De Boomklever Augustus 1984

Page 8

De klapekster

tot april

Van november 1S'7l

bestudeerde ik intensief van de klapekster. observeerde

1977

1,et gedrag

In het totaal

ilc 200 uren.

ueze waar­

nemin,:;en wer de n Yerricht

te Haacht.

!!et biotoop bestond uit jon�e en oude populierenbos�en, draad,

weiland met prikkel­

kaalsla�en,

ruigtes,

verlaten weides

en

lorktm- en dennenaanplantingen.

De wa:.;rnernin[;en werd e n vooral 1:;eda:_m vanaf

20

februari tot

15 april.

A] s

schuilplaats diende e e n klein eikje of een

voedl:erhut voor

weinig

mensen betraden dit geb ied

het er

zeer rustit; was voor de klupekster.

Ik observeerde zag,

met

fazanten.

Zee r zodat

een kijker 7X 50 en note<:rde alles wat ik

sp e c i a al dan van de klapekster.

lfortaüill

kan men in het veld geen onderscheid maken tus:;en

mannetje en wijfje klapekster maar

na lan�duri�e observatie

kon ik duidclijl� de tl-1ee onderscheiden.

liet wijfje is wat doffer eo grauwer op de borst en hee ft be�aulde

nie t be�it.

bcdel�eluiden d i e het mannetje

lle � 111<.1nnetje is f�oed herkenbaar door de opc e z ett e borst, e

n

:·;rotere bel'iecclijklleid en karakteristieke zan15-

fluittonen.

Vanaf

20

febru a ri be:::;int het

en

c1 te :d nr;en.

De z<.111� bestaat voor het grootste deel uit zanglijsterachtige fluittonen;

ook hamer- en katachtige geluiden zijn te horen!

Er wordt het liefst Lezongen vanop

alleenst aan de populieren,

de rand van een bos of een uitstekende tuk. Meestal echter zien we bel;

mannetje klapekster zingen in de

uite rste top van een alleensta�nde boom. zan0v ot;els dient deze In

de periode

vu�

zanc; en balts kun het

woruen en andere vogels " in de clinch specht,

"

E vena l s bij andere

zanrj om het territorium vast te leggen.

<.1chtervol,;en.

met torenvulk,

wespendief en andere

!

cf

soms

heel

agressief

Zo zag ik de klapekster

houtduif,

merel,

grote bonte