ng : Bart Augus t i j ns ( e e n van de 3 . . . )

Alles wat maar vloog of kroo p o n t snapte aan z i j n t e le s c o o p H e t w a s a l s o f d e m i s t n i e t m e e r o pt r o k de aarde a l l e s gul z i g o ps lo k Maar t o e n koc h t d e o r n i t o l o og e e n b r i l e n p l o t s zag h i j w e e r d e k l e i n s t e bac i l za 1 3-2- · 8 8 : D e ge v e d e r d e t w e e v o e t e rs t o o n d e n we e r hun prac h t w e r d e n w e e r slac h t o f f e r van z i j n s o o r t e nj a c h t

------- --

M a a r t o c h bl e e f de vo ge laar o n t e v r e d e n want i e t s was ni e t z o a l s in h e t v e r l e d e n

V r o e ger d e t e r m i n e e r d e h i j a l l e w� t e r w i l d zonder p r o b l e e m d o c h nu zag h i j

zo

1 4-2- ' 88 :

Bezoek aan het I ns t i tuut voor Natuurwe t enschap p e n te Brusse l . Verp l aats i ng m e t de tre i n . Kostpr i j s : 20 Fr . i nkom + tre i nre i s Af spraak : 1 3u 0 0 Stat i o n Leuve n , hoek Post

vr

1 9 -2- ' 88 :

Vergader i ng in het i nf o c e n t rum van dé " V r i e nd e n " dee l gemeent ehu i s Hever l ee , i ngang " Po l i t i e " A f s praak : vanaf 20u0 0 a l daar I edereen we lkom!

n o g s l e c h t s b r i ld ui k e r s o m z i c h h e e n !

y "-"--clo..._

' '

f "-.

·()

.

.

'

--

.

. ...____

.

,,-;; ��

za 5 - 3- ' 88

Namiddagwande l i ng te Pe l l e nberg-Lovenj oe l ( "Hot t at " ) , aans l u i t e nd ' s avonds : u i l e ntocht Af spraak : 14u00 S t at i o n Leuven met de f i ets 1 9u 0 0 i dem; e i nde rond m i ddernacht . Le i d i ng : Johan Nys t e n ( 0 1 6 / 25 6 0 6 0 ) & Bart Augu s t ij ns

.;,;;=

zo 20-3- ' 88 :

J..,. LLC.JEGER

"niks, geen ruisen van. de zee 0 al le.en: 1. t. geluid van traag kl atsende o l :! e •

:

1 �

�.

/··

• .•

"

C VHBMW) ,

V o e t t o cht in de D i j l eva l l e i van P e crot tot Oud-Hever l e e A f s p r aak : 8u30 Stat i o n Leuven ( t re i n t o t Pecrot om 9 u 0 1 ) Le i d i ng : Freek V an l erberghe & Johan Nys t e n ( res p . 253243 e n 25 6 0 6 0 ) Meebrengen : s t ap s choene n , l u n ch p akke t , . . .

� ---:. --

C KB I N >

za 20-2- ' 88 :

�-:.:!...:­

��]1 î���......., - _ �-et:;, ·�� (,�.....__ /J Til!.· ;,.-:'-'-"��:�;?-"�� ,.-;' \(/�� -< _/'· ,( �_,, - ,.. -:/::- . . � /;/ . '· "-·

. Dagtocht naar Antwerpen-Li nkeroever CB l okker s d i j k . Doe 1 , Saef t i nge , . . . ) . A l t i j d i e t s te z i e n ! Orga n i sat i e : W i e l ewaa l Leuven Af spraak : 9u 0 0 Stat i o n Leuven Lei d i n g : Suzanne Ne l i s s e n & Mon i qu e Bekkers Meebrenge n : p i ck n i ck , ge l d , warme k l eren , verrek i j ke r , . . . Be l op voorhand naar Andre Verboven ( 0 1 6 /238 1 84 ) om te zeggen dat je meegaat .

en

Dagu i t s t a p naar het Zwi n en omgevi ng . . , Verp l aats i ng met de tre i n ( vertrek Leuven 8u0 7 ) A f spraak : 7u40 Stat i o n Leuven , hoek Pos t Le i d i ng : Freek Van l erberghe ( Te l . : 016 /253243} Meebrenge n : e t e n , l aarzen • • . .


20

vr 25-3- ' 88 :

Vergader i ng

i n h e t I nf o c e ntrum .

Zie

1 9 -2 .

za 2-4- ' 68

Grote watervoge l te l l i ng , zowe l t e n Noorden a l s t e n Zu i ­ den van Leuve n : verp l aat s i ng met de f i e t s . A f s praak : 8u30 S t a t i o n Leuve n . hoek P o s t Le i d i ng : Maar t e n Hens ( Te l . : 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) Meebrenge n : e t e n , verrek i j ker . . . .

]

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGA NG N°1 JAN APR '88 '

T i j d e ns het tweede of derde we e k e nd van de p aasvakant i e wordt e r e e n Brabants prov i nc i a a l JNM-Weekend georg a n i s e erd e r g e ns i n het Hage l a nd . Ge i nteress e e rden nemen best cont a c t op met Maart e n Hens ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) Nadere i n f ormat i e vo l g t . . .

vr 2 2-4- ' 88 : tem . zo 24-4- ' 68

J)J� l�ll�I�l�I Hiw��\

.

Comb i -weekend met JNM-af de l i ng Kortr i j k i n de O i j l e va l l e i E lk j aar l e uke waarnem i n g e n . . . Ook h i e rover ontvang j nog meer i nf ormat i e . I n l i cht i nge n : Maar t e n Hens

Verder vo l g t h i e ronder (voor het e erst in de g e s ch i eden i s ) e e n l i j s t me t a l l e werkdagen i n de Doode Bemde . I n de e e rs t e dr i e maanden z a l er voorname l i j k r i e t gema a i d worden en p o p u l i e r e n o p geru imd . Hope l i j k i s i edereen van d e part i j . zo · 1 7- 1 : zo 24- 1 : za 3 0 - 1 :

zo zo zo zo zo zo

7-2 : 21-2 : 6-3 : 13-3 : 2 0-3 : 3-4

verder maa i e n i n het r i etve l d idem Kaas- en wij navond ten voorde l e van het r e s e rvaat . Deze avond wordt i ngeri cht door de Vr i e nd e n van Heve r l e ebos en Meerd a a l ­ woud . A f s praak om 2 0u00 i n zaa l Pavo i n d e V andenbempt l aan ( Hever l e e . achter de k e rk ) Maa i e n P arment i e r P arme nt i er en Lu l l i ngen Lu l l i ngen Werkdag met Les amis de la Fagne : p o p u l i er e n roo i e n . Bomen p l anten l angs de Waver s e baan e n andere perce l e n . Opruimen van de l aa t s t e onaf gewerkte t e rr e i n en .

Z i e zo . de werkdagen beg i nn e n s t e eds om l OuOO i n de Re i gerstraat t e St-Jor i s Weert ; echter n i e t meer o p nr . 4 . maar j e moet gewoon d e s p oorweg overr i j den en afzakken rond V onckx . D a ar zu l j e e e n houten barakj e ontdekken met wat f i j n s p arre n e r b i j , e n . . . daar i s ' t ! I nf o : P i e t De B e cker . Oude Markt 56 3 0 0 0 Leuven 0 1 6 / 2 2 1 6 89

Voor de

n ab i j e toekomst z 1 J n nog g e p l and . . . : •

Bedre i gde geb i e den-tocht i n Brus s e l · · werkkamp i n de Doode Bemde C l l tot 17 j u l i ) • Verrass i ngstocht i n e i ge n s treek enz .

1

Maarten Hens met bonussen uit Leven en Laten Leven: de appelen, de bloemen en de

.-. r:::;'.t :::::aD kaas die al op is. {foto h"Rl/

aarten Hens uit Heverlee: 1Vriend had verkeerd ·vizioen"

l!!)_

Gerda Cammaer,

Cansgang 3,

Gerda Cammae r ,

Maarten Hens,

3000 LEUVEN .

Lerberghe en Bart Vercoutere.

Ste�aan Van Der Auw�ra,

Fmk

"""

1

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Januari 1988  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Januari 1988  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement