De Boomklever April 1983

Page 40

WAARNEMINGEN

0

Wegens een tekort aan recente waarnemingen zitten in het volgende overzicht nogal wat "nakomertjes":

VOGELS Krooneend

(Netta rufina)

(BLH)

J krooneend - waarvan reeds sprake in het voorgaande nr.

Het

werd het laatst in het Leopoldspark opgemerkt op 30-1-'83. (Bucephala clangula) ��uiker SAR:

2 �op 16-1-'83, vligen echter op en verdwijnen in noorde

lijke richting. Smient

(W. Claes)

(Anas penelope)

Zoals elk jaar ook dit jaar weer smienten op voorjaarstrek i� de Dijlevallei:

o.a. 2 9 en 10' te OHZ op ·20-3.

(BLH)

(Anser gansanser)

Grauwe

24-10-'82: ongeveer 93 .ex. naar zuidwest te Oud-Heverlee (HE�1) Il

:

17.40:

ongeveer 35 ex. naar zuid te Leefdaal (P.Tf iel (REM)

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) 6-10-182:

5 ex overtrekkend te Oud-heverlee naar zuidwest 24-10-'8(!: "

Kleine bonte Op 20 jan.

8.07:

80-tal ex. "

9.00: 15 ex.

ll.

"

"

konden we reeds 2 ex. zien baltsen in het LP;

J minutenlang op uitgedroogde

stengels van moerasspirea! Tureluur

"

"

"

(Dendrocopos specht minor)

even daarna foerageerde een

SAR:

"

"

(BLB� Suzy)

(Tringa totanus)

20-3-'83:

nadat een troep Waalse collega 's me attent

gemaakt had op een tureluur, 10 ex.

kwam er nog een groep van

aanvliegen, die eveneens neerstreek tussen de

kieviten.

(BLH)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.