De Boomklever Juli 1983

Page 1

DE

WIELEWAAL

afdeling LEUVEN

�1EDEDtL 1 tlGS13Ll\D

\J aargu ng '

juli-:' )

-

V.U.

Marc

Red.

Herremans, Prinses Lydialaan

Suzanne Nelissen,

&

Herwig

13lockx.

Koning Albertlaan

65

,

3030

september

juli

11)5·

Nr. 3

'83

llEVEllLEE

67, 3200 KESSEL-LO


V 0 0 H W 0 0 R D

Hallo kersverse JNM-er, ERn nieuwe Vallei (of Boomklever,

(11,/A-.�

je merkt het verschil

zelf wel) komt weer in je bus geduikeld. Geen overdreven dun julinummer deze keer, belangrijker ia:

maar wat

wanneer komt er eens een artikel van

jou? Desnoods doe je maar wat waarnemingen van de kippen in je tuin en stuur je dat op,

het bloed,

dan kunnen wij - tussen

zweet en tranen door - nog eens lachen ook

•••

Elders in dit nummer zul je informatie vinden over het zomerkamp in de Hoge Veneni

indien je wil meegaan,

wacht niet te lang om de bevoegde personen te verwittigen zodat we de practische zaken op tijd kunnen regelen. Hopelijk zien we je ook nog eens op één van onze niet te onderschatten tochten. Hoe het er op zo'n uitstap aan toe gaat kan je lezen in "Verslagen". T enslotte nog dit:

of je nu Ekker�y, Baas Rock, Rigloa,

Moheli of Avas aandoet op je vakantie o'- gewoon in eigen land blijft,

in ieder geval veel amusement vanwege

de redactie

:

Herwig Blockx Suzanne Nelissen

de JNM-voorzitter

i

de WA-voorzitt;er i

Annick Dumalin Marc Herremans

Hoe wordt je lid van onze vereniging ? J.N.M. (voormalige WJ):

250 fr. (bijlid 60 fr.) storten op

rek.nr. 735-1600067-82 van JNM, Graatakker 11, WA (vanaf 25 jaar): 4-00 fr.

2300 TURNHOUT

(bijlid 50 fr.) storten op

rek.nr. 000-0}19785-73 van De Wielewaal,

Graatakker 11,

2500

Turnhout. Werkten mee aan dit nurnmeri Stephan Ostyn, Bart Augustijns,

Marc Herremans,

Els De Witte, Monique Bekkers,

en de

redactieploeg. �fL�I.!)..�g�:q_i

voorpagina, witrugspecht,

orchidee!n,

hommelorcbis, grauwe kiek1

rode wouwen,

Boerenzwaluw en ataartmeesi Lars Svensson het boek "Sveriges F!glaru)

wespendief,

Herwig. (overgenomen uit


Indien je eraan mocht denken een stukje po�zie, een "echt wetenschappelijk" je eigen hand

�r

proza,

artikel of waarnemingen van

de Vallei/Boomklever in te sturen,

doe je dit best naar: Suzanne Nelissen Koning-Albertlaan 3200 Kessel-Lo

67

+Artikels voor de oktoberuitgave bij de redactie v66r

10-9;

waarnemingen mogen nakomen na deze datum. Typ je artikels steeds (dan hebben wij veel minder werk) en dit steeds binnen een kader van

3

cm.

Gebruik een interlinie op stand 3, A4-formaat en een carbon­ lint�

inhoud Voorwoord

1

Redactioneel

2

Zomerkamp

3

Verslagen_ Mos se.?. Houtsippentocht Bruulbos Volksdansfuif De Gaume

4-5 4-5 6-7 8 9-15

,A.RTiKELS

Kortverhalen Doodslag in de plataan Ruige pech Overspannen natuurliefhebber Fenologie

182

18-27

16 16

17

�����..,

Milieu Kroonkurken

28-.30

::r:�r-

Waarnemingen

31-33

�ijÉÉ.NNÏEfEll?

Kalender

�-35

EN .0

Q{}= 0

�1 {j �

__

�"

4>Qn_

sc 1-1RiÏVEN ."

J


N A T U U R S T U D I E K A M P

Zoals je wel weet,

te

S 0 U R B R

0

D T

blijven we ook dit jaar in eigen land

met het traditionele zoroerkamp.

De kampplaats ia gelegen

in het dorpje Sourbrodt tussen Eupen en Malmédy. Het kontaktadres ginder ia 1

Knmpduur:

van

Verplaatsing:

16

31

tot

1. v/(a'fJd.if - �

�r

(tttÛ.Juk J�Jfu..:

OJ>T H, H:it soul(.B:"

o1af4�SJHJ

augustus.

het wordt

andermaa l

word.en op

16-tl

een

fietskamp1

de fietsen

om 7u45 opgeladen door een

vrachtwagen van de stad die ze dan naar de kampplaats brengt.

De deelnemers zelf en het

lichter materiaal zullen met de trein ginder belanden. Mee te nemen:

-

niet te vergeten: gamel,

bord,

drinkbeker en bestek

2 keukenhanddoeken

- naar gelang je eigen

"verbruik"

1 of 2 rollen

WC-papier

-

1

pot choco,

konfituur of siroop

(of musli

botten

??)

- slaapzak 6/1.- .l!en Hoe inschrijven

?

Door

storting van

730-00041�27-58

3500

Bf.

op rek.

vd ��M-Leuven,

Tiensesteenweg ;22 te 3000 Leuven,

1

augustus.

nr.

p/a Michèle Dumalin, liefst v66r

Tevens voor die datum de storting

telefonisch bevestigen

bij

Marc Decoater

(488550)

waar je ook alle verdere inlichtingen kan bekomen. Fiets:

het wordt een fietakamp: perfect in orde ia plakgerief,

zorg dus dat je ijzeren paard

(zorg ook voor resorve binnenband,

remlcabels en-blokjes en andere diverse

)

benodigdheden

*De deelnemers zijn (gedeeltelijk)

verzekerd.

* Er volgt geen verdere kampbrief voor de ingeschrevenen.


VERSLAGEN ... MOSSEN Van 11-14 februari werd in een nationaal n�ssenweekend georganiseerd in Heverlee, op de plaats waar ons werkkamp in juli zal gehouden worden. Spijtig genoeg staan de mossen in juli niet meer in bloei en zijn ze dus veel moeilijker of bijna niet meer te determineren. Hier v olgt toch de lijst van de waargenomen mossen tijdens het kamp in februari. Bladmossen - Gewoon sterremos - Zijdemos

- Mnium hornum

- Homalothecium sericeum

- Grijs kronkelsteeltje

-

Campylopus introflexus

- Muurmos - Tortula muralis - Gewoon rimpelmos

(Katrijntjesmos)

- Atrichum undulatum

- Hei-klauwtjesmos - Hypnum cupressiforme - Watervalmos

- Platyhypnidium riparioides

- Gedraaid knikmos - Zilvermos -

Bryum capillare

Bryum argenteum -

Gewoon dikkopmos

Brachythecium rutabulum Pseudoscleropodium purum

- Groot laddermos

-

- Muursnavelmos -

Rhynchostegium murale

- Fijn laddermos -

-

Eurhynchium praelongum

Muisjesmos - Grimmia pulvinata

- Kussentjesmos - Leucobryum glaucum - Glanzend platmos -

Plagiothecium denticultatum

-

Bosvedermos - Fissidens taxifolius

-

Knopjesmos - Aulacomnium androgynum

- Haakmos - Rhytidiadelphus squarrosus - Pluisjesmos

-

Dicranella sp.

-

Ruig haarmos

- Polytrichum piliferum

-

Gewoon haarmos

-

Polytrichum commune

Levermossen -¡

-

Parapluutjesmos -

Marchantia polymorphia

Halvemaantjesmos - Lunularia cruciata

- Pallia - Pellia epiphylla -

Kantmos

-

Lophocolea bidentata

-

Neptunusmes -

-

Gaaf buidelmos

Lepidozia reptans -

Calypogia muelleriana


5 Korft mossen Cladonia

-Bekermossen

C.

c.

C.

glauca

C.

fimbriata

-

Physia sp.

-

Anaptyehia ciliaris

-

Parmelia sulcata

- Xanthoria div. -

?

sp.

Lecanora coniiaeoides

30-4

bij een Kom st

ll e

tn

niet

of

gelijk

ze

�uilen

het

tol

heel

it:Ls

Oat

wat

te

t:n

wa1 c:n ,

nauwelijks

of

wat

muur,

beleven

de

t on

witte

in

want

roepende

voorjaarsbloeler.s

het af

klaverzurlngl duiste1·e

en

toe

µroduceerde

dle

"verwekker"

hle1·van,

alles

(?)

te

"11acl1tt:gadl

drive-inn" wei11ig

tuch

over

1u1.1 l n e u ze

veel

dus

voor

opg8daagd

Oie

niet

en

was slt:cilt

ongevt:er

interessant

Z1jn

a 1 va s L

Meerdaal­

regende weg

veel

l1eL.

hadden

waren adnleiding

gelach ...

g c zeg d .

drive,

en

bosuil

geluiden

bandje

kikl<.ergekwaak

is

zo r· gde

diegenen

verre

verre

weer·

van

lliermee

Vdn

3

niets

Eon

toch t

s t at ion

grootbluernige

vrljwel Ouk

HOUTSN l PP E: NT OCllT

hadden.

een

(muskusl<.ruid,

woud.

het

éénzarne,

enkele

er

'83:

mee.

houtsnippen,

was

aan

opschuddi11g:

en.lge gi nge n

't

coniocraea

chlorophaea

z ie n

te

was

o111 de

wt31

toch op

de

altijd

(lees:

de

erg

Lwakke

va l reep

nog

zogenaa1nde

Stnt-Joris-Weert.

nachtegaal

niet

deze

1 nv a 1

geen)

afweLige11

Kort en

nog

dle

lle1·wig

gezegd: minder

ongel1.1k

inn.


6 10 april '83:

Bruulbos

Tegen een achtergrond van autogeraas neemt het Bruulbos ons, miezerige, armzalige mensjes,

in haar midden op.

Door de overvloedige regen van de vorige uren,

dagen en weken

is het onmogelijk geworden langs de modderpoelen welke de weg samenstellen heen te draaien zodat de leiding de tochtdeel­ nemers dwars door het bos drijft met alle mogelijke gymnastische oefeningen vandien.

Het ploeteren is vooral zwaar voor diegenen

die,

's morgens niet met koffie of gelijkaa.rdige

zoals ik,

brouwsels

van

zich

hogere gisting hadden versterkt en wordt enkel ver­

licht door het "kippen"

van wat grote bontes en het vinden van

interessante voorjaarsflora.

Nu moet men weten dat bet Bruulbos - tot e vreugde van natuurlief­ hebber en jager,

tot schande echter van de rechtgeaarde houthakker -

nog één van de zeldzame bossen rond Leuven is waar nog niet over­ dadig de motorzaag werd ingezet.

Dood en rottend plantenmateriaal

werd sinds jaren niet verwijderd zodat het bronbos een

"ongewoon

natuurlijke" aanblik biedt. Televisieprogramma

1s van de vorige avond of de moeilijkheids­

graad van de één of andere kursus vormden nu eens niet het gespreksthema maar wel overplanten. naar beschaafder Indien U,

(7)

Overplanten van wilde

oorden achter in de tuin,

geachte lezer,

flora

wel te verstaan.

die wellicht staat te trappelen om

toch maar eens de eer van tochtverantwoordelijke op uw schouders te nemen,

een interessante tocht wil leiden en bijgevolg ook veel

volk wil trekken dan verwijs ik U ten stelligste naar Herwigs tuintje. Herwig

(gelukkig dat de typer van dit verslag zo breeddenkend is,

want anders was in bovenstaande en deze paragraaf duchtig gesnoeid, zoals af en toe in mijn tuintje beschrijving van zijn

(7)

• • •

)

raakte tijdens de

bloemen zelfs zo in vervoering dat het

roffelen van een kleine bonte specht niet tot hem doordrong. Een schouderklopje van de nuchter gebleven verslaggever bracht hem tot zijn zinnen terug.

Terstond spoedde het gros van de deel­

nemers zich met het nodige lawaai achter Herwig aan het bos in, terwijl ����ge.�ekende (zie tekening na dit verslag) halsstarrig op het zojuist weergevonden pad bleef staan.


Dit niet alleen om zijn verleden-week-gekuiste-botinnen te sparen want.

zoals ik reeds verwachtte,

een eerste KBS op.

joeg het viertal

Stephan kon prachtig een tweede KBS en

2 grote bontes zien op éénzelrde dode boom. Een maarts viooltje dat er geen was maar er later wel één was

zorgde nog voor bet nodige geharrewar.

(We vonden ook de keverorchissen van vorig jaar terug) Onder een

traditionele regenvlaag werd de tocht ontbonden.

---

� .,,

1

_,.,.

\

__.

1

1

-. cc-

\

Rups,

pas op je tellen

Auteur:

Stephan Ostyn

'russen haakjes:

Herwig B.


g

VERSLAG 14-5

VOLKSDANS IN

t

'T BAD

Het feit dat de datum nogal laat op het schooljaar viel en ook nog samenviel met één of ander illuster festival,

was waarschijnlijk de verklaring voor de enorme

volkstoeloop. Gelullkig konden we toch enkele actievelingen van wat volksdansgroepen op de kop tikken,

zodat dezen er

toch in slaagden om de vlam in de pan (en spierpijn in de kuiten) te krijgen. Aan dansruimte was dus geen gebrek, installatie echter wel.

aan een goede geluids­

Zo werden in laatste instantie

(dit is om kwart na 8) enkele platenspelers en een versterker gevonden,

maar zelfs dan bleef het voor de DJ nog een soepken.

Niettegenstaande al deze perikelen werd het toch best een gezellige avond, waarbij verschillende WJ-ers,sorry JNM-ers, hun kop weer eens lieten zien. Spectaculair is ook dat,

we

alhoewel er amper volk was,

zelfs een nettowinst van ongeveer 8000 fr.

gemaakt hebben.

Dit is dan vooral te wijten aan de overvloedige kaarten-­ verkoop.

Zo verdient zeker DIRK HELLEMANS geloofd,

en bewonderd:

geprezen

10 kilo pluimen voor Dirk want hij speelde het

klaar om niet minder dan 50 kaarten te verkopen.

!

(jawel beste lezer,

vijftig )

Hierdoor heeft hij eveneens een eer­

volle vermelding in de annalen van de JNM-Leuven verworven. Verder worden el.la help(st)ers bedankt1 zetters,

tappers,

de ijzig kalme mensen aan de pick-up,

verkopers, Marjet voor haar platen,

stoelen­

de kanrten­

en al wie ik verder

nog vergeet. Een volgende keer kiezen we misschien wel een betere datum uit.

De voorbije volksdansavond werd dan ook nog heel bondig

samengevat door Luc-van-de-volksdans (voor wie hem kent)1 •weinig volk,

maar de mensen waren er"

Tot ziens mensen, Dirk C.


4--6: PRETENTIELOOS VERSLAG VAN EEN ZATERDAG

•••

Een snoepreisje was het ! Een snoepreisje blijft het ! Gelukkig wist de weermaker ook van deze geplande uitstap en eindigde de natte mei heet en droog. Met vieren in 1

panda - niet uit de zoo,

maar uit de vier­

wielerwereld - vertrokken we zaterdagmorgen 4 juni om 6u30 aan Heverlee station richting Waver-Namen-Dinant-Givet. Twee uur later stonden we in Foisches (Frankrijk) te genieten van

on�e eerste wespendief en de eerste orchidee!n.

Als je zoals ik een leek bent in

't vak heb je aan een goede

didactische uitleg en dito literatuur een hele boterham om een ganse dag zoet te zijn en dat heeft onze gids zeker op­ gemerkt.

Deze eerste kalkwei leverde ons naast een massa

pimpernel - trilgras - kogelbloem - paardehoefklaver zonneroosje - engbloem - vleugeltjesbloem - ratelaar en de nog gesloten graslelies volgende ingrediënten: 11

bergnachtorchis

"mannetjesorchis •

hommel- of horzelorchás

"aapjesorchis .groene nachtorchis •grote muggenorchis • vliegenorchis

Op onze tweede halte te Vaucelles kwam daar nog bij: •

grote keverorchis

•soldaatje Heb jij al Esparcette gezien ?

Dat ia geen dorpje in de Gaume

maar de naam van een roze vlinderbloemige met geelachtige strepen.

Volgens Marc een eiwitrijk veevoer,

weten ? Om die bloemen te zien ga je

hoe kan hij het

1s middags ergens ten

oosten van N!mes picknicken (ook piknikken) in de schaduw van een dikke

lindeboom.


1C

Zaterdagnamiddag werden nog ettelijke liters vocht verbruikt; nog vele bananebroodjea verorberd, nog menige "dutjes" gepleegd, nog tientallen "hoe moet ik rijden" vragen gesteld, warmtepufjes geuit,

nog

3

kangeroes geteld,

nog enkele

nog naar rode wijn

gezocht (maar die bleek op de index te st�an)

voor we via

Hargnies - Willerzie - Gedinne - Bièvre - Bouillon - Florenville Virton arriveerden in Dampicourt. pompbediende onze panda van

Daar voorzag een berei dwillige

1t nodige vocht en een ander bereid­

willig iemand trakteerde met ijs

...

Maar lekkere liedjes duren niet lang want Ma.re nodigde ons met aandrang uit de verrekijker boven te halen om een eerste glimp op te te vangen van de grauwe kiekendief. Met de fleurige wegberm

achter

ons,

de rijbaan voor onae neus en de plaatselijke industriäle geuren in de neus mochten we een lange tijd genieten van de lichtgrijze

mannetjes

die af en aanvlogen met prooi voor de bruine

vrouwtjes

die geduldig wachtend op de weidepaaltjes zaten of konden we de schermutselingen volgen om - wie weet - een betere nestplaats. Marcel Dumontsaux,

die voor

•t toezicht op de Belgische

broed­

plaatsen van de grauwe kiek instaat wist te vertellen dat er dit

3

jaar

koppels waren1

op 21

april arriveerde het eerste mannetje,

op

22

april

op

23

april het tweede koppel en het derde paartje verscheen

"

slechts drie weken

"

vrouwtje,

later.

Tot voor een week was er nog geen sprake van "broeden" omdat het gebied erg te lijden had van wateroverlast. Zo,

dat wisten we dan weer en met een

"tot morgen"

trokken we

weer verder om ditmaal "onze nestplaats" uit te kiezen.


Natuurlijk werd dat Na de

't

plaatske vlakbij

sprinkhaanrietzanger,

gevallen te hebben werd

de boer,

't tijd

de Orpheusspotvogel.

de knapzak en de bar lastig

nestmateriaal uit te laden,

over

en weer te bekvechten om het beste plaatske te veroveren en een hele uil te vangen tot wekken.

't morgenrood o! was het de panda one zou

We mochten de zondagploeg toch niet teleurstellen door te

laat te komen

en

we hadden nog zoveel plannen vooraf uit te voeren. Monique 1


4 - 5 juni

"DE" nacht

Vermits Herwig te lang geaarzeld heeft om de nodige details te vragen die hem zouden toegelaten hebben ook dit deel van het verslag "fleurig"te illustreren, zal de verklarende tekst naar verhouding eerder onduidelijk zijn.

Laat op de avond werd een vertrouwd boomgaardje in de buurt van Vélosnes - gekneld tussen Grauwe Kiek en Orpheusspotvogel - als slaapstee opgezocht ; bij afwezigheid van kangeroes werd het terrein als uitstekend bevonden.

Na wat al te doorzichtig gekibbel werd de verdere

organisatie (te) zedig beslecht : de "Nikskes" mochten konfortabel bij Pand? slapen, terwijl wij het moesten stellen met de resten van een tent, die we achteraf bekeken destijds eigenlijk ook maar beter mee overboord hadden kunnen werpen.

Eéntje

kon de slaap niet vinden, ... was storend : vond hem toen wel,

werd nog storender en kreeg er uiteindelijk nog dorst van ook. was de nacht rustig : de boerenzoon kwam helaas niet (of toch

?)

;

Verder Bos- en

Kerkuil kwamen wel. Chaufeuze +Panda liepen veel te stipt en erg diktatoriaal reeds om

6.00

uur af !

Beide slaapkompartimenten beschuldigden elkaar van

laatavondlijk gebabbel. om beduidend te laat picourt te arriveren

Om onduidelijke reden dienden we ons erg te haasten

(8.40

u) op de afspraak (nog geen

10

km verder) in Dam-

een � Grauwe Klauwier werd dankbaar als onverdacht

excuus ingeroepen.

Marc ft. (Oé man van het té brede veldbed)


5·6: DE ZONDAGSRIJDERS 6P PAD MET' DE ZATERllAGPLOEn

Erg vroeg toch,

die afspraak: om half 6 en op de koop toe

krijgen we enkele zware onweders op ons dak (letterlijk dan). Gedurende de rit wordt ons deskundige geomorfologische uit­ leg over het Ardense landschap verschaft door een zekere "W" Te St-Léger wordt er plots bruusk geatopt.

Even verder zitten

ntimelijk 3 vossen (één volwassen en 2 jongen) op een akker

!

Ze vinden deze massale belangstelling al vlug welletjes en kiezen dan ook het hazepad. Verder dan maar naar de afspraak:plaats.

Nog maar net uitgestapt,

nog niet de tijd om rustig een pistoleeke te verorberen of ze komen al in zicht;

laag zeilend over de weiden,

enkele soepele vleugelslagen. al:

Juist beate lezer,

af en toe je raadt het

de grauwe kieken.

De anderen arriveren en terwijl ze ons belevenissen in geuren en kleuren vertellen,

hun nachtelijke

(maar vooral geluiden)

zoeken we een plaats op waar we - vanop veilige

afstand - pegeleid door zang van nachtegaal het volgende zien: erg veel kramsvogels,

een klapekster en nu eens ver weg dan

weer korterbij maar altijd even boeiend,cl'd' en �grauwe kieken­ dieven. Iedereen

<@J �� klaar

wakker en via ons erg vertrouwde wegjes

vorderen we richting Vclosnes. dit dorpje zijn goed voor een

J

Stopplaatsen in de buurt van grauwe klauwier,

een zwarte

wouw en ook •eel wat buizerden in de lucht zoals trouwens de ganse dag het geval was. Een 3-tal laatbloeiende mannetjesorchissen leiden dan het orchideeijnfestival in:

even later staan we inderdaad op één

v·an de befaamde kalkgraslanden van de Gaume. Toonaangevend zijn soldaatjes en bergnacbtorchissen maar ook delicatessen als poppenorchissen,

apinne- en vliegenorchis

staan er in een bonte verscheidenheid door elkaar. stinkend nieskruid,

Ouk

vleugeltjesbloem, meelbes en eeparcette

voelen zich hier kennelijk thuis.

Plots doet een zilvermeeuw­

achtig geluid ons de orchideeëntuin even vergeten maar vale alarm:

het is de cassetterecorder van Marc die al last beeft

van de zwoele warmte. prachtig

if duinhagedis.

Met 3 achterblijvers zien we nog een


Terug aan de wagens1

rode wouwen,

een overglijdende wespendief

en een "grote valk". Op bet tweede kalkgrasland behalve orchideeän ook wildemans­ kruid en kuifvleugeltjesbloem.

Ook zit er een Orpheusspotvogel

uit volle borst te zingen maar pech voor deze jongen:

Euridike

is kennelijk afwezig. Sperwer en rode wouw passeren in de lucht. Klapekster,

appelvink en kruisbekken

(25)

en dan gaat de

meerderheid van de deelnemers "aan het riviertje" pi·cknicken, dit zeer tegen de zin van de tochtleider die zich verplicht ziet een zware "koelbox" mee te slepen. Gelukkig voor deze kerel is er heel wat hulp,...

Zwarte wouw,

fluiter,

vogel­

nestjes en grote muggenorchissen zorgen hier voor de nodige afwisseling.

Het derde heuveltje biedt zelfs nog meer dan de vorige: reeds vermeld.e

buiten de

soorten hier ook

prachtige bruine orchissen, orchissen, en

hommel­

wit en bleek bosvogeltje,

ook de ons meer bekende grote

keverorchis. Bovendien ook heel wat hybriden die soms zelfs mooier zijn dan de "moedersoorten". Soldaatje

x

bruine en al heel wat

moeilijker te herkennen: poppenorchis.

soldaatjeX

Gelukkig is er Bwana

die deze problemen uit de weg ruimt. Aan de voet van deze helling is er gras gemaaid en dit valt in de smaak van de wouwen1

een rode en een

zwarte wouw pikken een busseltje mee voor hun nest. In de schaduw van enkele dennen nog iets speciaals1

ekelei.

Terug naar Torgny naar het bekende waterbassin waar men zichzelf

(en ook

de anderen als ze te kortbij k•�en) naar hartelust kan opfrissen. De dag werd ter plaatse besloten waar hij begon: kiekendieven.·

bij

de grauwe


De Gaume is niet alleen een begenadigde streek voor orchideeän en onze gevleugelde roofridders; koninginnepages,

we kregen immers ook 3

evenveel gouden loopkevers en aan de Othain

weidebeekjuffers 11in de mot11• De Gaume in juni:

volgens Marc

11september waard" en alhoewel

ik hier niet volledig mee instem zou U, volgend

jaar ook k unnen bijzijn

• •

beste blokker,

1

er


16

DOGDSLAG

«

KORTVERHALEN "

IN

DE

PLATAAN

Toen ik in het vorig nummertje een vervolg op "feathered Dallas" beloofde, werd êên ding totaal uithet oog verloren :

vanaf eind april

is de ganse buurt dermate ingebladerd dat de verdere story nauwelijks nog te De essentie is mij wel bekend : de Holenduiven hebben ge­

observeren viel.

wonnen en zijn inmiddels aan een tweede broedsel begonnen.

Op 19 april was ik in de naburige ernstig delikt.

boom getuige van een

Een mannetje Grote Bonte Specht zat reeds enige tijd kort

tegen de stam,op de aanzet van een dikke horizontale zijtak, aan een grote schorsschub te peuteren.

Een Boomkruipertje dat al foeragerend van stam \h oorn

tot stam trok, belandde onderaan dezelfde "ên vervolgde zijn speurtocht hogerop ; zo bereikte hij de onderkant van de tak waarop de specht zat.

Moge-

1 ijks omdat ondersteboven op plataanschors lopen zelfs voor een Boomkruiper problemen oplevert, nam het beestje zeer snel het initiatief om nasr de bo­ venzijde van de tak te evolueren.

Op die wijze stond hij plots oog in oog

met d� specht die heel eventjes dreigend de schouders oprichtte en de staart spreidde om dan fors toe te hakken : het kruipertje dwarrelde als een ver­ frommeld vodje in een spiraal omlaag Diagnose Verdikt

: :

"gehakt"

,

vrijspraak wegens niet bewezen zijn der voorbedachtheid.

Marc

RUIGE

1-1.

PECH

Bij de achterburen

staat een zeer omvangrijke kerselaar

die jaarlijks veel vroegrijpe vruchten poogt te geven.

Of ze eetbaar zijn

of niet weet niemand vermits al jaren tot de laatste kers toe naar "de vogels" gaat ; vooral de merels laten zich niet onbetuigd.

Hun strategie bestaat

erin telkens een kers af te rukken en deze mee te nemen om ze ergens in de buurt op de grond rustig te gaan verwerken.


Dinsdag 14 juni had een adult wijfje merel pech. rukt

aan een kers, die echter tot een trosje van 3 behoort.

trosje lost, maar de merel heeft slechts êên kers in de snavel.

Ze

Het ganse Zwierig

glijdt ze uit de boom in de richting van ons (gras)perkje : de twee vrije kersen bengelen elk twee steellengtes onder haar.

Mogelijks afgeleid door

dit ongewone transport heeft ze te weinig oog voor de wasdraad : ze scheert er nipt overheen.

De twee bengelende kersen echter slingeren onder de draad

door en winden zich In tegenovergestelde richting rondom de waslijn.

Het

resultaat is verbluffend : de merel stuikt voorover en vennits zij niet be­ reid blijkt te zijn haar prooi zomaar te lossen, zwaait ze nog een salto extra rond de draad

1 ossen.

,

blijft nadien nog wat bengelen alvorens de kers te

Eens op de grond zit ze bekoord omhoog te lonken, v 1 iegt opnieuw

naar de kersen en pikt er in volle vlucht nog tweemaal naast alvorens het op te geven. Ik krijg een prachtkans om te bevestigen dat de kersen inderdaad goed eetbaar zijn.

OVERSPANNEN

NATUURLIEFHEBBER

Op donderdag 26 mei ben ik in het begin van de nacht nabij de Doode Bemde alweer "rallen" aan het opsnorren.

Rond middernacht begint in

het rietland tegen de Waversebaan een Bosrietzanger met veel overtuiging en inspiratie uitgebreid te zingen ; wellicht een ongepaard n1a11netje dat dus­

doende zijn kan�en nog wil wagen.

Bij afwezigheid van rallen houd il- me bezig met zijn in­ spiratie af en Loe nog wat aan te porren door melodietjes te fluiten, waarop hij doorgaans prompt

a1s

Het was me reeds

een repeterende echo antwoordt.

opgevallen dat langs de Waversehaan viermaal ko1·t na el�aar - en gaandeweg Kort daarop brulde

met toenemende kracht - een venster dichtgesmakt werd. een onmiskenbare "inboorling" galmend door de nacht doeme zwaeige smijrig biest "

:

" goe de na godverr­

waarop twee luiken van een ra11m werden toege­

s111akt met een hevigheid die de lireukgrens sterk benaderde. Of de problemen va11 man en Bosrietzdnger eventueel in se gelijkaardig waren is niet duidelijk geworden, maar de Bosrietzanger heeft viel begripsvol

ruim 10 minuten stilte in acht genomen !

Marc lt.


* fenologie '82 * :.;el

11at

.aar ver111 i ts de

b ons

u

maar

laat,

'voor

.·'en.verslag,

wat,

thans

a111is'

··il

ho o

rt

algemeen

dan toch,

wat'

1101.;

ik

are

l

l er

toch nog

zi.ch de

die

bedanken voor

een

moeite

zi j n

en

<1anvullingen

a"n

rlit

verslag.

Aanko:"st vanat'

be[;':l.n 11wart,

niet

een

hoogtepunt

verbeterinaen

îont

ie cevon.

door

rernans

niet so;o1s?

volgt dan

gelden,

\4aarnemingen

of

'de b ons comptes

en

opgedragen nan diegenen

hebben getroost hun

llierbi,j

i t eind e l i j k

�-!J!!!J!!!

decade

van

J/<•'J:

J\<.s"el-Lo,

9/0J:

!'.olsbeek

1

ex.

(AUh)

{BI H) !-ark

(AVt'),

in e'm beelcl<aut,

puut

.(·

211

maart

rond

de

2

ex .

geen zang

spelend (os::>)

(AUB)

10/0J:

�essel-Lo

11/0J:

A\'I',

1 5/0J;

lieverlee bos,

ZO\H.tt

versch.

( O!:iS)

ex.

llaasrode,

OVt!ral aanwezig.

(

Leopoldspark

vervcrzudir;inr�s-

rnac,ndw:l.sc,elinc· maart/april.

�ornertalinn·

worc1 t

19

rnaart.

,\brlij van

Vanaf

de

in

�i1,it 1aaa rt

1

'..1/l'•1:

SAH

(Atfll) Bron

(ll H)

111/C:J:

NeeriJ"e

14/01:

Korbeek-Lo,

zingend

<Y"

(AUH)

19/u:_i:

Kessel-Dol,

zi11ge11d

et"

(BUI)

re ge lma tig

ten

Grote

1\J

en

Nu vau

Leuven

wclar� _en.


1.'l

*

*

rode

wouw

z wart e

2U/CJ:

De

;!6/1'):

Sprinp;put ten,

28/<1):

Heverlee,

28/LJ:

Oud-lieverlee

Kluis-'eerdAalwoud

ex,

if'+

zingende

1

(BOJ) � (llt:i

( CLIV)

roodstaart

27/(:):

r.anwezi/è

1

hortenbeq;,

A'!l•

r:oed

2

�ingend

(11r;J)

rf°

zingend

(AUB)

'.J< /t·J:

GHsthuisberv,

Herent

(llt:R)

Jl/Cl'J:

Gasthuisberg

Herent,

zang

J/r·l1 :

Leuven

vanaf

5/0!1

te

(BOJ)

(c0n)

Leuven,

.\arschot,

Heverlee,

llolsheek.

-•

boerenzwaluw

�pnrRrljscl1 vooral

in

reerls de

wa�rgenon1cn

eerste

in

decade van

27/tiJ:

2

JU/C1):

AV-:::',

trekke11de

)

/(;11

J/011

SAH

maart,

SAR

te

(es·; )

( o::;s)

ex.

park,

1

f?X

( : 1 ·.:r )

( w�;s)

(('CD)

Heverlee,

11/üli

ex .

Vel te1n-Beisem

f'\Gn

van

april.

Tervuren

'i0wePk

de

2

(AUH),

+

1

ex.

Veltem

(HE�:) (flüJ)

en


.to

lloe l anc er

*

hoe

v"

(R'.J)

lleverlee,

zini:;enrl

o"

(l1lèi·)

l1olsbeek,

'6ingend

_.

(Hl 11)

lieverlee,

J/c4 l1/ü4 meer

een

echte

1

zo1,.ergast?

oeverzwaluH !�en

oers te

<1verif�e

waarnenilng

,"·1lo.rne111inr;en

april.

·•·

zin1•end

22/ûJ:

iryle

vanaf

21/0J:

ex .

JO/OJ:

ttx.

Jll/C'J:

J ex.

tweede

decade

maart.

1na;tndwisseling n1aart/

de

trekkend

,

van

Tervuren

boveu

Lf'

( o::;s)

(llièR,

!'ark

Lü�l)

.'.VI' (< ss)

in

(cou)

J/011:

te

NGJJ

l1/ul1:

Jn

'!'orfbroek

te

Berg

( uo.1)

fitis

De

i\vif'auna van

einde april.

maart,

België

tot

1:01,

"J/<'11:

v<•r;.1elfit

vooral lleverloe

in

de

voorjaars trek

de

eerste

(C<'11),

AVI'

helft 1

zin{'.

vanaf van ex.

(BCJ)


en

l:J/011:

J/011:

versch.

6/1111:

AVI',

Torfbroel:, J\Vî>,

v li

voortdurend

kwilcstaarte,1

ex.

vijftigtal

af'

e p;en

;:an.

en

in

(llEJ}

::leine Max.

( BOJ)

,\VJ

(BüJ)

ex.

roepcnrle

een

ex.

roepende

groep.ies gele

20

ex.

per keer.

(oss)

J\nn�P.ko• ·en np:ril.

!Jeze

in

•'e

1Jijleval 1 ei

wordt

vof�el

OP1st-rceks

11 /011:

1

5/0!1:

!H lsele

zingenrl

eerste 1 <1

<r' in (

decade

april

De

O"'

zinr:-encl

-

_.,,- /, lrL, L,-,

Ai "

overal

(BLIJ)

;1,ich t.

1iuis7.h'aluw

,

zowat

van

r;o!l) l

lleverle",

*

de

in

/

lfW,

-

( llHI }

----�

tlflo-N•>C

IJ',,

; .- ---·

�0/1(

2 : 11/11):

1

te

De

cers te

J.:oel:oeken

bijz.

vroeg

ex.,

(AliB)

1\orbeek-Lo

worden gewoonlijk

11/011:

NeeriJse

lJ/04:

te

Berg

rle

tweerle

decacle

van

(C:LW) (l>'EJ)

l1/0l1:

een

zingend

1 8/011:

ook

een koekoek

1

overvliegend

cl' le Vel tem-Beisem in

De

Zicht

(1IBS)

(BLll)


27/üJ:

ódn

aprilwaarn.

Vana.f "'' nr

april

1 C'

wat

fluj

µashieve

oen

10/0!1:

:�

tapuit

was

dit

de annkornsldutum

\vord

in

hel

is

wa 1.

15/011

/ C.l1:

l1

aanwezig

de

o"te

de

slecl1Ls

la

21/04:

lfonsem

1

2

111ei

in

/, V l',

COD, OSS, B�) weken

von

1

'f

lieverlee

Le kant,

april.

(B(l,J)

Zijn geu1idclel-

Volgens

ud.,jn

geg.

e;<..vroeG"'-"r waar�eno111en.

Gas lhuislrnrg AVP,

tot <i8

(WES,AUB)

( Stentor ) .

18/011:

(oss)

1

zingend

aan

Tienen.(CLI;)

te

( BLll,

eerste

�ellenLcrg

arrondtssernt

J

AVP.

gegevens

jaar

111ei.

in

in

een

van

plevier

liet

(AUB)

NGB

te

kleine

ex.

doortrek

�4/u4:

week

w<1argeno1•1e11.

wordt

:o/r..;11:

De

e

doorlopend

ge•n1

tnr

1

tle

10/041

quasi

daise.l i jks

hi .1

Nogul

*

wa<irne1:iingen vanaf'

Erps-

in

(BO�)

Kwerps.

Overige

ex.

bijzonder vroeg

llert.rn t

(oss) (l:lOJ)

( HUJ)


Dil.

jnar

geen

ne1dngen.

111anrtwanrne111ingen

Gemiddelde

slechts

en

de

:iankomstdatum van

apr:l.lwnnr-

2

oeverlopt·r:

17/o+

( Sten tor ) 10/011:

Webbekom

(CLW)

21�/0!1:

llevorlee

(m;�;)

6/05:

f:emirlde lde

2

'tankor11s tcla turn

1 2 /0!1:

ex.

10

'"eer

dan

beek

( Tfolendaal )

een

bruine

Bier-

f

van

Ziche111

te ex.

( CLW)

het

in

(BL11 )

kiekendie r

------------------

1

16/0!1:

lle

r:ras1'1us

week

*

c!f:I' te

( llEf:).

boo111pieper

zanr:-vluchten

( Stentor)

1 l.1/0/1

zingende

Kessel-Dal.

� -

(oss)

LP

het

Vlannderen:

voor

ook

20/04:

in

van

1·1ord t

mei.

tuinf'lui1er

Ge1rddtlelde

O"'t rekl1end

12/t1!1:

NCfl (AUB)

211/<'4:

()ud-lieverlee,

25/0!1:

2

zinr;endo

a lge111een

f.e

Duisburg

J

zingende

waargenomen

1

211/()/1:

()ud-lieverlee

a;inko1.1stdatum:

z i n r;e nd

a"in

( Sten tor )

ne

Zicht

(BLH)

(CLW)

( Stentor )

1/05

24/0!1:

l1ud-Ileverlee

25/04:

een ex.

2/<15:

(HEM)

(oss)

27/04.

17/04:

J3

de eerste

vanaf'

aankoms tda tt.11n:

Gen:iddelde

AVP

if'cf"in

(l1Ef1).

te

te

Vossem

( CLIY)

W:l.lsele

(COD)

( llA-ui tatap )


:!1�/n11:

Curl-lloverlee

26/04:

to

:!6/04:

Oud-Heverlee

zwnrte

Slechts

*

(cno)

Wilsele

Noord

t/05:

Leuven

( HER )

2/05:

Vossem

( WA-uitstap)

J/05:

Gros

aanwezig

25/c!1:

1

29/04:

Te

30/041

1

( Wl�J)

( CL'.v)

\lebbekom

*

( lll-:1

er"

te

( zwart-wit

Wilsele, d'

Leuven,

te

fase

Wilsele

)

t<>

waargenornen

Herent

door

(nnJ)

boo111valk

voor joarswaarner•rinr;en.

�2/ü4:

NGB

lJ/05:

l�orbeek-Lo

15/05:

7

ex.

1/05:

1

ex. ,

(AUD)

(CLW)

te Wilsele

(ifEt,, DEtl)

jagend

op

/waluwen

boomvalk

te

I<essel-Lo

in AVP

(ess) 9/051

24/04:

een

J/ü5: 1 7

Gemiddelde

/ 05 :

Wilsele

nankomstdalwn:

2/05:

zineende

(AUFI)

(CLW)

Oud-Heverlee

cJtt"'

te

Neerijse

(l!l'M)

(con)

28/011

Neeri j s e ,

(Stentor)

l

cl'

(lvA-uitstap)

!lever lee

stern

J

.

CCJO.


i5

*

to:r:telcluii'

Cer-:i.

aanko�1stdatu111:

�-> lech ts

:.!

�/05:

Vossem

J/05:

Gastlrnisborg Ilerent

.�/c5

en Neerijse

(WA-uitstap) (JJ(JJ�

(�lentor)

\·;�ar11eininaen.

'.l/05: J zJr1�end0 �te NoerJ jse (llt<:M/.

*

NGB

lf�/<·5:

een

12/05:

te

(1m,J)

l�lei11e l{nrel<iet

Gem.

"l\.

10/05:

étanko!:;stdatum:

:.!.

Ci5

ex.

AVP

in

lieverlee

(BOJ)

(111,;;.)

(Stenl.or)

wielewaal

11/L5: een l l ,1f•5:

6/05:

1

ex .

te

zingend

Zicbe111 ex.

ex.

te

Heverlee

'2f'/C5:

te \linksele

111/05:

\Yebbeko111 meer

( llJSM)

dai;t

te lieverlee

(11E�1)

(CL1�)

Webbekom

l l /05: een

(CL:Y)

(HF;N)

(118-T)

( CLW)

5

zingonrle

et&' te Neeri ,j se


Jl1/1i5:

te te

i\VF

in

t

f/inl.seJ

1

*

.ebbokoi:1

15/ü�:

it/05:

(Dt:J)

LeuveJL

( CL'.·1)

(BC•J) (

e

.'

t •:J

)

�te t:ccrijse

:!8/05:

�!inb;ole

16/u5:

:.!

'l0/05:

nert

ex.

(1l:·:h1)

('viêJ) (i:< Il)

boven i·,'ilseJe

ex .

to

l'.essel-1.o

(Alii:)

Lwar'lel

1'/u(,: Cei.:.

a;:nko.:c.tc.Ja:·ui

. •

16/05

te

(·;. ,;J)

Winksele

(c;tentor)

� ··

-re? � ,

:Je

zoudvn ba ter

1det

in

de

!

•• •

.: ,

r.icl·tjng van

•.

'

• • ••

de

·

.

·,

v<>orjA.ar!:itrck


t1

Ik mocht formulieren ontvangen van B art Augustijne (AUB); _ Herwig Blockx (BLH); Johan Bogaert (BOJ)1 War Claee (CLW)1 Dirk Coetrop (COD)1

Bob Hermans (HER)1

Jan Wellekens (WEJ)1

Marc Herremans

Stefaan Wera (WES).

(HEM)1

Allemaal erg bed8.nkt0

���E�!���-�f���!!�g�� AVP

Abdij van Park,

Grote Bron, LP

e

SAR

St-Agatha-Rode,

Leopoldepark,

KL

a

NGB

Neerijse

Kessel-Lo.

�!2!!�5E�!!� Van Gompel J.

Verslag van 10 jaar voorjaarsfenologisch

onderzoek van 1965 tot 1974 in Vlaanderen. Stentor,

fenologier

16de jaargang nr. 4,

april 1981

(p. 39-65)

��E!���!-��E-!����!�g��! Rode wouw:

Herwig Blockx

Kleine plevier1 Boerenzwaluw:

Bruno Callebaut

Lars Svensson

Bonte vliegenvanger:

idem

}

beide uit "Sverigee FKglar"

Stephan Ostyn Opbouwende kritiek mag bij deze terecht

OPROEP TOT NAJAARSFENOLOGIE - UNIEKE AANBIEDING De geboorte van onze vereniging J.N.M.

!!

biedt de gelegenheid

ons al zo lang in toom gehouden activisme in een regen van activiteiten over haar leden uit te spuwen. V andaar dit jaar exclusief een najaarsfenologie. dus om de aankomst van

.

Hoeveel vogelsoorten je van de gegeven lijst

1�

Het gaat er

gasten op papier vast te leggen.

(

<l<Ut

h

�Ut. 7 �-

) mocht waarnemen of wanneer heeft geen belang

(najaarsfenologie is evenals voorjaarsfenologie geen wed­ strijd,

weet je). De lijst geeft je enkel een idee omtrent

de vogels welke je van de winter kan verwachten. Daar komen nog alle ganzesoorten en kleine en wilde zwaan bij. Medewerking is meer dan ooit welkom en zal zeker gewaardeerd worden door Marc Herremans bij wie de verantwoordelijkheid van dit initiatief berust.


KROONKURKEN VERGAREN

GRONDSTOFFEN SPAREN

---------�---------------------------------------

Bij het doorbladeren van je vorige Vallei ben je wellicht te weten gekomen dat de Leuvense J.N.M. zal proberen een kroonkurkenomhaling in Leuven en haar randgemeenten op gang te brengen.

Oorspronkelijk dachten Marc

de actie pas met het schooljaar

(D.C.)

en ik

'83-'84 te starten. Doch bij

wijze van experiment organizeren we thans een inzamelings­ actie in een drietal scholen. Zodoende hopen we tegen september de nodige ervaring op te doen.

1.

������-���������-!�����!��

7

De afvalhoop groeit steeds maar aan in Belgiä en het koet veel geld en energie om al dat afval te verwerken. Nu is men

in Belgiä e kortzichtig om een ernstig afvalbeleid uit te stippelen (minstens baar),

67 <J,

van het huisvuil is immers recycleer­

en om maatregelen te nemen die b.v. het selectief op­

halen van huisvuil verplichten. Op deze manier verdwijnen heel wat recycleerbare, dure grondstoffen mee met het echte afval. Eén ervan1 Kroonkurken,

kroonkurken.

die kleine niemendalletjes die je achteloos weg­

gooit na het openen van een fles(je) al dan niet geestrijk vocht. Nochthans zijn ze heel wat waard:

naar schatting worden

in Belgiä jaarlijks 10.000 ton kroonkurken "verbruikt". Dat ia een aanzienlijke hoeveelheid als men weet dat ze voor een afvalverwerkingsbedrijf erg nadelig zijn1

ze zijn niet

composteerbaar en ze verbranden niet in de ovens. Toch doorlopen ze deze beide afvalverwerkingsprocédés die elk ongeveer 1000 fr. per ton kosten. Overbodige en nutteloze uitgaven,

want men vindt de kroonkurken telkens in de rest­

sto�fen terUC. Mits ze afzonderlijk worden ingezameld,

kan men

de kroonkurken smelten tot nieuw staal.

2.

!!��

7

Voor de kroonkurkenactie zullen we zoveel mogelijk scholen in en rondom Leuven aanspreken. Momenteel hebben hun medewerking verleend1 Sancta Maria te Leuven,

3

scholen de St-Pieters­

scbool te Kessel-Lo en Mater Dei te St-Pieters-Woluwe. De directies reageerden heel enthousiast en werkten onmiddellijk mee. Nu worden nog maar de kroonkurken van de dagelijkse


frisdrankenconsumptie iD de eetzaal ingezameld,

doch het ia

de bedoeling van vana1 september meer naar de leerlingen toe te werken.

Door de actie via de scholen te laten verlopen,

wordt bovendien de gelegenheid geboden om de kinderen een stuk milieubewustzijn mee te geven. Ook zullen we proberen een omhaling te organizeren in cafés. Maar volgens andere WJ-afdelingen zijn hier de

reacties veel

minder positief en is in deze middens de actie vrij snel tot mislukken gedoemd.

Toch kregen we in Leuven al toezegging

van één café in de Muntstraat.en ook van een café te Wilsele mochten we al kroonkurken ontvangen. Verder vragen we leden, sympathisanten)

vrienden en buren

(+

eventuele andere

in hun gezin de kroonkurken bij te houden en

bij gelegenheid door te spelen.

Zoals hierboven reeds vermeld,

belasten kroonkurken nodeloos

de afvalverwerking en nemen de plaats in van huisvuil dat wel kan worden gecomposteerd. vuil te verwijderen,

Door 1 ton kroonkurken uit het huis­

spaart men onrechtstreeks 1000 fr.

Alle niet-composteerbare materialen die de compostfabriek ver­ laten worden samen met de overschot van het huisvuil en het grof vuil via een transportband naar de verbrandingsovens gebracht.

Eén ton afvalstoffen verbranden kost meer dan 1000 fr.

Kroonkurken verbranden nieb,

ze smelten hoogstens.

Nadat ze

de verbrandingsfaze gepasseerd zijn vinden we z e terug in de sintels

die naaD een stortplaats worden afgevoerd.

Indien we

kroonkurken weerhouden voor de verb�anding besparen we een tweede maal onrechtstreeks 1000 fr. Als we één ton kroonkurken inzamelen, streeks bedrag van 2000 smelterij.

fr.

levert dit een

xecht­

op indien we deze afleveren bij de

Het inzamelen van 1000 kg kroonkurken levert dus

een totale winst op van 4000 fr. Dat is de inspanning meer dan waard. De opbrengst zal gebruikt worden voor aankoop van nieuwe terreinen in de Bijlevnllei ter uitbreiding van het reservaat "De Doode Bemde".


JO

4.

Resultaten ? --------.... -

Alhoewel de vorige Vallei rond half april in de bus was bij

jullie,

kreeg Marc Ie Coater bitter weinig respons.

Medewerking is dus nog steeds welkom. Inmiddels ia de jacht op kroonkurken ruim

1

maand geopend en

ia onze berg kroonkurken gestaag toegenomen tot ongeveer

34000

?5

niet onbetuigd1 Veroniek Rooryck, Lieve Bogaert, Coninck,

kg (of

ex) )Ook het lijstje medewerkers laat zich

Dirk Costrop,

Hilda De

Stefaan Verfail.lie, de familie Deblaere,

en Criatophe en Alexander Ostyn helpen nu mee aan de kroon­

kurkenactie.

Er ia overigens nog altijd plaats op het medewerkerslijstje; je kan en mag er dus nog bij. En zeg vooral

niet1

"Per week raap ik maximaal

5

van die

stopselkes bijéén, dat is toch niet de moeite waard" want "vele kleintjes maken één groot,

zei de mug,

en ze deed

een plaske in de zee". Stephan Ostyn ContactadreeJ Maro De Coster Mastellestraat 543008 Veltem-Beisem Tel.: 016/488550

(•)

Stand op

:).uni ll.

-�!2!!.L e Qe�t zijn kroonkurken geld waard. Johan Ghyselen: � Leefmilieu 4de jaargang nr. 5 sept.-okt. '81


: WAARNEMÏNGEN : •

Heel wat waarnemingen deze keer;

* �!���g����

vooral prooivogels

(Aytbya n yroca)

(BLH)

Andermaal een witoogeend in bet LP te Kessel-Los

23 mei een

*ê!������

*

!;

waarschijnlijk een

op 22

en

"authentiek wilde" vogel.

(Spatula clypeata)

(BLH)

Voorjaarstrek:

27-3: 13.ft, 8� op SARJ 15-41 15 w.o. het merendeel baltsende te! op SAR.

Broedgeval 7

:

17-6: 13

��!�2��!Y� E

(Pbalacrocorax carbo)

en we.

ook een� te SAR.

27-31 18.201 een groep van ong. 50 ex. laag overvliegend te Heverlee richting Oöstvaardersplassen

••.

(HEM)

2-4 tot 15-4 een immature aalscholver te SAR (versch. waarn.)

*

g���-����

(Milvua milvus)

22-2: 1 eks. te St-Joris-Winge

5-41 1 op 11�-41 een

(Monique Bakkers)

grote hoogte boven Neerijse naar NW (AUB) juv.

eka.

(?)

laag boven het Meerdaalwoud (AUB & NYJ)

8-5: een rode wouw komt laag uit het N aanvliegen en gaat dan zeer hoog "de lift in" te Kessel-Lo

*

�!'.�!�-!'.���

(Milvus migrans)

t�-5: 8.00: één laag over een boomgaard vliegend op de Predikherenberg te Kessel-Lo.

*

�:E!!!��-!!�!���!�!

17

en

een

adult

êE� E!'.�E

ó' te

rf te

�!����-�!�����!�! 5-3: 1

*

18-4:

! te

(AUB)

(Circus aeruginosus)

15-4: J en� baltse:ad te SAR 16-4: een subadul t

*

(AUB)

(BLH,

Maarten en Seger Hens)

Florival (REM)

Neerijse

(NYJ & AUB)

(Circus cyaneus)

SJW

(HEM}

(Accipiter nisus)

16-4: 3U

en

1,J

te Florival (HEM)

26-6: één sperwer achtervolgd door 2 wielewalen; dit is de P.Arste juniwaarnemin� sedert jaren

(AUB)


*

ll�Yi!

(Accipiter gentilis)

16-41

1d4 te Nethen

26-31

1� boven de St-Martinusberg te Korbeek-Lo,

(HEM)

weg richting "Hottat".

glijdt

(AUB)

* �22�!�� -(Falco subbuteo)

2!7-4:

erg veel kwikkenalarm en even later vloog inderdaad de verwachte boomvalk over (Leopoldsyark) (BLII)

4-61 *

1 over de Trolieberg te Kessel-Lo (AUB)

(Pernis apivorus)

�221?2��!�! 7-6:

om 19.00

's avonds tussen het station en de Tiense

poort 3 wespendieven op ong.

100 m hoogte.

s�aartpatroon duidelijk te zien; de stad.

*

���E!� -2��!� 5-51

*

9.!2��1?22!!!!�!'.

5-3-'83

*

*

(Anthus spinoletta spinbletta)

nog

�22����E!�Yi�E 12-31

(Tringa nebularia)

op een afgelaten vijver te Neerijse-Kliniek (AUB & NYJ1

����EPi�P�E Op

*

(AUD) (Chlidonias niger)

10-tal in het AVP (Annick Dumalin)

14-4: 3 *

Bij 2 ex.

verdwijnen boven

27

ex.

op de slaapplaats te SJW

(HEM)

(Charadrius hiaticula)

4 ex. op de afgelaten vijver te SAR

(HEM)

E�!!!!g

(Asio otus)

.?-3: 11

ex. op de welbekende slaapplaats te "HOTTAT". (AlIB)

§���!�!!!��!!

(Aegithalos caudatus)

(:BLH)

Bij een voltooid nest te Holsbeek een "witkop" male "streepkop" op

bij een nor­

9-41

op 16-4

op een andere plaatR een staartmees met een intermediaire kopstreep. Een staartmees met een witte kop behoort

niet noodzakelijk

tot

het noordelijk re.s A.c.ca.udatus.


3

En óm ook de meest veeleisenden onder de lezers tevreden te stellen, hieronder een uittreksel van hetgeen geschreven werd in de SAR-kast: 8-41 (!ve�ijse., 2 zeeduiker species overvliegend naar NO (S.Peten) 9-4: SAR: 1 dwergmeeuw (Thomas I.) 1 -4: SAR1 2 zwarte wouwen (B. Forget) 2 1 gierzwaluw 1 -4 1 " 1 1 rode wouw (Y. Robert) 0 24-41 " 1 scholekster (M. De Borman) 21+-41 AVPt 1 baardgrasmus J (Francis Somers): eerste waarneming voor Belgi�? 28-'+: Florivalt 1 ortolaan J (F. Halot) 29-'+: 1-?: Neerijse: 2 zwarte wouwen (J. Van Esbroeck ) ( vers�b. waarn. ) SAR: 1 visdiefje Overijset 1 zwarte wouw (S. Peten) 5J� noordse gele kwikstaart ( " ) 2-51 SAR: 1 rode wouw (F. Halot) 7-5: Korbeek-Dijle: 1 hop (P. Quévy) SAR: 1 visdiefje ( " )

{

{

}

En nu we toch bezig zijn en om dit blad gevuld te krijgen ) nog wat (anders moet ik alweer een tekening maken nieuws uit Tienen1 Erwin en Co. stuurden me volgend lijstje: • • •

tussen 19-3 en 11-� zes maal een rode wouw (versch. ex.) 27-4: 1 velduil 29-31 1 visarend 4-'+1 1 porceleinhoen 20-4: laatste waarneming van de overwinterende ruigpootbuizerd. 11-L�; 20-4; 21-4; 4-5 telkens 1, vondst wan een vergiftigd eks., 2 ex., 1 eks.:allen zwarte wouwen. 5-51 roodhalsfuut op de"vijijvers" J en 't ortolaan 1 1 en 12-5: een Engelse gele kwikstaart 1 -5: duinpieper en een visarend 4 15-5: een Noordse gele kwik

{

Je ziet het, voor de p•ssimiaten onder jullie, je ke.n in onze streek nog wel wat zien. Alleen moet je op het goede moment op de goeie plaats zijn •••

���E�!���-��!!�S��t HEMcHerremans Marc; BLH�Block:x Herwig; AUBEAu�ustijns Bart; Johan; SAR•St-Agatha-Rode; AVPmAbdij Van Park; SJW�8t-Joris-Weert; LP-Leopoldspark.

NYJ�Nysten


kalender Voor verplaatsingen met privé w ag en s buiten de re gi o -

dienen de deelnemers een deelJ:iame in de onk os te n te voorzien.

Vermits bijna iedereen in de tweede helft van juli weg is, hebben we in die periode dan oJk geen tochten gepland.

zo 7-8: Ringdemonstral;::ie te Tienen ol v Maro llerremans

83/23:

gaat enkel do�r bij aannemelijk en niet te

winderig weeri

JNM

+

gids

bij

twijfel bel je best de

229372.

8.30: Station Leuven; ve rpla at si ng

met

de auto. Dagactiviteit:

Bj/21�:

di 16-8 tot

breng eten en drank mee.

31-8: Zome1-kamp

te Sourbrodt:

za

83/25:

?-91

de kust (opgespoten t e rreinen

Daguitstap naar

Dudzele, pier Zeebrugge

n!!1

zie elders

in dit nummer.

JNM

+

WA

Deco ster: met Marc

en

Zwin)

olv Marc

gein�eresseerden nemen contact op op

48!3550 zodat

we het ve rvoer kunne n

reg elen . Dagactiviteit: :laarzen, vo eds el en drank n i e t

v erg ete n

83/26:

zo

4-9: JNM

+

.

Akkerwandeling oLv Marc H errema ns

8.001

Leuven S1a:ïon;

Einde

tegen de

fiets en/of auto

m1ddag (kans

op

"pcb.rep" en

"pchroew" :)

83/27: za WA

+

10-9:

.:I1fil

To cht in de nijleva ll ei met

Herwig Blockx; td

...

op pr o oiv og els er'.1

9.00: Station

j

mooi

de fiets olv

weer zal er vooral

libe lle n ge le t w o rde n

.

LeL.Iven

rond 9.'�5: Nieuw6 Kliniek te N eer ijse Principieel om ori.g.

1j.OO be�indigd maar

bij mooi weer kan. dit aan1!ienlijk uit lopen :

:

Marc ho op t hier ortob.an en/of duinpieper te zien.


za of Zo 21�/2'.) se pte mber :

Primeur:

CAP GRIS NEZ olv Luc n i et al té

Gaat enkel door bij

Deviaene.

slecht w e e r.

WA.

NJM

8:?/28

Kennismaking met zeevogels.

Vertrek 4u30; afspraak verd e r te re ge l e n met Suzanne

Nel i s sen (016/259296);

met privé-wagens:

ca.

verplaatsinG

500 BF te voorzien,

evenals proviand en aanverwanten. t:en telescoop kan nuttie; zijn. zo 9-10-8)/29:

Trelcwaarneminc;:

Station Leuve n : 7u1') Zoet Water kr ui s punt Waverse Baéln: 8.00

Verplaatsing met de fiets de auto

);

einde

(voor de

fanatiekelin�en

tegen de m idd a g;

theoretisch is dit e e n stille wachtbe7-igheid, bij

aanhoudende rep;en,

mist ed komje best ni e t

want dan is er geen of nauw e l i j ks trek. Leidinfi:

(althans een poging tot)

Herw i ['; TI.

De vol g end e activiteiten worden niet door onze :ifrlr:;linr:; geo rganiseerd;

7-e zijn &aarom echtèr ni è t mindQr interessant:

�E!�g��!LYQ!!_!!�Y�E!��22!!-�!!_!1����Q:!!:!2��: bu s tocht natuurbeschermingsdag te Dilzen-Stokkem; Dennis Vandecauter (016/250300), het gemeentehuis van

fr.

thema van de natuurbeschermingsdar;:

�§!;���E-��-�§!:!!���Q�l2:

vooraf te contacteren:

vertrek 8.00

H e v e rlee (100

naar nat.

op zo 18-9 aan

voorrichot) ontgrindingen.

23 en 21�-7: we rkda (; e n in de S noe ke ngrac ht te Vertrijk;

inlichtingen bij Firmin Van

Passel (016/566918)

20 en 22-8: beheerswerken in h e t Vorsdonk­ broek te Gelrode;

9.00:

8tation Ge lrode

I nl i chtin gen; Jan Van Den Bergh (5631111-1) of Luc Vervoort (698319) 27 en 28-8:

Beheerswerken in de Langdonken

te Herselt;

9.001 Kerk Our odcnberg ( ge hucht

van Aa rschot ) ,

inlichtingen bij

Passel (016/56b918)

Firmin Van


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.