Page 24

Aalscholver

VOGELS

( Phalac r o c orax c arb o )

Ij s e e nd

5-9 - 1 82 :

( C l angula hye ma li s )

Op ?-1 1 ve r s c h e e n z e o p SAR ; daarna w a s de z e v og e l t o t m i n s t e n s 28 n o v e mb e r aanw e z i g op N e e r i j s e-G rote bron .

E i genaardig g e n o e g w a s d e z e i j s e end�n og gro t e n d a e l s in

NYJ )

( AUB &

20-8- 1 8 2 : 23 e x . naar h e t Z t e SAR

20 e x . naar NW te Korb e ek -D i j l e ( WJ/WA - u i t s t a p )

4-1 1 - 1 8 2 : laagv l i e gende gro e p van m i n . P e l lenb e rg

( AUB

50

ex.

te

& NYJ)

21 -1 1 - ' 8 2 : 1 0-1 5 aal s c holvers t e K e s s e l-Lo naar h e t N 1 8-1 2- 1 82 : 1 in h e t LP

(AUB )

( OSS )

z omerk l e e d ; z e w a s ook o pva l l e nd tam ( t ot o p e nk e l e me t e r s v an

de o ever ) .

( ve r s c h .

Visarend

waarn. )

( Pandion h a l i a e tue )

Tegen e e n lange tradi t i e in d it naj aar geen ( Me l anit t a n i g r a )

Zwarte z e e� e nd Een w i j f j e

in he t

visarenden ;

Le opolds park o p 26-1 1 ; d e volgende dag

was de v o g e l a l gevlogen

( BLH )

• • •

de

SAR : 3-9 - ' 8 2 :

Nadat e r t e N e e ri j s e e n SAR v e r s c h i l lende m a l e n e e n � w a s g e s i gn a l e e rd

d e s a rk a s t )

(via

kregen w e w s .

( OSS , NYJ , BLH )

1 8 -1 2 : t t o rug a anw e z i g Krooneend

(Netta

v e r t o o nd e

Bri lduik e r

Op

( Mergu s mergans e r )

W i lde

e e n � in h e t

en d e c e m­

zw aan

" +

1

2 ad. e n

j uv .

1

( Dirk V . D . Plas ) j uv .

(BRP)

op d e z e lfde v i j ve r ( W J/W A - t o c h t )

( 20

m

)

e e n t grauw e dus ! O ok de r o s s ê

b andering o p de buit e n s t e s t aartpennen e n d e " grauw e re "

z i chtbaar.

i ndruk dan e e n d b l auwe k i e k w ar e n

( Erik Pe lemans , NYJ & AUB )

Blauwe k i e k e ndie f ( C ircus cyaneue ) Eerste herf s tw aarne ming op 5-1 0 in de ve lden te N e e ri j s e ­ K o rb e e k - D i j l e 1

e en

m e t e en bol s p r e e uw e n

gere g e ld waarn e ming e n .

De c i rke lende

( BLH ) ;

bluuwe

daarna

k iek boven

K e s s e l-Lo ( 9 -1 - ' 8 3 ) wou nog net in dit numm e r komen ( Suz y ) . ( C ircus aeruginosus )

Bruine kiekendief

Tradi t i e getrouw w ar e n er in

( Cygnu s c y gn us )

1 5-1 1 : N e e r i j s e -G r o t e bron : 1 e x .

20 e n 21 -1 1 : 1 9 -1 2 : 1 ad .

( BLH )

Leopolds park .

natuurl i j k

de k o r te en lage s t r e e p in het midden van de

vleugel z i c htbaar :

nog gede e lt e l i j k o v e r g angs k l e e d ?

op 1 1 -1 1 : 3 in � -k l e e d ( H E R ) en o p 1 4-1 1 z e l f s 8 i / j uv . ( w aarn . uit de s ark a s t )

Grote z a agb ek

was

hij toch alle typ i s c he kenme rk e n b e halve

b e r 1 8 2 z ow a t s t e e d s bri lduikers te z i e n .

9 -1 2 :

24-1 0- ' 8 2 1 vanu i t h e t N k omt laag o v e r de ve lden te Pe l le nb e r g

J k r oo n e e nd

N e e ri j s e -G r o t e b r o n w a r e n gedurende novemb e r

Maxi ma :

Grauw e k i e k e ndief ( C ircus pygargua )

( s n av e l dus onz ichtbaar)

( Bu c e ph a l a c langula )

maal

e nk e l e m i nute n later pas s e ert

aan e en b l auw e . Toen h i j dich t e rb i j kw am

tus s e n de t a f e l e e n d e n e e n

de w i t te f l ank e n :

De l a a t s te

grij pt e e n k l e ine v i s en ver­

e e n d k i e k e nd i e f . V an ve r dac hten w e

( BLH )

A lhoew e l in rus t houding

even ,

h i j n o g e v e n achter de v i j ve r .

(OSS )

ruf ina)

31 -1 2 : L e o p o l d s p ark :

maal b oven de v i j v e r z i e n .

dw i j n t h i e rme e ;

de z e lfde v o g e l

en v l u c h t a l l e kenmerken u i t s t e k end

in z i t g e z ien

tus s e n 1 2 . 50 en 1 6 . 1 2 l aat e e n vis arend z ich

7

b idt h i j

te z i e n in h e t L e o po l d s park :

5-1 2 : 1 � ;

en

J ohan :

( A y thya nyro c a )

W i t o oge e nd

pl e i s t e r e nde

m o o i s t e waarneming kwam van Annick , Bart

de Di j levall e i in d e naz omer

weer w a t bru i n e k i ek e n ; de voorlopige s c ore : en

1

ad .

N e e ri j s e -v e lde n :

2

�/ j uv .

SAR : 3

'j.

/juv.

J

aanw e z i g e inde aug . /b e g i n s e pt . "

"

"

"

"

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded