De Boomklever Oktober 1986

Page 10

10

WAARNEMINGEN

BIJZONDER

Dodaars <Tachibaptus ruficollis> maximum : 2-9 :

minimaal 26 ex te SAR

CPES>

cPodiceps ni&ricollis>

Geoorde Fuut

van 1-9 tot 8-9 verbleef één juv. te SAR Ooievaar <Ciconia ciconia> :

14-8

CVZE,

WAF,

M.Hens>

:

3 ex te Overijse

werden daarvoor ook al opgemerkt te

<PES>

FLO <WAF>.

CAnas querquedula>

Zomertaling 25-7 8-8

1 ex te SAR <PES>

: :

3 ex te FLO

CM.Hens,

19-8

2 ex te FLO <PES> 1 ex te SAR

<PES>

24-8

4 ex te FLO

ccor

2-9

:

VZE>

en c•·>

ex te FlO <PES>

1

Krakeend <A nas strepera> 13-10

Visarend 8-8

:

een koppel te SAR CA.

Verboven>

<Pandion haliaetus> :

10-8

ex <VZE,

1 1

M.Hens,

F.8riké>

ex overvliegend te NKV <PDB>

12-8

ex te Gastuche <VZE,

13-8

ex <M.Hensl

16-8

ex te Gastuche <BLH,

A.Verboven>

VZE,

MAT>

ex te SAR <WAF> 17-8

ex te SAR <VZE, ex te OHZ

MAT>

<BOS)

18-8

ex te SAR <BOS>

21-8

ex te SAR <BOS,

J.Abelos>

25-8

ex te SAR <VZE,

NYJl

31-8

ex

naar ZW te Overijse <PES>

Wespendief <Pernis apivorus> verschillende waarnemingen :

ondermeer 1

baltsend ex boven de Doode

Bemde tijdens het BNVR-werkkamp <COI> Bruine Kiekendief <Circus aeru&inosus> vanaf

15 augustus vrijwel iedere dag waargenomen in de vallei.

Boomvalk CFalco subbuteo> ook dit jaar weer een broedgeval in de Dijlevallei buurt van Neerijse. 1

juv. gezien.

;

ergens in de

Vanaf half augustus werden regelmatig 2 ad.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.