De Boomklever April 1984

Page 1

<;De '=Eoo n1hle t7e.t-=-

/

afdeling

LEUVEN

. . ,

-

_

_,..

,

0 ' ....� ,; '.f --"·--

DRI G1AAMDCL l0JKS

MED[OELlllGSBL.A.D

1 c'.)0 /\pril 50

V.IJ.

MJrc

J�•?d.

'.;tJ7iH1nc N1•lic;!;en, )!,

llerrt?nliJns, Prinses Lydiuluan 65

llrirwi q n 1 or.kx.

,

-

August'JS

ma<Jrt

303D

'[:.'+

HLVERl.EE

Konin9 /\lbertl<1an 6/, 3?.00 i".ESSEL-LO


maar

C.é.:

Toch zijn we van plan vanaf

beroeps-,

licht lijkt het ons niet aanbevelenswaardig om met

(Jeugdbond voor Natuur­

waarmee we ook nog verder een vlotte en intense samenwerking wensen te behouden.

n�. de J.N.M.

Deze taak zal trouwens ook zeker aan de hoofdorde blijven bij onze "voormalige

nu verenigd onder een volledig onafhankelijke V.Z.W.,

studie en Milieubehoud),

Wielewaaljongeren'',

hen in die taak van harte steunen.

Zo mogelijk en nuttig zullen we

Die taak laten we liever aan strikt regionale verenigingen die trouwens ook vlotter gestruk-

tureerd zijn en intensievere kontakten kunnen onderhouden voor dergelijk doel.

lokaal groenkomrnit�.

een plaatselijke afdeling van een nationaal gestruktureerde vereniging ook nog eens de toer op te gaan van een

In dat

Er blijkt trouwens zowat een verzadiging te zijn aan diverse natuurverenigingen

in het Leuvense (vooral dan van de algemeen gerichte).

ander stukje van de natuurstudie.

lokaal gerichte verenigingen die zich met algemeen milieubehoud inlaten of die echt gespecialiseerd zijn in één of

veel meer

of familiale-toestanden.

Van sorrnnigen weten we dat

en hun spoor is duidelijk te volgen naar andere,

die veelal terug te voeren is tot studie-,

Heel wat mensen echter verlegden hun aktiviteiten,

met een non-aktiviteit,

uit het kerngebied zelf uit de vereniging of uit de afdelingsaktiviteiten verdwenen.

Anderzijds zijn ook een aantal mensen

(soms nogal drastisch) een aantal gemeent�s aan onze afdeling

ontnomen heeft en toegewezen heeft aan nieuw opgerichte buurafdelingen.

van de Raad van Beheer van de Wielewaal-Nationaal die

Dit komt enerzijds door de administratieve maatregelen

nu een vrij duidelijke lijn te volgen.

tegz=�=-

Het ledenaantal van de

suggesties van deze verschillende reakties waren evenwel met zowat gelijk gewicht

zodat ook dit geheel nauwelijks als duidelijke hint op te vatten was.

dit overeenstemt

-

Enkele mensen zijn toch uitgebreid en zinvol aan het schrijve� �e�é.�

(wat meteen de verklaring is voor hun lidmaatschap)

afdeling is de laat..,..ste jaren beduidend teruggelopen.

steld,

De

afdelingswerking hen verder koud laat.

vertonen vo o r het maandblad "de �iielewaal"

oprecht bedankt.

:.::. : : ;

De omvang van de reakties was - 1o1e hadden eigenli��; =-=--=-·�-::�

.: :

We besluiten hieruit dat het grootste deel van onze leden belangs:=��:��

het blaadje ... enz.

anders verwacht - beneden alles.

i.v.m. de aktiviteiten,

In het. laatste nummertje van de Boomklever werd een oproep gedaan o;n reakties , .

Beste,


de aktiviteiten,

het blaadje

"

De omvang van de reakties was

-

maar

ca:

Toch zijn we van plan vanaf

een aantal gemeent�s aan onze afdeling

beroeps-,

(vooral dan van de algemeen gerichte).

In dat

licht l i jkt het ons niet aanbevelenswaardig om met

Er blijkt trouwens zowat een verzadiging te zijn aan diverse natuurverenigingen

wordt sterk in omvang beperkt en zal

bij

voorkeur bv.

WA)

25 april)

schriftelijk meegedeeld te worden aan H.

Ho;:iend

om

met

(en leden)

boeien.

deze spe ci a �is e rende stap

op de ledenvergadering

Groetjes,

in de toekomst af

en

(op L.

Prinses Lyd ialaan 65,

De Smet

v"�

toe toch nog wat mensen te kunnen

27/4

3030 Geldig stemmen kan enkel op

Herremans , Een vo l tallig bestuur bestaat uit minimum 4 en maximum 6 �ensen.

(vóór door de aanwezigen

Heverlee.

;

na) Tegen- of me e - kandid a turen dienen

Het hele bestuur is ontslagnemend maar dan wel mee al de bovenstaande konsekwenties.

t1aarop een bestuursverkiezing voorzien is . het evenwel herverkiesbaar, echter vooraf

is

kalender

Daarom zal op 27 april een algemene ledenvergadering doorg aan

Een dergelijke nogal duidelijke wijziging in opties willen we echter niet ondernemen zonder een mogelijkheid tot oppositie te bieden aan de leden. (cfr.

Hee naast de kalender en een uit­

gewe r kt verslag van de aktiviteiten slechts waarnemingen en/of een artikel over vogels bevatten.

(de Boomklever)

De aktiviteitskalender wordt drastisch ingekort en zal zich richten op ''specifieke'' aktiviteiten.

kontaktblaadje

soorten.

begin zullen we ons toeleggen op het aanleren en observeren van een aantal ''moeilijkere'' of voor de streek typische

In het

Gezien de kleine

kring aktieve mensen zullen we niet zo ver vl iegen en zijn er zeker geen omvangrijke dossiers te vrezen.

toekomst - en dit tegen de nationale verruimingstendens in - gaan beperken tot vogelstudie.

Tegen de zopas gesche tste Leuvense achtergrond zou de Wie lewaal- a fde li ng Leuven zich in de

waarmee we ook nog verder een vlotte en intense samenwerking wensen te behouden.

de J.N.M. (Jeugdbond voor Natuur­

Deze taak zal trouwens ook zeker aan de hoofdorde blijven bij onze "voormalige

nu verenigd onder een volledig onafhankelijke V.Z.W., n�.

studie en Mili e ubehoud ),

Wielewaaljongeren'',

hen in die taak van harte steunen.

Zo mogelijk en nuttig zullen we

Die taak laten we liever aan strikt regionale verenigingen die trouwens ook vlotter gestruk-

tureerd zijn en intensievere kontakten kunnen onderhouden voor dergelijk doel.

lokaal groenkommit�.

een plaatselijke afdeling van een nationaal gestruktureerde vereniging ook nog eens de toer op te gaan van een

in het Leuvense

ander stukje van de natuurstudie.

lokaal gerichte verenigingen die zich met algemeen milieubehoud inlaten of die echt gespecialiseerd zijn in één of

veel meer

of fami liale- toestanden.

Van sonnnigen weten we dat

en hun spoor is duidelijk te volgen naar andere,

die veelal terug te voeren is tot studie-,

Heel wat mensen echter ve rle gden hun aktiviteiten,

met een non- aktiviteit ,

uit het kerngebied zelf uit de vereni ging of uit de afdelingsaktiviteiten verdwenen.

Anderzijds zijn ook een aantal mensen

(soms nogal drastisch)

ontnomen heeft en toegewezen heeft aan nieuw opgeri c hte buurafde lingen .

van de Raad van Beheer van de Wielewaal-Nationaal die

Dit komt enerzijds door de administratieve maatregelen

nu een vrij duidelijke lijn te volgen.

teg�=6=-

Het ledenaantal van de

De suggesties van deze verschillende reakties waren evenwel met zowat gelijk gewicht

uitgebreid en zinvol aan het schrijve� �e�a�

zodat ook dit geheel nauwelijks als duidelijke hint op te vatten was.

dit overeenstemt

: ::. : : ; -

l.'e hadden eigenli��; :::..:...:--�-:�;;:.:

(wat meteen de verklaring is voor hun lidmaatschap)

Enkele mensen zijn toch

de �.'ielewaal"

afdeling is de laat_.ste jaren beduidend teruggelopen.

steld,

oprecht bedankt.

enz.

.: :

We besluiten hieruit dat het grootste deel van onze leden b elangs:=��:-�

...

afdelingswerking hen verder koud laat.

vertonen voor het maandblad

anders verwacht - beneden alles.

i.v.m.

In hec. laatste nummertje van de Boomklever werd .een oproep ged":_an o;n reakties

Beste ,

.t-..


3. BEN JE LID OF DENK JE DAT JE NOG LID BENT ??

��AS JE LID,

OF GA JE LID WORDEN ? Hebben hun lidmaatschap

'84 nog niet betaald en worden

verzocht dit ten spoedigste over te makenz

Debrye P.

Tienen,

V onr;;rundorbeek C.

Herent,

lle:rmana üustove

ltovorloo, 1•1or.r·on

Fivez Herman

G.

lloo�u11rclon,

l<ou11u)-JJ0,

B o g e ra J,.

U0r1�muns Y.

Herent,

Demars in P.

Hermanà Paul id.?

Holsbeek,

Heverlee, Lurquin II.

Janssens L.

Holsbeek,

De Smet J, Hoegaarden,

Symona l'.

Nieuwrode, Van Simpaen J.

Landen,

Leuven.

JNM Jan Baert, Ilublou, Roels,

ll. Bruyninckx, Marc Depuydt,

Detmar Koelman,

Clara Maartens,

� ����R, Stefaan Paul Renier,

Bart

Raf Smekens, Kristi Van Delm, Jo Van Puyenbroeck,

Patrick Versonnen,

De J onGhe Dries,

Nico Van Der Hauwaert,

De Witte Bart,

Mulier Karel, V anderweyden :B'reddy,

D.è

Clerck Filip. JNM-bijleden Boddez Griet, Bruno, Deblaere Ilelke Roels Peter & Wim Dumalin Annick

Karel, Lies,

Indien ons geen bericht bereikt dat je gestort hebt, zal je naam automatisch uit onze adressenlijst verdwijnen;

dit

is vooral van belang voor de mensen die het volledig lidgeld nog moeten betalen; vingers,

voor de bijleden zien we dit nog door de

ze zijn echter niet verzekerd op de tochten (geen

zotte kuren uithalen dus). Het is zeker niet de bedoeling met de bovenstaande lijst bepaalde mensen

"aan de kao.k te stellen" maar we drukken er

nog eens op dat jo anders volgende keer geen 11Vallei11 of 11Boomlclever"

meer ontvangt.


J. BEN JE LID OF DENK JE DAT JE NOG LID BENT ??

�vAS JE LID,

OF GA JE LID WORDEN

Hoe wordt je nu

?

Hebben hun lidmaatschap

lid

de vereniging (-en)?

van

184 nog niet betaald en worden Het lidmaatschap van de JNM houdt in

verzocht dit ten spoedigste over te maken;

de mogelijkheid om deel te nemen aan ontelbare aktiviteiten, waekenda,

Tienen, Fivez Herman

Debrye P.

Vun�rundarbeek C.

llermana \juatave

llovo:rloo, Mo1•.r•o11

Herent,

ffoeisuarclen,

G.

l<ouno)-JJO, Sogers J,.

Herent, Hermans Paul id.,

Demarain P.

Holsbeek,

Heverlee, Lurquin H.

J·anesena L.

Holsbeek,

De Smet J,

broer of

Ilublou,

Detmar Koelman,

Clara Maertens,

� �lilfiiiR, Stefaan Paul Renier,

De J onche Dries,

De Witte Bart,

Mulier Karel, Vanderweyden I<'reddy,

D.è

ontvangen dan

dan

betaal

.

JNM-ledenadministratie Gent

9000

bfr te

1'3

je �00 bfr

Hèt lid.maatschap

bet:ilen

(

inwonend

je de rublikaties te

(steunend lid

4Jo

de Wielewaal

van

bijlid

bfr lidgeld

).

:

je naam automatisch uit onze adressenlijst verdwijnen;

is vooral van belang voor de mensen die het volledig lidgeld voor de bijladen zien we dit nog door de

ze zijn echter niet verzekerd op de tochten (geen

zotte kuren uithalen dus). Het is zeker niet de bedoeling met de bovenstaande lijst bepaalde mensen "aan de kaak te stellen" maar we drukken er nog eens op dat jo anders volgende keer geen "Vallei" of

50 fr j

De Wielewaal

11

Turnhout

2300

dit

:

JNM�.f�)..,,1,

000-0319785-73

tel

"Boomklever" meer ontvangt.

van

en wens

25

Gt.aatakker

Karel, Lies,

Indien ons geen bericht bereikt dat je gestort hebt, zal

vingers,

je ouder

Administratie

JNM-bijleden

nog moeten betalen;

140

zus hoeft slechts

te stort an op Giro

Clerck Filip.

Boddez Griet, Bruno, Deblaere Ilelke Roels Peter & Wim Dumalin Annick

.

Bart

Raf Smekens, Kristi Van Delm, Jo Van Puyenbroeck,

Patrick Versonnen, Nico Van Der Hauwaert,

Ben

goedkoop

van de werkgroepstijdschriften,

733-1600067-82

KortrijkGepoort Je

II. Bruyninckx, Marc Depuydt,

verzekering op al deze aktiviteiten,

wordt je door 300 bfr te storten op

rek.nr.

lid ).

Jan Baert,

ontvangen

g_<!

Landen,

JNM

Hoels,

( �f gratie

Hoegaarden,

Leuven.

Uor15m1ms Y.

ontvangen van de nationale en afdelingstijdschriften,

Symona l'.

Nieuwrode, Van Simpsen J.

kampen,

:

011+/

lf122)2

-1/1,;�fi..ft "35?.1�. �M:

"�.J.JfûX.tf_

·�i'f:

fjJi..yi!Jutt .(;,_ i:>nl:id�1.>t


1 ! l

Muziekliefhebbers,

Wat zeg je ? Vivaldi,

Opge,let

Gilbert Bécaud,

U2,

1 1 1

Mozart,

Bowie,

de Carpenters of Prokoviev ? Neen mijn waarde,

niets van dat alles;

het nieuwste hitgeluid

heet: ZANG DER VOGELS

Deel 2

Uitvoerende solisten

������lLY���!�

Blauwborst

ondersteund door bassolo "Botaurus"en het koperensemble 11Anas11

Hietzanger Rietgors

roerdomp, zwarte kraai, waterhoen en koekoek

Sprinkhaunrietzanger

koekoek,

merel,

fitis en grasmus

Snor Kleine karekiet Grote karekiet \Vielewaal

ondersteund door het tjiftjaf­ winterkoning-zwartkop-trio

Gekraagde roodstaart

merel

Boerenzwaluw

met sfeervol kraaiende haan

Zwarte roodstaart Grote lijster

Turkse tortel

Fluiter

koolmees,

Boompieper

koekoek

holenduif

Europese kanarie

Heel wat moois bijééngeperst dus op dit stuk vinyl. De opbrengst van deze LP wijdt Schelde-Leie volledig aan de aankoop en beheer van wa�rdevolle hooilanden. Enfin,

een goeie LP voor de goeie zaak.

Bovendien hebben we

via een ingenieuze aan- en verkoopsstrategie ervoor gezorgd dat je bij aankoop van de plaat ook je steentje bijdraagt voor het r eserva11t "De Doode Bemde". Drie vliegen in één klap dus Practisch:

1 !l

schriftelijk of mondeling te bestellen of af te halen bij mij.

Prijs:

350

Voorradig:

fr.

9

( in

ex

( De

de winkel kost een doorsnee LP reeds L�OO à tiende is reeds in veilige handen

VLUG ZIJN DUS

1111

)

450)


,;, �--·------.....__ ·· ' Ik 'ö �"' tJ r "fit " St;d·a.l\S l" Mt>Vw� .sc.hilJ_iu .-,.." Ji. _"�

Aanwezig

Gerdn C.,

Johan

Johan VP., Verontschuldigd

a.

Platen

Dart

A.,

Marc

Stickers

vogels'

toegekomen

en mouwschildjes

Jlerwi,I); staat

Korbeek-Lo

Marc

staat

in

waarneming

te

toegekomen

;

er

:

naar

aanleiding van een

staat een

bak

op

de kerk.

Protestfietstocht tegen wachtbekkens wordt kalender.

zal

in

verdeling.

Kerkuileproject

Vraag om

J)'f.�

DC.

verdeling.

voor de

de

:r"'

Stefaan

Suzanne N.

'Zang der

voor de b.

:

Herwig B. ,

N.,

(Organisatie

JNM-Leuven

Natuur

opgenomen in �

en Landschap).

te introduceren

in de

'Tijdingen'

worden doorgespeeld naar de VH!�W.

Vraag

van

hot

Kan de JNM

documentatiecentrum

niet

Dijlevallei?

+

eens

voorstel Eerst

:

over

de

stand?

De diareeks is in herwerking

Stefaan stelt

Oud-Heverlee

een diareeks vertonen

eventuele

opnemen met het

van

;

de JNM zal

tijdig contact

infocentrum.

voor toch

Argonne

moet geweten

(1°

nog een kamp te organiseren of ze

helft van augustus).

of er interesse is

vanw<"ge

de

leden!

Hoi, De verantwoordelijken voor

de uitgeverij

zoveel mogelijk betrokken worden winkel.

Een belangrijk aspekt

Eventueel

zijn er

een thema uit Zij

kunnen

leden van

daarvan

blijkt

(

gelegenheid

vooral voor de

telefoneer

de

tot

Kortrljksepoortstraat 140

a - 9000 Gent Tel.: 091123.47.81

die

etalage in

waaraan

wij

vragen wij

overnachting,

Hopend op de

).

van

indien Voor

richten.

te dan

Luc

goerl­

onze

deze

hun

ideeërr

dit

nodig

meer

te

Smet

Ribbens

Le

informatie Gent.

jullie medewerking, Dirk De

de

bereirl zijn

v er v o l g e n s

secretariaat

uitgevers

leden

van de elalage .

werkgroep

verafgelegen afdelingen

de

organisatie

dag naar Gent te komen en

of schrijf je gewoonweg naar h�t

Bondssekretariaat :

(

inrichting

ons indienen,

In het eerste g�val

mensen om op een overeengekomen Er is

is

basis hiervan de

dan een voorstel bij

verwezelljken.

bij de werking

jullie afdeling/

te werken en op

of afkduring aan geven.

z1Jn van mening dat


9. •

Verslag

VERSLAGEN

hulstactie-weekend

17/12/'83

.

HULS'r ME'l' HODE BüLLt:'I'JE3 . .

======================

Er is een verschil tussen hulst r: i et rode bolletjes.

Voor

je de

moet

het tw e ede

hoef je

bolletjes en

niets te doen,

voor het

rode

eerste

hulstboom herm etis c h afdekken tegen rode-bolletjes-eters

Dat was dau ook het eerste wat we deden toen

merels.

zonder

zijn

Dirk

hulstactie op touw wou zetten. De actie was bedoeld ten voordele van de Doode Bemde reservaat te Als

:!ee ri j se)

verkoopi'laats

gekozen

:

bij

de

werd het meest strategische

dan

currentie naast ons. ;

een

bolleke

,

Maar wij

en bood ons

voor de

br a ve jongen en ee� takje voor de mama! uit

(te snel voor sommigeu

?

onde r ons).

Hoe kon het ook a:1ders met een knal­

Ze l fs de ba kk e r

o:i het hoek.je kocht eeu takje

tegen sluitingntijd zijn l a atste koeken aan.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om m a ar

J ,euven uit­

hadden de kerstman en met de strategie

De co.1cuJ.·rentie was verslagen.

20 fr.

va.1

een beetje onwennig eigenlijk en met de con­

vlogen de takjes de deur

prijs van

punt

bakker o,; het hoekje in de 1·1inkelstrant.

Daar stonden we

van

(hét natuur­

.

zaterdagavond

van het eerste

2 weekends htlst te verkopen,

weekend oru

18h30 was alle hulst

uitverkocht.

De hele actie

leverde

9000 fr.

ges t ort op het Natuurfonds v�n de

al

Een duidelijk geslaugde actie •

winst

op.

Deze som werd inmiddels

VHBMW.

(bestaan er dan toch

nog idealisten!)

ma a r de hulstboom bij Dirk ziet er verschrikkelijk

Met dank aan a lle medewerkers, s}Jeciale dank

aau

uit

de kerstman(nen).

.

Ook

de moeder van Dirk voor de kerstmankleren

en de chocomelk!. f·iarina

/.


zo 18-12: Blokkersdijk en Doel --------------------------------

-

Even voor Antwerpen reden we (2 auto 's) mis maar via enkele kunstgrepen was dit vlug opgelost. Op Blokkersdijk aangekomen, zagen we onmiddellijk een erg rosse buizerd. Op de plas zelf een bont uittreksel. uit de inheemse watervogel.fauna: tientallen krakeenden, smienten, bergeenden, slobeenden, wintertalingen, ea

Dankzij de telescoop van Monique konden we ook prachtig grote zaagbekken ('7f!, 1on) en nonnetjes (2J}fen een 6-:-tal��) bekijken. Aan dè tegenoverliggende oever ontdekten we 2 grondelende

!c!

pijlstaart. De traditionele winterse sperwer op Blokkersdijk was ook van de de partij: een erg groot sperwerwijfje vloog ong. over. (we dachten dan ook eerst aan een havik

5 m boven ons

)

De nabijheid van de Schelde weerspiegelde zich in de wulpen (LJ), bonte strandlopers

(15) en de eenzame grote mantelmeeuw.

Op de opspui"bingen te Doel een 10-tal kluten, 3 blauwe kieken­ dieven op jacht, TV, en een 10-tal pijlstaarten. We hoorden bontbekplevieren en een tureluur. Een grote groep ganzen konden we jammergenoeg (tegenlicht enz) niet op naam brengen. Van een troep vogelkijkers kregen we dan hints over een rode wouw te Saaftinge, slechtvalk te Doel, ruigpootbuizerd eveneens te Doel en een ijseend te Liefkenshoek. De ijseend (een i )

WA.S

inderdaad present samen met enkele slob­

eenden en één dodaars. Enkele jagers slachtten er ook een konijn a� hetgeen bij één van de deelnemers een spontane gil uitlokte. Boven de Schelde een hoog overvliegende buizerd. We reden dan naar Neerijse maar kwamen 20 min te laat voor "<'len arend". Herwig


g

(1) PDB verstoort bosuilenidytle te Neerijse. 11 (2) PDB verleidt een bosuil (�) "

Op die bewuste zwoele decemberavond zaten we met zijn allen na een werkdag rond het kampvuur in de Doode Bemde als opeens de roep van eenlbosuil door het nachtelijke duister weergalmt. "Die zal ik eens goed liggen hebben", zegt Piet en, de daad · bij het woord voegend, boots .J� onmiddellijk deze roep na. Niet het J reageert echter maar het.: - dat tot dusver de avances van het�stoicijns over zich heen laat gaan - komt verschillende malen vlakbij overvliegen en roept ondertussen een zeer vreemd, hees �-achtig geluid: ongeveer het bekende "hoe-hoeoe

"

maar door een kraaiende baan uitgevoerd!

Zoals Piet het zei (en hij kan het weten): "Ze wil wel maar ze kan niet

• • •

"

Dit had niemand van ons ooit gehoord. Dit totaal van streek gebrachte 0osuilenwijfje (want af en toe riep ze het bekende "kewik11) kwam verschillende malen vlakbij ons op een tak zitten ongeveer 10 m ver; éénmaal zagen we het� en het� naast elkaar op een lage zij·t;ak posteren. Nadat Piet (enigszins gesjokeerd door dit onverwachte succes) éénmaal ophield met de uil uit te hangen bekoelde het wijfje hoorbaar en bekeerde zich waarschijnlijk tot haar rechtmatige echtgenoot, die reeds geruime tijd van kortbij de maneuvers van zijn eega in de gaten hield. Na dit toch wel interessante intermezzo kuisten we allemaal onze schup af.

(1) of (2): titel zelf uit te kiezen


Verslag

!üauwe kiekendieftocht

n7/01

DRüOH'rüCH'E =:::=======-==

zeven en de wekker loopt

Half

opstaan en nnur buiten

kij\en,

reactie.

Doch,

i;eprakizeer,

geen

voc h ti ge \·1eer

af, .

een eerste schr·ikreac Lie

wel

ja.

de meei:;tea

zullen

liever dr o me n van een

toch

kiekendief! 'voor

Nietemin trek ik

Peter's

telefoonnunnner

We

dus

zijn

wel

we

de velden

nattigheid

bel:roop ons

'verzadigirip; toc h

en

de.5interesse'

.

nieuwe

erd o or ,

leden z.,,gen

tenslotte

verba7..itl/�

vloog

OV8r

we

de

- regen ondermi.inde

en

de

gehouden dat

or,en

(èuizerdachtig

ne111en we

groot!

R•tk�.le pr1trijzen

verkortten

een roofvor;el

bl;·11.J>1e

erbij.

voor

En

J eiclt,

overdreven

het '.>t.<it.ion met

:11ijn

was

een graspieper

g e en witte stuit)

een s per wer

richting

trokken

j

cli t

prFJchtexei:1;:l11::u·

Wat

onophoudelijk.

nog een torenvaJk,

vleugels doch en

tot

met

scheren,

zwaar over

hand.

r:1et

tocl1 rnar

zekerheid'

in mijn

vertrokken,

bleef regenen .

Het

alle

b.;ee<ie schrik­

een

tocht, met

7.ien

s11.a.l.le

verder

onder�oei;

blijr;ezind de \·f:lrme

-

!Jus

I�uven.

en uit dit

verslr-ip; komt

niet altijd geluk kr-in

dn.n tot

h e b b e n met

opportunisten wel eens durv e n

u i t i ng 't

dat

w e er !

ook

de

(zoals

,J'IM Gommife

beweren.)

Suzanne /.

� "�ffa/- ,p,,JI 7 {)á'M- -lt"/lu j� ,1/r:lA1ofa

•'


'11.

,,

KROONKURKEN: EEN SUCCE.�

De kroonkurken blijven

ma.ar

f.N

OF

,1

•••

toestromen. Bij de Salvatorianen, Naamse­

steenweg 492 in Heverlee stapelt zich een echte berg op (ongeveer 5 ton), die op het ogenblik dat je dit leest misschien al geleverd werd in Hoboken. De verkoop van onze tweede lading werd namelijk gepland voor eind maart. (In ons volgend contactblaadje komt een berichtje over de opbrengst) We willen alle medewerkers bedanken voor hun inzet en tegelijkertijd aansporen om verder mee te helpen; we gaan natuurlijk onverminderd verder met deze actie om grondstoffen te sparen en om het Natuurfonds van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud te steunen. Het is niet mogelijk om hier alle medewerkers persoonlijk te noemen, maar toch een speciaal dankwoordje voor meVI·ouw Dehaes en de dames van de hobbyclub-KAV van Erps-Kwerps voor hun gewaardeerde medewerking.

Marc De Coster

Stephan Ostyn

Mastellestraat 54

Guldensporenlaan 33

3008 Veltem-Beisem

3020

1re1. 016/48.85 ,50

Tel; 016/25.34.36

Kessel-la


f.1.

WEHKEN IN EN VOOH "DE noom� HEM.DE":

EEN OVEHZICH'l'

De laatste maanden werd er heel wat beheerswerk verzet in het reser­ vaat. Tijdens het winterwerkkamp konden we rekenen op de hulp van )2 ver­ schillende vrijwilligers. Een vaste kern van een dozijn mede we rk er s permanent ter pl aa t se

.

De eerste week van januari zorgde Su7.anne voor de

medewerking van een 25-tal scoutsuit Kessel-lo, die 3 dagen het natuurbeheer.

was

Op 15 en

meewerkte n

aan

16 februari kwam Gerda met 120 collega's regen­

taat biologie en lichamelijke opvoeding om de eerste ervaringen op te doen bij het natuurbeheer. En op 26 februari kwamen "Les amio de la fagnc" met een groep van een dertigtal vrijwilligers om een handje heel wat handen

)

( or

Hever gezei;d

toe te steken.

Door de inzet van al deze vri jwilligers kon een reusachtige> oppervlakte van de laatst aangekochte percelen in Neerijse zorgvul dig opgeruimd worden. Bij de beheerswerken kwam in het centrale gedeelte van dit terrein een zcPr interessante structuur van oude hooilanden aan het licht. Tijdens de komende lente zal het heel boeiend zijn om de evolutie van de VEigetatie in dit

na­

tuurgebied na te gaan. Ondertussen werd er ook ijverig gewerkt om het Natuurfonds van de Vrienden van Heverlee bos en Meerdaalwoud uit het financilHe dieptepunt te halen.

( cfr.

Voor Kerstmis zorgde Dirk voor een puik georganiseerde huJ.stverkoop

)

verslag va.n Marina . Op 29 januari zorgden D irk

en

Marc voor de ver­

koop van de laatste exemplaren van de 140 nestkastjes. Op 11 dan de volksdansavond door. Er was niet weinig,

februari ging

maar ook niet veel volk,

de ambiance was er in ieder geval wel. Deze avond heeft toch nog meer dan 9000 fr opgebracht, die gebruikt zullen worden om ons gehavend materiaal wat te vernieuwen. De sponsortocht van 4 ma.art werd een succes. Een, vrij kleine, groep van 93 wandelaars zorgde voor het ronde sommetje van 132.000 fr. Daardoor is het Natuurfonds ruimschoots uit de rode cijfers.

Voorlopig ten­

minste, want ondertussen is de aankoop van een perceel van 75 are rietland bijna rond en lopen onderhandelingen om het reservaat nog verder uit te breiden, Ale je bovenstaande lijnen leest over wat er de voorbije maanden gebeurde, dan ie dat alleen mogelijk geweest door de inzet van heel wat mensen. Jan,

Vanwege

Piet en mijzelf wil ik hier al die medewerkers hartelijk danken voor hun

inzet. Ma.ar tegelijkertijd wil ik ook een beroep doen op om ook in de toekomst intensief mee te werken

ieder van jullie

Het zal in o�e volgende

j are n

heel wat moeite kosten om verdler te blijven vechten voor het natuurbehoud in "de .Doode Bemde" en dat zal alleen mogelijk zijn met de hulp van een brede

nog


13. basis. . : �·

Ondertussen werd voor het werkkamp van 11 tot 18 juli (waarop minstens 20 vrijwilligers verwacht worden!) een subsidieaanvraag opgestuurd aan de Stichting Leefmilieu voor het project "Natuurbeheer en landschapszorg", �et Natuurfondskon verder ook rekenen op de steun van de Wielewaal­ afdeling Leuven door een gift van 10.000 fr, We zitten terug in (volgens mij) het mooiste seizoen van het jaar. Tijd om even alle beslonuneringen te vergeten en meer te leren kennen en te genieten van de rijkdom van de natuur, Noteer dus de excursiedata in je ka­ lender en laat ons er samen op uit trekken! Marc

ENKELE BERICHTJES �USSENDOOR

Voor gedetailleerde infonnatie over natuur en milieu kan je terecht in het infocentrum van de"Vrienden van Heverleebos en Meerdaal­ woud1! Dat

is gevestigd in het deelgemeentehuis van Heverlee, Waversebaan

66 {ingang "Politie"). Openingsuren; van 9 tot 17 uur op maandag, woensdag en vrijdag. In het infocentrum staat een schikking en milieu te

uitgebreide bibliotheek ter be­

zijn er interessante boeken en publicaties over natuur en

verkrijgen,

Ga eens een kijkje nemen!

Tel, 016/23.05.58

Om het Natuurfonds er nog verder boven op te helpen wordt op zondag 17 juni een rommelmarkt gehouden op de binnenplaats van de ST. Jozefsechool Waversebaan 95 te Heverlee, Iedereen kan daar aan meehelpen door een aantal oude spullen die je.kan missen af te leveren biü Gerard Aaldering, Salva­ torianen, Naamsesteenweg 492 te Heverlee. Vele kleintjes ma.ken één groot!


Werkkamp in het natuurreservaat "Doode Remde" te Oud-Heverlee, van woens dag 11

tot

e n met woensdag 18 juli.

--------------

--�-------------

In de natte komgronden van de llijlevallei ten zuiden van J,euven

ligt het nat uurreserv aat "De Doode Bemde". De "Belgiache Natuur- en Vogel­ reservatèn11 en de plaatselijke milieuvereniging "De Vrienden van Heverlee­

bos en Meerdaalwoud" s trijde n al enkele jaren voor het behoud van dit waar­ devolle gebied.

De mozaiek van rietlanden,

ruigten, vijvers en poelen herber gt een

vochtige hooilanden,

s chat

elzenbroeken,

aan planten en dieren.

Waterdrieblad, Çrote Egelskop, Grote Waterveegbree, Holpijp,

Reuzenpaarde­

staart, Sprinkhaanrietzanger, Rietgors, Waterral, Blauwborstje, Ijsvogel, Bunzing,

Hermelijn, Waterspitsmuis,

om maar enkele soorten te noemen. �

Om verruiging tegen te gaan worden in juli de vochtige hooilanden ge­

maa id en wordt het hooi afgevoerd,. Het succe srij ke werk.kamp van vorig jaar heeft aangetoond dat de hulp van jonge vrijwilligers onmisbaar geworden ls bij het behee r van dit natuurgebied.

Afhankelijk van de manier waarop het werk opschiet en van het aantal vrijwilllgers kan

tijdens het kamp ook geholpen worde n hij het beheer van

het"Blauwschuurbroek"in Bierbeek of van fie " Snoeke ngrach t" in Vertrijk.

H et werk wordt afgewisseld met uitstap j es mi.ar het !1eerdaalwoud en in Dijl�vallei en op warme dagen zorgt de zwemvijver van Paul en Rosa

de

voor

de nodige afkoeling.

Voor het werkkamp is het volgende nodig: ::itevige rubberlaarzen,

kledij

( als je

werk­

werkhandschoenen he bt, ook meebrengenl),sla..1.:p!llatje of lucht­

matras, slaapzak e n verder alle pers oonlijkes

rullen

die je denkt nodig te

hebben.Er wordt ook verwacht dat je zelf een pot choco of confituur,

twee

keukenh a nddo e ke n en W.C.-papier meebrengt. (Voor de eers t e middag ook enke­

le boterhammetjes meebren�en). In het kamphuis zijn voldoende potten, pannen, borden en bestek aanwezig. We verblijven in het buitenverblijf van de Je­

zuieten in de Pr agens traat te Oud-Heverlee (cfr. bi jgevo egd plannetje en uit­ leg . De verplaatsingen ge be uren met de flete{het is ook altijd handig om

)

een reserveband en herstellingsmateriaal mee te hebben) .


w

Er worden 25 werklustige vrijwilligers tussen 16 en 25 jaar verwacht, ervar!.ng bij het natuurbeheer of lidmaatschap van een milieuvereniging ie niet nodig. Het kamp wordt gesubsidieerd door de Stichting .Leefmilieu. Inschrijven gebeurt door opsturen van een kaartje of briefje naara Marc De Costert

Mastelleat.caat 54,

3008 Veltem-Beisem,

tel. 016/48.85.50.

Hier kan je ook altibjd terecht met alle mogelijkeen onmogelijke vragen over het kamp. Tegelijkertijd met je inschrijving stort je 800 fr. op rekening­ nummer

�40 - oJJ.fU1- si, van ,

ming-afdeling

de Jeugd bond voor Natuunitudie en Milieubescher-

met de venneltling "Werkkamp llootle lJemde". liet is

ook mo�elijk om slechts een gedeelte van het kamp mee te maken, betaling ter plaatse.

gebeurt dan contant

Alle nodige gegevens over het kamp vind er volgt dus na de

je in bovenstaande lijnen,

inschrijving geen aparte kampbrief meer. Als er na je

inschrijving een kink in de kabel zou komen zodat je deelname aan het kamp verhinderd zo1.1 worden, wordt wel gevraagd dat je onmiddellijk ver­ wittigt,

Inschrijving veor het kamp gebeurt liefst vóór 10 juni.

Ik verwacht je dus op woensdag 11

juli, tussen 10 en 12 h. aan het

kamphuis in de J 'ragenstraat te Oud-Heverlee, fijn kamp van maken.

dan kunnen we er samen een

Tot ziens Marc


Wanneer .

je uit het station

volg je de

�ing

linksweg,

Tienen en Namen.

;i

richtin�

Je komt voorbij �

grote kruispunten Parkpoort).

komt,

(Tiense poort en

Aa het derde kruispunt

volg je de :�aamse steenweg.

!: Na � 300 meter sla je rr;:ch t sa f ,

.P. (Pijlen 1

11

"Zoet

11 ' '

:

"Oud-Heverlee

411

en

Je rijdt

nu

op de

Water").

J

.wa ersebaan

••

bochtig),

(nogal heuvelachtig

die je

+

6 km. volgt.

�a een bocht zie je lichten

plots knipper­

en aan de linkerkant eer:3t

de Vaalbeekstraat en

ide Pragenstraat een wit

ea

+

10 m.

verder

(op de hoek staat

boerderijtje),

een bolle

weg

met kas8eistenen, nogal steil bergop Na± 300 m. kom je in het bos,

aon

de rechterkant staat een laag wit poortje,

Opmerking

1

wanneer je mee de

800 fr.

die

440-0325251-82,

op

e.1

kamp gaat zou je

ja hoor,

liefst,

:

HIEH IS:'f.

buiten

j• gestort hebt op rekeningnummer nog een aparte verzekering afsluiten.

all e nationale Dit is een beslissing die geldt voor kampen,

zij 1utt uit van.he.t bond8aecretariaat, we

�achten nog op nadere gegevenBI


1

N1E:uvsBL1tP .u-i<ff1r

HE::r

-vanstna: "Men.sen gaan_ voor op vage1 s

"

Landschapszorg en_ stad oneens over wachthel(l(en Hurgormiesl.er Vnnsitlll te "Tol op lwden gold hel nx!omn drll in d(: Dijle l.e L!:'uven

LEUVEN - De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg kant zich tegen de aanleg van een groot. wachtbeklH�n in de Dijlevallei be zu iden Leu­ ven. Dat bekken wordt vooral vanuit Leuven be1'>leit. 1 let wor d t aanzien als hel. enig e afdoende middel om nieuwe overstroming-en in de stad t.e ver m i j den. Het plan voor een wacht.bekken op de grens van l<..or­ beek-Dijle en Neerijse is jaren oud. Er.was reeds een bouwvergunning voor nangevrn.a.gd. De rijksdienst" gesteund door de milieuorganizaties, laat nu even· wel naar alternatieven zoeken.

l.euven:

(JO mJ writer per sckondn kon

p:1sserc>i1. Alle plannen werden vanop die basis gemaal<l.

De

stHdsdiensl.en maakten nieuwe bc1·c1<cni11gen

rm,die werd e n vo­

rig jour door oen ontwerper In upcJrnchl vnn het ministe.-ie be­

vestigd. f.r lrnn geen no m3 pas­

mnar slechts 35 rn2. en

sm·cn

don nog mmir nu.dat een her­ profilering Is

11itgevf)cnl.

Van- 1

dong laat de Dijle slechts :10

per·

scltonde door.

Dol.

m:i

bNckPnl.

dat ter hoogte van het Spoi-t.in­

niet meer water mng passeren.

Dat

Zoniel. loopt de stud onder"·.

Tol.

op heden heeft

men

Sportinsl.il.11ul :•lnd blijl"I. geHij· maur dan 7.111 Heve.-lee \Vie. mei.

sluizen

\\.1t=.!rl<t zJL 11og niet veilig w;u.1r. op o okto ber 1982 liep Wilsele on· der "omdl\t de slu i s stroornop­ wurLrts, l.e rtotseluur. dicht bleef

Tweede oplossing: de bouw van flen

wuchlbekken

wuarts v1111 overl.ol!ige

slroomar­

Leuven opdat. het

w11.l.er l.ljdolijl1

ge­

zou

wonlen opgehouden nchter een

dum. D•lt bekken zou mei. nuto­

bleek

<lul

dnar

de Rijksdienst voor

Mon!1me11ten-

en

Landschupfl-

zorg ver1.et Mnlelccnt. De Vrien· rlen van llever-lecbos en de Bel­

naleren.

Sedn;-tdlen zijn

aanvullende

mans

beseft dat er wat moel

ging v11n Leuven. Burgemeester Vansirm nam

de ecologische ar­

gumenten niet: "Er moet worden

gekozen tussen schade aan de

natuur door een wuchtbekken

en schv.cle aan de stad over,;t.romingen.

\

·

het dossier opnieuw

onderw . -:ik Le Naast de studies

turn

een

onderwerpen.

van Belgroma

eventueel versrhlllende kleine­

worden gedaan voor de beveili­

schillende plnal.�en zoml'ln sig­

. De nktuelo konklusies go.an nog niet zo ver. Wel we1·d beslist om

cwerslrumend water en slib.

door

en

die de waterstand op ver­

r<'ulizernn".

onderzoek Hij moet de sêhade

omgeving

lfol. openen

ren

Hlel Le

nen, nl. de 1Hu1tasting van de

natuurlijke

besprekingen gevoerd. Akker­

7.en 7.ou gebeuren viu d•�tekto­

d"

rlerbeke werd ook de Antwerpse

eveneens 0111 ekologtsche rede­

cornputerbost.uurde sluiten vun slui-

febrnar·i heert.

gi�che Natuur- en Vogelreser­ vnt.en kontesteren het projekt

nwlische.

slui••.en, worden rrekontroleerd.

van

aangedrongen om hel . wnc . hl.beklrnn zonder verder uit­

het projekl. be1;proken door alle

en

Dijle stroomden in hPt verle·

stad

mansl. Nog o i> :11 januari jl. werd dien�te11

du

lwrn.�t

afhankelijk van minister Al1ker·

betrokken

mensen gnan voor de vogel·

d•.�n vnnk onder. Op de bijeefi­

·

De

!.jes. Dr. b"ó'oogde gebieden aa.n

de l..nndelljl1e .Wtiterdi ms( lnu

nnn het

1.0d11nig dat de onderlopen.

was

aanvraag voor µcvntngd door

rnaur·

twee oplossin1�cn bcd11d11.. In de

waard

Wfi.chtbeld1rn

is voor ons

hierin een duldelljke hiërarchie.

pland en er was al een bouw­

eerste opt.ie verhoogt men de

sluii.en

Er

Verzet

sllluut. au.n de Ter·vuursevest.

door

en vnn de VUB-professor Van­

1

:

f.

i 1

prol". Verheyden belast met een

!iJ\ll

de

natu11r evalueren en

re alteniattève bekkens voor­

si.ellen. Verheyden Js een janr

mei.

zijn ,opdracht

bez.lg.

Hij

kreeg er drie jri.ar de tijd vooi·

1.euven"cent;-um stroomde de jongste jnren

een

!\8.ntal keren

nnder: 15 jtrn\mrl 'Bt,21 juli 'BI en

opnieuw o oktober ·02. Het cen­

trum ontsnapte op hot nippertje deze maand.

1

111


27

p 2nsr-rnnEDF.:L ING

Leuven

januari

1 984

i.s.m.

JEUGDBOND VOOH NA'l'UUHSTUDIE EN MILIEUBESCff@MUJG

-

verantwoordelijke uitgever: Marc De Co s ter, Mastel) Bei

sem ,

tAl.

Rrd1üing Leuven

e�traat 5,1, )Onn

V1·1 lr'rn­

016/48.85.50

--------------------------------------

PLAN WATF.:nHRHEifüSINGSWE!nKt""'tl DEMER13EKKEN: ONAANV/\l\TID.Bl\AR

!

necent z1Jn er plannen bekend geworden tot het uitvoeren van w:üer­

b"eheersingswerken in het Demerbekken tusse.n Werchtf?r en .l\arnchot. ·llP. gror.l;­ s ch ali ge aanpak van deze plannen k"dert blijkbaar nog in de J$ecJachtengang van de ''golden sixties", toen alles nog mogeli,Jk waa,

zonder enie,-c

aandacht voor een grondige kosten-batona.nalyse en zonder enii:;e belrnmmerrd.n voor natuur en landschap. De Leuvense afdP.lingen van de Koninklj.jke Vereniging voor Voee1en Natuurstudie "De Wielewaal" en de Jeugdbond voor Natuurstnd l e en Mill.eu­ bescherming (J

.N.H.)

vinden deze plannen to taal onaanvaardbaar.

In deze plannen worden grote delen van de Winge, de Motte "genormaliseerd" en rechtgetrokken.

en

de J,a;?.k

In het :bemerbekken tussen Aarschot;

en

Werchter worden tien wach tkommen voorzien met een tot.ale oppervlakte van honderden hectaren.

De baten van deze werken zi.jn volkomen onrealistisch.

Het studiebureau Stabo,

tl.at de plannen opst.elcie in opdracht van de Lande­

lijke Waterdienst, stelt dat deze waterbeheersing!,1werken ten voordele van de landbouw zouden zijn.

landbouwtellingen uit vallèien '·::,:

.,

. ·

Voor het bodemgebruik

1950.

baseert

men zich echter op

De laatste decennia ia het bodem&ebruik in 'le

grondig gewijzigd.

Veel hooi- en weilanden z.ijn door land-­

bouwers verlaten en beplant met populieren. De norma.lü1aÜe

. t�ekkingen van de beken zou dus gebeuren ten voordele van

( f

eu

recht-

( ex- ) landbouw­

'gronden, die nu vervangen zijó door populierènaanplantingen, waar een versnelde waterafvoer h e l emaal niet meer nodig is. De recht.trekking van de 'beiner hÖeft

·, "

.., >, 'iJ1 droge

'.' .

wo "

.

al

dat iandbouwera, door de sterke

ontwatering,

pe�ioden zelfs niet een watertekor� te kampen hebben.

fdt�zviid er

vi:i.h.

aang eto o nd

ook nóg vóorgest'sld

In de plannen

om het verv\l.t1de wa.ter van de bovenloop

cie (nog zuivere) Motte. recht trekking van die beken een verhool,rde

de Winge om tl'! lè fden naar

Waar

nien door

watera fvoc r

Wil be\ilèrkst � llfgen, gaat nieil enkele kiiometers Verder dan weer tlen W<;l.(;hl;­ kQmmen aanleggen om d.e verhoogde waterafvoer '·

qlf':p: iekdebieter,

op te vangt>n.


1'!. 1 1

De aanleg van de wachtkommen zuu de meest waardevolle natuurgebieden en

1

natuurreservaten, doen verdwijnen.

1,

bos,

1

zoals ze op de gewestplannen vast;;elegd werden, voorgoed Het ';Jalenbos te 'fielt-Winge,

een uniek voedselarm broek­

zou door de aanleg van een wachtkom gedeeltelijk overspoeld worden

mf�t sterk vervuild water, Het Duzibergbroek in Holsbeek, met schrale hooi­ landen die door de Regionale Vereniging Natuur en Lll.ndschap in samenwer­ king met de

Uelgische Natuur- en Vogelre::;ervaten,

beheerd woràEtn,

ondergaat hetzol f<le lot.

uls natuurre:.iel'vaat

llet gebied "Achter Schoonhoven",

waar nog rel lc ten van hlauweraslarnlen te ·vinden zijn en natuurgebièden

rond de H. C:eestmolen en het kéist.eel van Horst te St.Pieters-Hode en de Demervallei tu1;3sen Aarschot 1Jekkens.

Hillaar worden eveneens omgevormd tot wacht-

Niet alleen door het overspoelen met

door de aanle15 van dijken, worden,

en

water, maar ook

1marvoor ter lÜ:latse heel wat grond verzet moet

zullen de natuurgehlerien definitief van de kaart t.:eveegd worden.

Alhoewel

bij het opstellen van ue plannen het advies van het laho

P,eschrijvende Plantkunde van de K.U. logisi:he luik

van

),

wa;,i.:i.·voo.r: nooit en.ige

gin[ren gevraa;:d werd, "doekje voor het

Leuven �evraaad werd, kan het eco­

deze plannen onmogelijk errrntie eenomen worden.

D it zo.;enaamde "ecolocsische Juik" beslaat

vervuild

( dat

in de pl;innen slechts 1

bladzijde

inspraak van pl::i:i.tselU.ke milieuvereni.­

moet hf1schom1d wor:den als een spr·eekwoordelijk

hloeuen".

Bij heel deze aanpak is het d uidelijk dat er op geen enkele manier rekening t;ehouden worJt met het feit dat een beek njet alleen dient om water af te voeren,

maar

in zijn ceheel een complex eco-aysteem vormt.

Dij de inplanting van de wacht.bekkens wordt evenmin rekenine gehouden met de bestaande waan.len

van natuur

en

hll1dschap,

De uitvoering van deze grootschalige plannen wordt door het studie­ bu1:eau zelf voorzichtie- geschat op bijna 200 miljoen, dit getal oplopen tot meer dan het dubbele.

In de praktijk kan

De Wielewaal en de Jeugdbond

voor Natuurstml i.e en Milieubescherming bestempelen de7,e plannen dan ook al� een onverantwoorde verspilling van gemeensc11apsgelden.

Bij de aanpak van

de waterbeheersing wordt geeisd dat deze gebaseerd wordt op een· ernstige afwegine van kosten en baten,

op een lokale knelpuntenanalyse,

gekoppeld

aan een kleinschalige maar effectieve aanpak van de verbetering van de wa­ terkwaliteit.

De uitwerkin�

van

een dergelijk �einteereerd waterbeleid moet

gebeuren binnen een ecologisch verantwoord referentiekader. De Wielewaal en de J. N .n. verenigingen in het Hageland,

1

1

1\,,

z1ülen in de toekomst, samen met alle milieu­ blijven actie voeren tegen deze plannen.

J


lo.

JnETSTOCHT

WINGE-MOTTE

24 JUNI 1 984

Het "Aktiekomitee Winge-Motte" organiseert op zondag 24 juni de ''Winge-Motte fietstocht". Op deze manifestatie wordt de problematiek rond de normalisatie en rechttrekkingen van Winge en Motte 11op het ter­ rein" verduidelijkt.

De fietstocht is ongeveer 40 km lang en vertrekt om 10 h aan het sta­ tion van Aarschot (het is mogelijk om in het station een fiets te huren voor ongeveer 100 fr.).

Om 13 h wordt gestopt voor een pick-nick aan het kasteel

van Horst te St.Pieters-Rode. Hier kan men eventueel ook aansluiten voor het vervolg van de fietstocht na de middag. Het vertrek wordt hier terug voorzien om 14 h.

Einde van de fietstocht in Aarschot omstreeks 18.h.

De fietstocht toont een aantal natuurgebieden in de valleien van Winge en Motte die bedreigd worden door de plannen voor de waterbeheer­ sing van dit deel van het Demerbekken. De fietstocht wil tegelijkertijd een manifestatie zijn om het verzet tegen deze grootschalige plannen te tonen. Iedereen die bekommerd is met het natuurbehoud wordt op deze fietstocht verwacht!

Maak er tegelijkertijd een zomers uitstapje van, maak ke n

nis met Winge en Motte en met de bedreigingen die er boven hangen.

­

fiets mee!!

Voor alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij: 11Aktiekomitee Winge-Motte" Gelrodesteenweg 1 3230 Betekom-Begijnendijk Tel. 016/56.61.03 {alleen op woensdag van 15 tot 19 h

ALLE LEDEN VAN DE WIEL!i.'WAAL BN DE J.N.M. LEUVEN •

WORDEN OP DEZE MANIFESTATIE UITGgNQDIGD

1

TOON UW SOLIDARITEIT, WEES SPORTIEF, FIETS MEE

1

)


it J Jl. j) ' li 11.

WAARNEMINGEN

0

r----------,

f

VOGELS

:

'------ ------'

Beste lezer, wie nog durft beweren dat er geen waarnemingen meer binnen­ komen of dat alle mensen binnen achter de cursussen zitten nodigàvriendelijk uit om volgende keer mee dit verslag op te stellen

Verschiet niet, het is erg lang (maar ook erg volledig

alleen waarnemingen van buizerd minder dan 3 ex, goudvink,

);

torenvalk en kruisbek vielen deze maal buiten de prijzen. Buiten enkele "vergeten11 gegevens uit november '83 en enkele "binnengesmokkelde" waarnemingen na 20-3-' 8ll- beslaat deze boter­ ham de .Periode 1-12-'8? tot 1 5-3-'84.? j7

. ;

De afkortingen vind je achteraan wel, de waarnemingen uit de

- onvolprezen - SARKAST zijn aangeduid met ••.

1

1'

Als jullie er evenveel plezier aan hebben als ik er werk aan heb geha.d, is alles OK. Herwig B.

�E�;!;�����E

(Bucephala clangula)

11eri12-2: eentte SAR (S. Peten & N. Kennis ••)

8-3: 3tifte Neerijse (S. Peten ••)

��f�!���� (Aythya ferina) Datum

1

I

·

1'

21-12 3-1 4--1 9-2 12-2 11-2 �-3 8-3 ·10-3

OHN

OH

OHZ

N NGB 32 130 120

45 60 60

19 50

NKV

SAR

FLO

13�,50t 21 120 130 110 35 t5 0 ±50

1


/,./,,

��!f���g (Aythya fuligula) Datum 3-1 9-2 11-2 8-3 10-3 17-3 23-g

OH

OHN.

. 40 17

OHZ

,45 60 70

NKV

30

9 55

N

NGB

15 80 43

50 40

31

SAR

FLO

20 5�

11�

PC

0 ?

28

9

23

LP

5

!'!:!�� (Podiceps cristatus) Datum 11-2 9-2 10-2 11-2 12-2 14-2 23-2 3-3 8-3 10-3 17-3

OHN

OH

OHZ

NGB

N

2 2 0 1 3

0 15 16

19

1 5

NKV

SAR

LP

ZV/

3 3

1

6

3 3 3 7 12 8 10

10 7

1

13

�i���E��!!��-(Anas crecca) 5-11: 20 te Gelrode (Gert Vandezande) 4-12: 6l,4tin het LP (BLH) 21-12: 60 te OHZ (Marc DC) 23-12: een 100-tal te OHZ (Maarten Hens) L�-1 _: min. 200 te OHZ (S. Peten ••) " 6-1: min. 170 " " ( ) daarna kleine aantallen met uitz.: 8-3: een 10Q-tal te NKV (NY\J) •1

2!�2���� (Spatula clypeata) OHZ: 11 (Jvtarc DC) 21-12 23-12: 1� op NGB -(BLH, M. Hens) 4-1: 1 aubadultl,1t te NGB (S. Peten) 15-1: 1 � in eclipskleed te NGB (BLH) 14-2: 1 tin het LP (BLH) 26-2: 3 te NKV (Marc DC) 3-3i 4 Il te Neerijse (S. Peten .") Il Il 8-3' 3 lt 11 ( ) 17-3; 331 te SAR (JNI1-uitstap) -

�is1!!!!!'!�!'.! (Anas .oaÁ) 21 en 23-12: 1 ' te OHZ (V" Blondiau, ea • • ) 30-12: /en� te OHZ (BLH) 3-1 : 2 !' aldaar {II. Bedoret • •) 2 ad. Ó' �n 1c§ juv. te OHZ (S. Peten • • )

Ii'LO

2


1

,u.

1

�!J!�!��E�

te OHZ( versch. waarn.) (COI, JNM-Hageland) te NGJ3 �MIB • • )

'14-1: 1 ad. J'

6-1 en

7-'l: 1

1�-1: '1"1-�2: 26-2: 6-3:

(vervolg)

koppel op OHZ 1

i•

ad. d',-1 imm. d", ·Hte NGB (S. Peten • • ) te NKV (Marc DC) 2�,1� te NKV (Maarten Hens) 17-3: 11& 1� te NGB (S. Peten ••;:JNM-uitstap)

1 5

H-3;

ê�!�a1

(Anas penelope)

11-2: 1 paar op OH (G. Peten •• ) 1'1-3: 1 paar tussen enkele wilde eend.en in een wei nabij

(<ÎN!l-uitst<J.p)

OHZ

��Q��!���-���G2�� (Mer5us serrator 8-3: 1 ! te FLO (3. Peten ") (Somers) 10-.3: 1 J' tA

)

"

�2��E!�!!g6 1l�-3:

2

(Anas

te OH

15 te SAR

17-3: 11

1�

��E�����

(onbek. waarn.

••

)

tussen Korbeek-Dijle en Oud-Heverlee in een wei

�E2!�-������� 21-1:

quer�1edula)

(JNM-Leu�en)

(Mergus merganser)

vliegt te SAH over naar het N

(�UB")

(Tadorna tadorna)

Billiet, 10-1 2: id.em (BLH) 23 en 21J.-12: OiiZ: 2/, 1� (M. 4-12: 2 te SAR (C.

Kleine zwaan

B. Standaert Hens;

••)

BLH)

(Cygnus bewickii)

Op 31-12 om 12.00 te SAR een familie kleine zwanen: 2 ad. en 2 juv. (F. Hela"); in de namiddag zitten ze op NGB (BLH).

7-1:

nog steeds aanwezig te NGB

(COI + JNM-Hageland)

15-1: de 4 kleine zwanen te SAR (S. Bande)

fJf/.

g9�E�2!!1E

(Botaurus

Nadat op

19-12

stellaris)

geheel onverwacht een roerdomp voor onze (BLH,

voeten opvloog.in de Doode Bemde werd malen gezien door Bart,

Jony en Piet.

hij

AUB)

daarna nog een drietal


.l'I.

Dodaars (Podiceps ruficollis) 12-2: 10-3: 17-3:

1 te SAR (N. Goetghebeure •• ) (D. :Forget 0) " 2 te 1 in winterkleed op een vijver in het kasteelpark te NKV (JNM-uitstap)

��!��!:�!��!: 1-10-'83:

(Phalacrocorax carbo)

ong.

14-3: 2 te SAR 6-3:

80 ex naar ZO te Korbeek-Dijle

(?

(M. Hens)

••)

6 adulte ex op SAR; blijven (B. Forget••)

maa1•

een kwartier 11plalcken11


i

�!�!E�g� (Haliaaätus albicilla) Amper 4 jaar na

'79 toen we in februari en in het najaar een

zeea�rèiïd k ond"i'.ái ·noteren, kregen we de afgelopen winter terug deze kolos op bezoek.

Hieronder alle waarne1ilingen met enige nabeschouwingen:

11-12: 9.30-10.30: een zeearend vliegt, getreiterd door kraaien, op OHN rond en doet een groep houtduiven ui téénstuiven. (J. Ik.. �ei+ -Ak 19t/E5 ••J

11.20-11.30: hij vliegt op en grijpt een vis te OHZt ondertussen vliegt alles op en omringt de zeearend: 200 wilde eenden, 70 talingen, 20 kraaien, 10 blauwr::i reigers, 1 witgatje, 1 witte kwik, 1 grote gele en 2 waterpiepers.

17-12: 1 5Ubadulte zeearend: 10.15-35: te SAR, dan naar N vliegend 11.00-10: te Oud-Heverlee., vliegt naar Neerijse 11.15: vliegt te Neerijse over nacr het Z (richting SAR) (Marc Walravens, H. Burton, ea 00 )

en Jun Primo en Bart Augusti,jns een arend � �1-e-n-îïabij de dreef te NKV; ze stellen zich verdekt op en de vogel blijft even condvliegen boven �bn van de vijvers zaait op deze wijze paniek onder die eenden die wel kunnen vliegen. Hij laat ook meermaals een hoge fluittoon horen.

De arend komt nu nog dichter en passeert ons nu op een dikke 60 tot 70 m: het is een geheel donkere vogel. E��Îe kenmerk��-----··---------·--

- �e Js ;9-�� v �_ e_S,!.Y.�.nli1ll3-�1 .ê. deL_yJ .e11.g.!_12.E_����" in a eraHnzic :C-stao.n de vleugelS15J.Jhe'f zweven in een ondiepe V en dus niet horizontaal of licht afhangend zoals in een normale positie bij een zeearend. - tenslotte is de regel "White-tailed eagle is only European raptor with head protudine; as much in front of wins as tail does behind" duidelijk niet op deze arend va.n toepassing. - ook de soepele vlucht t.o.v. de zeearend van '79 valt ..,._._ _ _ ons op. - een wigvormige staart lijkt zichtbaar maar is onduidelijk · ···

·----

·

· ·

·

-

·

__

De arend verwijdert zich naar Neerijse-Grote Bron en inderdaad komen even later enkele honderden opgeschrikte eenden uit die richting overvliegen. ���·�

---�

12.15: de arend passeert boven het kasteelpark te NKV en de elegante vlucht tussen de bomen door is weer opvallend; achtervolgd door enkele kraaien vliegt bij weg naar bet zuiden.

Johan Nysten ziet de arend vanop zeer korte afstand (20 m) en me..rJsL�elb :S�i�e. ve;r.,en o:ë K02.J nek en_y]:9JJg.el­ dekvern oE_;_de vop;eT 11. J:R:l; ook r-;een zwar0 zeearend� snave te hebben.


Vunaf 12.25 zien Walravens, Burton e.a. terug hetgeen ze als een subadulte zeearend beschrijven en tekenen (alhoewel totnal fout volgens Bart, Piet en Johan) te SAR:

12.25: zit in een boom en eet een eend op 13.10 tot 15.00: zit op het ijs; zit even 15.00:

achter een juv. stormmeeuw aan maar zonder succes; het­ zelfde scenario met een zwarte kraai schrikt op bij een geweerschot en vliegt weg nu:ir .het noorden.

18-12: 16.30:

7-1-'84:

ditmaal kwam de arend betrekkelijk laag boven ons cirkelen, wederom met vleugels in V; hij h�.d 1.�een "witte spoelen"op de onderzijde van de staartveren zoals een jonge zeearend dat gewoonlijk heeft.

boven de velden te Leefdaal ontdekken Marc Walravens,

M. Peero en Jacques Fleren opnieuw de bewuste zeearend. zeearend om 11.05 boven Neerijse Grote Br9n Nature St-Hichel)

14-1-'84: 1 15-1-'84:

(Groep

Op SAR kom ik (BLH) Gerard Vandermeulen tegen, die boven het kasteelpark te Neerijse-Kliniek een arend zag zweven; het silhouet kwam volgens hem het meest overeen met dat van een zeearend in de Peterson; hij kan zich echter niet geheel positief uitspreken wegens de korte wo.arnemingsduur en het feit dat hij weinig ervaring heeft met arenden. Ik ging onmiddellijk ter plaatse poolshoogte nemen, maar ving bot.

2I?!!1�:E!!!H5�!!.!. * Een imm. zeearend heeft een langere staart dan een volwassen 0.6 à 0.7 van vleugelbreedte. vogel; lengte staart is *Op foto's van zeearenden (o.a, SAR '79 door Bob Hermans) komt naar voor dat de lange nek lang niet altijd uitgestoken wordt en dus korter blijft als de staart. in "Flight" vermeld wordt, kunnen zeearenden . dit ook in V zweven; ik zag dit o.a. in februari bij een jonge zee­ arend aan de hut in de Oostvaardersplassen.

* Zoals

*De actieve vlucht is soms erg snel en actief: op een TV-film (1) kon men onlangs nog "buizerdachtig roeien" van zeearenden zien; ook 11Flight" zegt hier het volgende over: wing beats are aften fairly rapid and shallow. *

Een wigvormige staart is bij jonge vogels niet zo opvallend (en soms moeilijk zichtbaar ?)


r

����'!:�!:

(Accipiter nisus)

Maand

Aantal 2

1 Okt.

3

1

Nov.

3

Dec.

14

Jan.

5

Feb.

4

1

2

1

.....__

BoirP.nstaande tabel geeft het aantal malen weer dat er . 1, 2 of 3 sperwers tegelijk werden gezien. Hieruit zie je duidelijk dat sperwers in de winter liefst alleen jagen. Waarnemingen te Gelrode, Wilsele (jacht achter Turkse tortels), Veltem-Beisem,

g!Y!�

SAR,

NKV,

OH;

op 16 waarn.

'12

ii

en

'+.!J.

(Accipiter gentilis) 1 ,juv.tfte NKV ( S. Peten •• ) idem ( HA:Ii' • •) 1 !J te SAR (V. Blondiau ea ••

20-12: 21-12: 23-12:

��!!!��

)

(Buteo buteo)

6-11:

4 te Holsbeek (Gert Van�ezande) te NKV w.o. 2 "witte" ex. (Suzy, AUB, BLH) 17-12! 3 te SAR, 2 te OH (M. Walravens •• )

'19-12: 3

24-12: 1.1- ta Korbeek-Lo (BLH) 6-2 : 4 tA SAR (leden AVES •• ) 10-2 : dA witte vanop 20 m in de Doode Barnde (M. Hens) 12-2 : 4 ex. balt�en te Ko�beek-Lo (BLH) 26-2::3 te NKV (Marc DC) 4-51 5 te FLO (J.M. Couvreur •• ) 8-3 : in totaal trekken 15 buizerd�n over te Overijse (S.

�!����-��!�!���!f

(Circus cyaneus)

Waarnemingen in de ganse Dijlevallei: mln.

10 decemberwaarn.,

in jan. 6, febr.

2 en maart 1.

Op 17 waarneminr::en 16 vogels in î-kleed en 1 ad.

�!�E!���!� 7-1

:

(Lanius excubito�)

16-12: 1 te SAR 1 te NKV

21--12:

<1

(S. en

Peten

••

'l te SAR

) (HAF ")

1 klapekster vangt een muis te SAR (J.C.

Claes

••

)

Peten ••)


(F.

6-2: een klapekster te SAR

Hela)

26-2: een koppel klapeksters baltst te NKV (11arc

DG)

�- -·---------/

K

HfE 1?

VLIE& /i'j)

zjjvn.1

----------···-

'

:

llCHTE1?,'

Hé 1JU1vKT...

--··-

�!���!!

T� E "

0 �,"

···--··

(Tyto alba)

23-10: 1 te Gelrode (Gert Vandezande)

11-11: 2 te Holsbeek (Gert Vandezande) 11-12: min. 7 op de slaapplaats te Korheek-J,o (BLH, Suzy) 11 7 11 11 11 11 11 (BLH) 12-2 : 29-2:: 12 ransuilen verlaten de slaapplaats (AUB, BLH) 17-3 : aan het Don Boscocentrurn te Kessel-Lo vliegt een ransuil over;

�2��!!

binnen handbereik

1

(Suzy)

(Strix aluco)

30-10: 1 te Gelrode (Gert Vanilezande) 30-12: J & i nabij het reservaat (werkers)

ê�!�a�!!

(Athene noctua)

29-2: e1m steenuiltje vliegt uit een hun ;ar te Linden; bier zitten al steenuilen sinds

'78.

(BLH)

'

N.B.Bij steenuilen is het zo dat indienhbet �of bet�van een uilenpaar overlijdt, de overblijvende uil in bet terri­ torium blijft en "wacht" op een niewe partner (rond­ awervende jonge vogels): op deze wijze blijven de broed­ terreinen jarenle.ng na elkaar bezet.

22-3: een steenuil roept te tessel-Lo (l,TY<T)

11-11: 7-1 2·9-2 :

te Holsbeek (Gert Vandezande) � te Korbeel-::-Lo/Pellenber;::; op dode olt::en; wordt nadien verdreven door een .f çi;rote bonte. aud. r.e Linden (öLH) 1

&

h3t

î

cnur)


.t.f

��§:!::!�-�!?���!

(Dryocopus martius)

11-2: 1 roepende zwarte specht te SAR (S. Peten •• ) 11-12: 1 overvliegend te Korbeek-Lo �aar het alaaphol (BLH Suzy) t Il lt 11 Il Il Il 7-'l : 1 a" (BLHJ 4-3

:

te FLO •• (J.M. Couvreur ) 'R te S " gehoord in Meerdaalwoud (Luc Deiriaene,

1 overvl. overv 1 �1

1 ��1E_

8-3:

Suzy)

(Numenius arquata)

··i

overvl.

te Neerijse (S.

Peten

••

)

7-12: 1 in een weide te Overijse gedurende 6 uur (S. Peten

�?:E5�!;1�

••

)

(Tringa ochropus)

11-12: 5 tA SAR (leden AVES ••) op

Hiervan bleven 3 witgatjes overwinteren; te NGB van deze 3 (BLH)

ê�!:!�!��E.'!��!:

(Haematopus ostralep.;us)

6-3: 1 vliegt roepend rond te SAR (NYJ,

�!�!���!E Max.

21-1 reeds zang

AUB)

(Gallinago gallinago)

24-12: OHZ: 30 (BLH)

op

(Calidris alpi na)

�2�!�-��!:���!2E�E

23, 24 en 27-12: 2 te OHZ (M. He ns , BLH)

§�JêJ� 7--4:

(Carduel:is spinus)

ongeveer 500 sijsjes op de elzen te NGB; ze waren erg tam en te benaderen tot op 2 m (JNM-Hageland, COI)

Gele kwik (Motacilla

flava)

8-3: 1 te SAR (Gert Vand�zande)

!§Y2g�!

(Alcedo atthis)

Op alle vi�vers waar�enomen; Eén oktoberwaarn.,

1

ook te Holsbe�

in nov., 4

en 6iin de eerste helft

van

in dec.,

5 in �an.,

3 in

feb.,

maart.

. o.a.: 10-2: �biedt !f. een vis aan te SAR (B. Forget ") 7-1: 1 te PC, 1 te NKV, 1 ·te NGB (OOI, JNM-Ha12:eland) 17-3: 2 tA SAR (B. Forget •• ) 1 te PC

1 te OHZ

22-1: 1 (ws

�)

• .

(JNM-Leuven).

te Holsbeek 20 min.

lang Yanop

10m (BLH)


.Jo.

,;//,

t' f !1


11.

���f�j�f

(Phylloscopus collybita)

21-12: 1 te PC (V. Blondiau ••) 10 en 11-2 aud. te SAR (roep) (S.Peten; B. Forget ••) 6-3 : 1 vangt muggen inde tuin van Jo V.P. (Marc DC, Jo

�QQ!�!!��!E�� 8-3: 4 �2!5!B! '7-3: 31+

ex.

V.P.)

(Lullulla arborea)

te Overijse (S.

Peten

••)

(Anser albifrons) kolganzen naar N te Neerijse

(NYJ,

PDB,

0 Gerda, AUB)

\!Q��P!!!!�E 3-11: 1 te Korbeek-Dijle (M. Hens)

---------------------------

�f��:EÈ�!}g��: Sint-Agatha-Hone SAR NKV = Neerijse-Kliniekvijvers Neorijse -r..rote Bron NGB Oud-Heverlee Zuid OHZ OHN Oud-He,rerl.ee Nonrd Pécrot PC Florival FLO Zoete Waters ZW =

=

=

=

BLH

=

Dirk,

Blockx Herwig,

AUTI = Augustijns Ba�t, COI

NYJ "' Nysten ,Tob.an,

Suzanne Nelissen,

Coatrop

Marc DC = Marc De Coster,

HAF = Halot F.,

MIB

Herwig Blockx Langeveld

23'

3201 Holsbeek

\,

=

0

Michelet B.,

Suzy = enz


,-------------0

1

ZOOGDIEREN

�-------...::..:_

Y2�

l

__

!

.J

(Vulpes vulpes)

Begin december werd er· een vos aangereden op de Tervuurse steenweg te Heverlee-Terbank; kort nadien bezweek hij aun de ppgelopen verwondingen.

����!�S

(ingezonden door Dirk Costrop)

(Mustela putorius)

C@� !!�E!!!�!!J�

{13-11-'83: 1 te Holsbeek

(Gert Vandezande)

19-.?-'8ll·: 1 op de Mechelsesteenweg te \�inksele (Marc

(Mustela erminea)

Alle waarnemingen in of nabij de Doode Bemde:

27-12-' 83 i een hermelijn in wintervacht nabij he·t; zeggeveld (Maarten Hens)

7-1-184: een hermelijn in winterkleed (COI, JNM-Hageland) 23-3-'84: uit de begroeiing op de oever nabij de brug over de Dijle komt een hermelijn tevoorschijn met een dikke rat tussen de tanden; hij is in winterkleed met reeds enkele doorbrekende bruine vlekken van de zomervacht. (AUB)

DC


./J.

1-n- ...

W(�:'.l.E:L (Mustela Nivalis

17

-

3

-

1 '.;)84

)

I.cef'daal

Samen met Koen De Waele en Jan De Boe waren nestkasten voor

s t e enui l

we

en tore nva lk ga.an verhangen

'1'erwijl J;m i;jverig in de boom was

aan

,

het klimmen

wandelde ik in de direkte omgeving rond.

Plots hoor e

cJ,

ik 1�epiep onder mi,jn voeten. Ik dacht dat er zich

(�en mu.i.zennest onder mij bevond en verwijderde mij enkele meters. U1t de grond ver:1ch•:"':n tc•.m 1le J:"p van een jonge wezel of hermelijn

niet zichtbaar)

(

de staart

was

nog

Na enkele keren terug in het hol

verdwenen te zi.jn spurtte het jong uit de gang naar een ander hol dat enk e l e meters verder was ·.va.s

de f'taarL

;:,J_p, 11eze1

zichtbaar

en

Hierdoor

kon :ik dit dier determineren­

llit hEJt i101. kwam ook nog een twe ede jong

pü;pen il och het clurfr:te er niet uitkomen

Bij het

tweE,de hol w,Jrd door Koen bui ten dat ene jong noe; een derde jong

en

een

auult exernpl-.•ar waargenomen. Johan Van Puyenhroeck


h11lt111d111·

'('(

KALENDER

11

,JN�I ". " 0

vr.

13 april

dia's

zure

neerslag,

contactavond voor seerd

zijn

in

jongeren

natuurstudie

die en

geinteres­ milieubescher­

ming.

20.00 h in Infocentrum VHBt-lh' Haversebaan 66 1ingang politie' 3030 Heverlee Verantwoordelijke

:

Suzanne Nelissen

016/:259296

tel. 0

vr.

20 april

Determinatie van vogels

in

�fspraak

amfibie�n,

planten en

de Springputten.

8.30 h Station Leuven 9.00 h Maria Theresiakapel

:

met

Vangnetje

en

de

fiets!

bokaaltjes

Verantwoordelijke

:

meebrengen!

Stefaan

Verfaillie

016/253910 0

d.i..

01 mo:i.

Determinatie herkennen ginners

als

Afspraak

van

van

:

voorjaarsbloeiers,

vogelzang

voor

:

zowel

het

voor

be­

kenners!

5.30 h Station Leuven 6.oo h Ingang kasteel Ilottat

Verantwoordelijke

t·lich Dumalin

016/250929 0

vr.

05

1110.i

Inspraakvergadering ,\'fspraalc

20. 00

:

Ingang

h

J ezuieten

220

\h1versebaan,

:·w::s 0 0

za.

1�!

mei

Daguitstap

naar

Picknick en Afspraak

het

laarzen

II ever 1 e e

natuurreservaat niet

'De

Zegge•

vergeten!

7.00 h Stat:i.on Leuven

:

Verplaatsing Verantwoordelijke

:

:

privé-Hagens

Suzanne

Nelissen

016/259296 Gids 0

zo.

��o

n1ei

:

Lon

Uitstap ism.

Lommaert

naar

Natuur

Afspraak

:

natuurreservaat

'Snoekengracht'

en Landschap.

13.00 h Tionsepoort Leuven Verplaatsing

Verantwoordelijke

tlarc

met De

de

fiets

Coster


Winge-Hotte

Fietstocht \! er<lere l.'él

1.l-18

inl :ichtingen

\·i'crklcump

juli

Heeft

Eventuec.!. I

toch

nog

even

:�"

helft

.

:

Taverr..ier

\ra11

het

De

nllm;iaa]. ü1

dit

bi.ad!

J\rgonne

einde

bij

zjch

1.-e

hebben

Stefaan idee

een

'Gel :i eve te

omtre11t

verwi t­

Paasvakantie l l

van

de

?.al

p•w1i.

Tavcrnier

7>030

Oud-Heverlee

3

teL

016/l17-i228

l

1

l�L!�}/,'\,\L' :

:::==

=��� :===_;:'

za·

:

JL1

april

Do:'lvo,!5el tocht 1 Spec:i.fi�ke �nndncht

apJHilv.i.nkon.

vuur�oudhaa:ntje,

f·!aria-T!H?rc5:i a1••-'lH�l

:

l\fspr;;ial<

.Leiding

Marc

1•.

Iler::.-emnns

(als

het

op

B. ·J()

;

Naamscsteenwci� .:;

nanr

60Udbnm1 t;jo··

matico!l-�lanskop,

spechten,

·

deze

au.c;r.stns.

melden

zo

Korbeekdamstraat,

"

er

eerder

deeJ.ner�11:irs.

voor

Stefaan

'.\'

z:i.�

1-u1t

(hcogstwaarsch:i.J1ilijk)

of

tj f!,en

-..

'Jlu.�

stBa t,

het aantal

"

j_n

gepakt?

reeds

Geînteresseerden

De

eerder

Dijlevél:!_J<�i ! ! 1 :;·.:i.Jn ru;�znl;:

tle

P,�ebeurl'!n

Kalllp 1°

in

eenieder

Lees te

zie

11 ei.

llerwii�

vacle1·land

de Il blecl::x

hem r:-d.ssen

11.an)

016/229:;72 �

vr.

27

april

Ledenavond 1:iet

1 ·'

dia

1 s

over

20.00

,'\.1�spraak

I

de

Co101oren

h

zqal

vatoriurn, Leuven 0

:;�n.

9/zo.

1.0

.juni

De

Gaume

:

kelderlokaal

( aan

de

,çrot:e

Orchidee Hu

en

nJ.eu,'le

mee

wil

schrijft in bij

More

Tierremnns

tel.

016/229:;7�>,

Verplaatsing net

De

tochton

:'5f:au.n open

voor

privA-wagens.

iedereen

te

:i.ngou�:;).

roof'vo��td.s.

Overnachting fncuJtatief Wje

Connor­

I'.0n:i.11g-Albert.laan

'

1 "

r


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.