De Boomklever Juli 1983

Page 19

* fenologie '82 * :.;el

11at

.aar ver111 i ts de

b ons

u

maar

laat,

'voor

.·'en.verslag,

wat,

thans

a111is'

··il

ho o

rt

algemeen

dan toch,

wat'

1101.;

ik

are

l

l er

toch nog

zi.ch de

die

bedanken voor

een

moeite

zi j n

en

<1anvullingen

a"n

rlit

verslag.

Aanko:"st vanat'

be[;':l.n 11wart,

niet

een

hoogtepunt

verbeterinaen

îont

ie cevon.

door

rernans

niet so;o1s?

volgt dan

gelden,

\4aarnemingen

of

'de b ons comptes

en

opgedragen nan diegenen

hebben getroost hun

llierbi,j

i t eind e l i j k

�-!J!!!J!!!

decade

van

J/<•'J:

J\<.s"el-Lo,

9/0J:

!'.olsbeek

1

ex.

(AUh)

{BI H) !-ark

(AVt'),

in e'm beelcl<aut,

puut

.(·

211

maart

rond

de

2

ex .

geen zang

spelend (os::>)

(AUB)

10/0J:

�essel-Lo

11/0J:

A\'I',

1 5/0J;

lieverlee bos,

ZO\H.tt

versch.

( O!:iS)

ex.

llaasrode,

OVt!ral aanwezig.

(

Leopoldspark

vervcrzudir;inr�s-

rnac,ndw:l.sc,elinc· maart/april.

�ornertalinn·

worc1 t

19

rnaart.

,\brlij van

Vanaf

de

in

�i1,it 1aaa rt

1

'..1/l'•1:

SAH

(Atfll) Bron

(ll H)

111/C:J:

NeeriJ"e

14/01:

Korbeek-Lo,

zingend

<Y"

(AUH)

19/u:_i:

Kessel-Dol,

zi11ge11d

et"

(BUI)

re ge lma tig

ten

Grote

1\J

en

Nu vau

Leuven

wclar� _en.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.