De Boomklever Januari 1985

Page 1

':De ':BoomkLeuer='

DE

WIELEWAAL

afdeling LEUVEN

MEDEDELl NGSB LAD

OR I EMAANDEL!J KS

13

°

Jaargang,

januari

- maart

25 januari

V.U.

en Red.

Marc

Herremans,

Prinses Lydia ] aan

65,

Nr. 1

3030

'85

Heverlee


,J

1,l

""•:lil.

.11;,

1-1;t1·,,",

11:1111·!1cl1.i,j1ü.i'.,jk rlut v1e allemaal in slaap e;evallen r

·:een uood:

clfl redactie vertoont nog tekenen van

ldV�n. l:i•�c·bi,j ook iiot beste voor 'P.5 en hopelijk kom je ook nof5 een�:;

ll1l:1.r.

ec�11

uitsti:ll)•

KALEHDr�H

fel>L·11"ri

'F5:

liustocht

No.tuur

naar

en

l1lcvo/IJmuiden

Landsch:.i.p; voor

bellen 1w;;r

i.s.m.

;.1 eer

inlicl1tin::;cn

l�i:·11:in lloebrochts (fi12924)

de juis to 1b1�

en

a.f:->praakuur is ons

heden nor;

niet bekend 'o-'�-11·:,,:

!lO!WO 1;eltocht in :.;eorclaalwoud. },uj d:i.n·;:

llorv1i;·; Hlocl;:x

1\fStJ.L';1:1k:

.�';-11:

lJ:1,·;uitstap •

De

Kluis :_;-t;-Joris-1.-leert

(�ie

Co!;ter 'P'El550)

's

morf5ens

het !!<"1•;evon en de "·,Jateri.n";en" i.s.m

n:.i.dr

11·�1 -Leuven.

0').00

vol

'.end. nU!mner of bel naar Marc De

�" Joof-

11-)-11'): Verraw;i11P;svrnndelin:•; in de Di.jlevallei; voorzie 1·101

eon

lan••;e tocht die de

r:;anse dag duurt.

hfspru1.:k: Loketten Station r,euven 08.LJ.5 Le id in,.:;:

Her1-ti'.:'; Blockx

i.s.m.

JNM-Leuven


9

&

10-06

°

VIROIN Deze weekend-uitstap,

-

GAUME

nog maar de tweede uitgave maar nu valt elk

reeds voorbestemd om een klassieker te worden,

jaar erg ongelukkig voor de ijverige studenten onder ons. Toch was de opkomst dit jaar ruim dubbel zo groot als in

'83.

Ook de weere;oden lezen onze "Vallei/Boomklever"

(en of ze gelijk hebben

• • •

) want na ongeveer 3 weken regen

was dit het eerste zonnige WE van de voorzomer. Wegens dit rotweer hadden sommigen onder ons dan ook hun twijfels over het al of niet bloeien van de orchideeën. Deze (de twijfels dan) werden op de eerste stopplaatsen te Nismes reeds tendele weggevaagd: orchis,

opvallend veel groene nacht­

noem maar op

kogalbloem,

• • •

Boven deze kalkflora fladderden argusvlinder, boswitje en een koningspage

boompiepers,

bont zandoogjs,

1

Gevogelte onder de vorm van kuifmezen, jongen),

vliegenorchis,

veel laatbloeiende mannetjesorchissen,

bergnachtorchis,

kruisbekken,

boomleeuweriken (met

tuinfluiter,

braamsluiper,

en opvallend veel zingende fitissen.

Op een nabijgelegen "kalkrug" vonden we ongeveer dezelfde orchideeën maar ook engbloem,

meelbes en welriekende salomons­

zegel. Ook de eerste schuchter bloeiende hommelorchissen werden aan "het palmares" toegevoegd. Ook hier zagen we een drietal koningspages en een op sleedoorn.

t

was zelfs eieren aan

't leggen


Een ander dorp in, de Viroinvallei dat er best mag ziJn, Treignes.

Nos

is

maar net uit de vwatuur of we zagen een Jen

J

�Europese kanarie en een glimp van een/gekraagde roodstaart. Een prachti�o buizerd,

een zingende nachtegaal en een zwarte

specht waren de verdere gevleugelde ingredi�nten. Het hoofdgerecht bevatte naast o.a.

poppenorchis,

vliegen­

en hommelorchis ook enkele net in bloei komende bokken­ orchissen. Ook wat vlinders betreft een voltreffer: ·landkaartjes (voorjanrsgeneratie),

citroentjes,

aardbeivlinder,

luzerne­

vlinders en groentjes vlo�en er in gezelschap van heel wat "dikkopjes"

rond.

Tot spijt van de enen en tot opluchting

van de anderen was er echter seen "Higgins & Riley " mee.

Enkele kms verder stopten we even bij een wegberm bloeiende graslelies. Te Foisches naast de "on­ vermijdelijke" mannetjes-, bergnacht- en groene nacht­ orchissen ook aapjesorchis en een tiental harlekijnen. Op weg naar de Gaume passeerden we door een misverstand drie­ maal de Frans-Belgische grens. In Velosnes werd er dan ook (de was reeds ver onder)

ijlings

gekampeerd en een hapje gegeten. Vlak voor het sl apengaan maakten we echter een kapitale fout: we legden 2 deelneemsters in dezelfde tent. De discussie

's anderendaags ging nl.

�iet over laatavondlijk

gebabbel maar over de toch wel erg originele manier van ontwaken ontwaken m.b.v. volr�ende,

op luide toon gevoerde,

soep-en-patatten" gesprekken. Hieronder enkel sprekende fragmenten:

"tussen-de­


(zang van nachtegaal) (licht gesnurk van niet nader genoemde deelnemer) (t-;�stommel) s. ( luid): Zouden die al wakker zijn ? M. (gegiechel): Ik weet nie, 'k hoor toch niks! (5min. later; één van de daders heeft de tent verlaten) S.: Amai, 't is nat buiten. M.: Is 't eclit, dan zal ik mijn botten moeten aandoen, zelle.

Het opstaan -ondanks de bovenstaande dappere poging- liep de nodige vertraging op waardoor we schromelijk te laat de zondagsdeelnemers gingen ophalen. Op weg naar Montmédy en in de "stad" zelf nog enkele i\eressante items: 2 rode en 1 zwarte wouw en croissants. Op de heuvel nabij Villecloye vonden we als vervolg op de vroegochtendlijke babbellu:xuriantie naast de "normale" poppen X soldaatje hybriden (Orchiaceras spurium) ook het uit de kluiten gewassen bastaardiuxuriantgeval van vorig jaar terug. Ook wat spinnenorchissen,

rode wouwen, enkele buizerden en een

hazelworm waren van de partij. Te Velosnes tussen opvallend veel soldaatjes en bergnachten de ons welbekende grote keverorchis. Er was balts van buizerden (w.o. een extreem witte), een sperwer, de onvermijdelijke wouwen en Luc ontdekte een

!

grauwe klauwier die uitvallen deed

naar insecten "à la vliegenvanger". Van insecten gesprókén; weekschildkevers, 4 koninginnepages en veel"onbekend� Op weg naar Vezin een zingend

/ putter,

ijsvogel en in een

weide akelei en (weeral) koni·nginnepage. Te Charency-Epiez was het gros van de kalkminnende orchideeën in bloei; bruine, hommel, spinnen, �ergnacht, soldaatje, poppen,

(grote kever), wit en bleek bosvogeltje,

vogelnestje:

de hele waslijst in alle geuren, kleuren en bastaarden. (o.a. Orchis hybrida : soldaatje X bruine orchis) Soms lopen dergelijke hybridisaties uit de hand: een nogal bizarre polyploidè kruising tussen soldaatje en bruine prijkte tussen de overtalrijke familieleden.


Buiten de �rchideet!n

t en �

grauwe klauwier,

J

en

$

goudvink,

en naast de gebruikelijke roofridders een baltsende wespendief en "last but not least" een cirkelende zwarte ooievaar! Als slot waren de grauwe kiekendieven voorzien ma ar dat viel ferm tee;en. hut"

Midden in het broedterrein stond een

maffe

"schuil­

(met glazen ruitenJ) en "de buurvrouw" wist ons zelfs te

vertellen dat dit het werk was van de opzichter die het nodig had gevonden dit (totaal overbodige en nutteloze )

bouwsel op

te trekken op het tijdstip dat de kiekendieven net terug waren waarop dezen prompt verhuisden naar andere oorden. Of met andere woorden:

hoe houd ik de grauwe kiekendief in

België voldoende zeldzaam Een klapekster

,

?!

wat putters,

zang van nachtegaal en bosriet­

zanger en de margrietenplukwoede van enkele deelneemsters (een leukerd

,

die "bereidwillig" meeplukte,

moffelde hier

handig wat uibundig bebladluisde takjes tussen toch de ontgoocheling niet volledig wegwerken.

•••

)

konden


i

De groep splitste toen in "vlug naar huis" en "we blijven nor; een beetje". Deze laatsten hadden de zoc;enaamde

"

M. "

in hun midden die

voor nog wat tumult zorgde door in een café door een deur te verdwijnen,

verdacht lang

weg te blijven en dan terug te komen () en dan in " Ik vind het nie

met de lakonieke mededeling:

!11

een slappe lach te schieten.

Verder noteerden we

nog enkele markante uitspraken:

M.:

Staat daar iets?

A.:

Nee niks speciaal,

alleen een poppenorchis

P.

(trots):

Wij hebben vliegenorchis gevonden.

H.

(knikt)&

Mmm, dat staat hier overal. Allee, 't weet staan, tenminste.

M.:

Wat een gekrakeel is me dat hier?

s.:

Jamaar Marc,

wij mogen toch wel lachen,

als ge

zeker.

In ieder geval een dankjewel aan Luc & Chris Deviaene en André Verboven voor het !comfortabele vervoer. " � : het�is het plaatsje waar zelfs de koning te voet moet gann.

185

Zorg dat je der bij bent

·�

(


Andermaal de Gaume

Inderdaad gingen �e

(Suzy,

later no;:; eens terug.

Bart,

Geen

Johan,

Herwig)

"officiële" tocht,

3 weken

maar daarom

niet minder interessant. Nog voor Etalle verschoten Bart en Johan zich reeds een bult want toen hadden we reeds een ad.

wespendief,

2 zwarte

en een rode wouw en een 5-tal buizerden gezien. Aan de vijvertjes te Buzenol een uitgebloeide rapunzel en bloeiende welriekende nachtorchissen. De we�bcrmen stonden er bijzonder fleurig bij in bordeaux­ rood

(wilde weit in volle bloei),

geel

(verfbrem).

wit (echte gamander) en

Op de lrnlkgraslanden was de grote massa van de orchideeën uitgebloeid maar naast de in vorig verslag vernoemde soorten vonden we grote muggenorchissen en soms zij aan zij met de bcrf�nachten hun welriekende kollega

1

s.

Te Villecloye naast de klassieke roof­ vogels ook 2

!

ad.

wespendieven en een

grauwe kiekendief.

Zowel te Velosnes als te Epiez vonden we het prachtige hondskruid in volle bloei.

Op Epiez naast de vele hommel­

orchissen ook net in bloei komende bokkenorchissen. Op de kampeerplaats zwoegde een sperwer­

(

wijfje moeizaam met een

)

.V.

merel in de

klauwen laar>; over een graanveld. Aan de Othain 4 baltsende wespendieven en in het aanpalende hellingbos iets onbekend: Te Epiez 2

bosvogelmelk.

!J

grauwe klauwier en die

van Velosnes kwam op 5 m van de auto zitten

• • •

Of samengevat:

wèeral een weekend dat

veel te vlug voorbij was.


Blauwe rei�ers in de Dijlevallei ---------------------------------

En als ik geen "specialleke" zie1

-----

waar gaan dan miJn

"huis-tuin-en-keu1cen-soorten" naar toe? verzuchten ongetwijfeld vele observationisten. Geen paniel: echter,

al onze gegevens uit

verwerkt in een thesis waaruit een

�� xr

U

(kort) stukje gepuurd

werd om in dit nummer te ·verschijnen. Gedurende de af�elopen winter 183-184 werd er een onderzoek op blauwe reigers gedaan in de Dijlevallei. werden al de verzamelde gegevens vanaf

Naast het veldwerk

'75

. even wat nader bekeken en oh wonder:

hieruit kwam onderstaande tabel tevoorschijn:

l975/76

Neer. klin.

SAR

AVP

Totaal

OHN

OllZ

Neer"

15,63

26,7'>

37,85

-

19,79

-

288

-

51,06

-

329

-

3'>7

l';i76177

l9,75

27,%

l,82

l'l77:78

22,82

l9,60

12,68

l ,7'

1978/7�

l0,û3

22,79

-

0,17

65,31

l,70

588

l 979/ 8IJ

ll, 72

5,76

l,39

0,79

80,09

0,25

20l'>

L930/8l

9,5 2

7,4'>

3,81

4,10

73,77

1,37

1681

1981/82

2, 2 3

3,63

0,84

8 ,10

82,40

2,79

358

1"'"2te3

5,58

3 , 96

0,88

3 , 08

86,34

0,15

681

lS-83/84

6,59

7,19

1,00

0,40

78,"4

5,79

50l

37,18

( eio;en resultatenl

FIG 7b : VlNERKEUZE VAN DE BLAUWE REIGER IN VANAF 197Sn6 mr EN HET 1983/84

Ja�aar,

zul je zeJ3en,

geen held in wiskunde

DE

DIJLE\N..LEI

(

in percenten uitgedrukt l

al die cijfers en ik ben/was toch al •

Even een ru�gesteuntje ? Uit deze tabel blijkt dat: - in 75/76 de vijvers .te OH heel frekwent door rei�ers bezocht werden: 42 �;; van alle waar3enomen vogels stamt van de..:e plaats. . ,, Stilaan is het belan3 van OH �edaald tot ruim 10 ,"t.


1

- Neerijse-GE, dat in 75/76 nos belan3rijk was voor foera;erende rJi�ers, wordt de laatste jaren niet meer l.lO.ll -�eclc..'1n. - de kliniekvijvers s t e ed s een gering aandeel gehad hebben en ook AVP nooi� een attractiepool [';eweest is voor blauwe reisers. Uet aandeel van deze twee vijverfebieden blijft beperkt tot enkele percenten van het totaal. - De evolutie te Si\R is wel het meest opvallend en vanaf 76/77 wordt het "Groot Broek" veruit de belangrijkste vijver voor blauwe reigers. Naast cle bewerking van archiefsegevens

(in hoeverre_ de

resultaten door waarnemersactiviteit beinvloed zijn, onbekend)

is

spitste dit onderzoek zich o.a. ook toe op het

foeraseer�edrag en met deze 3e3evens is het zelfs mogelijk de ho3ervermeldc populariteit van SAR onder de reiger­ bevolkin::; te verklaren. Per 5'

protocol werd de jachttechniek m.b.v. een telescoop

Geobserveerd en da�rna de resultaten �eanalyseerd. Het vol�ende tabelletje is een s ynthese van

jaar

de 3e�evens verzameld tijdens het na'63 op Si\R en de andere vijvers

::;edurende resp. 1 · 11 X 5 :nin. en 57 )( 5 min. 01:i deze ;'.;esevens valabel te kunnen verge­ lijken werden alleen deze op3enomen m.b.t. niet-af�elaten vijvers.

Skf\ wordt hier verc;eleken met OH en AVP samen.

SIHT-AGATHA- ROOE

HO ERS

�7

111

Staalgrootte Piksucces

17/lll· 0,15

3/57· 0,05

Pikfrekw.

56/lll· 0,50

16/57· 0,28

Verh- onsucc. pikken

39/56

13/ló· 81 %

70 %

Gem. prooigr.

6,25 cm

4,50 cm

Aantal gr. vis per 5 :nin.

0,7::

O,L2

PLAATS OP HET

FOERAGEERSUKSES (NIET AFGELAîEN

INVLOED \AN VIJVER I

[Jö


Cit d heel

�e w

tabel blijkt d u i d e li j k dat bleuwe rei�ers te SAR

t efficiUnter foerageren dan op OH of AVP.

Immeru: a)

hot piksucces (aantal keren dat een vis bemachti�d wordt per 5 min.) is driemaal zo hoog als elders.

b)

de pilcfrekwentie (het aantal vane;stpoe;ingen per is h t dubbele.

c)

5

min.)

verhouding onsuccesvol pikken: te SAR faalt een reiger in op de 10 pogingen; op de andere vijvers is dit meer.

7 d)

to "AH worden er gemiddeld genomen grotere vissen �egrepen.

e)

voedselopname is er zes maal zo groot als op de overige v'jvers·; (de lengte van de vis werd relatief t.o.v. de navollen;::;te bepaald en dan tot het i:;ewicht om�erekend).

d

Dit ulles,

samen met het feit dat te SAR gemiddeld een hoger

aontol blCJ.uwe reigers l'JOrdt geobserveerd, wijst ertlp dat de "vi bereikbaarheid"

Bron:

er groter is dan op OH en AVP (en ook NGB ?)

Aantel, activiteit en foerageersucces van de blauw e rai<�er (Ardea cinereo L.) in de Dijlevallei gedurende de .Ïinter 1983-1S8L�. (thesis van Christine Maes) •.

Ei3 c:::::> 0

0 0


1i

WAARNEMINGEN .

Erg inr;ekort trouwens want er kruipt anders teveel tijd in. Zo waren er de zomerse wespendieven, te SAR

(3

uitgevlogen jongen),

kiekendieven,

de boomvalken

de klassieke bruine

enz

Deze waurnemingen zul je terugvinden in een lijvig versla� dat er echter alleen maar komt als je ook een hand­ je toesteekt. Een uitzondering heb ik deze keer gemaakt voor de visarenden, die (eindelijk) dit najaar weer voor dikke show zorgden.

VOGELS

·------n

������

(Anas penelope)

Op 26-5,

2 en 9 juni nog een

Krooneend -

J

te NGB

(M. Hens

,

�VT ,sJ-1J)

(Netta rufina)

3ö =s� ;i ;d. J in

eclipskleed en 4

f /juv.

te SAR

(M. Hens,

AVB,u-)

Gans (Anser spec.)

9-3:

Een 12 tal ex. vlier;en op van de weilanden nabij het Egenhoven bos en vliegen verder zuidwaarts. (COI) P.S.:

Waar een les brossen al niet goed voor kan zijn. Maar als ik nog eens bros, neem ik toch 'best mijn verrekijker mee naar de les •••

��E E�ElE����E

(Ardea purpurea)

24-8: Een prachtexemplaar passeerde langs de vijver van G

E2�E�2�E 25-8:

• •

,

richting Florival.

(JNM-uitstap: COI, Joost, Jan en Fred)

(Botaurus stellaris)

Twee keer een overvliegende "r8rdrom" in het Torf­ broek te Berg (Marc De Coster)


����!�_22!�!��E 27-7:

( Ciconia nigra)

Neerijse:

uit een veld ma!s langs de Dijle-oever

vliegen

zwarte ooievaars op;

2

tiental minuten boven

25-8:

Vanuit NNO komt een

ze blijven nog een

cirkelen.

mij

zwarte

(J.

Walterus

ooievaar aanvliegen;

00

)

hij

hangt even boven het noordelijke deel van de vijver (te SAR) en verdwijnt dan onrniddelijk ric ht ing west. Wij spurten à la Carl Lewis de

hut uit en zien Uiteindelijk zuidoostelijke richting.

hem

de weg volgen naar het dorp toe. verdwijnt hij in (wij

a

Joost VT,

�2�' (Upupa epops) 19-4: om half acht

Jan B.,

H. Verbist)

1s avonds een hop gedurende

20

mi n .

in

Heverleeboa (HEM)

�E����-!!�����!2!

(Circus pygargus)

Nadat Peter Standaert in het veld te Vossem-Leefdaal reeds een juv.

grauwe bad opgemerkt (Peter, wanneer krijgen we

daar de datum van

?)

zag AUB op

19-8

een slanke kiek boven

de vijver van SAR eerst in tegenlicht maar even later ia de oranjerode onderkant zeer goed te zien; verdwijnt naar zw,

g2��-�2�� 24-7:

(Milvus milvus)

1 cirkelende rode wouw boven onze tuin te Wilsele

Y!��E2��

(OOI)

(Pandion haliaetua)

Het kon natuurlijk niet blijven duren,

die belachelijke

najaren zonder veel waarnemingen van wat toch wel iets typisch

is in onze streek en inderdaad ia er een overvloed

aan waarnemingen binnengelopen en het "seizoen" is nog niet afgelopen Op

30-7

•• •

·hingen wij half in slaap op de broedplaats van de

bruine kieken

b (33

in de schaduw

•• •

). Een mij vagelijk

bekende roep bracht ons echter terug uit dromenland en inderdaad landde er even later een roofvogel op een dode populier;

Bart bevestigt direct mijn VGDmoedllll:

visarend.


1 Door de grandiose belichting konden we de blauwgrijze poten, de egaaldonkerbruine rug en "geen" borstband uitstekend waarnemen:

ws.

dus een adult�.

On�eveer 2 uur later (we waren ondertussen veel dichter genaderd) vonden we het welletjes en moesten we weg wegens acute dehydratatieverschijnselen van één van het trio BLH, AU3 J ,

NYJ.

'+-8: "Same place,

same osprey"

Na lang wachten (afgewisseld met wat kieken natuurlijk) zie ik hem dan eindelijk rondvliegen en achteréénvolgens op enkele dode populieren plaats nemen. Ilij grijpt een erg kleine vis en na wat sluipwerk kon ik r.em zijn vis zien opsmullen vanop zo

1n 35 m.

Vanzelfsprekend was elk detail zichtbaar en als een zwarte kraai rond hem kwam vliegen, dreigde hij even met halfopen vleugels;

ook een juv.

vergezeld van een trosje spreeuwen,

bruine kiek, posteerde zich op

30m afstand van de visarend. De kans om wat schetsen te maken,

was te mooi om te

laten voorbijgaan en enkele hiervan vind je in dit Let op de

nummer.

flauwe licht·

oker­

bruine borstband�

die

slechts van zeer dicht­ bij te zien was. Ook bij deze "zitting" verliet ik de plek voor de visarend weg was. Nadat hij zijn vis naar binnen had gewerkt,

blei

hij immers nog een vol uur rustig op zijn paal zitten

(BLH)


ef

7-8 SAR: ·om 17.25 komt een visarend met een heel lichte borstband uit het 6; hij vliegt na de zesde(succesvolle) met de buit naar een boom (COI,

8-8 SAR: 1 ad. met vis (HAF

00

plons

M. Hem

)

J vliegt rond met vis in de klauwen (AUB, I'YJ, J. Butaye, H. Hens)

9-8 SAR: een a d .

13-8 SAR: hij duikt 2 ke e r teverf,eefs; de derde keer heeft hij prijs: een oranje vis (goudkarper ?) (Joost, Gert VDZ, ,T. Butaye)

14-8 SAR: 16.10: 1 ad.

,, 1

J (HAF

00

)

15-8 SAR: 11.53: een ad. f. wordt gepest door een j uv. bruine kiekendief. Ze grijpt de derde keer een vis waar de kiek ook wel een stukje van lust; na w at strubbelin 9en delft hij echter het onderspit � :·1 . Hens) 16-:-0:

SAR: 10.52: 1 ad. overvl. -z

(M. !lens, J. Butaye)

18-8 Neerijse-Klinielc: 1 (Piet De Becker) 21-8 SAR: 1 ad. schroeft 5 min.; bidt 7

x en stoot onmiddellijk raak: gaat op thermiek met vis in linkerpoot en glijdt na 10' af naar Z (AUB)

25-B:SAR: om 17.20 een visarend

(M.

llens)

29-8 SAR: 1 juv. arriveert uit het ZO, toert wat rond voor de hut en vertrekt noordwaarts (Gert V andez ande , ea)

30-8 SAR: 1 ad. passeert over de vijver N

ZW

1 ad. komt uit NO aanvliegen en verdwijnt terug naar N (was amper groter dan 2 be Geleidende buizerden: een mannetje

1-9

{M.

Hens)

zien we om 14 .14 een juv. SAR: Op to,ht visarend, onthaald door 5 strijd­ lustige boomvalken; komt oolc op 5 m van de hut voorbij. Om 17.3'1 dezelfde vogel en om 17.31 passeert hij op Pècrot. (JNM)

2-9 8AR:

1 ( ?

0 0

(onleesbaar))


IL

1 6-9:SAR:

11.30: een eerste visarend wordt vervoegd door een tweede; allen door 3 boom­ beiden aan 00 ) valken en 2 buizerds (C AG

!fv

SAR

9-9:

15.55: 2 visarenden verschillend in �rootte en rugkleur,(Y.Princen), aangevallen door de boomvalken.

SAR:

tussen 11.45 en 12.45 drie) maal een visarend (AVES 00

13-9 SAR: 12.20: 1 visarend boven de 00 ) vijver (P. Claes

PLAH'l'EN 30-'I':

9-9:

1 . ·w•r-

i

bij het doorwroeten van een distel­ en ncteljun,jle in het Bos van Lauren­ sart vinden we kleine kaardebol. Ook Marc DC vindt eind aug. even verder enkele ex. (AUB, NYJ, BLH) Volgens "De Lan[';he" zeldzaam-zeer zeldzaam op het spoorwei:;vormingsstation te Kessel-Lo een 30-tal gekraagde aardsterren; in vogelvlucht een 400 m van een andere vindplaats van deze zwam.

ZOOGDIEREN

- ----- --- -- ---

!.!�E��EJ!!

:�9-L1. Doode Bemde: een hermeli n passeerde ons op 3m nabij het "nieuw stuk" (COI, Luc Deviaene, Marina Verreydt)

, 1 J "" 1r-r-11

Op

het l'lerkkamp ziet de voltallige maaiploeg verschillende malen een hermelijn met prooi het "ruc;byveld" overspurten.

1-8 SAR:

1';)-3: 1 16-?:

VSO

Maarten ziet een hermelijn hardnekkig een konijn achtervolgen.

op de Brusselsesteenweg te 'dinksele (Marc DC)

op 500m verspreid te Kessel-Lo: een juv., een ad. V. groene specht en een jonge bunzinc;: allen VSO 's (Herwig)

9-8: Een kandidaat-VGO schrikt zich een bult als ik mijn

26-8:

vehikel tot staan breng ; blijft even staan en duikelt de berm in; quppelt even later een eind verder de wer; over (COI) , 1 VSO op de i·lccllelsesteenweg te Kampenhout (Hare DC)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.