De Vallei April 1985

Page 1

'-''-'

�� ) 1 ·� 'r,1, ·· 1 · I·, � : .,� :, ,\:<c ;,

vrij

24 - 5- ' 8 5 : V e rgad e r i ng in he t gemeen· t e hu i s t e H e v e r l e e ( I ngang " Po l i t i e

za/zo 1

z i j kant rec h t s )

om 1 9 . 30

f l ora van k a lkgra o l anden e n dagroofvoge l s .

Gaat a l l e e n door b i j

( + WA )

( le e s :

moo i

ant i c y c l onale c ondi t i e s

e n s t ab i e l w e e r ) ;

duimen maar

.T e verw i t t i gt b e s t Marc H e rre mans ( 2 29 3? 2 ) die

ma

1

tot en met

7

j e de n o d i g e

juli :

_''f

".·"",, ad "'

.-

,

2 j un i : V i r o in & Gaume weekend ; s pe c i aa l voor

en

.

; '

f

• • •

i n l i c h t ingen v e r s c h af t .

.

.

<'

.d

4

�:

..si

DRIEM A ANDELI JKS

K O N TA K T B L A D JNM - L E U V E N 109 J A A R G A N G N°2 APRIL - JULI '85

E c o l o g i s c h s tu d i ekamp i n d e D i j l e ­ val l e i

"

"

ma 8

" 1 5 j ul i : W e rk k a m p in de Doode B e mde ;

he t; i s

moge l i j k b e ide k a m p e n t e c o m b i n e r e n .

En m i s s ch i e n n i e t door ons ge organi s e erd ,

maar toch z e e r

i nt e r e s sant voor amateurs van padde s t o e l e n e nk e l e ac t i v i t e i t e n van de woe

" ZW A M " :

24-4 : D i a ' s over zwammen 20.00 in de bar van he t Don B o s c o c entrum , s t raa t

z o 28-4 :

6

Excurs i e

Zwa luwen­

t e K e s s e l-Lo in h e t Egenhovenbos

te H e v e r l e e

( voorj aars­

padde s t o e le n ) ;

1 4 . 00 :

Postk a n t o o r Leuven Stat i on

14.1 5 :

Parking acht e r z i j d e b lok G Exac t e W e t e ns c happen KUL ,

in de Campus C e l e s t i j n e n l a a n t;e

Hever le e .

T o t daar d e k a l e nde r ;

e e n goe i e raad :

a f s praakpunten e n -uren in je z ek e r niet

om t e komen

I

n o t e e r direc t de

z akagend a ,

dan " ve rg e e t "

'

je

• • •

v.u.

en

mm .

H e rw i g

Ul ockx

L a n gev e l d 320 1

233

l l o l s b e ek

�.

S u z a n n f� N n J. j

f-; s e n

J( on i n g - /\ l b c r t l. n r1 11 } 2 00

l\ e s s e l -LO

(, 7

i t,

. '/


3

.f,

INllf)IJJ)

\JOOiWOORD

H allo ,

D i t voorwoord i s t e ge l i j k e e n afsche idswoord ( snik , snik van de " oude " redac t i e en e e n w e lk o msthulde ( hi p , h i p ,

• • •

• • • • •

) )

aan de spikspl in ternieuw e plo e g .

V oorwoord : 2

��E�!��-���-���-��!-�����El

JNM : 3

Gerda C ammae r , Marc De Cos ter ,

V e rslagen : 4

-

Lieve De V i s en z i j die hun

6

waarne mingen b innens tuurden.

Medede l inge n : 7 - 1 5 Uit de krant : 1 6 - 1 7

�������!:i��l

Over oerb o s s e n e n o e rw ouden : 1 8 - 22

Het is pre c i e s 2 j aar g e l e d e n d a t " De Vall e i " bruusk van

Hondsdraf : 23 - 25

erover gewaakt dat ook de inhoud , i llustra t i e s e n algemene

Dé waarnemin � van het (voor ) j aar

vormgeving min of meer op h e t z e lfde pe i l b l e e f .

Albatros : 27

Pag . 30 : Pe ter Scott

T i j dens d e z e peri ode hielden we o o k i n d e m a t e van het

W aarnemingen : 28 - 30

Pag. 1 8 : P . A . Robert

moge l i j k e rekening met de wensen van de lez ers ; s oms t o t

Kalende r : 31 - 3 2

Pag. 22 :

vorm veranderde en s indsdien hebben we als redact i e leden

onze e i gen e rgernis

V oorpagina , 1 1 en 25 :

H.

B lockx

Pag. 5 en 6: G . Beningfield 26

??

Pag. 1 2 , 1 7 : D . Watson

?

• • •

W e bopcn dat j i j , als l e z e r e n als J NM-lid evenve e l vol­ doening had b i j het l e z e n als w i j bij het produc eren van " ons " c ontac tblad. De huidige af t �dende redac t i e zal na dit nummer i mmers slecht s een twe edeplansrol vervullen in

JNM : w a t moet j e daarvan weten 7

�e t o t s t an dk oming van "De Valle i " .

De JNM staat open voor alle j ongeren tus s e n 1 2 en 25 die

E n o m J an , J o o s t e n Maarten a l wat te helpe n : s tuur z e l f

H e t Bonds secretariaat is geve s t igd in de

geitere ssee rd z ij n in natuur e n milieu .

e ens w a t b innen o f z o ek eens wat intere s sant s in e e n minder

b e k e nd t i j dschri ft of boek ;

j e weet maar nooit of

de

anderen

I k hoop ook dat je als JNM-er j e best doet o m n ieuw e mensen de

9000 Gent

( 09 1 /234781 )

Lid word j e door : 300 fr op rek . nr . 737-426307L�-64 ( gewoon lid)

dat misschien ook interess ant vinden.

na a r

K ortrijkse poortstraat 1 40

ac t i v i t e iten t e brengen en deze dan ook te integreren

in het groepsgeb e uren z odat we ook aan andere mensen kunnen

1 50 fr

"

400 fr "

Il

" ( inwonend lid)

Il

" ( s teunend lid ) 25 )

van JNM vzw o p b ovenstaand adre s

l a t e n z i e n dat v i j vers er nie t alleen z i j n o m t e surfe n ,

A l s l id van afde ling Leuven ontvang j e het nationale t i j d­

of op te s lu iten , w i lde flora om af te plukken enz

D e c ontac tpersoon voor a fde ling Leuven i s :

b o s sen o m i n rond t e c ro s s e n , wilde voge l s o m a f t e schieten • • •

Loop d u s op e e n wande ling n i e t vastgeklu i s t e rd aan j e k i jker , maa r leen hem ook eens uit aan hen die toevallig hun k i jker

v e rgeten zijn of e r nog geen hebb e n , ook als e r " toffe z ak en" t e zien z i j n ! ! I

schrift " Euglena" en het afde l ingstijdschrift " De V al l e i "

Marc De Coster

Maste l le straat 54

3008 V e ltem-Beisem

T e l . nr. 01 6/488550 De gro e t j e s , H erw i g Suz anne

r

1


3

.f,

INllf)IJJ)

\JOOiWOORD

H allo ,

D i t voorwoord i s t e ge l i j k e e n afsche idswoord ( snik , snik van de " oude " redac t i e en e e n w e lk o msthulde ( hi p , h i p ,

• • •

• • • • •

) )

aan de spikspl in ternieuw e plo e g .

V oorwoord : 2

��E�!��-���-���-��!-�����El

JNM : 3

Gerda C ammae r , Marc De Cos ter ,

V e rslagen : 4

-

Lieve De V i s en z i j die hun

6

waarne mingen b innens tuurden.

Medede l inge n : 7 - 1 5 Uit de krant : 1 6 - 1 7

�������!:i��l

Over oerb o s s e n e n o e rw ouden : 1 8 - 22

Het is pre c i e s 2 j aar g e l e d e n d a t " De Vall e i " bruusk van

Hondsdraf : 23 - 25

erover gewaakt dat ook de inhoud , i llustra t i e s e n algemene

Dé waarnemin � van het (voor ) j aar

vormgeving min of meer op h e t z e lfde pe i l b l e e f .

Albatros : 27

Pag . 30 : Pe ter Scott

T i j dens d e z e peri ode hielden we o o k i n d e m a t e van het

W aarnemingen : 28 - 30

Pag. 1 8 : P . A . Robert

moge l i j k e rekening met de wensen van de lez ers ; s oms t o t

Kalende r : 31 - 3 2

Pag. 22 :

vorm veranderde en s indsdien hebben we als redact i e leden

onze e i gen e rgernis

V oorpagina , 1 1 en 25 :

H.

B lockx

Pag. 5 en 6: G . Beningfield 26

??

Pag. 1 2 , 1 7 : D . Watson

?

• • •

W e bopcn dat j i j , als l e z e r e n als J NM-lid evenve e l vol­ doening had b i j het l e z e n als w i j bij het produc eren van " ons " c ontac tblad. De huidige af t �dende redac t i e zal na dit nummer i mmers slecht s een twe edeplansrol vervullen in

JNM : w a t moet j e daarvan weten 7

�e t o t s t an dk oming van "De Valle i " .

De JNM staat open voor alle j ongeren tus s e n 1 2 en 25 die

E n o m J an , J o o s t e n Maarten a l wat te helpe n : s tuur z e l f

H e t Bonds secretariaat is geve s t igd in de

geitere ssee rd z ij n in natuur e n milieu .

e ens w a t b innen o f z o ek eens wat intere s sant s in e e n minder

b e k e nd t i j dschri ft of boek ;

j e weet maar nooit of

de

anderen

I k hoop ook dat je als JNM-er j e best doet o m n ieuw e mensen de

9000 Gent

( 09 1 /234781 )

Lid word j e door : 300 fr op rek . nr . 737-426307L�-64 ( gewoon lid)

dat misschien ook interess ant vinden.

na a r

K ortrijkse poortstraat 1 40

ac t i v i t e iten t e brengen en deze dan ook te integreren

in het groepsgeb e uren z odat we ook aan andere mensen kunnen

1 50 fr

"

400 fr "

Il

" ( inwonend lid)

Il

" ( s teunend lid ) 25 )

van JNM vzw o p b ovenstaand adre s

l a t e n z i e n dat v i j vers er nie t alleen z i j n o m t e surfe n ,

A l s l id van afde ling Leuven ontvang j e het nationale t i j d­

of op te s lu iten , w i lde flora om af te plukken enz

D e c ontac tpersoon voor a fde ling Leuven i s :

b o s sen o m i n rond t e c ro s s e n , wilde voge l s o m a f t e schieten • • •

Loop d u s op e e n wande ling n i e t vastgeklu i s t e rd aan j e k i jker , maa r leen hem ook eens uit aan hen die toevallig hun k i jker

v e rgeten zijn of e r nog geen hebb e n , ook als e r " toffe z ak en" t e zien z i j n ! ! I

schrift " Euglena" en het afde l ingstijdschrift " De V al l e i "

Marc De Coster

Maste l le straat 54

3008 V e ltem-Beisem

T e l . nr. 01 6/488550 De gro e t j e s , H erw i g Suz anne

r

1


4

' VERSLAGEN

En

��!!���;!;��!! : Marc De C o s t e r , Johan Nyste n , Bart Augus t i j n s ,

S t�faan Dondeyne , Maarten Hens , J o o s t Vantrappen , Dirk H e l le mans , H erw i g Blockx , Gerda Cammae r , Stefaan De Tave rn ie r , Lieve De V i s , Stefaan V an d e Auwera , Bart V ercoutere .

§���!!��!!!!!� =

er

sne euw lag

d e e lnemers

( al

Ook

de

' busard ' k i jk

m e t de

J an , J o o s t en Maarten z i j n t i j dens het april­ nummer " in t e r i m " om het allemaal eens . te b e k i j ke n . V e rs lag wande l i ng : voortaan w ordt v a n e l k e t o c h t of ac tiviteit e e n verslag o pgesteld door de " leider" o f verantw oord e l i j k e . I ndien hi j hiervoor een l iefhebber vindt in z ij n volge l inge n , is d i t voor hem mooi meegenomen • • •

U itrapen Val l e i : e r w orden vaste uitraapdata ge pland z odat het geschi pper rond het uitrapen en versturen eens e n voorgoed voorb i j i s ; he t j ulinummer wordt u i t geraapt op het werkkamp.

• Materiaalinventarisat i e : Marc DC stelde e e n voorlopige inven­ taris o p ; i edereen die nog JNM-materiaal onder z i j n hoede heeft , s ignaleert dit aan Marc ; he t g anse z o o t j e word t ws. c entraal ge stockeerd ( Maarten ) . I ndien we e e n ops lagpl aats gevonden hebben , c ontacteren we de fam i l i e B o s sens om de r e s t o p t e h a l e n ( öuzanne ) .

i d e n t i eke

eens

naar

overige

manne "

dan ,

in andere

d i e nu natuurl i j k g o e d o p v i e l e n ; · w e gro e pj e s

" w i lde

o p h e t l a a t s te bende

uit

het

vori ge

zicht

in

dan

ersens

e e rder u i t gave s

een

even 2 hazen

Tele foonk e ten : de telefoonk e t e n werd in e e r s t e ontw erp vast­ g e l e gd .

Dat d e k l e in e b o s j e s

voor

d oor e e n h o l l e w e g

360° • • •

"hem"

en

een

even

rui g

-� � ·-·"

op een paaltj e .

en h o l l e wegen d � a t t r a c t i e po o l

v o rmd en

p r o o i voge l s b ew e z e n óok d e ov e rt a. l r i j k e pluk r e s t e n

s p e rwe r s

die we

kramsvog.e l ,

ze

n ad e r, le \�

b e s truik t e b e r m i n s pe c t e r e n e n

Op een andere plek

n e e r s tr i j k e n

d ie

al v o o r d e

Kalend�r : er w erd reeds een provisoire kalender opge steld voor h e t naj aar ; i n de toekomst worden actiite iten liefst ook op langere termi j n vastgelegd .

o ok c o n t i nu

keer

een

dan

d e e l ne e m s t e r ,

t och t

van de z e

w a ren n o p p e s m a a r d e z e

nadien z aB e n w e

zagen

de

moment

in d e 40

he e l

3 o an " .

de

bij

bracht .

te

b e du i d end

z e lf s 3 5 op è h n akke r ;

die

" o p z i j n kas

l a a t t e k o m e n t e lk e n s 0 e n o pr;evlO !';en

te

o p e e n b e p a .' ld

t o c h m e e r ge luk :

f�oedke uren<l

z o v o o rb e e l d i p; r�0 k a rn o e f l e e rd ,

E e n be paalde

b e e ld kwamen w e

De

�o�pen :

d o o r te

onder

verdw e e n .

aan t a l l e n f, e z i en j aren ;

niet

z i e n v l i e � e n tt s l R a � d e e r z e l f s t e Dc e n s i n

n i p pe r t j e

O o k de h � z e n w e r de n 8rotere

oms t a nd ir.;heden

rondsc harre len .

o ok w e l e e n s

driekwa rt

z ic h

liet

d e e l n e mers f inaal

V laamse gaai : Dirk Hellemans z al nagaan of er geen nauwere s amenwerk ing me t de JNM moge l i j k i s .

s taat h i e r ni e t omw i l l e van h e t nij pend t i j dsgebrek van de verantwoorde l i j k e .

0111

tot

akke rs

s o m m i p;e

sneeuw d a n w e e r 1 n inder p r e t t i g z o a l s b . v .

Anderen vonden de p a tr i j z e n ,

mij ,

' 85

te verwarren m e t

kennen e n gaf w e e r e e n g o ó i e show w e g o . a .

F i n a nc ie e l vers lag :

(niet

s o o r tnaam)

Tochten : e r wordt priorit e i t gegeven aan zaterdagen omw i lle van de ons tuimige , z ondagse s tude e rwoede van onze j ongere l eden.

w e rd e n door h o o g ten

S t-Mar t i n

gede e l t e d oor

Bron

opzette l i j k )

onze

de

j an.

S p ec i a a l b e s te l d n a t u u r l i ,- jlc ,

Op h e t e e r s te

of niet

me te r d o orw aad .

� e j u i c h van d e

• Redac ti e V a l le i : de n ieuwe redactie b e staat u i t J an , Joost e n Maarte n ; de typvrij w i l l i gers z i j n o . a. Gerda , Marc , AUB , e a

?

• • •

t us s e n V o s s e m e n N e e r i j s e G r o t e

"Hé ,

• Er wordt e e n n i e uw e ledenli j st ( ' 85 ) aangevraagd ( H erwi g )

of

w a t dacht j e w e l

Vers lag V6·rgadering 8-3- ' 85 : 1 4 . 00-1 6 . 4 5

19

SNEEUW t o c h t V o s s e m - - S t - J o r i s-We e rt

�tl'

soms

vlak

na e lk a·-' r v o nd e n .

p i m 1� e l m ee s , .î v i nk )

( o. !>. •

van

me re l s ,


4

' VERSLAGEN

En

��!!���;!;��!! : Marc De C o s t e r , Johan Nyste n , Bart Augus t i j n s ,

S t�faan Dondeyne , Maarten Hens , J o o s t Vantrappen , Dirk H e l le mans , H erw i g Blockx , Gerda Cammae r , Stefaan De Tave rn ie r , Lieve De V i s , Stefaan V an d e Auwera , Bart V ercoutere .

§���!!��!!!!!� =

er

sne euw lag

d e e lnemers

( al

Ook

de

' busard ' k i jk

m e t de

J an , J o o s t en Maarten z i j n t i j dens het april­ nummer " in t e r i m " om het allemaal eens . te b e k i j ke n . V e rs lag wande l i ng : voortaan w ordt v a n e l k e t o c h t of ac tiviteit e e n verslag o pgesteld door de " leider" o f verantw oord e l i j k e . I ndien hi j hiervoor een l iefhebber vindt in z ij n volge l inge n , is d i t voor hem mooi meegenomen • • •

U itrapen Val l e i : e r w orden vaste uitraapdata ge pland z odat het geschi pper rond het uitrapen en versturen eens e n voorgoed voorb i j i s ; he t j ulinummer wordt u i t geraapt op het werkkamp.

• Materiaalinventarisat i e : Marc DC stelde e e n voorlopige inven­ taris o p ; i edereen die nog JNM-materiaal onder z i j n hoede heeft , s ignaleert dit aan Marc ; he t g anse z o o t j e word t ws. c entraal ge stockeerd ( Maarten ) . I ndien we e e n ops lagpl aats gevonden hebben , c ontacteren we de fam i l i e B o s sens om de r e s t o p t e h a l e n ( öuzanne ) .

i d e n t i eke

eens

naar

overige

manne "

dan ,

in andere

d i e nu natuurl i j k g o e d o p v i e l e n ; · w e gro e pj e s

" w i lde

o p h e t l a a t s te bende

uit

het

vori ge

zicht

in

dan

ersens

e e rder u i t gave s

een

even 2 hazen

Tele foonk e ten : de telefoonk e t e n werd in e e r s t e ontw erp vast­ g e l e gd .

Dat d e k l e in e b o s j e s

voor

d oor e e n h o l l e w e g

360° • • •

"hem"

en

een

even

rui g

-� � ·-·"

op een paaltj e .

en h o l l e wegen d � a t t r a c t i e po o l

v o rmd en

p r o o i voge l s b ew e z e n óok d e ov e rt a. l r i j k e pluk r e s t e n

s p e rwe r s

die we

kramsvog.e l ,

ze

n ad e r, le \�

b e s truik t e b e r m i n s pe c t e r e n e n

Op een andere plek

n e e r s tr i j k e n

d ie

al v o o r d e

Kalend�r : er w erd reeds een provisoire kalender opge steld voor h e t naj aar ; i n de toekomst worden actiite iten liefst ook op langere termi j n vastgelegd .

o ok c o n t i nu

keer

een

dan

d e e l ne e m s t e r ,

t och t

van de z e

w a ren n o p p e s m a a r d e z e

nadien z aB e n w e

zagen

de

moment

in d e 40

he e l

3 o an " .

de

bij

bracht .

te

b e du i d end

z e lf s 3 5 op è h n akke r ;

die

" o p z i j n kas

l a a t t e k o m e n t e lk e n s 0 e n o pr;evlO !';en

te

o p e e n b e p a .' ld

t o c h m e e r ge luk :

f�oedke uren<l

z o v o o rb e e l d i p; r�0 k a rn o e f l e e rd ,

E e n be paalde

b e e ld kwamen w e

De

�o�pen :

d o o r te

onder

verdw e e n .

aan t a l l e n f, e z i en j aren ;

niet

z i e n v l i e � e n tt s l R a � d e e r z e l f s t e Dc e n s i n

n i p pe r t j e

O o k de h � z e n w e r de n 8rotere

oms t a nd ir.;heden

rondsc harre len .

o ok w e l e e n s

driekwa rt

z ic h

liet

d e e l n e mers f inaal

V laamse gaai : Dirk Hellemans z al nagaan of er geen nauwere s amenwerk ing me t de JNM moge l i j k i s .

s taat h i e r ni e t omw i l l e van h e t nij pend t i j dsgebrek van de verantwoorde l i j k e .

0111

tot

akke rs

s o m m i p;e

sneeuw d a n w e e r 1 n inder p r e t t i g z o a l s b . v .

Anderen vonden de p a tr i j z e n ,

mij ,

' 85

te verwarren m e t

kennen e n gaf w e e r e e n g o ó i e show w e g o . a .

F i n a nc ie e l vers lag :

(niet

s o o r tnaam)

Tochten : e r wordt priorit e i t gegeven aan zaterdagen omw i lle van de ons tuimige , z ondagse s tude e rwoede van onze j ongere l eden.

w e rd e n door h o o g ten

S t-Mar t i n

gede e l t e d oor

Bron

opzette l i j k )

onze

de

j an.

S p ec i a a l b e s te l d n a t u u r l i ,- jlc ,

Op h e t e e r s te

of niet

me te r d o orw aad .

� e j u i c h van d e

• Redac ti e V a l le i : de n ieuwe redactie b e staat u i t J an , Joost e n Maarte n ; de typvrij w i l l i gers z i j n o . a. Gerda , Marc , AUB , e a

?

• • •

t us s e n V o s s e m e n N e e r i j s e G r o t e

"Hé ,

• Er wordt e e n n i e uw e ledenli j st ( ' 85 ) aangevraagd ( H erwi g )

of

w a t dacht j e w e l

Vers lag V6·rgadering 8-3- ' 85 : 1 4 . 00-1 6 . 4 5

19

SNEEUW t o c h t V o s s e m - - S t - J o r i s-We e rt

�tl'

soms

vlak

na e lk a·-' r v o nd e n .

p i m 1� e l m ee s , .î v i nk )

( o. !>. •

van

me re l s ,


(; •re L H c fdaal v l o o g e e n e e r s t e bui z e rd w e 3 en te N e e r i j s e z a ge n 1

we

reeds

vun

De

l a a t s te

�n

eun

z e e r v e r e e n b u i z e rd

l io l l e

w e g e n boden e e n

overvl i e ge nde k l e i ne

: ';e d e e l t e

vau

bonte

op

e e n k on i j n z i t t e n ,

onverw a c h t e k l apek s t e r ,

s pe c h t .

G e durende

dit

eerste

O µ N e e ri j s e -G r o t e B r o n in de w ak j e s e e n 5 - t a l w i n t e r t a l ingen er1

in

de

elzen

een

hier

,_:;r o e p

1-1 e e ra l

put t e rs

( on g .

p l ukre s t e n

t u s s en e e n b e nd e

30)

( mus

e n v e l d l e e uw e r i k ) .

ll �m u e k a st e e l v i j ve r te NKV pro f i te erde e e n dodaars j e m e e van

h <� t 1·1 alc o p e 1 11 ; e h o u d e n door d e k n ob b e l z wanen e n een (�roep k o e t en, De en

" b e s t eld e '' w a t e rral w e rd in t w e e de i n s t a n t i e dan toch g e z i en

ook

een watersnip

en

een

b u i z e rd

w e rd e n

even b e k e k e n .

Duarnu w e rd e e n l i c h t j e s g e f o r c e e rde m a r s n a a r SJW i n g e z e t a l w a a r nog e v e n e e n e i nd s purt moe s t b e s l i s s e n o v e r h e t al o f n i e t m i s s e n van d e t r e i n . V e rmi t s de h e l e groe p o o k d e z e

b e pro e v i nrE 111 e t

t e z e f�/�e n :

"lans

d o o r s t o nd ,

rest

er

mij

alleen

nog

laatste

r.iaar

350

LP

komt hal en , b l i j f t er nog w e lge teld

1 ove r ; rap z i j n dus indien je ze nog niet hebt ( s po t pr i j s . fr. ) ;

eventue e l te b e z ichtigen b i j Herwig .

) Q���-J��!S��5��-��-Y�!!�! Bij

�"-;.-;fi 11) \.�.�}" ';.,., �",� �

het opruimen van een hoop

rommel s tu i t t e

0 0

ik op enk e l e

honderden oude nummers van

5

0

0

ons onvolpre z e n t i j dschri f t . E r werden

pak j e s uit geschift

w aarvan e r ondertussen n o g drie overbl i j v e n . w i llen ,

Als

j ullie

voor kringlooppapier Als j e ,

z e niet

�] l�

smi j t ik z e gew oon weg • • •

ffi�l

z oals de knul hier­

naa s t , é é n of enk e le nummers Il

' t W ar e n a l l e ma a l

goei

Il

kw i j t bent , krij gen ,

rl ;7 {;

o

) ��-��S-��!-Y�5�!�-=-���!_g Als Jan W e l lekens z i j n

totan l

de t o c h t o o k rege l ma t i g s torm- e n z i l v e rmeeuw e n .

s i j s j e s . Ook

MEDEDELINGEN

1

z i j n deze

ook apart t e

dat s preekt vanz e lf.

fpf(I(,

) ��.!:��!!�!2!!!�52� Sinds b e gin d e c e mber ia nl.

e e n oude

trad i t i e terug opgenomen

waterw i ldte l l inge n . Vermi t s we nu e inde l i j k wel e e n s

syst ematisch verzame lde er o m de 14dagen

gegevens w i llen analysere n ,

' s z aterdags g e t e ld ;

w i e mee wil t e l l e n

of in w i l t vallen a l s we g e e n volk genoeg hebb e n , z i c h op b i j M�arten Hens

wordt

ge e f t

( 200667 ) .

) ���5�!�E�����2!���� D i t j aar wordt

er in de D i j levallei een ui tgebreid onder­

z oek gepleegd naar onze k l e in e z o ogdierfaun a ;

e r w e rd o . a .

e e n vierdaagse gepland t i j dens het allerhe i l i genverlof b e gi n novemb e r ,

......

worden.

Er z al ws.

met 2 à

300

l i fe traps gewerkt

Belang s t e l l ing 7 Hou dan al he t ge s i gnaleerde

w e ekend vri j ,

Het

belooft

meer dan de mo e i t e

te worde n .


(; •re L H c fdaal v l o o g e e n e e r s t e bui z e rd w e 3 en te N e e r i j s e z a ge n 1

we

reeds

vun

De

l a a t s te

�n

eun

z e e r v e r e e n b u i z e rd

l io l l e

w e g e n boden e e n

overvl i e ge nde k l e i ne

: ';e d e e l t e

vau

bonte

op

e e n k on i j n z i t t e n ,

onverw a c h t e k l apek s t e r ,

s pe c h t .

G e durende

dit

eerste

O µ N e e ri j s e -G r o t e B r o n in de w ak j e s e e n 5 - t a l w i n t e r t a l ingen er1

in

de

elzen

een

hier

,_:;r o e p

1-1 e e ra l

put t e rs

( on g .

p l ukre s t e n

t u s s en e e n b e nd e

30)

( mus

e n v e l d l e e uw e r i k ) .

ll �m u e k a st e e l v i j ve r te NKV pro f i te erde e e n dodaars j e m e e van

h <� t 1·1 alc o p e 1 11 ; e h o u d e n door d e k n ob b e l z wanen e n een (�roep k o e t en, De en

" b e s t eld e '' w a t e rral w e rd in t w e e de i n s t a n t i e dan toch g e z i en

ook

een watersnip

en

een

b u i z e rd

w e rd e n

even b e k e k e n .

Duarnu w e rd e e n l i c h t j e s g e f o r c e e rde m a r s n a a r SJW i n g e z e t a l w a a r nog e v e n e e n e i nd s purt moe s t b e s l i s s e n o v e r h e t al o f n i e t m i s s e n van d e t r e i n . V e rmi t s de h e l e groe p o o k d e z e

b e pro e v i nrE 111 e t

t e z e f�/�e n :

"lans

d o o r s t o nd ,

rest

er

mij

alleen

nog

laatste

r.iaar

350

LP

komt hal en , b l i j f t er nog w e lge teld

1 ove r ; rap z i j n dus indien je ze nog niet hebt ( s po t pr i j s . fr. ) ;

eventue e l te b e z ichtigen b i j Herwig .

) Q���-J��!S��5��-��-Y�!!�! Bij

�"-;.-;fi 11) \.�.�}" ';.,., �",� �

het opruimen van een hoop

rommel s tu i t t e

0 0

ik op enk e l e

honderden oude nummers van

5

0

0

ons onvolpre z e n t i j dschri f t . E r werden

pak j e s uit geschift

w aarvan e r ondertussen n o g drie overbl i j v e n . w i llen ,

Als

j ullie

voor kringlooppapier Als j e ,

z e niet

�] l�

smi j t ik z e gew oon weg • • •

ffi�l

z oals de knul hier­

naa s t , é é n of enk e le nummers Il

' t W ar e n a l l e ma a l

goei

Il

kw i j t bent , krij gen ,

rl ;7 {;

o

) ��-��S-��!-Y�5�!�-=-���!_g Als Jan W e l lekens z i j n

totan l

de t o c h t o o k rege l ma t i g s torm- e n z i l v e rmeeuw e n .

s i j s j e s . Ook

MEDEDELINGEN

1

z i j n deze

ook apart t e

dat s preekt vanz e lf.

fpf(I(,

) ��.!:��!!�!2!!!�52� Sinds b e gin d e c e mber ia nl.

e e n oude

trad i t i e terug opgenomen

waterw i ldte l l inge n . Vermi t s we nu e inde l i j k wel e e n s

syst ematisch verzame lde er o m de 14dagen

gegevens w i llen analysere n ,

' s z aterdags g e t e ld ;

w i e mee wil t e l l e n

of in w i l t vallen a l s we g e e n volk genoeg hebb e n , z i c h op b i j M�arten Hens

wordt

ge e f t

( 200667 ) .

) ���5�!�E�����2!���� D i t j aar wordt

er in de D i j levallei een ui tgebreid onder­

z oek gepleegd naar onze k l e in e z o ogdierfaun a ;

e r w e rd o . a .

e e n vierdaagse gepland t i j dens het allerhe i l i genverlof b e gi n novemb e r ,

......

worden.

Er z al ws.

met 2 à

300

l i fe traps gewerkt

Belang s t e l l ing 7 Hou dan al he t ge s i gnaleerde

w e ekend vri j ,

Het

belooft

meer dan de mo e i t e

te worde n .


IJ

s

f�vooru:.ÜPra-

sCHEMA

) !�!�!22��!�� ln dit nummer vind je ook de t el e foonketen ; hij z al worden

TELEFooNKETEN

gebruikt om dringende b arichten door te b e l l e n ; MISBRUIK DIT SYSTEEM DUS NIET 1 1 1

denkt dat anderen dit event u e e l ook intere s s e ert ;

b . v. Zwi n , Antwerpen-LO , Z e eland , Flevo , Gaume , ik noem

ac t i v i t e i ten die moe i l i j k kunnen over het hoofd g e z i en

w orden , of door onvoorz iene omstandigheden.

,,,... Optrommelen van volk voor b . v . me e kroonkurken helpen in c ontainers te " laden" .

,,,... z e ldzame waarnemingen in de s treek ; b . v. w i tvleuge lstern , z e e arend , enz

• • •

N e e m a l s rege l dat d e soort lang n i e t

alle j aren in d e r e g i o opduikt ; j e m a g natuur l i j k ook op b e perktere schaal aan de actieve lingen int e r e s s ant

gevogelte melden. ,,,...

L i e f s t geen roddel langs de keten verspreiden aub ;

d i t kan j e eventuee l via pers oonl ijke , mondelinge

mededelingen vee l effec t i ever ( z e g er dan wel b i j : " N i e t verder z e ggen , hê " )

Prac t i s c h : J e vindt j e naam in d e k e t e n :

WA,

',,

j e note e rt de namen

z e opeen r e e d s b e s taand l i j s tj e ; als j e bericht

krijgt , verw i t t i g j e de anderen.

Je vind� j e naam niet in �e keten en w i l t toch aan­

/

""'

' Jan Butaye

(255663) (253243)

Gert VDZ

\ Frederick

' BLH

(259296

Suz anne N e l i s s en . )

VL

� B a r t Vercoutere

"' ötefaan van Auwera

) (251 599) /(488550 �256060/

,(471268) 1

NYJ -

--

J"i e ve De V i s

(258200 )

1\U B

1

phan co r -- Ste ( 2534 36

( 226039)

,

(228231 )� /(250869)

"-

. '- Mar,na v

Gerda C ammaer

.,- _, / _...,.

J a n Primo

z o e k e e n aftakking die nog n i e t verz adigd

is ( valenti e < 3 ) en ma�k een duide l i j k e afspraak

Stefaan Dondeyn e

Ste faan Verfail l i e

roet de persoon in kwe s t i e .

"

der

Inne k e Swinnen

,/

Marc De C o st e r )

Ste De Tavorn i o r

en het nummer van je c ontactpunten of j e onderli j n t

s luiten :

(200667 ) ', / (4 48837)

J o o s t V T .... .

Maarten Hens

• • •

,... Afgel a s t ing van tochten u i t de kalender w e gens neven­

/ (48814 3) (232887) ..... .....

Dirk H e l l e mans

,... Je w i l ergens naartoe ( al of niet m e t de aut o ) en j e

z o maar wat

1

/

JNM-dokters c o l l e c t i e f "

(i53'.J10

·

)

Ostyn


IJ

s

f�vooru:.ÜPra-

sCHEMA

) !�!�!22��!�� ln dit nummer vind je ook de t el e foonketen ; hij z al worden

TELEFooNKETEN

gebruikt om dringende b arichten door te b e l l e n ; MISBRUIK DIT SYSTEEM DUS NIET 1 1 1

denkt dat anderen dit event u e e l ook intere s s e ert ;

b . v. Zwi n , Antwerpen-LO , Z e eland , Flevo , Gaume , ik noem

ac t i v i t e i ten die moe i l i j k kunnen over het hoofd g e z i en

w orden , of door onvoorz iene omstandigheden.

,,,... Optrommelen van volk voor b . v . me e kroonkurken helpen in c ontainers te " laden" .

,,,... z e ldzame waarnemingen in de s treek ; b . v. w i tvleuge lstern , z e e arend , enz

• • •

N e e m a l s rege l dat d e soort lang n i e t

alle j aren in d e r e g i o opduikt ; j e m a g natuur l i j k ook op b e perktere schaal aan de actieve lingen int e r e s s ant

gevogelte melden. ,,,...

L i e f s t geen roddel langs de keten verspreiden aub ;

d i t kan j e eventuee l via pers oonl ijke , mondelinge

mededelingen vee l effec t i ever ( z e g er dan wel b i j : " N i e t verder z e ggen , hê " )

Prac t i s c h : J e vindt j e naam in d e k e t e n :

WA,

',,

j e note e rt de namen

z e opeen r e e d s b e s taand l i j s tj e ; als j e bericht

krijgt , verw i t t i g j e de anderen.

Je vind� j e naam niet in �e keten en w i l t toch aan­

/

""'

' Jan Butaye

(255663) (253243)

Gert VDZ

\ Frederick

' BLH

(259296

Suz anne N e l i s s en . )

VL

� B a r t Vercoutere

"' ötefaan van Auwera

) (251 599) /(488550 �256060/

,(471268) 1

NYJ -

--

J"i e ve De V i s

(258200 )

1\U B

1

phan co r -- Ste ( 2534 36

( 226039)

,

(228231 )� /(250869)

"-

. '- Mar,na v

Gerda C ammaer

.,- _, / _...,.

J a n Primo

z o e k e e n aftakking die nog n i e t verz adigd

is ( valenti e < 3 ) en ma�k een duide l i j k e afspraak

Stefaan Dondeyn e

Ste faan Verfail l i e

roet de persoon in kwe s t i e .

"

der

Inne k e Swinnen

,/

Marc De C o st e r )

Ste De Tavorn i o r

en het nummer van je c ontactpunten of j e onderli j n t

s luiten :

(200667 ) ', / (4 48837)

J o o s t V T .... .

Maarten Hens

• • •

,... Afgel a s t ing van tochten u i t de kalender w e gens neven­

/ (48814 3) (232887) ..... .....

Dirk H e l l e mans

,... Je w i l ergens naartoe ( al of niet m e t de aut o ) en j e

z o maar wat

1

/

JNM-dokters c o l l e c t i e f "

(i53'.J10

·

)

Ostyn


10

J<"'LEVO 'i ? MEI ' 8 5

OPROEP TOT MEDEWERK I N G - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - V O O R J A A R S F ENOL O G I S C H ONDE R Z OEK 1 9 8 5 T o t 5 j a a r t e r u g v e r z a m e l de d e j e u g d b o n d j a a r l i j k s a l l e wa a r ­ g e n omen e e r s t e a a n k o m s t e n v a n z o m e r g a s t e n i n V l a a n d e r e n . P e r s o o r t w e r d d a n de g e m i d d e l d e a a n k o m s t d a t u m b e r e k e n d e n e v e n t u e e l n o g de waarnem i ngen i n g r a f i e k u i tg e z e t . Op z ic h z e l f w a r e n d e z e r e s u l t a t e n z o a l v a n h o g e waarde ; samenb r e n gen v a n c i j f e r ­ m a t e r i a a l o v e r v e r s c h i l l e n d e j a r e n b r a c h t e v e nwe l n o g i n t e r e s s a n t e r e " on t de k k i n gen" a a n h e t l i c h t . H e t l i j k t d a n o o k l o g i s c h de r e c e n t e i n a k t i v i t e i t t e r z a k e op te h e f f e n , e n het s e d e r t 1 9 6 5 l o p e n d e o n d e r z o e k t e h e r v a t t e n . Om de g e d a c h t e n· t e v e s t i g e n en de m o t i v a t i e te v e r s t e r k e n e e n g r e e p u i t d e p o t e n t i e e l a f l e i db a r e r e s u l t a t e n v a n e e n d e r g e l i j k ond e r z o ek : _ D o o r v e r g e l i j k i n g m e t d e k l i ma t o l o g i s c h e o m s t a n d i gheden k a n e e n z e l< e r e ( o n ) g e v o e l i gh e i d ge s u g g e r e e r d w o r d e n v a n d e t r e k v a n bepaalde soorten voor het weertype . - G e o g r a f i s c h e s p r e i d i n g v a n de a a n k o m s t e n ( b v . B o e r e n z wa l u w e n k o m e n e e r d e r t o e i n h e t O o s t e n v a n h e t l a n d , m e t e e n ge l e i d e l i j k e o v e r gang n a a r de l a a t s t e d i e i n h e t W e s t e n b i nn e n v a l l e n ) - J a a r l i j k s a a n k o m s t p a t r o o n ( e l k j a a r s c h i j n e n de v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n i n e e n v r i j v a s t e v o l g o r d e aan te k omen ) - E v o l u t i e s i n de v o g e l t r e k - A a n k o m s t in b l ok of eerder l o s van e lkaar ( u i tgerokken o f s c h e r p p i e k v o r m i g e n o r m aa l v e r d e l i n g ) - enz . . .

Om w e l k e s o o r t e n gaat h e t nu ?

1 P u r p e r r e i g e r ,' W o u d a a p j e , L e p e l a a r , è'f1nr $- a "i i !J:9J G r a u w e K i e k e n d i e f , O o o m 1r a l,L K w §! r t e l , _K l e i n e P l e v i e r , f'5t r a n d p l e v f ë]� R e g e n w u l p) , G r u t t o o s r u i t e r , ' G r o e n o o t r u i t e 1, � t e .s t e r n , \ V i s d i e f , l.g_r t e !_, K o e k o e k.. N a c l1 t z w a l u w�, G i e r z w a l o w --; H o p � D r a a i h a l s ,\ B o o m l e e u w e r i k , B_o _ê r e n.:; Z '\!! :P l \i.,WI , H � i ? � w a l '-! !!!. • O e v e r z w a !:!.!!! • l;! o omp i � P E<.!. • \:i_,e l e K w i k s t a a r.1 lG r a u w e K 1 aüW1ëÎ' , \ B e f l i j s t e r) T a p u i t , R o o d b o r s t t a p u i .1 • P � � � a � o o d s t �, Z w a r t e R o o d s t � , N a _ç h t e g a <!l, , _ B l a u w b o r s t,, S p r i n k h a a n r i e t z a n g e r , "ê:norJ 1"G r o t e K a r e k i et\ K l e i n e K a r e k i e t;,... B o s r i e J z a n g e_.!., R i e t z a n g e r , S p o f v o g e l , Z w a r t k o p_. T u i n f l u i t e � G r a_� , B r a a m s l u i P E<.I. • F i t i � T j i f t j <!f. , F l u i t e r , G r a u w e V l i e g e n ­ v a n g e r , B o n t e V J i � g e n � a n g JU: , [ l !J" o p e s e K a n a r i..g , W i e l e w a � V a n d e z e v o g e l s k u n n e n 1 ° , 2 ° en e v e n t u e l e w i n t e r w a a r n e m i ngen opges tuurd worden ( a l dan n i e t d . m . v . f e n e l og i e l i j s t ) naar : VWG - F E NOL OG I E C / O DUMORT I E R P H I L I P O V E R Z E TW E G 2 5 8 5 1 0 KORT R I J K -MARKE

B i j v o o r k e u r v 6 6 r 1 a ugu s t u s 1 9 8 5 , z o d a t a k t u e l e g e g e v e n s k u n n e n w o r d e n v e r w e r k t . D e r e s u l t a t e n z u l l e n i n E u g l e n a w o r d e n �e p u b l i ­ c e e r d ( met opgave van de medewe r ke r s ) . T e r a f s l u i t i ng w i l l e n we e r n o g e e n s op d r uk k e n d a t de k wa l i t e i t v a n he t onde r z oek r e ch t s t re e k s bepaa l d w o r d t door d e r e spons n a a r aan l e i ding van deze oproep .

Formulieren b i j H erw i g te verkri j ge n ( b e l eens , w i e w e e t ia er a 1 L e l � f o on . ) en zelf doorsturen z o e l s hi erbmven vermeld.

11

N a he t e indel o o s geharrewar in februari e n maart over een

busuitstap naar de F l evopolders werd u i t e inde l i j k b e s loten deze tocht t e verhui�en naar me i a . s .

(Enk e l e snuggeren

gingen toch op 10-3 en het was " gewoonweg sub l i e m "

)

• • •

Voor meer inlichtingen b e l j e b e s t naar Erwin H oebrechts

(vanaf 20 april b i j voorbe eld) op 81 2924 of anders zullen

we vertrekuur en afs praak plaats per t e le foonke ten verspre iden . Een k l e in sfeerb e e l d j e over de Oostvaardersplassen vind j e

hieronder ( K . van Zomeren in " De grote droogte i n waterland" ) ; m i s s c hi e n g e e f t dit w e l de inspiratie om alle cursu s s e n , l e s ­

voorbere idingen of opstellen d o o r het vens ter te k e ilen e n m e e te gaan :

H

e e n levensgrote " must " .

ET LIJKT een erfstuk u i t de oer­

t i j d . Onder de hemel strekt zich

zo ver het oog reikt moeras uit . M a t ­

gele rietvelden worden a fgewiS>eld

door grote plukken lisdodde en moerasandijvie, bloeiende wilgenbnsjes en gerimpelde plassen. Hier en daar vertoont zich een vogel. Een lepelaar lepelt met zijn platte snavel een maaltje uit hel water . Een kiekendief inspecteert met trage vleugelslag zijn jachtterrein. Een karekiet hangt aan een rietstengel zijn naam te repeteren: k a r r r k i e t ! D e lage l a n d e n v ó o r Christus.

Je

laat

tic onaardse rust op je inwerken en

denkt aan de Germanen die hier

� \. \'

ergens moeten rondzwerven, een k nots over de schouder, een eeltlaag onder de voeten en de pest in hun lijf< Ze zakken tot aan hun kuiten in hel inktzwarte, zuigende sli k , soms tot aan hun middel of zelfs t o t aa'n hun lippen, waarop dan een kosteloze begrafenis volgt . Waar komt in vredesnaam hel waanidee vandaan d a t in d i t land mensen kunnen leven? Dan valt je oog onwillekeurig op de hoogspanningsleidingen, die als herfstdraden boven de horizon hangen. Je staat weer met beide benen in de twint igste eeuw, aan de rand van de Oostvaardersplassen. Dit oerlandschap is nauwelijks ouder dan tien jaar en ligt op de hodem van de voormalige Zuiderzee. Zonder de dijk waarover het autoverkeer jakkert t ussen Muiderberg en Lelyst d . r zonder e e n m e t J\rabische olie gestookte pompinstallatie, zou d i t weergaloze natuurgebied n i e t bestaan.

: l

' �� � '.�\�.. 11,' t , }• \'\Y: ,

, \l

>: ,C'li " ' .Il!·

•'

,�. ' ':.�,\,

.,,

...

,

-

< ' '1 ,... .--\·

'

1\

.

,

.··,·

\

_

·--:_:-.. '• ·' / ·

•11 ' \' ' ,,.,...: - ' ,

.. ,

'

' ' "' \

.� // - ,_,

- ·�,,1,1 1 �'"" · ' ' j' •\ , , d � '/';\.'1i/ 1!'' ",,.. .i j r IT ' " 'l'

;�

�.,

:'

--

"

' "4'

. '.

· ,_ - +

\

.

.

-

,._._ �-..:.;; i_ . _,

·"'--. ·�

=

. ---

_, ·-

.-

.

\(!\\

, .. ' ' ' ,i ' '( . . . ' ,1

- - �!

-

·-

__

. "" ',

.

,

l

·

.

.

.

1 '

.

-

.

"

t

'' ' ;)l ' \'

.

"

'

,,

"

.i

/

• ,

'!

"

r 1

I1

. ,1

' • ''i , �

' '\i ' - -i"""\ ' ' , , /'�l• /: 1 •;! --\ ;\

. 11" 1/f1 ·1� .· · ' , .\ ' '$;'"· ':;> '. ;)." i '1 ··' 1 . . <;''-. l �'r ffl.-) i, ./! -,.\\'\ . ' ' /)(o ·}1· 1\ : \ · ,_ I L.�-A i t 1 / \" "I; / (, , '; ! ,.�· ', ' � " . · ,_?;.\,, ·---;:: ' _,\_�"' ..... . "- \1;'\ : .< - _'!.! � :':_ ) '.\.i.',\ ·

\ ., . ' \ �-

ffr\

'·\;\',;

\_ , ..1I-:,,1, '· ,,--., . ,, \

....

.

'

, .

· .- r·�· x'l "-1' ., , ,\:) -: ';, �{)ld.h\�_,,-:.-·cP < '�>_;,� , : \: \ ' >. il �- -·�·1,\1 f" .

1

1'

.

-

jf1 ·�5

/


10

J<"'LEVO 'i ? MEI ' 8 5

OPROEP TOT MEDEWERK I N G - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - V O O R J A A R S F ENOL O G I S C H ONDE R Z OEK 1 9 8 5 T o t 5 j a a r t e r u g v e r z a m e l de d e j e u g d b o n d j a a r l i j k s a l l e wa a r ­ g e n omen e e r s t e a a n k o m s t e n v a n z o m e r g a s t e n i n V l a a n d e r e n . P e r s o o r t w e r d d a n de g e m i d d e l d e a a n k o m s t d a t u m b e r e k e n d e n e v e n t u e e l n o g de waarnem i ngen i n g r a f i e k u i tg e z e t . Op z ic h z e l f w a r e n d e z e r e s u l t a t e n z o a l v a n h o g e waarde ; samenb r e n gen v a n c i j f e r ­ m a t e r i a a l o v e r v e r s c h i l l e n d e j a r e n b r a c h t e v e nwe l n o g i n t e r e s s a n t e r e " on t de k k i n gen" a a n h e t l i c h t . H e t l i j k t d a n o o k l o g i s c h de r e c e n t e i n a k t i v i t e i t t e r z a k e op te h e f f e n , e n het s e d e r t 1 9 6 5 l o p e n d e o n d e r z o e k t e h e r v a t t e n . Om de g e d a c h t e n· t e v e s t i g e n en de m o t i v a t i e te v e r s t e r k e n e e n g r e e p u i t d e p o t e n t i e e l a f l e i db a r e r e s u l t a t e n v a n e e n d e r g e l i j k ond e r z o ek : _ D o o r v e r g e l i j k i n g m e t d e k l i ma t o l o g i s c h e o m s t a n d i gheden k a n e e n z e l< e r e ( o n ) g e v o e l i gh e i d ge s u g g e r e e r d w o r d e n v a n d e t r e k v a n bepaalde soorten voor het weertype . - G e o g r a f i s c h e s p r e i d i n g v a n de a a n k o m s t e n ( b v . B o e r e n z wa l u w e n k o m e n e e r d e r t o e i n h e t O o s t e n v a n h e t l a n d , m e t e e n ge l e i d e l i j k e o v e r gang n a a r de l a a t s t e d i e i n h e t W e s t e n b i nn e n v a l l e n ) - J a a r l i j k s a a n k o m s t p a t r o o n ( e l k j a a r s c h i j n e n de v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n i n e e n v r i j v a s t e v o l g o r d e aan te k omen ) - E v o l u t i e s i n de v o g e l t r e k - A a n k o m s t in b l ok of eerder l o s van e lkaar ( u i tgerokken o f s c h e r p p i e k v o r m i g e n o r m aa l v e r d e l i n g ) - enz . . .

Om w e l k e s o o r t e n gaat h e t nu ?

1 P u r p e r r e i g e r ,' W o u d a a p j e , L e p e l a a r , è'f1nr $- a "i i !J:9J G r a u w e K i e k e n d i e f , O o o m 1r a l,L K w §! r t e l , _K l e i n e P l e v i e r , f'5t r a n d p l e v f ë]� R e g e n w u l p) , G r u t t o o s r u i t e r , ' G r o e n o o t r u i t e 1, � t e .s t e r n , \ V i s d i e f , l.g_r t e !_, K o e k o e k.. N a c l1 t z w a l u w�, G i e r z w a l o w --; H o p � D r a a i h a l s ,\ B o o m l e e u w e r i k , B_o _ê r e n.:; Z '\!! :P l \i.,WI , H � i ? � w a l '-! !!!. • O e v e r z w a !:!.!!! • l;! o omp i � P E<.!. • \:i_,e l e K w i k s t a a r.1 lG r a u w e K 1 aüW1ëÎ' , \ B e f l i j s t e r) T a p u i t , R o o d b o r s t t a p u i .1 • P � � � a � o o d s t �, Z w a r t e R o o d s t � , N a _ç h t e g a <!l, , _ B l a u w b o r s t,, S p r i n k h a a n r i e t z a n g e r , "ê:norJ 1"G r o t e K a r e k i et\ K l e i n e K a r e k i e t;,... B o s r i e J z a n g e_.!., R i e t z a n g e r , S p o f v o g e l , Z w a r t k o p_. T u i n f l u i t e � G r a_� , B r a a m s l u i P E<.I. • F i t i � T j i f t j <!f. , F l u i t e r , G r a u w e V l i e g e n ­ v a n g e r , B o n t e V J i � g e n � a n g JU: , [ l !J" o p e s e K a n a r i..g , W i e l e w a � V a n d e z e v o g e l s k u n n e n 1 ° , 2 ° en e v e n t u e l e w i n t e r w a a r n e m i ngen opges tuurd worden ( a l dan n i e t d . m . v . f e n e l og i e l i j s t ) naar : VWG - F E NOL OG I E C / O DUMORT I E R P H I L I P O V E R Z E TW E G 2 5 8 5 1 0 KORT R I J K -MARKE

B i j v o o r k e u r v 6 6 r 1 a ugu s t u s 1 9 8 5 , z o d a t a k t u e l e g e g e v e n s k u n n e n w o r d e n v e r w e r k t . D e r e s u l t a t e n z u l l e n i n E u g l e n a w o r d e n �e p u b l i ­ c e e r d ( met opgave van de medewe r ke r s ) . T e r a f s l u i t i ng w i l l e n we e r n o g e e n s op d r uk k e n d a t de k wa l i t e i t v a n he t onde r z oek r e ch t s t re e k s bepaa l d w o r d t door d e r e spons n a a r aan l e i ding van deze oproep .

Formulieren b i j H erw i g te verkri j ge n ( b e l eens , w i e w e e t ia er a 1 L e l � f o on . ) en zelf doorsturen z o e l s hi erbmven vermeld.

11

N a he t e indel o o s geharrewar in februari e n maart over een

busuitstap naar de F l evopolders werd u i t e inde l i j k b e s loten deze tocht t e verhui�en naar me i a . s .

(Enk e l e snuggeren

gingen toch op 10-3 en het was " gewoonweg sub l i e m "

)

• • •

Voor meer inlichtingen b e l j e b e s t naar Erwin H oebrechts

(vanaf 20 april b i j voorbe eld) op 81 2924 of anders zullen

we vertrekuur en afs praak plaats per t e le foonke ten verspre iden . Een k l e in sfeerb e e l d j e over de Oostvaardersplassen vind j e

hieronder ( K . van Zomeren in " De grote droogte i n waterland" ) ; m i s s c hi e n g e e f t dit w e l de inspiratie om alle cursu s s e n , l e s ­

voorbere idingen of opstellen d o o r het vens ter te k e ilen e n m e e te gaan :

H

e e n levensgrote " must " .

ET LIJKT een erfstuk u i t de oer­

t i j d . Onder de hemel strekt zich

zo ver het oog reikt moeras uit . M a t ­

gele rietvelden worden a fgewiS>eld

door grote plukken lisdodde en moerasandijvie, bloeiende wilgenbnsjes en gerimpelde plassen. Hier en daar vertoont zich een vogel. Een lepelaar lepelt met zijn platte snavel een maaltje uit hel water . Een kiekendief inspecteert met trage vleugelslag zijn jachtterrein. Een karekiet hangt aan een rietstengel zijn naam te repeteren: k a r r r k i e t ! D e lage l a n d e n v ó o r Christus.

Je

laat

tic onaardse rust op je inwerken en

denkt aan de Germanen die hier

� \. \'

ergens moeten rondzwerven, een k nots over de schouder, een eeltlaag onder de voeten en de pest in hun lijf< Ze zakken tot aan hun kuiten in hel inktzwarte, zuigende sli k , soms tot aan hun middel of zelfs t o t aa'n hun lippen, waarop dan een kosteloze begrafenis volgt . Waar komt in vredesnaam hel waanidee vandaan d a t in d i t land mensen kunnen leven? Dan valt je oog onwillekeurig op de hoogspanningsleidingen, die als herfstdraden boven de horizon hangen. Je staat weer met beide benen in de twint igste eeuw, aan de rand van de Oostvaardersplassen. Dit oerlandschap is nauwelijks ouder dan tien jaar en ligt op de hodem van de voormalige Zuiderzee. Zonder de dijk waarover het autoverkeer jakkert t ussen Muiderberg en Lelyst d . r zonder e e n m e t J\rabische olie gestookte pompinstallatie, zou d i t weergaloze natuurgebied n i e t bestaan.

: l

' �� � '.�\�.. 11,' t , }• \'\Y: ,

, \l

>: ,C'li " ' .Il!·

•'

,�. ' ':.�,\,

.,,

...

,

-

< ' '1 ,... .--\·

'

1\

.

,

.··,·

\

_

·--:_:-.. '• ·' / ·

•11 ' \' ' ,,.,...: - ' ,

.. ,

'

' ' "' \

.� // - ,_,

- ·�,,1,1 1 �'"" · ' ' j' •\ , , d � '/';\.'1i/ 1!'' ",,.. .i j r IT ' " 'l'

;�

�.,

:'

--

"

' "4'

. '.

· ,_ - +

\

.

.

-

,._._ �-..:.;; i_ . _,

·"'--. ·�

=

. ---

_, ·-

.-

.

\(!\\

, .. ' ' ' ,i ' '( . . . ' ,1

- - �!

-

·-

__

. "" ',

.

,

l

·

.

.

.

1 '

.

-

.

"

t

'' ' ;)l ' \'

.

"

'

,,

"

.i

/

• ,

'!

"

r 1

I1

. ,1

' • ''i , �

' '\i ' - -i"""\ ' ' , , /'�l• /: 1 •;! --\ ;\

. 11" 1/f1 ·1� .· · ' , .\ ' '$;'"· ':;> '. ;)." i '1 ··' 1 . . <;''-. l �'r ffl.-) i, ./! -,.\\'\ . ' ' /)(o ·}1· 1\ : \ · ,_ I L.�-A i t 1 / \" "I; / (, , '; ! ,.�· ', ' � " . · ,_?;.\,, ·---;:: ' _,\_�"' ..... . "- \1;'\ : .< - _'!.! � :':_ ) '.\.i.',\ ·

\ ., . ' \ �-

ffr\

'·\;\',;

\_ , ..1I-:,,1, '· ,,--., . ,, \

....

.

'

, .

· .- r·�· x'l "-1' ., , ,\:) -: ';, �{)ld.h\�_,,-:.-·cP < '�>_;,� , : \: \ ' >. il �- -·�·1,\1 f" .

1

1'

.

-

jf1 ·�5

/


1i

-IJ

Ecologisch s tudiekamp

" Do o d e

Werkkamp i n d e

.Dij leval l e i

08 t o t e n we t

0 1 tot e n m e t 0 7 j ul i 1 985

V erantwoordelijke : Frederick Van Lerberghe

" n a tuurs c h oon" .

3200 K e s s e l-Lo

gevar i e er d

Tel. . 253243

en

Hier hoor

Excurs ieleide r : H e rwig B lockx

je

rent

Langev e ld 233

Hier

3201 Holsbeek ( te l . 448837 )

Om de

bet

oen

w e rd De

�nk e l e losse voorstellen :

Libelleninventari s at ie ; eventueel z ullen ook verbanden tussen soorten en b iotoop onderzocht worden .

J , N .M.

kle in

Avondtocht voor vleermuizen m e t een " batdetector"

Blauwe

K erkuil e ntocht

naar

Insectentocht

hier

d o o r he ·t h o o i

e n de

en

zie

r i ch t t e

s c h u i l•n

ge b ie d

het

pro j e c t

in

de

veldmuis je

1 98 3 en

" De

Doode

van

r u im

B o md e " .

Bemde"

is lekker geurig h o o i k e r e n

je

voe ten

on t d e k ke n ,

is l e r e n ze isen

Gro o t b ro e k o m I j s v o ge l t j e s o v e r h o t

j onge Boomvalken

te

ui t vl i e ge n .

z ie n

Elzen .

van

1 98!

H e ve r l e e ­

To t

nu

toe

12 h a gevormd .

" Do o d e

aan

de

van a f b e gin

Vr i e n d e n

.

Rie t gors .

1 984 t w e e s uc c e s r i j k e w e rkk am pe n i n . Ook d i t

re igers b o v e n j e h o o f d voorb i j w i e ke n .

het

tussen

p ar t i j .

van d e

rie t land

W in t e r t a l in g en Re e ën

rijk

e n Pi j p t ork r u i d

b e h ouden w e rd

te

een

v i j v e rs ,

B ge l sk o p

m i l ie u v e reniging " De

Leuvense

ge s t a r t me t

je

veel

l i gt

en

plots

een

t e rw i j l d e

Haar o o k e e n

fio ts tooh t j e

w at e r te zien flitsen o f

E e n w e rkkamp i n d e

" D o o d ct

B e md e "

is

gen i e t e n v a n e e n f r is a o d u i k in d e v i j v e r v en P o l en Rosa n a e e n werkdag

Nachtvlinders vangen met een kwikdamplawp Zoetwaterfauna ( ongewerve lde n )

on d e r d o

Muiz en vangen met life-traps met moge l i j k speciale aandacht

e en

s t ralende

• • •

zon .

t rad i t ie ,

j a arl i j ks e

voor eikelmui zen

He t werkkamp i n d e help jij

ook

mee

G e r d a Camma e r

V e ran t w o o r de l i j ke :

Mar i a - Th e re s i a s t r a a t

Tot daar enk e le idee�n , moge lijk plannen we ook e e n ring­

3000

d e monstratie of een prooivogeltocht in Meerdaal/Molle ndaal ; v e e l z a l uiteraard afhangen van het weer e n begin dus nu

Verb1 i j f :

maar alvas t te duime n .

V e rpl a a t s i n g :

Ik z oe k o o k n o g naar een vervanger om de b e z igheden é é n dag over te nemen vermi t s ik dan " b e le t " z al z i j n .

poe l e n ,

n a tuurr e s e r v a a t me t e e n o pp e r vlak t e

Werken

F lora van holle wegen : in het veld te N e e ri j s e-V o s s em

Ri e t z an ge r ,

nog v e r r a s s e n d

e n Ne e r i j s e

Gro t e

W a t o r d r io b lad ,

r i j k d o m van h e t

z i j n w e we e r

j aar

sloten,

en

Herme l i j n

B . N . V . R.

O ud - H e v e r l e e

hoo i l an d e n ,

bloe i t

Wa te rral

b ie d t

Le uven

van

grens van

natte

b oB e n Me e r d a a lwo ud "

��!- ����-��- � ��E-��-�!!����! 7

V roedme e s t e rpaddentocht ; hope l i j k zijn er nog

ten z u i d e n

Hier

e cologische

door d o

1 9 85

O p de

g e b ie d :

e l z e n b roe k .

Bemd e "

juli

D i j l e v a ll e i

De

Kerl!:: s traat 82

15

kamph uia f ie ts

Opmerkin g : v a n 0 1

val l e i

h u ra

to t

Le u v e n

11Doode

om d ie

89

Te l . 0 1 6/22 . 82 . 3 1 Pr· i j s :

07

j u l i word t

ge o r g a n is e e r d .

u i t g eko z e n .

He t

e re

800

e co l o g i s c h

V o o r be ide

ie

in

Ve rw i t t igen

1 00 fr . /d a g ,

e en

Bemd e 11

k a mp e n

fr .

wordt

langzaam

te h oud e n ?

voor

1 /6 / 1 985 1 1 1

voor

de gan se w e e k .

s t u d ie k a m p in d e

ia

moge l i j k om b e ide

het

zel fde

kampen

te

Di j l e -

kamp­

c o m b in e re n .

l l!


1i

-IJ

Ecologisch s tudiekamp

" Do o d e

Werkkamp i n d e

.Dij leval l e i

08 t o t e n we t

0 1 tot e n m e t 0 7 j ul i 1 985

V erantwoordelijke : Frederick Van Lerberghe

" n a tuurs c h oon" .

3200 K e s s e l-Lo

gevar i e er d

Tel. . 253243

en

Hier hoor

Excurs ieleide r : H e rwig B lockx

je

rent

Langev e ld 233

Hier

3201 Holsbeek ( te l . 448837 )

Om de

bet

oen

w e rd De

�nk e l e losse voorstellen :

Libelleninventari s at ie ; eventueel z ullen ook verbanden tussen soorten en b iotoop onderzocht worden .

J , N .M.

kle in

Avondtocht voor vleermuizen m e t een " batdetector"

Blauwe

K erkuil e ntocht

naar

Insectentocht

hier

d o o r he ·t h o o i

e n de

en

zie

r i ch t t e

s c h u i l•n

ge b ie d

het

pro j e c t

in

de

veldmuis je

1 98 3 en

" De

Doode

van

r u im

B o md e " .

Bemde"

is lekker geurig h o o i k e r e n

je

voe ten

on t d e k ke n ,

is l e r e n ze isen

Gro o t b ro e k o m I j s v o ge l t j e s o v e r h o t

j onge Boomvalken

te

ui t vl i e ge n .

z ie n

Elzen .

van

1 98!

H e ve r l e e ­

To t

nu

toe

12 h a gevormd .

" Do o d e

aan

de

van a f b e gin

Vr i e n d e n

.

Rie t gors .

1 984 t w e e s uc c e s r i j k e w e rkk am pe n i n . Ook d i t

re igers b o v e n j e h o o f d voorb i j w i e ke n .

het

tussen

p ar t i j .

van d e

rie t land

W in t e r t a l in g en Re e ën

rijk

e n Pi j p t ork r u i d

b e h ouden w e rd

te

een

v i j v e rs ,

B ge l sk o p

m i l ie u v e reniging " De

Leuvense

ge s t a r t me t

je

veel

l i gt

en

plots

een

t e rw i j l d e

Haar o o k e e n

fio ts tooh t j e

w at e r te zien flitsen o f

E e n w e rkkamp i n d e

" D o o d ct

B e md e "

is

gen i e t e n v a n e e n f r is a o d u i k in d e v i j v e r v en P o l en Rosa n a e e n werkdag

Nachtvlinders vangen met een kwikdamplawp Zoetwaterfauna ( ongewerve lde n )

on d e r d o

Muiz en vangen met life-traps met moge l i j k speciale aandacht

e en

s t ralende

• • •

zon .

t rad i t ie ,

j a arl i j ks e

voor eikelmui zen

He t werkkamp i n d e help jij

ook

mee

G e r d a Camma e r

V e ran t w o o r de l i j ke :

Mar i a - Th e re s i a s t r a a t

Tot daar enk e le idee�n , moge lijk plannen we ook e e n ring­

3000

d e monstratie of een prooivogeltocht in Meerdaal/Molle ndaal ; v e e l z a l uiteraard afhangen van het weer e n begin dus nu

Verb1 i j f :

maar alvas t te duime n .

V e rpl a a t s i n g :

Ik z oe k o o k n o g naar een vervanger om de b e z igheden é é n dag over te nemen vermi t s ik dan " b e le t " z al z i j n .

poe l e n ,

n a tuurr e s e r v a a t me t e e n o pp e r vlak t e

Werken

F lora van holle wegen : in het veld te N e e ri j s e-V o s s em

Ri e t z an ge r ,

nog v e r r a s s e n d

e n Ne e r i j s e

Gro t e

W a t o r d r io b lad ,

r i j k d o m van h e t

z i j n w e we e r

j aar

sloten,

en

Herme l i j n

B . N . V . R.

O ud - H e v e r l e e

hoo i l an d e n ,

bloe i t

Wa te rral

b ie d t

Le uven

van

grens van

natte

b oB e n Me e r d a a lwo ud "

��!- ����-��- � ��E-��-�!!����! 7

V roedme e s t e rpaddentocht ; hope l i j k zijn er nog

ten z u i d e n

Hier

e cologische

door d o

1 9 85

O p de

g e b ie d :

e l z e n b roe k .

Bemd e "

juli

D i j l e v a ll e i

De

Kerl!:: s traat 82

15

kamph uia f ie ts

Opmerkin g : v a n 0 1

val l e i

h u ra

to t

Le u v e n

11Doode

om d ie

89

Te l . 0 1 6/22 . 82 . 3 1 Pr· i j s :

07

j u l i word t

ge o r g a n is e e r d .

u i t g eko z e n .

He t

e re

800

e co l o g i s c h

V o o r be ide

ie

in

Ve rw i t t igen

1 00 fr . /d a g ,

e en

Bemd e 11

k a mp e n

fr .

wordt

langzaam

te h oud e n ?

voor

1 /6 / 1 985 1 1 1

voor

de gan se w e e k .

s t u d ie k a m p in d e

ia

moge l i j k om b e ide

het

zel fde

kampen

te

Di j l e -

kamp­

c o m b in e re n .

l l!


'1�

•••• ••• ••• * * • *

• * *

OO K

: VA CZ •

• •

op 1 6-3 l l . z agen Stefaan V an de

*

*

h e t Sportk o t .

! 'YZ O Çj . . . : •

Bertem laten z ich niet onb e tuigd : Auwera en Bart Verc outere 5 V laamse

!

• • • • • • • •• *** *

NATUUR wat rest er nog ?

En ook onz e kersverse l eden uit

gaaien te Heverlee in de buurt van het

Doe z o voort en kom ook e e n s naar een wande ling ; de kalender z i t

achteraan.

§ § §§§§§§§ §§§§§§ §§ Da gtoch t doorheen h e t VORSDONKBROEK e n ' S l lERTOGENHE I OE t e AARSCHOT. op Z a t e rd a g 13 APR I L 1985 vertre k lOhOO , s ta t i on Aarscho t .

I n d e voorm i ddag s ta a t e e n toch t doo rheen ' s He rtogenh e i de op h e t p ro­ gramma , éé n van de we i n i ge h e i dege b i eden in h e t Ha ge l a n d met een zm�el typ i s che a l s z e l d zame p l a n te ngroe i ( he i de , k l o k j e s g e n t i a a n , zonnedauw . . . ) . ' s Narni ddags z Hten we i n h e t Vorsdonk b ro e k da t voora l gekenme r k t wordt doo r een grote versche i de n he i d a a n b i otopen ( moeras , b o s , e l zenbroe k , b roek , hoo i l a ndj e s ) en zodoende o o k doo r een g ro te ve rs c he i de n h e i d a a n p l a n te n . De to c h t wo rdt ge l e i d door S t e f Boogae rts ( Ha ge l a n d - Z u i derkempe n ) ; l a a rzen , een k i j k e r en een l un c h pa k ke t moet je z e k e r meeh ebben . Een tweede a f­ s p raakp l a a ts voo r de l aa tkomers wordt voo r z i e n om 14 h00 a a n h e t s ta t i on van Ge l rode ( goed pe r b u s te b e re i ken v a n u i t L e u ve n en A a r s c ho t ) .

§ §§§§§§§§§§§§§§§§

u kan de laatste natuur­ gebieden daadwe helpen be­ schermen door een storting te doen of door l id te worden van de

1

r�

�;.-..

�����;�;;;:�

A l s j e nog geen lid bent , wordt j e hierbij verz ocht dit

misverstand z o vlug moge l i j k uit de were ld te helpen : tot 21 j aa r :

2qo

fr.

boven de 21 : 3 �\· :: r .

��

rek . nr. , 000-0083�31 -1 "

"

11

poen teveel ? 700 f r . o:Z meer op het z elfde pee:

( & :: re s hier­ b o v en )

15


'1�

•••• ••• ••• * * • *

• * *

OO K

: VA CZ •

• •

op 1 6-3 l l . z agen Stefaan V an de

*

*

h e t Sportk o t .

! 'YZ O Çj . . . : •

Bertem laten z ich niet onb e tuigd : Auwera en Bart Verc outere 5 V laamse

!

• • • • • • • •• *** *

NATUUR wat rest er nog ?

En ook onz e kersverse l eden uit

gaaien te Heverlee in de buurt van het

Doe z o voort en kom ook e e n s naar een wande ling ; de kalender z i t

achteraan.

§ § §§§§§§§ §§§§§§ §§ Da gtoch t doorheen h e t VORSDONKBROEK e n ' S l lERTOGENHE I OE t e AARSCHOT. op Z a t e rd a g 13 APR I L 1985 vertre k lOhOO , s ta t i on Aarscho t .

I n d e voorm i ddag s ta a t e e n toch t doo rheen ' s He rtogenh e i de op h e t p ro­ gramma , éé n van de we i n i ge h e i dege b i eden in h e t Ha ge l a n d met een zm�el typ i s che a l s z e l d zame p l a n te ngroe i ( he i de , k l o k j e s g e n t i a a n , zonnedauw . . . ) . ' s Narni ddags z Hten we i n h e t Vorsdonk b ro e k da t voora l gekenme r k t wordt doo r een grote versche i de n he i d a a n b i otopen ( moeras , b o s , e l zenbroe k , b roek , hoo i l a ndj e s ) en zodoende o o k doo r een g ro te ve rs c he i de n h e i d a a n p l a n te n . De to c h t wo rdt ge l e i d door S t e f Boogae rts ( Ha ge l a n d - Z u i derkempe n ) ; l a a rzen , een k i j k e r en een l un c h pa k ke t moet je z e k e r meeh ebben . Een tweede a f­ s p raakp l a a ts voo r de l aa tkomers wordt voo r z i e n om 14 h00 a a n h e t s ta t i on van Ge l rode ( goed pe r b u s te b e re i ken v a n u i t L e u ve n en A a r s c ho t ) .

§ §§§§§§§§§§§§§§§§

u kan de laatste natuur­ gebieden daadwe helpen be­ schermen door een storting te doen of door l id te worden van de

1

r�

�;.-..

�����;�;;;:�

A l s j e nog geen lid bent , wordt j e hierbij verz ocht dit

misverstand z o vlug moge l i j k uit de were ld te helpen : tot 21 j aa r :

2qo

fr.

boven de 21 : 3 �\· :: r .

��

rek . nr. , 000-0083�31 -1 "

"

11

poen teveel ? 700 f r . o:Z meer op het z elfde pee:

( & :: re s hier­ b o v en )

15


1,

K R ANT .

U IT D E ! !

fj

���-���-�Q!���-�QQg�-!�

l 1

V anaf heden i s h e t t e n s treng s te verboden nog langer t e langs d e W e ertse Dre e f . E e n t i p ? ( NB 1 3-3- ' 8 5 )

OUD-H EVERLEE - Het stond eenvoudig als age11dapunt 1 4 op de uitnodiging tot de Jongste gemeente­ raad van Oud-Heverlee, aanvullend reglement op de polil.le van het wegverkeer. Deze punten vormen dage l i jkse kost op gemeenteradef!. Maar een droog agendapunt. kreeg plotS een klenrriJk tintje. Onder­ werp van het aanvullende pol i lleregle ment was de

Weert.se Dreef.

da.alwoud

precies

In

twee.

wagens aan de kant van de

De1.e unieke dreef biedt zijn

weg mnakten het sporadische

bezoekers een unieke flora en

verkeer er niet gemakkelij­

(! iemen in sprookfes aantreft ra.unn. Het zlln deze dreven

ker. De Dreef heeft geen ver­ l ich ll ng. En wie geeft zich nan een Idylle bloot met de ver­ stralers aan?

Zoals het d i kwij ls gaal oen romantische omgeving trekt vaak

romantische

mensen . ·

aan.

einde maken. Een parkeer­

Het decor vnn de Weertse dreef is dan ook door menig verliefd paartje gekend. Ver­ keersopstoppingen

Aan deze duistere toestan ­ den wil Oud - Heverlee een

verbod langs belde zijden van romanllsi:he

de Weert.<e Dreef maakt nan

de

toestanden

langs de bermen een ei nde.

veroor-

1 1)

.

... �' -��"'= ',�'.�-:;:.-= . -� .

1>. S.

m isschien voorkomen dat men vanop de borm het mlll­ talre domein zou bespioneren

- ht � '85

naast atoom koppen Is onver­ antwoord. De gemeente moet

1

de ve rl iefden tegen deze toe­ slanden beschermen." De be­ slissing ve.n de raad was unA.­

De anonieme brief word In

aan Organ Jzntlofl en personen die zich I nzetten voor de bo­ gestencilde vor.·1

toegestuurd

schennlng van de vos. ,.Aan de Benelux"' In vossen fä.nnlen

nlem. Ten slotte Is het Moer-' daalwoud 3.000 ha grool De

wordt gem eld dat voor elke kip,

""nd, gans of kalkoen die door .

vaste abonnees van de Weert­

een

se Oreer hoeven zich dus nog gef} n zorgen te maken. Hun toestand wordt enkel .vf)iH­ ger". llGBl

vos

zou

worden

wegge­

haald, to nestk n.stj os w.ordon verbrand. Voor tedere vosseval

die wordt weggenomen of be­

schadigd zouden 5 haviken of

kJok endleven er de kop bij neer­ met hondsdolheid wordt besmet yoor elk rund of scho.ap dat

z.ouden 10 nesten van torenv'al­

LEUVEN -

De ecologische

studie, die 1.n opdracht van de

Landel ijke Waterdienst !Vlaam­

se Gemeenschap) Is uitgevoerd

door de Universitaire lnstelllng Ant\'.erpcn CUlAJ. va.lt oogunsug

uJt voor de geplande bouw van een wachtbekken op d e Dijle. Dat bekken zou. achter een dam ter hoogte van Neerijse en Oud­ Heverl.,.,, ove rtol ll g water op­

agglom e rati e tq

houden ten einde de Leuvense wateroverla.<L

behoeden voor De U IA-stud ie

kiest In de plaats echter voor

ldeinere

Ingrepen

zoals

het

overpompen van water uit d e Dijle naar h e t kanaal l.euven­

Mechelen_ Ook wenst de UIA dal het

effekt

zou

worden

Bfg&­

wacht van de co l l ectorwerken 1.n

Leuven-Centrum.

ken of torenuilen worden .uitge­

haald", on voor l odere vrijgela­

ten vos zouden er 20 bul zerde n

sneuvelen. Ten slotte wordt er­

o.an toegevoegd d11t er voor elk

artikel waarin de vos als nuttige

De konk.iu.<le van het UIA Is d u ldeltj k o .Het o prichten van een dam

predator wordt geprezen. er 20

zoals voorgesteld In de 1975 en 1 982 Is on­

reigers zullen vallen. Het .,stuk"

Is getekend, de 1 .000 militan te"

stud ies van

aanvaardbaar

vanuit

van het AVF-Benelux.

ecolo­

Volgens de .Nationale Cam­

gisch stand punt". De effekte n

van

zijn, ve rru i gi ng van de planten­

stikstof

groei wegens de aan voer

en foofor Ujdens

ne diersoorten. wijzigingen van bodem en mlkrorellêf als gevolg VII n sllbafzettlng en ero6le en mogel ij ke verontrelnlglng van

lRBi

het grondwater door zware m&­

taien zoals lood en koper.

·.

'

. ,, .. .

. · .

-

·

. . ./ i: ,,.,.

Vnnhorenbeek wf'Jes op kl0.ch· ten door gemccnterandsleden

waren opgelegd Tol op heden. zo gaat Lenssens vercier. is nlc!

htj.

lvolgens de termen vnn hel ko­ ninklijk hcsl u iO 70U zijn f!Pslort

de wnterwi nn l ng vnn Korbeek·

de grondwate rwinning is ook

over reukhinder van de stort­ plaats. De afval werd n iet ti jd i g met aarde argedck t. zo stelt

Men vrnest een bezoedeling van

Lo Indien bij Cnnivet ook toxl· sche nfval z.ou worden gestort Vo.nhorenbeek wilde vnn Le ns­

De minister zey.t geen weet te

gaan.

. .·

OUD-f!EVERLEE - M i nister Lenssens heeft.. In een antwoord aan volksve rtegenwoordiger Vonhorenbeek , ge­ zegd dat l iefst. acht overtredingen zijn vastgesteld op de privé-stnrtplaal.s "Canivet" aan de Langesl.rnal. en de E5 te Oud-Heverlee. OV A M stelde terza.ke een onderzoei< in. Recent nog werd vastge s te l d dal uil Nederland afkomstige bleekaarde nog steeds niet verwijderd is.

fanatieke jagers, die wllien ver­

schermaktles rond de vos door­

il'!>

.

-13-3 -'s�

Äch�_ overtredingen op stort ' te Oud-Heverlee

sens vernemen In welke m ute de gemeente Ou d- H eve r lee kon­

hinderen dnt de geplande be­

l

::}:I:.

pagne Bescherming Roo[dle­ ren· gaat hot pamflet vermoede­

lijk uit van een klolno groep

de

overstromingen. de verannlng en ve rdwi j nin g van verscheld&­

-��

BRUSSEUGAVERE - Anonieme dreigbrieven verdie­ nen geen aandli\ch� mà.ar de mensen echter de organlzalle .Nationale Campagne Deschermtng Hoofdieren" zijn nogal ' geêrgerd door zo n brlef afkomstig van het 1.ogeheten ,.A nti Vulpes Front", waarin hun aktle voor vossenbescherming zwaar wordt bedreigd.

en foto8-raferen? Dit domein met een grote munl lleopslag­ pJaals grenst Immers aan de Weertse Dreef. Een raadslid nam echter allo twijfel weg. ,Jonge po.artjes laten vr .lli!!!

??

Wachtbekken op de Dijle ecologisch onverantwoord

'"'-��-

. Anonieme dreigbrief tegen bes��erming vos

Z ou d i t · eveneens de aandach t we erhoude n hebben van onze burger­ • • •

c

.;

leggen.

vader

··���. -

�-0���-:��<>�-:"'- <-<;; . ���-� �-��� .

Officieel luidt het dat de weg ; te smal Is. 7..ondcr meer. Het Agalev-raads lid dachl echter verder.. Wiide de gemeente

uw.kien de tortel duifjes nog . niet maar h un geparkee rd e

Deze prachtige smalle weg snijd!. het 3.000 ha groot Meer­

-r.�a����i � �-���\���i�'' ' . -�'-('.g�

JJ:;_

lroles heen u i tgevoerd or niet. hebben van PV's or verslagen afkornstlg van gemeentebe·

st..o u r of plruitsel ij ke polltle. Wel

Is i n november OVAM ter plaat­

se geweest. Er werd PV opge· steld wegens acht arwtj�ingen

van d e normen die in de vergun­

ning voor een stort van klasse 2

vaslgr.steld dnl er giftige nfvol

Of er een risiko bcstaul voor

nog

niet

gekend.

werd tot op heden

Een

cffekl.

niet geno·

teerd . In september verrichtte

het SCK .van Mol cun mon�tC't·· opname. De Analyses brnchten

_,geen

echte

verontreinigi ng··

nan het licht In de vier nungc­ legde peilputten. Bin nenkort.

worden opnlP.uw monsters ge­ nomen. Crbl


1,

K R ANT .

U IT D E ! !

fj

���-���-�Q!���-�QQg�-!�

l 1

V anaf heden i s h e t t e n s treng s te verboden nog langer t e langs d e W e ertse Dre e f . E e n t i p ? ( NB 1 3-3- ' 8 5 )

OUD-H EVERLEE - Het stond eenvoudig als age11dapunt 1 4 op de uitnodiging tot de Jongste gemeente­ raad van Oud-Heverlee, aanvullend reglement op de polil.le van het wegverkeer. Deze punten vormen dage l i jkse kost op gemeenteradef!. Maar een droog agendapunt. kreeg plotS een klenrriJk tintje. Onder­ werp van het aanvullende pol i lleregle ment was de

Weert.se Dreef.

da.alwoud

precies

In

twee.

wagens aan de kant van de

De1.e unieke dreef biedt zijn

weg mnakten het sporadische

bezoekers een unieke flora en

verkeer er niet gemakkelij­

(! iemen in sprookfes aantreft ra.unn. Het zlln deze dreven

ker. De Dreef heeft geen ver­ l ich ll ng. En wie geeft zich nan een Idylle bloot met de ver­ stralers aan?

Zoals het d i kwij ls gaal oen romantische omgeving trekt vaak

romantische

mensen . ·

aan.

einde maken. Een parkeer­

Het decor vnn de Weertse dreef is dan ook door menig verliefd paartje gekend. Ver­ keersopstoppingen

Aan deze duistere toestan ­ den wil Oud - Heverlee een

verbod langs belde zijden van romanllsi:he

de Weert.<e Dreef maakt nan

de

toestanden

langs de bermen een ei nde.

veroor-

1 1)

.

... �' -��"'= ',�'.�-:;:.-= . -� .

1>. S.

m isschien voorkomen dat men vanop de borm het mlll­ talre domein zou bespioneren

- ht � '85

naast atoom koppen Is onver­ antwoord. De gemeente moet

1

de ve rl iefden tegen deze toe­ slanden beschermen." De be­ slissing ve.n de raad was unA.­

De anonieme brief word In

aan Organ Jzntlofl en personen die zich I nzetten voor de bo­ gestencilde vor.·1

toegestuurd

schennlng van de vos. ,.Aan de Benelux"' In vossen fä.nnlen

nlem. Ten slotte Is het Moer-' daalwoud 3.000 ha grool De

wordt gem eld dat voor elke kip,

""nd, gans of kalkoen die door .

vaste abonnees van de Weert­

een

se Oreer hoeven zich dus nog gef} n zorgen te maken. Hun toestand wordt enkel .vf)iH­ ger". llGBl

vos

zou

worden

wegge­

haald, to nestk n.stj os w.ordon verbrand. Voor tedere vosseval

die wordt weggenomen of be­

schadigd zouden 5 haviken of

kJok endleven er de kop bij neer­ met hondsdolheid wordt besmet yoor elk rund of scho.ap dat

z.ouden 10 nesten van torenv'al­

LEUVEN -

De ecologische

studie, die 1.n opdracht van de

Landel ijke Waterdienst !Vlaam­

se Gemeenschap) Is uitgevoerd

door de Universitaire lnstelllng Ant\'.erpcn CUlAJ. va.lt oogunsug

uJt voor de geplande bouw van een wachtbekken op d e Dijle. Dat bekken zou. achter een dam ter hoogte van Neerijse en Oud­ Heverl.,.,, ove rtol ll g water op­

agglom e rati e tq

houden ten einde de Leuvense wateroverla.<L

behoeden voor De U IA-stud ie

kiest In de plaats echter voor

ldeinere

Ingrepen

zoals

het

overpompen van water uit d e Dijle naar h e t kanaal l.euven­

Mechelen_ Ook wenst de UIA dal het

effekt

zou

worden

Bfg&­

wacht van de co l l ectorwerken 1.n

Leuven-Centrum.

ken of torenuilen worden .uitge­

haald", on voor l odere vrijgela­

ten vos zouden er 20 bul zerde n

sneuvelen. Ten slotte wordt er­

o.an toegevoegd d11t er voor elk

artikel waarin de vos als nuttige

De konk.iu.<le van het UIA Is d u ldeltj k o .Het o prichten van een dam

predator wordt geprezen. er 20

zoals voorgesteld In de 1975 en 1 982 Is on­

reigers zullen vallen. Het .,stuk"

Is getekend, de 1 .000 militan te"

stud ies van

aanvaardbaar

vanuit

van het AVF-Benelux.

ecolo­

Volgens de .Nationale Cam­

gisch stand punt". De effekte n

van

zijn, ve rru i gi ng van de planten­

stikstof

groei wegens de aan voer

en foofor Ujdens

ne diersoorten. wijzigingen van bodem en mlkrorellêf als gevolg VII n sllbafzettlng en ero6le en mogel ij ke verontrelnlglng van

lRBi

het grondwater door zware m&­

taien zoals lood en koper.

·.

'

. ,, .. .

. · .

-

·

. . ./ i: ,,.,.

Vnnhorenbeek wf'Jes op kl0.ch· ten door gemccnterandsleden

waren opgelegd Tol op heden. zo gaat Lenssens vercier. is nlc!

htj.

lvolgens de termen vnn hel ko­ ninklijk hcsl u iO 70U zijn f!Pslort

de wnterwi nn l ng vnn Korbeek·

de grondwate rwinning is ook

over reukhinder van de stort­ plaats. De afval werd n iet ti jd i g met aarde argedck t. zo stelt

Men vrnest een bezoedeling van

Lo Indien bij Cnnivet ook toxl· sche nfval z.ou worden gestort Vo.nhorenbeek wilde vnn Le ns­

De minister zey.t geen weet te

gaan.

. .·

OUD-f!EVERLEE - M i nister Lenssens heeft.. In een antwoord aan volksve rtegenwoordiger Vonhorenbeek , ge­ zegd dat l iefst. acht overtredingen zijn vastgesteld op de privé-stnrtplaal.s "Canivet" aan de Langesl.rnal. en de E5 te Oud-Heverlee. OV A M stelde terza.ke een onderzoei< in. Recent nog werd vastge s te l d dal uil Nederland afkomstige bleekaarde nog steeds niet verwijderd is.

fanatieke jagers, die wllien ver­

schermaktles rond de vos door­

il'!>

.

-13-3 -'s�

Äch�_ overtredingen op stort ' te Oud-Heverlee

sens vernemen In welke m ute de gemeente Ou d- H eve r lee kon­

hinderen dnt de geplande be­

l

::}:I:.

pagne Bescherming Roo[dle­ ren· gaat hot pamflet vermoede­

lijk uit van een klolno groep

de

overstromingen. de verannlng en ve rdwi j nin g van verscheld&­

-��

BRUSSEUGAVERE - Anonieme dreigbrieven verdie­ nen geen aandli\ch� mà.ar de mensen echter de organlzalle .Nationale Campagne Deschermtng Hoofdieren" zijn nogal ' geêrgerd door zo n brlef afkomstig van het 1.ogeheten ,.A nti Vulpes Front", waarin hun aktle voor vossenbescherming zwaar wordt bedreigd.

en foto8-raferen? Dit domein met een grote munl lleopslag­ pJaals grenst Immers aan de Weertse Dreef. Een raadslid nam echter allo twijfel weg. ,Jonge po.artjes laten vr .lli!!!

??

Wachtbekken op de Dijle ecologisch onverantwoord

'"'-��-

. Anonieme dreigbrief tegen bes��erming vos

Z ou d i t · eveneens de aandach t we erhoude n hebben van onze burger­ • • •

c

.;

leggen.

vader

··���. -

�-0���-:��<>�-:"'- <-<;; . ���-� �-��� .

Officieel luidt het dat de weg ; te smal Is. 7..ondcr meer. Het Agalev-raads lid dachl echter verder.. Wiide de gemeente

uw.kien de tortel duifjes nog . niet maar h un geparkee rd e

Deze prachtige smalle weg snijd!. het 3.000 ha groot Meer­

-r.�a����i � �-���\���i�'' ' . -�'-('.g�

JJ:;_

lroles heen u i tgevoerd or niet. hebben van PV's or verslagen afkornstlg van gemeentebe·

st..o u r of plruitsel ij ke polltle. Wel

Is i n november OVAM ter plaat­

se geweest. Er werd PV opge· steld wegens acht arwtj�ingen

van d e normen die in de vergun­

ning voor een stort van klasse 2

vaslgr.steld dnl er giftige nfvol

Of er een risiko bcstaul voor

nog

niet

gekend.

werd tot op heden

Een

cffekl.

niet geno·

teerd . In september verrichtte

het SCK .van Mol cun mon�tC't·· opname. De Analyses brnchten

_,geen

echte

verontreinigi ng··

nan het licht In de vier nungc­ legde peilputten. Bin nenkort.

worden opnlP.uw monsters ge­ nomen. Crbl


18

1.(

1:1

OVER OERBOSSE:N EN OERWOUDEN D oo r d e e e u wen

h e e n we rd. en deze o e rb o s s e n in o n z e s tr p l a tc;e b r a ek e n nd. en omr:ç e h ak t . V a n ve r sch e id de e c o l o enheid die p;ü: c h e v r o e ge r i n de E ur o p was , bli j ft e se wouden ( o p u i t z on te v i nd e n d e r i n�e n na z oa l s B i a l ow i e z he t w o ud a op de van roo l D - R u s s i s c h e �r ens ) no� I n on s l a nd we i n iG ove b i j vo o rb e e r. ld tr e f f e n we ve e l m v a n po p u l o n o t one a ::i n i e r , b euk , den p l u n t inr;< m of f i j n s p ar na n . D e z e d i e e i g en l i a a n p l u n t i n �e jk de naam n, " bo s " n i e t m eer verdi e n m et de vee e n en we l z e gge n d e b o ter n a fl m " h o u t a k k er " k u n n a l l e e n v o oD e n b P. t i t c l d e h o u t pr e n , cl i < 'rw od u c t i e e n w n _ a t re c re a t i rel ati ef e . Sle c h t s w e inig flo ra en f a u n a ka n z i c h a a n p a s s en pro duc tie hos nan s en op

N a de laatste i j s t i j d werd ons land gele ide lijk me t b o s overdekt. N aarmate he t k limaat warmer werd , onts tonden p;o mengde b o s s e n met o . a . e ik , beuk , i e p , linde en haze laar.

ü p vele plaatsen in W e st-Europa vormt het bos de natuurlij ke

c l i maxvegetatie , het e indpunt van de natuurlijke ontwikkeling . Dat " oe rbos " was e e n c omple x , dynamisch systee m met een grote r i j kdom aan planten en dieren.

/.

Een he e l belangr i j k e l ement in de kringloop van he t b o s was de g r o te hoevee lheid dood hout . In dode bomen hakten spechten hun ga t e n d i e achteraf door holenbroeders zoals b o suil en

Er g a a n

hout de gro e i pl aats van h�el wat mos sen , zwammen e n varen s .

z oogdieren ; in de kuilen die ontstonden b i j de ontworteling van �rote b omen verzame lde z ic h water. Die poelen werden gebruikt als drinkplaats voor grotere dieren e n a l s voortplantings­ plaats door amfibieën. Door w i ndw orp e n b o sbranden werden open plekken gevormd ; door b q;raz ing van grote herb ivoren als w i s ent , oeros e n e land werden deze soms in s t and gehouden . Er groe iden h i e r ook heel and ere plante soorten ( b . v. w ilgeroos j e s ) dan in he t e i genlijke bos z e lf , waa r i n het voorj aar kleurr i j k e tapij t e n van b os­ ane mone n , boshyacinten en s leutelbloe men verschenen. In h e t s t ruwe el langs de bosranden vonden kle ine z angvoge ls e e n s c hu i l plaat s . Langs de beken werden op s ommiee plaats e n

nat uurlijke v i j vers gevormd d o o r d e ac t ivite iten v a n bevers . li e t

natuurl i j k evenw icht werd in stand gehouden door soorten

als bru ine b e e r , wolf , lynx e n boommarte r . Pro o ivogels als

b u i z e rd , havik en steenarend bouwden hun horsten in hoge ,

oude bomen.

schaal

ech ter

a a nd ac h t

te

s te e d s

mee r

b e s te d e n a a n

::

s t e mm e n

op

om o o k b i j

ons

meor

het bos a l s e c o s,y f; tèc rn . ver s c h e i d c n h ( me t u i t z . van c i tl a a n 1 0 v e iu , v o rm e n w o l f , bru i n e b e er , . . • ) ook b i ,j o n s m oe; e l i j k i s , w o rd t a n o · ·; m c; e to o n d doo r de " r i j kd o m " " b i j n a -na tuu rl :L e in rli j k e " b os e n ::ia n e;e t r o ffe n w o r b l i j f t de d t . In <l e :--. e b o �; s e n i nv l oed v o n Da t

de

h i e rb o v e n

de

i:çe s c h e t s t e

de

w ::i n rtl e

mens

van

c e l l m i n i. m u m b e h o url en de u i b e p erk t . l ! c t t b r e i d i nrr, v:m d e ;; c hnl f n a tuu r l j n i e t all een ,j ke h M: :; r n :i s b e lérn 1�ri ,j k o m de ove r l c v i n r\sk : i n f: c n bew one rs te v v n n :1 J :'. i , in enç r o t e n

w e t e n s c h app

,

elijk

N a t uur l i j k e

w o rd e n

als

e c o sy s t e m e n

ma a r h e e f t ook

e n hal frw t u u rli jke

h o u t pr o d u c t i De

tot

ond e rz o e k .

o pe n l u c h t l n h kan

e te

kw e t s b a ::i rh e i

d

w o r d t a n.nc�e t o o nd

z i ,i n b c l a1w; v o o r het

b o s s <> n k u n n en

ora t o r i a .

j_ m o1 r n· s b e s c h o m1d

v:.i n cl(J ; ; e o o k waa rde v o l l e i n f o r rn.q t i. FJ o p l e v e r.C'!n 0 111 rlr) ver b e t e r e n

van

in

de

m o n o c u l tu r e n

d o o r de

<; ro nrl i r; o ncl o r 7. ock pro d u c t i e b o s

voor

die

sen.

rl c l to11 t pr orJ. u c t i. <�

<l e z u r e n e e r s l : in de w o u d e n i. "; : i n n r i c ) J l van z i l v e r en f i j n s p a r r e n i n Hid d e n - �u r o p e . H e t b e h oud v a n h e t h e l a n g van o n t w i k k e J..i n e;en

-�-

d e ze

.

me zen als woonplaats werden gebruik t . O p de bodem was dit

Omgewaaide bomen vormden e e n schuilplaats v o o r allerle i kleine

p;ro t e

r a v a r; e

o n z e h a l J n a tu urli

on z e

pro d u c t i e b o s

jke

bos sen

sluit

sen nie t u i t .

n : 1 t: u u r. J j . j lc

De il rn 11:-1 t. j n c lw

i n d e t ro p i s c h e rer; e nw oude n w1_i . 1 r, o . a . e x p or t n aa r voo r d e h e t W e s te n , d e o n t b os 3 i n e; s c hri kba r0.nrl 0 n f me l. : i_ n ": 1 � n a a n ne e m t , d w i n �e n on s t o t e e n v e rb e t e r i n r; v n 1 1 o n :>; c h j n n c n l a n d s e h o u t pr ­ o d uc t i e .


18

1.(

1:1

OVER OERBOSSE:N EN OERWOUDEN D oo r d e e e u wen

h e e n we rd. en deze o e rb o s s e n in o n z e s tr p l a tc;e b r a ek e n nd. en omr:ç e h ak t . V a n ve r sch e id de e c o l o enheid die p;ü: c h e v r o e ge r i n de E ur o p was , bli j ft e se wouden ( o p u i t z on te v i nd e n d e r i n�e n na z oa l s B i a l ow i e z he t w o ud a op de van roo l D - R u s s i s c h e �r ens ) no� I n on s l a nd we i n iG ove b i j vo o rb e e r. ld tr e f f e n we ve e l m v a n po p u l o n o t one a ::i n i e r , b euk , den p l u n t inr;< m of f i j n s p ar na n . D e z e d i e e i g en l i a a n p l u n t i n �e jk de naam n, " bo s " n i e t m eer verdi e n m et de vee e n en we l z e gge n d e b o ter n a fl m " h o u t a k k er " k u n n a l l e e n v o oD e n b P. t i t c l d e h o u t pr e n , cl i < 'rw od u c t i e e n w n _ a t re c re a t i rel ati ef e . Sle c h t s w e inig flo ra en f a u n a ka n z i c h a a n p a s s en pro duc tie hos nan s en op

N a de laatste i j s t i j d werd ons land gele ide lijk me t b o s overdekt. N aarmate he t k limaat warmer werd , onts tonden p;o mengde b o s s e n met o . a . e ik , beuk , i e p , linde en haze laar.

ü p vele plaatsen in W e st-Europa vormt het bos de natuurlij ke

c l i maxvegetatie , het e indpunt van de natuurlijke ontwikkeling . Dat " oe rbos " was e e n c omple x , dynamisch systee m met een grote r i j kdom aan planten en dieren.

/.

Een he e l belangr i j k e l ement in de kringloop van he t b o s was de g r o te hoevee lheid dood hout . In dode bomen hakten spechten hun ga t e n d i e achteraf door holenbroeders zoals b o suil en

Er g a a n

hout de gro e i pl aats van h�el wat mos sen , zwammen e n varen s .

z oogdieren ; in de kuilen die ontstonden b i j de ontworteling van �rote b omen verzame lde z ic h water. Die poelen werden gebruikt als drinkplaats voor grotere dieren e n a l s voortplantings­ plaats door amfibieën. Door w i ndw orp e n b o sbranden werden open plekken gevormd ; door b q;raz ing van grote herb ivoren als w i s ent , oeros e n e land werden deze soms in s t and gehouden . Er groe iden h i e r ook heel and ere plante soorten ( b . v. w ilgeroos j e s ) dan in he t e i genlijke bos z e lf , waa r i n het voorj aar kleurr i j k e tapij t e n van b os­ ane mone n , boshyacinten en s leutelbloe men verschenen. In h e t s t ruwe el langs de bosranden vonden kle ine z angvoge ls e e n s c hu i l plaat s . Langs de beken werden op s ommiee plaats e n

nat uurlijke v i j vers gevormd d o o r d e ac t ivite iten v a n bevers . li e t

natuurl i j k evenw icht werd in stand gehouden door soorten

als bru ine b e e r , wolf , lynx e n boommarte r . Pro o ivogels als

b u i z e rd , havik en steenarend bouwden hun horsten in hoge ,

oude bomen.

schaal

ech ter

a a nd ac h t

te

s te e d s

mee r

b e s te d e n a a n

::

s t e mm e n

op

om o o k b i j

ons

meor

het bos a l s e c o s,y f; tèc rn . ver s c h e i d c n h ( me t u i t z . van c i tl a a n 1 0 v e iu , v o rm e n w o l f , bru i n e b e er , . . • ) ook b i ,j o n s m oe; e l i j k i s , w o rd t a n o · ·; m c; e to o n d doo r de " r i j kd o m " " b i j n a -na tuu rl :L e in rli j k e " b os e n ::ia n e;e t r o ffe n w o r b l i j f t de d t . In <l e :--. e b o �; s e n i nv l oed v o n Da t

de

h i e rb o v e n

de

i:çe s c h e t s t e

de

w ::i n rtl e

mens

van

c e l l m i n i. m u m b e h o url en de u i b e p erk t . l ! c t t b r e i d i nrr, v:m d e ;; c hnl f n a tuu r l j n i e t all een ,j ke h M: :; r n :i s b e lérn 1�ri ,j k o m de ove r l c v i n r\sk : i n f: c n bew one rs te v v n n :1 J :'. i , in enç r o t e n

w e t e n s c h app

,

elijk

N a t uur l i j k e

w o rd e n

als

e c o sy s t e m e n

ma a r h e e f t ook

e n hal frw t u u rli jke

h o u t pr o d u c t i De

tot

ond e rz o e k .

o pe n l u c h t l n h kan

e te

kw e t s b a ::i rh e i

d

w o r d t a n.nc�e t o o nd

z i ,i n b c l a1w; v o o r het

b o s s <> n k u n n en

ora t o r i a .

j_ m o1 r n· s b e s c h o m1d

v:.i n cl(J ; ; e o o k waa rde v o l l e i n f o r rn.q t i. FJ o p l e v e r.C'!n 0 111 rlr) ver b e t e r e n

van

in

de

m o n o c u l tu r e n

d o o r de

<; ro nrl i r; o ncl o r 7. ock pro d u c t i e b o s

voor

die

sen.

rl c l to11 t pr orJ. u c t i. <�

<l e z u r e n e e r s l : in de w o u d e n i. "; : i n n r i c ) J l van z i l v e r en f i j n s p a r r e n i n Hid d e n - �u r o p e . H e t b e h oud v a n h e t h e l a n g van o n t w i k k e J..i n e;en

-�-

d e ze

.

me zen als woonplaats werden gebruik t . O p de bodem was dit

Omgewaaide bomen vormden e e n schuilplaats v o o r allerle i kleine

p;ro t e

r a v a r; e

o n z e h a l J n a tu urli

on z e

pro d u c t i e b o s

jke

bos sen

sluit

sen nie t u i t .

n : 1 t: u u r. J j . j lc

De il rn 11:-1 t. j n c lw

i n d e t ro p i s c h e rer; e nw oude n w1_i . 1 r, o . a . e x p or t n aa r voo r d e h e t W e s te n , d e o n t b os 3 i n e; s c hri kba r0.nrl 0 n f me l. : i_ n ": 1 � n a a n ne e m t , d w i n �e n on s t o t e e n v e rb e t e r i n r; v n 1 1 o n :>; c h j n n c n l a n d s e h o u t pr ­ o d uc t i e .


1,

l1

1.0

B e l angri j k e r z i j n d e ac t i v i t e i t e n van mul t i n a t i ona le onz e s trek e n

1. '

de w oude n u i t bei d enb e i d van ch e v e r s c oud e n . De e c o l o g i s t ro pi s c he o e rw o f f e n do o r d e e·n over t r mal e l o z volu t ie w o rdt t a l aat van e en e n b e t re sult s c ha ppe n z i j e en m g e re Dez e l e v e n s t e r l i j k onte l ba v en b i e r l et d a a rd oo r l e n : are j n v a n mi l j o e ne gdi e r e n , v o ge l s , tie len , zoo f ib i eën , r e p c ten , am s e in n r t e S l e ch t s e e n soo e p l a nt e n . re ns e n bo ger mo s s e n , v<Jk l e i ner , s 1u1i. e l �,1 c h i hap e n n o g e e n de w e t e n s c i s b e k e nd aan n va ar deze da f rac t i e hap pe n van al . D e e i g en s c g onde r z o c h t d i gron i s c omp l e xe , d e e l e rva n , vaak z e e r hun ond e r l i nge die r e n en en n bron van t e a n pl a l s e e n uni eke uw d w o rd e n unn e n b e s cho k lden w e lk e e s u t i rel o e i l i j k i nb e e kun n e n ons m k e n n i s . We e n t i e i n f orma n. mog e l i j k z i j n bier nog o n t dek ki nge t e g en e e n t s t e j aren w o r den de l a a d en w ou o e r he t all e e n dat D e z e t rop i s c dram a i s n i e n i e t i gd . H e t a r t e m po ver lba v e rb onde n s t e an o o r onv de e r a e s o o rte n e n onv e rv angb ar wat nd­ l hee o ok dat h e t e i h i e r rn e e n g a a t , maa r mat i e v e r l o r e or i nf jn is. s t i c h e z e woe e c o l o p.; i s e e n t ro o s t e l o b o s s i n g vaak o n t e d e z van ak va n r e s u l t a .• t a r , med e - o orz a ron d d e eve na e n hed g ndi om s t a n , z org e n D e k l i ma a t s de re g e nw oude l i j ke r i j kd o m van g e nat uur o r i e r a t uur p p n s m t e te d e bu i t a n t boge e n de c ons h t v oc h t i ghe i d l u c e ve rt e e r t . bas l d o o r de al z e e r sne sch ma t e r i a rve n org ani t o e s f g a vl u g opge nom en d a t al b e t n ook h e e l n w o r d en da a l e n e r mi om e n gr o e i e n D e vri j g ek c h e b o m en u i t kun nen t r o p i s n . Daar doo r n t e pla b i j na d e f e n Joor e d i n� s s t o f a t al l e v o . Ma ar d o o rd z e n reu d , b l i j ve' bouw t e tot ech rde n i n ge a t e r i a al w o n l e v end m i ug v e r­ t e r nstrijd ig o o n mi d d e l l i j k Het k a n t e ge s t o f f e n ov e r . e r v s e r e g .ni nwo ud m e t e r ma. - r vi e i t ro p i s c h r e ge f e it d a t h e t h e t is e e n ar 1ua d i e z e e r arm , Jrn men odem gro e i t e o p e en b i.�e ve ge t a t i o e d dt l e tte� rvl ve zijn o r e g enw oud hou o f fen : een n voe din g s s t aa de e n us nen i s w cfo t i s a an h u m w ou d v e r dwe W ann e e r h e t nd . s t a i n . g lf ge ne e r s l a l i j k z i chze o ver v l o e d i poe ld d o o r de sne l w e g g e s r z e e an d s c h ap . e m bod d e s o la a t l onl e e f b a ar , t a · 1 t is e e n sul dre e i n !l e t w o u de n o p i s ch e o e r aal van de t r op gro te s cb ng t i gi i e De v e r n oor z ak e n . ieh i l l end e haa r e n e r g he e f t v e rsc o e f e nt v o o r b e v o llci n g e l i j k t s e erf plaa d uc t i e ( z w D1� ,�;ro e i e nde v o e d s e l pro v o o r ha.a r e n t ) hou ( b r and v o o r z i e n ing o p h e t w oud . e druk ui t s t e e d s gro t e r I t a i pu e e n l a ndb ouw ) Bra z i l i a ans e ( z o a l s he t s tuw d a mme n t e r [!;ro van e ge nw o ud on� De a.� 1 n l e c; l om e t e r s r v i e rk a n t e k i e n nd z e i d u tten l� o j c c t ) z e

1� a t c r .

ondernem ingen.

G r o t e s tukke n r eg enw oud worden gerooid

export produc t e n a l s banan e n , Na enko le s tukke n

j ar en i s d e bodem u i tgeput e n ontgint m e n n i euwe H e t z e lfde gebeurt

• • •

pro j e c t e n :

bij

groo t s ch a lige ve e t e e l t ­

h e t w oud m o et de baan ruimen v o o r w e i l and .

H e t rundsvl e e s

i s n i e t b e s t e md voor de b in n e n l andse

maar w ordt gei!xpo r t e e rd o m e ld er s mi j nb o uw pr o j e c t e n voor de b auxie t

t e v erw e rk e n .

Ook

i j z er ,

ontp;inning van

mark t , n i e uw e

k o p er e n

s laan gro t e wonden i n h e t woud .

Tro p i s c he hardhout so o r ten z i j n erg gegeerd indus t r i e . W e g e n s de

orpervlaktcn.

z i j n er slechts grote

o m er

cacao en koffie o p te t e l e n .

rendabe l "

enorme

in de

meub e l ­

s oortenri jkdom v a n h e t re1;e nwoud

enk e l e bomen

per h e c t are

bruikbaar e n m o e t e n

machinaal o n tb o s t worden om

" e conomisch

N i e t a l l e e n meub e l s maar ook de

t e w e rk e n .

van p a p i e r e n c e l l u l o s e

produc t i e

da g opni e uw du i z e nden

e i s e n e lk e

he c t ar e n re genwoud. t r o p i s c h regenwoud

Doo rda t he t

de w a terhu i s houding van d e s c hi j nl i j k

een b e lanr;r i j k e

ook v e r daarbu i t e n ,

rol speelt

in

gro e i t e n w aa r­

s tr e k e n waar h e t

vre z en w e t e n s c ha p pe r s dat d e

v e rn i e t iging v a n d e z e w o u d e n o ok gevolgen z a l hebben v o o r he t k l imaat.

I n B r a z i l i ä w o r d t men n u a l g e c onfron t e e rd m e t D e r e u s a c h t i �e w i n s t e n van d e z e r o o fb ouw

ramp z a l i ge droogt e s . worden

gro t e nd e e l s door de mu l t in a t i on a l s

o p z ak

gestoken.

N i e t a l l e e n w orden de r eg enw ouden onomk e e rb a a r vernie t -l. e;d ,

( s oms

ook

de

l P t t e rl i j k )

oors pronk e l i j k e

he t o er1o.1oud worden d e n i e t o n tz i e n :

inwone r s

van d e z e

ge b i eden

l e �gen

P a pua '

autocht one

s,

De

oms t r e e k s 1 900 herb e r gde Amaz o n i ë

ondernemingen d i e

m e e w e rk en

mak e n z i ch dus n i e t

verniet i g i n g van het

aan de

n a a r schat t in g

z i j n ook v e rantw o o rd e l i j k voor d e " pr i m i t i eve "

v o lk er en d i e

me t hun natuurl i j k e

er

omgeving

in

roofb ouw o p de

a l l e e n s c hu l d i p; mi n

me e s t c omplexe

van

Pyc;rn e e ë n of I ndi an e n

1 m i l j o e n i nd i an en , nu z i j n het e r n og hoo g; s t e n s 200 . 000

regenwouden

er

h e t lood j e b i j n e e r . B i j d e "on tg i nn i ng "

e c o sys t e e m o p

a:

u i t roe i in g vnn die

s l aae;den in

• • •

tr o pi s c he

de

rde ,

manr

z o �e z e �d

evem1 i c ht t e l e v e n


1,

l1

1.0

B e l angri j k e r z i j n d e ac t i v i t e i t e n van mul t i n a t i ona le onz e s trek e n

1. '

de w oude n u i t bei d enb e i d van ch e v e r s c oud e n . De e c o l o g i s t ro pi s c he o e rw o f f e n do o r d e e·n over t r mal e l o z volu t ie w o rdt t a l aat van e en e n b e t re sult s c ha ppe n z i j e en m g e re Dez e l e v e n s t e r l i j k onte l ba v en b i e r l et d a a rd oo r l e n : are j n v a n mi l j o e ne gdi e r e n , v o ge l s , tie len , zoo f ib i eën , r e p c ten , am s e in n r t e S l e ch t s e e n soo e p l a nt e n . re ns e n bo ger mo s s e n , v<Jk l e i ner , s 1u1i. e l �,1 c h i hap e n n o g e e n de w e t e n s c i s b e k e nd aan n va ar deze da f rac t i e hap pe n van al . D e e i g en s c g onde r z o c h t d i gron i s c omp l e xe , d e e l e rva n , vaak z e e r hun ond e r l i nge die r e n en en n bron van t e a n pl a l s e e n uni eke uw d w o rd e n unn e n b e s cho k lden w e lk e e s u t i rel o e i l i j k i nb e e kun n e n ons m k e n n i s . We e n t i e i n f orma n. mog e l i j k z i j n bier nog o n t dek ki nge t e g en e e n t s t e j aren w o r den de l a a d en w ou o e r he t all e e n dat D e z e t rop i s c dram a i s n i e n i e t i gd . H e t a r t e m po ver lba v e rb onde n s t e an o o r onv de e r a e s o o rte n e n onv e rv angb ar wat nd­ l hee o ok dat h e t e i h i e r rn e e n g a a t , maa r mat i e v e r l o r e or i nf jn is. s t i c h e z e woe e c o l o p.; i s e e n t ro o s t e l o b o s s i n g vaak o n t e d e z van ak va n r e s u l t a .• t a r , med e - o orz a ron d d e eve na e n hed g ndi om s t a n , z org e n D e k l i ma a t s de re g e nw oude l i j ke r i j kd o m van g e nat uur o r i e r a t uur p p n s m t e te d e bu i t a n t boge e n de c ons h t v oc h t i ghe i d l u c e ve rt e e r t . bas l d o o r de al z e e r sne sch ma t e r i a rve n org ani t o e s f g a vl u g opge nom en d a t al b e t n ook h e e l n w o r d en da a l e n e r mi om e n gr o e i e n D e vri j g ek c h e b o m en u i t kun nen t r o p i s n . Daar doo r n t e pla b i j na d e f e n Joor e d i n� s s t o f a t al l e v o . Ma ar d o o rd z e n reu d , b l i j ve' bouw t e tot ech rde n i n ge a t e r i a al w o n l e v end m i ug v e r­ t e r nstrijd ig o o n mi d d e l l i j k Het k a n t e ge s t o f f e n ov e r . e r v s e r e g .ni nwo ud m e t e r ma. - r vi e i t ro p i s c h r e ge f e it d a t h e t h e t is e e n ar 1ua d i e z e e r arm , Jrn men odem gro e i t e o p e en b i.�e ve ge t a t i o e d dt l e tte� rvl ve zijn o r e g enw oud hou o f fen : een n voe din g s s t aa de e n us nen i s w cfo t i s a an h u m w ou d v e r dwe W ann e e r h e t nd . s t a i n . g lf ge ne e r s l a l i j k z i chze o ver v l o e d i poe ld d o o r de sne l w e g g e s r z e e an d s c h ap . e m bod d e s o la a t l onl e e f b a ar , t a · 1 t is e e n sul dre e i n !l e t w o u de n o p i s ch e o e r aal van de t r op gro te s cb ng t i gi i e De v e r n oor z ak e n . ieh i l l end e haa r e n e r g he e f t v e rsc o e f e nt v o o r b e v o llci n g e l i j k t s e erf plaa d uc t i e ( z w D1� ,�;ro e i e nde v o e d s e l pro v o o r ha.a r e n t ) hou ( b r and v o o r z i e n ing o p h e t w oud . e druk ui t s t e e d s gro t e r I t a i pu e e n l a ndb ouw ) Bra z i l i a ans e ( z o a l s he t s tuw d a mme n t e r [!;ro van e ge nw o ud on� De a.� 1 n l e c; l om e t e r s r v i e rk a n t e k i e n nd z e i d u tten l� o j c c t ) z e

1� a t c r .

ondernem ingen.

G r o t e s tukke n r eg enw oud worden gerooid

export produc t e n a l s banan e n , Na enko le s tukke n

j ar en i s d e bodem u i tgeput e n ontgint m e n n i euwe H e t z e lfde gebeurt

• • •

pro j e c t e n :

bij

groo t s ch a lige ve e t e e l t ­

h e t w oud m o et de baan ruimen v o o r w e i l and .

H e t rundsvl e e s

i s n i e t b e s t e md voor de b in n e n l andse

maar w ordt gei!xpo r t e e rd o m e ld er s mi j nb o uw pr o j e c t e n voor de b auxie t

t e v erw e rk e n .

Ook

i j z er ,

ontp;inning van

mark t , n i e uw e

k o p er e n

s laan gro t e wonden i n h e t woud .

Tro p i s c he hardhout so o r ten z i j n erg gegeerd indus t r i e . W e g e n s de

orpervlaktcn.

z i j n er slechts grote

o m er

cacao en koffie o p te t e l e n .

rendabe l "

enorme

in de

meub e l ­

s oortenri jkdom v a n h e t re1;e nwoud

enk e l e bomen

per h e c t are

bruikbaar e n m o e t e n

machinaal o n tb o s t worden om

" e conomisch

N i e t a l l e e n meub e l s maar ook de

t e w e rk e n .

van p a p i e r e n c e l l u l o s e

produc t i e

da g opni e uw du i z e nden

e i s e n e lk e

he c t ar e n re genwoud. t r o p i s c h regenwoud

Doo rda t he t

de w a terhu i s houding van d e s c hi j nl i j k

een b e lanr;r i j k e

ook v e r daarbu i t e n ,

rol speelt

in

gro e i t e n w aa r­

s tr e k e n waar h e t

vre z en w e t e n s c ha p pe r s dat d e

v e rn i e t iging v a n d e z e w o u d e n o ok gevolgen z a l hebben v o o r he t k l imaat.

I n B r a z i l i ä w o r d t men n u a l g e c onfron t e e rd m e t D e r e u s a c h t i �e w i n s t e n van d e z e r o o fb ouw

ramp z a l i ge droogt e s . worden

gro t e nd e e l s door de mu l t in a t i on a l s

o p z ak

gestoken.

N i e t a l l e e n w orden de r eg enw ouden onomk e e rb a a r vernie t -l. e;d ,

( s oms

ook

de

l P t t e rl i j k )

oors pronk e l i j k e

he t o er1o.1oud worden d e n i e t o n tz i e n :

inwone r s

van d e z e

ge b i eden

l e �gen

P a pua '

autocht one

s,

De

oms t r e e k s 1 900 herb e r gde Amaz o n i ë

ondernemingen d i e

m e e w e rk en

mak e n z i ch dus n i e t

verniet i g i n g van het

aan de

n a a r schat t in g

z i j n ook v e rantw o o rd e l i j k voor d e " pr i m i t i eve "

v o lk er en d i e

me t hun natuurl i j k e

er

omgeving

in

roofb ouw o p de

a l l e e n s c hu l d i p; mi n

me e s t c omplexe

van

Pyc;rn e e ë n of I ndi an e n

1 m i l j o e n i nd i an en , nu z i j n het e r n og hoo g; s t e n s 200 . 000

regenwouden

er

h e t lood j e b i j n e e r . B i j d e "on tg i nn i ng "

e c o sys t e e m o p

a:

u i t roe i in g vnn die

s l aae;den in

• • •

tr o pi s c he

de

rde ,

manr

z o �e z e �d

evem1 i c ht t e l e v e n


1, 1

j\

l$

tt

rd- Ame rik a nog nie t ws voo rbe eld uit Noo e e u '19 de bet s Wa ien waa r dat de O f i s het toc h mis sch 7 sti ch ten d ge no eg fou ten lee rt van haa r e i gen men shei d n i et b i j Marc De Coster

Lente - kruiden - tuiltj e : HONDSDRAF Uit de grot e groe p van voorj aarskruiden is hondsdraf er é é n van e n h o e k l e in het plantj e ook wel is , j e zou nog e e n s kunnen versteld staan van de gene z e nde krachten die het alle maal

b e z i t . Zelfs b i j de Germanen spee lde hondsdraf al e en b e lang­ w ere se t s , w ild thi ngs Lik e w i nd.s and sun ega n unt i l ' pro gre s s ' b tnlcen for grant ed em. to do aw aJ-r wi. th th ll st ion w e the r a sti Now w e f a c e the que ts h liv ing ' i s w ort i hig her ' standard of e; ura l , w i ld , and fre c o s t in thi ngs nat and human ( naa r A . Leo pol d)

r i j k e rol in de volksgenee skunde . Hondsdraf behoort t o t de fami lie van de Lipbloemigen. Men vindt h e t in een groot d e e l van Europa en Siberië langs bosranden , in w e ilanden , langs wege n , tussen kreupe lhout , enz

• • •

De bloe i t i j d loopt van maart tot j uni ; gedurende deze periode is het plantj e het meest e ff e c t i e f . Daarom w orden bloempj e s en blaadj e s dan voor h e t drogen verzameld.

.•

Zoal� de me e s t e tuiniers wel w e t e n heeft hondsdraf een v i e r­ kantige s tenge l die over de grond kruipt en op de knopen bewort e l t . Vandaar de aardige volksnaam "kruip door de tuin " . Op de uitlopers groeien rechtops taande stengels di e de b laad j e s e n bloemen dragen. De blaad j e s z i j n ge steeld , niervormig , tegen­ overstaand en hebben een gekarte lde rand ; in de ok sels groe ien de bloe mpj e s die schijnkransen vormen. Ze z i j n blauwviolet ge tint me t een donkere vlek o p de onderli p . Do w e rkz ame s t o f f e n in hondsdraf z i j n : b i tt e rs toffe n , looi­ s t offen , vitamine C , mineralen ( vooral kalium ) , verschillende organische zur e n , e therische olie en e e n k l e ine hoeveelheid s aponine . Aan de hand van e nk e l e stoffen gaan we e ens na welk e genee skrachtige e i ge nschappen hondsdraf n u w e l b e z i t .

1 . W e rking van de looistof f e n Looistoffen z �p n in s taat eiwits toffen v a n huid en s l i j m­

vli e z en te b inde n . De wonden van huid en s l i j mvliezen worden zo beschermd door een dun laagj e en bac teriën worden verhinderd het lichaam binnen te dringen .

W arme b aden of c ompre ssen van hondsdrafthee helpen wonden genezen en bij ontstoken tandvlees of ander verwant moo i s in mond en k e e l doe t een verwant spoel- of gorgelmidde l v e e l goed s .


1, 1

j\

l$

tt

rd- Ame rik a nog nie t ws voo rbe eld uit Noo e e u '19 de bet s Wa ien waa r dat de O f i s het toc h mis sch 7 sti ch ten d ge no eg fou ten lee rt van haa r e i gen men shei d n i et b i j Marc De Coster

Lente - kruiden - tuiltj e : HONDSDRAF Uit de grot e groe p van voorj aarskruiden is hondsdraf er é é n van e n h o e k l e in het plantj e ook wel is , j e zou nog e e n s kunnen versteld staan van de gene z e nde krachten die het alle maal

b e z i t . Zelfs b i j de Germanen spee lde hondsdraf al e en b e lang­ w ere se t s , w ild thi ngs Lik e w i nd.s and sun ega n unt i l ' pro gre s s ' b tnlcen for grant ed em. to do aw aJ-r wi. th th ll st ion w e the r a sti Now w e f a c e the que ts h liv ing ' i s w ort i hig her ' standard of e; ura l , w i ld , and fre c o s t in thi ngs nat and human ( naa r A . Leo pol d)

r i j k e rol in de volksgenee skunde . Hondsdraf behoort t o t de fami lie van de Lipbloemigen. Men vindt h e t in een groot d e e l van Europa en Siberië langs bosranden , in w e ilanden , langs wege n , tussen kreupe lhout , enz

• • •

De bloe i t i j d loopt van maart tot j uni ; gedurende deze periode is het plantj e het meest e ff e c t i e f . Daarom w orden bloempj e s en blaadj e s dan voor h e t drogen verzameld.

.•

Zoal� de me e s t e tuiniers wel w e t e n heeft hondsdraf een v i e r­ kantige s tenge l die over de grond kruipt en op de knopen bewort e l t . Vandaar de aardige volksnaam "kruip door de tuin " . Op de uitlopers groeien rechtops taande stengels di e de b laad j e s e n bloemen dragen. De blaad j e s z i j n ge steeld , niervormig , tegen­ overstaand en hebben een gekarte lde rand ; in de ok sels groe ien de bloe mpj e s die schijnkransen vormen. Ze z i j n blauwviolet ge tint me t een donkere vlek o p de onderli p . Do w e rkz ame s t o f f e n in hondsdraf z i j n : b i tt e rs toffe n , looi­ s t offen , vitamine C , mineralen ( vooral kalium ) , verschillende organische zur e n , e therische olie en e e n k l e ine hoeveelheid s aponine . Aan de hand van e nk e l e stoffen gaan we e ens na welk e genee skrachtige e i ge nschappen hondsdraf n u w e l b e z i t .

1 . W e rking van de looistof f e n Looistoffen z �p n in s taat eiwits toffen v a n huid en s l i j m­

vli e z en te b inde n . De wonden van huid en s l i j mvliezen worden zo beschermd door een dun laagj e en bac teriën worden verhinderd het lichaam binnen te dringen .

W arme b aden of c ompre ssen van hondsdrafthee helpen wonden genezen en bij ontstoken tandvlees of ander verwant moo i s in mond en k e e l doe t een verwant spoel- of gorgelmidde l v e e l goed s .


1{

1l

1

1

1.t

En

als j e o o i t e e n s geplaagd wordt door s tekende tandpi j n ,

h o l dan d e tuin i n , ruk wat hondsdraf u i t ( da t vindt pa z eker

OK )

en kauw m e t de ontstoken k i e s wat op de verse b laadj e s :

d i t werk t kalme rend . Daarna

z oek j e b e s t de tandarts op

• • •

L o o i s toffen werken ook s amentrekkend op de s l i j mvli e z e n waar­

door d e z e meer w e e rs tand krij gen te gen l ichaamsvreemde s t o ff e n . Honsdrafthee h e e f t daarom e e n s t o ppende werk ing b i j diarre e

/:

verm i t s de s l i j mproduc t i e van de darmwanden vermindert.

15

h u i s ge n o t e n ,

we e s da ar maa r z e k e r van ) e e t j e d us i . p . v . c h ips j on ge kr u i d e n , of als c har c u t e r i e b o t e rha m of tu s s en de gem e n gd i n s l a of o ok n o g in de s - n aar ver o e p s m ake n z luidt - bes t e l e kk e r . Ee n v oorb e eld van der ge l i j k e " c u s i i n e ve r te " i s b l a d , ma d e l pa ard eb l o em­ i e f j e , bra ndn e t e l , wa ter e r s , b e rk e n k h e rder s ta s b l aa d j e s , j e , kl ein ho e f b l ad , d u i z e ndb l a d en l a l e a s t h o nds s t but no t dr a f . e l k e dag ve rs e ,

TfENS 1 JIAA"R VANot,1J>ER !SUAr MiSsCltiEN HOE 11<: /<.AN L E P.EN :1> 11 A VE"1 ALS EEN HON :J> .

Ook b i j onstekingen van de ademhalingsorganen: . ( b . v. b i j een simpele verkoudhe id en z e lf s b i j bronc h i t i s e n pleur i t i s )

nn; LE Z E N " .

kan the e nuttig z i j n .

2 . W e rking van de b i tterstoffen De b it t erstoffen hebben e e n b e langrijke e igenschap : ze werken guns t i g in o p de maag. Ze prikk e l e n de maagk l i e re n waardoor

(W" ,CeVe. Jk '14)

m e e r maagsap afgesche iden wordt en de vertering vlotter verloopt . W ie gebrek aan e e t lus t of e e n s l echte spij svertering he e f t , drinkt thee of e e t het in e e n s l a a t j e , s o e p o! pure e .

nvd r : b itterstoffen z i j n b . v. o ok aanw e z ig i n hop e n daarvan afg e l e ide brouws e l s ; j e hoeft dus n i e t spec i aal hondsdraf te gebruiken als er b e n e d e n wat romm e l t • • •

3 . W e rk ing van de e theri sche o l i e

JNM - e r :

E e n e therische o l i e i s e e n vluchtige s tof i n een plant die e e n s t e rke geur verspreidt ; l i pb loemigen ( de nk aan munt ,

thi j m ,

s a l i e , gamander , marj o l e in ) en schermb loemigen ( berenklauw ,

w i lde pe e n , e n z ) bevatten m e e s t al e e n hoog gehalte aan

M oed er :

ook een antipara s i t a i re werking. Ze voork6men o . a.

ont steking e n

JNM - er :

, V e rder z o u ons nederig hondsdra f ook e f f e c t scoren b i j astma n ille t ge e lzuch t , hoo ik oorts en w arme baden van he t aftrek s e l s p i j n b i j neuralgi eën ( z enuw p i jnen ) en j icht .

N i e t a l l e e n hondsdraf maar ook ve l e vers geplukt e voorj aars­

j on gen ,

zie.

A l l ee ,

We l

man n e k e ,

deze JNM- e r :

we e r

d a t s t o nd

morg e n b i j de

gepr o b e erd

h o n d s­

is ' t goe m a a r ik heb t oc h ve el en d a t h o nd s dr af : wa a r i s da t nu

go ed voo r ?

a l l em a a l Mo e d e r :

afw i s s e l ing nu ee ns

vo or ene k e e r

in uw b oek s k e

pos t z a t en ik

• • •

van

de J N M d a t

heb da t dan

maa r

En g i j g e l o o f t a l l e s w a t z e daa r i n s c hr i j v e n , z e ker ; mor gen t e ru g p a t e e a l s

draf me e r . Mo e d e r :

J ama ar j on gen ,

JNM-er :

Kom , ook

geef eens

ze

b iftn e n k o r t k o r t k i ps l

ma R r h i e r ,

en

z e k e r gee n hon ds­

z 6 g e z ond

is

dan k a n ik h e t

z e lf ge l ukk i g v era nder e n z e d a a r van red a c t i e w a n t and ers k r i j g ik b i nn e n­ m e t vin gerh oed skr u i d mee

lez e n ;

kruiden hebben een uitge s proken genee skrachtige werk ing.

er nog i s

s c h reve n d a t da

"De V a l l e i "

Onder

h e t m o t t o " onkruid op taf e l " ( d i t gaat inslaan bij j e

d a t was v o o r de

l i e ver pa te e ,

van de huid , werken hoe s tverlichtend , drijven urine af en v9rsterken de werking van maag , darm , lever en gal .

Wel

dra f ,

e theris che o l iën.

Zo ' n olie w erkt anti septi sch (bac terie-vij andig ) en heeft

Z e g m a , w a t wa s da t v o o r gro e ne smu rr i e op m i j n b o t e r­ m idda g ?

ham d e z e

afij n ,

• • •


1{

1l

1

1

1.t

En

als j e o o i t e e n s geplaagd wordt door s tekende tandpi j n ,

h o l dan d e tuin i n , ruk wat hondsdraf u i t ( da t vindt pa z eker

OK )

en kauw m e t de ontstoken k i e s wat op de verse b laadj e s :

d i t werk t kalme rend . Daarna

z oek j e b e s t de tandarts op

• • •

L o o i s toffen werken ook s amentrekkend op de s l i j mvli e z e n waar­

door d e z e meer w e e rs tand krij gen te gen l ichaamsvreemde s t o ff e n . Honsdrafthee h e e f t daarom e e n s t o ppende werk ing b i j diarre e

/:

verm i t s de s l i j mproduc t i e van de darmwanden vermindert.

15

h u i s ge n o t e n ,

we e s da ar maa r z e k e r van ) e e t j e d us i . p . v . c h ips j on ge kr u i d e n , of als c har c u t e r i e b o t e rha m of tu s s en de gem e n gd i n s l a of o ok n o g in de s - n aar ver o e p s m ake n z luidt - bes t e l e kk e r . Ee n v oorb e eld van der ge l i j k e " c u s i i n e ve r te " i s b l a d , ma d e l pa ard eb l o em­ i e f j e , bra ndn e t e l , wa ter e r s , b e rk e n k h e rder s ta s b l aa d j e s , j e , kl ein ho e f b l ad , d u i z e ndb l a d en l a l e a s t h o nds s t but no t dr a f . e l k e dag ve rs e ,

TfENS 1 JIAA"R VANot,1J>ER !SUAr MiSsCltiEN HOE 11<: /<.AN L E P.EN :1> 11 A VE"1 ALS EEN HON :J> .

Ook b i j onstekingen van de ademhalingsorganen: . ( b . v. b i j een simpele verkoudhe id en z e lf s b i j bronc h i t i s e n pleur i t i s )

nn; LE Z E N " .

kan the e nuttig z i j n .

2 . W e rking van de b i tterstoffen De b it t erstoffen hebben e e n b e langrijke e igenschap : ze werken guns t i g in o p de maag. Ze prikk e l e n de maagk l i e re n waardoor

(W" ,CeVe. Jk '14)

m e e r maagsap afgesche iden wordt en de vertering vlotter verloopt . W ie gebrek aan e e t lus t of e e n s l echte spij svertering he e f t , drinkt thee of e e t het in e e n s l a a t j e , s o e p o! pure e .

nvd r : b itterstoffen z i j n b . v. o ok aanw e z ig i n hop e n daarvan afg e l e ide brouws e l s ; j e hoeft dus n i e t spec i aal hondsdraf te gebruiken als er b e n e d e n wat romm e l t • • •

3 . W e rk ing van de e theri sche o l i e

JNM - e r :

E e n e therische o l i e i s e e n vluchtige s tof i n een plant die e e n s t e rke geur verspreidt ; l i pb loemigen ( de nk aan munt ,

thi j m ,

s a l i e , gamander , marj o l e in ) en schermb loemigen ( berenklauw ,

w i lde pe e n , e n z ) bevatten m e e s t al e e n hoog gehalte aan

M oed er :

ook een antipara s i t a i re werking. Ze voork6men o . a.

ont steking e n

JNM - er :

, V e rder z o u ons nederig hondsdra f ook e f f e c t scoren b i j astma n ille t ge e lzuch t , hoo ik oorts en w arme baden van he t aftrek s e l s p i j n b i j neuralgi eën ( z enuw p i jnen ) en j icht .

N i e t a l l e e n hondsdraf maar ook ve l e vers geplukt e voorj aars­

j on gen ,

zie.

A l l ee ,

We l

man n e k e ,

deze JNM- e r :

we e r

d a t s t o nd

morg e n b i j de

gepr o b e erd

h o n d s­

is ' t goe m a a r ik heb t oc h ve el en d a t h o nd s dr af : wa a r i s da t nu

go ed voo r ?

a l l em a a l Mo e d e r :

afw i s s e l ing nu ee ns

vo or ene k e e r

in uw b oek s k e

pos t z a t en ik

• • •

van

de J N M d a t

heb da t dan

maa r

En g i j g e l o o f t a l l e s w a t z e daa r i n s c hr i j v e n , z e ker ; mor gen t e ru g p a t e e a l s

draf me e r . Mo e d e r :

J ama ar j on gen ,

JNM-er :

Kom , ook

geef eens

ze

b iftn e n k o r t k o r t k i ps l

ma R r h i e r ,

en

z e k e r gee n hon ds­

z 6 g e z ond

is

dan k a n ik h e t

z e lf ge l ukk i g v era nder e n z e d a a r van red a c t i e w a n t and ers k r i j g ik b i nn e n­ m e t vin gerh oed skr u i d mee

lez e n ;

kruiden hebben een uitge s proken genee skrachtige werk ing.

er nog i s

s c h reve n d a t da

"De V a l l e i "

Onder

h e t m o t t o " onkruid op taf e l " ( d i t gaat inslaan bij j e

d a t was v o o r de

l i e ver pa te e ,

van de huid , werken hoe s tverlichtend , drijven urine af en v9rsterken de werking van maag , darm , lever en gal .

Wel

dra f ,

e theris che o l iën.

Zo ' n olie w erkt anti septi sch (bac terie-vij andig ) en heeft

Z e g m a , w a t wa s da t v o o r gro e ne smu rr i e op m i j n b o t e r­ m idda g ?

ham d e z e

afij n ,

• • •


l t(;

1, a l ba. t .r·o!:;

1

Dé waarneming van be t ( voor ),j aar

Ie111am: u i e verwonuen J :.; til.id.

?? I ?

s tukje nat uur e n

li " it ook ze1§ t ,"

g�-���E�l-�!��������E�E���-

noe mt men e e n ro1u ant isc he _z i e l ,

z i j n we dan uite inde l i j k toch aa�beland in het Blauw­

een s i mpl i s t de wat achterop

Na een dagj e beheerswerken in e e n naburig r i e tveldje

e 1 u1 poë t iac he nat uur ,

sc huurb roek . Piet en J an lopen enkele t ientallen meters voorop en gebaren plot s dat ze i e ts "tof" gezien hebben.

maar men verg eet

Bart en Herwig s purten dus het weiland door richt ing kop­

e ven verder i n e e n w e i i s gaan z i tten.

is,

(iat het

die me t zij n

en wo l s o r L gof n tegre e .ra

En j awel hoor , erg plat tegen de grond gedrukt z i t er een

te

doo r e o n b 1 l r nJe mas sa d i e

ll�j

u i l ; alleen z i j n rug en kop steken boven het gras uit . We naderen de vogel nu in dekking van e en haag en vanuit d e z e positie kunnen we hem nu rus tig bekijken. Zeer goed

u l o hJ j

voo r

gec amoe f l e e rd tussen de droge graspollen en molshopen

he t

<io

noem t mo11 ,

Ondertussen gaan de 2 k i jkers vlot van hand tot hand en

is

g-e 1 -a;:1k t ,

Ü j<0 n i e t

Iemand d io a l u

Links verschi jnt e r n u e e n andere prooivogel ; o p he t eerste

bove n he t

z icht een buiz erd , maar nee toch niet: het is w e l dege l i jk

een � b lauwe ki ekendi e f . Op de gebruike l i j k e schommelende

worde u

enk ti l d c t t!: e lf « i e t.

gen h i jgt

e ti n

iel fe nle t

b i j zo kort dat we m e t het blote oog de roe stbruine kleur

al ba trqs

gow ooJ !lWc e f t

en nie t bogro pen

manier komt hij in onze richting gevlogen e n pas s e ert hier­

wor<l t

geh oord

rioE)mi men

en de bandering op de ondervleugel z ie n . De kiek vli egt " on z e " uil eerst voorb i j , aarz e lt even en komt dan toch el'­

i d i oot .

b oven hangen. De v e lduil i s hier e chter niet van gediend ,

• •

f,e !h. t .

springt recht en neemt met opge z e tt e k e e l- en b ors tveren

\.. �--� �

Daarvan schrikt de k iekendie f toch wel even en gaat enkele me t e r verder z i t t e n . Haast ogenblikk e l i j k gaat hij echter t e rug o p de wieken en verdw i j nt in de verte . Ook de ve lduü

z i j n l e s j e geleerd

_••••""��"-""�."

l

til;

..,.1�li-i-fi,.,�� �3i•·��:tr'fi. - "....1,�:�·; ;�. l/ .··r"rf •l'-\J111' 1' ' · i '_", r ;.r11r;o, Jlii.�� Î� "MO.Lt-� ll.P<':;.:l� t�'s- ����!...._.;;:;· :;�;,• "!t� �,!:�1 -!-;'i;.�;:�\���!·"�!��l --== - ==,_ _ _

___ _

<I�, '•�1 i/,t/, w·�i ,1111 r�'-1.f!•-'r. �,i'._.ti&ll &J � ..... ..... Ij ' 1/ 11: ' · ,:,. " - " ' 1 l , .! · 1 1 1{ 1, !u lll!il 1 '•1'11" \1 _,,_ '

_ _

11/f

' f 'l'•I

!i

;llJ

i; '':!

1

"11 ·��1 1 1 7t�\/l�� ·;.\.. �.,, "üx:-:··-

�4U41(111M4llM!ll M"lti\lllUlll ll11tll1!•llt1 llllllll/'

vliegt even later op en landt e nkele honderden meters verder

�/..

\,� v1111: 1.�*.'�"' ',\ . n \ l· '·; ,_.,, _ 1) '1 --v, . =="IV-�-- ·'· I�" - tl 1 1111'j, 'i.' 1-"1=---

�----=---= - :--= . -

u i t g e s pre ide vleugels een dreighouding aan.

in die buurt maar heeft -spij tig genoeg voor ons- kenne l i jk

wil,

mee

ro i s \ uk t . . .

; _e t wat moe ite kunnen we z e l f s de gele ogen onde rscheide n .

op een knotw i l g . Ook de blauw e kiekendief pas seert nog eens

i.1

l .e i 11

nw.111

tra nen l n

k i j kt de - juist gerade n , b e s t e l e z er - velduil rond .

Vtl .l avond

ee" K

e igc n U jk

u1o t u l l e s s li kt

. die

wat hogere z e ggevegetatie hebben opgej aagd en dat " hi j "

en

uia r·g l naa l

ee r i

l o pers en vernemen aldaar dat de z e laatsten e e n u i l uit

/;

om

••

V

llJU HJll. ��

,

I

" . 111110·

, •t" -

I '

1• 1

I'' ' , . . 11",

• • •

Ove rge nom en uit e en Bio sbl ad ( k rin gbl ad van de KUL ) van enk e l e j de b i o l oge n aan are n g e led en.

'Y:·


l t(;

1, a l ba. t .r·o!:;

1

Dé waarneming van be t ( voor ),j aar

Ie111am: u i e verwonuen J :.; til.id.

?? I ?

s tukje nat uur e n

li " it ook ze1§ t ,"

g�-���E�l-�!��������E�E���-

noe mt men e e n ro1u ant isc he _z i e l ,

z i j n we dan uite inde l i j k toch aa�beland in het Blauw­

een s i mpl i s t de wat achterop

Na een dagj e beheerswerken in e e n naburig r i e tveldje

e 1 u1 poë t iac he nat uur ,

sc huurb roek . Piet en J an lopen enkele t ientallen meters voorop en gebaren plot s dat ze i e ts "tof" gezien hebben.

maar men verg eet

Bart en Herwig s purten dus het weiland door richt ing kop­

e ven verder i n e e n w e i i s gaan z i tten.

is,

(iat het

die me t zij n

en wo l s o r L gof n tegre e .ra

En j awel hoor , erg plat tegen de grond gedrukt z i t er een

te

doo r e o n b 1 l r nJe mas sa d i e

ll�j

u i l ; alleen z i j n rug en kop steken boven het gras uit . We naderen de vogel nu in dekking van e en haag en vanuit d e z e positie kunnen we hem nu rus tig bekijken. Zeer goed

u l o hJ j

voo r

gec amoe f l e e rd tussen de droge graspollen en molshopen

he t

<io

noem t mo11 ,

Ondertussen gaan de 2 k i jkers vlot van hand tot hand en

is

g-e 1 -a;:1k t ,

Ü j<0 n i e t

Iemand d io a l u

Links verschi jnt e r n u e e n andere prooivogel ; o p he t eerste

bove n he t

z icht een buiz erd , maar nee toch niet: het is w e l dege l i jk

een � b lauwe ki ekendi e f . Op de gebruike l i j k e schommelende

worde u

enk ti l d c t t!: e lf « i e t.

gen h i jgt

e ti n

iel fe nle t

b i j zo kort dat we m e t het blote oog de roe stbruine kleur

al ba trqs

gow ooJ !lWc e f t

en nie t bogro pen

manier komt hij in onze richting gevlogen e n pas s e ert hier­

wor<l t

geh oord

rioE)mi men

en de bandering op de ondervleugel z ie n . De kiek vli egt " on z e " uil eerst voorb i j , aarz e lt even en komt dan toch el'­

i d i oot .

b oven hangen. De v e lduil i s hier e chter niet van gediend ,

• •

f,e !h. t .

springt recht en neemt met opge z e tt e k e e l- en b ors tveren

\.. �--� �

Daarvan schrikt de k iekendie f toch wel even en gaat enkele me t e r verder z i t t e n . Haast ogenblikk e l i j k gaat hij echter t e rug o p de wieken en verdw i j nt in de verte . Ook de ve lduü

z i j n l e s j e geleerd

_••••""��"-""�."

l

til;

..,.1�li-i-fi,.,�� �3i•·��:tr'fi. - "....1,�:�·; ;�. l/ .··r"rf •l'-\J111' 1' ' · i '_", r ;.r11r;o, Jlii.�� Î� "MO.Lt-� ll.P<':;.:l� t�'s- ����!...._.;;:;· :;�;,• "!t� �,!:�1 -!-;'i;.�;:�\���!·"�!��l --== - ==,_ _ _

___ _

<I�, '•�1 i/,t/, w·�i ,1111 r�'-1.f!•-'r. �,i'._.ti&ll &J � ..... ..... Ij ' 1/ 11: ' · ,:,. " - " ' 1 l , .! · 1 1 1{ 1, !u lll!il 1 '•1'11" \1 _,,_ '

_ _

11/f

' f 'l'•I

!i

;llJ

i; '':!

1

"11 ·��1 1 1 7t�\/l�� ·;.\.. �.,, "üx:-:··-

�4U41(111M4llM!ll M"lti\lllUlll ll11tll1!•llt1 llllllll/'

vliegt even later op en landt e nkele honderden meters verder

�/..

\,� v1111: 1.�*.'�"' ',\ . n \ l· '·; ,_.,, _ 1) '1 --v, . =="IV-�-- ·'· I�" - tl 1 1111'j, 'i.' 1-"1=---

�----=---= - :--= . -

u i t g e s pre ide vleugels een dreighouding aan.

in die buurt maar heeft -spij tig genoeg voor ons- kenne l i jk

wil,

mee

ro i s \ uk t . . .

; _e t wat moe ite kunnen we z e l f s de gele ogen onde rscheide n .

op een knotw i l g . Ook de blauw e kiekendief pas seert nog eens

i.1

l .e i 11

nw.111

tra nen l n

k i j kt de - juist gerade n , b e s t e l e z er - velduil rond .

Vtl .l avond

ee" K

e igc n U jk

u1o t u l l e s s li kt

. die

wat hogere z e ggevegetatie hebben opgej aagd en dat " hi j "

en

uia r·g l naa l

ee r i

l o pers en vernemen aldaar dat de z e laatsten e e n u i l uit

/;

om

••

V

llJU HJll. ��

,

I

" . 111110·

, •t" -

I '

1• 1

I'' ' , . . 11",

• • •

Ove rge nom en uit e en Bio sbl ad ( k rin gbl ad van de KUL ) van enk e l e j de b i o l oge n aan are n g e led en.

'Y:·


û:

t

j

r l

! '

!8

vogels . . .

·

.

l:J

!!2EE.!!.t.1 �

Hierna wee ral e e n strenge s e l e ctie ( he t was immers ook een

1 9-1 : 1 k opp e l op de D i j l e th v OHZ (Jo o s t 2-2 : 1 i n î V T , Jan But aye klee d te FLO (BL ) H , H EM)

s trenge winter I ? ) uit de nota ' s van onze veldwaarnemere .

V i e len o. a. buiten de prij z e n :

steenui l , i j svogel , bosui l ,

2!:2!�-���S!?!:!�

ransuil , blauwe kiekendief , s perwer.

26- 1 : 4 /'.! e n 4 îî eer s t h oo g naar Z ove rvlie de hut naa r N ( gen d ; daa rna Joo s t V T , M. H voo r 1 -2 : 4 n te SAR en s ) (Jo o s t V T , Jan B . en Maar t e n ) 1 6- 2 : 1 tl op d e D i j le te Gas tu che ( MIB) 8 en 9-2 : 3 '1-î te NGB (BLH , M. Hen s ) 1'1·-3 : 1 bal tse nd J t e SAR (BLH ) 1 5 3 : 1 � te WLS ( N ) ( BLH )

Op bet moment dat dit verschijnt moet bet z owat april z i j n , reden genoeg o m i n d e vrij e uurtj e s ( hopel i j k z i j n e r dat

/:

heel wat) de k i j k e r te hanteren ; en ga ook eens buiten de

e igenlijke D i j levallei k i j k e n , je weet tenslotte maar noo i t .

-

��!�Q�2!��E

.QE!g�.:!: !:�!:

20-1 : te Rotse laar vliegt een scholver ove r ; volgt de Dij le in zuide lijke richting ; lijkt kle iner dan een normale aalscholver. ( BLH )

-1 : 1 p aa r t j e WLS ( N ) (BLH) é'-2 ! 3 î4! NGB (PES BLH , HEM ) 1 î WLS ( N ) l1 BL H) ad. '/- SA R ( BLH , PES ) 1 î OH N ( M . He ns , J o o s t V T ) 1 '1- ar ri ve er t ui t he t Z te NG B (M. He n s ) 5 '1- / j uv. op 1 0m van d e hut te J O- ;> : 3 '1- OHN SAR ( M . Hen s ) ( J o o s t en Jan ) 2 i SAR ( " " ) I � on 1 8- 2 op de D i j l e te OH ee n '1- br ild ui ke r (M .

�E��!!�.25�! 4-1 :

op de eerste sneeuwdag één op vors t trek naar W te Hol&beek ( BLH )

g2!5�!!�

9 -3 : 40 ex overv l . over de E5 te Heverlee ( HOE ) ( e erste waarneming voor de regio ? )

1( 1 1 I f d u i k e r

- - - ·- - -

n_ :, , 1 in wi nte rk lee d te NGB ( M . Hen s , Jo o s t V T )

QE��!'.L!!i'.'!!!� 4-1 : 25 5-1 : 22 27-1 : 1 1 9- 2 : 1

K l o l ne zwa an -- - ---- -- , 1._ ;) : ad . en 1 imm . te OHZ ( J o o s t V T , M. l a t e r te NGB ( PES H ens ) , BLH , HE M)

op sneeuwtrek te Holsbeek naar ZO ( BLH ) " " " V e l t e m (Marc DC ) b i j wilde zwanen F1 te OHZ ( M. Hens ) in w e i te K orbeek-Di j l e ; vliegt weg naar N ( M . Hens )

-

En ongedetermineerd : 6-1 : 2 naar W te Heverlee ( M . Hens ) 4·-3 : 2 gro e p j e s grauwe ganzen ( s orry ) in totaal ong. 25 landen ti jdens een regenbui in akkers nab i j Mollen­ daal (AUB )

W l l d e zwa

-- - - -- - - - an --

��!E_

4-1 : 43 ex in V naar ZW op sneeuwtrek te OH ( HEM ) 9-3 : thuis wordt een wulp binnengebracht uit een b oomgaard van de bure n ; de vogel is erg mager en dus w s . een s lachtoffer van de tweede koudeperiode ( BLH)

Boomleeuwerik - - - -- - ------ 4-1 : 2 op sneeuwtrek naar W te OH (HEM)

�2�J�

5-1 : Waterstraat O H : zwijgzaam o pvliegend snipj e , daarna " k è è t " roepend : 7 ( BLH , M. Hen s ) 7-1 : De Zicht Hol sbeek : 1 zwij gzaam sni p j e ; vliegt echter ver weg: 7 ( BLH) 1 2-1 : W aterstraat OH : 1 bok j e ( HEM)

He n s )

---

-

1 0-1 : SAR -w e i de s : 2 ad en 4 i mm . vli ege n o p 1 0 voo rb i j m afs tand c irk ele n wat ron ) d en verdw i j nen het ZO l BLH ) ten slo tte in 22 en 24-1 : dez e lfd e ( ? ) fam i l i e te OHZ ' ( PES , PEE 26- 1 : 2 ad. te OHN ) , lat er te OHZ en NKV , daa r v erg e 4 j ong en ( o f war z eld van en dit and er e ? ) (ve rsc h. waa rn. ) 27-1 : F1 ( 2 ad en 4 j ong en ) te OH (Jo ost en Ja n) t e Vel tem een twe ede gro e p (5 ad. en 2 j ong en ) ; min tot 30- 1 (WEJ , Mar s ten s c DC , BLH ) 29- 1 : F1 is ver hui sd naa r SAR ( PES ) ; o p 4 en 5-2 ald 1 0- 2 : 2 a d . 3 imm . aar pre s e n t te NGB (Jo ost en Jan ) ; ook 8 ex ove ( op gel uid ged. et erm rv l i e gend ine e rd ) 14- 2 : 3 ad. i n d e D i j l ebr oek en t e Rot se laa r ; op 1 6-2 ver dwe nen (BL H) 1 6- 2 : 2 ad. 3 imm . ( d i t is F2) ver tre kt te NGB (Jo ost en en vli egt t e NKV ove Jan ) r naa � Z ( Maa rt e n ) , een twe ede gro ep {?) 1 ad . en 4 i1Kin . h o o g - ..;.1:r 7 ·';e NKV ( A UB , Pie t DB )


û:

t

j

r l

! '

!8

vogels . . .

·

.

l:J

!!2EE.!!.t.1 �

Hierna wee ral e e n strenge s e l e ctie ( he t was immers ook een

1 9-1 : 1 k opp e l op de D i j l e th v OHZ (Jo o s t 2-2 : 1 i n î V T , Jan But aye klee d te FLO (BL ) H , H EM)

s trenge winter I ? ) uit de nota ' s van onze veldwaarnemere .

V i e len o. a. buiten de prij z e n :

steenui l , i j svogel , bosui l ,

2!:2!�-���S!?!:!�

ransuil , blauwe kiekendief , s perwer.

26- 1 : 4 /'.! e n 4 îî eer s t h oo g naar Z ove rvlie de hut naa r N ( gen d ; daa rna Joo s t V T , M. H voo r 1 -2 : 4 n te SAR en s ) (Jo o s t V T , Jan B . en Maar t e n ) 1 6- 2 : 1 tl op d e D i j le te Gas tu che ( MIB) 8 en 9-2 : 3 '1-î te NGB (BLH , M. Hen s ) 1'1·-3 : 1 bal tse nd J t e SAR (BLH ) 1 5 3 : 1 � te WLS ( N ) ( BLH )

Op bet moment dat dit verschijnt moet bet z owat april z i j n , reden genoeg o m i n d e vrij e uurtj e s ( hopel i j k z i j n e r dat

/:

heel wat) de k i j k e r te hanteren ; en ga ook eens buiten de

e igenlijke D i j levallei k i j k e n , je weet tenslotte maar noo i t .

-

��!�Q�2!��E

.QE!g�.:!: !:�!:

20-1 : te Rotse laar vliegt een scholver ove r ; volgt de Dij le in zuide lijke richting ; lijkt kle iner dan een normale aalscholver. ( BLH )

-1 : 1 p aa r t j e WLS ( N ) (BLH) é'-2 ! 3 î4! NGB (PES BLH , HEM ) 1 î WLS ( N ) l1 BL H) ad. '/- SA R ( BLH , PES ) 1 î OH N ( M . He ns , J o o s t V T ) 1 '1- ar ri ve er t ui t he t Z te NG B (M. He n s ) 5 '1- / j uv. op 1 0m van d e hut te J O- ;> : 3 '1- OHN SAR ( M . Hen s ) ( J o o s t en Jan ) 2 i SAR ( " " ) I � on 1 8- 2 op de D i j l e te OH ee n '1- br ild ui ke r (M .

�E��!!�.25�! 4-1 :

op de eerste sneeuwdag één op vors t trek naar W te Hol&beek ( BLH )

g2!5�!!�

9 -3 : 40 ex overv l . over de E5 te Heverlee ( HOE ) ( e erste waarneming voor de regio ? )

1( 1 1 I f d u i k e r

- - - ·- - -

n_ :, , 1 in wi nte rk lee d te NGB ( M . Hen s , Jo o s t V T )

QE��!'.L!!i'.'!!!� 4-1 : 25 5-1 : 22 27-1 : 1 1 9- 2 : 1

K l o l ne zwa an -- - ---- -- , 1._ ;) : ad . en 1 imm . te OHZ ( J o o s t V T , M. l a t e r te NGB ( PES H ens ) , BLH , HE M)

op sneeuwtrek te Holsbeek naar ZO ( BLH ) " " " V e l t e m (Marc DC ) b i j wilde zwanen F1 te OHZ ( M. Hens ) in w e i te K orbeek-Di j l e ; vliegt weg naar N ( M . Hens )

-

En ongedetermineerd : 6-1 : 2 naar W te Heverlee ( M . Hens ) 4·-3 : 2 gro e p j e s grauwe ganzen ( s orry ) in totaal ong. 25 landen ti jdens een regenbui in akkers nab i j Mollen­ daal (AUB )

W l l d e zwa

-- - - -- - - - an --

��!E_

4-1 : 43 ex in V naar ZW op sneeuwtrek te OH ( HEM ) 9-3 : thuis wordt een wulp binnengebracht uit een b oomgaard van de bure n ; de vogel is erg mager en dus w s . een s lachtoffer van de tweede koudeperiode ( BLH)

Boomleeuwerik - - - -- - ------ 4-1 : 2 op sneeuwtrek naar W te OH (HEM)

�2�J�

5-1 : Waterstraat O H : zwijgzaam o pvliegend snipj e , daarna " k è è t " roepend : 7 ( BLH , M. Hen s ) 7-1 : De Zicht Hol sbeek : 1 zwij gzaam sni p j e ; vliegt echter ver weg: 7 ( BLH) 1 2-1 : W aterstraat OH : 1 bok j e ( HEM)

He n s )

---

-

1 0-1 : SAR -w e i de s : 2 ad en 4 i mm . vli ege n o p 1 0 voo rb i j m afs tand c irk ele n wat ron ) d en verdw i j nen het ZO l BLH ) ten slo tte in 22 en 24-1 : dez e lfd e ( ? ) fam i l i e te OHZ ' ( PES , PEE 26- 1 : 2 ad. te OHN ) , lat er te OHZ en NKV , daa r v erg e 4 j ong en ( o f war z eld van en dit and er e ? ) (ve rsc h. waa rn. ) 27-1 : F1 ( 2 ad en 4 j ong en ) te OH (Jo ost en Ja n) t e Vel tem een twe ede gro e p (5 ad. en 2 j ong en ) ; min tot 30- 1 (WEJ , Mar s ten s c DC , BLH ) 29- 1 : F1 is ver hui sd naa r SAR ( PES ) ; o p 4 en 5-2 ald 1 0- 2 : 2 a d . 3 imm . aar pre s e n t te NGB (Jo ost en Jan ) ; ook 8 ex ove ( op gel uid ged. et erm rv l i e gend ine e rd ) 14- 2 : 3 ad. i n d e D i j l ebr oek en t e Rot se laa r ; op 1 6-2 ver dwe nen (BL H) 1 6- 2 : 2 ad. 3 imm . ( d i t is F2) ver tre kt te NGB (Jo ost en en vli egt t e NKV ove Jan ) r naa � Z ( Maa rt e n ) , een twe ede gro ep {?) 1 ad . en 4 i1Kin . h o o g - ..;.1:r 7 ·';e NKV ( A UB , Pie t DB )


j

�r

;1 : 1

:

1 7-2 : F1

'

�'

30

en F2 te HAR behalve 1

)( Il ) (� Il fl (� 11

j ong van fami lie 1

1 9 - 2 : we vinden dit j ong terug te OH samen met e e n knobbe l ­ zwaan ; volgt d e � e laatste z e lfs a l e z e opvliegt. ( op 1 8 - 2 zit z e moederz i e l alleen op NGB ( Jo o s t en J an ]

1

20 - 2 F1 onvol ledig en F2 voltallig te SAR ( J o o s t en Jan) ë3- 2 F 1 en F 2 voltallig te SAR ( Maarten Hens ) ide m ( versch. waarn . ) 24 2 27-2 : 4 ad . 6 j on g en ; één van de j ongen maakt dus w e e r e e n s lippert j e { FES ) F1 en F 2 volledig te SAR ( Maarten) 2 3 8-3 : alleen famil i e 1 i s achtergebleven te SAR (BLH) R. de Schae t z en z i e t echter 3 ad en 4 imm aldaar volgens nota ' s in de sarkas t . 1 0-3 : 1 5 . 00 1 familie 1 nog s te eds aanw e z i g te SAR (PES) ' s avonds vliegen 7 w ilde zwanen ( w . o . 2 ad) boven de Doode Bemde noordwaarts ( G e rda Cammae r , AUB , Piet DB ) Zoals j e z i e t z i j n w i lde zwanen erg mob i e l e Toge ls wat niet b e l e t dat e en analy s e van alle waarnemingen toch de omzwervingen aan het licht brengt.

ê!!�!!�Y�!!ç

SAR 5-1 : e e n s l e chtvalk zit op het ijs in de zuidwe stelijke hoek van de vijver( HAJ!' )

Van af hed en ver wach t en w i j ( de redac tie ) van de of a c t ivit e i t sver toc ht­ antwoorde l i j ken te lke ns een ver alt i j d w e l een n slag d a t utt ige b e s t emm ing vind t H ope lij k z ie j ij er ook w a t i n =

• • •

z o 1 4-4- ' 85 : Ant wer pen LO ; m e t p rivé -wa gens ; t i j d ig bel len naa r Marc De Cos ter (488550 ) ind i en je nog w i l t me egaa n. Vo ll ed ig e da g : et en en on g. 200 fr . me e Af spr aak : 9 . oo St Le id ing : Herw i g at ion Le uv en B. z a 1 3-1�- 1 8 5 : Da gt oc ht do or he en he t V or sd on kb ro ek en ' s He rt og en ­ hei de te Aa rs ch o t : z i e e ld er s in dit nu mm er . Afs pra uk te Leu ven via te lef oon ke ten zo

��!!�

Mollendaal 1 7-2 : we vinden e e n pas gedood koni j n ; in de buurt

vliegt e e n � havik rond ( Piet DB , Marc DC , NYJ , AUB , e a )

OEFFFFFFFFFFF

wo

Afkortin5en : BLH B l ockx Herw i g ; HOE Hoebrechts Erwin ; -------- -- AUB Augustijns Bart ; HEM H e rremane Marc ; MIB Miche l e t Baudouin ; PES Pe ten Stephan ; WEJ W e l lekens J an ; NYJ Nysten Johan ; de re s t kan j e uit de c ontext halen. =

s

=

=

=

=

=

Herwig Blockx

??

27- 4- ' 85 : Da gu it st ap ; Ha ge ve n e n Wa ter in ge n Vo or af be lle n ( vo or 20-4 ) na ar Fr ed er ick Va n ( + WA ) Le rb erghe ( 25 324 3 ) z oda t h e t ver voe r ( au to ' s ) kan ger ege ld worden . Af s pr aak : 8 . 30 S ta ti on Leu ve n . 1 - 5 - ' 85 : Dag toc ht naa r h e t Zwi n o . l . v . Fr ede ric k VL Ver pla ats ing met auto ' s : b e l l en dus om j e pla ats tij dig t e res erv ere n. Af spraak : 8 . 45 Sta tio n Leu ven .

z a 1 1 - 5- ' 8 5 : Ver ras s ings toc ht

( in e ige n str eek ) Voo rz ie een lan ge voe tto cht ( 1 5 k m ) en 1 20 fr . ver voe rsk ost en. Een aan rad er I l A f s pra ak : 8 . l�5 l oke tte Ver ant w . : Her wig Blo n Sta tio n Leu ven ckx ( (44 883 7 )

z o 1 2-5 - ' 85 : Bus toc ht naar de Fle vop old ers in Ned erl and i s m Nat uur en Lan dsc hap & W A Leu ven ; z i e e lde rs i n dit num mer za 1 8-5 - ' 85 : Zan gvo ge l toc ht i n de Doo de Bem de olv Maa rte n Afs pra ak : 1 7 . 30 Sta tio n Leu ven

� 8 . 1 5 Spo orw e gov erg ang R e ig e r e � r a a t aan de Do ode B emd e

J1


j

�r

;1 : 1

:

1 7-2 : F1

'

�'

30

en F2 te HAR behalve 1

)( Il ) (� Il fl (� 11

j ong van fami lie 1

1 9 - 2 : we vinden dit j ong terug te OH samen met e e n knobbe l ­ zwaan ; volgt d e � e laatste z e lfs a l e z e opvliegt. ( op 1 8 - 2 zit z e moederz i e l alleen op NGB ( Jo o s t en J an ]

1

20 - 2 F1 onvol ledig en F2 voltallig te SAR ( J o o s t en Jan) ë3- 2 F 1 en F 2 voltallig te SAR ( Maarten Hens ) ide m ( versch. waarn . ) 24 2 27-2 : 4 ad . 6 j on g en ; één van de j ongen maakt dus w e e r e e n s lippert j e { FES ) F1 en F 2 volledig te SAR ( Maarten) 2 3 8-3 : alleen famil i e 1 i s achtergebleven te SAR (BLH) R. de Schae t z en z i e t echter 3 ad en 4 imm aldaar volgens nota ' s in de sarkas t . 1 0-3 : 1 5 . 00 1 familie 1 nog s te eds aanw e z i g te SAR (PES) ' s avonds vliegen 7 w ilde zwanen ( w . o . 2 ad) boven de Doode Bemde noordwaarts ( G e rda Cammae r , AUB , Piet DB ) Zoals j e z i e t z i j n w i lde zwanen erg mob i e l e Toge ls wat niet b e l e t dat e en analy s e van alle waarnemingen toch de omzwervingen aan het licht brengt.

ê!!�!!�Y�!!ç

SAR 5-1 : e e n s l e chtvalk zit op het ijs in de zuidwe stelijke hoek van de vijver( HAJ!' )

Van af hed en ver wach t en w i j ( de redac tie ) van de of a c t ivit e i t sver toc ht­ antwoorde l i j ken te lke ns een ver alt i j d w e l een n slag d a t utt ige b e s t emm ing vind t H ope lij k z ie j ij er ook w a t i n =

• • •

z o 1 4-4- ' 85 : Ant wer pen LO ; m e t p rivé -wa gens ; t i j d ig bel len naa r Marc De Cos ter (488550 ) ind i en je nog w i l t me egaa n. Vo ll ed ig e da g : et en en on g. 200 fr . me e Af spr aak : 9 . oo St Le id ing : Herw i g at ion Le uv en B. z a 1 3-1�- 1 8 5 : Da gt oc ht do or he en he t V or sd on kb ro ek en ' s He rt og en ­ hei de te Aa rs ch o t : z i e e ld er s in dit nu mm er . Afs pra uk te Leu ven via te lef oon ke ten zo

��!!�

Mollendaal 1 7-2 : we vinden e e n pas gedood koni j n ; in de buurt

vliegt e e n � havik rond ( Piet DB , Marc DC , NYJ , AUB , e a )

OEFFFFFFFFFFF

wo

Afkortin5en : BLH B l ockx Herw i g ; HOE Hoebrechts Erwin ; -------- -- AUB Augustijns Bart ; HEM H e rremane Marc ; MIB Miche l e t Baudouin ; PES Pe ten Stephan ; WEJ W e l lekens J an ; NYJ Nysten Johan ; de re s t kan j e uit de c ontext halen. =

s

=

=

=

=

=

Herwig Blockx

??

27- 4- ' 85 : Da gu it st ap ; Ha ge ve n e n Wa ter in ge n Vo or af be lle n ( vo or 20-4 ) na ar Fr ed er ick Va n ( + WA ) Le rb erghe ( 25 324 3 ) z oda t h e t ver voe r ( au to ' s ) kan ger ege ld worden . Af s pr aak : 8 . 30 S ta ti on Leu ve n . 1 - 5 - ' 85 : Dag toc ht naa r h e t Zwi n o . l . v . Fr ede ric k VL Ver pla ats ing met auto ' s : b e l l en dus om j e pla ats tij dig t e res erv ere n. Af spraak : 8 . 45 Sta tio n Leu ven .

z a 1 1 - 5- ' 8 5 : Ver ras s ings toc ht

( in e ige n str eek ) Voo rz ie een lan ge voe tto cht ( 1 5 k m ) en 1 20 fr . ver voe rsk ost en. Een aan rad er I l A f s pra ak : 8 . l�5 l oke tte Ver ant w . : Her wig Blo n Sta tio n Leu ven ckx ( (44 883 7 )

z o 1 2-5 - ' 85 : Bus toc ht naar de Fle vop old ers in Ned erl and i s m Nat uur en Lan dsc hap & W A Leu ven ; z i e e lde rs i n dit num mer za 1 8-5 - ' 85 : Zan gvo ge l toc ht i n de Doo de Bem de olv Maa rte n Afs pra ak : 1 7 . 30 Sta tio n Leu ven

� 8 . 1 5 Spo orw e gov erg ang R e ig e r e � r a a t aan de Do ode B emd e

J1


0X,

�n� .

vrij

( I ngang " Po l i t i e za/zo 1

(+

V iroin & Gaume weekend ;

e n 2 j un i :

Gaat alleen door bij

WA)

( le e s :

7

n on� I L l o n

a n t icyc lonu l o

en s t ab i e l w e e r ) ;

d u i mo n

munr

• . •

( ?29 3 ? 2 )

j e d e n o d i g e i n l i c h t i n g e n v o rs c h R f t .

ju l i :

Ecologisch

s tudi e k a m p i n de

-Il

.

}

.

"

"

"

1 5 j ul i :

.

Doode B e mde ;

h e f; i s

Hens

S t - J a n b e r g s t e enw e g

3030

moge l i j k b e ide k a m p e n t e c ombineren.

En m i s s c h i e n n i e t door ons ge organi s e erd ,

." . �

."

Dij le­

0-l a a r t en

W e rk k a m p in de

" 4

K O N TA K T B L A O JNM - L E U V E N 10 . J A A R G A N G N °2 A PR IL - JU LI '8 5

vallei ma 8

:-'; .d ·j d

.

D R IE M A A N D E L I J K S

voo r

d a [� r o 1 1 r v or�n l 1 1 .

verwi t t i g t b e s t Marc H e r ro m n n s

die tot en met

moo i

om 1 g . 30

s pe c i o.n l

f l ora van ka lke;ra s l anden en

.T e

ma 1

z i j k a n t re c h t s )

, 1· J

,i:,

�.·)·)·. · .

"�-� . . . .....

24 -5- ' 8 5 : V e rgadering in h e t gemeeatehu i s t e l i e v e r l e e

•.

i" .,-� df

,

.,

79

H e verl e e

maar t o c h z e e r

i n t e re s s an t voor amateurs van padde s t o e l en e nk e l e a c t i v i t e i t o 1 1 v a n d e " ZW AM " : w o e 24-4 :

Dia

' s o v e r zwammen

20 . 00 i n de bar van he t Don B o s c o c entrum , s traat zo 28-4· :

6

Exc urs i e

zwa luw e n

t e K e s s e l-Lo in het Egenh ovenbos

te Heverlee

( voorj n n

1•11

padde s t oe l e n ) ; 1 4 . 00 :

Po s tk a n t o o r Leuven S t a t i on

14.1 5 :

Parking achterz i j d e b l o k G Exac t e W e t e n s c ha ppen KUL ,

l n d e C n rn pu n

0 0 J o n t; ·l , j n o 11 l n 1 1 1 1

l . 1,1

Heverle e .

Tot daar d e k a l e nde r ;

e e n goe i e raad :

a f spraakpunt e n e n -uren i n j e z ek e r n i e t om t e k o m e n

• • •

no t e e r d i r o ç t n 1

z aka�enda ,

dan " v e 1 · p; n 1i t, ''

,) 1 1

V . U.

en

HE D .

H e rw i g

D l o c kx

Lan geve l d 3 20 1

233

l l o l s h e ek

§

,

:l:ll 'l5

S u z a n n � N e .1. j

�� llf-3185 r< s P. 1 1

K o11 i n g - /l l h c r t l n a 11

3 2 00

J( e s s e l -LO

67


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.