De Boomklever Januari 1985

Page 9

Blauwe rei�ers in de Dijlevallei ---------------------------------

En als ik geen "specialleke" zie1

-----

waar gaan dan miJn

"huis-tuin-en-keu1cen-soorten" naar toe? verzuchten ongetwijfeld vele observationisten. Geen paniel: echter,

al onze gegevens uit

verwerkt in een thesis waaruit een

�� xr

U

(kort) stukje gepuurd

werd om in dit nummer te ·verschijnen. Gedurende de af�elopen winter 183-184 werd er een onderzoek op blauwe reigers gedaan in de Dijlevallei. werden al de verzamelde gegevens vanaf

Naast het veldwerk

'75

. even wat nader bekeken en oh wonder:

hieruit kwam onderstaande tabel tevoorschijn:

l975/76

Neer. klin.

SAR

AVP

Totaal

OHN

OllZ

Neer"

15,63

26,7'>

37,85

-

19,79

-

288

-

51,06

-

329

-

3'>7

l';i76177

l9,75

27,%

l,82

l'l77:78

22,82

l9,60

12,68

l ,7'

1978/7�

l0,û3

22,79

-

0,17

65,31

l,70

588

l 979/ 8IJ

ll, 72

5,76

l,39

0,79

80,09

0,25

20l'>

L930/8l

9,5 2

7,4'>

3,81

4,10

73,77

1,37

1681

1981/82

2, 2 3

3,63

0,84

8 ,10

82,40

2,79

358

1"'"2te3

5,58

3 , 96

0,88

3 , 08

86,34

0,15

681

lS-83/84

6,59

7,19

1,00

0,40

78,"4

5,79

50l

37,18

( eio;en resultatenl

FIG 7b : VlNERKEUZE VAN DE BLAUWE REIGER IN VANAF 197Sn6 mr EN HET 1983/84

Ja�aar,

zul je zeJ3en,

geen held in wiskunde

DE

DIJLE\N..LEI

(

in percenten uitgedrukt l

al die cijfers en ik ben/was toch al •

Even een ru�gesteuntje ? Uit deze tabel blijkt dat: - in 75/76 de vijvers .te OH heel frekwent door rei�ers bezocht werden: 42 �;; van alle waar3enomen vogels stamt van de..:e plaats. . ,, Stilaan is het belan3 van OH �edaald tot ruim 10 ,"t.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.