De Boomklever April 1986

Page 1

DE BOOMKLEVER

'

JAARGANG 14 V.U.

A. VERDOVEN

APRIL JUNI 1986 -

TERVUURSEVEST 254 3000 LEUVEN


REDAKTIDNEEL Met

het

lanve,

kille

k rach t en fr0en

ten

ontrerlen van rle dooi, wint er .

:>:oeken

ker uit hup

hun

Cedurenrle al

een

rlie

einde ge komen

tijrl

?.ic'1

nit rle aarrle,

rle

aan een

heeft rle natuur haar

om uithundig lente te kunnen

vesraard

w0rstelt

is er

vieren

:

het

jonge

bot;ten ?.wellen, rle :>:omergas­

ou rl e olekjes weer on en

... Wi elewalers

worden wak­

winterslaap,

De vo o r b i je maanrlen werden inrlerrlaad niet gekenmerkt door hruisen­ rle aktlviteit,

maar

. . .

dat :>:al veranrleren

:

in

dit

nummer vind

je

twee versla�en van voorbije uitstaonen. Cngetwijfeld bekruipt je bij het le:>:en hiervan rle kriehe1s

om

erna uit te trekken.

Daarom hehben wij een manier uitgedarht waaro p

je al

de:>:e

blaken­

de energie kwijt kan. Wij hehhen namelijk een kalender opgesteld met hooelijk

voor elk wat wils!

Al de:>:e uitstaooen Vandaar d at wij 7ielen,

hoe meer

:>:ijn

ook

voor n iet-leden gratis toegankelijk.

dit nummer ook aan vreugd

alle oud-leden

sturen

(

hoe meer

! '). Hooelijk tot

binnenkort

!?

De Redaktie

. ,,..

.

-_

.J ..."t..�

-if.J�y��� -_:;�.�--�· --


VERSLAGEN DaP-toc�t naar Zeeland

1-1-1986

Het

'.�0Pn!"'1il.f!"1f'rR"en, 1 januari 1<186. nar�t rarv�

�0g

Vf'felliefrehhers

7.waar in het

is kourl

acrterhoofrl.

en

l'li st l g,

Des onrl anks maakten vier

7lch on voor rle eer s t e torht van het nieuwe

Over de praktisrh ver laten wegen rle grens over,

Fen eerste halte werd geh oud en nahi,i snelweg e e n

oud e ,; aa r s­

grote groep r iet g an 7 er•

richting

Krahhendijke,

jaar.

Zeeland .

waar langs de

pleisterrle on een omge ol oegrl

aardannelvelrl. Aan rle Zanrlkreekdam, hrilrluikers berg-,

on7e volgende stopplaats,

en middelste

sloh-,

7aagbekken

en krakeenden.

loner,

:

De and er e

eerrlen,

zi:ide van de dam, De onen

Een hun7inv,

en

het Veerse Meer,

was grotendeels bede kt

opvallend

ve1ü

en d aarmee ook 7i:in

dier was nog warm toen wii

leven verloren.

Het overreden

het vonden.

Flauwers inlagen was het meeste water hevroren.

turelu11rs

kuif­

Pi:ilstaarten.

aan getrokken rloor al dat leven, harl bli:ikhaar 7i:in

voor7.ichtigheid

Cok aan

bonte strand­

kluten waren van de partij.

krioelden dan ook van het leven

Plaatsen

kn0hhel7wanen

zochten verschillende stelt­ rosse p:ruto,

wuln,

hontheknlevier en een aantal

met i�s.

broederli:ik samen met smienten,

Op het wad

loDert.ies i:iverig naar voedsel

dobherden rotganzen,

konrlen

Enkele

toch nog pootje baden in een gracht, terwi:H even

verder een groep kleine

7 wan e n

rustig wachtte

op betere tijden.

Een � hlauwe kie ken di e f maakte op 7i,in typische manier

jacht hoven

een ruigte.

plots

Met een bru uske wending

een vermeende

Prooi vallen.

Toen

liet de

de7e

jager zich

zi:in volle lengte oprichtte hleek dat een fazant te 7.i;in. leek ev en te

on

zich echter vers c h r i kt in De kiek

twijfelen en b eslo ot dan wi;iseli,ik een kleinere buit

te ?.Oeken. Even

VPrdP.r vloog een kleine ro ve r als een s c h i c h t voorhi,i

waven

en

naal.

Het

wonrlPren

onze

7.ette 7.irh enkPle tientallen meters verder OP een weide­ rleek een :

o" s ne rwer te ?.i,in dat 7.if'h uitgehreid liet be­

hevig met rle staart halanrerenrl, de vPren oPerwaaiend

in rle 7ePwind.


Even later en

gleerl

wiekte een ruiPnoothui7erd traag oo van een wei�eoaal

statig en langzaam over de

hij uit nns De

en weiden tot

ge7ichtsveld verdween.

tocht werd dan verdergezet naar Brouwersdam. Op de versr.hillende eidereenden,

rlen

zeekcet,

rrar.htip

Pén

iiseenden.

Cp de dijk tussen de stenen voelden steenloners

st.ranrll oners

�-.

zee dohher­ zee�end,

verfet.en een koonel

?'.iel-\

in

run

element.

On WPg naar Goerlereede hemerkten wii kol-,

ct4'7warte

nroheerrlen on het strand twee drietF�Pnstrandloners de

te rlrihh0len. naarse

een

rocdhalsfuten en niet tP

2

Als vannnds 7ee en

bevroren velden

nog een gemengde groen �an7en

Pn enkele hranrlaan7en.

Tn de haven van Goedereede zwcmm�n

�rnte aantallen

f1Jten,

en Pén

niet nader geidentificeerde duiker. Ook aan de ten

van7en De

Plaat van Scheelhoek was alles dichtgevroren.

het reservaat pleisterde wel een on

groep

vrauwe

Even bui­

ganzen en riet­

een akker.

laatse wa arneming van de dag

betrof

vertronwde op haar schutkleur en ons

een watersnip,

die volledig

dus alle tijd gunde cm

zich

te laten bewonderen. Langzaam hegon de duisternis te vallen. Leuven te rijden

(of

te glijden

van een nieuw vogeljaar

).

Tijd

om

rustig richting

Peslist een geslaagd

!

AndrP

Verboven

begin


'llePkeNi te E en

oaa r

8/9-2-1986

Ijm11iden / Fl evo

m aal

u it ge s teld,

maar niet afgesteld,

dP rleelnemers h a rl den dit du i deli jk reg r eoen

:

en ook

dit weekend

15 slim­

maar liefst

meriken (prlanks rle oessimistische uit la t i n gen van enkele deelnemers rla 7i.in,

fi:i

bewuste

rle

oiP.r

Zul.doler"

z onde r

en

"als

't mor nie gelettig is"

koelde de gemoederen flink af en

7orgrle te�elijk voor een redelijk kalme voge lorese nt ie

Cnthollden we vooral een roodkeelduikPr die onder water kePr

sn e ll e r

Verder een

2

zwom

dan wij

"verdwaald"

zeekoeten en

lieoen op de pier

�p:r o te

zaa,qhek,

vooral die pracht i ge

genoeg konden van kr ij gen eiders,

brilduikers,

.

werd de

gevon de n.

al te veel ororlemen

De vinnig s ni:i dende oostenwind

)

( "wete

.

.

?:owat dri e

.

een mooie troep toooereenden,

?:eehond waar enkelen maar niet

Cok de klassieke "items" ontbraken niet

middelste

?:agers,

ea.

On de reu sa c hti ge blokken natuurlijk ook de "onvermijdelijke maar toch wel i nteressante" steenlooers,

]

oevProieoers en paarse

Welke Eek heeft daar o o i t het bn.

oners.

naa rs

Halverwege d e pier deed zich een i n c iden t voor

strand-

voor verz o n n e n :

!?

infepak­

een soort

te rol m oos waapde h et ons aller Moninue te be g r oeten waaron de?:e

ei

7.0

na

onvPlost

on

de vlucht s1oeg

.

.

Even later wPrd dit misverstand

srhi:in kroop. Na flink uitgewaaid te en

ook de i nwen dige mens werd

zijn pakten we

z i jn

vl o eiraa rs

Tienen

Afrika-ervaringen gron­

dig uiteen te ?:etten aan een - om diverse redenen ourliek.

iets

Cn?:e gast uit

even versterkt.

maakte van deze gelegenhe id ge b ruik om

horend

H e rre m an s tevoor­

toen uit de indrukwekkende garderobe Marc

-

aandachtig toe­

Yours truly liet hier hijna zijn pro viand voor 2

daven in de steek .

Een snelle t eru g t o c h t kon dit nog net

uit de nlaatselijke keuken

;

Hollanders,

ach

je weet

wel

redden .

.

In de haven en het sluizencomplex van I j muiden geen i js eend en, grote hu rvemee st ers maar wel wat

kuif- en tafel eenden

+

imm.

zeekoeten,

a" � ·

dodaarsies,

Een troep,je

een

geen

t r oe p

fraters "�as

zowat

het laatste alvorens we naar Zaandam afzakten. Enkele

slimmerikP.n wistP.n kenneli ,i k de weg heter d an de "leider";

7e rerlP.n er.hter flink miR maar kwame n dan to c h ook terecht.

©


WeRens de overtalrijke opkomst w er d achteraf gezien toch, ik echter door

in "rle keet"

jongen vbbr

Gelukkig weet iederé�n uit de Gaume-weekends

10 a.m.

zelden helder d en kt en aldus werd

renutatie - althans op dit vlak - vlek keloos gehouden Terug oo weg

hetgeen,

's Morgens werd

ene M. valselijk beschuldigd van overmatige nachte­

lijk e geluidsprcductie.

dat die

er ges l a pen

bij de meesten nogal meeviel.

en na wat mechanisrhe problemen

:

een

geooende deuren in te traopen naderden we de Flevo

.

mijn

gokje. I.p.v. langs Enkhuizen

de bedoeling was langs de Houtribdijk naar n onn e t i es en :

reeds na 4 dage n vorst dichtgevroren.

In de enkele wakjes orachtig

belicht

:

brilduikers en grote 7agers.

De afsoraak was op

het Ijsel-

z aa gb ekk en

te kijken. Min of meer te voorsoellen

en Markermeer

Hier en daar ook bonte kraaien.

de parking in het midden van de dijk

daar - in the middle of nowhere - was het goerl

pri,}s

:

en

jawel,

8 strand­

l eeuweriken liet en zich erg degeli,jk bekijken. Natuurlijk zaten daar de ornithovokale kwaliteiten van alweer dezelfde M. Even later wist hij zelfs

voor iets tussen.

12 sneeuwgorzen tot voor de telescopen

te lokken. De kou was hierdoor bij sommigen tot een onbelangrijk achtergrondongemakje gereduceerd

In Lelystad-Haven liet een eerste cr"blauwe kiek zich zien en aan 10-tal meter een eerste biddende ruigooot

de Knardijk vanop een

;

we zagen hem ook een aantal keren met een behoorlijke smak duiken. Aan de hut was men druk aan het schaatsen en ook wij gingen het

iJs even testen door naar het eiland te gaan ; op sommige plaatsen kraakte het nog wel

.

.

Heel ver was een drinkwak met ganzen.

Verder langsheen de Knardijk 2

buizerden

en nog 2

van hun ruigpotige

kollega's. De namiddag werd gekenmerkt door een zaagbekkenmanie van, raden,

weeral i".

;

juist ge­

en daarom werrl d e Flevocentrale opgezocht,

met een wak van serieuze omvang

:

de

enige

olaats

honderden grote za­

gers,

3 .iuv. aalscholvers, wat krakeenden en verder normaal "grut".

Omdat er zich kennelijk ook een nonnetjessymdroom begon te vormen, verzweeg

ik wijselijk het feit dat er een 10-tal km verderop een

aantal in een wak lagen en reden we - eindelijk - de polder in.

©


Direct prijs Lan gs de

buizerden.

Aan

hirrlsnotter" alvorPns mooi

En

rie rPst van

grcPn

een gemengde kol/rietganzengroen.

:

de

Knarweg

bewees A.

wel degelijk orni;aat in de tele

was allerminst

22

rP.eP.n

of sl"c'itvalken

te

;

R;eocseerc-!

dat de combinatie een t"

"silence"

P.n noi;r wat t>la1

AndermaRl een geslaagd WE dus

�e

we on enkele luttele kms

Swifterrin�weg noteerden

:

ó•hlauwe kiek ontsnante niet hebben.

nog

:

7

ruignoott>ui?Prrien,

kiPkendi even

we

( 4)

zijn maar het mag natu11rli.ik altijd,

:

Het

past

en.

zeearenden dat

nakken

!?

Herwig

alle deelnemers

een

en h11 i ?P.rd

het hoeven niet altijd

P.r volgend jaar misschien nog in de ra p t e hij

N.B.

10

"driver­

Blockx

hier om een hartelijk dankjewel te

zeggen

aan Yvon,

Zonder hen zou

deze tocht er nl.

Andr�,

�oninue,

niet geweest zijn

VELDORNITHOLOGIE

.

.

en Marc.

namens

'84

Dijlevalei en omgeving

H.

Blockx,

M.

Hens,

J.

Butaye en J.

Vantrappen verzamelden

en selecteerden alle waarneningen uit de Dijlevallei en om­

geving en distilleerden hieLuit het meest volledige seizoens­ overzicht.

dat

ooit over de Dijlevallei werd gemaakt.

GeinteressP.erden kunnen dit referentiewerk voor een zacht nrijsje hekomen

hij

��n van de auteurs

0

'


KALENDER Voor meer inlichtingen over de7.e uitstappen met het vervoer, enz. kan

:

praktische problemen

al of niet doorgaan van tochten bij

je steeds terecht bij

André Verboven

slec h t weer

( 016/ 23 81 84

na

18 h ) . Za 5

april

LEER ONZE BCSVOGELS KENNEN. Meerdaalwoud Leiding

:

Afspraak:

Vrij

9, 10

en 11 mei :

halve dag

Marc Herremans

(229372)

Leuven Station

9.0G

VERLENGD GAUME - WEEKEND. Teneinde de overnachting en het vervoer te kunnen regelen,

hellen vbbr

1

mei naar André

( 238184). Eventueel aanslni ting op Woe

21

mei

ZANG VCGELTCCHT "De Zicht" Gaat niet door bij

TE

slechte

zaterdagmorgen

!?

HOLSBEEK.

weersomstandigheden

Terug te Leuven rond middernacht. Leiding :

Herwig Blockx

Afspraak: Di

27

mei

(448837)

Leuven Station

20.00

VERGADERING. Open voor alle geînteresseerden Aanvang

:

20.00 t.h.v. Marc Herremans Prinses Lydialaan 65

3030 Vrij 30 mei

HOUTSNIPPENTOCHT :

herneming van een klassieker.

Terug na mirldernacht Leiding:

Zat

21

juni

!

Marc Herremans

Afspraak:

Heverlee

(229372)

21.00

Leuven Station

21.30

Maria Theresia kapel,

PELVEDERE - P.A�

Naamse stwg.

SUR LESSE.

Dagtocht naar de kalkhellingen van de L essP•ralel

( aangeraden

voor alle planten-,

derliefhebbers Leiding: Afspraak :

!)

André Verboven

7.00

vogel-,

(238184)

Leuven Station

en vlin­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.