De Boomklever Augustus 1984

Page 16

Hoe erg/goed is het

gesteld

met onze dagroofvogels

Onderstaande is een groffe benadering van onze vermoed!'ns o \er

'84

in

het roofvogelbroedbestand

Herwig

ten Z van Leuven .

Augustijns bezorgden nogal wat aanvullende gegevens.

lllockif en Bart

De Torenvalk - alhoewel

andere soor t en neigt ac hte ru it te gaan - is niet

hij in tegenstelling met de opgenomen.

Bui ze rd : -- - -- - ----

Meerdaal.

3

(l

paar

x

3

4

of

1

jongen,

l

x "gelukt" en

x

m i s luk t ) l p

Neerijse/Leefdaal

Flor iva l : 2

p

Korbeek-lo

i

''Baumone' :

p

p Bertem

1

:

waa rne miogen

Slechts enkele

keer uit Afrika. met balts

:

Kortenberg 1

boven Neerdaal,

in mei. of j u ni

Neerijse,

bij

de normale terug-

in paartjes te zien

Florival.

Totnogtoe gee n

Misschien voor een deel subadulte

vogels die komen overzomeren ? moeclelijk in Mcerdaal

l p

?

p

Vanaf juli zowat ovcraJ

bevestigde broedgevallen.

Havik

,

p ?

St.-A-Rode-bos

Indien toch b r oed end , dan ver-

(l of 2 p),

Neerijse,

en

F lori val

Ve l te m .

Broedvogels gans het seizoen sporadisch waargenomen in de hele

:

Recent v ond e n J.

regio ten Z en 0 van Le uve n.

en R. l

Vnnantgaerden

Meeus een horst waarop succesvol gebroed werd

jong vloog uit, ¡een ander lag dood onder het nest.

:

minstens Een zeer

beduidend deel van de braakballen en prooiresten bevatten Vlaamse Gaaien,

maar ook een Ransuil moest de duimen leggen.

Me c rda a l + Heverleebos

On...miskenbaar opnieuw vertegenwoordigd. vermo edelij k

Florival

Bruine Kiekendief : --- ---- - - -------- - -

1

4

p ;

p

(1

ges la a gd broedsel bevatte

Kortenberg

1

p

! 4

jongen)

;

?

succesvol broedpaar (minstens

2

jongen uitgevlogen)

nabij de taalgrens.

ll oo mva l k

:

St.-A-Rode,

1

p opnieuw (na bro edgev al

broeden niet zeker. 2°

paar

(of

in

'83)

aanwez ig,

m aa r

Omgeving Gast111.:hc>/Florival mogelijks een

hetzelfde 7). M.'1rc lter.remans


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.