__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

De klapekster

tot april

Van november 1S'7l

bestudeerde ik intensief van de klapekster. observeerde

1977

1,et gedrag

In het totaal

ilc 200 uren.

ueze waar­

nemin,:;en wer de n Yerricht

te Haacht.

!!et biotoop bestond uit jon�e en oude populierenbos�en, draad,

weiland met prikkel­

kaalsla�en,

ruigtes,

verlaten weides

en

lorktm- en dennenaanplantingen.

De wa:.;rnernin[;en werd e n vooral 1:;eda:_m vanaf

20

februari tot

15 april.

A] s

schuilplaats diende e e n klein eikje of een

voedl:erhut voor

weinig

mensen betraden dit geb ied

het er

zeer rustit; was voor de klupekster.

Ik observeerde zag,

met

fazanten.

Zee r zodat

een kijker 7X 50 en note<:rde alles wat ik

sp e c i a al dan van de klapekster.

lfortaüill

kan men in het veld geen onderscheid maken tus:;en

mannetje en wijfje klapekster maar

na lan�duri�e observatie

kon ik duidclijl� de tl-1ee onderscheiden.

liet wijfje is wat doffer eo grauwer op de borst en hee ft be�aulde

nie t be�it.

bcdel�eluiden d i e het mannetje

lle � 111<.1nnetje is f�oed herkenbaar door de opc e z ett e borst, e

n

:·;rotere bel'iecclijklleid en karakteristieke zan15-

fluittonen.

Vanaf

20

febru a ri be:::;int het

en

c1 te :d nr;en.

De z<.111� bestaat voor het grootste deel uit zanglijsterachtige fluittonen;

ook hamer- en katachtige geluiden zijn te horen!

Er wordt het liefst Lezongen vanop

alleenst aan de populieren,

de rand van een bos of een uitstekende tuk. Meestal echter zien we bel;

mannetje klapekster zingen in de

uite rste top van een alleensta�nde boom. zan0v ot;els dient deze In

de periode

vu�

zanc; en balts kun het

woruen en andere vogels " in de clinch specht,

"

E vena l s bij andere

zanrj om het territorium vast te leggen.

<.1chtervol,;en.

met torenvulk,

wespendief en andere

!

cf

soms

heel

agressief

Zo zag ik de klapekster

houtduif,

merel,

grote bonte

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Augustus 1984  

De Boomklever Augustus 1984  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded