De Boomklever Augustus 1984

Page 10

1\411111

111

1111• , . .1111, 1 1,

1.wl.li'.,)1

�.11.1,"11;

v111•,1 1

d11

11101.

111

l.ol, 11111

Jnnr; op hotzelfde

uur

voounol to bemnchtigen maar om het

toi:-r·I toi:-.Lurn te b e w a k e n ter;en indringers. J3ij

het vangen van prooien blijft de klapekster soms la.nge tijd

( " bidden " )

wiekelen

hem een muis pakken.

over de

enkele meters boven de grond.

Eenmaal zag ik

De vo gel liep er eerst een tijdje mee

grond om er daarna mee tot in een

populier te vliegen

waar hij de muis opspietste en beson op te eten. Rond de nestboom

zijn dikwijls

sp iet s pl a a t s e n

te vinden:

verzamelirlg prooien is bij e lk a ar ow:;eprikt op de een boom,

prikkeldraad,

enz

een

takken van

• • •

Ik wil dit korte artike1 besluiten met een opmerk i n g . De klapekster ons land; met

b roed t in een drietal verschillende biotopen in

de weiden met meitloornbagen,

heiden

of veengebietlen

vliegdennen of sparren en t e n s lot t e de weiden afgewisseld

met populierenbmssen zoals we die Wfue meer wenst te

in onze streek aantreffen.

weten over deze interessante vogels, knn het

al ti,jd a;m mij vr<igen. Paul Gro otaers Veldbornstraat

3300 Tienen

39