De Boomklever Augustus 1984

Page 19

* WAARNEMINGEN Onze ervaringen te

uit

het

meer cl.e v ol rr,end e

af';elopen voorjaar bevestir;cl.en eens

vui st re r;el s

:

1°: Ga

z o ve e l mor;elijk kijken, vanzelf vlie�en • • •

2°: Kijk soms

*

na e e n tijdje

zie

je

ze

goe d uit je doppen, voor al prooivogels han�en op eenzame "Au�ustijnshoocten"

3°:

Doe al eens verwaarloosde stukken aan zo als het veld in tleerijse-JJeefdo.al-Vossem of 11ecr1laalwoucl

4°:

P anik e er niet als je geen specto.culajre soorten ziet, let dan eens wat me er op het r'e\1ro.r� van "!jm·rnne" vor;els.

Good luck

en veel interessante wa·1rnernin:'.en

zoals

rln:ir

d e z e keer w e er zijn:

*

�!!���-����� (Cyr;nus

bewickii)

Op 8 manrt ontcl.ekte !·:onique Dekkers

Wi�csele-Delle de

f amili e

kleine

de v or i � e omzwervin�en reeds

in "het ve ld "

zwanen

te

teruc wnnrvan je

in het voorbije nummer los.

Op 1� of 16 maart vertrokken ze terur;, richting SiberlU. *

Lf-Lf: 1 e n 2 f op SA R 6-LI-: 1 0 en 3$' op SAR *

m erganser)

�E���-���13.\:!� ( 1 lerr;u s

�!:������ (Anas

(? (Y .

00

)

Princen)

str e p e r a)

Alle waarnemingen:

1<.!-4: 1 3-'f:

en 8� te Rosières (PES 0 0 ) 1 ko pp el te SAR ('l'. i ·li ch i el s

e!

00

)

* Smient (Anas pene lope)

;;:i-;:�-1

� en 2 $' te NGB (BLll) 19-5: nog een ac hterbl ijv er *

�E�!g���!E 1-Lf:

*

(�)

te l·IGB

(J.Van Trappen, J. B u t a ye )

(Bucepbala clangula)

2 ex in $'-kleed in het AVP

(BLIJ)

!!�!��!.!�!��!: (Phalacrocorax carbo) 24-3: 8 ex vliegen te SAR over naar N (1-1. 31-3:

3-'1·:

Hens, J. Van 'l'ra p pen: 40 aalscholvers vliegen over boven de Zoete Waters (J. Van Trap pen) 1 te SAR {VSK 00 ) ongeveer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.