De Vallei Januari 1985

Page 1

l, i,

�d

\IE jü/.Yl -:5- ' 25 : K a.derw e c k e n ·i rrc.tun rir n h e e r Jl'1M-- n a t i on 3 (Ü i.. n het

B u i t P cvc rb l i j f �er J e zuie ten

V e :r..'•. l H :i_ ·e i n f o :

zo

11+-h - ' i"; '.) :

i1 n i;wc;r p<:•n LO ; Vinrc De

z i e " i�u r,i; l e n ::.. n

me t pri v;�-w ar:;e n s ;

L 0 i rt i n� :

U. jdi r; b e l l e n

Herw i � B .

1 1 -5 : Vc r!�v s s j_n1�s ·tocl1 t i.n e i r� c n s tr e e k � Bere i d j e :J.lva s t v o o r op e e n l ::mr';.� i1 .f .s pru :.1 k :

voettocht

ll . '� ';. loke t te n s t ri ti.on Leuve n

10" J A A R G A N G N ° 1

f

i,

r i 1

t1 c

J

1

�il" �

tl.. � m"� �� .

K O f� TA K T B L A D Jr��1 ·- L E U V E H JAl\t " APR I L 'è r

i 1

En r e e d s i n v o o r :J.:_ 1 r1ko ndi r�irt;� : �a

D R IEM A A N D E L I J K S

c o s ter ( voor ·1 0--4 ) ( 11 88 5 50 )

A f spra:>k : j . oo S t a t i on L e u v 1-m

rw . ; t L'

te on

J

..S'�-i-

t� tlf e::,_;

,

1

,

')

1

n

<..J

(

,,..

,')'

/ I M H , tl<

(

""'-

\

· zwfs-�Nv

,.,...,---- ------- - ' � \...__ Sllf.E U W' HE .

/E.f.J '.J>iE

ZllL

••

nM"R

HE T TOOI AL T!}V �E TG1l. ff VAN :J>f 1'1'.PA_c. n i;

wrrEN

'----- - · - - --

1!

'

1

i l 1

' 1

: �f i

1

. - . --

l

1

1 1

!

1 !

1

1

V.U .

en

HIW .

l ! c r w j g U l o c kx

L11n !'; c v c l d � 3 3 ) :'.O J.

llol sbeck

§

;; 1 1 z p n n e

N l� l i H s o n

K on i n �?; - 1\ l b t:"' r t J a a 1 1 ) 2 ()(}

i\ P � � e . l - J ,()

\)ï


1. ! l ullo l e l'. c r ( e s ) , O i'

liet

pn.k . 1·wc:.r -�n

:i10 mont

llee ,

d :.> t

ik

dit

niet van de

" fac teur"

t oc l 1

3ekrw1'.' p V e r; � c e t

m u u r SNEEUW

natuur l i j k :

eens

dr� blam1c s c hadm1pnr t i j e n , h e t en z o

l;:unn en

op u i t :

v�1. l t

cun

al t :i ,i è.

r o o d h n l �: f u t e n

iocht , j e toch J e e �• t c l i ,j k bcd:; nken

w :;.cht c'l:m

;0111 1 1. Li '·; t o t ole

h e t lieve le v e n 11 e n s

je

in

f)Llf3

i cc.k r

v e e l ple z i er b i j e .) n

te

11e l u a t

lrm t e er

voor a

n

'n

l� ornt

o p en

even doo rc;mm .

Er

Er

alle

er

een

110 - ta l

is

·;c v ; , l

l:Cn

mi s s c hi e n

a l l e rb e s t n i e uw

,i a : i r

z i jn

V o g e lwerkgroep ,

op

s p e c i f i eke

En

van

o n d e rw e r p e n

a l l e n i eu w s w o r d

n a t i ona l e

t i j dschrift

0

h e "; i n t

0

H e t n i euws u i t

p.

Editoriaal :

liet

Bond s s e c r e t a r i a a t

toe

ook e ens 0

tel .

0 9 1 / 23 11 7 8 1

open

111a anda g en

t o e l e ggen .

je

op

de

hoogte

g e ve s t i gd

ii1

140

en

n a tuur b e h e e r

• • •

)

die

zich

g e h o u d e ll d o o r h e t R x p er

he twelke

in f o rma t i eb l a d van is

acties

Zoogdierell­

je

in

j a a r ver­

"De

Val l e i " ,

a fdel i n g .

onze

de

l id

tot

vr i j da g

van

1 0 . 00

1 B . oo

tot

a b onnemen t e n :

300

Inwonend

l id

:

0�

l id

t

fr/ j a a r

( on tva n gt

h

a l l e publ i ka t i e s )

150 fr/ j aa r ( on tvan g t a l l e e n h e t a f d e l i n g � ­ t i j d s c hr i f t )

S t e unend

De

van

( me t

f r/ j a a r

400

l i dmaa t s c h ap s b i j dr a ge

73 7 - 4 2 6 3 0 7 11 - 6 4

wordt

a bonn emen t )

gestort

op

p p . 4-5 p. 6 p p . 7-9

9000 met

V e rslage n : B l auwe re ig e rs in de Dij levall e i : '•l uarn e mingen : p p . 1 3-111. Kale nde r : p p . 1 5-1 6

10-1 2

l id " •

verme l d ing +

11

gewoon

l id " ,

" s t eunend

g e b o o r t e da t um .

V o o r a fd e l i n g L euven Marc

is

'

3 00 8 tel .

1 40

Gent

con t a c t p e r soon

D e C o s t er

Ma s t e l l e s tr x a t

. - --' � � �(,.

r e k en in gnummer

J NM vzw Ko r t r i j k s ep o o r t s tr a a l

Mededelingen :

:Pti'ge,.

( JN�I }

Gent

L i dma a t s c ha p

" sn e e uwman "

( b vb .

M i e l i e uw e rk gr o e p ,

d e L e uven s e r e g i o vern e e m

d r i emaa n d e l i j k s

9000

[:rNliOUDJ

3

excurs i e s ,

n a tuur s t ud i e ,

a a n b o d kom e n .

" Eu g l ena " ,

het

Gewoon

J"Jl M :

dan

sch i j n t .

he t l i j f l o o p t

een

en

a f de l in g e n m e t m e e r

o o k v e r s c h i l l e n d e w er k g r o e p e n

w e r k gr o e p ,

" o J"f i c i ë l e " J 1 i i l-tocht , •,! i c 1·rn c t w i e j e daar w e e r

l l e r�1 i ?; ,

12

die

n a tuurb e l e vi n g ,

K o r t r i j k s ep o or t s t r a a t

j e wand e l i n;·; e n ; lrn111

t u s s en

25

e e n u i t gebr e i d p r o gramma v a n

( du s n a t uu r - en m i l i e ube houd )

sne e u\l t o c l l t ,

�mnt d cm

voor

zijn

kampen w a a r z o w e l

zijn

zo

staat

s che r p typ i s c he

i i e n : kramsv o :�; e l s i n

t;e

j on ge r e n

JNM

v . z . 1� .

200Ö l e den.

l; r o c rlj c ·put t er s o f s t n ;�rt rn e z en , e e n i j r; vo ·•;c l , e e n u c t ·,:io ç;J.e r::m e c u1·1 b e s t ov e n ku.arüe b o l , er

h e t h o e ve n n i e t a l t i j d

teJnn

no·� wel

De

I n Vl a a n d e r en

dus eveu al d i e n :. 1.ri , çheid van h e t v e rk e e r en trek e r

v e ri c l c u nrle

m1· · r

1·1 e

EN M IL I EUffä S C l lE HMING

g e ! � t e r e s s e r d z i j n i n na tuur e n m i l i eu .

iets

d e z ac h t e c on t o ur e n van anders zo

onLlcr j e 1 · 0 . 1.r z e n ,

d e h u l stboo 1 :1 ,

en

bui t e n e e n d i k

er

;, ul l e n :e:. e l f :3 de e r · ; s t e s akkermirs moe t e n t o c r�eve n :

[;ehoel� t e :::nb om1 e n ,

J. k.

l a:>;

d e me e s t e l3 e l ,�en he t n i e t z o b e '._';r e p e n op hebb e n .

sner,m·J h u é f t i e t s :

1

v:.1 n e e rpende ,

J EUGDBOND VOO H NATUURSTUD I E

54

V e l t em - B e i s e m 0 1 6 / 48 8 5 5 0

l i d"

of

" ü1wo11 e 1 1 d

3


1. ! l ullo l e l'. c r ( e s ) , O i'

liet

pn.k . 1·wc:.r -�n

:i10 mont

llee ,

d :.> t

ik

dit

niet van de

" fac teur"

t oc l 1

3ekrw1'.' p V e r; � c e t

m u u r SNEEUW

natuur l i j k :

eens

dr� blam1c s c hadm1pnr t i j e n , h e t en z o

l;:unn en

op u i t :

v�1. l t

cun

al t :i ,i è.

r o o d h n l �: f u t e n

iocht , j e toch J e e �• t c l i ,j k bcd:; nken

w :;.cht c'l:m

;0111 1 1. Li '·; t o t ole

h e t lieve le v e n 11 e n s

je

in

f)Llf3

i cc.k r

v e e l ple z i er b i j e .) n

te

11e l u a t

lrm t e er

voor a

n

'n

l� ornt

o p en

even doo rc;mm .

Er

Er

alle

er

een

110 - ta l

is

·;c v ; , l

l:Cn

mi s s c hi e n

a l l e rb e s t n i e uw

,i a : i r

z i jn

V o g e lwerkgroep ,

op

s p e c i f i eke

En

van

o n d e rw e r p e n

a l l e n i eu w s w o r d

n a t i ona l e

t i j dschrift

0

h e "; i n t

0

H e t n i euws u i t

p.

Editoriaal :

liet

Bond s s e c r e t a r i a a t

toe

ook e ens 0

tel .

0 9 1 / 23 11 7 8 1

open

111a anda g en

t o e l e ggen .

je

op

de

hoogte

g e ve s t i gd

ii1

140

en

n a tuur b e h e e r

• • •

)

die

zich

g e h o u d e ll d o o r h e t R x p er

he twelke

in f o rma t i eb l a d van is

acties

Zoogdierell­

je

in

j a a r ver­

"De

Val l e i " ,

a fdel i n g .

onze

de

l id

tot

vr i j da g

van

1 0 . 00

1 B . oo

tot

a b onnemen t e n :

300

Inwonend

l id

:

0�

l id

t

fr/ j a a r

( on tva n gt

h

a l l e publ i ka t i e s )

150 fr/ j aa r ( on tvan g t a l l e e n h e t a f d e l i n g � ­ t i j d s c hr i f t )

S t e unend

De

van

( me t

f r/ j a a r

400

l i dmaa t s c h ap s b i j dr a ge

73 7 - 4 2 6 3 0 7 11 - 6 4

wordt

a bonn emen t )

gestort

op

p p . 4-5 p. 6 p p . 7-9

9000 met

V e rslage n : B l auwe re ig e rs in de Dij levall e i : '•l uarn e mingen : p p . 1 3-111. Kale nde r : p p . 1 5-1 6

10-1 2

l id " •

verme l d ing +

11

gewoon

l id " ,

" s t eunend

g e b o o r t e da t um .

V o o r a fd e l i n g L euven Marc

is

'

3 00 8 tel .

1 40

Gent

con t a c t p e r soon

D e C o s t er

Ma s t e l l e s tr x a t

. - --' � � �(,.

r e k en in gnummer

J NM vzw Ko r t r i j k s ep o o r t s tr a a l

Mededelingen :

:Pti'ge,.

( JN�I }

Gent

L i dma a t s c ha p

" sn e e uwman "

( b vb .

M i e l i e uw e rk gr o e p ,

d e L e uven s e r e g i o vern e e m

d r i emaa n d e l i j k s

9000

[:rNliOUDJ

3

excurs i e s ,

n a tuur s t ud i e ,

a a n b o d kom e n .

" Eu g l ena " ,

het

Gewoon

J"Jl M :

dan

sch i j n t .

he t l i j f l o o p t

een

en

a f de l in g e n m e t m e e r

o o k v e r s c h i l l e n d e w er k g r o e p e n

w e r k gr o e p ,

" o J"f i c i ë l e " J 1 i i l-tocht , •,! i c 1·rn c t w i e j e daar w e e r

l l e r�1 i ?; ,

12

die

n a tuurb e l e vi n g ,

K o r t r i j k s ep o or t s t r a a t

j e wand e l i n;·; e n ; lrn111

t u s s en

25

e e n u i t gebr e i d p r o gramma v a n

( du s n a t uu r - en m i l i e ube houd )

sne e u\l t o c l l t ,

�mnt d cm

voor

zijn

kampen w a a r z o w e l

zijn

zo

staat

s che r p typ i s c he

i i e n : kramsv o :�; e l s i n

t;e

j on ge r e n

JNM

v . z . 1� .

200Ö l e den.

l; r o c rlj c ·put t er s o f s t n ;�rt rn e z en , e e n i j r; vo ·•;c l , e e n u c t ·,:io ç;J.e r::m e c u1·1 b e s t ov e n ku.arüe b o l , er

h e t h o e ve n n i e t a l t i j d

teJnn

no·� wel

De

I n Vl a a n d e r en

dus eveu al d i e n :. 1.ri , çheid van h e t v e rk e e r en trek e r

v e ri c l c u nrle

m1· · r

1·1 e

EN M IL I EUffä S C l lE HMING

g e ! � t e r e s s e r d z i j n i n na tuur e n m i l i eu .

iets

d e z ac h t e c on t o ur e n van anders zo

onLlcr j e 1 · 0 . 1.r z e n ,

d e h u l stboo 1 :1 ,

en

bui t e n e e n d i k

er

;, ul l e n :e:. e l f :3 de e r · ; s t e s akkermirs moe t e n t o c r�eve n :

[;ehoel� t e :::nb om1 e n ,

J. k.

l a:>;

d e me e s t e l3 e l ,�en he t n i e t z o b e '._';r e p e n op hebb e n .

sner,m·J h u é f t i e t s :

1

v:.1 n e e rpende ,

J EUGDBOND VOO H NATUURSTUD I E

54

V e l t em - B e i s e m 0 1 6 / 48 8 5 5 0

l i d"

of

" ü1wo11 e 1 1 d

3


't-

Ed i t o r i n li l

s

1 ';· 8 5

1

V a l l e i nr .

1 9 8 5 z al dan ook voo-...�

B e s t e JNM-er , 1 984 j aa r

is

ten

Enk e l e

e i n de .

Voor

onze

w e e r e e n drukke p e r i o d e .

naar d e

Zwarte Beek

niet

de

en

in

alleen

he t b e r e ik e n v a n

Op d i t ogenb lik

de o mg ev i n g van Leuven , maar ook B l o kker s d i j k

, de Zegr;e 1 de

e nk e l e

tv-k a s t e n ornhooggehangen.

w e rk t e n mee aan het n a t uur

J N i' ' - e r s

he t B l am1 s c b u u rb roek

in

B i e rb e e k , he t To rf b r oe k i n Berg e n o p een hooi l and j e i n V e l t e m­

en t h ou s i a s t e

"�'r, i t Ulv e e n ui td.ac;i n:;

de

he t

ru i m e n .

t e K o r t e nb e r g 1

b e h e e r i n !Je t 1:i k e n}10f

0:1s

Z o werden h e r; l w a t u i t s t a pp en

I n de D o ode B e mdc w e r d e n verschi ll ende werkdagen e n e e n n a t i onaal z o m e n1 e rk k a m p r:; e orc;a n i s e e rd .

( in

vanwe�e

Te u t .

I n h e t voorj aar w e rd.en n o ·;

rotten

afdeling b e tekende he t voorb i j e

b'l evopo lders en Ij mu id e n ,

g e o rga n i s e e rd. ,

ouwe

is

vak ,

n a tu u r l i j k

l e e f t i j d s�rens er

dus

Daarom

w e rk t e n

- de

is

�' ·� � 0: .

zullen

" · '] [; _

h e t v e l d m o e t en

nood aan n i emve ,

j o n ;:e ,

om de fakke l over te n e m e n . Dat be tekent een nieuw b e s tuur e n e e n ni euwe rednc t i e d ie

d i t j a:i.r

g e v orm d

zullen w o r d e n .

Daarom i s de ver�adering .;,un

8 - 3 Jrs

n o n rij t j e z e l t e n .

ook zo b e lanr�ri.j k :

zullen dan e e n s alle prac t ische detai l H

op

11e

lor3 du t j e er b i j bent , l,iarc Dt: C o s t e r

ve e l r; e ld nodi g .

ook

)

a c t i eve l i n r; e n

Be i se m .

V o o r d i t n u t u u r b e ho u d.

• • •

v e d i t j a a r me e aan of o rcan i z e e o rden z e l f :

v e rk o o µ v a n n e s t k a s t e n

in j a nuari ;

vorig

(die

j aar

in t o t a a l w e rden er 1 40 e x .

al r;estart w a s )

verk o c h t .

- d ei volk sdansavond i n f e b rua r i , d i e ':; 000 f r .

maart , di e

o pb ra c h t

01:1

n i e uw b e h e e rs ma t e r i n a l te kunnen k open.

- d e s p o n s o rt o c h t i n

van het

N a tuurfonds

deed b e l a nd en .

ruim 1 30 . 000

fr.

in

de

kas

- de d :i. a -voors t e l l i nr; e n in ok t ob e r en no v e mb er met e e n

on s

v o o rl o p i g onbekende

het bak j e bracht .

o pb re n �'; s t .

- d e hulstverkoop vlak voor in

k urk e n a c t i e h a u s t

O nd e r t u s s e n - w e

als

z ouden he t e ve n

e e n m ara tho n l o p e r :

die

ruim 1 1 . 000 fr.

tot

Hllt./:Jf.H" ,"

)

nu toe h e e f t die meer dan 28 ton

t rouwens w e e r g o e d vertegenwoordigd , ondanks ( of dank z i j ? ) prot e s tf i e t s t o c h t

in juni waren w e

@

• • •

nummers van de V a l l e i (+ een extra-editie ) van 1' d e persen

De redactie ( nvdr : aha , ein d e l i j k 4

l..1!!6 E

reken z e l f maar uit )

W inw� -Mo t t e . Op de

d e examens

dat er

it!NPE l<EEI\ HET .f • Vot

h un s t vergeten - loopt d e kroon­

o n d e rge t e k e nde vertegenw o ordigde JNM-Leuven i n het actie­

c o rn i t é

f'/Ït:�

s n e l , gesmeerd en met d e z e l fde u ithouding

W e z o rgden ook voor ni euwe informat i e panelen voor onze afdeling. En

VA N :PE "".E;:PAc Tie .

VLUG O?' VoL GE11S Vl tl;PEN, z.ir iK HtE11.

o pg e l e v e rd en d e finish i s n o g lang n i e t in z icht

( aan 2 fr . /k g :

s t oysels

K e r s tmi s ,

A L S -:PÏ E

• • •

) z or15de e r ook w e e r voor

rolden " .

1


't-

Ed i t o r i n li l

s

1 ';· 8 5

1

V a l l e i nr .

1 9 8 5 z al dan ook voo-...�

B e s t e JNM-er , 1 984 j aa r

is

ten

Enk e l e

e i n de .

Voor

onze

w e e r e e n drukke p e r i o d e .

naar d e

Zwarte Beek

niet

de

en

in

alleen

he t b e r e ik e n v a n

Op d i t ogenb lik

de o mg ev i n g van Leuven , maar ook B l o kker s d i j k

, de Zegr;e 1 de

e nk e l e

tv-k a s t e n ornhooggehangen.

w e rk t e n mee aan het n a t uur

J N i' ' - e r s

he t B l am1 s c b u u rb roek

in

B i e rb e e k , he t To rf b r oe k i n Berg e n o p een hooi l and j e i n V e l t e m­

en t h ou s i a s t e

"�'r, i t Ulv e e n ui td.ac;i n:;

de

he t

ru i m e n .

t e K o r t e nb e r g 1

b e h e e r i n !Je t 1:i k e n}10f

0:1s

Z o werden h e r; l w a t u i t s t a pp en

I n de D o ode B e mdc w e r d e n verschi ll ende werkdagen e n e e n n a t i onaal z o m e n1 e rk k a m p r:; e orc;a n i s e e rd .

( in

vanwe�e

Te u t .

I n h e t voorj aar w e rd.en n o ·;

rotten

afdeling b e tekende he t voorb i j e

b'l evopo lders en Ij mu id e n ,

g e o rga n i s e e rd. ,

ouwe

is

vak ,

n a tu u r l i j k

l e e f t i j d s�rens er

dus

Daarom

w e rk t e n

- de

is

�' ·� � 0: .

zullen

" · '] [; _

h e t v e l d m o e t en

nood aan n i emve ,

j o n ;:e ,

om de fakke l over te n e m e n . Dat be tekent een nieuw b e s tuur e n e e n ni euwe rednc t i e d ie

d i t j a:i.r

g e v orm d

zullen w o r d e n .

Daarom i s de ver�adering .;,un

8 - 3 Jrs

n o n rij t j e z e l t e n .

ook zo b e lanr�ri.j k :

zullen dan e e n s alle prac t ische detai l H

op

11e

lor3 du t j e er b i j bent , l,iarc Dt: C o s t e r

ve e l r; e ld nodi g .

ook

)

a c t i eve l i n r; e n

Be i se m .

V o o r d i t n u t u u r b e ho u d.

• • •

v e d i t j a a r me e aan of o rcan i z e e o rden z e l f :

v e rk o o µ v a n n e s t k a s t e n

in j a nuari ;

vorig

(die

j aar

in t o t a a l w e rden er 1 40 e x .

al r;estart w a s )

verk o c h t .

- d ei volk sdansavond i n f e b rua r i , d i e ':; 000 f r .

maart , di e

o pb ra c h t

01:1

n i e uw b e h e e rs ma t e r i n a l te kunnen k open.

- d e s p o n s o rt o c h t i n

van het

N a tuurfonds

deed b e l a nd en .

ruim 1 30 . 000

fr.

in

de

kas

- de d :i. a -voors t e l l i nr; e n in ok t ob e r en no v e mb er met e e n

on s

v o o rl o p i g onbekende

het bak j e bracht .

o pb re n �'; s t .

- d e hulstverkoop vlak voor in

k urk e n a c t i e h a u s t

O nd e r t u s s e n - w e

als

z ouden he t e ve n

e e n m ara tho n l o p e r :

die

ruim 1 1 . 000 fr.

tot

Hllt./:Jf.H" ,"

)

nu toe h e e f t die meer dan 28 ton

t rouwens w e e r g o e d vertegenwoordigd , ondanks ( of dank z i j ? ) prot e s tf i e t s t o c h t

in juni waren w e

@

• • •

nummers van de V a l l e i (+ een extra-editie ) van 1' d e persen

De redactie ( nvdr : aha , ein d e l i j k 4

l..1!!6 E

reken z e l f maar uit )

W inw� -Mo t t e . Op de

d e examens

dat er

it!NPE l<EEI\ HET .f • Vot

h un s t vergeten - loopt d e kroon­

o n d e rge t e k e nde vertegenw o ordigde JNM-Leuven i n het actie­

c o rn i t é

f'/Ït:�

s n e l , gesmeerd en met d e z e l fde u ithouding

W e z o rgden ook voor ni euwe informat i e panelen voor onze afdeling. En

VA N :PE "".E;:PAc Tie .

VLUG O?' VoL GE11S Vl tl;PEN, z.ir iK HtE11.

o pg e l e v e rd en d e finish i s n o g lang n i e t in z icht

( aan 2 fr . /k g :

s t oysels

K e r s tmi s ,

A L S -:PÏ E

• • •

) z or15de e r ook w e e r voor

rolden " .

1


MEDEDELINGEN .

6

1I1EN'l.'üüi.fS 1l1.ELLrnG

VERSLAG E N .

DAS Ji:l'J VOS

En opgevi s t u i t de redac t i one l e v er ge e t p u t , k l inkend om

In lie t J n .f o c e n t ru ;a van De V r i e nd e n van Heverle e b o s en

van '1 2

l·1e e rd u a h1 o ud l o o p t t o o n s t e l l i W';

" Das

l/ o s "

en

tot ,:>9

j un u u r i

.

1� endt

Deze

ma ar t de

F.C.

(ü'IG/,-:'.jü)S1 )

z i c h v o o ra l

1

en

b e z oekers z i j n w e U ; o m op vr { j d a� e n

tot

Op

18

'I j fe b ruar i ; 1 , E en î 5 ma<.lrt t e l k e n s van 1 ';/ujü t o t

, "I u:)ü .

�Ei:JQ!,!:;,J_Q_�2'.:E:!: \•1 or.·c l t o rn

'l <;: JQ

vo s i n: ;e ri c l l t i n h e t inf o c (� n t ruin.

( 11i

J\ l l ü n

. 21 r

t tict te . ';e l i jl, )

l i e .L s t

e o n :!!�������!29'

j anuari ,

verz e i l en tussen de

V.C.

DOODE BEMDE

o ver d a s e n

maar toch te

gr i j z e m o t t e b al l u n :

VORSDONICTIROEK

Op maandag denikwe eniehoeve e l s t e j ul i kwamen de

V l i e rb e ek v o o r " de Wij

match van het

( d e Do ode Bemdenaars )

Toen onz e

hadden

o

te

j aar" .

reeds he t ri;anse k :un p

ons

onze coach

met/z onder kuif ) .

fys ieke kond i t i e o p p e i l was ,

hetgeen i e d e r e e n

r e e d s v o o r het evenement e ni3e l i t e r s z w e e t , bul ten

__

d e e l ne me r s

op e e n sport ieve konfron tatie voorbereid o . l . v . ( di e ne

,

en V o r s d o nkb r o e k samen

van de w e rkkampen i n ifl o o d e Bemde

Jakk e s

1 !

daarh e e n

z o maar te

t e n­

s c h o l e n . Gro e ps b e z oe k e n w o r d e n l i e fs t vooraf a an g e v r a a �d Ind ivi d u e l e

1

e nk e l e hond� .nfo n

en b l u t s e n had geko s t , 'kwam de e e rs t e verra s s i nr •; .

D e heren V orsdonkbroeken hadden n o g n o o i t van e e n '�e p l a ncle weds tri j d r-;ehoord.

, / c rkd n- •; 0 11

1-1 0�1.on

J u 1wt · l.'or fbro el: te t i e r �

z <Jw.L t , ·; �' 1nnart

en

:.; c o .?� :anJ. s e o rn . D e uf s pr:Jétt

Luurz.;n VOO)'

en

!:IG C T'

de :>::t orcl : 1. - ·;on

:i a t e l.�:cn;;

( o f t o c h i e t s in die

op ; ; a teruu.:� ·J G :f e b ru :J l'i

Bij ,

1 G e n jO m:;,.:H"G 1-1 e rc.Ln . � u n

l 0 uur

O:

· : ,in

h e t c uf .·, ./uu'n u -b' l o r , 1 .

t·J <1 r:nc L l c ren z. i ;j l l o e n noo(L ?.: n ak .

j n J :i l: h t i 1 1 ·;m1 :

1 J �·rnd V n . n J,acr

Mej u f f � r Grie t s p e e ld e s c h e i trechter maar

uit

Op

1 0 - ,:J. e . k .

i 11.�e l0 r;J

Als

:\o

je

250 f r .

n:o. :J "

v1 i l

1fü rdt

� e e l : .nd :

1 :l ;') G "; : w 11 ,

o p rcl\ . n r .

een

' t had nog erger gekund

s t art van de

een

:rn n rade r ,

üü·1-1)T/ 57'�-5ó va n

Le uven ::> t a t i o n 0[ . 00 ; en

2l) f r •

' t m i j v r aa p; t

,e s n• -. c rde

b l ik s e m

Ludw i r ; l!' o r t a n ,

d e e lname te

1 �4 0 � t - � t e v e ns - � o l uwe

" d e r l,udw i :'; " o p (02/'7 .ë'ü . )ü . 4F: )

A f s p ran k :

a l s je

0111

je

p i c k n i ck ,

bel

melden.

zak:�e ld ( r�ulde n s )

l r :i. n l·: ;eld voor d e c hau f f e u r

!� � b r u i k 0 l i j k e

ên

+

de

u i � r u s t in� ni � t ver� e t e n a . u . b .

hebben d a t

de k e e p e r .

f an s ;

)

( oh s o rry

hi j

typfout j e ,

.

e er s t e h e l f t v e rl i e p nogal moe i z aam :

i n s l a agde

e nk e l

t e s j o tten z onder ( z ond e r d e

languit tegen d e modd crvlakte ma�r in d e v e r r e buurt

• • •

o f gok op S t e faan�

s t o1·t d a n a l s de

Sint-St e f nans s t ru a t 78

• • •

De rusts tand duidde e e n mat i ge

c o rnb i n 0 -1Just o c ht

voor :

te gl i j den i n t e gen s t e l l ing m e t' P i e t d i e e r

min s t e moe i t e )

b e speuren was

p r o v inc i a l e

H UGBYma t;ch.

e e r s t e h e l f t de goal me t de b r and pl e k .

k o o s voor de

d e gevoetbal schoe ide S t e phan w a s i n s t a a t

t:w

fl '.) ll

prob l e me n

de aanvang deden z ich n o g enige

gaan z onder dat de bal z e l f s �� e e Lrnd u i ts

intens i e f op

ons

voorb e r e id h ad d e n .

U i t e inde l i j k z w i c h t t e Marc v o o r z i j n s c anderende

De

u· 1 .)/ ,j,, ;8,�G 0:!/'7 :)'}L:. !(,G

v � 1 . lî i c h c l j ; , n :..; s c n s

aa rd )

match t e s p e l e n t e rwi j l w i j

·i.i1 h e t ·L'o-c· .f ll roek

ze bereid een voe th : t l­

U i t e inde l i j k waren

2-0

te

te

aan dankz i j J o e n

il: r1 onL

De V orsdonkbroeken moeten to e n norr, ";n d a c h t

e r n o g wel e e n mouw aan te pas s e n w a s .

E n inderdaa d , nog moe izame r .

de

tweede he l f t v e r l i e p in h e t b e g i n z o r.1 o:·; n l i , i "

H e t leek

aan de bal kwam ;

immers prima te

z ich fluks

omdraaide ,

verdediging brak ( ho o rden w i j

v e r l o p e n t o t G e rcla

door haar e i( �en

daar n i e mand

en onwe'rstaanbaar e e n " lo e i e r van forma a t " d i e ra� e ndsnel re ageerde :

" verkocht "

r o e i •cn

afvuurde o p 1·1 3 r ç

binnen �e t kwart i e r had h i j

?)

de

rus t i g nade rb i j huppe lende bal ge l okali s e erd en plaats t e

1


MEDEDELINGEN .

6

1I1EN'l.'üüi.fS 1l1.ELLrnG

VERSLAG E N .

DAS Ji:l'J VOS

En opgevi s t u i t de redac t i one l e v er ge e t p u t , k l inkend om

In lie t J n .f o c e n t ru ;a van De V r i e nd e n van Heverle e b o s en

van '1 2

l·1e e rd u a h1 o ud l o o p t t o o n s t e l l i W';

" Das

l/ o s "

en

tot ,:>9

j un u u r i

.

1� endt

Deze

ma ar t de

F.C.

(ü'IG/,-:'.jü)S1 )

z i c h v o o ra l

1

en

b e z oekers z i j n w e U ; o m op vr { j d a� e n

tot

Op

18

'I j fe b ruar i ; 1 , E en î 5 ma<.lrt t e l k e n s van 1 ';/ujü t o t

, "I u:)ü .

�Ei:JQ!,!:;,J_Q_�2'.:E:!: \•1 or.·c l t o rn

'l <;: JQ

vo s i n: ;e ri c l l t i n h e t inf o c (� n t ruin.

( 11i

J\ l l ü n

. 21 r

t tict te . ';e l i jl, )

l i e .L s t

e o n :!!�������!29'

j anuari ,

verz e i l en tussen de

V.C.

DOODE BEMDE

o ver d a s e n

maar toch te

gr i j z e m o t t e b al l u n :

VORSDONICTIROEK

Op maandag denikwe eniehoeve e l s t e j ul i kwamen de

V l i e rb e ek v o o r " de Wij

match van het

( d e Do ode Bemdenaars )

Toen onz e

hadden

o

te

j aar" .

reeds he t ri;anse k :un p

ons

onze coach

met/z onder kuif ) .

fys ieke kond i t i e o p p e i l was ,

hetgeen i e d e r e e n

r e e d s v o o r het evenement e ni3e l i t e r s z w e e t , bul ten

__

d e e l ne me r s

op e e n sport ieve konfron tatie voorbereid o . l . v . ( di e ne

,

en V o r s d o nkb r o e k samen

van de w e rkkampen i n ifl o o d e Bemde

Jakk e s

1 !

daarh e e n

z o maar te

t e n­

s c h o l e n . Gro e ps b e z oe k e n w o r d e n l i e fs t vooraf a an g e v r a a �d Ind ivi d u e l e

1

e nk e l e hond� .nfo n

en b l u t s e n had geko s t , 'kwam de e e rs t e verra s s i nr •; .

D e heren V orsdonkbroeken hadden n o g n o o i t van e e n '�e p l a ncle weds tri j d r-;ehoord.

, / c rkd n- •; 0 11

1-1 0�1.on

J u 1wt · l.'or fbro el: te t i e r �

z <Jw.L t , ·; �' 1nnart

en

:.; c o .?� :anJ. s e o rn . D e uf s pr:Jétt

Luurz.;n VOO)'

en

!:IG C T'

de :>::t orcl : 1. - ·;on

:i a t e l.�:cn;;

( o f t o c h i e t s in die

op ; ; a teruu.:� ·J G :f e b ru :J l'i

Bij ,

1 G e n jO m:;,.:H"G 1-1 e rc.Ln . � u n

l 0 uur

O:

· : ,in

h e t c uf .·, ./uu'n u -b' l o r , 1 .

t·J <1 r:nc L l c ren z. i ;j l l o e n noo(L ?.: n ak .

j n J :i l: h t i 1 1 ·;m1 :

1 J �·rnd V n . n J,acr

Mej u f f � r Grie t s p e e ld e s c h e i trechter maar

uit

Op

1 0 - ,:J. e . k .

i 11.�e l0 r;J

Als

:\o

je

250 f r .

n:o. :J "

v1 i l

1fü rdt

� e e l : .nd :

1 :l ;') G "; : w 11 ,

o p rcl\ . n r .

een

' t had nog erger gekund

s t art van de

een

:rn n rade r ,

üü·1-1)T/ 57'�-5ó va n

Le uven ::> t a t i o n 0[ . 00 ; en

2l) f r •

' t m i j v r aa p; t

,e s n• -. c rde

b l ik s e m

Ludw i r ; l!' o r t a n ,

d e e lname te

1 �4 0 � t - � t e v e ns - � o l uwe

" d e r l,udw i :'; " o p (02/'7 .ë'ü . )ü . 4F: )

A f s p ran k :

a l s je

0111

je

p i c k n i ck ,

bel

melden.

zak:�e ld ( r�ulde n s )

l r :i. n l·: ;eld voor d e c hau f f e u r

!� � b r u i k 0 l i j k e

ên

+

de

u i � r u s t in� ni � t ver� e t e n a . u . b .

hebben d a t

de k e e p e r .

f an s ;

)

( oh s o rry

hi j

typfout j e ,

.

e er s t e h e l f t v e rl i e p nogal moe i z aam :

i n s l a agde

e nk e l

t e s j o tten z onder ( z ond e r d e

languit tegen d e modd crvlakte ma�r in d e v e r r e buurt

• • •

o f gok op S t e faan�

s t o1·t d a n a l s de

Sint-St e f nans s t ru a t 78

• • •

De rusts tand duidde e e n mat i ge

c o rnb i n 0 -1Just o c ht

voor :

te gl i j den i n t e gen s t e l l ing m e t' P i e t d i e e r

min s t e moe i t e )

b e speuren was

p r o v inc i a l e

H UGBYma t;ch.

e e r s t e h e l f t de goal me t de b r and pl e k .

k o o s voor de

d e gevoetbal schoe ide S t e phan w a s i n s t a a t

t:w

fl '.) ll

prob l e me n

de aanvang deden z ich n o g enige

gaan z onder dat de bal z e l f s �� e e Lrnd u i ts

intens i e f op

ons

voorb e r e id h ad d e n .

U i t e inde l i j k z w i c h t t e Marc v o o r z i j n s c anderende

De

u· 1 .)/ ,j,, ;8,�G 0:!/'7 :)'}L:. !(,G

v � 1 . lî i c h c l j ; , n :..; s c n s

aa rd )

match t e s p e l e n t e rwi j l w i j

·i.i1 h e t ·L'o-c· .f ll roek

ze bereid een voe th : t l­

U i t e inde l i j k waren

2-0

te

te

aan dankz i j J o e n

il: r1 onL

De V orsdonkbroeken moeten to e n norr, ";n d a c h t

e r n o g wel e e n mouw aan te pas s e n w a s .

E n inderdaa d , nog moe izame r .

de

tweede he l f t v e r l i e p in h e t b e g i n z o r.1 o:·; n l i , i "

H e t leek

aan de bal kwam ;

immers prima te

z ich fluks

omdraaide ,

verdediging brak ( ho o rden w i j

v e r l o p e n t o t G e rcla

door haar e i( �en

daar n i e mand

en onwe'rstaanbaar e e n " lo e i e r van forma a t " d i e ra� e ndsnel re ageerde :

" verkocht "

r o e i •cn

afvuurde o p 1·1 3 r ç

binnen �e t kwart i e r had h i j

?)

de

rus t i g nade rb i j huppe lende bal ge l okali s e erd en plaats t e

1


g

::J HULSTACTIE

dan een indrulcwekkende " se e f " . ( eveneens

De twe ede S t e f aan,

met s j o t terschoenen) kwam ons te

hul p . Hier maakten de Vorsdonkbroeken e en onverge e flijke tac t i schè blunder

uoor te roepen : " Hups , p;a cit U verpoppen " .

b ehalve v e r p o p p e n ,

Alles

V o rs do n ks e verd e d i '�inr;

was . D e

dacht d e z e en ploegde door de

Ste f.fen ( gelukk i c; hebben we nor; w e l e nkele

beide

alsof dit een alledaa�se "bo terberg"

lellen me t d e z e l fde naAm in s tock ) hie lden l e l i j k thuis i n de v i j and i c;e v e r d e d i;>;ing

en van de vele kansen prof i t e e rden

b u l ld o z e r

zowel Jan als de

Ei 1:i;enli j k was h e t

b e d o e l i nG

s t ro o i e n , Ik

om

had dit

score

de

b e s le cht maar de Vorsdonk­

last iKen t i j de l i j k de

heid bal

B art

buj k s t1·e e k .

b u i ten �evecht

enkel v o o rb i j snorren ,

ge e n ,

Late_1_'

ma . r

zo

s ta � t het

in te

r i c ht j

s ch

n�

de

i e te n . De

k e eper

in de gaz etten ) .

De eerste dag was slechts e e n matig succes . W e

in

el

zag de

er

w

JE

"•

��

van

S i n t e rk laas

me t z i j n e igen persoon t j e verwart , s tond o p een gegeven momen t z e l f s " El Pai s " te l e z e n i . p . v . z i j n edele vervullen

taak

Eens t e mee r echter , ondanks de matie; e opkomst van ve rko o p­ krachtig person ee l , een geslaagde ac tie . N etto-o pbren(!;s t :

1 1 . 600 Bfr.

?<'

(&A,� ·) � I ;1)2, �J)

ui.tl � � ."

� 13 emh

te

• • •

_J ohan Nys ten

c.

de

mathematisch/fys isch denkwerk hier dus tevens b l i j k 11;a f

dank z i j onze rnede11 e rk i nr_;

&.... 0d»c: � r.

's

onweers taanbare " supersalesman" die n a a s t eniB ab s trac t

o po n t houd t � ru� naar de Doodc Il e md e .

VOL G E N:J/� j(l!� R. ÎI<. NV ALVAST z.ou , 'wÏL 'tlÎll NEN l"- A illii1" _ T' 1Jf& lNNf N

� Il AL S

ons

e en week daarna te beurt vie l : schitterend groe n , m a s s a

hun l a ; • t s t e b u s . 'd e _.,; i u , -.; e n n a e e n k l e i n , n i e t nader o ms c h r ev e n nach c e l i j k

b e s c hik t e n

dan o o k n i e t over de eers terangskwaliteit huls t d i e

k inderen. Onze eerste kerstman , die k e nne l i j k

deze

waren

winst b e s te md is voor de " Do ode B e mde " .

Ook o n z e masc otte kreeg w e e r ruime belangs t e l l in� van d e

numerieke me e rder­

net ten ( er

toch altij�

h a a l d e n d e V or::dunkbroekers

& 0 n van

met een welgemikt schot

b u i t t e na de z e knal

o m k e ihard

prompt uit

en s t e lde

op de z ater­

van e en uitgesproken verkoopins t inc t .

ons " z and" in de or;en te

en i r� s z i n s t e beperken.

e c h t e r i n d e 3a t e n

d agen 1 5 e n 22 december weer hul s t verkocht waarvan de

Onder d� bezielende l e iding van Dirk werd

D e tak j e s vlogen d a n o o k de deur u i t onder i m puls

broekj es li epen in b linde paniek door e lkaar voor h e t e iEen doel , k e nn e l i j k me t d_E;

"!!�!�:!!2�!!!�!U���!e�����u:�u�. "

bollekes e n goed stek e l i g .

S tephan om verder uit te l open .

toen reeds

pleit

of

l


g

::J HULSTACTIE

dan een indrulcwekkende " se e f " . ( eveneens

De twe ede S t e f aan,

met s j o t terschoenen) kwam ons te

hul p . Hier maakten de Vorsdonkbroeken e en onverge e flijke tac t i schè blunder

uoor te roepen : " Hups , p;a cit U verpoppen " .

b ehalve v e r p o p p e n ,

Alles

V o rs do n ks e verd e d i '�inr;

was . D e

dacht d e z e en ploegde door de

Ste f.fen ( gelukk i c; hebben we nor; w e l e nkele

beide

alsof dit een alledaa�se "bo terberg"

lellen me t d e z e l fde naAm in s tock ) hie lden l e l i j k thuis i n de v i j and i c;e v e r d e d i;>;ing

en van de vele kansen prof i t e e rden

b u l ld o z e r

zowel Jan als de

Ei 1:i;enli j k was h e t

b e d o e l i nG

s t ro o i e n , Ik

om

had dit

score

de

b e s le cht maar de Vorsdonk­

last iKen t i j de l i j k de

heid bal

B art

buj k s t1·e e k .

b u i ten �evecht

enkel v o o rb i j snorren ,

ge e n ,

Late_1_'

ma . r

zo

s ta � t het

in te

r i c ht j

s ch

n�

de

i e te n . De

k e eper

in de gaz etten ) .

De eerste dag was slechts e e n matig succes . W e

in

el

zag de

er

w

JE

"•

��

van

S i n t e rk laas

me t z i j n e igen persoon t j e verwart , s tond o p een gegeven momen t z e l f s " El Pai s " te l e z e n i . p . v . z i j n edele vervullen

taak

Eens t e mee r echter , ondanks de matie; e opkomst van ve rko o p­ krachtig person ee l , een geslaagde ac tie . N etto-o pbren(!;s t :

1 1 . 600 Bfr.

?<'

(&A,� ·) � I ;1)2, �J)

ui.tl � � ."

� 13 emh

te

• • •

_J ohan Nys ten

c.

de

mathematisch/fys isch denkwerk hier dus tevens b l i j k 11;a f

dank z i j onze rnede11 e rk i nr_;

&.... 0d»c: � r.

's

onweers taanbare " supersalesman" die n a a s t eniB ab s trac t

o po n t houd t � ru� naar de Doodc Il e md e .

VOL G E N:J/� j(l!� R. ÎI<. NV ALVAST z.ou , 'wÏL 'tlÎll NEN l"- A illii1" _ T' 1Jf& lNNf N

� Il AL S

ons

e en week daarna te beurt vie l : schitterend groe n , m a s s a

hun l a ; • t s t e b u s . 'd e _.,; i u , -.; e n n a e e n k l e i n , n i e t nader o ms c h r ev e n nach c e l i j k

b e s c hik t e n

dan o o k n i e t over de eers terangskwaliteit huls t d i e

k inderen. Onze eerste kerstman , die k e nne l i j k

deze

waren

winst b e s te md is voor de " Do ode B e mde " .

Ook o n z e masc otte kreeg w e e r ruime belangs t e l l in� van d e

numerieke me e rder­

net ten ( er

toch altij�

h a a l d e n d e V or::dunkbroekers

& 0 n van

met een welgemikt schot

b u i t t e na de z e knal

o m k e ihard

prompt uit

en s t e lde

op de z ater­

van e en uitgesproken verkoopins t inc t .

ons " z and" in de or;en te

en i r� s z i n s t e beperken.

e c h t e r i n d e 3a t e n

d agen 1 5 e n 22 december weer hul s t verkocht waarvan de

Onder d� bezielende l e iding van Dirk werd

D e tak j e s vlogen d a n o o k de deur u i t onder i m puls

broekj es li epen in b linde paniek door e lkaar voor h e t e iEen doel , k e nn e l i j k me t d_E;

"!!�!�:!!2�!!!�!U���!e�����u:�u�. "

bollekes e n goed stek e l i g .

S tephan om verder uit te l open .

toen reeds

pleit

of

l


-41

iO B l áuwe r e i g e r s

En a l s

ik geen

N e e r i j s e -GB , dat i n 7 5/76 n o g b e langrijk was voor f o eragerende r e i ge r s , word t de l a a t s t e j aren n i e t me e r aangedaan.

in de D i j levalle i

" s pe c ialleke"

zie ,

waar gaan dan m i J n

.

'

" hu i s - tuin-en-keuken-soo:r·ten" naar t o e ? verzuchten onge twij f e ld ve l e o b s e rvation i s t e n . G e e n paniek e c h t e r ,

al o n z e gegevens u i t

verwerk t in e e n the s i s waaruit e en

(kort )

U�

� xft

o p b lauwe r e i �ers

winter 1 8 3- 1 84

N aa s t de b e 1�erking van arc h i e fg eg ev ens w e r d e r e e n onde rzoek

r�edaéln in de D i j leval le i .

werden al de verz ame lde µ;e gevens vanaf

wonde r :

Naas t h e t veldwerk

' 75

hieruit kwam onderstaande

t ab e l tevoorschij n :

onb ekend)

OHZ

Nee r .

15,63

2 6 ,' 1'•

3 7 , 85

1')76177

1 9 , 75

27 , 96

1 , 82

1977:78

22 , 82

19 , 60

12 , 68

10 , 0 3

22 , 79

-

1 1 , 72

5 , 76

1975/76

1978/79 1979/80

1980/81

Ne e r . klin.

bevolking te verklar e n .

AVP

Totsel

-

51 ,06

-

329

j aar

37, 18

-

31•7

65 , 31

1 , 70

588

S0 , 09

0 , 25

2014

0 , 79

1681

7 3 , 77

1 , 37

1981/52

2 ,2 3

3 ,6 3

0 , 84

8 , 10

82 , 40

2 , 79

358

n82;a3

5 ,58

3 •)6

0 , 88

3 ,08

86 , 34

0 , 15

681

1'?83/8'•

6 , 59

0 , 40

78,4'>

J amaar ,

zul

je

z e ggen ,

g e e n held in w i skunde

REIGER I N

1983/64

al die

DE

5 , 79

DIJLE\ALLEI

c i j f e r s en ik

501

1 i n percenlen uitgedrukt )

ben/was t och al

• • •

Even e e n rugge s teunt j e ? U i t d e z e t ab e l b l i j k t dat : - in 7 5/76 de v i j vers te OH h e e l frekwent door re igers b e z ocht werden : 42 % van a l l e waargenomen vogels s t amt van d e z e plaat s . S t i l aan i s h e t b e lang van O H ged.aald t ot ruim 1 0 %.

��-··�· ·

een

telescoo v

is e e n synth e s e

v a n de gegevens verzameld t i j dens h e t na- .

4. , 10

FIG 7 b : V1NERKEUZE VAN D E BLAUWE WlAF 197Sn6 1UT EN HET

H e t vol1:1;ende t abe l le t j e

288

0 , 17

1 , 00

m.b.v.

-

3 , 81

7 , 19

j uc h t t e chniek

19 , 79

7 , 44

resul t a t e n )

p r o t o c o l w e rd de

5'

g e o b s e rv e e rd en daarna de resu l t a t e n r; e analy s e e rd . SAR

9 , 52

{ e igen

is h e t ;<; e l i s 1 n o : ·; c l j ,j ' :

-

1 , 73

1 , 39

'.�e gevens

is

ook t o e o p be t

s p i t s t e d i t onde r z o e k z i c h o . a .

de hogervermeldc populari t e i t v a n S A R o nd e r d e rE:i • ;cn· ­

Pe r·

OHN

hoeverre cl'"

( in

re sultaten door waarnemersac t i vi t e i t beinv l o e d z i j n ,

f o e ragee rgedrag en me t d e z e

even w a t nader b e k e k e n en oh

_

De evolutie te SAR is w e l he t me e s t opva l l e nd en vuru t f wordt h e t " Groot Broek " veruit d e b e l nnf)ri j !" s t e v i j v e r voor b l auwe reigers .

76/77

s tukj e ge puurd

w e rd om in d i t nummer te vers c h i j n e n . G e durende de a f � e l o p e n

- de k l iniekvi j ve r s s t e e d s een gerint.; aand e e l r;ehad hebl>tw en ook AVP n o o i t een a t trac t i e po o l c;ew e e s t is voor l l L 1 111.i ; , r e ige r s . H e t aand e e l van d e z e twee v i j ve r � e b i e d c n b l i j f t b e perkt t o t enke l e perc e n t e n van he t 1rnti:lal .

' 8 3 op SAR en de andere v i j vers

gedurende r e s p .

1 1 1 >e 5

m in .

en 57

)C 5 m i n .

--c;=���:- , '-p .. ' "'r.:

·�i:-;1.

O m de z e r.; e g c v e n s valab e l t e kunnen v erge­ l i j k e n werden nlleen deze

I ·/.

lj 1l

opBenomen m . b . t .

�•"�\'\' \ è '\. '\\); •. :

n i e t - a f gelaten v i j v e r s .

SJIR wordt h i e r vergeleken me t Oll en AVP

'

' \ '\ •

samen.

Staalgrootte

SINT-AGATHA- RO O f

lll

Piksuccea

17/ l l l • 0 , 15

Pikfrekv.

56/ 1 1 1 ·

Verb. onsuc c . pikken

39/56 •

Gem-

\AN

70 '!.

PLAATS

,/57· 0 ,05 16/�7- 0 , 2 8 l}/ló· 81 %

1

0 , 12

0 , 7�

DE

HD f R S

)7

4 , 50 cm

6 , 25 cm

prooigr.

Aantal gr . vis per 5 111 i n .

INVLOED V1.MR )

0 , 50

OP HET

FOERAGEERSUKSES

1

_J

_

(NIET

>, . , ' <' p 1,

•'\

AFGELATEN

.

', :. 1"

'

1 \• :�. ,\,,,

. 'IJ)l.

·\:_:_

•\

'\ ' 1 •, 1\' ·.\ ;

'1:..;,, LJl 11 ;' ,

\�\,��


-41

iO B l áuwe r e i g e r s

En a l s

ik geen

N e e r i j s e -GB , dat i n 7 5/76 n o g b e langrijk was voor f o eragerende r e i ge r s , word t de l a a t s t e j aren n i e t me e r aangedaan.

in de D i j levalle i

" s pe c ialleke"

zie ,

waar gaan dan m i J n

.

'

" hu i s - tuin-en-keuken-soo:r·ten" naar t o e ? verzuchten onge twij f e ld ve l e o b s e rvation i s t e n . G e e n paniek e c h t e r ,

al o n z e gegevens u i t

verwerk t in e e n the s i s waaruit e en

(kort )

U�

� xft

o p b lauwe r e i �ers

winter 1 8 3- 1 84

N aa s t de b e 1�erking van arc h i e fg eg ev ens w e r d e r e e n onde rzoek

r�edaéln in de D i j leval le i .

werden al de verz ame lde µ;e gevens vanaf

wonde r :

Naas t h e t veldwerk

' 75

hieruit kwam onderstaande

t ab e l tevoorschij n :

onb ekend)

OHZ

Nee r .

15,63

2 6 ,' 1'•

3 7 , 85

1')76177

1 9 , 75

27 , 96

1 , 82

1977:78

22 , 82

19 , 60

12 , 68

10 , 0 3

22 , 79

-

1 1 , 72

5 , 76

1975/76

1978/79 1979/80

1980/81

Ne e r . klin.

bevolking te verklar e n .

AVP

Totsel

-

51 ,06

-

329

j aar

37, 18

-

31•7

65 , 31

1 , 70

588

S0 , 09

0 , 25

2014

0 , 79

1681

7 3 , 77

1 , 37

1981/52

2 ,2 3

3 ,6 3

0 , 84

8 , 10

82 , 40

2 , 79

358

n82;a3

5 ,58

3 •)6

0 , 88

3 ,08

86 , 34

0 , 15

681

1'?83/8'•

6 , 59

0 , 40

78,4'>

J amaar ,

zul

je

z e ggen ,

g e e n held in w i skunde

REIGER I N

1983/64

al die

DE

5 , 79

DIJLE\ALLEI

c i j f e r s en ik

501

1 i n percenlen uitgedrukt )

ben/was t och al

• • •

Even e e n rugge s teunt j e ? U i t d e z e t ab e l b l i j k t dat : - in 7 5/76 de v i j vers te OH h e e l frekwent door re igers b e z ocht werden : 42 % van a l l e waargenomen vogels s t amt van d e z e plaat s . S t i l aan i s h e t b e lang van O H ged.aald t ot ruim 1 0 %.

��-··�· ·

een

telescoo v

is e e n synth e s e

v a n de gegevens verzameld t i j dens h e t na- .

4. , 10

FIG 7 b : V1NERKEUZE VAN D E BLAUWE WlAF 197Sn6 1UT EN HET

H e t vol1:1;ende t abe l le t j e

288

0 , 17

1 , 00

m.b.v.

-

3 , 81

7 , 19

j uc h t t e chniek

19 , 79

7 , 44

resul t a t e n )

p r o t o c o l w e rd de

5'

g e o b s e rv e e rd en daarna de resu l t a t e n r; e analy s e e rd . SAR

9 , 52

{ e igen

is h e t ;<; e l i s 1 n o : ·; c l j ,j ' :

-

1 , 73

1 , 39

'.�e gevens

is

ook t o e o p be t

s p i t s t e d i t onde r z o e k z i c h o . a .

de hogervermeldc populari t e i t v a n S A R o nd e r d e rE:i • ;cn· ­

Pe r·

OHN

hoeverre cl'"

( in

re sultaten door waarnemersac t i vi t e i t beinv l o e d z i j n ,

f o e ragee rgedrag en me t d e z e

even w a t nader b e k e k e n en oh

_

De evolutie te SAR is w e l he t me e s t opva l l e nd en vuru t f wordt h e t " Groot Broek " veruit d e b e l nnf)ri j !" s t e v i j v e r voor b l auwe reigers .

76/77

s tukj e ge puurd

w e rd om in d i t nummer te vers c h i j n e n . G e durende de a f � e l o p e n

- de k l iniekvi j ve r s s t e e d s een gerint.; aand e e l r;ehad hebl>tw en ook AVP n o o i t een a t trac t i e po o l c;ew e e s t is voor l l L 1 111.i ; , r e ige r s . H e t aand e e l van d e z e twee v i j ve r � e b i e d c n b l i j f t b e perkt t o t enke l e perc e n t e n van he t 1rnti:lal .

' 8 3 op SAR en de andere v i j vers

gedurende r e s p .

1 1 1 >e 5

m in .

en 57

)C 5 m i n .

--c;=���:- , '-p .. ' "'r.:

·�i:-;1.

O m de z e r.; e g c v e n s valab e l t e kunnen v erge­ l i j k e n werden nlleen deze

I ·/.

lj 1l

opBenomen m . b . t .

�•"�\'\' \ è '\. '\\); •. :

n i e t - a f gelaten v i j v e r s .

SJIR wordt h i e r vergeleken me t Oll en AVP

'

' \ '\ •

samen.

Staalgrootte

SINT-AGATHA- RO O f

lll

Piksuccea

17/ l l l • 0 , 15

Pikfrekv.

56/ 1 1 1 ·

Verb. onsuc c . pikken

39/56 •

Gem-

\AN

70 '!.

PLAATS

,/57· 0 ,05 16/�7- 0 , 2 8 l}/ló· 81 %

1

0 , 12

0 , 7�

DE

HD f R S

)7

4 , 50 cm

6 , 25 cm

prooigr.

Aantal gr . vis per 5 111 i n .

INVLOED V1.MR )

0 , 50

OP HET

FOERAGEERSUKSES

1

_J

_

(NIET

>, . , ' <' p 1,

•'\

AFGELATEN

.

', :. 1"

'

1 \• :�. ,\,,,

. 'IJ)l.

·\:_:_

•\

'\ ' 1 •, 1\' ·.\ ;

'1:..;,, LJl 11 ;' ,

\�\,��


,!9J

-43

* WAARNEMINGEN * U i t d e z e tab e l b l i jk t dui d e l i ,i k ö.at "o L lüwe re igers te SAR he e l wat - e f f i c i ë nt e r f o e ra!jeren dan op OH o f AVP.

Zoals verleden k e e r reeds de

Imme rs :

5 min. )

he t pik s uc c e s

b)

de

c)

v e rhoudi nf;

d)

t e SAR w o r d e n e r � e m i d e l d

per

d u bl> e l e .

p ik f relrn e n t i e

i s het

7 o p de 1Q

( he t

d

Dit

maal

�en o m e n

SAR f a nl t een r e i g e r in v i j vers is d i t m e e r .

a l le s

,

s amen Llet h e t f e i t d a t t e BAR � e m{ d

d e ld

een ho�er

Bron :

Aant H l , r,ü rr, e r

9"

·_· ;ro t e r

is

dan

op

OH en AVP ( e n ook

g 22���!�f �� !

en 23-1 2

x

E3

( the s i s

0

(J

18-1 1 :

(M.

amper 5 min . _ z i t t e n

N GTl ? )

!

Hens ) ;

b o v en d e v i j ver waarna z e

n aa r NIJ verdw i ,i nen.

V o lr;ens de

�E2!!!-� :!:!Y!!fE2:!:Ei�E SAR 1 1 -1 1 :

d

een rooc.lhal�:­ 22-1 2 ( BLIJ )

op

en i ; de

z e b l i j ve 1 1

) d

t o e :-

e sne

ld e

BLJ I ,

zwarte

���g�2!!_�12�s 2-1 2 : te OHZ

� !!!�!!!!-�'!'.!'.!� 1 0-1 1 :

9 -1 1 :

e e r s t e waarn.

na

1 �!'/ 5 .

(E grett a alba) snavel

( G e r t VDZ ,

ea)

vliegen erg hoog

( HEM ; M .

2

n i e t nader te d e t er m i n e r e n

He n s )

( Cygnus bewick i i )

2 ad. doorv l i e gend t u s s e n O H en Korbe ek-Di j le

g2��-'! 2�'! 24-1 0 1

f ic h e nbak de

p i j lsnel e n er(!; 1-ioo;';

een grote z i lve rre iger met tweekleur i [;e rr,eel/

Z om

1 6 . 20 (M.

Hens )

(M.

nai 1 r

( Mi lvus milvus)

één gedurende 1 5 '

boven de velden voor ons huis

Hens )

om 1 4 . 00 e e n rode w ouw b oven de Brus s e l sepoort

���22���E���!2E2�

(C alid ri s canu tus )

SAR : van 3 1 �1 0 t o t 3-1 1 é é n kan o e t tussen de k i e v i t e n ( G e rt VDZ ,

f>

Gert VDZ )

Op e en g o e i e 20 m v a n de hut

z aagbekken over

/

ze zullen

BAS en Annemie z i en z e nog enke l e r o n j e s < lraaien

x •

0

doors turen :

( M e l an i tta f u s c a )

van C hr i s t i ne Mae s )

c::.:::J

)

i n wi n t e rk l e e

op het JJP 1

BLH , M. H en s ,

(OSS ,

a c t i v i t e i t e n f o e r a �e e rs uc c e s van d H b l nuwe ( flrd e a c i n e r e o. L . ) i n d e D i j l ev�ü lei ' \ e clurende

d e w i n t e r 1 9 8 3-1 � 84 .

• • •

( Podi c e p s g r i s e igena)

9;E2!!!-�!!!! !!�� SAR

a::rn t;al bl nm1e re i r�ers •.-: o r<lt '.j e ob s e rve erd , w i j s t e r o p füi t de " v i sb e r e iJ;h"a rhe i d "

i j svo�e l ,

Na e tt e l i j k e j aren afw e z ighe id , dan toch weer

fuut in de s t r e ek :

�rotere v i s s e n g e � re pen .

z o �root al s op de ove r i g e v i j ve r s · ; ( d e l e n � t e v a n de vis w e rd r e l a t i e f t . o . v . d e s n av e l l e n�te b e panld e n d a n t o t he t � e w i c h t om�erekend ) .

e ) de voed s e l o pname is er z e s

z i j n h i eronder a l l e e n

B l i j f echter j e a l l e daagse

verwerkt w o rd e n .

aantal van c; s t por�in'.jen per 5 min . )

o n s uc c e sv o l pikken : te p o � i n � e n ; o p de andere

( sperwe r ,

waarnemingen

( aanté< l keren d;i. t e e n v i s b e macht i r;d word t is drie1oaal z o hoo� als e lde r s .

a)

" b e loo fd" ,

z e ld z ame gevallen verme ld.

M.

Hens ,

ea)

(COI)


,!9J

-43

* WAARNEMINGEN * U i t d e z e tab e l b l i jk t dui d e l i ,i k ö.at "o L lüwe re igers te SAR he e l wat - e f f i c i ë nt e r f o e ra!jeren dan op OH o f AVP.

Zoals verleden k e e r reeds de

Imme rs :

5 min. )

he t pik s uc c e s

b)

de

c)

v e rhoudi nf;

d)

t e SAR w o r d e n e r � e m i d e l d

per

d u bl> e l e .

p ik f relrn e n t i e

i s het

7 o p de 1Q

( he t

d

Dit

maal

�en o m e n

SAR f a nl t een r e i g e r in v i j vers is d i t m e e r .

a l le s

,

s amen Llet h e t f e i t d a t t e BAR � e m{ d

d e ld

een ho�er

Bron :

Aant H l , r,ü rr, e r

9"

·_· ;ro t e r

is

dan

op

OH en AVP ( e n ook

g 22���!�f �� !

en 23-1 2

x

E3

( the s i s

0

(J

18-1 1 :

(M.

amper 5 min . _ z i t t e n

N GTl ? )

!

Hens ) ;

b o v en d e v i j ver waarna z e

n aa r NIJ verdw i ,i nen.

V o lr;ens de

�E2!!!-� :!:!Y!!fE2:!:Ei�E SAR 1 1 -1 1 :

d

een rooc.lhal�:­ 22-1 2 ( BLIJ )

op

en i ; de

z e b l i j ve 1 1

) d

t o e :-

e sne

ld e

BLJ I ,

zwarte

���g�2!!_�12�s 2-1 2 : te OHZ

� !!!�!!!!-�'!'.!'.!� 1 0-1 1 :

9 -1 1 :

e e r s t e waarn.

na

1 �!'/ 5 .

(E grett a alba) snavel

( G e r t VDZ ,

ea)

vliegen erg hoog

( HEM ; M .

2

n i e t nader te d e t er m i n e r e n

He n s )

( Cygnus bewick i i )

2 ad. doorv l i e gend t u s s e n O H en Korbe ek-Di j le

g2��-'! 2�'! 24-1 0 1

f ic h e nbak de

p i j lsnel e n er(!; 1-ioo;';

een grote z i lve rre iger met tweekleur i [;e rr,eel/

Z om

1 6 . 20 (M.

Hens )

(M.

nai 1 r

( Mi lvus milvus)

één gedurende 1 5 '

boven de velden voor ons huis

Hens )

om 1 4 . 00 e e n rode w ouw b oven de Brus s e l sepoort

���22���E���!2E2�

(C alid ri s canu tus )

SAR : van 3 1 �1 0 t o t 3-1 1 é é n kan o e t tussen de k i e v i t e n ( G e rt VDZ ,

f>

Gert VDZ )

Op e en g o e i e 20 m v a n de hut

z aagbekken over

/

ze zullen

BAS en Annemie z i en z e nog enke l e r o n j e s < lraaien

x •

0

doors turen :

( M e l an i tta f u s c a )

van C hr i s t i ne Mae s )

c::.:::J

)

i n wi n t e rk l e e

op het JJP 1

BLH , M. H en s ,

(OSS ,

a c t i v i t e i t e n f o e r a �e e rs uc c e s van d H b l nuwe ( flrd e a c i n e r e o. L . ) i n d e D i j l ev�ü lei ' \ e clurende

d e w i n t e r 1 9 8 3-1 � 84 .

• • •

( Podi c e p s g r i s e igena)

9;E2!!!-�!!!! !!�� SAR

a::rn t;al bl nm1e re i r�ers •.-: o r<lt '.j e ob s e rve erd , w i j s t e r o p füi t de " v i sb e r e iJ;h"a rhe i d "

i j svo�e l ,

Na e tt e l i j k e j aren afw e z ighe id , dan toch weer

fuut in de s t r e ek :

�rotere v i s s e n g e � re pen .

z o �root al s op de ove r i g e v i j ve r s · ; ( d e l e n � t e v a n de vis w e rd r e l a t i e f t . o . v . d e s n av e l l e n�te b e panld e n d a n t o t he t � e w i c h t om�erekend ) .

e ) de voed s e l o pname is er z e s

z i j n h i eronder a l l e e n

B l i j f echter j e a l l e daagse

verwerkt w o rd e n .

aantal van c; s t por�in'.jen per 5 min . )

o n s uc c e sv o l pikken : te p o � i n � e n ; o p de andere

( sperwe r ,

waarnemingen

( aanté< l keren d;i. t e e n v i s b e macht i r;d word t is drie1oaal z o hoo� als e lde r s .

a)

" b e loo fd" ,

z e ld z ame gevallen verme ld.

M.

Hens ,

ea)

(COI)


11t •

�!:��!!�21:5�:!:- ( Grus N e e ri j s e

t�ro e p e n o:vervlier;end naar h e t ZW

( 1 8 , 32 H e ve rle e Veltem

en m e e r dan

ex boven de P.

2-1 1 : 3

50 )

H i eronder w e e r enk e l e

( P i e t DB )

b e s t naar t o e komt ,

Lydi a l aan ( P i e t DB)

een vlucht kraanvo�e l s van ong.

50

p as s e e rt

van N-.Z

1 2-1 1 :

li1\. I"J�NJ)l� ll .

��ru s )

1 9 -10 : 3

in de r i c h t in g B e rt e m ;

" Akkerd z j u u ,

ex

1 5-1 1 : een 98

p r o v i a nd ex t e l l e nde v�forma t i e

m i s t i g w e e r z e e r l a a r; ove r

V e rder waren n ot� i n t e re s sant ,

'l î

n o e; :

zwar te

z e e • ë end

krooneend

te

trekt d o o r

( °l�EJ ,

maar d e j u i s te

G e r t V DZ )

een

gat

N G B m i d d e n november

zo e inde

Maarte n )

van

onze

tocht bemerken w i j

( Frederik

§

e e n honderdtal kaardeb o l l e n aan de rand van

�.f!!2E!�!!E5�!! :

-+-

23-2- ' 8 '.) : K a d e rd a g

24-2- ' 8 5 : \o/ erkdag

l -3- ' 85 :

S t a t i on Leuve n ; i n d i t nummer

7 . 00 :

J W J-nat i onaal :

1 0 . 0U

Oud-Heverlee ;

BAS

=

1 7-3- ' 85 :

tussen liemzelfe11 de aarde en de andere lel'ende wezens in deze wereld. De evolutie van zijn verstand is rer boren ::ijn helioejten als enkeling uitgegaan en toch moet hij 0111 niet zijn zekerheid te

ve;/iezen, lang k ijken naar dieplekjes op aarde die nog zijn ::aais ze ll'Ol'l'll l'Oordat hij het 1·erk11oeide. GA.VIN MAXWELL' DE RING a'AN llF.LPl.:R WATER

" Eugl e n a "

i e d e r e e n die de h G w f o n

w e lk o m .

o p de a g e nd a : o pvol1.5ers rellci c k a l e nd e r , z o merkampen , e a

Dagtocht naar z e e :

tie ,

"Politie , 'ü . uu

per tre i n n a ar Knokke

te v o e t over h e t strand n a a r

h e t Zw j n .

.�11

' s Avonds mis s c h i e n even n a a r d e s1�e l l e k e c, r ;

Ste faan Bande

Ik ben er van 01•ert11igddat de mens te /ijden lieeft l'Oll de sclieiding

zie ook elders

u i t de mouwen w i l s t e k e n of z i j n z e p; j e w i. l r1 0<,11 ,

S t aan o . a . f in a nc ie s ,

zo

( JH N-afde l i u : e 1 1

Re igers traat Oud-Heverlee

=

=

zie

G e me en t e hu i s H e v e r l e e In r:;ant�

Jan W e l l ek en s ; G e rt VDZ = Gert Vandezande ; Pie t DB = P i e t De Be cke r ; BLH = Herw i g Blockx ; OSS = S t e phan Os tyn ; HEM = Marc Herreman s ; GOI = Dirk C o s t ro p ; NGB = N e eri j s e G r o t e Bron ; S A R = Sin t-A ga tha-Rode ; Lf . L111 7 "rds r4rk

vr 29-3- ' 85 :

n1o l;

in de D ood c B e m d e

A l g e mene vergade ring :

is

§ § § � tj J {j � § � § � fi fj �

nod :i · ': e

f�enoe �·; po p n

te Brus s e l over Ruj mt e l i j ke ürûe11ir 1 1 � .

A f s praak :

vr i j

V <tH :

z i tten.

Provinc i a l e b u s t o c h t n a u r Z ee land

A fsp raak :

Egenhovenb o s .

OII

z i j n portemonnee b l i j f t

te NGB midden d e c ember

PLAN'.rEN

op het

da;;;; t ocht de

je

d e NMBS o f d e b e tr ef fende chau f feur n i e t

Organ i s a t i e :

���!:��22:!:

v oor e e n

Bru s s e l-Leuven-T iene n )

za

WEJ

in

z o 10-2- ' 8 5 :

datum ontbre e k t

• • • "

en voor tre i n en/of aut ovarplaatsi n§".cn

z odat re s p .

wnar

a c h t e ra f n i e t k l n ,•;en

ik had b e t e r t6ch gekomen

mee

1 ad. kwak i n de Doode B e mde in d e c e mb e r

1 7 -7 :

onvolpre z e n a c t i v i t e i ten

dan m o e t j e

Bren(?; w e l aangepast s c ho e i s e l ,

( Marc DC ) Haasrode

'l:J

eventue e l

" la a t "

A f s praak :

9.15

terug in Leuv� n .

S ta t i on Leuven v oor d e

cL: n "'1

" i 'os t "

Ui l e ntocht t e K orb eek -L o . B e gin : E i nd e :

1 9 . 30 ong.

24 . 00

"

Leuven S t a t i on L e i d e r <'ier uiJ.sk1ülrn w : :

J'ohan N .

• 1 1\:;


11t •

�!:��!!�21:5�:!:- ( Grus N e e ri j s e

t�ro e p e n o:vervlier;end naar h e t ZW

( 1 8 , 32 H e ve rle e Veltem

en m e e r dan

ex boven de P.

2-1 1 : 3

50 )

H i eronder w e e r enk e l e

( P i e t DB )

b e s t naar t o e komt ,

Lydi a l aan ( P i e t DB)

een vlucht kraanvo�e l s van ong.

50

p as s e e rt

van N-.Z

1 2-1 1 :

li1\. I"J�NJ)l� ll .

��ru s )

1 9 -10 : 3

in de r i c h t in g B e rt e m ;

" Akkerd z j u u ,

ex

1 5-1 1 : een 98

p r o v i a nd ex t e l l e nde v�forma t i e

m i s t i g w e e r z e e r l a a r; ove r

V e rder waren n ot� i n t e re s sant ,

'l î

n o e; :

zwar te

z e e • ë end

krooneend

te

trekt d o o r

( °l�EJ ,

maar d e j u i s te

G e r t V DZ )

een

gat

N G B m i d d e n november

zo e inde

Maarte n )

van

onze

tocht bemerken w i j

( Frederik

§

e e n honderdtal kaardeb o l l e n aan de rand van

�.f!!2E!�!!E5�!! :

-+-

23-2- ' 8 '.) : K a d e rd a g

24-2- ' 8 5 : \o/ erkdag

l -3- ' 85 :

S t a t i on Leuve n ; i n d i t nummer

7 . 00 :

J W J-nat i onaal :

1 0 . 0U

Oud-Heverlee ;

BAS

=

1 7-3- ' 85 :

tussen liemzelfe11 de aarde en de andere lel'ende wezens in deze wereld. De evolutie van zijn verstand is rer boren ::ijn helioejten als enkeling uitgegaan en toch moet hij 0111 niet zijn zekerheid te

ve;/iezen, lang k ijken naar dieplekjes op aarde die nog zijn ::aais ze ll'Ol'l'll l'Oordat hij het 1·erk11oeide. GA.VIN MAXWELL' DE RING a'AN llF.LPl.:R WATER

" Eugl e n a "

i e d e r e e n die de h G w f o n

w e lk o m .

o p de a g e nd a : o pvol1.5ers rellci c k a l e nd e r , z o merkampen , e a

Dagtocht naar z e e :

tie ,

"Politie , 'ü . uu

per tre i n n a ar Knokke

te v o e t over h e t strand n a a r

h e t Zw j n .

.�11

' s Avonds mis s c h i e n even n a a r d e s1�e l l e k e c, r ;

Ste faan Bande

Ik ben er van 01•ert11igddat de mens te /ijden lieeft l'Oll de sclieiding

zie ook elders

u i t de mouwen w i l s t e k e n of z i j n z e p; j e w i. l r1 0<,11 ,

S t aan o . a . f in a nc ie s ,

zo

( JH N-afde l i u : e 1 1

Re igers traat Oud-Heverlee

=

=

zie

G e me en t e hu i s H e v e r l e e In r:;ant�

Jan W e l l ek en s ; G e rt VDZ = Gert Vandezande ; Pie t DB = P i e t De Be cke r ; BLH = Herw i g Blockx ; OSS = S t e phan Os tyn ; HEM = Marc Herreman s ; GOI = Dirk C o s t ro p ; NGB = N e eri j s e G r o t e Bron ; S A R = Sin t-A ga tha-Rode ; Lf . L111 7 "rds r4rk

vr 29-3- ' 85 :

n1o l;

in de D ood c B e m d e

A l g e mene vergade ring :

is

§ § § � tj J {j � § � § � fi fj �

nod :i · ': e

f�enoe �·; po p n

te Brus s e l over Ruj mt e l i j ke ürûe11ir 1 1 � .

A f s praak :

vr i j

V <tH :

z i tten.

Provinc i a l e b u s t o c h t n a u r Z ee land

A fsp raak :

Egenhovenb o s .

OII

z i j n portemonnee b l i j f t

te NGB midden d e c ember

PLAN'.rEN

op het

da;;;; t ocht de

je

d e NMBS o f d e b e tr ef fende chau f feur n i e t

Organ i s a t i e :

���!:��22:!:

v oor e e n

Bru s s e l-Leuven-T iene n )

za

WEJ

in

z o 10-2- ' 8 5 :

datum ontbre e k t

• • • "

en voor tre i n en/of aut ovarplaatsi n§".cn

z odat re s p .

wnar

a c h t e ra f n i e t k l n ,•;en

ik had b e t e r t6ch gekomen

mee

1 ad. kwak i n de Doode B e mde in d e c e mb e r

1 7 -7 :

onvolpre z e n a c t i v i t e i ten

dan m o e t j e

Bren(?; w e l aangepast s c ho e i s e l ,

( Marc DC ) Haasrode

'l:J

eventue e l

" la a t "

A f s praak :

9.15

terug in Leuv� n .

S ta t i on Leuven v oor d e

cL: n "'1

" i 'os t "

Ui l e ntocht t e K orb eek -L o . B e gin : E i nd e :

1 9 . 30 ong.

24 . 00

"

Leuven S t a t i on L e i d e r <'ier uiJ.sk1ülrn w : :

J'ohan N .

• 1 1\:;


\IE jO/�/l -5 ,.- ' 25 : Kaderwe clr n n d n :-, tu1.u'b e h e e r J HM--n at i o11 3 �ü i. n he t . G u i t: e r.ve eb l i j .f cl.er .J c zu i e t e n te OIJ

V e 1·1i f�1·e i n fo :

zo

'i'+-h - ' i; :J :

Antwr� r f Jt'n LO ; n a k r Marc

z ie " l�u o; l e n ::i. "

m e t priv/,_w a r:; en s ;

L R � d i n� :

t i j d i rç b e l l e n

He1� i � B .

i 1

Ea r e e d s i n voor:...F • rtl:ondi r;illf � : 6 8.

1 1 -5 : Ve r:rc.1 ssin �.çs l;ocht

n . 1� �· l ok e t te n s t ?. t i. o n Leuve n

(/

(') <J

/ / E IJ

(

(

'

-,) , ,,,,---

'"

\

JJIE

.

S N f E !lw' 1-/E

Hl!Ï

...

""

EN WC":J

ZIJf/5- ENj

\..._

11CPA� Ti/E TOOI AL T!}D ":PE T/51'. ff

VAN :Jf

,,. . � -r

î

J

J

l!

- - -------·- - -

iic ll , tk ZM flMR

"

1 ! 1 '

Bere i d j e :J.lvnst v o o r op e en 1<1 nr;_e v o e t tücht

11 .f s pruri k :

��.

i

in e i ':cn s t r e r1 k .

...... ..,.if'�· i-=�. �

- �.,, �. �

�" �--

D R I E M A A N D E L I J K S K O H TA K T B L A D JPjl\1 ·- L E U V E ff 109 J A A R G A N G N ° 1 JANG " APR I L 'a r cH rx.ov l r 61 �2 1

De c o s ter ( voor 1 0-4 ) ( 488550 )

/'\ f s pra:1 k : ,9 . üü '.3 t a t i �n L e u v n n

�'!. iJl

'----- -·----

""

!

i 1

1

1 1 1:t i

1 1

1

1

!

1

1

V.U.

en

ll.fè f) .

l l c r w i. g rn o c kx

l.11n �c v c l d 2 3 3 3 20 1.

llol s b e o k

g

fj 1 1 z p n n e

Nel

·� s s e t t

l\ C)n i n J� - A l h f' r t J a a J 1 3 200

l\ e s � e l - L O

i) 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.