De Boomklever Augustus 1984

Page 13

GPkraagde Roodstaart

(Phoenicurus phoe n ic urus )

t o rquata )

broedvogels van het Natuurpark Dij leland

voonnali ge

Reeds enige tijd is het in gevens te verzamelen of

ons

land

t el l ingen

dat

zo

en

Roodborsttapuit 7

(Saxicola 1

een oproep tot medewerking om ge­

te verrichten nauwelijks beantwoord wordt.

Eventuele, verschraalde eindrapporten worden echter met des te meer enthousiasme bekritiseerd en verguisd.

Daarom ga ik even een a11dere

Onder bovenstaande gewaagde titel

zullen

nogal krasse

hoop dat vele hevige reakties hierop de gewenste hoeveelheid nuttige

zullen

'60

informatie

een zeer gewone broed-

vogel ten Z van Leuven

(In ons tuintje + dat van de buren,

er bv.

paartjes in nestkasten).

jaarlijks

2

4

i

samen

15

are, waren

Sinds het begin yan de 70-ti-

ger jaren is de popul atie in het gebied katastrofaal in e lkaar gestuikt,

broedgevallen

in de

80 -ti ger

in Heverle ebos + Meerdaal 1

in de

o ple ve ren.

De Gekraagde Roodstaart was begin jaren

A.

toepassen

werkwijze

uitspraken volgen,

p in Meerdaal

jaren reeds echte ze l dzaand�den p in Heverleebos

1982 , 3

en t en sl o tt e

1984 , 0

p

+

wa ren

zodat

1981

Mee r d aa l

1983

t,

p

! !

Ringresultaten van Werkg r oep Leuven zijn voor de betrokken periode perfekt illustratief

:

1963

64

65

66

67

68

69

70

71

72

122

85

94

98

103

77

27

63

24

49

6

22

14

30

12

26

73

74

75

76

77

29

17

6

19

6

9

9

ll

t,

nestjo ngen v l iegende vogels

ne stjo nge n vliegende vogels

Na

1977

3

werd�n geen nes tj ongen meer geringd

2

Een dergelijke af-

l

name zonder gelijkmatige biotoopvernieling toont aan dat ook elemen ten buiten ons gezichtsveld, ( voo rl opi g )

mogelijks

duizenden km hi erv anda an onze migrerende populaties

b lijvende klappen kunnen toebrengen.

In

het

licht van de aange-

haalde gegevens kan deze soort als "voormalig'' geboekt worden voor het Natuur­ park.

PS

eerste reaktie

:

op

7/7

fenfontein te Heverlee.

vind ik

zelf

een ala rmerend paar tje aan de Filoso­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.