De Vallei Oktober 1984

Page 1

.jJ

0

/..a

J 7

îlov:

ll e r f s t w a n d e l i n g Afspraa k

:

<loor

09.3oh

S t a ti o n

LPu v en ,

voet

met

Va r pJ a a t s in g

:

MP. e b re n gen

ev e n t u e e l

:

te

Dij.1 e v a l .lP.i

tlo

en

de

hoek

J)I� V1ll"l�l�I

pos t

trein

verminderL�gskaart

pick-nic k

:

Verl'\nt w o orde l1.,ike

0

Za

17 nov:

in

diamontage Di j l e l . an d . :

Hen s

een n a h mrp a r k

overvloeiprojecti.e

2 0 . 00 h

Parochieza a l

waard'

over

het

'I

Oud-lieverlee

centrum

0

Za 24 nov:

W e rk d a g

Torfbroek

: 09.00h S ta tion L e uven

Af'sp raak

Mnrc

De Cos t e r

m e e gaat . 0

Za

22

dec:

vend ttige11

e n huls t t a k ken

gevra a g d . V erantnoordel ijke

o

26

tot

Za

29

dec :

7.a Zo

0

la Zo

0

Za

�� 9

30

�>

Con gr e s

Werk w e e Afspra<1k

kend :

.

in

de

rode

je

� .

Hemde

Doodn

0').0011

a àn

zowel

z a terda g

de

Hei.gerstraat als

f - .

.

/

te Oud-llovorl

WerkWE.

1 9 jan:

Ak k P.rw a n <l el i n '1;

zie

Afspraak

flfspraak

:

,

2')-30 van

09 . 00h

zondag.

V e rp.laa U1i ng

dec.

Vossem S ta tiou

Du�

tot

T r ein Moehre11ge11

:

naar

:

Vossem

vauuit

Pic k - n i c k

V e r a n t woorrleli j k e

S t -,loris - W e ert

Le11ve11

in

H erwi g

St

-

J o ris

-

:

tel.

van

"'

' ·'' '"' ' .,

\" 1 • n ..

>

' '

1

l\

�-

8�-:

.

.t:��=ï�r-' �"--�L____ f!ffe )·�ff-fJ- -- c�>:���ftJF��� -

",.

· -- -

. \ '. "' . . " " . . � . "-..: '°·" ....

·--....

--..

--- · - . �

'----� �,

,·.·

7 f1\

�1

\

'f'i. �

.

_, . -

...

.

"" �

.r� .... .. .

"

"C..

_,

c

- -

We e rt

Bloekx

Inlich tingen

�,��-:_"

�·;«. - " �v (> . . .

ee

en

6 jan:

--

,.-

" l\'�" �- r· .. ·. � .-.J> "-'�"�·· lt.� ,.:I '"",.'"

�-.:1�·,-:-

-�-

" " ' · � ��' " ���,Tll��, -Y:-� � �,.,. . .l Y�t:-�.-

bolle t ,ies

016/22 1)039

Englena

7.ie

en dcc:

met

Co stro p

D irk tel

Wo

i11die11

0 16/488550

tel.

Hul sta c t i e Medewerkers

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM-LEUVEN 9a JAARGANG N' 4 OKT-DEC '84

0 1 6/20066 7

t e l.

' D ijl e l an d ,

andermanl

Afspraa k

Maar t e n

016/259296 S uzann e .

v. U.

en

ifff).

l le r w i .o;

Ulocl<x

Langeveld

3201

��:=;:-;

llolsbeek

S u z B n ne

>ï e l i s s e u

Koning-Albertlnan 67 3200

Kessel-LO


1

)

voomvuonu.

Vallende

fR STAAT WEE1\AL

H�Mf :Jlil

bladeren

or i g i 1 1e el vo or

En

:

de

in

de

De

kalender

bus.

l aa t

maal

weer

biedt

zeker op

voorstellingen

De

s te

t oe

kan

naar

zie

Euglena.,, die

Euglena

verschillende

mensen

van

ons

j ullie

ook

aan

ledensecratal'iaat Verder reeds

we

wensen

prettige

Hopelijk

OOK,

VAN

IK

N!j

HEJJ

NIKS (réSOf'REVE,.; ."

wal

e:k

dat

27

'Do

je

wils

oplcomst

Vallei'

dia voor-

op

waar

iets

meer

:

wu

fout

de

ook

te

verna111011 gaat

met

.formulero1t

tel.

alhoewel

wa t

EEN

van

yodR5NU - LéZE1i.

do

het

\.

vroeg,

INHOUD.

vroeger tot

?f

lve rad e n

op

01�/412�52

nogal

feestdagen.

@

nog

i11Lichlj11ge11

JNM-tijdschrlft..

klachten

tlla-

j i j jo

ook

ho u tj e

eigen Voo·r

betreft er

voor

vorder ) .

(zie

(Turnhout)

jullie,

wat

oktober,

nationaal Olll

lcrijg

werkdagen.

massale

kuunen

trouwens

verzend ing dan

en

in

JNM-con1!.res.

het

Wt>t

een

19

jaar

voor

bijdragen

al lerijver.i.gsten

altijd

dit

wand e l ingen

verwachten

steentje

paddeatoelen

NIKS

llEHFST

stellingen,

\Ve

op8chietende

en

'.s

WAA"R

,

1

ziens, Voorwoord het

redactieteam.

Inhond

JNM,

is

wat

dat

juist

Redactioneel

2

?

)

"

5

(,

Nededelingen Uit

· ! ,,Ji.,,,,_ i �j�·. f;� .••

j�.

····� I T� ...... �?/ -. ��7. __

de

Heactie Een

10

krant steenarend

wachtbeklcen

in

de

Dijlevallei Verslagen Waarnemingen Kalender

15 ?

17

20

30

:;8

I

·


1

)

voomvuonu.

Vallende

fR STAAT WEE1\AL

H�Mf :Jlil

bladeren

or i g i 1 1e el vo or

En

:

de

in

de

De

kalender

bus.

l aa t

maal

weer

biedt

zeker op

voorstellingen

De

s te

t oe

kan

naar

zie

Euglena.,, die

Euglena

verschillende

mensen

van

ons

j ullie

ook

aan

ledensecratal'iaat Verder reeds

we

wensen

prettige

Hopelijk

OOK,

VAN

IK

N!j

HEJJ

NIKS (réSOf'REVE,.; ."

wal

e:k

dat

27

'Do

je

wils

oplcomst

Vallei'

dia voor-

op

waar

iets

meer

:

wu

fout

de

ook

te

verna111011 gaat

met

.formulero1t

tel.

alhoewel

wa t

EEN

van

yodR5NU - LéZE1i.

do

het

\.

vroeg,

INHOUD.

vroeger tot

?f

lve rad e n

op

01�/412�52

nogal

feestdagen.

@

nog

i11Lichlj11ge11

JNM-tijdschrlft..

klachten

tlla-

j i j jo

ook

ho u tj e

eigen Voo·r

betreft er

voor

vorder ) .

(zie

(Turnhout)

jullie,

wat

oktober,

nationaal Olll

lcrijg

werkdagen.

massale

kuunen

trouwens

verzend ing dan

en

in

JNM-con1!.res.

het

Wt>t

een

19

jaar

voor

bijdragen

al lerijver.i.gsten

altijd

dit

wand e l ingen

verwachten

steentje

paddeatoelen

NIKS

llEHFST

stellingen,

\Ve

op8chietende

en

'.s

WAA"R

,

1

ziens, Voorwoord het

redactieteam.

Inhond

JNM,

is

wat

dat

juist

Redactioneel

2

?

)

"

5

(,

Nededelingen Uit

· ! ,,Ji.,,,,_ i �j�·. f;� .••

j�.

····� I T� ...... �?/ -. ��7. __

de

Heactie Een

10

krant steenarend

wachtbeklcen

in

de

Dijlevallei Verslagen Waarnemingen Kalender

15 ?

17

20

30

:;8

I

·


J

JEUGDIHlNO I)·

NATUU!tSTUDIE

V(JUH

JN�l staat

voor

open

,l!;eÏJ1teressecrd zijn

zijn

V 1 aau d er c 11

T11

·1eden.

'.!UOO !·:r

l\.a111peu

<111:..; l·:r

7. i

u i. t � e b r e l

ee11

.is

\;Jaar

E11

Vi'.\.ll

al

:.;ch.l

j nt. 11.i

ulell\VS

ti:j<l!;;c11rit"·t

het

dcie111aa11del i

0

\let

f\ondssccretltr.iaal

lli L

de

L<d.

0')1/'."'.1117B1

upen

n1tw11da:;

Ce110011

S le1111e11d

:

1 id

300 :

l j tl

7'.J

.fr/_iaar

fr/ j a ar

·\100.1·

)

\'laarn e m l. u gcu

011zc .in

stuur

Jlcl�wj g

Alle artikels

voor

SuzGlune

uatuuriJeheer

�33

de

Val.lei

por

je

jaar

iH

'ne

t e l.

i; o r d en

VfH'1<aci1t

hij

Nelissnu

1u111 (}7

I:essel -1.o

3'.:'00

Z.Jch op

nanr

or

llolsbeek

3201

ea

.ie

BlocJ\x

Eowi11g-1\lhertl

d.ic

U.x

01G/z59:)1J6

he t

vcr­

Vallei 1•

afdeliug.

de

vormcld·iu�

10.00

(outva11t�t

tot

van

ul.1 e

(outvallgt

1100 rr/ jaar fr/ jaar

Garfield

door Jim Davis

ul.1

(met

Leuvc11

ee11

het af'de1 illgs­

abo11neine11 t)

( zo11uel"

abotll• erne1t

L)

!);estor·L op reko11j11guumwcr

1'10

Gent

ljd',

•steuut�11cl

lid'

�;t.d)oortedat11rn.

afll<.;l..i11,:j

pulililrntles)

tij dschriJ"t)

h.ortrijksepoortstraat

'gewoon

1U.OOh

vzw

JNrî

')000

+

Je

T.au��eveld

1'10

i_dr.uial:schaptihijrlruge wor<lt

ï'?>'?-l1;�G;;cJ7ft-(;11

t id'

v o r1 1 cc1 11

va11

vrij<la1� vau

•·ut

:·�ou

1:1el

0

da11

hoo�·;le ��choudc11 door

.�cvc�tjgd

.is

d.i u

Zuo�c.I i.t.H"üJn>1crk­

abo11nu1I1c11te11

on

l 1<1

J1nronend

1

( hvh.

heth•ûlh

jJ�s t i jd::;chrift

(.1m1)

Gcll t

l.1d1nant�l.L;flp

l>c

<le

re��io

Leuvense

!-:or·trijlcsepoot·tstraat

')0<.1()

op

11•:u_1�Je11a1,

't

komcu.

Lod

aan

meer

acl:ies

uuLuur.studjc,

werk,1�1·oepe11

t:ucd je

lfc

cuH�;

excursies,

tocl eg�çen.

"

t

inge n met

t•l.i.l.i.e11\verkgroep1

ondcrl'lürpen dat

nüLionEtle

va11

progra1111na

VogclHork.l_iroep,

.spccifiel:..e

a t'del

110-tal

il 1 cude

25

12 en

tussen

en milieu.

111iljcul1ehou<I)

jil ooi� vorsch

�·:roep,

d

jongerell

natuur

een

v.z.11.

�IILil':UBESCHIW�llNG

1111Luur\1elcvjng,

zoHel

11aluur-c11

alle

in er

lèN

1inh·onend

Een

blinde

:is

contactpersoou

l·1acc

!Je

Cost.er

Nastcllestraal

30011 tel.

Vel

5�

te111-Ueisf;111

016/l1[l[l550

en

zwaait

toe en '

komt

Plots

b i nnen.

hem

in

Neen,'

zegt

het '\;'e1

vraagt

rondkijken'.

met

samen

pakt hij

de

zi jn

houd

een

grootHare1Jil11i:;

zijn hond vast bl.i zijn

rond.

Een

rnijnheer,

blinde,'

ilc

verkope r kan

ben

ik

maar

komt

staart

da11

U h el p eu P.vcutjes

op

hem

?'

aan het


J

JEUGDIHlNO I)·

NATUU!tSTUDIE

V(JUH

JN�l staat

voor

open

,l!;eÏJ1teressecrd zijn

zijn

V 1 aau d er c 11

T11

·1eden.

'.!UOO !·:r

l\.a111peu

<111:..; l·:r

7. i

u i. t � e b r e l

ee11

.is

\;Jaar

E11

Vi'.\.ll

al

:.;ch.l

j nt. 11.i

ulell\VS

ti:j<l!;;c11rit"·t

het

dcie111aa11del i

0

\let

f\ondssccretltr.iaal

lli L

de

L<d.

0')1/'."'.1117B1

upen

n1tw11da:;

Ce110011

S le1111e11d

:

1 id

300 :

l j tl

7'.J

.fr/_iaar

fr/ j a ar

·\100.1·

)

\'laarn e m l. u gcu

011zc .in

stuur

Jlcl�wj g

Alle artikels

voor

SuzGlune

uatuuriJeheer

�33

de

Val.lei

por

je

jaar

iH

'ne

t e l.

i; o r d en

VfH'1<aci1t

hij

Nelissnu

1u111 (}7

I:essel -1.o

3'.:'00

Z.Jch op

nanr

or

llolsbeek

3201

ea

.ie

BlocJ\x

Eowi11g-1\lhertl

d.ic

U.x

01G/z59:)1J6

he t

vcr­

Vallei 1•

afdeliug.

de

vormcld·iu�

10.00

(outva11t�t

tot

van

ul.1 e

(outvallgt

1100 rr/ jaar fr/ jaar

Garfield

door Jim Davis

ul.1

(met

Leuvc11

ee11

het af'de1 illgs­

abo11neine11 t)

( zo11uel"

abotll• erne1t

L)

!);estor·L op reko11j11guumwcr

1'10

Gent

ljd',

•steuut�11cl

lid'

�;t.d)oortedat11rn.

afll<.;l..i11,:j

pulililrntles)

tij dschriJ"t)

h.ortrijksepoortstraat

'gewoon

1U.OOh

vzw

JNrî

')000

+

Je

T.au��eveld

1'10

i_dr.uial:schaptihijrlruge wor<lt

ï'?>'?-l1;�G;;cJ7ft-(;11

t id'

v o r1 1 cc1 11

va11

vrij<la1� vau

•·ut

:·�ou

1:1el

0

da11

hoo�·;le ��choudc11 door

.�cvc�tjgd

.is

d.i u

Zuo�c.I i.t.H"üJn>1crk­

abo11nu1I1c11te11

on

l 1<1

J1nronend

1

( hvh.

heth•ûlh

jJ�s t i jd::;chrift

(.1m1)

Gcll t

l.1d1nant�l.L;flp

l>c

<le

re��io

Leuvense

!-:or·trijlcsepoot·tstraat

')0<.1()

op

11•:u_1�Je11a1,

't

komcu.

Lod

aan

meer

acl:ies

uuLuur.studjc,

werk,1�1·oepe11

t:ucd je

lfc

cuH�;

excursies,

tocl eg�çen.

"

t

inge n met

t•l.i.l.i.e11\verkgroep1

ondcrl'lürpen dat

nüLionEtle

va11

progra1111na

VogclHork.l_iroep,

.spccifiel:..e

a t'del

110-tal

il 1 cude

25

12 en

tussen

en milieu.

111iljcul1ehou<I)

jil ooi� vorsch

�·:roep,

d

jongerell

natuur

een

v.z.11.

�IILil':UBESCHIW�llNG

1111Luur\1elcvjng,

zoHel

11aluur-c11

alle

in er

lèN

1inh·onend

Een

blinde

:is

contactpersoou

l·1acc

!Je

Cost.er

Nastcllestraal

30011 tel.

Vel

5�

te111-Ueisf;111

016/l1[l[l550

en

zwaait

toe en '

komt

Plots

b i nnen.

hem

in

Neen,'

zegt

het '\;'e1

vraagt

rondkijken'.

met

samen

pakt hij

de

zi jn

houd

een

grootHare1Jil11i:;

zijn hond vast bl.i zijn

rond.

Een

rnijnheer,

blinde,'

ilc

verkope r kan

ben

ik

maar

komt

staart

da11

U h el p eu P.vcutjes

op

hem

?'

aan het


f:: HEDACTIONEl;:L •

elke vallei

J11

vijf

erop.

namen

ko111e11'

helpen bij schrijven

zal

MEDEDELINGEN

vanaf' nu een

lijstje verschijnen met

Deze mensen worden

het

u i t rap en ,

dan verondersteld k l e v en

nieten,

van adressen.

en

het

De

volgende Vallei

De

volgende mensen worden verwacht

uitgeraapt worden op

zal

te

van zegels

wo

Stefa11

Dit betekent

ge�evenê door

Ostyn

op

3200

lnd:ie11 je niet kan komen,

Dit

zou

hij

Oominiq11e

Kessel-J.o

i�elieve

to

Suzanne Nelissen.

i11die11 j e

.ie

-

Koning-J\lh"rtloa11

het vol.�ende adres

1':11

SteÎ:\f.ln

art:i kels

die dan willen

en

verslagen

bir111enhre11gen

hebt

\Vern

Devos

om

VREDE.3BE1�13GING,

DAN HEBBEN

ZE MIJ GOED

LIGGEN GEHAD •

• • • •

je

(liefst drieme�ndelijks)

stuurt n0,·; stocdn

en �eze worden

"Ornitholo·�i.sch

tt

voor

i .o; e 11 voor wo 10/01.

ko•11•_,n.

een extra-ui t'.·;r1ve bij

de

de

Vallei,

De andere geïnteresseerden kunnen voor een schappelijke prijs het verslag krijgen

;ie

Ja;1rversln";

gratis verkrijgbaar zijn voor hen die meehelpen

voor 01/01 op voornoemd

(?)

"zolang de voorrand strekt".

Voor de uitwerkine; van iets derr�elijks is ech t e r volk noclip;.

Een medewerker z.ou een vast gedeelte van de waarneminr;en uit­ pluizen op zoek naar "zijn"

soorten en hier dan een uitr•;ewerkt

hoofdstulc over schrijven. voor jullie gewillige

mede-

Ik denk hierbij b.v. o.an prooivogels, fenologie,

De

LS DAT ZO VOORT GAAT

num1·1er,

verwerkin;� van de gegevens.

werkin �,

Ml!:T

prnctisch het; volr;ende:

Dit verslag zou in een beperkte oplar:e als

;:i,dres. !lij voo r b aat dank

zoals trouwens reeds i n dit

Dijlevallei" woarin ook de algemenere soorten :inn boel

(,7

vend

"wa�1rne1ün:·;en"

in besla� neemt dacht ik in de

r,ebruikt voor een uit.'-;ebrcid

- Joho11 llogoert -

Vermits het opstellen van cle rubriek

gemiddeld 2 volle dagen

alleen de zeldzamere vogelsoorten te vorrnel(1•Jn.

- Stefan llantlo -

MEDEWERKERS GEVRAAGD ------ -------

-------

volgende nummers,

17/01.

0

rednctic

en

het bestuur.

enz

waterwild,

• • •

Wie zin heeft om mee

"een por�ing te Wa'T,en tot",

seintje aan

llerwig,

verzamelt te

Langeveld 233

in

3201 Holsbeek

steltlopers,

e;ecft eens een

die ook nog steeds je wao.rnemin�en

MET MIJN ATOOM SCHUILKELDER!

�E_Q�-���3-��E-��s�!�-Q��!-� Er zijn nog welgeteld 4 ex over,

die de deur uit moeten;

ben je wel zeker dat jij er al ''n be�it ?

aan een kadoo voor de komende feestdagen ?

En speciaal voor St': verzekerde bewaring; hier in de weg

Geen nood,

Al eens

�cdacht

jouw exemplaar is in

kom ze wel eens halen want ze ligt

• • •

I�!�E!�=E���Q!!�!���� Wegens beroeps- en of andere bezigheden,

is bet moe;elijk

dat in de nabije toekomst de halve of zelfs het hele redactie­ team verstek laot gaan.

Om dit op te vangen zoeken we

vrijwilligers om mee te helpen t pen,

lay outen,

verkleinen,


f:: HEDACTIONEl;:L •

elke vallei

J11

vijf

erop.

namen

ko111e11'

helpen bij schrijven

zal

MEDEDELINGEN

vanaf' nu een

lijstje verschijnen met

Deze mensen worden

het

u i t rap en ,

dan verondersteld k l e v en

nieten,

van adressen.

en

het

De

volgende Vallei

De

volgende mensen worden verwacht

uitgeraapt worden op

zal

te

van zegels

wo

Stefa11

Dit betekent

ge�evenê door

Ostyn

op

3200

lnd:ie11 je niet kan komen,

Dit

zou

hij

Oominiq11e

Kessel-J.o

i�elieve

to

Suzanne Nelissen.

i11die11 j e

.ie

-

Koning-J\lh"rtloa11

het vol.�ende adres

1':11

SteÎ:\f.ln

art:i kels

die dan willen

en

verslagen

bir111enhre11gen

hebt

\Vern

Devos

om

VREDE.3BE1�13GING,

DAN HEBBEN

ZE MIJ GOED

LIGGEN GEHAD •

• • • •

je

(liefst drieme�ndelijks)

stuurt n0,·; stocdn

en �eze worden

"Ornitholo·�i.sch

tt

voor

i .o; e 11 voor wo 10/01.

ko•11•_,n.

een extra-ui t'.·;r1ve bij

de

de

Vallei,

De andere geïnteresseerden kunnen voor een schappelijke prijs het verslag krijgen

;ie

Ja;1rversln";

gratis verkrijgbaar zijn voor hen die meehelpen

voor 01/01 op voornoemd

(?)

"zolang de voorrand strekt".

Voor de uitwerkine; van iets derr�elijks is ech t e r volk noclip;.

Een medewerker z.ou een vast gedeelte van de waarneminr;en uit­ pluizen op zoek naar "zijn"

soorten en hier dan een uitr•;ewerkt

hoofdstulc over schrijven. voor jullie gewillige

mede-

Ik denk hierbij b.v. o.an prooivogels, fenologie,

De

LS DAT ZO VOORT GAAT

num1·1er,

verwerkin;� van de gegevens.

werkin �,

Ml!:T

prnctisch het; volr;ende:

Dit verslag zou in een beperkte oplar:e als

;:i,dres. !lij voo r b aat dank

zoals trouwens reeds i n dit

Dijlevallei" woarin ook de algemenere soorten :inn boel

(,7

vend

"wa�1rne1ün:·;en"

in besla� neemt dacht ik in de

r,ebruikt voor een uit.'-;ebrcid

- Joho11 llogoert -

Vermits het opstellen van cle rubriek

gemiddeld 2 volle dagen

alleen de zeldzamere vogelsoorten te vorrnel(1•Jn.

- Stefan llantlo -

MEDEWERKERS GEVRAAGD ------ -------

-------

volgende nummers,

17/01.

0

rednctic

en

het bestuur.

enz

waterwild,

• • •

Wie zin heeft om mee

"een por�ing te Wa'T,en tot",

seintje aan

llerwig,

verzamelt te

Langeveld 233

in

3201 Holsbeek

steltlopers,

e;ecft eens een

die ook nog steeds je wao.rnemin�en

MET MIJN ATOOM SCHUILKELDER!

�E_Q�-���3-��E-��s�!�-Q��!-� Er zijn nog welgeteld 4 ex over,

die de deur uit moeten;

ben je wel zeker dat jij er al ''n be�it ?

aan een kadoo voor de komende feestdagen ?

En speciaal voor St': verzekerde bewaring; hier in de weg

Geen nood,

Al eens

�cdacht

jouw exemplaar is in

kom ze wel eens halen want ze ligt

• • •

I�!�E!�=E���Q!!�!���� Wegens beroeps- en of andere bezigheden,

is bet moe;elijk

dat in de nabije toekomst de halve of zelfs het hele redactie­ team verstek laot gaan.

Om dit op te vangen zoeken we

vrijwilligers om mee te helpen t pen,

lay outen,

verkleinen,


1 KORT-KOnT-KORT-KORT-KOHT-KOnT-KOR'r-KORT-KOR'l'-KOH'r-KOHT-KORT-KOR'l'-KORT-KORT

en nog meer van dat moois aan het volgend nummer zodat er tenminste e�kele mensen zijn die weten hoe en wat er moet

gebeuren als 6ên van de redactionele componenten in panne

valt

• • •

\'Ie dachten a a n min.

3 "vaste" medewerkers

* Ongel'ooflijk maar waar, E:en jaar na de start van de kroonkurkenact.ie van de Vrienden van l!everleebos en Meerdaalwoud,

.J .N.M.

• • •

overschreden we de kaap va.n de 20 ton!

de Wielewaal en de

Na de eerste leveringen

verkochten we in september nog eens meer dan 10.000 kg oud ijzer onder

de vorm van "stopselkes"I De actie ga.at onverminderd door.

Q�gQ)E!:_�.==--!i!l�§!_Q�'Y�!!.Q!2_=:_Q!:gQ�!:-�==-�!:!.!§'.!;.:._!!!§§'.:L�!EY��!':�!2

* In augustus werd een fraai hooilandje in Winksele Gevlekte orchis,

( met

o.a. Herfsttijloos,

Breedbladige orchis, Gewone vogelmelk, Kraailook,

• • •

)

Ook dit jaar plannen we een hulstactie.

in beheer genomen, Bij het hooien hielpen leden van de J.N.M. en de Vlaam­

We zitten echter met een chroniscb gebrek aan hulstbomtin.

se gaai.

Indien er bij jou in de tuin toevallig een te flink uit de kluiten gewassen hulstboom

( of een kleintje waarvan je j&

* Ook in het B.N.V.R.-reservaat "Het Eikenhof" in Kortenberg staken de J.N.M.-ers een helpende hand toe.

huisr;enot;en kan overtuigim dat "hij daar toch niet goed groeit en dat ze hem beter uitdoen")

staat waaraan "wat"

gesnoeide takken kunnen gemist worden geef dan (afijn,

��!l!.!���.!:.!:.:!:i:i.�

(of niet opvallen)

een seintje aan onze unieke kerstman

hij heeft toch al een kostuum;

jullie zorgen voor

hulst).

Dirk Costrop

(pheun

Spaarzaamheidstraat 1�1

3010

2.?6039)

onze actie razendsnel

het loont zeker de moeite.

100

* Neg meer nieuws uit de reservaten: er bestaat goeie hoop dat "De Doode Bemde" in de nabije toekomst nog verder uitgebreid wordt. Fondswerving is

* Ook deze zomer weer ornitologisch spektakel in de Dijlevallei met o,a. Purperreiger en Zwarte Ooievaar;

verder ook nog een hele z.werm

Boomvalken en heel wat Bruine Kiekendieven.

9000

fr.

op,

dus

Denk as je b lieft niet dat die

100

takjes

En veeleisend zijn we ook al niet maar we hadden toch liefst "met bolletjes"

schuurbroek" te Bierbeek.

Visarend,

takjes van je hulstboom niets betekenen: 2 wordt al imel 1000 fr. of 50 m groen.

�S:

De harde werkers van "De Doode Bemde" waren ook present in het "Dlauw­

meer dan �oit nodig!

\'IU.SBLi�

Vorig jaur bracht

*

* In het Torfbroek te Berg werden Roerdomp, Velduil en Noordse Gele Kwik­ staart opgemerkt. beheerswerk verzet.

In de zomermaanden werd ook in dit reservaat heel wat In november organiseren we ook hier eens een werkdag.

* December wordt een drukke werkmaand in de Doode Bemdel te mo­ * In de loop van oktober proberen we op een ludieke manier de scouts tiveren voor het natuurbehoud. Voor meer inlichtingen1 contacteer Suzanne Nelissen, tel. 25.92,96 * Op zondag 07 oktober organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaal­ woud en Les Amis de la Fagne een werkdag op de Hoge Venen. Een onvergete­ lijke ervaring! Als je mee wil gaan, contacteer dan Karel Huybregs,

tel.

23.24.50 * We proberen de promotie voor onze J.N.H.-afdeling te verbeteren. Dirk zorgde voor aankondigingen en een interview op lokale radio's. We werken aan een nieuwe info-stand. MedP.werkers gevraag'd! Contacteer Marc, tel. f!B,85,50


1 KORT-KOnT-KORT-KORT-KOHT-KOnT-KOR'r-KORT-KOR'l'-KOH'r-KOHT-KORT-KOR'l'-KORT-KORT

en nog meer van dat moois aan het volgend nummer zodat er tenminste e�kele mensen zijn die weten hoe en wat er moet

gebeuren als 6ên van de redactionele componenten in panne

valt

• • •

\'Ie dachten a a n min.

3 "vaste" medewerkers

* Ongel'ooflijk maar waar, E:en jaar na de start van de kroonkurkenact.ie van de Vrienden van l!everleebos en Meerdaalwoud,

.J .N.M.

• • •

overschreden we de kaap va.n de 20 ton!

de Wielewaal en de

Na de eerste leveringen

verkochten we in september nog eens meer dan 10.000 kg oud ijzer onder

de vorm van "stopselkes"I De actie ga.at onverminderd door.

Q�gQ)E!:_�.==--!i!l�§!_Q�'Y�!!.Q!2_=:_Q!:gQ�!:-�==-�!:!.!§'.!;.:._!!!§§'.:L�!EY��!':�!2

* In augustus werd een fraai hooilandje in Winksele Gevlekte orchis,

( met

o.a. Herfsttijloos,

Breedbladige orchis, Gewone vogelmelk, Kraailook,

• • •

)

Ook dit jaar plannen we een hulstactie.

in beheer genomen, Bij het hooien hielpen leden van de J.N.M. en de Vlaam­

We zitten echter met een chroniscb gebrek aan hulstbomtin.

se gaai.

Indien er bij jou in de tuin toevallig een te flink uit de kluiten gewassen hulstboom

( of een kleintje waarvan je j&

* Ook in het B.N.V.R.-reservaat "Het Eikenhof" in Kortenberg staken de J.N.M.-ers een helpende hand toe.

huisr;enot;en kan overtuigim dat "hij daar toch niet goed groeit en dat ze hem beter uitdoen")

staat waaraan "wat"

gesnoeide takken kunnen gemist worden geef dan (afijn,

��!l!.!���.!:.!:.:!:i:i.�

(of niet opvallen)

een seintje aan onze unieke kerstman

hij heeft toch al een kostuum;

jullie zorgen voor

hulst).

Dirk Costrop

(pheun

Spaarzaamheidstraat 1�1

3010

2.?6039)

onze actie razendsnel

het loont zeker de moeite.

100

* Neg meer nieuws uit de reservaten: er bestaat goeie hoop dat "De Doode Bemde" in de nabije toekomst nog verder uitgebreid wordt. Fondswerving is

* Ook deze zomer weer ornitologisch spektakel in de Dijlevallei met o,a. Purperreiger en Zwarte Ooievaar;

verder ook nog een hele z.werm

Boomvalken en heel wat Bruine Kiekendieven.

9000

fr.

op,

dus

Denk as je b lieft niet dat die

100

takjes

En veeleisend zijn we ook al niet maar we hadden toch liefst "met bolletjes"

schuurbroek" te Bierbeek.

Visarend,

takjes van je hulstboom niets betekenen: 2 wordt al imel 1000 fr. of 50 m groen.

�S:

De harde werkers van "De Doode Bemde" waren ook present in het "Dlauw­

meer dan �oit nodig!

\'IU.SBLi�

Vorig jaur bracht

*

* In het Torfbroek te Berg werden Roerdomp, Velduil en Noordse Gele Kwik­ staart opgemerkt. beheerswerk verzet.

In de zomermaanden werd ook in dit reservaat heel wat In november organiseren we ook hier eens een werkdag.

* December wordt een drukke werkmaand in de Doode Bemdel te mo­ * In de loop van oktober proberen we op een ludieke manier de scouts tiveren voor het natuurbehoud. Voor meer inlichtingen1 contacteer Suzanne Nelissen, tel. 25.92,96 * Op zondag 07 oktober organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaal­ woud en Les Amis de la Fagne een werkdag op de Hoge Venen. Een onvergete­ lijke ervaring! Als je mee wil gaan, contacteer dan Karel Huybregs,

tel.

23.24.50 * We proberen de promotie voor onze J.N.H.-afdeling te verbeteren. Dirk zorgde voor aankondigingen en een interview op lokale radio's. We werken aan een nieuwe info-stand. MedP.werkers gevraag'd! Contacteer Marc, tel. f!B,85,50


,Ao

UIT DE KRANTO

j

DIJ LELA ND

l�F:N

• • •

NA'l'UURPARK \olAAnJ) ?

( Waversebaan

WB

,,Uitgestorven vogel'' botst tegen het hoofd van een natuurvorser

Op deze vraag wordt op vrijdag 19 en zaterdag 27 oktober een antwoord

)

gegeven. lee

•relkens om 20 h wordt dan in

de

zaal Heliand

220 te Hever­

een prachtige dia-montage in overvloeiprojectie voorgesteld. Stefan

Bande,

Bob Hermans,

Peter !3rosens en Nico Van Der llauwaert herw�rk­

ten hun dia-montage die in 1979 met veel succes vertoond werd.

In deze nieuwe

diareeks wordt een boeiend beeld gegeven van de verscheidenheid van het Dijle­ land.

Niet alleen komen de gevarieerde natuurhistorische elementen aan bod, maar

ock de cultuurhistorische rijkdom van de streek wordt uitgebreid belicht. Op deze dia-voorstellingen willen we alle leden van de Wielewaal en de J.N.M., vrienden,

ook

familieleden,

kennissen en sympathisanten uitnodigen. We verwachten dan

een talrijke opkomst. De toeiçrngsprijs bedraagt 60 fr.

Natunrfoncls

van de

en de opbrengst

gaat

i t

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

i

DIJLELAND

• • •

?.SN NATUURPARK WAA HD ?

!

integraal naar het

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoudl

BBC-4.

DOOR FRANÇOIS

MUS EN ZIJN ZUS �

�l'

IK BE:/J

-.,,.,__� ,._.. -

-

LUKS

-.,--

5E:ROEHD I 1 ---r-

,1

,,

De laatste keer dal Iemand

een

J\.facGilllvray's stormvogel

In levende lijve 7,ag, wa..� 129 fanr

geleden, toen natuurvorsers er

bandopnamen melde parlngs· groep van stormvogels.

In hel radio-Interview 1.el hli gisteren dal hl! In de fungle znt.

eentje vingen en doodden. De

samen met een Inwoner van ht..�l

vogel, zwart en bruin gekleurd,

eiland die hem als glds te,.-,Jjde

werd netjes geprepn.reerd en op­

stond,

1

1

1 1 ----�

11

...

''- ·

-

)\

-

,�--'4-j___ 11�'- -

....,.

\.____

�""

toen

de

MacGllllvray's

gezet. Dat eksemplaar staat nu

stomwogel dook In de richting

In het Brltfsh Museum In Lon­

van het bandopnernertje wnar­

den.

ult de parlngsroep

Nntuurvorser

Watllng

was

legen

k lon k . De Wntlings

vogel

botste

sinds meer dan een faar aan het

hoofd

en

werk op liet eiland Gau, in de

grond. 1-fil herstelde snel van de

Stille Zuidzee, waar hlJ het ge­

schok.

drag van andere stormvogels

viel

versuft

op

de

Watllng had tlld om het dier

bestudeerde. Om die vogels te

uitgebreid te bestuderen en om

lokken maakte hll gobrulk van

foto- en filmopnamen t.e maken,

HEVERLEE

19 EN 27 OKTOBER 1984 :t: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-

SUVA !FldjlJ - Een storm­ vogel, waarvan men rurn­ nam det hij meer dan een eeuw geleden was uitgestor­ ven, vloog op het eiland Gau, in de Fidji-archlpel, tegen het hoofd van een Britse na­ tuurvorser. Foto's en filmop­ namen bewijzen dat de vo· gel, de MacGllllvray's storm­ vogel, ondanks dat alles toch nog springlevend Is. Dat zeg­ de de Britse natuurvorser en her-ontdekker van de vogel Dick Watltng In een Inter­ view met het radiostation .

ZAAL !IELIAND WA VERSEBAAN 220

1!/o5!8Ii

'\ /

'�\· '/

� -


,Ao

UIT DE KRANTO

j

DIJ LELA ND

l�F:N

• • •

NA'l'UURPARK \olAAnJ) ?

( Waversebaan

WB

,,Uitgestorven vogel'' botst tegen het hoofd van een natuurvorser

Op deze vraag wordt op vrijdag 19 en zaterdag 27 oktober een antwoord

)

gegeven. lee

•relkens om 20 h wordt dan in

de

zaal Heliand

220 te Hever­

een prachtige dia-montage in overvloeiprojectie voorgesteld. Stefan

Bande,

Bob Hermans,

Peter !3rosens en Nico Van Der llauwaert herw�rk­

ten hun dia-montage die in 1979 met veel succes vertoond werd.

In deze nieuwe

diareeks wordt een boeiend beeld gegeven van de verscheidenheid van het Dijle­ land.

Niet alleen komen de gevarieerde natuurhistorische elementen aan bod, maar

ock de cultuurhistorische rijkdom van de streek wordt uitgebreid belicht. Op deze dia-voorstellingen willen we alle leden van de Wielewaal en de J.N.M., vrienden,

ook

familieleden,

kennissen en sympathisanten uitnodigen. We verwachten dan

een talrijke opkomst. De toeiçrngsprijs bedraagt 60 fr.

Natunrfoncls

van de

en de opbrengst

gaat

i t

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

i

DIJLELAND

• • •

?.SN NATUURPARK WAA HD ?

!

integraal naar het

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoudl

BBC-4.

DOOR FRANÇOIS

MUS EN ZIJN ZUS �

�l'

IK BE:/J

-.,,.,__� ,._.. -

-

LUKS

-.,--

5E:ROEHD I 1 ---r-

,1

,,

De laatste keer dal Iemand

een

J\.facGilllvray's stormvogel

In levende lijve 7,ag, wa..� 129 fanr

geleden, toen natuurvorsers er

bandopnamen melde parlngs· groep van stormvogels.

In hel radio-Interview 1.el hli gisteren dal hl! In de fungle znt.

eentje vingen en doodden. De

samen met een Inwoner van ht..�l

vogel, zwart en bruin gekleurd,

eiland die hem als glds te,.-,Jjde

werd netjes geprepn.reerd en op­

stond,

1

1

1 1 ----�

11

...

''- ·

-

)\

-

,�--'4-j___ 11�'- -

....,.

\.____

�""

toen

de

MacGllllvray's

gezet. Dat eksemplaar staat nu

stomwogel dook In de richting

In het Brltfsh Museum In Lon­

van het bandopnernertje wnar­

den.

ult de parlngsroep

Nntuurvorser

Watllng

was

legen

k lon k . De Wntlings

vogel

botste

sinds meer dan een faar aan het

hoofd

en

werk op liet eiland Gau, in de

grond. 1-fil herstelde snel van de

Stille Zuidzee, waar hlJ het ge­

schok.

drag van andere stormvogels

viel

versuft

op

de

Watllng had tlld om het dier

bestudeerde. Om die vogels te

uitgebreid te bestuderen en om

lokken maakte hll gobrulk van

foto- en filmopnamen t.e maken,

HEVERLEE

19 EN 27 OKTOBER 1984 :t: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-

SUVA !FldjlJ - Een storm­ vogel, waarvan men rurn­ nam det hij meer dan een eeuw geleden was uitgestor­ ven, vloog op het eiland Gau, in de Fidji-archlpel, tegen het hoofd van een Britse na­ tuurvorser. Foto's en filmop­ namen bewijzen dat de vo· gel, de MacGllllvray's storm­ vogel, ondanks dat alles toch nog springlevend Is. Dat zeg­ de de Britse natuurvorser en her-ontdekker van de vogel Dick Watltng In een Inter­ view met het radiostation .

ZAAL !IELIAND WA VERSEBAAN 220

1!/o5!8Ii

'\ /

'�\· '/

� -


-

Jk hoop dat u straks geen spijt

vooral het noordelijk gedeelte

lastlng stemmen. Hoofd7.&kelltk

o-1/afli/2't

hebben de landschappen gel<"

het OOIRn� van de lanrl�chap­ pen In het �ehpel van ons kultureel erfgoed Immers, mensen

In z!ln openingstoespraak be­ klemtoonde voorzitter De Smet

m het lustrum1aarboek

de

natuurvereniging.

vrn

vele

van

de

twee tot dr1e­

normal•- regenval

natuurvnenden

houden

Leefdaal 127-28 oktober!. december!

en

Bierbeek.

Wil be�ken dient om 14 u aan de kerk van Roosbeek !Boutersem! te zijn. Men wan­ delt ook doorheen de Demer· en Mottevallel te Rillaar In de

mllleuverenig1ngen. ljpkl

luik opgezet door de plaatselijke

kens worden aange\�ld met een

voorjaar van ·es. Op haar rond· reis zal de tentoonstelling tel·

Huldenberg en Ottenburg In het

91·2

burg l24·25 november); Vossem

Ovenjse uo-11 november!; Duts·

berl,

september); Bertem l20-21 okto­

ten aan; Oud-Heverlee l22 en 23

doet de expo volgende gemeen­

dukt!e van een oude l<aart tegen 2.50 fr. In de komende maanden

plijs van 400 fr en een repro­

strumtaarboek kopen legen de

toe11&nkellllL Je kan er het lu·

loopt tot 14 september en Is vlil

hoge vochtigheid wegvluchtten!

organl:z&toren omwtlle van de

ten niet de Kruidtuin waar de

De tentoonstelling In de foyer

de water om te zutveren_

gen die straks dan IOCh voldoen­

ties te financieren. Hopelijk krij­

om de waterzulvenngslnstalle·

plannen ging uit van de regtcr

voor de wonde; de provlncle :z&I belfln oktober een leefmllleube-

Er was ook een schllntje :z&lf

stelpt met tegenar(tllmenten.

werd gefnterpelleerd en over·

schillende

Vanslna die even later door ver·

milieu worden bedreigd", aldus

dergelijke manier In hun leef·

toe te zten als stadsbewoners op

niet verantwoorden afwachtend

gebied

volg dat nu Leuven bedreigd

len tegen getroffen met als ge­

Is_ Ik kan het In geweten

stad. Men heeft daar maatrege­

dat de plannenmakers hel�

dan

één overstroming per jaar bi!

waarbij

d!ge cljferp:egevens voorspellen

maal overschat hebben. De hul·

biet van de

ken dat vroegere studies het de­

Diiie

mers te kr1l!l""- Het Is nu geble­

hun kelders en hun woonka­

dund noolwater" uit de Dijle In

lopen bll overstromingen .ver·

100.000 Leuvenaars dl• gevaar

problemen

de bur!l"meester. denkt aan de

anders. Het stadsbestuur. aldus

Al liggen de aksenten soms wel

q • r�c h11lend e

\'OOr·

::::,:"<i·-'�ll \\'i"'lr(if''l f)Mrenhn-

hn\11,..- \·nn de lw-trokk'="n wA.· :�rj, •p"r1 01-1.I normA.h7PrP'1 �w•\(:: 1n dat de "''Hlrrl<1pen r·1" "-:• i.:1•1 :n� kf'n. ·;prbrPud r-:1

?Jf'n 1n f>P!l grondige _norma­

tPrdr"n."1 DP7.E"" plannt'n

�tll(i1eh11r<"A.t1 STABO m op­ lirn< hl \·an rlP l..ande-lijke Wn­

plannen nnC\.\·orpen door het

vpreni'!d 1n het Aktiekomitee \\'inge· \t1nne Dit aktiekom1· tf>E' �kampt de sanerir.gs­

.li?1ng-en uit het Hageland zich

m1lieuheschenn1ngsvereni­

natuur· en

Sinds enkele maanden heb­

e

Rij het Aktiekf!mitee Win· �e· \1ot1e i� men van onrd�I

te Rillaar en Áarschot.

Schoonhoven. de Demer.·alle1

.�rhter­

d n zoals: het WR.lenbo�. hPt

D u nb.o r1<br'1Pk.

DP f"'f'r�rP renknP

l(·�en de

Bundelen

ievoi­

Dat

leidt dan ..,,"ppr tot af-1.P.tting; \:an \'Oe<lselnik t>Ti mo'!"P.lqk ook g1f!ig slib mPt Alle g-en \0and 1en ,·oor df' pianren· groei en het dierli\k 11•\"f•n. len ovPrspoeld wc':"jen natuur· en

resentnAl..<;jZf"bie­

wordf'n nu 1uist gepland in de

voedselnjk ma.ar ook vervuild water zul­

mei

gebieden per1lakte

hèktaren. Deze wachtbekkens

!ionderden

unieke en kwetsbare rr:oeras· bouwd, dat met een totale Óp­ van

wachtbekkens de belrokk•n t rokken valleien worden 1nge-­

dat b1i het vo lstuwen van de

vendien zijn zij •:an oordeel plannen.

r-es.lizatie

tien wa.chtbekkens in de be­

de

tigd worden en blijven. Bo­ problemen te vermijden. bij van

waterleven drastisch vemie-­

natuurlijke beekloop en haar

bieden tn de vallei, ierwtjl de

verstoring van de natuurge­

uitdroging P-n onomkeerbare

dat rechttrekkingen leiden tol

den. De R.kt1evoerders menen

natuur�ebl�

klasser1n�sbeslui­ ten voor deze

bepaalde

gelen van het gewestplan en

met de be!itehenningsma.a.tre­

maal geen rekening

•1en zullen om wateroverlast­

BETEKOM - In het kader van de aktte rond de hePkproblematiek in het Demer· en Oijlebekken w<>rrlt op zondag 9 september een serie tematische ebkursies georgamzeerd. Deze ekskursies staan al­ lemaal onder begeleiding van ervaren natuurgidsen. HPI hoeft geen betoog dat men ti1dens de verschillen­ de 1ochtPn spcc1alP aandacht zal vragen voor de ge­ plande beeknormalizaties in het Hageland. aandacht voor de problematiek hierrond en voor de kwets­ baarhetd van waardevolle waterrijke natuurgebie­ den. ben

be­

kommerd is om het leefmilieu_

als

mel te zeggen dat de stad net

Burgemeester Vansina begon

Aksenten

komt die ten laste van bedlijven

elk gezm zal zitn 300 fr. moeten neen.ellen. vooral

maar ook

verenlg1ng

Natuur en

Hagelandse mi­

hE"t aktiekomttee Winge­

plaats

op ekskurs1�

l ·I tl op rlP ( .rote .\tfukt te 7n11tlPPl)W \Vu=• ctf' \'�lpP\'RllP!

Voor .aen tocht doorheen de CPtP,·nllf'1 VPrutmP!t men om

:,Ol:l Pn dP G.am;:> Laarzer. zijn WP! �pwpn�t

.\1pn hezo,,.kt om het Walen·

Tr00�rembf'r.� tt- Tielt-Win,li!"e

vef"·acht men om 1 O u. op de parking "an het wandelbos

L1P·1e rocht w11 len meemaken

Winge en Morte 1\>fensen die

tocht doorheen de vallei van

eerste

Die daot trekt men op de

september

kenexkurs1edag op zondag 9

o.m. vla een Ha�elandse be·

opzet Dat doet het komitee

van le'!r trP.kt te2en het hele

Motte. komttee da t nu steVlfit

in

lieu,·eremgingen te bundelen

•laa1<d alle

L.and•chap. Zli zi1n er In ge­

nA.le

dr>n

111t2"P\'OPrd

wor·

wA.nn�0r de n0nnn!t1a­

!ver!

t1ep!A.nnen

:HA.an

c:aJe aandacht vr�p:en vo0r het r11ke planten- en Clerenle· ven in de valleien en wijzeri np dfl' problP.men die er ont·

gratis AJle tochten staan on­ der leiding van ervaren na., tuu rg1d sen . Deze zullen tij­ den� de ekskursletochl .'tpe·

men aan de wandelingen kan

dan 1s de afspraak· 14 u. aan de kerk van Tremelo Deeln&

14 u. a.an de Ingang van de Zoete Waters te Oud-Hever­ lee. Wil je de vallei van de Grote Laakbeek bezoeken

men af om 14 u_ a.an de kerk van Riiiaar. Wie meer trek heeft In een bezoek aan de DllJevalle! verwacht men om

buurt van Achter·Schoonho-· ven. Voor deze tocht spreekt

Groenen op de bres voor heken in het Hageland

N5

de !!>Cl• YPnBRrdaF van de na-

kä.Rn�n Pn p.en G:1"."unLa�f". Het 1< d" �d!'JE'lm,c: !an� de?.e weg

oprOE"pl M.n ci,.. hand van prent-

hPt D1jleland in vroeger tijden

linJZ die de nostal!"leke sfeer van

tentoonstel-

14 !'eptPmber

tot

J..Ruven

te

een

nump-ebouw

ê'r1 Meerdaalwouà organlzeren m de f ciyer \"an het Conserve.�

tuurvereniging extra luister bij te zetten. De vrucht van het vele trou­ kree� opzoekingswerk wens een bilkomende neerslag

meer het Dijlewater

'.)e Vnenden van Heverleebos

onder

krijgt kend volgens hun behoeften. Een heroproepen van de sfeer van de stad getroffen wordl dat u miJ aan het woord lier. stelde burgemeester van vroeger tijden, roept niet Want de Dijle kan wateroverlast stentoon­ verjaardag Vansina bij de opening van de alleen on' heimwee op. zo zei hij, onmogelijk slikken In haar bed­ s1e1ling .Natuurpark Diileland in oude d orpsgezich ­ maar het Is ook een waarborg ding binnen de stadsgrenzen. aan­ e d voor pleidooi vurig Daarom. aldus Vanstna. moet voor een gezonde toekomst Wij ten· M et een hield hij een leg van een spaa. rbekken dat het overtollige Dijlewa ­ moeten het mooie in de land­ er dlingend werk worden ge­ maakt van een spaarbekken zo om schappen leren apprectèren en opvangen kunnen moet t ter bii wateroverlas stroomopwaarts. Daarbij wordt over.;trommgen in de stad onmogelijk te maken. Een voor het nageslacht in Zijn gaaf­ veelal verwezen naar Neentse. idee die bij de natuurvlienden nooit in goede aarde heid bewaren. Daarmee wees hll En dat Willen de Vnenden nu met een Vinger naar de erken­ is gevallen Maar Vansina slaat niet of hij zalft: hij ning van het Dltlelaml als na­ net ntet omdat volgens hen dan 1.e€!de tegehjk zi1n steun toe aan de werking van de tuui-park. een procedure die een deel van het Dijleland wordt \'ereniging en beloofde meteen dat de provincieraad straks 1o }aar aansleept en nog geschonden. •Vroeger waren er '" oktober een leefmilieubelasting van 300 fr . zou geen tastbaar resultaat oplever­ regelmatig overstromingen van de Dijle. um noorden van onze �lërnmen. vooral bedoeld voor de zuivering van de

LEUVEN

Verjaardagsexpositie reist Dijleland af

Vansina beklemtoont belang wachtbekken


-

Jk hoop dat u straks geen spijt

vooral het noordelijk gedeelte

lastlng stemmen. Hoofd7.&kelltk

o-1/afli/2't

hebben de landschappen gel<"

het OOIRn� van de lanrl�chap­ pen In het �ehpel van ons kultureel erfgoed Immers, mensen

In z!ln openingstoespraak be­ klemtoonde voorzitter De Smet

m het lustrum1aarboek

de

natuurvereniging.

vrn

vele

van

de

twee tot dr1e­

normal•- regenval

natuurvnenden

houden

Leefdaal 127-28 oktober!. december!

en

Bierbeek.

Wil be�ken dient om 14 u aan de kerk van Roosbeek !Boutersem! te zijn. Men wan­ delt ook doorheen de Demer· en Mottevallel te Rillaar In de

mllleuverenig1ngen. ljpkl

luik opgezet door de plaatselijke

kens worden aange\�ld met een

voorjaar van ·es. Op haar rond· reis zal de tentoonstelling tel·

Huldenberg en Ottenburg In het

91·2

burg l24·25 november); Vossem

Ovenjse uo-11 november!; Duts·

berl,

september); Bertem l20-21 okto­

ten aan; Oud-Heverlee l22 en 23

doet de expo volgende gemeen­

dukt!e van een oude l<aart tegen 2.50 fr. In de komende maanden

plijs van 400 fr en een repro­

strumtaarboek kopen legen de

toe11&nkellllL Je kan er het lu·

loopt tot 14 september en Is vlil

hoge vochtigheid wegvluchtten!

organl:z&toren omwtlle van de

ten niet de Kruidtuin waar de

De tentoonstelling In de foyer

de water om te zutveren_

gen die straks dan IOCh voldoen­

ties te financieren. Hopelijk krij­

om de waterzulvenngslnstalle·

plannen ging uit van de regtcr

voor de wonde; de provlncle :z&I belfln oktober een leefmllleube-

Er was ook een schllntje :z&lf

stelpt met tegenar(tllmenten.

werd gefnterpelleerd en over·

schillende

Vanslna die even later door ver·

milieu worden bedreigd", aldus

dergelijke manier In hun leef·

toe te zten als stadsbewoners op

niet verantwoorden afwachtend

gebied

volg dat nu Leuven bedreigd

len tegen getroffen met als ge­

Is_ Ik kan het In geweten

stad. Men heeft daar maatrege­

dat de plannenmakers hel�

dan

één overstroming per jaar bi!

waarbij

d!ge cljferp:egevens voorspellen

maal overschat hebben. De hul·

biet van de

ken dat vroegere studies het de­

Diiie

mers te kr1l!l""- Het Is nu geble­

hun kelders en hun woonka­

dund noolwater" uit de Dijle In

lopen bll overstromingen .ver·

100.000 Leuvenaars dl• gevaar

problemen

de bur!l"meester. denkt aan de

anders. Het stadsbestuur. aldus

Al liggen de aksenten soms wel

q • r�c h11lend e

\'OOr·

::::,:"<i·-'�ll \\'i"'lr(if''l f)Mrenhn-

hn\11,..- \·nn de lw-trokk'="n wA.· :�rj, •p"r1 01-1.I normA.h7PrP'1 �w•\(:: 1n dat de "''Hlrrl<1pen r·1" "-:• i.:1•1 :n� kf'n. ·;prbrPud r-:1

?Jf'n 1n f>P!l grondige _norma­

tPrdr"n."1 DP7.E"" plannt'n

�tll(i1eh11r<"A.t1 STABO m op­ lirn< hl \·an rlP l..ande-lijke Wn­

plannen nnC\.\·orpen door het

vpreni'!d 1n het Aktiekomitee \\'inge· \t1nne Dit aktiekom1· tf>E' �kampt de sanerir.gs­

.li?1ng-en uit het Hageland zich

m1lieuheschenn1ngsvereni­

natuur· en

Sinds enkele maanden heb­

e

Rij het Aktiekf!mitee Win· �e· \1ot1e i� men van onrd�I

te Rillaar en Áarschot.

Schoonhoven. de Demer.·alle1

.�rhter­

d n zoals: het WR.lenbo�. hPt

D u nb.o r1<br'1Pk.

DP f"'f'r�rP renknP

l(·�en de

Bundelen

ievoi­

Dat

leidt dan ..,,"ppr tot af-1.P.tting; \:an \'Oe<lselnik t>Ti mo'!"P.lqk ook g1f!ig slib mPt Alle g-en \0and 1en ,·oor df' pianren· groei en het dierli\k 11•\"f•n. len ovPrspoeld wc':"jen natuur· en

resentnAl..<;jZf"bie­

wordf'n nu 1uist gepland in de

voedselnjk ma.ar ook vervuild water zul­

mei

gebieden per1lakte

hèktaren. Deze wachtbekkens

!ionderden

unieke en kwetsbare rr:oeras· bouwd, dat met een totale Óp­ van

wachtbekkens de belrokk•n t rokken valleien worden 1nge-­

dat b1i het vo lstuwen van de

vendien zijn zij •:an oordeel plannen.

r-es.lizatie

tien wa.chtbekkens in de be­

de

tigd worden en blijven. Bo­ problemen te vermijden. bij van

waterleven drastisch vemie-­

natuurlijke beekloop en haar

bieden tn de vallei, ierwtjl de

verstoring van de natuurge­

uitdroging P-n onomkeerbare

dat rechttrekkingen leiden tol

den. De R.kt1evoerders menen

natuur�ebl�

klasser1n�sbeslui­ ten voor deze

bepaalde

gelen van het gewestplan en

met de be!itehenningsma.a.tre­

maal geen rekening

•1en zullen om wateroverlast­

BETEKOM - In het kader van de aktte rond de hePkproblematiek in het Demer· en Oijlebekken w<>rrlt op zondag 9 september een serie tematische ebkursies georgamzeerd. Deze ekskursies staan al­ lemaal onder begeleiding van ervaren natuurgidsen. HPI hoeft geen betoog dat men ti1dens de verschillen­ de 1ochtPn spcc1alP aandacht zal vragen voor de ge­ plande beeknormalizaties in het Hageland. aandacht voor de problematiek hierrond en voor de kwets­ baarhetd van waardevolle waterrijke natuurgebie­ den. ben

be­

kommerd is om het leefmilieu_

als

mel te zeggen dat de stad net

Burgemeester Vansina begon

Aksenten

komt die ten laste van bedlijven

elk gezm zal zitn 300 fr. moeten neen.ellen. vooral

maar ook

verenlg1ng

Natuur en

Hagelandse mi­

hE"t aktiekomttee Winge­

plaats

op ekskurs1�

l ·I tl op rlP ( .rote .\tfukt te 7n11tlPPl)W \Vu=• ctf' \'�lpP\'RllP!

Voor .aen tocht doorheen de CPtP,·nllf'1 VPrutmP!t men om

:,Ol:l Pn dP G.am;:> Laarzer. zijn WP! �pwpn�t

.\1pn hezo,,.kt om het Walen·

Tr00�rembf'r.� tt- Tielt-Win,li!"e

vef"·acht men om 1 O u. op de parking "an het wandelbos

L1P·1e rocht w11 len meemaken

Winge en Morte 1\>fensen die

tocht doorheen de vallei van

eerste

Die daot trekt men op de

september

kenexkurs1edag op zondag 9

o.m. vla een Ha�elandse be·

opzet Dat doet het komitee

van le'!r trP.kt te2en het hele

Motte. komttee da t nu steVlfit

in

lieu,·eremgingen te bundelen

•laa1<d alle

L.and•chap. Zli zi1n er In ge­

nA.le

dr>n

111t2"P\'OPrd

wor·

wA.nn�0r de n0nnn!t1a­

!ver!

t1ep!A.nnen

:HA.an

c:aJe aandacht vr�p:en vo0r het r11ke planten- en Clerenle· ven in de valleien en wijzeri np dfl' problP.men die er ont·

gratis AJle tochten staan on­ der leiding van ervaren na., tuu rg1d sen . Deze zullen tij­ den� de ekskursletochl .'tpe·

men aan de wandelingen kan

dan 1s de afspraak· 14 u. aan de kerk van Tremelo Deeln&

14 u. a.an de Ingang van de Zoete Waters te Oud-Hever­ lee. Wil je de vallei van de Grote Laakbeek bezoeken

men af om 14 u_ a.an de kerk van Riiiaar. Wie meer trek heeft In een bezoek aan de DllJevalle! verwacht men om

buurt van Achter·Schoonho-· ven. Voor deze tocht spreekt

Groenen op de bres voor heken in het Hageland

N5

de !!>Cl• YPnBRrdaF van de na-

kä.Rn�n Pn p.en G:1"."unLa�f". Het 1< d" �d!'JE'lm,c: !an� de?.e weg

oprOE"pl M.n ci,.. hand van prent-

hPt D1jleland in vroeger tijden

linJZ die de nostal!"leke sfeer van

tentoonstel-

14 !'eptPmber

tot

J..Ruven

te

een

nump-ebouw

ê'r1 Meerdaalwouà organlzeren m de f ciyer \"an het Conserve.�

tuurvereniging extra luister bij te zetten. De vrucht van het vele trou­ kree� opzoekingswerk wens een bilkomende neerslag

meer het Dijlewater

'.)e Vnenden van Heverleebos

onder

krijgt kend volgens hun behoeften. Een heroproepen van de sfeer van de stad getroffen wordl dat u miJ aan het woord lier. stelde burgemeester van vroeger tijden, roept niet Want de Dijle kan wateroverlast stentoon­ verjaardag Vansina bij de opening van de alleen on' heimwee op. zo zei hij, onmogelijk slikken In haar bed­ s1e1ling .Natuurpark Diileland in oude d orpsgezich ­ maar het Is ook een waarborg ding binnen de stadsgrenzen. aan­ e d voor pleidooi vurig Daarom. aldus Vanstna. moet voor een gezonde toekomst Wij ten· M et een hield hij een leg van een spaa. rbekken dat het overtollige Dijlewa ­ moeten het mooie in de land­ er dlingend werk worden ge­ maakt van een spaarbekken zo om schappen leren apprectèren en opvangen kunnen moet t ter bii wateroverlas stroomopwaarts. Daarbij wordt over.;trommgen in de stad onmogelijk te maken. Een voor het nageslacht in Zijn gaaf­ veelal verwezen naar Neentse. idee die bij de natuurvlienden nooit in goede aarde heid bewaren. Daarmee wees hll En dat Willen de Vnenden nu met een Vinger naar de erken­ is gevallen Maar Vansina slaat niet of hij zalft: hij ning van het Dltlelaml als na­ net ntet omdat volgens hen dan 1.e€!de tegehjk zi1n steun toe aan de werking van de tuui-park. een procedure die een deel van het Dijleland wordt \'ereniging en beloofde meteen dat de provincieraad straks 1o }aar aansleept en nog geschonden. •Vroeger waren er '" oktober een leefmilieubelasting van 300 fr . zou geen tastbaar resultaat oplever­ regelmatig overstromingen van de Dijle. um noorden van onze �lërnmen. vooral bedoeld voor de zuivering van de

LEUVEN

Verjaardagsexpositie reist Dijleland af

Vansina beklemtoont belang wachtbekken


/IJ

'i Y

...

� �

� Q �I

en

Le11 vens e jeugdho nd spaart 2 1 .000 fr. met kroo nl'-url'-en

LF.UV I:: ['; - J N :\1 staal voor J�ugdbon d voor Na1uurs1u­ d 1 � en M i l i e u bescherm ing. de n a ol g e rs van de Wie!ewaa l­ Jon;:cre n e n de B c i g 1 s c h e Jeugdbo nd voor Natuurs tudie D" l•!uvens e afd e l i n g nodigt lijdens de komend e weken uil op o ". een ui lemochl ie Linden. een daguilsla p naar de Z\q1r1e beek i n L i mburg eemje lan g sheen de Waals­ . llrn barn se Dijle J N � 1 bli 1 fl v e rder a k lief ten gunste van hel iunds ,·oor de aa nkoop van natuurg ebieden. De inzame­ l i n g vun k ro o n k u r k e n voor dal doel le verd e al 2 1 .000 fr. op. . I N M �laul open voor tille 100· 21 000 fr. Dat bedrag werd afge· �eren van 12 tol 25. I n Vlaande· staan voor het Natuurfonds van ren 1 1 1 n ten ''ecn1 K afdel i n gen de Vnenden van Hever leebos akt1ef mel 2 000 lcden Excur sies.. en Meerdaa lwoud. Da& maa.k t kampe n voor natuu rbelev ing, aanko pen mogelijk van natuur· :>tur11e en ook natuu rbehe ers· reservaten zoals de Doode Bern· ._"erke n 111 r�ser vaten vullen hel d e te Oud- t-f everlee. De kroon · prnµn unmu 1 11 e rkg roe pe n • ucs word en verzam eld b il de word...: n an hCl b1ezon der zoog· Salvd. tonanen. Naam sesrne 1.· J1cren . \·o�els. de m1l11.:u tlklua li· ""'·c g '492 te Hever lee. lt:ll. e J gc\'Olgd Leden lc én ht:l 7:_ Op w o e . n da g 25 jull nodig-t ni1.tt1o nule bltld �Eug n le a LèuJ N M u u voor een uiJen tocht of ve !-e leden nem e11 er De � � Vu.1 - b 1 gebr ek er&...ln gewoon ee n 1 lc1 bi 1.

v

w

s

Sµcc1fi..?k le Leuven loopt sedert enige liJd een kroonku rkenakl; e Per vijf mu.ande n l�gt mcr. 1o·n 5 000 kilu op een h oop.

nachtelt1 ke wand6lln g in Ti!donk. Om 20 u. 30 venrek& d� groep per fiets aan het station te

Leuven om e r terug te ke r'"!n legen 1 uur. Op zondag 12 au­ gustus trekken Wieh:waal lou­

derenl en J N M voor een dag na.ar de natuurgeble öttn van de

Zwart• Beek. Op vrijdag 2i au­ gustus (9 u. 30 swuon Leuvenl gaat het naar het \-Vü.alse deel van de Dljlevalle i. Op uuerdu.g

1 september worden de roo fvo­ gels in de D1 l levalle1 bestudeerd

en

op zaterdag 9 september \\·ordt hetzelfde gebied onder·

zocht in verband met de nad�· len van een eventuele bouw van

een wachtbekk en. Voor hel nu1aar wordt!n nog feesten te Aar·

schot en et!n dia-avond m He· \"(" rlee gepl�nd .

li f

Natuurvrienden nemen "Doode Bemde " onder handen

Een OL'D- 1/E VF.RLEEISINT-JORIS- WE ERTINEER/JSE . lu:i11ti9tal jongeren, alle tusse11 16 en 2 5 jaar, ztjn gedurende a cltr dagen bijzonder actief geweest in en rond een vochtig Dijlegebied, .. De Doode Bernde", zich uitstrekkend op het . grondgebied van Oud- Heverlee, Si'1t-Joris - \Veert en Neerijse. Immers, dank zij een leden bestand van ovl!r de 1 5 . 000 en via giften zijn de Belgische Vere11îgi1ig uoor Na tuur- en Vogelreservaten en de Jeugdbond voor /\"atuuntudit en Milic•bcscherming erin geslaagd om over een gebied t'"" 1 3 hectaren tt beschikken. Tien ltectaren heeft

�t'.

men in beheer en drie hectaren huurt men. Vi a tijdschriften van deze ge ren zeH voor 100 (r. �r dag ord en er rege.1 - he t geheel kunnen meemaken. verrmcingen . .. rnat1g oproepen gedaan om ' via De algemene verantwoordeh1 k · " atuu rbe kk m heid va n zo' n werkk �� P ligt b j v a het na ng e e , tern·11I Jan Pn­ tuur- en reservaats(onds kon Marc Decoster Debecker a1s conse r­ men O\'er een subsidie beschik- mo en Piet vator rungeren. ken . zod at d� deelnemende jon-

w

��h �r � ���� �

v

De

Coster

V o L I<

Donderdag i 9 1 u t 1 1 984

36 8 32 1 •

HANDEN UIT DE MOUWEN

V..' ir �chler denkt een onbezorg­ de vakantie mee te maken met leeflijdsgenoton. kornt bedro­ gen uit. z�· n · werkkamp wil nl.

op een natuurlijke wijze de na­ tuur in zijn oorspron kelijke staat herstellen door d iverse verspreide percelcii te maaien. Wanneer dil niet gebeurt, ont­ staat er hetgeen men noemt een "ruige vegetatie" door het !eit dal de gewassen door het reeds vochtig-zijn van d e Oijlevallei caan ot ten en aldus a fsterven. Uitsluitend hetgeen men noemt de "forse planten" zouden al-

r

d u s een' O\'er1evingsk;rn s hl'h ben, .doch deze zijn d � n v d n u 1 h u n aa rd (distels, e.d.) d a n wei• niet natuurvriendel i j k en even min een streling voor het oo�. Dit maaien moet geschieden o manu�le wijze; met la ndbou\11. alaam zou men immers té rel d bodern bO'chadigen. Na ht m<la il'n wordt alzo de natuti bij wijze van spreke11 wedergt boren, zodat na verloop \•a jaren de natuurlij1(e rauml e word teruggevonden flora Drocdvogels vinden e r hu pl� at�je en men kan sprei<!:' \'<.ln oogst ende gewasssen die t tot strmd komen, zonder ciat ei mens er rech tstreeks zijn i r v l oe<I o p gehad heelt.

De lj\'erige deelnemers a;m rl werkkamp waren a [kornsti van: Veltem, Leuven. Wilse 1 • Kessel - Lo·, Lovenjoel, Korter berg. G l abbeek. Z.uurbemd• Lec!daal. Haasrode. Sint-Ar dries-Brugge. Gent. Berten Turnhout, Roeselare, Bn1ssel e ) B. . H ( Holsbeek.

Lid worden u. n J N M kan te6•n 300 fr. (75 fr. per Inwonend lidJ Voor de afdelin g Leuven is

Marc

1

kontakl per·

soon. Mastelle.strtu1.t Si. 3008 Vel· 1em-Beis em (016-<8.65.501 (rbl

J N \ I vcrkod u reeds twee con-

larn�r� vol Samen ma.11.kt dal 1 0 5t10 k g e n dat is goed voor

De :fe('lnemtr� '"u1 hP.t UJ(!rkkamp "Dt Doode Bemde ". - tH.B.J


/IJ

'i Y

...

� �

� Q �I

en

Le11 vens e jeugdho nd spaart 2 1 .000 fr. met kroo nl'-url'-en

LF.UV I:: ['; - J N :\1 staal voor J�ugdbon d voor Na1uurs1u­ d 1 � en M i l i e u bescherm ing. de n a ol g e rs van de Wie!ewaa l­ Jon;:cre n e n de B c i g 1 s c h e Jeugdbo nd voor Natuurs tudie D" l•!uvens e afd e l i n g nodigt lijdens de komend e weken uil op o ". een ui lemochl ie Linden. een daguilsla p naar de Z\q1r1e beek i n L i mburg eemje lan g sheen de Waals­ . llrn barn se Dijle J N � 1 bli 1 fl v e rder a k lief ten gunste van hel iunds ,·oor de aa nkoop van natuurg ebieden. De inzame­ l i n g vun k ro o n k u r k e n voor dal doel le verd e al 2 1 .000 fr. op. . I N M �laul open voor tille 100· 21 000 fr. Dat bedrag werd afge· �eren van 12 tol 25. I n Vlaande· staan voor het Natuurfonds van ren 1 1 1 n ten ''ecn1 K afdel i n gen de Vnenden van Hever leebos akt1ef mel 2 000 lcden Excur sies.. en Meerdaa lwoud. Da& maa.k t kampe n voor natuu rbelev ing, aanko pen mogelijk van natuur· :>tur11e en ook natuu rbehe ers· reservaten zoals de Doode Bern· ._"erke n 111 r�ser vaten vullen hel d e te Oud- t-f everlee. De kroon · prnµn unmu 1 11 e rkg roe pe n • ucs word en verzam eld b il de word...: n an hCl b1ezon der zoog· Salvd. tonanen. Naam sesrne 1.· J1cren . \·o�els. de m1l11.:u tlklua li· ""'·c g '492 te Hever lee. lt:ll. e J gc\'Olgd Leden lc én ht:l 7:_ Op w o e . n da g 25 jull nodig-t ni1.tt1o nule bltld �Eug n le a LèuJ N M u u voor een uiJen tocht of ve !-e leden nem e11 er De � � Vu.1 - b 1 gebr ek er&...ln gewoon ee n 1 lc1 bi 1.

v

w

s

Sµcc1fi..?k le Leuven loopt sedert enige liJd een kroonku rkenakl; e Per vijf mu.ande n l�gt mcr. 1o·n 5 000 kilu op een h oop.

nachtelt1 ke wand6lln g in Ti!donk. Om 20 u. 30 venrek& d� groep per fiets aan het station te

Leuven om e r terug te ke r'"!n legen 1 uur. Op zondag 12 au­ gustus trekken Wieh:waal lou­

derenl en J N M voor een dag na.ar de natuurgeble öttn van de

Zwart• Beek. Op vrijdag 2i au­ gustus (9 u. 30 swuon Leuvenl gaat het naar het \-Vü.alse deel van de Dljlevalle i. Op uuerdu.g

1 september worden de roo fvo­ gels in de D1 l levalle1 bestudeerd

en

op zaterdag 9 september \\·ordt hetzelfde gebied onder·

zocht in verband met de nad�· len van een eventuele bouw van

een wachtbekk en. Voor hel nu1aar wordt!n nog feesten te Aar·

schot en et!n dia-avond m He· \"(" rlee gepl�nd .

li f

Natuurvrienden nemen "Doode Bemde " onder handen

Een OL'D- 1/E VF.RLEEISINT-JORIS- WE ERTINEER/JSE . lu:i11ti9tal jongeren, alle tusse11 16 en 2 5 jaar, ztjn gedurende a cltr dagen bijzonder actief geweest in en rond een vochtig Dijlegebied, .. De Doode Bernde", zich uitstrekkend op het . grondgebied van Oud- Heverlee, Si'1t-Joris - \Veert en Neerijse. Immers, dank zij een leden bestand van ovl!r de 1 5 . 000 en via giften zijn de Belgische Vere11îgi1ig uoor Na tuur- en Vogelreservaten en de Jeugdbond voor /\"atuuntudit en Milic•bcscherming erin geslaagd om over een gebied t'"" 1 3 hectaren tt beschikken. Tien ltectaren heeft

�t'.

men in beheer en drie hectaren huurt men. Vi a tijdschriften van deze ge ren zeH voor 100 (r. �r dag ord en er rege.1 - he t geheel kunnen meemaken. verrmcingen . .. rnat1g oproepen gedaan om ' via De algemene verantwoordeh1 k · " atuu rbe kk m heid va n zo' n werkk �� P ligt b j v a het na ng e e , tern·11I Jan Pn­ tuur- en reservaats(onds kon Marc Decoster Debecker a1s conse r­ men O\'er een subsidie beschik- mo en Piet vator rungeren. ken . zod at d� deelnemende jon-

w

��h �r � ���� �

v

De

Coster

V o L I<

Donderdag i 9 1 u t 1 1 984

36 8 32 1 •

HANDEN UIT DE MOUWEN

V..' ir �chler denkt een onbezorg­ de vakantie mee te maken met leeflijdsgenoton. kornt bedro­ gen uit. z�· n · werkkamp wil nl.

op een natuurlijke wijze de na­ tuur in zijn oorspron kelijke staat herstellen door d iverse verspreide percelcii te maaien. Wanneer dil niet gebeurt, ont­ staat er hetgeen men noemt een "ruige vegetatie" door het !eit dal de gewassen door het reeds vochtig-zijn van d e Oijlevallei caan ot ten en aldus a fsterven. Uitsluitend hetgeen men noemt de "forse planten" zouden al-

r

d u s een' O\'er1evingsk;rn s hl'h ben, .doch deze zijn d � n v d n u 1 h u n aa rd (distels, e.d.) d a n wei• niet natuurvriendel i j k en even min een streling voor het oo�. Dit maaien moet geschieden o manu�le wijze; met la ndbou\11. alaam zou men immers té rel d bodern bO'chadigen. Na ht m<la il'n wordt alzo de natuti bij wijze van spreke11 wedergt boren, zodat na verloop \•a jaren de natuurlij1(e rauml e word teruggevonden flora Drocdvogels vinden e r hu pl� at�je en men kan sprei<!:' \'<.ln oogst ende gewasssen die t tot strmd komen, zonder ciat ei mens er rech tstreeks zijn i r v l oe<I o p gehad heelt.

De lj\'erige deelnemers a;m rl werkkamp waren a [kornsti van: Veltem, Leuven. Wilse 1 • Kessel - Lo·, Lovenjoel, Korter berg. G l abbeek. Z.uurbemd• Lec!daal. Haasrode. Sint-Ar dries-Brugge. Gent. Berten Turnhout, Roeselare, Bn1ssel e ) B. . H ( Holsbeek.

Lid worden u. n J N M kan te6•n 300 fr. (75 fr. per Inwonend lidJ Voor de afdelin g Leuven is

Marc

1

kontakl per·

soon. Mastelle.strtu1.t Si. 3008 Vel· 1em-Beis em (016-<8.65.501 (rbl

J N \ I vcrkod u reeds twee con-

larn�r� vol Samen ma.11.kt dal 1 0 5t10 k g e n dat is goed voor

De :fe('lnemtr� '"u1 hP.t UJ(!rkkamp "Dt Doode Bemde ". - tH.B.J


/; i

;1.IWHTE

HEAC'l'IE OP HET AH'L'IKELTJE

VAN DIE ?.OGEZEGDE S'rEEN AREND

volle gl o r i e b oven wij

o n z e h o o fden

h e bb e n hem e; e z i e n ;

o ok

gro e p

uit Antwerpen.

in h e t v o ri 3 nu mm er : a ) Marc He rreman s , d i e de are n d n i e t z e lf z ag haalde e e n a a nt a l arc;ume n t e n a a n i n " D e Boomklever" 11 2 ° j g . rlr. 3 w ao.r i n de s t e enarendpunten w e e r l e ::>;d worden .

En

last but not leas t ,

b)

van he t BAHC

Z o a l s wel t e verwac h t e n

w as

A l e x Le fevre s c h r e e f ons ( l e t t erl i j k o v e r � e n o m e n )

J ohan en

Bart ,

s p i j t i�

t

kw a m er reac t i e o p het art i k e l

ma l e w e rd h i j

ma�r de

...

k o lo s was toch

een z e e arend . Jul l ie hadden beter z o i n goede ogen gehad als H .

'.� alravens

me e t l a t j e

?

n u m me r s

Dus

b e lo ofd

met roofvo ,jeldeter1nina t ie , maar men s e n uit AVES ( ilc c iteer :

z i j n ervaren

ornitho l o r;en en

h o ude n w e l d e ;:;e l i j k

rekeninr;

met alle mo g e l i j kheden en waarne rnincen. F e i t is dat j u l l i e

mij z e lf v e r t e l d hebben d a t j ul l i e n o :; n o o i t e e n s t e enarend hadden ge z i e n , terw i j l Hare

hem reeds versche idene

� a lravens

)

malen h e e f t waar,�eno111en ( z owe l j uven i e l e n als adul ten i n S p a nj e

(0 ) .

Bi ;;enli j k ;':even j u l l i e z e lf

de vo:;e l hij

��n vis vi n � ,

ó :O n v i s

niet

s l o e(j

k ap i t a l e fout t o e , n l .

é .) n

Z ui d

nl.

dat

Het

i s we l

maar w e l vers c he idene .

Dit

werd

te Oud-Heverlee

zo

tevens b e v e s t igd door e e n t iental w aarnemers . En hier waren het t ..;

w e l kenners ( maar dan w e l z onder

dan

aanh a fu i n � s teken s ) .

Dat h i j

o ok voge l s s loe�

is

gemakk e l i j k

v e rk l a r e n : de vi jvers t e Oud-Heverlee waren grotendee ls

dichtc_;evró re n .

Verder vind i k het mak e n b v .

s p i j t ig dat

jullie

i e m a nd b e l ach e l i j k

" behalve misschien i n goedk ope voge lgidse n" .

V o l r1;ens mij hebben j u l l i e r;ewoon a l d i é moo i opges omde kernne rk e n u i t de goedkope voge lgidsen overgeschreven . 0 ja,

dat

op 1 8-1 2

hij

h eb b e n

w i j h e t raodel o ok n o g g e z i e n , voor­

over jullie hoofden kwam c irke l e n , z at hi j e er s t

o p e e n stuk

a f s e b roken po pul i e r .

b oven jullie hoofden ge vl o g e n ' '. /•)

.ef<.

---- Ar --q � ''""°"' · ·

-•

Q

·

Hij

doch

a _.ut, · - c. . /J /) ,U·:�

l);H!;

is

i nd e rd aad e e rst

ook w i j hebben hem i n

als

h o pe l i jk

was .

Ik w i l nu n i e t �';aan beweren dat ik h e e l wat e rvaring heb

J . V an Esbro e c k , i 1 . en E. \J alruvens , H . ; fl. . Lafontaine )

v e r sc h e i d e ne

op

k ome n k i j k e n e n

s l e c h t g e r; ok t .

z e e arend ,

of l ari; de f ou t mi s s c h i e n aan j u l l i e

c i rk e l en .

Lr1 n i e t " i_1 . ,

me n s e n vn 1 1 r l "

vn

,,

, c l 1.-1 , , r 1 :

W<mrn e :;1errj heb \ , c n

i n é0n

vun cle

e crstvol

z al d e waarnem irw; u i tr;obre i<l bes prnken

g e h o m o l o g e e rd "

zien e nk e l e

'J''"

1 ü-1 ;"' ) f o t o ' s r•; e n n : , 1 c n e n t • : i . : ; 1 1 : 1 · · 1 · g e d e t e r m i n e e rd a l s zeearend . l�r z :i , i n :o e l f r: : · 1 ;; 1 1 : " 1 1

v er s c h i l l e nd e dag e n ( o ok

( = de retc t i e ) he t volge nde :

voor j ul l i e

at

n o r;

z e e ar e nd . Nu

ja,

j a mrn e 1 ·

kri j � ik nu

voor ;j u l l i e

mijn

·: rm cl e

1·, or · l . :_ 11

ma: . r

r1 1 1

•.

L •. · v •_mr;

en

i k · : ol;.

v n ;­

op

m o n � v e rr n s s i n � � j e

� - L e f c vre f î e i l u an ,:'00 1 .!CO BJ(U[_;• ; 1�:L

NVDR : J ohan e n Bar t gaven mij hun o o rs pr o nk e l i ;j k e 1 door a l s ' s te e nar e nd '

W ;J : r n e 1

ik ( = H e rw i : :-; ) e e n h e l e b o e l l";e : ·; e v c n s u i t de SARKAST had , w a s ik e c h t e r d e menin1� - t o e r�eüuc• n clftt het t o c h een z e e · 1 r e n ll. w a s ; ik heb d a a r o m op e i ; •; e n

: inr ;en

V e rmi t s

init i a t i e f d e ' arend ' trnarn e rn i n : ;e n v a n B a r t e n ;r ohan bij d e z e v an d e � a l e n �e z e t . D i t scheen l o g i sc h v e rm i t s �e t d e z e l f d e vo � e l w a s . H i e r op r e a g e e r d e n e c h t e r J . enB. d o o r h e t s tukj e i n h e t v orig numme r . Vermits ik z e l f hun w af.lrne 1'l:i. n�-.;en ond e r e n b i j " Z e e arend" had 1_w p l a a t s t , m oe s t i k w e l h u n r: e u c t i e e n d i t wederw o ord van A l e x L e f evre ( a lhoe w e l te:çen rq j_ �j n � o e s t i n g ) p ub l i c e r en .

Ook i n de to e k o ms t z a l ik a l s s a m e ns t e l l e r van de rubriek WA/\RNEIUNGE.111 a f en t o e verpl i c h t z i ,j n S O ! : . i ü r>;e waarnemingen te nuance ren of e e nvoud i '.'; te v e rw e rpen . D i t z e l f s t and i g h orn o l o � a t i e k o ,n i t e e t j e s p e l e n h w ; t il: e c h t e r als de p est e n o m bo ve ns t a a n d �ekrak e e l te v e r mi j d e n in de t oe k o m s t :

WEES ICHI'l'I SCH , DE EIIE An�mD IS DE AHDûlE nor, ln 1 :;7_•

NVDR : Indien men ( mede ) waarnemers w i l w i j z e n op h un al of 2

niet e rvaring hebben o f c ompetentie o p d i t of gebied : per pers oonlijke c o rre s p ond e nt i e want a l s d a t van Bart en J ohan e n he t h ov e n s t aande i n he t ve rv ol g door de mand.

dat artik e l s v a ll en


/; i

;1.IWHTE

HEAC'l'IE OP HET AH'L'IKELTJE

VAN DIE ?.OGEZEGDE S'rEEN AREND

volle gl o r i e b oven wij

o n z e h o o fden

h e bb e n hem e; e z i e n ;

o ok

gro e p

uit Antwerpen.

in h e t v o ri 3 nu mm er : a ) Marc He rreman s , d i e de are n d n i e t z e lf z ag haalde e e n a a nt a l arc;ume n t e n a a n i n " D e Boomklever" 11 2 ° j g . rlr. 3 w ao.r i n de s t e enarendpunten w e e r l e ::>;d worden .

En

last but not leas t ,

b)

van he t BAHC

Z o a l s wel t e verwac h t e n

w as

A l e x Le fevre s c h r e e f ons ( l e t t erl i j k o v e r � e n o m e n )

J ohan en

Bart ,

s p i j t i�

t

kw a m er reac t i e o p het art i k e l

ma l e w e rd h i j

ma�r de

...

k o lo s was toch

een z e e arend . Jul l ie hadden beter z o i n goede ogen gehad als H .

'.� alravens

me e t l a t j e

?

n u m me r s

Dus

b e lo ofd

met roofvo ,jeldeter1nina t ie , maar men s e n uit AVES ( ilc c iteer :

z i j n ervaren

ornitho l o r;en en

h o ude n w e l d e ;:;e l i j k

rekeninr;

met alle mo g e l i j kheden en waarne rnincen. F e i t is dat j u l l i e

mij z e lf v e r t e l d hebben d a t j ul l i e n o :; n o o i t e e n s t e enarend hadden ge z i e n , terw i j l Hare

hem reeds versche idene

� a lravens

)

malen h e e f t waar,�eno111en ( z owe l j uven i e l e n als adul ten i n S p a nj e

(0 ) .

Bi ;;enli j k ;':even j u l l i e z e lf

de vo:;e l hij

��n vis vi n � ,

ó :O n v i s

niet

s l o e(j

k ap i t a l e fout t o e , n l .

é .) n

Z ui d

nl.

dat

Het

i s we l

maar w e l vers c he idene .

Dit

werd

te Oud-Heverlee

zo

tevens b e v e s t igd door e e n t iental w aarnemers . En hier waren het t ..;

w e l kenners ( maar dan w e l z onder

dan

aanh a fu i n � s teken s ) .

Dat h i j

o ok voge l s s loe�

is

gemakk e l i j k

v e rk l a r e n : de vi jvers t e Oud-Heverlee waren grotendee ls

dichtc_;evró re n .

Verder vind i k het mak e n b v .

s p i j t ig dat

jullie

i e m a nd b e l ach e l i j k

" behalve misschien i n goedk ope voge lgidse n" .

V o l r1;ens mij hebben j u l l i e r;ewoon a l d i é moo i opges omde kernne rk e n u i t de goedkope voge lgidsen overgeschreven . 0 ja,

dat

op 1 8-1 2

hij

h eb b e n

w i j h e t raodel o ok n o g g e z i e n , voor­

over jullie hoofden kwam c irke l e n , z at hi j e er s t

o p e e n stuk

a f s e b roken po pul i e r .

b oven jullie hoofden ge vl o g e n ' '. /•)

.ef<.

---- Ar --q � ''""°"' · ·

-•

Q

·

Hij

doch

a _.ut, · - c. . /J /) ,U·:�

l);H!;

is

i nd e rd aad e e rst

ook w i j hebben hem i n

als

h o pe l i jk

was .

Ik w i l nu n i e t �';aan beweren dat ik h e e l wat e rvaring heb

J . V an Esbro e c k , i 1 . en E. \J alruvens , H . ; fl. . Lafontaine )

v e r sc h e i d e ne

op

k ome n k i j k e n e n

s l e c h t g e r; ok t .

z e e arend ,

of l ari; de f ou t mi s s c h i e n aan j u l l i e

c i rk e l en .

Lr1 n i e t " i_1 . ,

me n s e n vn 1 1 r l "

vn

,,

, c l 1.-1 , , r 1 :

W<mrn e :;1errj heb \ , c n

i n é0n

vun cle

e crstvol

z al d e waarnem irw; u i tr;obre i<l bes prnken

g e h o m o l o g e e rd "

zien e nk e l e

'J''"

1 ü-1 ;"' ) f o t o ' s r•; e n n : , 1 c n e n t • : i . : ; 1 1 : 1 · · 1 · g e d e t e r m i n e e rd a l s zeearend . l�r z :i , i n :o e l f r: : · 1 ;; 1 1 : " 1 1

v er s c h i l l e nd e dag e n ( o ok

( = de retc t i e ) he t volge nde :

voor j ul l i e

at

n o r;

z e e ar e nd . Nu

ja,

j a mrn e 1 ·

kri j � ik nu

voor ;j u l l i e

mijn

·: rm cl e

1·, or · l . :_ 11

ma: . r

r1 1 1

•.

L •. · v •_mr;

en

i k · : ol;.

v n ;­

op

m o n � v e rr n s s i n � � j e

� - L e f c vre f î e i l u an ,:'00 1 .!CO BJ(U[_;• ; 1�:L

NVDR : J ohan e n Bar t gaven mij hun o o rs pr o nk e l i ;j k e 1 door a l s ' s te e nar e nd '

W ;J : r n e 1

ik ( = H e rw i : :-; ) e e n h e l e b o e l l";e : ·; e v c n s u i t de SARKAST had , w a s ik e c h t e r d e menin1� - t o e r�eüuc• n clftt het t o c h een z e e · 1 r e n ll. w a s ; ik heb d a a r o m op e i ; •; e n

: inr ;en

V e rmi t s

init i a t i e f d e ' arend ' trnarn e rn i n : ;e n v a n B a r t e n ;r ohan bij d e z e v an d e � a l e n �e z e t . D i t scheen l o g i sc h v e rm i t s �e t d e z e l f d e vo � e l w a s . H i e r op r e a g e e r d e n e c h t e r J . enB. d o o r h e t s tukj e i n h e t v orig numme r . Vermits ik z e l f hun w af.lrne 1'l:i. n�-.;en ond e r e n b i j " Z e e arend" had 1_w p l a a t s t , m oe s t i k w e l h u n r: e u c t i e e n d i t wederw o ord van A l e x L e f evre ( a lhoe w e l te:çen rq j_ �j n � o e s t i n g ) p ub l i c e r en .

Ook i n de to e k o ms t z a l ik a l s s a m e ns t e l l e r van de rubriek WA/\RNEIUNGE.111 a f en t o e verpl i c h t z i ,j n S O ! : . i ü r>;e waarnemingen te nuance ren of e e nvoud i '.'; te v e rw e rpen . D i t z e l f s t and i g h orn o l o � a t i e k o ,n i t e e t j e s p e l e n h w ; t il: e c h t e r als de p est e n o m bo ve ns t a a n d �ekrak e e l te v e r mi j d e n in de t oe k o m s t :

WEES ICHI'l'I SCH , DE EIIE An�mD IS DE AHDûlE nor, ln 1 :;7_•

NVDR : Indien men ( mede ) waarnemers w i l w i j z e n op h un al of 2

niet e rvaring hebben o f c ompetentie o p d i t of gebied : per pers oonlijke c o rre s p ond e nt i e want a l s d a t van Bart en J ohan e n he t h ov e n s t aande i n he t ve rv ol g door de mand.

dat artik e l s v a ll en


-1-f.

E�

WACHTBEKKEN

IN DE D I JLEVA LLEI?

Er is nergens eer. ana l ys e .

Het

ontwerp voor de

bouw van een wachtbekken in de D i j leva l l e i werd al

h e rhaa ld e l i j k bes proken i n d e pers . kade r v a n de kregen de

Dekenexcursiedag,

Op

9 s e ptember organiseerd e n we ,

een wand e l i � rond d e z e plannen .

1 6 dee lnemers u i tgebreid uitleg over de planne n ,

verduide l i jken waarover het gaa t ,

in h e t

a r t i ke l s

Op d e z e tocht

D i t artikel w i l

1 902 w i j ten

aan h e t

te

aanleg van de d i jk zal h e e l wat grondwe rken vergen d i e e e n

ingr i j ­

pende w i j z iging van h e t landschap t o t gevolg zul l e n he bben .

( met

d e D i j l e va l l e i z o u e e n d i j k

)

een maximale hoogte van 3 , 5 m

v i j ve r van Langerode genaamd

)

dwars over d e

Mee rdaalwoud ,

/s e c

kan " s l ikken" . Ter verge l i j k i ng ; van d e D i j le t e N e e r i j s e 6

à 8

m

o ppervlakte van meer dan 200 ha ,

/sec ,

3

/

puli.erenaanplant,

h e bben .

en de Vrienden van Heverleehos en

Het gewe s t plan en de priori t e i tenl i j s t voor de aan­

akker-,

De val l e i wordt verder gebruikt a l s

hooi- en wei land .

He t afgez e t. t e s l i b zorgt voor een eutrofil!ring van he t gebied .

( bv.

)

s i te i t van fl ora en fawl.S zou s terk achteruit gaan .

t ij d e l i j k

ge l i jk ook g i f t i ge s toffen

Voor w i e de omgevi� ken t ! de val l e i van de D i j l e inclusief

zware metalen

He t

slib

De d i ver­ bevat mo­

d i e nie t a l leen voor rl e

( v i a ) fauna

natuurge bieden r i s i c o ' s kunnen opleveren, maa r ook voor de gronden d i e

Neerijse Grote Bron, h e t rietveld , d e Kliniekvijvers en e e n d e e l van het park

d o o r landbouwers gebruikt worden.

van h e t kas te e l van N e e r i j s e

s l o ten en grachten wordt door h e t vervu i lde D i j lewat e r bedreigd .

t o t aan h e t "appelfabriek"

in S t . -Joria-Weert .

( behalve

H e t geplande overstromingsgebied wordt aan de oos t e l i jke z i jde ruwweg begrensd

)

door de s poorl i j n Leuven-Wavre en beslaat onder andere legen t i pj e van het hooi l and "Vonck:x" Doode Bemd e "

I

alle

- De

Die react i e s hebben er mee toe ge l e id dat door het Minis t e r i e

van de Vlaamse Gemeenschap

Bezwaren

ren geformu l e e rd e

van vi. jven1 ,

De Werkgroe p Natuurpark D i j l e land h e e f t a l herll.Salde l i jk gereageerd tegen d eze plannen .

volgende bezwa­

Ook de r i j ke

Alternat i ev e n

het hoogstge­

percelen van het natuurres ervaat

Tegen d i t ontwerp word e n , vanu i t na tuurbehoudas tandpun t ,

po­

Voor de r.a.t.uurge b i eden zou

Daardoor treedt een s t e rke verruiging van de plantengro"! i o p .

Door h e t s luiten van d ie s tuw komt een

a t roomo .,...aarts van d e nieuwe d i j k ,

s µ3.<1 r­

de overstroming met s te rk vervui l d D i j lewater z. e e r nega t ieve gevolgen sec

in normale omstandigheden bed raagt het debiet

3

gepl and

perc e l e n worden ber. e e rd

omgeving van he t kas t e e l van Neeri j s e werd a l s d orps­

gische waarde van h e t gebied .

, maar volgeno burgemeester 30 m

Een aantal

koop van natuurgebieden in h e t V l aams Gewe s t beve s t igen de hoge e c o l o­

hoog k o m t dat er overstromingsgevaar v o o r de Leuvense binnenstad z o u ontstaan.

Vans ina zou een recente s tudie ui tgewezen hebben dat Leuven s lechte

De

gez icht gerangs c h i k t ,

s tuw komen d i e ges l o ten wordt vanaf het moment dat he t d e b i e t van de D i j l e z o

3

)

natuurge bied en zone voor openbaar nut

a l s natuurre s e rvaa t door de B . N . V . ll .

lopen en d e D i j leva l l e i dwarsen tot aan

( een

ov"!rs t romingsgebied s taat op he t gewes t plan aangeduid a l s natuur­

bekken voor d r i nkwate rvoorz i e ning .

Op d e D i j l e zelf z.ou e r een computerges tuurde

D i t d e b i e 1; werd e e r s t vastgelegd o p 60 m

- Het

rese rvaa t ,

De d i j k z ou over de noord e l i j ke oever van Neeri j s e Grote

de Oppem.s t raat te Oud-Heve rlee .

"De

h:t t

meer k l e i nschal ige kostenbes parende a l t e rna t i e ven .

hoge debie ten t i jd e l i j k t e bergen. V o o r het wachtbek.ken i n

onder wat e r te staan.

birmenstad

d i e pgaande k o s ten-e f f e c t e n analyse e n zonder d a t gezoc h t word t naa r

- De

Een wacht bekken i s een laagge legen g e b i e d dat gebruikt w o r d t om h e t w a t e r

( ook

die de wateroverlast van ok tobe r in f,o t. s e laar.

i n d e Leuvense

Zo z i j n e r b i j voorbe e l d kr:i n t P.­

- E r word t onmidde l l i j k een gro o t schal ige o p l o s s ing voorge s t e ld zond e r

welke de belangri jkste bezwaren en al terria­

De constructie zelf

Bron

kne l pu n ten­

vi nden van een d i e pgaande

De oorzaken van de wa t e rove rlas t

openen van een s tuw

w o rd e n .

va l l e i ge bouwd worden.

te r.ug te

worden nergens duide l i jk aange toond .

t ieven z i j n zoals d i e vanu i t het s tandpunt van het na tuurbehoudgeformuleerd

van een r i v ie r b i j

s poor

"

aan

h e t depe.rtement biologie v a n de Univers i ta i re

Inste l li � n Antwerpen de opdracht gegeven werd om een ecol ogische s tud i e va� het gebied te

maken.

Deze studie moet de ris i c o ' s voor de nat uurgebieden door

overstroming met s te rk vervuild D i j lewater onderzoeken.

land e l i jke Waterd i enst l ie t door het stud i ebureau Segea een gede­

De

vraag is

natuur l i j k r

op welke manier gaa t de Land e l i jke Waterd iens t

De

ta i l l e e rd ontwerp ops t e l len zonder enige moge l i jkheid van i nzage of

deze studie

ins praak van a l l e belanghebbenden,

om dat h e t ook nod ig is om moge l i jke a l t e rna t ieven voor h e t wachtb9kken gron­

van d e terreinen die

nl.

de e i genaars en de gebruikers

ond e r water z ouden komen .

in rekening brengen?

d ig te onderzoeken.

Werkgroe p Natuurpark D i j l e land s te l t daar­


-1-f.

E�

WACHTBEKKEN

IN DE D I JLEVA LLEI?

Er is nergens eer. ana l ys e .

Het

ontwerp voor de

bouw van een wachtbekken in de D i j leva l l e i werd al

h e rhaa ld e l i j k bes proken i n d e pers . kade r v a n de kregen de

Dekenexcursiedag,

Op

9 s e ptember organiseerd e n we ,

een wand e l i � rond d e z e plannen .

1 6 dee lnemers u i tgebreid uitleg over de planne n ,

verduide l i jken waarover het gaa t ,

in h e t

a r t i ke l s

Op d e z e tocht

D i t artikel w i l

1 902 w i j ten

aan h e t

te

aanleg van de d i jk zal h e e l wat grondwe rken vergen d i e e e n

ingr i j ­

pende w i j z iging van h e t landschap t o t gevolg zul l e n he bben .

( met

d e D i j l e va l l e i z o u e e n d i j k

)

een maximale hoogte van 3 , 5 m

v i j ve r van Langerode genaamd

)

dwars over d e

Mee rdaalwoud ,

/s e c

kan " s l ikken" . Ter verge l i j k i ng ; van d e D i j le t e N e e r i j s e 6

à 8

m

o ppervlakte van meer dan 200 ha ,

/sec ,

3

/

puli.erenaanplant,

h e bben .

en de Vrienden van Heverleehos en

Het gewe s t plan en de priori t e i tenl i j s t voor de aan­

akker-,

De val l e i wordt verder gebruikt a l s

hooi- en wei land .

He t afgez e t. t e s l i b zorgt voor een eutrofil!ring van he t gebied .

( bv.

)

s i te i t van fl ora en fawl.S zou s terk achteruit gaan .

t ij d e l i j k

ge l i jk ook g i f t i ge s toffen

Voor w i e de omgevi� ken t ! de val l e i van de D i j l e inclusief

zware metalen

He t

slib

De d i ver­ bevat mo­

d i e nie t a l leen voor rl e

( v i a ) fauna

natuurge bieden r i s i c o ' s kunnen opleveren, maa r ook voor de gronden d i e

Neerijse Grote Bron, h e t rietveld , d e Kliniekvijvers en e e n d e e l van het park

d o o r landbouwers gebruikt worden.

van h e t kas te e l van N e e r i j s e

s l o ten en grachten wordt door h e t vervu i lde D i j lewat e r bedreigd .

t o t aan h e t "appelfabriek"

in S t . -Joria-Weert .

( behalve

H e t geplande overstromingsgebied wordt aan de oos t e l i jke z i jde ruwweg begrensd

)

door de s poorl i j n Leuven-Wavre en beslaat onder andere legen t i pj e van het hooi l and "Vonck:x" Doode Bemd e "

I

alle

- De

Die react i e s hebben er mee toe ge l e id dat door het Minis t e r i e

van de Vlaamse Gemeenschap

Bezwaren

ren geformu l e e rd e

van vi. jven1 ,

De Werkgroe p Natuurpark D i j l e land h e e f t a l herll.Salde l i jk gereageerd tegen d eze plannen .

volgende bezwa­

Ook de r i j ke

Alternat i ev e n

het hoogstge­

percelen van het natuurres ervaat

Tegen d i t ontwerp word e n , vanu i t na tuurbehoudas tandpun t ,

po­

Voor de r.a.t.uurge b i eden zou

Daardoor treedt een s t e rke verruiging van de plantengro"! i o p .

Door h e t s luiten van d ie s tuw komt een

a t roomo .,...aarts van d e nieuwe d i j k ,

s µ3.<1 r­

de overstroming met s te rk vervui l d D i j lewater z. e e r nega t ieve gevolgen sec

in normale omstandigheden bed raagt het debiet

3

gepl and

perc e l e n worden ber. e e rd

omgeving van he t kas t e e l van Neeri j s e werd a l s d orps­

gische waarde van h e t gebied .

, maar volgeno burgemeester 30 m

Een aantal

koop van natuurgebieden in h e t V l aams Gewe s t beve s t igen de hoge e c o l o­

hoog k o m t dat er overstromingsgevaar v o o r de Leuvense binnenstad z o u ontstaan.

Vans ina zou een recente s tudie ui tgewezen hebben dat Leuven s lechte

De

gez icht gerangs c h i k t ,

s tuw komen d i e ges l o ten wordt vanaf het moment dat he t d e b i e t van de D i j l e z o

3

)

natuurge bied en zone voor openbaar nut

a l s natuurre s e rvaa t door de B . N . V . ll .

lopen en d e D i j leva l l e i dwarsen tot aan

( een

ov"!rs t romingsgebied s taat op he t gewes t plan aangeduid a l s natuur­

bekken voor d r i nkwate rvoorz i e ning .

Op d e D i j l e zelf z.ou e r een computerges tuurde

D i t d e b i e 1; werd e e r s t vastgelegd o p 60 m

- Het

rese rvaa t ,

De d i j k z ou over de noord e l i j ke oever van Neeri j s e Grote

de Oppem.s t raat te Oud-Heve rlee .

"De

h:t t

meer k l e i nschal ige kostenbes parende a l t e rna t i e ven .

hoge debie ten t i jd e l i j k t e bergen. V o o r het wachtbek.ken i n

onder wat e r te staan.

birmenstad

d i e pgaande k o s ten-e f f e c t e n analyse e n zonder d a t gezoc h t word t naa r

- De

Een wacht bekken i s een laagge legen g e b i e d dat gebruikt w o r d t om h e t w a t e r

( ook

die de wateroverlast van ok tobe r in f,o t. s e laar.

i n d e Leuvense

Zo z i j n e r b i j voorbe e l d kr:i n t P.­

- E r word t onmidde l l i j k een gro o t schal ige o p l o s s ing voorge s t e ld zond e r

welke de belangri jkste bezwaren en al terria­

De constructie zelf

Bron

kne l pu n ten­

vi nden van een d i e pgaande

De oorzaken van de wa t e rove rlas t

openen van een s tuw

w o rd e n .

va l l e i ge bouwd worden.

te r.ug te

worden nergens duide l i jk aange toond .

t ieven z i j n zoals d i e vanu i t het s tandpunt van het na tuurbehoudgeformuleerd

van een r i v ie r b i j

s poor

"

aan

h e t depe.rtement biologie v a n de Univers i ta i re

Inste l li � n Antwerpen de opdracht gegeven werd om een ecol ogische s tud i e va� het gebied te

maken.

Deze studie moet de ris i c o ' s voor de nat uurgebieden door

overstroming met s te rk vervuild D i j lewater onderzoeken.

land e l i jke Waterd i enst l ie t door het stud i ebureau Segea een gede­

De

vraag is

natuur l i j k r

op welke manier gaa t de Land e l i jke Waterd iens t

De

ta i l l e e rd ontwerp ops t e l len zonder enige moge l i jkheid van i nzage of

deze studie

ins praak van a l l e belanghebbenden,

om dat h e t ook nod ig is om moge l i jke a l t e rna t ieven voor h e t wachtb9kken gron­

van d e terreinen die

nl.

de e i genaars en de gebruikers

ond e r water z ouden komen .

in rekening brengen?

d ig te onderzoeken.

Werkgroe p Natuurpark D i j l e land s te l t daar­


AJ

VERSLAGE N .

Vanul. t de Werkgroep worden volgende voorstel len gefonnu l eerd 1 Er moet z ow e l

eerst

i n de

een nauwkeuri ge analyse gebeuren van de knelpun t e n ,

Leuvense binnenstad a l s

in het gebied a trooma.fwaarts Leuve n .

r:� -� 1 "--

Br moe t een duide l i jk antwoord komen op volgende vrage n 1 - Kan de doorvoerca pa c i t e i t van de D i j l e in Leuven verbe t e rd wortlen? .

- Wat

is de

invloed

van s tuwen s t roomafwaarts Leuven?

- Moeten de oevers van de D i j l e

in

misschien n i e t verhoogd worden?

de

omgeving van de Vaa rt s t raat

Volgens de Werkgro e p moet ook onderzocht worden of de wateroverlast i n de Vaarts t raat niet

i)'

Bij hevige neerslag

het wa t e r naar o p minder dan

het

20

%

bemde ,

).

in het

Waa l s e gedee l te

extra water in de

Leuven

( inclusief

( zoals

gemaa id .

het

voorkeur gewerkt worden me t sys temen

bv .

ten,

Hier moet b i j

lagunering , d ie tus­

problemen inzake waterkwan t i t e i t e n waterkwa l i t e i t .

p le i t ook voor een open d i scu s s i e , langhebbenden .

De

met ins praakmogeH jkheden voor a l l e be­

Die d i s cu s s i e moet verschi l l ende alternat ieven 01 l everen, d i e

verge z e ld moeten z i j n v a n e e n kos t e n-effecten analyse . A l leen deze aanpak kan voldoende zekerheid geven dat

er rekening gehouden word t me t a l l e ecologi sche

bys pe l l e t j e s

·\

Paul

De

1 2/09/84

Ma r c

Coster

Zuur­

Bru s s e l en

en

Op " h e t Zeggeve l d " werd he t rie tgras ge­

werd h e lemaal gemaai d ,

een d e e l werd

opgestook t .

bedacht met een

frisse

al lesn

resultaat 1

6- 0

een d e e l van he t hooi w e rd

Ook "Haes" en "Vonckx" werden

hapje

voor

bui .

Die na t t igheid z orgde vooi· wat

pro­

tegen d e werkers van

het

Vörs­

voor de noeste wroeters van de Doode Bemd.i ,

i n he t natuurbehee r ,

maar ook in de

en

of

s port bedreven bl i jkPn te

door een duik in h e t zwembad .

Rosa veree11wigden onze a c t i v i t e i te n op video en Dirk

ui tgebreide d i a-reeks van de werkzaamhed e n . voor Rad io S ignaal ;

Bart ,

Johan en

Marc

zorgde voor een

Piet e n Marc gaven een inte rviewke weg

z o rgden voor u i t l e g met d ia ' s over de das­

sen van Mee rdaalwoud voor de deelnemers van de C . V . N .-cursus in Haasrode en voor de werkers

).

in de Doode

beheer van foto

het

llemde .

rea e rvaat

{ zowel

Er werd verder nog u itgebreid u i t l eg gegeven over het o p h e t terrein als binnenshuis met een grote lucht­

Marc llerrema.ns zorgde voor een boe iende ringd.emons t ratie .

Kortom, werkers

en economische factore n .

1'urnhout ,

z i j n . Tussendoor konden de meest energieke medewerkers z i c h nog u i t l even in rug­

Daarbij

Werkgreep

Bertem,

jonge

keken we deze zomer een groot d e e l van de t i jd op naar sombere regenwolken en

d i e dus n i e t

d e wate 1·kwal i te i t van de Di j le zo s t e rk verbeterd i s dat er geen

De Werkgroep Natuurpark Di j le l and p l e i t voor een getntegree1'de aanpak van d e

Roeselare ,

He t werk werd afge w i s seld met e e n voe t ba lmatch

de beve i l iging van Leuven kan . e e n wachtbek.k:en alleen overwogen worden

wachtbek.k:en voldoende l aa g i s .

" Van Essche"

donkbroek i n G e l rode ;

- Wanne e r b l i j k t d a t deze aanpak niet voldoende garant i e s b i e d t voor

zijn dat de overstromingsfrequentie van h e t

2)

Kortenberg,

b lemen b i j he t drogen van h e t hooi . Ge lukkig werd dat met de h u l p van landbouwer

leen zorgen voor de zuivering van het afvalwater, maar d i e ook door

moeten e r ook garant i e s

K e s s e l- l a ,

Van De r Veken o pgelos t .

hun buf ferca pa c i t e i t zorgen voor een afvlakking van de piekdebi e t e n .

r i s i co ' s meer bes taan voor vervu i l ing van de valle igronde n .

Haasrode , Wilsele ,

He t hooi w e rtl gekeerd en kreeg later een bestemming als extra

werden we a f e n toe

sen loz ingspunt en oppervlaktewater geschakeld worden en d i e ni e t al­

als

en baande de nieuwe

onze v i ervoe t i ge· melkleveranciers . Waar we vorig jaar ond e r de brandende zon \rnrk­

)

en haar z i j ri v i e ren terech t ,

gras

in het rese rvaat ,

gebnlikt a l s veevoeder

Via d e riolen komt er b i j hevige neerslag heel wat Dijle

Leuven,

S t . -A ndrie s-Brugge , Gent ,

afgevoe rd .

maa id en

van z i j n capa c i te i t werkt .

D i j lebekken s troomopwaarts

ze isen door h e t

Er we rd w e e r hee l wat w e rk verz e t .

dat momenteel

- Er moet dri ngend werk gemaak t worden van een verbetering van de water­ kwa l i t e i t

Lee fdaal ,

Holsbeek a c t i e f

Die col lector voert

waterzuive rings s ta t ion van Leuve n ,

f l i ts ten de

kamp van de Jeugdbond voor Natuurs tudie en M i lieubescherming waren

D i t kan vermeden worden door de aanleg

lozingspunten verbind t .

jul i

vri j w i l l igers u i t V e l tem,

water in d e r i o l e n . Wannee r d e r i o l e n het water nie ·t meer kunnen ber­

van een c o l l e c t o r d i s de

· ,J . N . M . -WERKKAHP IN DE OOOD8 Bl::l1DE

18

tot

1t

maaibalk z i ch sen weg door de hooi landen van de Doode Bemde . T i jdens he t werk­

zorgt h e t ge s tegen waterpe i l van de Di j le voor een opstuwing van het

gen ontstaat wateroverlas t .

11

Van

i n belangri j k e ma. t e wordt veroorzaakt door het

fe i t dat heel wat r i o l en i n d e D i j l e u i tmonden .

,to

bedrijvigheid genoeg t i jdens d i t werkkamp .

zorgde

De vas te kern van mede­

e r de v o l gende dagen voor da t het werk verder werd afgerond ·

Met

dank aan

alle

vanwege Jan,

medewerkers

Pte·;,

en Marc


AJ

VERSLAGE N .

Vanul. t de Werkgroep worden volgende voorstel len gefonnu l eerd 1 Er moet z ow e l

eerst

i n de

een nauwkeuri ge analyse gebeuren van de knelpun t e n ,

Leuvense binnenstad a l s

in het gebied a trooma.fwaarts Leuve n .

r:� -� 1 "--

Br moe t een duide l i jk antwoord komen op volgende vrage n 1 - Kan de doorvoerca pa c i t e i t van de D i j l e in Leuven verbe t e rd wortlen? .

- Wat

is de

invloed

van s tuwen s t roomafwaarts Leuven?

- Moeten de oevers van de D i j l e

in

misschien n i e t verhoogd worden?

de

omgeving van de Vaa rt s t raat

Volgens de Werkgro e p moet ook onderzocht worden of de wateroverlast i n de Vaarts t raat niet

i)'

Bij hevige neerslag

het wa t e r naar o p minder dan

het

20

%

bemde ,

).

in het

Waa l s e gedee l te

extra water in de

Leuven

( inclusief

( zoals

gemaa id .

het

voorkeur gewerkt worden me t sys temen

bv .

ten,

Hier moet b i j

lagunering , d ie tus­

problemen inzake waterkwan t i t e i t e n waterkwa l i t e i t .

p le i t ook voor een open d i scu s s i e , langhebbenden .

De

met ins praakmogeH jkheden voor a l l e be­

Die d i s cu s s i e moet verschi l l ende alternat ieven 01 l everen, d i e

verge z e ld moeten z i j n v a n e e n kos t e n-effecten analyse . A l leen deze aanpak kan voldoende zekerheid geven dat

er rekening gehouden word t me t a l l e ecologi sche

bys pe l l e t j e s

·\

Paul

De

1 2/09/84

Ma r c

Coster

Zuur­

Bru s s e l en

en

Op " h e t Zeggeve l d " werd he t rie tgras ge­

werd h e lemaal gemaai d ,

een d e e l werd

opgestook t .

bedacht met een

frisse

al lesn

resultaat 1

6- 0

een d e e l van he t hooi w e rd

Ook "Haes" en "Vonckx" werden

hapje

voor

bui .

Die na t t igheid z orgde vooi· wat

pro­

tegen d e werkers van

het

Vörs­

voor de noeste wroeters van de Doode Bemd.i ,

i n he t natuurbehee r ,

maar ook in de

en

of

s port bedreven bl i jkPn te

door een duik in h e t zwembad .

Rosa veree11wigden onze a c t i v i t e i te n op video en Dirk

ui tgebreide d i a-reeks van de werkzaamhed e n . voor Rad io S ignaal ;

Bart ,

Johan en

Marc

zorgde voor een

Piet e n Marc gaven een inte rviewke weg

z o rgden voor u i t l e g met d ia ' s over de das­

sen van Mee rdaalwoud voor de deelnemers van de C . V . N .-cursus in Haasrode en voor de werkers

).

in de Doode

beheer van foto

het

llemde .

rea e rvaat

{ zowel

Er werd verder nog u itgebreid u i t l eg gegeven over het o p h e t terrein als binnenshuis met een grote lucht­

Marc llerrema.ns zorgde voor een boe iende ringd.emons t ratie .

Kortom, werkers

en economische factore n .

1'urnhout ,

z i j n . Tussendoor konden de meest energieke medewerkers z i c h nog u i t l even in rug­

Daarbij

Werkgreep

Bertem,

jonge

keken we deze zomer een groot d e e l van de t i jd op naar sombere regenwolken en

d i e dus n i e t

d e wate 1·kwal i te i t van de Di j le zo s t e rk verbeterd i s dat er geen

De Werkgroep Natuurpark Di j le l and p l e i t voor een getntegree1'de aanpak van d e

Roeselare ,

He t werk werd afge w i s seld met e e n voe t ba lmatch

de beve i l iging van Leuven kan . e e n wachtbek.k:en alleen overwogen worden

wachtbek.k:en voldoende l aa g i s .

" Van Essche"

donkbroek i n G e l rode ;

- Wanne e r b l i j k t d a t deze aanpak niet voldoende garant i e s b i e d t voor

zijn dat de overstromingsfrequentie van h e t

2)

Kortenberg,

b lemen b i j he t drogen van h e t hooi . Ge lukkig werd dat met de h u l p van landbouwer

leen zorgen voor de zuivering van het afvalwater, maar d i e ook door

moeten e r ook garant i e s

K e s s e l- l a ,

Van De r Veken o pgelos t .

hun buf ferca pa c i t e i t zorgen voor een afvlakking van de piekdebi e t e n .

r i s i co ' s meer bes taan voor vervu i l ing van de valle igronde n .

Haasrode , Wilsele ,

He t hooi w e rtl gekeerd en kreeg later een bestemming als extra

werden we a f e n toe

sen loz ingspunt en oppervlaktewater geschakeld worden en d i e ni e t al­

als

en baande de nieuwe

onze v i ervoe t i ge· melkleveranciers . Waar we vorig jaar ond e r de brandende zon \rnrk­

)

en haar z i j ri v i e ren terech t ,

gras

in het rese rvaat ,

gebnlikt a l s veevoeder

Via d e riolen komt er b i j hevige neerslag heel wat Dijle

Leuven,

S t . -A ndrie s-Brugge , Gent ,

afgevoe rd .

maa id en

van z i j n capa c i te i t werkt .

D i j lebekken s troomopwaarts

ze isen door h e t

Er we rd w e e r hee l wat w e rk verz e t .

dat momenteel

- Er moet dri ngend werk gemaak t worden van een verbetering van de water­ kwa l i t e i t

Lee fdaal ,

Holsbeek a c t i e f

Die col lector voert

waterzuive rings s ta t ion van Leuve n ,

f l i ts ten de

kamp van de Jeugdbond voor Natuurs tudie en M i lieubescherming waren

D i t kan vermeden worden door de aanleg

lozingspunten verbind t .

jul i

vri j w i l l igers u i t V e l tem,

water in d e r i o l e n . Wannee r d e r i o l e n het water nie ·t meer kunnen ber­

van een c o l l e c t o r d i s de

· ,J . N . M . -WERKKAHP IN DE OOOD8 Bl::l1DE

18

tot

1t

maaibalk z i ch sen weg door de hooi landen van de Doode Bemde . T i jdens he t werk­

zorgt h e t ge s tegen waterpe i l van de Di j le voor een opstuwing van het

gen ontstaat wateroverlas t .

11

Van

i n belangri j k e ma. t e wordt veroorzaakt door het

fe i t dat heel wat r i o l en i n d e D i j l e u i tmonden .

,to

bedrijvigheid genoeg t i jdens d i t werkkamp .

zorgde

De vas te kern van mede­

e r de v o l gende dagen voor da t het werk verder werd afgerond ·

Met

dank aan

alle

vanwege Jan,

medewerkers

Pte·;,

en Marc


)i

9

&

10 � 06

°

VIROIN D e z e w e e k e nd- u i t s t ap ,

no c;

-

GAUM E

maar de twe ede u i t gave

r e e d s v o o rb e s t e md orn e e n k l as s ieke r te j a a r erg

onge lukkig voor de

'l'o c h w a s de

' 83.

Ook

( en of

ze

w e e rrr, oden

�e l i j k

was cl i t h e t

lezen

he b b e n

e e rs t e

onze

• • •

z on n i c; e

tw i j fe l s

tw i j f e l s d a n ) tendele

o rchi s ,

l a a t b l o e i ende

veel

b e rgnach t o r c hi s ,

Wq'';tsevaagd :

dan

ons

e e r s te

op

boswitje

j cn G e n ) , en

en

e e n k oningspage

onder de

v orm

b o o mp i e p e rs ,

kru i s b ekk e n ,

o pv a l l e nd v e e l z ingende

O p e en n ab i j ge l e ge n

1

o r c h id e e ë n .

o rc h i d e e ë n ma ar o ok e n �b l o e m , ;e l . zep

Ook de

w e rden a a n

e e rs t e

op

sle e d o orn .

b o nt

z ando orç;je ,

t u influ i t e r ,

( me t

b ra a m s l u i pe r ,

vond e n w e

o n g eve e r d e z e l fd e

me e lb e s e n w e l r i e k e nde

t o e ge v o e gd .

en e e n � w a s

zelfs

� Europe s e kanarie

en e e n gl i mp van

s p e c h t waren de verdere

of we

e en

rnc• ;: z i ;j l l ,

z n ;>;e n

J r·;ekrwv'.'1 0

e e n z i n r; ende n a c h t e ;';aal e n gevl euge lde

in çredi H n t e n .

naa s t o . a .

po p pe no rc h i s ,

en hom111e l orc h i s o o k enk e l e

n e t in b l o e i

ic;

r! e n �

een

roods L : i: : r L .

e ,;n z 1 1 < : r t ( : vlie: ;en­

k o mende b o k k e n ­

o rc h i s s e n . Ook w a t vlinders b e tr e f t e e n voltre f f e r :

aardb e ivl ind e r ,

luz e rn e ­

en groe n t j e s vlo�en e r in �e z e l s c h u p van h e e l w u t

" d i kk o p j e s " van de

c i tr o e n t j e s ,

landka a r t j e s

rond .

'.!.'o t

anderen was

er

s pi j t van d e enen en t o t o plucht in";

e c h t e r �een

" Il i g:-•; ins

& Riley"

m e <c .

w�

even bij

e e n wegberm

b l o e i ende gras l e l i � s . T e F o i s c h e s na a s t d e v e rrni j d e l i ,j k e "

" on­

manne t j e s - ,

b e rgnacht- e n r;roene nacht­

Ook hier e i.eren

z Rg e n w e aan

' t

o rc h i s s e n ook aapj e s o r c h i s

en

e e n t i ental harlek i j nen .

s alo mo.ns­ Op w e g naar de

s chuc h t e r b l o e iende h omme l o rc h i s s e n

" b e t palmare s "

d r i e t al k on i n r;spages

er b e s t

Enk e le kms verder s to p t e n

f i t i s s en .

" k a lkrug "

dat

maar n e t u i t de vwatuur

v l i e cçenorc hi s ,

• • •

b o o m l e e uw e r i k e n

van ku i f me z e n ,

N o r.;

Een prachtige buiz erd ,

vl inders

opval le nd v e e l r_; r o e ne n acht­

noem maar

Tre i gne s .

( vo o rj aarsgenera t ie ) ,

hun

s t o p p la a t s e n t e

manne t j e s o rc h i s 0 e n ,

k o r_;o lblo e m ,

o ok

Een ander dorp in de V ir o i nva l l e i

H e t hoofdgere c h t bevatte

v o o rz o me r .

Boven de z e kalkflora fl adderden argusvlinde r , Gevogelte

in

) w a n t na onG e v e e r 3 w e k e n r ege n

\JE van de

werden op de

N i smes reeds

als

" V a l l e i/Boomk l e v e r "

o v e r h e t al o f n i e t b l o e i e n van de

(de

e lk

s tudenten ond e r on s .

W e �ens d i t r o twe e r hadden s o mm i g e n ond e r Deze

maar nu

valt

j aar ruim dub b e l z o r;ro o t

opk o m s t d i t

de

i j verige

w o rd e n ,

w

J,L

e en

le ggen

we

Gaume

p a s s e erden

door een m i s v e r s t and drie ­

maal de Frans-Be l g i s c h e

grens .

In V e l o s n e s werd er dan ook w a s re eds v e r ond e r )

(de zon

i j l ings

gekampe erd e n e e n h a p j e ge ge t e n . Vlak voor h e t

s l apengaan maakten we

we

l e gden 2 dee lne emsters

De

d i s cus s i e

gebabb e l

in de z e l fde

' s anderendaags

[';ing ul .

vol1z;ende ,

s o e p-en-pat a t t e n " H i e ronder e nk e l

op

g e s prek k e n .

s prekende

luide

n i e t over laatavond l i j k mnn L m.·

t o on g e v o erde ,

fragrnei;iten :

f out :

t ent.

maar o v e r de t o c h w e l erg o r i g i n e l e

ontwaken m. b . v .

echter een kapitale

,1.,(".;,,;

v 1u 1

on twaken

" tu s s en-d e ­ e.w;.,J. f;

&7,,,.,

·�·r..k"" ·;,.,.""',,u;.p ." [-fi.....:---rJ. ,_ "'<.

'Jl3 'f�

,..

,1;;.,,.t


)i

9

&

10 � 06

°

VIROIN D e z e w e e k e nd- u i t s t ap ,

no c;

-

GAUM E

maar de twe ede u i t gave

r e e d s v o o rb e s t e md orn e e n k l as s ieke r te j a a r erg

onge lukkig voor de

'l'o c h w a s de

' 83.

Ook

( en of

ze

w e e rrr, oden

�e l i j k

was cl i t h e t

lezen

he b b e n

e e rs t e

onze

• • •

z on n i c; e

tw i j fe l s

tw i j f e l s d a n ) tendele

o rchi s ,

l a a t b l o e i ende

veel

b e rgnach t o r c hi s ,

Wq'';tsevaagd :

dan

ons

e e r s te

op

boswitje

j cn G e n ) , en

en

e e n k oningspage

onder de

v orm

b o o mp i e p e rs ,

kru i s b ekk e n ,

o pv a l l e nd v e e l z ingende

O p e en n ab i j ge l e ge n

1

o r c h id e e ë n .

o rc h i d e e ë n ma ar o ok e n �b l o e m , ;e l . zep

Ook de

w e rden a a n

e e rs t e

op

sle e d o orn .

b o nt

z ando orç;je ,

t u influ i t e r ,

( me t

b ra a m s l u i pe r ,

vond e n w e

o n g eve e r d e z e l fd e

me e lb e s e n w e l r i e k e nde

t o e ge v o e gd .

en e e n � w a s

zelfs

� Europe s e kanarie

en e e n gl i mp van

s p e c h t waren de verdere

of we

e en

rnc• ;: z i ;j l l ,

z n ;>;e n

J r·;ekrwv'.'1 0

e e n z i n r; ende n a c h t e ;';aal e n gevl euge lde

in çredi H n t e n .

naa s t o . a .

po p pe no rc h i s ,

en hom111e l orc h i s o o k enk e l e

n e t in b l o e i

ic;

r! e n �

een

roods L : i: : r L .

e ,;n z 1 1 < : r t ( : vlie: ;en­

k o mende b o k k e n ­

o rc h i s s e n . Ook w a t vlinders b e tr e f t e e n voltre f f e r :

aardb e ivl ind e r ,

luz e rn e ­

en groe n t j e s vlo�en e r in �e z e l s c h u p van h e e l w u t

" d i kk o p j e s " van de

c i tr o e n t j e s ,

landka a r t j e s

rond .

'.!.'o t

anderen was

er

s pi j t van d e enen en t o t o plucht in";

e c h t e r �een

" Il i g:-•; ins

& Riley"

m e <c .

w�

even bij

e e n wegberm

b l o e i ende gras l e l i � s . T e F o i s c h e s na a s t d e v e rrni j d e l i ,j k e "

" on­

manne t j e s - ,

b e rgnacht- e n r;roene nacht­

Ook hier e i.eren

z Rg e n w e aan

' t

o rc h i s s e n ook aapj e s o r c h i s

en

e e n t i ental harlek i j nen .

s alo mo.ns­ Op w e g naar de

s chuc h t e r b l o e iende h omme l o rc h i s s e n

" b e t palmare s "

d r i e t al k on i n r;spages

er b e s t

Enk e le kms verder s to p t e n

f i t i s s en .

" k a lkrug "

dat

maar n e t u i t de vwatuur

v l i e cçenorc hi s ,

• • •

b o o m l e e uw e r i k e n

van ku i f me z e n ,

N o r.;

Een prachtige buiz erd ,

vl inders

opval le nd v e e l r_; r o e ne n acht­

noem maar

Tre i gne s .

( vo o rj aarsgenera t ie ) ,

hun

s t o p p la a t s e n t e

manne t j e s o rc h i s 0 e n ,

k o r_;o lblo e m ,

o ok

Een ander dorp in de V ir o i nva l l e i

H e t hoofdgere c h t bevatte

v o o rz o me r .

Boven de z e kalkflora fl adderden argusvlinde r , Gevogelte

in

) w a n t na onG e v e e r 3 w e k e n r ege n

\JE van de

werden op de

N i smes reeds

als

" V a l l e i/Boomk l e v e r "

o v e r h e t al o f n i e t b l o e i e n van de

(de

e lk

s tudenten ond e r on s .

W e �ens d i t r o twe e r hadden s o mm i g e n ond e r Deze

maar nu

valt

j aar ruim dub b e l z o r;ro o t

opk o m s t d i t

de

i j verige

w o rd e n ,

w

J,L

e en

le ggen

we

Gaume

p a s s e erden

door een m i s v e r s t and drie ­

maal de Frans-Be l g i s c h e

grens .

In V e l o s n e s werd er dan ook w a s re eds v e r ond e r )

(de zon

i j l ings

gekampe erd e n e e n h a p j e ge ge t e n . Vlak voor h e t

s l apengaan maakten we

we

l e gden 2 dee lne emsters

De

d i s cus s i e

gebabb e l

in de z e l fde

' s anderendaags

[';ing ul .

vol1z;ende ,

s o e p-en-pat a t t e n " H i e ronder e nk e l

op

g e s prek k e n .

s prekende

luide

n i e t over laatavond l i j k mnn L m.·

t o on g e v o erde ,

fragrnei;iten :

f out :

t ent.

maar o v e r de t o c h w e l erg o r i g i n e l e

ontwaken m. b . v .

echter een kapitale

,1.,(".;,,;

v 1u 1

on twaken

" tu s s en-d e ­ e.w;.,J. f;

&7,,,.,

·�·r..k"" ·;,.,.""',,u;.p ." [-fi.....:---rJ. ,_ "'<.

'Jl3 'f�

,..

,1;;.,,.t


21

)f ( z anG van , n a c h t e g aa l ) ( l i c h t Ge snurk van n i e t nader � e n o e md e

B u i t e n de

d e e lneme r )

( g e s tomm e l )

S. H.

(

en

luid ) : Z o uden d i e al w ak k e r z i j n ? ( ge G i eche l ) : Ik we e t n i e , ' k hoor t o c h ni ks !

( 5 min.

late r ;

Amai , Is ' t

S. : ll. :

o rc h i d e e ë n

en n a a s t de

't

6 è n van de daders h e e f t de i s n a t bu i t e n .

e c h t , d a n z a l ik m i j n b o t t e n mo e t e n aand o e n ,

op w aar d oor we

z ondaGsde e l nem er s

gin1en

O p w e e; n a a r f i o n t mèdy e n

s c hr o m e l i j k

te

l a éc t

1

grauwe k l auw i e r ,

de

en

( t otaal

o v e rb od i !'; n

on n u tte l o z e )

t e t rekken o p h e t t i j d s t i p dat d e k ie k e n d i e v e n n e t prompt v e rhu i s d e n naar andere hoe

houd i k d e

E e n k lapek s t e r

w a t put t e r s ,

p o pp e h X s o l d aa t j e

z anger en de

mart�r i e t enpluk w o e d e van e nk e l e

( e e n l e uk e rd

,

zwar t e w o ul'I e n c r o i s s a n t s .

b abbe l luxur i a n ti e n a a s t d e hybr i d e n

( Or c h i a c e ras

'' norma l e "

spurium )

ook h e t

u i t d e k l u i t e n g e w a s s e n b a s t aardluxu r i a n t �e va l v a n v o r i g

t o c h de

s pinnenorchi s s en ,

h a z e lw o r m w aren van de Te V e l o s n e s de

t u s s e n o pv a l l e nd ve e l

ons w e l b e k e nde

(w . o.

r ode w ouw e n ,

een extr e e m \'li t te ) ,

e e n s p e rwe r ,

<f

en

( we e r a l )

Te C harency-E p i e z was h e t

i n b l o e i ; bruine , homme l , p o p pe n ,

de

( gr o t e k e v e r ) ,

hele waslij s t

( o . a. S o ms

O rc h i s

de

onvermi j de l i j k e u i tv a l l e n d e e d.

:

i j svor:r,e l

en

in een

k o n i nginnepage . gros

van de kalkminnende

s pinnen ,

}? e rgnacb t ,

g e ure n ,

k l euren

s o ldaat j e )(

orch i d e eU n

s o ldaa t j e ,

en b a s t a a rd e n .

b r u i n e orch i s )

p o l y p l o idè krui s ing t u s s e n s o ld aa t j e

t u s s e n de

e en

wit en b l e ek b o s v o ge l t j e , v o g e lne s t j e :

in a l l e

hyb r i d a

/ put t e r ,

e e n nogal

en bruine

t e ru: ·;

op

1rn r . : n

m o f f e lde b i e r

t ak j e s tus s e n

e n b e rg na c ht e n

e;rauwe k l auw i e r d i e

te

d e e ln e e m s t e r s

v o l le d i r� w e [�w e rk e n .

bal t s van b u i z erclen

l op e n d e r g e l i j k e hyb r i d i s a t i e s u i t d e hand :

b i z arre

en

m e e plukte ,

l� k on i nf_j i nn e p n g e s en ve e l " o nb e k e ncl�

Op w e e; naar V e z i n e e n z iw� end ak e l e i

Er w a s

" b e r e i dw i l l i t > "

ontgo o c h e l ing n i e t

b o u·.: s e l

o o rde n .

" à l a v l i e genvanger " . V an i n s e c t e n e; e s pröken ;

1� e ek s c hi l dk e ve r s ,

we ide

s o ld a a t j e s

gro t e keve :orcbi s .

w ouw e n e n L u c o n t d e k t e e e n naar ins e c t e n

e nk e l e b u i z erclen

parti j .

die

,;

b e t noc!: i.• .

z anrç van n ac h t e r �a:, l e n l> o s r i e t­

handig w a t uibundig b e b la d lu isd e

j aa r t e rug. O ok wat

,

" schui l ­

zelf

grauwe kiekend i e f i n

Op de heuv e l n ab i j V i l le c l oye vonden we a l s ve rvo l g op d e

v r o e g o c h t e nd l i j k e

. ! rode e n

1na.L.'e

ons

wis t

o p z ichter d i e

z e ldzaam ? !

i t e ms :

1 � o uüvi n l : ,

oo i e v aa r !

s tond e e n

" de buurvrouw "

B e l gi ä voldoende

i'teressante

en

grauwe k i ek e n d i e v e n vo o r z i e n ma , . r d a t v üe l

O f m e t and e r e w o orden :

z e l f n o g e nk e l e

zw a r te

Midden i n h e t b ro e d t e rr e i n

had gevonden d i t

J

e e n b altsend e we s pe nd i e f

e e n c irke l e nd e

( me t g l a z e n rui t e n.f')

waarop d e z en

" s tad"

v e r t e l l e n d a t d i t h e t w e rk w a s van de

o ph a l e n . in d e

hut "

en

least "

s l o t waren de

f e rm t e c,; e n .

z e l le .

J l e t o p s t aan -ondanks de b o v e n s t aande dappere poro;inp.;- l i e p de n o d i r ;e vertracinr5

" la s t but n o t

A ls

tent verlate n )

J

g e b ru ik e l i j k e r o of r i d d e r s

p r i j k te

overtalrijke familieleden.

W 'Klt

• • •

)

konden


21

)f ( z anG van , n a c h t e g aa l ) ( l i c h t Ge snurk van n i e t nader � e n o e md e

B u i t e n de

d e e lneme r )

( g e s tomm e l )

S. H.

(

en

luid ) : Z o uden d i e al w ak k e r z i j n ? ( ge G i eche l ) : Ik we e t n i e , ' k hoor t o c h ni ks !

( 5 min.

late r ;

Amai , Is ' t

S. : ll. :

o rc h i d e e ë n

en n a a s t de

't

6 è n van de daders h e e f t de i s n a t bu i t e n .

e c h t , d a n z a l ik m i j n b o t t e n mo e t e n aand o e n ,

op w aar d oor we

z ondaGsde e l nem er s

gin1en

O p w e e; n a a r f i o n t mèdy e n

s c hr o m e l i j k

te

l a éc t

1

grauwe k l auw i e r ,

de

en

( t otaal

o v e rb od i !'; n

on n u tte l o z e )

t e t rekken o p h e t t i j d s t i p dat d e k ie k e n d i e v e n n e t prompt v e rhu i s d e n naar andere hoe

houd i k d e

E e n k lapek s t e r

w a t put t e r s ,

p o pp e h X s o l d aa t j e

z anger en de

mart�r i e t enpluk w o e d e van e nk e l e

( e e n l e uk e rd

,

zwar t e w o ul'I e n c r o i s s a n t s .

b abbe l luxur i a n ti e n a a s t d e hybr i d e n

( Or c h i a c e ras

'' norma l e "

spurium )

ook h e t

u i t d e k l u i t e n g e w a s s e n b a s t aardluxu r i a n t �e va l v a n v o r i g

t o c h de

s pinnenorchi s s en ,

h a z e lw o r m w aren van de Te V e l o s n e s de

t u s s e n o pv a l l e nd ve e l

ons w e l b e k e nde

(w . o.

r ode w ouw e n ,

een extr e e m \'li t te ) ,

e e n s p e rwe r ,

<f

en

( we e r a l )

Te C harency-E p i e z was h e t

i n b l o e i ; bruine , homme l , p o p pe n ,

de

( gr o t e k e v e r ) ,

hele waslij s t

( o . a. S o ms

O rc h i s

de

onvermi j de l i j k e u i tv a l l e n d e e d.

:

i j svor:r,e l

en

in een

k o n i nginnepage . gros

van de kalkminnende

s pinnen ,

}? e rgnacb t ,

g e ure n ,

k l euren

s o ldaat j e )(

orch i d e eU n

s o ldaa t j e ,

en b a s t a a rd e n .

b r u i n e orch i s )

p o l y p l o idè krui s ing t u s s e n s o ld aa t j e

t u s s e n de

e en

wit en b l e ek b o s v o ge l t j e , v o g e lne s t j e :

in a l l e

hyb r i d a

/ put t e r ,

e e n nogal

en bruine

t e ru: ·;

op

1rn r . : n

m o f f e lde b i e r

t ak j e s tus s e n

e n b e rg na c ht e n

e;rauwe k l auw i e r d i e

te

d e e ln e e m s t e r s

v o l le d i r� w e [�w e rk e n .

bal t s van b u i z erclen

l op e n d e r g e l i j k e hyb r i d i s a t i e s u i t d e hand :

b i z arre

en

m e e plukte ,

l� k on i nf_j i nn e p n g e s en ve e l " o nb e k e ncl�

Op w e e; naar V e z i n e e n z iw� end ak e l e i

Er w a s

" b e r e i dw i l l i t > "

ontgo o c h e l ing n i e t

b o u·.: s e l

o o rde n .

" à l a v l i e genvanger " . V an i n s e c t e n e; e s pröken ;

1� e ek s c hi l dk e ve r s ,

we ide

s o ld a a t j e s

gro t e keve :orcbi s .

w ouw e n e n L u c o n t d e k t e e e n naar ins e c t e n

e nk e l e b u i z erclen

parti j .

die

,;

b e t noc!: i.• .

z anrç van n ac h t e r �a:, l e n l> o s r i e t­

handig w a t uibundig b e b la d lu isd e

j aa r t e rug. O ok wat

,

" schui l ­

zelf

grauwe kiekend i e f i n

Op de heuv e l n ab i j V i l le c l oye vonden we a l s ve rvo l g op d e

v r o e g o c h t e nd l i j k e

. ! rode e n

1na.L.'e

ons

wis t

o p z ichter d i e

z e ldzaam ? !

i t e ms :

1 � o uüvi n l : ,

oo i e v aa r !

s tond e e n

" de buurvrouw "

B e l gi ä voldoende

i'teressante

en

grauwe k i ek e n d i e v e n vo o r z i e n ma , . r d a t v üe l

O f m e t and e r e w o orden :

z e l f n o g e nk e l e

zw a r te

Midden i n h e t b ro e d t e rr e i n

had gevonden d i t

J

e e n b altsend e we s pe nd i e f

e e n c irke l e nd e

( me t g l a z e n rui t e n.f')

waarop d e z en

" s tad"

v e r t e l l e n d a t d i t h e t w e rk w a s van de

o ph a l e n . in d e

hut "

en

least "

s l o t waren de

f e rm t e c,; e n .

z e l le .

J l e t o p s t aan -ondanks de b o v e n s t aande dappere poro;inp.;- l i e p de n o d i r ;e vertracinr5

" la s t but n o t

A ls

tent verlate n )

J

g e b ru ik e l i j k e r o of r i d d e r s

p r i j k te

overtalrijke familieleden.

W 'Klt

• • •

)

konden


}, ';

),C " v l u[i n a ar

De gro e p s p l i t s t e toen in

een

11 M .

D e z. e l a a t s ten hadden de z o �enaamde

verdw i j n13n , verdacht

lang

d o o r in

e e n s l n p pc

l ac h

vind

te sch i e t e n .

door

e e n deur t e

he f nie

! 11

en dan in

noc;

S ta a t

daar

enk e l e 1"ark a n t e u i t s prnlc e n :

ie ts

( trot s ) :

Wij

H.

( k nikt ) :

Mmm , dat s taat ' t weet s taan ,

.

hebben v l i e �enorch i s c;evonden. hier overa l . A l le e , als ge t enmins te .

N o g voor E t a l l e v e r s c h o t e n Bart

en J ohan

zich

:) �1 e k c ; 1 1

111: 1 : , r tlJ <iro1.i

reeds

e t: n

w e s p e nch e f , " ' z1H1 r � e

re eds e e n a d .

A a n d e v i j ve r t j e s

me

Wat e e n �ekrake e l is

dat hier ?

J ama3r Marc , w i j mo�en toch w e l

ieder · >;eval e e n dank j ew e l aan

Luc

&.

h e t u i s h e t plaa t s j e waar z e l f o d e

l a c he n ,

geel

Op

z ek e r .

Chris Devi aene en

' 85

in v o l l e b l o e i ) ,

wit

de kalkgr a s l anden w a s de

u i t ge b l o e i d maar naast de

1·1 e

,�orr; da t j e der b i j bent

grote

mas s a van de

ad.

roof­

w e s pendieven e n e e n

te V e l o s ne s a l s

het

t e Epi e z vonden

prac ht ige hondskruid in v o l l e O p Epi e z n a a s t de ve l e

hommel­

in b lo e i komende

b okkenorc h i s s e n . de k ampe e rp l a a t s

w i j fj e

moe i z aam

)

�ne t

k l auwen laag over

7

1 s.

p;rauwe k i e k e nd i e f .

b l oe i .

Op

z w o e gde e t: n s p e ni e r­ een

mere l

in de

graanve l d .

een

A an d e O thain 1 � b a l t s e nde we spend i even en

aanpa l ende he l l in15bos

i n het

Te E p i e z

2

!J

te

m van

de

auto

• • •

s a me np;evat :

ve e l

5

r;;rauwe k l auw i e r e n d i e

v a n V e l o snes kwam op z itten

iets

bo svoge l m e l k .

onb ekend :

Of

in b o rcleu ux­

w e e ra l e en w e e k end dat

vlug voorb i j w a s .

o rc h i deeën

au n zij me t rk

i n vorit; v e r s l aG vernoe 1nde

naa s t de k l a s s i e k e

Te V i l l e c l oy e

Zowel

v o e t moet �an �.

cm

( e c h t e ;-�arna11<l e r ) en

nmr;r,",enorc h i s se n en s o ms

grote

vonden we

/

rnpun:r. c l

( ve rfbre m ) .

orc h i s s e n o o k ne t

l

b i j z ond e r f l e u r i r;; b i j

nac h t or c h i s s e n .

s t onden e r

rood ( w i lde w e i t

voge l s ook

k oni n� t e

t e Bu:r n n o l e e n ui t 1 � e b l o e ide

b l o e i ende w e l ri ekende

b e rr;n a c h t e n hun w e l r i e k ende k o l l e g a

André V e rb oven voor h e t komfortub e l e vervoer. : '

G e e n " o ff i c ië l e " t o c ht ,

n i e t minder i n t e r e s s ant .

De w e c;b e rmen

?

P.

M. :

llerwi , ç )

J ohan ,

B a rt ,

( Suzy ,

t e ruc;.

later nog eens

b u l t want t o e n hö.dden w e

A . : N e e n ik s s p e c i aa l , a l l e e n een poppenorchis

,_., 1J •

Inderdaad g i ng e n we

-----

e n e e n rode w ouw e n e en 5 - t a l bui z e rden B e z i e n .

V e rder noteerden we N. :

" in hun midden die

e e n c afé

w e e; t e b l i j ve n en rlan te rurç t e k o men

me t de lakon i e k e meclede linë; : 11 Ik

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

beetje " .

voor no1 wat tumult z or�de

In

Andermaal de G nurne

hui s " en " w e b l i j ven nor;

zij

s oo r t e n


}, ';

),C " v l u[i n a ar

De gro e p s p l i t s t e toen in

een

11 M .

D e z. e l a a t s ten hadden de z o �enaamde

verdw i j n13n , verdacht

lang

d o o r in

e e n s l n p pc

l ac h

vind

te sch i e t e n .

door

e e n deur t e

he f nie

! 11

en dan in

noc;

S ta a t

daar

enk e l e 1"ark a n t e u i t s prnlc e n :

ie ts

( trot s ) :

Wij

H.

( k nikt ) :

Mmm , dat s taat ' t weet s taan ,

.

hebben v l i e �enorch i s c;evonden. hier overa l . A l le e , als ge t enmins te .

N o g voor E t a l l e v e r s c h o t e n Bart

en J ohan

zich

:) �1 e k c ; 1 1

111: 1 : , r tlJ <iro1.i

reeds

e t: n

w e s p e nch e f , " ' z1H1 r � e

re eds e e n a d .

A a n d e v i j ve r t j e s

me

Wat e e n �ekrake e l is

dat hier ?

J ama3r Marc , w i j mo�en toch w e l

ieder · >;eval e e n dank j ew e l aan

Luc

&.

h e t u i s h e t plaa t s j e waar z e l f o d e

l a c he n ,

geel

Op

z ek e r .

Chris Devi aene en

' 85

in v o l l e b l o e i ) ,

wit

de kalkgr a s l anden w a s de

u i t ge b l o e i d maar naast de

1·1 e

,�orr; da t j e der b i j bent

grote

mas s a van de

ad.

roof­

w e s pendieven e n e e n

te V e l o s ne s a l s

het

t e Epi e z vonden

prac ht ige hondskruid in v o l l e O p Epi e z n a a s t de ve l e

hommel­

in b lo e i komende

b okkenorc h i s s e n . de k ampe e rp l a a t s

w i j fj e

moe i z aam

)

�ne t

k l auwen laag over

7

1 s.

p;rauwe k i e k e nd i e f .

b l oe i .

Op

z w o e gde e t: n s p e ni e r­ een

mere l

in de

graanve l d .

een

A an d e O thain 1 � b a l t s e nde we spend i even en

aanpa l ende he l l in15bos

i n het

Te E p i e z

2

!J

te

m van

de

auto

• • •

s a me np;evat :

ve e l

5

r;;rauwe k l auw i e r e n d i e

v a n V e l o snes kwam op z itten

iets

bo svoge l m e l k .

onb ekend :

Of

in b o rcleu ux­

w e e ra l e en w e e k end dat

vlug voorb i j w a s .

o rc h i deeën

au n zij me t rk

i n vorit; v e r s l aG vernoe 1nde

naa s t de k l a s s i e k e

Te V i l l e c l oy e

Zowel

v o e t moet �an �.

cm

( e c h t e ;-�arna11<l e r ) en

nmr;r,",enorc h i s se n en s o ms

grote

vonden we

/

rnpun:r. c l

( ve rfbre m ) .

orc h i s s e n o o k ne t

l

b i j z ond e r f l e u r i r;; b i j

nac h t or c h i s s e n .

s t onden e r

rood ( w i lde w e i t

voge l s ook

k oni n� t e

t e Bu:r n n o l e e n ui t 1 � e b l o e ide

b l o e i ende w e l ri ekende

b e rr;n a c h t e n hun w e l r i e k ende k o l l e g a

André V e rb oven voor h e t komfortub e l e vervoer. : '

G e e n " o ff i c ië l e " t o c ht ,

n i e t minder i n t e r e s s ant .

De w e c;b e rmen

?

P.

M. :

llerwi , ç )

J ohan ,

B a rt ,

( Suzy ,

t e ruc;.

later nog eens

b u l t want t o e n hö.dden w e

A . : N e e n ik s s p e c i aa l , a l l e e n een poppenorchis

,_., 1J •

Inderdaad g i ng e n we

-----

e n e e n rode w ouw e n e en 5 - t a l bui z e rden B e z i e n .

V e rder noteerden we N. :

" in hun midden die

e e n c afé

w e e; t e b l i j ve n en rlan te rurç t e k o men

me t de lakon i e k e meclede linë; : 11 Ik

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

beetje " .

voor no1 wat tumult z or�de

In

Andermaal de G nurne

hui s " en " w e b l i j ven nor;

zij

s oo r t e n


/,/

,U Verslag

Lan gs pa l e n

DE ZWARTE:

BF.EK

EN

DEN TEUT

1 2 AUGUS'l'US

1 984

onze g i d s &ldy Ceyssens ons o p .

kenning

in de val l e i van de Zwarte

de

D . N . V . R . 1 60

ha ,

In Koersel

D i e voonniddag maakten we een ver­

Beek .

In d i t pracht i g na tuurge bied beheert

voorname l i jk hooi landen en broekbos sen .

De val l e i

leunt

aan tegen een ui tge e t rekt mi l i tai r dome i n waarvan 500 ha ook als natuurreser­ vaat beh e e rd wordt door D . N , V . R . B l auwe Knoop,

We bekeken o . a .

Wate rd r i eblad ,

Moerasvioo l t j e ,

Bos b i e s en Rode Bos bes , O p enkele perc e l en tussen d e dennebossen

toonde Eddy ons Klokjesgentiaan,

Ronde Zonnedauw

nog een e enzame Jeneverbes en h e t ze ldzame gaf we i n ig gelegenheid om vogels

en

Dophe i d e .

I j s lands kors tmos ,

te observere n ,

Het s ombere weer

We merkten wel de

indrukwekkende

N a d e m iddag klaarde àe hemel op en t o e n we i n h e t s taa t s natuurres ervaat

s pektakel begon al onmidd e l l i j k 1 een manne t j e e n een w i j fj e S perwer

bakke l e id e n me t e e n Havik . zaamheden als dauw,

Langs de veru1en van h e t reservaat ontdekten wo z e ld­

Klein Blaas j e s kruid ,

Beenbre e k ,

Moeraawol fsklauw , Waternave l ,

Veenbe s , W i t t e Snave lbies ,

Knolrus

tje ,

Lang<i Zonne­

en Tandjesgras ,

l e k k e r geurende Gagel d e t e nn i neerde Herwig volgende Zwa.rte l!e i d e l l bo l ,

l i be l l e n 1

Venw l tsnui t l i be l , Gewone Pantserjuffer,

Tus s e n de

Blauwe Glazenmaker,

Watenmuffe l ,

Lantaarn­

Koraa l j uffe r en S te enrode fle icle l i be l . We kond e n nog h e e l knap een jagende

Boomva lk en

enkele

ba ltsende

Buizerds

l e nde Levendbarende Haged i s tten rond ,

beki jken.

Na

Op de heide scharrelden verschil­

zonsondergang reden we terug naar Leuven .

�re

L ���� �7 � ;,. ·�,, b�

.

t och

als

j u ven i e l

nog

\'J e r d

op

de

"'

"" > � 1 rr.

de

nog

een

we

werd ,

hut een

eeu

(

vi jand

l l e rw i g

boven

om

de

de te

Er

en hut

l> e z. o r g, e 1 1 ons

wi j

in

a l

waren

actief

:

ecu

bevo11dci:

zijn

lie­

""

d ' "

1 il Le,

11ai1 s t d e�

pra c h t

d ,;

� ·: n v � l d •

s e i 1 1 t ,j c on s

<ioo1·­

1 1 a 1 11 c l

r o o f vo !!, e l

a a n ko111c1 1 1J e

wespend i e f

l 1 t' t

I; t n11

Y c r s c l l c 1 d <! 1 1 e

l i he l l e11 ,

iv e r c.I

ik,

na

hcrc1

a ü l s c h o l v c: 1 · ,

o p g em e r k t ,

!l; e k r o p e n ,

audere

e11

u u.r .

vl indern e t j e s .

de

paa d j e s

J N�l-L euvell ,

rondvl i e gende

dijk

b o o m va l k e n

opl e t t ende deze

liuizerd

vl i e g e u d c

ééu

Na

ltet

Da r t , te

o n t ha a l d

met

m on s t e r t j e s .

bui zerds

e t; e11

Gerda ,

in

za k t e

de

7 5 �{.

De

en

en

1 . j l.

" v "11

praa 1

e11

m e e rma l e n

spec tuca l a ire rest

l ucht

uur

la ter

visarend va l k e n , vl ak

(

we

boven ( l l i klce

ov er

de

G e l u lt k i g

(

ruim In d en

we

schreven

toen

de

v i j v er ,

s l tow

van

de

max.

:

er

h a l fuur

b o om v a l k en

! «: ­

zoda t

Oart

u ur

za gen

Ivo

waren

Ful 1

nog dat

nog

de

een

z i en

l a t er

11aar

v i sare11 d A 1 1 t.l n 'i

tcu

we

O l l !:i

van

de

j u v en i e l e

t erug.

Door

( vo o r a l

boven

b o v e1 1

Zodoende

e en

de

l< l 1 1 i s

hal r

juve1 1 i e l c l ieîst

�)

ln· w m

boom­ ce11 s

L o o m va l k c 1 1 .

d e 1· d e

r o o fv o 1;e l ,;

de

SAil

v i j ver

het

Jl�r o - ' e r l. 1 1 c l l t ­

verhl eer ,

bu i. z e r d eu

tel escoop

van

ko11-

vo o r t d u ­

e11

S t e fa n

lurn d c 1 1

v i sareHd ) . kwamen

aan

en

het

de

de

11

s c ou t s 1' a 1 1 s "

" l l o b li y

a fz a k k e n ,

1

s" .

toeu

J\ r e r al s ­

o p m e rk t e .

a c h t erna kon

de

twee

b u i z e r d en

f' l o r i v a l

vi sarend

de

vo o r z i e n

� l a l h e r li e

nog

aan

J 0 11;111 ,

:

op

h i j ,

va11

1 1 0 1'

r e g i s t r e r en .

w e s p en d i e f ,

no g

een

01\-

1 , i J l l il

c11

!� e e n

n o .o;

maar bad

0 1·

samen )

last

mezel f wat

v i sarend

dan

daarna

E e n ma a l

va11

iv a r c n

s c ou l s

er

vau

nogal

en

al les

konden de

ltud

J oost we

waarnemeu ,

juist

speed

e11

a a 11 v a 1 1 ' "'

o i' t e i; e )

wa n t

hing

gez e l schap

een

ex.

de

kna p e n ,

1 11 . 1 l1 h )

3

iv e r d

tijd

(

naar

af

na t u u r l l j k l l ) .

bu i t e n

p ra c h t i g

d e e l n em e r s

deze

jn

g ev l o ge n

( \; e s ) ,

zodoende

a l l es

\,' e

voor

doorkrui s t e , het

de

l l e rw i g )

Pech

di jk

wa s

b i j gekomen

van en

M a r c , l l i rlc

S t -J o r i s - \v e e r t .

oog

z e er

w e spend i e f .

terug, -

de

voor

Anderh a l f

op

va n u i t

konden

Ook

we

.

een

en

van

wonder e n .

rend

er

g e d e t ermineerd

uu

dijk)

later

w e ge11

s c happe l i j k

r o u d zw aa i e n d e

gegeven op

e en

w erd

er

b o omva l lc e n , l ijk

o n mo g e l i j lc e

1 9 1\ 11

s ep t ,

a î d e l i n g s gr e n z e n

v o o r t du r e n d

Don 'reut aankwamen konden we de uitgestrekte h e ide ond e r e e n s t ralende zon ver­ Het

SAH

Er gro e i de ook

gaten van een Zwarte Specht o p .

kennen.

eu

de

O nm i d d e l i j k

Me t d r i e auto ' s koers ten we d i e zondagmorgen naar Limburg. wachtte

all e

van

ma l en

1

p r o o i vo g e l w a n d e l i n g

op

i e d er e e n

opvangen.

l1et toch

v e l ch; e g j c , H O !S

e en

haas-

g l :i m p


/,/

,U Verslag

Lan gs pa l e n

DE ZWARTE:

BF.EK

EN

DEN TEUT

1 2 AUGUS'l'US

1 984

onze g i d s &ldy Ceyssens ons o p .

kenning

in de val l e i van de Zwarte

de

D . N . V . R . 1 60

ha ,

In Koersel

D i e voonniddag maakten we een ver­

Beek .

In d i t pracht i g na tuurge bied beheert

voorname l i jk hooi landen en broekbos sen .

De val l e i

leunt

aan tegen een ui tge e t rekt mi l i tai r dome i n waarvan 500 ha ook als natuurreser­ vaat beh e e rd wordt door D . N , V . R . B l auwe Knoop,

We bekeken o . a .

Wate rd r i eblad ,

Moerasvioo l t j e ,

Bos b i e s en Rode Bos bes , O p enkele perc e l en tussen d e dennebossen

toonde Eddy ons Klokjesgentiaan,

Ronde Zonnedauw

nog een e enzame Jeneverbes en h e t ze ldzame gaf we i n ig gelegenheid om vogels

en

Dophe i d e .

I j s lands kors tmos ,

te observere n ,

Het s ombere weer

We merkten wel de

indrukwekkende

N a d e m iddag klaarde àe hemel op en t o e n we i n h e t s taa t s natuurres ervaat

s pektakel begon al onmidd e l l i j k 1 een manne t j e e n een w i j fj e S perwer

bakke l e id e n me t e e n Havik . zaamheden als dauw,

Langs de veru1en van h e t reservaat ontdekten wo z e ld­

Klein Blaas j e s kruid ,

Beenbre e k ,

Moeraawol fsklauw , Waternave l ,

Veenbe s , W i t t e Snave lbies ,

Knolrus

tje ,

Lang<i Zonne­

en Tandjesgras ,

l e k k e r geurende Gagel d e t e nn i neerde Herwig volgende Zwa.rte l!e i d e l l bo l ,

l i be l l e n 1

Venw l tsnui t l i be l , Gewone Pantserjuffer,

Tus s e n de

Blauwe Glazenmaker,

Watenmuffe l ,

Lantaarn­

Koraa l j uffe r en S te enrode fle icle l i be l . We kond e n nog h e e l knap een jagende

Boomva lk en

enkele

ba ltsende

Buizerds

l e nde Levendbarende Haged i s tten rond ,

beki jken.

Na

Op de heide scharrelden verschil­

zonsondergang reden we terug naar Leuven .

�re

L ���� �7 � ;,. ·�,, b�

.

t och

als

j u ven i e l

nog

\'J e r d

op

de

"'

"" > � 1 rr.

de

nog

een

we

werd ,

hut een

eeu

(

vi jand

l l e rw i g

boven

om

de

de te

Er

en hut

l> e z. o r g, e 1 1 ons

wi j

in

a l

waren

actief

:

ecu

bevo11dci:

zijn

lie­

""

d ' "

1 il Le,

11ai1 s t d e�

pra c h t

d ,;

� ·: n v � l d •

s e i 1 1 t ,j c on s

<ioo1·­

1 1 a 1 11 c l

r o o f vo !!, e l

a a n ko111c1 1 1J e

wespend i e f

l 1 t' t

I; t n11

Y c r s c l l c 1 d <! 1 1 e

l i he l l e11 ,

iv e r c.I

ik,

na

hcrc1

a ü l s c h o l v c: 1 · ,

o p g em e r k t ,

!l; e k r o p e n ,

audere

e11

u u.r .

vl indern e t j e s .

de

paa d j e s

J N�l-L euvell ,

rondvl i e gende

dijk

b o o m va l k e n

opl e t t ende deze

liuizerd

vl i e g e u d c

ééu

Na

ltet

Da r t , te

o n t ha a l d

met

m on s t e r t j e s .

bui zerds

e t; e11

Gerda ,

in

za k t e

de

7 5 �{.

De

en

en

1 . j l.

" v "11

praa 1

e11

m e e rma l e n

spec tuca l a ire rest

l ucht

uur

la ter

visarend va l k e n , vl ak

(

we

boven ( l l i klce

ov er

de

G e l u lt k i g

(

ruim In d en

we

schreven

toen

de

v i j v er ,

s l tow

van

de

max.

:

er

h a l fuur

b o om v a l k en

! «: ­

zoda t

Oart

u ur

za gen

Ivo

waren

Ful 1

nog dat

nog

de

een

z i en

l a t er

11aar

v i sare11 d A 1 1 t.l n 'i

tcu

we

O l l !:i

van

de

j u v en i e l e

t erug.

Door

( vo o r a l

boven

b o v e1 1

Zodoende

e en

de

l< l 1 1 i s

hal r

juve1 1 i e l c l ieîst

�)

ln· w m

boom­ ce11 s

L o o m va l k c 1 1 .

d e 1· d e

r o o fv o 1;e l ,;

de

SAil

v i j ver

het

Jl�r o - ' e r l. 1 1 c l l t ­

verhl eer ,

bu i. z e r d eu

tel escoop

van

ko11-

vo o r t d u ­

e11

S t e fa n

lurn d c 1 1

v i sareHd ) . kwamen

aan

en

het

de

de

11

s c ou t s 1' a 1 1 s "

" l l o b li y

a fz a k k e n ,

1

s" .

toeu

J\ r e r al s ­

o p m e rk t e .

a c h t erna kon

de

twee

b u i z e r d en

f' l o r i v a l

vi sarend

de

vo o r z i e n

� l a l h e r li e

nog

aan

J 0 11;111 ,

:

op

h i j ,

va11

1 1 0 1'

r e g i s t r e r en .

w e s p en d i e f ,

no g

een

01\-

1 , i J l l il

c11

!� e e n

n o .o;

maar bad

0 1·

samen )

last

mezel f wat

v i sarend

dan

daarna

E e n ma a l

va11

iv a r c n

s c ou l s

er

vau

nogal

en

al les

konden de

ltud

J oost we

waarnemeu ,

juist

speed

e11

a a 11 v a 1 1 ' "'

o i' t e i; e )

wa n t

hing

gez e l schap

een

ex.

de

kna p e n ,

1 11 . 1 l1 h )

3

iv e r d

tijd

(

naar

af

na t u u r l l j k l l ) .

bu i t e n

p ra c h t i g

d e e l n em e r s

deze

jn

g ev l o ge n

( \; e s ) ,

zodoende

a l l es

\,' e

voor

doorkrui s t e , het

de

l l e rw i g )

Pech

di jk

wa s

b i j gekomen

van en

M a r c , l l i rlc

S t -J o r i s - \v e e r t .

oog

z e er

w e spend i e f .

terug, -

de

voor

Anderh a l f

op

va n u i t

konden

Ook

we

.

een

en

van

wonder e n .

rend

er

g e d e t ermineerd

uu

dijk)

later

w e ge11

s c happe l i j k

r o u d zw aa i e n d e

gegeven op

e en

w erd

er

b o omva l lc e n , l ijk

o n mo g e l i j lc e

1 9 1\ 11

s ep t ,

a î d e l i n g s gr e n z e n

v o o r t du r e n d

Don 'reut aankwamen konden we de uitgestrekte h e ide ond e r e e n s t ralende zon ver­ Het

SAH

Er gro e i de ook

gaten van een Zwarte Specht o p .

kennen.

eu

de

O nm i d d e l i j k

Me t d r i e auto ' s koers ten we d i e zondagmorgen naar Limburg. wachtte

all e

van

ma l en

1

p r o o i vo g e l w a n d e l i n g

op

i e d er e e n

opvangen.

l1et toch

v e l ch; e g j c , H O !S

e en

haas-

g l :i m p


n

V e r d e r z n ,n: e n

l op e r ,

ne

111

door .1r, e 1 1

ee s t e n

e en

het

i " v e n r1 c

e en

.f!; i n .� e n

v e l d en

de t l <!

hoven i 1 _i j .

ver t r o k

Te

te

z Lel

F l o r ·i. v n l

nu

en

hele �n

h u i. s wn.a r t s Pécr o t .

da t

er

l i e s p euren

de

z o ,1!: ell

de

i j s v o .� e 1

r .i c h t i n g

va s t. s t e l ]

v i sa r e n d

�·.· a s !

p;edtu· e1HI "

we

(c;n t .i P. , 1

H .i

v i j ver ,

rla ,o;

op

n o [(

S J\ H

s l o b e � r rl e n en

met

de

11

w e r d en

vij ver toch ,

Ha s .

Of

rn<Hlr

e v en

n o .is

1 O l > C r :"' .

van

terug

verder 1J e s l t � ­

n e r �� e n s

c i rke l d e h i. ._i

als

o e v er-

we

P é c .r o t

pl o ts

sn e l

e en

trokken

dr i e

f .i e t s 1

De

op

t en s l o t t e

'" 13:

5

:,

3 w i t p;n t j e s

l=J l l

* WAARNEMINGEN * Z o a l s e lders in d i t nummer

er

�ekomnn

Erg inr;ekort trouw e n s want e r k ruipt anders teve e l t i j d i n . Z o waren e r de z o merse w e s pendieven , de b o o mvalken

o c ve r -

'1

te SAR ( 3 uitgevlogen k i ekendieven ,

t-l a n r t e n

•\ C T H : '.H tlr�S-110'1''�1·: :

KOllT

flens

-��� 'C---�

V.\N

'-!:·::<S LAG

r e e ds b e l o o fd , vind j e o ok

in d i t nummer waarnemingen u i t de vallei in de V al l e i .

enz

j onge n ) , de klass ielrn bruine

D e z e waarnemingen zul j e te rugvinden in e en l i j vig v e r s lag dat er echter alleen maar komt als je ook een hand­ j e t o e s te ekt . Ee n uitz ondering heb ik d e z e k e e r

gemaakt voor de v i s arenden ,

d i e ( e inde l i j k ) dit najaar w e e r voor dikke s h ow z orgde n .

HE'r r; <BSlJfl',;N

VOGELS r3------=

in d e

f o nna t i e het en

s t e lden Op op

kran t e n ,

med i a :

t e l i j ke

ruime

z o rgde voor e e n

t i jd s c hr i f te n ,

r_; e e m i .

v o l k s v e rt<igenwoordigers

De

pa rl e m e n t a i re

2.t j uni

vragen over de

waren

in

voor-

i n de

�' .

Pi o t ,

en

F.

be langs te l l i ng

vers preid ing van

ra. d i o e n t e l evi. s i. e .

Ue

i.n­

s t8.ndpm1 ten

Lens s e n s ,

:\k t iekomi tee w e rd e n overgemaak t aan d e m i n i s ters ,1 ,

G.

Mo t te

mee s t waardevolle natirnr­

in de

voorb i j e maanden u i tge br e i d

P.

G e ys e l i ngs en J .

A k k e r­ De '.·lol

problema t i ek .

Smient (Anas pene l o pe )

Ö�-26:5 ,

O p 25

j u l i werd

Ordening en rond

Op 1 3

Lee fmi l ieu .

o k t o be r orga n i se e rt d e

:ie l e id ,

nemen aan de

actie

" Be k e ndag" .

en ol1'1 e rz o e k

Bekenr13g

s e c re ta r i aa t F , è l , V . R . ,

Q?/6� 8 . 37 . 4 6 .

is v o o r i n s c h r i jving verpl i ch t . tel .

Hage landse

1 , od ,

Voor a l l e

Voor wl.e

deel

wi l

i n l i c h t i ngen :

b l i j f t i n d e toekom s t onverminderd a c ti e voeren be e kva l l e i e n l

Marc

D e Coster

"'.- N·. j _îap ro , t..1"11;" -·� .. .::.1

t e SA.R

VT

" ;! , . . ,,lil •· .R '\ 0(

( l-1. Hens ,

AlfB,.r.. a-)

het Egenhoven b o s e n v l i e g e n v e rder zuidwa a rt s .

P.S. :

W aar e e n l e s b r o s s e n al n i e t goed voor kan z i j n . Ma�r als ik n o 3 e e n s bros , n e e m i k toch b e s t m i j n verrek i j k e r m e e naar de l e s • • •

i n samenw e r k i ng me t he t Limburgs Uni­

aa ·

( I l.

( COI )

Op d i t c o l l oquium k om t e e n ui tgebreide balans

inzake de 'Tlaamse bek � n

H e t ,\ k t i ek o m i tee W inge-: ; o t t e voor h e t beh oud van d e

B.N.V.R.

te NGB

i n Bn1 s s e l een

beekrPcht trekk ingen e n wachtbekkens georvrn i s e e rd .

vers i ta i r r: e n t rum de

J

Q!�� ( A n s e r s p e c . ) 9 -3 : Een 1 2- t a l e x . vlier;en op van de w e i l anden nab i j

in Bra.ba n t e n Li mburg 2 1

Op 9 s e p tember w e rd e n

9 j uni nog e e n

3ö s� ;i �

contac t v e rgad e ri n g gehouden me t ambtenaren van d e A d m i n i s tra t ie voor Ruim­

e x curfl i e s

2 en

Kr6on e e nd ( N e t t a ruf ina) = - d . c! i n e c lipskleed en '+ i /j uv .

en namiddag e e n honde:·dtal a k t i evoerders aanw e z. i g

f i e ts toc h t e n e n wand e l i ngen i n h e t Hage land .

e e rs te

va<J

re c h t treb: i ngen van '"1 i nge ,

t ie n wachtbekkens

He t J\ c t ie k om i t e e '.H nge-Mo t t e

s taan .

man s

plannen 'roor de

Hage land kwam de

ge b i ed e n van he t

V'3 n

de

!.aakbeek en de aan l err van

· ; ro t e

te

rond

pro b lema t i e k

De

��EE�Et��� 6�E ( A rde a purpure a ) 21�-8 :

.Een prac h t e xe mplaar pas s e e rde lanc;s de vijver van

G

·

• • • •

,

r i c ht inp; F l o r i val.

( ,Ji'H f ui t s t ap : C O I , J o o s t , J an e n Fre d )

g2�E�2�E (Bo taurus s t e l l ari s ) 25-P· : 1l111 e c k e e r e e n overvl i e r\ende " rö rdrom" in he t Torf­ broek te D e rrr,

(l 1o.rc

De C o s t e r )


n

V e r d e r z n ,n: e n

l op e r ,

ne

111

door .1r, e 1 1

ee s t e n

e en

het

i " v e n r1 c

e en

.f!; i n .� e n

v e l d en

de t l <!

hoven i 1 _i j .

ver t r o k

Te

te

z Lel

F l o r ·i. v n l

nu

en

hele �n

h u i. s wn.a r t s Pécr o t .

da t

er

l i e s p euren

de

z o ,1!: ell

de

i j s v o .� e 1

r .i c h t i n g

va s t. s t e l ]

v i sa r e n d

�·.· a s !

p;edtu· e1HI "

we

(c;n t .i P. , 1

H .i

v i j ver ,

rla ,o;

op

n o [(

S J\ H

s l o b e � r rl e n en

met

de

11

w e r d en

vij ver toch ,

Ha s .

Of

rn<Hlr

e v en

n o .is

1 O l > C r :"' .

van

terug

verder 1J e s l t � ­

n e r �� e n s

c i rke l d e h i. ._i

als

o e v er-

we

P é c .r o t

pl o ts

sn e l

e en

trokken

dr i e

f .i e t s 1

De

op

t en s l o t t e

'" 13:

5

:,

3 w i t p;n t j e s

l=J l l

* WAARNEMINGEN * Z o a l s e lders in d i t nummer

er

�ekomnn

Erg inr;ekort trouw e n s want e r k ruipt anders teve e l t i j d i n . Z o waren e r de z o merse w e s pendieven , de b o o mvalken

o c ve r -

'1

te SAR ( 3 uitgevlogen k i ekendieven ,

t-l a n r t e n

•\ C T H : '.H tlr�S-110'1''�1·: :

KOllT

flens

-��� 'C---�

V.\N

'-!:·::<S LAG

r e e ds b e l o o fd , vind j e o ok

in d i t nummer waarnemingen u i t de vallei in de V al l e i .

enz

j onge n ) , de klass ielrn bruine

D e z e waarnemingen zul j e te rugvinden in e en l i j vig v e r s lag dat er echter alleen maar komt als je ook een hand­ j e t o e s te ekt . Ee n uitz ondering heb ik d e z e k e e r

gemaakt voor de v i s arenden ,

d i e ( e inde l i j k ) dit najaar w e e r voor dikke s h ow z orgde n .

HE'r r; <BSlJfl',;N

VOGELS r3------=

in d e

f o nna t i e het en

s t e lden Op op

kran t e n ,

med i a :

t e l i j ke

ruime

z o rgde voor e e n

t i jd s c hr i f te n ,

r_; e e m i .

v o l k s v e rt<igenwoordigers

De

pa rl e m e n t a i re

2.t j uni

vragen over de

waren

in

voor-

i n de

�' .

Pi o t ,

en

F.

be langs te l l i ng

vers preid ing van

ra. d i o e n t e l evi. s i. e .

Ue

i.n­

s t8.ndpm1 ten

Lens s e n s ,

:\k t iekomi tee w e rd e n overgemaak t aan d e m i n i s ters ,1 ,

G.

Mo t te

mee s t waardevolle natirnr­

in de

voorb i j e maanden u i tge br e i d

P.

G e ys e l i ngs en J .

A k k e r­ De '.·lol

problema t i ek .

Smient (Anas pene l o pe )

Ö�-26:5 ,

O p 25

j u l i werd

Ordening en rond

Op 1 3

Lee fmi l ieu .

o k t o be r orga n i se e rt d e

:ie l e id ,

nemen aan de

actie

" Be k e ndag" .

en ol1'1 e rz o e k

Bekenr13g

s e c re ta r i aa t F , è l , V . R . ,

Q?/6� 8 . 37 . 4 6 .

is v o o r i n s c h r i jving verpl i ch t . tel .

Hage landse

1 , od ,

Voor a l l e

Voor wl.e

deel

wi l

i n l i c h t i ngen :

b l i j f t i n d e toekom s t onverminderd a c ti e voeren be e kva l l e i e n l

Marc

D e Coster

"'.- N·. j _îap ro , t..1"11;" -·� .. .::.1

t e SA.R

VT

" ;! , . . ,,lil •· .R '\ 0(

( l-1. Hens ,

AlfB,.r.. a-)

het Egenhoven b o s e n v l i e g e n v e rder zuidwa a rt s .

P.S. :

W aar e e n l e s b r o s s e n al n i e t goed voor kan z i j n . Ma�r als ik n o 3 e e n s bros , n e e m i k toch b e s t m i j n verrek i j k e r m e e naar de l e s • • •

i n samenw e r k i ng me t he t Limburgs Uni­

aa ·

( I l.

( COI )

Op d i t c o l l oquium k om t e e n ui tgebreide balans

inzake de 'Tlaamse bek � n

H e t ,\ k t i ek o m i tee W inge-: ; o t t e voor h e t beh oud van d e

B.N.V.R.

te NGB

i n Bn1 s s e l een

beekrPcht trekk ingen e n wachtbekkens georvrn i s e e rd .

vers i ta i r r: e n t rum de

J

Q!�� ( A n s e r s p e c . ) 9 -3 : Een 1 2- t a l e x . vlier;en op van de w e i l anden nab i j

in Bra.ba n t e n Li mburg 2 1

Op 9 s e p tember w e rd e n

9 j uni nog e e n

3ö s� ;i �

contac t v e rgad e ri n g gehouden me t ambtenaren van d e A d m i n i s tra t ie voor Ruim­

e x curfl i e s

2 en

Kr6on e e nd ( N e t t a ruf ina) = - d . c! i n e c lipskleed en '+ i /j uv .

en namiddag e e n honde:·dtal a k t i evoerders aanw e z. i g

f i e ts toc h t e n e n wand e l i ngen i n h e t Hage land .

e e rs te

va<J

re c h t treb: i ngen van '"1 i nge ,

t ie n wachtbekkens

He t J\ c t ie k om i t e e '.H nge-Mo t t e

s taan .

man s

plannen 'roor de

Hage land kwam de

ge b i ed e n van he t

V'3 n

de

!.aakbeek en de aan l err van

· ; ro t e

te

rond

pro b lema t i e k

De

��EE�Et��� 6�E ( A rde a purpure a ) 21�-8 :

.Een prac h t e xe mplaar pas s e e rde lanc;s de vijver van

G

·

• • • •

,

r i c ht inp; F l o r i val.

( ,Ji'H f ui t s t ap : C O I , J o o s t , J an e n Fre d )

g2�E�2�E (Bo taurus s t e l l ari s ) 25-P· : 1l111 e c k e e r e e n overvl i e r\ende " rö rdrom" in he t Torf­ broek te D e rrr,

(l 1o.rc

De C o s t e r )


) ,, J�,

j1

2.ï.:.e!:� �-9.9.� ��§:�E ( C i c. onia 27-7 : Neeri j s e :

Door de

n i r;ro )

u i t e e n v e ld mai s

de

l anBG de D i j l e - oever

v l i e�en 2 zwarte o o i evaars op;

25-8 :

m i n u t en

tiental

boven

mij c irke len.

(J.

00

W a l teru s

V a nui t NNO kom t e e n zwarte o o i e v a a r annvl i e �en ;

)

hij

l w .nr;t e ven boven bet n o 0 rde l i j k e de e l van de v i j ve r ( te

en

SAH)

verdwij n t dan

spur t e n à

Wij

onmidde l i ,j k r i c h t inr; we s t .

l a C arl Lew i s d e hut uit e n z i en hem

de w e g v o l 5 e n naar he t dorp t o e .

( w i ,i

verdw i j n t

�2.12 ( U pupa � s• -11. :

w aarne men :

b l i j ven nog een

ze

cm

=

i n z u i do o s t e l i j k e

hij

Jan B . ,

J· o o s t VT,

e pops )

.h r :d. f acht

H e v erl <J eb o s

QE�!:!:-! 2_t�];� ����9::� 2f

H.

de

vi j var

orcm j e rode

in

py(';ar1�us )

�2g!_�2�! 2�-7 :

1

b l i j ven

wan rne rn i n�en b inne n G e l o p e n

h i nr:;en

b ru i n e k i e k e n

b e k e nd<'.'

roep

wij ( 3 �b

b r e.c h t

in<J e rdaw'l landde

p o pu l i c r ;

t u in

t e Wilsele

( COI )

d n r e n , d i e be lache l i j !rn toch we l

i e ts

in o n z e s t r e e k en irnlerdaad. is er e e n ov e rv l o e d

• • •

half i n

r 1:

A Un , NYJ .

4-8 :

"Same

pla c e ,

s ame

lang wachten

en he t

" s e i z oe n "

is

nor; n i e t

s l aap o p cle broedpla a t s van de

) . E e n mij vnr:;e l i j k ons e c h ter terur:; u i t dromenland e n e v e n later e n u r o o rvor;e l o p e e n (1 odn.

in d e s c h aduw

t r i o JlLl l ,

é é n va n lw t

o s pre y '' ( af1�ew i s s e ld

met wat kieken

gri j pt

p o pu l i e r e n

n<ttuurl :i. , i U

plaats n e 1 " e n .

e e n erp; k l e in e v i s

35

en na wat

b.e m z i �i n v i s z i e n opsmu l l e n vano p z o

'n

V a n z e l f s p r e k e nd w a s e l k d e t a i l z i c h t b a a r

een tro s j e

De kans om

30m· a f s tand van de wat

e e n j uv .

l a t e n v o o rb i j gaan en

'spre e uw e n ,

te

make n ,

üls

e <:: n eve n

bruine kiek , p o s t e e ·c<Jc

vi s a rend ,

s c he t s e n

en

dre i � d e h i j

zwarte kraa i rond hem kwam v l i e 3 e n , ook

m.

was

te m o o i

e nke l e h i e rvan v i nd

je

numme r .

f lauwe

z ic h

L e t op

lich t

01'

te

0111

in di t

de

oker­

bruine b o rstbund ,

bij

te

van

z i en

O o k b i ,j d e z e

de

ve r l i e t

zeer

11 < t s .

ik de

plek

zijn vis

b i n n e n had r;e1-1 e rk t , hij

v:i sarend .

z i t te n

• • •

( BLI ! )

'10,_,.'--'"J. ./' uJdt 1/ - \ - �� , " ,_ , , .... ' t 0>1:..- �U...· at: "l. - 117 L...:.11.I• ''fl ' " '

nnci r

lilec

i 1nmcrs no:� e e u v o l

uur rus t i f j op z :i. �i n

- -e

voor

was.

• • •

H a r t h e \'C s t i e;t <lire et 1 ü ;i n Y8J'.T•ll•.1ed.nn :

die

d j � h t­

" z :i. t t :iiv�"

v i s arend w e �

Nadat h i j

· · : n �;

b J l l :i.k

s l u i p11e !'l<

slechts

( Pandj on hal i ae t u s )

is

a f r;e lopon

O p ;JO-?

verdw i j n t naar Zlv .

:>: oti dcr v e e l waarne m i n c;en vnn wat

typisch ann

zien;

rode w ouw boven onze

! T e t k o n ni\tuu r l j j k n ie t

na.j a ren

te

( M i l vu s m i l vus )

cirk e l e nde

X!��E���

r�o e cl

po t n n ,

vonden 1·1 e h e t w e l l e t j e s e n mo e s te n w e \'J e . � w e ! ·; e 1 1 :3

v e rge z e ld van

:rng AUB op 1 9 -3 e e n s l anke k i e k b ov e n zeer

genaderd)

me t halfopen vleuge l s ;

v a n SA R e e r s t in t e g en l i c h t maar e v e n later i s de

onde rkant

!.

b lauwr•;r i ,i z e

de

b or s t b und u i t s � e k e lHl

a c u t e dehydra t a t i everschi j ns e l e n van

llij

' s avonds e e n hop g e dur e n d e 20 m i n .

?)

dus e e n adu l t

op enk e l e dode

V e rb i s t ) ·

j uv . p;r::rn1�e had o pge merkt ( P e t e r , wanne e r kr] j ge n we

d a a r de d a tu rn van

ws.

" ge e n "

z ie i k b e 111 d a n e i nde l i j k rondv l i e e; e n e n a c h t e r.'< , nv . i l :

ric h t ing.

Hndat PP '::: e r G t and a e rt in het v e l d te V o s s e m-Le e fdaal re8cls een

rug en

ünic;eve e r 2 uur l a ·1; e r ( w e w a r e n onde rtus s e n ve u l cl i c h t u r

Na

U i t e inde l i j k

( H.Bf-1 )

( C irc u .s

gran d i o s e b e l i c h t i n g k o nden we

e gaaldonkerb ru ine

�,JF, :;i "

fl.,_"_-,,

p .t nl


) ,, J�,

j1

2.ï.:.e!:� �-9.9.� ��§:�E ( C i c. onia 27-7 : Neeri j s e :

Door de

n i r;ro )

u i t e e n v e ld mai s

de

l anBG de D i j l e - oever

v l i e�en 2 zwarte o o i evaars op;

25-8 :

m i n u t en

tiental

boven

mij c irke len.

(J.

00

W a l teru s

V a nui t NNO kom t e e n zwarte o o i e v a a r annvl i e �en ;

)

hij

l w .nr;t e ven boven bet n o 0 rde l i j k e de e l van de v i j ve r ( te

en

SAH)

verdwij n t dan

spur t e n à

Wij

onmidde l i ,j k r i c h t inr; we s t .

l a C arl Lew i s d e hut uit e n z i en hem

de w e g v o l 5 e n naar he t dorp t o e .

( w i ,i

verdw i j n t

�2.12 ( U pupa � s• -11. :

w aarne men :

b l i j ven nog een

ze

cm

=

i n z u i do o s t e l i j k e

hij

Jan B . ,

J· o o s t VT,

e pops )

.h r :d. f acht

H e v erl <J eb o s

QE�!:!:-! 2_t�];� ����9::� 2f

H.

de

vi j var

orcm j e rode

in

py(';ar1�us )

�2g!_�2�! 2�-7 :

1

b l i j ven

wan rne rn i n�en b inne n G e l o p e n

h i nr:;en

b ru i n e k i e k e n

b e k e nd<'.'

roep

wij ( 3 �b

b r e.c h t

in<J e rdaw'l landde

p o pu l i c r ;

t u in

t e Wilsele

( COI )

d n r e n , d i e be lache l i j !rn toch we l

i e ts

in o n z e s t r e e k en irnlerdaad. is er e e n ov e rv l o e d

• • •

half i n

r 1:

A Un , NYJ .

4-8 :

"Same

pla c e ,

s ame

lang wachten

en he t

" s e i z oe n "

is

nor; n i e t

s l aap o p cle broedpla a t s van de

) . E e n mij vnr:;e l i j k ons e c h ter terur:; u i t dromenland e n e v e n later e n u r o o rvor;e l o p e e n (1 odn.

in d e s c h aduw

t r i o JlLl l ,

é é n va n lw t

o s pre y '' ( af1�ew i s s e ld

met wat kieken

gri j pt

p o pu l i e r e n

n<ttuurl :i. , i U

plaats n e 1 " e n .

e e n erp; k l e in e v i s

35

en na wat

b.e m z i �i n v i s z i e n opsmu l l e n vano p z o

'n

V a n z e l f s p r e k e nd w a s e l k d e t a i l z i c h t b a a r

een tro s j e

De kans om

30m· a f s tand van de wat

e e n j uv .

l a t e n v o o rb i j gaan en

'spre e uw e n ,

te

make n ,

üls

e <:: n eve n

bruine kiek , p o s t e e ·c<Jc

vi s a rend ,

s c he t s e n

en

dre i � d e h i j

zwarte kraa i rond hem kwam v l i e 3 e n , ook

m.

was

te m o o i

e nke l e h i e rvan v i nd

je

numme r .

f lauwe

z ic h

L e t op

lich t

01'

te

0111

in di t

de

oker­

bruine b o rstbund ,

bij

te

van

z i en

O o k b i ,j d e z e

de

ve r l i e t

zeer

11 < t s .

ik de

plek

zijn vis

b i n n e n had r;e1-1 e rk t , hij

v:i sarend .

z i t te n

• • •

( BLI ! )

'10,_,.'--'"J. ./' uJdt 1/ - \ - �� , " ,_ , , .... ' t 0>1:..- �U...· at: "l. - 117 L...:.11.I• ''fl ' " '

nnci r

lilec

i 1nmcrs no:� e e u v o l

uur rus t i f j op z :i. �i n

- -e

voor

was.

• • •

H a r t h e \'C s t i e;t <lire et 1 ü ;i n Y8J'.T•ll•.1ed.nn :

die

d j � h t­

" z :i. t t :iiv�"

v i s arend w e �

Nadat h i j

· · : n �;

b J l l :i.k

s l u i p11e !'l<

slechts

( Pandj on hal i ae t u s )

is

a f r;e lopon

O p ;JO-?

verdw i j n t naar Zlv .

:>: oti dcr v e e l waarne m i n c;en vnn wat

typisch ann

zien;

rode w ouw boven onze

! T e t k o n ni\tuu r l j j k n ie t

na.j a ren

te

( M i l vu s m i l vus )

cirk e l e nde

X!��E���

r�o e cl

po t n n ,

vonden 1·1 e h e t w e l l e t j e s e n mo e s te n w e \'J e . � w e ! ·; e 1 1 :3

v e rge z e ld van

:rng AUB op 1 9 -3 e e n s l anke k i e k b ov e n zeer

genaderd)

me t halfopen vleuge l s ;

v a n SA R e e r s t in t e g en l i c h t maar e v e n later i s de

onde rkant

!.

b lauwr•;r i ,i z e

de

b or s t b und u i t s � e k e lHl

a c u t e dehydra t a t i everschi j ns e l e n van

llij

' s avonds e e n hop g e dur e n d e 20 m i n .

?)

dus e e n adu l t

op enk e l e dode

V e rb i s t ) ·

j uv . p;r::rn1�e had o pge merkt ( P e t e r , wanne e r kr] j ge n we

d a a r de d a tu rn van

ws.

" ge e n "

z ie i k b e 111 d a n e i nde l i j k rondv l i e e; e n e n a c h t e r.'< , nv . i l :

ric h t ing.

Hndat PP '::: e r G t and a e rt in het v e l d te V o s s e m-Le e fdaal re8cls een

rug en

ünic;eve e r 2 uur l a ·1; e r ( w e w a r e n onde rtus s e n ve u l cl i c h t u r

Na

U i t e inde l i j k

( H.Bf-1 )

( C irc u .s

gran d i o s e b e l i c h t i n g k o nden we

e gaaldonkerb ru ine

�,JF, :;i "

fl.,_"_-,,

p .t nl


-H '

·) )

7-8 SAR :

om 1 7 . 25 k o m t e e n v i s arend m e t e e n h e e l l ic ht e borstband u i t he t Z ; h i j v l i e g t na de z e sde ( suc c e s vo l l e ) plons met de buit naar een boom ( CO I , M . Hens ad.

( HA F

met vis

0 0

)

8-8

SAR :

1

9 -8

SAR :

1 3-8

SAR :

een ad. v l i e g t rond me t v i s in de k l auwen ( AUB , r;y,J 1 J . Butaye , M . H e n s )

J

SAR :

SAR

9 -9 :

ad.

J ( HA F

0 0

1 3-9

)

e e n ad . � w o rdt ge p e s t d o o r e e n j uv . b r u i n e k i e kendi e f . Z e g r i j p t d e d e rde k e e r e e n v i s w a a r de k i e k o ok w e l e e n s tuk j e v a n lus t ; n a w a t s trubbe lin e n d e l f t h i j e c h t e r h e t ç ond e r s p i t � ; 1 . H e n s ) overv l . ._ z

ad.

N e e ri j s e -K l i n i e k :

1

(M.

J.

30-7 :

H en s , Butaye )

( Pi e t De Be cker )

9 -9 :

ad. s chro e f t 5 m i n . ; b idt 7 x e n s t o o t onmidd e l l i j k raak : ga a t o p thermiek m e t v i s i n l i nk e r p o o t en g l i j d t na 1 0 ' af naar Z ( AUB)

25-B : SA R : SAR :

30-8

SAR :

om

1 7 . 20

e en v i s arend

(M. il e n s )

1 j uv . arriveert u i t h e t zo , t o e r t wat r o n d v o o r de h u t e n vertrekt noordwaarts ( Ge r t V a nd e z ande , e a ) 1

ad .

p a s s e ert over d e v i j v e r

N

ZW

ad. komt u i t NO aanvliegen e n v e rdw i j nt t e rug naar N (waa amper groter dan 2 b e � e l e idende b u i z e rd e n : e e n manne t j e ( M. Hens )

1

1 -9

2-9

],.IJ

k

1

-'j•fu..

1 1 .45

en

1 2 . 20 : vijver

(P.

1

v i s arend Claes

( A V �� 0 0 )

1 _ ' · '• 5 d r i e ­ b ov e n d e

0 0

)

Op t o c ht z i e n we om 1 L� . 1 1+ e en j uv . v i s arend , onthaald d o o r 5 s tr i j d­ lust ige b o o mvalk e n ; k omt o ok op 5 m van de hut voorb i j . Om 1 7 . 31 d e z e lfde voge l en om 1 7 . 31 p a s s e e r t b i j op P é c ro t . ( JNM)

SAR :

SAR :

1

(

?

00

( onlee sbaar ) )

'1!0.vtUJ-J.. t

't-- g -'ift.

6Jn, J,_ � )L �..., , � h � � ki °"' 4Pf.Vl.'

b i j h e t do orwroeten van e e n d i s t e l ­ en ne t e l j un,�le i n h e t B o s vc.m Laurcn­ s ar t vinden we kle ine k a a rdeb o l . O o k M a r c DC vindt e i nd au� . even v e r d e r enk e l e e x . ( A UB , tJYJ , l3Lll ) V o lgens " D e JJanc;he " z e l d z aa m-z e e r :or n l d z a a o p b e t s p o orwe5vorrnings s tation te K e s s e l-Lo e e n 30-tal gek raar�de a a rd s t e rr e n ; i n voge lvlucht een lfüü m van e e n andere vindplaats van de z e zwam.

ZOOGDIEREN

!!�E!!!�!�ii� 'U�A.l tf �·- t!n.

f.I;

..,,,,

,l,J; �� -....

,,,., � �IU " ; T :rrJl«<.i,j �IX4<L.

1 9 -3 : 1

9-8 :

f>'Vr

29-1t Doode B e md e : e e n herme l i j n pa s s e e rde · Ons o p 3m nab i j het " n i euw stuk" (een , Luc Dev iaene Narina V e rreydt ) Op b e t w e rkkamp z i e t; de vol tal l ir�e rnaa i p l o e r; v e r s c h i ll e nde malen e en herme l i j n met pro o i h e t " rugbyve l d " overspurt e n .

1 -8

���i!:!B 1 6-? :

'�/! 1

tus s e n

m a a l e en v i s a rend

PLANTEN

21 -8 SAR : 1

29-8

00 )

1 5 . 5 5 : 2 vi s a renden v e r s c h i l l e n f i n g r o o t t e e n rur;lc l e u r , ('f . l ' r i n c f aen�e vallen d o o r de b n o mv n U ; e n .

SA R :

SAR :

2 b u i z e rd s ( C A G

en

1 1 . 53 :

1 6"78 : SAH : 1 0 . 52 : 1 1 8-8

valk e n

h i j duikt 2 k e e r teverge e f s ; d e d e rde k e e r heeft hij prij s : een o ranj e v i s ( goudkarper ? ) ( J o o s t , G e r t VDZ , J . Butaye )

14-8 SAR : 1 6 . 1 0 : 1 1 5-8

e e n e e r s t e v i s arend w o rdt vervoe�d d o o r e e n twe e d � ; b e id e n a a ndVa l l e n door j b o o m­

6-9 : SAR : 1 1 . )0 :

SAR :

Maarten z i e t e e n h e r m e l i j n hard n e k l c i �� e en k o n i j n achtervo l g e n .

V SO o p de Brus s e l s e s t e e nwe g t e 'd i nk s e l e

( Marc D C )

op 500m verspreid te K e s s e l-Lo : e en j uv . , e e n ad. groene s p e c h t en e e n j onge bunz ing : a l l e n VSO ' s

9.

(llenlir;)

E e n kandidaat-VSO s c hrikt z i c h e e n b u l t a l s ik mijn v e h ik e l t o t s t aan breng ; b l i j ft even s t a an e n duik e l t de b e r m in ; hup p e l t even late i; e e n e ind verder de w e r; over ( COJ

26-8 : 1

VSO o p de M e c h e l s e s t e enweg te Kampenhout ( rolarc

DC )


-H '

·) )

7-8 SAR :

om 1 7 . 25 k o m t e e n v i s arend m e t e e n h e e l l ic ht e borstband u i t he t Z ; h i j v l i e g t na de z e sde ( suc c e s vo l l e ) plons met de buit naar een boom ( CO I , M . Hens ad.

( HA F

met vis

0 0

)

8-8

SAR :

1

9 -8

SAR :

1 3-8

SAR :

een ad. v l i e g t rond me t v i s in de k l auwen ( AUB , r;y,J 1 J . Butaye , M . H e n s )

J

SAR :

SAR

9 -9 :

ad.

J ( HA F

0 0

1 3-9

)

e e n ad . � w o rdt ge p e s t d o o r e e n j uv . b r u i n e k i e kendi e f . Z e g r i j p t d e d e rde k e e r e e n v i s w a a r de k i e k o ok w e l e e n s tuk j e v a n lus t ; n a w a t s trubbe lin e n d e l f t h i j e c h t e r h e t ç ond e r s p i t � ; 1 . H e n s ) overv l . ._ z

ad.

N e e ri j s e -K l i n i e k :

1

(M.

J.

30-7 :

H en s , Butaye )

( Pi e t De Be cker )

9 -9 :

ad. s chro e f t 5 m i n . ; b idt 7 x e n s t o o t onmidd e l l i j k raak : ga a t o p thermiek m e t v i s i n l i nk e r p o o t en g l i j d t na 1 0 ' af naar Z ( AUB)

25-B : SA R : SAR :

30-8

SAR :

om

1 7 . 20

e en v i s arend

(M. il e n s )

1 j uv . arriveert u i t h e t zo , t o e r t wat r o n d v o o r de h u t e n vertrekt noordwaarts ( Ge r t V a nd e z ande , e a ) 1

ad .

p a s s e ert over d e v i j v e r

N

ZW

ad. komt u i t NO aanvliegen e n v e rdw i j nt t e rug naar N (waa amper groter dan 2 b e � e l e idende b u i z e rd e n : e e n manne t j e ( M. Hens )

1

1 -9

2-9

],.IJ

k

1

-'j•fu..

1 1 .45

en

1 2 . 20 : vijver

(P.

1

v i s arend Claes

( A V �� 0 0 )

1 _ ' · '• 5 d r i e ­ b ov e n d e

0 0

)

Op t o c ht z i e n we om 1 L� . 1 1+ e en j uv . v i s arend , onthaald d o o r 5 s tr i j d­ lust ige b o o mvalk e n ; k omt o ok op 5 m van de hut voorb i j . Om 1 7 . 31 d e z e lfde voge l en om 1 7 . 31 p a s s e e r t b i j op P é c ro t . ( JNM)

SAR :

SAR :

1

(

?

00

( onlee sbaar ) )

'1!0.vtUJ-J.. t

't-- g -'ift.

6Jn, J,_ � )L �..., , � h � � ki °"' 4Pf.Vl.'

b i j h e t do orwroeten van e e n d i s t e l ­ en ne t e l j un,�le i n h e t B o s vc.m Laurcn­ s ar t vinden we kle ine k a a rdeb o l . O o k M a r c DC vindt e i nd au� . even v e r d e r enk e l e e x . ( A UB , tJYJ , l3Lll ) V o lgens " D e JJanc;he " z e l d z aa m-z e e r :or n l d z a a o p b e t s p o orwe5vorrnings s tation te K e s s e l-Lo e e n 30-tal gek raar�de a a rd s t e rr e n ; i n voge lvlucht een lfüü m van e e n andere vindplaats van de z e zwam.

ZOOGDIEREN

!!�E!!!�!�ii� 'U�A.l tf �·- t!n.

f.I;

..,,,,

,l,J; �� -....

,,,., � �IU " ; T :rrJl«<.i,j �IX4<L.

1 9 -3 : 1

9-8 :

f>'Vr

29-1t Doode B e md e : e e n herme l i j n pa s s e e rde · Ons o p 3m nab i j het " n i euw stuk" (een , Luc Dev iaene Narina V e rreydt ) Op b e t w e rkkamp z i e t; de vol tal l ir�e rnaa i p l o e r; v e r s c h i ll e nde malen e en herme l i j n met pro o i h e t " rugbyve l d " overspurt e n .

1 -8

���i!:!B 1 6-? :

'�/! 1

tus s e n

m a a l e en v i s a rend

PLANTEN

21 -8 SAR : 1

29-8

00 )

1 5 . 5 5 : 2 vi s a renden v e r s c h i l l e n f i n g r o o t t e e n rur;lc l e u r , ('f . l ' r i n c f aen�e vallen d o o r de b n o mv n U ; e n .

SA R :

SAR :

2 b u i z e rd s ( C A G

en

1 1 . 53 :

1 6"78 : SAH : 1 0 . 52 : 1 1 8-8

valk e n

h i j duikt 2 k e e r teverge e f s ; d e d e rde k e e r heeft hij prij s : een o ranj e v i s ( goudkarper ? ) ( J o o s t , G e r t VDZ , J . Butaye )

14-8 SAR : 1 6 . 1 0 : 1 1 5-8

e e n e e r s t e v i s arend w o rdt vervoe�d d o o r e e n twe e d � ; b e id e n a a ndVa l l e n door j b o o m­

6-9 : SAR : 1 1 . )0 :

SAR :

Maarten z i e t e e n h e r m e l i j n hard n e k l c i �� e en k o n i j n achtervo l g e n .

V SO o p de Brus s e l s e s t e e nwe g t e 'd i nk s e l e

( Marc D C )

op 500m verspreid te K e s s e l-Lo : e en j uv . , e e n ad. groene s p e c h t en e e n j onge bunz ing : a l l e n VSO ' s

9.

(llenlir;)

E e n kandidaat-VSO s c hrikt z i c h e e n b u l t a l s ik mijn v e h ik e l t o t s t aan breng ; b l i j ft even s t a an e n duik e l t de b e r m in ; hup p e l t even late i; e e n e ind verder de w e r; over ( COJ

26-8 : 1

VSO o p de M e c h e l s e s t e enweg te Kampenhout ( rolarc

DC )


Jt_,

J)

l ib e l le n z o m e r 1 ';18'>

De En u i t h e t vorige die te

nummer nog wat

opge v i s t e

gegeve n s ,

j amme r r�e noe g door overhaast c opiëren maar gede e l t e l i j k

Ondanks het vrij

lezen waren.

wat

*

*

� *

2 maal e e n k o pp e l

j un i v o n d HEi·l e en b e �1 0ond s p e rw e rn e s t

j uf f e r ) ,

i n Me e rdaa l .

26-1> :

j o nr,e dwergmee m1 in h e t J,P ( Pred . V anlerbe r,;h e ) a d . i n broedk l e e d t e ü l ! Z ( I l . H e ns ) DZ , a d . in he t " b� e e d e " w i nt e rk le e d te i:iAR ( G e r t Van M. H e ncl , 1:/ A - l l i dd e n L i mbur[';)

'\

( Larus

)

0 2 e x . ::> A H ( T . 1 i c h i e l s b e t ad . d w erg m e e u w t j e k r i j g t g e z e l s chap van 2 e e rstej a < • rsvo [; e l s t e S />. H ( !-� . Ilens ) 2él-4· : 1 ad . i n 1·1 i n t e rk l e e d SAR ( BL H , i'I . ! l e n s , e a )

2? -1> :

*

Y�e.���fj� . �1 _1> :

1 5- 5 :

*

·1

te

3

0

( S t erna h i rund o )

>:iAR

te S A R

?:��!:!L :!!�E!!-

( i\UB , N Y J , BU I , ) e a ) (L. Debruy n e 0 0

( Chl idonias

A l l e wau1·nem inc; e n

SAR ;

te

H i e ro nd e r vind

. 1-1 U tlt

1 fAf�IL]

en hun r e s pe c t i e v e l i j ke n o t e e rd e n . Symb o l e n ;

� f.

kennis

i.

o

=

o-o

l a t e r e :i.' ! ':

die

v. m .

l i b e l l e n s o ort B n

frn : .;rr. e n t a i r

s t r e e k n o g s t e e d r:;

l ib el l enfauna ,

• :; e b i e éi c n

e r •li t

d i e 11 e

w a a r n e mi n : � v n n on r� e p a a rcl e " = " al of n i e t

!>- <> 0 <1> t;'§ ."'.. "'"' ,,. " ",,. ,._. " " .... " L f:- ....... ti " " :i � � �- g "' a" "g- g� "[ n � ..,� g " g � � t;' � " "' g,._. §<t 0lf "" d "o P' 0 "' CT " p .... .... <1" 13 1-'· i '{...... '[jµ I; f.. � § "" "" " 0 " <t " 0 ,, 'tl o' � g 1n: ... " " " B � il " 0 <t <t .., � ,, � & " " t'· t' .., ,._. l�._ "'" <'.l"' ,._. "" ""' " f, <; 00 ",._. .: ::'.-<t '"'" � � <1"" 0 .., ... " J'l " ... 0 t � t:'. " "' " " '-'· 0 ..,. !l � " � " " ·� � '-1: "' � f.. � . ", " .., g � ,._. ,._. " "" .., ... " " ,._. 0

0-

gt� "' "

1"t

...-.. .;:. t-' <> " c "' 0 "

,

"

i

n i [je r )

"

..,

� ;n CJ 0 .,. " P> <t �"d

� "" t> H-'

.,,. . . !.., " Ll.

p.

... "'

� te'

,......, lP

�.,,

� i.i "

0 <t· u

(-�)

.

"' "'

l,'lj

"

'8

.... "

...-. p-:

!f

.

î

Ol �

j anr

r!rf en/of �'f eierle.�_-;ende tand c: m ( �: )

�< t-' . "' " " c 0 .... o rt ... "

� "' C/l c

" ....

p. p. "

�� g� il � �- 1-' " "

o' p. " " ,_, <T

.... ::'.,

" " <t

� ::;'.

Il> o' " �" ....

� � Ul " '""()H "'D Ul f-' " .... � % � �� '8 F. u .& "' ,, " ... <1" 0 <t " <t 0 �� �� g : H B B B " P' .... P' "' " a ii "' " �. p. <t .... .... 1-' '1> � "'

� Ul

" p. t-l·U> 0 1-' ........ " o'

l�

i�

' !�

" o' <t "'

,...... ,)

" 4 "' 0

,._. .... o' "'

:r

� \O

� :::;

Ê "'

. t;: o·

" " " ,._.

V-!f<>r!jc.

0

h i e ronder in b l okdic11�;ram :

L ,, ,

��

I

onze

heel

k l e ine roouoo 1';­

( o . a.

e e n ove r z i c ht van de b e z o c hte

je

0·-0 1 0-.. l o-u l

(sJ

l 1

e ro p dat

z ijn

te

to c l 1

rn i n u t u s )

.

1

1

wijst

vanfjen ,

soorten

is.

lntere s s ante w a arn e m i n� e n : 1 7-i1. : 4 e x . b n l t s e n te SAR ( Gert V D '.:\ , 'L' o m Ma r t e n s , NYJ ) 2(J -L> : 2 b a l t s e nd e V01'; e l s j a ; e n e e n l i c ht e bui z e rd w e g t e ) 2l orival ( AUB , BLIJ , NYJ , e a 0) 2'.)-L• ; 3 k o ppels o p de IP ( PES 0

1 L>-4 : 1 c) -4· :

" n i euwe "

e n hun versp:c e i d i nr; in onz e

(Buteo bute o )

�� � E 3����::!

z o merweer n o t e e rd e n w e

a l g e me e n ve r s pre i d b l i j k e n

( A c e i p i ter n i sus )

9 a pr i hrnarn e 1ün:;e n ; w . o .

�����E�

matige

over l i b e l l e n .

Dat w e n o g s t e e d s

!?l?� E��E IhdJ e 11

c e ge v ens

(l-)

1 31

-f 1 1 o-o 1 o-c 1 1 1 1- 1

t-:-i

1--- -

1

O I

0

()

1 0-0 1 0-0

��� ��

.,_o

·-

0-Q

0

o

Q

0

0-0

•-o

o-G

o

• o-o

o

o

o-o

o

·�

0

1

1 1 1 1 1

0-0

• o

o

o

o

<>-•

V:J•j•.,.J•bo.'J

De Z i c h t �orfbroek

-

Ter Bronnen Poddêpoel t-lo llendaol &�. ,.oo. SAR o�

FLO


Jt_,

J)

l ib e l le n z o m e r 1 ';18'>

De En u i t h e t vorige die te

nummer nog wat

opge v i s t e

gegeve n s ,

j amme r r�e noe g door overhaast c opiëren maar gede e l t e l i j k

Ondanks het vrij

lezen waren.

wat

*

*

� *

2 maal e e n k o pp e l

j un i v o n d HEi·l e en b e �1 0ond s p e rw e rn e s t

j uf f e r ) ,

i n Me e rdaa l .

26-1> :

j o nr,e dwergmee m1 in h e t J,P ( Pred . V anlerbe r,;h e ) a d . i n broedk l e e d t e ü l ! Z ( I l . H e ns ) DZ , a d . in he t " b� e e d e " w i nt e rk le e d te i:iAR ( G e r t Van M. H e ncl , 1:/ A - l l i dd e n L i mbur[';)

'\

( Larus

)

0 2 e x . ::> A H ( T . 1 i c h i e l s b e t ad . d w erg m e e u w t j e k r i j g t g e z e l s chap van 2 e e rstej a < • rsvo [; e l s t e S />. H ( !-� . Ilens ) 2él-4· : 1 ad . i n 1·1 i n t e rk l e e d SAR ( BL H , i'I . ! l e n s , e a )

2? -1> :

*

Y�e.���fj� . �1 _1> :

1 5- 5 :

*

·1

te

3

0

( S t erna h i rund o )

>:iAR

te S A R

?:��!:!L :!!�E!!-

( i\UB , N Y J , BU I , ) e a ) (L. Debruy n e 0 0

( Chl idonias

A l l e wau1·nem inc; e n

SAR ;

te

H i e ro nd e r vind

. 1-1 U tlt

1 fAf�IL]

en hun r e s pe c t i e v e l i j ke n o t e e rd e n . Symb o l e n ;

� f.

kennis

i.

o

=

o-o

l a t e r e :i.' ! ':

die

v. m .

l i b e l l e n s o ort B n

frn : .;rr. e n t a i r

s t r e e k n o g s t e e d r:;

l ib el l enfauna ,

• :; e b i e éi c n

e r •li t

d i e 11 e

w a a r n e mi n : � v n n on r� e p a a rcl e " = " al of n i e t

!>- <> 0 <1> t;'§ ."'.. "'"' ,,. " ",,. ,._. " " .... " L f:- ....... ti " " :i � � �- g "' a" "g- g� "[ n � ..,� g " g � � t;' � " "' g,._. §<t 0lf "" d "o P' 0 "' CT " p .... .... <1" 13 1-'· i '{...... '[jµ I; f.. � § "" "" " 0 " <t " 0 ,, 'tl o' � g 1n: ... " " " B � il " 0 <t <t .., � ,, � & " " t'· t' .., ,._. l�._ "'" <'.l"' ,._. "" ""' " f, <; 00 ",._. .: ::'.-<t '"'" � � <1"" 0 .., ... " J'l " ... 0 t � t:'. " "' " " '-'· 0 ..,. !l � " � " " ·� � '-1: "' � f.. � . ", " .., g � ,._. ,._. " "" .., ... " " ,._. 0

0-

gt� "' "

1"t

...-.. .;:. t-' <> " c "' 0 "

,

"

i

n i [je r )

"

..,

� ;n CJ 0 .,. " P> <t �"d

� "" t> H-'

.,,. . . !.., " Ll.

p.

... "'

� te'

,......, lP

�.,,

� i.i "

0 <t· u

(-�)

.

"' "'

l,'lj

"

'8

.... "

...-. p-:

!f

.

î

Ol �

j anr

r!rf en/of �'f eierle.�_-;ende tand c: m ( �: )

�< t-' . "' " " c 0 .... o rt ... "

� "' C/l c

" ....

p. p. "

�� g� il � �- 1-' " "

o' p. " " ,_, <T

.... ::'.,

" " <t

� ::;'.

Il> o' " �" ....

� � Ul " '""()H "'D Ul f-' " .... � % � �� '8 F. u .& "' ,, " ... <1" 0 <t " <t 0 �� �� g : H B B B " P' .... P' "' " a ii "' " �. p. <t .... .... 1-' '1> � "'

� Ul

" p. t-l·U> 0 1-' ........ " o'

l�

i�

' !�

" o' <t "'

,...... ,)

" 4 "' 0

,._. .... o' "'

:r

� \O

� :::;

Ê "'

. t;: o·

" " " ,._.

V-!f<>r!jc.

0

h i e ronder in b l okdic11�;ram :

L ,, ,

��

I

onze

heel

k l e ine roouoo 1';­

( o . a.

e e n ove r z i c ht van de b e z o c hte

je

0·-0 1 0-.. l o-u l

(sJ

l 1

e ro p dat

z ijn

te

to c l 1

rn i n u t u s )

.

1

1

wijst

vanfjen ,

soorten

is.

lntere s s ante w a arn e m i n� e n : 1 7-i1. : 4 e x . b n l t s e n te SAR ( Gert V D '.:\ , 'L' o m Ma r t e n s , NYJ ) 2(J -L> : 2 b a l t s e nd e V01'; e l s j a ; e n e e n l i c ht e bui z e rd w e g t e ) 2l orival ( AUB , BLIJ , NYJ , e a 0) 2'.)-L• ; 3 k o ppels o p de IP ( PES 0

1 L>-4 : 1 c) -4· :

" n i euwe "

e n hun versp:c e i d i nr; in onz e

(Buteo bute o )

�� � E 3����::!

z o merweer n o t e e rd e n w e

a l g e me e n ve r s pre i d b l i j k e n

( A c e i p i ter n i sus )

9 a pr i hrnarn e 1ün:;e n ; w . o .

�����E�

matige

over l i b e l l e n .

Dat w e n o g s t e e d s

!?l?� E��E IhdJ e 11

c e ge v ens

(l-)

1 31

-f 1 1 o-o 1 o-c 1 1 1 1- 1

t-:-i

1--- -

1

O I

0

()

1 0-0 1 0-0

��� ��

.,_o

·-

0-Q

0

o

Q

0

0-0

•-o

o-G

o

• o-o

o

o

o-o

o

·�

0

1

1 1 1 1 1

0-0

• o

o

o

o

<>-•

V:J•j•.,.J•bo.'J

De Z i c h t �orfbroek

-

Ter Bronnen Poddêpoel t-lo llendaol &�. ,.oo. SAR o�

FLO


.) f

.:lt . "'

K ALEN DER . Een e e rder uitz onderlijke waarneming is deze van e e n venw i tsnuitlibel op 22-8 in d e w e ide v o o r SAR : de s oort i s

Za

06

okt :

Zoete

gri j pen om deze dan in de vluvht te verorberen.

S t e fa a n

A fspraak :

tel .

De gegevens in de tab e l op de vorige blz. z i j n voor wat b e treft " W ij ngaardsberg � "De Zicht " , Paddepoe l , de open plek

te vullen dus

• • •

Zoet

Za

13

ok� :

D e l, e u da g :

zie

Vr

19

okt :

l l i a - a vo n d

over

Za

27

okt :

' D I J L ��LAN D ,

Ge gevens afkomstig van

D i amo n t a g e

B art Augu s t i j ns Stefaan W e ra Herwig B lockx

fi e t s ;

per

de

EEN in

S l e fa n

0

0 0

0

°.-)./t· r � ---=:.:-".

o""

/hf}.lAf. (NK'ór,

: .Ul'I.

�/

��

J) �_J� l

. f\\ IJl-.�,J-.

Za

03

nov :

nov :

f'.1:>/ir_f/Wl.-4 J�A�_,;,/_,

' .

f

" �-. ..

Za

10

no v :

llauw a e r t

door ,

t elkens

om

J ezuie ten )

2 0 . 00h

2 20

N ti t uu r fo n d >i

Decker S t a t i on

10 . 4 5 h

Maria

1 li . OO h trum

0

der

gaan (P.

De

J eu gd i n f o b e u r s

Vanaf

· -- � .. - - ·· -=

Van

1 0 . 00 h

Vri jw i l l igers

. , !1 4(.l<-.-· �� l1;1�

Bande

t . v . v.

1

Piet

A � spra a k :

�o 04

li A A H ü '

P a d de s t o e l enwa n d e l i n g L e i d in g :

0

l aarz e n

Hermans

l l e l iand

T n kom 6 0 fr .

en

o v e rvl o e i p ro j e k t i e

Wavers ebaan

0

post

D .i j l e va l l e i

vo o r s t e l l in ge11

H e verl e e

verr e k i j ke r

NATUU llPAHK

fl o u

Zaal

hoek

Wa v e r s e b a a n

12h.

rond

Nico

in ;

,

pg

do o r :

De

L eu v e n ,

Wa t e r

n u t ·t i g .

vliegen e r libellen rond en van deze voorj aars so orten weten we nog pract i s c h niets : nog genoeg " gaten" om enke le s e i zoenen

S t a t i oh

voo rz i e n

We hopen dan ook volt:jend j aar op mee r plaatsen. en ook meerdere malen te kunnan inventariseren. Ook in de periode mei-juni

0 1 6/ 11 7 1 2 2 8

0 9 . 30h

z i jn Einde

de

vün

T a v c rn i e r

De

0 9 . 00 h

V e r p l a "1 t s in g

i n Mol lendaa l , OHN en FLO s lechts afkomstig van é é n enkel b e z oek .

o m ge v i n g:

de

Wa t er s

L e i d in g :

normaal vrij typisch v o o r venne t j e s . Ook t e SAR z agen w e me ermaals keiz erlibellen e e n kleine vos

i11

N a t u ur s tud i e t o c h t

met

L e uv en ,

stand

van

de

foy er

C o s trop

D i rk

226039

tel van

h ti i

L euven

kul t u r e " l

Pan11 e k o e k e n a vo n d. müt

d :i. u ' s

A t' s p ra o k. :

van T o r gn y en het Dit

w e rkkamp

L e 1tven ,

h o ek

po s t

v s ba t t e m e n t

ga a t

door

S t a t i on

l o kti l en

te

N a o ms e s t w .

JNN

t e l e f on er en

in

post

hoek

T h e r e s i a kap a l ,

B o v en l o

�t:�f{'.���-� ceu-

,. r ·L_:_

. 1'' /'

/' t y / / 1 <) . 00h

in d e S c o u t s ­

__


.) f

.:lt . "'

K ALEN DER . Een e e rder uitz onderlijke waarneming is deze van e e n venw i tsnuitlibel op 22-8 in d e w e ide v o o r SAR : de s oort i s

Za

06

okt :

Zoete

gri j pen om deze dan in de vluvht te verorberen.

S t e fa a n

A fspraak :

tel .

De gegevens in de tab e l op de vorige blz. z i j n voor wat b e treft " W ij ngaardsberg � "De Zicht " , Paddepoe l , de open plek

te vullen dus

• • •

Zoet

Za

13

ok� :

D e l, e u da g :

zie

Vr

19

okt :

l l i a - a vo n d

over

Za

27

okt :

' D I J L ��LAN D ,

Ge gevens afkomstig van

D i amo n t a g e

B art Augu s t i j ns Stefaan W e ra Herwig B lockx

fi e t s ;

per

de

EEN in

S l e fa n

0

0 0

0

°.-)./t· r � ---=:.:-".

o""

/hf}.lAf. (NK'ór,

: .Ul'I.

�/

��

J) �_J� l

. f\\ IJl-.�,J-.

Za

03

nov :

nov :

f'.1:>/ir_f/Wl.-4 J�A�_,;,/_,

' .

f

" �-. ..

Za

10

no v :

llauw a e r t

door ,

t elkens

om

J ezuie ten )

2 0 . 00h

2 20

N ti t uu r fo n d >i

Decker S t a t i on

10 . 4 5 h

Maria

1 li . OO h trum

0

der

gaan (P.

De

J eu gd i n f o b e u r s

Vanaf

· -- � .. - - ·· -=

Van

1 0 . 00 h

Vri jw i l l igers

. , !1 4(.l<-.-· �� l1;1�

Bande

t . v . v.

1

Piet

A � spra a k :

�o 04

li A A H ü '

P a d de s t o e l enwa n d e l i n g L e i d in g :

0

l aarz e n

Hermans

l l e l iand

T n kom 6 0 fr .

en

o v e rvl o e i p ro j e k t i e

Wavers ebaan

0

post

D .i j l e va l l e i

vo o r s t e l l in ge11

H e verl e e

verr e k i j ke r

NATUU llPAHK

fl o u

Zaal

hoek

Wa v e r s e b a a n

12h.

rond

Nico

in ;

,

pg

do o r :

De

L eu v e n ,

Wa t e r

n u t ·t i g .

vliegen e r libellen rond en van deze voorj aars so orten weten we nog pract i s c h niets : nog genoeg " gaten" om enke le s e i zoenen

S t a t i oh

voo rz i e n

We hopen dan ook volt:jend j aar op mee r plaatsen. en ook meerdere malen te kunnan inventariseren. Ook in de periode mei-juni

0 1 6/ 11 7 1 2 2 8

0 9 . 30h

z i jn Einde

de

vün

T a v c rn i e r

De

0 9 . 00 h

V e r p l a "1 t s in g

i n Mol lendaa l , OHN en FLO s lechts afkomstig van é é n enkel b e z oek .

o m ge v i n g:

de

Wa t er s

L e i d in g :

normaal vrij typisch v o o r venne t j e s . Ook t e SAR z agen w e me ermaals keiz erlibellen e e n kleine vos

i11

N a t u ur s tud i e t o c h t

met

L e uv en ,

stand

van

de

foy er

C o s trop

D i rk

226039

tel van

h ti i

L euven

kul t u r e " l

Pan11 e k o e k e n a vo n d. müt

d :i. u ' s

A t' s p ra o k. :

van T o r gn y en het Dit

w e rkkamp

L e 1tven ,

h o ek

po s t

v s ba t t e m e n t

ga a t

door

S t a t i on

l o kti l en

te

N a o ms e s t w .

JNN

t e l e f on er en

in

post

hoek

T h e r e s i a kap a l ,

B o v en l o

�t:�f{'.���-� ceu-

,. r ·L_:_

. 1'' /'

/' t y / / 1 <) . 00h

in d e S c o u t s ­

__


. jJ

on

'/,a

17

nov :

l l e r f s t w a n d e l i n g <f o o r : 09 . 30h

A f s pr a a k

V e r p .l a a t s i. n g M e e br e n gen

:

te

D i j .1 e v a l l e i

do

S ta t ion

voet

Leu ven ,

en

me t

de

hoek

1)1� V1\ l"l�l�I

po s t

trei n

v e r m i n d e r in g s lc a n r t

e v en t u e e l p i c k -n i c k

V e ran twoorde l i j k e

:

M a a r t en

0 1 6 / 2 0 0 (> 6 7

t e l. 0

Za 17 nov :

a n rl e rma a l

' D i j l e l an d ,

i.11

d i a m o n t a ."; O D i j l e l an d .

A :f s p ra a k

0

�a

24

nov :

W e rk d a g

c en t rum

Paro c h i e za a l

A I' s p ra a k

0 9 . 00h S t a t i o n

:

De

22

dec :

l!uJ s t a c t i e

M edewerkers

en

g e v ra a gd .

0

lfo

26

tot

Za

29

dec :

7. a

Zo

�� 9 e n

30

ri o c :

A fspraak

h u l st t a k k e 11 m e t

kend :

0

Z a �) Zo

Za

en

C o s trop

tel .

0 1 6/22 6 0 3 9

A kki,rwa n ft e l i n .� v a n

zi e

:

l l e i g e r s t ra a t

de

29-30

als

doe .

Vossem

1 1 3 F1 r

t e

�·� � �� .

I!

()ud

l l •1 v 11 1 ' " "

z on d a g .

S L -,1 o r 1

i ��1-� <:A. . ��. <--�. =-2;, �-yi� -·��'f; {:_�>\�

(-<··" 'l,ç ·.-. \ ">- ;:l

•!f't';��f> �; " ; -:::- '

- � --

.... . . ., .:" 1 • n

-- - -r �� . .

-�

1

1-'-'·-"" .lt �.J, · -�,�· w . •

-� - ---�

------- - ��- - � ...... . ......

'

�\

�� ·- �

f!ffe-

-•

..,..

"

-

/� -

r

-_

.

� -:: --

� ·-

;___,� _ r�

.i,:

.

.

' .... .

· ·(-�;��{çt�� . ' (,MC<- . ..

' ' "'� /i �v .. �--��--

îr'�«

-

-

-

n - lv 11 n 1• L

0 9 .0 0 h S t: a t i ou L e 1 1 v e 1 1

l a a t si n g

t-l o e b r e n g e n

....� ,,

�!�\;i4•"

IJemrle

�.�

· •'

�� �. ... , ��....

� ·. m; =- , .

Doode

\.�

h o J. J o t . l n rt

.

z a t er d a g

1 9 jan :

V erp

D irk

0 9 . 0 0 h a àn

IVerldV E: .

A fspraak

rode

,1 "

' · ..... .

de

6 jan :

A fspraak

i 11 d i o11

,.. , �, j ".,,"

in

zowel

0

v o r w j t t i g <' n

z .i P. Engl e n a

C on g r e s

IV e r k w e e

l

O u rl - l l e v e r l e o

0 1 6/'1!385 5 0

t e l.

V e r a n t N o or d e l i j k e

0

hot

L e u v !' n

Cos ter

m e e ga a t . Za

wnard '

over

DRIEMAA NDELIJKS KONTAKTBLAD JNM- LEUVEN 9" JAARGANG N' 4 OKT-DEC '84

Torfbroek

�lnrc

0

11a t: 1 1 1 1 r p a r k

e on

o v e r v l o e i. p r o j e c t i e

20 . 0 0 h

:

llens

:

IJuo

tot

Tr e h1

in

V o s Aom

v f\ 1 1 u i t

Maart e n

S l. - . l o r l f! - W e e r t

:

H e rw i g

1 1 1. o e kx

I n l i c h t i n ge n

:

3030

t o l . 0 1 6/259 � ( / ( ,

van

79

St - J anbergst e enw e g

P i c k - n i. c k

V e r a 1 1 t w o o r ft e l i. j k e

Hens

H e v e rlee

S uz a nn e .

v.u.

en

m: n .

l f e rw i .�

D l_ o c f<x

La11 geve l d

3 20 1

�! ) 3

llol sbeek

�.

Suznnne

� e l i s s cH

Kon i n g - � l h e r t l n a n 3 2 00

K e s s e l -LO

67


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.