De Vallei April 1987

Page 1

32.

• Zo e t Water ( v i j v er s , Meerdaalwoud , boven .

• • •

--

9u00 Zoet Water , Spaans Dak

Af spraak :

• Doode Bemde o l v . Maarten Hens Afspraak : 9u00 ingang R e s taurant-Kastee l , Kape lstraat te N e er i j se * Doo de Be m d e o lv . André Verboven Afspraak : 1 5u00 ingang R e s t aurant-Kast e e l , Kape latraat te Neeri j se *Holsbeek ( De Zicht , Wingeva l le i ,

• • •

��

) o lv . Andr6 Ver­

1

--

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA K T B L A D JN M - LEUVEN 14e J A A R G A N G N° 2 APR - JULI '87

) o lv . Herwig

B lockx ; spe ciaal voor het "nachtegale n c on c e r t " Af spraak : 20u30 K e r k St-Maurus te H o l s b e e k Alle excur s i e s z i j n v o e t t o chten . Verder d i e n

je

mee

te brenge n : aan�epaste k l e ding ( evt . laarzen ) , verre­ ki jker ,

z a 27-6- ' 87 :

• • •

Vergadering in het infocentrum van de VHBMW

_,

Afspraak : 20h00 Dee lgemee nt ehuis Heverle e , Waveraebaan Aan s luitend :

·. �

� - ·-

p.­

�---..__:

/

,

"Na-examens-ont stres sings-ge ze l l ig-bab­

b e l t o cht " in Egenhovenb o s . Afspraak voor evt . t e laatkomers : 21u30 Brug Di j le , Cele st i j nenlaan I n l i cht ingen : Maarten Hens ( 0 1 6/200667 )

za 1 1 -7- ' 87 :

Werkkamp in de Doode Bemde

tem .

Voor meer informatie : z i e kampeneuglena

vr 1 7-7- ' 87

Inlich t ingen : Ste faan Dondeyne ( 0 1 6/250869 )

� � ht'>'� � . ��,'"-· ' /\·���!��·· ,

fr

"�-

A

g

.

1

�J'i#! .i . •

,1"',,.-�

). • .•

1

lffA / OL���� ,"r -- ���Maarten Hens ; Sint-Jansbergse ateenweg 79

Gert

Vande zande ; P . K . Eeckelaerslaan 5 Maarten Hens

3030 Heverlee

3200 Kesse l-Lo


3Q

\lOO Hallo , Wat z i e t he t ge oe fende o o g onmidde l l i j k ( a l s h i j z i j n Vallei l e e s t telllll i nste . � . ) ?

Inderdaad , wat l i j ken die computer­

letters t o ch verdacht ve e l op de "klassieke " Vallei-typletters

• • •

Eenvoudige oorzaak : we l c omput er , geen tek stverwerker .

Even serieu s nu : een schicht ige terugb lik op de voor b i j e

(à la Fien ) t oont o n s ve le ac t ivite i t en , me t n ie t a l t i j d

maanden

evenvee l v o l k

• • •

een ge s l aagd kamp enke le d a gen terug en z e o r

,

ve e l intere s sante waarnemin ge n . E n w at de komende maanden zul l e n b ieden

• • •

JnffouQ

illustraties :

Voorwoord : 2

Inhoud 1 JNM ,

• • •

1 0 , 23 : Herwig

: 3

Verslagen : 4 - 8 1 5 , 1 9 , 32 : Bruno

Uit de krant : 9 - 1 1 M i lieunieuws : 1 2 - 1 4

Calle baut

Medede linge n : 1 5 - 1 9

Pag . 5 , 2'1 , 2 4 : J . L:war t s

Bi j v oeg s e l Milieubeurs

Pag .

Kerkuilenpr o j e c t :

20 - 22

jü - 32

er 2:oal v oo r b i j v li e g t .

producers :

( u ls

Coetrop , Gerda Cammaer , Steven

u o n ra­

Art ike ls voor de ��l�e nde Va l l e i

B o ui l lo n , Pas c a l L ovadin a , Bart

Je we e t trouwens nooJ t. wu i.

Als je dit voor j aar dan

Verc outere , Pre e k Van lerberghe .

toch maar Mui k oer

buitenk omt , dan kunnen we j e ten s t e l l i g s t e de Mi l i e u beur o de n ( z i e ook v e rde r in d e z e Valle i ) .

kopij :

t e gen '1-7- ' 87 op h e t redac tie­

En , voor we het vergete n , d i e genen die hun lidp;o ) d n o p;

n i e t betaald hebben ( en dat z i j n e r hee l wat ) z i jn m o me n t o o 1 laat ste Val le i aan h e t le zen

• • •

Du s d o en 1

�'.oerbeek

" De Valle i " ! Johan Nysten , Dirk

Me t h e t pr ac h t ig e weer van de laat ste dagen heb jo h ope­ li j k weer de smaak t e pakken gekregen o m in de vri j e uurt j o n • • •

D.

Waarnelliinge n : 24 - 29 Kalende r :

Hope l i jk het ze lfde .

die er z i j n ) de ki jker te hanteren

16:

adres

l l 1rn

• • •

De .Jeugdbond voor Nat uurstudie en

De redactie

Mi l ie ub e s c hermin g st aat o p e n voor

alle j on ge ren tussen 8 en 25 j aar

<]'0i·:::'"j.{�',i�Jf1:�.. f i • ' 1 · ,�i..L r �.• ,.. � :--• .i t,'/" _-;ik,<, IJ i�- . t;

.

�-( -"-!\'. � "\� .� ·-\"- �J\ \'1 = - .�...,,� . ·-;� !,\'. << �\y.\ ) 1 . -- :"l. . \ 1\,>!f . / r', ) "'� �\ \�� \·\� î '•j:I\'�\ • ' ' r ' Ai!� }/' , 1 · '1 � · 1 ! '' .<1/1 \ \ ��· '.*'· \ / 11\ l ! \ 11 1 ·' .i!?i.I l[J 1\ ,l v. - \\· · d11,\ ,", \�\. 1 1, ••" . ,1 111 " 1\�1 '1 1 �tf,1 .f; ;\ 1 '1 ' [ . J \ ·, \ , '.·/ \I>\' �\ t\ I '�) ) / ,1 1 1 ' \·/,Il, 1\ ' l 1�ll l/ {;' ft � \1

\\

1

, , 1

\

' '

!

1'1-d}-1,\

, '' ')J/ c�

_.

1

1

'"' ' � \.

\1

\

\

1

'

1 .

f

c// 1 , ,

\

' "

� \ l •, 1

J

'

die ge ï n t e r e s s e erd z i j n in natuur e n mi l i e u

. . • ·-·�·:: ·�� ' ,-_-

\'.':;,, . r(��"·('�:

.

" ":: .\; .i; , �".,

' " · 1·. 1/ 1''' / '· .f. 11 1 ' . • 1 1 ") ,• '·:/1 I I \ ' \ 1 lr' 1 p j ,!'.(,1.\ p\.i:, i)..,'1/,. ,\ .1,...'1.1 \1\� ' '. . �/1 ! . 1 n.f1 \.'1\ · ' , ; hj l'Jl •l /

1

1

'1 .

' 1 1 ·,

.

'·�-

f.'1,' · . � \w

Het Bond s se cretariaat ia g e ve s t igd in de Kortr i j k s e po ortstr 1 4D

9000 Gent Lid word j e door : 4DO fr o p rek .nr . 7 37-4263074-64 2 50 fr

1 50 fr

500 f r van

n

n

"

Il

n

R

Il

"

n

"

"

091/234781

( gew oo n lid ) ( - 1 2 jaar )

( b i j lid )

" ( st e un l id : + 2 5 j aar )

JNM vzw op bovenst aand adre s .

A l s lid van afde ling Leuven ontvang j e het nationale t i jdschrift " Eu g le na " e n het a.fde ling s t i j d s chrift • De Valle i "


3Q

\lOO Hallo , Wat z i e t he t ge oe fende o o g onmidde l l i j k ( a l s h i j z i j n Vallei l e e s t telllll i nste . � . ) ?

Inderdaad , wat l i j ken die computer­

letters t o ch verdacht ve e l op de "klassieke " Vallei-typletters

• • •

Eenvoudige oorzaak : we l c omput er , geen tek stverwerker .

Even serieu s nu : een schicht ige terugb lik op de voor b i j e

(à la Fien ) t oont o n s ve le ac t ivite i t en , me t n ie t a l t i j d

maanden

evenvee l v o l k

• • •

een ge s l aagd kamp enke le d a gen terug en z e o r

,

ve e l intere s sante waarnemin ge n . E n w at de komende maanden zul l e n b ieden

• • •

JnffouQ

illustraties :

Voorwoord : 2

Inhoud 1 JNM ,

• • •

1 0 , 23 : Herwig

: 3

Verslagen : 4 - 8 1 5 , 1 9 , 32 : Bruno

Uit de krant : 9 - 1 1 M i lieunieuws : 1 2 - 1 4

Calle baut

Medede linge n : 1 5 - 1 9

Pag . 5 , 2'1 , 2 4 : J . L:war t s

Bi j v oeg s e l Milieubeurs

Pag .

Kerkuilenpr o j e c t :

20 - 22

jü - 32

er 2:oal v oo r b i j v li e g t .

producers :

( u ls

Coetrop , Gerda Cammaer , Steven

u o n ra­

Art ike ls voor de ��l�e nde Va l l e i

B o ui l lo n , Pas c a l L ovadin a , Bart

Je we e t trouwens nooJ t. wu i.

Als je dit voor j aar dan

Verc outere , Pre e k Van lerberghe .

toch maar Mui k oer

buitenk omt , dan kunnen we j e ten s t e l l i g s t e de Mi l i e u beur o de n ( z i e ook v e rde r in d e z e Valle i ) .

kopij :

t e gen '1-7- ' 87 op h e t redac tie­

En , voor we het vergete n , d i e genen die hun lidp;o ) d n o p;

n i e t betaald hebben ( en dat z i j n e r hee l wat ) z i jn m o me n t o o 1 laat ste Val le i aan h e t le zen

• • •

Du s d o en 1

�'.oerbeek

" De Valle i " ! Johan Nysten , Dirk

Me t h e t pr ac h t ig e weer van de laat ste dagen heb jo h ope­ li j k weer de smaak t e pakken gekregen o m in de vri j e uurt j o n • • •

D.

Waarnelliinge n : 24 - 29 Kalende r :

Hope l i jk het ze lfde .

die er z i j n ) de ki jker te hanteren

16:

adres

l l 1rn

• • •

De .Jeugdbond voor Nat uurstudie en

De redactie

Mi l ie ub e s c hermin g st aat o p e n voor

alle j on ge ren tussen 8 en 25 j aar

<]'0i·:::'"j.{�',i�Jf1:�.. f i • ' 1 · ,�i..L r �.• ,.. � :--• .i t,'/" _-;ik,<, IJ i�- . t;

.

�-( -"-!\'. � "\� .� ·-\"- �J\ \'1 = - .�...,,� . ·-;� !,\'. << �\y.\ ) 1 . -- :"l. . \ 1\,>!f . / r', ) "'� �\ \�� \·\� î '•j:I\'�\ • ' ' r ' Ai!� }/' , 1 · '1 � · 1 ! '' .<1/1 \ \ ��· '.*'· \ / 11\ l ! \ 11 1 ·' .i!?i.I l[J 1\ ,l v. - \\· · d11,\ ,", \�\. 1 1, ••" . ,1 111 " 1\�1 '1 1 �tf,1 .f; ;\ 1 '1 ' [ . J \ ·, \ , '.·/ \I>\' �\ t\ I '�) ) / ,1 1 1 ' \·/,Il, 1\ ' l 1�ll l/ {;' ft � \1

\\

1

, , 1

\

' '

!

1'1-d}-1,\

, '' ')J/ c�

_.

1

1

'"' ' � \.

\1

\

\

1

'

1 .

f

c// 1 , ,

\

' "

� \ l •, 1

J

'

die ge ï n t e r e s s e erd z i j n in natuur e n mi l i e u

. . • ·-·�·:: ·�� ' ,-_-

\'.':;,, . r(��"·('�:

.

" ":: .\; .i; , �".,

' " · 1·. 1/ 1''' / '· .f. 11 1 ' . • 1 1 ") ,• '·:/1 I I \ ' \ 1 lr' 1 p j ,!'.(,1.\ p\.i:, i)..,'1/,. ,\ .1,...'1.1 \1\� ' '. . �/1 ! . 1 n.f1 \.'1\ · ' , ; hj l'Jl •l /

1

1

'1 .

' 1 1 ·,

.

'·�-

f.'1,' · . � \w

Het Bond s se cretariaat ia g e ve s t igd in de Kortr i j k s e po ortstr 1 4D

9000 Gent Lid word j e door : 4DO fr o p rek .nr . 7 37-4263074-64 2 50 fr

1 50 fr

500 f r van

n

n

"

Il

n

R

Il

"

n

"

"

091/234781

( gew oo n lid ) ( - 1 2 jaar )

( b i j lid )

" ( st e un l id : + 2 5 j aar )

JNM vzw op bovenst aand adre s .

A l s lid van afde ling Leuven ontvang j e het nationale t i jdschrift " Eu g le na " e n het a.fde ling s t i j d s chrift • De Valle i "


5

V__erslagen Kongres

c

���-

St.- Pieters - Woluwe

26 - 30/ 12

ümdat enkele personen t o ch oh zo p;raag e e n s een c ongre Gver­

s lag in De Valle i zouden zien ve r s c h i jnen , h e e f t u w bere idw i l ­

l ige en onderdanige redak t ie Pa s c a l ino e nke le van haar dagboek­

n o t i t i e s ontfu t s e ld \}

y��j��g-�§-���� ( b lad z i jde opgedragen aan Jon i s t ius de Gro t e ) M ' n beste Jon i s t ius , na hee l wat heen en weer r,e toer wegens een " goed gede t a i ll eerde " we genkaar t , kwam i k dan uite inde l i j k

t o ch o p h e t congre s aan . Vee l v o l k w a s er nog n i e t en van de

be loofde warme soep was er ook nog n i e t s te b e speuren . Na lang

/

/

�,,

�� . � / I

wachten kwam Sandra e inde l i j k aan en samen ste lden we ons aan

als st emgere cht igden . Die eerste dag vie l . er n i e t zove e l te be­

leven (ve rgadering rond de werkgro e pen , f i lm " N o g meer kerncen­

trale s " , voordracht over b o demero sie , volkse dan sen , • • • ) . Rond 3u konden we e inde l i j k gaan s l apen ( zoals j e we l weet i s dit m ' n l ieve l ingsbe z ighe id • • • ) .

�����g-�Q-���� ( o pgedragen aan a l m ' n fanat ieke fan t a s t is che fan s ) Lie f s t e fannige fan s , omdat i k vorige nacht n o g later gaan

,, .

s l apen ben , raakte ik nog moe i l i j ke r dan gewoon l i j k uit b e d . Vandaag was het e e n dag m e t a l s gro o t thema : ruimt e l i jke orde­

\,,

'I

1

n ing . De dag begon dan ook met een z e e r in t e re s sante , maar inge wikke lde u i t e en z e t t ing door l'larc Heughebae r t . Dit werd ge­ volgd door een debat waar de moge l i j kheid geboden werd om vra­ gen te s t e l len aan h e t pane l ( Hugo Abt s , Nare He ughebaert en

Jan Vanden berghe ) . Maar door e en l i cht s laapt e kort kon ik h i e r e chter niet op aanwe z i g z i jn

• • •

' s i•iiddags kwamen nog 4 ander e ,

niet nader te omschri jven , Le uvenaars aan .

' s N amiddags z i j n

Sandra en i k dan maar i n de modder van het Zoniënwoud gaan p l o e ­ t eren ( le t t e r l i jk e n figuur l i j k ) . Alhoewe l we n i e t a l t i j d e v e n

aandacht i g ware n , vonden we he t t o c h een leerr i j k e t o ch t . • :

Dieze l fde redaktie zag z i c h h ie rdoor we l v e r p l i cht t o t h e t s chrappen van bepaalde fragmenten , omdat w i j D e Vallei n i e t w i l le n omvormen t o t e e n " in t i em rodde l b lad " , zoals oa Pr ivé , Story , We ek end ,

• • •


5

V__erslagen Kongres

c

���-

St.- Pieters - Woluwe

26 - 30/ 12

ümdat enkele personen t o ch oh zo p;raag e e n s een c ongre Gver­

s lag in De Valle i zouden zien ve r s c h i jnen , h e e f t u w bere idw i l ­

l ige en onderdanige redak t ie Pa s c a l ino e nke le van haar dagboek­

n o t i t i e s ontfu t s e ld \}

y��j��g-�§-���� ( b lad z i jde opgedragen aan Jon i s t ius de Gro t e ) M ' n beste Jon i s t ius , na hee l wat heen en weer r,e toer wegens een " goed gede t a i ll eerde " we genkaar t , kwam i k dan uite inde l i j k

t o ch o p h e t congre s aan . Vee l v o l k w a s er nog n i e t en van de

be loofde warme soep was er ook nog n i e t s te b e speuren . Na lang

/

/

�,,

�� . � / I

wachten kwam Sandra e inde l i j k aan en samen ste lden we ons aan

als st emgere cht igden . Die eerste dag vie l . er n i e t zove e l te be­

leven (ve rgadering rond de werkgro e pen , f i lm " N o g meer kerncen­

trale s " , voordracht over b o demero sie , volkse dan sen , • • • ) . Rond 3u konden we e inde l i j k gaan s l apen ( zoals j e we l weet i s dit m ' n l ieve l ingsbe z ighe id • • • ) .

�����g-�Q-���� ( o pgedragen aan a l m ' n fanat ieke fan t a s t is che fan s ) Lie f s t e fannige fan s , omdat i k vorige nacht n o g later gaan

,, .

s l apen ben , raakte ik nog moe i l i j ke r dan gewoon l i j k uit b e d . Vandaag was het e e n dag m e t a l s gro o t thema : ruimt e l i jke orde­

\,,

'I

1

n ing . De dag begon dan ook met een z e e r in t e re s sante , maar inge wikke lde u i t e en z e t t ing door l'larc Heughebae r t . Dit werd ge­ volgd door een debat waar de moge l i j kheid geboden werd om vra­ gen te s t e l len aan h e t pane l ( Hugo Abt s , Nare He ughebaert en

Jan Vanden berghe ) . Maar door e en l i cht s laapt e kort kon ik h i e r e chter niet op aanwe z i g z i jn

• • •

' s i•iiddags kwamen nog 4 ander e ,

niet nader te omschri jven , Le uvenaars aan .

' s N amiddags z i j n

Sandra en i k dan maar i n de modder van het Zoniënwoud gaan p l o e ­ t eren ( le t t e r l i jk e n figuur l i j k ) . Alhoewe l we n i e t a l t i j d e v e n

aandacht i g ware n , vonden we he t t o c h een leerr i j k e t o ch t . • :

Dieze l fde redaktie zag z i c h h ie rdoor we l v e r p l i cht t o t h e t s chrappen van bepaalde fragmenten , omdat w i j D e Vallei n i e t w i l le n omvormen t o t e e n " in t i em rodde l b lad " , zoals oa Pr ivé , Story , We ek end ,

• • •


7

b 's

Avonds vo lgde dan nog

" .6winkamp " het hard • • •

)

e e n kampendi s cu s s i e ,

f i lm over

voettocht

waar vooral het

( z eke r omdat er daar 5

verduren kre e g

z a t e n '? 1 ) . V e r d e r

afd e ling s genoten

( alhoewe l

te

werd ons

nog e e n " pracht ige "

het Waddengebied voorge schot e ld . En

De ze

dan ,

de ling der mot ie s . ronduit °'

De

l e n en de oude sok • • •

w e r de n

" s erieu ze " een

werd ) .

De

nacht

werd

dan

was

oude-sokken ritue e l a an

de

Doorheen h e t plateau

de behan­

kwam

lange " plate autocht " vond weer eens plaats

km

Een

meer dan fris weert j e en een b e s chei­

ivm

l ib e l­

ingezet m e t de overdracht

hand van

e en

het

" wree n e ige

kwis " Beven en laten

Vos sem-Le e fdaa l ,

o Torenvalk , bereikten

we

• • •

waar

) en

een

e en Rode wouw werd eindje verder een

langs het Tersaartbos de inmidde ls uitge ­

diept e vroedmee sterpaddenpoe l . Van daar over de heuve lrug . Tijdens deze e t appe

we richting

namen werd

Buizerd en een

Huldenbe rg , °

Blauwe

• • •

als j ongste PAK-Brabant

bet de beurt aan

van

opgemerkt ( pe ch voor de thu i s b l i jvers

aanvaard , andere werden

prachtige v o o r dr acht

waarin M a ar t e n

( h e lp ! ) . Vervo lgens

de 1 8

17/I

t abe le laag .

vzw . )

door Nico Michi e l s (die tevens

l i b e l l e n inventari sat ie

van het h o o f d b e s t uur ,

werd

Kne i st&Demaecker

n o g moe i l i jker opstaan ,

ve rworpen . Vervol�ens

bij

sar

-

den sneeuwlaag j e , op sommige plaa t sen we l opgehoopd tot e en re spe c­

�����g-��-���� ( o p�e dr a gen aan h e r en , na een

en

onder ide ale omstandighe den .

de tradit ionele v o lk sd an se n .

Ge acht e

om

vossem

"

k i e k opgemerkt om nog n i e t te spreken van de pra c h t i g e ve rge z i c h ­ t e n , de zacht-glooiende akkers , mooi opgevuld me t bomenrijen en heu­ velbo s j e s . Hier en daar kronke lden

h o l le

wegen

z i ch a l s een donkere

b l e e f het v o lk maar toestromen voor de , me t nu ook e en s ande r op en neer ge­ avond bonte langverwachte hupp e l dan v o L�sdan s en e n ve le tra pp i s t e n . Ik ben j u l l i e , waarde

overgeven " . Ondertussen

here n , zeer dankbaar voor jullie t alloze slaapl ie d j e s , d i e er toe he bben aange z e t o m t o c h n o g rond 8u onder d e w o l l o pen . Na een lange nachtrust van ong . é én nog wat strubbe lingen

naar

uur , vertrokken wo ons aloude Leuven .

�...

mij kruina

, , .\\\ \\\\·'1Ulll'r " \llmîi'll!n�\.�

·. 7 , .\

, 1 · ,

,,

'' ,

1' .

�·.,J

-:> .

8

-- �-:-.��� -� _./�

--

.,. h :!_':."-;

���

sliert door het witbe sne e uwde landschap . zie l door al dat s choons mantische of

stilte

g e t ro ffen .

Aan

de

" Ganspoe l " In

Hoe

B i j w i j len

werd

miJn

romanti sche

werd de al even ro­

doorbroken door het schorre roepen van e en kraai

verscheurd door de steeds wee r

gadege s l agen .

•t

schoten van jachtfre ak s .

m i s sende

werden re spe ctieve l i jk

een houtwal voor

gorzen , vinken en kepen enkele

de

o

Blauwe

" V ra nk s be rg "

b armsi j � en

kiek e n Bui z e rd

werden tussen Ge e l­

ontdekt . Daarna ging he t


7

b 's

Avonds vo lgde dan nog

" .6winkamp " het hard • • •

)

e e n kampendi s cu s s i e ,

f i lm over

voettocht

waar vooral het

( z eke r omdat er daar 5

verduren kre e g

z a t e n '? 1 ) . V e r d e r

afd e ling s genoten

( alhoewe l

te

werd ons

nog e e n " pracht ige "

het Waddengebied voorge schot e ld . En

De ze

dan ,

de ling der mot ie s . ronduit °'

De

l e n en de oude sok • • •

w e r de n

" s erieu ze " een

werd ) .

De

nacht

werd

dan

was

oude-sokken ritue e l a an

de

Doorheen h e t plateau

de behan­

kwam

lange " plate autocht " vond weer eens plaats

km

Een

meer dan fris weert j e en een b e s chei­

ivm

l ib e l­

ingezet m e t de overdracht

hand van

e en

het

" wree n e ige

kwis " Beven en laten

Vos sem-Le e fdaa l ,

o Torenvalk , bereikten

we

• • •

waar

) en

een

e en Rode wouw werd eindje verder een

langs het Tersaartbos de inmidde ls uitge ­

diept e vroedmee sterpaddenpoe l . Van daar over de heuve lrug . Tijdens deze e t appe

we richting

namen werd

Buizerd en een

Huldenbe rg , °

Blauwe

• • •

als j ongste PAK-Brabant

bet de beurt aan

van

opgemerkt ( pe ch voor de thu i s b l i jvers

aanvaard , andere werden

prachtige v o o r dr acht

waarin M a ar t e n

( h e lp ! ) . Vervo lgens

de 1 8

17/I

t abe le laag .

vzw . )

door Nico Michi e l s (die tevens

l i b e l l e n inventari sat ie

van het h o o f d b e s t uur ,

werd

Kne i st&Demaecker

n o g moe i l i jker opstaan ,

ve rworpen . Vervol�ens

bij

sar

-

den sneeuwlaag j e , op sommige plaa t sen we l opgehoopd tot e en re spe c­

�����g-��-���� ( o p�e dr a gen aan h e r en , na een

en

onder ide ale omstandighe den .

de tradit ionele v o lk sd an se n .

Ge acht e

om

vossem

"

k i e k opgemerkt om nog n i e t te spreken van de pra c h t i g e ve rge z i c h ­ t e n , de zacht-glooiende akkers , mooi opgevuld me t bomenrijen en heu­ velbo s j e s . Hier en daar kronke lden

h o l le

wegen

z i ch a l s een donkere

b l e e f het v o lk maar toestromen voor de , me t nu ook e en s ande r op en neer ge­ avond bonte langverwachte hupp e l dan v o L�sdan s en e n ve le tra pp i s t e n . Ik ben j u l l i e , waarde

overgeven " . Ondertussen

here n , zeer dankbaar voor jullie t alloze slaapl ie d j e s , d i e er toe he bben aange z e t o m t o c h n o g rond 8u onder d e w o l l o pen . Na een lange nachtrust van ong . é én nog wat strubbe lingen

naar

uur , vertrokken wo ons aloude Leuven .

�...

mij kruina

, , .\\\ \\\\·'1Ulll'r " \llmîi'll!n�\.�

·. 7 , .\

, 1 · ,

,,

'' ,

1' .

�·.,J

-:> .

8

-- �-:-.��� -� _./�

--

.,. h :!_':."-;

���

sliert door het witbe sne e uwde landschap . zie l door al dat s choons mantische of

stilte

g e t ro ffen .

Aan

de

" Ganspoe l " In

Hoe

B i j w i j len

werd

miJn

romanti sche

werd de al even ro­

doorbroken door het schorre roepen van e en kraai

verscheurd door de steeds wee r

gadege s l agen .

•t

schoten van jachtfre ak s .

m i s sende

werden re spe ctieve l i jk

een houtwal voor

gorzen , vinken en kepen enkele

de

o

Blauwe

" V ra nk s be rg "

b armsi j � en

kiek e n Bui z e rd

werden tussen Ge e l­

ontdekt . Daarna ging he t


6 ·

d o or he t Marg i j s bo s ,

' r

ne den d e v al l e i in ,

en

waar e e n Bu i zerd op

S AR s t ap t e n w e dan d o o r t o t

j

t

naar

be­

z ' n pro o i w e r d verrast .

Via

dan r e c h t saf e e n k i lometer verde r ,

Neeri j se

uit - ae1<ratJt==�- -

K l in i ek waar we de b u s naar

eugdhond speurt naar de aatste Leuvense hainster

Leuven namen . Nog ·

z e gGen dat gedurende de

even

z i e n werde n ,

m e e s t a l in k l e ine

w ande l ing voortdurend hazen g e ­

groep j e s v a n 3-6 ex .

-

Fre d e r i c k V L .

Zwem

en plonsfuif

De Jeugdbo11d den tn de velden rond Tienen en LEUV E N voo r Natuur::;tudie en Mi­ Hoegaarden. Sindsdien olll­

14/2 "massale

o pkom s t "

• • •

5

JHM ' e r s .

weer een j ene z e k ere e r e e d s i n h e t wat e r , waar b i w sden plon e j N a e e n babbe l t kr·e e g de e e r s t e herr i e s t i c ht t e . Hij " Fanne " -boe kan het ande r s e n on d e r n , ve rdwe e n e en aan t a l m inut h e t dan o o k zwaar t e verdu re reè� d u n k n e e r e d e I . wraak e t e n s lo t t water e n , n ie t g e treur d , n am e n h i e rm e e jven i l verb e e n onder wat e r t o o k d e e er o m e e n paar m i n u t r t e ! t i j­ a a d d n g b e z ig " . I e d e r e e n s t o h i e lden we o n s d a n "ve r s t an d i t e z we mmen . am om h e t sne l s t één l e n gt e gen t o e n Dirk op h e t i d e e k w ove rkan L . e d e r e e n v e i l i g en we 1 aan de Na enke le aa1i v arinG en kwam i i o a l s g e w o o n l i jk was e r

a pro­ e e n s onder wat er over en daarn Vervo lgens d e d e n we d i t n o g l e u k spe l­ Een • • • ven j i dr e o p e e n p l ank t b e e rden we z o l an g moge li j k d L c pe r i k e c..i n e n r e e n m o c h t d o e n kaps e i ze l e t j e waar b i j ieder een i e de Jo'an n e . en l uit op e e n due 1 t u s s e n Dirk ins l e uren . Dit l i ep me e s t a un , e l z i j n we er dan maar u i tgcgu Na nog wat ge p l o e t e r en ge spart t e gi nF, i e der s voor ' s avo n d s en t e n s lo t maak t e n n o g wat afspr aak j e

9

.

orgunl­ lieubeheer UNMl zeert op zaterdag 1 nov em ­ ber een speurtocht ntU1r 111 het wild levende hamsters ten zuid-westen van Leuven. Direkte aunle1d i ng is de zeldzame vondst vun �un r In B"rlem. dood eksempl Dat Is zowat de noordelijkste verspreidingsplo.uts van de diersoort in België. Vnjwel overal is ze ech ter uilge­ roeid.

au

breekt echter elk spoor van deze

soort in Belglö. Het vermoeden rees dat het ermee wel heel

slecht gesteld Is_" In augsutus jl. echter werd nog

één

vond�t

gedu.u.n: eon

dode hamster vun

meer dtu1

24 cm, st.uart niet meegernt'ten.

ten

rug tot juni

bant

kele

en

Limburg.

eksempluren

De

wonen

westen vun Leuven. Die kolonii;,

die ten zuid-oosten van de ag­

men, ten zuiden va.n Hocgw.t.r­

den. Later werden ln datzelfde

jatt.r door de Nu.tionale Zoogche­ renwerkgroep nog een a.wual

leruggevon-

ho.mstorburchlen

met

jagen. JNM

melden

a.a.n

het

tutu

postkuntoor

aan het station te Leuven om

10 u., met de fiets of uuto

lwu-Len. !rbl

moet onafhankelijk leven van

Leuvense

bossen.

De

D1:: Jeugd bond brengt verslag uit in "De 1V allei": "Bt!ide burchten werden gevonden op een noordhelltng, re.spek· uevul!Jk op 70 en 80 meter hoogte. Op het h0ogste gedeelt� werden geen b u rchten meer aangetroffen. Andere vonJ sten wtirden niet meer gedaan, ook al omdat het weer hal

wu..arne­

mers achten de overlevingsktt.n­ sen van beide populaties even

gering.

J N M wil de

velden

-

LEUVEN - Een ploeg van de Jeugdbond voor N1i­ en M i lieubeheer heeft bezu iden Leuven twee bu rchten ontdekt v11n wilde hamsters. Het zou gaan om e n ke l e van de laatste eksemplaren van in .h el w i l d levende hamsters in ons land. Het onder­ zoek diende, wegens het weer, te worden stopgezet. Men wil herbeginnen tijdens de zomer. .

tuurslud1e

niot touilet. Al biJ al �en erg verbluffend resultaat, 1::t.ange­ z1cn toch maar een beperkt deel van de velden werd uitge­ kamd." Do jongste vond::;ten gebeurden niot ver van de

rondom

Bei�em zaterdag l!rondll' uil-

1983

pick '""'li«r in een bewoonde hwnsterburchl werd l{t3VOndon Later vond men een dood volwassen dier. Dlit

wub de uunLet tot eun nauwkeurig onderzoek met sporttd 1scho 61g-nalementen tn e<.1 n Mreek bezuiden de E 40 en ten wt:isltm vu.n dd Dt1le op het grondgebied van Bertem

Hurn�tt'rS rnuken een burcht met een toegangspiJp

Vli!l

z.o' n Lt:vcn cent1mt:lcr doormeter. De b u rcht zit dertig: tut i.estig cPntimeter onder de grond. De weggegraven aunfo

vondun de J N M'er& tdko11s op een stereotiepe hoop nt.ut.st

de toe!(ungsp11p. lrbl

BNVR: beschèrm 4.000 ha. Dijlevallei LEUVEN

Nu.tuur-

-

en

uitgekozen, nwneli1k 4.000 ha in

de DtjlevaJlel bezuiden Leuven.

Hel betreft telkens erg grote

De vzw "Belgische

g·ebieden die wwel natuurwnes

Vogelrnservaten'"

als landbouwterreinen omvat· ten. Een dergelijke omV11ng l•

<BNVRJ dringt bij de Vt..amse

regering aan op de

nodlg om te garanderen dal

bescher-

mlng van grote gebieden met

de

diverse vogelsoorten er verder

het oog op he t behoud Vll n het

vogelbestnnd. Dtll zou dan een

aan hun trekken zouden komen.

ltWt ultvloolsel zijn viUl do Euro- 1 In do betrokken gebieden wu natu urli ke onlwlkkellng pese rlclltlljnon ter .wlrn. ln Bra· 1 de

bant wordt olechts één gebied

.·.

,.��:

,

voorrang

j

krijgen

zonder

landbouw, toerisme en rekreatle moeten worden gebannen.

De BNVR acht hel Malbaar

om, langs de EG om. du wge­

ntllimde

.bergboerenregellng"

Loo le talen pwisen. Die rngellng houdt In dat Will de landbouw toelagen worden verstrtikt op­

dat

In

beschermde

gebieden

slechts dle technieken wuden worden aangewend die de na­

diU ' luur ona&ngelasl laten. !RBJ

· �t·;l-�°". "' 't"

en

voorLien vtt.n bot.erhwnmen L' rl

z ' n e igen weg .

Bart V .

''I"

pakt het op

"hamsterdug" rustiger a.u.n. Wit

erin belang steit kun zich

Laalsle wilde hamsters onldekt bezuiden Leuven

glomeratie. Beide groepe n zi1n 1983, nl. èón ver­ gescheiden door de Dijle en de

keersslachtoffer in Zittert-Lum­

hm verleden

ten er lU\.l in om de dleren t.e ver-

vondst

Zuidoobt­

daadwerkelijke vondst gtw.L te­

In

humstorburchten

argwu.un bokeken. Boe ren kiep­

nele hamstergebieden In Bra­

Luik. De lu.al�te

111

werden

bied komt qua bodemstruktuur

hamsters uit hun beperkte ver­ spre1dmgsgebied

andoren wel.

ta.rwevetd op d e grens van Ber­

doet vermoeden dat er nog en­

noorden van

onder hen ktinden het dier niet,

tem en Korbeek-Dijle. Dat ge­

lijks één of meer meldingen vun

Bra.bant, Zuid-Limburg tin het

Een aant.1-..1.l

luru.ibou wers.

met

Het dier was wtLarsch ljnlljk bij

rapport blJ J N M , .,TOL en met

1983 bereikten ons bi] na 1uur­

beperkte

men :th..:h tot dlskreet konta..kt

het maaien gesn e uveld in een

geheel overeen met de traditio­

Ludo Holsbeek schnJft in zijn

Voorlopig

kumrnen.

":: ........." r:;.r.-•1;· ···��-c-

�·


6 ·

d o or he t Marg i j s bo s ,

' r

ne den d e v al l e i in ,

en

waar e e n Bu i zerd op

S AR s t ap t e n w e dan d o o r t o t

j

t

naar

be­

z ' n pro o i w e r d verrast .

Via

dan r e c h t saf e e n k i lometer verde r ,

Neeri j se

uit - ae1<ratJt==�- -

K l in i ek waar we de b u s naar

eugdhond speurt naar de aatste Leuvense hainster

Leuven namen . Nog ·

z e gGen dat gedurende de

even

z i e n werde n ,

m e e s t a l in k l e ine

w ande l ing voortdurend hazen g e ­

groep j e s v a n 3-6 ex .

-

Fre d e r i c k V L .

Zwem

en plonsfuif

De Jeugdbo11d den tn de velden rond Tienen en LEUV E N voo r Natuur::;tudie en Mi­ Hoegaarden. Sindsdien olll­

14/2 "massale

o pkom s t "

• • •

5

JHM ' e r s .

weer een j ene z e k ere e r e e d s i n h e t wat e r , waar b i w sden plon e j N a e e n babbe l t kr·e e g de e e r s t e herr i e s t i c ht t e . Hij " Fanne " -boe kan het ande r s e n on d e r n , ve rdwe e n e en aan t a l m inut h e t dan o o k zwaar t e verdu re reè� d u n k n e e r e d e I . wraak e t e n s lo t t water e n , n ie t g e treur d , n am e n h i e rm e e jven i l verb e e n onder wat e r t o o k d e e er o m e e n paar m i n u t r t e ! t i j­ a a d d n g b e z ig " . I e d e r e e n s t o h i e lden we o n s d a n "ve r s t an d i t e z we mmen . am om h e t sne l s t één l e n gt e gen t o e n Dirk op h e t i d e e k w ove rkan L . e d e r e e n v e i l i g en we 1 aan de Na enke le aa1i v arinG en kwam i i o a l s g e w o o n l i jk was e r

a pro­ e e n s onder wat er over en daarn Vervo lgens d e d e n we d i t n o g l e u k spe l­ Een • • • ven j i dr e o p e e n p l ank t b e e rden we z o l an g moge li j k d L c pe r i k e c..i n e n r e e n m o c h t d o e n kaps e i ze l e t j e waar b i j ieder een i e de Jo'an n e . en l uit op e e n due 1 t u s s e n Dirk ins l e uren . Dit l i ep me e s t a un , e l z i j n we er dan maar u i tgcgu Na nog wat ge p l o e t e r en ge spart t e gi nF, i e der s voor ' s avo n d s en t e n s lo t maak t e n n o g wat afspr aak j e

9

.

orgunl­ lieubeheer UNMl zeert op zaterdag 1 nov em ­ ber een speurtocht ntU1r 111 het wild levende hamsters ten zuid-westen van Leuven. Direkte aunle1d i ng is de zeldzame vondst vun �un r In B"rlem. dood eksempl Dat Is zowat de noordelijkste verspreidingsplo.uts van de diersoort in België. Vnjwel overal is ze ech ter uilge­ roeid.

au

breekt echter elk spoor van deze

soort in Belglö. Het vermoeden rees dat het ermee wel heel

slecht gesteld Is_" In augsutus jl. echter werd nog

één

vond�t

gedu.u.n: eon

dode hamster vun

meer dtu1

24 cm, st.uart niet meegernt'ten.

ten

rug tot juni

bant

kele

en

Limburg.

eksempluren

De

wonen

westen vun Leuven. Die kolonii;,

die ten zuid-oosten van de ag­

men, ten zuiden va.n Hocgw.t.r­

den. Later werden ln datzelfde

jatt.r door de Nu.tionale Zoogche­ renwerkgroep nog een a.wual

leruggevon-

ho.mstorburchlen

met

jagen. JNM

melden

a.a.n

het

tutu

postkuntoor

aan het station te Leuven om

10 u., met de fiets of uuto

lwu-Len. !rbl

moet onafhankelijk leven van

Leuvense

bossen.

De

D1:: Jeugd bond brengt verslag uit in "De 1V allei": "Bt!ide burchten werden gevonden op een noordhelltng, re.spek· uevul!Jk op 70 en 80 meter hoogte. Op het h0ogste gedeelt� werden geen b u rchten meer aangetroffen. Andere vonJ sten wtirden niet meer gedaan, ook al omdat het weer hal

wu..arne­

mers achten de overlevingsktt.n­ sen van beide populaties even

gering.

J N M wil de

velden

-

LEUVEN - Een ploeg van de Jeugdbond voor N1i­ en M i lieubeheer heeft bezu iden Leuven twee bu rchten ontdekt v11n wilde hamsters. Het zou gaan om e n ke l e van de laatste eksemplaren van in .h el w i l d levende hamsters in ons land. Het onder­ zoek diende, wegens het weer, te worden stopgezet. Men wil herbeginnen tijdens de zomer. .

tuurslud1e

niot touilet. Al biJ al �en erg verbluffend resultaat, 1::t.ange­ z1cn toch maar een beperkt deel van de velden werd uitge­ kamd." Do jongste vond::;ten gebeurden niot ver van de

rondom

Bei�em zaterdag l!rondll' uil-

1983

pick '""'li«r in een bewoonde hwnsterburchl werd l{t3VOndon Later vond men een dood volwassen dier. Dlit

wub de uunLet tot eun nauwkeurig onderzoek met sporttd 1scho 61g-nalementen tn e<.1 n Mreek bezuiden de E 40 en ten wt:isltm vu.n dd Dt1le op het grondgebied van Bertem

Hurn�tt'rS rnuken een burcht met een toegangspiJp

Vli!l

z.o' n Lt:vcn cent1mt:lcr doormeter. De b u rcht zit dertig: tut i.estig cPntimeter onder de grond. De weggegraven aunfo

vondun de J N M'er& tdko11s op een stereotiepe hoop nt.ut.st

de toe!(ungsp11p. lrbl

BNVR: beschèrm 4.000 ha. Dijlevallei LEUVEN

Nu.tuur-

-

en

uitgekozen, nwneli1k 4.000 ha in

de DtjlevaJlel bezuiden Leuven.

Hel betreft telkens erg grote

De vzw "Belgische

g·ebieden die wwel natuurwnes

Vogelrnservaten'"

als landbouwterreinen omvat· ten. Een dergelijke omV11ng l•

<BNVRJ dringt bij de Vt..amse

regering aan op de

nodlg om te garanderen dal

bescher-

mlng van grote gebieden met

de

diverse vogelsoorten er verder

het oog op he t behoud Vll n het

vogelbestnnd. Dtll zou dan een

aan hun trekken zouden komen.

ltWt ultvloolsel zijn viUl do Euro- 1 In do betrokken gebieden wu natu urli ke onlwlkkellng pese rlclltlljnon ter .wlrn. ln Bra· 1 de

bant wordt olechts één gebied

.·.

,.��:

,

voorrang

j

krijgen

zonder

landbouw, toerisme en rekreatle moeten worden gebannen.

De BNVR acht hel Malbaar

om, langs de EG om. du wge­

ntllimde

.bergboerenregellng"

Loo le talen pwisen. Die rngellng houdt In dat Will de landbouw toelagen worden verstrtikt op­

dat

In

beschermde

gebieden

slechts dle technieken wuden worden aangewend die de na­

diU ' luur ona&ngelasl laten. !RBJ

· �t·;l-�°". "' 't"

en

voorLien vtt.n bot.erhwnmen L' rl

z ' n e igen weg .

Bart V .

''I"

pakt het op

"hamsterdug" rustiger a.u.n. Wit

erin belang steit kun zich

Laalsle wilde hamsters onldekt bezuiden Leuven

glomeratie. Beide groepe n zi1n 1983, nl. èón ver­ gescheiden door de Dijle en de

keersslachtoffer in Zittert-Lum­

hm verleden

ten er lU\.l in om de dleren t.e ver-

vondst

Zuidoobt­

daadwerkelijke vondst gtw.L te­

In

humstorburchten

argwu.un bokeken. Boe ren kiep­

nele hamstergebieden In Bra­

Luik. De lu.al�te

111

werden

bied komt qua bodemstruktuur

hamsters uit hun beperkte ver­ spre1dmgsgebied

andoren wel.

ta.rwevetd op d e grens van Ber­

doet vermoeden dat er nog en­

noorden van

onder hen ktinden het dier niet,

tem en Korbeek-Dijle. Dat ge­

lijks één of meer meldingen vun

Bra.bant, Zuid-Limburg tin het

Een aant.1-..1.l

luru.ibou wers.

met

Het dier was wtLarsch ljnlljk bij

rapport blJ J N M , .,TOL en met

1983 bereikten ons bi] na 1uur­

beperkte

men :th..:h tot dlskreet konta..kt

het maaien gesn e uveld in een

geheel overeen met de traditio­

Ludo Holsbeek schnJft in zijn

Voorlopig

kumrnen.

":: ........." r:;.r.-•1;· ···��-c-

�·


e- ö ;:;·

;ll:

s

ë'� g g � ë' ?:. !

;::; �

ö � ..-1

0

;:;· ""... -

·

� !":> 7:

v.

,

.,, _

n (';)

;:·

c

s.-

:!:. ; � �

c

e

r:. •

c

g �c -· � �" -; -- Ë.. �� g � ::.

0

:::i

1

.--

-

1

1

1

E _ o. r..

.-

� � �

� f{ �

D

1

1

a

1

1

& � E f� � [ � 3

� �� � � � � � �� � �

mmmrn

� ; ,} � Ä 2' � ;:. E

� � H ! l�H !� -� �

g. ;;- � � � 3 3 6 � � � § 0

c.

�!i!�i li'�! �lil!

s r: < c r ..,,_

lltf�ff t�ti�l !if i! /

�,,

't

·;;t<:�.

1

1

) � ··�. ;:,,- · """ � $'�"..j,) ��.�­ '· '-< :0' '. '\�"

-' . ?\"' .

�.t.· �.:;

.A-

\

. J' Î ' , v 1 � r \ ·� ·} ... :i. :•• .i... L �:- \ :ii','·<. ,• 1,, . /• ,� 1 ' i' . . ! ' " ... �1 ;!.J:-. � - ""\.�" ! ) j , <'t �.���1 , ' , · J" v.j • . r "<' 1 '� . �'\, �\\ ,,,

,�\ /��. ·�:i:��:;\ .. ,,.':J:�

' \\

\ ' �/.-·

\"· 1

1 , ....._ "' · ' ,.

;,-.

"'/ ·

..:. c:

r:fJ

1

1

...

1

.

= ".

1

....

" "

::

�"

-

��

rf,

C"' Q.. �

1

1

... . � � ""S

� ·

[f)

.... . Q.. r. t= ... . 0

- " � 0 � 0 � �

definitieve beshssmg nemen ov e r de aanleg van een Eu ropees snelspoor

moeten de \'erk1::e rsmm1slCrs van de betrokken Europe,,. landen - F rankn1k. DuilSland. België, Nederlanà e n G root-Bnuanniè. m e t het Groo l· henogdom Luxemburg als waarnemer - een

door de rege ri n g behandeld worden Jn oktober

mt'er bi) de CVP. te breken Het dossier moet nog

1s om tegen het najaar de weerstanden. ond er

De toekomst zal nu uit"'iJzen of dit voldoende

SST -lijnen

De nieuwste door verkeersm;rnster De Croo voorge en hun ahernat1even.

De nieuwste

verbond e n - en tot Keulen

aldus op ZlJn minst door een supersnelspoor

vens van Roissy. Zaventem en Schiphol worde n

trekken tol Amsterdam/Schiphol - de luchtha·

gehee l neemt toe door de ve rb i nd in g door te

dat net m te passen De re ndab1 h te1 t van het

zullen worden, via de Kanaa lt un n e l Om de rendab1hte1t te Yerhogen wensen z.iJ Brussel in

Ten eerste ga.at De Croo ervan uit dat Londen en Pari1s alleszins door een SST verbonden

bele traj ekte n Dat maakt het hem eventueel ook

��l'..d."lC

werpen met d e SST of SSS te verbinden

mogeh1k met ee n snelspoor Charleroi en Ant­

·

·

� �

!Zie ook blz. !

Antoon WOUTER

zljds vallen de investertngen zee r goedkcop ut

naar Luik/Keulen. Hie rop zullen geen topsne heden ontwikkeld kunnen worden. maar andei

Op deze t.ra.cés besLa.an nog twee wge naam d nul-opties: het aanpasse n van de bestaan d spoorlijnen naar Antwerpen/Amste rda m e

tal<> en Turnh out naar Baarl e· He rt.og en veroe naar Rott.erdarn en Amsterdam.

bestaande spoo rbeddingen gevo lgd via Herer

De vertakking richting N ederland komt 11 Herent. net voor Leuven. Daar zwenk t het su persnelspoo r af naar de t 2. die t.ot Aarschc gevo lgd wordt Da.an1e. word e n grotendeels d

de spoorli j n Luik-Aken gebru1kl

waar een halte lS Vervolgens wordt de bestaan

grotendeels de E 40 gevolgd tot Lu1k*Gu1 llemm:

bestaande spoorlijn naar Leuven Daarn a word

tweede hal te. Verder volgt het supersno lspoor d·

binnen. Hij �'enkt àan af naar d e nog te bouwe1

au toweg A a d1e grotend ee l de spoorh 1 n Door nik-Ath-Brussel volgi. Brussel-Zuid is de eerst• halte. V:a d e Noorà-Zuidverbmding gaat het àai naar de luchthaven van Zave ntem Daar 1s d'

Ter hoogte van Doorn i k komt de SST ons lam

digt. want het landsc hap ts reeds op rngr�pe•

'nij! het de mvestenngen a.anz1enl1Jk vereenvou

voorbereid.

tra1ekten en bestaan de beddingen voor een su­

sn e l tre i n. te koncentreren op de meest rend abe le

pe rsn elspoor te gebruiken op de mmde r rende·

Ten derde legt hlj de aan te leggen tracé· zoveel mogelijk in de nabijheid van bestaande o

t.e bouwen autosnelwegen. Dus in reeds ve rmi nk en door lawaaihinder geteiste rd landschap, Ler

de minister een onder·

tussen de supersnel trern lSSTI en het

tweede maakt

1

1

1

--G

s u pers ne l spoor (SSS) Dit laat hem toe de zwaar­ ste rnvestenngen. met name deze voor de super­

scheid

Ten

"groen duwtje" voor SST-p an BRUSSEL - Minister van Verkeers· wezen De Croo werkt langzaam, maar zeker en systematisch aan zijn plan om ons land in te schakelen in het Euro­ pees net van Supersnelle Treinen (SSTi en om van Brussel zelfs de draaischijf te maken van een dergelijk net. Daar­ toe is het absoluut noodzakelijk dat het SST-spoor doorgetrokken wordt tot Amsterdam/Schiphol, via Rotterdam, en tot Keulen. Om de weerstanden in Vlaanderen wveel mogelijk te beper­ ken voorziet hij in een ,,groene vanan­ te" via Turnhout, waarbij hoofdzakelijk bestaande spoorbeddingen worden ge­ bruikt. De Croo geeft de SST niet alleen twee snelheden (snel tot Brussel, wat trager voorbij de hoofdstad). maar ook een fiks .groen duwtje". Over het alge­ meen wordt zoveel mogelijk de be­ staande infrastruktuur gebruikt.

Fiks

1

1

1

·

mm mm m f�1 ;;l;�i�i� l� i��it;i;

<":

r.

g. ; � [ � f g g 3 È ê. g/g_ �� � � � g � o ·� � � � � 2E. ? -=� �� �� a.� �� �!'.' �- �['?1 - � � fi ::-: 3 � ""' · cr i .... c � ; � * z o. � g �� ê- g � � � g er.: O.. -o � � � 3 � �� � � � � & � � g � � d � 5 � g 1 � ,... � g- :;- 0 a � '.: "'l"" � e J. .;, 'Î -< ::: c. o.. ;.. � g s & � � � � : � ; � § � � � u� �! �� �� & = �= �� n� c� � � � � � ; c c � ; � - ro = � �l c � � � c � m � § nd �

Supersnelle Trèinen zullen slechts stoppen in Bru s sel-Zuid, Zaventem en Luik

rzryL?]'" C7 1

1

._ _

o i�� : P L f � l . l 7 � f � l g � g

=

� g, e: � ! g 9.. - g •. � :-3 � � a. Q g_ r � � c � � c � � ; s ; � � � � - 2 c: � � P Q M î � �� � = � � 2 - � � ; i �

r� ri e, :.'< � ;, � ;; � s e. [ Ë ; � 3

_

n • i i� � � ! i��i� = i � ���

� "= ö 'C 5_: 3 � � o.� � � f"I Il: c: n c::r

2 ·.;- ;_ ;;; 2iS �i� :::r s· � §: c ;; � � § � = i &Î�g g e � 8 �-� � s� � � [ ;; ·ö i! " � � E � s= � � � �

: � � 2 � : � � � � � g � ê � � s � : ;. o § � =oe g .., E � � g � � g_� : � g- � v. 'g g � = f� o � = � � g � 8 g � �� =�;� � � et! .ê S Ë. o g_ ;; ;: S.

Q. g: 9 8 " fË :"Ë"�� ë: :::r 8 ;;; [" g :: = :; :::

.,.

o

� 7 J; .,, ...: "' r:i ...

� ::.-g :.''.>g ;; c. ;; � ë' a. s � e- ! ê � 9 �B ...,, r: ::i ii j-! .- .., � o :?. 3 ...:i - s ;;- c �

5 � Q. ..,

� ��t�ii! ���ii i lil�� �

·

� � � l � � 9 = 9 � � 0i 5 � � c = � r, . ;� ; §.3 ,..,. � � g rf«�- � 5· 2 � g_ � t'"; g � f �- 1ii:. :.., afÊ �·r� �l '� i;; ! J � � =O "C� SD�� �r"') i;: �

� � � r & 1 � r n : ; L : 1 � = �� � � �

=

• = -

i - i � � � �- ' l m ê � � c � c p � � [ �3c � � g- � ö E� 2� p· · g• � . r;; •-� � :E �• �a �� a � :: -."t:' <: � ;:i, � �· =i ... ;.; 'g v. � C -� � :;. g_ � �- :;· .;' :: � � � :. :. F � � � g � � q- � � o o :;; o =- g o.. rv " ::r ,..,. ....., -. �n t:.. � g-� c- Ë F.· � "' E· � ::::' � e; ;. Ë 0 � � a ïï;·:·;; a· � a � � g � � � = s � � r.Îl ; ! l & :8 5 � t�� : � � l � t � 1i - - · � -· � � n c � • . • wa : � •

3 r2 �� 3 g Q� w g� s g 2 � E �1 � ��

� = � m = 5 = i � = rr = � � � � - 3 = � � � 0 .� ;g �� �::i �::> ;t: 1t'O X' '"f � � & ; � �a: ·� 0. � � ;J:"" :t; E,. �o::; V �- Ó - Q _ - m S. N C 3 :> ;: · cr. � --. ::: v " g' er ... al ï::: � g � � g � ó _ c ro � a � � v � ? � g � � � t: r; - ::r. v

S � 2I � � 2 � � � � � � � -J


e- ö ;:;·

;ll:

s

ë'� g g � ë' ?:. !

;::; �

ö � ..-1

0

;:;· ""... -

·

� !":> 7:

v.

,

.,, _

n (';)

;:·

c

s.-

:!:. ; � �

c

e

r:. •

c

g �c -· � �" -; -- Ë.. �� g � ::.

0

:::i

1

.--

-

1

1

1

E _ o. r..

.-

� � �

� f{ �

D

1

1

a

1

1

& � E f� � [ � 3

� �� � � � � � �� � �

mmmrn

� ; ,} � Ä 2' � ;:. E

� � H ! l�H !� -� �

g. ;;- � � � 3 3 6 � � � § 0

c.

�!i!�i li'�! �lil!

s r: < c r ..,,_

lltf�ff t�ti�l !if i! /

�,,

't

·;;t<:�.

1

1

) � ··�. ;:,,- · """ � $'�"..j,) ��.�­ '· '-< :0' '. '\�"

-' . ?\"' .

�.t.· �.:;

.A-

\

. J' Î ' , v 1 � r \ ·� ·} ... :i. :•• .i... L �:- \ :ii','·<. ,• 1,, . /• ,� 1 ' i' . . ! ' " ... �1 ;!.J:-. � - ""\.�" ! ) j , <'t �.���1 , ' , · J" v.j • . r "<' 1 '� . �'\, �\\ ,,,

,�\ /��. ·�:i:��:;\ .. ,,.':J:�

' \\

\ ' �/.-·

\"· 1

1 , ....._ "' · ' ,.

;,-.

"'/ ·

..:. c:

r:fJ

1

1

...

1

.

= ".

1

....

" "

::

�"

-

��

rf,

C"' Q.. �

1

1

... . � � ""S

� ·

[f)

.... . Q.. r. t= ... . 0

- " � 0 � 0 � �

definitieve beshssmg nemen ov e r de aanleg van een Eu ropees snelspoor

moeten de \'erk1::e rsmm1slCrs van de betrokken Europe,,. landen - F rankn1k. DuilSland. België, Nederlanà e n G root-Bnuanniè. m e t het Groo l· henogdom Luxemburg als waarnemer - een

door de rege ri n g behandeld worden Jn oktober

mt'er bi) de CVP. te breken Het dossier moet nog

1s om tegen het najaar de weerstanden. ond er

De toekomst zal nu uit"'iJzen of dit voldoende

SST -lijnen

De nieuwste door verkeersm;rnster De Croo voorge en hun ahernat1even.

De nieuwste

verbond e n - en tot Keulen

aldus op ZlJn minst door een supersnelspoor

vens van Roissy. Zaventem en Schiphol worde n

trekken tol Amsterdam/Schiphol - de luchtha·

gehee l neemt toe door de ve rb i nd in g door te

dat net m te passen De re ndab1 h te1 t van het

zullen worden, via de Kanaa lt un n e l Om de rendab1hte1t te Yerhogen wensen z.iJ Brussel in

Ten eerste ga.at De Croo ervan uit dat Londen en Pari1s alleszins door een SST verbonden

bele traj ekte n Dat maakt het hem eventueel ook

��l'..d."lC

werpen met d e SST of SSS te verbinden

mogeh1k met ee n snelspoor Charleroi en Ant­

·

·

� �

!Zie ook blz. !

Antoon WOUTER

zljds vallen de investertngen zee r goedkcop ut

naar Luik/Keulen. Hie rop zullen geen topsne heden ontwikkeld kunnen worden. maar andei

Op deze t.ra.cés besLa.an nog twee wge naam d nul-opties: het aanpasse n van de bestaan d spoorlijnen naar Antwerpen/Amste rda m e

tal<> en Turnh out naar Baarl e· He rt.og en veroe naar Rott.erdarn en Amsterdam.

bestaande spoo rbeddingen gevo lgd via Herer

De vertakking richting N ederland komt 11 Herent. net voor Leuven. Daar zwenk t het su persnelspoo r af naar de t 2. die t.ot Aarschc gevo lgd wordt Da.an1e. word e n grotendeels d

de spoorli j n Luik-Aken gebru1kl

waar een halte lS Vervolgens wordt de bestaan

grotendeels de E 40 gevolgd tot Lu1k*Gu1 llemm:

bestaande spoorlijn naar Leuven Daarn a word

tweede hal te. Verder volgt het supersno lspoor d·

binnen. Hij �'enkt àan af naar d e nog te bouwe1

au toweg A a d1e grotend ee l de spoorh 1 n Door nik-Ath-Brussel volgi. Brussel-Zuid is de eerst• halte. V:a d e Noorà-Zuidverbmding gaat het àai naar de luchthaven van Zave ntem Daar 1s d'

Ter hoogte van Doorn i k komt de SST ons lam

digt. want het landsc hap ts reeds op rngr�pe•

'nij! het de mvestenngen a.anz1enl1Jk vereenvou

voorbereid.

tra1ekten en bestaan de beddingen voor een su­

sn e l tre i n. te koncentreren op de meest rend abe le

pe rsn elspoor te gebruiken op de mmde r rende·

Ten derde legt hlj de aan te leggen tracé· zoveel mogelijk in de nabijheid van bestaande o

t.e bouwen autosnelwegen. Dus in reeds ve rmi nk en door lawaaihinder geteiste rd landschap, Ler

de minister een onder·

tussen de supersnel trern lSSTI en het

tweede maakt

1

1

1

--G

s u pers ne l spoor (SSS) Dit laat hem toe de zwaar­ ste rnvestenngen. met name deze voor de super­

scheid

Ten

"groen duwtje" voor SST-p an BRUSSEL - Minister van Verkeers· wezen De Croo werkt langzaam, maar zeker en systematisch aan zijn plan om ons land in te schakelen in het Euro­ pees net van Supersnelle Treinen (SSTi en om van Brussel zelfs de draaischijf te maken van een dergelijk net. Daar­ toe is het absoluut noodzakelijk dat het SST-spoor doorgetrokken wordt tot Amsterdam/Schiphol, via Rotterdam, en tot Keulen. Om de weerstanden in Vlaanderen wveel mogelijk te beper­ ken voorziet hij in een ,,groene vanan­ te" via Turnhout, waarbij hoofdzakelijk bestaande spoorbeddingen worden ge­ bruikt. De Croo geeft de SST niet alleen twee snelheden (snel tot Brussel, wat trager voorbij de hoofdstad). maar ook een fiks .groen duwtje". Over het alge­ meen wordt zoveel mogelijk de be­ staande infrastruktuur gebruikt.

Fiks

1

1

1

·

mm mm m f�1 ;;l;�i�i� l� i��it;i;

<":

r.

g. ; � [ � f g g 3 È ê. g/g_ �� � � � g � o ·� � � � � 2E. ? -=� �� �� a.� �� �!'.' �- �['?1 - � � fi ::-: 3 � ""' · cr i .... c � ; � * z o. � g �� ê- g � � � g er.: O.. -o � � � 3 � �� � � � � & � � g � � d � 5 � g 1 � ,... � g- :;- 0 a � '.: "'l"" � e J. .;, 'Î -< ::: c. o.. ;.. � g s & � � � � : � ; � § � � � u� �! �� �� & = �= �� n� c� � � � � � ; c c � ; � - ro = � �l c � � � c � m � § nd �

Supersnelle Trèinen zullen slechts stoppen in Bru s sel-Zuid, Zaventem en Luik

rzryL?]'" C7 1

1

._ _

o i�� : P L f � l . l 7 � f � l g � g

=

� g, e: � ! g 9.. - g •. � :-3 � � a. Q g_ r � � c � � c � � ; s ; � � � � - 2 c: � � P Q M î � �� � = � � 2 - � � ; i �

r� ri e, :.'< � ;, � ;; � s e. [ Ë ; � 3

_

n • i i� � � ! i��i� = i � ���

� "= ö 'C 5_: 3 � � o.� � � f"I Il: c: n c::r

2 ·.;- ;_ ;;; 2iS �i� :::r s· � §: c ;; � � § � = i &Î�g g e � 8 �-� � s� � � [ ;; ·ö i! " � � E � s= � � � �

: � � 2 � : � � � � � g � ê � � s � : ;. o § � =oe g .., E � � g � � g_� : � g- � v. 'g g � = f� o � = � � g � 8 g � �� =�;� � � et! .ê S Ë. o g_ ;; ;: S.

Q. g: 9 8 " fË :"Ë"�� ë: :::r 8 ;;; [" g :: = :; :::

.,.

o

� 7 J; .,, ...: "' r:i ...

� ::.-g :.''.>g ;; c. ;; � ë' a. s � e- ! ê � 9 �B ...,, r: ::i ii j-! .- .., � o :?. 3 ...:i - s ;;- c �

5 � Q. ..,

� ��t�ii! ���ii i lil�� �

·

� � � l � � 9 = 9 � � 0i 5 � � c = � r, . ;� ; §.3 ,..,. � � g rf«�- � 5· 2 � g_ � t'"; g � f �- 1ii:. :.., afÊ �·r� �l '� i;; ! J � � =O "C� SD�� �r"') i;: �

� � � r & 1 � r n : ; L : 1 � = �� � � �

=

• = -

i - i � � � �- ' l m ê � � c � c p � � [ �3c � � g- � ö E� 2� p· · g• � . r;; •-� � :E �• �a �� a � :: -."t:' <: � ;:i, � �· =i ... ;.; 'g v. � C -� � :;. g_ � �- :;· .;' :: � � � :. :. F � � � g � � q- � � o o :;; o =- g o.. rv " ::r ,..,. ....., -. �n t:.. � g-� c- Ë F.· � "' E· � ::::' � e; ;. Ë 0 � � a ïï;·:·;; a· � a � � g � � � = s � � r.Îl ; ! l & :8 5 � t�� : � � l � t � 1i - - · � -· � � n c � • . • wa : � •

3 r2 �� 3 g Q� w g� s g 2 � E �1 � ��

� = � m = 5 = i � = rr = � � � � - 3 = � � � 0 .� ;g �� �::i �::> ;t: 1t'O X' '"f � � & ; � �a: ·� 0. � � ;J:"" :t; E,. �o::; V �- Ó - Q _ - m S. N C 3 :> ;: · cr. � --. ::: v " g' er ... al ï::: � g � � g � ó _ c ro � a � � v � ? � g � � � t: r; - ::r. v

S � 2I � � 2 � � � � � � � -J


12

"

Milieu

__

_____

* ** * �G * * * * �� * * * *

__

MIL!EUBEURS

f3

9 - 17 mei 1987

Ook w i j kunnen ons steent j e b i j dragen t o t het "Euro­ p e se Jaar van het l�e e fm i l i eu " . Van zaterdag 9 t p t e n met zondag 17 me i nemen we nam e l i j k dee l aan e e n b e urs waarop zowe l o f fi­

c i� le instan t i e s zoals O . V . A . M . , de Leefmi l i e ukampagne , de

Vlaamse Wat e r zuiveringsmaatschapp i j , a l s verenig ingen zich voorste l le n . Op dit ogenbl ik doen e r reeds een 20- t a l verenigingen

mee , waaronder de JNM natuur l i j k , BNVR , VHBMW , buurt comitee s , E lcker-Ik , S t i chting Le e fm i l i eu ,

Naast de ver s c h i l lende stands van de verenigingen w i l m e n o o k de aandacht ve s t igen op enke le m i l i e uprob lemen i n e igen streek , maar tege l i jk ook t ips en a l t ernatieven v o o r s t e llen die kunn e n le iden t o t ee n m i l i e uvr iPn de l i j ker maat s c happ i j . Vijf

thema ' s

w o r d e n u i t gewerkt

e n zullen vo orge s t e l d worden door mid­

de l van infopane len , d iareeksen , maquetten ,

• . •

De z e 5 spe c i f i e ­

ke thema ' s omvatten : de afvalpro b lematiek , ruimt e l i jke orde ning , natuur behoud en natuureducat ie , de vervu i l ing van het water e n waterbehe e r s ing (wachtbekken ) e n t e n s lotte de V 3 rvoers- e n ener­

gieproblemat i e k . Ti jdens d e wee kdagen z a l o p d e beurs i edere dag e e n

ander thema c entraal s t aan . Scho o lbe zo eken zullen dan voornam e ­

l i j k rond dat thema kunnen werk e n .

' s Avonds z i j n e r o o k debat­

avonden voorzien ( zie k alende r ) . Ook t i j dens de weekends kan ie­ dereen er zijn l i cht k o m e n opst eken over m i li e upro b lemen e n al­ lerlei m i l i e uvereniginge n . Een m i l i e u be u r s a l s d e z e maakt he t moge l i jk dat a l ler­ Onlangs

heeft

J�M-Mi l i e u werkgr o e p s t i ck e r t j e s

de

ivm . zure regen ( " ZUR.E N t:EW:iLAG

20

• • •

en

Bfr . per 5 s t uks . '.i.'e verkri jgen o p

Boven d i e n is

er

e e n m o o ie

s t i ck e r

lei init i a t ieven ontst aan die ertoe le iden dat we naar een mi­ uitgegeven

de

we e r s l a g ? " ) .

de

a l r;emene

Ze k o s t e n

ak t i v i t e i t e n .

" ' t is t o c h logi sch m e t de

fiets in de stad " . Z e l fde verspre iding i s ge pland .

Wat kunt u doen om d e z e rubri e k te vul len ? A l s je kranteknip­ se l s v indt die je de s t uur

ze

moeite

li jken en

over m i l i e u z aken gaan :

op naar de redakt i e . Ook i l lustrat i e s of c artoons z i j n

we lkom . .Ste f aan Hub lou

li euvrie nde l i j ke r were ld gro e ien . Toch mag men i n het Europe e s Jaar van h e t Le e fm i l ieu n i e t a l le e n d e burger d i e t s maken d a t h i j inspanningen m o e t doen op h e t vlak van d e m i li e u z o rg . H e t i s im­

mers ook heel hard nodig om het m i l ieu��!��� enorm te verbe teren . \-l i j zullen dan ook slechts van een ge s laagd Jaar van het Le e f ­ mi lieu kunnen spreken a l s

lijkt , in a l le

een

b e t e r m i l ieube l e id i s verwe zen­

b e l e i d s s e c t o r en

en dat he e l bewust wordt gevraagd ,

ge steund e n gedragen door brede l agen van de bevolkin g .


12

"

Milieu

__

_____

* ** * �G * * * * �� * * * *

__

MIL!EUBEURS

f3

9 - 17 mei 1987

Ook w i j kunnen ons steent j e b i j dragen t o t het "Euro­ p e se Jaar van het l�e e fm i l i eu " . Van zaterdag 9 t p t e n met zondag 17 me i nemen we nam e l i j k dee l aan e e n b e urs waarop zowe l o f fi­

c i� le instan t i e s zoals O . V . A . M . , de Leefmi l i e ukampagne , de

Vlaamse Wat e r zuiveringsmaatschapp i j , a l s verenig ingen zich voorste l le n . Op dit ogenbl ik doen e r reeds een 20- t a l verenigingen

mee , waaronder de JNM natuur l i j k , BNVR , VHBMW , buurt comitee s , E lcker-Ik , S t i chting Le e fm i l i eu ,

Naast de ver s c h i l lende stands van de verenigingen w i l m e n o o k de aandacht ve s t igen op enke le m i l i e uprob lemen i n e igen streek , maar tege l i jk ook t ips en a l t ernatieven v o o r s t e llen die kunn e n le iden t o t ee n m i l i e uvr iPn de l i j ker maat s c happ i j . Vijf

thema ' s

w o r d e n u i t gewerkt

e n zullen vo orge s t e l d worden door mid­

de l van infopane len , d iareeksen , maquetten ,

• . •

De z e 5 spe c i f i e ­

ke thema ' s omvatten : de afvalpro b lematiek , ruimt e l i jke orde ning , natuur behoud en natuureducat ie , de vervu i l ing van het water e n waterbehe e r s ing (wachtbekken ) e n t e n s lotte de V 3 rvoers- e n ener­

gieproblemat i e k . Ti jdens d e wee kdagen z a l o p d e beurs i edere dag e e n

ander thema c entraal s t aan . Scho o lbe zo eken zullen dan voornam e ­

l i j k rond dat thema kunnen werk e n .

' s Avonds z i j n e r o o k debat­

avonden voorzien ( zie k alende r ) . Ook t i j dens de weekends kan ie­ dereen er zijn l i cht k o m e n opst eken over m i li e upro b lemen e n al­ lerlei m i l i e uvereniginge n . Een m i l i e u be u r s a l s d e z e maakt he t moge l i jk dat a l ler­ Onlangs

heeft

J�M-Mi l i e u werkgr o e p s t i ck e r t j e s

de

ivm . zure regen ( " ZUR.E N t:EW:iLAG

20

• • •

en

Bfr . per 5 s t uks . '.i.'e verkri jgen o p

Boven d i e n is

er

e e n m o o ie

s t i ck e r

lei init i a t ieven ontst aan die ertoe le iden dat we naar een mi­ uitgegeven

de

we e r s l a g ? " ) .

de

a l r;emene

Ze k o s t e n

ak t i v i t e i t e n .

" ' t is t o c h logi sch m e t de

fiets in de stad " . Z e l fde verspre iding i s ge pland .

Wat kunt u doen om d e z e rubri e k te vul len ? A l s je kranteknip­ se l s v indt die je de s t uur

ze

moeite

li jken en

over m i l i e u z aken gaan :

op naar de redakt i e . Ook i l lustrat i e s of c artoons z i j n

we lkom . .Ste f aan Hub lou

li euvrie nde l i j ke r were ld gro e ien . Toch mag men i n het Europe e s Jaar van h e t Le e fm i l ieu n i e t a l le e n d e burger d i e t s maken d a t h i j inspanningen m o e t doen op h e t vlak van d e m i li e u z o rg . H e t i s im­

mers ook heel hard nodig om het m i l ieu��!��� enorm te verbe teren . \-l i j zullen dan ook slechts van een ge s laagd Jaar van het Le e f ­ mi lieu kunnen spreken a l s

lijkt , in a l le

een

b e t e r m i l ieube l e id i s verwe zen­

b e l e i d s s e c t o r en

en dat he e l bewust wordt gevraagd ,

ge steund e n gedragen door brede l agen van de bevolkin g .


14-

���1��! : a l l e JNM ' ers worden op d e z e beurs verwacht en brengen zove e l moge l i j k vrienden , familie en kennissen mee . He t l oont de moe ite !

Meaeaehngen�Fenologie

17

-����

' 87

De Voge lwerkgroe p van · de JNM i s , z o a l s bekend , sedert 1 98 5 ge­

start met e e n voorjaarsfeno logisch onderz oek . A l l e eerste waarn e ­

, �� ,·O·� ···· : ·.' o

mingen van zomervoge l s worden daart oe e lk j aar van over hee l Vlaan­ deren ver zame ld . Die ge gevens worden verwerk t en geklas seerd om er

-0

�1�� !� : Don Boscocentrum , 6waluwenstraat 6 t e 3200 Kesse l-Lo .

Q� !� : van zaterdag 9 t o t en ill e t zondag 1 7 mei 1 987 .

!'.!:�5��� : za 9-5 :

��

17u

de gemidde lde aankomstdatum en de spreid ing van die aankomst uit te bere kenen . De verwerking gebe urt overigens per provinc ie , zodat o o k ge ograf ische verschil len aan het licht kunnen k ome n .

opst e l l ing s t ands opening ( to e spraken , re ceptie , pers­ conferent i e )

z o 1 0- 5 : 1 2 - 20u : open deur ma 1 1 - 5 : Themadag Afva l 9 - 1 6u : groe p sbe zoeken ( s cholen , 20u : debat avond afval

• • •

)

di 1 2- 5 : Themadag Ruimt e l i j ke ordening en stede l i j k m i l ieu 9 - 1 6u : gro e p sbe z oeken 20u : avond rond inv l o e d zure neerslag op gebouwen

.?l)>-

wo 1 3- 5 : Themadag Natuurbehoud 9 - 1 2u : gro e p sbe zoeken 14 - 1 7u : natuuredukatie

do 1 4- 5 : Th�madag Wat e rbe l e id 9 - 1 bu : gro e p s be zoeken 20u : de bat avond waterbe l e i d

v r 1 5- 5 : Themadag Vervoer en �nergie 9 - 1 6u : gro e p s be zoeken

za 1 6- 5 : 1 0 - 1 8u : open deur debat , info : t aken v/d milieudienst 1 6u z o 1 7 - 5 : 1 2 - 1 tlu : open deur 1 8 - 2 1 u : afbraak

De t o e gang is grat i s .

a

Het e e r s t e vers l ap; ( 1 98 5 ) verscheen vorig j aar . Dat van 1 C)86 kan nu bekomen worden door storting van 40 Pr (verzendingsk o s t e n inbe­ grepen ) o p rek . nr . 406-40 1 6 1 41 -bü van Jan Loos , Me ergorenbaan 1';1 te 2400 Mo l , m e t verme lding " F.ENOLOGIE 1 986 " . Een voor be e ld u i t dat vers lag vindt U op de v o l gende bladzi jde ( 13oerenzwaluw ) . Het ge­ schrift van

De JNM heeft er natuur l i j k ook een stand . Ind ien je w i l me e h e l ­

heel vers c h i j n t a l s spe c ia a l nummer van UPUPA , het ti

p e n conta c t e er j e b e s t Dirk Costro p . E e n derge l i j k e kans om

de JNM-Voge lwerkgroe p . Uit eranrd kan ook meteen een j aarabonnement

promotie te maken mogen we natuur l i j k n iet l aten voorb i j gaan .

genomen worden , door st ort ing van 1 50 Fr . Dan kri j g j e ook a l le vol­ gend nummer s t oe ge stuurd . Wat betre f t 1 987 , wordt ook om Uw medewerking gevraagd : de e er­ ste waarnemingen van zomergasten worqen , b i j voorkeur voor 1 augu s -

'!

-.


14-

���1��! : a l l e JNM ' ers worden op d e z e beurs verwacht en brengen zove e l moge l i j k vrienden , familie en kennissen mee . He t l oont de moe ite !

Meaeaehngen�Fenologie

17

-����

' 87

De Voge lwerkgroe p van · de JNM i s , z o a l s bekend , sedert 1 98 5 ge­

start met e e n voorjaarsfeno logisch onderz oek . A l l e eerste waarn e ­

, �� ,·O·� ···· : ·.' o

mingen van zomervoge l s worden daart oe e lk j aar van over hee l Vlaan­ deren ver zame ld . Die ge gevens worden verwerk t en geklas seerd om er

-0

�1�� !� : Don Boscocentrum , 6waluwenstraat 6 t e 3200 Kesse l-Lo .

Q� !� : van zaterdag 9 t o t en ill e t zondag 1 7 mei 1 987 .

!'.!:�5��� : za 9-5 :

��

17u

de gemidde lde aankomstdatum en de spreid ing van die aankomst uit te bere kenen . De verwerking gebe urt overigens per provinc ie , zodat o o k ge ograf ische verschil len aan het licht kunnen k ome n .

opst e l l ing s t ands opening ( to e spraken , re ceptie , pers­ conferent i e )

z o 1 0- 5 : 1 2 - 20u : open deur ma 1 1 - 5 : Themadag Afva l 9 - 1 6u : groe p sbe zoeken ( s cholen , 20u : debat avond afval

• • •

)

di 1 2- 5 : Themadag Ruimt e l i j ke ordening en stede l i j k m i l ieu 9 - 1 6u : gro e p sbe z oeken 20u : avond rond inv l o e d zure neerslag op gebouwen

.?l)>-

wo 1 3- 5 : Themadag Natuurbehoud 9 - 1 2u : gro e p sbe zoeken 14 - 1 7u : natuuredukatie

do 1 4- 5 : Th�madag Wat e rbe l e id 9 - 1 bu : gro e p s be zoeken 20u : de bat avond waterbe l e i d

v r 1 5- 5 : Themadag Vervoer en �nergie 9 - 1 6u : gro e p s be zoeken

za 1 6- 5 : 1 0 - 1 8u : open deur debat , info : t aken v/d milieudienst 1 6u z o 1 7 - 5 : 1 2 - 1 tlu : open deur 1 8 - 2 1 u : afbraak

De t o e gang is grat i s .

a

Het e e r s t e vers l ap; ( 1 98 5 ) verscheen vorig j aar . Dat van 1 C)86 kan nu bekomen worden door storting van 40 Pr (verzendingsk o s t e n inbe­ grepen ) o p rek . nr . 406-40 1 6 1 41 -bü van Jan Loos , Me ergorenbaan 1';1 te 2400 Mo l , m e t verme lding " F.ENOLOGIE 1 986 " . Een voor be e ld u i t dat vers lag vindt U op de v o l gende bladzi jde ( 13oerenzwaluw ) . Het ge­ schrift van

De JNM heeft er natuur l i j k ook een stand . Ind ien je w i l me e h e l ­

heel vers c h i j n t a l s spe c ia a l nummer van UPUPA , het ti

p e n conta c t e er j e b e s t Dirk Costro p . E e n derge l i j k e kans om

de JNM-Voge lwerkgroe p . Uit eranrd kan ook meteen een j aarabonnement

promotie te maken mogen we natuur l i j k n iet l aten voorb i j gaan .

genomen worden , door st ort ing van 1 50 Fr . Dan kri j g j e ook a l le vol­ gend nummer s t oe ge stuurd . Wat betre f t 1 987 , wordt ook om Uw medewerking gevraagd : de e er­ ste waarnemingen van zomergasten worqen , b i j voorkeur voor 1 augu s -

'!

-.


'( ')

10

i

ï

0

1

, CI::J 1 ,---- 1

G,A,

]4

l l . 04

]4

1 2 . 04

23

05.04

- A

45

L

,. .,.

"' "'"

-

B

; lllmilmm

'"-'

'

I Hi r undo r u; t i c • I

•pn l 198b

v

20

154

VOORJAARSFENOLCXiISOI ONDERZOEK 1 987

5. 0 .

1

l O d.

,1

l u d.

10 d . 7 a . 8 d.

--

09.64 10.04

1 1

9 d.

1 0 . 04

tua 1 987 ,

Een

'.' . "

\

-��

......

,

)

1

�-

t a 1 waarneu ngen

1

en eventuele

Enkel waarnemingen uit Vlaanderen aub. D.Jid ook. de provincie aan : A = Antwerpen , B = Brabant , L = Lintlurg, 0 = <X>st-Vlaanderen , W = West­

In::l ien

<,Jekend,

de naam van de gemeente laten vcorafgaan <kor ook eventuele m00ewas amener .

0=1] r--=i 1vM 20 1 1 1 Waarnemerskode i

Mres : datum

gemeeo te

pro v .

aantal

+

geslacht

0 1 . Bffl l J STER

St-Jansbergse s t wg . 79

02 • 8LAIMBORS T

30 30 Heverlee

0 3 . BOERENZWAllM 04 . BONTE V L I EGENVANGER - - - - - -

05 . BOOHlEEIMER ! K

fenologieformu lier vindt U o p é én van d e vo lgende bladzi jden dan

ee r s t voor de

06 . Boo-IP I EP E R

D i j le val l e i

verwerkt worden alvorens ze door t e sturen voor nationale verwer­ king ( zo a l s trouwens o o k v e r leden j a ar geb e urde ) • • •

0 7 . B()()IVAlK

.

08. BOSR I ETZANGER

JNM-Voge lwerkgroe p h oopt in ieder geval dat de groep van 220

medewerkers in 1 986 nog

'I\.leede

Haam :

ve rwa ch t b i j : Maart en Hens

waarnem�

Noteer Uw eerste voorjaarswaarnemingen van

winterwaarnemingen graag op een afz<Xlderl:ij k blad .

soort

van deze V a l l e i . De ze gegevens zullen

De

van zanervogels 1 987 .

het p:?Stmmner . Vermeld

s t and aa rd de'1•t1e ( sp r e i d i n g 1n dagen!

1

Aankanst

orrler staande soorten op dit fonnu l ier.

Vlaarrleren.

ge 1 1 ddelde Hnto1stdatu1

1 __j

1

6l abel·el

_p?{� -��°<� � .

"'�-, � ? ..,;,;� % ·�... . -

_ _ .,,._.f""�

1

Earata uarnHlng1n 1 20.03 Srnt -Agath•-Roae IBl 3 e x . IF. ï a l terusl 22.03 Averbode 18) 1 e x . ili A H>1gelana-lu1 aerke1penl 26.0J ïorege1 IMl 1 e•. I L . Terryl 2b.OJ Dendermonde (Q) 1 ex. IS. Van G;r s e l

U1 tz11Cldtrl t j k vro1g1 •Hrnaai�g I B . OJ A<elge1 ! W I 1 u . ( b .

-

E e n p r o j e k t v a n d e V og e l we r k g r o e p v a n d e Je u g d oo n d v o o r N a t u u r s t u d i e e n M i l i e u b e s c h e r m i n g

f l ink w o rdt u i t � e bre id .

Neem

09 . BOSRU ! TE R

alvast n o t a

10 . BRAAHS LU I PE R

van bovenstaande informatie .

1 1 . DRAA IHALS 1 2 . EUROPESE KANAR I E 13. flTIS 1 4 . FLU I TE R

Avifauna van Vlaanderen Einde

1 987 v e r s c h i j n t

het

I S . GEKR . ROODS TAART

1 6 . GElE KW I KSTAART

boek "AVIFAUNA VAN VLAANDEREN " .

;e ruime t i jd D i t n a s l agwerk , waaraan a l l e v e ld orni t h o l o g en r e e d s p

1 7 . G ! E RZWAUM 18.

zal t ot op

de

la a tste

statusbepaling van p la a t s

kri j gen zal .

Een s chat

aa.n

ve ldornitho logen

dag worden

i e de r e

o i j ge werk t ,

i n V l aanderen o o i t

gef;evens wordt op gebunde l d .

dit

vervolg z i e

waardoor een corre c t e waargenomen

soort ,

ogen b l ik d oor t .i.entallen

Om een volledig overzicht te kri jge n

GRASMUS

1 9 . <>RAI.ME K I EKEND I E F

nood hebben , zal de bestaande wetenschappe li jke leemte opvul len en zijn

orrrne z i J�e

Bij vo::i rkeur v66r

)

)

'Nc.>r.den

�n 2.Q

'

_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 augustus 1 987 terug

�'G-FENOLOGIE C/O HENS Maarten St-Jo.nsbergsestwg 79 B-3030 ffv'ERLEE-L8.JVEN

naa r

:

�--:-- 1 '1 1

11 9 = waarnemingen nog e lders ( regionaal en/of nationaa l ) doo� ven, waa r ?

Uw


'( ')

10

i

ï

0

1

, CI::J 1 ,---- 1

G,A,

]4

l l . 04

]4

1 2 . 04

23

05.04

- A

45

L

,. .,.

"' "'"

-

B

; lllmilmm

'"-'

'

I Hi r undo r u; t i c • I

•pn l 198b

v

20

154

VOORJAARSFENOLCXiISOI ONDERZOEK 1 987

5. 0 .

1

l O d.

,1

l u d.

10 d . 7 a . 8 d.

--

09.64 10.04

1 1

9 d.

1 0 . 04

tua 1 987 ,

Een

'.' . "

\

-��

......

,

)

1

�-

t a 1 waarneu ngen

1

en eventuele

Enkel waarnemingen uit Vlaanderen aub. D.Jid ook. de provincie aan : A = Antwerpen , B = Brabant , L = Lintlurg, 0 = <X>st-Vlaanderen , W = West­

In::l ien

<,Jekend,

de naam van de gemeente laten vcorafgaan <kor ook eventuele m00ewas amener .

0=1] r--=i 1vM 20 1 1 1 Waarnemerskode i

Mres : datum

gemeeo te

pro v .

aantal

+

geslacht

0 1 . Bffl l J STER

St-Jansbergse s t wg . 79

02 • 8LAIMBORS T

30 30 Heverlee

0 3 . BOERENZWAllM 04 . BONTE V L I EGENVANGER - - - - - -

05 . BOOHlEEIMER ! K

fenologieformu lier vindt U o p é én van d e vo lgende bladzi jden dan

ee r s t voor de

06 . Boo-IP I EP E R

D i j le val l e i

verwerkt worden alvorens ze door t e sturen voor nationale verwer­ king ( zo a l s trouwens o o k v e r leden j a ar geb e urde ) • • •

0 7 . B()()IVAlK

.

08. BOSR I ETZANGER

JNM-Voge lwerkgroe p h oopt in ieder geval dat de groep van 220

medewerkers in 1 986 nog

'I\.leede

Haam :

ve rwa ch t b i j : Maart en Hens

waarnem�

Noteer Uw eerste voorjaarswaarnemingen van

winterwaarnemingen graag op een afz<Xlderl:ij k blad .

soort

van deze V a l l e i . De ze gegevens zullen

De

van zanervogels 1 987 .

het p:?Stmmner . Vermeld

s t and aa rd de'1•t1e ( sp r e i d i n g 1n dagen!

1

Aankanst

orrler staande soorten op dit fonnu l ier.

Vlaarrleren.

ge 1 1 ddelde Hnto1stdatu1

1 __j

1

6l abel·el

_p?{� -��°<� � .

"'�-, � ? ..,;,;� % ·�... . -

_ _ .,,._.f""�

1

Earata uarnHlng1n 1 20.03 Srnt -Agath•-Roae IBl 3 e x . IF. ï a l terusl 22.03 Averbode 18) 1 e x . ili A H>1gelana-lu1 aerke1penl 26.0J ïorege1 IMl 1 e•. I L . Terryl 2b.OJ Dendermonde (Q) 1 ex. IS. Van G;r s e l

U1 tz11Cldtrl t j k vro1g1 •Hrnaai�g I B . OJ A<elge1 ! W I 1 u . ( b .

-

E e n p r o j e k t v a n d e V og e l we r k g r o e p v a n d e Je u g d oo n d v o o r N a t u u r s t u d i e e n M i l i e u b e s c h e r m i n g

f l ink w o rdt u i t � e bre id .

Neem

09 . BOSRU ! TE R

alvast n o t a

10 . BRAAHS LU I PE R

van bovenstaande informatie .

1 1 . DRAA IHALS 1 2 . EUROPESE KANAR I E 13. flTIS 1 4 . FLU I TE R

Avifauna van Vlaanderen Einde

1 987 v e r s c h i j n t

het

I S . GEKR . ROODS TAART

1 6 . GElE KW I KSTAART

boek "AVIFAUNA VAN VLAANDEREN " .

;e ruime t i jd D i t n a s l agwerk , waaraan a l l e v e ld orni t h o l o g en r e e d s p

1 7 . G ! E RZWAUM 18.

zal t ot op

de

la a tste

statusbepaling van p la a t s

kri j gen zal .

Een s chat

aa.n

ve ldornitho logen

dag worden

i e de r e

o i j ge werk t ,

i n V l aanderen o o i t

gef;evens wordt op gebunde l d .

dit

vervolg z i e

waardoor een corre c t e waargenomen

soort ,

ogen b l ik d oor t .i.entallen

Om een volledig overzicht te kri jge n

GRASMUS

1 9 . <>RAI.ME K I EKEND I E F

nood hebben , zal de bestaande wetenschappe li jke leemte opvul len en zijn

orrrne z i J�e

Bij vo::i rkeur v66r

)

)

'Nc.>r.den

�n 2.Q

'

_ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 augustus 1 987 terug

�'G-FENOLOGIE C/O HENS Maarten St-Jo.nsbergsestwg 79 B-3030 ffv'ERLEE-L8.JVEN

naa r

:

�--:-- 1 '1 1

11 9 = waarnemingen nog e lders ( regionaal en/of nationaa l ) doo� ven, waa r ?

Uw


soort

d a tum

20 . GRAlNE KlAW 1 E R

pro v .

gemeente

aanta l + geslacht

2 1 . GRAU\IE V l l E GE NV . 22 . GROENPOO T RU I T E R 2 3 . GRO T E KARE K I E T

19 worden a l l e moge l i jk e sten e .d .

t i j d sc hrift en ,

avifaunalit eratuur ,

24 . GRU T TO

De tekst

z a l per s oort

d e n zowe l de

e en v o l le d i ge

pagina be s laan .

'

voor- a l s n a j aarstrek b e sproken .

k o m e n uitgebre id aan b o d . b e l i cht .

26 . HU 1 SZW AL Uli 2 7 . KLE I NE KARE K I E T

vens b e st aande

en

3 1 . L E P E LA A R

s lu i t e n t e vens de

Ook

32 . NACHTEGAAL

trekpe riode s

gekende merkwaardige

34 . O E V E R LOPE R

u i t b e e ldt ,

36 . PAAPJE

te

over zomering ( e n )

e v e n e e n s s o o rt spe cifieke

zwart/wit

is het moge l i jk aan vo orintekenpr i j s

G e ïn t e r e s s e erden kunne n inl ichtingen b e komen op het vzw .

via t e l . nr .

0 52/336431 .

39 . R I E T ZANGER

4 1 . SNOR 'I' '1 1, ,

�\, '1," .

44 . S T RANDPLEV I E R

47.

TOR T E L

48 .

TU I NFLU I TE R

49 .

V I SD I E F

SO . W 1 E LEW.\AL 5 1 . WOUDAAPJE

52 .

Z OM E R TAL I NG

Oe.veY�rv..w

5 3 . ZWAR T E ROODS TAART 54 .

ZWARTE S TE R N

55.

l.WAR T KOP

l'tet ••�!�!�� ! ':9 _ !�': _ ! ! ! ! � : � � ! I .1* �land, ..1N4 l_,.,,..,, JNI .._ l..re , � •a ...."� . .... � • .JM4 MM• t..rd . _,,.. tuld-...,.t -Brabant, ,.....:; krt.. vw:; o. kl..-.Mi•· , w.:; �-v�. • 11rwa, • ltnJiNe, * �1. MA o...du t.nj, * KeqelM'llli- tu�, ...... al.eln-lnmnt,--. .. -,1, .._... Ll1d-�, * lart.l"llk, lif.A IAVYWl, MA "9dlelen, WA MolA 9n " • .ia � l lal, Mo\ 1\wnhout , � te..� Ll.nkieroir.ow.

� �t.clllt,

pent e ke n ingen bevat t e n .

s chri jven .

40 . ROO DHORS l TAPU l l

4 3 . S P R I NKHAANR I E T Z .

en d e

e n overwint e r ing ( e n ) p e r s o or t

Binnenkort

d ienst P . R .

42 . SPOTVOGEL

af .

d e we lke h e t v o orkomen , d e

( m e t inbegrip van t o t aalaantallen p e r de cade ) ,

se cretariaat van VLAVICO

37 . PURPERRE I GER 38 . REGE MI ULP

worden e r eveneens in verm e l d

stro om aan g e s chreven gegevens per soort

zal het b o e k naast e e n histogram ,

3 3 . NACHTZWALUW

3 5 . OEV ERZWALUW

onder­

Ringgege­

en dewelke be trekking hebben op verplaat singen

30 .

KWAR T E L

b i o to o p ,

ook in t o e ge licht .

uit hervangsten gedaan door de medewerkers van het

Be lgisch Ringwe rk ,

b innen het we st-pale ar c t i s c h gebied ,

TAPU I T

Gegevens met b e trek-

abnormaal trekgedrag ,

m e e r worden e r

29 . KOEKOEK

TJ l ( TJAF

H i e r in . wor-

Even e e n s worden s o orte igen gedragingen

Popu l a t i e fluctuat i e s ,

s o ort ( e n ) e n derge li jke

28 . KLE I NE PLE V I E R

45 .

t e k­

geraadpleegd .

k ing t o t abnormale ove r z o merings- of overwinterings waarne minge�

25 . HOP

46 .

losse

'•

d)lt,

.. ··�....��� .

op dit

091/22341 3

b o e k in

of op de


soort

d a tum

20 . GRAlNE KlAW 1 E R

pro v .

gemeente

aanta l + geslacht

2 1 . GRAU\IE V l l E GE NV . 22 . GROENPOO T RU I T E R 2 3 . GRO T E KARE K I E T

19 worden a l l e moge l i jk e sten e .d .

t i j d sc hrift en ,

avifaunalit eratuur ,

24 . GRU T TO

De tekst

z a l per s oort

d e n zowe l de

e en v o l le d i ge

pagina be s laan .

'

voor- a l s n a j aarstrek b e sproken .

k o m e n uitgebre id aan b o d . b e l i cht .

26 . HU 1 SZW AL Uli 2 7 . KLE I NE KARE K I E T

vens b e st aande

en

3 1 . L E P E LA A R

s lu i t e n t e vens de

Ook

32 . NACHTEGAAL

trekpe riode s

gekende merkwaardige

34 . O E V E R LOPE R

u i t b e e ldt ,

36 . PAAPJE

te

over zomering ( e n )

e v e n e e n s s o o rt spe cifieke

zwart/wit

is het moge l i jk aan vo orintekenpr i j s

G e ïn t e r e s s e erden kunne n inl ichtingen b e komen op het vzw .

via t e l . nr .

0 52/336431 .

39 . R I E T ZANGER

4 1 . SNOR 'I' '1 1, ,

�\, '1," .

44 . S T RANDPLEV I E R

47.

TOR T E L

48 .

TU I NFLU I TE R

49 .

V I SD I E F

SO . W 1 E LEW.\AL 5 1 . WOUDAAPJE

52 .

Z OM E R TAL I NG

Oe.veY�rv..w

5 3 . ZWAR T E ROODS TAART 54 .

ZWARTE S TE R N

55.

l.WAR T KOP

l'tet ••�!�!�� ! ':9 _ !�': _ ! ! ! ! � : � � ! I .1* �land, ..1N4 l_,.,,..,, JNI .._ l..re , � •a ...."� . .... � • .JM4 MM• t..rd . _,,.. tuld-...,.t -Brabant, ,.....:; krt.. vw:; o. kl..-.Mi•· , w.:; �-v�. • 11rwa, • ltnJiNe, * �1. MA o...du t.nj, * KeqelM'llli- tu�, ...... al.eln-lnmnt,--. .. -,1, .._... Ll1d-�, * lart.l"llk, lif.A IAVYWl, MA "9dlelen, WA MolA 9n " • .ia � l lal, Mo\ 1\wnhout , � te..� Ll.nkieroir.ow.

� �t.clllt,

pent e ke n ingen bevat t e n .

s chri jven .

40 . ROO DHORS l TAPU l l

4 3 . S P R I NKHAANR I E T Z .

en d e

e n overwint e r ing ( e n ) p e r s o or t

Binnenkort

d ienst P . R .

42 . SPOTVOGEL

af .

d e we lke h e t v o orkomen , d e

( m e t inbegrip van t o t aalaantallen p e r de cade ) ,

se cretariaat van VLAVICO

37 . PURPERRE I GER 38 . REGE MI ULP

worden e r eveneens in verm e l d

stro om aan g e s chreven gegevens per soort

zal het b o e k naast e e n histogram ,

3 3 . NACHTZWALUW

3 5 . OEV ERZWALUW

onder­

Ringgege­

en dewelke be trekking hebben op verplaat singen

30 .

KWAR T E L

b i o to o p ,

ook in t o e ge licht .

uit hervangsten gedaan door de medewerkers van het

Be lgisch Ringwe rk ,

b innen het we st-pale ar c t i s c h gebied ,

TAPU I T

Gegevens met b e trek-

abnormaal trekgedrag ,

m e e r worden e r

29 . KOEKOEK

TJ l ( TJAF

H i e r in . wor-

Even e e n s worden s o orte igen gedragingen

Popu l a t i e fluctuat i e s ,

s o ort ( e n ) e n derge li jke

28 . KLE I NE PLE V I E R

45 .

t e k­

geraadpleegd .

k ing t o t abnormale ove r z o merings- of overwinterings waarne minge�

25 . HOP

46 .

losse

'•

d)lt,

.. ··�....��� .

op dit

091/22341 3

b o e k in

of op de


-

vuc;tL�

Kerkuilenproject

-----

nog WJ ( Wie lewa a l j ongeren ) genaamd met e en kerku i l e pro j e c t . Men had

.

De daar opvo lgen de jare n werd en contr o l e s u i t gevo erd : j onge n werd en geringd , ge woge n en p;eme ten , braak ba l l e n verz a.we ld en nade rhan d onde rzoc ht , de dood soor zaak van even t u e l e dode u i l e n ( z owe l j on1·e a l s adul te d i e ren ) werd zove e l moge l i j k nage gaan in d e labo ' s voor Syst emat i e k e n Eko logi e aan de VUB . Bij deze cont ro l e s k wam h e t erop aan zov e e l moge l i j k r,ege vens te verz amel en in e e n z o k l e i n moge l i jke t i j d span ne , om de vers tor ing mini maal te houd en . Aan de hand van de ze gege vens zoch t men naar moge l i jke oorz aken voor d e acht erui tgan g van de Kerk ui l . 'l'we e zake n spro ngen dire kt in het oog : he t k le in aant al e i a ren ( 2-4 t e r w i j l 4-7 e iere n als norm aal ge ldt ) en de afwe zigh eid van een twee de broe d se l .

m e t deze akt i e twee doe len voor ogen : het d aadwerk e l i j k be schermen van de Kerk u i l en nagaan waarom de K e rku i l een bedre igde voge l­ soort ( a l th an s in Vlaanderen ) i s r;eworden . io werden er door on ze afde l ing e en 40-t a l ne stkasten geplaatst in k e rken e n boerde ri jen in het Leuvense . H e t p laatsen d e za vri j omvan'2;ri j k e

" b akke n " g in g d i kw i j l s f:e paard met he e l

­

wat spectacul air stuntwerk . Even be langr i j k en m i s schien nog be langri jker waren de kontakten d ie m e t e i genaars of veran twoorde li jken van gebouwen die

ge schikt leken voor Kerkuilen , werden ge legd . De ze mensen ( in prak­ t i jk 9 ke e r o p 1 0 een pa s t o or ) moesten ervan overt u igd worden dat

hun ge bouw b e l angr i j k was of kon z i j n voor het voortbe staan van de Kerku i l .

Ve rvo lg en s vroe gen we de toe lat ing om een ne s t kast te

plaatsen en om deze j aarl i jk s te komen controlere n . We ste lden d an o ok t e lkens e en soort kontrakt j e o p . E é n van d e me e st vo orkomende prob lemen waarmee we gekon­ fronte e rd werden was het afsluiten van d e bovenbouw van de kerk

( schip en t or en ) t ene inde de d u iven buiten te houden . B e s t begri j ­

pe l i j k e i ge n l i jk want in

s om m i g e

k e r k e n lagen mest en duiven l i j ken

kniehoog (of t o ch b i j na ) ; de gevo lgen voor de Kerk u i l van dit af­ s l u iten z i j n e chter he e l wat minder prope r ! Een moge l i jke o p lo s s ing

voor dit pro b l e e m is een ne stkast v lak achter de o p e n i n g te plaat­

sen zodanig dat de kerk afge s loten b l i j f t maar e r voor de Kerk u i l t o c h broedge l e genhe id k omt .

we er een v-r i j goed bee ld van hoe de K e rkuil er voor s t ond . De

meeste mensen die we h ie rover aanspraken ( pastoors en boere n ) ken­ den de " w i t t e u i l " maar a l te g o e d "van in vroeger j aren " . We kre­

gen heel wat boe iende verhaalt j e s t e h o r en , maar ze e indigden a l le ­

m a a l met e e n o pmer k ing in d e t rant van : "maar d a t i s nu a l lemaal r;e ­ daan zulle , e r z i j n d e r g e e n neme e r

�,_. ,.

;< •

·"· ';;,•

r

J�

· • , '• :

·f.·•: .._;;"'

. " ,: ' >: __·_ ·):t ��,ch "1J9/_,, ·

. • •

" D i t laat ste klopte perfect

m e t wat w i j vonden : het aantal Kerkui len l igt alarmerend laag en dan

,.,

_:�-{:il{''.;��if�'.;1 ' . "• ·

'"'"'' ."". ··. ! · ··" ... . ), ·, ' , . '.'>.," ·:·.:,. " ,,,,, , 1 1.o :•� · ···;:; , �-." ".Jf � . \ \� � <",�:_;;:; :.· '.ii{'� ;·>!J1lty {' f:-·:<Ï··�:�·\ll. "�,,:��· .\: .'-�'�·. �;f, J� f�;t . . {J 1!.?:,. ,r,'y.Jl., t- i. : ��;t;�· : �' l' >'L ' N:.::· · G . ..<.��,�� .:::,ri;t:; .-�� L'..:.:.: ��"�t:t··�.& ·�:�i:i'l� � � '.:';.'3. ':' · •

·

.

'!

.

•.

'•

.,

' '

.

..

. . ..

Doordat we on z e streek vri j ste l s e lmatig afzochten kregen

21

r�

s prek en we nog niet ove r h e t aant al bro edko ppe l s . W e t roff en n o g slec hts enke le geïs o le erde koppe l t j e s aan . D e dich t s b i j z i jnde popu lat ie -die d e z e naam nog waar d is- bevi ndt z i c h in het Hage land

overzicht

In 1 981 start te de Voge lwerkgroep van de jeugd b ond , toen

van

� !� "'

-

'

. .

.

' .

'

�. '

,

..

..

::";ê . - ·'�''"". �;��., c:�-·�;·': :·-::-'·-'·:'. :�w(�·_�;;; ).:

f'-

"•. . .

.

+

i

lr

..t-

..

· · .

• �··� ·· . ,.. ,

l

": ,k.�:!!''.:·-" f"ol

, ,.7 ,,

· "··

··� ::· . .�(�®i:a.'·· .... " "'':! ,� \� ,-=. ..;- ,_; . � 1+:f�,�.:: 'r:. ·vr�'""' w:,.. ,·"· i

���_;Wj'.;'>t�'*!�"�-:;' ".; ";;1'."�''"'' '

·.•.•' '

._,

. -�.::..l.:it- :i::�:tJ:�

.

...

��· ·

�·"-�

. ,,"."",.",

•' \' ''

.

-�

' "

:.���.·�:::r: i;+:.����;� ',-tjf. ���:�.<:�·��

'' " ,, .-t· ,' •· · � ,i"· ,�l''• ' 'i°'')") , . ':'-l;\�1>-·.:·.l� ·l'· ?·!•�-�-\ f:;'.:::-:· » l':: . �;,· ;- 1 '•, �f J " ! \. ,.! ...c .l< 1',;i; · .

<-$��::'�"'"'1\+��

IT�{�"'11 ·· W�.' �"� · ����?i· · " �.1- ·"",p· � ,-�" {�{ �-� . ·�-t:'.M� - W> : :::-. ,:4il. �. «. . ;

.d iüt�,���-· :::J � i't� 1.

,,

.

. . .

.

.

--

.

'. .�

'l'-


-

vuc;tL�

Kerkuilenproject

-----

nog WJ ( Wie lewa a l j ongeren ) genaamd met e en kerku i l e pro j e c t . Men had

.

De daar opvo lgen de jare n werd en contr o l e s u i t gevo erd : j onge n werd en geringd , ge woge n en p;eme ten , braak ba l l e n verz a.we ld en nade rhan d onde rzoc ht , de dood soor zaak van even t u e l e dode u i l e n ( z owe l j on1·e a l s adul te d i e ren ) werd zove e l moge l i j k nage gaan in d e labo ' s voor Syst emat i e k e n Eko logi e aan de VUB . Bij deze cont ro l e s k wam h e t erop aan zov e e l moge l i j k r,ege vens te verz amel en in e e n z o k l e i n moge l i jke t i j d span ne , om de vers tor ing mini maal te houd en . Aan de hand van de ze gege vens zoch t men naar moge l i jke oorz aken voor d e acht erui tgan g van de Kerk ui l . 'l'we e zake n spro ngen dire kt in het oog : he t k le in aant al e i a ren ( 2-4 t e r w i j l 4-7 e iere n als norm aal ge ldt ) en de afwe zigh eid van een twee de broe d se l .

m e t deze akt i e twee doe len voor ogen : het d aadwerk e l i j k be schermen van de Kerk u i l en nagaan waarom de K e rku i l een bedre igde voge l­ soort ( a l th an s in Vlaanderen ) i s r;eworden . io werden er door on ze afde l ing e en 40-t a l ne stkasten geplaatst in k e rken e n boerde ri jen in het Leuvense . H e t p laatsen d e za vri j omvan'2;ri j k e

" b akke n " g in g d i kw i j l s f:e paard met he e l

­

wat spectacul air stuntwerk . Even be langr i j k en m i s schien nog be langri jker waren de kontakten d ie m e t e i genaars of veran twoorde li jken van gebouwen die

ge schikt leken voor Kerkuilen , werden ge legd . De ze mensen ( in prak­ t i jk 9 ke e r o p 1 0 een pa s t o or ) moesten ervan overt u igd worden dat

hun ge bouw b e l angr i j k was of kon z i j n voor het voortbe staan van de Kerku i l .

Ve rvo lg en s vroe gen we de toe lat ing om een ne s t kast te

plaatsen en om deze j aarl i jk s te komen controlere n . We ste lden d an o ok t e lkens e en soort kontrakt j e o p . E é n van d e me e st vo orkomende prob lemen waarmee we gekon­ fronte e rd werden was het afsluiten van d e bovenbouw van de kerk

( schip en t or en ) t ene inde de d u iven buiten te houden . B e s t begri j ­

pe l i j k e i ge n l i jk want in

s om m i g e

k e r k e n lagen mest en duiven l i j ken

kniehoog (of t o ch b i j na ) ; de gevo lgen voor de Kerk u i l van dit af­ s l u iten z i j n e chter he e l wat minder prope r ! Een moge l i jke o p lo s s ing

voor dit pro b l e e m is een ne stkast v lak achter de o p e n i n g te plaat­

sen zodanig dat de kerk afge s loten b l i j f t maar e r voor de Kerk u i l t o c h broedge l e genhe id k omt .

we er een v-r i j goed bee ld van hoe de K e rkuil er voor s t ond . De

meeste mensen die we h ie rover aanspraken ( pastoors en boere n ) ken­ den de " w i t t e u i l " maar a l te g o e d "van in vroeger j aren " . We kre­

gen heel wat boe iende verhaalt j e s t e h o r en , maar ze e indigden a l le ­

m a a l met e e n o pmer k ing in d e t rant van : "maar d a t i s nu a l lemaal r;e ­ daan zulle , e r z i j n d e r g e e n neme e r

�,_. ,.

;< •

·"· ';;,•

r

J�

· • , '• :

·f.·•: .._;;"'

. " ,: ' >: __·_ ·):t ��,ch "1J9/_,, ·

. • •

" D i t laat ste klopte perfect

m e t wat w i j vonden : het aantal Kerkui len l igt alarmerend laag en dan

,.,

_:�-{:il{''.;��if�'.;1 ' . "• ·

'"'"'' ."". ··. ! · ··" ... . ), ·, ' , . '.'>.," ·:·.:,. " ,,,,, , 1 1.o :•� · ···;:; , �-." ".Jf � . \ \� � <",�:_;;:; :.· '.ii{'� ;·>!J1lty {' f:-·:<Ï··�:�·\ll. "�,,:��· .\: .'-�'�·. �;f, J� f�;t . . {J 1!.?:,. ,r,'y.Jl., t- i. : ��;t;�· : �' l' >'L ' N:.::· · G . ..<.��,�� .:::,ri;t:; .-�� L'..:.:.: ��"�t:t··�.& ·�:�i:i'l� � � '.:';.'3. ':' · •

·

.

'!

.

•.

'•

.,

' '

.

..

. . ..

Doordat we on z e streek vri j ste l s e lmatig afzochten kregen

21

r�

s prek en we nog niet ove r h e t aant al bro edko ppe l s . W e t roff en n o g slec hts enke le geïs o le erde koppe l t j e s aan . D e dich t s b i j z i jnde popu lat ie -die d e z e naam nog waar d is- bevi ndt z i c h in het Hage land

overzicht

In 1 981 start te de Voge lwerkgroep van de jeugd b ond , toen

van

� !� "'

-

'

. .

.

' .

'

�. '

,

..

..

::";ê . - ·'�''"". �;��., c:�-·�;·': :·-::-'·-'·:'. :�w(�·_�;;; ).:

f'-

"•. . .

.

+

i

lr

..t-

..

· · .

• �··� ·· . ,.. ,

l

": ,k.�:!!''.:·-" f"ol

, ,.7 ,,

· "··

··� ::· . .�(�®i:a.'·· .... " "'':! ,� \� ,-=. ..;- ,_; . � 1+:f�,�.:: 'r:. ·vr�'""' w:,.. ,·"· i

���_;Wj'.;'>t�'*!�"�-:;' ".; ";;1'."�''"'' '

·.•.•' '

._,

. -�.::..l.:it- :i::�:tJ:�

.

...

��· ·

�·"-�

. ,,"."",.",

•' \' ''

.

-�

' "

:.���.·�:::r: i;+:.����;� ',-tjf. ���:�.<:�·��

'' " ,, .-t· ,' •· · � ,i"· ,�l''• ' 'i°'')") , . ':'-l;\�1>-·.:·.l� ·l'· ?·!•�-�-\ f:;'.:::-:· » l':: . �;,· ;- 1 '•, �f J " ! \. ,.! ...c .l< 1',;i; · .

<-$��::'�"'"'1\+��

IT�{�"'11 ·· W�.' �"� · ����?i· · " �.1- ·"",p· � ,-�" {�{ �-� . ·�-t:'.M� - W> : :::-. ,:4il. �. «. . ;

.d iüt�,���-· :::J � i't� 1.

,,

.

. . .

.

.

--

.

'. .�

'l'-


22

2.:

-VOGELS J ; a enke l e

jaren

e l t. t c: r

b0von c.le ak t i e 1·.' ;"\ 1. u i t te dove n .

Ue c o n t ro l e s we rden m i n d e r r u �e lmat i g , de k o n t a k t e n m e t

zowel

p a s t o o r s a l s de n a t i on a l e v e raut woorde l i j lr n n v e r w a t e ru e n . He t kerk­ u i l e pro j e c t b l e e î s l e cht s in e n k e l e a fd e l in�en -wa aronder Leuven­ op een l aag p i t j e brand.e n ;

e nk e l de p; e k e n d e

broedp l a a t s e n werden

nog gekontro l e e r d . H e e d s r;eru i rn e t i j d we rden er t e ru12: vage a f s pr ak e n p;emaakt om t e rug s amen t e komen e n z o het pro ,j e k t e en n i e uwe impu l s t e ge ­ ve n . in

Door a l l e r l e i o m s t a nd i gheden kwam he t e r e ch t e r n o o i t van .

JNl'J

1 98b de

o pn i e uw

v an d e z e

woorde l i j k e n

een

Tot

k e rk u i l c pr o j e c t a an k ond i g d e .

De verant­

a c t i e namen k o n t ak t

op me t e l ­

e;e l i j k a a r t l i v e

k a a r , e r werden ni euwe e n thou s i a s t e m e d e w e r k e r s � e v onden e n b i j ge ­

v o lg was d e l an gv e r w a c h t e n i e u we imr u l s e r d an t o c h gekome n . O p n a­ t i onaal v l ak werden

er

n i e uwe en b e t ere af spraken g e m aakt en e e n

t a akverd e l in g opge s t e ld .

O o k in Leuven v e randerde e r h e e l wat :

e e n vergad e r i n g b e l e g d .

in m e i

' 86 werd e r

De arb e id s i n t e n s i eve e n t i j drovende c o n t ro­

l e s werden verde e ld o v e r een aant a l m e d ewerkers d i e e lk e e n 5-t a l k e r k e n k r e g e n t o e g e we z e n .

n ieuwd , a l l e

De

k o n t a k t e n m e t d e past o o r s werden her­

" b ak ke n " werden nage k e k e n .

D i t a l l e s v e r l i e p prima :

s l e ch t s h i e r en daar waren e r pro b l e m e n , d e d e laat s t e

j aren werd e n afge s l o t e n .

z o a l s k e r k e n d i e geduren­

D i t probeerden we z o ve e l mo­

g e l i jk o p t e vangen door e e n fo lder "Aandac h t voor d e Kerku i l b i j re s t aura t i e w e rk e n " u i t t e d e le n . In h e t naj aar v o lgd e e r e e n t w e e d e vergade r ing waar de van h e t afge l o p e n broe dse i z o e n en de e ve n t u e l e pro b l e ­

re s u l t a t e n

m e n di.e war e n opgere z e n é én voor é é n be sproken werd e n . E én van d e m e e s t o pv a l l ende vast s t e l l ingen w a s we l d a t d e Kerku i l de s t renge w i n t ers van

men .

Hij

' 8 5 en

� ware

' 86 zonder al t e grote ve r l i e zen was doorge k o ­

sn e e uwval kan de

Ke r k u i l

imme r s n i e t m e er

Sf;,�

j a�en zo­

JE 'FJ

d a t z e s om s m a s s a a l verh ongeren . ü p s o m m iKe p laa t s e n s t e lden we z e l f s voor he t eerst de aanwe z i v,he id van K erku i l e n v a s t . In de derde s t ren�e w i n t e r op l i j n

( ' 87 )

b e p e r k t e s c h a a l e e n b i j vo e d e r i n 1•spro �ramm a ge s t art . Het

spre e k t

werd e r w e l o p

van z e lf d n t a l l e waarn e m i n g e n e n/of broed­

g e va l l e n s t e e d s z e e r we l k o m z i j n b i j

é f�n

van

de

m e d e werke rs .

�,·.�

_·...

-.-... .�

:>; .,�. "

. •

� � - 1t -·; ,


22

2.:

-VOGELS J ; a enke l e

jaren

e l t. t c: r

b0von c.le ak t i e 1·.' ;"\ 1. u i t te dove n .

Ue c o n t ro l e s we rden m i n d e r r u �e lmat i g , de k o n t a k t e n m e t

zowel

p a s t o o r s a l s de n a t i on a l e v e raut woorde l i j lr n n v e r w a t e ru e n . He t kerk­ u i l e pro j e c t b l e e î s l e cht s in e n k e l e a fd e l in�en -wa aronder Leuven­ op een l aag p i t j e brand.e n ;

e nk e l de p; e k e n d e

broedp l a a t s e n werden

nog gekontro l e e r d . H e e d s r;eru i rn e t i j d we rden er t e ru12: vage a f s pr ak e n p;emaakt om t e rug s amen t e komen e n z o het pro ,j e k t e en n i e uwe impu l s t e ge ­ ve n . in

Door a l l e r l e i o m s t a nd i gheden kwam he t e r e ch t e r n o o i t van .

JNl'J

1 98b de

o pn i e uw

v an d e z e

woorde l i j k e n

een

Tot

k e rk u i l c pr o j e c t a an k ond i g d e .

De verant­

a c t i e namen k o n t ak t

op me t e l ­

e;e l i j k a a r t l i v e

k a a r , e r werden ni euwe e n thou s i a s t e m e d e w e r k e r s � e v onden e n b i j ge ­

v o lg was d e l an gv e r w a c h t e n i e u we imr u l s e r d an t o c h gekome n . O p n a­ t i onaal v l ak werden

er

n i e uwe en b e t ere af spraken g e m aakt en e e n

t a akverd e l in g opge s t e ld .

O o k in Leuven v e randerde e r h e e l wat :

e e n vergad e r i n g b e l e g d .

in m e i

' 86 werd e r

De arb e id s i n t e n s i eve e n t i j drovende c o n t ro­

l e s werden verde e ld o v e r een aant a l m e d ewerkers d i e e lk e e n 5-t a l k e r k e n k r e g e n t o e g e we z e n .

n ieuwd , a l l e

De

k o n t a k t e n m e t d e past o o r s werden her­

" b ak ke n " werden nage k e k e n .

D i t a l l e s v e r l i e p prima :

s l e ch t s h i e r en daar waren e r pro b l e m e n , d e d e laat s t e

j aren werd e n afge s l o t e n .

z o a l s k e r k e n d i e geduren­

D i t probeerden we z o ve e l mo­

g e l i jk o p t e vangen door e e n fo lder "Aandac h t voor d e Kerku i l b i j re s t aura t i e w e rk e n " u i t t e d e le n . In h e t naj aar v o lgd e e r e e n t w e e d e vergade r ing waar de van h e t afge l o p e n broe dse i z o e n en de e ve n t u e l e pro b l e ­

re s u l t a t e n

m e n di.e war e n opgere z e n é én voor é é n be sproken werd e n . E én van d e m e e s t o pv a l l ende vast s t e l l ingen w a s we l d a t d e Kerku i l de s t renge w i n t ers van

men .

Hij

' 8 5 en

� ware

' 86 zonder al t e grote ve r l i e zen was doorge k o ­

sn e e uwval kan de

Ke r k u i l

imme r s n i e t m e er

Sf;,�

j a�en zo­

JE 'FJ

d a t z e s om s m a s s a a l verh ongeren . ü p s o m m iKe p laa t s e n s t e lden we z e l f s voor he t eerst de aanwe z i v,he id van K erku i l e n v a s t . In de derde s t ren�e w i n t e r op l i j n

( ' 87 )

b e p e r k t e s c h a a l e e n b i j vo e d e r i n 1•spro �ramm a ge s t art . Het

spre e k t

werd e r w e l o p

van z e lf d n t a l l e waarn e m i n g e n e n/of broed­

g e va l l e n s t e e d s z e e r we l k o m z i j n b i j

é f�n

van

de

m e d e werke rs .

�,·.�

_·...

-.-... .�

:>; .,�. "

. •

� � - 1t -·; ,


24-

25

waameffilfiaen Wat

Q2 i�Y�!!!'. ( Ciconia ciconia )

U h i e r in de k umende m i n u t e n ( s e cond e n •

• •

?)

26-3 :

onder

U lie f t a l l i ge o o g j e s zal l a t e 11 pas s e r e n is e e n bondi ge samenvat­

t in g van wat

e n h e t was d e

e r deze

winter

zoal

te

z i e n v i e l in de

mo e i t e .

And e rm a a l geen W d t e rv o ge l s voudige

reden

dat dit

teve e l t i j d

1)

immers w e e r e tt n s

mer é én i s ,

met

�mar ,

krakeend .

l at e n

t e g e n het

najaar

afge l o pen d r i e

zijn

t e rhalen .

zo ontbreken

o n s waarnemingen

z onerta l ing ,

• • •

maar de

��1���21 ��E 1-3: 7-3 :

1 5- 3 :

1 8- 3 : 22- j : 26- j :

28- 3 :

29- 3 :

24- 3 :

" e ende nmaand " num­

we

al de

Dit ons

er

gegevens van

v e r s lag de

overzicht nop; ve l e

datum

( Ph a l a c r o c orax carb o )

wat e r ­

he bben .

waarnemingen op­

i s bovendien verre

h e b ben we

ve e l

te

en

waarn e m i ngen van \V a l e n

b e k e n d v a n e idere e nd ,

juiste

smient

i s n o g maar een

begin •

s t ran d l e e uwerik ,

nog n i e t kunnen a ch­

in e e n popu l i e r

�!1� �- ���� 1 2-1 : 1 5 ex . Van 6-2 t e m .

te

SAR �

N om 1 4u00

( Cygn us cygn u s )

( 1 1 ad . 4 j uv . ) overv l i e ge n d --+2 ad . i n SAR-weides ( PES )

9-2 :

Het ad . ex . , dat vanaf 29-1 2- ' 86 o p NGB v e r b le e f BLH , BLG , M . H e n s ) . Van 3 - 1 genomen t o t 2-1 het z i ch op SA!I ( BLG , VZG , M . Hens ) .

(PES ,

9E� !:!'.�-Ei�!!2

2 5-2 : b

e x . in de we ide v o o r WLS ( N ) ( BLH ) rond 8 u 30 1 9 e x . --+ N te Heve r l e e -'l'erbank ( CO I ) 1 6 e x . - N t e SAR o m 1 7u 1 5 ( V�G , M . Hens ) 1 6-3 : ong . 5ü e x . -+ NO om 1 7u00 te Overi j s e ( P.ES ) 3-3 :

!5 21=-�!!_g!��c;� �

( An s e r a l b ifrons en

NKV

( WAF)

1 7-3 :

1

( Tadorna tadorna ) a' t e SAR op h e t

ijs

1 koppe l t e SAH ( PES )

( Bo t aurus st e l la r i s )

1 ex . te :.;AH : v l i e r;t v l ak voor d e h u t langs e n c;aat in de 60h o e k van de v i j ver n e e r ; verdw i j n t dade l i j k u i t z i cht ( BLH ) ,..."."..;".��· "

( PES ) ( 11 " )

'10 ex . -+ NW t e N e e r i j se ( VZG M . Hen s ) 6 e x . - N over Oud-He v e r l e e \1 BLG )

��E6��e� 1 7 -2 :

11

s pe c i e s )

( BLH )

���E!�-��� ��!!� ( M e lanitta nigra ) te

fab a l i s )

Vanaf e ind j anuari t o t h a l f fe bruari be vond " k o l-rie t " gr o e p j e in de we i de n t e SAR .

3-1 :

• •

i s daar n o g waar­ t e m . 5-1 bev ond

( An ser anse r )

Q!!!!� _§E��� ( Anser

. •

�-ZW te SAR ( HAF)

co lumb i anu s )

2 1 11

M a art e n

l angs v i j ve r t j e

( PBS )

30-1 : 1 ad . 3 imm . ko lgans ( PES) 31 -1 : idem + 1 r i e t gans ( WAM M . Hen s ) 6-2 : 1 ad . 2 imm . ko lgans + r i e t gans + 9-2 : 1 ad . 3 imm . " " 1 1 -2 : 3 k o l + 2 riet ( BLH ) 1 4- 2 : 1 ad . 3 imm . ko l + 1 r i e t ( M . H e n s )

l e e sp l e z i e r ,

( N y c t i c orax nyc t i c orax )

1 ad .

'

!5 1�i!!� -���� ( Cygnus

' s voorm iddags 2 ad . e x . te SA H ( VSK ) e x . over trekk e nd te \V i j f�rnaal ( 'r . t'iarten s ) 6 7 s c h o l v e r s --? N te H u l d e n b e r g ( \'IA }' ) 42 e x . overtrekkenJ. te J<'l o r i v a l ( " " ) 31 e x . --+ N om 1 5u )O te WLS ( N ) ( Hl, H ) 7 7 e x . op trek t e O ve r i j s e ( PJ::S ) 1 ex . t e SAH ( ë.e r c;e C ar i o n ) 1 s cho l v e r te SAR ( F . Bri k é ) ' s m o r g e n s nog aanwe z i g a ldaar ( ? 0 0 ) , t e r, e n de m iddag w e g •

82�E�2�E 1-3:

het

ex.

e e n­

1

�n d i t

"' �!::'. �

h open

z i jn in d i t

A l va st

1

dat

zien

" t e l se i z oenen " verwerkt

g e n omen van j anuari t o t maar t . en er

om de

o p s lorpt

z e e r ve e l waurn e m inf,en van p i j lst aart ,

Z o a l s ge bruike l i j k van v o l l e d i g :

in d i t v e r s l a g en

• •

U z o u overdonderen met waarnem ingen �

2) Maart h e e f t

voge l s v a n de

Di j leva l l e i .

1

" '/' '

er

z i ch e e n gemengd


24-

25

waameffilfiaen Wat

Q2 i�Y�!!!'. ( Ciconia ciconia )

U h i e r in de k umende m i n u t e n ( s e cond e n •

• •

?)

26-3 :

onder

U lie f t a l l i ge o o g j e s zal l a t e 11 pas s e r e n is e e n bondi ge samenvat­

t in g van wat

e n h e t was d e

e r deze

winter

zoal

te

z i e n v i e l in de

mo e i t e .

And e rm a a l geen W d t e rv o ge l s voudige

reden

dat dit

teve e l t i j d

1)

immers w e e r e tt n s

mer é én i s ,

met

�mar ,

krakeend .

l at e n

t e g e n het

najaar

afge l o pen d r i e

zijn

t e rhalen .

zo ontbreken

o n s waarnemingen

z onerta l ing ,

• • •

maar de

��1���21 ��E 1-3: 7-3 :

1 5- 3 :

1 8- 3 : 22- j : 26- j :

28- 3 :

29- 3 :

24- 3 :

" e ende nmaand " num­

we

al de

Dit ons

er

gegevens van

v e r s lag de

overzicht nop; ve l e

datum

( Ph a l a c r o c orax carb o )

wat e r ­

he bben .

waarnemingen op­

i s bovendien verre

h e b ben we

ve e l

te

en

waarn e m i ngen van \V a l e n

b e k e n d v a n e idere e nd ,

juiste

smient

i s n o g maar een

begin •

s t ran d l e e uwerik ,

nog n i e t kunnen a ch­

in e e n popu l i e r

�!1� �- ���� 1 2-1 : 1 5 ex . Van 6-2 t e m .

te

SAR �

N om 1 4u00

( Cygn us cygn u s )

( 1 1 ad . 4 j uv . ) overv l i e ge n d --+2 ad . i n SAR-weides ( PES )

9-2 :

Het ad . ex . , dat vanaf 29-1 2- ' 86 o p NGB v e r b le e f BLH , BLG , M . H e n s ) . Van 3 - 1 genomen t o t 2-1 het z i ch op SA!I ( BLG , VZG , M . Hens ) .

(PES ,

9E� !:!'.�-Ei�!!2

2 5-2 : b

e x . in de we ide v o o r WLS ( N ) ( BLH ) rond 8 u 30 1 9 e x . --+ N te Heve r l e e -'l'erbank ( CO I ) 1 6 e x . - N t e SAR o m 1 7u 1 5 ( V�G , M . Hens ) 1 6-3 : ong . 5ü e x . -+ NO om 1 7u00 te Overi j s e ( P.ES ) 3-3 :

!5 21=-�!!_g!��c;� �

( An s e r a l b ifrons en

NKV

( WAF)

1 7-3 :

1

( Tadorna tadorna ) a' t e SAR op h e t

ijs

1 koppe l t e SAH ( PES )

( Bo t aurus st e l la r i s )

1 ex . te :.;AH : v l i e r;t v l ak voor d e h u t langs e n c;aat in de 60h o e k van de v i j ver n e e r ; verdw i j n t dade l i j k u i t z i cht ( BLH ) ,..."."..;".��· "

( PES ) ( 11 " )

'10 ex . -+ NW t e N e e r i j se ( VZG M . Hen s ) 6 e x . - N over Oud-He v e r l e e \1 BLG )

��E6��e� 1 7 -2 :

11

s pe c i e s )

( BLH )

���E!�-��� ��!!� ( M e lanitta nigra ) te

fab a l i s )

Vanaf e ind j anuari t o t h a l f fe bruari be vond " k o l-rie t " gr o e p j e in de we i de n t e SAR .

3-1 :

• •

i s daar n o g waar­ t e m . 5-1 bev ond

( An ser anse r )

Q!!!!� _§E��� ( Anser

. •

�-ZW te SAR ( HAF)

co lumb i anu s )

2 1 11

M a art e n

l angs v i j ve r t j e

( PBS )

30-1 : 1 ad . 3 imm . ko lgans ( PES) 31 -1 : idem + 1 r i e t gans ( WAM M . Hen s ) 6-2 : 1 ad . 2 imm . ko lgans + r i e t gans + 9-2 : 1 ad . 3 imm . " " 1 1 -2 : 3 k o l + 2 riet ( BLH ) 1 4- 2 : 1 ad . 3 imm . ko l + 1 r i e t ( M . H e n s )

l e e sp l e z i e r ,

( N y c t i c orax nyc t i c orax )

1 ad .

'

!5 1�i!!� -���� ( Cygnus

' s voorm iddags 2 ad . e x . te SA H ( VSK ) e x . over trekk e nd te \V i j f�rnaal ( 'r . t'iarten s ) 6 7 s c h o l v e r s --? N te H u l d e n b e r g ( \'IA }' ) 42 e x . overtrekkenJ. te J<'l o r i v a l ( " " ) 31 e x . --+ N om 1 5u )O te WLS ( N ) ( Hl, H ) 7 7 e x . op trek t e O ve r i j s e ( PJ::S ) 1 ex . t e SAH ( ë.e r c;e C ar i o n ) 1 s cho l v e r te SAR ( F . Bri k é ) ' s m o r g e n s nog aanwe z i g a ldaar ( ? 0 0 ) , t e r, e n de m iddag w e g •

82�E�2�E 1-3:

het

ex.

e e n­

1

�n d i t

"' �!::'. �

h open

z i jn in d i t

A l va st

1

dat

zien

" t e l se i z oenen " verwerkt

g e n omen van j anuari t o t maar t . en er

om de

o p s lorpt

z e e r ve e l waurn e m inf,en van p i j lst aart ,

Z o a l s ge bruike l i j k van v o l l e d i g :

in d i t v e r s l a g en

• •

U z o u overdonderen met waarnem ingen �

2) Maart h e e f t

voge l s v a n de

Di j leva l l e i .

1

" '/' '

er

z i ch e e n gemengd


2.6

21

.., �Egç!!!i��E ( Bu'c ephala clangula )

� 1��!'.� _!i�! ���i�f ( Circus cyane us )

1 7-2 : 1 rJ t e OHN ( BLH ) 3-3 : 1 ad . c:? te SAR ; vliegt o p o m 1 7u 1 0 ( VZG , M . Hens ) Van 5-3 tem . 1 0 - 3 : 1 imm . d" t e WLS (N ) (BLH) 1 4-3 : 1 e x . in � -kleed in LP ( V W )

Voor zover bekend z i jn er t otnogtoe geen aprilwaarnemingen , z odat de laat ste datum wordt : 29- 3 : 1 ex . in � -kleed t e SAR ( VZG , e a . ) 1 s namiddags 1 � te NKV ( PDB , CO I ) Verder z i jn er 1 3 januariwaarnemingen " 6 fe bruari " a " 1 2 maart

QE2�-���5��� (Mergua merganse r )

1 9 - 3 : 1 � te 22-3 : 1 if' te

SAR ( PES ) SAR ( \liAF )

Het aandee l ad . a' was het groot st in j anuari , n l . 30 , 8% . Voor de andere maanden bedroeg dit resp. 1 6 , 7 e n 8 , 3% De mee st e waarnemingen werden gedaan op het plateau Le efdaal-Ne e r i j se­ Bertem-Korbe e k D i j le .

� 2��!:j � (l'1ergus albe l lus )

2 � te SAR ; één hiervan vertrekt ' s avonds ( M . Hens , VZG ) Tot 1 8-3 wordt te SAR const ant 1 $! waargenomen (versch . wnrs ) Van 8-3 tem . 1 8- 3 eveneens 1 � te WLS ( N ) ( BLH , VZG )

Vo lgens AVES-bronnen ( M . Walravens , e a . ) , die de ze winter een studie hebbe n gemaakt over de overwinterende Blauwe kieken , zou het aan­ t a l overwinteraars in de stre e k ergens rond de 5 l iggen

'!/ 3-3 :

./ Y i����ç! ( Pandion haliaetus ) 26-3 :

' s avonds 1 e x . te

SA R ( ? 0 0 )

�!'.!!E!�_!'.2!!!'. ( M i lvus migrans )

J

2 5-3 : 1 e x . t e SAR ; om 1 3h 50 -+ N O , rond 1 4u45 �L.W ( FES )

E2ç!�_!'.2�!'. ( M i lvus milvu s )

1 1 -1 : 1 e x . boven Leuven ( J an L o o s ) 1 7-1 : 1 e x . � N W tussen Vos sem e n Le e fdaal ( BOS , Fr . Van lerberghe ) 9-2 : 1 e x . t e Over i j se ( PES ) 1 5- 3 : 1 ex . - NO te G e lrode-We zemaal ( V Z G )

E �iSE22!��l�� E� ( Bute o lagop us ) 1 7- 1 : 1 ex . zeer laag _,. Z t e Heverlee ( H EM ) .J

��Yi! ( A ccipi ter gent i l i s )

8-3 : 1 e x . t e H o l sbeek ( VZG ) 2 5-3 : 1 � te SAR boven de hut ( ? 0 0 ) 29- 3 : 1 e x . in holl endaa l ( 1 x gl imp ge zien , 2x aud . ) ( VHA )

�E�i��-�i�� �� �i �f ( Circus aerugino sus ) L.oals gewoon l i jk de eerste waarnemini:;en e ind maart . 1 7- 3 26-3 28-3 29-3

1 1 1 1

ad . i te Wink s e l e al cirke lend--+ W (BOS ) om 1 6u00 te SAR ( S . Carion ) ex . boven het rietve ld in de lloode Bemde ( Jan T it s ) ad . � t e SAR ( VZG )

• • •

....

ê !�.S!!!Y�l!:: (Falc o pereg rinu s ) 20- 3 : 1 e x . om 1 6u00 t e SAR ( WAJ!' )

ê� �ll�!::�� ( Falco co lumbarius )

3-1 : 1 � t e V e ltem ( BOS ) 31-1 1 1 e x . te SAR-we ide s ( HAF)

� 22�Y�1d!: ( Fa l c o subbute o ) 29-3: 1 ad . e x . t e SAR ( VZG , BOS ) D i t i s één van d e vroegste v oorj aarswaarneminr;en van de laat ste ) j aren ( in de streek althan s • • •

�E� �yQg�l ( Grus gru s ) 1 6-3 : ong . 8 0 e x . noordwaar t s trekkend omstreeks 1 6u00 t e W i j gmaal ( Tom Martens ) 6 e x . � ZW rond 1 1 u0ü te Overi j s e ( PES )

Q2� �E1�Y� �E ( Pluvialis apricaria ) 2 5-'1 22-3 2 9- 3

1 1 e x . o p een akker in het ve ld t e Winksele- Diependaal ( BO S ) 3 ex . t e Overi j se ( PBG ) 1 e x . � L.W te NGB ( ll . 1"orget , G . de Guchteneëre )

!�E�!�� ( 11r inga totanu s )

24- 3 : 1 t e GAH ( B . Por g e t , G . d e Gucht cneëre ) de Pm·kabdi j te Hever lee ( VL.G )

2 9- 3 : 1 ex . op e en afge l a t e n vi jver bij


2.6

21

.., �Egç!!!i��E ( Bu'c ephala clangula )

� 1��!'.� _!i�! ���i�f ( Circus cyane us )

1 7-2 : 1 rJ t e OHN ( BLH ) 3-3 : 1 ad . c:? te SAR ; vliegt o p o m 1 7u 1 0 ( VZG , M . Hens ) Van 5-3 tem . 1 0 - 3 : 1 imm . d" t e WLS (N ) (BLH) 1 4-3 : 1 e x . in � -kleed in LP ( V W )

Voor zover bekend z i jn er t otnogtoe geen aprilwaarnemingen , z odat de laat ste datum wordt : 29- 3 : 1 ex . in � -kleed t e SAR ( VZG , e a . ) 1 s namiddags 1 � te NKV ( PDB , CO I ) Verder z i jn er 1 3 januariwaarnemingen " 6 fe bruari " a " 1 2 maart

QE2�-���5��� (Mergua merganse r )

1 9 - 3 : 1 � te 22-3 : 1 if' te

SAR ( PES ) SAR ( \liAF )

Het aandee l ad . a' was het groot st in j anuari , n l . 30 , 8% . Voor de andere maanden bedroeg dit resp. 1 6 , 7 e n 8 , 3% De mee st e waarnemingen werden gedaan op het plateau Le efdaal-Ne e r i j se­ Bertem-Korbe e k D i j le .

� 2��!:j � (l'1ergus albe l lus )

2 � te SAR ; één hiervan vertrekt ' s avonds ( M . Hens , VZG ) Tot 1 8-3 wordt te SAR const ant 1 $! waargenomen (versch . wnrs ) Van 8-3 tem . 1 8- 3 eveneens 1 � te WLS ( N ) ( BLH , VZG )

Vo lgens AVES-bronnen ( M . Walravens , e a . ) , die de ze winter een studie hebbe n gemaakt over de overwinterende Blauwe kieken , zou het aan­ t a l overwinteraars in de stre e k ergens rond de 5 l iggen

'!/ 3-3 :

./ Y i����ç! ( Pandion haliaetus ) 26-3 :

' s avonds 1 e x . te

SA R ( ? 0 0 )

�!'.!!E!�_!'.2!!!'. ( M i lvus migrans )

J

2 5-3 : 1 e x . t e SAR ; om 1 3h 50 -+ N O , rond 1 4u45 �L.W ( FES )

E2ç!�_!'.2�!'. ( M i lvus milvu s )

1 1 -1 : 1 e x . boven Leuven ( J an L o o s ) 1 7-1 : 1 e x . � N W tussen Vos sem e n Le e fdaal ( BOS , Fr . Van lerberghe ) 9-2 : 1 e x . t e Over i j se ( PES ) 1 5- 3 : 1 ex . - NO te G e lrode-We zemaal ( V Z G )

E �iSE22!��l�� E� ( Bute o lagop us ) 1 7- 1 : 1 ex . zeer laag _,. Z t e Heverlee ( H EM ) .J

��Yi! ( A ccipi ter gent i l i s )

8-3 : 1 e x . t e H o l sbeek ( VZG ) 2 5-3 : 1 � te SAR boven de hut ( ? 0 0 ) 29- 3 : 1 e x . in holl endaa l ( 1 x gl imp ge zien , 2x aud . ) ( VHA )

�E�i��-�i�� �� �i �f ( Circus aerugino sus ) L.oals gewoon l i jk de eerste waarnemini:;en e ind maart . 1 7- 3 26-3 28-3 29-3

1 1 1 1

ad . i te Wink s e l e al cirke lend--+ W (BOS ) om 1 6u00 te SAR ( S . Carion ) ex . boven het rietve ld in de lloode Bemde ( Jan T it s ) ad . � t e SAR ( VZG )

• • •

....

ê !�.S!!!Y�l!:: (Falc o pereg rinu s ) 20- 3 : 1 e x . om 1 6u00 t e SAR ( WAJ!' )

ê� �ll�!::�� ( Falco co lumbarius )

3-1 : 1 � t e V e ltem ( BOS ) 31-1 1 1 e x . te SAR-we ide s ( HAF)

� 22�Y�1d!: ( Fa l c o subbute o ) 29-3: 1 ad . e x . t e SAR ( VZG , BOS ) D i t i s één van d e vroegste v oorj aarswaarneminr;en van de laat ste ) j aren ( in de streek althan s • • •

�E� �yQg�l ( Grus gru s ) 1 6-3 : ong . 8 0 e x . noordwaar t s trekkend omstreeks 1 6u00 t e W i j gmaal ( Tom Martens ) 6 e x . � ZW rond 1 1 u0ü te Overi j s e ( PES )

Q2� �E1�Y� �E ( Pluvialis apricaria ) 2 5-'1 22-3 2 9- 3

1 1 e x . o p een akker in het ve ld t e Winksele- Diependaal ( BO S ) 3 ex . t e Overi j se ( PBG ) 1 e x . � L.W te NGB ( ll . 1"orget , G . de Guchteneëre )

!�E�!�� ( 11r inga totanu s )

24- 3 : 1 t e GAH ( B . Por g e t , G . d e Gucht cneëre ) de Pm·kabdi j te Hever lee ( VL.G )

2 9- 3 : 1 ex . op e en afge l a t e n vi jver bij


28 v

��1 E

./

1

1 1 -3 :

7

ex.

overv l i e gend

( V6 G )

Na half maart m e e r sporadisch , maar t o ch nog gerege ld kleine aan­ t allen waargenomen , o a . 28 en 29- 3 : 1 o te K e s s e l-Lo ( VZG )

( Limosa l imo sa ) e x . in vo cht ige we i te H o l s b e e k ( VZG ) e x . op de gro t e v i j ve r te Florival ( BLG , 2 b a l t sende ex . in de Doode Bemde ( PDB )

.../' ��!�E§��E

BLll ,

( Ga l l inago g a l l inago )

Sporadisch opgemerkt aldaar ( PDB )

���!�_2E���! 6-3 :

te BAH

1

29- 3 :

te

NK V .

Gro o t s t e

c oncentratie

WAF )

op 2 4- 1 :

'

ex .

I����g� 1

te

17

ex .

( Dry o c opus mar t iu s )

h e e rdaalwoud

�!!�!��!���ê�j�

( C ardue l i s hornemann i )

4-1 : 1 ex te Heverl ee ( HEM )

./ �!:�� ����

( Loxia curviro s t r a )

( HEM ) . Vanaf e ind Nageno eg afw e z i g t o t e ind j anuari t e Heverl ee o ok talrijk in j anuari gerege l d weer e nkele a ldaar . Eind januari Meerdaalwoud ( PDB ) . min . 5 ex . t e SJW-Sa vene l ( BLH ) 8-3 : aud . aan de Weert s e Dre e f te Me erdaal (BLH) 6- 3 :

1 e x . aud . t e SJW-Savene l ( llLH ) 1

Tot be gin maart zeer omvangri jke invas ie ; wordt dan zowat overal waargenomen . Grootste concentrat ie s : 1 5- 1 : m in . 200 samen t e Heverlee (HEM ) 2 2- 2 : ong. 250 e x . te Gelrode ( VZ G )

2 e x . overtrekkend te NK V ( PDB ) 1 te SAR naar N ( V L.G , 13 . Forge t , G . de Gu chteneëre )

1 0u00 1 2u45 1 6u00

Q� !!�

. 8- 3 :

QE2!�-����!j� ( Cardue lis f lammea flammea)

( Nume nius ' arqua tus )

29-3 :

( VZG )

Ook in april nog e nke le waarneminge n . ( A l c e d o atthi s )

* * * * *

De derde stre nge win t e r o p r i j h e e f t e r voor ge z orgd dat e r nu n o g minder rondv l i e ge n • • •

1 e x . t e WLS o p de Di j le achter de "Boerenb ond " ( J3LH ) 6-3 : 1 e x . te SJW-öavene l ( BLH ) 8- 3 : 1 te NGB ( JVT ) 1 4- 3 : 1 e x . te OHN ( l:lLG , W.t:J ) 1 8 - 3 : 1 t e WLS ( :6 ) ( l3L H ) 24- 3 : 1 t e N K V ( H . l�orge t , G. de Gu chtene ëre ) 26- 3 : 1 te i.iAR ( ? 0 0 )

A l le waarn e minge n :

J �!:!!�E��� E 31-1 :

26-1 :

( Anthus

49 ex .

o p d e s laapplaat s t e NKV

.J

ong .

�� �E!��E

25

januari

�!:!:! !�!:

op de

5 à

s l aapplaats te

M.

He ns )

10 ex .

NKV

1

Ó i n onze 1 !f aan de

op de

afge laten

8-2 : 21 e x . te Overi j s e ( FES ) 9 - 2 : 2 e x . te uve ri j se ( PES )

G e e r t B leys

WAF

c

Herwig

WAM

Marc Walrave n s

=

Steven Bou i l lon

WEJ

Jan We l l e k e n s

=

Dirk

Blockx

}'rans Walt e ru s

Costrop =

Franç o i s H a l o t

SAR

HEM

"

Marc Herremans

NKV

JVT

c

Joost

NGB

" N e e r i j s e G r o t e Bron

c

P i e t De be cker

OHN

=

Oud-He v e r l e e N oord Oud-He v e r l e e

FES

( PDB )

c

PDB

( HEM )

t u in t e H o l s b e e k ( BLH ) Weert se Dre e f in M e e rdaalwoud

( Cardue l i s f laviro s t r i s )

BLG BLH BO S HAF

( Sy lvia atricapi l la )

2 2 e n 23-1 : Eind

ex .

)

( WAM ,

Q ��E���!�-�!��E!��g�� :

CO I

s p in o l e t t a spino le t t a )

E ind januari/be gin f e b ruari c o n s t ant vi jver t e O H Z ( BLH , M . Hens , BOS , • • • 22- 3 :

29

Vantrappen

St-Agat h a Rode N e er i j s e K liniek v i j v e r s

=

S t éphan Peten

OHZ

=

VBA

=

André Verboven

WLS ( N )

" W i l s e le

No ord

VSK

=

Kr i s Van Scharen

WLS ( Z )

=

Zuid

LP

"' L e o po lds park

V:6G "' Gert

Vand e zande

Wi lse l e

luid

-

"


28 v

��1 E

./

1

1 1 -3 :

7

ex.

overv l i e gend

( V6 G )

Na half maart m e e r sporadisch , maar t o ch nog gerege ld kleine aan­ t allen waargenomen , o a . 28 en 29- 3 : 1 o te K e s s e l-Lo ( VZG )

( Limosa l imo sa ) e x . in vo cht ige we i te H o l s b e e k ( VZG ) e x . op de gro t e v i j ve r te Florival ( BLG , 2 b a l t sende ex . in de Doode Bemde ( PDB )

.../' ��!�E§��E

BLll ,

( Ga l l inago g a l l inago )

Sporadisch opgemerkt aldaar ( PDB )

���!�_2E���! 6-3 :

te BAH

1

29- 3 :

te

NK V .

Gro o t s t e

c oncentratie

WAF )

op 2 4- 1 :

'

ex .

I����g� 1

te

17

ex .

( Dry o c opus mar t iu s )

h e e rdaalwoud

�!!�!��!���ê�j�

( C ardue l i s hornemann i )

4-1 : 1 ex te Heverl ee ( HEM )

./ �!:�� ����

( Loxia curviro s t r a )

( HEM ) . Vanaf e ind Nageno eg afw e z i g t o t e ind j anuari t e Heverl ee o ok talrijk in j anuari gerege l d weer e nkele a ldaar . Eind januari Meerdaalwoud ( PDB ) . min . 5 ex . t e SJW-Sa vene l ( BLH ) 8-3 : aud . aan de Weert s e Dre e f te Me erdaal (BLH) 6- 3 :

1 e x . aud . t e SJW-Savene l ( llLH ) 1

Tot be gin maart zeer omvangri jke invas ie ; wordt dan zowat overal waargenomen . Grootste concentrat ie s : 1 5- 1 : m in . 200 samen t e Heverlee (HEM ) 2 2- 2 : ong. 250 e x . te Gelrode ( VZ G )

2 e x . overtrekkend te NK V ( PDB ) 1 te SAR naar N ( V L.G , 13 . Forge t , G . de Gu chteneëre )

1 0u00 1 2u45 1 6u00

Q� !!�

. 8- 3 :

QE2!�-����!j� ( Cardue lis f lammea flammea)

( Nume nius ' arqua tus )

29-3 :

( VZG )

Ook in april nog e nke le waarneminge n . ( A l c e d o atthi s )

* * * * *

De derde stre nge win t e r o p r i j h e e f t e r voor ge z orgd dat e r nu n o g minder rondv l i e ge n • • •

1 e x . t e WLS o p de Di j le achter de "Boerenb ond " ( J3LH ) 6-3 : 1 e x . te SJW-öavene l ( BLH ) 8- 3 : 1 te NGB ( JVT ) 1 4- 3 : 1 e x . te OHN ( l:lLG , W.t:J ) 1 8 - 3 : 1 t e WLS ( :6 ) ( l3L H ) 24- 3 : 1 t e N K V ( H . l�orge t , G. de Gu chtene ëre ) 26- 3 : 1 te i.iAR ( ? 0 0 )

A l le waarn e minge n :

J �!:!!�E��� E 31-1 :

26-1 :

( Anthus

49 ex .

o p d e s laapplaat s t e NKV

.J

ong .

�� �E!��E

25

januari

�!:!:! !�!:

op de

5 à

s l aapplaats te

M.

He ns )

10 ex .

NKV

1

Ó i n onze 1 !f aan de

op de

afge laten

8-2 : 21 e x . te Overi j s e ( FES ) 9 - 2 : 2 e x . te uve ri j se ( PES )

G e e r t B leys

WAF

c

Herwig

WAM

Marc Walrave n s

=

Steven Bou i l lon

WEJ

Jan We l l e k e n s

=

Dirk

Blockx

}'rans Walt e ru s

Costrop =

Franç o i s H a l o t

SAR

HEM

"

Marc Herremans

NKV

JVT

c

Joost

NGB

" N e e r i j s e G r o t e Bron

c

P i e t De be cker

OHN

=

Oud-He v e r l e e N oord Oud-He v e r l e e

FES

( PDB )

c

PDB

( HEM )

t u in t e H o l s b e e k ( BLH ) Weert se Dre e f in M e e rdaalwoud

( Cardue l i s f laviro s t r i s )

BLG BLH BO S HAF

( Sy lvia atricapi l la )

2 2 e n 23-1 : Eind

ex .

)

( WAM ,

Q ��E���!�-�!��E!��g�� :

CO I

s p in o l e t t a spino le t t a )

E ind januari/be gin f e b ruari c o n s t ant vi jver t e O H Z ( BLH , M . Hens , BOS , • • • 22- 3 :

29

Vantrappen

St-Agat h a Rode N e er i j s e K liniek v i j v e r s

=

S t éphan Peten

OHZ

=

VBA

=

André Verboven

WLS ( N )

" W i l s e le

No ord

VSK

=

Kr i s Van Scharen

WLS ( Z )

=

Zuid

LP

"' L e o po lds park

V:6G "' Gert

Vand e zande

Wi lse l e

luid

-

"


'1:--

3

-------- -

Ka1er1-aer--

31

-·---

za 1 6-5- ' 87 :

\'leeral een brede waaier aktivitei ten . Er z a l er t o ch we l één

· z i jn

die j e b e v a lt

• • •

1 3u 30 Station Leuven , hoek Po st met d e f i e t s

( Do n Bo sc o ,

kan j e a l t i j d tere cht b i j de tochtverant­

Verantwoorde l i jke :

Free k Vanlerberghe

Kortri j k . Voor meer informati e : zie extra-Valle i 1 /87 .

zo 1 7- 5- ' 87 :

zo 3-5- ' 87 Vergadering in

ileverle ti ) ; ingang " p o li t ie " .

Allen op post 1

lee Allen daarhe en •

in Meerdaalwoud samen m e t afde l ing Bru s �e l-Oost .

en

z a 23- 5- ' 87 :

Ai"spraak : 9u1 5 Station Leuven , hoek Po s t met de f ie t s plateau kunt ge immers heel ver zien

Le iding : Maar t en Hens (01 6/200667 )

• • •

Dagtocht naar de Limburgse

Be lgië te vinden .

)

mat ie : zie e lders in d e z e V a l l e i

'

�,>:[� 1� c:� � i

� Rocrw&él.

.

-.- �

N.:3 [&j GIRl<EL IK ()()vEl\l ?ROO I" . Ml\ "1

JAGEN) 1

ROOFVOCréL.S �té."I OP V.l\DjES ..

""'. �/-S.,-� ;. "- I \ t'' '

.l'f!-'1

j

y-

'

�L:.. ·. ': ·

"

_ ... ....

'

.

denne­

• •

In ae voormiddag pr o ber en we de laat ste Orto lanen van

wenstraat 6 t e K e s s e l-Lo . Voor a l l e prak t i s che inf or-

!

Kempen , georganiseerd door

de WA ( •Wie lewaal afd . Le uv e n ) . Een tocht door

A f spraak :

8u00 Stat ion Leuven

Le id ing : André Verboven

z o 24-5- ' 87 :

. JJ�

( 0 1 6/ 2381 84 )

BIRDWATCH EUROPE '87

We verwachten e e n massale o pkomst !

i

! !

: Gro te MILIEU.BEURS in he t Don Bo sco-:i.nstituut , �walu-

zo 1 7-5- ' 87

1

• •

boasen , over he ide en langs vennen •

1 0u00 Kerk Vossem met d e fie t s

Meebrenge n : " boke s e n zui p " , verreki jker ( vanop het

Aarschot

• • •

Informatie : Dirk Costrop , Egenhovenweg 5 1 / 3 1 t e Hever­

• • •

Fie t s t ocht do orheen de D i j leva l le i , over he t p la t e au

9-5- ' 87

1 4u'I O Station

Originele spandoeken zijn gewenst

A f s praak ; 20u00

Programma : k a lender , De Valle i , pie p ,

1 4u30 Grote Markt te Aar schot

Voorver zame lp laat s JNM :

het Infocentrum van " De Vri enden " , Wa­

v e r s e b aan ( gemeentehu i s

z a 9- 5- ' 87

TGV-Be toging te Aarschot Off i c i e l e afspraak :

8-5- ' 87

tem.

( 0 1 6/253243 )

de M i l ieube ur s .

" Combi-driedaagse " in de Di j levalle i samen met JNM­

1 -5- ' 87

tem .

za

Zwaluwenstraat

te K e s se l-Lo ) ; f i e t s nie t noodzake l i j k Na de wand e l ing is er een be zoek aan

vr

in he t

Afspraak :

1 4u00 M i l ieubeurs

woorde li jke . vr

)

t e Ke s se l-Lo ( Tr o l ieberg , Hottat , de M i l ieubeur s .

?!

Voor moer i n f o rm atie

• • •

Wande ling kader van

Internationale voge lki j kdag of " Birdwatcll. Europe Day " . De

bedoe l ing h i ervan is het grote pub l iek te laten ken­

ni smaken met het o bserveren

van

voge l s

in de natuur

t i jdens s p e c i aa l h iervoor o pge zette excur s ie s .

I n he t Leuvense z i jn e r zo ' n 5-ta l die dag

keuze

* Di j levalle i Marc

• • •

te Oud-He verlee ( OHZ , OHN , weide s ,

Herreman s .

Afspraak : 9u00 Stat ion Oud-He ve r le e

Aan U de

• • •

)

o lv .


'1:--

3

-------- -

Ka1er1-aer--

31

-·---

za 1 6-5- ' 87 :

\'leeral een brede waaier aktivitei ten . Er z a l er t o ch we l één

· z i jn

die j e b e v a lt

• • •

1 3u 30 Station Leuven , hoek Po st met d e f i e t s

( Do n Bo sc o ,

kan j e a l t i j d tere cht b i j de tochtverant­

Verantwoorde l i jke :

Free k Vanlerberghe

Kortri j k . Voor meer informati e : zie extra-Valle i 1 /87 .

zo 1 7- 5- ' 87 :

zo 3-5- ' 87 Vergadering in

ileverle ti ) ; ingang " p o li t ie " .

Allen op post 1

lee Allen daarhe en •

in Meerdaalwoud samen m e t afde l ing Bru s �e l-Oost .

en

z a 23- 5- ' 87 :

Ai"spraak : 9u1 5 Station Leuven , hoek Po s t met de f ie t s plateau kunt ge immers heel ver zien

Le iding : Maar t en Hens (01 6/200667 )

• • •

Dagtocht naar de Limburgse

Be lgië te vinden .

)

mat ie : zie e lders in d e z e V a l l e i

'

�,>:[� 1� c:� � i

� Rocrw&él.

.

-.- �

N.:3 [&j GIRl<EL IK ()()vEl\l ?ROO I" . Ml\ "1

JAGEN) 1

ROOFVOCréL.S �té."I OP V.l\DjES ..

""'. �/-S.,-� ;. "- I \ t'' '

.l'f!-'1

j

y-

'

�L:.. ·. ': ·

"

_ ... ....

'

.

denne­

• •

In ae voormiddag pr o ber en we de laat ste Orto lanen van

wenstraat 6 t e K e s s e l-Lo . Voor a l l e prak t i s che inf or-

!

Kempen , georganiseerd door

de WA ( •Wie lewaal afd . Le uv e n ) . Een tocht door

A f spraak :

8u00 Stat ion Leuven

Le id ing : André Verboven

z o 24-5- ' 87 :

. JJ�

( 0 1 6/ 2381 84 )

BIRDWATCH EUROPE '87

We verwachten e e n massale o pkomst !

i

! !

: Gro te MILIEU.BEURS in he t Don Bo sco-:i.nstituut , �walu-

zo 1 7-5- ' 87

1

• •

boasen , over he ide en langs vennen •

1 0u00 Kerk Vossem met d e fie t s

Meebrenge n : " boke s e n zui p " , verreki jker ( vanop het

Aarschot

• • •

Informatie : Dirk Costrop , Egenhovenweg 5 1 / 3 1 t e Hever­

• • •

Fie t s t ocht do orheen de D i j leva l le i , over he t p la t e au

9-5- ' 87

1 4u'I O Station

Originele spandoeken zijn gewenst

A f s praak ; 20u00

Programma : k a lender , De Valle i , pie p ,

1 4u30 Grote Markt te Aar schot

Voorver zame lp laat s JNM :

het Infocentrum van " De Vri enden " , Wa­

v e r s e b aan ( gemeentehu i s

z a 9- 5- ' 87

TGV-Be toging te Aarschot Off i c i e l e afspraak :

8-5- ' 87

tem.

( 0 1 6/253243 )

de M i l ieube ur s .

" Combi-driedaagse " in de Di j levalle i samen met JNM­

1 -5- ' 87

tem .

za

Zwaluwenstraat

te K e s se l-Lo ) ; f i e t s nie t noodzake l i j k Na de wand e l ing is er een be zoek aan

vr

in he t

Afspraak :

1 4u00 M i l ieubeurs

woorde li jke . vr

)

t e Ke s se l-Lo ( Tr o l ieberg , Hottat , de M i l ieubeur s .

?!

Voor moer i n f o rm atie

• • •

Wande ling kader van

Internationale voge lki j kdag of " Birdwatcll. Europe Day " . De

bedoe l ing h i ervan is het grote pub l iek te laten ken­

ni smaken met het o bserveren

van

voge l s

in de natuur

t i jdens s p e c i aa l h iervoor o pge zette excur s ie s .

I n he t Leuvense z i jn e r zo ' n 5-ta l die dag

keuze

* Di j levalle i Marc

• • •

te Oud-He verlee ( OHZ , OHN , weide s ,

Herreman s .

Afspraak : 9u00 Stat ion Oud-He ve r le e

Aan U de

• • •

)

o lv .


32

* io e t Water ( v i j v er s , Me erdaalwoud ,

• • •

� . \TJ\J"l�J�

) olv . Andr6 V o r ­

boven . Afspraak : 9u00 ioet Water , Spaans Dak * Do o de Bemde o l v . Maarten Hen s Afspraak : 9u00 ingang R e s t aurant-Kastee l , Kape lstraaL te N e e r i j se * Do o d e Bemde olv . André Verboven Afspraak : 1 5u00 ingang R e s t aurant-Kast e e l , Kape l 1J L 1·0.1 l l. te N e eri j se *Ho lsbeek ( De Zicht , Wingeva l le i ,

• • •

1

DRI E M A A N DE L IJKS

KO N TA K T B L A D JN M - LEUVEN 148 J A A R G A N G N ° 2 APR - JULI '87

) o lv . HerwiK

B lockx ; spe c iaal voor het "nachtegale n c on cert " Af spraak : 20u30 Kerk St-Maurus te H o l s b e e k

Alle excursie s z i j n v o e t t o chten . Verde r dien jo te brenge n : aan�epaste k l e d ing ( evt . l aarzen ) , ki jker ,

mn

v u 1 · r11 -

• • •

za 27-6- ' 87 : Vergadering in het infocentrum van de VHBMW

-�

Afspraak : 20h00 Dee lgemeentehuis Heve r l e e , Wave r11t1-

_,

baan Aanslui t end :

" Na-exaruens-ontstre s s ings-ge z e l J ig- l>11 ll­

/�......_

. - -=-----:: c:=:.. -;:/

b e lt o cht 11 in Egenhovenb o s . Afspraak voor evt . t e laatkomer s : 21 u30 Brug Dl j l o , Ce le s t i jnen lo.nn I n l i cht ingen : Maarten H e n s ( 0 1 6/200667 )

za 1 1 -7- ' 87 : Werkkamp in de Doode Bemde tem .

vr 1 7-7- ' 87

Voor me er informat ie : z i e kampeneuglena I n lichtingen : Ste faan Dondeyne ( 0 1 6/250869 )

,,,,<J,, i!""'-{.Jf;i-

� - ..,., ,. ,� ·. .· i" 6\ 1� · � ' � - . �.L h.

·+ · /: � �' .r �;lr,� �\\!1 ' '·· :.- 1 lrfil -l )} . �· A

·' ,

•"

'

1

l!!!l

...

Maarten Hens ; Sint-Jansbergseatcenwe g 79 3030 Heverlee Gert Vande zande ; P . K . Ee ck,e l ae rslaan 5 3200 Ke sse l-Lo Maart en Hens

..

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.