De Boomklever Augustus 1984

Page 1

':De CJ3oontkleoet...;:,

DE

WIELEWAAL

"1de1 in g LEUVEN

drie nt a andelijl< a fYlP.dedel i ng

12°

.Jadrgang

juli. (?)

-

20 augustus

v. l!.

Pn

n prl

r.';oirc !-IP!Tf'milnf',

p�·j_nses Lyrlialélrin 65,

s

b IAd

�l0

J

sepl<'mi>er '�1�

3030 lieve.rl0e


KALENDER

zo

2b-8:

za 1;

Ringdemonstratie te Tienen; bij goed weer duurt dit een volledige dag; eten, drank en niet al te propere kleren kunnen nuttig zijn. Contacteer Marc Herremans: 229372

zo 2 en ma 3 september : Hoge Veluwe/Flevo - weekend Bellen naar !'!are Herremans om prangende problemen als vervoer (auto 's ) , vertrekuur en eventuele voorkeur voor tweedaagse te bespreken. overnachting in tenten.

za 22 september: Een uitstap met priv é -wagens naar Cap Gris Nez ( voor de trektellers) en Blanc Nez ( voor de kloefkappers ••• ) Vertrelc rond 4u30, vooral oor eevoge ls Bellen naar ( juist ja, U raadt het reeds ) llarc Herremans (229372) om verdere formaliteiten af te handelen.

zo 7 en zo 14 oktober: Trektelling te Korbeek-Dijle op de welbekende (?) telpost. Afspraak: Station Leuven: 7u15 Kerk Korbeek-Dijle: 7 u 50 Of voor de laatkomers en in3ewijden: "Post I Korbeek-Dijle" Leidins:

Marc Uerrernans die j e in geval van slecht­ , je weet weersvoorspellin1<;en ( Pien enz wel) de avond ervoor eventueel een "coupe de téléphone" kunt cjeven. •


.)

0

JfJ

WaĂŠtrt1emj nge11

stuur

llerwi .::. ,,

je

op

11cu1r

lll ockx

J.angeveld 233 3201 0

Alle

artikels

llolsheelt

voor .

"D e

Vallei"

worden

S uzanne Nel.issen _

1,oning-:\lhert luan

3200

. 1,essel-Lo

tel.

016/:>.59296

67

venrncht

bij


STEENAREND

i{0n.::Lie

f\l�per 1+

jaur na

een zee::irerhl ee11

'7'0 toen v1e in f e b ru a ri en in het nnjanr

kondell uotcren, krec;en

cle af;-:;elopen winter

we

cm<J ere kolor" op be:�ock: <le stee na renn.

i1P. lrnhbc11 bi;j r1e 'dé\'·Lrnn11in';e11 11V t...\11 '3 i" eili�·�e

van

uit cle vori:�e

zeearend

1) L)rnerli::iu;�cn.

het ,;inc; !lier niet o·.r een zecnrerlll,

Vooreerr;t:

voh1;.1ssen :>tec11'.lrend.

noe: ov e r enl�:t.�le 1::a.urncï:1in:-·;0n van cteenc'..t_"'c11d.

,ehoor<l

kennen r1e namen

het

"kenners" Zee- en

de

v:.rn

om een

maar

Vio. verschillen�le bron1Jt•n heliben

1·1anr11e!-iP.r::;

niot,

rl:L:ir

1·1c

(we om

zou

�:01rrn): o.a. te Bierbeek begin rlcce·1bcr 'i\).

steeru1rend

ondcr:>chciden.

zijn

helemurl

niet

noeilijk

van clkoélr

te

On::>; cvee r alle "reservaatwerkers" hebben c:le vor;el

onder ideale omstGndiGhedcn �ezien: korte afntnnd en goede beliciltl111;•

Naarmate de Wé\Ul'n81�in:Een in de Doode Demue

opvolc;den raakten we

een steenarend

steeds

er

vnn overtuir;d dnt hnt

om

;�11�.

llct vol;;e11de is dan oolc vori!,';

meor

ellccinr

een

re ac t i e

op d11

pp.

25

en �G ui�

nUl!11ncr waar de redacteur (op ei·_:;en initiatief) onze

waarncmin.�en

onder zeearend, dit vol:�ens ons e�eheel

ver1neldt

ten onrechte.

*

De sta:.irt was lanr,,

te l;.111!; in verhoudlng

breeute voor een jo n ge zeearend.

lang

de

als

breed waren het3een bij een (jonc;e) zeearend nooit

vleuGels

het f�cval is.

De staart

de�o van een adulte, spreekt

met de vleur;el­

e v en

De3e was

( we

vonden

van een

jon:je

zeearend

is lanr;er dan

alhoewel men hier beter van minder kort

met

" Fl i g ht "

en me c t l at j o 0,6 van de vleuc;el­

brcedte ) .

*

"De zee.:ircnd houdt bij cirkelen en zweven de vleugels

horizont�al en bijna loo�recht op de rom p , op

vcrwarrinr; "Flic;ht 'ilij

kunnen ze iet s

thermiek

met

de

steenarend

Identification

zar;en

omhoog staGn,

of

alleen bij ci�kelen

maar

kun ontstaan."

n oo i t zover dat

(Porter e.a.

in

E urop e an Raptors")

cle arend zowel cirkelen als

z we v en

met cle vleutjels

in een zeer duidelij�e, buizerdachtlge V en we twijfeleh eraan of er op dat een weilGnd.

moment (december) veel thermiek

was

bo v en


Een zee a rend zou zijn sc h o ude rs ril serieus moe ten ontwriciiten om

in

'n duidelijke

zo

V te cirkelen.

Op 18-12 kwamen we VRlrnveus teBen bij de hliniekvijvers in het ::;ezelschap van

A. Lefèvre.

llij

toonde

"spoelen"

tek eni11c;en de witte

beroemde

de stanrtpennen vau een jonc;e zee:::i.rcnd. langs was

SAR gemaakt.

te

Jalravens

het een luxe-uitvoering

tekeninc; of

foto

op de zijne

(behalve

7.ijn deze

OiJ é6n ven zijn

op r'le onclerka.nt van

De tekenin:'. was on­

moet �oede

o�en

spoelen zo duidelijk

(rc;eclurencle zo

in vo] ln 'n

r�lorie

)

10

;1nrler.c

;;iclitbu:tt' :t]

s

m i s sc h i en in GOeilltope vogelGidsen).

Het k uns t wer k was net opceborr_�en en met de toen het mo11el

ofw0l

hebben

op �een enkcJ c

zeearenr'l W<'.nt

op r:;erine;c

m i nuten

artiest vertrol:ken

b oven onze hoofden kwam cirkelen 110o:;te.

Jlet moet 7.ijn

dut we :·;eP.n kunstena,·rs zijn, 1.•1unt met onze e;ewone, alleclarir:;se

o;_-;cm

en

wner

en 1l_e

k i j ke r s zai:;en wn r:;een "spoelen",

duidelijke

* Ook

de

r';erinr;e

ondanks

het zonnir�e

\101 ;:;11.;en we opniem1 een

V.

1·1itte

dichtbij

wuorne111in:;safstLind.

oksclvlekkcn vun een juv0niele

nor.ma.al <luidc1ijlt

zichtbaar

zeearernl,

moeten ?:ijn,

die van

1�ar,en niet

d.o lichte len.0;teband over de tncLliuue v1 eu. ;el­

0.0.111-iezig,

evenals

dekvcren.

De arenrl clie wi.j z.ai:;en Wi..lS onde r::ian we i ni G; of niet en vun spoelen,

r;etckend

oksels

011

vleu1;eldekveren zoals bier­

üovcn vnrrneld wn.s geen :-::_poer te bekennen. iiclaus herinneren we ons

*De

geen verdere detail:-::.

voor

z ware

eun zn,earend

typischP.

snavel ontbrak.

De lichte

washuid werd nooit op:;ernerkt. Van kortbij werden de veren"

op

nek

opr.;emerkt. dat de

Het

verbaast

uitleg vond.

llu hooft

een

(

j on :;e z.eearend

oen lichte tekening b oven a an moeilijk te

goudrreel van en

ons wel

a dulte

----

s.s- ·-

·-__

maar dit

ver1·1arren met

een

\

(1)

op de vleu�cldakveren, is

(

redacteur hiervoor �een

passende

we l

1

"gouden

en schouders

het

ste-enarencl dat daarenboven ook op kop

nek voorkomt en door ons

gezien werd.


Een

jonge zeearend da:.:.rente,;en heeft e en er;ule donkerbruine kop en

nek.

*

vlucht was e l e gan t en behendig.

De

met de

snelheid van de vleu(';elslae;.

.ls een ietwat slome,

zware en

De steenarend indrukwekkend, actiever, ondanlcs

zin;

manier waarop de

open wat e r ,

<:.ijn

terwijl

ju. 5en wu.t r�rotere

door het feit dat de zeearenden (l;eëvoluec rd tot jager boven en voor&l in

de e c hte arenden (A�uila) voorul boven land

behendiL;heid vereist.

De betreffende urcnd sloec; opvallend veel vogels

u.f11;ela�c:n

(

1)

vijve 1· to

kraaien ea hetgeen hij (hu.<:.en?)

Sf\.H. Vooral vou;els o.ls eend konsu1:1eerde

::ûn vis

<.J.rcnd

wc

�uidwaarts

prucies o;"

noordwu

rts

op d�1t

.!c.lraver1s de

�iet overvliegen.

s t eenarend.

1;e sl a,·:e n te CllZ;

P.•;11 stecmarcrnd (of vlofçcu er 2 tapijten rond

'l'enslotte rnerl:en

stormmeeuw,

1

op de vallei.flanken te Leefdaal­

lijke11 ons e er de r prooien voor een

·��rnk punt in deo;e redeneri11,_;:

Neerijse

in t.::1çen­

de zeearend �an '7� die vooral vis Greep op de

stcllinB tot

vovr

veel steenarend

10111pe zeearendvlucht.

verklaard

(r;enus Ilaliaeëtus)

p.ü

�e

de 1·1ind tusr;en de kanada 's manoevreerde stond in schril

Dit wordt o.m.

Vossem

maken

indrukwekkende voe;el .

mac.r in omgekeerde

behen dige r en eleganter.

kontrast I!iet de eerder

*

niets te

z ee arend in '79: deze herinneren we

totaal vers�hillend van de ons

Dit heeft

De s teen arend gedroep; zich

zee<.J.rcud

Uochtans

zek er niets

! '?) '\7-12 ltft'>+l.15 lé.

O[l

�u�en wij

de

'\ 'l .15 uit het; :.;uiden n uder e n, ons i>asseren , richtini..; llC i3 verJe

·

te vlie; ;e11

steen­ 01�

dan


·,fo kunnen dus beslni ten d«t:

A)

Het was

een steennrcnd,

dj e overtcken0n uit ��ocdkope

B) '.';ij C)

Er waren 2

ll)

De

voi:i;elr;iclscn

a re nde n

uam1ez:L1.�

verkoop van mislei<lende vogel:,iclsen als

nL•t

?"

moeten verborlen

zou

vullen vro11r·; of

1.1cmd

la:�t door de

karakter en slechte

E)

zonder meur.

Er meer mensen

a:m

\>JO ril en

invloed op

",v;.\t

vlic·';t

r1o"r

vanvie,,;e het misleid<!w1e

jeu:�di1�e voï;elkijkcrs.

beheerswerken in de

iJoode

J)p111de

zouclcn

moe ten r.1ecwerken. F)

.lij

nu moeten r;;aan

dat

we

"�rof"

J/eet je

de

met (1e;;c

,juisto or•los:d.n(';? Bol

er 0011 1•10oie (Onze

stoppen

verr1.1ssin'._'

i rnle

Bart

w::is

die

in de

c1eel liet

rle

niet

lt<'ln(�t

llysten

,\urr,ustij11s

bcdorl.i.nr� o.11.e

ricittin1>; vau

enkele is '.'iel

wie HP.Ct

A)

pronostiek:

llo t

onr: dérn,

lucht!

J olwn

( 1):

onzin 0;11te voot:l�o111C'11

zouden !�an doen.

te

1<r!·;u•:·enten

steeno.rcnd. 1·11ncn,

"kritisclllt kantopn1erkin:i;en" te zo

ei.at

beschrijvinG mocht

il: vun

',/an.1:-;e zijrle

ontva11�en.

weerle:mcn

mo.;1r inter;en­

!jCcn

fort"Ulercn.

en.l""!lc


De klapekster

tot april

Van november 1S'7l

bestudeerde ik intensief van de klapekster. observeerde

1977

1,et gedrag

In het totaal

ilc 200 uren.

ueze waar­

nemin,:;en wer de n Yerricht

te Haacht.

!!et biotoop bestond uit jon�e en oude populierenbos�en, draad,

weiland met prikkel­

kaalsla�en,

ruigtes,

verlaten weides

en

lorktm- en dennenaanplantingen.

De wa:.;rnernin[;en werd e n vooral 1:;eda:_m vanaf

20

februari tot

15 april.

A] s

schuilplaats diende e e n klein eikje of een

voedl:erhut voor

weinig

mensen betraden dit geb ied

het er

zeer rustit; was voor de klupekster.

Ik observeerde zag,

met

fazanten.

Zee r zodat

een kijker 7X 50 en note<:rde alles wat ik

sp e c i a al dan van de klapekster.

lfortaüill

kan men in het veld geen onderscheid maken tus:;en

mannetje en wijfje klapekster maar

na lan�duri�e observatie

kon ik duidclijl� de tl-1ee onderscheiden.

liet wijfje is wat doffer eo grauwer op de borst en hee ft be�aulde

nie t be�it.

bcdel�eluiden d i e het mannetje

lle � 111<.1nnetje is f�oed herkenbaar door de opc e z ett e borst, e

n

:·;rotere bel'iecclijklleid en karakteristieke zan15-

fluittonen.

Vanaf

20

febru a ri be:::;int het

en

c1 te :d nr;en.

De z<.111� bestaat voor het grootste deel uit zanglijsterachtige fluittonen;

ook hamer- en katachtige geluiden zijn te horen!

Er wordt het liefst Lezongen vanop

alleenst aan de populieren,

de rand van een bos of een uitstekende tuk. Meestal echter zien we bel;

mannetje klapekster zingen in de

uite rste top van een alleensta�nde boom. zan0v ot;els dient deze In

de periode

vu�

zanc; en balts kun het

woruen en andere vogels " in de clinch specht,

"

E vena l s bij andere

zanrj om het territorium vast te leggen.

<.1chtervol,;en.

met torenvulk,

wespendief en andere

!

cf

soms

heel

agressief

Zo zag ik de klapekster

houtduif,

merel,

grote bonte


Enkele 1�alen zag

het mo.nnetje

il' ook de kopulatie.

l·:omt

aanGevlo[!;en

Dit e;a· t o.ls vol:_st:

met een stukje

voedsel in d0 bek,

het wijfje bedelt luid inet trillende vleugels en e;espreide staart.

llet

vrouwtje,

mannetje overh;.:..ndibt het lekker hapje aan het

klimt

dan op het vrouwtje

en

de kopulatie voltrekt

zich. Ook in volle vlucht kon ik

prooiovergave tussen

tf en �

waarnemen.

Het staat vast dat de klapekster een territorium vastle�t; één groot territorium kon ik drie "subterritoria"

binnen

onderscheiden

gebaseerd op een groot auntal waarnemingen. Er is ten eerste het zang en kopulatie, strekt over het het

!2!!:!'.�:!'.!EE!:!'.2E!�!!! voorbehouden voor balts, �E2!�:!'.!EE!:!'.2E!�� dat zich uit­

daarna het

nest,

J!2�:!'.:!'.!EE!:!'.2E!��

de nestboom en omlig:�ende en tenslotte waar ijverig naar voedsel geja�Gd wordt.

Ook in de winter bezit de klapekster een territorium. lloe jaagt de }!!lapekster ? Vanop lcleine dennetjes, na .... r muizen,

kevers,

ea.

populieren,

weidepalen wordt ui te;ekeken

Een klapekster kan minutenlan1; op

dezelfde uitkijkpos � blijven zitten op zoek naar voedsel.


1\411111

111

1111• , . .1111, 1 1,

1.wl.li'.,)1

�.11.1,"11;

v111•,1 1

d11

11101.

111

l.ol, 11111

Jnnr; op hotzelfde

uur

voounol to bemnchtigen maar om het

toi:-r·I toi:-.Lurn te b e w a k e n ter;en indringers. J3ij

het vangen van prooien blijft de klapekster soms la.nge tijd

( " bidden " )

wiekelen

hem een muis pakken.

over de

enkele meters boven de grond.

Eenmaal zag ik

De vo gel liep er eerst een tijdje mee

grond om er daarna mee tot in een

populier te vliegen

waar hij de muis opspietste en beson op te eten. Rond de nestboom

zijn dikwijls

sp iet s pl a a t s e n

te vinden:

verzamelirlg prooien is bij e lk a ar ow:;eprikt op de een boom,

prikkeldraad,

enz

een

takken van

• • •

Ik wil dit korte artike1 besluiten met een opmerk i n g . De klapekster ons land; met

b roed t in een drietal verschillende biotopen in

de weiden met meitloornbagen,

heiden

of veengebietlen

vliegdennen of sparren en t e n s lot t e de weiden afgewisseld

met populierenbmssen zoals we die Wfue meer wenst te

in onze streek aantreffen.

weten over deze interessante vogels, knn het

al ti,jd a;m mij vr<igen. Paul Gro otaers Veldbornstraat

3300 Tienen

39


1

Tot slot van deze klapeksterstory nog enkele opmerkingen: • klapeksters kunnen grote prooien aan: in het najaar

'77

vond ik een opgespietste mol op prikkeldraad te Holsbeek; enkele jaren geleden zagen wij (LUJ, BLIJ) een zwaarbeladen klapekster de vijver te NGB oversteken: de vogel had een merel J in de poten! * Klapeksters produceren braakballetjes: 1.3-2-'80: De Zicht Holsbeek: een klapekster zit in de top

van de hoogste populier in het terrein; /IJegint allerlei "geeuwbewegingen" aan te nemen en laat dan een braakbal •rallen. *

Naast zang is er ook de opvallende (maar weinig geziene ?) baltsvlucht van de klapekster:

��-��!!��-2�-���-�E�-�l-E�_22l DZ Holsbeek 5-3-'78: Op een ochtendlijke spechtenslaapplaats­ observatie zie ilc 2 ex. achter elkaar aanvliegen; het eerste exemplaar ('? waarschijnlijk wel) riep een eksterachtig "méék-méék-méék" (langgerekt, enigszins klar;end) en het achtervolgende J (?) riep een vreemd "kruup-kruup"; na enkele minuten achtervolging verdwijnt de achtervolr;de en de achtervolger zit nog een 10-tal min. op een populiere­ top1 nog steeds luid "kruup-kruup-kruup" roepend. (LUJ)

* Wie heeft mei- en/of juniwaarnemingen van jagende klapeksters in weiden ? Of jar;en de vogels dan in meer gesloten gebieden 7 * Klapeksters vangen ook wel insecten in de vlucht en eten

deze dan "uit het vuistje" op. (Het Vogelju.ar '76: p. 200)"


VERSLAGEN

KnOONKURKEN

Nadat er op 04 november

1983

kroonkurken afgeleverd was, tweede container van

een eerste werd

lading van 5130

op 03 april

i984

kg

een

5370 kg afgeleverd.

In totaal heeft de actie dus al

10500 kg

(à 2 fr/kg) opge­

leverd voor het natuurfonds van de Vrienden van lleverleebos en Meerdaalwoudl En ons

ondertussen

stapelen de kroo11kurken zich maar op

verzarneldepot bij

de Salvatorianen

i11

( Naamsesteenweg 492

te lleverlee). De gezamenlijke actie van de Wielewaal,

de JNM en de Vrienden

van lleverleebos e11 Meerdaalwoud is een succes en gaat onverminderd door. (nvdr. Met

Is hier dan enig verband met

het

perpeteum

dank aan alle medewerkers! 1 Marc De 016/

ONVEnWACllTE GAST

Dij het kuisen van de

schouw

helemaal

zwart

én verdroogd,

maar toch nog herkenbaar Tyto alba,

tt7,

een

(dode)

;

Coster

488550

( medio maart)

onverwacht object uit het rookkanaal

hij

was

kwam er een

te voorschijn

kop gescheiden van

geen Tyto nigra, Kerkuil. Marc O.C.

nvdr.

mobile

toch zéker dood ?

de

romp,

maAr wel

een

?)


GPkraagde Roodstaart

(Phoenicurus phoe n ic urus )

t o rquata )

broedvogels van het Natuurpark Dij leland

voonnali ge

Reeds enige tijd is het in gevens te verzamelen of

ons

land

t el l ingen

dat

zo

en

Roodborsttapuit 7

(Saxicola 1

een oproep tot medewerking om ge­

te verrichten nauwelijks beantwoord wordt.

Eventuele, verschraalde eindrapporten worden echter met des te meer enthousiasme bekritiseerd en verguisd.

Daarom ga ik even een a11dere

Onder bovenstaande gewaagde titel

zullen

nogal krasse

hoop dat vele hevige reakties hierop de gewenste hoeveelheid nuttige

zullen

'60

informatie

een zeer gewone broed-

vogel ten Z van Leuven

(In ons tuintje + dat van de buren,

er bv.

paartjes in nestkasten).

jaarlijks

2

4

i

samen

15

are, waren

Sinds het begin yan de 70-ti-

ger jaren is de popul atie in het gebied katastrofaal in e lkaar gestuikt,

broedgevallen

in de

80 -ti ger

in Heverle ebos + Meerdaal 1

in de

o ple ve ren.

De Gekraagde Roodstaart was begin jaren

A.

toepassen

werkwijze

uitspraken volgen,

p in Meerdaal

jaren reeds echte ze l dzaand�den p in Heverleebos

1982 , 3

en t en sl o tt e

1984 , 0

p

+

wa ren

zodat

1981

Mee r d aa l

1983

t,

p

! !

Ringresultaten van Werkg r oep Leuven zijn voor de betrokken periode perfekt illustratief

:

1963

64

65

66

67

68

69

70

71

72

122

85

94

98

103

77

27

63

24

49

6

22

14

30

12

26

73

74

75

76

77

29

17

6

19

6

9

9

ll

t,

nestjo ngen v l iegende vogels

ne stjo nge n vliegende vogels

Na

1977

3

werd�n geen nes tj ongen meer geringd

2

Een dergelijke af-

l

name zonder gelijkmatige biotoopvernieling toont aan dat ook elemen ten buiten ons gezichtsveld, ( voo rl opi g )

mogelijks

duizenden km hi erv anda an onze migrerende populaties

b lijvende klappen kunnen toebrengen.

In

het

licht van de aange-

haalde gegevens kan deze soort als "voormalig'' geboekt worden voor het Natuur­ park.

PS

eerste reaktie

:

op

7/7

fenfontein te Heverlee.

vind ik

zelf

een ala rmerend paar tje aan de Filoso­


O� ltooJborsttnpuit was tussen '70 en

I\. zo11d •r

veel

'75 een soort waarvan n1en

moeite nog zo'n 25-tal paartjes kon situeren len Z van Leuven.

Bijgevoegd kaartje geeft voor de genoemde periode de ± jaarlijks bezette broedplaatsen aan.

Alhoewel mijn aktieradius zich niet over het ganse

Natuurpark uitstrek�vind ik in 1984 geen enkel broedpaar van de Roodborst­ tapuit meer in de bezochte gebieden

:

diagnose ?

Verdwenen

!!

Ook ten N van Leuven gaat de soort beduidend achteruit, maar is er toch nog op meerdere tientallen plaatsen aanwezig (mond. A.

med.

L.

Wouters en

Cristael).

Hopelijk heb ik in beide gevallen overdonderend ongelijk,

maar ik vrees dat

een en ander niet echt fundamenteel ver van de waarheid zal zijn.

Marc Herremans


i� ��

j· •

1)

.... ""


Hoe erg/goed is het

gesteld

met onze dagroofvogels

Onderstaande is een groffe benadering van onze vermoed!'ns o \er

'84

in

het roofvogelbroedbestand

Herwig

ten Z van Leuven .

Augustijns bezorgden nogal wat aanvullende gegevens.

lllockif en Bart

De Torenvalk - alhoewel

andere soor t en neigt ac hte ru it te gaan - is niet

hij in tegenstelling met de opgenomen.

Bui ze rd : -- - -- - ----

Meerdaal.

3

(l

paar

x

3

4

of

1

jongen,

l

x "gelukt" en

x

m i s luk t ) l p

Neerijse/Leefdaal

Flor iva l : 2

p

Korbeek-lo

i

''Baumone' :

p

p Bertem

1

:

waa rne miogen

Slechts enkele

keer uit Afrika. met balts

:

Kortenberg 1

boven Neerdaal,

in mei. of j u ni

Neerijse,

bij

de normale terug-

in paartjes te zien

Florival.

Totnogtoe gee n

Misschien voor een deel subadulte

vogels die komen overzomeren ? moeclelijk in Mcerdaal

l p

?

p

Vanaf juli zowat ovcraJ

bevestigde broedgevallen.

Havik

,

p ?

St.-A-Rode-bos

Indien toch b r oed end , dan ver-

(l of 2 p),

Neerijse,

en

F lori val

Ve l te m .

Broedvogels gans het seizoen sporadisch waargenomen in de hele

:

Recent v ond e n J.

regio ten Z en 0 van Le uve n.

en R. l

Vnnantgaerden

Meeus een horst waarop succesvol gebroed werd

jong vloog uit, ¡een ander lag dood onder het nest.

:

minstens Een zeer

beduidend deel van de braakballen en prooiresten bevatten Vlaamse Gaaien,

maar ook een Ransuil moest de duimen leggen.

Me c rda a l + Heverleebos

On...miskenbaar opnieuw vertegenwoordigd. vermo edelij k

Florival

Bruine Kiekendief : --- ---- - - -------- - -

1

4

p ;

p

(1

ges la a gd broedsel bevatte

Kortenberg

1

p

! 4

jongen)

;

?

succesvol broedpaar (minstens

2

jongen uitgevlogen)

nabij de taalgrens.

ll oo mva l k

:

St.-A-Rode,

1

p opnieuw (na bro edgev al

broeden niet zeker. 2°

paar

(of

in

'83)

aanwez ig,

m aa r

Omgeving Gast111.:hc>/Florival mogelijks een

hetzelfde 7). M.'1rc lter.remans


nc

ver-assing

:

er was eenA

In de "lloomkever

... ge�n

12(2)

:

Sleenarcn<l

!

25-26" en "lle Vallei

9

twee delenninatiediskuties i.v.m. 11de arend van Neerijse". replikerende hoofding had ik

(3)

:

5-8" ver-schenen

Onder bovenstaande

graag w;lt kritiek op determinatie-argumenten,

maar

evenzeer op de determinnlic>procedure samengebracht.

In de Boomklever bracht Herwig reeds Wat hij niet weerlegde,

aan.

klonk trouwens in

nl.

een aantal

valabele opmerkingen

de "gouden veren o p nek en schouders"

(Val lei)

\Je eerste mededeling (Boomklever) als "geelbruine veren op kop

nek en vleugeldekveren De glanzend ros-goude

wat prima kan overcensterruuen met een subadulte Zecr1rend.

kruin en nPkveren van een adulte SteenarPnd zijn bij de

bescl1reven uitstekende betichting trouwens niet slechts vanop 20 n1 zirhtbanr, maar zouden reeds vanop zeer grote a[stnnd opvallend moeten zij11

Een ander gned Steenarend argument,

de staart-vleugelbrePdte veri>uudin)(,

is met een latje in de "Flight'1 wel prima na te meten, is dit kenmerk bij

maar vanop korte afstand

een laag en behendig tussen de bomen vliegende vogel

nnuwelijks

betrouwbaar te noteren.

Verder zijn det.ailkenrnerken als behendjghei.d maar valabel na "Amper

relatieve grootte van de S!la·Je]

en de

frequente en recente ervaring met dergelijke monsters.

4 jaar'' isecn hele tijd, zeker voor de detailherinneri.ng ; slechts echte

"loerders" met uitg<'breide veldnotities houden na zo'n termijn nog bruikbare herBovendien heeft iemand die 1

i nneringen over.

lang niet alle Zeearenden gezien

:

in

lompe Zeearend gezien heeft nog

'79 zat op de Flevopolders zo'n behendige

en rare jonge Zeearend dat hij twee jaar als Witbandzeearend geboekt bleef

2(4): 128). E,t,... andere jonge lang de homologati.ekomissie als

Birding

Zeearend (in Onunen)

jnar

Keizerarend

er kan uitzien)

;

verschalkte

(Dut�h

zelfs twaalf

(ofte hoe Aquila-achtig 1-laliaeëtus

deze laatste ''Keizerarend'' was trouwens zo lief twee jaar vervol­

gens naar Nederland te komen overwinteren (en het tweede jaar merkelijk bleker te zijn dan het eerste

;

sic)!

(Dutch Birding

6(2)

:

68).

TPnslotte zijn enkele elementen van de determinatie-procedure ergerlijk de eerste versie geeft! chronologisch de gebeurtenissen + omsclarijft summier daarbij waargenomen fe11omenen.

De tweede versie gaat er van uit dat de determi-

natie vast staat en manipuleert elementen uit de eerste ver�ie om kost wat kost de Steenarend te redden, nog eentje gezien hehben)

zelfs met sfeerscheppingen

(er zijn kenners die er elders

en het grof belachelijk maken van iemand die tenminste

uitgebreide detailnota's bleek te hebben uit het veld.


Bv.:

eerst is de staart ongeveer even lang als de vleugelbreedte,

dit even lang.

later wordt

De onduidelijke wigvormige staart komt niet meer ter sprake.

"Geelbruine veren op kop, nek en schouders".

nek en vleugeldekveren" wordt later "gouden veren op

"Rond ll u 15" wordt nadien "precies om llulS" om de sugges­

tie van 2 arenden aan te wakkeren (kontroleer trouwens maar eens at random enkele horloges om de waarde van een opgegeven uur te verifiëren).

We kunnen dus besluiten dat

A)

Er een arend is geweest,

die door souD11igen na een vooringenomen waarneming

"hinein-beschreven" werd als een Steenarend.

B)

Nuances van de tweede versie op "Flight" geïnspireerd zijn en we kunnen ons afvragen of deze te observ"ren kenmerken wel aan de waarnemers bekend waren vóór de waarneming.

C)

Sommige minder geapprecieerde Waalse waarnemers misschien wel eerherstel ver­ dienen.

D)

Hard natuurbeheerslabeur kennelijk niet goed verenigd wordt met nauwkeurig en kritisch observeren.

) E

De mogelijkheid van twee arenden uiterst onwaarschijnlijk is,

maar toch niet

kan uitgesloten worden. F )

Het

voorgaande met enige ergernis geschreven is,

maar toch niet boosaardig

bedoeld is.

Marc Herremans

-----------------------------------------------


* WAARNEMINGEN Onze ervaringen te

uit

het

meer cl.e v ol rr,end e

af';elopen voorjaar bevestir;cl.en eens

vui st re r;el s

:

1°: Ga

z o ve e l mor;elijk kijken, vanzelf vlie�en • • •

2°: Kijk soms

*

na e e n tijdje

zie

je

ze

goe d uit je doppen, voor al prooivogels han�en op eenzame "Au�ustijnshoocten"

3°:

Doe al eens verwaarloosde stukken aan zo als het veld in tleerijse-JJeefdo.al-Vossem of 11ecr1laalwoucl

4°:

P anik e er niet als je geen specto.culajre soorten ziet, let dan eens wat me er op het r'e\1ro.r� van "!jm·rnne" vor;els.

Good luck

en veel interessante wa·1rnernin:'.en

zoals

rln:ir

d e z e keer w e er zijn:

*

�!!���-����� (Cyr;nus

bewickii)

Op 8 manrt ontcl.ekte !·:onique Dekkers

Wi�csele-Delle de

f amili e

kleine

de v or i � e omzwervin�en reeds

in "het ve ld "

zwanen

te

teruc wnnrvan je

in het voorbije nummer los.

Op 1� of 16 maart vertrokken ze terur;, richting SiberlU. *

Lf-Lf: 1 e n 2 f op SA R 6-LI-: 1 0 en 3$' op SAR *

m erganser)

�E���-���13.\:!� ( 1 lerr;u s

�!:������ (Anas

(? (Y .

00

)

Princen)

str e p e r a)

Alle waarnemingen:

1<.!-4: 1 3-'f:

en 8� te Rosières (PES 0 0 ) 1 ko pp el te SAR ('l'. i ·li ch i el s

e!

00

)

* Smient (Anas pene lope)

;;:i-;:�-1

� en 2 $' te NGB (BLll) 19-5: nog een ac hterbl ijv er *

�E�!g���!E 1-Lf:

*

(�)

te l·IGB

(J.Van Trappen, J. B u t a ye )

(Bucepbala clangula)

2 ex in $'-kleed in het AVP

(BLIJ)

!!�!��!.!�!��!: (Phalacrocorax carbo) 24-3: 8 ex vliegen te SAR over naar N (1-1. 31-3:

3-'1·:

Hens, J. Van 'l'ra p pen: 40 aalscholvers vliegen over boven de Zoete Waters (J. Van Trap pen) 1 te SAR {VSK 00 ) ongeveer


8 scholvers vanuit het Z aankomend, geven showrondje boven de Trolieberg en �even dan terug "volle gaaz" naar N (AUB)

7-'+:

8....J>: 1 imm. te SAR (BLH) 12 en 13-'>: 2 subadulten te SAR (B. Boedts; PES 27 en 28-'>:

26,

1�-5 *

��EE�EE�!��E 8-5:

*

(M.

J.

Hens,

Hens,

Vantrappen,

ea )

J.

Butaye,

ea)

ad.

te Holsbeek

(BLH)

(Pernis apivorus)

Kasteelpark Vertrijk: 2 ex (JNM) Korbeek-Lo: 1 erg laag rondcirkelend (AUB) Tildonk: 1 ad. (BLII, NYJ) 11.40: 1 eks. te Kessel-Lo naar Z\'/ (AUB) 17.15: 1 te Holsbeek (AUB) "

Y���E��� 7-4:

idem

(M.

)

(Ardea purpurea)

1 overvl.

���E�����f c:'0-5: 24-5: 26-5: 10-6:

*

en 21-5:

1 subadult te SAR

00

(Pandion haliaetus)

Kessel-Lo: een moeilijk te herkennen prooivogel vliegt op zeer grote hoogte over naar N; ws. toch een visarend (AUB)

27-4: 1

*

28....Jf:

boven SAR? drijft af naar NO (ll. Hens) 1 te OHZ, vist met succes (Jan Butaye)

1Ll--5:

SAR: 9.45-10.05:

1 visarend vist; qiks. 10.15-20 : vliegt wat rond boven de V1Jver 10.'>5: duikt 8 maal na elkaar in het water, zonder succes (Joost Vantrappen) 16.20-17.00: eet een vis op (in de vlucht ?) (G. Somers, M. Lambert)

�!����-�!�����!�!

(Circus cyaneus)

1� op jacht te OllZ (M. Hens) 8-4: 2 maal 1 �/juv te Neerijse (AUB)

24-3:

*

�E����L�!����-�������!�f 17-4:

2S-4:

(Circus pygargus/cyaneus)

een� boven de Kesselse bergen (E'red Vanlerberghe) in het veld te Leefdaal een slank � kiekendief met 1reinig opvallende stuitvlek en"geschubde"boven­ vleugels (AUB, BLH) 's Avonds zien Piet De Becker en NYJ ws. boven het rietveld in de Doode Bemde.

*

�E�!��-� ������!�f

dezelfde vogel

(C ircus aeruginosus)

Het fantastische weer in de Paasvakantie zorgde voor een ware "trekexplosie" die zich ook bij de prooivogels manifesteerde: 14-4:

15....1 >:

3 1

î

baltsen op een erg interessante plaats (AUB, NYJ, BLH, Suzy) erg ht>oe; te SAR na<.tr NO (BLH ,NYJ, ea)

en

2 adulte

IJ ,

kiekendief

1 imm.

J,

2

en nog een �de bruine

(was me dat dikke show

)

op de

IP (:&-H,H:1J;t1V1!,

�,A�)


16--11-:

1 1

t !

te NGB

(M.

Hens)

vecht met een buizerd te Florival

1 imm. � op de IP (PES 1?te FLO (PES 00)

2 --1�: 28--1�:

1 te l!'LO 1 t op de IP 1f te SAR (AUB,

0 0

)

(J. J.

Vantrappen � Butaye, ea )

BLH)

'l'ot 21-5 zagen we nog regelmati� (d.w.z. bij elk bezoek) het adulte 3 .

� komt te Vertrijk op visarendmanier in glij­ vlucht omlaag (JNM-uitstap)

c.:0-5: een

* g�!!�-���� (Viilvus milvus) Valt helemaal buiten het "klassieke" doortrekpatroon: 11-12-'83: omstreeks 14.00 te l'iijc;maal een rode wouw over­ vliegend in zuidoostelijke richting (Tom Martens)

27-3: 1

*

rode wouw laag over het Arenbergpark na:o1r N (J. Vantrappen, J. Butaye)

15--1•:

1 erg laag te Neerijse (AUB,NYJ, Piet De Becker); blijft nagenoeg een volledir;e dar� i:'l de buurt van het reservaat rondhangen.

21�_1�:

2 ex.

t!��!:!�-�2�!!

te Florival ( Gert Vandezande, Toon Verwaest, ea) (Milvus nügrans)

(11. De Borrnan °0); daarna te SAR, even in dispuut met de residente boomvalkjes maar even later rondjes draaiend voor het eiland (Piet DB, BLH, NYJ, AUB, HAF) 164: 1 te SAR 18-1•: 1 te " P iet DB, NYJ, l·i. Hens) overr�lijdend na:,r het \-/ 29-1•: 1 zwarte wouw te Gastuche (HEH) 15--11-:

1 zwarte wouw te HGB

(?OO) (

*

��2���!�

(Falco subbuteo)

Ook de boomvalken waren "plots" midden april terug; ws. hetzelfde koppel als dat van stelling voor hetzelfde

'83 toonde erg veel belan�

broedbos maar tot op beden is het

niet duidelijk of dit paJrtje nog al of niet terplaatse

��!!_t;i!:��J2-��!-��-::!�i1!:!!����5�!!: 14-4:

'15-1�;

is.

'l te SAR erg hoog en snel nao.r NO (AUB1 NYJ 1 te Gastuche (AUB, NYJ, BLH, Suz. Nelissen �en� te SAR; om 14.25 een 3° BV hoog naar het NO (!IEM) 's Avonds zien AUB, BLH, NYJ en Piet DB ook !en!/- op insecten jagen: ' iets slanker en kleiner dan .i "blauwere" rug meer oranjerode broek (aldus HEM)

) )

{


1-


19-4: het koppel j;_ugt samen met een onvolwassen nv op insecten boven de vijver; �ênma�l een "nearcatch" vun een tjiftjaf/fitis vlak voor dà hut (Gert Van De Zande, AUB,

NYJ, Ma rten)

21-1f; de ;> boomvalkjes achter insecten; dankzij de tele vnn

Hare Walravens was dit zeer goed tot buitengewoon te zien; om 19.30 jagen de boomvalken zeer laag (JO cm) boven de wateroppervlakte en doen k\ia sedrag nu sprekend a:•n huiszwaluwen den ken. ( BLI" 1.•UB • '-' '• l'''YJ • uuzanne re ·1 l'1ssen)

26-1+: de laatst 24..L� 25-4: 3-5:

5-5

2 te no (lt.. Hens) 7.'f0:

en

1-5:

14-5:

dag dat Jen� BV sa1nen te SAR t�ezien wor,len.

1 te FLO (BLH, AUD)

29-4}

na alarm van merel en ekster L'..ie ik een' ad. nv vlak voor de fiets "overflitsen" op de Trolieber•�; bovenzijde opvallend blauw, <.lus ws een rf. (;,UB)

Y-5: 1 te SAR (WAl-1; CAG

00

)

!:lAH: een boomvalk slaar;t

er niet in er·!n oeverzwaluw te c;rijpen en duikt dan rnaar achter een J koekoek die 0) he:11 echter ook te vlug af is. (PES 0

een JJV ( �1s. een�) scheert tussen een : roe p gierzwaluwen ; te Baasrode en vliec;t weg naur het Z 1.'rom Il artens � Gert Van De Zande, Filip BrihêJ

1-6: 'I BV ja:;enü bij de üreef te Heerijs,; (AUB, ea)

f


1-:n

tnnslotte was danr no� die fantastisch spectaculaire

w1o1arne1ninr; op è:'3-1+: 's

Avonds

!�oed

a rr i ve ren

:-;enrriveerd

6 zwarte sterns op SAU;

o.f de kwelduiveltjes

ze

ziJn DOG niet

verschijnen nl: len

f

nv bestoken de sternen met ha:irscherpe duikvlucliten wo.o.rop de?.en,

opc;ewonden

"kit-kit-1:it"

achterblijver ontsnapt

roepend

er:; nipt ao.n de

de ph1at poetsen;

een

klauwen van een lucht­

acrolxlat door enkele h<'.lsbrekende ho.ken te slC\ai1 (rTYJ,

BLH,

110 rten,

Suzy)


(J\cc:i.r:i.ter ";cnt:i.lis) een.! en l:Jter een f. (:i.n rui) te 1.:i.erbcek (;1UU) t! vlic·�t over en la':i.jc;t even loter ;�c;�el::;chn9 van r.en ve e l ·;roter�; !lollcnd:1°l ( Gert 1/:J'" IJYJ, ;,un, ea)

* llav:i.k l'/-11: ,'<J-1�:

" ....11.:

1 � h:.Jvil; te u'Jll; ;;;dlrle l:in•·;e tijll '"et - er:; vrec)1!1d ons vr:cn.<>;t - vleu·;els in C!cn ondil·,··e ·.r :üs je het ( Jll,Jl ' J\\J i")

l' -5:

1 $! h.'.1vik (C!en Gtulc ·;rot,:'r dan een lu:><e :Li c:i.rléelo11\1 te Eessel-Lo; r;l:i.;jdt :if 11�1.:ir l'.orbcuk-Lo (AlJB) $! te

1

op d.u.i.vcn

,<'lor:i.vo.l,

<.1 11p1·ih1;1:-:rncnin :en; v1.o • ;juni. vond

l:i<1.ler1

*

!JE .

een

innnl

ja:·:end c·. llcn::;)

een l:oppel

bewoond sncr11crnP-st

in f·icf)r\laP-1.

��l!.:�!.:'.!. ( llutco bu tco) J 11\,01·11:;:;:inte 1·1a<n:ne1.ri.n";r�n: 1'/-'I: IJ ex:. bnltsen te .J,\ll (c;ert '.'D .. " '110111 ::;irtenr:, t· 'lJ) ,>• ·-'1: ' h:i] tr:encle vo";elo> j:J .. e11 een lichte buiM�rcl. 11e.·; te ,'1J-'I:

*

(' 0

1

!_!�_:.!:: .... !'.!:.: :�'.'. (L<'ru::; :•.inutus ) '1'1-11 :

'l"-'I: , ,,_11:

*

1"101·-i.vnl (11l!l',, l::Lll, llYJ·, eo) ) lr�opncls O'.°) 1lc 11' (PI;:._;

d11cr:;meeuv1 in het Ll' (?red. \J r:nlerbcr. ;he) in broeü!·:lec<l te Ui!.0 ( . :. llcns) in het "t;;·ieedc" wintcrkleecl te :�J,H ( Gert V:rn Tr;, ·111. rTcnà, ..'A-iiicldcn Li!:1bur·�) 0 ) ichiels 0 ;JA'l (rl'. ' 1'· .. lt" L :id. <h1e L'71eeu11t,jo !:r·•.,j.;1; ''.C�elsclwp van 2 cnrste,j:1 1·::;vo �els te :3/cH ( , • Ilens) 1 :tel. j n wi.nte:rklecd .-J/\U (llLli, ; '. !lens, en) ,) 011

·:e

:111.

) ��:::!���U� ( :;torno. lürunclo , '1 -'I: 1 L U/\H ( 1\U J3 , llYJ, '�VJ, ea) ) '\ '.) - '): :5 le :Ji\R (L. Debru,yne 0

*

�:'.Q!'..:!�-�!�!:!!;_ ( Chliclonias Alle

wanrnemin:;on

0

n.i.•�er )

Il ierond er in

te fi•\R;

blokui:t·�ram:

(sJ

L1 tJ.tJt.

[fü!D

1 -i

� (1..)

Il lf

'

1(J) s

1t'

'*

.ff 0

1

31


*

�22Egê!_5!!!_�!!� (1�tacilla flava thunbe��ii) 2\j-4: min. 2 Jen ? � te Gastuche (H1�II) 50-li-: min. 1 J1 aldaar ( llHl) '1 ';-5: 1.ün. 2 d' aldaar ( I�. Hens, llYJ-, BL!l)

*

��J!!ê!_3!!!_�!!� (Motacilla flava flavissirna) 50-4: 1 Jo p een vijver in het AVP ('.J. Claes 0 0 )

*

!:2!!E�!!!E ( 'l'rin::;a

sta.�no.til is)

2)-Lf: ·ie .00: 1 ad. in broedkleed in een ";roe pje :;roen poot­ rui ters (7) te Florival � ·18.)0: vertrekt 1t1et de tjroenpotcn na •r NO (l:'ES 00

*

�2�gE!!�!!E (Pluvialis apricaria) .!11·-3:

*

*

00

)

�!3!���!E (Huruenius phaeopus) 'lc'..LJ-:

*

5 ex in rui te Overijse (PES

te Overijse passeren in kleine »;reepjes min. 61 re�en­ wulpen. (PES 0 0 )

�!f!�Jê!!E (Turdus torquatus)

j_lj-; 1d4in de velden te Leefda<ü <.:'5-5: 'l �te Overijse(.l:'F:S 0 0 )

(D. Van Jpersele

00

)

2E2!!_��E!��!! �Acrocephalus arundinaceus) 1'7-5: 1 aud. in het AVl' (Gert VDZ, F. Brih·�, 'l'. !f a rtens)

(Porzana porzana) * l:'orceleinhoen 21-j: UAR: een porceleinhoentje scharrelt tussen het �ras in het welbekende "lic;hoel�je" tussen schuttino� en schuilhut ) op 5 m van de verbauwereerde S. Peten (PES 0 0 Yves l:'rincen ziet het even daarna op de kleine inko1il­ vijver vanop 5 m • • • * Kluut (Recurvirostra avocetta)

6-5: � kluten te c•'lorival (l'J�S, BLll) *

*

�!E::E!!_!P!�!:!! (Dryocopus martius)

<..'.1-): 1 cf te SAit (PES 00 ) 1 '/..Lf: il en i in een [�rave den op on1_',eveer 20 Bierbeek (AUB, ea)

m

afstand te

�!!!�!_!22�!!_!1?!�!:!! (Dendrocopos 1.inor) Holsbeek 15-11-: J hakt a"n een nestholte die reeds ver �evorderd js (Gert VDZ)


llieronder vind je alle waarnemingen van steltlopers, die niet op Flori val ge noteerd werden; plus enkele mind e r alc�ernene soo r ten:

Grutto:

1.::' en 1)-Lf: 1 te .!!'LO (S.Peten, 'l'. L'ichiels 00 ) 1Lt--4: 4 te !!'LO (BLH, NYJ AUB, Suzy Nelis:;en)

\·Ij L�atje:

e-1.i.: 'j witp;atjes op een slikplaätje te sJ1,1

Uovo1·loper:

�\/.

22-4: 1 AVP 27-4: 2 SAR jO-A: '1 LP

(ULI!)

Claes) G�Peten °0) Suzy Nelissen)

In mei de meeste doortrek en dan overal al ;emeen: 5-5: 1 GAR (T. Verwuest, T. nartens) 1)-5: id. (BLII) '1 >-5: aud. op de \/inr�e te Holsbeek (BLll) 'l >-5: 1 'l'lldonk '1 op de Laak te 1:/erchter (JiLIJ, NYJ) " 1 op de Derner te

llosruiter:

.�·1-11:

Kleine plevier:

Kemphaan

1'f-lf:

:PATUtt

.q. -* .... ..,... • 1 1 1 "' C) .... "' .... � ..., °'l

1 t

13osruiter

\fotersnip

1

... -t

-*

�� � ' .L

� -*" -*1 1 ... �

Oo �

1

,,.,1

ilLII) (PE0

"" 1 "' k)

LO 1 ....

°0)

Il) 1 "'

Il) . "'

3

1

Z

fM t er

f

l<leine L>levicr

L l

t 1

1, 3

1 1

.t

L

.t

Kemphaan a

(NYJ,

te 0AR

i,. 5

4- t 3 4- 1 1 1 f

w

-1

o ve rv l.

1 1 L

- -�

'I'ureluur Groen poot

(llLJI)

':1 lil. '? ..,., 'fl 'fl '? "' "" '- .... .:, "" � " "'"' � t

--

t J,

\'iitgatje

O everlo per

)

1 doorvl. te SAR (PES 0 0 1 :)-5: 'I aucl. 's avonds te SAR (BLrl)

'l'.il<lonk:

'I

(BLII, AU13)

11. op AVP ( BLll) 2 " " ( il. Claes) 'l te Kessel-Lo (li'red Vanlerberghe) min. :) AV1' (BLH) ..! ad. en 3 juv. llVP (�;ert VDZ, ea) 111in. 2 1rildonlc (NYJ, BLH)

:J'7....LI-:

/\VP:

2b-5:

c::j....I+:

op "Peters plasje" te Leefdaul

1-'1: ,_'.'-'I: .'0-11·: . ; 1-�>: ,:,'-'.J: ,� - ' :

Groenpootruiter: Tureluur:

1

1 1

,,_ 3 J, t

-

lt-

1

5

1

1

1

1

· -�

3

1

-�

i

5,l

t

5 "

-.i �

13 --g ( ..s 3 l � � � 1 - -.___1--- ---- � _ � L 1 .t.. �--.1- 't ,_.l__ .j_ 4_ -� __

'

3

.ij

1

l

---

L '

-�

-� 1 1

lt- ,,_ lt- 3

l 't- 't s

--t---1-A1:.UC.

lt-

j

() ,J

L... �


lJuslook

- · - - ·-· - - ---

·1�-�: ettelijke b8ctarAn in bloei in het Bos van Lauren sart (HY.J, l.\L[I) Kleine V<'. lerü1c:n enlrnle b0n[;all0n e-x:. in hot DunhP.rr;broek t•� liolsbeek (Jf!i!-u:it0tn!.>)

'1,�--'.):

.c.r�?.cdbl:1d_:i..rre orchis --------

-

---

(Brn)

---------

c:' ex. in hloe:L in het DunlJ.-]L''�broek [;e llnlsh("!k.; cld n ;j:.i.ar r;clrden WGS ûi t nof: ce?: nlz.-mb.roe:

16-'.):

.

�·2-3: 1:es:3e>l-Lo: lJ. w.o. slecllts 1 i.n bloei.; enbJle ,jnren '�e]uden no·� tientallen bloeiende (,X :in rle;:;c wci•le. i':nV.c:J

e

1l.q ·;ell n._1dien ar':'.;ema:,1j cl

5 blcwi.end8 lJlunten met hondr:-nlen lwe[st­ t:i jll07.en en er ·; veel l;nol::;t')enhrc01, j n 1le on rni_dd (! 11 j ;j ke o:n1 �evj n��:

V1'1tc:•1:

1_;evlckte orclJis -- --- -------

.'G-'j:

-

-

-

•c5-tal :·;evlekte orclJjs.c;en in een e·,..,� "r11-i_:·�e'1 vr,1·;ic�btti.e v:.1n brn11dneteln en distels te 'l'il•lonk (l-!YJ; ELll)

PüdJcn

juni :

in bloei op een hooiland van m. Ondanks het (te) vroe·�e m."\o.ien (juni) elk ja..;.r meer bLleicrnlc rlRntcn 500

m.in.

naU\'IC

ex.

li.j l:s ·15 op 50

(i�YJ, AU.R, HUI, 0uzy

Helisc;en )

f1 fk. or l:in '"en: ..;

___

______

__

J ohnn !1ysten HY,T <�ert V D ...� .:- Cert. \J �ntle7.nnd8 f,Ui> JJart t1w;ust.L;jns i�n.tthoor Gni.do crJ: Jii::li llcr1'.'ennns i·larc hLf! liloc1cx: Herwit::; Piet D·� lïeckcr .!:-':l.c t; llJ3 Jlalot; f<'. ili\b' l i-;;) Po tl�TI L�. r:-i.c!wlet B. ! In Vnn Scharen K VSK �

BAR OHZ N 1i'L() tlG13 IJKV

: >t

·

1\rçrithn-flo(1e i�n<?r.r1.

Oud--IIeverlce

Z.UJ.d

1.1loeivul Neerijse

Grote Bron Nee.;i.·i,ise JU j niekvijv'-�rs

. lercl.en wcr:;ens te wcini:; pla:its en tijd niet OJ""eno1nen: ijsvo�el, klapekster, to �envalk en de �an··;vor�elG.

sloba�nd, pi.jlsta8rt,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.