De Vallei Oktober 1986

Page 1

3'

za 22-1 1

J)I� l�ll"1"1�1

Voettocht door de Dij levallei van Gastuche tot Oud­ Heverlee . �eebrengen : laarzen, verrekijker, lunchpakket Afspraak: 8h40 Station Leuven, hoek Post

D R I E M A A NDE L I J K S

l�ijs: c a . 1 30 fr . voor de trein Verantwoorde lijke : l•'.aart en Hens (016/200667 ) zo 7-1 2

J N M - LEU VEN 11e J A A R G A N G N ° 4 OKT DEC '86

-

Werkdng in de Doodc llcmde zie 1 6- 1 1

Gariield

door Jim Davi s

/fLS IK N// EClir q9.c:t:>F IN/7 /J::: �E4-' Ya1EL B&v,.:W,,_,k_.11< '181 ""JI"" P�SL-9_.,,,,,, ev EL:;-1Tn1�

K O N TA K T B L A D

l

� 0

za 20-1 2 : Onder voorbehoud

• • •

Dagtocht met de \•;agen naar B lokkersdi jk en Ant wer­ pen Linkeroever . Om het vervoer te reEe len best op voorhand contact opnemen met Dirk Costrop zo 21-1 2

• • •

Tocht in de omv,eving van Hol sbeek Afspraak: Station Leuven, hoek Jast 9h00 ( m e t de fiet s ) Kerk Holsbeek: 9h4 5 Contactpersoon : Herwig Blockx (016/448837 )

vr 26- 1 2

Congre s te St-Stevens-Woluwe

t/m

Voor meer informatie: zie Eug lena

m a 29- 1 2

Allen daarheen

vr 2-1

Be stuursvergadering in h e t dee lgeme entehuis van He­

• • •

?!

verlee, In focentrum VllBMW, ine;ang " Po l it ie " Afspraak: 20h00 a ldaar Ook de Vallei zal hier uitgeraapt worden.

l

' 1/

1

ll."· : Ma<:Jrten Hens ; Sint-Jan sberr;ste enweg 79 red.: Gert Vandezande ; P . K. Eeckelaer sl aan 5 Moarten Hens

3030 Heverlee 3200 K e s s e l -Lo


:.

\100&WOO&D

(zal kort zijn deze keer

• • •

)

INHOUD

Voorwoord: 2 JNM-pag. : 4

Verslagen: 5 - 10

Hallo allemaal,

Uit de krant: 11 - 1 3 Hier zijn we weer met een nieuwe editie van je afdelings­ blaadje . Wel weer een beetje te laat

• • •

maar ja, nobody's

De redactie heeft weer eens uitermate haar best gedaan om dit alles om te vormen tot een aangenaam leesbaar geheel . Heb je • • •

Altijd welkom 1

Al bij al belooft het een tof nuj1rnr te worJcn met excursies, de pannekoekennamiddag, het nazofe,

• • •

Bunzin�,

VSO

bij uitstek: 15 - 21

Determinatie bij roofvo�eltrek : 22 - 23

perfect (begin van het schooljaar, weet je we)) .

kritiek

Betoeing TGV : 14

ean

11111�1;11

zodat wij

hopen jullie allemaal eens terug te zien op een of andere

Waarnemine;en : 2 5 Kalender : 34

-

-

33

36

*Tekeningen• Voorpag . , 18, 24, 33 : Herwig Blockx Pag . 3: A.R. Den Held

tocht . Groe(n)tjes, Uw 2 dienaars, Gert

en

MaurLcn

Pag. 5, 6, 27, 28, 29, 30: Bru­

no Callebaut

:Fag. 21 : Pierre Déom Pag . 26: Marc Walravens

Werkten mee aan dit nummer :

===========c==============�

Dirk Costrop en zij die hun waarnemingen binnenstuurden .

Garfield

v/wr_ Jt<J � ��)L

door Jim Davis

M'�

-


:.

\100&WOO&D

(zal kort zijn deze keer

• • •

)

INHOUD

Voorwoord: 2 JNM-pag. : 4

Verslagen: 5 - 10

Hallo allemaal,

Uit de krant: 11 - 1 3 Hier zijn we weer met een nieuwe editie van je afdelings­ blaadje . Wel weer een beetje te laat

• • •

maar ja, nobody's

De redactie heeft weer eens uitermate haar best gedaan om dit alles om te vormen tot een aangenaam leesbaar geheel . Heb je • • •

Altijd welkom 1

Al bij al belooft het een tof nuj1rnr te worJcn met excursies, de pannekoekennamiddag, het nazofe,

• • •

Bunzin�,

VSO

bij uitstek: 15 - 21

Determinatie bij roofvo�eltrek : 22 - 23

perfect (begin van het schooljaar, weet je we)) .

kritiek

Betoeing TGV : 14

ean

11111�1;11

zodat wij

hopen jullie allemaal eens terug te zien op een of andere

Waarnemine;en : 2 5 Kalender : 34

-

-

33

36

*Tekeningen• Voorpag . , 18, 24, 33 : Herwig Blockx Pag . 3: A.R. Den Held

tocht . Groe(n)tjes, Uw 2 dienaars, Gert

en

MaurLcn

Pag. 5, 6, 27, 28, 29, 30: Bru­

no Callebaut

:Fag. 21 : Pierre Déom Pag . 26: Marc Walravens

Werkten mee aan dit nummer :

===========c==============�

Dirk Costrop en zij die hun waarnemingen binnenstuurden .

Garfield

v/wr_ Jt<J � ��)L

door Jim Davis

M'�

-


't

VERSLAGEN

0

JNI'i staat voor de Jeugdbond voor

Natuurstudie en Milieubescher­

ming. De JN�i staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 die ge�nte­ resseerd

zijn in natuur en milieu.

In Vlaanderen zijn er een 40-tal afdelingen met in totaal meer dan 1500 leden. Er wordt jou een uitgebreid programma van excur­ sies, acties

en kampen

geboden waar zowel natuurstudie, natuur­

beleving en milieubescherming (natuurbeheer, Bovendien zijn er

nog

• • •

) aan bod komen.

de verschillende werkgroepen

Vallei" (4x per juor)

Het Bondssecretariaat is r,evestir,d in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent tel: (091)/234781 Lid word je door: 400 fr. (r,ewoon lid) 150 fr. (bijlid)

500 fr. (steunlid: ouder dan 25)

op rek.nr. 737-426)074-64 van JNM vzw. op bo­ venstaand adres, met vermeldint, van r,eboortedatum. Profiteer nu van de speciale pro mot i e a c t ie om je lid te m:ikcn

. • •

1986 lid maakt, wordt meteen ook lid in

'87 (16 maanden voor de prijs van 12). Schud dus meteen al je

vrienden

�i endinnen

wakker en wijs ze op deze prachtkans. De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79 3030 Heverlee-Leuven tel: (016)/200667 Tot op één van de activiteiten

• • •

zande,

Bouillon,

Lieve De Vis, Johan

da

Als lid van afdeling Leuven ontvane; je het nationaal tijdschrift

sept.

Gert Van

Peter

• • •

"Euglena" (min. 8x per jaar) en het afdelinr;stijdschrift "Ue

Wie zich vanaf

:c.'� "' � \ -,. ��r§!��-��§���E§Y�r����ri�g_g�-��g� ...>1 � � f� �����i5�::!: Tom �:artens, de �i��� Van Leuven, Steven En

Cammaer,

Ger-

Dirk Costrop.

over wat danr nu allemaal gepraat (gezeverd ?)

K�!����!:

Nysten,

is •

• •

De kalender van oktober tot begin janua ri, met als belangrijk­ ste activiteiten: - Informatieavond (over JNM) tijdens het nationaal propagandaweekend. Jony zal de kranten en vrije radio's verwittigen. Alle leden �aken hier best zoveel mogel ijk reclame rond. - Provinciale tocht naar de Hoge Venen . - Fnnnekoekennamiddag bij Gerda in Loven joel met daaraan gekoppeld een bestuursverkie­ zing. Gerda zoekt pannekoekenbakkers. - Allerlei tochten.

!2'.�r�����= Gert, Tom en �iaarten houden een infomiddag in het college van Haasrode met dia's en wandeling. 0nrnen met Jan J·rimo zal ook propaganda in andere scholen ge­ voerd worden. Ondergetekende maakte een ontwerp voor een propagandafolder voor afdeling Leuven. Het ontwerp werd goedg ekeurd. Het aan­ tal exemplaren waarop de folder gecopieerd zal worden, wordt bepaald nadat ik Jan Primo heb gecontacte erd.

�!!:!��!��= Vrij

goed:

ca. 12 . 000

fr.

in

kas

Verder worden nog verwacht: 6000 fr.

subsidies van de

stad


't

VERSLAGEN

0

JNI'i staat voor de Jeugdbond voor

Natuurstudie en Milieubescher­

ming. De JN�i staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 die ge�nte­ resseerd

zijn in natuur en milieu.

In Vlaanderen zijn er een 40-tal afdelingen met in totaal meer dan 1500 leden. Er wordt jou een uitgebreid programma van excur­ sies, acties

en kampen

geboden waar zowel natuurstudie, natuur­

beleving en milieubescherming (natuurbeheer, Bovendien zijn er

nog

• • •

) aan bod komen.

de verschillende werkgroepen

Vallei" (4x per juor)

Het Bondssecretariaat is r,evestir,d in de Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent tel: (091)/234781 Lid word je door: 400 fr. (r,ewoon lid) 150 fr. (bijlid)

500 fr. (steunlid: ouder dan 25)

op rek.nr. 737-426)074-64 van JNM vzw. op bo­ venstaand adres, met vermeldint, van r,eboortedatum. Profiteer nu van de speciale pro mot i e a c t ie om je lid te m:ikcn

. • •

1986 lid maakt, wordt meteen ook lid in

'87 (16 maanden voor de prijs van 12). Schud dus meteen al je

vrienden

�i endinnen

wakker en wijs ze op deze prachtkans. De contactpersoon voor afdeling Leuven is: Maarten Hens St-Jansbergsteenweg 79 3030 Heverlee-Leuven tel: (016)/200667 Tot op één van de activiteiten

• • •

zande,

Bouillon,

Lieve De Vis, Johan

da

Als lid van afdeling Leuven ontvane; je het nationaal tijdschrift

sept.

Gert Van

Peter

• • •

"Euglena" (min. 8x per jaar) en het afdelinr;stijdschrift "Ue

Wie zich vanaf

:c.'� "' � \ -,. ��r§!��-��§���E§Y�r����ri�g_g�-��g� ...>1 � � f� �����i5�::!: Tom �:artens, de �i��� Van Leuven, Steven En

Cammaer,

Ger-

Dirk Costrop.

over wat danr nu allemaal gepraat (gezeverd ?)

K�!����!:

Nysten,

is •

• •

De kalender van oktober tot begin janua ri, met als belangrijk­ ste activiteiten: - Informatieavond (over JNM) tijdens het nationaal propagandaweekend. Jony zal de kranten en vrije radio's verwittigen. Alle leden �aken hier best zoveel mogel ijk reclame rond. - Provinciale tocht naar de Hoge Venen . - Fnnnekoekennamiddag bij Gerda in Loven joel met daaraan gekoppeld een bestuursverkie­ zing. Gerda zoekt pannekoekenbakkers. - Allerlei tochten.

!2'.�r�����= Gert, Tom en �iaarten houden een infomiddag in het college van Haasrode met dia's en wandeling. 0nrnen met Jan J·rimo zal ook propaganda in andere scholen ge­ voerd worden. Ondergetekende maakte een ontwerp voor een propagandafolder voor afdeling Leuven. Het ontwerp werd goedg ekeurd. Het aan­ tal exemplaren waarop de folder gecopieerd zal worden, wordt bepaald nadat ik Jan Primo heb gecontacte erd.

�!!:!��!��= Vrij

goed:

ca. 12 . 000

fr.

in

kas

Verder worden nog verwacht: 6000 fr.

subsidies van de

stad


!f

{,

Leuven en

4000

fr.

vpn de lidgelden

gedrukt

w orden

• • •

!jg�!:�!?!:!!!:�: (in mei) zal er in

milieubeurs doorr;aan '•

s e pt e

mbe r

door.

Wij

gaat

zouden

Leuven

).

l ).

voorbereidende

vervangen als ze

ti j d heeft •

Donderdar; veq�1Jderinp: • •

met de afdeling kunnen meewerken rond volr,ende

m

e gber be heer , TGV en

w

wachtbekkenproblematiek.

franc lus

�lltl�IIDfill

6-9-86

Wat zorgt er eigenlijk voor dat er

een groots opgezette

p;ed u r e nde 9 d11r;en

hierover nor; e e n

Lieve zal mij

thema's:

(wa.

ROOFVOGEL fietstocht

dus gerust op ruime oplage

kan

Volgend jaar

afdrachten

(de propfolder

op

deze tocht altijd meer volk aanwezig ie dan op een gewone doorsnee-tocht

Het woord " r oofv ogel" vreemd aan zag zich

te

zijn zeker

.

.

De leider

dan ook verplicht zijn 8 schaapjes mee op sleeptouw

SAR

n emen r ichtin g

afr,evallen

een scheefgeslagen wiel,

(Ingrediënten:

ke t tin g en , een spectaculaire(?)

meer van dat alles smikkel,

• • •

zal daar wel niet

sqrontch

" wr eetparti j " waarin vooral gepeperde sa­

Concordes en chocolade op prijs gesteld werden. Tussen­

lami,

door werd er nog

g e keken

insek t enj acht waren

naar 2 B o o mvalken

die langdurig

.

op

Verder een 10-tal Do­

boven de vijver.

t a fels ,

daarsjes, 1 I js vogel en het gewone grut(kuiven, •

nog

valpartij en

) . In SAR zelf begon een smul, smekkel,

• • .

fut en ,

). Het slechter wordende weder en het weinig zien, leidde

tot een zekere verveling, zodat sommige "slimmeriken" wat nieuw leven

met

in het zootje trachten te blazen door spontaan

maïskolven heginnen te

F l o rival

werd dan

smijten. Het fietstochtje naar

zeer amusant .

ook

.

Te

Florival

zelf 1

Dorlaars, een �-tal f u ten en een p;emene:de kuif-tafel groep . 1 n een

�Q�=EE�!?�!:��!!��: Op 12

bosrand

oktober gaat er een nationale betoging door te Halle.

Contactpersoon:

de

TGV aan

het s tat i on

van

we

folders kunnen uitde­

Leuven.

Ik

z al

de mensen

voor die aktie optrommelen en folders, badges en stickers

be ste lle n .

om toch nof'. iets te zien, kros ten we de

( Bois du Laurensart.)

délt wc r:eklemd zaten tussen uit

Lieve De Vis

Tijdens de Trein-Tram-Busdag zouden

len tegen

wanhoopspoging

is

uf

( resu l t aat :

spoorwei:;

en

3 Buizerden.) tot­

prikkeldraad(vanwaur­

naar't schijnt "s.oms wel eens" 't een en

. • •

ander te zien

't

) . Een rondvliegende Groenpootruiter en een Buizerd \

werden nog door de voltalige gro e p

opgemerkt. Vanaf dan b e gon

nai:;enoeg iedereen aan z'n dagelijkse zelfs zo hard dat ze

oa.

nog min. 3

siësta,

en

Bu i ze rden ,

ze sliepen

1 Havik en

1 � pe rwer misten. Ond er luid zwaluwenalarm kwam ook een Boom­

Dirk Costrop

(ondertussen

door het vaderland geroe­

pen . )

�IJ-,,d3�

valk nog overges ch oten

• • • •

Klaarblijkelijk moesten velen

straties kwijtspelen in

reeds

Tot in Florival volgden nog een vecht"(nvdr.

kregen

. • •

).

waarbij

De

hun opgekropte echoolfru­

een "appeltjesgevecht". "maîsgevecht",

vooral de haren

het

een "klisge­

hard te verduren

d aaro p vol gende geb e urteniaaen(Fl oriv al

SAR)


!f

{,

Leuven en

4000

fr.

vpn de lidgelden

gedrukt

w orden

• • •

!jg�!:�!?!:!!!:�: (in mei) zal er in

milieubeurs doorr;aan '•

s e pt e

mbe r

door.

Wij

gaat

zouden

Leuven

).

l ).

voorbereidende

vervangen als ze

ti j d heeft •

Donderdar; veq�1Jderinp: • •

met de afdeling kunnen meewerken rond volr,ende

m

e gber be heer , TGV en

w

wachtbekkenproblematiek.

franc lus

�lltl�IIDfill

6-9-86

Wat zorgt er eigenlijk voor dat er

een groots opgezette

p;ed u r e nde 9 d11r;en

hierover nor; e e n

Lieve zal mij

thema's:

(wa.

ROOFVOGEL fietstocht

dus gerust op ruime oplage

kan

Volgend jaar

afdrachten

(de propfolder

op

deze tocht altijd meer volk aanwezig ie dan op een gewone doorsnee-tocht

Het woord " r oofv ogel" vreemd aan zag zich

te

zijn zeker

.

.

De leider

dan ook verplicht zijn 8 schaapjes mee op sleeptouw

SAR

n emen r ichtin g

afr,evallen

een scheefgeslagen wiel,

(Ingrediënten:

ke t tin g en , een spectaculaire(?)

meer van dat alles smikkel,

• • •

zal daar wel niet

sqrontch

" wr eetparti j " waarin vooral gepeperde sa­

Concordes en chocolade op prijs gesteld werden. Tussen­

lami,

door werd er nog

g e keken

insek t enj acht waren

naar 2 B o o mvalken

die langdurig

.

op

Verder een 10-tal Do­

boven de vijver.

t a fels ,

daarsjes, 1 I js vogel en het gewone grut(kuiven, •

nog

valpartij en

) . In SAR zelf begon een smul, smekkel,

• • .

fut en ,

). Het slechter wordende weder en het weinig zien, leidde

tot een zekere verveling, zodat sommige "slimmeriken" wat nieuw leven

met

in het zootje trachten te blazen door spontaan

maïskolven heginnen te

F l o rival

werd dan

smijten. Het fietstochtje naar

zeer amusant .

ook

.

Te

Florival

zelf 1

Dorlaars, een �-tal f u ten en een p;emene:de kuif-tafel groep . 1 n een

�Q�=EE�!?�!:��!!��: Op 12

bosrand

oktober gaat er een nationale betoging door te Halle.

Contactpersoon:

de

TGV aan

het s tat i on

van

we

folders kunnen uitde­

Leuven.

Ik

z al

de mensen

voor die aktie optrommelen en folders, badges en stickers

be ste lle n .

om toch nof'. iets te zien, kros ten we de

( Bois du Laurensart.)

délt wc r:eklemd zaten tussen uit

Lieve De Vis

Tijdens de Trein-Tram-Busdag zouden

len tegen

wanhoopspoging

is

uf

( resu l t aat :

spoorwei:;

en

3 Buizerden.) tot­

prikkeldraad(vanwaur­

naar't schijnt "s.oms wel eens" 't een en

. • •

ander te zien

't

) . Een rondvliegende Groenpootruiter en een Buizerd \

werden nog door de voltalige gro e p

opgemerkt. Vanaf dan b e gon

nai:;enoeg iedereen aan z'n dagelijkse zelfs zo hard dat ze

oa.

nog min. 3

siësta,

en

Bu i ze rden ,

ze sliepen

1 Havik en

1 � pe rwer misten. Ond er luid zwaluwenalarm kwam ook een Boom­

Dirk Costrop

(ondertussen

door het vaderland geroe­

pen . )

�IJ-,,d3�

valk nog overges ch oten

• • • •

Klaarblijkelijk moesten velen

straties kwijtspelen in

reeds

Tot in Florival volgden nog een vecht"(nvdr.

kregen

. • •

).

waarbij

De

hun opgekropte echoolfru­

een "appeltjesgevecht". "maîsgevecht",

vooral de haren

het

een "klisge­

hard te verduren

d aaro p vol gende geb e urteniaaen(Fl oriv al

SAR)


r

f

· r

werden niet in dit verslag opgenomen(censuur). De "Fanne"

!

(in extremis nog bijgekomen wou zeker niet met lege han­ e�n naar huis gaan, zodat wij(hij en ik) nog een prachtige

.

Ijsvoe;el zac;en te SAR. Het beestje kwam immers tot Jx toe

r��,roc· 1l' )-� ·

: .' '

1' · . \ 1 1

:

. r '. ,

L1

vlak voor onze neus zijn bid- en duikkunsten vertonen.

·

,�;�· . '

),

:.-1 r�

r;'!'f -7' [ '.

� :\

._

_, .

1 "'-'

;:r

/ r i rf j -: . ) :rj.J·( ,: /")�[ ! i. l :1 3.• .

_,

"

; l�

,,

,

·

..,,_

.

.

!

.

/ 1

!

fj /"

·1

j

'

,1

--

.

1

. . ). l1 l:""j :·�

.

,tl

<'Î i.

;(;

-

,

:;; � .

-���;,· .� ; •·

·

1) ' <' ' T '- . .• . ,,_ 'IY �-4 -; ;. -�:: .-

J�

,

.

,

g

tl!'

.l/

,1ff 1�' .Î1 1{drt1' �:-. 1 I_, }-',. . /i.1

/

j

1

r-'

:

't

�·1 �

� i·.-11l :11�' ��-�1 f1 � =:.-, : ��{� ÇJ ; ·. : "1: J•, 'j ë • �); .,,_ '!!; >/,.,'' ;r,:. - . V� • \•- l yj · ·:\,;'��l7:_� · q. � � � ��;1_. '.";, tf •JÎI· �:t-.t;;il.t.fa tr �,ri;( l ",,,:<': i,.�:'_

_. , ," "

'

Maarten Hens

,

. 1

'

:

.

· -

_,:

.•

-

1 j

J.-":

.,"1, :.r. ,' ·1·"<'•,��1 r ;�.i·!:"�t"�#.Vt-f,:-il'} ?v.� .:�>tl;f'ffï�i�

··:�-·,, "-Y/" ' Mç·'.J.l')' r,, --'-.,i ::l..!l&J .._ " -.' '_'1: :: ';' '!11: · ..,· � . i r('; :"-A.�� ';.'é-,;:c," · ,_ " ,-, .J.�,.1. . -''liJ' ' '/t' (.� 'è'; · . - ll . /1l '

,_-�,..,",;y ' � >r.e:�r ir·{. r " .",

\

. .-;;��: :· : : ��.�j""'�" -�·���f-·�<?. -�/)� �<i,1JJ. ��· f1t<'/.� '. 1 '·"'('' . t::r:f.:: ' J f , ---' � �-'· V . r_, : ?; . .;.;.Ç ,/}. :• '1'.1'0: . ' '--"t .:: � --=·:'.. l�fl.«. -:;A: ,. ' -.J/, ·, ·,, , . \k -- ... ' \' �- · .:..J. \( \t""";.(5 . . · � � _. . ' .:. ' .. �,li .. "�·l/�� >t)·�<ft �#.' :�J'fzy:�:,�d/ · · ' ! ·"' � :'?".:1c'f.� -:f} �-. \ � p i:;�' �X�';' ·� "'1 \ l y1 'ii :- •1f:-î--� � t i'�.P r"< � ' \.· . , ï ·•.'I J � ·t Y..). ;t;,, �--,�..,; ·i':•' '·�ri '· . � �� · :, 11'.·. / l.jl \! 1 :11 / 1,,! -_; ·ç :.�'< _Y:f;t" ,�it!�-i· -J.. fi'}.,,,">. r�1jf'I. , '\'.>. i/ .'4' , i {./ '"' ' . " ,-- i, � ":"' �.(: �;I U.i.j' ' , '11 · -;·, , ·�· � ' Y' r·" . , "' '' •\ ' \ •.• .:,·'" .-;;,._.' 1-"".'. 1 '�I/ ' \1 / j j ,\• · �·fl1 -; ;.J,�� •W ( .,Jl. Jo '•l.·�t.J,··1,- Î-1 ' I,''/_' .1 ., .. '_"i\•1 � '-.lj'I·,. .- ·:} , <",'I)� ·°; ... . I' 1/· 11:• , . / 1 .. 1 " .1r:....: ,1 \. /1 I 11 . ·) :" .,;, 1 \ .'·._ l[""if '\.A-i·" · r/ � 1•1".Y· 1 I 1. ' , · " .1 l·i(iJ.' / � ... :.-,:t-'" rr·;-. ":-....r�. \1,� : ·: /:<;z.'.-t�'� ,l···",·"':IÎ"" :Y/1 . �r � · '- :..� ' ·,\ \ .' 1

'

.

'

.

�,:�

"

"

,

-

," •

";'.

'if,'

.

,.,.

'

·

\

\, .

• :,•�

·

l

1

,'

,•

.... ,."

,

,

'"

meerdaal - sar

"

•._

J"

• 1

• •, "•i

'1•

._.

'

-',"

.1 �

•.

I

'

• ,',

,.o ' 1 .

/

" ·

De rest(6ex.) was zich aan het voorbereiden op zoiets wat als "Top of the bill" kan omschreven worden. Inderdaad, de 1aatstc uren van deze JeerrijkP. t o c ht liepen uit op een

13/9

druk heen en weer �eloop, geschreeuw, geduw, getrek en "EeVal". Gans deze tocht was opgebouwd rond één thema, nl. "We want

We hadden SAn net de rug toe gedraaid of we stonden er al

fun" en "fun want Fanne"(het oorspronkelijke thema: " Een

terur'. .

ecologische studie van het eiken-beukenverbond als waarde­

vol landschap. " was al een maand voor deze tocht begon, ge­

zo'n denderende knaljachtfuif georganiseerd met optredens van "The shooting guns", "Falling Ducks" en de bijzonder

schrapt). Het geheel was immers nog "beestiger" dan vorige

c;etalenteerde rockformatie "Met Jood naar de dood". Het

.

(nvdr. hoe kan dat nu?). lf.alou had immerri weer eens

week(ws. omdat de "Fanne" nu al voor de e;anse dag meeging).

hele spectakel werd echter gedomineerd door een woest

Een greep uit de activiteiten: Vliee;dennengevecht, bieten­

schreeuv1ende, g illende, stampende JNM-band, bestaande uit

gevecht, aardklontergevecht, netelgevecht en last but not least een "pogine;" tot maîsgevecht. Door het slechte weer was er weer niet veel te zien

personen(4

á..,

3 '?

) met als rolverdeling:

Jony, the Bony Boxer: klopmachine

.

het

enige lichtpunt was een roepende Havik. Verder nog Glanskop, Kuifmees, Boomklever,

7

• • .

Te SAR liepen we dan BLH en NYJ tegen het lijf(uitspraak: Be-eL-Ha en eN-ie-Jé). Enkele Dodaarsjes en 1 Slobeend was het povere resultaat van de kijklust van een tweetal mensen.

Pascalino: klopmachine 2 Fanne: toeter en kwaker

AUB I

HEM {

soort all-rounders.

1

L J

soort drum.


r

f

· r

werden niet in dit verslag opgenomen(censuur). De "Fanne"

!

(in extremis nog bijgekomen wou zeker niet met lege han­ e�n naar huis gaan, zodat wij(hij en ik) nog een prachtige

.

Ijsvoe;el zac;en te SAR. Het beestje kwam immers tot Jx toe

r��,roc· 1l' )-� ·

: .' '

1' · . \ 1 1

:

. r '. ,

L1

vlak voor onze neus zijn bid- en duikkunsten vertonen.

·

,�;�· . '

),

:.-1 r�

r;'!'f -7' [ '.

� :\

._

_, .

1 "'-'

;:r

/ r i rf j -: . ) :rj.J·( ,: /")�[ ! i. l :1 3.• .

_,

"

; l�

,,

,

·

..,,_

.

.

!

.

/ 1

!

fj /"

·1

j

'

,1

--

.

1

. . ). l1 l:""j :·�

.

,tl

<'Î i.

;(;

-

,

:;; � .

-���;,· .� ; •·

·

1) ' <' ' T '- . .• . ,,_ 'IY �-4 -; ;. -�:: .-

J�

,

.

,

g

tl!'

.l/

,1ff 1�' .Î1 1{drt1' �:-. 1 I_, }-',. . /i.1

/

j

1

r-'

:

't

�·1 �

� i·.-11l :11�' ��-�1 f1 � =:.-, : ��{� ÇJ ; ·. : "1: J•, 'j ë • �); .,,_ '!!; >/,.,'' ;r,:. - . V� • \•- l yj · ·:\,;'��l7:_� · q. � � � ��;1_. '.";, tf •JÎI· �:t-.t;;il.t.fa tr �,ri;( l ",,,:<': i,.�:'_

_. , ," "

'

Maarten Hens

,

. 1

'

:

.

· -

_,:

.•

-

1 j

J.-":

.,"1, :.r. ,' ·1·"<'•,��1 r ;�.i·!:"�t"�#.Vt-f,:-il'} ?v.� .:�>tl;f'ffï�i�

··:�-·,, "-Y/" ' Mç·'.J.l')' r,, --'-.,i ::l..!l&J .._ " -.' '_'1: :: ';' '!11: · ..,· � . i r('; :"-A.�� ';.'é-,;:c," · ,_ " ,-, .J.�,.1. . -''liJ' ' '/t' (.� 'è'; · . - ll . /1l '

,_-�,..,",;y ' � >r.e:�r ir·{. r " .",

\

. .-;;��: :· : : ��.�j""'�" -�·���f-·�<?. -�/)� �<i,1JJ. ��· f1t<'/.� '. 1 '·"'('' . t::r:f.:: ' J f , ---' � �-'· V . r_, : ?; . .;.;.Ç ,/}. :• '1'.1'0: . ' '--"t .:: � --=·:'.. l�fl.«. -:;A: ,. ' -.J/, ·, ·,, , . \k -- ... ' \' �- · .:..J. \( \t""";.(5 . . · � � _. . ' .:. ' .. �,li .. "�·l/�� >t)·�<ft �#.' :�J'fzy:�:,�d/ · · ' ! ·"' � :'?".:1c'f.� -:f} �-. \ � p i:;�' �X�';' ·� "'1 \ l y1 'ii :- •1f:-î--� � t i'�.P r"< � ' \.· . , ï ·•.'I J � ·t Y..). ;t;,, �--,�..,; ·i':•' '·�ri '· . � �� · :, 11'.·. / l.jl \! 1 :11 / 1,,! -_; ·ç :.�'< _Y:f;t" ,�it!�-i· -J.. fi'}.,,,">. r�1jf'I. , '\'.>. i/ .'4' , i {./ '"' ' . " ,-- i, � ":"' �.(: �;I U.i.j' ' , '11 · -;·, , ·�· � ' Y' r·" . , "' '' •\ ' \ •.• .:,·'" .-;;,._.' 1-"".'. 1 '�I/ ' \1 / j j ,\• · �·fl1 -; ;.J,�� •W ( .,Jl. Jo '•l.·�t.J,··1,- Î-1 ' I,''/_' .1 ., .. '_"i\•1 � '-.lj'I·,. .- ·:} , <",'I)� ·°; ... . I' 1/· 11:• , . / 1 .. 1 " .1r:....: ,1 \. /1 I 11 . ·) :" .,;, 1 \ .'·._ l[""if '\.A-i·" · r/ � 1•1".Y· 1 I 1. ' , · " .1 l·i(iJ.' / � ... :.-,:t-'" rr·;-. ":-....r�. \1,� : ·: /:<;z.'.-t�'� ,l···",·"':IÎ"" :Y/1 . �r � · '- :..� ' ·,\ \ .' 1

'

.

'

.

�,:�

"

"

,

-

," •

";'.

'if,'

.

,.,.

'

·

\

\, .

• :,•�

·

l

1

,'

,•

.... ,."

,

,

'"

meerdaal - sar

"

•._

J"

• 1

• •, "•i

'1•

._.

'

-',"

.1 �

•.

I

'

• ,',

,.o ' 1 .

/

" ·

De rest(6ex.) was zich aan het voorbereiden op zoiets wat als "Top of the bill" kan omschreven worden. Inderdaad, de 1aatstc uren van deze JeerrijkP. t o c ht liepen uit op een

13/9

druk heen en weer �eloop, geschreeuw, geduw, getrek en "EeVal". Gans deze tocht was opgebouwd rond één thema, nl. "We want

We hadden SAn net de rug toe gedraaid of we stonden er al

fun" en "fun want Fanne"(het oorspronkelijke thema: " Een

terur'. .

ecologische studie van het eiken-beukenverbond als waarde­

vol landschap. " was al een maand voor deze tocht begon, ge­

zo'n denderende knaljachtfuif georganiseerd met optredens van "The shooting guns", "Falling Ducks" en de bijzonder

schrapt). Het geheel was immers nog "beestiger" dan vorige

c;etalenteerde rockformatie "Met Jood naar de dood". Het

.

(nvdr. hoe kan dat nu?). lf.alou had immerri weer eens

week(ws. omdat de "Fanne" nu al voor de e;anse dag meeging).

hele spectakel werd echter gedomineerd door een woest

Een greep uit de activiteiten: Vliee;dennengevecht, bieten­

schreeuv1ende, g illende, stampende JNM-band, bestaande uit

gevecht, aardklontergevecht, netelgevecht en last but not least een "pogine;" tot maîsgevecht. Door het slechte weer was er weer niet veel te zien

personen(4

á..,

3 '?

) met als rolverdeling:

Jony, the Bony Boxer: klopmachine

.

het

enige lichtpunt was een roepende Havik. Verder nog Glanskop, Kuifmees, Boomklever,

7

• • .

Te SAR liepen we dan BLH en NYJ tegen het lijf(uitspraak: Be-eL-Ha en eN-ie-Jé). Enkele Dodaarsjes en 1 Slobeend was het povere resultaat van de kijklust van een tweetal mensen.

Pascalino: klopmachine 2 Fanne: toeter en kwaker

AUB I

HEM {

soort all-rounders.

1

L J

soort drum.


,fo

SFi!ldra en Katie:

UIT DE KRANT

"achtergrondgegiechel, gogo-girls"

])(, 'J'ï.V rt<iot. op dj t morr.ent i n het centrum van de belanr;stelline; •

De andere fonnaties waren zo onder de indruk dat ze al­ gauw afdropen

Je l:u11 r;ee11 l�r;:nt. opc11:.;loan of

. • •

dit s t ale n "�edrocht" •

::;tuut

ict::; in p;ecchreven over

gekreren dat bi j de JNK enkel CCC'ers,

RAF'ers,

stellen we

voor, dit alles niet te letterlijk op te vatten

.

.

TGVkoint er én best door België ...

BRUSSEL (reuter, belga) - De Train à Grande Vi­ tesse ffGVJ kan tegen 1993, het jaar waarin ook de tunnel onder het kanaal in gebruik moet worden ge­ nomen, rijden. De snelheidstrein zal ·jaarlijks zo'n 15

miljoen reizigers door Brussel vervoeren. Het wordt één van de grootste projekten van het einde van de eeuw. Dat zei minister van Verkeer Herman De Croo in een interview met het Britse persbureau Reuter.

wut

.Het TGV-pro1ekt zal worden Het enige

uilJ.:t'\'OC'rd

we

110� 11ult'l1·11 b1·�.ll�!.Pn 1� of nns l11nd ui dn11 niet dl'dnecml Zou

der noemt•11swnttrd1gc pruble· men kunnen wc binnen Pr.kele

weken van start gw.m·. aldus De

·

Des k u nd lt(t.l n rumt>n de kostpn/!) vun het reusucht1ge bo uwpro1ekt op 175 m1l1urd fr. De frnuncicmng vun het prowkt z.al voor twt Hn>ot,t1:

purtlkuht•rc M�ktor

�tdde De Croo

\�ó6r het einde va n september

publiceren de vier deelnemende

-

lnnden

Belgié,

r

j

Nerlcrlnnd,

West·Dultslund en F ank ri k -

v

en wuun1cmer Groot-lirillu.nniè

a

hun be indingen. Oot moet ge­

beuren nud t de vcr!>c:hillC>ndc

Verkeersministers het plnn ter g()('dkc ur ln g legd

turn

twbhf?fl

voorge­

hun r<:!>J>(•kllcv('lqkc

regt· ri ngen

(DS �l-8-t6)

1

duel door de � l(uUcunH\. zo

Tegens tan d ers

De Croo. daarentegen. meent dnt het plattelnnd minder te lij-

.

.

den 1..ul hebben vtrn het TGV­

l J.·11t ;V-not mot!l Ondcr mt"!I L.oncl1·11. 1"11nJ�. Kt.•ulcn, Bru.s�e-1 en Amslcrdum met t:lkrw.r ver­ binden_ Het projekl wordt om­

r.pot'Jr dan vu.n de bouw van mcuwe

a

nodig is voor de

bouw van nieuwe autowegen.

De Croo acht de kans klein dat protestakties de bouw van het TGV-spoor kunnen verhin­ deren. Wat wel mogelijk is. Is dat

Deli;:iè bullen het projekt wordt Het !poor zou van Pa­

gcltt.tcn

i g rs

r e l .l c

van de ene at.ad rnw.r de andere te brengen tn minder

rlls naar Metz kunnen Jopen, van waaruit hel naar Straats­

burg zou gaàn en 'iol'HUir-de

don de helft van de tijd die n u

Bondsrepubliek Op die manier

nodig Is.

s

t

tnpulmen d b

trein Het 600 km -l ng e spoorwcgnet. dat op de tekentafels ligt en door deskundigen uil België. Nederland. West-Dults­ lu n d en Frankrijk werd gereali­ 1.cfird, 1.n.l hot mogulljk maken

In on

weg<!n. V olg ens hem ;w.I

de TGV een achtste van het land

schreven als het Europese ant· woord op de Japanse snelheids­

Croo

• •

In deze Vallei daarom ook e en klein uit­

Minish'r De Croo:

Wie het lezen van beide verslagen de indruk heeft CIA-militanten e.d. opceleid worden,

• •

er:

treksel over hete;een zo allemaal ccblokletterd staat.

!1:aarten Hens N.B.:

11.

•••

land Is niet Jederecn.

opgetogen met de TGV-plunnen. zeggen onder meer dat de aanleg van het sp&­

Tegenstanders

1.0u men Brus!.el links laten lig­

mlntstcr.

gen. alduti nog onze Verkeers-· ·

'

·-

"

clale spoornet schade berok­ Is, 7.al elk land een zo groot mogelijk deel van de koek w11len kent aan het milieu. Bovendien verwerven, zegt De Croo. Zodra vtndcn zlJ dat het g eld beter kan gespendeerd worden voor de de regcrln�(m hun goedkeuring verbetering van h.ct best.turnde , geven. wordt een mulllnallonul opgericht om het projekt te fi­ spoon•.reg- en wegennet. nancieren. Eens het projekt goedgekeurd

·.oe-keuzeï;;,�1de1ï1iZ-ór..:éi

beslist Belglê de 21•te eeuw w bet reden als het centrum van Europa's •poorwegenne� ofwel besli�sen we niet de-el te nemen

en een unieke kans e.nn ons t.c

laten voorblJgaan·. zo besluit do

:

Belgische mlnlster van Verkeer. . _


,fo

SFi!ldra en Katie:

UIT DE KRANT

"achtergrondgegiechel, gogo-girls"

])(, 'J'ï.V rt<iot. op dj t morr.ent i n het centrum van de belanr;stelline; •

De andere fonnaties waren zo onder de indruk dat ze al­ gauw afdropen

Je l:u11 r;ee11 l�r;:nt. opc11:.;loan of

. • •

dit s t ale n "�edrocht" •

::;tuut

ict::; in p;ecchreven over

gekreren dat bi j de JNK enkel CCC'ers,

RAF'ers,

stellen we

voor, dit alles niet te letterlijk op te vatten

.

.

TGVkoint er én best door België ...

BRUSSEL (reuter, belga) - De Train à Grande Vi­ tesse ffGVJ kan tegen 1993, het jaar waarin ook de tunnel onder het kanaal in gebruik moet worden ge­ nomen, rijden. De snelheidstrein zal ·jaarlijks zo'n 15

miljoen reizigers door Brussel vervoeren. Het wordt één van de grootste projekten van het einde van de eeuw. Dat zei minister van Verkeer Herman De Croo in een interview met het Britse persbureau Reuter.

wut

.Het TGV-pro1ekt zal worden Het enige

uilJ.:t'\'OC'rd

we

110� 11ult'l1·11 b1·�.ll�!.Pn 1� of nns l11nd ui dn11 niet dl'dnecml Zou

der noemt•11swnttrd1gc pruble· men kunnen wc binnen Pr.kele

weken van start gw.m·. aldus De

·

Des k u nd lt(t.l n rumt>n de kostpn/!) vun het reusucht1ge bo uwpro1ekt op 175 m1l1urd fr. De frnuncicmng vun het prowkt z.al voor twt Hn>ot,t1:

purtlkuht•rc M�ktor

�tdde De Croo

\�ó6r het einde va n september

publiceren de vier deelnemende

-

lnnden

Belgié,

r

j

Nerlcrlnnd,

West·Dultslund en F ank ri k -

v

en wuun1cmer Groot-lirillu.nniè

a

hun be indingen. Oot moet ge­

beuren nud t de vcr!>c:hillC>ndc

Verkeersministers het plnn ter g()('dkc ur ln g legd

turn

twbhf?fl

voorge­

hun r<:!>J>(•kllcv('lqkc

regt· ri ngen

(DS �l-8-t6)

1

duel door de � l(uUcunH\. zo

Tegens tan d ers

De Croo. daarentegen. meent dnt het plattelnnd minder te lij-

.

.

den 1..ul hebben vtrn het TGV­

l J.·11t ;V-not mot!l Ondcr mt"!I L.oncl1·11. 1"11nJ�. Kt.•ulcn, Bru.s�e-1 en Amslcrdum met t:lkrw.r ver­ binden_ Het projekl wordt om­

r.pot'Jr dan vu.n de bouw van mcuwe

a

nodig is voor de

bouw van nieuwe autowegen.

De Croo acht de kans klein dat protestakties de bouw van het TGV-spoor kunnen verhin­ deren. Wat wel mogelijk is. Is dat

Deli;:iè bullen het projekt wordt Het !poor zou van Pa­

gcltt.tcn

i g rs

r e l .l c

van de ene at.ad rnw.r de andere te brengen tn minder

rlls naar Metz kunnen Jopen, van waaruit hel naar Straats­

burg zou gaàn en 'iol'HUir-de

don de helft van de tijd die n u

Bondsrepubliek Op die manier

nodig Is.

s

t

tnpulmen d b

trein Het 600 km -l ng e spoorwcgnet. dat op de tekentafels ligt en door deskundigen uil België. Nederland. West-Dults­ lu n d en Frankrijk werd gereali­ 1.cfird, 1.n.l hot mogulljk maken

In on

weg<!n. V olg ens hem ;w.I

de TGV een achtste van het land

schreven als het Europese ant· woord op de Japanse snelheids­

Croo

• •

In deze Vallei daarom ook e en klein uit­

Minish'r De Croo:

Wie het lezen van beide verslagen de indruk heeft CIA-militanten e.d. opceleid worden,

• •

er:

treksel over hete;een zo allemaal ccblokletterd staat.

!1:aarten Hens N.B.:

11.

•••

land Is niet Jederecn.

opgetogen met de TGV-plunnen. zeggen onder meer dat de aanleg van het sp&­

Tegenstanders

1.0u men Brus!.el links laten lig­

mlntstcr.

gen. alduti nog onze Verkeers-· ·

'

·-

"

clale spoornet schade berok­ Is, 7.al elk land een zo groot mogelijk deel van de koek w11len kent aan het milieu. Bovendien verwerven, zegt De Croo. Zodra vtndcn zlJ dat het g eld beter kan gespendeerd worden voor de de regcrln�(m hun goedkeuring verbetering van h.ct best.turnde , geven. wordt een mulllnallonul opgericht om het projekt te fi­ spoon•.reg- en wegennet. nancieren. Eens het projekt goedgekeurd

·.oe-keuzeï;;,�1de1ï1iZ-ór..:éi

beslist Belglê de 21•te eeuw w bet reden als het centrum van Europa's •poorwegenne� ofwel besli�sen we niet de-el te nemen

en een unieke kans e.nn ons t.c

laten voorblJgaan·. zo besluit do

:

Belgische mlnlster van Verkeer. . _


;f1..

De Croo:

ll'gt is

t•r

..

Als je 200 km nieuwe lijnm

natuurlijk milil'uhinder...''

TG'T is ,,het Suezkanaal van 't spoor''

Rat van 14 kg bijt visser f',;.'\f\1EN tl)(•IKtd

men onder een brug over de

Mu.us z.at te vissen. werd daur

tt1m�t>vullf�n door ern wut errul

van 0111 1·n b 11 de vt·t·11 w11 k1h1 grum l let d u:r Ucet de v1��cr 1n het beeu De m a n moest ter ver­ zorgrng in het ziekenhuis vun �am<'n v.:o rde n op�c110men

1 k hr111ul\\'t't·r wt·rd lllJ.{t'/l'l

0111 dt· n·utt·nr nt op Lt· �po n ·n

Die u kl le leverde sukses op c11 dt• ngn·!-.�i('vt' wut c rrul werd hf· ._,,.·m11ukt

\'on on1e \'cr:>lu�fW\'f'r

-

treinreizigers per jaar. De Train à Grande Vitesse is een onmisbare schakel in het ekonomisch ontwikke­ lmsproces dal ons aan de - OYerigens alleen met hardnekkige inspanningen te verwerven - lukratie­ ,.e faam Yan een efficiënte, Yelerlei nu t tige diensten Yerlenende natie, moet helpen. Zo wordt de TGV lokkende door m ini ster van Verkeer Herman De Croo voorgereden. Maar hij zit wat ee nzaam op de bok · an zijn naar de wind gesneden super-lokomotief. De reels afgesneden door een luidruchtig koor van protestanten van de meest diverse pol it ieke en �ocio-ckonomisch pluimn­

,

ge .Wnar nodig kun je een autoweg nog in een mi­ lieuvriendelijk bocht l eggen. De TGV is niet vatbaar \'Oor dat soort nuances, die ploegt recht door alles heen Bovendien, wnt hebben we a.an een ur-istokrnti· sche trein die slechts één Belgische stad aandoet en waarvan slechts een handvol burgers gebruik zal maken". z eggen ze.

- Olivier Dt'I

forge uil Andenne. dito! in Nu

BHUSSEI. - !::en 200 meter l11ng treinstel \'!lil cl!' JOO km pl'r uur supersnelle TG\' kost 2 mil1urd f'runk

!\1et de u i t bou w van de trajekten Parijs-Brussel1\eulen-Amslerdam is ongeveer 200 miljard gemoeid Rond de 75 mi lja rd daarrnn zijn te besteden op Bel­ gisch grondgebied. Dat zou zeven jaar lang werk ,·er­ schaffen aan 6.000 Belgische arbeiders. Daarna zou­ den nog duizenden landgenoten emplooi vinden bij de exploitatie van het TGV net. Brussel wordt een cruciaal doorstroompunt voor 15 miljoen snelle

43.

(DJ

. t s ,,

)

-

BRUSSEL

De

nes1 k1L� tcn

worden gepl u.u tst op de kleine

een

schuil­

pluut� en ten nestgolcgcnhe1d te geven. de

Door

vernietiging

to m

door brundsticht1n� en vundu· h�mc)

vun

hun

lccfgcb1cdcn

kn1gen de klt•ine mu.rtcrucht1·

gen h et in Vlu.undcn:n immer!>

hlt•t,cb nu�tll1kur Ook twt vl>r dw111u"·n vun om hc�1.;1:n, hout

wullen en hukhoutbo�jes dnjft

weze ls. bunz.inlo(en en hcrmcl i1ncn in hel nuuw.

De Nallonalu Cümpngnu IJc­

schennlng Roofdieren INCOHI wil de huidig situatie verhelpen en

legt

daarom

kunstmatige

' murtcrtLchtigcn aan Zo n nest­ plaats ko•t om en bij de l.000 fr

srhu1lplu.atsen voor

de kleine

en tol nu toe werden er al een ze vent1gtul geplaatst

Door het

inschakelen \'an vrijY.'illigers en de hulp van de pl11&tseli1ke ge­ . meentebesturen en van lan d­

bouwers konden de kosten wo r­ den gedrukL

Terwl)I hot NCBR·lnitiuticf In

lnndbouwerskringen w ordt toe­

gejuicht. Is In de jachtscktor het

teKcnoverlo(estelde het f{eval De )ü>-{Cr� vnu.cn voor hu n )urht­

w l ld De junti:!:ilO lijd werden, vcr­

moedclî1k door pt!rsone n

Ct}>

qt:_

�?.:'!!{-

uit ltt.·

gerskringen. uit reakt1e nestkas­ ten opzettelijk .

vernield of

In

brnnd ge st oke n. Tege n deze op­ zcttc-lljkc

vernit1lers

NCOI\ klncht lndlcnon.

(1>�

l"

in alk h<.·waal\te j aduv clde n.

w1>1de11 OMIJAl

d;in

/.L NIET

SCllADELIJK ZIJN. dnwij­

J's')

zal

de

Mc11.·,t ebt nic.:1 gd"cu rd zi j n . w;u1.:n er

\'a ndaag

nit't

méá \'010 die predatorcn in d1.:

zc J;1I LL' ht! op d1.·n duur gd o­

natuur dan than.-.. het g(.'\'.:tl is.

ken d;11 Y.l'IL'h. hnmclijnl'n.

w;1 nnecr ze ju i't h;iar nc\t vcr­

\'t•n.

D1.· 01ukn: j:1gcrs moet

m 1.· 11 nid 1r:1dlll'n wij' ll' ma­

\'O....,l.:n.

hu111.1ni;'" lt'f"I.

!'-lccnmar·

hoom111:1rtcr.-...

ZWOITIC

al" Jl'

"·cr­

trd.t \ 'a n 111.'l \ l :mdp unt \':an de

pdit- t·n \.\ildh;lln. dan zijn 11:

\ oor dat ..,oor! mt·n-..cn (dil.'

nu dt· prt•!t:nlil' �t:krq!l'n hc h­

hl'n zich ;11' ht·\chcrma!I. \'an

\V,annccr

een

fo1;trlthcn

een

h;,1vik

!<.l.1at in

lalt'n hl'dt en dal du!'I verloren

gaal. dan i!<i dat nie t!-. ergs vol­

�t�n, de.: thcorieCn \'an de anti­

j;i�n, . Nu weten wij wel w;11

t·cn fanrHt'hcn en ct•n nnt hc­ Oroed1·.

c1t'rl'n

zijn .

w aard

\bar de "'d H·rhicdt \•,:t'I \'an

;1d11nna ll.'. !<ilurt'n of hl'm te

\LITlgl'n. Sl<1al tit..· havi� t: c n kip in tit.: huur! van een hoeve, en

moeten toc:h we­

landhou\\·t·r mag geen !.chade

dat wa<tr geen

L:rnl om. realisti:-.ch zijn: wi1.: "·an ju li 101 fchr ua ri wip- eP

",c ....ervatcn".

(wiJd ....oortcn}

phloidi1.·rcn

meer kn·n .

ht·t aant;1. 1

prc­

d;tforcn "linkt ah \ llt' t' UW \'oor

dt· Lon <11mlat doT dil· onp n.·I·

fl_!!L' h:rrl'lnt:n \'l'TbtL·n L"n naar hov,en 11d>ken \.\.aar er 1ch op to1frl i..omt. dil.'.

lllL'll\\ hak)..c:n

na-

ln·n \l'r"i/dn1k k;illl"l1, /Wl'l­ \'oor

1u111ht·.-..d1t·111tL'f' 1îjn hc.:I

\t'lllk

h11111k11

;d­

l.'.1 1 hoog,1c11�

no!! hruult.: r<.1tll.'.n dil' ....ch<1dc

dol' Il a;m dL· "ild\l;md. En dc­ /l'

\l1nk11

mo�l·n d;1 1 1

\

ul�L'lh hl'n hc ­

\\01tk11.

Hl'I fr11

dat hL·t a;ml;il full­

l 1ml· pdll\\;1rhll'T� LO er� gl'­ �lt1111\c.:11 î� "q!l'fl' <.k h oge ko.... lt'n, �pct.'11 11a1uurlij� een 1i.:cr grote rol omdat al dat roofwild \'OOral in de jachtop­

z icht er.

.:1anuof.

een

echte predato r

(",{ "�,Jj" /Ij'

""{O')

he1 ,\chrrm111;;\/..r111g''" sclrokl..t.•11dt· 11ieuwJ hel..end dat T'Jrmnhl'I ooJ.. i·oor de ''"" vo;:t•ls hij:.011der t'fll· .\11xr Kt·mlKl'll had eu het'fl. 01· kataJtrn/e l'Ont! plaa/J op 27 april. tijdnu dt· pt'· rioór t-•nari11 mil]°''""" rtr �f'l.ç "°" :.uid naar noord trd,l..t•11. /11 Snmdmal'ië. waar J1• raJiooctine />t.'­ !i'11t'll111g ldijl.. lw1,hic•ld. 111·/,•11 tk ro,.:l'IJ 1!1c• Of' Krt,_ t1· /u1oxt1• d1>arh1•1•11 •rn/J.en raJu111.11·t1t''''' sttifd1•df]1·s 1·/oJ.:1'11. J110J ""''' ! A11tk­ r1•. ""): lc·1·"11J1• trt'J.1·oxrl1 11·adt'11 :.f'o :.1nmr fl1•s111c·t ,,,,., ''"h11t.1c·tfrul'i1. Daar :.111/,·u 0/111•/ :.11:.1·/f. nfwf'I 111111 11aJ..1111wlmgu1/iup uu11

word! hij door de hoer afgc­

tig". � -la ar

ten. en \ 'Oo r;.1 ! (k CT\'ari n g hehhcn opg t·d:ian in hun e i ge n

Onlanxs werd in 11atu11rhl'·

dil' h;l\Ü. enkele ha gcl k orrcl'

�chotcn. dan zwijgt iedereen.

7l'

Ï,,

<le lcnlc.

(_k 1wtuur in al ha;u !-'dcdin­

g1.·n u11 tl: rocp1.: n ) erg "nut­

-

prc.·d;,1torcn \'an hun wi!d....oor­

t11Hl!'d L'll J!dl·1.1.:n 'fat dt· mar­

IL'f;u:hlt).!1.'ll mot'lt·n h1.:.-..l'.hnmd

Dt• ramp in de kernuntralt 'a" Ts1ernobyl h.rfl hul M'Ot meruen dit tr �·oor­ hern nogal gt'fust in M'Oftll - eüull'l1jk .,·. al..J.:t>r Kt.'iclwd. llh grote prob/rem hij krrnn11xl'luUe11 Is dat Je Kt'l'ulxen nit'I zozeer ploat­ Jt'/ijk Je radure11 tn tt be. strijde" zijn, maar zich op enorme a/slonden en o pp€ r­ '''a/.:1es l'Oll de wmpplaats lufl'" Kl'vnch·n. 1'11 dit :.c1h la11xe termijn. 11 rexemtrlling tot bijl'OQr• beeld J,· enorme en drama­ lucht• hmhranJn1 ;" Zuid­ l"ra11kri;k. hlijt't'tl it'fllfOUJ· pt·n ",." pamwu•m til on­ nrer:Jchu•lijk xnaar roor on" mi/Jeu mrme11. op 14·r­ rddJchoa/ .'

lang ziJn de

ll"n ko rt gchomkn gc wordl' n

\'cintL·lf,pr1.·J..1.:nc1.

Nutlonule

door het NCBH gepl aat ste nest·

murteracht îgen

d1!.;wijh

Jfondnd jaren

g.1.:­

ZIJ Il�

ka.sten opzel tel q k venueld of tn

De

ï't•.

\ïHl tlll.... lll'I

1uH ..' m m:1;n op. 11it'I �dti1Lld11k

klucht Indienen tegen ui ww de steekt

ck hM1p van dl' jong...te twinti!-! jan:n hehhcn velen

kl'11, hui/l'Tdt·n. ... pnwer\ en

Cnmpugne Bcschcnnlng Boor­ dieren {NCBR) ud btj hC'I purkel

brond

In

kr;1;1ÎL'O. ck,11.'r\. � ;1;iicn. h;1vi­

Marterachtigen in nood

Trekrogels vallen dood uit de lucht!

l>E \'l.JANIJEN VAN o:-;n: l'ATIUJZEN

w01n1 een kip i.... een kip. en een

lijdl-n in,!.!l'\'Oi,!.!(' dt foun;1.

k;1.... l\'alkn wil pl;i:it:-.l'n op g1.:·

�d1iklc plaahen in zij n j:u.:ht ­

\'dd. zal 0 1 ard1!! opkijh·n van

de huil a:.in mu�lcl idac: or klei­

ne marterachtigen die hij er

allt'maal

zal

in k ri jge n .

Wie

cchkr gn·n en·ari ng heeft mc:t

"'P- en i...a....t\'01lkn moet L1ch

v.1jdl'.

t1kn 1nlidlll.'.n dour l.'.1.:11 Hl�l'­

J.u1111/ �"'"'

\k11 111111.:I t"\'lïlWc.:f ll ll.'. I

mrn�km tu.:n \'an die lncntl­ \'an!-!endc \';.dien

OoJ. 111 L111J-DHitll<1tui, 111 J,· .'ifrc•1·J. rond Stuttxart. 11·on'1 011da:.01·J.. rf'rncht

tegeli j k bc:­

�inn l·n pl'r h<)mkr<l J la j;irht­ \'L'lc.I

�kn va�l'le cd11er n icl

hdc

re!<icm

tlat <.fr V.l'I het dotll'n \;tn een

die

kleine

v cr�c tc

echter

van

roofdicrljc!<i en roofvogel!<. ver­

·

hi1.:d1.

Men

c\ cnmm do1t ze a lle zonder uit­ zon der i n g op ero no m isch vlak zéér schadelijk zijn voor de wildMand.

@9 0

�o

f1

naar dt' gno/gpn ra11 Ts1er ­ nobyl \'OOI' mxels. Mt'11 Yrtc.st dat Jui:.t'nde11 1·0Krls

• \'OOrul '1}ltrrocht1Kt11 · du· zich mt'I l'lf1t.ln11t/1ntj1'.\

(pit'rt•11, dul:.t11tlpott11. lor­ """· llakkt'u.. . J 1·()('J,.,1. tflutigf' l·rrg1/t1KhlXt'11 :;1/­ lt11 oplopen omdar dt hrr · dem ff t'fllSflK ht·smt'f n·ertf m€'t stofdeeltjes uit J1• ollf­ plo/rc J.:rmce111ralt'. OoJ. wt ''rMgere J.truramp1•11 rOt•­ ral. USSR. 19511. llorm­ hur11. USA. /979: Almorn,. Spanje. /9HlJ M't't'J ft'll 011dtr:.m·J. op de Jranw11sd1t• Kt'W1/xe11 1·oor dt' (frt'J.-Jrn­ Kt'll ,.,, 011dcrr ln/Jt• d1t'rt11.

Straks /Hgint opnitu•• tlt rro1t 11-.kp"iodr. Milj�­ "'" 'ogr/1 •'agtn opniruw ovrr dui:.rndrn lilomnrn. dt rris van noord na ar :.uid. Zou lrtt, 110 T1juno­ byl, 11irt logiuh tn sporrirf zjj11 om rrn a/g,mrrn jaclrt- tn vang•·rrhoJ op a//r trrkvogrls 11i1 tr voar­ tligrn ? In Nrdrrfond wordt dr maatr tgtl al/tJ· :,,ins o•·rr•·ogrn. Ik •·il ltirrbij dr kun l'On "Ern 1tutjr naruur" dan ook oprwprn om jagtn '" vo­ ftlrangrn uit lrun buurt ran dit drama op Jr lroogtr lt 1trlltn, rn hrn rn<H tr o•Trhalrn om 4t o• rrblij­ rtndt vogtf.1 alft Aansrn tt 1unnrn om hun •uort lt la­ ttn WHJnbntaan. lfn risico il tr oUM>tn s nitl 4tnA.btrldiK dot "'tnturrl ftJcltottn of Kt11ang,n trtlo•oçt/j nog 11rtd1 ra­ tlioactttf btlmtt :,ij11 .'!

·

Uorn

Stubll"


;f1..

De Croo:

ll'gt is

t•r

..

Als je 200 km nieuwe lijnm

natuurlijk milil'uhinder...''

TG'T is ,,het Suezkanaal van 't spoor''

Rat van 14 kg bijt visser f',;.'\f\1EN tl)(•IKtd

men onder een brug over de

Mu.us z.at te vissen. werd daur

tt1m�t>vullf�n door ern wut errul

van 0111 1·n b 11 de vt·t·11 w11 k1h1 grum l let d u:r Ucet de v1��cr 1n het beeu De m a n moest ter ver­ zorgrng in het ziekenhuis vun �am<'n v.:o rde n op�c110men

1 k hr111ul\\'t't·r wt·rd lllJ.{t'/l'l

0111 dt· n·utt·nr nt op Lt· �po n ·n

Die u kl le leverde sukses op c11 dt• ngn·!-.�i('vt' wut c rrul werd hf· ._,,.·m11ukt

\'on on1e \'cr:>lu�fW\'f'r

-

treinreizigers per jaar. De Train à Grande Vitesse is een onmisbare schakel in het ekonomisch ontwikke­ lmsproces dal ons aan de - OYerigens alleen met hardnekkige inspanningen te verwerven - lukratie­ ,.e faam Yan een efficiënte, Yelerlei nu t tige diensten Yerlenende natie, moet helpen. Zo wordt de TGV lokkende door m ini ster van Verkeer Herman De Croo voorgereden. Maar hij zit wat ee nzaam op de bok · an zijn naar de wind gesneden super-lokomotief. De reels afgesneden door een luidruchtig koor van protestanten van de meest diverse pol it ieke en �ocio-ckonomisch pluimn­

,

ge .Wnar nodig kun je een autoweg nog in een mi­ lieuvriendelijk bocht l eggen. De TGV is niet vatbaar \'Oor dat soort nuances, die ploegt recht door alles heen Bovendien, wnt hebben we a.an een ur-istokrnti· sche trein die slechts één Belgische stad aandoet en waarvan slechts een handvol burgers gebruik zal maken". z eggen ze.

- Olivier Dt'I

forge uil Andenne. dito! in Nu

BHUSSEI. - !::en 200 meter l11ng treinstel \'!lil cl!' JOO km pl'r uur supersnelle TG\' kost 2 mil1urd f'runk

!\1et de u i t bou w van de trajekten Parijs-Brussel1\eulen-Amslerdam is ongeveer 200 miljard gemoeid Rond de 75 mi lja rd daarrnn zijn te besteden op Bel­ gisch grondgebied. Dat zou zeven jaar lang werk ,·er­ schaffen aan 6.000 Belgische arbeiders. Daarna zou­ den nog duizenden landgenoten emplooi vinden bij de exploitatie van het TGV net. Brussel wordt een cruciaal doorstroompunt voor 15 miljoen snelle

43.

(DJ

. t s ,,

)

-

BRUSSEL

De

nes1 k1L� tcn

worden gepl u.u tst op de kleine

een

schuil­

pluut� en ten nestgolcgcnhe1d te geven. de

Door

vernietiging

to m

door brundsticht1n� en vundu· h�mc)

vun

hun

lccfgcb1cdcn

kn1gen de klt•ine mu.rtcrucht1·

gen h et in Vlu.undcn:n immer!>

hlt•t,cb nu�tll1kur Ook twt vl>r dw111u"·n vun om hc�1.;1:n, hout

wullen en hukhoutbo�jes dnjft

weze ls. bunz.inlo(en en hcrmcl i1ncn in hel nuuw.

De Nallonalu Cümpngnu IJc­

schennlng Roofdieren INCOHI wil de huidig situatie verhelpen en

legt

daarom

kunstmatige

' murtcrtLchtigcn aan Zo n nest­ plaats ko•t om en bij de l.000 fr

srhu1lplu.atsen voor

de kleine

en tol nu toe werden er al een ze vent1gtul geplaatst

Door het

inschakelen \'an vrijY.'illigers en de hulp van de pl11&tseli1ke ge­ . meentebesturen en van lan d­

bouwers konden de kosten wo r­ den gedrukL

Terwl)I hot NCBR·lnitiuticf In

lnndbouwerskringen w ordt toe­

gejuicht. Is In de jachtscktor het

teKcnoverlo(estelde het f{eval De )ü>-{Cr� vnu.cn voor hu n )urht­

w l ld De junti:!:ilO lijd werden, vcr­

moedclî1k door pt!rsone n

Ct}>

qt:_

�?.:'!!{-

uit ltt.·

gerskringen. uit reakt1e nestkas­ ten opzettelijk .

vernield of

In

brnnd ge st oke n. Tege n deze op­ zcttc-lljkc

vernit1lers

NCOI\ klncht lndlcnon.

(1>�

l"

in alk h<.·waal\te j aduv clde n.

w1>1de11 OMIJAl

d;in

/.L NIET

SCllADELIJK ZIJN. dnwij­

J's')

zal

de

Mc11.·,t ebt nic.:1 gd"cu rd zi j n . w;u1.:n er

\'a ndaag

nit't

méá \'010 die predatorcn in d1.:

zc J;1I LL' ht! op d1.·n duur gd o­

natuur dan than.-.. het g(.'\'.:tl is.

ken d;11 Y.l'IL'h. hnmclijnl'n.

w;1 nnecr ze ju i't h;iar nc\t vcr­

\'t•n.

D1.· 01ukn: j:1gcrs moet

m 1.· 11 nid 1r:1dlll'n wij' ll' ma­

\'O....,l.:n.

hu111.1ni;'" lt'f"I.

!'-lccnmar·

hoom111:1rtcr.-...

ZWOITIC

al" Jl'

"·cr­

trd.t \ 'a n 111.'l \ l :mdp unt \':an de

pdit- t·n \.\ildh;lln. dan zijn 11:

\ oor dat ..,oor! mt·n-..cn (dil.'

nu dt· prt•!t:nlil' �t:krq!l'n hc h­

hl'n zich ;11' ht·\chcrma!I. \'an

\V,annccr

een

fo1;trlthcn

een

h;,1vik

!<.l.1at in

lalt'n hl'dt en dal du!'I verloren

gaal. dan i!<i dat nie t!-. ergs vol­

�t�n, de.: thcorieCn \'an de anti­

j;i�n, . Nu weten wij wel w;11

t·cn fanrHt'hcn en ct•n nnt hc­ Oroed1·.

c1t'rl'n

zijn .

w aard

\bar de "'d H·rhicdt \•,:t'I \'an

;1d11nna ll.'. !<ilurt'n of hl'm te

\LITlgl'n. Sl<1al tit..· havi� t: c n kip in tit.: huur! van een hoeve, en

moeten toc:h we­

landhou\\·t·r mag geen !.chade

dat wa<tr geen

L:rnl om. realisti:-.ch zijn: wi1.: "·an ju li 101 fchr ua ri wip- eP

",c ....ervatcn".

(wiJd ....oortcn}

phloidi1.·rcn

meer kn·n .

ht·t aant;1. 1

prc­

d;tforcn "linkt ah \ llt' t' UW \'oor

dt· Lon <11mlat doT dil· onp n.·I·

fl_!!L' h:rrl'lnt:n \'l'TbtL·n L"n naar hov,en 11d>ken \.\.aar er 1ch op to1frl i..omt. dil.'.

lllL'll\\ hak)..c:n

na-

ln·n \l'r"i/dn1k k;illl"l1, /Wl'l­ \'oor

1u111ht·.-..d1t·111tL'f' 1îjn hc.:I

\t'lllk

h11111k11

;d­

l.'.1 1 hoog,1c11�

no!! hruult.: r<.1tll.'.n dil' ....ch<1dc

dol' Il a;m dL· "ild\l;md. En dc­ /l'

\l1nk11

mo�l·n d;1 1 1

\

ul�L'lh hl'n hc ­

\\01tk11.

Hl'I fr11

dat hL·t a;ml;il full­

l 1ml· pdll\\;1rhll'T� LO er� gl'­ �lt1111\c.:11 î� "q!l'fl' <.k h oge ko.... lt'n, �pct.'11 11a1uurlij� een 1i.:cr grote rol omdat al dat roofwild \'OOral in de jachtop­

z icht er.

.:1anuof.

een

echte predato r

(",{ "�,Jj" /Ij'

""{O')

he1 ,\chrrm111;;\/..r111g''" sclrokl..t.•11dt· 11ieuwJ hel..end dat T'Jrmnhl'I ooJ.. i·oor de ''"" vo;:t•ls hij:.011der t'fll· .\11xr Kt·mlKl'll had eu het'fl. 01· kataJtrn/e l'Ont! plaa/J op 27 april. tijdnu dt· pt'· rioór t-•nari11 mil]°''""" rtr �f'l.ç "°" :.uid naar noord trd,l..t•11. /11 Snmdmal'ië. waar J1• raJiooctine />t.'­ !i'11t'll111g ldijl.. lw1,hic•ld. 111·/,•11 tk ro,.:l'IJ 1!1c• Of' Krt,_ t1· /u1oxt1• d1>arh1•1•11 •rn/J.en raJu111.11·t1t''''' sttifd1•df]1·s 1·/oJ.:1'11. J110J ""''' ! A11tk­ r1•. ""): lc·1·"11J1• trt'J.1·oxrl1 11·adt'11 :.f'o :.1nmr fl1•s111c·t ,,,,., ''"h11t.1c·tfrul'i1. Daar :.111/,·u 0/111•/ :.11:.1·/f. nfwf'I 111111 11aJ..1111wlmgu1/iup uu11

word! hij door de hoer afgc­

tig". � -la ar

ten. en \ 'Oo r;.1 ! (k CT\'ari n g hehhcn opg t·d:ian in hun e i ge n

Onlanxs werd in 11atu11rhl'·

dil' h;l\Ü. enkele ha gcl k orrcl'

�chotcn. dan zwijgt iedereen.

7l'

Ï,,

<le lcnlc.

(_k 1wtuur in al ha;u !-'dcdin­

g1.·n u11 tl: rocp1.: n ) erg "nut­

-

prc.·d;,1torcn \'an hun wi!d....oor­

t11Hl!'d L'll J!dl·1.1.:n 'fat dt· mar­

IL'f;u:hlt).!1.'ll mot'lt·n h1.:.-..l'.hnmd

Dt• ramp in de kernuntralt 'a" Ts1ernobyl h.rfl hul M'Ot meruen dit tr �·oor­ hern nogal gt'fust in M'Oftll - eüull'l1jk .,·. al..J.:t>r Kt.'iclwd. llh grote prob/rem hij krrnn11xl'luUe11 Is dat Je Kt'l'ulxen nit'I zozeer ploat­ Jt'/ijk Je radure11 tn tt be. strijde" zijn, maar zich op enorme a/slonden en o pp€ r­ '''a/.:1es l'Oll de wmpplaats lufl'" Kl'vnch·n. 1'11 dit :.c1h la11xe termijn. 11 rexemtrlling tot bijl'OQr• beeld J,· enorme en drama­ lucht• hmhranJn1 ;" Zuid­ l"ra11kri;k. hlijt't'tl it'fllfOUJ· pt·n ",." pamwu•m til on­ nrer:Jchu•lijk xnaar roor on" mi/Jeu mrme11. op 14·r­ rddJchoa/ .'

lang ziJn de

ll"n ko rt gchomkn gc wordl' n

\'cintL·lf,pr1.·J..1.:nc1.

Nutlonule

door het NCBH gepl aat ste nest·

murteracht îgen

d1!.;wijh

Jfondnd jaren

g.1.:­

ZIJ Il�

ka.sten opzel tel q k venueld of tn

De

ï't•.

\ïHl tlll.... lll'I

1uH ..' m m:1;n op. 11it'I �dti1Lld11k

klucht Indienen tegen ui ww de steekt

ck hM1p van dl' jong...te twinti!-! jan:n hehhcn velen

kl'11, hui/l'Tdt·n. ... pnwer\ en

Cnmpugne Bcschcnnlng Boor­ dieren {NCBR) ud btj hC'I purkel

brond

In

kr;1;1ÎL'O. ck,11.'r\. � ;1;iicn. h;1vi­

Marterachtigen in nood

Trekrogels vallen dood uit de lucht!

l>E \'l.JANIJEN VAN o:-;n: l'ATIUJZEN

w01n1 een kip i.... een kip. en een

lijdl-n in,!.!l'\'Oi,!.!(' dt foun;1.

k;1.... l\'alkn wil pl;i:it:-.l'n op g1.:·

�d1iklc plaahen in zij n j:u.:ht ­

\'dd. zal 0 1 ard1!! opkijh·n van

de huil a:.in mu�lcl idac: or klei­

ne marterachtigen die hij er

allt'maal

zal

in k ri jge n .

Wie

cchkr gn·n en·ari ng heeft mc:t

"'P- en i...a....t\'01lkn moet L1ch

v.1jdl'.

t1kn 1nlidlll.'.n dour l.'.1.:11 Hl�l'­

J.u1111/ �"'"'

\k11 111111.:I t"\'lïlWc.:f ll ll.'. I

mrn�km tu.:n \'an die lncntl­ \'an!-!endc \';.dien

OoJ. 111 L111J-DHitll<1tui, 111 J,· .'ifrc•1·J. rond Stuttxart. 11·on'1 011da:.01·J.. rf'rncht

tegeli j k bc:­

�inn l·n pl'r h<)mkr<l J la j;irht­ \'L'lc.I

�kn va�l'le cd11er n icl

hdc

re!<icm

tlat <.fr V.l'I het dotll'n \;tn een

die

kleine

v cr�c tc

echter

van

roofdicrljc!<i en roofvogel!<. ver­

·

hi1.:d1.

Men

c\ cnmm do1t ze a lle zonder uit­ zon der i n g op ero no m isch vlak zéér schadelijk zijn voor de wildMand.

@9 0

�o

f1

naar dt' gno/gpn ra11 Ts1er ­ nobyl \'OOI' mxels. Mt'11 Yrtc.st dat Jui:.t'nde11 1·0Krls

• \'OOrul '1}ltrrocht1Kt11 · du· zich mt'I l'lf1t.ln11t/1ntj1'.\

(pit'rt•11, dul:.t11tlpott11. lor­ """· llakkt'u.. . J 1·()('J,.,1. tflutigf' l·rrg1/t1KhlXt'11 :;1/­ lt11 oplopen omdar dt hrr · dem ff t'fllSflK ht·smt'f n·ertf m€'t stofdeeltjes uit J1• ollf­ plo/rc J.:rmce111ralt'. OoJ. wt ''rMgere J.truramp1•11 rOt•­ ral. USSR. 19511. llorm­ hur11. USA. /979: Almorn,. Spanje. /9HlJ M't't'J ft'll 011dtr:.m·J. op de Jranw11sd1t• Kt'W1/xe11 1·oor dt' (frt'J.-Jrn­ Kt'll ,.,, 011dcrr ln/Jt• d1t'rt11.

Straks /Hgint opnitu•• tlt rro1t 11-.kp"iodr. Milj�­ "'" 'ogr/1 •'agtn opniruw ovrr dui:.rndrn lilomnrn. dt rris van noord na ar :.uid. Zou lrtt, 110 T1juno­ byl, 11irt logiuh tn sporrirf zjj11 om rrn a/g,mrrn jaclrt- tn vang•·rrhoJ op a//r trrkvogrls 11i1 tr voar­ tligrn ? In Nrdrrfond wordt dr maatr tgtl al/tJ· :,,ins o•·rr•·ogrn. Ik •·il ltirrbij dr kun l'On "Ern 1tutjr naruur" dan ook oprwprn om jagtn '" vo­ ftlrangrn uit lrun buurt ran dit drama op Jr lroogtr lt 1trlltn, rn hrn rn<H tr o•Trhalrn om 4t o• rrblij­ rtndt vogtf.1 alft Aansrn tt 1unnrn om hun •uort lt la­ ttn WHJnbntaan. lfn risico il tr oUM>tn s nitl 4tnA.btrldiK dot "'tnturrl ftJcltottn of Kt11ang,n trtlo•oçt/j nog 11rtd1 ra­ tlioactttf btlmtt :,ij11 .'!

·

Uorn

Stubll"


Bunzing

,j5

VSO bij uitstek r.aorten Hens

1. inleiding

De trouwe "Vallei-lezer" zal al gemerkt hebben dat de rubriek waarnemingen

en dat daar geraden,

meestal

bestaat uit de hoofdbrok "vliegbeesten",

(soms) nog een klein

het gaat

hier

over de

r,anr,staal eens te �ebruiken • !Iet zou dan ook eens

• •

hoofdstukje op volct.

"tepelbeesten"

Juist

(om de ZWG-om­

).

interessant

zijn om deze waarnemingen

onder de loupe te nemen en het resultaat ligt hier onder je neus. deze

Hierbij [�ine de soort

voorkeur

uit naar de bunzinp;

omdat van

een behoorlijk a<;ntal waarnemingen voor handen was.

In dit nrtikel wordt getracht om de verspreidin� en bet voor­

komen van de bunzin� in het Leuvense zo goed mogelijk weer te F,even.

Om dit alles

eerevens vanaf

niet te complex

1920

opgenomen

(tot

te maken,

186).

aug.

werden alleen Er werden dan

zoveel mogelijk waarnemineen van deze periode verzameld en, tenslotte,

systematisch in kaart �ebracht.

2. opmerkingen

bij

het

kaartje

Het kaartje is ingedeeld in hokken van

1 : 200000

Het is getekend op schaal

(dus

2

x

1

2 km. (= 4

cm

km�).

op de kaart is

2 km in werkelijkheid). !!et f,rijzc cedeelte is de dichtbe­

volkte

Leuvense aF,glomeratie.

met al

haar zijrivieren en de versch.

Gebruikte code:

ZONDAG 12 OKTOBER 14.30u Station van Halle

...

=

Verder

werd de Dijle aangeauid geLeenten en/of dorpen.

Verkeersslachtoffer

=

Zichtwaarneming

=

Vangst of dood gevonden ex •

Ben nadeel van deze code is wel dat 1C1en geen idee krijgt over de aantallen per hok. sen

19eo

en

1985

staat er slechts

Het kan bv.

zijn dat er in een bok tus­

driemaal een VSO is aan�etroffen, ook al één bolletje.

De p;egevens uit het

ZW

van bet gebied zijn afkomstig uit de

recente "Z.oogdiereninventarisatie v� Vlaanderen". door werkt met uurhokken de kruising vnn vier

2

x

(

e

''

x

Omdat

een

4 km.) staan de symbolen op

2 km-hokken.


Bunzing

,j5

VSO bij uitstek r.aorten Hens

1. inleiding

De trouwe "Vallei-lezer" zal al gemerkt hebben dat de rubriek waarnemingen

en dat daar geraden,

meestal

bestaat uit de hoofdbrok "vliegbeesten",

(soms) nog een klein

het gaat

hier

over de

r,anr,staal eens te �ebruiken • !Iet zou dan ook eens

• •

hoofdstukje op volct.

"tepelbeesten"

Juist

(om de ZWG-om­

).

interessant

zijn om deze waarnemingen

onder de loupe te nemen en het resultaat ligt hier onder je neus. deze

Hierbij [�ine de soort

voorkeur

uit naar de bunzinp;

omdat van

een behoorlijk a<;ntal waarnemingen voor handen was.

In dit nrtikel wordt getracht om de verspreidin� en bet voor­

komen van de bunzin� in het Leuvense zo goed mogelijk weer te F,even.

Om dit alles

eerevens vanaf

niet te complex

1920

opgenomen

(tot

te maken,

186).

aug.

werden alleen Er werden dan

zoveel mogelijk waarnemineen van deze periode verzameld en, tenslotte,

systematisch in kaart �ebracht.

2. opmerkingen

bij

het

kaartje

Het kaartje is ingedeeld in hokken van

1 : 200000

Het is getekend op schaal

(dus

2

x

1

2 km. (= 4

cm

km�).

op de kaart is

2 km in werkelijkheid). !!et f,rijzc cedeelte is de dichtbe­

volkte

Leuvense aF,glomeratie.

met al

haar zijrivieren en de versch.

Gebruikte code:

ZONDAG 12 OKTOBER 14.30u Station van Halle

...

=

Verder

werd de Dijle aangeauid geLeenten en/of dorpen.

Verkeersslachtoffer

=

Zichtwaarneming

=

Vangst of dood gevonden ex •

Ben nadeel van deze code is wel dat 1C1en geen idee krijgt over de aantallen per hok. sen

19eo

en

1985

staat er slechts

Het kan bv.

zijn dat er in een bok tus­

driemaal een VSO is aan�etroffen, ook al één bolletje.

De p;egevens uit het

ZW

van bet gebied zijn afkomstig uit de

recente "Z.oogdiereninventarisatie v� Vlaanderen". door werkt met uurhokken de kruising vnn vier

2

x

(

e

''

x

Omdat

een

4 km.) staan de symbolen op

2 km-hokken.


3. bespreking

'

2-:.1:..

van

de

-1 -r

resultaten

ALGE!·:EEN

In totaal

b e s chikte ik over

periode van ca.

6

jaar .

pro centen berekenen:

37

waarn e minge n ,

r,e spreid over e e n

bunzingen waargenom e n :

Het grote aantal VSO ' s is wel opvallend • "Ve rspreiding van de

. •

:

• •

c arnivoren in Vlaanderen tot

1 97 3 "

W . M . Trouckens ook zulke pro c enten voor d e Bun z in g . 40�

l e vende bunzingen waarr,enomen : dood gevonden of gevange n : VSO ' s :

10 %

50�

( tot

'73)

naar

( 180- ' 86) VASTSTELL INGEN

AAN

75�

enorm :

van

voor het Leuven s e

1 0%

stre e k t e n Hoorden

van Leuven

Winkse l e ,

Hilse l e ,

Rek ening houdend met he t drukke verk e e r daar met de stre e k ten Zuiden van Leuve n )

DE HAND VAJ\ HET KAAR'l'JE

H o l s be e k ,

De m e e ste VSO ' s worden aangetroffen in de (Ke ssel-Lo ,

Even t e r verge­

De procentue le stijging van het aantal VSO ' s is voor gehe e l Vlaanderen

"'

7 5�

( VSO ) :

De re sultaten zijn e c hter totaal v e r s c hi l l e n d . lijking •

20%

5%

dood gevonden of gevangen :

publice e rde

"

Met a l d e z e gegevens kon i k volgende

l e ve nde

verk e e r s slachtoffers

In zijn

tfy

• • •

:it-

).

( in v e rge l i j king

i s dit enig s z in s nor­

maa l . tlagenoeg a l le ven

zichtwaarnemin17,en gebeurden ten Zuiden van Leu­

( Dijleva l l e i e n omgevin g ).

Dit komt oa .

druk bezo cht wordt d o o r a l l e rhande

doordat het gebied

"natuurmensen " .

E énmaal ten Zuiden van Oud-H e ve r l e e treft men bi jna geen VSO ' s meer aan. Als

je het kaart j e in z ' n gehe e l b e ki j kt ,

ste l

j e v a st dat de

Bunzing eigenlijk nog tame l i j k al�emeen voorkomt, dit kaartje eigenlijk

sle cht s een

( z e e r ) b e p e rk t e wee rv,ave

" verspreidingsge b i e d " .

De

teme e r dat is

van

z i jn

grootste ve reiste is dat

h e t g e s c hikt biotoop voorhanden moe t zijn •

• •

"

--Î Fig.

1

Verspreiding van de het Leuve n s e

van

Bunzing

1980

(Putorius putorius)

tot aug.

1 986 .

in


3. bespreking

'

2-:.1:..

van

de

-1 -r

resultaten

ALGE!·:EEN

In totaal

b e s chikte ik over

periode van ca.

6

jaar .

pro centen berekenen:

37

waarn e minge n ,

r,e spreid over e e n

bunzingen waargenom e n :

Het grote aantal VSO ' s is wel opvallend • "Ve rspreiding van de

. •

:

• •

c arnivoren in Vlaanderen tot

1 97 3 "

W . M . Trouckens ook zulke pro c enten voor d e Bun z in g . 40�

l e vende bunzingen waarr,enomen : dood gevonden of gevange n : VSO ' s :

10 %

50�

( tot

'73)

naar

( 180- ' 86) VASTSTELL INGEN

AAN

75�

enorm :

van

voor het Leuven s e

1 0%

stre e k t e n Hoorden

van Leuven

Winkse l e ,

Hilse l e ,

Rek ening houdend met he t drukke verk e e r daar met de stre e k ten Zuiden van Leuve n )

DE HAND VAJ\ HET KAAR'l'JE

H o l s be e k ,

De m e e ste VSO ' s worden aangetroffen in de (Ke ssel-Lo ,

Even t e r verge­

De procentue le stijging van het aantal VSO ' s is voor gehe e l Vlaanderen

"'

7 5�

( VSO ) :

De re sultaten zijn e c hter totaal v e r s c hi l l e n d . lijking •

20%

5%

dood gevonden of gevangen :

publice e rde

"

Met a l d e z e gegevens kon i k volgende

l e ve nde

verk e e r s slachtoffers

In zijn

tfy

• • •

:it-

).

( in v e rge l i j king

i s dit enig s z in s nor­

maa l . tlagenoeg a l le ven

zichtwaarnemin17,en gebeurden ten Zuiden van Leu­

( Dijleva l l e i e n omgevin g ).

Dit komt oa .

druk bezo cht wordt d o o r a l l e rhande

doordat het gebied

"natuurmensen " .

E énmaal ten Zuiden van Oud-H e ve r l e e treft men bi jna geen VSO ' s meer aan. Als

je het kaart j e in z ' n gehe e l b e ki j kt ,

ste l

j e v a st dat de

Bunzing eigenlijk nog tame l i j k al�emeen voorkomt, dit kaartje eigenlijk

sle cht s een

( z e e r ) b e p e rk t e wee rv,ave

" verspreidingsge b i e d " .

De

teme e r dat is

van

z i jn

grootste ve reiste is dat

h e t g e s c hikt biotoop voorhanden moe t zijn •

• •

"

--Î Fig.

1

Verspreiding van de het Leuve n s e

van

Bunzing

1980

(Putorius putorius)

tot aug.

1 986 .

in


�,îi 'H_..( .".;..:11�f)��#�t\!1-1'

y,;4-. "" 11'\''''1\ .;,, � v , •

' v i� { ,"-' 1·'

''\ \�)1 u/

·

"!»'\ >\)·.'

(

1

In 1 , 1·'1 ,

r -�;· ;� {.;"1if,i,�' if\ '

...;}�·�· �(· ' i" ,'

Vi 1 +l" .... ( • ';e "'r.;�

\�/,' '7:: ):'!. '·

.

1

I ..

�j·

(\ �"' ,"'\.

.:'.i�i, v,::,

.2.:.2.:. VSO ' S EN ZICHTWAARNEMINGEN : EEN KORT OVERZICHT .

_,�

.

1

./:''\;"""'· 11 'IJ,;

\

,fj .

2�2�1� Y§Qi_���-�22f��!��-�E!!!:!

.'

Samen ffiet ege l , konijn en h u i sk a t be­

,;.éi! J,

hoort de Bun zing tot de meest "populai­

re" VSO ' s in V l aan de re n . De oorzaken hiervan z i j n vee l z i jd i g :

f#J(, Î[ ;;�' ;'� :�ï 1

- De Bun zing l e e f t i n de o n m i dde l l i j k e om�evin r; van de r.1en s : in en om boerde­

/.;��

�� ' il "� 1 1

ri jen , onder hout stape l s en h o o imi j ten .

1

1

�i:/tf

I

,/;}fl

}

..:

� (

. / , i;,,t

t 1 ' 1f 1ff' J J) /-' I ,.,

· ::.::;;,_� "'- · --

�t_l � ' ,,, ,1

1

I ('

/" 0

\

\.

... ...

,, \

. �-

, ", . ' -. \. � ,' , , I

'\� ' \i,

.

.....:

/

/'--

/

"'1 Î

/

.

' ..:;3" :i.:_� �� "' -.'#":.,. · · �--

.

....� .. - -� �-, � -- �� -��

-�-.,;-" � " ��-*-.,� l �\tf i !/�:·; .� � .,'t fl

-

�-

'"

-�

\

·

'

·

.

\ ,

.

\

.

'

"" ,..� ,

•i ,y,

I

l?' R.

.

"

1 " ,\' 1'

._ , ,

.'

1

.� �

..• . , ,

.

.

'

.

1 ,

.

""

·

lfl!.

�,

0 1

"'-- ·

. � ___ ._ "', . •

"+ •

----.

'

.

.

......_ -.

/, -

·-

4 -- ·

.

---...,.

.:::._�

.

-

\ \

.

".

--

·. - - ·

_:����

.

,

· / : '-'.:.�·, �, -f' f );'_ � (}·

/

1

-� .

'

•\, '' -r-;;--:/.'·\�

..... .. �

'

11.

•'��� -

.-

".

,•

... "

.

i --:J · · ·

1

-....

'

J ';;./ ( ..

'·

': . \

::,;·>;

.::�

.:r

,...,. ,� .. � --:: -·" - . ···":.;. �-- �·- . -

. � ""'......__

"

,

,

. '

,

-

-

-

'

••

'

._';J_, '111 ·

s l e ch t s 1 km 2 • Er dient we l ge zegd dat

deze " home-range s " e lk aar soms over lap­ pen . Op h e t e inde van de winter ( j ui st

voor de p aar t i j d ) ondernemen de cf'O' gro­ te zwerft o chten op zoek naar een w i j f j e (ook t i jdens d e paar t i j d

z

e l f worden

nof �ro t e n fstanden afge legd ) . Op d e ze tochten i s de kans dat ze een weg krui­ sen , waar�a het overli jden volgt , groot .

Dit verklaart het feit dat er in de VSO ' s

val­

len ( re sp . 2 , 1 en 1 : zie fig . 2) dan in de "omringende " maanden ( feb . , juni )

_..,-

"�--q.--=---� ��--

de &-dieren . De "home -range " van d e 2 6d' b e dr a agt ca. 5 km en d i e v an d e �9

maanden maart-april-me i meer

". '-

. .

'!'

- De grote beweegli jkheid van ( voora l )

\\�.'�·--.: <":"�-:.;<._: ,\\ ��]'1 :. �� ". -.;:::-;..:·.:::<·: '.::.!•

-�

\,· ' r".·

·

-..., --- - -- -· -=-, ' . --,.._.,.__ ."\.....:.::.=. . � .. --.. -... ... ---...--....::-.--::.:. .� ... - - ·'� .

ze n •

.

' ...... .. . . --�' ....�--- - : '.�- - '5 "">... � - -·v� - ..,.� --...i�

>---...

- �-

"

'.":: " '\.

afspe uren op zoek n aar allerhande mui­

� ��-·..�.;.;;.: ��· ," � ·� /��' -. , ..... ;;.,..;�-�. . � -.;;:;,. . >.·"'� � �· "' : ,� l_ . 1. } r- � ·� � i 1#"f ('j f / {'I �f �·� '" [4 , ,' ��,{ 1 _ . _ ">'' " ��1 : ,'l · ,\, · � " ' Y,;;' '. ' ; f ' .f � , , ,, / �� �

·� ! ,,,.� .. , W X· � -'i.,,,1. 'H. // il{ ." /•,,� /..-..,::; )'.' .::::-;. �/ ..Ji'-1 ,>' �.... � '

--

·.

.

-.

·}1

,,� '' \:'-� " '..,

.

'

;· LI ' x1/.· . ��. ..-;. � - -

... .

durft de Bun zing ook wel eens wegbermen

:· ��; · 1 1 (;�1 : ::�" - ; ·(, -.t,'r·�-�l,/,�!;�-F·�� �:;t� . \/ '

\ \

"; ;-...._;:�� . 1 11:�', ...- --��'.- :-'/.'' \ .

- Evenals andere diersoorten ( bv Torenvalk )

---

-Na de paartijd (juli-sept . ) zijn er veel j onge dieren en o ok de populat ie­

·· . ·"· ;. i. --

dichtheden z i jn aanzienlijk verhoogd .

Hierdoor komt het dat een aantal ( voor­ al jonge ) dieren wegtrekt naar een an­ der ge bied . Het is dan ook in die perio­ �'

-AL. � & s

de dat qe meeste VSO ' s vallen .


�,îi 'H_..( .".;..:11�f)��#�t\!1-1'

y,;4-. "" 11'\''''1\ .;,, � v , •

' v i� { ,"-' 1·'

''\ \�)1 u/

·

"!»'\ >\)·.'

(

1

In 1 , 1·'1 ,

r -�;· ;� {.;"1if,i,�' if\ '

...;}�·�· �(· ' i" ,'

Vi 1 +l" .... ( • ';e "'r.;�

\�/,' '7:: ):'!. '·

.

1

I ..

�j·

(\ �"' ,"'\.

.:'.i�i, v,::,

.2.:.2.:. VSO ' S EN ZICHTWAARNEMINGEN : EEN KORT OVERZICHT .

_,�

.

1

./:''\;"""'· 11 'IJ,;

\

,fj .

2�2�1� Y§Qi_���-�22f��!��-�E!!!:!

.'

Samen ffiet ege l , konijn en h u i sk a t be­

,;.éi! J,

hoort de Bun zing tot de meest "populai­

re" VSO ' s in V l aan de re n . De oorzaken hiervan z i j n vee l z i jd i g :

f#J(, Î[ ;;�' ;'� :�ï 1

- De Bun zing l e e f t i n de o n m i dde l l i j k e om�evin r; van de r.1en s : in en om boerde­

/.;��

�� ' il "� 1 1

ri jen , onder hout stape l s en h o o imi j ten .

1

1

�i:/tf

I

,/;}fl

}

..:

� (

. / , i;,,t

t 1 ' 1f 1ff' J J) /-' I ,.,

· ::.::;;,_� "'- · --

�t_l � ' ,,, ,1

1

I ('

/" 0

\

\.

... ...

,, \

. �-

, ", . ' -. \. � ,' , , I

'\� ' \i,

.

.....:

/

/'--

/

"'1 Î

/

.

' ..:;3" :i.:_� �� "' -.'#":.,. · · �--

.

....� .. - -� �-, � -- �� -��

-�-.,;-" � " ��-*-.,� l �\tf i !/�:·; .� � .,'t fl

-

�-

'"

-�

\

·

'

·

.

\ ,

.

\

.

'

"" ,..� ,

•i ,y,

I

l?' R.

.

"

1 " ,\' 1'

._ , ,

.'

1

.� �

..• . , ,

.

.

'

.

1 ,

.

""

·

lfl!.

�,

0 1

"'-- ·

. � ___ ._ "', . •

"+ •

----.

'

.

.

......_ -.

/, -

·-

4 -- ·

.

---...,.

.:::._�

.

-

\ \

.

".

--

·. - - ·

_:����

.

,

· / : '-'.:.�·, �, -f' f );'_ � (}·

/

1

-� .

'

•\, '' -r-;;--:/.'·\�

..... .. �

'

11.

•'��� -

.-

".

,•

... "

.

i --:J · · ·

1

-....

'

J ';;./ ( ..

'·

': . \

::,;·>;

.::�

.:r

,...,. ,� .. � --:: -·" - . ···":.;. �-- �·- . -

. � ""'......__

"

,

,

. '

,

-

-

-

'

••

'

._';J_, '111 ·

s l e ch t s 1 km 2 • Er dient we l ge zegd dat

deze " home-range s " e lk aar soms over lap­ pen . Op h e t e inde van de winter ( j ui st

voor de p aar t i j d ) ondernemen de cf'O' gro­ te zwerft o chten op zoek naar een w i j f j e (ook t i jdens d e paar t i j d

z

e l f worden

nof �ro t e n fstanden afge legd ) . Op d e ze tochten i s de kans dat ze een weg krui­ sen , waar�a het overli jden volgt , groot .

Dit verklaart het feit dat er in de VSO ' s

val­

len ( re sp . 2 , 1 en 1 : zie fig . 2) dan in de "omringende " maanden ( feb . , juni )

_..,-

"�--q.--=---� ��--

de &-dieren . De "home -range " van d e 2 6d' b e dr a agt ca. 5 km en d i e v an d e �9

maanden maart-april-me i meer

". '-

. .

'!'

- De grote beweegli jkheid van ( voora l )

\\�.'�·--.: <":"�-:.;<._: ,\\ ��]'1 :. �� ". -.;:::-;..:·.:::<·: '.::.!•

-�

\,· ' r".·

·

-..., --- - -- -· -=-, ' . --,.._.,.__ ."\.....:.::.=. . � .. --.. -... ... ---...--....::-.--::.:. .� ... - - ·'� .

ze n •

.

' ...... .. . . --�' ....�--- - : '.�- - '5 "">... � - -·v� - ..,.� --...i�

>---...

- �-

"

'.":: " '\.

afspe uren op zoek n aar allerhande mui­

� ��-·..�.;.;;.: ��· ," � ·� /��' -. , ..... ;;.,..;�-�. . � -.;;:;,. . >.·"'� � �· "' : ,� l_ . 1. } r- � ·� � i 1#"f ('j f / {'I �f �·� '" [4 , ,' ��,{ 1 _ . _ ">'' " ��1 : ,'l · ,\, · � " ' Y,;;' '. ' ; f ' .f � , , ,, / �� �

·� ! ,,,.� .. , W X· � -'i.,,,1. 'H. // il{ ." /•,,� /..-..,::; )'.' .::::-;. �/ ..Ji'-1 ,>' �.... � '

--

·.

.

-.

·}1

,,� '' \:'-� " '..,

.

'

;· LI ' x1/.· . ��. ..-;. � - -

... .

durft de Bun zing ook wel eens wegbermen

:· ��; · 1 1 (;�1 : ::�" - ; ·(, -.t,'r·�-�l,/,�!;�-F·�� �:;t� . \/ '

\ \

"; ;-...._;:�� . 1 11:�', ...- --��'.- :-'/.'' \ .

- Evenals andere diersoorten ( bv Torenvalk )

---

-Na de paartijd (juli-sept . ) zijn er veel j onge dieren en o ok de populat ie­

·· . ·"· ;. i. --

dichtheden z i jn aanzienlijk verhoogd .

Hierdoor komt het dat een aantal ( voor­ al jonge ) dieren wegtrekt naar een an­ der ge bied . Het is dan ook in die perio­ �'

-AL. � & s

de dat qe meeste VSO ' s vallen .


io .

Vooral dan v·an juli t o t september e n uit lopend t o t in de cember . Zo o a . op 1 6-7- ' 84 e e n j onge Bun zing-VSO t e Holsbeek ( BLH ) . '1, ;

e

f i cuur 2

' 80 ' 81

1

Ja

AE

!·ia

Fe

' 83

1 :

Me

Ju

' 84

'85 1

1 •

' 86

1

'l'ot

2

i o : o:

1

0

Se

2

:

1

4

Ok

2 :

3 : 1

1

Au

Ju

1 •

:

het aanwe z i g z i jn van het ge schikte biotoop . Toch stelt men over­ al een sterke achterui teang vast van de soort . Het ia

d an

ook

de vraag voor hoeverre het hoge aantal verkeersslachtoffers een invloed h e e ft op de populat ie .

' 82

Fi(;uur 2

J(

1

3

1

4

4 .

No

De

1

1 1

1 4

2 2 :

2

�:aandverde l ing van het aantal VSO ' s van 1 980 tot

' 86 .

aug .

Het inventariseren van e e n bepaalde zoogdiersoort ( in dit geval Bun zing) enkel en a l l e e n aan de hand van verke e r s s lach�offers h e e ft e chter ook z ' n nade len . De gegevens van VSO ' s leveren im­ mers s l e c h t s een globaal kwalitat i e f en kwanti t at i e f bee ld op over het voorkomen

van

die soort .

2�2�g� ����!���������B��

Het totaal aantal zi chtwaurneroingen bedraagt s le cht s 20�

van

alle

waarneminge n . Toch kunne n w e o o k h i e r enke le vast s t e l lingen do en . Het merend e e l van de waarnemingen ge beurde weer in de periode juli-september , roet daarnaast é én waarneroin� in mei en één in oktober

Figuur 3

1

Ja :

-H�A�

Fe

Ne

1

Ju

Ju

Au

Se

Ok

2

4

1

1

No

l.ie

1

Spreiding van h e t aan t a l z i chtwaarnemingen per maand van 1 980 t o t aug . ' 86

4. besluit

Al bij al kunnen we ste llen dat de Bun zing overal in het Leuven­ se nog vri j t alrijk voorkomt (behalve in de agg lomeratie ) , mit s

Lanee R , van Winden A , Twi sk r , de Laender J , Spe e r Ch . Zoog­ dieren in de Bene lux : herkenning e n onderzoe k . 1 986 . Ho lsbeek L , Lefèvre A , Van Gompe l J , Vantorre R . Zoogdieren­ Inventarisatie van Vlaanderen ( 1 976-8 5 ) . Troukens W . � . De verspre iding van de carnivoren in Vlaanderen .

1 97 5 .

Cri e l D , d e Laender J , De smet .N , De sme t WHA , Joor i s R. Bijdrage tot de kenn i s van de verspreiding van zoogdieren in de pro­

vincie Oo st-Vlaanderen . Stentor 2-3 : 1 98 3


io .

Vooral dan v·an juli t o t september e n uit lopend t o t in de cember . Zo o a . op 1 6-7- ' 84 e e n j onge Bun zing-VSO t e Holsbeek ( BLH ) . '1, ;

e

f i cuur 2

' 80 ' 81

1

Ja

AE

!·ia

Fe

' 83

1 :

Me

Ju

' 84

'85 1

1 •

' 86

1

'l'ot

2

i o : o:

1

0

Se

2

:

1

4

Ok

2 :

3 : 1

1

Au

Ju

1 •

:

het aanwe z i g z i jn van het ge schikte biotoop . Toch stelt men over­ al een sterke achterui teang vast van de soort . Het ia

d an

ook

de vraag voor hoeverre het hoge aantal verkeersslachtoffers een invloed h e e ft op de populat ie .

' 82

Fi(;uur 2

J(

1

3

1

4

4 .

No

De

1

1 1

1 4

2 2 :

2

�:aandverde l ing van het aantal VSO ' s van 1 980 tot

' 86 .

aug .

Het inventariseren van e e n bepaalde zoogdiersoort ( in dit geval Bun zing) enkel en a l l e e n aan de hand van verke e r s s lach�offers h e e ft e chter ook z ' n nade len . De gegevens van VSO ' s leveren im­ mers s l e c h t s een globaal kwalitat i e f en kwanti t at i e f bee ld op over het voorkomen

van

die soort .

2�2�g� ����!���������B��

Het totaal aantal zi chtwaurneroingen bedraagt s le cht s 20�

van

alle

waarneminge n . Toch kunne n w e o o k h i e r enke le vast s t e l lingen do en . Het merend e e l van de waarnemingen ge beurde weer in de periode juli-september , roet daarnaast é én waarneroin� in mei en één in oktober

Figuur 3

1

Ja :

-H�A�

Fe

Ne

1

Ju

Ju

Au

Se

Ok

2

4

1

1

No

l.ie

1

Spreiding van h e t aan t a l z i chtwaarnemingen per maand van 1 980 t o t aug . ' 86

4. besluit

Al bij al kunnen we ste llen dat de Bun zing overal in het Leuven­ se nog vri j t alrijk voorkomt (behalve in de agg lomeratie ) , mit s

Lanee R , van Winden A , Twi sk r , de Laender J , Spe e r Ch . Zoog­ dieren in de Bene lux : herkenning e n onderzoe k . 1 986 . Ho lsbeek L , Lefèvre A , Van Gompe l J , Vantorre R . Zoogdieren­ Inventarisatie van Vlaanderen ( 1 976-8 5 ) . Troukens W . � . De verspre iding van de carnivoren in Vlaanderen .

1 97 5 .

Cri e l D , d e Laender J , De smet .N , De sme t WHA , Joor i s R. Bijdrage tot de kenn i s van de verspreiding van zoogdieren in de pro­

vincie Oo st-Vlaanderen . Stentor 2-3 : 1 98 3


"-

determinatie

i an maart

bij

o o}:

��

er � e bruik r;e m a ak t worden van e e n 7x i s e e n aanvaurdbaar comproI:J i s t ussen

roofvogeltre

t/m m e i

o k t o b e r/ be gin nov8mber i s

er

en v an b e r; i n <JUt:;u s t u s t o t e in d i n he t Le uve n s e ( u i t e r a a rd

e lders in b e t l and ) roofvop;e ltrek waur

In

J.3.

te

nemen .

h o e v e rre d e z e van p l a a t s t o t p laat s v e r c h i l t , o a . a l s e; e v o l r; van b e t al d an n i e t aanwe z ir; z i j n van stuwinr; , en i n 1·1e l k e a an t a l l e n i s op b e t or,e n b l i k n o c; onv(: l d o e n d e gekend .

Dat roofvoce ltrek optreedt en we l in s o m s f l i n k e aant a l l e n i s e c h t e r e e n r e p; e v e n f e i t . Op e en m o o i e se p t e m b e rda g b i n n e n h e t uur e e n t i e n t a l r o o f ­ v o ; e l s o v e r t e z i e n trekken i s r e e n z e l d z a m e r e b e u r t e n i s .

t o t 10x k i jker , dat voldoende ver15rot in r; en h e t nog "net n i e t " hinderl i jk gaan d an sen van de t e b e s t uderen stippen . Optiek m e t sterkere verr,rot inr; zoa l s bijv. een 20 o f 25x t e l e scoop is vaak ge­ wenst voor verdere d e t e rm i n a t i e , maar d i ent wel o p een sta­ tief gemonteerd te worden . Een n a de e l is we l dat de " st i p " rn oe i J i j k t e rur;r;evon­ d e n � o r d t (door h e t k le i n e

beeld ) .

beste me thode is , e e n ;:onn e br i l o p ti e l u c h t s;y s t e m a t ü ; c h i n h e e n e n " : e e r r; a a n d e bo.n e n a f t e z o e ke n , z o d a t � e n m i n s t e n s t w e e k e e r de ze l f d e st rook be k i jkt . Zo i s er een c;ro t e r e k a n s e e n e v e n t u e l e ro o fvoge l waar De

om

te

r.i e t

n emen .

Go e de p l a a t s e n in h e t Le uvense om roofvor,e l­ t r e k w a a r t e n e m e n z i j n o a . : Cint-Agatha Rode , alle h o og­ � e l e r;e n p l a � t s e n v a n w a a r men een go e d ove r z i c h t h e e ft v e l d e n N e e ri j se - L e e f d aa l , ZO-rand l '. o l len d aa l , i3rerr.be rc;

(

te Visarend

S pe rwer

H e t p r o b l e e m voor m e n i r; ber;in n e nde waarnemer i s n u : hoe v i nd ik z e en l1oe herken i k d e s i l h o ue t t e n ? V e e l a l tre kk e n de r o o fvo p;e l s op v r i j g ro t e h o op;te , zodat z e met het blote oog s o m s nauwe l i j k s waarn e e m b a a r z i jn .

Haa s r ode ,

• • •

)

,

enz .

�at h e t det ermineren betreft , na en ige j aren k an e e n wa a r n e m e r dusdanig ervaren z i j n , dat hi j co r re c t d ë: t e rm i n e e r t o p c;rond van é én alr, e mene indruk van d e so o r t , terwi j l e en onervaren waarnemer z i c h or detai l s moet vastbi j te n o m de voge l o p naa� t e brenc;e n . � e n � o e d e h u l p h i e r b i j kunn e n d e vo lgende 3 voge lgidsen z i jn : F e t e rson , lle i n ze l e n Bruun . Voor w i e re e d s e en m o nd j e Enge l s praat , i s de " She l l guide " een n i e t t e versmaden boek . ;:;en u i t stek e n d b o e k i s " Fl i r;ht Identification of Euro­ pean Haptor s " van Forter , Wi l l i s , e a . (de Enr e l se t it e l is noc; a l t i j d popu l airder dan de Nederlandse ). H e t bie dt zeer �oede beschri jvinr,en van h e t si lhouet , de v lucht en gaat in op spe c i f i e k e ident i f i c a t iepro­ b le m en . Gedet a i l le e rd worden d e variat i e s van het k l e e d be schr�ven . V e e l f o t o ' s e n t e k e n inr:en v an kenmerkende v l i e r: bee l den mak en dit boek tot een must voor d e g e ­ int eres seerde . I � t b o e k maak t duide l i jk hoe moe i l i jk be t d e t e rm i n eren v a n roofvoge l s in de vlucht kan z i j n . De a u t e urs spreken van een identi f i c at ie percentage van 70� voor de z e e r e rvare n en b e re i sd e "voge laar " . • • •

We s pendi e f

Bu i z e rd

Het optreden van bv . c umu l u s be w o l k i n g i s dan zeer ple zierig ; het biedt e e n � o e de achtergrond voor waar­ neming , want de roofvop;e l s s t eken a l s donkere s i lhouetten a f t e gen de l i c h t e w o l k e n . V e r d e r d u i dt cumu l u sbewo l k i n g op t h e rm i e k , waarvan roo f vo e; e l s p; e bruik maken om omhoog te s chroeven ; op zonn ige dar,en w o r d t er b i j � e v o l g m e e r e; e ­ trol; k en dan b i j vol l e dig be w o l k t e en/of r e r;e na c ht i e;e d age n .

Wat h e t k i j kermat e r i a a l betreft : het

be s t e

k an

Het m e e m ak e n van roo fvor::: e ltrek i s één van d e m e e r boeiende e n e n i g s z i n s o p z i chze l fstaande e pisode i n e e n j a a r v o ge l k i j k e n .


"-

determinatie

i an maart

bij

o o}:

��

er � e bruik r;e m a ak t worden van e e n 7x i s e e n aanvaurdbaar comproI:J i s t ussen

roofvogeltre

t/m m e i

o k t o b e r/ be gin nov8mber i s

er

en v an b e r; i n <JUt:;u s t u s t o t e in d i n he t Le uve n s e ( u i t e r a a rd

e lders in b e t l and ) roofvop;e ltrek waur

In

J.3.

te

nemen .

h o e v e rre d e z e van p l a a t s t o t p laat s v e r c h i l t , o a . a l s e; e v o l r; van b e t al d an n i e t aanwe z ir; z i j n van stuwinr; , en i n 1·1e l k e a an t a l l e n i s op b e t or,e n b l i k n o c; onv(: l d o e n d e gekend .

Dat roofvoce ltrek optreedt en we l in s o m s f l i n k e aant a l l e n i s e c h t e r e e n r e p; e v e n f e i t . Op e en m o o i e se p t e m b e rda g b i n n e n h e t uur e e n t i e n t a l r o o f ­ v o ; e l s o v e r t e z i e n trekken i s r e e n z e l d z a m e r e b e u r t e n i s .

t o t 10x k i jker , dat voldoende ver15rot in r; en h e t nog "net n i e t " hinderl i jk gaan d an sen van de t e b e s t uderen stippen . Optiek m e t sterkere verr,rot inr; zoa l s bijv. een 20 o f 25x t e l e scoop is vaak ge­ wenst voor verdere d e t e rm i n a t i e , maar d i ent wel o p een sta­ tief gemonteerd te worden . Een n a de e l is we l dat de " st i p " rn oe i J i j k t e rur;r;evon­ d e n � o r d t (door h e t k le i n e

beeld ) .

beste me thode is , e e n ;:onn e br i l o p ti e l u c h t s;y s t e m a t ü ; c h i n h e e n e n " : e e r r; a a n d e bo.n e n a f t e z o e ke n , z o d a t � e n m i n s t e n s t w e e k e e r de ze l f d e st rook be k i jkt . Zo i s er een c;ro t e r e k a n s e e n e v e n t u e l e ro o fvoge l waar De

om

te

r.i e t

n emen .

Go e de p l a a t s e n in h e t Le uvense om roofvor,e l­ t r e k w a a r t e n e m e n z i j n o a . : Cint-Agatha Rode , alle h o og­ � e l e r;e n p l a � t s e n v a n w a a r men een go e d ove r z i c h t h e e ft v e l d e n N e e ri j se - L e e f d aa l , ZO-rand l '. o l len d aa l , i3rerr.be rc;

(

te Visarend

S pe rwer

H e t p r o b l e e m voor m e n i r; ber;in n e nde waarnemer i s n u : hoe v i nd ik z e en l1oe herken i k d e s i l h o ue t t e n ? V e e l a l tre kk e n de r o o fvo p;e l s op v r i j g ro t e h o op;te , zodat z e met het blote oog s o m s nauwe l i j k s waarn e e m b a a r z i jn .

Haa s r ode ,

• • •

)

,

enz .

�at h e t det ermineren betreft , na en ige j aren k an e e n wa a r n e m e r dusdanig ervaren z i j n , dat hi j co r re c t d ë: t e rm i n e e r t o p c;rond van é én alr, e mene indruk van d e so o r t , terwi j l e en onervaren waarnemer z i c h or detai l s moet vastbi j te n o m de voge l o p naa� t e brenc;e n . � e n � o e d e h u l p h i e r b i j kunn e n d e vo lgende 3 voge lgidsen z i jn : F e t e rson , lle i n ze l e n Bruun . Voor w i e re e d s e en m o nd j e Enge l s praat , i s de " She l l guide " een n i e t t e versmaden boek . ;:;en u i t stek e n d b o e k i s " Fl i r;ht Identification of Euro­ pean Haptor s " van Forter , Wi l l i s , e a . (de Enr e l se t it e l is noc; a l t i j d popu l airder dan de Nederlandse ). H e t bie dt zeer �oede beschri jvinr,en van h e t si lhouet , de v lucht en gaat in op spe c i f i e k e ident i f i c a t iepro­ b le m en . Gedet a i l le e rd worden d e variat i e s van het k l e e d be schr�ven . V e e l f o t o ' s e n t e k e n inr:en v an kenmerkende v l i e r: bee l den mak en dit boek tot een must voor d e g e ­ int eres seerde . I � t b o e k maak t duide l i jk hoe moe i l i jk be t d e t e rm i n eren v a n roofvoge l s in de vlucht kan z i j n . De a u t e urs spreken van een identi f i c at ie percentage van 70� voor de z e e r e rvare n en b e re i sd e "voge laar " . • • •

We s pendi e f

Bu i z e rd

Het optreden van bv . c umu l u s be w o l k i n g i s dan zeer ple zierig ; het biedt e e n � o e de achtergrond voor waar­ neming , want de roofvop;e l s s t eken a l s donkere s i lhouetten a f t e gen de l i c h t e w o l k e n . V e r d e r d u i dt cumu l u sbewo l k i n g op t h e rm i e k , waarvan roo f vo e; e l s p; e bruik maken om omhoog te s chroeven ; op zonn ige dar,en w o r d t er b i j � e v o l g m e e r e; e ­ trol; k en dan b i j vol l e dig be w o l k t e en/of r e r;e na c ht i e;e d age n .

Wat h e t k i j kermat e r i a a l betreft : het

be s t e

k an

Het m e e m ak e n van roo fvor::: e ltrek i s één van d e m e e r boeiende e n e n i g s z i n s o p z i chze l fstaande e pisode i n e e n j a a r v o ge l k i j k e n .


.1t

J5

WAARNEM INGEN ... «VOGELS >> De

s t e l l ing "ga in augustus e e n s weg naar de Di j leva l l e i

en j e z i e t Visaren d " werd d e z e zomer weer a l e ens beve s t igd . I n derdaad , nu de

" f l o p " van vori� jaor zorgden de v i Eoren­

den weer voor dikke show

• • •

�erden n i et op�enomen wer;ens t i jdsr:e brek

bui zerd , toren-

valk , i j svo�e l , steenu i l en bosu i l . Omdat " be lofte maakt schuld " nop; a lgemeen geldt , kri j g je te6en het e inde van dit jaar een spe c i ale "voEe l-Va l le i " t oe p; e s t uurd (met oa . e en art ike l over d e waterwi ldte l l inr;­ en en het fen e logieverslag ' 86 ) . En , ve rEe e t het n ie t ,

al je waarnem ingen z i jn nog steeds

we lkom op het reaac t i e-adre s . Maarten

'\

/1� 1 /

1 /' ' !.';

1 1/

ï

1r

·

,/

I

'I

'1

!:

11

1

/11

1

\

1:

',\

'\

1, 'I

�'85

· ��� ! � �! (T a chyba p t u s ru f i c o l l i s )

Maxima : 23-8 : min . 1 1 e x . t e SA.Il ( ilO S ) " 12 e x . te Florival ( " ) 2-<) : m i n . 26 e x . te S/,R ( I'ES 0 ) 5-9 : m in . 20 ex . te SAR ( " ) 7-9 : 1 9 ex . a l daar ( VSK ) 0

Tot 20-9 te St.R con stant een 20-t a l e x . ( V ZG , HEVi , i3LH , BO S , e a . )

Broc dr:evallen : 1-9 : 4 à 5 1<)-8 : min . 8-8 : 1 a d . 1 -9 : 2 ad .

broed�eva l len te SAR ( !!Et·: , VZG ) ) 2 broedgevallen t e FLO ( FES op n e st te OHZ ( V ZG HEF; ) , m e t 1 jong te SJW-N cthen ( " , ) 0 0

"

* 0 ������ -��! ( Pod i ceps nip;ri c o l l i s )

1-9 : 1 e x . te S AR tussen d e � e e rkoe ten ( Hi:M , VZG )

Di t e x . bl i j ft a a n w e z i r; te S/,R t o t 8-9 . Op 7-9 werd he t e x . & l s juv . gede t e rm i ne erd ( WA F ) .

"She l l guid e " zegt over juv . geoorde futen h e t volge nd e : unt i l moult in aug-de c , upperparts browner , cheeks dusk i e r , s i d e s of upper n e ck t inged buff , dusky c o l lar above breast , fl;,nk s pal e r .


.1t

J5

WAARNEM INGEN ... «VOGELS >> De

s t e l l ing "ga in augustus e e n s weg naar de Di j leva l l e i

en j e z i e t Visaren d " werd d e z e zomer weer a l e ens beve s t igd . I n derdaad , nu de

" f l o p " van vori� jaor zorgden de v i Eoren­

den weer voor dikke show

• • •

�erden n i et op�enomen wer;ens t i jdsr:e brek

bui zerd , toren-

valk , i j svo�e l , steenu i l en bosu i l . Omdat " be lofte maakt schuld " nop; a lgemeen geldt , kri j g je te6en het e inde van dit jaar een spe c i ale "voEe l-Va l le i " t oe p; e s t uurd (met oa . e en art ike l over d e waterwi ldte l l inr;­ en en het fen e logieverslag ' 86 ) . En , ve rEe e t het n ie t ,

al je waarnem ingen z i jn nog steeds

we lkom op het reaac t i e-adre s . Maarten

'\

/1� 1 /

1 /' ' !.';

1 1/

ï

1r

·

,/

I

'I

'1

!:

11

1

/11

1

\

1:

',\

'\

1, 'I

�'85

· ��� ! � �! (T a chyba p t u s ru f i c o l l i s )

Maxima : 23-8 : min . 1 1 e x . t e SA.Il ( ilO S ) " 12 e x . te Florival ( " ) 2-<) : m i n . 26 e x . te S/,R ( I'ES 0 ) 5-9 : m in . 20 ex . te SAR ( " ) 7-9 : 1 9 ex . a l daar ( VSK ) 0

Tot 20-9 te St.R con stant een 20-t a l e x . ( V ZG , HEVi , i3LH , BO S , e a . )

Broc dr:evallen : 1-9 : 4 à 5 1<)-8 : min . 8-8 : 1 a d . 1 -9 : 2 ad .

broed�eva l len te SAR ( !!Et·: , VZG ) ) 2 broedgevallen t e FLO ( FES op n e st te OHZ ( V ZG HEF; ) , m e t 1 jong te SJW-N cthen ( " , ) 0 0

"

* 0 ������ -��! ( Pod i ceps nip;ri c o l l i s )

1-9 : 1 e x . te S AR tussen d e � e e rkoe ten ( Hi:M , VZG )

Di t e x . bl i j ft a a n w e z i r; te S/,R t o t 8-9 . Op 7-9 werd he t e x . & l s juv . gede t e rm i ne erd ( WA F ) .

"She l l guid e " zegt over juv . geoorde futen h e t volge nd e : unt i l moult in aug-de c , upperparts browner , cheeks dusk i e r , s i d e s of upper n e ck t inged buff , dusky c o l lar above breast , fl;,nk s pal e r .


!l•

.!�

ROOFVOGELS * �� � ����

(Pandion h a l i ae tu s )

Dit j a a r dan t o c h t e ru g e en be h o or l i j k aan t a l waarnemingen van wat t o ch we l i e t s typ i s c h is voor d e s t re e k . Vreemd genoeg enke l waarn e m i n ge n i n augu s t u s • • •

8-8 :

·��! � ��2!Y�E

( Ph a l a cro c orax carbo )

�e e l wat minder aug u s t u s - en

24-8 : 7 1 -9 : 1

x

o v e rv l i e e;e n d naar Z t e FLO

( WA F )

ad . s c h o l v e r landt te SAR ; v e r t r e k t 1 i n Z-r i c h t i n g ( VZG , HEM ) 1 ad . te SAR ( VSK , V Z G , WAF , e a . ) 1 ad . e x . te SAR , kwam u i t het N ( CA G ) 1 1 e j aa r s te Ga stuche ( BLH , HEM , V Z G )

7-9 9-9 20-9

* �EE�EE�!B �E

1 5-8 : 1

s e p t e m berwaarn e m i n g e n

ex.

dan

5

in

min .

B i j o n z e a an k o m s t o p de bro e dp l a a t s van d e bruine k ie ­ ken , z a g e n we n o g n e t e e n vi sarend a c h t e r d e bomen ver­ dwi j n e n • • • Een dik half uur l a t e r v e r s c h i jn t h i j terug boven de v i j v e r , bidt e n k e l e m a l e n e n zet z i c h dan n e e r op e e n dode kanada . Door de g e r i n r,e a f s t an d en de g o e d e b e l i ch t ing kon h i j gede t e rm i n e e r d a l s e e n ad . e x . �ov e n d i e ri h a d h e t e x . e e n z e e r l i ch t e bor s t band , w a t zou k un r : e n wi j zen op e e n rJ' • V l i e g t n a d i e n n o g enke le m a l e n rond , kens weer• • • ( V iG , F . liri k ê , Hi� )

'85.

later

1 0-8 : 1

ex .

ove r v l i e B e n d

te

NKV

* Q 2 ! �Y��E 1 1�-8 :

( Ardea purpu re a )

juv . e x . t e FLO i n d e o e verbe �roe i i n g van d e v i j v e r e n H. W i l l o cx 0 0 ) ( C i c onia c i c o ni a )

3 e x . t e Ove r i ,j s e ( PJ:: S F LO opr;e111erk t ( WA F )

* � 2 � � E!:�!!� E

1 9-8 : 24-8 : 8-8 :

2-9 :

00) ;

w e r J e n d anrvoor o o k al t e

( Anas q u e r quedu la )

00)

25-7 : 1

e x . te SAR ( PE S 3 e x . ( waaronder 1 é in e c l i p s ) te Flor i v a l ( VL'.iG , Hfül ) 2 ex . te FLO , 1 e x . te SAR ( FES 0 0 ) 4 zom e r t a l ingen l andden in h e t m i dd e n van de vi j v e r waaronder 1 cJ' m e t e e n on t z e t t e nd b l e k e v o o r v l e u ge l .

.

.

· : ·,

Even later v lo g e n z e één voor é én t e rut, naar d e v e r s t e u i t h o e k van d e v i j v e r ( F lorival ) ( CO I , �l arina Verreyd t ) 1 e x . te FLO (PES 0 0 )

r.oge l i j k broedgeval t e

* �!j! �!:�!!E!:

Florival

( c fr .

6-9 : 1 e x . op d e gro o t s t e vi j v e r t e N F V

00)

·

<

.

( B.

1"orge t ,

G.

lle

Guch­

. ·. ·

.'

,.

· .,

.

·

.

l ; .:1.__... . : i,.(7 ,...... ...

. , . 1 ( ''!1! 1 1 ' · f /10 "

__

..

·

. ·.·.

·

. \�\�\.'' ·f�

·

.

.

1"

..

. ..

. "., " ; · - · / � , _,,l .

. .J

-�.

"). 1. <· : ;>·}. ���};;�� ')i�}·:· . ; ;ir > ,,�/" \' '

.•

.

,

ri:·: : -- :·:�

� "1. ·· .

v o o r j a a r s w a n rner.; i n he n )

(Ana s acut a )

t e n e �r e

z i ch t e l ­

zet

( �DB)

(J.

maar

' '·

'L/1 ·

. � .1,u � , �

__..v

· · 11 "

/1/�_\.u-\

__

' =�· .,

..., ""c.

.

. -1 �;1_1·

�\ • _,, ' '1 fl,,.J. r/(I W"�···�"''"'�1'.:..iu· \.tM' �

� « - ' "' '

'·i.({

I t ,

, -. , •

,�·11rf'

·-.11,r�• IT(/(<t«• (

,»,, �... ---

,

tl'---

�);11'W '

. , ,·' ' , , ,, . r r1 1

·- -

· ' "' ' 'f1 " "

..-V\\( ,

. , ,1

��"-

" 1,


!l•

.!�

ROOFVOGELS * �� � ����

(Pandion h a l i ae tu s )

Dit j a a r dan t o c h t e ru g e en be h o or l i j k aan t a l waarnemingen van wat t o ch we l i e t s typ i s c h is voor d e s t re e k . Vreemd genoeg enke l waarn e m i n ge n i n augu s t u s • • •

8-8 :

·��! � ��2!Y�E

( Ph a l a cro c orax carbo )

�e e l wat minder aug u s t u s - en

24-8 : 7 1 -9 : 1

x

o v e rv l i e e;e n d naar Z t e FLO

( WA F )

ad . s c h o l v e r landt te SAR ; v e r t r e k t 1 i n Z-r i c h t i n g ( VZG , HEM ) 1 ad . te SAR ( VSK , V Z G , WAF , e a . ) 1 ad . e x . te SAR , kwam u i t het N ( CA G ) 1 1 e j aa r s te Ga stuche ( BLH , HEM , V Z G )

7-9 9-9 20-9

* �EE�EE�!B �E

1 5-8 : 1

s e p t e m berwaarn e m i n g e n

ex.

dan

5

in

min .

B i j o n z e a an k o m s t o p de bro e dp l a a t s van d e bruine k ie ­ ken , z a g e n we n o g n e t e e n vi sarend a c h t e r d e bomen ver­ dwi j n e n • • • Een dik half uur l a t e r v e r s c h i jn t h i j terug boven de v i j v e r , bidt e n k e l e m a l e n e n zet z i c h dan n e e r op e e n dode kanada . Door de g e r i n r,e a f s t an d en de g o e d e b e l i ch t ing kon h i j gede t e rm i n e e r d a l s e e n ad . e x . �ov e n d i e ri h a d h e t e x . e e n z e e r l i ch t e bor s t band , w a t zou k un r : e n wi j zen op e e n rJ' • V l i e g t n a d i e n n o g enke le m a l e n rond , kens weer• • • ( V iG , F . liri k ê , Hi� )

'85.

later

1 0-8 : 1

ex .

ove r v l i e B e n d

te

NKV

* Q 2 ! �Y��E 1 1�-8 :

( Ardea purpu re a )

juv . e x . t e FLO i n d e o e verbe �roe i i n g van d e v i j v e r e n H. W i l l o cx 0 0 ) ( C i c onia c i c o ni a )

3 e x . t e Ove r i ,j s e ( PJ:: S F LO opr;e111erk t ( WA F )

* � 2 � � E!:�!!� E

1 9-8 : 24-8 : 8-8 :

2-9 :

00) ;

w e r J e n d anrvoor o o k al t e

( Anas q u e r quedu la )

00)

25-7 : 1

e x . te SAR ( PE S 3 e x . ( waaronder 1 é in e c l i p s ) te Flor i v a l ( VL'.iG , Hfül ) 2 ex . te FLO , 1 e x . te SAR ( FES 0 0 ) 4 zom e r t a l ingen l andden in h e t m i dd e n van de vi j v e r waaronder 1 cJ' m e t e e n on t z e t t e nd b l e k e v o o r v l e u ge l .

.

.

· : ·,

Even later v lo g e n z e één voor é én t e rut, naar d e v e r s t e u i t h o e k van d e v i j v e r ( F lorival ) ( CO I , �l arina Verreyd t ) 1 e x . te FLO (PES 0 0 )

r.oge l i j k broedgeval t e

* �!j! �!:�!!E!:

Florival

( c fr .

6-9 : 1 e x . op d e gro o t s t e vi j v e r t e N F V

00)

·

<

.

( B.

1"orge t ,

G.

lle

Guch­

. ·. ·

.'

,.

· .,

.

·

.

l ; .:1.__... . : i,.(7 ,...... ...

. , . 1 ( ''!1! 1 1 ' · f /10 "

__

..

·

. ·.·.

·

. \�\�\.'' ·f�

·

.

.

1"

..

. ..

. "., " ; · - · / � , _,,l .

. .J

-�.

"). 1. <· : ;>·}. ���};;�� ')i�}·:· . ; ;ir > ,,�/" \' '

.•

.

,

ri:·: : -- :·:�

� "1. ·· .

v o o r j a a r s w a n rner.; i n he n )

(Ana s acut a )

t e n e �r e

z i ch t e l ­

zet

( �DB)

(J.

maar

' '·

'L/1 ·

. � .1,u � , �

__..v

· · 11 "

/1/�_\.u-\

__

' =�· .,

..., ""c.

.

. -1 �;1_1·

�\ • _,, ' '1 fl,,.J. r/(I W"�···�"''"'�1'.:..iu· \.tM' �

� « - ' "' '

'·i.({

I t ,

, -. , •

,�·11rf'

·-.11,r�• IT(/(<t«• (

,»,, �... ---

,

tl'---

�);11'W '

. , ,·' ' , , ,, . r r1 1

·- -

· ' "' ' 'f1 " "

..-V\\( ,

. , ,1

��"-

" 1,


aJ

.:J.

1 2-8 : 1 ad . VA te Gastuche ( VZG ) 1 3-8 : Na e e n e inde l o o s wachten komt h i j dan e i nde l i jk aange ­ gleden uit Z ve rge z e l d van e nk e l e kauwt ,i e s . Zet z i ch neer o p z i j n vnst " zi t ho u t j e " , maar gaa t on­ midde l l i j k terug de lucht in t o t hi j u i t h e t � i c h t v e r­ d w i jnt . ( z e l f de plaats als 8-8 )

( HE�i )

1 6-8 : 1 VA te Gastuche ( BLII , VZG , ViAT )

Een kwartier later 1 VA te Florival . Dit e x . kwar 1 ü t d e ri chting van SAR en v l o o g , na e e n kort opon t h c - � o p d e vi jver z e l f , r i c htin� G a s t u ch e . ( VZG , �AT ) 1 ad . VA te �AR ( WAF)

1 7-8 : SAR : om 1 5 . 58 een ad . gedurende een �-t a l minuten boven de vi jver ; verdwi jnt dan - z . ( BOS , v:AF) Lat e r op d e d a g e en VA ( d e ze l fd e ? ) t e

03Z

( BOS )

1 8-8 : SAR : 1 e x . landt in de dode kanada ' s aan de overz i jde van de vi jver ( 20 . 30 ) . 2 5 min . later h e t ze l fde ex . boven de v i jve r , bidt en du ikt een 3-tal keer , e chter z onder r e s u ltaat ( UOS)

* !i!:.�r!:.!!� � � f ( I 'ern i s anivoru s ) A l le waarneoingen : ü-7 : 1

e x . t e flK V ( JNM-Werkkamp ) 1 b a l t scr.de we spend i e f boven de Doode Bemde (weide Vonckx) t i jdens het BKVR­ Werkkamp ( i n g 9 z o n d e n door CO I ) 5-1 : : 1 ud . e x . ( ba l t s v lu c h t ) te Over i j se

1 E-7 :

1 2-A : 1 6-8 :

( l'i:.0

0 0

1 - 9 : 1 nd . e x . t e Gastuche ( HEI·" V 6 G ) 1 We spend i e f t e �AR ( WA F )

Y-9 :

* �E�� � �-�� � � � !!� i� f ( Ci r c u s aeruEin o su s ) Alle

21 -8 : SAR : o m 1 7 . 1 0 e e n ad . VA b o v e n de v i j v e r , e v e n later ( 1 7 . 1 5 ) ------... O/ ZO ( BOS , J. Abe l o s 0 0 )

waarn e m in�en

( t o t 20-9 ) :

3-8 : 1 ad . cl' t e SAR ( WA F )

NYJ ) t e Overi j se ( PES 0 0 )

Daarna b i j n a da�e l i j k s opgerr.e rk t

• • •

1 5-E : 2 ex . t e Overi j se ( PES 0 0 ) 1 ó-8 : 1 ad . f te GAR ( \".'AF) 1 7-8 : 1 ex. t e SAR om 1 5 . 30 ( BOS) 1 E-8 : 1 ad . cl' t e SAR ( BC; S ) 1 9-8 : 1 a d . f t e Floriv a l ( BOS ) 21-8 : in de loop van de dag 2x e en juv. ex . e n ) om 1 7 . 1 7 e en ad . t' ( BOS , J . Abe l o s 0 0 24-8 : 1 Bruine k i e k ( \.' / juv . ) langduri g jagend boven d e v i jver te r écrot ; a f en toe ook n e e r stri jkend ( Cü I , M . Verreydt ) 25-8 : 4 e x . ( 1 ad . rf' , 1 ad . � en 2 j uv . ) op de broedplaa t s ( V ZG ) 1 f t e SAH (NYJ , V Z G ) 29-8 : 1 \' / juv . op de broedp l a n t s ( V Z G ) 1 -9 : 1 n d . � a ldaar ( HE�i , VZG ) 1 juv . ex . in h e t v e ld te NS-Le e fdaal ( " , " ) 4-� : 1 Bruin e k i e k t e SAR (NYJ ) 20-9 : 1 ad . � ( st e rk in rui ) op de broedplaat s ( BLH , HEM , V 6G )

25-8 : SAR : 1 ad . VA om 1 4 . 45 boven de v i jver ( V 6G ,

3 1 - 8 : 1 e x . op trek --.. ZW om 1 2 . 3 0

)

1 We spend i e f te Gustucho ( V 6G ) 2 e x . samen m e t 2 Bu i z e rden in thermiek t e B J W (VZG , �AT ) 21-8 : 1 e x . te SAR ( J . A b e l o s 0 0 ) 24-e : 1 mooi getekende we spend i e f z e i lt de V 2 J ­ ver over t e G a st u che ( CO I , � . V erreydt )

·

* g���� ( A cci p it e r gent i l i s ) He e l wat rensart

wa a

• • •

rn e minge n , vooral in de or.igevin g van Bo i s d u Lau­

1 6-8 : 1 juv . havik t e Ottenbu rg ( Tor:1berg ) (W. Clae s ) 1 ex . t e Gastuch e ( BLH , MAT , V 6G ) 1 -9 : 1 � te Gastuche ; even in geve cht met een s p e rwer ( HEl-1 , VZG ) 6-9 : 1 Accirit er spe c . a ldaar , ws . t o ch een havik ( JNM-toc ht ) 2 5-8 : 1 ex . in de c l in c h m e t e e n spe rwe r en een bui :�erd te G astuche (VZG) 1 3-9 : 1 ex . gehoord i n l': o l l endan l t e �ierbee k ( JNh-to cht ) 1 9-9: 1 d' te SAR ( BLH )

* E!��� �L�E��� !:.-� i� � ��� i � ! ( Circus c y an e u s/pygargu s ) 9-8 : 1 � te e en

Ov er i j se g r a uwe ?

( PES 0 0 ) ; g e z i e n de datum m i s s chien toch

* �22�� � !� ( Fa l c o subbut e o )

In d e afge l o pen z o m e r broedden e r we e r boomva l k e n i n d e Di j le­ valle i . Echter n i e t m e e r t e SAR , m a a r " erge n s " in de omgeving \;'aars c h i j n l i jk vlooe; e r s l e cht s 1 j ong u i t , van Neeri j se qnt vanaf h a l f aueustus waren e r te SAR rege lmat i g 2 ad . en "'.l juv . t e zien . • • •


aJ

.:J.

1 2-8 : 1 ad . VA te Gastuche ( VZG ) 1 3-8 : Na e e n e inde l o o s wachten komt h i j dan e i nde l i jk aange ­ gleden uit Z ve rge z e l d van e nk e l e kauwt ,i e s . Zet z i ch neer o p z i j n vnst " zi t ho u t j e " , maar gaa t on­ midde l l i j k terug de lucht in t o t hi j u i t h e t � i c h t v e r­ d w i jnt . ( z e l f de plaats als 8-8 )

( HE�i )

1 6-8 : 1 VA te Gastuche ( BLII , VZG , ViAT )

Een kwartier later 1 VA te Florival . Dit e x . kwar 1 ü t d e ri chting van SAR en v l o o g , na e e n kort opon t h c - � o p d e vi jver z e l f , r i c htin� G a s t u ch e . ( VZG , �AT ) 1 ad . VA te �AR ( WAF)

1 7-8 : SAR : om 1 5 . 58 een ad . gedurende een �-t a l minuten boven de vi jver ; verdwi jnt dan - z . ( BOS , v:AF) Lat e r op d e d a g e en VA ( d e ze l fd e ? ) t e

03Z

( BOS )

1 8-8 : SAR : 1 e x . landt in de dode kanada ' s aan de overz i jde van de vi jver ( 20 . 30 ) . 2 5 min . later h e t ze l fde ex . boven de v i jve r , bidt en du ikt een 3-tal keer , e chter z onder r e s u ltaat ( UOS)

* !i!:.�r!:.!!� � � f ( I 'ern i s anivoru s ) A l le waarneoingen : ü-7 : 1

e x . t e flK V ( JNM-Werkkamp ) 1 b a l t scr.de we spend i e f boven de Doode Bemde (weide Vonckx) t i jdens het BKVR­ Werkkamp ( i n g 9 z o n d e n door CO I ) 5-1 : : 1 ud . e x . ( ba l t s v lu c h t ) te Over i j se

1 E-7 :

1 2-A : 1 6-8 :

( l'i:.0

0 0

1 - 9 : 1 nd . e x . t e Gastuche ( HEI·" V 6 G ) 1 We spend i e f t e �AR ( WA F )

Y-9 :

* �E�� � �-�� � � � !!� i� f ( Ci r c u s aeruEin o su s ) Alle

21 -8 : SAR : o m 1 7 . 1 0 e e n ad . VA b o v e n de v i j v e r , e v e n later ( 1 7 . 1 5 ) ------... O/ ZO ( BOS , J. Abe l o s 0 0 )

waarn e m in�en

( t o t 20-9 ) :

3-8 : 1 ad . cl' t e SAR ( WA F )

NYJ ) t e Overi j se ( PES 0 0 )

Daarna b i j n a da�e l i j k s opgerr.e rk t

• • •

1 5-E : 2 ex . t e Overi j se ( PES 0 0 ) 1 ó-8 : 1 ad . f te GAR ( \".'AF) 1 7-8 : 1 ex. t e SAR om 1 5 . 30 ( BOS) 1 E-8 : 1 ad . cl' t e SAR ( BC; S ) 1 9-8 : 1 a d . f t e Floriv a l ( BOS ) 21-8 : in de loop van de dag 2x e en juv. ex . e n ) om 1 7 . 1 7 e en ad . t' ( BOS , J . Abe l o s 0 0 24-8 : 1 Bruine k i e k ( \.' / juv . ) langduri g jagend boven d e v i jver te r écrot ; a f en toe ook n e e r stri jkend ( Cü I , M . Verreydt ) 25-8 : 4 e x . ( 1 ad . rf' , 1 ad . � en 2 j uv . ) op de broedplaa t s ( V ZG ) 1 f t e SAH (NYJ , V Z G ) 29-8 : 1 \' / juv . op de broedp l a n t s ( V Z G ) 1 -9 : 1 n d . � a ldaar ( HE�i , VZG ) 1 juv . ex . in h e t v e ld te NS-Le e fdaal ( " , " ) 4-� : 1 Bruin e k i e k t e SAR (NYJ ) 20-9 : 1 ad . � ( st e rk in rui ) op de broedplaat s ( BLH , HEM , V 6G )

25-8 : SAR : 1 ad . VA om 1 4 . 45 boven de v i jver ( V 6G ,

3 1 - 8 : 1 e x . op trek --.. ZW om 1 2 . 3 0

)

1 We spend i e f te Gustucho ( V 6G ) 2 e x . samen m e t 2 Bu i z e rden in thermiek t e B J W (VZG , �AT ) 21-8 : 1 e x . te SAR ( J . A b e l o s 0 0 ) 24-e : 1 mooi getekende we spend i e f z e i lt de V 2 J ­ ver over t e G a st u che ( CO I , � . V erreydt )

·

* g���� ( A cci p it e r gent i l i s ) He e l wat rensart

wa a

• • •

rn e minge n , vooral in de or.igevin g van Bo i s d u Lau­

1 6-8 : 1 juv . havik t e Ottenbu rg ( Tor:1berg ) (W. Clae s ) 1 ex . t e Gastuch e ( BLH , MAT , V 6G ) 1 -9 : 1 � te Gastuche ; even in geve cht met een s p e rwer ( HEl-1 , VZG ) 6-9 : 1 Accirit er spe c . a ldaar , ws . t o ch een havik ( JNM-toc ht ) 2 5-8 : 1 ex . in de c l in c h m e t e e n spe rwe r en een bui :�erd te G astuche (VZG) 1 3-9 : 1 ex . gehoord i n l': o l l endan l t e �ierbee k ( JNh-to cht ) 1 9-9: 1 d' te SAR ( BLH )

* E!��� �L�E��� !:.-� i� � ��� i � ! ( Circus c y an e u s/pygargu s ) 9-8 : 1 � te e en

Ov er i j se g r a uwe ?

( PES 0 0 ) ; g e z i e n de datum m i s s chien toch

* �22�� � !� ( Fa l c o subbut e o )

In d e afge l o pen z o m e r broedden e r we e r boomva l k e n i n d e Di j le­ valle i . Echter n i e t m e e r t e SAR , m a a r " erge n s " in de omgeving \;'aars c h i j n l i jk vlooe; e r s l e cht s 1 j ong u i t , van Neeri j se qnt vanaf h a l f aueustus waren e r te SAR rege lmat i g 2 ad . en "'.l juv . t e zien . • • •


30.

31. Een gre e p uit

de

waarn e m ingen

te

SAR .

• •

1 6-8 : 1 ad . e n 1 j uv . ( WAF ) 23-8 : 1 a d . (HAF 0 0 ) 25-8: 1 juv . (NYJ ) 6-9 : 2 ad . jagend in de buurt van de v i jver ( JNM-T o cht ) 9-9 : 2 a d . en 1 juv . op i n sekt e n j a cht ( CAG ) 1 3-9 : 2 ad . e x . boven de w e i d e s v o o r de vi j v e r ( NYJ , BLI J ) 1 6-9 : 2 ad . , l a t e r 1 juv . e x . i n se k t en vangend ; d u i k t boven 20-9 :

Bo i s d e Beaumont uit z i ch t 2 e x . te SAR ( V Z G , HEM )

�oge l i j k ook

( BLII ) ·

broedgeva l l e n t e O v e r i j s e :

G a s t uche :

t us s e n 5-8 en 31-8 daar 6 waarn eG inEen van enk e l ingen of duo ' s ( PES 0 0 ) 5-t al waarn e c inr,en e � � d nurustus ( V ZG ,

HE�: , V e r d e r o o k nog :

7-9 : 1

BV " ov e r s ch i e t e nd " aan de V a a r t h o o g t e van d e " S t o r d e u r " ( HE�i ) 1 6-9 : 1 e x . te Hev e r l e e -Terbank ( " )

• • •

)

Le uven-f e che len

ter

� �� ,;;;.�

----�-

�---::::;:

• 92��r!!:.!!� E ex.

1 4-8 : 1

7-9 :

te

Overi j se

( PES

00

)

( 'l'rinr;n e ry t hropu s )

1 e x . ( in w i n t e r k l e e d ) r,end t e SAR ( VZG ) 1 e x . te SAR ( VSK , VZG ,

• QEQ!:.�E22!E�!!�E In

STELT LOPERS

( J � u v i a l i s a pr i c ari o )

* ?;��E!!:._E�g!:.E 29-8 :

---- -

verge l i j k i ne

sam en e e t

WAF)

2

groenpo t e n overv l i e ­

( Tr i n g a n e bular ia ) met

an d e re

jaren

zeer

r; r o e n p o t e n t e CAR l u i d roe pend 1 -9 : 1 e x . g e h oord te SAR (!IBM , V Z G ) 6-9 : 1 e x . t e Gast uche ( Jm:-To cht ) 7 -9 : 1 e x . t e SAR ( VSK , VZG WAF ) 20-9 : 1 e x . e;eho ord t e SAR VZG )

29-8 : 2

w e i n i g waarneminr;en overv l i e r;e n d

• • •

( VZG )

lHEM ,

* �! !c�! j�

( T ringa o chropu s )

E i nd j u l i e n te N K V

ber, i n aucu s t u s o nnwe z i r, t e ( m ax . 3 e x . o p 1 0-8 ) .

/

Eve na l s W it gat j e aanw e z i g t e t e SAR ( m a x . 2 e x . o p 6-8 )

23-8 : 1

• QE�!! 2

Flor iv a l

( z i e grafi ek ) ,

( Trin ga g l ar e o la )

1 4- 8 : 1 e x . o p d e 1 5-8 : i dem 9-9 : 1 e x . t e N K V

· �� �E�� �

( z i e gra f i e k )

( T r in r, a h yp o l e u c o s )

* Q�!'.!:. E! 2E�E

* �2�E �!!� E

Florival

kle in e v i jver t e Florival (WAF)

( Ph i lomachus pugnax ) ex .

t e SAR

(HA F

( Li m o s a limo s a )

00

)

3-8 : 2 e x . t e N K V ( S . Carion , WAF 0 0 ) 23-8 : 1 e x . o v e rv l i e g e n d t e SAR (HAF 0 0 )

(WAF)

NKV e n


30.

31. Een gre e p uit

de

waarn e m ingen

te

SAR .

• •

1 6-8 : 1 ad . e n 1 j uv . ( WAF ) 23-8 : 1 a d . (HAF 0 0 ) 25-8: 1 juv . (NYJ ) 6-9 : 2 ad . jagend in de buurt van de v i jver ( JNM-T o cht ) 9-9 : 2 a d . en 1 juv . op i n sekt e n j a cht ( CAG ) 1 3-9 : 2 ad . e x . boven de w e i d e s v o o r de vi j v e r ( NYJ , BLI J ) 1 6-9 : 2 ad . , l a t e r 1 juv . e x . i n se k t en vangend ; d u i k t boven 20-9 :

Bo i s d e Beaumont uit z i ch t 2 e x . te SAR ( V Z G , HEM )

�oge l i j k ook

( BLII ) ·

broedgeva l l e n t e O v e r i j s e :

G a s t uche :

t us s e n 5-8 en 31-8 daar 6 waarn eG inEen van enk e l ingen of duo ' s ( PES 0 0 ) 5-t al waarn e c inr,en e � � d nurustus ( V ZG ,

HE�: , V e r d e r o o k nog :

7-9 : 1

BV " ov e r s ch i e t e nd " aan de V a a r t h o o g t e van d e " S t o r d e u r " ( HE�i ) 1 6-9 : 1 e x . te Hev e r l e e -Terbank ( " )

• • •

)

Le uven-f e che len

ter

� �� ,;;;.�

----�-

�---::::;:

• 92��r!!:.!!� E ex.

1 4-8 : 1

7-9 :

te

Overi j se

( PES

00

)

( 'l'rinr;n e ry t hropu s )

1 e x . ( in w i n t e r k l e e d ) r,end t e SAR ( VZG ) 1 e x . te SAR ( VSK , VZG ,

• QEQ!:.�E22!E�!!�E In

STELT LOPERS

( J � u v i a l i s a pr i c ari o )

* ?;��E!!:._E�g!:.E 29-8 :

---- -

verge l i j k i ne

sam en e e t

WAF)

2

groenpo t e n overv l i e ­

( Tr i n g a n e bular ia ) met

an d e re

jaren

zeer

r; r o e n p o t e n t e CAR l u i d roe pend 1 -9 : 1 e x . g e h oord te SAR (!IBM , V Z G ) 6-9 : 1 e x . t e Gast uche ( Jm:-To cht ) 7 -9 : 1 e x . t e SAR ( VSK , VZG WAF ) 20-9 : 1 e x . e;eho ord t e SAR VZG )

29-8 : 2

w e i n i g waarneminr;en overv l i e r;e n d

• • •

( VZG )

lHEM ,

* �! !c�! j�

( T ringa o chropu s )

E i nd j u l i e n te N K V

ber, i n aucu s t u s o nnwe z i r, t e ( m ax . 3 e x . o p 1 0-8 ) .

/

Eve na l s W it gat j e aanw e z i g t e t e SAR ( m a x . 2 e x . o p 6-8 )

23-8 : 1

• QE�!! 2

Flor iv a l

( z i e grafi ek ) ,

( Trin ga g l ar e o la )

1 4- 8 : 1 e x . o p d e 1 5-8 : i dem 9-9 : 1 e x . t e N K V

· �� �E�� �

( z i e gra f i e k )

( T r in r, a h yp o l e u c o s )

* Q�!'.!:. E! 2E�E

* �2�E �!!� E

Florival

kle in e v i jver t e Florival (WAF)

( Ph i lomachus pugnax ) ex .

t e SAR

(HA F

( Li m o s a limo s a )

00

)

3-8 : 2 e x . t e N K V ( S . Carion , WAF 0 0 ) 23-8 : 1 e x . o v e rv l i e g e n d t e SAR (HAF 0 0 )

(WAF)

NKV e n


3,1 .

Aantalsverloop, van oeverloper en witga t j e t e Florival (kleine v i jver ) zomer ' 86

10

20-8 : 1 e x . t e Overi j se ( PES

Oeverloper \'ii tgat j e

9

8

7

II II I I v/ V

6

1

1 1

5

/

/' , '

"

/

f 1

3

1

1

2

1

ui J1

..... _ _ ..__ �

I

juli

Jo

3

5

* ��� Ej� ( Saxi c o l a rube tra )

,, ,. ,,

1

'

B-B :

1

1 1 1 1 1

'

1

1

v /j

�o A1 AJ <!.! �1 1S

augustus

/

/

/

I

I

. J ' 1

Datum Aantal

te

6

./ * ��!:ET!! � � � !::'. (Laru s minut u o )

.u !lt

1 5-8 : 1 VSO op de oprit van de E40 te Heverlee (HEI� ) 24-8 : 1 VSO op de Wave r se baan te OH t e r hoogte van het Zoet . Wat e r ( CO I , VZG , ) )0-8 : 1 VSO te J3ert ern-':!ink s e le ( Dirk H e l l eman s , BOS ) 1 -9 : 1 VSO op de �aversebann t e O H ( ander ex . a l s 24- 8 ) • • •

( llli�� .

6---3 -

.

2

( Ch l idon i a s niger )

* ���E !�_éE���! ( Dryoc opus marti u s )

VZG )

2

\

29-7 : 3 n d . en 1 ad . / juv . t e GAR ( PE S 0 0 ) 6-8 : 2 ad . te S/J< ( WAF ) 1 3-8 : 4 ad . te SAR , wa arond er 1 e x . no� volle dig in zomer ­ kleed (HEM )

2-9 : 1 ex . te Flori val ( FES 0 0 ) 1 e x . f'" C h o ord te SAll ( kruu- k ruu-k ruu : v l u c h t ro c p ) ( ilL!I , V Z.G , HEM )

20-9 :

1 -9 : 1 e x . r e n t e e n veldwe e j e over t e Korbeek-Di j l e ( V Z.G )

* E� �!�E ( T'ut orius putor i u s )

7-8 : 1 j u v . e x . t e SAR (WAF) Van 1 5-8 t/m 1 7-8 1 1 e jaars te EAR ( BOS , WA F , W . Clae s , e a . )

J * �!'.! �E!�_é!�E!!

HEM )

· � � ��! (Mucte la niva l i s )

1 0-8 1 1 -8 1 2-8 1 3-8 1 4-8 1 5-8 23-8 3

( V Z.� ,

\ \

Floriva l :

1

NKV

Zoogdieren . . .

1

* �� ! � E é�! E ( G a l l inago gallinago ) En k e l wa arcenoruen

1 ex . te

1

' '

'

)

* � ! �E�� é! �E ( Lanius excu b i t o r )

1

I '"

00

20-8 : 1 ex . te Ove ri j se ( PES 0 0 ) 1 2-9 : 3 e x . te H a a s r o de ( CA G )

1 1

,

.!5

,,

/ 1

'

I

4

1

* !!�!� E ! �E�!: ( An t hus campe stri s )

Q � �E�!�! � - � f�2E!!!! g�� : c

St éphan Pe t e n

c

f r i s Van Scharen

BLH

= c

Steven Boui l lon

VSK

CAG

c

Guido Catthoor

VZG "' Gert Vande zande

CO I

c

Dirk Co strop

WAF "' Frans Yialterua

c

Fran ç o i s Halot

c

�iaarten Hens

.!30S

HAF

JTI:r.

�:AT "'

Herwig Block.x

FES

SAR

Tom �:nrtens

FLO

=

St-Agatha Rode

=

Florival

NYJ

c

Johan Nysten

NKV

=

Neeri j se K l iniek vi jvers

PDB

c

Pie t Debe cker

OHZ

=

Oud-Heverlee Zuid


3,1 .

Aantalsverloop, van oeverloper en witga t j e t e Florival (kleine v i jver ) zomer ' 86

10

20-8 : 1 e x . t e Overi j se ( PES

Oeverloper \'ii tgat j e

9

8

7

II II I I v/ V

6

1

1 1

5

/

/' , '

"

/

f 1

3

1

1

2

1

ui J1

..... _ _ ..__ �

I

juli

Jo

3

5

* ��� Ej� ( Saxi c o l a rube tra )

,, ,. ,,

1

'

B-B :

1

1 1 1 1 1

'

1

1

v /j

�o A1 AJ <!.! �1 1S

augustus

/

/

/

I

I

. J ' 1

Datum Aantal

te

6

./ * ��!:ET!! � � � !::'. (Laru s minut u o )

.u !lt

1 5-8 : 1 VSO op de oprit van de E40 te Heverlee (HEI� ) 24-8 : 1 VSO op de Wave r se baan te OH t e r hoogte van het Zoet . Wat e r ( CO I , VZG , ) )0-8 : 1 VSO te J3ert ern-':!ink s e le ( Dirk H e l l eman s , BOS ) 1 -9 : 1 VSO op de �aversebann t e O H ( ander ex . a l s 24- 8 ) • • •

( llli�� .

6---3 -

.

2

( Ch l idon i a s niger )

* ���E !�_éE���! ( Dryoc opus marti u s )

VZG )

2

\

29-7 : 3 n d . en 1 ad . / juv . t e GAR ( PE S 0 0 ) 6-8 : 2 ad . te S/J< ( WAF ) 1 3-8 : 4 ad . te SAR , wa arond er 1 e x . no� volle dig in zomer ­ kleed (HEM )

2-9 : 1 ex . te Flori val ( FES 0 0 ) 1 e x . f'" C h o ord te SAll ( kruu- k ruu-k ruu : v l u c h t ro c p ) ( ilL!I , V Z.G , HEM )

20-9 :

1 -9 : 1 e x . r e n t e e n veldwe e j e over t e Korbeek-Di j l e ( V Z.G )

* E� �!�E ( T'ut orius putor i u s )

7-8 : 1 j u v . e x . t e SAR (WAF) Van 1 5-8 t/m 1 7-8 1 1 e jaars te EAR ( BOS , WA F , W . Clae s , e a . )

J * �!'.! �E!�_é!�E!!

HEM )

· � � ��! (Mucte la niva l i s )

1 0-8 1 1 -8 1 2-8 1 3-8 1 4-8 1 5-8 23-8 3

( V Z.� ,

\ \

Floriva l :

1

NKV

Zoogdieren . . .

1

* �� ! � E é�! E ( G a l l inago gallinago ) En k e l wa arcenoruen

1 ex . te

1

' '

'

)

* � ! �E�� é! �E ( Lanius excu b i t o r )

1

I '"

00

20-8 : 1 ex . te Ove ri j se ( PES 0 0 ) 1 2-9 : 3 e x . te H a a s r o de ( CA G )

1 1

,

.!5

,,

/ 1

'

I

4

1

* !!�!� E ! �E�!: ( An t hus campe stri s )

Q � �E�!�! � - � f�2E!!!! g�� : c

St éphan Pe t e n

c

f r i s Van Scharen

BLH

= c

Steven Boui l lon

VSK

CAG

c

Guido Catthoor

VZG "' Gert Vande zande

CO I

c

Dirk Co strop

WAF "' Frans Yialterua

c

Fran ç o i s Halot

c

�iaarten Hens

.!30S

HAF

JTI:r.

�:AT "'

Herwig Block.x

FES

SAR

Tom �:nrtens

FLO

=

St-Agatha Rode

=

Florival

NYJ

c

Johan Nysten

NKV

=

Neeri j se K l iniek vi jvers

PDB

c

Pie t Debe cker

OHZ

=

Oud-Heverlee Zuid


J'r

Q

J3

GS�11��®�fil Q

z o 1 2-10

Bet oging tegen de TGV i n Halle . Contactpersoon : Lieve de V i s (016/22803 2 ) Afspraak : Ingang station Leuven om 1 2h 30

Eerst even dit

!·:e t de TGV van 1 2h 57 sporen we dfl.Il rich­

• • •

t ing Halle

1-l anne e r h e t om een dagexcursie gaat , neem j e b e s t e en " p i cn i c " mee

en

• • •

eventueel warme drank ( k offi e , t h e e ,

N e em ook a l t i j d je

verre k i j k e r

( ev .

t e l e s c oo p )

mee

en

).

z a 1 8- 1 0

dan v o o r wat

11r:10ney " op zak

a u t o e x curs i e te

hebben

huis van Heverle e .

• • •

t i ck e t

te

v oor d e

k un n en

trein

(dit

t e kunnen be s t e l l e n ,

"Vrienden " ( in e; ang "Politie " )

r;aat , z org er

En - i n d i e n d i t gevraagd wordt- op v o o rhand d e

l i jke t e verwitt i gen dat je m e eg aa t

om bv . of

Jjodig a l

v e ran t w o or d e ­

cm

men •

z a 25- 1 0 • • •

)

k i j k j e t e komen ne-

. •

Prov in c i a l e

Jotwn r:.y r; l. e n

( 0 1 G/2 '.)606ü )

bustocht naar de Hoge Venen .

mee w i l len gaan , geven best een seint j e aan Laar­

bi j

ten Hens (01 6/200667 ) . zo 2-1 1

Tre k t e l l ing t e

Korbe ek-Lo

Ingrediënte n : bevroren voeten , ge sprongen lippen , Dagtocht naar de pier en de a cht erhaven van brugf\e ,

R a m s k ape l l e

ge en het

en

Zee­

trein-

e n t ramre i s

Verantwoorde li jlrn : J·:aarten � e e brenge n :

in

è! e n s

( ' s morv,e n s )

• • •

Stat i on Leuven

7h30 Zendmast Tro lieberg ( Yorbeek-Lo ) Ve rantwoorde l i j k e : Johan Ny sten (01 6/2 56060 )

( U 1 6/200GG7 )

bote rhammen , l a � r z e n , v e r r e k i j k e r ,

e e n TTB-1' i c k e t k o s t

za 1 1 -1 0- ' 86 : Nazomerfe e st in

A fspraak : 7h00

Tr c i n-1'rnm - llu s d a r, ) .

za ö-1 1

Afspraak : Leuven station , hoek Po st Pri j s :

en e e n beet j e trekvoge l s

h e t s t r a n d t u r; s e r1 Ze e br u g ­

( goedkope

Zwin

h e t kader van de

zo 1 2- 1 0- ' 86

een

a l l e nodige in formatie opge stuurd . Zij die nog

• • •

&

vriendinnen , fam i l i e en ge­

oru e e n s

De mensen d i e z i c h inge schreven hebben , kri jgen

e e s dan

niet bang : we misten onze trein , hadden ge en uurwerk of we hadden gewoon geen zin om vroe ger af t e k omen

uit

Con L 11 c t pc r : :oon :

de auto ' s

vullen ) .

j e vrienden ,

intere sseerden

e e n r; r o e p s ­

( Al leen t e l e z e n door ouders die v l ug o n g e r u s t z i jn \l'anneer h e t uur van te ru p;k om s t o v e r s chreden i s , w

z o 5-1 0- ' 86

in h e t d e e lgemeente­

JN�

Afspraak : vanaf 1 9h00 in het infocentrum van de

( in d i e n n o d i g ) e n k e l e d e t c rUJ i n a t i e w e rk e n .

Wanneer het om een trein- of

Informat ieavond over de

.

K IE Z IN G .

260 fr . /persoon .

St-Job- i n - ' t - Go or

( bi j

Bre cht )

.

Op

h e t programma van de vergadering staan

enke le zeer belangri jke punte n ( o a . Piep ) , zodat wij dan ook een massa volk verwachten

A f spraak : S t a tion Leuven , boek Post om 9hOO �eebrengen : slaapgeri e f , sport schoenen ,

Jaarl i jkse pannekoekennamiddag ( t en huize van Ger­ da Cammaer ) , met wande l ind , d ia ' s e n BESTUURSVER­

• • •

Afspraak : Leuven station , hoek Post 1 3h30 met d e

fiet s . Einde voorzien rond 20hOO .

Zondag gaan we dan naar de Ant i-TGV-3et oging

Inli cht ingen b i j Gerda Cammaer ( 0 1 6/228231 ) .

i n Halle (met de tre in )

Vooraf inschri jven noodzake l i j k ( o a . om t e weten

l'ri j s vervoer :

ca.

500 fr .

( zonder vermindering)

h oeve e l pannekoeken e r gebakken moe ten worden )

Voor verdere informati e : zie Euglena zo 1 6- 1 1

Werkdag

in

de Doode Bemde

Afspraak : 1 0h00 of 1 3h 30 a/d spoorwegovergang , Reigerstraat t,e Oud-Heverlee .


J'r

Q

J3

GS�11��®�fil Q

z o 1 2-10

Bet oging tegen de TGV i n Halle . Contactpersoon : Lieve de V i s (016/22803 2 ) Afspraak : Ingang station Leuven om 1 2h 30

Eerst even dit

!·:e t de TGV van 1 2h 57 sporen we dfl.Il rich­

• • •

t ing Halle

1-l anne e r h e t om een dagexcursie gaat , neem j e b e s t e en " p i cn i c " mee

en

• • •

eventueel warme drank ( k offi e , t h e e ,

N e em ook a l t i j d je

verre k i j k e r

( ev .

t e l e s c oo p )

mee

en

).

z a 1 8- 1 0

dan v o o r wat

11r:10ney " op zak

a u t o e x curs i e te

hebben

huis van Heverle e .

• • •

t i ck e t

te

v oor d e

k un n en

trein

(dit

t e kunnen be s t e l l e n ,

"Vrienden " ( in e; ang "Politie " )

r;aat , z org er

En - i n d i e n d i t gevraagd wordt- op v o o rhand d e

l i jke t e verwitt i gen dat je m e eg aa t

om bv . of

Jjodig a l

v e ran t w o or d e ­

cm

men •

z a 25- 1 0 • • •

)

k i j k j e t e komen ne-

. •

Prov in c i a l e

Jotwn r:.y r; l. e n

( 0 1 G/2 '.)606ü )

bustocht naar de Hoge Venen .

mee w i l len gaan , geven best een seint j e aan Laar­

bi j

ten Hens (01 6/200667 ) . zo 2-1 1

Tre k t e l l ing t e

Korbe ek-Lo

Ingrediënte n : bevroren voeten , ge sprongen lippen , Dagtocht naar de pier en de a cht erhaven van brugf\e ,

R a m s k ape l l e

ge en het

en

Zee­

trein-

e n t ramre i s

Verantwoorde li jlrn : J·:aarten � e e brenge n :

in

è! e n s

( ' s morv,e n s )

• • •

Stat i on Leuven

7h30 Zendmast Tro lieberg ( Yorbeek-Lo ) Ve rantwoorde l i j k e : Johan Ny sten (01 6/2 56060 )

( U 1 6/200GG7 )

bote rhammen , l a � r z e n , v e r r e k i j k e r ,

e e n TTB-1' i c k e t k o s t

za 1 1 -1 0- ' 86 : Nazomerfe e st in

A fspraak : 7h00

Tr c i n-1'rnm - llu s d a r, ) .

za ö-1 1

Afspraak : Leuven station , hoek Po st Pri j s :

en e e n beet j e trekvoge l s

h e t s t r a n d t u r; s e r1 Ze e br u g ­

( goedkope

Zwin

h e t kader van de

zo 1 2- 1 0- ' 86

een

a l l e nodige in formatie opge stuurd . Zij die nog

• • •

&

vriendinnen , fam i l i e en ge­

oru e e n s

De mensen d i e z i c h inge schreven hebben , kri jgen

e e s dan

niet bang : we misten onze trein , hadden ge en uurwerk of we hadden gewoon geen zin om vroe ger af t e k omen

uit

Con L 11 c t pc r : :oon :

de auto ' s

vullen ) .

j e vrienden ,

intere sseerden

e e n r; r o e p s ­

( Al leen t e l e z e n door ouders die v l ug o n g e r u s t z i jn \l'anneer h e t uur van te ru p;k om s t o v e r s chreden i s , w

z o 5-1 0- ' 86

in h e t d e e lgemeente­

JN�

Afspraak : vanaf 1 9h00 in het infocentrum van de

( in d i e n n o d i g ) e n k e l e d e t c rUJ i n a t i e w e rk e n .

Wanneer het om een trein- of

Informat ieavond over de

.

K IE Z IN G .

260 fr . /persoon .

St-Job- i n - ' t - Go or

( bi j

Bre cht )

.

Op

h e t programma van de vergadering staan

enke le zeer belangri jke punte n ( o a . Piep ) , zodat wij dan ook een massa volk verwachten

A f spraak : S t a tion Leuven , boek Post om 9hOO �eebrengen : slaapgeri e f , sport schoenen ,

Jaarl i jkse pannekoekennamiddag ( t en huize van Ger­ da Cammaer ) , met wande l ind , d ia ' s e n BESTUURSVER­

• • •

Afspraak : Leuven station , hoek Post 1 3h30 met d e

fiet s . Einde voorzien rond 20hOO .

Zondag gaan we dan naar de Ant i-TGV-3et oging

Inli cht ingen b i j Gerda Cammaer ( 0 1 6/228231 ) .

i n Halle (met de tre in )

Vooraf inschri jven noodzake l i j k ( o a . om t e weten

l'ri j s vervoer :

ca.

500 fr .

( zonder vermindering)

h oeve e l pannekoeken e r gebakken moe ten worden )

Voor verdere informati e : zie Euglena zo 1 6- 1 1

Werkdag

in

de Doode Bemde

Afspraak : 1 0h00 of 1 3h 30 a/d spoorwegovergang , Reigerstraat t,e Oud-Heverlee .


3'

za 22- 1 1

J)I� \�ll"l� l�I

Voetto cht door de D i j l e v a l l e i van Gastuche tot Oud­ Heverlee . �)eebrengen : laarzen , verrek i jker , lunchpakke t Afspraak :

8h40

S t at ion Le uven , h o e k Po st

D R I E M A A N DE L I J K S

Pri j s : c a . 1 30 fr . voor de trein Verantwoord e l i jke : 1-'.aart e n Hens ( 0 1 6/200667 ) zo 7-1 2

Werkdng in de Doodc Hemde

11

zie 1 6-1 1

Garfield

,AL5 IK IY// EQtr '1éi.ct?F .t"97 l,t: eEt1-- Ya:fEL B6U, P9,._k_. JI< "El,...fl"' p�,sv;,,,.,.,- ev EC;-ITn,�

� 0

,,..;,

-

l 1

za 20-1 2 : Onder voorbehoud

door J i m Dovis

l

e

K O N TA K T B L A D J NM - L E U V E N J A A R G A N G N ° 4 OKT - DEC '86

• • •

Dag t ocht met de 1°;agen naar Blokkers d i jk e n Antwer­ pen Linkeroever . Om het v e rvoer te rece l e n best o p voorhand contact opnemen m e t Dirk Costrop zo 2 1 - 1 2

• • •

Tocht in de omr,eving van Hol sbeek Afspraak : Station Leuve n , hoek ro st 9h00 (met de fiets) Kerk H o l sbee k : 9h45 Contactpersoon : Herwig B l o ckx (01 6/4488 57 )

v r 26- 1 2

Congre s t e St-Steven s-Woluwe

t/m

Voor meer informat ie : zie Euglena

ma 29- 1 2

Allen daarheen

v r 2-1

Be stuursvergadering in h e t dee lgeme e n t e h u i s van He- .

• • •

?!

ver lee , Infocentrum Vl!BMW , ingang " Po l i t i e " Afspraak : 20h00 a ldaar

Ook de Valle i zal h i e r ui tgeraapt worde n .

1

1

: red.: 11.L/.

' · '' '

Ma<irten Hens ; Sint-Jan sbe rc; s t e enweg 79 Gert Vande zande ; P . K . Ee cke l a e r s l aan 5 Maarten Hens

3030 Heverlee 3200 K e s se l-Lo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.