De Boomklever Januari 1984

Page 1

DE

WIELEWAAL

n

1de1

in g

LEUVEN

DRIEMAANDELIJKS

12°

NEDEDELINGSBLAD

Jo.arg::ing

rlr.

.ranuari- t,pril 1il dece111ber

V.U.

Marc

Red.

Herremans, Prinses Lydialaan 65

,

3030

' 83

HEVERLEE

.

Suzanne'Nelissen, Koning Albe.rtlaan 57, 3200 KESSEL-LO ..

&

Herwig Blookx.

1


Ooste

WA'-er,

Ziehier weer eens aantal

Het

dermate een

een nieuwe

mensen

op

hoog dat er voor

plaatsje

In

1984

en

danken

Nu

vindt

voor

rekenen

woarover

reeds

U U

U

wij

in

wij

zal op

de

volgende keren

niet

zijnl uw

daadwerkelijke

interesse

op voorhand.

deze het

boomklever!

de wandelingen lag niet

boomklever

maar eens

ook een enquête,

wat

graag

met U

gehad

ha cl tien. lv i J

hopen

antwoorden In

dat U in

zo

vriendelijk

bedenkingen aan

zal zijn

uw

ons door te spelen.

de volgende boomklever maken wij U

uiteraard

de resultaten bekend. e11

last

but •

wensen wij een

U

Gelukkig

nog prettige

Kerstdagen

en

Nieuwjaar,

Vanwege

uw

voltallige

en vergeet

bestuur,

U

nict •

11


Nog steeds

niet veranderd

:

Artikels voor de vallei moet Suzanne Nelissen Koning-Albertlaan

3200

bij

67

Kessel-Lo

Wil je de artikels

reeds in de volgende vallei

uiterste inleveringsdatum In de

je binnenleveren

hoop

dat

wij

:

15

zien

U kunnen danken voor

uw

medewerkinďż˝!

INHOUD

Voorwoord

2

Redactioneel Evaluatie

1

8.3

3 7

Verslae;en Informatief

17

Kerststory

20

Waarnemingen

25

Kalender

30

K

G

E

L

U

K

K

I

verschi,jtren

februari

E R

S

T

D A

G

E

G

N

I

E

u

w

J

A

A

R

N


JN�-Leuven 1983

:

een korte evaluatie en vooruitzichten voor 1984.

============================�=�===================================

Als je de activi teiten von het voorbije jaar bekijkt,

kan je op­

merken dat er heel wat werk verzet werd op verschillende vlakken.

a)

Nl\'rUUHBEllüUD

- 25000 fr voor het Heservatenfonds van BNVH ( eind dec. - jOOOO fr voor het Natuurfonds van VllBMW ( nov. (

oa. met de opbrengst van de volksdansavond

183

'82 )

)

)

- s uccesvol nulionaul werkkamp in de Doode Bemde

( 9-16 juli

- heel wat vri,jwilligers voor het beheer vau natuurreservaten (

Doode Bernde en H0ge Venen

(

16/10 )

isrn

gracht ( .!3/0? ) is111 Natuur en Landschap - heel wat

VllBHW, S noek en ­ )

,

medewerkers voor het maken en verkopen van

1110 n e s t k asten ( als steun voor Natuurfonds

Vl!BMW )

- de ijskelder van Vertr i jk werd ingericht als vleermuizenreservaat - er werden een oantul toreuvalkkasten omhoog gehangen - de kerkuilebakken werden gecontroleerd. b)

C:ll -BELEVlNG

NA'rUUJ-ISTUDIE

- t&lrijke g e va riee r de excursies

c)

natuurstudiekamp Sourbrodt ( '·16-31/08

VALLEI - vernieuwd naar vorm· en naar inhoud

d)

i·IIJ.IEU

- start vuu een succesvolle kroo1drnrkenactie

e)

(

ism

VHBHW )

f'lWPAG1\NDA - krantenartikels in 22/11 ) , '

Het

1

Het nieuwsblad ',

' liet Laatste Nieuws

Volk

',

(

',

(

(

12/01,

25/0'7 )

11/00,

en

25/0? )

- stand op dia-voorstelling " Natuurbeheer noodzakelijk " (

11/03

)

- verspreidin g van informatiebrochures over JNM ( en gebruik van kringlooppapier ) in Provi nc i a l e Nor111aalschool Leuven,

St-Pieterscollege en H-Drievuldigheidec

- aankondiging activiteiten op lokaJe radio

Herent

'

ll

g

IJl lo11rqdof1 l '

)


� Vooruitzichten -

1984. en

De mogeli.ikheid tot inspraak verzekeren via

'

1l3

lier

de open

te

verhelpen.

om

zelf

vergaderinp:en.

Si''>ak

dat wat

kritiek

nmar dnt

i�o'n sa111enko111ste11

ne

te

de

in

'

idea Le

brenp;e11 en

1·1e

t.c

lic 1 rt

l""''"I"

7.llllen 1·1c zijn

nieuwe idee!!n n�:1r voor

prob"erden

v:11•

probcn·:i

'•

F�el1�r�··:d1t>dc11 in

1

: H:i:r·11

•·

op actuele gebeurte1lissen. -

Vlak voor

Kerstmis start

de

Hulstverkoop:ictie

in deze vallei en contacteer Tussen -

in

Kerstmis en Nieuwjaar ir;

(

Hare

ZRl

ontruimd worden.

En nog

We

f)ouscnn

oa.

Willemstrnat, Wij

maart

reservaat.

en

1,:rwin en Jjmuiden

zorgt

��

te

helpen natuurli tot

11

en nret

18

nnvid een bustocht (

georgan

knlender

zie

in

12-16

lokale radio

.scor pi o

(

rri11;0

Jan

voor een sponsortocht:

)

en

volksdans.'3.vond

infori•1atie cortb:icteer

jaar.

info-gids

de

.Jan

een

).

excursies

jor1�eren vnn

voor

,fan

mee!! ,juli

(

noteer

dat

vast

wordt er terug een nationaal weri<kai.:p in de

-

niet n:rar

T�uven

jk

van

tokaa.J

boeiende

van

speci�nl voor

voor meer

Vaartstrnal

wordt gezocht

zullen ook aa11gekond igd worden

in februari of het

t:r

proberen een breed garom;i zetten

h:iar

wen0t

de

in

!�0111en.!

Le

17 februari organiseert

Op

vcrg:iderr11ü,te

Leuven en Oud-Heverlee en via de

van

verlrncht

nestlw:;ten

stellen )

plaats om sarnen

Die excuroies

-

F'amilie

uostvaardersplnssen

zullen

op touw te

-

011zc

in die maand orgarliuercn

naar de -

(

ook

ter beschikking te

een nieuwe

vPrder

)

488550 )

:

In dez.elfde maand

meer

?.ie

(

tel . .!26039

een weri<i<:unnje e11

er

janwiri zullen de overgebleven

worden.

-

C.

Dirk

in

je

Jloode

a1;enda

11e11.de

� seerd.

We hebben wegens organisatorische moeilijkheden besloten dit jaar giin natuurstudiekamp in te richten.

JNM

organiseert trouwens op nntionaal vlak heel wnt

natuurstudiekampen. -

Wat het gebruik van kringlooppapier voor de va]lei momenteel papier,

-

F.N

met

zitten we nog

die eerst opgebruikt

een voorraad zullen

van

betreft,

1+000 vellen wit

worden.

• •

1q84

zal een succesvol

�aar

da t kan alleen

doen,

als iecier

jaar worrlen

maar

van ons

alo eort

w lool

voor

allemaal vnn de

JNM-

afdeling

samen er

Leuven.

iets

taken uitvoert.

�oor

.


f,

-

1-:N

19811 z:.l een succesvo] Naar doen,

dat kan alleen

JNM-afdeling

allemaal samen er

zeggen

:

wanneer jij ook

het hoeft helemaal

je waarnemingen

eens een artikel schrijft

niet zo wetenschappelijk

01,stuurt,

te

een wa11deling leidt,

meehelpen met een actie of het natuurbeheer, helpt verzorgen of

!$ewoonweg eens

naar

de redactie

meer te leren kennen over en te genieten van

en

Je dieren rondom ons.

Het wa.3 verheugend

om

in

(

nog meer

samen werken voor

de

planten

1083 terug nieuwe jonge mensen te

ontmoeten die geboeid worden door Hopelijk zullen

zijn),

eens ko111t

ee11 excursie komt

om

1984,

r.euven.

iets voor

als ieder van ons een deel van de taken uitvoert.

Wat wil (

jaar worden voor

maar als we

)

de natuur.

jongeren en ouderen,

ook

in

een betere leefomgeving.

OhDAT NATUUU BELANGHIJK I�.

vrolijk

Nare,

Annick,

Dirk,

Suzanne,

Kerstfeest en

Herwig.

Gelukkig

Nieuwjaar!


5f;,,,,,,:J ��; ;" ,.. ,� 1, Il· 's: ..

;J8 'fJ

.


�7�

Ornithologisch verslag van het Zomerkamp Sourbrodt:

De Hoge Venen,

16-8 - 31-8-'83

waarvan men weet dat ze op gebied van

vogels niet zo al te schitterend zijn,

was dit jaar dan

toch de uitverkoren kampplaats. De vogelsoorten die we elke dag regelmatig in de kijker kregen waren: buizerd, valk.

kramsvogel,

kruisbek,

zwarte roodstaart,

sijsje,

paapje,

tapuit,

grote gele kwikstaart en toren­

Deze zullen dan ook weinig of niet vernoemd worden

in dit verslag. De eerste dag werd de streek verkend;

algauw kwamen we tot

de conclusie dat bier grauwe klauwieren vertoefden: een

we zagen

t" en!/..

's Anderendaags was er een mooie wespendief van de partij en op 19-8 liet zich een � grauwe klauwier bewonderen. De volgende dagen waren een sperwer en een

J goudvink

de

enige vernoemenswaardige waarnemingen. Zondag 21 augustus werd het aanwezige groepje versterkt met een achttal bezoekers. de Schwalmvallei. geleid.

Met een Europese kanarie werd de tocht in­

�en sperwer,

dief leverde

�i ge

Met zijn allen deden we een tocht in

2 wespendieven en een bruine kieken­

stof ter discussie.

Op het schietterrein van Elsenborn ook heel wat boompiepers en enkele boomleeuweriken. De drie volgende dagen waren 3 oeverlopers,

een goudvink en

een bonte vliegenvanger alles wat het noteren waard was. Donderdag (25-8)

waren we onze boterhammen in een steen­

groeve aan het verorberen toen de stilte opeens verstoord door het luid geschreeuw van Dirk: Het was een

i

"Kijk daar,

een viskel"

havik dat op grote hoogte passeerde.


�ven later was een bonte vliegenvanger het eniG e waardige onderwerp.

We fietsten verder met 4

bekijkens­

à 5 buizerd en

in de lucht en Marc zocht tevergeefs alle haagjes af naar een grauwe klauwier. Bij het Meer van Robertville schoot een sperwer laag boven de bomen voorbij.

Bij een afdaling in Berg werd onder luid Een sperwer scheerde name­

geschreeuw plots bruusk gestopt.

lijk laag over de weg en verdween even later in het

bij z i j n

van een soortgenoot. Gedurende de 2 volgende dagen waren nergens vo�els

te bespeuren

behalve 2 boomvalken en buizerden. Zondag 28-8 gingen we, de Helle.

� o u d zoeken lanr,s

op aanraden van Sté,

Al vlug kregen we buizerd en een bruine kiekendief

voorgeschoteld en op de valreep van deze tocht liet

!

zich een

roodborsttapuit zien.

De bovenloop van de Warche was

's anderendaa�s de bestemming.

Met voortdurend buieerd in de lucht zetten we ons neer in het zachte gras langs de Warche.

Hier waren grote gele kwikken

aanwezig en na een tijdje wachten ook 2 waterspreeuwen, we prachtig konden zien.

die

Ter afronding van deze tocht nog

3 grauwe em 1 bonte vliegenvanger. Reeds zeer vroeg in de morgen klaar om,

(�

uur)

stonden we met vijf

na een tas koffie· en een boterhammetje,

Op zoek naar edelherten,

te vertrekken.

die we toch niet gingen zien.

Wel waren er veel reeijn en een eenzame vos op pad. Langzaam fietsten we langs de weg naar Kalterherberg. Een ijsvogel vloog laag over de Roer weg.

Toen stonden we even

stil en al van ver zag Dirk ? valken naderbijkomen. Vrij vlug hadden we al in het snuitje dat we niet met toren­ of boomvalken te maken hadden.

De

Nu kon het al bijna niets anders reeds in het begin dachten:

'Flight'

werd opgediept.

zijn dan datgene wat we

HOODPOOTVALKEN.

Een nadere beschrijving kan wel nuttig zijn: in groep af en

(3

ze trokken samen

ex) van oost naar west met vlugge vleugelsla3en,

toe oQderbroken door zeer korte glijpauzes.

Heel donker,

bovenvleugels hadden geen kleurcontrast

zoals bij de torenvalk,

gaf daarom aanvankelijk boomvalkindruk.

Als ze overvlogen staartlengte zoals een torenvalk, spitsere vleugèls.

De belichting'liet geen luidelijk

maar zicht


op enige tekening op de onderzijde toe.

De zon

"belichtte"

alleen de bovenzijde in het wegvliegen naar het westen. Op een eledriciteitspual 2 buizerden en een biddend teeveetje boven een veld. Wat verder in een weide groot alarm in een zeer grote troep kramsvogels want een

� sperwer

scheert op een 15-tal meter

afstand laag over de grond voorbi�.

Even later duikt het

een bos in. 'a

Nemiddags trokken we er met ons drie�n op uit en gezeten

op een boog punt konden we 2 buizerden en 1

rode wouw in

thermiek zien gaan. We reden dan maar terug naar de kampplaats, wunt daar lagen de pannekoeken op ons te wachten.

Maarten Hens.

Het

In

neusje

de zalm

van

licht van de opgaande

het

het oosten aangevlogen, toe

de HOODPOOTVALK •

zon kwamen 3 va lken pal uit

vertoonden zoals

af en

Doordat

k

dat het

EN 111

met vlugge vleugelslagen,

onder bro en door heel korte glijpauzes.

heel donker waren,

ze

en de bovenvleu gela geen kleurcontrast

bij

torenvalken dachten we aanvankelijk

b oom val k e n waren. Op een hoog te

van

20 m.

over­

v li e g dnd viel echter dadelijk op dat de staartlengte veel te

lang was voor

zo

long dan die van een

een

b om v a k

o

l

.

De staart was immers vrijwel

torenvalk.

Ook de v leug els leken

wat spitser. De

fel schijnende ochtendz n liet helaas geen

o

tekening zien,

d uidel ijke

wel waren het duidelijk dieren met een

donker - e g ale boven zijd e . Niettegenstaande dua niet zoveel

kenmerken

ge z i e n w

er d en e

,

kunnen het volgens ona alleen maar roodpootvalken g ew es t zijn.

Roodpootvalken schijnen bovendien graag in groep

te trekken. richting bij

Deze

3 valke n trokken in een zuivere

een zonnig,

onbewolkt,

O-W

-

windstil weertje.

De waarneming gebeurde op de weg van Ka l terher berg naar Elsenborn om

9h.

Waarnemers:

Johan Nysten,

's morgens.

Stefaan de Tavernier,

Maarten Hens en Dirk Costrcp.


Verslag van

Alhoewel kikkers

zoogdieren,

volgens een of ander meer

in het

hoogveen

toch wel op heel wat

en c111dere

kikkers

bnel·:,ie

iJ J ustar zo11dea

plaatsen

b0":;Len .

·er r;ee11

Dirk

kikkerva11ger,

br"i ·'"

hcbbe:1

voorkomen,

a ange t r offen .

dan ook tot een rasechte bruine

vie>:e

die

'vic

7• .lcli

011t popte

1:1et

rlez•:l frle

springallures. Ook

levendbarende hagedissen wara11

ogenblik was er zelfs een sen te vangen De hagedissen

eu

Aan

w c d s t r i ,i d

voorkeur

(

en die

er11

zeker

hap:eclj R-

volle f':'l '1;�.

L1n1;s de gemaaide

i11

)Jadrrn

boomsta11",:en.

vin11i�e

de h:1zelwori:1)

Op

mor,eli.jl<

in

zonnebadend op de voet van

zo'n booms tam werd ook een

f.Jarc gepakt,

7.oveel

olil

loslaten natuurlijk!

zaten bij

het veen ofwel

i11 overvl ''Cd.

er

tw ze l \·1or111

liet da11 heel

rlout·

wnL

g;1lnnL

uitwerpselen op mijn hand druppen.

Er

werden ook meerdere dode diertjes

zelfs een

(lekker ruikende)

gevonden,

geelhalsbosrnuis.

o.a.

Dit

e11

1wczoJ

pn1chLigc

diertje was herkenbaar aan de volledig gesloten geelroRsir,o ring aan

de borst.

ongeveer

13

Ook

Bet is een erg

werden er heel wo t levende

was er een eekhoorn

(

.3+2 ) op

ze

!Jare,

g•f

bos

net voor

waargenomen. waarbij

waarbij

enkele meters huppelen.

( 4h.,

zo

afstand op

Johan

zag bij

!tet

,'

was om slPchts va"op

terugkeren

moeite:

tweemiinl stnk een

vos flitste ee11R tot

orgcst<i:1n

g oede wekker

voorbi.i.

zijn eigen verbijstering

even verbijsterde ree�n in het riet staan op amper

meter van hem vandaan.

Even later kon ons enthousiilsr.ie

op wanneer we ook nog 3 roodpootvalken rlat is

werden

te springen en door de varens te

we hadden gelukkig een héél

plot s 2

Ree!!u

voeder p l a a t s in een

De tweede keer waren we er heel vroeg voor

Het vroege opstaan loonde wel de

5

aan een

vriendelijk

ree een bosweg over en ook een En

niet iedereen even­

zien springen over

e e n waterspreeuw door.

De eerste keer

één ree

zo

en de edelherten

,

zien.

te

Enkele chançards konden ook een weznl

keer

lich:t:11.1slengLc

zoor.dieren waarP,e1101·1en:

die een ectsh.ow

de tocht van bwnna

veel geluk had om

de Ware he,

muis:

struise

cm.

weer

zngen overvliegen,

een ander verhaal.

Marina

e11

Dirk.

niet maar


11.

24-9

Cap Gris Noz

In het pikdonker naar ginder ver gebold en nog maar net aan(l;ekomen al direct een verrassing:

'82)

(uitgave

2 Pyrenneeën-reizigers

determineren immers een medewaarnemer

spont1:1an als "den dikke uit Spanje". llcL wuorncminBscomfort op de kaap zelf is ideaal. !iL

J

11t1uc

j du

en met z ee .

zet.ls �odat

gras begroeide helling voor die afglooit

Hier en daar zorgen holtes voor natuurlijke je

-

óénmaal het achterwerk in dergelijke

caviteit gedeponeerd

-

erg luxueus de zee kan afturen.

(�en ganse voormiddag brachten we zo door). Onderaan de helling vlieGen heel wat oeverpiepers rond en tussen de rotsen dobbert een troepje eidereenden. Zeevogels zien we, erg weinig:

ongetwijfeld door het uitstekende weer,

af en toe een jager,

1

zeeduiker en

3

Jan-van­

Genten. Groepen eenden des te meer: zee�enden maar ook smient,

voor het overgrote deel zwarte pijlstaart,

wintertaling en 1

zomertaling trekken in al of niet gemengde trnepjes voorbij. Steltlopers vliegen meestal ongedetermineerd verder. Scholekster,

kemphaan en bontbekplevier vlogen echter net

niet ver genoeg om als�pecies'hun weg naar het zuiden te kunnen vervol�en. We konden het natuurlijk niet laten tussen de rotsen wat te gaan strandjutten. alikruik,

We vonden er gewone en kleine

suiker-en vingerwier,

riemwier,

zeesla,

enz

Ook enkele zeeanemonen en tientallen havenpissebedden ontsnapten niet aan de aandacht.


·!.!,.

De niet-all edaags e waarnelllingen betrof ren een � smelleken, een grote bonte specht die in de duinen landde op zoek naa r een zithoutje, 4 groepen blauwe reigers die laag over voorbijkwamen,

zee

een 5-tul kruisbekken en een barmsjja.

Ondertussen is het eten al lang tot de status

"H.I.P."

bevorderd en besluiten we naar Cap Elanc Nez te

rijden.

Onderweg echter ontdekken we een erg groot rietmoeras (met de nodige jachthutjes) en alda�r worden eerst au�itief e n daarna al of niet ook visueel de volgende soorten

opgetekend: baardmannetjes, waterral, krombekstrandloper, enz

. •

cetti

's zanger,

2 smienten, kuifleeuwerik, duinpieper,

(om alleen de meest interessante te noemen)

Opvallend te Cap Blanc Nez is een heel

ler:;ertje

kappers" die allemaal op fossielen uit zijn.

"kloef­

Wat markasiet­

knollen en enkele ammonietfragmenten rapen we ook wel op en ook een (springlevende)

levendbarende hagedis die stom­

weg van de krijtrotsen gedonderd is.

Een tweetal jagers en kort na elkaar 1· en 2 zeeduikers vlieo�en over zee voorbij.

Ondanks het geringe deelnemersaantal

(hoe weinig verklappen

wij lekker niet f ) was deze tocht toch weer een voltreffer, wat dan ook de reden is w.• arom de volgende "deelnemerskwis"

in een handige en exclusieve multiple-choice verpakking aéln U,

beste lezer, (1)

aangeboden wordt;

Het afspraakuur

o o o

(04u30)

:

was schandalig vroeg lijkt me erg redelijk; ik sta elke dag zo vroeg op. doet hier riets ter zake, ik was toch te om voor 10 uur uit mijn nest te kru ipen • • •

(2) Het weer was n aar

mi jn g oest ing :

uitstekend, beter kon moeilijk o hoe kan ik dat op voorhand weten, o

o (3)

donkert?

om 4u30 is het no�';

(zelf aan te vullen) .....

De handelswijze van de thuisblijvers die dag kan betiteld worden als ;. o

is

ZP

n��,

_

·"'·· .", " .

o o

o nfa s � e� l � ke plankenkoo rts ( � o pel i jk zk., bea��t�e s.nJ. :.g u�. t: e _MP..: t ;0 .s �� �Pure11 i·ond uj t verwe1·pe li,Jk (,,;.,1c ,i.u.t1•.:,.i1."_; /

�en vor� �an

.

"_

_


\

\

)\

/

.1

;\

\

I

1

\'

\

\


30-10-'83

'l'rektelling:

--------------------

6u45:

------------

de wekker breekt bruusk een vroegochtendlijke droom

af en ik weet dat het weer zover is: derde maal in 4 weken.

trektelling,

voor de

Om uitéénlopende redenen flopten de

2 vorige afleveringen en als ik eens buiten kijk, zakt mijn goesting tot op het peil van de thermometer:

het vriest nl.

dat het kraakt. Toch volk aan het station en ik neem ze dus (noodgedl�ongen ?) maar "op sleeptouw" naar het trektelpunt.

Daar aangekomen

zijn we het allemaal over de j volgende punten eens na een goed uur geduld geoefend te hebben:

weinig trek,

en - last but not least - koude tenen. in deze koude ellende:

veel mist

Toch één lichtpunt

het verre "lcru-kru-kru" van een

zwarte specht. De alternatieve tocht wordt dan maar ingelast maar even plots afgelast wegens teveel mist.

Te voet terug

dan maar en onderweg al een eerste interesssant item:

een

dode eikelmuis. Net boven en direct prijs:

een� blauwe kiek jaagt de akkers

af en laat zich geruime tijd bewonderen.

Ondertussen horen

we het gefluit van een overvlieGende goudplevier. Zo koud als het straks was, schijnen dit door te hebben; vink,

veldleeuwerik,

tjakkers,

houtduif,

zo warm is het nu en ook de vogels er is trek van het normale grut;

koperwiek, roek,

zanglijster,

graspieper,

keep,

3rote lijster, enz

Ook 3 heggemussen komen hoog over en we horen een kruisbek. Een �sperwer komt ook nog even langs en schiet omhoog in de top van een beuk waarna ze uit ons gezichtsveld verdwijnt. Vermits het nu werkelijk uitstekend weer is geworden,

lassen

we toch maar vlug de alternatieve tocht achter de trektelling aan en hierop worden mopjes verteld, gegeten,

chokolade en beukenootjes

eksterpluimen geraapt en bui�rdï J'GBS,en een putter

opgemerkt.


Wt•ensdaG

2 novemloer 1'.)0). Een datum om te

:\ r

t.:.>is

du

i_;:•'n<Jcrn rloosjec; met

:·;o L•·11. d••.pol l•i.i

de Vuu ck!"Ji c;enlaa11 staan meer

aan

[).Lann volc;L v.l:i 1k

de•

ll.

VLll

J().;>(,\1

vracht

no,<; ce11 hele

llohokc11.

t"r.,

lle:;ullccat:

l•rc:cllikklllé; :;LclJ•'· Ook een ::iµccia"1l de

l ,ere11

f1eul.P.man:J

en

!Ie rnunG

VOOJ" h et

cetJ><

Enkele

container

liet

ge-

verz::irnel­

2 frank

kg.,

per

het ronde

li"ltuurfOn<J3.

willen. bedanketJ vrashtwagen

dankwoord voor

:.; Lel lu

van

ingang van Stella

wordt de hele vracht geleverd

5.130 lq; of aan

11ieUWI) i1i_jrJrage

PC'll

hl"rl>lj alle 111edewerker:; not;

''·""

een

die opgehaald wordt bij

!le V.011ir1ck ni L :icnrbeek die orts gea�ia een

·:dgtr

Aan de

kL·0onlrnrken worden opengesch<'urd en in

:;.LLV•Ü•Hi.anen. Op vdjdar.; 4 november

.l•'.i..LIJ11q;iu

'11'1111111'1.) 1

onthouden.

als twintig vrijwill igero klaar.

D.i:-uno,

lu:tois die on:i

en i.n

het bijzondPr

met container ter

de chauffeur en

de hieling

voor

kroonkurken

bczorgrit?n. Oudertussen :i.oopt de >:roonkurkeruct.Le natuurl ijk onvenninderd verder.

n.

v>u

IF:D�:m�i.;;N teruG

•Jlk�ar

te ' tori:inen

t;aren.

eens willen oproepen om zoveel rnogel ijk kroonkurkje3

J1� kunL met

( i.n de b"a.a;;cs kan

k.roonku.rken

kroonkurk"ln al t i j d terecht

en bij

Stephan

tel..

Guldenspnren1aan 33,

3020 Kes­

l·larc De Coster,

016/110.0).'.)0.

3030 Heve�lee

DE TERVUURSE WIELEWAAL Vereniging voor Vogel- en Natuursludle nodigt

U

en

Uw

vrienden uit op de

DIAVOORDRACHT

" Balans van de Fauna en Flora te Tervuren

"

gevolgd door een DEBAT over het te volgen natuurbeleid in de streek en te nemen opties voor de toekomst. Plaats : Gemeentehuis Tervuren, Brusselsesteenweg Datum :

bij

de Salva­

in1ichtinc;e11 en met vrachtjes

schrijver van dj t verslag,

3008 \feltem-Deisem,

Naamsesteenweg 492,

Q3tyn,

b.ij

waar ook een hoop

van het gebouw),

Voor alle

LA.vinden zijn.

je ook terecht bij

0·1G/.:>'.).34,36

!'a"t"!llestraal 5•1, �

1ading

:ian de 0.lchterkcrnt

r-Levii;u pL1<>tieken zakken

,;el-lo, Le].

de

VrlJdagavond 16 december 1983

-

Aanvang :

20.30

u.


WA '

B es te

183

Eind

er steeds

Daar

toch·ten,

U

we

wij

uiet

ons

toch

Of' U te

er

wel

komen?

geplande r�n,

Of

eenR

En

ann

aa rd

de

visi e

om

nint

op

U

van

de

boomklever

"-' i .1, vo11dt·111

voo1·

11aa1�

41

"'a11del ing

een

-

koml?

J.i�g,�n

act·iviteitf'll

11

of'

we

is?

interessant,

01 1i11Lcre.''1'!111l,

overbodi.g?

boomklever

een

meer

toch t versl a �en, over

flora

voor

U

en

eerder

f'auna, ee n

naLuur-li.isLo

wf\arnemin,�e11, •

)

of/en

mi.li eu .<?; e r ichte

het nummer

zouden

de informatie

)

inkorten, van aan

te

te

be houden ?

we

het

welke

arti­

kondigen

hierdoor

vrijge­

budget besteden aan plaatselijk na tuurbeheer

N a t uurpark

Dijleland

)

een n ut t iger al t ernatief'?

het op prijs zouden stellen

idee�n

wpl

da11

wenst U dan

inzake vorig

de

niet?

Door deze besparing zouden komen

r

beogen?

buiten

activiteiten

(

011zc

cleh'n l l\c�

OllS

111isscloio11

leesbaar

vervelend

moeten

Wanneer

kels

wij

du 11

vindt IJ

leden)-ar t ikels

visie,

1,0111L

or>'lossi11.v;

denkt

U

van

rische benadering

wij

een

vragen

activiteiten U

boomklever

Verlang t

Daar

vrap;e11,

ZO

waarom

art i k e ls

ro ndui t

3°-

volk

enkele

int eresseren ?

de

Welke

zal

hede111< i n µ., c 1 1 !

wein] g

onndddcli..ik

welke

zouden

2°-

enke te

voorlegge11.

Deze en qu�t e is drie l ed i g

1°-

ons

ve r b l u f' f end

zo

er

w i l l en

mak en

wj j

s telden

Aongezjen ook

- er ,

besproken

punten,

én voorstellen

Secre tariaat

p/a

Herwig

Langeveld

3201

uw

mening

vragen wij

te sturen

U

uw

te

kennen

antwoorden,

naar

Wielewaal-Leuven Blockx

233

llolsbeelc

Bij voor

voor b a a t , uw

hartelijk

medewerking,

dank

het bestuur.


Sponeortocht

Doe mee voor grot:n

11

Infocentrum

Secretariaat

66

Waversebaan 3030

Heverlee

allemaal,

Beste

IJe vrienden van

Heverleebos

en

Meerdaalwoud v.z.w. organiseren

""'"' u111J.l.eidinis van hun 15-jarig bestaan een voettocht met tiihJ11sors

op

Nuluurbehoud is l!c

011

zondag,

m:1art.

gemakkelijke

geen

taak.

ankoop van een waardevol natuurgebied is dik1ájls de enige

oplossing om h�t op een afdoende manier te beschermen. in de üijlevallei. Daar hebben de VllBHW

Zo ook

fieJgisclie "

de

Uit

dieren,

opgave,

en de

dankzij de

grote

zeldzame

verscheidenheid

aan

echter

natuurbehoud is

)

wilde

biotopen.

een

zware

vooral financieel.

zijn de

'!'och

(

herbergt een breed gamma

dergelijke strijd voor het

Een

v.z.w.

het opgenomen voor de

Doode Bemde ". reservaatgebied

planten en

la

vogelreservaten v.z.w.

.latuur-en

VllBf!'N

f;NVR er

en de

kupnn als natuurreservaut, hectaren staan we

luulste

Willen we

in geslaagd

rnanr sinds de

in de rode

(\, 5 ha aan

zo'n

aankoop van de

cijfers.

voortgaan met bescherming te bieden ann dil

ia er geld nodig

11atuurgebied bijeen

slechts

"1

lloe

gaan we

W1j

vertrekken

'192

te

halen

tewerk

door

;

aktie

veel ;

geld.

En

daarom deze

bedreigde

i;eld ku!rnen we sponsortocht.

?

tussen

9-en10h aan de

lieverlee voor een

Salvatorianen,

voettocht door ht:t

·1aamsesteenweg

Dijle land.

Dl!:t;LNEHEttS MO!'.:'J'EN DIT 1-lt:'PEN 1.

Je krijgt

op zondag,

voorgeschoteld parkeer,

waarop

bewijsje

geeft dat

de

2.

van

04 maart (tussen 9-en10h) een tocht i 20 km. Je volgt

met

vandaag

fr.

(

een

uitgestippeld ontmoet die een

je reeds x-aantal km hebt afgelegd en die

ga je op

post.

zoek naar

'poen'. Die sponsor betaalt

zult leggen.

een

geregeld een controlepost

weg wijst naar de volgende

Vanaf

1

je

10

zoveel mogelijk sponsors een bedrag per km die jij

af

Het minimumbedrag dat de sponsor kan beloven is

hoger b e drag zou verstandiger zijn natuurlijk).

11

Il


Belooft hij km

(

240

deze sponsor

3�

..'.0

bijoorbeeld

fr.

De Coster

3008

je verkrijgen

Herwig

54

Maatellestraat

en je

3201

Je vult erop in

�uzanne I�elissen

·i200

dit

b.

het bedrag de absoluut

(aantal afgelegde km)

toch enige

gaan wij je vragen

je tocht.

Je merkt het al,

ook

ingevuld.

krijgL

Je

je ,;ponsers en die

nog niet in ons

maar

zou

bezit.

kunnen teweeg

zal

dan wel,

moeten treffen

met deze sponsortocht

brengen, geven

j&

met

bij

sponsor .

Je mag

de aankomsl. voor

kunnen wij

een bom geld binnenhalen

aan

vertrouwen

in motie van

zou het gemakkelijkste zijn

zonder veel moiete,

dat

na:ie

lieve centjes r9eds af te Je

ha1Jdtekeni:ig

(het verdiende bedrag)

en e

ook het geld al voorschieten

Zulke regeling

;

ons

op

en

voor

UI

i�n dag,

or voorwaarde

JIJ meedoet.

We

zullen zeker

De

Wielewaal,

niet alleen wandelen.

dn

wandalklubs en te

hen afkan

onmisbare

sponsors

.ie trekt erniee

moeilijkheden om de

uiteraard een regeling natuurlijk

Kessel-Lo

dat er bij

de organisatoren bij de n·1nkomst

formulier terug,

bet einde van

1.7

na2tm en adres van de S!•Onsor

c.

Dan zijn de centjes verdiend,

Daar

12

Kon-Albcrtln

Holsbeek

kolom a.

zoeken in hun portemonnee

4.

11a

beLunlt

bij

233

van de

worden door

dan

- je naam en adres - in

dan dit

)

Blockx

Langeveld

Velteo1

Ue kolommen d

bezwijkt

dat je bezwijkt

fr.

Hat deelnemingsformulier kan Marc

per km,

maar het is niet voorzien

VHBMW,

Al de

leden van de

alsook jeugdbewegingen,

andere verenigingen worden

JNH,

scholen,

uitgenodigd

om deel

nemen.

Dank

omdat

JIJ

deelneemt

!

1

Jan

Primo, (van het

organisaticcomitê)


Hagar de Verschrikkelijke .

door Dik Browne

MN DE OVERl(-1\HT X�N W-. VEIL.IG J)R,\l(EN l(lJNNEN �EEN t.ERGEN 86. l<LIMME:N -

!


1f

Op de "nJeuwe stukk en" w.1.t werk

er moet een

te doen:

Op zaterd'3.g 19/11

Jan, Piet, Op di.e

Ko<>n1

tw'!e

rlag•m wem

Alhoewel Vll1Jr voo·r

hnogte).

de

er een

nodice

C-1.lorj��n

v-n.rrn

f'T

C°�·.'.ellif_S8

;.J:i.,an

te

rrjjdcnn

VaJl rlP

hP.t w�rk

lr1nc�

�w.ir�rf

houtsnip en een

en

Luc

în

de

torenv:ilk,

namen

ook

i(·b:·ri

rif'

er

JH\tkliseh P.lk

van

hacle •.·1Plkom.

lhn·

Voor

ri

r·:r-;·,r

J·1rln"·:

week-end

<

'.:t: 11t

\ir·"

;,lle i11l.Lchtir•t.:cn "'""" een

k"'''

rhi:

·lr·i('

J·ij·r1

h<>t

.iluodn

je .1l

'"'pr1·1ll.,

11nr" d"

rir>t. orvl l<>i;01.

l.;••1:ide •Y"" d:I,

0111 "'''"

r;ocdl:orr'

:),1tl't11 1r:t

L:nH'111•

tn l:ornrn hel­

lljd Lij mij L,"."cl1t voorr:1ccd

hrJndho•it

haard of holkaeltel kan je terecht \Jij JJn rrimo, Willemr;r;tn<(1t 44,

Leuven.

i"

f!Wln1•

.Jnor·

1•l•l··r· 'J.1�·

l101·t't1.

:-:pP.1"'11t.,

hos•iiJ uit

in de

.•

··du".

""n kort0 w.inil··li11i;

e<>n

1 ll_.

•1111+·1?1"•rt 1·111i"l1··l:l1n11

:�.jrh

tekort: al:; je Ju,; c;in '"'lil

En als je OJJ zoek lJcnl.

v

rij

l·ontC'

1.f)-

lt'l-J·r•rc

Dominique en

tuekomc:t zal

(tel. 016/18.FJ).)O).

r�rot.0

'

.j.

\1·�·1" ...,.,,,, 11�,!. , . ,. . ...1

vlot...:r·11

C011dvi11}:l""!n

n:rerwr.r,

n1··

1;at p;;.dde..:toel1.:11 ('ll'L:r de Jo"I'·

pen

)000

J

rirt.r;

ror�n,

'"

�;c•-;1_·"11

::0

rli,..,t

l';.._n

·:r-r·1l:1

01·..;'·1",i"d.

hir.>]dn111

11:1n,

zijn altjjd handen

voor open

(fl

; "

:\]('

1 r

Î;l

!r ·l ,. L,

'

1'1:1n 1•n ��0!'1 i 1 ] i

r.1"'.(' nn:·r:nl,lp

•"/;!nfll.P

.;n•.

i!0.c..:1 .f0!1,t1

heel

w:-rden, E:r je

·,;ild1 f10

rulgponthuizerd opcr>mr>rkt,

spoo rweg zagen ,Johan,

1·:0·"l·

l:n.i1l0j] :-;om;-

er ef'Jl wttctl,jr::

WintertaljnffP.TI hC'f.!1 1 r.n we0r en

werdPn ook nog bn.izerrl,

ben

{Sf'r4ncr

Di:� vi1urt.j� wrrd 1.ond:tc·1nn..,..minrl:•c.:· wr.l

enkP.1P 010t0rr;rOP.SPT'S Q i "

riet

'rr ' f•]:11·c·,

!'·u·lrrc,

(<ie v].:,mmn.n

ni.P.t weg

en

,hç;,

nohi'i,

flinkf' op1" r·1J . .J•I:"

ons werkrnd wp}

wc

T'irt,

Luc ri.,Krirel,

F.., J,uc '-·• Dlrk,

Joh.1.n

tr 1!'"·r·i ; .

hele bere houl or:;r»i:imrl

warP.n :>uzannr,

De volgende dag wriren

weer,

de l'li.nirl'vi,ivf'r�

achter


llAL!.O

Ik ben over

laatstejaarsstudente biologie en maak een eindwerk

"11eigers in de Dijlevallei

Oud-Heverlee,

11•

(

Leuven

(abdij van

Korbeek-Dijle en St-Agatha-Rode

1

t park),

(Grootbroek)

Natuurlijk zou jullie hulp van harte welkom zijn! Indien iemand hiertoe bereid is, me helpen

kunnen volgende gegevens

: -

Nauwkeurige aanduiding van de plaats waar u de reigers ziet.

- Datum en uur - Weer -

(

neerslag,

ong.

temp�ratuur,

wind)

Aantal reigers Indien

mogelijk het aantal jonge

en aantal

volwassen vogels. -

Bezigheid van de vogels Staan ze in het water,

(

eten,

slapen,

aan de oever,

zich poetsen .. )

in een boom

Al bedankt op voorhand, Maes Christine Naamsevest 70 3000

nvdr.

Laat dit

Leuven

jaar dan het reigerjaar worden ipv het

spechtenjaarl

• •


HET vo::;::;ENITOL

De herfst en de winter

zijn niet alleen de

se

iz o c 11 e n

vallende bladeren en de neerdwarrelende sneeuw v l okk e n , de rondsuizende

spijtig

pr o oi voge ls )

(bv.

de

ooY.

v;.r1

hagel.

gebeurt het

Nu soorten

vu11

maar

� e n oe g

nog altijd dat

neerr,eknald worden.

ook nog altijd het s l a ch to ffe r

( ve rb o den )

van

dier­

beschermde

Wilde dieren klemmen of

�orden

gj flir,

lokaas. Als je

toevallig

zo'n gewond of ziek wild dier

kan je daarmee terecht straat

4, 3043

bellen naar de na

verzorging

h ij

Bierbeek,

het asiel

tel.

"Het

016/73.42.27.

nummers 016/22.68.29

vanzelfsprekend terug in de

in de mening dat het

hier

die dan met goede b ed o e li n gen naar

v r i je

rust

g e la t en .

kan

je

De d } eren worden

natuur vrijgelaten. jonge reein of jo n ge

om verweesde jongen gaat, "Het

dan

Vossenhol"

gebracht.

worden llat

is

Best worden die jonge dieren niet aangeraakt en

echter niet nodig. met

vinnen,

Aarschotse­

Bij afwe zigheid

016/46.20.46.

of

In de lente vinden wandelaars soms wel eens uilen en,

zou

Vossenhol",

De ouders zijn wel degelijk in de buurt om hun jon­

gen verder te verzorgen.

'f ENTOONSTELLING

iV!fü UILEN IN !!Er TNFOCSNTllUM ... w;int de

mens

vriend als �roomc

In he L infocen trurn

van

de V rieuden

Vdll

i !e v e rl ee L>o�J

Waversel>aan 66, ( in hel decl1,emc<> - r1tehu.t',- , v.·.l n llcV<'rlce, ei·

nog tot maart 1901\ een tentoo11stclling

over

uiJen.

is \'Oor de vogel lO\\'c:I diem hc-stt:

vij:rnJ.

en J ic'2r<lc.Lc.l] ·.:oud,

1111,"allt,; · "Iolitie" ) lonpL o.

Le11toorn;tell iriG blijft

open van 9 tot 17 uur op maan<la g, woensdag en, vri jJc.Lg. l)p volv-cuJe vri jd:icen ook van 19 t.ot :"21 nur: 02/12, 16/12, 06/01, 20/C•I, 0)/0?, 1·1/0;:, U.!/OJ en tG/05. T0l<:>foonnumrner van hel infoce11trum: 016/2).0).)C.


A}.

�oet er

nog hulet

---�-

zijn

-

� �== ----�� - ·- . . '

.

'l'i.idens de kerstdagen wordt er weer eeil npet terende actie

gehouden ten voordele van het reservaat te Neerijse.

Vrijdag

16 en 23,

en zaterdag

17 en 24 december wordt er

namelijk hulst ver.kocht in de Diestsestraat in Leuven. Alle hulp is nog steeds wel k om ,

de telef o o n ,

naar

inlichtingen 't

draai nr.

nu dadelijk

daar waar alle

,

kunnen verkregen worden.

Lijkt misschien wel

idealistenwerk,

is nu eenmaal idealistenwerk. natuur geeft,

dus sprint

226039

Dus •

• ,

maar natuurbehoud

als je wat om de

help dan mee!!

De d o ode bemde zal je er dankbaar om zijn. Dirk Costrop.

T1• ht:l reservaat "De Doode JJemde" moet verzet

worden. Jedereen wordt dein ook uitgenodigd op P.en werkkampje tus,;en

1-:c 1·u t111i.s in

en

Ui eu;ijaar. We verblijven in het buitenverblijf van de Jezui.e ten

de I'ra[jeW>traät te Oml-lleverlee, liet kamp begint offJci<:e] op maandac-

avond rr.

er lleze winter nog een l.ierg werk

( om !Oh)

p8 r· 11ach t

26 december en eiwHgt op vrij1fai; 30 deccm1Jer. Je betaalt 1)0

( E!r

klecli11c; mee.'Jc-i·der

wordt ter plad tse be ta::J.ld

).

Je br.::ni;t bast la'-lezen en warme

al dt: ge.ione kampspullen: luchtuu.tra:; of ve1üueli, slaapz'->.k,

'dau�1,ullen en alles Wdt je nog 1lenkt nodig te heuben. Ik zou ook willen vragen om een pot

choco of confituur en IJ.C.-papier mee te bren�<m. De V<.!rplaatsin�

�ebeul't mel de fiets. liet is eveneens mogelijk om slechts kamp mee

te maken.

Ik

"ls je komt meehelpen terecht

zou •

wi.l len vracen om me

een gedeelte van het

voorh<rnd even

te verwittigen

Voor alle mogelijke en onmogelijke vt·acen kan j8 altijJ

bij de coördinator,

De Coster,

van op

initiator en promotor, uw weh1illende dienaar Mar-c

J1u.stellestra'->.t 54,

r.s. Ambiance verzekerd.

3000 Veltem-Be.isem,lel.

OIG 40.85.50

/


,to ·" /

urn heel even

bij

stil te sban

of

.

om

hee]

ltnrd door

lo,,enl

te

De doden verrijzen.

Sergeant-trompetter

Jave lle dUl;de met zijn

zerk omhoog en haulde diep adem. liggen is

zelfs voor een

benige

soldaat wut

veel.

Toen

zijn holle ogen nieuwsgierig rond.

l!ij >ias de

'l'rompetter

liet

J·avel] e grinnikte

E:ven.

Hitte

lag geluidloos open in de nacht, van kruin tot kruin.

duizenden

'l'rompetter (boven

Javelle

zijn

daar onder tanden

lichtte het was

voldoende uit het

een

ge1<eest,

ooi:;ten.

011 elk��r

ter stond

woelden

begon de ganse

op

keek

en

klein

de aarde los,

duizenden gedaa11ten zij

reze11

zachte, lenig

Koud wus het.

met de schouderG

buigend

e11

Het was doodstil.

Tini

-

1-1ronrre11

zich

en

daar

ritselden

ploften dof

In

vaa

schrik,

-

met

n"ar bove11

de

:

de gewrichten

weg,

weg,

geweren

iin wiegende

stnpptrn,

tussen

ging

er•

de

beweging.

over

de velden.

torens

voort over de wegen

en er

gesclward

geschouderd.

hi.i keerde zich om

pam gingen de klokken iu de

paarden en koeien trokken

wijd het

-

tien

omlau�.

ba11d op

blinkende schedels in

tim

lucht.

ha"den

klonten aarde

aclii;er Item de duizenden gelijkmatige

parn,

bleke

en duizè11den,

Tegen de morgen vloog het vreselijk gerucht

en

bevroren

hielpen elkander,

rec hto p, onbeweegli.ik,

!lier

'l'rompet ter Javelle hief de

duizenden

;,as

r::r wc.ei

l'en onafzienbaar leger stolld roerloos

vergane kleren en

En

sterren

wendend.

het stil.

elk naast zijn graf,

heen.

de

doch hel

z•;1ijge11d omhoog uit de grond,

op en

zij

die

pm

Steenkoud.

bewege11;

omver,

vielen zich

knappende geluiden,

'l'oen werd

hun

zerken

>1erkten

tJllnr

g:iat.ie;

ruim voldoende).

vlukte te

wet

de d u istere grond.

uaar

blies twee scher pe trompetschetters i11 de

Hij

hij

ccrsL" .

so-LJC>ten, solthlcn,

starend

zeer

>:.'·!are

i':rollcl

inü;tsluierG zweefden

verbeten

iloofd

keek

J" de

grote soldc1leukedd1of

lagen

nog

de oogkassen

neutn1ortel

een koude wind

En

pijn,

jaar geleden

15

de

soldaten,

laatste helse

t;n

hunJ

\li.iftieu jure.1 onder

waren kinderen,

ea meni:;en

met ogen die

huile11d

water in renden. de

grote

steden

werd

het volk

hoeken stc�den ,groerjeG mensen

•.e

ongerust,

op pleinen en

praten met

straat­

ILeimel!..il<0 1reoaren .seling


mensen,

vrome de

te treffen

ee11 rennen,

i11

de

bevoegde kringen

maatregelen en op de

vliegen,

beraadslaagde men over

redactiebureaus was

artikelen schrijven en slaan met deuren.

En al maar door trok het zwijgende leger, stap, men

in de richting van het oosten,

met iin ruisende

recht op

Gen�ve af,

naar

z.ei. voorzitter

De '

het

woord

l!e t

Daarna De

ging

heer von

'

hij

wijze zijn neus.

zitten en snoot

Wackenhorst

vrede meende. De

gaapte even tersluiks achter zijn hand en sprak

is aan de heer von Wackenhorst.

Hij

was een

gedempte

man die

het eerlijk met d e

betrad d e katheder e n sprak luid en opgewekt.

moest o bjectief

znak

op

bezien worden.

Er moesten wederzijds

concessies gedaan worden zonder doarbij uit

het oog te verliezen. mits de

het nationale

Zijn regering was,

uiterste

bereid,

andere voorgingen.

plannen,

doch wilde liever

wachten.

Wat hem zelf

n.et

betreft,

zo

belang

nodig,

Hij had

tot het

reeds vage

positieve verklaringen nog wat d einsde hij

voor niets terug,

moest hij tekening houden

met d e

het

in hoofdlijnen eens en dankte deze.

met de

vorige s;�eker

Zijn regering voelde

binnenlandse

toestanden.

er nogmaals behoefte aan,

doch

Hij

was

haar sympathie uit

te drukken met d e op handen zijnde maatregelen maar gaf vooralsnog de

voorkeur

doch

aan ee n afwachtende

met moed

doorzetten.

vergadering gevestigd. waardig te De

Er moest getoond

Wackenhorst wuifde

rede volgde

pennen vol

Als

iedereen

zo tegenover de

heel wa� verder.

uit te

spteken

Hij gevoelde

moeilijke kwestie

de heer

De heer

Bolsano

zwarte,

droevige

betrad

zekere stappen

waren op deze

dit vertrouwen

ogen.

dat

zijn plaats

op de perstribune vlogen ). dankte voor

vredesgedachte behoefte

de

beleid,

was.

Hij

warme

stond was d e

zijn diepe

en het

behandeld

de katheder. Zijn

mogelijk eind

bewondering

waarmee verleende nu

te

Hij was een

bleke man

gebaren waren zeer traag. de

met

Hij wenste,

zaak tot een voor allen

brengen.

concessies werden ged aan, bereid.

mogelijk

Bolsano.

evenals zijn geachte voorganger, bevredigend

(

voor de voorzichtigheid

deze zo uiterst aan

zich.

na enig nadenken op en

wereld

het woord

niet wanhopen,

bescheiden tegen het applaus,

bewondering over het papier

De voorzitter stond woorden.

worden,

Hij zocht zo onopvallend

weer op en keek onopvallend voor de

Men moest

zijn.

heet von

op d eze

houding.

De ogen van heel de wereld

Mits van de andere

was zijn regering tot

zijde

bepaalde

Dit alles onder voorbehoud van bepaalde cundities.


/,t.

kon niet genoeg

Er

regering was,

Zijn

het verst

gewaarschuwd worden teeen

zoals alle heren wel wisten ,

van alle naties geg;.'>u.n,

En dan nog liet

zij

ja,

zij

Dat deze du i kboten uitsluitend voor de

Buiten,

op s traat ,

even en luisterde. bal

in

kon

'Les deux

was

hare enkele duikboten met

landse rust besteld waren,

achtte hij

Toen keek ',

op

hij

inz:d<e

lede

lrn11dhAving;

zijn

ogeu van

Le

wul�r .

Li.ni:cn­

de

l.iekeud.

De

ho rlo g e

v o o r z i t. te r

kuchte

d:ideJi.iJ( w«s

:

nu klaar wus

als die ve11t

ontw-q>e11ing

weerloos.

;:;eheel

g>Jnoegzilctlll

hoorde men een ver rumoer.

mondes

<!i•Lionalisme.

ee1ä.i,idi1;

er

met z'n RBleuter

't nog.

Hij per soonlijk was

tot elke co n c e ss i e

met het belang zijner regeri11g. Elke

goede richting toe. doc h

Er

moest nu

dag aarzelen kon fataal worden.

Zijn

mi t;i

bere iel,

i ede r e

tri.idig

'

stap i n

omlijnd

geen vust

nog

s

iets gebeuren.

!lij juichte

regeriug had

niet

de

plan,

Buiten, op het plein,

werd het f( ed r u i s

sprekend het hoofd op en keek

uit h e t

sterker. raam.

Bolsano l ichtte

!lij werd

al

pl ots e ling

asgrauw. ' Gaat

U toch door,excellentie , ' zei de voor"zitter ner ve us.

gebeu r de

niets.

Bolsano

g e z icht was idioot

ma a kt e een

van schrik.

De

beweging naar zijn keel,

voeten, gelijk geheven, gelijk maar nader. l uid er.

En

gezet,

de trappen op.

dat al

maar

nader

kwam,

was

nu

Zij

kwamen binnen zoals zij vertrokken waren,

hadden,

Er

dwars door

Frankrijk

Het was

:

bij

f.n het werd steeds

het einde

doen,

der

in goede orde,

zaal en maakten daar

jaren terug.

15

ergste niet.

en niets ziende.

zoals zij

gel o pen

zwijgend,

o ;'gericht.

zij

l ie p e n

geheel

doodstil.

Zij

niet

Het ergste waren hun holle

vreselijke

plechtig te

hielden hun ontvlees­

de ivoren handen om het geweer.

En de

kalm door tot

halt met dezelfde gewoontebeweging

trachtten in het

waren alleen maar stil,

zij

koppen roe rlo o s,

het

Zij

Het

de deur.

was niets àreigends in hun binnenkomen,

van

de

deur.

al

En het naderde de deur.

In één seconde stond de gehele zaal van afgevaardigden recht. vlak achter de

naar

Een geluid van duizenden

En er was geen ander ge l uid dan dat. het kwam

zijn

o gen staarden

opengesperde

En buiten groeide het geluid.

buiten.

Er

Maar dit

donke re ogen,

was

wijd open

lucht die uit bun soldatenjassen

sloeg. Het moet

F�j

waa

gezegd rl�

enige

word , en,

dat de

voorzitte , r

die o� zi�n plaats

zich wonderlijk

gebleven was,

�:eP�

e··

hield.

bnvend,


JJ

maar toch,

hi.j uto:1d

even langs

de lippen en hij slikte.

'l'e,1slotte

zei hij

er.

zacht

l!i.i

:

'

uehoefde te

spreken.

Haar

t:r

trad een man in generaalsuniform naar voren. onderknuk geheel weggeslagen.

e;eweer aart doffe, een

geweer,

:

buiten,

stonden

gedeukte helmen,

geur de

z.-l.:-ll

ze

7.ijn

aan de

hem

Genêve

op het grote plein,

Toen

Er

woeien

bejaarde

als

om

ongezien,

kend rapport opgeniaakt

Lerroux,

doch zij

betoog

Afgevaardigde

in de straten van

met een detachement

was er niemand meer te

hi.i

zij

zijn regering raadplegen.

J�rroux

is trouwens vrij

heeft

spoedig

Hij persoonli.ik was va�

Wel kon hij

gekomen

een

een

uitste­

dRarna bevor­

beslissing achtte hij de tijden nog parool nog

:

mening dat een

Doch hi.i

reeds zeggen,

sympathie de gebeurtenissen in Genêve volKde.

voor

dat

moest

zij

een positieve

afwachten.

Boleano met gebogen hoofd voorbijgaan.

toe,iuichingen aanhielden,

glimlachte hij even.

geen ophouden wist,

hij

stond

met

11iet ri.ip.

])e storrf<nchtige toejuichingen die deze toespraak beloonden, Rfgeve�rdigde

zien.

Men vond slechts een helm,

gedeeltelijke ontwapening nog wat overijld was.

zijn

En achter

Bolsano wist de onschatbare draad van zijn

weer op te v�tten.

Voorshands was

woei

r,;r

Toen nam hij de

de wind.

waren verdwenen zoals

r;eluidloos.

;

in

later

kogelhuls en een beensplinter. Commisaris

derd.

man,

zo zien lope�.

plein overjoeg,

werd overal gezocht,

zich heen.

vleue;elen

!Jen heeft

heren

een uur later commissaris

snel,

man aan

Een oceaan van

een woud van roestige bajonetten.

afgevaardigden.

zwitserse huzaren het

waren,

roerloos.

opgesteld,

binnen van aarde en vergane kleren.

jaspctnden

nooit

Van zi,jn hoofd was

hief zijn vreselijke hand op

Hij

De voorzitter aarzelde en keek snel oenen.

niet.

Wat wilt u?'

de

en wees nnar het raam

Zijn tong vloog

geluid kwam er

liet

Toen de

En toen

,.1en van

op en zeide dat het de moeite niet

waard was. Waarin hij gelijk had.

uit

Spr0ol<,jes, van

Godfried

Bomans..u.

VOGELS

Deze

erg traditionele rubriek wordt

waarnemingen (NYJ,

uitspraak

tn het

Marc

bezit

Bart

Augustijns

"dzjow-nie"),

André

van een al dan niet

werd dus

zijn met

geen

verwarring

gezaaid

meer

dan genoeg ... J.

Bewust werden watersnip.

waarnemingen

voor

het

minder werk

vijver te

knapen

begrip "niemand")

••

sarkast:

aangeduid zodat er

in onze rangen

klapekster,

(er

is

er

ijsvogel,

al

buizerd

zijn

maar

eenvoudig

om onszelf

een

te geven.

SAR

werd

natuurlijk

Maximum:

9-11:

van

47

cinerea) afgelaten te

ex. te

(Ardea

en daar wisten

deze

profiteren: SAR

(S.

Peten

••

1

purpurea)

Op de valreep toch nog purperrreigers op

(nog niet afkorting),

gegevens uit de een

van

(Ardea De

Verboven

door

Nysten

kuifeend en tafeleend achterwege gelaten niet

omdat ze te "banaal" beetje

Johan

klankrijke

aangevuld met

!Ie waarnemers hieruit wordt

gestoffeerd

(AUBJ,

O.C.'en anderen' (eufemisme hiaat

liet

van

dit najaar;

20 oktober vliegen 2 ex. luid roepend over te

Kessel-Lo naar

ZW.

(NYJJ

(Tachybaptus ruficollisl 23-10:

SAR: Neerijse:

(anonieme

2

sarkastenaarl

(Cygnus bewickiil 23-10:

5

ex vliegen over te SAR

�!j!§É���É

(Anas

9-11:

Florival

1J'te

(anonieme

acutal (S. Peten

••1

(Anas querquedulal 19-10 en 22-10

sarkastenaar)

resp. te

(S.

Peten

••1

Oud-Heverlee en Neerijse

1Î.

(Anas creccal Maxima:

15-1 D:

min.

19-10:

120

80 te

F lorival

Florival

60 SAR 22-10:

130

wintertalingen te

(S.

Peten

••1

(

l

(

) SAR


(Anser anser) 1-10:

één grauwe gans op de vijver

19-10:

13u20:

ex.

115

komen vanuit

(wedden dat ze van de passeren boven

te SAR

zodat

verschillende mensen hun bus misten vliegen".

• �êlJ§

UI

lil

aanvllecon

kwamen

Oostvaardersplassen

Leuven Station

llens,

(Maarlo11

het noorden

?l

waarschij11lijk "ze

orn<Jat

Le

zuucr1

(AUBJ

(Anser species)

30-11:

15u20:

ganzen op grote hoogte practisch

50

ZW

loos naar het

te SAR

(A.

geluid-

Verboven)

(Phalacrocorax carbol 1-10:

1

ad.

"

(BLH,

aalscolver te SAR

19-10:

1

subadult

22-10:

1

vangt een dikke vis te SAR

(S.

Maarten

(Peter Standaert)

overvliegend te Pellenberg naar

10

Hens)

••i

Peten

ZO

(NYJ,

AUB)

(Pandion haliaetus) 1-10:

1

18-9:

1

eks.

(BLH.

boven de vijver te SAR

Maarten Hens)

(Milvus species) naar het

•tlë'!!� 22-9:

Z

te

(AUB,

Florival

BLH)

(Accipiter gentilisl (AUfl)

te SAR

1

1

27-11:

• '299f!l'!ê!�

!

de

aan

rand van

Meerdaalwoud

(NYJ,

(falco subbuteo)

18-9:

1

2-10:

Neerijse 18u00 - 18u15:

te SAR

naar

(NYJ,

AUB,

Piet

AUB)

O.B ..

Gerda

C.)

(AUBJ

Z

Een volwassen boomvalk jagend achter grote libellen boven weide en kleine kweekvijver rechts van de dreef. Op enkele minuten tijd worden verschillene libellen gevangen. gesmuld

Trewijl de éne libel uit het vuistje

wordt,

Even later strijkt hij neer op een lantaarn en zet

zijn maaltijd

gewoon verder.

verdwijnen.

De

ml schijnen

torenvalk gaat

boomvalk probeert dan elders maar

komt daarna verder jagen als ook de libellen op het appèl

(30

De libellen

dan eindelijk te beseffen dat het om geen en

or­

vangt hij met de andere gewoon verder.

verschijnen.

terug

Oe rode broek en wit-zwart

masker met het blote oog zichtbaar. 9-10:

een uur la�g een

boomvalk op dezelfde plaats

(Piet

O.B.)


(Pernis apivorus) 15-9:

1 eks.

(Accipiter 25-9: 9-11: 3-12

1

15-10:

te SAR

1 �te Florival

•�!����-�!�����!§f 16-10:

1 'l!juv.

7-11

14u45: 15u15:

3-11:

BLH en

Peten

••

Joost Vantrappen)

1

2 � te Korbeek-Dijle en een (ws.J

J

te

(Circus cyaneusl

te Korbeek-Dijle of

dan!)

Pellenberg

naar

te

Z

!i- -kleed naar

1 in

2 ex. in �-kleed een

ws.

(BLHJ

adult.fen �(juv.

(wintergraan) 27-11:

(S.

(BLH J

Bierbeek

12-11:

eal

(Jan Butaye,

4-12 resp.

( N'(J l

nisusl

(BLH,

1 te SAR

en

Z

boven Kessel-Lo naar het

adult: Z

te

uur lang

duidelijk

groter

(AUB)

Pellenberg (ALIBJ jagend

over akkers

langs de rand van Meerdaalwoud (Piet

een juv.ó'te

O.B..

NYJ,

(AUB,

NYJl

AUB)

1 boven het Kouterbos (AUBl

J' te

19-10:

1 adult

1-11

1 bruine kiekendief

Florival

(S.

Peten

• •

in de Doode

1 ( NY J l

Bemde

(Riparia riparia) 15-1D:

een twintigtal

3D-1D:

3 te

oeverzwaluwen te

Florival

(S.

Peten

••

(Anthus spinoletta spinoletta)

5-11:

SAR

(HAF

te SAR

8

(M.

••

J

Walravens

••

1

27-11:

min. 6 SAR

3-12 :

2 overvliegend te SAR (BLHl

(S.

Peten

••

1

(Tringa hypoleucosl 6-11:

1 achterblijver te SAR

Maximum:

27-11:

6 te SAR

(S.

(B.

Standaert

Peten

••

••

1

1

(Grus grusl De kraan bleef

dicht dit najaar:

één trio passeerde: cirkelen enkele minuten

slechts

13-11: 3ex. boven Neerijse-Kliniek: en vliegen dan verder zuidwaarts.

(Piet D.B

.

AUBl

1


'f Bêl)ê�!! M-W :

(Asio een

3 -12 : 2 4-12: 20

otus)

ransuil

ex . ex.

jagend

opv 1 ie gen d op

de

in

uit

het

welbekende

Heuvelhof

110 1 1 e

een

weg

te

te

(AUB,

slaapplaats

,

Kessel-Lo

NYJ,

,,.------

Marc: OC)

-..

CHllN_V1îLiG, zÓvt:t:L L AATS

o V ,;(\

MD�/IT

t: N

iK

€1'

NtEr

'.BÎ'f- Il

�.-------

D o

0

.1

[NYJI

( BUI J

Neer ij se

"

/

_____

\

))


Nog enkele waarnemingen waarvan nog snel kon verhinderd worden worden dat ze achter de kast zouden gevallen zijn : (Tyto alba)

1f Kerkuil

01/11

omstreeks 22h.

:

in het licht van de spots

boven het stadhuis van Leuven.

(Marc De Coster)

(Phylloscopus collybita) 27/11

: 1 ex te Herent

(Monique Bakkers)

Hoe wordt je nu lid van de vereniging (-en)?

1°)

Het lidmaatschap van de JNM houdt in de

mo g e l i j kh eid om deel te nemen aan ontelbare aktiviteiten,

weekends,

kam p en,

v er z ek e r ing

. • •

op al deze a k t i vi teiten ,

ontvangen van � e nationale en afdelingsti.Jdschriften, (of

gratis Lid

rek.nr.

733-1600067-82 van JNN-ledenadministratie 140

9000

broer of zus hoeft slechts

lid

).

Ben je ouder dan

25

150 bfr

en

Gent te betalen ( inwonend

wens je de rublikaties te

ontvangen dan betaal je 400 bfr (steunend lid

2°)

Het lidmaatschap van de Wielewaal 400 bfr lidgeld te

bijlid

storten op Giro

Adr;,inistratie

. . . •

wordt je door 300 bfr te storten op

Kortrijksepoort Je

goedkoop

ontvan�e� van de werkgroepstijdschriften,

:

:

50 fr

000-0319785-73 De

Wielewaal

Gtaatakker 2300 tel

11

Turnhout

: 014/ 412252

l.


.J<

u

Llv

Lu Lun

aingc11

mel

prlvó-wuf(ens

Onzo

een

zo

deelname

18-12

in

tJLaan

Daguitstap

Blokkersdijk met

naar

:

Afspraak

8h�O

v;,n

in

at1to;

de

noeJ/

Kallo

.Saaftingc.

J�uven

Station

de

weerso1"st:.ndiglkden

verdronk"n land

of het

deelner.1er:s

voorzien.

m1 arg e l ang de

nami dd a g

vcrplaat­

voor

buiten de regio dienen de

onkosten te

de

iedereen;

voor

open

verwitti�en �are né Costér

1J.

vr

23-12

za

�4-12

ma

26

}

t/m

za 07-01

Le i d in g

:

11 er1< ig

Blockx

eerder

Hulstactie

( zie

\.lann"er

je

"il

E;r zijn

heel wat

v�

interesse

telefoneren 11;tar

i�ie

berichtje

�lller:3

met

de

bus

station

,

Station

Leiding

:

Daguitstap

leden

Dirk

Costro:�

uodig ! ! !

Bij

afspraak

Leuven

29-01

!)

dj

iu

r·arc

11u111u.el'

t

f)c

Co.ster

Kiekendieftocht

Blauwe

Verplaatsing

zo

mensen

di t nua11,.er

tel. .�2603g

elEHKliAi·iJ'

)0-12

'/ .15h

in ;

111eedoen

Peter

Vertrek

:

Laarzen

dttarn(J

;

tijd!)

warme

en

;

6 . 15h :

einde

Vi.Jt..d:· ve:rch:r ! l )l)Oh

kledij

Flevo / Ijmuiden in snmcnwerking en aan

:

met

enkele

Tandschnp. de

Thlerbrou

Pick-nick en

Voorinschrijving

(tgo

200 fr bij Suzanne je

niet

datum voorinschrijving :

.

ll.. '

"•.

Sportkot)

drank

Zonder voorinschrijving ga Uiterlijke

Vouoeui

\Jees op

Standaert

vtln Natuur

l'ieebrengen

n:tar

(

"ln·

Nelissen

mee!

1)-01

! ! !


31.

1:-

vr 0)-0,>

Inspraakvergadering l'al:en;

��avcrsebaan

)050 1;t

zo

10-02

in

Afspraak

i:-

vr

02-n�

,20

het

r;cebren�en

l'l;:iJ>ts hoe

:

011-03

1i-

z.n

lï'-03

:

schuifpnsscr,

n111ld,

pincet

Op de

vr

Gemeentehuis

resp.

nnar

en

St

van

de uilen

Heverlee;

Dirk

:

nummer!

dit

Dijlevallei

;

.

trein

alwnar

tot de

!'écrot

bus

tot

;

id.

VOLKSDAHSAVOND

afspraak

(

dan

Dunbergbroek en Pietersberg

begin en einde mei.

0�-02

bericht volgt )

Vor sdonkbro ek

.

dag­

T.euven.

Costrop

het programma :

Maten •

tentoonstelling

J;orbeek-Dijle

Inspraakvergadering

Fietstocht

Pe

van

vergeten,

niat

V()J.l\.SDANSAVOND

tnbel,

kra11ten,

dissectiemateriaal

doe mee voor groen "

"

\·landelin" in de

?3-03

St,Rn Op

permanente

oude

en ander

politiP.

l�iding

)�

Reigerstraat

meebrengen!)

ia.noh.

middenpagina

Gten

eten

J.oupe,

>1andelir1g tot

'

ev.

braakbal lenpluisdetermin<itie-avond !

:

.')ponsortocht zie

�ecrijse

ann de

kan het ook anders ) ,

inganp; zo

14.0üh

of

( dus

Oud-Heverlee

Bijeenk•mst

1i-

Reservaat te

q_onh

:

Tradi tion•�le

(

bij

Heverlee

Werkdag

te

10.3oh

.'.".;amenkomst

.Tezuiten


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.