De Boomklever Juli 1985

Page 1

cri cl el

tn g

LEUVEN

1

1

.1 MEDEDELI NGSBLAD

DRIEMAANDELIJKS

13

0

jg.

Nrs

2

en

3

Maart - Oktober

8-7-'85

VU en Redactie:

Herw�g Blockx S.

Langev�ld

233 3201

Nelissen Koning Albertlaan

Hols beek .

67 3200

Kessel-Lo


Hallo, Misschien dacht je wel dat de boomklever "uitgestorven" was maar nee hoor, in Meerdaal en consoorten zitten er nog een zootje bij elkaar; heel af en toe komt er ook een tijdschrift met die naam uit, zoals nu bijvoorbeeld. Deze Boomklever is een samenraapsel uit verschillende nummers van de Vallei (JNM, zoals je wel weet) en nog wat anders maar genoeg geleuterd: Lezen dus maar en misschien eens naar een activiteit komen of • • • •

• • •

is de KALENDER misschien niet interessant genoeg ? zo 4-8:

Uitstap naar Mol-Post�l met de JNM-libellen­ werkgroep; interesse voor libellen is een minimum vereiste; vooraf bellen naarA!'.ivu; �� !J3f.z) om het vervoer te regelen.

(U

(

za 17-8: onder voorbehoud: Vogels ringen te Tienen, liefst een dag of twee vooraf bellen naar Marc Herremans (229372) om de practische details te regelen WEEKEND 21/22-9: Cap Gris Nez: een absolute topper Overnachting in tenten; bellen naar Herwig Blockx (448837)om het vervoer en afspraak uur aan het station te regelen. (VOOR 15 september 1 Il)

In dit nummer vind je ook enkele blz over de landvogel­ tellingen, georganiseerd door het UIA; indien je een onweerstaanbare drang voelt om mee te werken aan dit ongetwijfeld interessante-project, laat dan iets weten aan de redactie die je de formulieren dan zal bezorgen. Tot ziens op één of andere uitstap, De redactie


u

l lml1'CJll

stukjll natuur en ttit noemt

men

een

een simplist

men

maar een

zegl,

romantir;che

cie

een poëtiachc

ook

;z.:i.eJ.,

wat achterop

\:.; t:O•'tt..U\l,

natuur,

vc.r:geet

marginaal

t•at het

ic;,

die

eigenlijk

lfi!,t zi.]n tij<· 1iiet

mee

wi. L,

dle niet alles slikt

en

weigert geïntegL'ee:nt te

door een

bllncle mas:>ii die

;wnleo

e11h:l

!lij d ill bij valavond voor

he t

raam

tranen in cie

oge11

krijgt

noemt men, mislukt,,,

Iem;;i.nd die boven en

het

niet

gewoel

zweeft

begrepen WOL'(it

zelfs nlet noemt me11

id1 oot ... f.s.b.t.

ali; een a"J batro:;

gehoorc1

dch:lell"

�.i.el.


LJ\NDVOGELTELLING

IN VLAANDEREN

Gemakkelij k en toch efficiënt

In vele Europese landen worden momenteel vogeltellingen verricht, daarvan kunnen loop der

jaren nagegaan worden.

verschillende telmethodes. toege?ast door

Aan de hand

veranderingen in aantal van verschillende vogelsoorten in de Een moeilijkheid hierbij is de dikwijls erg

Het.grote voordeel van een uniforme telrnethode

verschillende tellers is,

dat

gegevens

onderling vergelijkbaar

zijn. In

1903

startte Geert Bilcke van de Universitaire

� programma

voor Vlaanderen.

Instelling Antwerpen het

Om dit te realiseren en te coördineren startte

onlangs een BTK-projekt binnen De Wielewaal.

Daarin is een studie bezig

van de telmethode en zal er gewerkt worden aan de automatisering van de gegevensverwerking. Om dit projekt te realiseren werden zes personen geëngageerd, vogeltellers

-

(Leo Janssen,

Chris Snyers,

namelijk vier

Raymond Desmet en Koen Dierickx),

Om di t projekt een kans op slagen te geven is jouw hulp echter onmisbaar.

llierbij

willen wij dan ook een oproep richten

tot iedere vogelkenner om zijn/

haar medewerking aan dit projekt te verlenen.

N�

zullen contacten onderhouden met de tellers overal in Vlaanderen door het publiceren van de resultaten in de Wielewaal;

- aan diegene die het wil,

zullen we alle resultaten persoonlij!< toesturen.

WAAR KJ\N JE TELLEN ?

De keuze heb je in

de

reeds gemaakt,

gebiede n wnar

want je kan rustig dit soort tellingen uitvoeren

je gewoonlijk vogels observeert.

vogeltelling over het hele Vlaamse land, gegevens van natuurr�servaten te bekomen. in niet

Daar het gaat om een

is het belangrijk om niet enkel �Je willen je daarom aansporen om ook

beschermde ge bieden vogeltellingen te verrichten.


5

HOE KJ\N JE V Het

,J,1.!l 1'1·1 : .1.F:N

vout1l 1 111 '''' " q<'hl<'<l m C't

tellen VOl1 Ö

minstens

200 mot

1

(200 fl'"''

r.

vnr111t111)

van de rand van het qohln<'I IJ"'"''""·

vijf minuten

"'

'

gebeuren vanuit vijf punten,

(lik

Vnntol 1

t1lk

nn<'0111ln1111011l11ldl11•1

(uurwerk mo

en/of hoort binnen een a.fstönd v 11 l(

'

111nt

t

en minstens op

p1111t

11nl1111I •

V111 11

Lol ••11) • 1l<11

noteer je dan het aantal en ook oC <Jl'1 v.l1h w"J,.11 )!• en/of die enkel overvloog.

Dit is voo.r

1

v1111 lh

''''' "

De tellingen op de 5 punten moeten tijd na (tn:r.nlld

111

je gedurende 11lkn

hol

1 l \.t111"

os

n

rt

qnltlod l101vo1111 1"lt • ""1111101,

.t11

vfl111nilll.t1q

lnq•·vul<I

precies

VOCJ<'l die je ziet

wntH <p�nomrn

EEN VOLLEDIGE TELLING BESTAAT DUS UIT VIJF GEOEP.l.'l'f:N V/\N Vldl In onderstaande tabel vindt je een voor.heel van o n

100 meter

•1111101111

1111111'1111

' """" '

'' 1,

landbouw - bebouwing - speciaal

:

ingevuld telformulier

Het type van biotoop wordt omcirkeld. Het aantal van een

op een schaal v an

------

-

. ------ ---

-

----- ---

----

---

- ------ --

···· --

·-

- ---·

-

-

·-----·-- --

·-

-

- - --

--

----

---- ·---·­ ----

- · --- ---

-

-

--

---

-

aehied 1 � .....� (\aam 1 '..J. 1-\.:..C �.,. s .---'--� .�,. "� n-·� i� -J o lk�g ,. �= 0-------t-�b.-w-�

soort

1 tot B


111111111111

U111

l•lllJ ,Il

VIX 1:1.:J '1'1':1.1.EN 7

je kan

VUii de dag

best tussen de 30 minuten en 3

uur na zonsopgang

lellen. Tijd van het jaar

:

hoewel we vooral de nadruk willen leggen op het

broedseizoen kan je gedurende het volledige jaar tellen,

om veranderingen

in de loop van het jaar na te gaan. Weersomstandigheden BIJ MOOI WEER,

:

je telling is alleen bruikbaar als je ze uitvoert

dus op dagen zonder wind,

motregen,

mist of sneeuw.

HOE VAAK KAN JE TELLEN ? Ook

di.t bepaal

je weer zelf.

wordt bepaald doo r de geli jke data.

Een

Het welslagen van dit lange-termijn project

jaarlijkse herhaling van de tellingen,

telling per jaar op gelijke data,

beter interpreteerbaar en dus waardevoller dan

liefst op

is voor dit project

20 tellingen die niet

herhaald worden.

ORGANISATIE - INFORMATIE Het nut van de methodologie van de telling kan ook in jouw afdeling toegelicht wor·den.

Indien je het wilt,

half uur)

houden,

zullen we graag een voordracht

(van ongeveer een

op één van de reeds geplande aktiviteiten van jouw

afde l i ng .

Je kan ook

verwerking

bij ons

vanaf mei

1985 komen zien hoe het veldwerk en de

gebeuren.

Luc Bijnens Departement Biologie

(U.I.A.)

Universiteitsplein

2610 tel.

WILRIJK

03/828.25.28 - toestel 256


RICIITLIJNEN

1.

BIJ

HET

We onderscheiden - bos

:

INVULLEN

VAN

DE

CENSUSFORMULIEREN

4 types biotopen

alle bosgebieden, parken, boomgaarden, aanplantingen, enz·...

- landbouw

:

alle weiden en akkers, al dan niet versneden door heggen

of bomenrijen.

- bebouwing : - speciaal

alle gebieden met gebouwen,

dorpskernen, enz ...

steden, villawijken,

alle gebieden die niet in een van bovenstaande categorieen

vallen,

zoals heidevelden, rietlanden, duingebieden, enz ...

DUIDT OP ELK FORMULIER AAN OM WELK VAN DEZE 4 BIOTOPEN HET GAAT. 2.

een meer gedetailleerde beschrijving van het gebied .is wenselijk. - voor bossen

:

om welk type bos gaat het ?

Welke boomsoorten ? Wat

is de hoogte van de bomen? de ouderdom ? is er ondergroei ? enz . - voor landbouwgebieden : gewas?

gaat het om weide of akkerland?

Totale lengte van de heggen of de bomenrijen?

of struiksoorten? enz • - voor bebouwing :

.

Welke soort Welke boom­

.

is het een stadskern? een villawijk? welk gedeelte

van de oppervlakte bestaat uit tuinen?

- vo�r speciale gebieden

:

welke vegetatietypes?

van de verschillende vegetaties? enz...

relatieve oppervlakten

Deze gedetailleerde beschrijving van het gebied moet natuurlijk slechts éénmaal opgestuurd worden en wel samen met de eerste telling in dat gebied,

tenzij er belangrijke veranderingen gebeurd zijn.

). net is wenselijk om vooraf de soorten in te vullen die je verwacht te zien of te horen.

4. Duidt aan met i of de vogel in het telgebied (=cirkel met een straal van loo meter) werd waargenomen,met een � wanneer hij overvloog. Bijvoorbeeld

:

Vink i3�2ii6f! betekent dat achtereenvolgens 1

individu

in het gebied gezien werd, 3 tesamen overvlogen, daarna nog 2 in het

gebied te zien waren en 2 afzonderlijk overvlogen.

5. BELANGRIJ K

1111111

Neem zeer nauwkeurig de tijd in acht

(tot op de seconde)

want daarmee

staat of valt de betrouwbaarheid van de census.

6. Duidt op het formulier bij "gebied" de naam of eventueel nummer van uw gebied aan.

Voor de administratieve verwerking krijgt elk gebied dan

een dubbele naam

:

de naam van de teller;gevolgd door de naam of het

nwmner van het gebied.

Bijvoorbeeld

Adriaensen Rivierenhof of Bilcke

4.

7. Schat de bewolking in een schaal van 0/8 tot 8/8. Een gesloten wolken­ dek is 8/8, een half-open wolkendek 4/8, een wolkenloze hemel 0/8 enz .

.


U.

herlees ook nauwkeurig de handleiding en volg zo stipt mogelijk

L

u

tl'

lm1tructles.

Vul

on

de formulieren netjes in,

moeten overschrijv.:>n 10.

zo bespaart u zich het werk om alles te

(waarbij vaak fouten gemaakt worden)

Stuur de ingevulde formulieren terug binnen de maand na de telling om een vlugge verwerking van de gegevens mogelijk te maken.

ll.

Waarschuw ons tijdig als uw formulieren op geraken. zorg zelf voor nieuwe copies,

12.

Ga

Indien

..,ogelijk

zo helpt u onze onkosten te beperken.

zo veel mogelijk op het veld,

want het aantal censussen bepaalt

de hoeveelheid en de betrouwbaarheid van de informatie.

13.

Spoor uw vrienden amateurornithologen aan eveneens aan het project mee te werken"

14.

Wij danken U bij voorbaat voor uw medewerking.

15.

In onderstaande tabel vindt je een

vc�rbeeld van een ingevuld formulier.

l�oort -- 1� "'-- -�·�"�· --+-��-+- -=i ��·-- '' ·- -- � -��� iT_== �� :, ·==��_j

'liOs)_ f--

landbouw - bebouwing - speclaal o-s min.

5-10mln.

.L..� h�:�-.... "ö��--· ....._ 'b-.f -..

�_;�� -..,.. _

.'!<. 'it�· L-....��" �-�­ ".....

.-

10- 1smln. 1s-20mln. -

--

-

- ---·- - ----- - ------ -··-- -

20-2smin.

-

"

.

-- �!

.

--- ·- ---

:-.--.��,-��==_-j

;_:�==-=== �L=== .�==}

���-;f_-.:..�f·-- -1���-- -�.;:�0] __

.=-_:_·_:___ ;__:_-�--

:_�'"·-.

���--

�=--�--�

--

�:.:__ _.:.:___.=.-..=_ FL·:.=_·

- - --·-

��--==-�-�

-

-=- ;.

------ -- ---1

-= "-:.=--::_�

-:----���

N��-�---·----t- i•=b=ie=d�·-...._::=='"':::...b=:-="""==..._::_�--i -t.� •� in :JL. •w=�•l� __ _ ' � � 8 :______ k� _ ___ pa1um• '�"·�":__


* WAARNEMINGEN Zoals verleden keer reeds "beloofd", de zeldzame gevallen vermeld. waarnemingen

(sperwer,

zijn hieronder alleen

Blijf echter je alledaagse

ijsvogel,

) doorsturen:

ze zullen

verwerkt worden.

• g22��� l�f��!

(Podiceps griseigena)

Na ettelijke jaren afwezigheid, dan toch weer een roodhals­ fuut in de streek: en

23-12

(OSS,

•�!:2!�-���� ��� SAR 18-11: Op

BLH,

1

op het LP M.

Hens,

in winterkleed op

22-12

(BLH)

Gert VDZ)

(Melanitta fusca) een goeie 20 m van de hut

amper

5

min.

(M.

zitten

J

Hens);

en

f.;

ze blijven

de toegesnelde BLH,

BAS en Annemie zien ze nog enkele rondjes draaien boven de vijv�r waarna ze pijlsnel en erg hoog naar NW verdwijnen. Volgens de fichenbak de eerste waarn.

• �!:2!�-�!!"Y�EE��Ei�!: (Egretta alba) SAR 11-11: een grote zilverreiger zwarte snavel

• ���g2�!L�l2�9. 2-12: te OHZ

1

1975.

met tweekleurige geel/

(Gert VDZ,

ea)

vliegen erg hoog

zaagbekken over (HEM;

J

na

2

M.

niet nader te determineren Hens)

• !Sl�!��-����� (Cygnus bewickii) 10-11: 2 ad. doorvliegend tussen Z om 16.20 (M. Hens) • g2��- �2�� (Milvus milvus) 24-10: één gedurende 151 boven (M. Hens) 9-11: om 14.00 een

M.

de velden voor ons huis

rode wouw boven de Brusselsepoort

• ���2�!�! !:���12l2�!: (Calidris SAR: van 31-10 tot 3-11 één (Gert VDZ,

OH en Korbeek-Dijle naur

Hens,

canutus)

ea)

kanoet tussen de kieviten

(COI)


10

s) �E��!!Y2S�!_(Grus gru Neerijse 19-10: 3 groepen OJrervliegend naar het ZW

(18, 32 en meer dan 50) (Piet DB) 2-11: 3 ex boven de P. Lydialaan (Piet DB) 12-11: een vlucht kraanvogels van ong. 50 ex

Heverlee Veltem

passeert in de richting Bertem; van N-+Z (Marc DC)

Haasrode

15-11:

een

98

ex tellende V-formatie trekt door

mistig weer zeer laag over (WEJ, Gert VDZ)

Verder waren nog interessant, maar de juiste datum ontbreekt nog:

f zwarte zee-�end te NGB midden november � krooneend te NGB midden december 1 ad. kwak in de Doode Bemde in december

PLANTEN

���E9'�22! 17-7: op het

einde van onze tocht bemerken wij (Frederik

§

Maarten) een honderdtal kaardebollen aan de rand van

Bgenhovenbos.

§§§§§§§§§§§§§§§ H!!2E!�!!G�!!!

WEJ "' Jan Wellekens; Gert VDZ Gert Vandezande; Piet DB Piet De Becker; BLH Herwig Blockx; OSS Stephan Ostyn; HEM Marc Herremans; OOI Dirk Costrop; NGB Neerijse Grote Bron; SAR Sint-Agatha-Rode; L1 l•opoldsrd.•k =

=

=

=

=

=

=

OH

=

Oud-Heverlee; BAS

=

=

Stefaan Bande

Ik ben er van overtuigd dat de mens te l{iden heet f 1•an de scheiding tussen hemzelfen de aarde en de andere le1·ende wezens in deze wereld. De evolutie van zijn verstand is 1•er b01•en zijn behoe/ien als enkeling uitgegaan en toch moet hij om niet zijn zekerheid te verliezen, lang kijken naar die plekjes op aarde die nog zijn zoals ze 1rare11 l'oorda1 hij het 1·erk11oeide. GAVIN MAXWELL/ VF. RING J'AN llF.tDER WATER


11

vogels ... Hierna weeral een strenge selectie (het was immers ook een strenge winter I?) uit de nota 's van onze veldwaarnemers. Vielen o.a. buiten de prijzen: steenuil, ijsvogel, bosuil, ransuil, blauwe kiekendie!, sperwer. Op het moment dat dit verschijnt moet het zowat april zijn, reden genoeg om in de vrije uurtjes (hopelijk zijn er dat heel wat) de kijker te hanteren; en ga ook eens buiten de eigenlijke Dijlevallei kijken, je weet tenslotte maar nooit. Aalscholver

-- --- -20-1: te Rotselaar vliegt een scholver over; volgt de Dijle --

--

in zuidelijke richting; lijkt kleiner dan een normale aalscholver. (BLH)

�!:��!!Y�Ei�! 4-1: op de eerste sneeuwdag één op vorsttrek naar W te Holiiibeek (BLH)

g��Ei�!!� 9-3: 40 ex overvl. over de E5 te Heverlee (HOE) (eerste waarneming voor de regio ·n

Q!:�!!��-Ei!!!!� 4-1: 25 op sneeuwtrek te Holsbeek naar ZO (BLH) " " Veltem (Marc DC) 5-1: 22 11 27-1: 1 bij wilde zwanen F1 te OHZ (M. Hens) 19-2: 1 in wei te Korbeek-Dijle; vliegt weg naar N (M. Hens) En ongedetermineerd:

6-1: 2 naar W te Heverlee (M. Hens) 4-3: 2 groepjes grauwe ganzen (sorry) in totaal ong. 25

landen tijdens een regenbui in akkers nabij Mollen­ daal (AUB)

�!!!E_ 4-1: 43 ex in V naar ZW op sneeuwtrek te OH (HEM) 9-3: thuis wordt een wulp binnengebracht uit een boomgaard van de buren; de vogel is erg mager en dus ws. een slachtoffer van de tweede koudeperiode (BLH)

�22!!!!��!!��!:i� 4-1: 2 op sneeuwtrek naar W te OH (HEM)

�2�il� 5-1: Waterstraat OH: zwijgzaam opvliegend snipje, daarna "k'èt" roepen : 7 (BLH, M. Hens) '/-1 1 D z ht Hola· e k: 1 zwijgzaam sni p j e ; vliegt echter ver we 1:5 : ? (BLH) (HEM) 1,' l 1 W11L111·11l.r·11111. 011: 1 b kj


�2!!!!!!i1! 19-1: 1 koppel op de Dijle thv OHZ (Joost VT, Jan Butaye) 2-2: 1 in î -kleed te FLO (BLH, HEM)

2E2!!_!!!!!fi2!! 26-1 : 4 l'r! en 4 îî eerst hoog naar Z overvliegend; daarna voor de hut naar N (Joost VT, M. Hens)

1-2: 4 �te SAR (Joost VT, Jan B. en Maarten) 16-2: 1 i op de Dijle te Gaatuche (MIB) 8 en 9-2: 3 �i te NGB (BLH, M. Hene) 14-3: 1 baltsend �te SAR (BLH) 15-3: 1 � te WLS (N) (BLH)

�E!!��!!!E 30-1: 1 paartje WLS (N) (BLH) 2-2: 3 ?i NGB (PES BLH, HEM) J 1 � WLS (N) tBLH) 5-2: ad.i SAR (BLH, PES) 9-2: 1 � OHN (M. Hens, Joost VT) 1 � o.rriveert uit het Z te NGB (H. Hens) 5 i/juv. op 10m van de hut te SAR (M. Hens) 10-2: 3 i OHN (Joost en Jan) ) 2 i SAR ( 17 en 18-2 op de Dijle te OH een � brilduiker (M. Hens) "

"

Kuifduiker ------ --9-2: 1 in winterkleed te NGB (M. Hens, Joost VT)

g!!!!!-�!!!!!! 2-2: 2 ad. en 1 imm. te OHZ (Joost VT, M. Hens) later te NGB (PES, BLH, HEM)

�!!�!-!!'.!!!!!! 10-1: SAR-weides: 2 ád en 4 imm. vliegen op 10 m afstand

voorbij cirkelen wat rond en verdwijnen tenslotte in ) he� ZO tBLH)

22 en 24-1: dezelfde (?) familie te OHZ'(PES, PEE) 26-1: 2 ad. te OHN, later te OHZ en NKV � daar vergezeld van 4 jongen (of waren dit andere?) (versch. waarn.)

27-1: F1 (2 ad en 4 jongen) te OH (Joost en Jan) te Veltem een tweede groep (5 ad. en 2 jongen); minstens tot 30-1 (WEJ, Marc DC, BLH) 29-1: F1 is verhuisd naar SAR (PES); o p 4 en 5-2 aldaar present 10-2: 2ad• 3 imm. te NGB (Joost en Jan); ook 8 ex overvliegend (op geluid gedetermineerd)

14-2: 3 ad. in de Dijlebroeken te Rotselaar; op 16-2 verdwenen (BLH) 16-2: 2 ad. 3 imm. (dit is F2) vertrekt te NGB (Joost en Jan) en vliegt te NKV over naar Z (Maarten)

een tweede groep (?) 1 ad. en 4 imm. hoog naar Z te NKV (AUB, Piet DB)


17-2: F1 en F2 te 8AR behalve 1 jong van familie 1 19-2: we vinden dit jong terug te OH samen met een knobbel­ zwaan; volgt deze laatste zelfs als ze opvliegt. (op 18-2 zit ze moederziel alleen op NGB (Joost en Jan] 20-2: F1 onvolledig en F2 voltallig te SAR (Joost en Jan) 23-2: F1 en F2 voltallig te SAR (Maarten Hens) 24-2: idem (versch. waarn.) 27-2: 4 ad. 6 jon g en; één van de jongen maakt dus weer een slippertje (FES) 2-3 1 F1 en F2 volledig te SAR (Maarten) 8-3 : alleen familie 1 is achtergebleven te SAR (BLH) R. de Schaetzen ziet echter 3 ad en 4 imrn aldaar volgens nota 's in de sarkast. 10-3: 15.00: familie 1 nog steeds aanwezig te SAR(PES) 1s avonds vliegen 7 wilde zwanen (w.o. 2 ad) boven de Doode Bemde noordwaarts (Gerda Cammaer, AUB, Piet DB) Zoals je ziet zijn wilde zwanen erg mobiele vogels wat niet belet dat een analyse van alle waarnemingen toch de omzwervingen aan het licht brengt. Slechtvalk

----------

SAR 5-1: een slechtvalk zit op het ijs in de zuidwestelijke hoek van de vijver(HAF) HaTik Mollendaal 17-2: we vinden een pas gedood konijn; in de buurt vliegt een� havik rond (Piet DB,

Marc DC, NYJ, AUB, ea)

OEFFFFFFFFFFF

�f�2��!�B��: BLB

Blockx Herwig; HOE Hoebrechts Erwin; AUB Augustijns Bart; HEM Herremans Marc; MIB Michelet Baudouin; FES Peten Stephan; WEJ Wellekens Jan; NYJ Nysten Johan; de rest kan je uit de context halen. �

Herwig Blockx


'VJ een

nieronder

selectie uit

jullie waarnemingen en dezen die

doornijpelden via de sarkast. Voor de

ama

in

dat er

t eur !.l van prooi voge 1 s wi] len we er wel op wi .i zen

de streek balts

een vierde

lok a l i te i t een

van

havik was op 3 plaatsen en op koppel

"present"

in april ...

Verder zijn

er broedvermoedens van blauwborst

watersnip en

zomertaling.

Wie

(4 zingende

zei er ook weer dat de Dijlevallei achterujtging?

.\'.!JJ.,<le�waan

2 ad. en 4 juv. te SAR-weides (JVT) 2 a d. en 5 ,iuv. te O!IZ-wejdes (DUJ, JVT)

10-3 : 13-3

:

_Q];:Q�.L_za�g_Qek

liet� te WLS( N) blijft een maand lang ter plaatse tot 13-4; 20-3 wordt ze ver s eze l d van een supplementair paartje f';rote z a gers (BLH , ea) op

..!}Qr:geend SAR

ld"te

?l-IJ.

:

<),IO

en

JI-5

(JVT,PES00):

2

te SAR (?00)

l te SAR (1'LH,BUJ,JVT)

:

.QQOOf:QLfUll_!i l-5

r

:

in

zo

mer k l ee d t�e SAR (BUJ,JVT,PES00)

BiÜ.ê.fQOl ver 15 en 16-3: l ad. te SAR (W. Claes,M. H en s) r'11·-3 : 2 naar W te SAR (VSK00) ?��3 : + 40 overvliegend te SAR (HAF00) 29- 3 : 2 te SAR (l!AF0 0 ) 3-4 : 4 te 8AR, bl],jven even " p l akk e n " (JVT,M. Hens,ea) 8-1+ : 6 naar NW te SAR ( JV'r) TO-IJ l te ;.;AR 20-4 : 43 ex. overvlie�end naar N te SAR (M. Hens)

fI'Qilnv2i:;�l 211-3

:

3

NO te

naar

Florival

(IlAF00)

.7--'!'!�rte 02_1�vaar ] 3-')

:

J0.00

:

inspecr.eert

�edurende

en glijdt weg

T3 or

al cirkelend de

naar het NO

19-5 (schrijf leesbaar 1 !) om

Doo<le

Bemde

5 ä 10 min.;opent de snavel enkele keren

(W. :

Claes) tussen SAR en Ottenburg

14.45 een zwarte ooievaar naar

NO

(HAF00)

J

),


�� 5-5 : 2 in de Wingevallei te Holsbeek (LUJ) ]�enwulp 28-4

12 ex. overvliegend te Overijse (PES00)

:

�luut l-5 :

Om 13.00 vliegen 2ex. luid roepend rond te SAR l ex. blijft nog rondhangen (PES00)

(.JV'l')

Visarend l-4 : 10-4 21-4 l-5 : 5-5 : 11-5

ltaprilvis-arend tussen 16.30 en 16.40 boven SAR (BUJ,ea) 1 te SAR (HAF00) erg hoog een mogelijke visarend te SAR (PES00) 1 ad. te SAR naar NO (.JVT,HAF00) 1 boven het domein Van Tilt te Holsbeek (LUJ) 1 ad? eet een vis op te Gastuche, later in dispuut 111et eenc!'brutne kiek (JNM-tocht) 13-5 : 1 (ws. ad.i) te Gastuche, vliegt na + 15 min. snel weg naar NW (BLIJ) : :

Rode wouw

1-'�:

1

te Holsbeek (Gert 'iDZ)

3-4 : 4-4 :

1 te Veltem (WEJ) 1 naar NW boven Meerdaalwoud (BLH) 1 naar NO te SAR; gat in linkervleugel (HAF00) 21-4 : 1 te Holsbeek ( LUJ) 5-5 : 1 te Holsbeek (LUJ) 12-5 : I te Holsbeek (LUJ)

E.!!.Qrt

_

__!!�

: l te SAR (HAF00) 1 naar NO te 0-H : Doode Bemde (W. Claes) 26-4 27-4 1 VM :l'te SAR; vliegt door naar W (BUJ,JVT) NM :l te SAR; verdwijnt na een strubbeling met een kraai in het NW (M. Hens) 8-l�

Grauwe kiekendief 6-4 : l-5 :

1 J te Overijse (PES00) 1t overvliegend te SAR (PES00)

Visdief 1-5 :

6 te SAR (BUJ,JVT,PES00)

Gele kwikstaart "Engelse"

:

"Noordoe"

:

26 en 27-4 : I<f AVP (BLH,W. Claes) II-5 : 2 te AVP (BUJ,JVT) 5-5 : IJ'te Overijse (PES00)


...

].':'{�!J!imeeuw 21-4 : I ad. in prachtkleed te SAR (BLH, G. VDZ, T. Martens) I-5 : 2 ad. en I imm. te SAR (BUJ,JVT,PES00) ]�fli,jster 4 8

en 5-4 : 2 &f' te Overijse (PES00 ) en 18-4 : lr! te Overijse (PES00)

_l)raaihals I0-5 t/m 12-5

l ex. te Winksele ,we konden hem zelfs fotograferen (Steven Bouillon)

ZOOGDIEREN ]_!:!_!!Zing 13-5

:

I in Laurensart (BLH,C. Deviaene,D. Muls)

J.Q§. II-5

:

l

in Mollendaal (NYJ,BLH)

Levendbarende hagedis op amper 4 are 8ex. in Mollendaal w.o. enkele/ in "battle-dress" (BLH) 2ex. in een berm in het veld te Bertem (B. Vercouteren, S. Van der .Auwera)

17-4 ?

hgor.H.llSen : BLH Blockx Herwig; JVT Joost Vantrappen; BUJ Butaye Jan; LUJ Luc Janssens; WEJ Wel lekens Jan; G. VDZ Gert Vandezande; NYJ Nysten Johan; Uit de sarkast00: PES Peten Stephan; HAF Halot François; =

=

= .

=

=

=

=

=

=

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.