De Boomklever Augustus 1984

Page 4

STEENAREND

i{0n.::Lie

f\l�per 1+

jaur na

een zee::irerhl ee11

'7'0 toen v1e in f e b ru a ri en in het nnjanr

kondell uotcren, krec;en

cle af;-:;elopen winter

we

cm<J ere kolor" op be:�ock: <le stee na renn.

i1P. lrnhbc11 bi;j r1e 'dé\'·Lrnn11in';e11 11V t...\11 '3 i" eili�·�e

van

uit cle vori:�e

zeearend

1) L)rnerli::iu;�cn.

het ,;inc; !lier niet o·.r een zecnrerlll,

Vooreerr;t:

voh1;.1ssen :>tec11'.lrend.

noe: ov e r enl�:t.�le 1::a.urncï:1in:-·;0n van cteenc'..t_"'c11d.

,ehoor<l

kennen r1e namen

het

"kenners" Zee- en

de

v:.rn

om een

maar

Vio. verschillen�le bron1Jt•n heliben

1·1anr11e!-iP.r::;

niot,

rl:L:ir

1·1c

(we om

zou

�:01rrn): o.a. te Bierbeek begin rlcce·1bcr 'i\).

steeru1rend

ondcr:>chciden.

zijn

helemurl

niet

noeilijk

van clkoélr

te

On::>; cvee r alle "reservaatwerkers" hebben c:le vor;el

onder ideale omstGndiGhedcn �ezien: korte afntnnd en goede beliciltl111;•

Naarmate de Wé\Ul'n81�in:Een in de Doode Demue

opvolc;den raakten we

een steenarend

steeds

er

vnn overtuir;d dnt hnt

om

;�11�.

llct vol;;e11de is dan oolc vori!,';

meor

ellccinr

een

re ac t i e

op d11

pp.

25

en �G ui�

nUl!11ncr waar de redacteur (op ei·_:;en initiatief) onze

waarncmin.�en

onder zeearend, dit vol:�ens ons e�eheel

ver1neldt

ten onrechte.

*

De sta:.irt was lanr,,

te l;.111!; in verhoudlng

breeute voor een jo n ge zeearend.

lang

de

als

breed waren het3een bij een (jonc;e) zeearend nooit

vleuGels

het f�cval is.

De staart

de�o van een adulte, spreekt

met de vleur;el­

e v en

De3e was

( we

vonden

van een

jon:je

zeearend

is lanr;er dan

alhoewel men hier beter van minder kort

met

" Fl i g ht "

en me c t l at j o 0,6 van de vleuc;el­

brcedte ) .

*

"De zee.:ircnd houdt bij cirkelen en zweven de vleugels

horizont�al en bijna loo�recht op de rom p , op

vcrwarrinr; "Flic;ht 'ilij

kunnen ze iet s

thermiek

met

de

steenarend

Identification

zar;en

omhoog staGn,

of

alleen bij ci�kelen

maar

kun ontstaan."

n oo i t zover dat

(Porter e.a.

in

E urop e an Raptors")

cle arend zowel cirkelen als

z we v en

met cle vleutjels

in een zeer duidelij�e, buizerdachtlge V en we twijfeleh eraan of er op dat een weilGnd.

moment (december) veel thermiek

was

bo v en


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.