De Boomklever April 1987

Page 3

ALLES WAT U STEEDS HAD WILLEN WETEN, MAAR NOOIT DURFDE VRAGEN OVER

DE CLOWN ONDER EN BOVEN WATER:

Zuid-Flevo jan.

'83:

Brouwersdam jan.

'87:

DE

llSEEND

Per intercom van de bus wordt een ijs­ eend gesignaleerd; de bus helt fel over naar links door de toeloop van de inzit­ tenden. "Ja, ginderachter: ijseenden 1 11 Deze kreet lokt enkele deelnemers uit de auto om, ondanks de Siberische koude, met tranende ogen de zee af te speuren •

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om te illustreren welke fascinatie ijseenden uitoefenen op de gemiddelde vogelkijker. Maar wat weet U,

beste lezer

(en ev.

medewaarnemer

)

over

de oorzaak van deze ornithologische euforie ? Wij vonden het interessant enkele gegevens over de ijseend op een rijtje te zetten.

Hopelijk vindt U ze even interessant om te lezen

EEN ARCTISCHE BROEDVOGEL De ijseend broedt in de dwergberken- en wilgenzone van de toendra;

op grote hoogte in de Scandinavische bergketen en

rond de Ijszee op zeeniveau. Vooral kleine, meertjes en beekjes zijn erg in

ondiepe plassen,

trek.

De ijseend is de talrijkste eendesoort op de toendra van Eur­ azië en Noord-Amerika.

Bij tellingen van de lentetrek in de

Finse Golf kwam men in

'60 nog tot 350.000 ex.

Door het lozen

van stookolie op de overwinteringsgebieden is dat aantal echter afgenomen.

IN DE WINTER ----- - -----Geheel in tegenstelling tot het broedbiotoop is de ijseend in het winterhalfjaar op (zeer)

grote wateroppervlakten te vinden.

Terwijl in Noord-Amerika tienduizenden ijseenden overwinteren op de grote meren is de ijseend in Europa gedurende de winter een typische zeeëend. tallen,

Vooral op de Oostzee verblijven grote aan­

dikwijls zo ver noordelijk als mogelijk.

Als dan in

strenge winters de Baltische Zee compleet dichtvriest,

kan je

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.