De Boomklever Augustus 1984

Page 16

Hoe erg/goed is het

gesteld

met onze dagroofvogels

Onderstaande is een groffe benadering van onze vermoed!'ns o \er

'84

in

het roofvogelbroedbestand

Herwig

ten Z van Leuven .

Augustijns bezorgden nogal wat aanvullende gegevens.

lllockif en Bart

De Torenvalk - alhoewel

andere soor t en neigt ac hte ru it te gaan - is niet

hij in tegenstelling met de opgenomen.

Bui ze rd : -- - -- - ----

Meerdaal.

3

(l

paar

x

3

4

of

1

jongen,

l

x "gelukt" en

x

m i s luk t ) l p

Neerijse/Leefdaal

Flor iva l : 2

p

Korbeek-lo

i

''Baumone' :

p

p Bertem

1

:

waa rne miogen

Slechts enkele

keer uit Afrika. met balts

:

Kortenberg 1

boven Neerdaal,

in mei. of j u ni

Neerijse,

bij

de normale terug-

in paartjes te zien

Florival.

Totnogtoe gee n

Misschien voor een deel subadulte

vogels die komen overzomeren ? moeclelijk in Mcerdaal

l p

?

p

Vanaf juli zowat ovcraJ

bevestigde broedgevallen.

Havik

,

p ?

St.-A-Rode-bos

Indien toch b r oed end , dan ver-

(l of 2 p),

Neerijse,

en

F lori val

Ve l te m .

Broedvogels gans het seizoen sporadisch waargenomen in de hele

:

Recent v ond e n J.

regio ten Z en 0 van Le uve n.

en R. l

Vnnantgaerden

Meeus een horst waarop succesvol gebroed werd

jong vloog uit, ¡een ander lag dood onder het nest.

:

minstens Een zeer

beduidend deel van de braakballen en prooiresten bevatten Vlaamse Gaaien,

maar ook een Ransuil moest de duimen leggen.

Me c rda a l + Heverleebos

On...miskenbaar opnieuw vertegenwoordigd. vermo edelij k

Florival

Bruine Kiekendief : --- ---- - - -------- - -

1

4

p ;

p

(1

ges la a gd broedsel bevatte

Kortenberg

1

p

! 4

jongen)

;

?

succesvol broedpaar (minstens

2

jongen uitgevlogen)

nabij de taalgrens.

ll oo mva l k

:

St.-A-Rode,

1

p opnieuw (na bro edgev al

broeden niet zeker. 2°

paar

(of

in

'83)

aanwez ig,

m aa r

Omgeving Gast111.:hc>/Florival mogelijks een

hetzelfde 7). M.'1rc lter.remans


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.