De Boomklever April 1983

Page 35

J.t

Kom van dat dak af

Zaterdag 25 maart ll.

•••

werd op het dak van de borstelfabriek

aan de Mechelsesteenweg te Herent een interessante gast gevangen

een Jan-van-Gent.

Het ging bier om een prachtig volwassen dier dat om één of andere reden - waarschijnlijk de stormwinden gedurende de voorafgaande dagen - zijn oriäntatie was kwijtgeraakt. Bij nader toezien bleek dat één oog niet meer op bewegingen reageerde;

de pupil stond gans open.

Zoals je weet,

Jan-van-Genten vanop grote hoogte (soms tot 40 spectaculair in zee om hun voedsel (vis)

m)

a.uiken

erg

te bemachtigen.

Hiertoe zijn de ogen zo ingeplant dat een Jan-van-Gent zowel naar voor als schuin naar onder een binoculair ziéht beeft zodanig dat hij nauueurig de afata.nd tot kan schatten.

een

prooi

Indien één oog niet meer optimaal functioneert,

is het natuurlijk wel een vraag hoe deze vogel zijn portie via nog kon bijeenscharrelen. Een natuurgida uit Herent zorgde ervoor dat hol terechtkwam. indruk;

hij

in het Vci:;Ge&l:·

De vogel maakt er een allesbehalve

hij ia integendeel zeer krachtig,

hem ook al niet en hij ia opvallend tam.

slappe

eetlust ontbreekt Dit wil in het geheel

niet zeggen dat het een "ontsnapte" vogel ia want ook op de broedplaatsen zijn Jan-van-Genten zeer makke vogels. Na herstel wordt hij natuurlijk weer aan de kust vrijgelaten.

(NYJ, AUB,

HEM;

ingestuurd door

Bart Augustijns)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.