De Boomklever Oktober 1983

Page 1

DE

':De CJ3oomkLeCJer...;,:)

WIELEWAAL

afdeling

L EUVEN

DRIEMAANDELIJKS

11•

NEDEDELINGSBLAD

Jaargang Nr.3

Oktober- Januari 6 Oktober

Marc

V.U.

Herremans, Prinses Lydialaan 65

,

3030

'83

HEVERLEE

Suzanne Nelissen, Koning Albertlaan 67, 3200 KESSEL-LO

Red.

&

Herwig Blockx.


2

ll/\G,

llier

zj j11

Laat

ons

Docl1

laat

Va11

we

beste

weer

hopen ons

met

dat

een

hij

even

verscl1eidcne

l•IJ\1er

U

kersverse

serieus

kanten

worden.

kwam

ons

Wielewaal-activiteiten teveel een

Jong

en

Uoch,

beste

zetel

zou

l-h.111ueer

doen;

ons

voor

ecu

loeit

n.i.et

doe11

is

WA'

dit

opbelt,

zullen

vervoer zorge11

een

Ve1·goet het

vrezen schone niet,

een

zitten?

vcrschri.kl<elijlc te

ter

ore

dat

toegespitst

de

worden

op

publiek.

is

er,

blijven

lJ

Voor

sportief

boomklever.

aanspreekt!

-

reden

denken

wij

trachten

zal

het

in

om bewust

aan

het

niet!

no<li�e

U

natuurs·tudlc

ook

fJ

van

onze

op

te

zijn.

hoei'l

1111 Lo

ged11) cl.

nood,,;akelijl<1

verwachten

de

ook

het voornaamste

afmattende tocht

eigenschap

wij

U

waarom

Wij

011ze

t o c h t en

Lo

,,;ienl Vorder die

nog

de

hartelijke

ulijgemoed

" zuivere

naar

wetenschap

''

do te

groeten

Comoren doen,

.

vertrekt

voorzitter

om

daar

aan

ltartelijke de

groeten,

redactie.

1


3

Indien je eraan mocht denken een stukje poMzie,

proza,

een "echt wetenschappelijk" artikel of wallrnemingen van je eigen hand

'IOOr

de Vallei/Boomklever in te sturen,

doe je dit best naar: Suzailne Nelissen Koning-Albertlaan 3200 Kessel-Lo

67

+Artikels voor de decernl,eruitgave bij de redactie v66r 10-1f'; waarnemingen mogen nakomen na deze datum. Typ je artikels steeds (dan hebben wij veel minder werk) en dit steeds binnen een kader

van

Gebruik een interlinie op stand

3,

5 cm. A�-formaat en een carbon­

lint.

inhoud

Deze vallei zit zo

ingewikkeld

in elkaar

dat

de opg;qve een inhoud te

formu­

leren onmogelijk wordt dus

• •

de

'

• • •

aan jou

EER

'

11

\

·�· . .. ' ...

.A') - . 1

.

.

. . )i.

....... �: .' .


4


5

VERSLAGEN �g

V

Akkerwandeling

Op hetzelfde tijdstip, gids dan

vorig jaar.

Misschien

even een

Ook

nu weer

met

veel

bruine

-

11

zo

sep

dezelfde

Toch

�-

plaats

een heel

torenvalkjes

kiekendief of

en

paapjes,

speelt het

guurdere donkerdere en heggemus werden

ringdemonstratie bekeken

kijkers

van

plek

oordelen

"

een

weer

eenzelfde

wandeling.

keer

Ong�twijfeld

soort

verlangde

getaxeerd.

werd weinig opgemerkt, merken,

vogel

die

ll.

volgens Marc

versies

Verdtorop "

een

aartgevuld

duinpieper,

mee.

en uitgebreid

uiteenlopende

voor

met

geen

meer.

in een

die van hand tot hand gingen. spreeuwen

dit

maar

aalscholvers

Matkopmees

trek-tel

en

andere

vergelijking?

trekkende gele kwikken,

gekende

•••

en

Op

de

ondanks

de

kwaliteiten

vluchtte een bal

naar het enthousiasme sperwer

kon

zijn,

of

te

anders

een amelleken. Ondertussen hadden enkele trial-motorfietsen een groenlingen uit de chicoreiplanten Ook

echt walstro,

zaad of vrucht wandelaars

vlasleeuwebekje en sleedoorn

stonden

en werden hierom geapprecieerd,

door de

in

van Leefdaal

isolerend

dan.

De holle wegen

waren

een

zacht en

milieu met hun dichte droge begroeiing en voor

vlucht

doen opvliegen.

het knappen van uiltjea.

Een echte

dus

uil

best geschikt

liet zich

echter

niet zien dit keer. Trekkend!!

graspie

:j'e rs

en

heggemussen vormden

leiding voor

attente heraenen die

doordeweekse

tocht

Als

de

overigena op

niet te leiden hadden

de goden van het industriWle

hopen we er desondanks

wat dia'•

nog

van

tijd dat trekkende heggemusaen

deze wat

overprikkeling.

fotolabo met van

wat af­

te kunnen

ons zijn brengen

zeldzaam worden,

Stefaan Hublou.

tegen


6

.J>.5.

Blf-AD-'11

DE ZWARTE � llEIEB De ZWARTE KIEKER {Photophylus telelens} is een parasiet, die de mens op de meest on­ verwachte ogenblikken lastig valt. Net zoals muggen, wespen en andere in­ sekten verschijnen de zwarte kiekera zodra het mooi weer wordt, Ze hebben een duidelij­ ke vo.orkeur vo1>r verre, exotische landen. In de zomermaanden zijn het dan ook voorname­ lijk vakantiegangers die door deze uit Japan afkomstige diartjea geteisterd worden. Niet alleen zon, maar ook voedsel trekt daze lnsekten aan: huwelijken, verjaardagsdinero, familiefeesten en andere banketten zijn dan ook een welkome prooi voor de photophylus. en op zulke gelegenheden zijn er meestal wel enkele k;ekers die rond je heen zoomen. Hoewel ze nl.et pevaarijk zijn, schrikken ze

de meeste mensen wel af: zodra een kleker verschijnt, beschermen ze hun gezicht met de handen of keren ze het inaekt de rug toe. De enige manier echter om je te bescher­ men tegen ongewenste kiekers la de schaduw In te vluchten. Daar ben je veilig onderbelicht, en kunnen de kiekers je zelfs mat de grootste diafragmaopening niet bereiken. Da zwarte kieker voedt zich met beelden. Wanneer het wijfje op fotpjacht gaat, ge­ bruikt ze hHr lange, verstelbare slurf om het llcht op te vangen. Dit wordt dan in rolletjes in haar achterlijf opgeslagen. Wanneer ze vol­ groeid zijn worden de rolletjes door de wijfjea­ kieker gelegd, wHrna ze zich in een duister hoekje of een donker klm11rtje kunnen ont­ wikkelen: zo worden kiekjH gemaokt. _ -

·

Tekst en tekening: frona.


* ••• **

Hed.: Xs

7 •

Uw volledige naam en voornaam,

Wel,

en adres,

U maakt daar al uw eerste blunder:

aub.

AUB schrijft

men namelijk met hoofdletters en staat voor Augustijns Bart woonachtig Lobergenbos te Kessel-Lo, van Hottat zoals U wel weet en

in de buurt

• • •

Red.(onderbreekt de ondervraagde bruusk):

U wijkt af van

het onderwerp. Bart

(enigszins verbauwereerd):

Welk onderwerp bedoelt

U dan wel ? Red.1

Waar bevondt U zich op

Bart:

Wel,

27

augustus ll. in de na­

middag 7 eerst moest ik helpen met de afwas

(gegrinnik

aan de andere zijde) maar daarna ben ik - zoals gewoonlijk :in deze tijd van het jaar - naar de vijver van tiint-Agatha-Rode gereden. Red.:

Waar was dát weer goed voor?

Bart:

Het was inderdaad uitstekend weer en ik hoopte daar

Red.:

�n U kwam daar aan om

wat proolvogels te zien.

Bart: Red.: Bart

• • •

Aha,

• • •

half drie en eigenlijk was er niks te zien. dus toch verloren moeite 7

(gepikeerd):

Nee,

pas

het begon allema

20 na :i:

toen cirkelde een buizerd met een opvallende witte bandpen in de linkervleugel boven Beaumont. �ven later zie ik een steen uit de lucht vallen:

deze blijkt een

boomvalk te zijn die de buizerd even de les komt spellen, de buizerd vond dit niet prettig

tm

verdwijnt boven

het dennenbos. Bij gebrek aan een verzetje druipt

ook

de boomvalk af. Red.1

�n toen ben je terug naar moeder thuis gereden?

Barts

Gijzijgoezotzeker. En dan nog eens den afwas zeker,

Het was daar trouwens direct terug ohow een

's avonds

neenee ik ben nog een hele tijd dàar gebleven. om

15.2e:

f/juv. torenvalk draait rond boven de vijver en

brengt even later een speelkameraadje mee Red.:

Een speelkameraadje,

Bart:

Ja,

zeg je ? f ?

die 'l'V kwam daar aan met een boomvalk en dat werd

natuurlijk een robbertje vechten boven het eiland; boomvalk had toch wel moeite om boven zijn grotere

de


8

kozijn uit te komen en uiteindelijk eindigt dit duel op remise waarbij beide opponenten van het strijdtoneel verdwijnen. Hed.:

Je begon er toen voorgoed smaak in te krijgen?

Bart:

Ge moogt gerust zijn treffer natuurlijk:

;

een uur later alweer een vol-

2 adulte visarenden vliegen

laag over de vijver,

één van de twee is vlug weg maar

10 min. later verschijnt de tweede terug en Hed.:

!Joe zag je dat verschil met die andere dan?

Bart:

Goeie vraag maar dat

was erg gemakkelijk:

hij had nl.

een losse handpen in de linkervleugel die omhoogstak. Afin,

deze visarend blijft een kwartier lang cirkelen

en glijdt dan zeer hoog af richting Florival. Hed.:

Waren dat niet de eerste visarenden van het najaar?

Bart:

Jazeker, Trouwens,

de Walen weer te vlug af geweest natuurlijk. als de laatste visarend verdwijnt,

toen 1�.50,

we schreven

vlogen achter de vijver een sperwer en

een boomvalk. Red.: Bart:

Het regende zowat prooivogels zeker, Het feest was nog lang niet gedaan, een derde visarend

die dag? om 16.3) verschijnt

Hed.:

Wat zeg je,

Bart:

Jij hoort niet goed zeker,

een derde visarend?

!

jawel,

een juv. visarend

verschijnt links van de hut en denkt even te gaan zitten op de gevelde canada

's aan de vijverkant. Hij

ziet er echter geen graten in,

bedenkt zich en vliegt

naar een paal bij het eiland. Na een inspectie vliegt hij

op de paal af en probeert te landen:

echter met één poot naast de paal Hed.:

hij schiet

Hij sloeg er dus met zijn klikken en klakken af,

om

het eens op zijn Leuvens te zeggen. Bart:

Ja,

de sukkelaar vliegt dan beschaamd verder en

verdwijnt naar het zuiden.

Ik wist natuurlijk weer

niet waar eerst kijken want ondertussen vliegt één van de boomvalken over de vijver en daarna nog een buizerd en een Accipiter spec. Red.:

Hoe zeg je dat ?

Bart:

(nadrukkelijk)

Dat is Latijn en de normale benaming

voor een ongedetermineerde sperwer of havik.


9

Bart:

(bekijkt ineens de interviewer a.andacbtig) eens,

Maar wacht

met dat lang haar had ik j e bijna niet herkend.

Jîj was die dag toch ook op SAR mRa r wel een half

uur

na de laatste prooivogel. Red.:

(zichtbaar verveeld met deze opmerking) moet een vergissing zijn.

Nee,

HB2,

�:, L

Had je verder nog iets te

zeggen ? Bart1 Red.:

Nee,

ma.ar ik ben er zeker van dat

(onderbreekt opgelucht het interview)

Dan zullen we

het hier maar bij laten.

(na ar SARKAST-no1;i ties)


10

J. r�. " .

-LIWV Ell

l'11kele

korte

komende

en

111

Op

rN ACT TE:

v EHLEDEN.

berichten

over

111ei

troltken

.i ul i

eu

�larc

iu

Vertrijk. Van

Joltau,

Stephan,

m en lal

in

05

Piet

het

en

Hare Youth

Protect:ion)

in

de

voorbije

Johan,

Dart,

en

Peter,

Marc

naar

de

over

augustus

Nature

An

Snoekengracht"

natuurbeheer

:for

Il art,

Johan,

111lc

07

zondagavond

kamp

Federat:iou

in

Jan

Antwerpe11.

natuurreservaat

tot

bezochten

van

Study

I.Y.F.

do

and

�:nvirou­

Westzaan.

uitl e g

werd

in

het

vrijdagavond

dia's

TO El\OMST

activiteiten

S tephau,

g:iu gen

111oehelpen

( lnternational

!let

EN

maanden.

a11ti-ker11energiebetoging

up :.!3

llE OEN

gegeven

over

natuurbeheer

in

de

dijle­

lei.

val

CJ5

Op

september

lrnsteeldomein

het

verblijf In woud

werd

van

werden

getimmerd. verkocht

14

op Lhe

met

die door

IJi.ilevallei

voor

Vrijwilligers

de

21

en

en Marc

ingericht

van

140

september

als

de

ijskelder

van

overwinterings­

recente

175.000

lleverleebos nestkastjes

vrijwilligers

voordele van. het aankopen

van

in elkaar

onze

Natuurfonds

s chul d e n

ïr

van

Meerdaal ­

en

afdeli11g van

de

natuurgebiede11

in

de

heubenl

gevraagdll

dat natuurfonds onze

Vrienden

door

zullen

worden ten

Vrie11den,

schon!

Stephaan

voor vleermuizen.

samenwerking

Om

door

Vertrijk

afdeling

011middelijk

het

ronde

een

flinke

sommetje

steun

30000

van

te

fr

geven aan

de

Vr1enden. Ook

lumineus we

om

al

idee

hulstakjes

zijn

werd

er op

programma Vanaf de

de

radio

over eind

altijd

handen

komen

in

Dirk

de

Kerstmis

dagen van

de Leuvense

inwoners

van

Uilenspiegel

natuur

en

september in

de

speciaal te

In

steunen kwam

met

winkelstraten.

een gaan Ook

hier

nodigl

de

barnde

ook

proppen.

verkopen

voor

doode

trouwens

wil

op

vrijwilligers

Speciaal

in

dat natuurfonds te

kortl

meehelpen

(103 FM)

milieu. wordt

Ilerent:

Elke

Als

(ook

al

gestart

dus

heb je

op

elk

In de

werkdagen

je

september

met

een

donderdagavond

er terug

Dijlevallei.

enkele

15

vanaf

weeck-end kalender

vermeld.

zaterdag

dat

nog

of

uool I.

Er

om

1911.

gewerkt staan

er

zl.]11

zo11Jug o

r'olor

gedaan)


11

ben

je van

hebt,

is

N i euwjaa r

2/3en11

bemde

doode

kan

zondag

16

11,12

en

een werkda g

stand

in

zaal

"De

Voor

volgend

van

j aar staat Om

alles

mo geli jlc)

alle

Voor

lleve r l cehos

van

venen.

h o ge

de

Eett

l\arel

op met

uni.eke

lluybre.u:s,

tel.016/2321150. op dj t

iedereen op de

of'

naar

de

op

vergadering

van

adres.

harte

boekenbeurs

is ook

maken,

zijn al

1rnlkom van

op

Kesse.1-Lo

we

ter

zo

plaatse

gew ee st

rond

om naar

waar iedereen

ve rgadering

(cf'r.

oktober

kalender).

om

zelf'

Zo'n

ideel!n,

voorstellen

brengen.

Marc.

P.S.

Op

23

in

Brusse l .

oktober

worden En

gaat

er

een gewel d i ge

zal

er

zeker niet alleen

Je

minstens

je kan

er de

Verder bestaat

stukje die

tot

of'

zijn:

aan te

zelf'

verwacht.

het laatste

sluiten biJ

Limburg.

plaats

Kwerps

rond

Verder

een

groep

aîspraken

van a anslui ting 8.00h

-.

er

tegenkomen.

maken.

Waarschijnlijke van Erps

vogels

de mogelijkheid

van

wandeling door

natuurlief'hebbers

vreemd ste

Brussel

komt reeds

met Nare te

100000

mot

de

gaan111

op een

voor te

Prankrijk op

in

en tegelij k

tr ek ken

mo gel i jkheid

naar

(

voorstellen

te

besproken 1•

zomerkamp

goedkoop

Pyrene en

vrijdag

vrag en

er e en

zo

te

Er

ten t j es.

en

js

11inkel

er

(016/i11l.!i5.50)

Vriende11

lieverlee,

november

Groene

Dit alles wordt nog

kritiek

op

wordt

Kring".

a v on tuurli jk met kleine

3030

17,

de

programma.

is

in

junuari

georganiseerd.

inscl1ri.jvin,c;en alleen

en 13

de

welkom

werkkamp

r ic hten de

oktober

Perquylaan

Camar gue

een

Marc t e re cht .

bij

Medew erkers nemen contact

Inlichtingen

het

terug

je

kee r meeii:ei<crkl

één

Kerstmis en

belevenis 1

Op

trouwens

je

stoppen.

en /.leerdaalwoud

Pater

Als

te

inlichtingen Op

welkom!

om er mee

Tussen in de

harte

het moeilijk

kerk

k'


\o/EllKK.AMP IN DE DOODE llEMDE: EEN KOR1' VERSLAG

Van 09

tot 16 juli gonnde hel in de Dijlevallei van bedrijvigheid!

niet alleen deden de dazen en muggen hun beat, maar zwoegden een dertigtal jonge vrijwilligere op verechlllende percelen van het reservaat om hun aleen­ lje bij te dragen aan het natuurbeheer in de Doode Bemde. Nadat een flink deel van het perceel van Vonckx (naaat de spoorweg ) met de ma a ibalk gernaa1d wa",

werd het hooi gekeerd, afgevoerd en in balen geperat .

Hetzelfde ecenario speelde zich af op "de wei van Maee"

( naast

de Dijle ) .

De dreef van Neerijse werd volled ig gemaaid en het afgevoerde materlaal werd opgeetookt kwam ook een

( het

( pae

wae blijkbaar nog niet wann genoeg ) . Voor de eerst e keer

aangekocht ) stuk naast de Kliniekvijvers aan de beurt1 dletele

trekken, maaien,afvoeren en opstoken. Van al dat w�rken kregen we het natuurlijk wann1

gelukkig zorgtle de p lon e­

vijver van Paul en Rosa voor de nodige afkoeling. Er wae ook tijd voor enkele uitetapjee

1

naar Meerdaalwoud

( onu

bazoek werd

echter niet op prije ge steld door de plaatselijke bewoners van een woupenest) en een fietetochtje in de Dijlevallei

( in

SAR liet zich een familie ljevogele lang-­

durig bewonderen). De voorlaatste dag trok nog een ploeg naar het Dlauwechuurbroek in Bier­ beek

( laatste

aanwinet van de D.N,V,R.),waar de meeat fanatieke dleleltrekkere

zich een laatete keer konden uitleven, Alle medewerkers hebben het kamp overleefd,

v e rwondingen : en

de dokter kwllJll

er

niet altijd zonder

( lichte )

tweemaal aan te pae om de echode met naald

draad te herstellen. De laatate avond werd

( op

uitnodiging van Paul en Roea )

afp,-erond met

een barbecue om duimen en vingers bij af te likken. Ale besluit kan ik alleen nog maar zeggen (zowel wat de afeer en de werk1.uet betrof) 1

het wae fantaetlech.

Tot volgend jaar, Marc


13

INFORMATIEF lnöastRiele ueRuailing : Een aloaö pRobleem

•••

vandien want men bleef er stoken "tot het stonk"' De hoog­ ovens werden steeds talrijker, de lucht steeds vuiler en hel geklop van de hamers steeds

oorverscheurender. De i1ulus­

triële revolutie was goed en wel op dreef maar het leven van de mens in bepaalde steden werd gewoonweg onhoudbaar. Een niet met name gekende dichter van de XIV' eeuw. ver­ woonlde dit alles in de volgende sprekende ve r7Cn : Smid, zwart als roet

'1 slof oren dol 0'1oplro11delijk geklop..

Bedolven onder Ge maakt mijn

Voor de meeste onder ons is industriële vervuiling een moderne ziekte; als begindatum wordt meestal de periode van de stoomtrein vooropgesteld. Nochtans is niets minder waar ! In het midden van de dertiende eeuw werden de Londense gemeenteraadsleden reeds overstelpt met allerlei klachten van stinkende rook voortgebracht door de smelt- en kalk­ ovens van de City. Het was een feit dat de industriesteenkool, gebruikt voor het opwarmen van deze ovens, van zeer slechte kwaliteit was; vet, een hoog zwavelgehalte, slecht brandend en daarbij nog ziekmakende walmen verspreidend! Deze Engelse steenkool - meestal zeesteenkool genaamd omdat ze werd opgedolven in de kuststreken van de graaf­ schappen Northumberland en Durham - bezat nochtans een hoge calorische waarde, die veel hoger lag dan die van hout of houtskool. Het was dus normaal dat - alle protesten ten spijt - de openbare diensten, de burgers en zelfs de palei­ zen bleven stoken met deze stinkende brandstof. Ook de volledige industrie, zowel de smeltovens, de staalindustrie, de brouwerijen als de ververijen, gebruikten deze kolen. Deze brandstof verwierf in korte tijd een dermate belang­ rijke economische waarde dat Engeland besliste ze uit te voeren naar het Continent; vanaf

1200 werd Brugge regel­

matig door,met Engelse steenkool geladen boten, bezocht. Steden zoals Newcastle kenden door dit alles een "ekono­ mische boom" doch hun ondergrond werd zó uitgegraven en was zó holenrijk dat elke nachtelijke wandeling als "levensgevaarlijk" bestempeld kon worden ! Drastische sancties waren nodig om te verhinderen dat men de gangen tot onder de openbare wegen doortrok en aldus grond- en

Met uw

Niette genstaande half doof en g e dee lte lij k verstikt, waren de ongelukkige stedelingen nog niet aan hel einde v:111 h1111 "verv11ilingslijdensweg ". Nu werden ze immers geconfron­

teerd met de wa terbe zoede l in g als gevolg van de steeds toe­ nemende aktiviteit van slachthuizen en leerlooierijen. Vooral de grootstad Parijs, waar elk jaar niet minder dan tweehonderdvijftig dui1.end stuks vee we rde n geslachl kreeg het zwaar te verdure n. In 1366 ver o r dende het Parijse Parlement dat het slachten en het voorsnijden van de cada­ vers voortaan naar de benedenstad werd "verbannen". Maar daarmee was het probleem van de leerlooierijen nog niet van de baan. Vandaag kunnen we ons moeilijk inheel­ den dat deze industrie voor" buitengewone" stank en onge­ makken verantwoordelijk kon zijn. Maar in de middeleeu­ wen was het allesbehalve aangenaam om in de buurt van een dergelijk bedrijf te wonen; men behandelde de vellen met bijtende zuren en kalk en de verschillende wasbeurten lieten in de rivieren niet enkel zuur- en kalksporen. maar ook vet- en bloedresten, haren, tot zelfs stukjes half verteerd vlees achter! Geen wonder dat de stromen op bepaalde plaatsen meer weg hadden van riolen dan van klaterende beekjes.. . Vermits het leer• onmisbaar" was - zowel soldaten als bur­ gers gebruikten het voor hun schoeisel en hun kleding bezat elke stad, elk gehucht een eigen looierij. De talrijke vissers constateerden, tot hun groot ongenoegen, de ramp­ zalige achteruitgang van de visstand; de boeren lieten niet langer hun vee drinken van dit stinkende sopje; de brouwers beschikten niet meer over zuiver water om hun edel nat te maken en de wasvrouwen besloten wijselijk elde rs te gaan

wegverschuivingen veroorzaakte.

wassen.

Dit alles had in minder dan geen tijd, een atmosferische ver­ vuiling van formaat tot gevolg. In 1257 was Koningin Eleo­

Overtuigd dat de toestand spoedig rampzalige afmetingen zou aanemen stemde het Engelse Parlement in 1388 de

nora zelfs verplicht om haar prachtig kasteel van Not­ tingham te ontvluchten; de gassen en walmen van de nabij­ gelegen industriestad maakten er het leven gewoonweg ondraaglijk. Er werden koninklijke verordeningen uitge­ vaardigd waardoor elkeen die bleef stoken met dit stinkende goedje werd veroordeeld tot zware boeten en zelfs tot het in beslag nemen van zijn volledige bezittingen. Maar het was te laat; een stap achteruit bleek onmogelijk 1 In

1307 verbood een koninklijke tekst het gebruik van de

steenkool in de smeltovens, maar repte met geen woord over het gebruik ervan in de metallurgie. Met alle gevolgen

eerste anti-pollutie wet. Hierin werd bedongen "dot het ie" strengste verboden was vuilnis in de rivieren Ie werpen ofnp de straten achter te laten•. Dit de kreet betekende het begin van de extra muros stortplaatsen.

Maar dat alles nam niet weg dat de Chronieken van Chol­ chester in 1425 nog gewag maakten van personen - de zoge­ heten scheerders en leerlooiers - die het water i•an de rivieren vervullen, de vissen vergiftigen en een • siinkende last voor alle goede burgers... uit

11empoc

nr 157

zijn

1


14

Gllür�NE Wl NKEL

De Be lgi sche Natuur- en Vogelreservaten bieden in hun Groene Wi nkel

een

ui lgcbreide keuze aan pu bli caties . Vautierslrnat 29 ,

B.N.V.n.,

ge beu rt na ontvangst van de bestelling.

achikharc

kunnen gebeuren bi.1

Bestellingen

1040 Brussel, tel. 02/646.}7.46. Betaling

v o l led i ge

Een

venneld

publicaties kan ;je ook alti.id op

lijst van alle be­

adres aanvragen.

Een boek uit de Groene \Hnkel is altijd een waardevol

een

verjaardag,

behoud mee

Kerstmis

• • •

en je steunt er ook het natuur-

1

Hieronder viJlll de

of Nieuwjaar

geschenk voor

bentelcode,

li lel

.Je een selectie van wat zoal

te verkrijgen is,

en prl,js.

Pos lers: - ?T/

- 269

ll<><l rei gein

lanrlschF1ppen:

"

60

beek val leien

natuurlijke bossen

"

d u i nen

?50 - 244 !lol c>nhroederR

I40

- 245 Houtwal

no

80

60

130

- 246 Knotwilg

- ?")1 llcschennde

pl,.. nten

- 200 D;igroofvogele

- 2(9 Nachtroofvogelo - 24 3 Uilen

140

- ?42 Wn ter

130

150

no 130

nora:

- 43

Atlas van de Belginche en luxemburgische flora

- 332 Be R e he nnd e wilde planten in België

450

250

- 45

De bonte benn

- AI

GraRsen, varens,mos:ien en korstmossen

370

- TI6 Else v i e rs bloemengide

720

55 0

- 3�5

Bomen

- }31

F'lora van BelKië (De Langhe, nederlandstalig )

- l 34

Beknopte flora vau de Nederlandse blad- en

- 73

Paddestoelen en

van de gematigde streken

680

schimmels v n n West-1\1ropa

1200

levennosaen

860

960

me.


15 9'1 Plantengemeennch'1ppen in Neclerlanrl

910

60 Plantenrijk, wilde planten In hun ]'111rlRchap

340

72 'rl\ l de planlPnt flora en vep:etatie v :i n n'1luurp:eble<len tn NedPrlanrl (3 delen )

2750,

- 334 Wilde bloemen

per deel afzonderlijk:

950

680

- 100 Wilde orchideeën van E.'urop'1 (2 dP.]en)

- 3?5 Amfibieën en reptlelen vfm de

1860

"30

llenelnx

80 Atl"" van de Nederland" broedvogels

- 336 De blauwe reiger

430

- 337 De boomvalk

430

- 342 De buizerd

430

450

- 3 3 8 De kleine rietgans ,130 -·

339 De knobbelzwaan

430

- 340 De torenvalk

430

- 341 De zi 1 venneeuw

430 280

47 Dier en dlchterbijt de adder - 130

48

49

"

"

" "

50

huiemue

415

t

de Apreeuw

280

t

de etekelbearR

1

de vo e

de

"

600

- 102 Het vogelboek

710

- 330 Libellen van Nederland

- 166 Libellentabel voor België

"

80

300

96 Randstad en broedvogelR 15 Roofvogels

200

?80

100

Schel pentabel

50

- 326 Spinnen van Nederland

5110

- 151 Vliegbeelden van Europeee roofvogels - 193 Vlinders van Europa 25 Vogels in West-Europa

- IOI

1000

665

720

Zweefvliegen van NW-Europa

4!0

Allerlei 1 44 Bewaar de aarde

340

- 272 Bio-buitent leerboek van de ecologie

190


16

-

533

Jle

ï6 Oe

295

NoÓrJzee

J

Warlden:1.ee

140

!1? Gld8 voor natuur- en milieueducatie 52 Groene ambachten

de

53 Handboek voor

20 Il and boek

opleiding tot natuurglds

Venen

150

- 295 Kaart Zonilnwm1d

150

l;mrlRchappcn

in Vlaanderen,

!18 I.evenngemeennchappen,

- lOO -

Ml 11 eumemoi. res,

- 191 1

vroeger en nu

Staeo

320

zo is de natuur

525

Natuur In hel ll;ip,-eland en Oost-Brabant Matuur op 7.L.\n mooist, Na tuurreservil ten door

fl lfal1mrwerkboek

') Natuurwerkhoek

'I Vrijwlll lgers fYebleden: 10 Wat

TJNVR

in behner 100

Onze Uilen

IOO

860

150

door Jan van de Kam

llolenbroeder:i

IIOO

TOO

helpen bij het onderhoud van on:1.e laatste natuul'-

cursusboek natuurbeheer

1 s eco 1 orsl e

280

34 0

- 198 Canelte: de zang der vogelo (Wlelewaalafdellng Schelde-Leie)

-

"

199 Plaat

- 197

Casette:

- 194

Casntte:

320

580

natuurbeheer In Nederland

doo r Paul

1')2 lfoet je kljkP.n, 41

550

voor vrl jwillig educatief na tuur- en landschapsbeheer

- ?9� Kaart !loge

2

330

380

zangvogels

350

(Vogelbeschemlng)

water- en wadvogela

350

}60

{Vogelbescherming)

360

IJlt iA !llechts een greep uit de ruime keuze die de Groene winkel bied

l. Vermelden

l nndRe de

Na

tLH• rhl

we nol'( even de handleidingen van de Koninkli.}ke Neder­

s tci>ri sche Vereniging

( meer

dan 50 titel e beschikbaar)

en

prachtige uitgaven voor kinderen in de Poolaterreeks. De Groene Winkel

r;lnnd

zal

op II,

12 en

I�

november met een uitgel;reide

aanwe:1.lg zijn op de llockenbeure te Kessel-la,

in de J.

rterreHlraal. Kom eens een kijk.Ie nemen!

in de zaal "De Kring"


17

KHOONK1JRKENACTJE:

LOOPT LEKKEH

Zoals men dat in NederlRnd zegt.

In de loop van de maand september

werden eP.n aantal lagere scholen aangesproken om aan de actie mee te werken. De Vrienden van lieverlee boe en Meerdaalwoud zijn ook volop begonnen met kroonkurken te sparen. den.

Van Stelle Artoie kregen we ongeveer twee ton nnngebo­

Tlij de Paters Salvatorianen, Naamsesteenweg

7,nmeldepot inp;ericht.

492

te Heverlee werd

een

Ale je een flinke hoeveelheid kroonkurken hebt,

verpakt in een grote, etevige zak

( type

ver-

liefst

dat gebruikt wordt om aardappelen,

kunetmeat of strooizout in op te bergen ) kan je altijd terecht op dit adres. De ingezamelde kroonknrken zullen verkocht worden aan de Métallurgie Hoboken.

Het vervoer met een kipvrachtwagen ie ook

al

bijna

i"!

orde

( ale

er onder

jullie echter zijn die ook kunnen zorgen voor goedkoop vervoer van onze kroonkurken,

lnat dnn maar iete weten ) .

We wtllen er nog eens de nadruk op leggen.dat het elagen van deze nctie afhnngt van de medewerking van gezep.d: kroonkurkje )

!=�=!==�·

die zijn eteentje

( of

beter

wil bijdragen.

Voor alle verdere vragen, voorstellen én vrachtjes kroonkurken kan je nltijd terecht bij:

St.erhan Ostyn

Marc

33

Guldenoporenlaan

De

Coater

Maetelleetraat

54

3020

Keeeel-lo

}000

Veltem-Beieem

Tel.

016/25.34.36

Tel.

016/40.05.50

NA1'\JHR TN DE 111JlllIT

Dl t ie een campagne rond natuurbeheer, die opgezet werd door de Koning 1loudewijnAticht1ng en dP. flelgische Natuur- en Vogelre"ervaten. Rdrea ia:

"Natuur in de fuurt",

JiegijnhoflaOJ.n

458, 9000

Het contact­

Gent, tel.

091/24.?0. 70

HoofddoelstelHng van het project ligt in het OJ.ctief betrekken van ge­ meentebesturen bi,j een ecologisch verantwoord beheer van intereeaarite natuur­ gebieden en landschRpaelementen wallen, knotwilgen,

beken,

)

( zoale1

wegbermen,

holle wegen,

hagen en hout­


18 .In on-�e omgeving hebben Leuven, llerent, Bierbeek, Holsbeek, Korten­ berg,

llertem en Overijse hun medewerking toe1:rezegd.

geprobeerd om ook de gemeentebesturen van Tervuren, lleverlee

te

overtuigen om aan de campagne mee

Via

een omzendbrief wordt

Huldenberg en Oud­

Le werken.

Op de stand van de Groene Winkel tijdens de lJoekenl>eurn van II tot en met

I3

november

in

de zaal "De Kring" te Kessel-Jo zal het project ook wat

nader belicht worden.

BEJlliEIGDP.

PLAN'PEN l',N ' DIEHEN IN VLAANDE:HE.'N

Deze zeer verzorgde uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Vogel­ en Natuurstudie

"De Wielewaal"

geeft eer1

bedreigde soorten van onze inheemse

flora

Achtereenvolgens komen 20 planten, bieën,

26

vogels en

8

zoogdieren aan bod.

(sd1rljnend) beeld van de meeAt en fauna. IO ineekten,

6

visoe11,

7

amfl­

Van elke soort wordt een uitge­

breide beschrijving gegeven, zowel wat de ecologie, het voorkomen

a 1 e de

oorzaken van achteiuitgang betreft. liet ie opvallend dat steeds weer dezelfde oorzaken lenig komen: veniwijnen van vochtige h ooilanden en rietvegetatieH,

il legale .Jachtpraktljken,

recreatie,

het

de watervervulling,

• • •

Eens te meer wordt aangetoond dat er een grondige wijziging lnznke ruimtell.Jke

ordening,

landinrichting en milieuzorg in dl t land nodig ie.

o.1derl11saen kunnen we alleen blijven verder vechten voor meer een betere

leefomgeving

na luur

en

• •

Deze JlUblicatle ie te verkrijgen bi.j "De Wielewaal", Graatakker 11,

?�00

'l'umhout,

tel.

014/4!.?2.52. De prijs bedraagt 150 fr.


KHJtJl;LOOPPAPIEll: Gfl!JS MAAU TOCI! GliOEN

Dap;P.li;Jke komen we (letterlijk) in aanraklng met kilo'a pap.Ier: boeken, kranten,

tljd,-,chri ften, hrleven,

reclame,

Meest'11 ver,:�eten we wel dat voor het maken van dat papier heelwat energie en grondstoffen nodig zijn1 2.l,jn 5, 3 m energie

3

voor het maken van 1000 kg {wit) papier

3 hout en 440 m water nodig.

verbruikt.

Daarbij wordt nog voor 3100 kw

Ala echter kringlooppapier gebruikt wordt, dua papier

dal vervaardigd wordt met oud papier als grondstof, bespaart dat niet allrcn heelwat bomen maar ook water en ene rgie.

Ter vergelijking: voor de

productie vnn 1000 kg kringlooppapier i s alechta IAO m

3

water en 990 kw

energle nodig. Tn

tegenatelling tot wat wel eena beweerd wordt ie kringlooppapier

even goed te gebruiken al R wit pap! er om op te schrijven,

te drukken en

zwart-wit foto's op af te d1ukken. De grijze kleur van kringlooppapier heeft zelfs een voordeel,

omdat

die znchter is voor de ogen. De Milieuwerkgroep (J .N.M.,Natuur 2000 en Evergreen) startte in september m et een propagandacampagne over kringlooppapier. Als .1e meer informatie over kringlooppapier wil een documentatiemap ( 20 fr.

verzendingskosten),

kan ,1e dat lezen in

het boekje "Kringlooppapl er

Kort" (50 fr. en 20 fr. verzendingskosten) of een themam1mmer van informatief" (20 fr. be!ltellen bij

"Evergreen

en 2 fr. verzendingskosten). Deze publicaties kan men

Evergreen vzw Schapekoppenstraat 16

2500

Lier

Betaling gebeurt via overnchrijving na ontvangst van het mRteriaal. Onze eigen afdeling bestelde ook een pRkket promotiemateriaal foldern en affiches). De stickers worden verkocht tegen 25 fr.

(sticker,-,,

het stuk,

de folders en affiches worden gratis verdeeld. liet spreekt vanzelf dat ieder van ons zich kan inzetten om 7.elf kringloop­ papier te pe ; hruiken (achriften, brieven, bloknota's, gronrlstof,

oud papier,

toiletpapier) en om de

thuis bij te houden en bi.1 een ophaa1'•ctie (bi,1-

voorbeeld van de scout.;)

mee te geven.

!let feit dat dit blaadje(nog) niet op krinp:looppapier vernchljnt heeft te mnken met het fel t dat men op de plA.ata WA.ar allee gefotocopiPcrd21

MILIEURAMA ) }

M1 1teurama 1s het maandehJkS t11dschn1t van de

Dal dil geen holle slogan 1s. b111kt reeds u11

Bond Belet Le�lm1heu·Vlaanderen v.z.w

de groe1enc1e belangstelling van hef pubhek 111a31 nog du1dehjker 1n hel bu11e11land. waar groie rrt· l1euorga111sat:es hel overheidsbeleid daadw�fk.e·

Een algemeen m1l1eublad dal een brnder doel

hJk beinvloeden

heett dan slechts een klubblad te zi1 n. 011lbrak tot voor kort 1n Vlaanderen. Deze rol •an breed 1nlor­ mal1emed1um en d1skuss1eptallorm wit M1l1eura·

Nu meer dan 0011. 0111�-I een s1ev1ge m111eudelen·

ma veroJullen. waarb1J hël een wapen wtl z11n voor

s1e nodig De ekonom1sche relance n1ag niet ten

een oredere (m1l1eu) bcwlistmak1ng van de bevol­

koste van ons reeds zwaar belast milieu verwe·

king

zent11kt worden

x-

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w.

O 1... ijUOfme1a1 mor Ofu11.oi1111H11i.. en 111<11130011 op Na;un lê•"nm911ummm -42i' 9082201·43 mei de Sl•itJt v•11n1&io1ng M1l1ó<Hiim" 0 1• v••û9 "e119r.ir1� proolnumn"ltlr 11an

Aarlcnslr .:1al 25. 10408rnssel

Milieurama gaat nu zi1n derde jaargang en downs d.ie het:

blijft echter noodzakelijk om om het

in,

Jiec abonneebestand op

blad leefbaar te lwt:den.

staande advertentie

Daarom stellen wij

ter beschikking van

ups liet

ondanks de

blad in zijn bestaan gekend heeft.

te

voeren

boven­

tijdscliriftu.itgevers,

die Milieurama willen steunen ,bij de abon::emcntenwer�·ing. Voor

yeinteresseerden:

bel

op het BBL-sekretariaat

02/230 94 10.


wordt

PPfl rllcpp;Pwnrtrlrlf? Arp;w:rnn tPp;f'n krlnp;looppapler blijkt te hebben.

WP kunnrin tn ir.cter p,-evi'.ll probP.ren om

P.r wi1t ann

Voor folderR,nff!chen en Atlckers kan je Mnrc De CoRter,

lfa!ltellentraat 54,

te vPr:111deren.

terecht blJ:

3non Veltem-f1elnem, tel. OI6/4B.A5.50

Voor allerlei artikelen in kringlooppapier k:in .1e volgende winkels terer.ht:

ParijRstr.

ln Leuven ln Vrouwe llol le

Kalypta

21

016/23.or.60

Wflndelinp;atr.2 OIFi/23.67. lil

Boekhandel

Johannes

liet PeperboekenhulRje

TlenseAtr.

62

Jlop;aarrlenntr.

016/22.95.01

79

016/n.117.44

Bij de twee boekhandels ie ook een :ruime keuze aan interesannte pub! icatiea in verband met natuur en milieu.

INFOCENTJlUM

Ata je op zoele bent naar meer gespecialiseerde 11 teratuur in verband met natuur en milieu,

ale je die niet zo onmiddellijk in de bibliotheek

k1tn vinden en ook niet van plan bent om boeken te kopen,

dan kan je mi0-

nr.hlen even je licht opeteken in het Infocentmm van De Vrienden vn rl Peboe en Meerdaalwoud. 1 nk l.jken of lenen.

van He­

Hier kan je boP.ken en tijd1>chriften ter plaatee

Het Infocent:r.um ie ondergebracht in het deelgemeente­

hu l n v11n lieverlee, Wavereebaan 66

( ingang

"Politie" ) ,

tel.OI6/23.05.5e

In het Infocent:r.um loopt ook een pe:nnanente tentoonstelling, kAn je informatie krijgen over de organieatie van boeklaeeen en kom je meer te weten over de activiteiten van de V rienden.


23

zullen

De meesten onder jullie

orde der

Uesondanlcs Zoals

de

de

ontdel<te

(neusachtigeu).

doet

verm oede n

helJbe11

lcenmerken

en

reeds

op

reeds

morfologische

ecologisch

ook

toelichting.

nog enige

naam

spec ifi eke

wellicht

Hhinogradeu

de

mammiferen:

Liologie nieuw

in de

van die

zijn

hoogte

weetje,

interessant

Een

verschil} ende

deze

cl i eren

di eut e1 q,� e vol µ;e

gedr11gspntro11e11

uudere

tov

vertebrata. Ter in

introductie: de archipel

Zuidzf1e. we

gest ee n te n,

vinden er sedimentaire

metamorfe schist uitsluitend

normaal

(

vulkanische

volledig

bezat,

in

in

1<e

de

11nicurn;

ce11

en

kalkstec11

deze

gebieden

afzettingen).

werd het

Dat het vroegere

afgezonderd.

potentieel

verwachten

Uoven-1\rijt

tijdens het

Later,

deze archipel

is

gezien

lli-iay)

E.:

Aieaîeaies

de

Geologisch

situeert zich

verbreidingsgebied

hun

van

de fauna

getuigt bvb

eiland

tecto:lisch

con t i u e n t. flora

en

groot

een

van

Nieuw­

Zeeland. Doch om terug ,blijft tatie

is

zijn nog Om de

bij

archipel

het

volop

aan

onderstaande

belanden; vrij

studies

tropisch;

het klimant

constant.

Ue

vege­

hier omtren t

gang.

de

enkele genera die de

te

jaar

ganse

er overheersend

juisie plaats in we de

onze

er gedurende

we

nu nader

gaan

systematiek onder te

b e sp reken brengen,

op hun bekijken

figuur •

.,_.10. K. - 1;."11 1r1111 n1l1n• M•'•Hi11luJ(i11u" 1lt·• 11!11cr. .rcure1 J• 1ll1i11el(r•d111 ••;i"1111t 11uul1411u 1116(1(fl•tl..in• de Slull�n). J'a1irll:• llitt•\d:"'''· 111; lh1tt1 . u, .

finuJillj

1 - . ll'c/•iUIUltU•. i - .'1\",otim.w:",,.

IU 11 I� 1:1.

:1- t."11,:..,11ci..lor.

t

- VultlcQwtl",

:, - (,""IWll•lll/IU".

1�1 lli ll Id -

Il - JlltiANlN1ilw.

1 - liAü""411"'4. L'•p"i"l·t.u-

i•urn

ai'l"

l'h11lfohopl". Al1·"<lo,.,t.i11u>1. U11ipttr11.r. Urchidiup.11.

IU - NtüoJl.111•;11. :rn - SltJlfu. :ll - 1'11rcm1101Ht.u•. :.!:? - Kl"1onap11•. :!:J- l/uanU11u. �i - C•pl111W1lA1u. �!\ - Afammon.lllfl'· ;!Ij - k/il1:v.t:l11lop6"''·

J.1lfop>1I•.

i1uli ... 1.t•I lii 1u1ml".i rtlitlif J'r>1p•.::o• d" dÎl••n a•mrir.•. ••;l•á11•1 IJulritawJ11 ul Vwlcidauc• 1u11l rjuui• id •u Vwk1'°"'Hlu

r.1111;•"11..:

11o!m�r.1fr"..-111

tln"1111omuu�.

1•-Uup•�rltiiun.

" - R.lilnr>111111ilt. 7 - llhino•lt•Aon1,...

Lt.

h'•1ltrcwrl111111•. J/olurrhi11u1.


lli.erui.t

onder

1.

de

zullen

we

loupe

llopsorrliinus

loals

reeds

achtereenvolgens

1.

llopsorrhinus aureus

2.

Orchidiopsis

rapax

3.

Corbulonasus

longicauda

nemen. aureus

eerder

in

deze

de neusachtigen pl aa t s el ijk �lcestal

gebeurt

die

ook

dan

dit

tekst werd opgemerkt, morfologisch

ten koste

van

een sterke regressie

PuNCHB VI.

-

de

zijn

onawikkeld.

achterste

ondergingen.

llopsorrhinus aureus.

ledematen


25

De llop e o rrhinii

zijn

voorkomen aan de

springbeest.en dio

kust,

hoofdzalcolijk tusse11

op fluviatiele zandafzettiugen. mannetjes zwakkere

stichten kleine mannetjes

De voortbeweging, volgens

het

.schema

Wanneer zij echter

het

niets

feit

staart

is,

en.

op het

ei.nde

er

Met het

'""aru i t

l\lzo

van :l,5X

met

tic

hun

vlucht zijn of

neus

de

kunnen

zij

zich

len!';tc op

vcrplaats<:11.

part11erjach1:

van de partnorjacllt

is

er

vu11

de

voortplan-­

evenals

neus,

voorzien

nuttig gebruik klauwtje

de

vergroeid.

!lij

j s

zeer

van

van

wordt

oen

maken

klauwtje. l>ij

zijn

liet

Orchidiopsis

de prooi uit spleten eu

diertje

dergeli,jl,c

rapax

PLANCl!E IX.

-

1 '"'�

vocdselvoorzien.i.ni;.

getrokken.

2.

en

i.f!;C

geweten.

De

zal

l<ornl

lOX deze lengte bereikt.

Buiten ting

de

evc11d

harems

gebeurt

figuur.

de

l

ulgemec11

worden.

springen,

afstand op

moest

zogenaamde

op de

over een gemiddelde

word t

De

geälimineerd

het

vrij

Orciwliopsis mpa:i;.


.,,

/

I

1

,.i

1>111111<•,11

nt

vnn

do llopsorrldnii

doch

hebben

het kust­

verl o ten om zich in de kruinen van de bomen

""

ilod1•111leve11

Le

vestjgen of op open plekken in het bos.

De

achterste

ledematen zijn volledig gedegenereerd en in tegenstelling tot vorig besproken groep, sedentair. gebeurt

liet

l< ann eer

d it

lichaam

skelet)

de

zijn deze dieren

dieren

zich toch

eerder

zouden

verplaatsen

zeer traag. is groen

samen

met

de

en de oren

nfgeplatte zijn fel

neus

(

zonder

inwendi g

gekleurd.

llovennnn de 11eus scheidt de Orchiodopsis rapax een vanille­ mucus

af die hij

worden de

gelijkmatig

on de Orchiodopsis

mucus insekten

dunne

over

de

ganse

neus

uitstrijkt.

de oren en de neus naderhand naar boven geplooid

Wanneer

voorste

rapax zijn naam eer

aantrekken die

ledematen

dan aan de

snel naar

de

aan doet,

zal

hand van de

mondopening gebracht

worde11. Over

het

evenmin

sociale als

over

leven van

deze

dieren

is niets geweten

hun voortplantingswijze.

1'1.ANCllF. XIV.

·

·

Curb11lon11s11s lcmgicuuda.


27

De geliefde biotoop hooggebergte, Met hun

met alis

prachtige

bloemdieren

een

de z e

vau

dieren

situeer l

voorkeursplaats

geur

(

geur

.i 11

'"' t

i1e11011culuswci.dc11•

ve r sp r e Hl e11

kleurschakeringe11

heerlijke

de

z i.ch

va11

vers

deze t1f!;eroonule

melk). Hun zeer De

zijn

De

stijve

bij deze

die

gepaai-d

diere11

(

pasgeborenen

ontwikkel.de

bloemen,

knakken

dan

de

Wanneer de de hand

De

van

deze

en

af

volwasse11e11

een

i

deze plaats,

vulde

buik,

gro11d

nu o

zo

1. ed .i

g

snel

geboorte

ziju

bedraagt dan

de

'

s

dikwijls

moeten

aangestipt het

weer.

Ook aan

weersomstandigheden

zoals

een

van

de vochtigheid en verlaging sterk onderhevig.

i\raveu.

geword c11.

de go e d

op

onder

!';C­

welbepaalde

het w-i.e.1;en

De

is,

zijn

in de

Twee rnua11d na de hun

d1·aagtijd

deze

sterk

diertjes

verandrende

plotselinge verhoging

van de

van

temperatuur zijn zij

hierdoor verkregen neusontstel<i11gen

zijn dan ooi< de grootste oorzaak van

de

soms

massale

sterCtes.

000

Waarmee,

beste lezer,

een tipje

"

bodem

i.r

vr u cht b aa r ,

afhankelijk

Doch

tel,.)

au11

weken.

Zoals dus reeds

00000

dier zich

het

• •

plaats Dij

11al•ur i �;e

ceuzelJ"dc

hande n

de

op

voorzie11. ( z1c

de

eden ta

ge s c h iede 11 .

reeds

wijfjes

op

zal

en he r geniete11 •

genieten

alles

al.zo

beweging iu

vol

1·eeds me t ce11

doch

kli111111e11

bereikt,

voortplanting vindt s l echt s

zal

1>erei.i<e11.

groei proces

vo ed ü1 g

huu

metereologische omstandigheden. wind

het

staart

ku11ue11

in

roterende zijn

Vanop

De

korte

l.J l. oem b l a d 11 e u s )

staart de

Corbul on as

hoop;te

met

!�aau

hoogst merkwaardig.

11og met

volledig

manier

tot '.JO cm

staart kau

aanpas�ingen

van

laat ons

Mais

pour

que

les

les

plus

we

met deze geschriften misschien

de sluier hebben steeds

voor

conclure1

faits

les

vrais.

opgelicht.

ogen houden:

Oiologiste,

mieux

mon

décrits ne

bon ami1 sont pas

souvieus-toi toujours

" pj_erre-P.Grassé membre

de

11institut de

recherche

conçernant les Rhinogrades

Bibliograf'iè: StUmpke

ll.,

1962

Anatomi.q,

et biologie des Hhinogradea. Suzanne.


(( waarnemingen ))

28 ZOOGDIEREN

��!!�i!.!5 8-9:

(Mustela putorius)

een verkeersslachtoffer op de Waverse Baan te Oud­ Heverlee.

b-5:

(AUE)

een bunzing, een auto,

die

lag

's nachts een klap had gekregen van

's morgens naast de weg vlakbij het

Vebecker-Remyplein (Kessel-Lo);

's avondo was er reeds

een pels- of schedeljager langs geweest

5-9:

(BLH )

een bunzing kruipt links voor de hut naar beneden, steekt de gracht over en verdwijnt over de dijk. (van onze correspondent ter plaatse:

!!�E!!!�Hil!!

1-9: ö-9:

(8AR)

AUB)

(r·1ustela erminea)

een hermelijn op de dijk te SAR

(Bart & Geert Augustijns)

opnieuw loopt een hermelijn over de dijk te SAR en besnuffelt de plek waar zojuist een muskusrat zat; de rat verdwijnt met een luide plons in het water en de hermelijn_keert terug.

16-9:

heel even is er een hermelijn te zien op dezelfde plaats

����!

(AUB)

(AUB)

(Mustela nivalis)

2-7: een wezel in de Wingevallei 31-7: idem te Winksele (WEJ) •

!!���!�E

te Holsbeek (Suzanne

N.)

(Cricetus cricetus)

Op 20-8 vond ik in het veld te Korbeek-Dijle een bewoonde hamsterburcht;

een poging om de bewoner te zien,

zonder succes

(BLH)

Wezel

bleef


29 En in een one welbekend gebied in de buurt van Leuven inkaaaeerde Bart de volgende spetterende voltreffer1

** �2.2�!�.!?! 8-71

22u151

(Martea martes) Na een 5-tal minuten een spitsmuis te hebben

nagebootst met de bedoeling een ransui.l van kortbij te zien te krijgen, komt er plotseling beweging in de onderste takken van een spar. Nogal onverwacht sta ik plotseling oog in oog met een marter

0-4

m)

Het dier blijft staan in de bekende marterhouding ("kegelen"),

loopt dan gewoon verder en verdwijnt

wat verder in een sparrenaanplant.

Ik determineerde

hem als boommarter aan de kleur van de borstvlek (gelig ipv wit bij de steenmarter) en de vorm ervan. Bij latere pogingen op dezelfde plek en tijdstip zag ik de boommarter niet meer (hij heeft zich kennelijk een cassette met muizegeluiden aangeschaft). (Bart Augustijns)


:iU VOGELS

In

het onderstaand overzicht werden de belangrijkste

gegevens van de afgelopen zomermaanden verwerkt; ik

(

=

vermits

Herwig) het sterk betwijfel of er nog ooit een

volledig ornithologisch jaarverslag (181 en '82 zijn, zoals je wellicht weet,nog niet verschenen

• • •

) in dit

tijdschrift zal verschijnen, zijn hieronder ook de waar­ nemingen uit de sarkast toegevoegd; aan het

volgende

handelsmerk:

je

kan

ze herkennen

••

(Anas acuta) 2-9: 1 te OHZ

(Mm·.) (Ardea purpurea)

•�EE�EE�!S�E

e 1-7: 1 subadult (2 jaars) te OHZ in de oeverbegroeiing van de vijver (HAF, s. Peten

)

(Phalacrocorax carbo)

!�!��h�!Y�E 28-8:

••

's namiddags arriveren 2 juv. ex. te SAR (AUB, NYJ,BLH,ea) 1 juv. blijft rondhangen in de buu.�t van de vijver tot

�E���!!� 29-8:

lll

(vèrsch. waarnemers)

5-9

(Anas strepera)

1 te Florival (MIB

••

)

(Anas querquedule.)

��!!!�E!�!!!!S 1-8:

1 te SAR (onbekende sarkastenaar)

2-8:

2 ex. te SAR en liefst 11 te Florival (S.

Peten

••

)

11-8: 11 zomertalingen samen met 103 wintertalingen te Florival (S. Peten

••

)

29-8: 1 op de Dijle te Florival, gewond aan de vleugel (MIB

4-9:

••

)

1 tussen een 50-tal wintertalingen te Florival (AUB,NYJ, BLH & Jo V.P.)

����!2��

(

?)

op '1-8 en 2-9 2 nijlganzen te SAR en zoals een waarnemer schrijft:

"ze kunnen zelfs vliegen"


31

(Tachybaptus ruficollis)

�2���E�

Maxima: 12-8:

min. 20 te Florival (S. Il

10 te SAR

Peten

••)

"

(

2-8: 2ad. op 2 nesten, 1 ad. met 2 pulli, 1 ad. met 4 grotere jongen te Florival 13 ex. te :SAR

*

�22!!!Y�!�

(

Il

(S.Peten ••)

)

(Falco subbuteo)

Inde afgelopen zomer broedden er weer boomvalken nabij de vijver te St-Agatha-Hode. De jongen (min. 2) vlogen half augustus uit en nadien waren ze samen met de adulte vogels vrijwel dagelijks in de omgeving van de hut �e zien. Enkele waarnemingen:

1-U: 1 boomvalk (onbekende waarn.) 13-b: 1! met prooi overvl. naar het oosten

(HAF ••)

18-8: 1 juv. (NYJ) 20-8: 1 naar Z (NYJ) om 17.00 2 ad. en min. 2 juv. boven de vijver, genoteerd door een anonieme sarkastenaar 5-9: 3 boomvalken aldaar (AUB, s. Wera) " 7-9: 1 boomvalk (Joost Vantrappen, Jan Butaye) 15-9: 1.?.15-3'.:>: onafgebroken luchtshow van 2 boomvalken zelfs tijdens een zware regenbui (AUB) Deze boomvalken waren voor andere prooivogels echte k�el­ duiveltjes; andere waarnemingen staan dan ook bij deze soorten vermeld.

Waarnemingen niet te SAtt: 31-7: 2 ex. te Winksele (WEJ) 25-8: 1 boomvalk komt spectaculair "uit de lucht vallen" en vangt 2 libellen te Korbeek-Lo (AUB)

*

�E�i��-�i�����i�f

(Circus aeruginosus)

Deze typische najaarsgast werd weinig gezien; alle waarnemingen

7-8: 20-8: 19-8: 30-8:

(M .f5-!J):

1 � te Pécrot (N. Goetghebeure • • ) 1 ad.� duellerend met 2 boomvalken te :SAR ( waarn. onb.) " ( NYJ) 1 f/juv. verjaagd door een boomvalk te 1 ad. î boven de 'l'rolieberg te Kessel-Lo (AUB) 1 ad. J' te öAR (S. Dondeyne)

4-9: 1 �/juv. te Florival (AUE, NYJ, J"o V.P., BLH) 10-9: 1 ad.Jte SAH (AUB) 5-9: 1 J' boog boven de vijver 1 getreiterd door 2 boom­ valken (AUE, S.

Wera)

11-9: 1 juv. bruine kiek ( een zogen. "cote d' or eks.": dus volledig "zwart") cirkelt boven de vijver en verdwijnt achter de b�t (AUB)

1)-9: dezelfde vogel heel even achtervolgd door 1 boomv. (AUB)


32

*

g���!

(Accipiter gentilis)

De havik lijkt nu wel volledig "teruB van weggeweest", de volgende waarnemingen ter illustratie:

10-7: 1 J met prooi te SAH (HAF " ) 28-8: -1 ad. i te Florival (AUB, BLH, ea)

4-9:

eenJ'en een (ws. juv.)i komen verschillende malen uit het bos gestormd om paniek te zaaien in een grote groep houduiven, vlakbij de bosrand vinden we 2 plukresten van houtd.uiven en 2 braakballen waarvan er één bijna volledig uit schachten van duivoslagpennen bestaat. (NYJ, AUB, BLH, Jo V.P.)

5-9: 1 � te SAR achter de vijver doorvliegend (AUB) 1 havik boven Archennes (AUB) 7-9: 1 ! te SAR (Jan Butaye, Joost Vantrappen, M. Walravens) 8-9: 1 te SAH (AUB) 1b-9: 1 havik in Meerdaalwoud nabij de Kluis (AUB) Bart en Johan zagen tenslotte op 5-8 een Accipiter species (vermoedelijk een havik) te Korbeek-Lo.

-���E�����f Zoals in

(Pernis apivorus)

'82 weinig waarnemingen:

9-7: 1 te Winksele (WEJ) 28-'1: een wespendief samen met een buizerd te Korbeek­ Lo

(NYJ, AUB, Jo V.P.,

3-8: 2 te Florival (HAF

••

P.

De Backer)

)

5-8: 1 wespendief in het Wijnegembos (grens Meerbeek/ Erpe-Kwerps)

(StefaHn Wera)

9-8: 1 te Korbeek-Lo, vlakbij (NYJ' AUB) 27-8: 1 bestookt door 2 boomvalken te SAR (P. Taelman)

7-9: 2

te SAR

(M. Walravens

••

)

16-9: 2 maal 1 wespendief te SAR (AUB)

••g22�E22!!�1! SAR 16-9: bij

(Falco vespertinue)

een ideale belichting vliegt een geheel donkere valk vlakbij over; ik zie ook een onduidelijke rode schijn in de buurt van de onderstaartdekveren. Ondanks de korte waarnemingstijd werd deze valk toch als een adult 6 roodpootvalk FÇenoteerd (heeft er iemand commentaar? altijd welkom.). Hij verdween vlakbij de hut in zuidwestelijke richting.

(AUB)

•Y!����

(Pandion haliaetus)

2'/-8: 2 ad. en 1 juv. te SAR (AUB) : zie "Interview"

�-9:

de adulte visarend met de losse handpen in de linker­ vleugel vliegt over te Florival. (NYJ, AUB, BLH, Jo V.P.)


lfl

li12���E 3

33

(Accipiter nisus)

en 4 juli te Haasrode en Heverlee telkens 1

eks.

(llEI·!)

9-8: 1� te Korbeek-Lo, omzwermd door zwaluwen (NYJ, A UB ) 19-8: Hte SAR overvliegend naar o.

(BLH)

21-8: 1i bij 2 buizerds te Korbeek-Lo (AUB) 25-8: 2 sperwers in conflict met een boomvalk te SAR (AUB) 29-8: nogmaals een burenruzie tussen een residente boomvalk en een sperwer

(AUB,

Gerda Cammaer)

30-8: een i maakt een juv. buizerd het leven zuur te Kessel-Lo (AUB)

4-9 en 11-9: resp. 1 en 2 maal 1 sperwer te SAR (AUB)

·���E!�-�!�E�-

(Chlidonias niger)

15-8: 1 te SAR (VUR, NYJ) 20-8: 8 doortrekkers te SAR (anonieme sarkastena<ir)

• �i �E���!��

(Apus apus)

een achterblijver te St-Agatha-Rode op 8-9

•QE2��1222!E�!!�E

(AUB)

(Tringa nebularia)

20-8: 1 te SAR (waarn. onbekend) 29-8: SAR: 1 naar NO en een weinig later 1 (dezelfde� naar het

ZO

(Gerda Cammaer,

* !�E�!��

(Tringa totanus)

*�2�E�i!�E

(Tringa glareola)

AID},

MIB)

25-8: 1 te SAR (AUB) 28-8: aud. te Florival (AUB, BLH)

2 en 3-8 een bosruiter op Florival (HAF, S. Peten

•�i!��!j�

••

)

(Tringa ochropus)

2-8: 6 ex. te Florival; verder regelmatig enkelingen of duo 's

•Q�Y�E!212�E Maxima:

( Tringa hypoleucos)

31-7: SAR: 11 oeverlo {lers op het platform, van het eiland (M. Walravens

••

3-8: op 2 vijvers te Florival 19 ex.

)

(HAF

links

••

)

29-8: 16 te Florival (MIB"0)

* ���E!� -�12�S�!

(Dr yocopus martius)

28-51 versgehakte gaten (in één ervan zit een nest grot�

. bontes) en opengehakte dennestronken; de dader kr1Jg ik niet te zien (Chartreuzenbos, Holsbeek; BLH)

op 12-8 en 22-8 2 zichtwaarnemingen te SAR (HAF, J.

Van De Borne •• )

In het afgelopen voorjaar vond•HEM in Meerdaalwoud en Heverleebos 6 koppels zwarte specht.


34

Il!

)0-8: 1 •

(Ficednla hypoleuca)

�2!!!�-��(!:!�B�!!Y�!!f.5!:E

in onze tuin te Vossem

(Peter Standaert)

(Loxia curvirostra)

�E�!����

Sinds begin juni is er weer een omvangrijke invasie van kruisbekken aan de gang; te Bierbeek (HEM);

7,

min. 2,

max.

5

eerste waarneming

op 1tl-b reeds op

1

e�

kruisbek

3

(HEM)

11-6:

min.

3

ex.

plaatsen te Haasrode terwijl na

20-7

de kruisbekken te Heverlee-Boskant "dikker zitten dan mussen" volgens

Marc.

Uok te SAR een waarneming:

3-7: 17

ex. boven öAR-dorp naar Ottenburg (HAF ••) (deze:U:de dag ziet Marc er 17 en nog eens 2 te Nethen)

�!J�

(Carduelis spinus)

17-7: 1 ;-B

1

:

naar zuid te DieE_�em te Heverlee

(HEM)

(HEM)

Deze lijst werd ongeveer afgesloten op

15-9;

snuggeren onder jullie reeds gezien hebben,

zoals de is het boven­

staande een "aeizoenverslag" in de ware zin van het woord geworden.

Ik vind het namelijk vrij zinloos om 2 jaar na

datum nog een macht gegevens te publiceren die door practisch niemand serieus doorgenomen of gebruikt worden; op de bovenstaande manier zijn d.e gegevens tenminste nog "fris uit het veld"

en heeft de doorsnee lezer er ook wat

aan.(Indien je hier niet mee :i.nstemt,

mag je natuurlijk

altijd altijd reageren) .t:en verdere implicatie van dit systeem is wel dat je stipt je waarnemingen opstuurt (deze maal VOOH

15

D.t:CEMBEH), anders verhuizen ze voorgoed naar

de grijze motteballen

• ••

Gebruikte aftortinsen AUB Jan;

Augustijns Bart;

c

NYJ

MIB••

=

=

BLH

Nysten Johan;

Michelet

B.;

�7

' =

Blockx HerwigJ WEJ

Jo V.P.

=

HAF " llalot F.(eveneens

Sint-Agatha-Hode.

&..

.fl�!

u,11.

''.-1J;>11wr./f�

= Wellekens

Jo Van Puyenbroeck;

HE.1'1"' :f&m<e�n'o .,/G1xc

••);

SAR =


35

INSl!:CTEN

o

�2E�!!�E�E�á!�!��!! 27

-

2U-71

een nachtelijke vlucht van een populieren­ pijlataart eindigt in een rnistnet in onze tuin (HEM)

0��aa�E!á!�!��E! 29 o

-

30-7:

identieke vangst van een dennepijlstaart

(llEVi)

---�i���Eiá!�!��E! Op 4-9 een .erg groot eks. op een bloempot thuis; gelost te SAR (BLH ; COI, NYJ, AUB, Jo V.P., l1arina Verreydt)

*Libellen

In onderstaand tabelletje vind je schematisch enR:ele waar­ nemingen van libellen van de afgelope n zomer (BLH, ea):

AUB,

s. Wera, S. Neliasen,

-- ---- ----.------- - j

-10-8 ).to

Blauwe glazen aker m cyanea )

r:_:_�-�-�-b� ·-�-�-�)

__

t ��

Steenrode heide libel

LJ

(Sympetrum vulgatum)

m

}

----+i----+"""-t-5 -"--

atriolat��'----

Bruinrode heide libel (;;ympetrum

��

1�

x

x

-+J 1 �---1' ���1A1---ot--·!1. : -j !�_/1} j� �,-t-

- ---

���:����� : �� =�

10-1

x

(Aeshna

��:�

, _ ____

-

0��

1

--

__.l_j?_:_.l,_1_ 6 -J ___ ,

_[� '�jt:


36

0 fijn' 11 Bedankt

voor

de nieuwe

kastjes , want dit ie al versleten.


37

Nn 3

jncr

acti e f veld�erk

een opvol�er ! '!

:

_;::;.::::=====· :::.;=:.-============:::::::=:===�=-=:..;=::::::::=;.-=;;:::::::-:::;:-_;:::

6ANG DE;1 VCGï�L0 ( cl_et:l ;J.) aoor Er:\.lc c1c noor� :=::::.=:=..:.--::=::::..-::· :..;..-::=

KAi'l'l' A :

----Î.

Dlnuwborst

2, Tiietz;1.ï1p:er 3, u iet G or s

4' 30" 3' 2•

Sprinkha�<.nrietz,-i.;-.1c;er

4.

::: ;-_; .• ;.: : :: · .:.:. -:;:;_

3' 5. Snor G, Kleine le:•.rekiet 4 '30" 7. Grote lrnrelci et 4-'

3'

'l'ot nal

KAN'r B """--· ----·

:

I. Wielevmal 3' 30" 2.Gekraagde rood.staart 3.Zwarte rood a t uart 2' 4.Boerezw;üm� 2' 30" 5.Grote lij�Jter 3'30" 6,PJ.uiter 3'30"

3'I5"

7.Bo�Jpiener 3'15" 13. Euroriese keo.narie 2 '30;' 'fote.al

:

·:· 2 �'

De ver.1oedelijke ve:r·uclüj11in[(�Jt�.c-.tum ·�-'". 15 olctober I9l33.

Ll' en

c;o.:-:set·i:;e

is

z:.onls de eerste uitr(;;.ve ·Nordt ook L1c::;.c t•oeede nleJ:i.t en c<•s3e·t-t:e ci.2,nc;cvuld r'1et a.e 1;iotoon1ie-:-:c'tri.ivi;v� "�·r soort en een 0:1e t-Ce -oente).�ening V<:tn de vo;-;cl. ·( iril e{\sel bi ,j tl.e nlcc: :t, bi:ivoo,;:�.cl 1):i j c'l. e c :• c.;;;e·i:; :; e) hoes lcor·it een rir,1c�lti,o;;e :foto vr,n het blEw··borstje (dia fîerc.rd ffo r;1ie _ _ ,,_ÎrJ.elin15 :;c'1LiJ.,1c) Ter�·.elfder·�i jd verscl1i :int de7.e ;na:::ü ook cl.e ?..'.nr; cl er voiir"J. :; op cassette !

Op ,•:_e

neotell:i.n{<en :

Köst'r)rT;Js a.ë:i

u : 375 rr. Kostprijs de� c��sette : 350 fr. Dij afname vnn IO stuics bctc�len p e n;on en of vere,_1.:i.r�inc;en slechts de nrijs Vi:'.n 275 fr. 't s tuk (zowel voor C·".ssette -.J_�; J.P). Hij

ccfnruorn v�m 25

stuks of

n1eer

•.1or::lt een

snecj_ale ;.irijs ,.,,_fr-;e.l ' "!"Jl'Oiéc-.1

ALLE DE3TELLINGfö'f DOOH �J'P.OH'.i'HTG v ,\N ffi:•r 'Cl;: JJ:i\'.i'!:J.rrn rnrnn •.G oe HEKEilJING Ü9I -· 2540092 - 60 v"'.n VZ"I De 1.Vhlew2.;:l L -· /\fel, Sc1i.elcl.e :i, a. Klonkeveld;1traat I , 97'.iI Asper. ver·;:.ield : deel 2, zrn10 c1er vogels. Er j_n een stortincs1Julletin bij(•:nvoegd P.3.

Door zijn hor·;e ouderdom becît 'iim de Hooc; 2i het vela.r.•ork laten verrichten tl.oor zoon E rik. B:i. j do e er::;t e uit,'."(2.Ve [�ebeurden de i"et;_Gte opna111en s?;ne�,


38

Heb ik juist gehoord? Zal ik jou ook zien in de doode hemde?


39

halender Onze actjvitoJL n staan open voor iedereenj plaatsingon

m

voor ver­

t privé-wagens buiten de regio dienen de

deelnemers een deelname in de onkosten te voorzien.

za 15-10-8.?1

Trektelling te Korbeek-Dijle: ötation Leuven: 7u15 Korbeek-Dijle (Kerk):

7u45

Ingeval slecht weer (regen, mist, sneeuwstorm ) wordt deze tocht afgelast; einde tegen de middag, verplaatsing met de fiats en/of auto; ginder wordt er terplaatse getrappeld •

zo

.?U-10-8.?1 Idem te Korbeek-Lo

Station Leuven: 7u30 Verplaatsing: auto en/of fiets

Dij slecht trekweer zullen we een alternatieve tocht inleggen. Leiding1 vr 4-11-83:

Herwig Blockx

Pannekoekenavond bij Nico '(VDH);

voor de grote

eters staat er supplementair ook

rijstpap op

bet programma. Inlichtingen bij Suzy (259296) en dit v66r ··1 noveruber (anders krijg je gewoon geen eten.) Met dia 1s van Schotland en zo 6-1·1-e.?:

• • •

(vul zelf maar in)

Uitstap samen met "De Zwam" naa.r Tervuren en het Zoniijnwoud1 hier zal gezwamd worden onder deaklllldige leiding. Verplaatsing: privé-wagens. Afspraak: Station Leuven 8u,?O. �en aanrader voor iedereen die ge!nteresseerd tn paddestoelen.

19 en 20-111

is

Werkweekend in de Dijlevallei (Doode Hemde) Afspraak voor de beide dagen1 9.00 of

14.00

aan Café Do Molen (wat zeg je ? jaja, � en niet in) op de Waverae Baan aan de Zoete Watera(bij de witte ganzen). Een idee van de activiteit�n kri.jg je wel Marc De Coster

van

(016/488550)

Speciaal op zondag voor jongeren en nieuwelingen, uitleg door deskundigen

(?) ter zake.


40

zo 113-1 ; , :

J>agui tstap

naar 'Blokkersdijk met de auto; in de na­ middag nnargel•rng de weersomstandigheden Doel/Kallo of Het verdronken land van Saaftinge.

Afsprao.k:

8u30

aan het Station te Leuven,

echter

voor 1L�-12 verwittigen bij Herwig (02/2180)50 frorn nine to five ) of bij Marc De Coster (488550) zodat we voor voldoende vervoer kunnen zorgen. •

Mee te brengen: tueel d.rank. l1eiding:

telescoop,

�-

activitei ten worden niet door onze afdelinr� ze zijn da�·rom niet minder (en misschien

georganiseerd;

zelfs meer 7)

interessant:

Uitstap voor paddestoelen door "De Zwom" naar Den Haan; met de Wa(3;en; 8u Leuvan Sta.tion.

za 15-10:

11,

laarzen en even­

He rw ig Blockx

--------------------

lJevolgende

eten,

12 en 13 november:

Boekenbeurs in de zaal "De Kring" te Kessel-Lo (Jozef Pi�rrestraat): >.i : e eldfirs in dit nummer.

Veraer wordt

er

gedurende de weekends

gedaan in de

Doode Bemde

(cfr.

19

en

aan natuurbeheer

20-11);

indien je je

steentje wil bijdragen aan de "restauratie" van een mooi

stuJc natuur, neem je best contact op met Piet De Becker

(U168j)

(488550):

of Marc De Coster

theoretisch kan je

elk weekend meehelpen.

StRnn

in de lrnmende maanden

programma:

(januari

enz

)

op het

werkkamp Dijlevallei busuitstap Flevopolders of Zeeland 7 blauwe kiekentocht in Voasem-I.eefdaal braakballenpluiaendetermineeravond

Op zondag

23-10

e.k. gaat er,

betoging door te Brussel; deling stapt mee op;

zoals je wel weet,

een

een aantal mensen van onze af­

het is mogelijk

's

morgens aan te

sluiten bij een aantal Limburgers die reeds te voet van ginder komen.

Je zou vanaf Erps-Kwerps kunnen aansluiten,

indien geintereaseerd,

bellen naar Marc De Coster (zijn

telefoonnummer ken je ondertussen al wel van buiten zeker).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.