De Vallei Juli 1987

Page 1

'

24 vr

U i t r a p e n van de V alle i + vergader i ng in het i nf o c e n t rum van de VHBMW Afspraak : 20u00 Deelgemeent ehuis Heverle e , Waverseboan Allen daarhe e n . .. !7

2-10 - ' 87

Algemene i n i t i a t i ewandel i ng ( dus ook voor p i epers ) in het veld te Nee r i j s e / Korbeek-D i j le . Er zal vnl . gokekon worden naar akker ( on)kru i d e n e n voge l s . A f spraak : 13u30 Station Leuven, hoek Post. Vandaar ver­ der met de bus Leuven-Over i j s e . Le i ding : Sandra Dondeyne (016 / 25 086 9 ) e n D i rk Coe t rop

za 3-10- ' 87

za 3-10- ' 87

&

:

zo 4-10- ' 8 7

J)I� 1r11I"I�l�I ·

]

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 14e JAARGANG N°3 JULI - OKT '87

Nazomerfee e t te Mo l Voor m e e r inf ormatie wacht je b e st de volgende Euglena ' s af .

za 1 0- 1 0- ' 87 :

Trek t e l l ing vanop de "zwe e r " langs de A2 te Heverle e / W i nk s ele nab i j d e G a s t huisberg. Af s p r aak: 7 u 0 0 Stat i o n Leuven, hoek P o s t met de f1ota Vanaf 7u30 op de "zwe e r " ;e i nde t e g e n de mid­ dag. Meebre ng e n : warme kled i ng , verrek i j k e r . Le i d i ng : Maar t e n Hens ( 016/2006 6 7 ) G a at n i et door bij aanhoudende m i st e n / o f regen!

z o 1 1 - 1 0-'87 :

Werkdag in de Doode Bemde Af s praak : 9u0 0 o f 13u30 aan d e s p oorwe g overg11ng Re i gerstraat t e Oud-Heverl e e . I n l icht i ng e n : P i et D e Backer (0 16/221689) o f J an Pr i mo ( 016 / 202574)

i n de

-- ;= _-�---------� .------.: --

- _--:::-_-:_:--;--. --..-- . __ _

· ---�------

1 ;#$

' . . . Zie j e nou wel dat 't water niet deugtl . . .'

Maarten Hens ; Sint-Jansbergsesteenweg 79

Gert Vande zande ; P.K. Eeckelaerslaan 5

Maarten Hens

3030 Heverlee 3200 Ke sse l-Lo


"'

2

-, 1ncn 1u_-a-

1loorwoora

Voorwoord.:

Hallo,

illustraties :

2

Inhoud. JNM....

E e n e i ndeloze , drukk e nde h i t te , bedwelmende zweergeure n , e e n onophoudel i j k ge brom van vlie gen, e e n e nerverend ratelen van de pr i nt er, e e n rad i o d i e ons i nf orme ert over de laatste "Tour"-ui tspatt i ngen en e i ndel i j k . . . t o ch ook een heerl i j k f risse en koele "G i n i on the rocks" . . . (mep. . .we er een vlie g m i nder) . D i t alles wordt j e gewaar als j e deze bladz i j de vlucht i g j e neusstreek laat passeren en als j e geluk hebt kle e f t e r h i er of daar wel een vl i e g -status RIP­ aan . . .

V e r s la ge n : 4 Milieunieuws:

"

- 7 8

Vo orp ag. ,

6. 9, ll. 20. 23: Herwig Blockx Pag. 4, 5: Bruno Callebaut Pog. 10, 15, 16: J. Zwdrta Pag. 19: onbekend

3

Waarnemingen vogels: 10 - 18 z oogd ier e n: 19 - 20 Kalender: 21 - 24

Als j e d i t zomernummert j e van j e lij f blad nr . 1 e e ns in de rap t e doorbladert. zal j e t o t j e groot (on)g enoegen vaststelle n dat hoofdzak e l i jk de "plu i mve e f r e aks" aan hun trekken komen . . . "Er staat weeral nie ts i n van m i j , maar j a, da's waar ook , ik heb ook nie t s ge­ schreven . . . " zouden wij j e zo zeggen. En , als j e het ons vraagt, wacht er maar n i e t t e lang mee om deze i llus tere gedac htenkronkel op papier t e zet t e n .

\r�v�L�j,..

producers:

.C!J(I. !Ztu :/Ui J,_,

<� �,..Jt,?

en wacht dan ook n i e t lange r Het werkk amp st aat voor de deur i e overs chot (j e we e t nerg e e j of zo) of rt rappo om j e woede (sle cht k e d i s t el- e n hoo i ­ erlij he e d p o eren i v e t bot t o c h n i e t wat doen. . .) nood, twee wek e n la­ n e e G d? j i t n e e g e j b e H . we i de a v a n d e Doode Bemde . . . amp t e r is er al weer e e n werkk

3-

Johan Staelens (verslag), S t e ­ foon Hublou (MWG) e n zij d i e hun waarnemingen binnenstuur­ den. ..

kopij:

Artikels voor de volgende Vollei tegen 15-9-'87 op het redak t i e ­

odres.

zomer me t e e n z g n. " i n i t i at i e­ Verde r expe r i me nt eren we deze ie alle t errei nen van natuurstud zowat an besla n e t h c o t Deze . progr amma" , mense n t e g e n h e t l i jf t e lopen wat heel wat ook dan er e n we hopen . . . Hope­ om hun k e n n i s wat te vergr o t e n h e t z i j als begel eider , h e t z i j . .. t n e k jval i b wat dat l i j k e e n exper iment Zo, dat was h e t dan we er en hopel i j k t o t b i nnenkort ... als de V i sarenden e n de Hamsters er t e rug z i j n .

Jeur,dbond voor Natuurstudie �n

Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 tln 25 ,iaar

De redak t i e

ftÎ_��-.

J )1

L� � A � �--

1-

_) �··

"4iJ

1:.

11:

_l

��

\ 'A'.

tff1�' iJt n �-·

'(� ' t..(__,!... . , ) .

'" lil

t)L .c'Llf'..)� \ j ------- -- -�-/-IL

WAlER. .

_sQ

___

·-a·

J)Trl

-- - --�--

- l�� (�\ --

( '!il1'

_)

1

-

, .

-

--.

·�11·

l

die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu.

l

"_,

l>l

Ic •I 1-:.1

-,,- , l

"1

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr 140

i

�- -�

- "''(U4 v''} t

J/il!

9000 Gent

091/234781

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 737-426307'+-64 (gewoon lid) " " " 250 fr (-12 jaar) " n n " 150 fr (bijlid) n " • 500 :fr " (steunlid: +25 jaar)

-

van JNM vzw op bovenstaand adres.

'-· ·---�-ij ) �...._�;;_���= �·�,,,

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift •De Vall e i "

:>.

,.". . ....


"'

2

-, 1ncn 1u_-a-

1loorwoora

Voorwoord.:

Hallo,

illustraties :

2

Inhoud. JNM....

E e n e i ndeloze , drukk e nde h i t te , bedwelmende zweergeure n , e e n onophoudel i j k ge brom van vlie gen, e e n e nerverend ratelen van de pr i nt er, e e n rad i o d i e ons i nf orme ert over de laatste "Tour"-ui tspatt i ngen en e i ndel i j k . . . t o ch ook een heerl i j k f risse en koele "G i n i on the rocks" . . . (mep. . .we er een vlie g m i nder) . D i t alles wordt j e gewaar als j e deze bladz i j de vlucht i g j e neusstreek laat passeren en als j e geluk hebt kle e f t e r h i er of daar wel een vl i e g -status RIP­ aan . . .

V e r s la ge n : 4 Milieunieuws:

"

- 7 8

Vo orp ag. ,

6. 9, ll. 20. 23: Herwig Blockx Pag. 4, 5: Bruno Callebaut Pog. 10, 15, 16: J. Zwdrta Pag. 19: onbekend

3

Waarnemingen vogels: 10 - 18 z oogd ier e n: 19 - 20 Kalender: 21 - 24

Als j e d i t zomernummert j e van j e lij f blad nr . 1 e e ns in de rap t e doorbladert. zal j e t o t j e groot (on)g enoegen vaststelle n dat hoofdzak e l i jk de "plu i mve e f r e aks" aan hun trekken komen . . . "Er staat weeral nie ts i n van m i j , maar j a, da's waar ook , ik heb ook nie t s ge­ schreven . . . " zouden wij j e zo zeggen. En , als j e het ons vraagt, wacht er maar n i e t t e lang mee om deze i llus tere gedac htenkronkel op papier t e zet t e n .

\r�v�L�j,..

producers:

.C!J(I. !Ztu :/Ui J,_,

<� �,..Jt,?

en wacht dan ook n i e t lange r Het werkk amp st aat voor de deur i e overs chot (j e we e t nerg e e j of zo) of rt rappo om j e woede (sle cht k e d i s t el- e n hoo i ­ erlij he e d p o eren i v e t bot t o c h n i e t wat doen. . .) nood, twee wek e n la­ n e e G d? j i t n e e g e j b e H . we i de a v a n d e Doode Bemde . . . amp t e r is er al weer e e n werkk

3-

Johan Staelens (verslag), S t e ­ foon Hublou (MWG) e n zij d i e hun waarnemingen binnenstuur­ den. ..

kopij:

Artikels voor de volgende Vollei tegen 15-9-'87 op het redak t i e ­

odres.

zomer me t e e n z g n. " i n i t i at i e­ Verde r expe r i me nt eren we deze ie alle t errei nen van natuurstud zowat an besla n e t h c o t Deze . progr amma" , mense n t e g e n h e t l i jf t e lopen wat heel wat ook dan er e n we hopen . . . Hope­ om hun k e n n i s wat te vergr o t e n h e t z i j als begel eider , h e t z i j . .. t n e k jval i b wat dat l i j k e e n exper iment Zo, dat was h e t dan we er en hopel i j k t o t b i nnenkort ... als de V i sarenden e n de Hamsters er t e rug z i j n .

Jeur,dbond voor Natuurstudie �n

Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 tln 25 ,iaar

De redak t i e

ftÎ_��-.

J )1

L� � A � �--

1-

_) �··

"4iJ

1:.

11:

_l

��

\ 'A'.

tff1�' iJt n �-·

'(� ' t..(__,!... . , ) .

'" lil

t)L .c'Llf'..)� \ j ------- -- -�-/-IL

WAlER. .

_sQ

___

·-a·

J)Trl

-- - --�--

- l�� (�\ --

( '!il1'

_)

1

-

, .

-

--.

·�11·

l

die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu.

l

"_,

l>l

Ic •I 1-:.1

-,,- , l

"1

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr 140

i

�- -�

- "''(U4 v''} t

J/il!

9000 Gent

091/234781

Lid word je door: 400 fr op rek.nr. 737-426307'+-64 (gewoon lid) " " " 250 fr (-12 jaar) " n n " 150 fr (bijlid) n " • 500 :fr " (steunlid: +25 jaar)

-

van JNM vzw op bovenstaand adres.

'-· ·---�-ij ) �...._�;;_���= �·�,,,

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift •De Vall e i "

:>.

,.". . ....


4

\{_érs/ag...:-:::....:en�--- ��"'��Weekend

Oijlevallei

met

afd

Kortrijk

Niettegenstaande de koudegolf die gepaard van regenbuien en zware storm z i jn stempel op het "Dijle"-weekendje zou kunnen drukken, waren een z even t al JNM-ers op post, waaronder slechts 1 JNM-ster. Met slechts een tiental minuutjes vertraging door het laden, herladen en loseen van de bagages vertrokken we met grote verwachtingen richting Leuven .

De doorreis met de rode geit en de rode opel verliep ge­ smeerd en omstreeks 10u30 waren de eerste contacten reeds gelegd. Sandra. Stefaan, Maarten en ... ja, ze waren warempel met meer dan wij , maar ja, we zouden ons toch zeker niet laten doen en hen eens tonen vanwaar wij kwamen. Vooraleer we het middagmaal namen deden we een streekverkenning in de omgeving van de kampplaats.

5 Aangekomen op een open plek met een heide-vegetatie

waaronder vnl. struikheide en blauwe bosbes zouden we op jacht gaan naar de levendbarende hagedis. Hoe Stefaan het ook klaarspeelde, maar hij slaagde erin enkele jonge exemplaren, maar ook een prachtig adult mannetje te vangen dat dan ook prompt op de gevoelige plaat werd

Hoe Stefaan het ook klaarspeelde, maar hij slaagde erin enkele gezet. jonge exemplaren. maar ook een prachtig adult mannetje te vangen dat dan ook prompt op de gevoelige plaat werd gezet. De IJY"Oene zand lo op ­ ke vers vlogen ons voor de voeten en eindelijk had ik nu eens de kans gekregen deze mooie kevers

uit

de hand te bekijken.

Naargelang de bosdriften heviger en heviger werden bij som­ mige van

onze collega's was het tijd geworden dat ze het eten zouden klaarmaken, en zich terug naar de bewoonde wereld zouden begeven.

Ondertussen verkenden wij enkele waterplassen om wat water­ vogels te gaan observeren. Nabij een klein, nietig oninteressant putje

We wandelden door het bos van Oud-Heverlee, of m.a.w. het Heverleeboa. We stonden verstomd van het prachtig gemengd bos en trof­ fen heel wat mooie plantjes aan. Dalkruid, Lelietje-Der-Da l en, Witte Klaverzuring, Muekuekruid. Ma agdenp al m . Grootbloemige muur, Slanke eleute l blottm. Blauwaporig bosvioo l tje, Vee l blottmige na l amonszege l en nog ve l e ander e soorten sierden de bodem van dit prachtige, overwe­ gend beukenbos .

Jt: (\

J)t'

�of$'. cljl<� •

l!t

-4.'ti�

&1 0� r�� ·-:;;-

��!-

volgens hen, wat we in onze streek bijna niet meer vinden, fourageer­ den een tweetal groenpootruiters, een oeverloper en een klein p le­ viertje. Op de plas nabij St.-Agatha-Rode zagen we veel kuif- en t a­ feleen den, twee nijlganzen en we hoorden onze eerste wielewaal en in de verte zong een nachtegaal en vele futen waren ook aanwezig. ln

ieder geval waren we op het vlak van roofvogels nog niet helemaal te­ vreden, maar ja, er kwam nog een dag ... Voor mij zou het 's zoek naar de vroedmees te rpad ! We vulden onze maag met brood en toespijs en nadat we onze het el ap i n g hadden klaargemaak t , vertrokken we met de ganse gr o ep naar het rijk� Meerdaalwoud. We maakten een mooie wandeling dwars doorheen uit g "e trekt e woud van ongeveer een 1200 ha oppervlakte. Dit uitgebrei­ we de bosbestand bestaat ook hoofdzakelijk uit beuken, maar ook zagen prachtige berken, eiken, platanen en dennen. We kunnen van een ekolo­ ook gifich heel interessant bos spreken omdat er een rijke struiklaug in het boe aanwezig i s : vl ie r , lijsterbes, bosrank, sleedoorn, kamper­ onze wande­ foelie, hondsroos en dauwbraam groeien hier welig.. Tijdens , boomk le ­ l ing hoorden we d a n ook veel zangvogeltjes waaronder f l ui te r s p echt. roodborst­ ver. na c h t eg aa l . zwartkop. t u i nf l uiter, grote bonte je, zwarte mees. enz. We hoorden en za g en een buizerd. F ran c i s trof een hoopj e braakballen en het skelet van een bosuil aan.

•w

Qxr

-�

··

-'

P

, ----------------."c"'"' ,,. " ..., . __ . __....__ ,- .., " ;:,,,. : -" ",.n ,;;.:;"";;:ïö ,.,..., :;; " ·" ttr:;;.

avonds het interessantst worden. Op Na het binnensmullen van een heerlijk

! !

bord spagetti-bolognaise en de afwas (nvdr. : ook binnengesmuld?) vertrokken we. Onderweg smulden we nog een ijsje en we kwamen op een

van de laatste plaatsen aan waar we reeds van op een afstand het typ­ isch Poe-poe-poe geroep van de vroedmeesterpad konden horen. We konden er

jrunmergenoeg geen vangen. maar we kr e g en daar­

enboven het vrouwtJe van de bosuil met haar typische kuwiet-kuwiet geluid en het mannetJe op he t zel f de tijdstip en vanop dezelfde plaats te horen. We waren hier waarschijnlijk dicht in de nabijheid van een nest waar een prooiovergave gebeurde. In het nachtelijk schemer wer­

den door de Bat-detector ook de ultrasone geluiden van de dwergv l eer­ mu i s opgevangen. Op een welverdiende rust

hadden we nu eenmaal

het duurde dan ook niet lang voor afdeli h g Kortrijk

wel

lag te

recht en soezen.


4

\{_érs/ag...:-:::....:en�--- ��"'��Weekend

Oijlevallei

met

afd

Kortrijk

Niettegenstaande de koudegolf die gepaard van regenbuien en zware storm z i jn stempel op het "Dijle"-weekendje zou kunnen drukken, waren een z even t al JNM-ers op post, waaronder slechts 1 JNM-ster. Met slechts een tiental minuutjes vertraging door het laden, herladen en loseen van de bagages vertrokken we met grote verwachtingen richting Leuven .

De doorreis met de rode geit en de rode opel verliep ge­ smeerd en omstreeks 10u30 waren de eerste contacten reeds gelegd. Sandra. Stefaan, Maarten en ... ja, ze waren warempel met meer dan wij , maar ja, we zouden ons toch zeker niet laten doen en hen eens tonen vanwaar wij kwamen. Vooraleer we het middagmaal namen deden we een streekverkenning in de omgeving van de kampplaats.

5 Aangekomen op een open plek met een heide-vegetatie

waaronder vnl. struikheide en blauwe bosbes zouden we op jacht gaan naar de levendbarende hagedis. Hoe Stefaan het ook klaarspeelde, maar hij slaagde erin enkele jonge exemplaren, maar ook een prachtig adult mannetje te vangen dat dan ook prompt op de gevoelige plaat werd

Hoe Stefaan het ook klaarspeelde, maar hij slaagde erin enkele gezet. jonge exemplaren. maar ook een prachtig adult mannetje te vangen dat dan ook prompt op de gevoelige plaat werd gezet. De IJY"Oene zand lo op ­ ke vers vlogen ons voor de voeten en eindelijk had ik nu eens de kans gekregen deze mooie kevers

uit

de hand te bekijken.

Naargelang de bosdriften heviger en heviger werden bij som­ mige van

onze collega's was het tijd geworden dat ze het eten zouden klaarmaken, en zich terug naar de bewoonde wereld zouden begeven.

Ondertussen verkenden wij enkele waterplassen om wat water­ vogels te gaan observeren. Nabij een klein, nietig oninteressant putje

We wandelden door het bos van Oud-Heverlee, of m.a.w. het Heverleeboa. We stonden verstomd van het prachtig gemengd bos en trof­ fen heel wat mooie plantjes aan. Dalkruid, Lelietje-Der-Da l en, Witte Klaverzuring, Muekuekruid. Ma agdenp al m . Grootbloemige muur, Slanke eleute l blottm. Blauwaporig bosvioo l tje, Vee l blottmige na l amonszege l en nog ve l e ander e soorten sierden de bodem van dit prachtige, overwe­ gend beukenbos .

Jt: (\

J)t'

�of$'. cljl<� •

l!t

-4.'ti�

&1 0� r�� ·-:;;-

��!-

volgens hen, wat we in onze streek bijna niet meer vinden, fourageer­ den een tweetal groenpootruiters, een oeverloper en een klein p le­ viertje. Op de plas nabij St.-Agatha-Rode zagen we veel kuif- en t a­ feleen den, twee nijlganzen en we hoorden onze eerste wielewaal en in de verte zong een nachtegaal en vele futen waren ook aanwezig. ln

ieder geval waren we op het vlak van roofvogels nog niet helemaal te­ vreden, maar ja, er kwam nog een dag ... Voor mij zou het 's zoek naar de vroedmees te rpad ! We vulden onze maag met brood en toespijs en nadat we onze het el ap i n g hadden klaargemaak t , vertrokken we met de ganse gr o ep naar het rijk� Meerdaalwoud. We maakten een mooie wandeling dwars doorheen uit g "e trekt e woud van ongeveer een 1200 ha oppervlakte. Dit uitgebrei­ we de bosbestand bestaat ook hoofdzakelijk uit beuken, maar ook zagen prachtige berken, eiken, platanen en dennen. We kunnen van een ekolo­ ook gifich heel interessant bos spreken omdat er een rijke struiklaug in het boe aanwezig i s : vl ie r , lijsterbes, bosrank, sleedoorn, kamper­ onze wande­ foelie, hondsroos en dauwbraam groeien hier welig.. Tijdens , boomk le ­ l ing hoorden we d a n ook veel zangvogeltjes waaronder f l ui te r s p echt. roodborst­ ver. na c h t eg aa l . zwartkop. t u i nf l uiter, grote bonte je, zwarte mees. enz. We hoorden en za g en een buizerd. F ran c i s trof een hoopj e braakballen en het skelet van een bosuil aan.

•w

Qxr

-�

··

-'

P

, ----------------."c"'"' ,,. " ..., . __ . __....__ ,- .., " ;:,,,. : -" ",.n ,;;.:;"";;:ïö ,.,..., :;; " ·" ttr:;;.

avonds het interessantst worden. Op Na het binnensmullen van een heerlijk

! !

bord spagetti-bolognaise en de afwas (nvdr. : ook binnengesmuld?) vertrokken we. Onderweg smulden we nog een ijsje en we kwamen op een

van de laatste plaatsen aan waar we reeds van op een afstand het typ­ isch Poe-poe-poe geroep van de vroedmeesterpad konden horen. We konden er

jrunmergenoeg geen vangen. maar we kr e g en daar­

enboven het vrouwtJe van de bosuil met haar typische kuwiet-kuwiet geluid en het mannetJe op he t zel f de tijdstip en vanop dezelfde plaats te horen. We waren hier waarschijnlijk dicht in de nabijheid van een nest waar een prooiovergave gebeurde. In het nachtelijk schemer wer­

den door de Bat-detector ook de ultrasone geluiden van de dwergv l eer­ mu i s opgevangen. Op een welverdiende rust

hadden we nu eenmaal

het duurde dan ook niet lang voor afdeli h g Kortrijk

wel

lag te

recht en soezen.


-T 7

6

Om onze wandeling af te ronden zouden we ook het reservaat "De Doode Bemde" even verkennen. Een paapje en een grasmus en de tal­ rijk gierende g i e rzwaluwen deden deze dag op een zomerdag lijken. Het prachtige waterdr i e blad s t o nd in bloei en de vele dot t erbloemen

Na het ontbijt vertrokken we naar het station om te ver­ trekken naar Gastouche. Tevoet zouden we het ganse goed voor een vijftiental kilometers. We wandelden velden, houtwallen en hellingsbossen. Plots kregen wouwe n die baltsgedrag vertoonden in onze kijkers.

plateau afwandelen, langs prachtige we twee zwarte Meteen kwamen som-­

migen nu maar echt pas op dreef. Nadat de motregen nu plaats had geruimd voor een klare open hemel met veel zonneschijn zouden waar­ schijnlijk nog enkele roofvogels voor ons het luchtruim doorkruisen.

fleurden de vochtige weilanden op. Pinksterbloemen stonden er ook in massale hoeveelheden of waartoe een efficient maai- en hooibeheer k�n leiden... Een dode wezel werd gevonden en de uitwerpselen van de vos en de bunzing wezen erop dat het roofd1erenbestand huer nog zeer goed vertegenwoor�igd is .

...

We snoven de lookgeur van de daa l ook op die reeds in bloei stond en enkele bruine kikkers sprongen in het bodemdek voor onze voe­ ten weg. Een enkele ge e l gors zong zijn liedje en reeds vele insekten

Iedereen was op deze dag duidelijk heel goed aan zijn trek­ ken gekomen elk in zijn eigen interessedomein. Het avond- of nacht.eten werd gretig verorberd en na een "bonte" bonte-o.vond werd terug een

waaronder enorm veel roofvliegen en hommels vlogen ons rond de ogen. Nabij een waterlas waar een vrouwtje s p e rwer overvloog, had Carl een leegstaande put ingeklauterd op zoek naar amfibieen en veel padden alsook een k l e i ne wat e rs a l amander en een juveniele a lpenwat e r sal ama n­

heerlijke doch frisse nachtrust genoten.

Op zondagvoormiddag werd er nog een kleine boswandeling ge­ maakt. We hoorden de zwarte specht met zijn typisch kruu-kruuu-kruuu­

der werden erin aangetroffen.

geluid en zagen hem ook overvliegen. een mooie afronding voor dit terug denderende, en goed door onze broeders (nvdr. en zusters) van afdeling Leu.vtrn geor·ganiseerde w e ek endj e . Met een stormachtig weertje kwamen we terug welvoldaan aan te Kortrijk.

:

We zetten onze tocht verder en kwamen terug aan de grote waterplas nabij Sint-Agatha-Rode. Drie zwar te s t e rntjes stelden hun behendige en elegante vliegwijze tentoon op jacht naar insekten. Een drietal bu i zerds baltsten en gingen op thermiek en we kregen enkele keren de boomva lk te zien. Het werd nu erg warm weer en het wandelen kroop voor sommigen waaronder zeker ik in de kuiten. We kuierden dan ook regelmatig in de zon en lieten ons door het prachtige landschap

Djoni,

opnemen... alias Johan Staelens Afd. Kortrijk

f =====--1 r

/-iET

LE°VEN ALS Y_oGEL IS ZALiG

'-_.!.:_...,.._

----=-.

--

-��..;:::__::_

__

...... --�: --.......

·

,.

-

·� - -

�-:- ..-. .::::

--

;�

L.

_

- ....

MG

1

�:i1.;,

(_..>

..J

'

/

-ia:>""""'

-J

·---=--·

::M, \10;;;VR�

- - -VR!J. __J -�- . y--

�(---- (

..,...

----·�---:.·-

Vo-;,:

f---1t=trl -

____ .

� ·

---,-·�·� ---=-

"y

"

---

·

T

\,-

1

J!.:�-�-

---...- -� � --=--- - · ��

�--- �'85

--......._--=:.: ---. ___ _

Nvdr.:

dit v;,rslag werd lntegro.al overgenomen uit " · t Hoefbladje contactbladje van JNM-Afdeling Kortrijk. jg.13 nr.5. Enkel

een samenvattende soortenlijst werd weggelo.ten...

"


-T 7

6

Om onze wandeling af te ronden zouden we ook het reservaat "De Doode Bemde" even verkennen. Een paapje en een grasmus en de tal­ rijk gierende g i e rzwaluwen deden deze dag op een zomerdag lijken. Het prachtige waterdr i e blad s t o nd in bloei en de vele dot t erbloemen

Na het ontbijt vertrokken we naar het station om te ver­ trekken naar Gastouche. Tevoet zouden we het ganse goed voor een vijftiental kilometers. We wandelden velden, houtwallen en hellingsbossen. Plots kregen wouwe n die baltsgedrag vertoonden in onze kijkers.

plateau afwandelen, langs prachtige we twee zwarte Meteen kwamen som-­

migen nu maar echt pas op dreef. Nadat de motregen nu plaats had geruimd voor een klare open hemel met veel zonneschijn zouden waar­ schijnlijk nog enkele roofvogels voor ons het luchtruim doorkruisen.

fleurden de vochtige weilanden op. Pinksterbloemen stonden er ook in massale hoeveelheden of waartoe een efficient maai- en hooibeheer k�n leiden... Een dode wezel werd gevonden en de uitwerpselen van de vos en de bunzing wezen erop dat het roofd1erenbestand huer nog zeer goed vertegenwoor�igd is .

...

We snoven de lookgeur van de daa l ook op die reeds in bloei stond en enkele bruine kikkers sprongen in het bodemdek voor onze voe­ ten weg. Een enkele ge e l gors zong zijn liedje en reeds vele insekten

Iedereen was op deze dag duidelijk heel goed aan zijn trek­ ken gekomen elk in zijn eigen interessedomein. Het avond- of nacht.eten werd gretig verorberd en na een "bonte" bonte-o.vond werd terug een

waaronder enorm veel roofvliegen en hommels vlogen ons rond de ogen. Nabij een waterlas waar een vrouwtje s p e rwer overvloog, had Carl een leegstaande put ingeklauterd op zoek naar amfibieen en veel padden alsook een k l e i ne wat e rs a l amander en een juveniele a lpenwat e r sal ama n­

heerlijke doch frisse nachtrust genoten.

Op zondagvoormiddag werd er nog een kleine boswandeling ge­ maakt. We hoorden de zwarte specht met zijn typisch kruu-kruuu-kruuu­

der werden erin aangetroffen.

geluid en zagen hem ook overvliegen. een mooie afronding voor dit terug denderende, en goed door onze broeders (nvdr. en zusters) van afdeling Leu.vtrn geor·ganiseerde w e ek endj e . Met een stormachtig weertje kwamen we terug welvoldaan aan te Kortrijk.

:

We zetten onze tocht verder en kwamen terug aan de grote waterplas nabij Sint-Agatha-Rode. Drie zwar te s t e rntjes stelden hun behendige en elegante vliegwijze tentoon op jacht naar insekten. Een drietal bu i zerds baltsten en gingen op thermiek en we kregen enkele keren de boomva lk te zien. Het werd nu erg warm weer en het wandelen kroop voor sommigen waaronder zeker ik in de kuiten. We kuierden dan ook regelmatig in de zon en lieten ons door het prachtige landschap

Djoni,

opnemen... alias Johan Staelens Afd. Kortrijk

f =====--1 r

/-iET

LE°VEN ALS Y_oGEL IS ZALiG

'-_.!.:_...,.._

----=-.

--

-��..;:::__::_

__

...... --�: --.......

·

,.

-

·� - -

�-:- ..-. .::::

--

;�

L.

_

- ....

MG

1

�:i1.;,

(_..>

..J

'

/

-ia:>""""'

-J

·---=--·

::M, \10;;;VR�

- - -VR!J. __J -�- . y--

�(---- (

..,...

----·�---:.·-

Vo-;,:

f---1t=trl -

____ .

� ·

---,-·�·� ---=-

"y

"

---

·

T

\,-

1

J!.:�-�-

---...- -� � --=--- - · ��

�--- �'85

--......._--=:.: ---. ___ _

Nvdr.:

dit v;,rslag werd lntegro.al overgenomen uit " · t Hoefbladje contactbladje van JNM-Afdeling Kortrijk. jg.13 nr.5. Enkel

een samenvattende soortenlijst werd weggelo.ten...

"


��

*

8

*

Mi1ieu

* -����

*

*

*

Jl"&o

*

*

*

* * *

9

-­ ��--

Voor a l de "mi l i e u-o.kt i v i e t e n " onder one . p l aa t s e n we ond e r deze rubr i ek een aan t a l o.k t i v i t e i t e n die u i t g aan van de JNM-M i l i euwerk­ groe p . Aan U , B e s t e Leze r . de keus . . .

aug-sept

KRINGLQQPKA.MPAGNE

Zo a l s reeds over a l aangekond i gd ( oa . i n de ve l e mi l i eu-Bes tuursbe­ r i ch t e n ) . orga n i s e e r t de JNM b i j de aanvang van vo l gend s choo l j aar een kr i ng l oopkampagne . He t is de bedoe l i ng het gebr u i k van kr i ng­ l oo p p ap i e r te s t imu l e r e n e n i edereen t e s e ns i b i l i s e r e n voor de a f ­ va l p rob l emat i ek . En . zorg dat ook j i j voortaan a l l e e n nog op k r i ng l ooppap i e r è ch r i j f t ! I nf o : S t e f aan C l aeys , Groenas t ao.kstraat 4 0 , 9 9 1 0 Mar i o.kerke Te l : 0 9 1 / 2 6 7 3 5 9

11

okt

:

ptudiodag .::A�.

� R!!CYclage"

� Q1s!.

:

n2Y

Vredeebotoiing

atudiodo,g·

. .

"Vor!soenwro b l emat i e!s"

1

--

.

\

,1� \\ \,'"'' �",.,ri, \ ' j�'�"'�,. ;·1r.,..,,__

� ·.•.

'1 11

.

'

1 "'<l d

\ , ;

'm '-'! 1 " · 1•.i'

.... 1'1.:

""

' · · ; ( " ' , , �

;./'''""''

"'

_;Jl. _. �{_�� � _.":.{: ·� .� ��...�.JJI:.

••

=·::: -:- :::-=_:.C.::- -'- --:

- -=

.::: =

-2

.

.

·

.. .

·

:

" �.,,,,., ,,., . ,

..... -_ _

-- - �

' •

' 'I

.

.

�-

,..

• ""'

.,

s!:!C::- - · -

_,N,,....... ' •.. ..� .... ". ..., - - �·..-"'-...'-.. ,, -,.... 1 ,"'· . . .- "· -l • t 'il,, -

,} ·-

'1 1

-- ,_, "

•.

ili'dil· A>- . � .,'.: . ' l'\ /,:'. ·,• ;r; , -" � -:_- /,!F'-),i/'.J�•"' ' ' .JJ"c"·" "' .

" ' '· . .1· i /o'•i '·· • •• l11{i/ Y ,• V. . /JJ' p t il 1 ;, =.-:-- '= ·· ,. ".••" " , . , , ,' ' ' . " 1' "1? . "·� "" :.." "i! 'I ' 1,Y· '\ • \ . Jt1 1,l-'. i o_W_/l'""�1·'' 'j/11� •· , ' , '. ,-;:;-_..,,.11.i� �� '!'1., ;'!n" li/r c;:; , . _, , ,,,_ lf t· � ",,,. ,", ""- ' :i1�cTi, � , ·" '1 -?' ('1f1 _ � .=- ::- ·"111-r"->!!'":::r-::: •" _ _ .., \\1 11/ , r:- , \._., ;,,i, " •1/1 .1\1 ��11 N�iJ·.\:.,....", ·�,; ,oJ.1"1�,,../iy.

':::·�Y"'"'�F·".c

- d':i":. -.:: -:::-_-,_::: _:

,,j! · !, '" ' "" � ' lu� , ,

;;; r QP' " .'� �,._ " ;;.�.,.... ;_ " '"\· ' ;,. ,;:., �jf - - - - :/':';;· -C"· �c;::- · � -

- -,-- .,· .,..

...

:::::::•�--".'-·.

�:::: ·

,...,

· � ·.• -,--��· - .�i ·· -- · - · . '. � �- -; -. -7",� ·= _.., � . � L ' �� " __,,,, ' l,1 ;JIP : -1, '·!'- J�, ",,� / � ,, ,', . J:: � ' / - AM( ;-.------�----=-·' �-�-- - ;,,, -:--=--�=-�� '

� .j.; .,.,,.+, JJJ. ; · � 1 : ul. v1 -",.,..�111ï�. <»' �· -�:;q�_"d � �,Ji'/ '.!\.! ! � � , . � _:� ·��, :,(:b,'•·!�Je� � �- ('<.(,,�,\) .C\u)'J; - .i; lil'.� - , . r\-::.;;;:');,; :, iJhhf�h 1.-l' .-.:.,__ �� ' 1Uh1i ..<\.i � ";...-1\� i1r -..., "" ': fl1;,,; �:.)�Ll\1-:\':ll;,.. t;'ltiill 1 ·H;' �I� ;1\iL l-1· • � c · J �i� ""." � "" .::'. . 1\.;;;:;,1".lll�. _;"'"..' �-J.h/·'\��.P ," ;;.__:;;;,,_i;• fr '<'i'� -:-_� --�J.?liri ' �'"'"-::."� ' '""",1. '"" it. i·..-Ir_:-::_ . 1 � .�:�il" �· .. -:J Ml7P· "' r.� ' pJ: llf ,c · J : · rJ;" i'-'��--: 1�r.( : ::c = ' J \ . ( �( - - "� .iu - -î) 'J ;��- k1\Ît�� � -- -_l v. ' �; _r4J:f.� � � � ' ' . J, · 1 -/1 �: � � !o ' ��::-;lff \l li/ �!11- fl'.":' · l'ii� -=:-......;;---�--� .� � . _ M�� "" . - -�--�- //'. ' � _. , � �t w·1 1rfft•if.\t. 1',;' " � t' � .& _ ::/ _.:c .?- �; � fi � � e l' ; � '-" � /"� ; --c; � .... ::'.' .-: � � � _... ..z;::; , Ï:.1 __:-' �";;� 1 1f1 . 1•lJ l1 '�,"� �� d � , , /l fv./ft�--;.;.?;;;,.--� ��), i!J{:' .,. : \ , --:, = ·a c-"' · · \ _ " ;1 '•,lll:1�Jj1 �' -,..-"C-._ � "Î : ' 1\V / ·-:-� " ' �� ---� :C -ç/-'''\� � . - :S -r., �\'7::-� � - ::::: � ' � ·� - -

-"�

'

-

'" "' ,,,,..,,,._ , � -/ \!'.' ."," Q/ ,., , =s:=-..t ' 1' · . I ;)· , 1 1. - �JJl" ,,,.f1 ......-::._; 11" , ",.. �L· ' _-::: _ _ _ _ _ "_ _

.

_

,"

"

_ - ---

...._.,, f A r --- �

--= - ..:l V�\vi · "=. • ... " • """''"-"'"- "---� - »u '' - - ---.---=. " -.ij.1.1-' ,!J-1

'

- �

"�

· ·- --:-:'.\ ü'l "' ''�� "," "- .1,v /

-

" JL"","> ,

.

- •'

...._ ; r'"�

'

l·\

-

Ij

C

�'

1

:' ".��·:ül 11 ;: 11 1 1 �\ )îJ ,.� .

"

-

"

--

.

--:k,,;.' • _.. �

-- -

.

·

.

"

'

-

--

'

'

� .

��� ��\\\�1 J\\�

_

_

f

,----,

'

---.

:-::- ---.. .:::

�-

=- \ --

. '� . ,)\\""'"'"'� ""' '::: � � ::---- "' � l ''YlJ 't---::.- � ' . 1 \1� \

- /'•·

·

..

_"

, "•

·

\ · ,� , - • .\. �·""' " �-

-

.

'

\

�� -

�-

-

1 7

"

I�

.

,

"

11

,

·=-

.

.::--- _ - -

....

J.i "l\� _--.:::-- � -'··" ' •..,

'

�-· /

\

É � _,, /�

----- - � �- o

� " =' .:::_� ___:; � " ' �- �-=.. - �

"

'

� , ", -"" ='"

_ ,,.. - ..

J

. ·

11

' •--""" --'';I Jl, ; - • -� •' • ( ', i ' _ ..•I •O ' " • _ " \ '

.

-�

.

.

.

) . _ ,, •

"�� ·-

· •'

�-� ----=-=-� � ""-- ' �-- "'� --"2::' ' 11 ... �� � --:.""' �,

· · .

. .

-

1�1x \1\ . '

1 rfC' ,... .l. 1 .lf:- �-'>1:Jf• _ ')"- . t' ff •. ll'mt. M � ,._�

" :.-- ,,.;-� ;; . , " - �� �1111 11 f;,;q."•, ,}\.•� -- 7,.,:;-':á. ,"""� -=>- ''"·'� 11& ,i.l r,i.. "-"' _

'

Voorts s t a a n er voor h e t naj aar ook nog e e n debat over " Landbouw e n Mi l i e u " i n G e n t e n akt i v i t e i t e n rond "Mi l i e u e n Ontwikke l i ng " op het programma . I nf o over a l l e h i e rboven verme lde ak t i v i t e i t e n z i j n te verkr i j g e n b i j d e JNM-M i l i euwerkgroe p , Kortr i j ksepoor t s t raat 140 . 9 0 0 0 Gent te l . 09 1 / 23478 1 . bij voorkeur op maandagavond .

�:'"l.t� � ,

\" '<· � ' 'l!!l!l\�· ··-�--_;-.� . ":.' �{ 1

One hu 1 d 1 g vervoerssys t e em zorgt de l aa t s t e J aren voor s t e eds me e r m i l i euprob l emen. W e he bben d e u i t l aatgassen v a n wag e n s . TGV . f i l e­ vorm i nge n . a f t ake l i ng van o p e nbaar vervoer i n a l z i j n f a c e t t e n . . . . Redenen g e no e g dus om �eze prob l emat i ek eens u i t de doeken te doen e n UI zoek e n naar m i l i e uvr i e nde l i j k e r vervoer voor de toekoms t . D e z e s t udi edag za l doorgaan i n Gent . maar de e x ac t e datum l i gt nog n i e t vast .

·-· ·�-"-- .

,...,,,.. A<.. J(i,

\ ,�

.� • /' .� �· "' 'r

Naar tweej aar l i j k s e gewoo n t e doet de JNM o p n i euw o.k t i e f mee aan de vredesbe t og i ng . Me e r i nf o vo l gt . . .

1

\.,, ,/.:f"' . · if.1l\ ,,).,iJli ' · � 'l:á:, ' �'

A l s a f s l u i t i ng van de k r i ng l oopkampagne organ i s e ert de JNM samen me t E l ck e r - i k Antwe r p e n een s t u d i edag in Antwe r p e n . over het thema '' Afva l en Recyc l age " . I n de voorm i ddag s t aat de a l gemane a f va l pro­ b l emat i ek op het programma me t oa. een vert egenwoord i ger van OV AM . Kr i ng l oophu i s • . . . e n i n de nllill i ddag zoemeess i e s rond d i ve r s e on­ derwerp e n zoa l s wegwe r pverpakk i ng , s l u i k s t o r t e n . k r i ng l ooppap i e r . Hou a l v a s t deze datum vr i j ! I nf o : K r i s P e e t e r s . Pe l i chy l a an 9 7 , 2 2 3 2 S c h i lde Te l : 0 3 / 6 5 8 7 5 0 2

. ,-;�

�-•· A

,,..." - � ...-lNY\.,,.,._ � \...

.__

>"'

� .$"d

��

"'

·0

· "f '; ..

·-

.,

-


��

*

8

*

Mi1ieu

* -����

*

*

*

Jl"&o

*

*

*

* * *

9

-­ ��--

Voor a l de "mi l i e u-o.kt i v i e t e n " onder one . p l aa t s e n we ond e r deze rubr i ek een aan t a l o.k t i v i t e i t e n die u i t g aan van de JNM-M i l i euwerk­ groe p . Aan U , B e s t e Leze r . de keus . . .

aug-sept

KRINGLQQPKA.MPAGNE

Zo a l s reeds over a l aangekond i gd ( oa . i n de ve l e mi l i eu-Bes tuursbe­ r i ch t e n ) . orga n i s e e r t de JNM b i j de aanvang van vo l gend s choo l j aar een kr i ng l oopkampagne . He t is de bedoe l i ng het gebr u i k van kr i ng­ l oo p p ap i e r te s t imu l e r e n e n i edereen t e s e ns i b i l i s e r e n voor de a f ­ va l p rob l emat i ek . En . zorg dat ook j i j voortaan a l l e e n nog op k r i ng l ooppap i e r è ch r i j f t ! I nf o : S t e f aan C l aeys , Groenas t ao.kstraat 4 0 , 9 9 1 0 Mar i o.kerke Te l : 0 9 1 / 2 6 7 3 5 9

11

okt

:

ptudiodag .::A�.

� R!!CYclage"

� Q1s!.

:

n2Y

Vredeebotoiing

atudiodo,g·

. .

"Vor!soenwro b l emat i e!s"

1

--

.

\

,1� \\ \,'"'' �",.,ri, \ ' j�'�"'�,. ;·1r.,..,,__

� ·.•.

'1 11

.

'

1 "'<l d

\ , ;

'm '-'! 1 " · 1•.i'

.... 1'1.:

""

' · · ; ( " ' , , �

;./'''""''

"'

_;Jl. _. �{_�� � _.":.{: ·� .� ��...�.JJI:.

••

=·::: -:- :::-=_:.C.::- -'- --:

- -=

.::: =

-2

.

.

·

.. .

·

:

" �.,,,,., ,,., . ,

..... -_ _

-- - �

' •

' 'I

.

.

�-

,..

• ""'

.,

s!:!C::- - · -

_,N,,....... ' •.. ..� .... ". ..., - - �·..-"'-...'-.. ,, -,.... 1 ,"'· . . .- "· -l • t 'il,, -

,} ·-

'1 1

-- ,_, "

•.

ili'dil· A>- . � .,'.: . ' l'\ /,:'. ·,• ;r; , -" � -:_- /,!F'-),i/'.J�•"' ' ' .JJ"c"·" "' .

" ' '· . .1· i /o'•i '·· • •• l11{i/ Y ,• V. . /JJ' p t il 1 ;, =.-:-- '= ·· ,. ".••" " , . , , ,' ' ' . " 1' "1? . "·� "" :.." "i! 'I ' 1,Y· '\ • \ . Jt1 1,l-'. i o_W_/l'""�1·'' 'j/11� •· , ' , '. ,-;:;-_..,,.11.i� �� '!'1., ;'!n" li/r c;:; , . _, , ,,,_ lf t· � ",,,. ,", ""- ' :i1�cTi, � , ·" '1 -?' ('1f1 _ � .=- ::- ·"111-r"->!!'":::r-::: •" _ _ .., \\1 11/ , r:- , \._., ;,,i, " •1/1 .1\1 ��11 N�iJ·.\:.,....", ·�,; ,oJ.1"1�,,../iy.

':::·�Y"'"'�F·".c

- d':i":. -.:: -:::-_-,_::: _:

,,j! · !, '" ' "" � ' lu� , ,

;;; r QP' " .'� �,._ " ;;.�.,.... ;_ " '"\· ' ;,. ,;:., �jf - - - - :/':';;· -C"· �c;::- · � -

- -,-- .,· .,..

...

:::::::•�--".'-·.

�:::: ·

,...,

· � ·.• -,--��· - .�i ·· -- · - · . '. � �- -; -. -7",� ·= _.., � . � L ' �� " __,,,, ' l,1 ;JIP : -1, '·!'- J�, ",,� / � ,, ,', . J:: � ' / - AM( ;-.------�----=-·' �-�-- - ;,,, -:--=--�=-�� '

� .j.; .,.,,.+, JJJ. ; · � 1 : ul. v1 -",.,..�111ï�. <»' �· -�:;q�_"d � �,Ji'/ '.!\.! ! � � , . � _:� ·��, :,(:b,'•·!�Je� � �- ('<.(,,�,\) .C\u)'J; - .i; lil'.� - , . r\-::.;;;:');,; :, iJhhf�h 1.-l' .-.:.,__ �� ' 1Uh1i ..<\.i � ";...-1\� i1r -..., "" ': fl1;,,; �:.)�Ll\1-:\':ll;,.. t;'ltiill 1 ·H;' �I� ;1\iL l-1· • � c · J �i� ""." � "" .::'. . 1\.;;;:;,1".lll�. _;"'"..' �-J.h/·'\��.P ," ;;.__:;;;,,_i;• fr '<'i'� -:-_� --�J.?liri ' �'"'"-::."� ' '""",1. '"" it. i·..-Ir_:-::_ . 1 � .�:�il" �· .. -:J Ml7P· "' r.� ' pJ: llf ,c · J : · rJ;" i'-'��--: 1�r.( : ::c = ' J \ . ( �( - - "� .iu - -î) 'J ;��- k1\Ît�� � -- -_l v. ' �; _r4J:f.� � � � ' ' . J, · 1 -/1 �: � � !o ' ��::-;lff \l li/ �!11- fl'.":' · l'ii� -=:-......;;---�--� .� � . _ M�� "" . - -�--�- //'. ' � _. , � �t w·1 1rfft•if.\t. 1',;' " � t' � .& _ ::/ _.:c .?- �; � fi � � e l' ; � '-" � /"� ; --c; � .... ::'.' .-: � � � _... ..z;::; , Ï:.1 __:-' �";;� 1 1f1 . 1•lJ l1 '�,"� �� d � , , /l fv./ft�--;.;.?;;;,.--� ��), i!J{:' .,. : \ , --:, = ·a c-"' · · \ _ " ;1 '•,lll:1�Jj1 �' -,..-"C-._ � "Î : ' 1\V / ·-:-� " ' �� ---� :C -ç/-'''\� � . - :S -r., �\'7::-� � - ::::: � ' � ·� - -

-"�

'

-

'" "' ,,,,..,,,._ , � -/ \!'.' ."," Q/ ,., , =s:=-..t ' 1' · . I ;)· , 1 1. - �JJl" ,,,.f1 ......-::._; 11" , ",.. �L· ' _-::: _ _ _ _ _ "_ _

.

_

,"

"

_ - ---

...._.,, f A r --- �

--= - ..:l V�\vi · "=. • ... " • """''"-"'"- "---� - »u '' - - ---.---=. " -.ij.1.1-' ,!J-1

'

- �

"�

· ·- --:-:'.\ ü'l "' ''�� "," "- .1,v /

-

" JL"","> ,

.

- •'

...._ ; r'"�

'

l·\

-

Ij

C

�'

1

:' ".��·:ül 11 ;: 11 1 1 �\ )îJ ,.� .

"

-

"

--

.

--:k,,;.' • _.. �

-- -

.

·

.

"

'

-

--

'

'

� .

��� ��\\\�1 J\\�

_

_

f

,----,

'

---.

:-::- ---.. .:::

�-

=- \ --

. '� . ,)\\""'"'"'� ""' '::: � � ::---- "' � l ''YlJ 't---::.- � ' . 1 \1� \

- /'•·

·

..

_"

, "•

·

\ · ,� , - • .\. �·""' " �-

-

.

'

\

�� -

�-

-

1 7

"

I�

.

,

"

11

,

·=-

.

.::--- _ - -

....

J.i "l\� _--.:::-- � -'··" ' •..,

'

�-· /

\

É � _,, /�

----- - � �- o

� " =' .:::_� ___:; � " ' �- �-=.. - �

"

'

� , ", -"" ='"

_ ,,.. - ..

J

. ·

11

' •--""" --'';I Jl, ; - • -� •' • ( ', i ' _ ..•I •O ' " • _ " \ '

.

-�

.

.

.

) . _ ,, •

"�� ·-

· •'

�-� ----=-=-� � ""-- ' �-- "'� --"2::' ' 11 ... �� � --:.""' �,

· · .

. .

-

1�1x \1\ . '

1 rfC' ,... .l. 1 .lf:- �-'>1:Jf• _ ')"- . t' ff •. ll'mt. M � ,._�

" :.-- ,,.;-� ;; . , " - �� �1111 11 f;,;q."•, ,}\.•� -- 7,.,:;-':á. ,"""� -=>- ''"·'� 11& ,i.l r,i.. "-"' _

'

Voorts s t a a n er voor h e t naj aar ook nog e e n debat over " Landbouw e n Mi l i e u " i n G e n t e n akt i v i t e i t e n rond "Mi l i e u e n Ontwikke l i ng " op het programma . I nf o over a l l e h i e rboven verme lde ak t i v i t e i t e n z i j n te verkr i j g e n b i j d e JNM-M i l i euwerkgroe p , Kortr i j ksepoor t s t raat 140 . 9 0 0 0 Gent te l . 09 1 / 23478 1 . bij voorkeur op maandagavond .

�:'"l.t� � ,

\" '<· � ' 'l!!l!l\�· ··-�--_;-.� . ":.' �{ 1

One hu 1 d 1 g vervoerssys t e em zorgt de l aa t s t e J aren voor s t e eds me e r m i l i euprob l emen. W e he bben d e u i t l aatgassen v a n wag e n s . TGV . f i l e­ vorm i nge n . a f t ake l i ng van o p e nbaar vervoer i n a l z i j n f a c e t t e n . . . . Redenen g e no e g dus om �eze prob l emat i ek eens u i t de doeken te doen e n UI zoek e n naar m i l i e uvr i e nde l i j k e r vervoer voor de toekoms t . D e z e s t udi edag za l doorgaan i n Gent . maar de e x ac t e datum l i gt nog n i e t vast .

·-· ·�-"-- .

,...,,,.. A<.. J(i,

\ ,�

.� • /' .� �· "' 'r

Naar tweej aar l i j k s e gewoo n t e doet de JNM o p n i euw o.k t i e f mee aan de vredesbe t og i ng . Me e r i nf o vo l gt . . .

1

\.,, ,/.:f"' . · if.1l\ ,,).,iJli ' · � 'l:á:, ' �'

A l s a f s l u i t i ng van de k r i ng l oopkampagne organ i s e ert de JNM samen me t E l ck e r - i k Antwe r p e n een s t u d i edag in Antwe r p e n . over het thema '' Afva l en Recyc l age " . I n de voorm i ddag s t aat de a l gemane a f va l pro­ b l emat i ek op het programma me t oa. een vert egenwoord i ger van OV AM . Kr i ng l oophu i s • . . . e n i n de nllill i ddag zoemeess i e s rond d i ve r s e on­ derwerp e n zoa l s wegwe r pverpakk i ng , s l u i k s t o r t e n . k r i ng l ooppap i e r . Hou a l v a s t deze datum vr i j ! I nf o : K r i s P e e t e r s . Pe l i chy l a an 9 7 , 2 2 3 2 S c h i lde Te l : 0 3 / 6 5 8 7 5 0 2

. ,-;�

�-•· A

,,..." - � ...-lNY\.,,.,._ � \...

.__

>"'

� .$"d

��

"'

·0

· "f '; ..

·-

.,

-


10

�-----

WJJarnemingen

11 Slobeend ( Anas c l y p e a t a ) .,.

april - mei - juni '87

Na de k l ass i ek e apr i l -door trek . ook nog enke l e me i - e n j un i wa ar n e ­ op 1 . 7 . 1 8 . 2 3 e n 2 8 - 5 t e l k e ns l d" t e S A R ( B OS . V SK . HAF)

m i ng e n :

9 --5 :

2 1 -6 :

H e e l wat i n t e r e s s a n t gevoge l t e en p l u i mvee w e e r deze k e e r . . . L e e s v l ug verder e n hope l i J k overva l t j e d a a r n a d e d r a n g om z e l f e e ns e e n k i j kj e te g a a n neme n . We l d i e n t g e zegd te worden d a t er ons van een groot a a n t a l i nt e re s s a n t e s o o r t e n nog ge gevens o n t brek e n . zoa l s

J

2

Ö t e SAR ( M . Hens . Ö' te SAR ( BOS )

AUB .

1

24-6 :

3 d' 3 �

26-6 :

2 2

ex .

ex .

te

SAR

( HAF .

M.

t e G a s t uche C M . t e NKV ( HAF )

NYJ )

He n s ) Hens )

bv . Porse l e i nhoe n . Snor . Grote karek i e t . Orpheuaspotvoge l . V i sd i e f . Zwart e e n Rod,� wouw . V i s arend . . . . maar i n e e n of ander j aarve r s l ag

z u l l e n deze w a a r n em i ng e n We erom z i j n

er

ook

nog we l

eens

e e n aan t a l

onder j e

soorten d i e

met a l e voo r n a o.ma t e : Dodaars . W i ntert a l i ng , s n i p e n n a g e n o e g a l l e f e no l o g i e g as t e n . I n d e hoop d a t h e t

s l ag o p j e het

l os

gehee l

e n j e v e rg e e t

je

beva l t .

niet

passeren .

dat

ROOFVOGELS

o p g e nomen werde n .

S p e rwe r . Waterra l .

l aat

t o c h ook n i e t

ogen

Hout­

i k d a n nu maar d i t ver­ al

Vis arend ( Pand i on ha l i ae tua )

j e waarnem i ng e n op

r e d ak t i e - ad r e s verwacht worde n .

4-4 : voge l gr o e t j e s .

4-4 : · 1 5 -4 :

ad .

min .

9

ex .

om

l l u30

op

de

dijk

op

grote

te

SAR

hoog t e

( BLH .

VBA .

ex .

te

Ros i e r e s

e e n s l ag p e n mi s t

(Fr .

Ne f .

( PD B )

boven NGB ( J . Bogaer t ) 27-4 : om 1 9 u 0 0 1 e x . bove n d e v i j ver t e SAR ( WAF ) 28-4 : 1 te SAR om 1 3u 0 0 ( Th . de Th i e r ) 2 9 - 4 : 1 e x . t e S A R ; vangt o m 9 u 0 5 e e n v i s . z e t z i c h o p dode p o p u l i er waar h i j z i j n bu i t o p e e t e n verdwi j n t t e ns l o t t e om 1 0u 2 0 i n · noorde l i j k e r i ch t i ng ( BLG ) 6 - 5 : 1 ad . ( � ? ) om 1 4u50 b o ve n SJW . r i ch t i ng S A R c i rk e l e nd ( BOS)

( Ph a l acrocorax carbo l i n broedk l e e d

ex .

1

2 2-4 :

Maar t e n

AA_\.itcholvor

rond 1 4u30 2 e x . te OH , waarvan 1 e x . C ar i o n . L . Boon)

S. 1 8-4 : 1

BOS .

M.

9-5 :

H e ns )

noordwaar t s door t re k k e nd t e

ex .

m i dd e l ho o g ove r t rekkend rond

1 2u 0 0

te

G a s t uche

CM.

Hens .

SAR 7-4 : 9 -4 :

( V ZG . D . S l abb i nc k ) Om 1 7 u 0 0 2 e x . t e r p l a a t s e t e S A R ( ? * ) SAR : 2 e x . door t r e kk e nd om 1 4u45 ( PE S ) 1 6 e x . rond 2 0 u 0 0 l a ag overv l i e g e nd i n noorde l i j k e

1

T . V e rwae s t )

\

r i c h t i ng � e

K e s s e l -Lo ( V ZG ) 1 6 -4 : 3 e x . om 1 2 u05 n a a r N boven h e t ve l d t e Korbeek-D i j l e ( M . V an 1 7 - 4 t em . 2 1 -4 : 1 s u b ad . e x . te SAR ( ve r s c h . waarneme r s ) 26-6 :

1

i mm .

te

( HAF . M .

SAR

He ns )

He n s )

Q2i.�YA!ll: ( C i c on i a c i c on i a l 15-4 :

' s avonds s t r i j k e n 3 ex . e r de n a c h t door ( PDB )

KrO}soood

op

e e n dkker

te

NKV

en

( A nas s t repera)

A l l e waarnem i ng e n :

4-4 : 6-4 : 9-5 :

Pijlotoort 4-4 :

neer

ze

brengen

"

.;

1

koppe l

1

te SAR ( PES . k o p p e l te SAR ( M .

3d 2 Î

te

Pecrot

(M.

Hens )

WAF ) Hens .

AUB .

NYJ )

( Anas acuta)

1 koppe l

te

SAR

( BLH .

VBA .

BOS .

M.

He ns )

� '83 fand;o" ha.l;aclu.s, d..t· �°.u'"'.

'J.•W

T

SM\

r


10

�-----

WJJarnemingen

11 Slobeend ( Anas c l y p e a t a ) .,.

april - mei - juni '87

Na de k l ass i ek e apr i l -door trek . ook nog enke l e me i - e n j un i wa ar n e ­ op 1 . 7 . 1 8 . 2 3 e n 2 8 - 5 t e l k e ns l d" t e S A R ( B OS . V SK . HAF)

m i ng e n :

9 --5 :

2 1 -6 :

H e e l wat i n t e r e s s a n t gevoge l t e en p l u i mvee w e e r deze k e e r . . . L e e s v l ug verder e n hope l i J k overva l t j e d a a r n a d e d r a n g om z e l f e e ns e e n k i j kj e te g a a n neme n . We l d i e n t g e zegd te worden d a t er ons van een groot a a n t a l i nt e re s s a n t e s o o r t e n nog ge gevens o n t brek e n . zoa l s

J

2

Ö t e SAR ( M . Hens . Ö' te SAR ( BOS )

AUB .

1

24-6 :

3 d' 3 �

26-6 :

2 2

ex .

ex .

te

SAR

( HAF .

M.

t e G a s t uche C M . t e NKV ( HAF )

NYJ )

He n s ) Hens )

bv . Porse l e i nhoe n . Snor . Grote karek i e t . Orpheuaspotvoge l . V i sd i e f . Zwart e e n Rod,� wouw . V i s arend . . . . maar i n e e n of ander j aarve r s l ag

z u l l e n deze w a a r n em i ng e n We erom z i j n

er

ook

nog we l

eens

e e n aan t a l

onder j e

soorten d i e

met a l e voo r n a o.ma t e : Dodaars . W i ntert a l i ng , s n i p e n n a g e n o e g a l l e f e no l o g i e g as t e n . I n d e hoop d a t h e t

s l ag o p j e het

l os

gehee l

e n j e v e rg e e t

je

beva l t .

niet

passeren .

dat

ROOFVOGELS

o p g e nomen werde n .

S p e rwe r . Waterra l .

l aat

t o c h ook n i e t

ogen

Hout­

i k d a n nu maar d i t ver­ al

Vis arend ( Pand i on ha l i ae tua )

j e waarnem i ng e n op

r e d ak t i e - ad r e s verwacht worde n .

4-4 : voge l gr o e t j e s .

4-4 : · 1 5 -4 :

ad .

min .

9

ex .

om

l l u30

op

de

dijk

op

grote

te

SAR

hoog t e

( BLH .

VBA .

ex .

te

Ros i e r e s

e e n s l ag p e n mi s t

(Fr .

Ne f .

( PD B )

boven NGB ( J . Bogaer t ) 27-4 : om 1 9 u 0 0 1 e x . bove n d e v i j ver t e SAR ( WAF ) 28-4 : 1 te SAR om 1 3u 0 0 ( Th . de Th i e r ) 2 9 - 4 : 1 e x . t e S A R ; vangt o m 9 u 0 5 e e n v i s . z e t z i c h o p dode p o p u l i er waar h i j z i j n bu i t o p e e t e n verdwi j n t t e ns l o t t e om 1 0u 2 0 i n · noorde l i j k e r i ch t i ng ( BLG ) 6 - 5 : 1 ad . ( � ? ) om 1 4u50 b o ve n SJW . r i ch t i ng S A R c i rk e l e nd ( BOS)

( Ph a l acrocorax carbo l i n broedk l e e d

ex .

1

2 2-4 :

Maar t e n

AA_\.itcholvor

rond 1 4u30 2 e x . te OH , waarvan 1 e x . C ar i o n . L . Boon)

S. 1 8-4 : 1

BOS .

M.

9-5 :

H e ns )

noordwaar t s door t re k k e nd t e

ex .

m i dd e l ho o g ove r t rekkend rond

1 2u 0 0

te

G a s t uche

CM.

Hens .

SAR 7-4 : 9 -4 :

( V ZG . D . S l abb i nc k ) Om 1 7 u 0 0 2 e x . t e r p l a a t s e t e S A R ( ? * ) SAR : 2 e x . door t r e kk e nd om 1 4u45 ( PE S ) 1 6 e x . rond 2 0 u 0 0 l a ag overv l i e g e nd i n noorde l i j k e

1

T . V e rwae s t )

\

r i c h t i ng � e

K e s s e l -Lo ( V ZG ) 1 6 -4 : 3 e x . om 1 2 u05 n a a r N boven h e t ve l d t e Korbeek-D i j l e ( M . V an 1 7 - 4 t em . 2 1 -4 : 1 s u b ad . e x . te SAR ( ve r s c h . waarneme r s ) 26-6 :

1

i mm .

te

( HAF . M .

SAR

He ns )

He n s )

Q2i.�YA!ll: ( C i c on i a c i c on i a l 15-4 :

' s avonds s t r i j k e n 3 ex . e r de n a c h t door ( PDB )

KrO}soood

op

e e n dkker

te

NKV

en

( A nas s t repera)

A l l e waarnem i ng e n :

4-4 : 6-4 : 9-5 :

Pijlotoort 4-4 :

neer

ze

brengen

"

.;

1

koppe l

1

te SAR ( PES . k o p p e l te SAR ( M .

3d 2 Î

te

Pecrot

(M.

Hens )

WAF ) Hens .

AUB .

NYJ )

( Anas acuta)

1 koppe l

te

SAR

( BLH .

VBA .

BOS .

M.

He ns )

� '83 fand;o" ha.l;aclu.s, d..t· �°.u'"'.

'J.•W

T

SM\

r


""'·

12

13

Ro<le wouw (Mi l vue m i lvue )

Bruine

2 2- 3 : l e x . op 15 m . af s t and doorv l i e g e nd te OHZ ( Br . N e f l 4-4 : l ex . - > NNO boven de zandgroeve te Ne e r i j s e ( BO S ) 1 5 -4 : l e x . boven het ve l d t e B e r t em/Korbeek-D i j l e ( WAF ) 1 6 -4 : 1 ex . te W i nk s e l e ( WE J l 2 2-4 : l e x . t e W i nk s e l e ( WE J l

Zwarte

) )

WQl,llf (Mi l vue m i grans)

Na een e e r s t e waarnem i ng o p 2 5 - 3 t e SAR ( z i e vor i ge V a l l e i ) , vo l gd e n de waarnem i n g en e l k aar i n e e n sne l t empo op me t hoogs twaars c h i j n l i j k e e n broedgèv a l a l s r e s u l t a a t . Naar m i j n we t e n i s e r o p d i t v l ak t o t op h e d e n nog n i e t s c onc reet beweze n , m aar h e t ge dra g van de voge l s , de p e r i ode van waarnem i ng e n nog een a a n t a l andere f ac t o r e n p l e i t e n h i e rvoor . . . H i eronder e e n g r e e p u i t de waarnem i ngen . . . 25-3 : 1 ex 7-4 : 1 ex . 2 0 -4 : SAR : NKV : Ha l f ap r i l me t t ak j e s 2 3-4 :

.

Nog 2

kiekendiet

( C i rcue cyane ue)

apr i lwaarnem i nge n :

8-4 : 1 e x . i n � -k l e ed t e W i nk s e l e 1 0-4 : 1 l' te N e e r i j s e ( Br . Ne t )

( WEJ J

7-4 : 1 f' o p doortrek t e SAR om 1 5 u l 0 ( PES ) 1 3-4 : 1 � hoog te G a e t u ch e ( WAF ) 1 8-4 : 1 i mm . e x . l a ngdur i g j ag e nd t e G a s t uche ( V ZG , 20-4 : 1 i mm . ex . t e SAR ( L . Dev i a en e , M . H e n s ) 27-4 : l � t e SAR o m 1 9 u 0 0 ( WAF ) 3 0 -4 : l � i n r u i te SAR ( PE S J 6 - 5 : 1 ex . t e S A R ( BO S )

M.

Hens )

7-5 : 1 � j ag e nd boven h e t ve l d t us s e n B o s s u t e n P e c r o t ( BLG ) 9-5 : 1 ad . � r e g e l mat i g t e G a s t u che ( M . Hens ) 1 2-5 : 1 i mm . � i n h et v e l d te L ee f da a l ( BLG ) 2 8-5 : l onv . ex . me t. t ak i n d e p o t e n t e F l or i va l ( BO S ) 1 4-6 : 1 ad . '? + 1 imm . e x . boven d e v i j ve r t e G a s t uche ( BLG)

B l auwe/Grauwe ki ekendief 1 9 -4 :

( C i rcue cyaneue/ pygargue)

1 !il " r i ng t a i l " in het Tersaart bos ( BLG l

ve l d

te

Le e f daa l -N e e r i j s e ;

t r e k t ZO over

WeePend..i§.t ( Pe rn i s ap ivorue l 1 7-5 : 24-5 :

29-5 1 8-6 20-6 2 1 -6

\

Blauwe

( C i rcue aerug i nosus)

I n de tweede h e l f t van me i he e f t een k o p p e l tj e gedurende een twee t a l weke n g e broed i n h et groot r i e tve.l d l angs d e s p oorweg t e OH/SJW . Om ongekende rede n e n hebben ze h e t n e s t e c h t e r v er l at e n ( mond . med . PDB l

- > NO om 1 3u05 , rond 1 4u45 naar ZW t e SAR ( PE S ) o m 1 9 u00 t e SAR ( WAF) om 1 4u 3 0 1 ex . , om 1 4u45 2 ex . ( H . D i neur , e a . J 3 ex . s amen over N e e r i j s e om 1 5 u 0 0 ( WAF ) rege l mat i g 2 ex . te G a s t uche , op e e n b e p a a l d mome nt ze l f s i n de p o t e n rondv l i e gend ( mond . med . WAM l

1 ad . e x . t e r p l aa t s e te G . ( V ZG , B LH , BLG , M . Hens , T . Mar­ t e ns ) 24-4 : 3 e x . t e r p l a a t s e t e G . , om 1 4 u l 0 s amen - > N ; rond 1 5 u 0 0 komt 1 e x . u i t Z en zet z i ch op de Kanada ' s ( V ZG l 28-4 : 1 e x . te SAR om 1 8 u 0 0 en 1 8u 3 0 ( BLG , PESJ 2 9 - 4 : 4 ex . s amen t e SAR ( 3 s amen boven Be a umont , 1 boven de v i j ve r ) ( PES , BLG J 30-4 : " de dr i e " s ame n te F l or i va l ( PE S ) B e g i n me i rege lmat i g e e n ba l t s end k o p p e l t u s s e n F l or i va l e n G . , boven " h e t " bos . . . ( mond . med . PDB ) 2-5 : 2 ba l t s e nde e x . a l daar ( J NM- t ocht ) 6 - 5 : 2 ad . ex . te F l or i va l ( T . Ve rwa e s t ) 9-5 : t u s s e n 1 0 u 3 0 e n 1 3u30 rege l ma t i g 1 e x . boven d e v i j ver t G. dr i j f t tweemaa l me t proo i i n N-r i cht i ng a f . . . ( M . Hens ) 2 ex . ove rt rekkend te W i nk s e l e ( WEJ J 1 0 - 5 : 1 ad . boven h e t s t o r t te G . , even l a t e r h e t z e l f de e x . boven B o i s de Laur e ns art ( T . Verwae s t ) 2 3 -5 : 1 ex . i n we s t e l i j k e r i ch t i ng overv l i eg e nd t e SAR ( BOS ) 24-5 : 1 ad . ex ( m i s t e nk e l e p e nnen i n v l e uge l en s t aar t ) om l l u l 5 me t proo i - > Z te NKV ( M . Hens , T . V e rwae s t , D . V a nder l i nd e n , VBA , . . . J rond 1 2u l 5 2 ex . te SAR ( 7 * ) 8-6 : 1 ex . komt u i t bos nab i j s t ort t e G . -Archennes ( WA F ) Rond 3 0 j un i 1 ex . t us s e n F l or i va l e n G . (mond . med . PDB l

kiekendie!

: : : :

2 ex . a l c i rk e l en d - > NO te F l or i v a l ( W . C l ae s ) 3 ex . t e W i nk s e l e ( WE J ) 3 k e e r 1 e x . te NKV -Doode Bemde ; we . 2 versch . ex . VBA , e a . ) l e x . i n t h e rm i ek te W i nks e l e ( BO S ) 1 e x . t e W i nk s e l e ( BOS ) 2 b a l t s e nde e x . nab i j B e r t embos te W i nk s e l e ( BO S ) 1 ex . tu ssen F l or i va l e n P e crot ( BO S )

Boomvgl,k

) )

(M.

Hens ,

( F a l co eubbu t e o )

N a e e n vroege waarnem i ng o p 2 9 - 3 t e SAR , wordt e r 5 - 4 t e S A R o o k nog 1 e x . opgemerkt ( D . S l ab b i nck l . Wordt n a h a l f apr i l gere g e l d waarge­ nome n , zoa l s b v . : 1 7-4 : 1 ad . ex . l angdur i g j ag end te SAR ( S . C ar i o n , · M . Hen s ) 2 1 -4 : 2 ad . o p i ns e k t e n j ag e nd t e SAR ( PE S , M . He ns ) t u s s e n 20 e n 30-4 dage l i j ks 1 of 2 ex . waarge nome n te SAR ( ve r s c h . waarneme r s ) 2 3-4 : 1 e x . bakke l e i e nd me t e e n s p e rwer te G a s t uche ( BLG , M . He n s ) 24-4 : 1 e x . t e F l or i va l ( BLG ) 1 - 5 : 1 e x . bove n Mo l l e nd a a l aan de Theres i ak a pe l ( JNMJ 5 -5 : ' s avonds 1 ex . te F l or i v a l ( BLG ) 9-5 : 1 ex . om 1 7u 3 0 te E r ps-Kwerps ( BLG ) Tot 1 0-5 z i j n er nog g er eg e l d waarnem i ng e n van 1 of 2 e x . te SAR , maar wordt daarna p l o t s vee l m i nd e r waarge nome n . . . , n l . : 23-5 : 1 ex . t e SAR ( BO S ) 3 1 -5 : SAR : 1 ex . s l aat e e n n i e t svermoede nde hu i s­ zwa l uw boven de boerde r i j t u s s e n SAR e n SJW . Enke l e m i n u t e n l a t e r v l i e g t e e n tweede ex . over de weg r i cht i ng S A R ( VB A ) 2 9 - 6 : t e SAR 1 ex . van 1 4 u 0 0 t o t 1 4u 1 0 ( HAF )


""'·

12

13

Ro<le wouw (Mi l vue m i lvue )

Bruine

2 2- 3 : l e x . op 15 m . af s t and doorv l i e g e nd te OHZ ( Br . N e f l 4-4 : l ex . - > NNO boven de zandgroeve te Ne e r i j s e ( BO S ) 1 5 -4 : l e x . boven het ve l d t e B e r t em/Korbeek-D i j l e ( WAF ) 1 6 -4 : 1 ex . te W i nk s e l e ( WE J l 2 2-4 : l e x . t e W i nk s e l e ( WE J l

Zwarte

) )

WQl,llf (Mi l vue m i grans)

Na een e e r s t e waarnem i ng o p 2 5 - 3 t e SAR ( z i e vor i ge V a l l e i ) , vo l gd e n de waarnem i n g en e l k aar i n e e n sne l t empo op me t hoogs twaars c h i j n l i j k e e n broedgèv a l a l s r e s u l t a a t . Naar m i j n we t e n i s e r o p d i t v l ak t o t op h e d e n nog n i e t s c onc reet beweze n , m aar h e t ge dra g van de voge l s , de p e r i ode van waarnem i ng e n nog een a a n t a l andere f ac t o r e n p l e i t e n h i e rvoor . . . H i eronder e e n g r e e p u i t de waarnem i ngen . . . 25-3 : 1 ex 7-4 : 1 ex . 2 0 -4 : SAR : NKV : Ha l f ap r i l me t t ak j e s 2 3-4 :

.

Nog 2

kiekendiet

( C i rcue cyane ue)

apr i lwaarnem i nge n :

8-4 : 1 e x . i n � -k l e ed t e W i nk s e l e 1 0-4 : 1 l' te N e e r i j s e ( Br . Ne t )

( WEJ J

7-4 : 1 f' o p doortrek t e SAR om 1 5 u l 0 ( PES ) 1 3-4 : 1 � hoog te G a e t u ch e ( WAF ) 1 8-4 : 1 i mm . e x . l a ngdur i g j ag e nd t e G a s t uche ( V ZG , 20-4 : 1 i mm . ex . t e SAR ( L . Dev i a en e , M . H e n s ) 27-4 : l � t e SAR o m 1 9 u 0 0 ( WAF ) 3 0 -4 : l � i n r u i te SAR ( PE S J 6 - 5 : 1 ex . t e S A R ( BO S )

M.

Hens )

7-5 : 1 � j ag e nd boven h e t ve l d t us s e n B o s s u t e n P e c r o t ( BLG ) 9-5 : 1 ad . � r e g e l mat i g t e G a s t u che ( M . Hens ) 1 2-5 : 1 i mm . � i n h et v e l d te L ee f da a l ( BLG ) 2 8-5 : l onv . ex . me t. t ak i n d e p o t e n t e F l or i va l ( BO S ) 1 4-6 : 1 ad . '? + 1 imm . e x . boven d e v i j ve r t e G a s t uche ( BLG)

B l auwe/Grauwe ki ekendief 1 9 -4 :

( C i rcue cyaneue/ pygargue)

1 !il " r i ng t a i l " in het Tersaart bos ( BLG l

ve l d

te

Le e f daa l -N e e r i j s e ;

t r e k t ZO over

WeePend..i§.t ( Pe rn i s ap ivorue l 1 7-5 : 24-5 :

29-5 1 8-6 20-6 2 1 -6

\

Blauwe

( C i rcue aerug i nosus)

I n de tweede h e l f t van me i he e f t een k o p p e l tj e gedurende een twee t a l weke n g e broed i n h et groot r i e tve.l d l angs d e s p oorweg t e OH/SJW . Om ongekende rede n e n hebben ze h e t n e s t e c h t e r v er l at e n ( mond . med . PDB l

- > NO om 1 3u05 , rond 1 4u45 naar ZW t e SAR ( PE S ) o m 1 9 u00 t e SAR ( WAF) om 1 4u 3 0 1 ex . , om 1 4u45 2 ex . ( H . D i neur , e a . J 3 ex . s amen over N e e r i j s e om 1 5 u 0 0 ( WAF ) rege l mat i g 2 ex . te G a s t uche , op e e n b e p a a l d mome nt ze l f s i n de p o t e n rondv l i e gend ( mond . med . WAM l

1 ad . e x . t e r p l aa t s e te G . ( V ZG , B LH , BLG , M . Hens , T . Mar­ t e ns ) 24-4 : 3 e x . t e r p l a a t s e t e G . , om 1 4 u l 0 s amen - > N ; rond 1 5 u 0 0 komt 1 e x . u i t Z en zet z i ch op de Kanada ' s ( V ZG l 28-4 : 1 e x . te SAR om 1 8 u 0 0 en 1 8u 3 0 ( BLG , PESJ 2 9 - 4 : 4 ex . s amen t e SAR ( 3 s amen boven Be a umont , 1 boven de v i j ve r ) ( PES , BLG J 30-4 : " de dr i e " s ame n te F l or i va l ( PE S ) B e g i n me i rege lmat i g e e n ba l t s end k o p p e l t u s s e n F l or i va l e n G . , boven " h e t " bos . . . ( mond . med . PDB ) 2-5 : 2 ba l t s e nde e x . a l daar ( J NM- t ocht ) 6 - 5 : 2 ad . ex . te F l or i va l ( T . Ve rwa e s t ) 9-5 : t u s s e n 1 0 u 3 0 e n 1 3u30 rege l ma t i g 1 e x . boven d e v i j ver t G. dr i j f t tweemaa l me t proo i i n N-r i cht i ng a f . . . ( M . Hens ) 2 ex . ove rt rekkend te W i nk s e l e ( WEJ J 1 0 - 5 : 1 ad . boven h e t s t o r t te G . , even l a t e r h e t z e l f de e x . boven B o i s de Laur e ns art ( T . Verwae s t ) 2 3 -5 : 1 ex . i n we s t e l i j k e r i ch t i ng overv l i eg e nd t e SAR ( BOS ) 24-5 : 1 ad . ex ( m i s t e nk e l e p e nnen i n v l e uge l en s t aar t ) om l l u l 5 me t proo i - > Z te NKV ( M . Hens , T . V e rwae s t , D . V a nder l i nd e n , VBA , . . . J rond 1 2u l 5 2 ex . te SAR ( 7 * ) 8-6 : 1 ex . komt u i t bos nab i j s t ort t e G . -Archennes ( WA F ) Rond 3 0 j un i 1 ex . t us s e n F l or i va l e n G . (mond . med . PDB l

kiekendie!

: : : :

2 ex . a l c i rk e l en d - > NO te F l or i v a l ( W . C l ae s ) 3 ex . t e W i nk s e l e ( WE J ) 3 k e e r 1 e x . te NKV -Doode Bemde ; we . 2 versch . ex . VBA , e a . ) l e x . i n t h e rm i ek te W i nks e l e ( BO S ) 1 e x . t e W i nk s e l e ( BOS ) 2 b a l t s e nde e x . nab i j B e r t embos te W i nk s e l e ( BO S ) 1 ex . tu ssen F l or i va l e n P e crot ( BO S )

Boomvgl,k

) )

(M.

Hens ,

( F a l co eubbu t e o )

N a e e n vroege waarnem i ng o p 2 9 - 3 t e SAR , wordt e r 5 - 4 t e S A R o o k nog 1 e x . opgemerkt ( D . S l ab b i nck l . Wordt n a h a l f apr i l gere g e l d waarge­ nome n , zoa l s b v . : 1 7-4 : 1 ad . ex . l angdur i g j ag end te SAR ( S . C ar i o n , · M . Hen s ) 2 1 -4 : 2 ad . o p i ns e k t e n j ag e nd t e SAR ( PE S , M . He ns ) t u s s e n 20 e n 30-4 dage l i j ks 1 of 2 ex . waarge nome n te SAR ( ve r s c h . waarneme r s ) 2 3-4 : 1 e x . bakke l e i e nd me t e e n s p e rwer te G a s t uche ( BLG , M . He n s ) 24-4 : 1 e x . t e F l or i va l ( BLG ) 1 - 5 : 1 e x . bove n Mo l l e nd a a l aan de Theres i ak a pe l ( JNMJ 5 -5 : ' s avonds 1 ex . te F l or i v a l ( BLG ) 9-5 : 1 ex . om 1 7u 3 0 te E r ps-Kwerps ( BLG ) Tot 1 0-5 z i j n er nog g er eg e l d waarnem i ng e n van 1 of 2 e x . te SAR , maar wordt daarna p l o t s vee l m i nd e r waarge nome n . . . , n l . : 23-5 : 1 ex . t e SAR ( BO S ) 3 1 -5 : SAR : 1 ex . s l aat e e n n i e t svermoede nde hu i s­ zwa l uw boven de boerde r i j t u s s e n SAR e n SJW . Enke l e m i n u t e n l a t e r v l i e g t e e n tweede ex . over de weg r i cht i ng S A R ( VB A ) 2 9 - 6 : t e SAR 1 ex . van 1 4 u 0 0 t o t 1 4u 1 0 ( HAF )


'

14

Kro4nyogel 5 -4 :

ong . 6 0 m hoogt e t e SAR : d r a a i e n e nk e l e rondJ e e bove n en ve rdw i j n e n i n NO-r i ch t i ng ( V ZG , D . S l abb 1 nck ) om 2 0u l 0 3 e x . - > NO te SAR ( HAF ) e e n 1 2 0-t a l ex . l aag o v e rv l i e g e n d t e Lovenj oe l ( G

1 5 -4 : 18-4 :

1 0-5 :

t ov .

te

NGB

(M.

15

'1t

STELT LOPE R S

C amm a er )

then) aar i n ap r 1 1 I F LO , NKV e n SJW--Ne D r i e a f g e l at e n v 1 J v e r s d i t voorj d e a anwe z i gh e i d v a n p o ad h e g d e o l nv i e t o r g n e e r en d i t heef t zeke wordt o k de n i e uwe " e l l a ndd i j k " t e SAR s t e l t l o p e r s i n de s t reek . . . O erp l aats ort e n met g ra a g t e a l s p l e i s t d o o r een a a n t a l s t e l t l o p e r s o

( St erna h i r undo)

7 ex.

He n s )

itanvaard

...J Zwarte S AR

op

v i j ve r

.

J Viodil)(

�-��

( Grue grue )

1 0 ex . de

Niet

.

.

.

stern ( Ch l i don i aa n i g e r ) Opme rk i ng b i j

al

te

vee l

de

voorg a ande

( vo or a l

te

waarne m i n g e n d i t J ar e n

is

het

voorj a a r . . . groot

aant a l

I n het

o o g s p r i n g e nd

waarnem i ng e n

niet

Bij

te

ook e e n w a a r n em i ng t e F L O ) .

NGB ,

tt i

t abe l l e n :

o p s t e l l e n van deze

t abe l l e n werd e n

d e a a n t a l l e n g r o e npoot ru i t e r b l ek e n f e l o n d e rh e v i g a a n a l l erhande f l uc t uat i e s . Met deze gevo l gd e werkw i j z e g e v e n de verme l d e aan­ t a l len

c:JN6:B

een

rede l i j k

goed

bee l d

v a n de

t o t aa l a a n t a l l e n

SAR moe t e n z e k e r e n v a s t

aanla l l en t e

n i ma . de

V a nu i t d e h u t h e e f t

me n

i nune rs

t J 1

1

1 2-5 :

f

21t

mei

6-4 :

24-6 :

1

ad .

ex .

trekt

10

versch i j n t

m i nuu t j e s

l eu c o p t e r u s ) om

14u15

l at er

in

bove n de

ZO-r i ch t i ng

v i j ve r

SAR e n v e r ­

te

! HAF)

26-6 :

1

e x komt

l ijke

v' Pwergineouw 2 6 -4 :

3

1

ex .

1 5 u35

te

( HAF )

SAR a a n

en

verdw i j nt

r o nd

1 5 u45

's

1 7

i nun .

ex .

bove n d e

e x . z e e r hoog te SAR ( Th . de

op

de

mor g e n s

in

dijk

in

ooste­

v i j ver

door t rekk e nd Th i e r J

( V SK , SAR ( PES l

te FLO te

Br .

op

a l s mi­

1 k a n t van

·/ � \

I B LG J

de

vroeg

l oop

( o ng .

v a n de

8u30)

rt

ex .

op

de d i j k t e

3

ex .

te

FLO

1 0 -5 :

1

om

1 9 u00

ex .

te

1 6 -5 :

vanaf

1 7-5 :

3

ex .

ong .

( L imosa

l.

a'

s am e n me t

6

k l e i ne

( Ca l idrie

t enm i nck i i )

ex .

(H.

5

( WAM ,

W.

t e FLO

C l ae s )

D i neur ,

SAR

( BLG J

( BLG J

c o ,l l e ga ' s

Y.

I BL G )

D e Be u l )

l imos a )

v l i egt

l eerl

16u00

te FLO

FLO

/

12

v o o rm i dd a g

( Charadr i ue h i at i cu l a )

1 4-5 : Nef )

SAR

te

ftQ.1.��Y.i��

( L a rua mi nu t u s )

ad .

mi n .

27-4 :

om

r i c h t i ng

ex.

( Haematopus o s t ra l egua )

il.!mUncke e�lloper

../ Witwamu:itorn ( Ch l i don i as hybr i dus )

e e n k ij k

( Re cu rv i ro s t ra avos e t t a )

1 0-5 :

� Witvleugelatern ( Ch l i d on i as

evo­

" e i l a ndd i j k " .

Schol e kM.ll:r:

eprit

hun

b e s c houwd worde n

maar

r

10 11'

en

l ut i e . De

?O

a l l e e n de max i ma­

a ant a l l e n per dag per v 1 J ve r verme l d , r e k e n i ng houdend me t v e r p l a at s i n g e n van s t e l t l o p e r s v a n v i j ve r n a a r v i j ve r . . . Voo r a l

... S4." (;:;::':':,::;:}::!' FLO

..,.

het

de

op

vanu i t

h e t R e k e n c e n t r um

te

Heve r l e e

(G .

Roo s e ­


'

14

Kro4nyogel 5 -4 :

ong . 6 0 m hoogt e t e SAR : d r a a i e n e nk e l e rondJ e e bove n en ve rdw i j n e n i n NO-r i ch t i ng ( V ZG , D . S l abb 1 nck ) om 2 0u l 0 3 e x . - > NO te SAR ( HAF ) e e n 1 2 0-t a l ex . l aag o v e rv l i e g e n d t e Lovenj oe l ( G

1 5 -4 : 18-4 :

1 0-5 :

t ov .

te

NGB

(M.

15

'1t

STELT LOPE R S

C amm a er )

then) aar i n ap r 1 1 I F LO , NKV e n SJW--Ne D r i e a f g e l at e n v 1 J v e r s d i t voorj d e a anwe z i gh e i d v a n p o ad h e g d e o l nv i e t o r g n e e r en d i t heef t zeke wordt o k de n i e uwe " e l l a ndd i j k " t e SAR s t e l t l o p e r s i n de s t reek . . . O erp l aats ort e n met g ra a g t e a l s p l e i s t d o o r een a a n t a l s t e l t l o p e r s o

( St erna h i r undo)

7 ex.

He n s )

itanvaard

...J Zwarte S AR

op

v i j ve r

.

J Viodil)(

�-��

( Grue grue )

1 0 ex . de

Niet

.

.

.

stern ( Ch l i don i aa n i g e r ) Opme rk i ng b i j

al

te

vee l

de

voorg a ande

( vo or a l

te

waarne m i n g e n d i t J ar e n

is

het

voorj a a r . . . groot

aant a l

I n het

o o g s p r i n g e nd

waarnem i ng e n

niet

Bij

te

ook e e n w a a r n em i ng t e F L O ) .

NGB ,

tt i

t abe l l e n :

o p s t e l l e n van deze

t abe l l e n werd e n

d e a a n t a l l e n g r o e npoot ru i t e r b l ek e n f e l o n d e rh e v i g a a n a l l erhande f l uc t uat i e s . Met deze gevo l gd e werkw i j z e g e v e n de verme l d e aan­ t a l len

c:JN6:B

een

rede l i j k

goed

bee l d

v a n de

t o t aa l a a n t a l l e n

SAR moe t e n z e k e r e n v a s t

aanla l l en t e

n i ma . de

V a nu i t d e h u t h e e f t

me n

i nune rs

t J 1

1

1 2-5 :

f

21t

mei

6-4 :

24-6 :

1

ad .

ex .

trekt

10

versch i j n t

m i nuu t j e s

l eu c o p t e r u s ) om

14u15

l at er

in

bove n de

ZO-r i ch t i ng

v i j ve r

SAR e n v e r ­

te

! HAF)

26-6 :

1

e x komt

l ijke

v' Pwergineouw 2 6 -4 :

3

1

ex .

1 5 u35

te

( HAF )

SAR a a n

en

verdw i j nt

r o nd

1 5 u45

's

1 7

i nun .

ex .

bove n d e

e x . z e e r hoog te SAR ( Th . de

op

de

mor g e n s

in

dijk

in

ooste­

v i j ver

door t rekk e nd Th i e r J

( V SK , SAR ( PES l

te FLO te

Br .

op

a l s mi­

1 k a n t van

·/ � \

I B LG J

de

vroeg

l oop

( o ng .

v a n de

8u30)

rt

ex .

op

de d i j k t e

3

ex .

te

FLO

1 0 -5 :

1

om

1 9 u00

ex .

te

1 6 -5 :

vanaf

1 7-5 :

3

ex .

ong .

( L imosa

l.

a'

s am e n me t

6

k l e i ne

( Ca l idrie

t enm i nck i i )

ex .

(H.

5

( WAM ,

W.

t e FLO

C l ae s )

D i neur ,

SAR

( BLG J

( BLG J

c o ,l l e ga ' s

Y.

I BL G )

D e Be u l )

l imos a )

v l i egt

l eerl

16u00

te FLO

FLO

/

12

v o o rm i dd a g

( Charadr i ue h i at i cu l a )

1 4-5 : Nef )

SAR

te

ftQ.1.��Y.i��

( L a rua mi nu t u s )

ad .

mi n .

27-4 :

om

r i c h t i ng

ex.

( Haematopus o s t ra l egua )

il.!mUncke e�lloper

../ Witwamu:itorn ( Ch l i don i as hybr i dus )

e e n k ij k

( Re cu rv i ro s t ra avos e t t a )

1 0-5 :

� Witvleugelatern ( Ch l i d on i as

evo­

" e i l a ndd i j k " .

Schol e kM.ll:r:

eprit

hun

b e s c houwd worde n

maar

r

10 11'

en

l ut i e . De

?O

a l l e e n de max i ma­

a ant a l l e n per dag per v 1 J ve r verme l d , r e k e n i ng houdend me t v e r p l a at s i n g e n van s t e l t l o p e r s v a n v i j ve r n a a r v i j ve r . . . Voo r a l

... S4." (;:;::':':,::;:}::!' FLO

..,.

het

de

op

vanu i t

h e t R e k e n c e n t r um

te

Heve r l e e

(G .

Roo s e ­


16

17 Tureluur

I n de maand me i wordt geen e nke l e x . waarge nome n ; v a n af e i nd j un i daar e n t e g e n g e r e g e l d weer waarnem i nge n : 20-6 : 1 e x . t e FLO C BLG J 24-6 : i b i d em C M . Hens ) 26-6 : i b i dem ( HAF . M . H e n s ) 29-6 : 1 e x . t e SAR C HAF J

C Tr i ng a tot anua)

�-�-------------------------------------------------------------

v

0

0

w a

7

6

'

4

3

2

0

0

0 0

0

0

0

0

0

11

10

9

8

0

0

0

0

0

0

14

APR I L 15 16 17 1 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 6 2 9 3 0

21

20

0

0

0 0

19

------------------ ------ ------- --------------------

0

0

13

12

0

. 2§:\!!U'.:.122u:.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

---- --,· --- - - � -- ---- ---- -------- - - ----------- -- - - ------------------- -- - - -�--------------------�

y

2

3

0

0

4

5

12

11

10

9

6

7

6

13

14

15

ME I

18

17

16

19 20 21

29

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

0

0

, :1���

30 31

------�---�-��--- ----------------------------- --�------�-- -----�--

0

0

0

0

;J

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

0

)

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

2

1

1

1

()':'�. � -

l

0 1

":.-,

2

Zwarte ruitor 1 ex .

1

0

2 NKV

(M.

Hens )

0

0

0

F'LO

0

0

0

F'LO

Bopruitor 23-4 : 26-4 :

1

ex .

4 ex .

t em .

V a n 8-5

Ke1nPhoan 8-4 :

3

T.

t e FLO ( V ZG , t e S J W ( V SK ) te FLO C PESJ

1 0-5 :

Mar t e ns .

te FLO ( B LG ,

1 ex .

BLG , M .

B LH ,

B LH ,

He n s )

(G .

t e OHZ

B.

de Gucht ene e r e .

0

,3

x

,,[)

5

3

l.R

0 4

3

4

0

0 0

0

0

0

5

6

7

0

0

0

lB 19

0

0 0

0

8

9

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

12

13

14

15

MEI 16 17

18

0

20

21

0

2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 28 2 9 3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

20

0

0

0

0

0

0 2

5

x

9

3 3

2

3

3

21

22

23

0 4

0

0

19

0 0

24 25

26

27 26 29 30 3 1 0

0

0

0

2

( Tr i nga ochropuB )

6

7

6

9

10

11

4

:5

0 0

6

0

10 6

0

0 0

0

2

12

13

14

APRIL 15 1 6

x

3

9

14

7

4

0 0

3

ook

nog

1 · ex .

op

16 0

0

17

16 19

20 2 1

22

23

3

3

0

0

15 3

9 B

10 6

32

x

6

B

14

5

2

0

0 0

13

2

11

13 5

8

B

24 2:5

26

27 26

0

0

10 5

0 2

5

0 3

3

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

SAR

0

0

0

F'l.O

0

0

0

10

0

0

0

0

0

11

12

13 14

3 3

APR I L 15 1 6 11

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - 4 t e NGB

------------------- -- -- ----------

7

4 0

0

SJW

--�� ---------- ---- ------ - ------- --

10

APR I L 16 1 7

1 2 1 3 14 1 5

6

0

0

2

0

0

Na d e z e z e e r goede doort rek i n a pr i l en me i . z i j n er j un i waarnem i ng e n bekend : 5 -6 : 1 e x . te FLO ( BLG J 14-6 : i b i dem I BLG )

Hens . . . . )

M.

---------------- ----------- ---------- -- - ---------

JW

10 1 1

0

0

0

0

0

0

0

..� n n oo t :rY.11.!!.r ( Tr i nga nebu l ar i a )

----------- ------ -----------

cv

0

9

0

2

F o r ge t )

Naast de waarnem i ng e n op deze 4 v i j vers .

4

0

0

NKV

3

8

� "-

( Ph i l omachus pugnax)

ex .

Witgatje

7

( Tr i nga g l areo l a )

2 ex .

28-4 :

3

2

SAR

6 0

0

SAR

SJW

5

0

- ------- ----------------------

( Tr i nga erythropus}

4

-------- ----------------- --- ------------

0

NKV

t e FLO

3

SJW

-

--------- ------·--- -------------- ---- ---- ---

2 2 -4 :

2 4 2 5 2 6 27 26

22 23

--�------�---------------�-� -

�--�----�-------------

0

0

geen e nk e l e waarnemi ng . . . .

I n j un i

0

0

( Tr i nga hypo l e ucos )

0

- ----- ---

29

30

---- --- -

0

2

0

0

0

0

0

0 3

0

0 0

NKV

2

3

B

6

5

6

7

B

9

0

0

0

10

11

12

13

2

19 2

0

0

0

0

0

0

0

2 1 2 2 23 2 4 2 5 26 21 28 2 9 3 0 2

0

0

ME I 14 1 5 16 17

20

16

0

2

2

4

7

7

6

13

0

0

0

0

0

2

3

6

6

11

2

3

0 6

twee

2

19 2 0 2 1

2

0

2 2 2 3 2 4 2 5 26

5 6

0

27 2 8 2 9 3 0 3 1 0

0

0

SJW

6

SAR

0

0

3

6

F'LO

4

0

0

16 0

ons ook nog

4

4

5

5

0

0

0

0

3

3

2

2

0 2

0

12 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"-������ ·����""'11 ������-


16

17 Tureluur

I n de maand me i wordt geen e nke l e x . waarge nome n ; v a n af e i nd j un i daar e n t e g e n g e r e g e l d weer waarnem i nge n : 20-6 : 1 e x . t e FLO C BLG J 24-6 : i b i d em C M . Hens ) 26-6 : i b i dem ( HAF . M . H e n s ) 29-6 : 1 e x . t e SAR C HAF J

C Tr i ng a tot anua)

�-�-------------------------------------------------------------

v

0

0

w a

7

6

'

4

3

2

0

0

0 0

0

0

0

0

0

11

10

9

8

0

0

0

0

0

0

14

APR I L 15 16 17 1 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 6 2 9 3 0

21

20

0

0

0 0

19

------------------ ------ ------- --------------------

0

0

13

12

0

. 2§:\!!U'.:.122u:.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

---- --,· --- - - � -- ---- ---- -------- - - ----------- -- - - ------------------- -- - - -�--------------------�

y

2

3

0

0

4

5

12

11

10

9

6

7

6

13

14

15

ME I

18

17

16

19 20 21

29

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

0

0

, :1���

30 31

------�---�-��--- ----------------------------- --�------�-- -----�--

0

0

0

0

;J

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

0

0

0

0

)

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

2

1

1

1

()':'�. � -

l

0 1

":.-,

2

Zwarte ruitor 1 ex .

1

0

2 NKV

(M.

Hens )

0

0

0

F'LO

0

0

0

F'LO

Bopruitor 23-4 : 26-4 :

1

ex .

4 ex .

t em .

V a n 8-5

Ke1nPhoan 8-4 :

3

T.

t e FLO ( V ZG , t e S J W ( V SK ) te FLO C PESJ

1 0-5 :

Mar t e ns .

te FLO ( B LG ,

1 ex .

BLG , M .

B LH ,

B LH ,

He n s )

(G .

t e OHZ

B.

de Gucht ene e r e .

0

,3

x

,,[)

5

3

l.R

0 4

3

4

0

0 0

0

0

0

5

6

7

0

0

0

lB 19

0

0 0

0

8

9

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

12

13

14

15

MEI 16 17

18

0

20

21

0

2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 28 2 9 3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

20

0

0

0

0

0

0 2

5

x

9

3 3

2

3

3

21

22

23

0 4

0

0

19

0 0

24 25

26

27 26 29 30 3 1 0

0

0

0

2

( Tr i nga ochropuB )

6

7

6

9

10

11

4

:5

0 0

6

0

10 6

0

0 0

0

2

12

13

14

APRIL 15 1 6

x

3

9

14

7

4

0 0

3

ook

nog

1 · ex .

op

16 0

0

17

16 19

20 2 1

22

23

3

3

0

0

15 3

9 B

10 6

32

x

6

B

14

5

2

0

0 0

13

2

11

13 5

8

B

24 2:5

26

27 26

0

0

10 5

0 2

5

0 3

3

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

SAR

0

0

0

F'l.O

0

0

0

10

0

0

0

0

0

11

12

13 14

3 3

APR I L 15 1 6 11

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - 4 t e NGB

------------------- -- -- ----------

7

4 0

0

SJW

--�� ---------- ---- ------ - ------- --

10

APR I L 16 1 7

1 2 1 3 14 1 5

6

0

0

2

0

0

Na d e z e z e e r goede doort rek i n a pr i l en me i . z i j n er j un i waarnem i ng e n bekend : 5 -6 : 1 e x . te FLO ( BLG J 14-6 : i b i dem I BLG )

Hens . . . . )

M.

---------------- ----------- ---------- -- - ---------

JW

10 1 1

0

0

0

0

0

0

0

..� n n oo t :rY.11.!!.r ( Tr i nga nebu l ar i a )

----------- ------ -----------

cv

0

9

0

2

F o r ge t )

Naast de waarnem i ng e n op deze 4 v i j vers .

4

0

0

NKV

3

8

� "-

( Ph i l omachus pugnax)

ex .

Witgatje

7

( Tr i nga g l areo l a )

2 ex .

28-4 :

3

2

SAR

6 0

0

SAR

SJW

5

0

- ------- ----------------------

( Tr i nga erythropus}

4

-------- ----------------- --- ------------

0

NKV

t e FLO

3

SJW

-

--------- ------·--- -------------- ---- ---- ---

2 2 -4 :

2 4 2 5 2 6 27 26

22 23

--�------�---------------�-� -

�--�----�-------------

0

0

geen e nk e l e waarnemi ng . . . .

I n j un i

0

0

( Tr i nga hypo l e ucos )

0

- ----- ---

29

30

---- --- -

0

2

0

0

0

0

0

0 3

0

0 0

NKV

2

3

B

6

5

6

7

B

9

0

0

0

10

11

12

13

2

19 2

0

0

0

0

0

0

0

2 1 2 2 23 2 4 2 5 26 21 28 2 9 3 0 2

0

0

ME I 14 1 5 16 17

20

16

0

2

2

4

7

7

6

13

0

0

0

0

0

2

3

6

6

11

2

3

0 6

twee

2

19 2 0 2 1

2

0

2 2 2 3 2 4 2 5 26

5 6

0

27 2 8 2 9 3 0 3 1 0

0

0

SJW

6

SAR

0

0

3

6

F'LO

4

0

0

16 0

ons ook nog

4

4

5

5

0

0

0

0

3

3

2

2

0 2

0

12 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

"-������ ·����""'11 ������-


18

' 19

Woteraoie

( Ga l l i ndgo ga l l i nago)

A l l e waarnem i nge n :

6 -4 :

1

7-4 :

5

17-4 :

26-4 :

Ïll.Y2Sl.� A l le

1

8-4 :

1

1 8-4 :

29-4 :

1 6 -5 :

1 -4 : 4-4 : 7-4 :

1 1 1

ex .

t e OH

ex .

te

(S.

NKV

ex .

1

i n h e t T e r s a ar t bo s

1

ex .

1

aud .

ex .

e n v i s ue e l

i n Heve r l e ebos

Kleine bçnte epocht

te

N e e r i j s e -Lee f da a l

a a n de

llruihal::i 2 3·-4 : 29-4 :

t e SAR

2 ex .

1

ex .

CT.

Voor de

NKV . ex .

FLO . aud .

OHZ . te

SAR

Pecrot .

Doode

( BLl l . M .

'"Tudor ' "

te

a f g e l op e n 6 maanden

te

NKV

87)

; ..-'

(ft (1 / �:X\.,:··lr:::�:.J�:�";'�.:i!f'};;�f?!.d/�-;//: l: l ! /"!��f' :: 1 1f1 1.c2) �/"· ::'�o/��"��;_ � ,;-_

..

r

/<

/

//

,_(

.

/ , -" ; :, .f

,'i ,,. -:-j" ' I' ..... -·: , ' \i � · . ·. ;::.'7;1 '..) -"l.:.� .. •, 1F)"f l�1\ :. ,,f,,; �';;.;r-;--_�; �. � , , ", ( ...,-;. / lf:: ��- v�,--·�(� '�t'.i:'1"'1.tif;�� \..__.J-4// : · ,..'.";i·r .:.··:�!.'!.·,,""_l . ... . • . ..... �,i"': "'li1 /"..,°:11 r r.'.1· _...,.. /<""li:' -; " .. -·, ; 1:.·�� •• _-.::.. • r.11,"f;� J;1,�ft ' ,,,-::: P' I," ,: '( • ,' -'. _; jj � .· � · 3\i: «' I � / " Yf :--1 1.-:r. ��· · , !!,:J;. t � .1 . . "'" -:1� Ffr · "': : ,, ; ./ . '. . . . ",.,,,.,_ .) ' " ' " . . nr ,, ( . • ,� "".1, ";'\ - - � - · ,., )�-

'".! . �' ,;::.!: &

..... · ;::� /·

Çlf"c�

-«.. !; ,..,,, ,: ��(Î/

<t ",j.'-' ? •:..�i:fi{(� _.--;��;);�";���t,. ;:t'""t .&---i"" �R" 47,,,_, f/"',..?./) -f'\ ):.>!> ,µ:.!R 'i>-J�. . ,,,.�:rr )') <:->1 �-

Hennelijn 8-3 :

t us s e n e e n 5 0- t. a l

ge l e k w i kk e n

.......

SAR

C B . F o r ge t . G . de G u c h t e ne e r e )

eerste

24-3 :

î

.

D i j l e p ad Korbeek-D i j l e ( Orme ndao l ) : 1 he rme l i j n i n ove rgangs­ k l e ed komend van de D i j l e oeve r . s p u r t e nd naar h e t bos . H e t over­ gangsk l e ed van d i e e x . v e r t oonde e e n erg bont l a p p e np a troon . M i J n i de e was

dan ook :

wat

e e n rare k l e i ne

en Mar i na V . )

Bunkin.s'. ( Putor i us putor i us l

( BLG )

'vt

(Must e l a enni n e a )

( D i rk C .

te

Zu i d

:;"?'��,ilf,

(Motac i l l a t l ava thunberg i )

noar N

( j an - j un i

.

Hens)

( BLG )

1 ex .

- Oud-Heve r l e e

2 8-3 : 1 e x . t e V e l t em ( WEJ ) 3-4 : 1 e x . r e nt over de s t ra a t te W i nk s e l e ( BO S ) 2-5 : l dood e x . i n de D o o d e Bemde t e Oud-He v e r l e e ( JNM) 3-5 : 1 e x . s t e ek t de s t r a a t over te Ho l sbeek ( V Z G )

en de

( La n i ue excub i tor)

om 1 0 u l 5

OHZ

( Mu e t e l a n i va l i e )

( PE S l

SAR

F l o r i va l S t -A g a t h a Rode S t -J o r i s We e r t N e e r i j s e K l i n i ek v i j ve r s Neer i j s e Grote Bron

l i e f hebbers pub l i ce r e n we h i e ronder ook de zoogd i e r e nwaarne­

m i ngen van de

( JNM)

-

Zoogdieren

. .)

V e rwoe s t )

t us s e n d e f abr i ek

1 il' i n e e n we j t e Gas tuche ( V Z G ) m i n . 1 0 e x . i n e e n we i de t e NKV . C M . Hens )

S t as s i n . .

FLO SAR SJW NKV NGB

OHN - Oud-He v e r l e e Noord

( Turdue torquat u e )

H2Qrdao gele kwikptaart

1 1 -5 :

( BLG )

( D endr oc o p o e mi nor)

1 e x . te FLO i n de s t r u i k j e s v i j ve r ( Br . Ne f ) 1 e x . t e Over i j s e ( PE S )

l�

24- 4 : 1 0-5 :

VSK - K r i s V a n S c h a r e n V ZG - G e r t V a ndezande

( Jynx tor-<iui l l a )

Bot 1UC!tor 2-4 :

de G u c h t e n e ere )

Zoe t e Water s-Hever l e ebos

t e Oud-Heve r l e e

I n ap r i l 18 waarnemi nge n . oa . te SAR . Bemde en LP . ' S l e c ht e 1 me i wa ar nem i ng , n l . op 1 -5 1

6-4 :

G.

e x . aud . te SAR ( M . H e n s ) e x . aud . a l daar ( PE S ) t e NKV ( C. G e y e r )

ex . te SAR C VBA . BLll . M . Hens . S . Car i o n . P . l d' 1 � en 1 imm . 9 te SAR C PE S ) 1 e x . aud . t e FLO/Bo i s de Laur e ns ar t ( M . Hens ) 1 te SAR overv l i e g e nd r i ch t i ng Beaumont ( JNMJ o m 1 5 u 0 0 1 e x . t e SAR ( ? * )

1 3-5 :

P E S - S t e phan P e t e n V B A - Andre V e rbove n

ea . )

Forge t .

- J ohan Nys t e n - P i e t Debecker

oeocht ( Dryccopua mo.rt i us )

1

1-5 : 2-5 : 3-5 :

8-4 :

(B.

C ar i on .

WAF - F r ans Wa l t e rus WAM - Marc Wa l ravens WEJ - J a n We l l ek e n s

B O S - S teven B ou i l l o n HAF - F'ranco i s H a l o t NYJ PDB

4-4 :

a f k o r t i nge n :

AUB - Bart Augus t i j ns BLG - G e e r t B l eys BLH - Herw i g B l o c k x

e x . te NKV < BLG ) e x . te SJW-Ne t h e n ( WA F ) 1 e x . t e N K V ( M . Hens ) 1 e x . te SAR ( B r . N e f )

( A l cedo atth i a )

waarnem i nge n :

�ärto

G e bru i k t e

1

ex .

te

OHZ

(B.

Forge t .

G.

d e G u c h t e ne e r e l

l ap j e s k a t

is

dat


18

' 19

Woteraoie

( Ga l l i ndgo ga l l i nago)

A l l e waarnem i nge n :

6 -4 :

1

7-4 :

5

17-4 :

26-4 :

Ïll.Y2Sl.� A l le

1

8-4 :

1

1 8-4 :

29-4 :

1 6 -5 :

1 -4 : 4-4 : 7-4 :

1 1 1

ex .

t e OH

ex .

te

(S.

NKV

ex .

1

i n h e t T e r s a ar t bo s

1

ex .

1

aud .

ex .

e n v i s ue e l

i n Heve r l e ebos

Kleine bçnte epocht

te

N e e r i j s e -Lee f da a l

a a n de

llruihal::i 2 3·-4 : 29-4 :

t e SAR

2 ex .

1

ex .

CT.

Voor de

NKV . ex .

FLO . aud .

OHZ . te

SAR

Pecrot .

Doode

( BLl l . M .

'"Tudor ' "

te

a f g e l op e n 6 maanden

te

NKV

87)

; ..-'

(ft (1 / �:X\.,:··lr:::�:.J�:�";'�.:i!f'};;�f?!.d/�-;//: l: l ! /"!��f' :: 1 1f1 1.c2) �/"· ::'�o/��"��;_ � ,;-_

..

r

/<

/

//

,_(

.

/ , -" ; :, .f

,'i ,,. -:-j" ' I' ..... -·: , ' \i � · . ·. ;::.'7;1 '..) -"l.:.� .. •, 1F)"f l�1\ :. ,,f,,; �';;.;r-;--_�; �. � , , ", ( ...,-;. / lf:: ��- v�,--·�(� '�t'.i:'1"'1.tif;�� \..__.J-4// : · ,..'.";i·r .:.··:�!.'!.·,,""_l . ... . • . ..... �,i"': "'li1 /"..,°:11 r r.'.1· _...,.. /<""li:' -; " .. -·, ; 1:.·�� •• _-.::.. • r.11,"f;� J;1,�ft ' ,,,-::: P' I," ,: '( • ,' -'. _; jj � .· � · 3\i: «' I � / " Yf :--1 1.-:r. ��· · , !!,:J;. t � .1 . . "'" -:1� Ffr · "': : ,, ; ./ . '. . . . ",.,,,.,_ .) ' " ' " . . nr ,, ( . • ,� "".1, ";'\ - - � - · ,., )�-

'".! . �' ,;::.!: &

..... · ;::� /·

Çlf"c�

-«.. !; ,..,,, ,: ��(Î/

<t ",j.'-' ? •:..�i:fi{(� _.--;��;);�";���t,. ;:t'""t .&---i"" �R" 47,,,_, f/"',..?./) -f'\ ):.>!> ,µ:.!R 'i>-J�. . ,,,.�:rr )') <:->1 �-

Hennelijn 8-3 :

t us s e n e e n 5 0- t. a l

ge l e k w i kk e n

.......

SAR

C B . F o r ge t . G . de G u c h t e ne e r e )

eerste

24-3 :

î

.

D i j l e p ad Korbeek-D i j l e ( Orme ndao l ) : 1 he rme l i j n i n ove rgangs­ k l e ed komend van de D i j l e oeve r . s p u r t e nd naar h e t bos . H e t over­ gangsk l e ed van d i e e x . v e r t oonde e e n erg bont l a p p e np a troon . M i J n i de e was

dan ook :

wat

e e n rare k l e i ne

en Mar i na V . )

Bunkin.s'. ( Putor i us putor i us l

( BLG )

'vt

(Must e l a enni n e a )

( D i rk C .

te

Zu i d

:;"?'��,ilf,

(Motac i l l a t l ava thunberg i )

noar N

( j an - j un i

.

Hens)

( BLG )

1 ex .

- Oud-Heve r l e e

2 8-3 : 1 e x . t e V e l t em ( WEJ ) 3-4 : 1 e x . r e nt over de s t ra a t te W i nk s e l e ( BO S ) 2-5 : l dood e x . i n de D o o d e Bemde t e Oud-He v e r l e e ( JNM) 3-5 : 1 e x . s t e ek t de s t r a a t over te Ho l sbeek ( V Z G )

en de

( La n i ue excub i tor)

om 1 0 u l 5

OHZ

( Mu e t e l a n i va l i e )

( PE S l

SAR

F l o r i va l S t -A g a t h a Rode S t -J o r i s We e r t N e e r i j s e K l i n i ek v i j ve r s Neer i j s e Grote Bron

l i e f hebbers pub l i ce r e n we h i e ronder ook de zoogd i e r e nwaarne­

m i ngen van de

( JNM)

-

Zoogdieren

. .)

V e rwoe s t )

t us s e n d e f abr i ek

1 il' i n e e n we j t e Gas tuche ( V Z G ) m i n . 1 0 e x . i n e e n we i de t e NKV . C M . Hens )

S t as s i n . .

FLO SAR SJW NKV NGB

OHN - Oud-He v e r l e e Noord

( Turdue torquat u e )

H2Qrdao gele kwikptaart

1 1 -5 :

( BLG )

( D endr oc o p o e mi nor)

1 e x . te FLO i n de s t r u i k j e s v i j ve r ( Br . Ne f ) 1 e x . t e Over i j s e ( PE S )

l�

24- 4 : 1 0-5 :

VSK - K r i s V a n S c h a r e n V ZG - G e r t V a ndezande

( Jynx tor-<iui l l a )

Bot 1UC!tor 2-4 :

de G u c h t e n e ere )

Zoe t e Water s-Hever l e ebos

t e Oud-Heve r l e e

I n ap r i l 18 waarnemi nge n . oa . te SAR . Bemde en LP . ' S l e c ht e 1 me i wa ar nem i ng , n l . op 1 -5 1

6-4 :

G.

e x . aud . te SAR ( M . H e n s ) e x . aud . a l daar ( PE S ) t e NKV ( C. G e y e r )

ex . te SAR C VBA . BLll . M . Hens . S . Car i o n . P . l d' 1 � en 1 imm . 9 te SAR C PE S ) 1 e x . aud . t e FLO/Bo i s de Laur e ns ar t ( M . Hens ) 1 te SAR overv l i e g e nd r i ch t i ng Beaumont ( JNMJ o m 1 5 u 0 0 1 e x . t e SAR ( ? * )

1 3-5 :

P E S - S t e phan P e t e n V B A - Andre V e rbove n

ea . )

Forge t .

- J ohan Nys t e n - P i e t Debecker

oeocht ( Dryccopua mo.rt i us )

1

1-5 : 2-5 : 3-5 :

8-4 :

(B.

C ar i on .

WAF - F r ans Wa l t e rus WAM - Marc Wa l ravens WEJ - J a n We l l ek e n s

B O S - S teven B ou i l l o n HAF - F'ranco i s H a l o t NYJ PDB

4-4 :

a f k o r t i nge n :

AUB - Bart Augus t i j ns BLG - G e e r t B l eys BLH - Herw i g B l o c k x

e x . te NKV < BLG ) e x . te SJW-Ne t h e n ( WA F ) 1 e x . t e N K V ( M . Hens ) 1 e x . te SAR ( B r . N e f )

( A l cedo atth i a )

waarnem i nge n :

�ärto

G e bru i k t e

1

ex .

te

OHZ

(B.

Forge t .

G.

d e G u c h t e ne e r e l

l ap j e s k a t

is

dat


20 En

i n extrem i s h i eronder ook

resu l ta t e n o p

Boomuie 15-4 : 1 6-4 :

1 7-4 : 1 8-4 : 1 9-4 :

het

nog

s t ud i ek ampj e

in

e e n k l e i n o v e rz i c h t j e de

We e r

( Apodemue sy lvat i cus )

2 2 u 0 0 : 1 ex . NKV-we i d e Mae s Ou30 : 1 ad . � i n d e keuken.� a s t 7 u 0 0 : 2 e x . NKV-Pas t e e l s 2 2u 0 0 : 1 s exue e l a c t i e f rl' i n d e k e uke n.� a s t I n t o t aa l 2 ex . 3 ex . B i j het o p ha l e n v a n de v a l l e n n o g 3 e x . ( 2 op

ex .

een

overvo l l e

in

e i ge n s t r e ek .

ze

zomer

kru i p t

wa t

v e r t rouwd s p r i ngt zij n

te

of

de

mak e n me t

duikt .

geme rk t

met

en

me t

groe i t

P a. s t e e l s ,

1

op

Eerst

nog

en

a l le

o p e n voor

de­

b l oe i t ,

( zg n .

akt i v i t e i t e n s t a. a n

dkt i v i t. e i t e n

g e l e g e nhe i d om j e

a l l e s wat

Deze *

doo r s p e k t

u n i eke

den .

" i n i t i a­ l ee f t ij ­

even d i t : het

om e e n d o g e x c ur s i e

en e e n of

( ev .

( Sorex mi nutus ) bij

me e r

e n v l i egt ,

moe

i n s p arrenbosj e

voorname l i j k

k a l e nde r .

V e r d e r b i eden w e j e

t i e ak t i. v i t e i t e n " )

Wtm n e e r

D"üOriePitemui§ 1

Kalenaer

vangst­

P a as v ak an t i e .

Mae s )

1 6 -4 :

v a n de

21 -

g oot ,

a n d e r e v e r s n ap e r i ng .

t e l e s c oo p )

me e

en

( i nd i e n

neem j e

N e em ook

nod i g )

e nk e l e

best

een

" p i ck -n i ck "

je

verrek i j k e r

altiJd

d e t enni n a t i owerke n .

e e n t r e i n- o f autoexcurs i e g o. at , zorg e r dan voor zak t e h e b b e n . . . e n - i nd i e n d i t g e vraagd wordt- op voorh6nd d e vera ntwoorde l i j ke te verwi t t i g e n dat j e m e e g a a t ( d i t om bv . e e n groe p s t i ck e t. voor d e t re i n t e k un n e n be s t e l l e n , o f om de au t o ' s t e k un n e n v u l l e n ) . om

Wanne e r h e t wat " mo n e y "

Lu l l i ng e n

En

t e ns l o t t e

wanne e r h e t bang :

k u n n e n we uur

van

geen

zin

l l ·-7- ' 67 : JNM-Werkkamp a f vo e r e n , . . .

vr

G e g ad i gd e n

zo

t re i n .

om vroeger

tem .

1 / - / - ' ti l

1 9 -- 7 -

'

i n de

67 : Werkdf!g

of

i n de

A f s p raak :

af

te

of

Bemde

1 3u 3 0

Piet

De

25·-7- ' 67 :

L i be l l e ntocht t aa r n t j e s , le

in

1 4u00

do

6 - 8 - ' 87

op met

de

B e ck e r

S t a t i on

f iets .

V e r a n twoorde l i J ke :

3 1 -7- ' 87 :

of

we

hadden

ma a i e n ,

kere n ,

S t e f aan Dondeyne open

op

b lz .

15 .

BNV R / V HBMW)

i n de

s p oorwe govergang

Oud-Heve r l e e . ( 0 1 6 / 2 2 1 6 89 )

of

( 0 1 6 / 2 0 25 7 4 )

s t re e k . . .

h e i de l 1 be l l e n .

M e e b r e ng e n :

t em .

niet

do.n

Raak wegwi j s

breeds c h e ne n .

tussen

roodogen

l an­

en zove­

andere .

A f s p r aak :

vr

zeggen :

h oo i e n ,

( or g a n i s a t i e :

ao.n te

e i ge n

vo l g e nde we e s

uurwerk b i j

Bemde . . .

contact

J a n P r i mo

* za

1s,

s l a a n hun Kamp e ne ug l e n o.

Re i g e r s t r a a t I n l i c h t i ng e n :

het

kome n .

Doode

Doode

9u00

nog

overs c h r e d e n

hadden g e e n

neme n b e s t

( 0 1 6 / 25 0869 )

ouders

o ng e r u s t e

t e rugkomst

we m i s t e n onze

gewoon

za

op

BNVR-·Werkkamp K os t pr i j s : P l a ats :

700

in

de

Leuve n ,

v l i nd e r n e t. j e . Mo.ar t e n

Doode

He ns

hoek

Post

d e t e rm i ne e r t ab e l , . . .

( 0 1 6 / 200667 )

Bemde

fr .

B u i t e nverb l i j f

J e zu i e t e n .

Prag e n s t r a a t

te

Oud­

Heve r l e e I n l i c h t i ng e n :

Pi�t

D e Becker

( 016/22 1689)

�--·----·-


20 En

i n extrem i s h i eronder ook

resu l ta t e n o p

Boomuie 15-4 : 1 6-4 :

1 7-4 : 1 8-4 : 1 9-4 :

het

nog

s t ud i ek ampj e

in

e e n k l e i n o v e rz i c h t j e de

We e r

( Apodemue sy lvat i cus )

2 2 u 0 0 : 1 ex . NKV-we i d e Mae s Ou30 : 1 ad . � i n d e keuken.� a s t 7 u 0 0 : 2 e x . NKV-Pas t e e l s 2 2u 0 0 : 1 s exue e l a c t i e f rl' i n d e k e uke n.� a s t I n t o t aa l 2 ex . 3 ex . B i j het o p ha l e n v a n de v a l l e n n o g 3 e x . ( 2 op

ex .

een

overvo l l e

in

e i ge n s t r e ek .

ze

zomer

kru i p t

wa t

v e r t rouwd s p r i ngt zij n

te

of

de

mak e n me t

duikt .

geme rk t

met

en

me t

groe i t

P a. s t e e l s ,

1

op

Eerst

nog

en

a l le

o p e n voor

de­

b l oe i t ,

( zg n .

akt i v i t e i t e n s t a. a n

dkt i v i t. e i t e n

g e l e g e nhe i d om j e

a l l e s wat

Deze *

doo r s p e k t

u n i eke

den .

" i n i t i a­ l ee f t ij ­

even d i t : het

om e e n d o g e x c ur s i e

en e e n of

( ev .

( Sorex mi nutus ) bij

me e r

e n v l i egt ,

moe

i n s p arrenbosj e

voorname l i j k

k a l e nde r .

V e r d e r b i eden w e j e

t i e ak t i. v i t e i t e n " )

Wtm n e e r

D"üOriePitemui§ 1

Kalenaer

vangst­

P a as v ak an t i e .

Mae s )

1 6 -4 :

v a n de

21 -

g oot ,

a n d e r e v e r s n ap e r i ng .

t e l e s c oo p )

me e

en

( i nd i e n

neem j e

N e em ook

nod i g )

e nk e l e

best

een

" p i ck -n i ck "

je

verrek i j k e r

altiJd

d e t enni n a t i owerke n .

e e n t r e i n- o f autoexcurs i e g o. at , zorg e r dan voor zak t e h e b b e n . . . e n - i nd i e n d i t g e vraagd wordt- op voorh6nd d e vera ntwoorde l i j ke te verwi t t i g e n dat j e m e e g a a t ( d i t om bv . e e n groe p s t i ck e t. voor d e t re i n t e k un n e n be s t e l l e n , o f om de au t o ' s t e k un n e n v u l l e n ) . om

Wanne e r h e t wat " mo n e y "

Lu l l i ng e n

En

t e ns l o t t e

wanne e r h e t bang :

k u n n e n we uur

van

geen

zin

l l ·-7- ' 67 : JNM-Werkkamp a f vo e r e n , . . .

vr

G e g ad i gd e n

zo

t re i n .

om vroeger

tem .

1 / - / - ' ti l

1 9 -- 7 -

'

i n de

67 : Werkdf!g

of

i n de

A f s p raak :

af

te

of

Bemde

1 3u 3 0

Piet

De

25·-7- ' 67 :

L i be l l e ntocht t aa r n t j e s , le

in

1 4u00

do

6 - 8 - ' 87

op met

de

B e ck e r

S t a t i on

f iets .

V e r a n twoorde l i J ke :

3 1 -7- ' 87 :

of

we

hadden

ma a i e n ,

kere n ,

S t e f aan Dondeyne open

op

b lz .

15 .

BNV R / V HBMW)

i n de

s p oorwe govergang

Oud-Heve r l e e . ( 0 1 6 / 2 2 1 6 89 )

of

( 0 1 6 / 2 0 25 7 4 )

s t re e k . . .

h e i de l 1 be l l e n .

M e e b r e ng e n :

t em .

niet

do.n

Raak wegwi j s

breeds c h e ne n .

tussen

roodogen

l an­

en zove­

andere .

A f s p r aak :

vr

zeggen :

h oo i e n ,

( or g a n i s a t i e :

ao.n te

e i ge n

vo l g e nde we e s

uurwerk b i j

Bemde . . .

contact

J a n P r i mo

* za

1s,

s l a a n hun Kamp e ne ug l e n o.

Re i g e r s t r a a t I n l i c h t i ng e n :

het

kome n .

Doode

Doode

9u00

nog

overs c h r e d e n

hadden g e e n

neme n b e s t

( 0 1 6 / 25 0869 )

ouders

o ng e r u s t e

t e rugkomst

we m i s t e n onze

gewoon

za

op

BNVR-·Werkkamp K os t pr i j s : P l a ats :

700

in

de

Leuve n ,

v l i nd e r n e t. j e . Mo.ar t e n

Doode

He ns

hoek

Post

d e t e rm i ne e r t ab e l , . . .

( 0 1 6 / 200667 )

Bemde

fr .

B u i t e nverb l i j f

J e zu i e t e n .

Prag e n s t r a a t

te

Oud­

Heve r l e e I n l i c h t i ng e n :

Pi�t

D e Becker

( 016/22 1689)

�--·----·-


22 • zo

2 -8- ' 87

Tocht

doorh e e n Ege nhove n bos ,

A f s p r a ak :

14u15

St a t i o n

d e b u s verder rond Me e bre ng e n :

t o e ge s p i t s t

L e uve n , ( bu s

op

h o e k P os t .

3 o m 1 4u 2 6 l .

p l an t e n V andoor m e t

E i nde

voorz i e n

1 8u 0 0 .

ev .

p l a n t e ng i ds e n ,

l oe p ,

v e r r e k i j ke r ,

l aar­

zen . L e i d i ng :

zo

1 6 - 8 - ' 87 :

Herw i g B l oc k x

F i e tstocht omgev i ng ,

( ong .

5 0-6 0 k m . )

spe c i aa l

l angshe e n ho l l e

( 0 1 6 / 44 8 8 3 7 )

wegen

naar T i e ne n ,

s t e l t l opers . . .

voor en

akk e r s

Hoe g a a r d e n

P r a c h t i ge

en m e t

k ans

op

en

\�---- - � /'\' ·\ /

/

\

t o cht

b i j zond e ­

re waarnem i ng e n . A f s p r a ak :

9u00

Me e b r e n g e n : Le i d i ng :

•zo

2 2 -8- ' 87 :

S t a t i o n L e uve n ,

f i ets ,

Maar t e n H e n s

9u00

V e r a ntwoorde

C o n s e rva t or i um L e u v e n m e t

i j ke :

A f s pr a ak : S t aan

f iets :

e i nde

3030

Hever l e e .

l un c h p akke t

Ege nhovenweg

5 1/31

te

i nf o c e n t rum van de . V r i e nd e n v a n

( VHBMW) 1 geme e n t e h u i s Hever 1 e e

e n Meerdaa l woud

20u00

op

l a ar z e n ,

Cos t ro p ,

Open vergader i ng i n he t Hever l e ebos

ev .

D i. r-1<

-�--

"'

,_

de

1 7u 0 0 .

v e r r ek i J k e r .

1

'�'.\_

( 0 1 6 / 20066 7 )

voorz i e n rond Me e br e ng e n :

het

Dee

p r o g r amma :

I e d e r e e n v a n ha r t e

•ma 7 - 9 - ' 87

Pos t

Roo f voge l f i e t s tocht doorh e e n d e D i j l eva l l e i A f s p r aak :

vr 4-9- ' 87

hoek

verrek i j k e r / t e l e s c o o p

p i ep ,

r e d ak t i e ,

,

Wave r s e b11.an

k a l e nde r , . . .

we l kom !

Hamsterzoektocht i n h e t v e l d t e B e r t em/Le e f d aa l / N e e r i j s e / Om d e smaak t e p ak k e n t e k r i j g e n , k u n n e n w e j e t w e e t i p s geve n : 1 e e s n o g e e ns h e t art i k e l i n " D e Korbeek-D i j l e .

V a l l e i " 1 / 87 o f b e l naar d e ZWG h i ms e l f o p n r 0 1 6 / 48 9 4 2 6 . A f s p r a ak : 9 u 0 0 S t at i o n L e uv e n , hoek P o s t m e t f i e t s / a u t o 9 u45

aan h e t

"wi t

Korbeek-D i j l e Meebrengen :

l aarzen ! ,

I n l i ch t i ng e n :

hu i sj e "

( aan he t

in

het

v e l d B e r t em­

k r u i spunt . . . )

p i ck n i ck

S t e f a a n V a nd e r auwe r a

A f s pr aak :

met

8u40

aandacht

Stat i o n

( 0 1 6 /4 8 9 4 2 6 )

O t t i gn i e s Me e bre ng e n :

ge ld eten

Le i d i ng :

zo

20-9- ' 87 :

F r e de r i ck

Nat i ona l e

hoek

Pos t ;

en

nog

t re i n

:""'

wat . r i ch t i ng

100

fr. ) ,

l a a r z e n / s t a p s choe ne n ,

drank V o n l e rb e r ghe

( 0 1 6 / 25 3 2 4 3 ) f

natuurbe e chermi ngedag i n h e t Mo l sbroek t e Lo­

k e re n . V oor me e r

i n f ormat i e

t r um Mo l s broek

op

'· \�

om 9 u 0 1 .

( ca . +

voor v a n a l l e s

L e uv e n ,

' �: ' ,, f

• z a 1 9 -9 - ' 87 : V o e t tocht dwars doorh e e n d e D i j l eva l l e i v a n P e c r o t t ot Oud-Heve r l e e ,

"

'� ,.

be l

t e l . nr .

je

best

naar

he t

Bezoekers cen­

�::-:'.:"�"";:.!,-'

09 1 /483020 .

"\� � ,..,,

· '

��-/

--"� -

·

. ·� ,:..� / :·� . /�

·:·

·

.

.

-

./

'·{·• ·""'

�"

·

/

,"

,7

""'

""'

:f 'u ·.a J;,... �..[!v,, -..,,_ ,...... ,;M,! •

6'ai..� � Uil

iii:r.!


22 • zo

2 -8- ' 87

Tocht

doorh e e n Ege nhove n bos ,

A f s p r a ak :

14u15

St a t i o n

d e b u s verder rond Me e bre ng e n :

t o e ge s p i t s t

L e uve n , ( bu s

op

h o e k P os t .

3 o m 1 4u 2 6 l .

p l an t e n V andoor m e t

E i nde

voorz i e n

1 8u 0 0 .

ev .

p l a n t e ng i ds e n ,

l oe p ,

v e r r e k i j ke r ,

l aar­

zen . L e i d i ng :

zo

1 6 - 8 - ' 87 :

Herw i g B l oc k x

F i e tstocht omgev i ng ,

( ong .

5 0-6 0 k m . )

spe c i aa l

l angshe e n ho l l e

( 0 1 6 / 44 8 8 3 7 )

wegen

naar T i e ne n ,

s t e l t l opers . . .

voor en

akk e r s

Hoe g a a r d e n

P r a c h t i ge

en m e t

k ans

op

en

\�---- - � /'\' ·\ /

/

\

t o cht

b i j zond e ­

re waarnem i ng e n . A f s p r a ak :

9u00

Me e b r e n g e n : Le i d i ng :

•zo

2 2 -8- ' 87 :

S t a t i o n L e uve n ,

f i ets ,

Maar t e n H e n s

9u00

V e r a ntwoorde

C o n s e rva t or i um L e u v e n m e t

i j ke :

A f s pr a ak : S t aan

f iets :

e i nde

3030

Hever l e e .

l un c h p akke t

Ege nhovenweg

5 1/31

te

i nf o c e n t rum van de . V r i e nd e n v a n

( VHBMW) 1 geme e n t e h u i s Hever 1 e e

e n Meerdaa l woud

20u00

op

l a ar z e n ,

Cos t ro p ,

Open vergader i ng i n he t Hever l e ebos

ev .

D i. r-1<

-�--

"'

,_

de

1 7u 0 0 .

v e r r ek i J k e r .

1

'�'.\_

( 0 1 6 / 20066 7 )

voorz i e n rond Me e br e ng e n :

het

Dee

p r o g r amma :

I e d e r e e n v a n ha r t e

•ma 7 - 9 - ' 87

Pos t

Roo f voge l f i e t s tocht doorh e e n d e D i j l eva l l e i A f s p r aak :

vr 4-9- ' 87

hoek

verrek i j k e r / t e l e s c o o p

p i ep ,

r e d ak t i e ,

,

Wave r s e b11.an

k a l e nde r , . . .

we l kom !

Hamsterzoektocht i n h e t v e l d t e B e r t em/Le e f d aa l / N e e r i j s e / Om d e smaak t e p ak k e n t e k r i j g e n , k u n n e n w e j e t w e e t i p s geve n : 1 e e s n o g e e ns h e t art i k e l i n " D e Korbeek-D i j l e .

V a l l e i " 1 / 87 o f b e l naar d e ZWG h i ms e l f o p n r 0 1 6 / 48 9 4 2 6 . A f s p r a ak : 9 u 0 0 S t at i o n L e uv e n , hoek P o s t m e t f i e t s / a u t o 9 u45

aan h e t

"wi t

Korbeek-D i j l e Meebrengen :

l aarzen ! ,

I n l i ch t i ng e n :

hu i sj e "

( aan he t

in

het

v e l d B e r t em­

k r u i spunt . . . )

p i ck n i ck

S t e f a a n V a nd e r auwe r a

A f s pr aak :

met

8u40

aandacht

Stat i o n

( 0 1 6 /4 8 9 4 2 6 )

O t t i gn i e s Me e bre ng e n :

ge ld eten

Le i d i ng :

zo

20-9- ' 87 :

F r e de r i ck

Nat i ona l e

hoek

Pos t ;

en

nog

t re i n

:""'

wat . r i ch t i ng

100

fr. ) ,

l a a r z e n / s t a p s choe ne n ,

drank V o n l e rb e r ghe

( 0 1 6 / 25 3 2 4 3 ) f

natuurbe e chermi ngedag i n h e t Mo l sbroek t e Lo­

k e re n . V oor me e r

i n f ormat i e

t r um Mo l s broek

op

'· \�

om 9 u 0 1 .

( ca . +

voor v a n a l l e s

L e uv e n ,

' �: ' ,, f

• z a 1 9 -9 - ' 87 : V o e t tocht dwars doorh e e n d e D i j l eva l l e i v a n P e c r o t t ot Oud-Heve r l e e ,

"

'� ,.

be l

t e l . nr .

je

best

naar

he t

Bezoekers cen­

�::-:'.:"�"";:.!,-'

09 1 /483020 .

"\� � ,..,,

· '

��-/

--"� -

·

. ·� ,:..� / :·� . /�

·:·

·

.

.

-

./

'·{·• ·""'

�"

·

/

,"

,7

""'

""'

:f 'u ·.a J;,... �..[!v,, -..,,_ ,...... ,;M,! •

6'ai..� � Uil

iii:r.!


'

24 2 - 1 0- ' 87

U i t r a p e n van de V a l l e i + vergader i ng i n h e t i nf o c e n t rum van de VHBMW A f s praak : 2 0 u 0 0 D e e l geme e n t ehu i s Hever l e e , Wave r a e b a a n A l l e n daarhe e n . . . ! 7

za 3- 1 0- ' 87

A l gemene i n i t i a t i ewandel i ng ( dus ook voor p i e p e r s ) i n het ve l d t e N e e r i j s e /Korbeek-D i j l e . E r z a l vn l . g ekek e n worden naar akk er ( o n ) k ru i d e n e n voge l s . A f s praak : 1 3u30 S t at i o n Leuve n , hoek Pos t . Vandaar ver­ der me t de bus Leuve n-Ove r i j s e . Le i d i ng : Sandra Dondeyne ( 0 1 6 / 25 0 86 9 ) e n D i rk C o a t rop

vr

z a 3- 1 0- ' 87

&

: Nazome r f e e e t t e Mo l

zo 4 - 1 0 - ' 87

za

(

1 0 - 1 0 - ' 87 :

z o 1 1 - 1 0- ' 87 :

Voor m eer af .

1r11I"I� l�I

1

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA K T B L A D JNM L EUVEN 148 J A A R G A N G N ° 3 JULI - OKT '87

-

i nf orma t i e wacht j e b e s t de vo l ge nde Eug l e na ' s

Trektel l i ng vanop de " zwe er " l a ngs de A2 te Heve r l e e / W i nk s e l e nab i j d e G as t hu i s be rg . A f s p r aak : 7 u 0 0 S t a t i o n Leuve n , hoek P o s t me t de f 1 0 L o Vanaf 7u30 o p d e " zwe er " ; e i nde t e g e n d o m i d­ dag . Meebre nge n : warme k l ed i n g , verrek i j k e r . Le i d i ng : Maart e n Hens ( 0 1 6 / 2 0 06 6 7 ) G a a t n i e t door b i j aanhoudende m i s t e n / o f rege n !

Werkdag i n d e Doode Bemde A f s pr aak : 9 u 0 0 o f 1 3u30 aan d e s p oorwegovergang Re i g e r s t r a a t te Oud-Heve r l e e . I n l i ch t i ng e n : P i e t De B o ek e r ( 0 1 6 / 2 2 1 6 8 9 ) o f J a n P r i mo ( 0 1 6 / 2 0 2 5 7 4 )

i n do

------------- --- - --- ------ - - . --

.- -

-.::..._� ----- -- - � -...:_ _ _ . --::=-:_ _-.... ---

. --==-- -

· -----

---:--

----

1 ;#$

' . . . Zie j e nou wel dat 't water niet deugt l . . . '

----� --

-

-

-

--....- -----� .._ �.

- --- -- � · _ _ __ , _ .-.- --------

15] DL

Maar t en Hens

; Sint-Jansbergse steen�eg 79

Gert Vande zande ; P . K . Ee cke laerslaan 5 Maarten Hens

3030 Heverlee )200 Kesse l-Lo

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.