De Boomklever Januari 1988

Page 1

DE

'

BOOMKLEVER

.

JAA BGAN G IB V.V.

A.VERBOVEN

NUMMER ·I TERVUURSEVEST 25413 3000 LEUVEN


DE ROO'·TIILEVER is het driemaandelijks 'Jeremicing voor Vo g el

t ij dsc h ri f t van de l:oninklijke

en Natuurstudie DE WIELEWAAL,

-

a fdeling LEUVEl'!.

Lid ··1orden van De Vliele·.'laal kan door overschrijving van 500 BF op

re]1ening 000-0319785-73 van De Wielev:aal Graataklier 11 2300 Turnhout of via ons kontaktadres

Mensen

H.

Bloclo:,

Langeveld 233, 3201 Holsbeek

die geen lid zijn van De Wielewaal, maar toch op de hoogte

wensen te blijven van de aktivi te i t en van afdeling Leuven, kunnen dit doen door een cifte te doen van

m

i ni maa l 100 BF op rekening

l131-r'C'65991-19 van De Vliele;·1e.al, Leuven, Zij

bJ.ijven dan gratis de Boomklever ontvangen gedurende '88

'llerJ,ten mee aan dit n u: mer .

H.

Blockx,

A.

Verboven.

S.

Nelissen,

M.

He rr e m ans en


7

-

11

-

'87 : BARAQUE FRAITURE of " Op de valreep dan toch "

-------------------------- -------------

----------------------

Wegens verleden jaar een voltreffer andermaal een tocht naar de venen

van de Baraque Fra1ture.

Eri het moet zijn dat we nbg

eens terug moeten gaan om de weg goed te kennen want op de heen­ weg reden we flink mis

• • •

Waarschijnlijk onderweg teveel over

kraanvogels gepraat. Uiteindelijk toch op bestemming geraakt en een reuzemeevaller was het weer:

stralende zon en � 15° terwijl in Laag-België het

kwik slechts 3°

aanwees in een onvervalste Londense

De thuisblijvers hebben dus heel wat gemist Maar genoeg gepiend nu;

'pea-soup'.

• • •

op onze wandeling te Bihain werden o.a.

sijs, goudvink, kramsvogel en buizerd gezien.

Opvallend waren

verder de grote vluchten kepen. Een boomkruiper werd uitvoerig onderzocht op visuele en auditieve het verdict luidt:

C.

1kortsnavel'kenmerken maar

brachydactyla.

Niet veel zaaks zult U zeggen, beste lezer, maar dan kent U ons nog niet goed. Het was immers een uitgesproken zwammerige herfst. Ondanks onze - wij geven het grif toe - bescheiden kennis werden volgende soorten met zekerheid herkend: koraal-,

oorzwammetje, oranje

rode kool-, kopergroen-, roestvlekken-,

fop-,en sparre­

kegelzwam. Op de houtstronken ook dennemoorder, dennevlamhoe�, zwavelkop en op één tak twee "achteraf-maar-desalniettemin-juist­ gedetermineerden": winterhoutzwam en de vermiljoenhoutzwam. Bijna was de tocht rond maar wat horen we daar? Eerst wat onge­ lovig (we hadden er dan ook de hele dag over bezig geweest) maar jawel, alleen kraanvogels kunnen zo luid "kroe" roepen. Eenen­ twintig k ranen passeren vrij laag maar bij onze zoektocht of deze sanitaire installatie ergens geland was vingen wij bot. Afijn, Dirk kan in 1t vervolg rustig slapen;

"ze" zijn binnen

Herwig B.

1


28

-

-

11

'87

:

Velden te Vossem/Leefdaal

Over onze tocht 'in

't veld'

kunnen we kort z1Jn.

best om niks speciaal (zoals beloofd in de vorige

We deden ons

BK)

te zien.

En in de k�le winterse akkers is dat echt niet z6 moeilijk, ten­ zij je natuurlijk te Vossem Stephan en Hilda tegen het lijf loopt. Tijdens ons interessant gesprek o ver Merovingische grafdelvingen te Torgny (Echt waar en of U ons nu gelooft of niet, deze keer niet zelf over begonnen bonte specht over.

•• •

)

we zijn er

vloog er immers een kleine

Maar verder was het werkelijk noppes.

Van de

paddestoelen onthouden we het wimperzwammetje en een uitvoerige discussie over een amaniet. Deze uitstap kunnen we dan ook in één krachtige Engelse volzin samenvatten: 1

Trarnping the whole afternoon over the fields, seeing bugger all

1

'

Herwig

Extraatje

bij

B.

het Zeelandverslag:

---------------------------------

Nn h ee l wat discussie over de identiteit van de vogel tussen de brandc;nnzen op

de Flauwersc

InlaE;en,(wij

hybride sneeuw�ans/brand�ans) �ij se

die 11

aan een

is het verdi ct dan toch gevallen:

aon een sneeuwgans dachten,

::;uikerman

dachten bv.

" Er1-1in Iloebrechts,

kregen gel i jl : van onze Tien­ die de dag erna dezelfde route

volr.;de. �18

U de

puntjes op de i wilt, beste lezer:

frnser cocrulescens supsp. variëteit ' Blue Goose '

caerulescens adult van de blauwe


9

- 1

-

'88:

Zeeland

Het moet zijn dat de enthousiaste verslagen van de vorige edities van deze tocht gretig gelezen werden want met een ietwat uitge­ breider gezelschap reden we in de richting van bet land van kaas en water.

Trouwens,

over water gesproken:

fikse wind_vergezelden ons noordwaarts.

continue regen en een

Geen weer dus om een hond

door te jagen maar vermits niemand onder ons de kunst van het blaf­ fen volledig onder de knie heeft,

gingen we toch maar

Aan het Veerse Meer aangekomen troffen we landgenoten aan die ons meedeelden "

dat er slobeenden zaten

op de Middelplaten.

Maar,

motregen de horizon af • • •

"·

En inderdaad,

weinig vogels

koppig zoals wij zijn, tuurden we in de •

_en enig speurwerk zorgde al gauw voor de nodige opschudding:

op een paaltje zat immers een volwassen slechtvalk rustig rond te kijken! Na een goed half uur vloog ze

(hij

?)

op om even verder een

grote wolk smienten en kieviten op te jagen. Na een korte pauze op een paal ging ze dan terug op de wieken om definitief te verdwijnen.

Mooier kon de dag niet beginnen

Mijn maag begon al flink te knorren en dus werd de tocht doorge­ trokken naar de Flauwerse Inlagen. Nog maar net de inwendige mens versterkt of al weer op pad. Tussen een 500-tal brandganzen vonden we een vreemd eks. waarvan - ook na verdere discussie - de identi­ teit als kleurafwijking/ontsnapt/boeregans duister blijft. De volgende klassieke site is Brouwersdam met een telkens opnieuw terugkerend 'Surprise' garantielabel. En jawel,

storm­ ook ditmaal was het weer flink prijs. Het voorbije

geblazen. �onderden weer had enorme aantallen zeeëenden kustwaarts n en op zee waterlij de langs groepjes in zwarte zeeëënden zaten a 's samengeMelanitt uit tend terwijl ook het luchtverkeer uitslui steld was.

Volstrekt uniek was ook de gelegenheid om grote zeeëenden uitvoerig te bekijken.

Zowel ad.3enf

beeld: gewoon prachtig

als juv. vogels kwamen voortdurend in

Veel minder prachtig waren de tientallen

futen

en zeeëenden met olie.

Door mensen van Staatsbosbeheer werd ijverig naar slachtoffers uit­ gekeken. Even verder stond er trouwens een aanhangwagen waarin de


dode en levende overblijfsels zaten van voordien smetteloos witte futen, zeekoeten en alken. Sommigen onder hen zaten zo o nder de zwarte smurrie dat ze nauwelijks als vogel herkenbour waren

• • •

Ook aan de strekdam zaten grote aantallen geoliede vogels te ver­ 2 kommeren op de basaltblokken;soms tot 10 à 15 op één m • Door Jan Wellekens en inzittenden werd een aangetaste ijsduiker opge­ merkt terwijl we daarvoor al een roodkeelduiker hadden gezien die ook een veeg uit de pan had gekregen. Ronduit afgrijselijk Het weilandencomplex rond Goedereede zullen de meeste deelnemers zich goed herinneren vanwege de prachtige waarneming van een veld­ uil die geruime tijd in het brandpunt vertoefde van de gezichtsvel­ den van alle telescopen mening van velen:

• ••

Een Duitser ter plekke vertolkte de

"Sumpfohreule? Nie gesehen,

ganz toll

l

"

De laatste halte was de Plaat van Scheelhoek en ook dat is telkens steengoed.

Een groep van 4000 br �dganzen,

9

bruine kiekendieven,

moeten we nog verder gaan ? Deze dag bewees een5te meer dat het winterse Zeeland erg veel in petto heeft voor de oplettende vogelkijker.

Teken.end wat dat betreft

was de levendige discussie achteraf in de wagen welk.e nu de mooiste waarneming was geweest

••

Het i5 niet meer dan passend op het einde van dit verslag in naam van alle deelnemers de chauffeurs Carlo,

Jan en André te bedanken -

voor hun essenti�le bijdrage tot het welslagen van deze tocht. Herwig B.


Torenvalk Middelste zaagbek Zwarte zeel!end Grote zeel!end Eidereend Roodkeelduiker 2 Ijsduiker 1 Fuut Roodhalsfuut Aalscholver Steenloper Paarse strandloper Zeekoet Brilduiker

--

\

o

/

1�

Bruine kiekendief 1$ Blauwe kiekendief 1ri' Velduil 1 Buizerd 2 Ruigpootbuizerd (we.) Rotgans Brandgans Kolgans Rietgans

1

1

'\

\

,,..

Bruine Blauwe kiekedief Sperwer 1 Brandgans Grauwe gans Smient Tafeleend Torenvalk

"."'J "

---·-

l

��

\:-,�•<1

Buizerd

·-

_______ ."_ ".. ___ .- ---- --- ---· --

...

Of fO •,/UI

""-:-�-"

Smelleken

c ___ ..._____ _

_

........."-: ' �

r"> . �-,-,)

"...

c:::::."--r/

--��\

,__

)JJ

11

o..toteldedaM"� 111 :.:::;.

" " " " __,

Rotgans Smient Pijlstaart Slobeend Kleine zwaan 2 Grutto (5-tal) Tureluur Bonte strandloper . Brandgans Slechtvalk Kluut


Agenda

Za

13

februari

Daguitstari naar Ant\'lernen - Linkeroever Vertrek

Leuven station hoe\{ "Post" ori

Lcdèing

M. Bekkers en S. Nelissen

9

u.

Einde voorzien tegen 16.00 uur Do 3 maart

Eestuursveri;adering "ten huize van" Iedereen 1·:elkom om 20.C'O

Zo 20 maart

Een onvervalste

u

in de Prinses Lydialaan 65

YLASSIEl\ER, met wortels tot in de

C'ertijd van afdeling Leuven Halve

Sint ,Toris-'.'leert

Leiding

17 april

in Pécrot,

te voet terug tot in

•.

'harden' kunnen doorgaan tot in Heverlee

Vertrek

7.o

/

dagtocht in de Dijlevallei

met èe trein tot

De

�!are Herremans

Heverlee station om

8.�5 hr.

r. Herremans

:

Eo�vogeltocht

(halve

dag)

Vertrek

:

P.30 Leuven Station

Leiding

:

M. Herremans

ê.u5 Heverlee Station

Zo 1 5 riei

Ealve da[tocht naar het Vorsdonkbroek te Gelrode Jl.fspraak

/

8.00 hr Leuven Sation hoek "post"

I.eièine;

:

A. Verboven