De Boomklever Januari 1983

Page 1

OE

':De ':Boomkle1'er:'

WIELEWAAL afdeling LEUVEN

MEDEDELINGSBLAD

DRIEMAANDELIJKS 11 °

Jaargang,

Nr.

januari - maart 25

januari '83

) '\'. Jpé)6'

V.U.

en Red.

Marc

Herremans,

P r i n s es

Lydialaan

65,

·3030

Heverlee

1


Vr:w:

liallo, !lier zijn nm

steeds

!�Cen

'l'erschelli.n.<:, immers of

helemaal

stem hier np,•,elctl

zi.in

kP.er

lleze

/,onls de sJirnrnerikcn zi.i11

He

Nat

met

Er

zj,in

er

jn

H.1.

T\.i,ilc

oens

u:i

zijn

koek

maar

momenteel t of

.ie

er.�

niet

hoop

wc"il1:i� 1s-16jari..t(e11

icmnnd uit

om�evin.�

.louw

snreek

eens

al

deze

on

dus

onbel<end .t�czj

een

:�ich

r�1enscn

een hoon nls

lenst

en

als

de

voelen

5-!:rocp!

.ik .1ulli.e allen

Nens

nntnurll •

,ie komt,

dan

nntl

.in de

h�levenissen

toffe

hui ten

ch t

tllu.is

vlnrr::-!er

Jast hut not

i\l_s

·in

tochle11

cle

vnn

een

in

'H'1,

zoHel

Jlerwi.�

ri.s.

de

nok

rli.c de

het

t:iomenteel

n.1.ui.rnen

solJrlair Vce·1

wensen

best�

in

met

s uc c e s

het

onze

van

er.o;

ro 11 d

drnlc en

alle eerste aan

al

lcn 1

heide voorzitters

heube11; i\11ni.clc

ka1u1crs .

lli i

11arc

voelt

zich

Stadsduiven ze dit najaar

ook

stuiven

5 7

6

11

i

12

15 19

ltaarnemingen

jk

�aan

meer volk

nro,t!;ra111111a

dus •

nu

.i.n de

+

...

7 - 10

Vogelmensen

tH\tuurli

we

dit

derlc11

we

3

weer?

23

Kalender

meebrcn!i:cn.

Tot ziens

Zag ji j

kortcrbi.i

hehh2ti.

0111ncrkcn,

overll-lden

.ie weet,

00k

1 �n

Artikels:

Bramen

niets.

serieuze

koek.ies;

,inllie(hopeli.ik •

nou

Tochtverslagen voor

l'J •.)Oh.

'1-2

wat is dat

in l"leerdaalwoud

14 1'1 21

2it-

----- --------------

Suzanne,

Werkten mee aan dit nummer:

Herwig, Mich & Annick,

en

Marc

Marc,

Gerda,

de andere mensen

die iets binnenstuurden. - - -----------------

tochten.

o .ze

7.onJs

ka11

zul

1)

is

ts

.ie vindt dat ook jouw

lokanl

.o:een

onder

een P1i11der op

'J11tmoeten

de

er

nof!;

P.r

De vos

voor

wnt

lcamnnlaa ts

de

o:esnoeid in de ka.lellder;

'heHL1St' dnt

heel

dn t

er

worden:

mfl.O:

11:el1oord

li.<rt

vnst

[ndien

in 11eJ.,n;ië zoelcen.

zelfs

wel

voel en

mensen die

wat

hce l

oo�c

Sommir�en

er

kampplna

een

over

2

veranderingen op nationaal en plaatselijk vlak

Natuurbeheer:

mensen.

maar

deur in huis le vallen:

de

mnar

•B:�.

van

tenslotte ook

eens,c;ezindhei<l

�turs tudi.ekamp.

ous

vallei

eerste

wi,j zijn

maar

laat,

direc t met

manr

110�

rlc

met

dan

we

beet.ie

lèen

W�:

Teksten,

teken i n gen j

Boomklever binnen

spé

enz

voor de

voor 15 maart

bij

volgende vallei/

de redactie in


Vr:w:

liallo, !lier zijn nm

steeds

!�Cen

'l'erschelli.n.<:, immers of

helemaal

stem hier np,•,elctl

zi.in

kP.er

lleze

/,onls de sJirnrnerikcn zi.i11

He

Nat

met

Er

zj,in

er

jn

H.1.

T\.i,ilc

oens

u:i

zijn

koek

maar

momenteel t of

.ie

er.�

niet

hoop

wc"il1:i� 1s-16jari..t(e11

icmnnd uit

om�evin.�

.louw

snreek

eens

al

deze

on

dus

onbel<end .t�czj

een

:�ich

r�1enscn

een hoon nls

lenst

en

als

de

voelen

5-!:rocp!

.ik .1ulli.e allen

Nens

nntnurll •

,ie komt,

dan

nntl

.in de

h�levenissen

toffe

hui ten

ch t

tllu.is

vlnrr::-!er

Jast hut not

i\l_s

·in

tochle11

cle

vnn

een

in

'H'1,

zoHel

Jlerwi.�

ri.s.

de

nok

rli.c de

het

t:iomenteel

n.1.ui.rnen

solJrlair Vce·1

wensen

best�

in

met

s uc c e s

het

onze

van

er.o;

ro 11 d

drnlc en

alle eerste aan

al

lcn 1

heide voorzitters

heube11; i\11ni.clc

ka1u1crs .

lli i

11arc

voelt

zich

Stadsduiven ze dit najaar

ook

stuiven

5 7

6

11

i

12

15 19

ltaarnemingen

jk

�aan

meer volk

nro,t!;ra111111a

dus •

nu

.i.n de

+

...

7 - 10

Vogelmensen

tH\tuurli

we

dit

derlc11

we

3

weer?

23

Kalender

meebrcn!i:cn.

Tot ziens

Zag ji j

kortcrbi.i

hehh2ti.

0111ncrkcn,

overll-lden

.ie weet,

00k

1 �n

Artikels:

Bramen

niets.

serieuze

koek.ies;

,inllie(hopeli.ik •

nou

Tochtverslagen voor

l'J •.)Oh.

'1-2

wat is dat

in l"leerdaalwoud

14 1'1 21

2it-

----- --------------

Suzanne,

Werkten mee aan dit nummer:

Herwig, Mich & Annick,

en

Marc

Marc,

Gerda,

de andere mensen

die iets binnenstuurden. - - -----------------

tochten.

o .ze

7.onJs

ka11

zul

1)

is

ts

.ie vindt dat ook jouw

lokanl

.o:een

onder

een P1i11der op

'J11tmoeten

de

er

nof!;

P.r

De vos

voor

wnt

lcamnnlaa ts

de

o:esnoeid in de ka.lellder;

'heHL1St' dnt

heel

dn t

er

worden:

mfl.O:

11:el1oord

li.<rt

vnst

[ndien

in 11eJ.,n;ië zoelcen.

zelfs

wel

voel en

mensen die

wat

hce l

oo�c

Sommir�en

er

kampplna

een

over

2

veranderingen op nationaal en plaatselijk vlak

Natuurbeheer:

mensen.

maar

deur in huis le vallen:

de

mnar

•B:�.

van

tenslotte ook

eens,c;ezindhei<l

�turs tudi.ekamp.

ous

vallei

eerste

wi,j zijn

maar

laat,

direc t met

manr

110�

rlc

met

dan

we

beet.ie

lèen

W�:

Teksten,

teken i n gen j

Boomklever binnen

spé

enz

voor de

voor 15 maart

bij

volgende vallei/

de redactie in


l:·

r-;r

_:-;"p8·!..

1?ii!�:

lc.-:-.bt;l lCO'-�t

�!"'.. èe

r;.rorfe:-1

(�_e

./i1::ls1.·.r;:?.J.,-10:1.�isre"'1 �--e�-j_n

l:i.c:-_,_-+;e scl:wk zo1_: -.-:-e�or€en� ·:P r1J_st s+elle:-:.1: 8r l(O:::t een :î..i21r.��e

ISf.3 o-î::-,;eèoc:kt. "/:::��'--YJ.eer c'ezs uiT:s".Jr2.r1.k U

esn

,':)8 f't8 l '3 zs i.... , ·.�1�J- i1'-� !J -.�.'el or:-:r.::_cl ·�_elJ_i :.i�c _-ir.;1. .:� .ç-r3. b O i'1.C1 'lOO� i:� cle Dl�'\,P,ts. 'T2x18.f hP-t n'.:'..�'"'.r I:?C'.i:(;,-·oTc"en j_r::.nerc-,�".;--.c'. 'J:1è'?r�,.2.r_t'isl.Lt"."8l'l sevoerC:. OD tot 2en fusie te korr..e�_ tusr:en a.-:; ÖT:i_e -hi=;st·?.2nc!e Vl"".2.n1se ,je.i_1_�dbor_C:en cij_e zich be zi ?:houcl.e::;. !,iet n2,·��uur en �nilieu: :2el.;iscl1e Jeu.:r,dho:c.o 'mor "·�<:'.tuvr­ studie, './üüev12.éü ,ions-eren '3YJ H.::-t11.1_i_r ?.OCO. On tet ':/J-cor..r:re s v2.n I98 I te :.�ol ·;rerd d '.'.".2rove r voor het eerst in het o p enh2.ar e;epr.8'.at. L: de loop V'J.n I982 lcw::i.m het tot een fei teli �ke SErrien­ '::erking tussen ,/ij en BJH op het gebied v.:::n '.ie or.g2.nisatie vsn k2.:n-11en e:r: de v1erking van c�e "-ïerkgroenen. '.'J.hoer:el Iî8:tu.ur 2000 niet ui t-2.;ssloten CTOr�t v2n cnderhar..delingen stelt dez0 org�nie2tie zich �o�e�teel nn��l afstandeli ,ik op ten 01;)Zichte van cle fusie. De laatste details betreffende de fusie Dorden cereeeld o� de beiae congresse:.-:. v�.n è.e jPu�clbonèen (die bLj het verschLi :::-.Len Ve>,:::._ fi_�_t 9.rti:-cel ;::,.l 2.cr�ter è.e T1J_.2: znllen zi .�n). D2 fusie tussen 3JN en �J z2l leiden tot de onrichti�s vq� een nieune VZ\'1 (Vereni.gins Sonder .'iinstoognerk) ,ète 2.ls dusd.�mig in 2.arrn:1erking komt voor subsidi�rin� door de overheid. De fusie heeft ais doel een meer effici�nte werkin3 iit te ·bou�en. 'rot nu toe '.verd door de beperkte ::;roep mens>?--::. die ziel:: bezighielden met het ns.tionc.al bestuu.r inà erclaad heel veel ti �d er.L ener.:;ie "�rersuilC!1;" aan allerlei administratieve rompslomp.Door èe fusie ontstaat ae mog·eli,jl: heid dit laatste doo� zeDetensbezwa2rden of vri�gestelde� te laten o�­ k!"':::::�'3e.n zodat me e r tijd vrijkomt om 2.cties,projecten,vreekends en k8.nri1en beter uit te bouvven.De fusie heeft né?.tuurli,jk ook als .s-evol� ch.t lede!"'�-­ ao.nt2l en het a2,ntal 2fdelingen €"evoeli.g Z'..ülen toenemen. Voor wat 6-e rèlaties met De Wiele'N8.é':.l betreft:de artikels van cle statu·� ten die m e l d i n g ma.leen van het oeste,a.n vs.n een .jeugdafdeling 'narden ge schrapt. Op lokae,l vl2_k, ter!I!linste in die af de lin.�en w.?J?.r dit nog niet het '!:,87 -.J.- zou zijn, is een 2.part bestuur voor de jeu�dbond nodig.

De feitelijke sanen'.verl-cin.g met 9la2�tseli jke '.'!ielew2.2.l2.fdelin.::en blijft b2ho1.)_den ( llraktisch voorbeeld: S2J�1e:'l or.g::i..niseren vs.n w2ndelingen).

De fusie heeft ook als doel, zowel intern als ns.:i.r bui ten toe een duiè e­ li jk beleid te voeren. Eet beleid van de nieu'.'le jeugdbond lc:.'2m ook ui tvoeri.g ter snrr�l(� 011 het kaderweekend van de L:ilieu1nerk?TOeTJ on 23 en 24 oktober ,ionç;stlec�en te Deinze. In heel w;::i,t afdelingen besta2t - de overtl.ligin<:?," dat in- het verleden de natuurstudie te sterk benadr1.JJct 'r:erd. Algemeen besluit van �et v•.ra-ekenö: natuurstudie mag geen doel op zich zel f worden, maar een rüddel om een beter inzicht te krijgen in de comDle xe rel8.tie s tus se n nlant, dier en milieu. Natuurstudie levert een heel belangri ,ike bi jdra.ge om kwetsbare natuurgebieden beter te kunnen beschermen.Die bescherming is echter niet mogelijk als er zelf niet meee;ewerkt wordt aan nat1Jurbeheer. Tenslotte werd benadrukt dat acties die zich rj_chten on natuurbehoud ook in een breed m2,atschan9elijke context !esi tueerd mÖeten wo rd en . Concreet werd voorgesteld om binnen de nlaatseli jke afdelin.�e:!1. hier ook ;:i,andacht a2.n te besteden door verruinin.sr van de onderwerDen die in de 2fdelingsblaadjes aan boè, komen, discuss i es bin:J.en de s-roeD te houden of eens een snreker uit te nodi2."en die 'Nat ruimere in:forn2.tie .geeft over

Op

de

/

milieupr o blemen en of

ver:saderingen

ling besloten de

van

werki n g

·-

-acties. 03 en 27 november vrerd binne;:i. onze t=:if?;en :tfde­ effici�nter te

12ten verlopen. De beslissingen worden niet r!lee r .=.enomen b i n.n e n een "be stuur", een "stl1.urgroep" die ongeveer elke maand 1üj elka2.r komt.

ma2.r

in


r�" ::ie ze stutff�roe;::i is IJDE:I?.�En ·:rellrn.ri ö ie j_ë_eeè':1, sug-:-e 2tie s of voo:>'.'f:tel lé'. 0}:.� r:�e --;rer'":l.n.t':·onrc�e�1seft betreffer:de d.e ·/.rerlcin.� '19.Yl O.e ?,:f{elin7 li .j�chciC. 011 zicl1. �·.ril ner1e·-: o:·� 2ct1-ef :·.:9� te �.".'21..,�{r::n o.::-�:-: c 8 ïJ.i t·.�:r=:r�-:ir1::--·o;1· :t:1. �l 3:�e !� en ,_Jro � 2 cts :_1_. J3i112:..e !':. cl1� s tu_�Jl.... �:l.."O p-î. �.-:o�c1 t ë. '"='.�"J. :� o�= :i .�Y1 t - .-:_�-�:ve rctR l:l_ n;:-- �ec-;_.s.3..11..ÜY'J eJ_l:e \,-e::.-.:�.:.(er'j_·��:.7 1:"·o�-:-'Clt 1.:cs-�rolc2�-: -.·"ie z,s.l zor�-e�'1 1 <;(-;Ze ·..-.ri.""izi ·.-j_·�-�· 'T80!' ;";r::l�èe -·-�ro�ecte�'"_:_.�.�eer è.:?.Yi e�:'"1. :-:;�:��\rer.:.(:_ë'_cy�]_�-:.; e:-:""T1oor '?.or7e·"!. (_C'."_1� {.8 beslissi�:-;e:.-: 0-1 ��e=� ··:eer C:: r.:: : �:oc :.... :�-=:i_::c�1s -----:-:.:.-_ i e r -:-e �'1.0T'1.e-:!.. -.'t/O re� 2 !:"''.. e r1 ö. 2.t c� e -,re r��"�".tr.�.�o c· r6e12 -;�·:}-!.f: i. �.. '-.TO or �. s � 'Tl o +: f!.r.'î ,. " j_ e -..... ""'2.11. 0 ��ze .?.}�Ö.e 1 j_ n P" niet :·Jee r 2- j_ -��-t C·i -�� r; e :-:. -)S Y"'\e rl� t ;"-1, r;�-:_t 0.l i-�:.ë i vj_(� ,).er. _ _

.., ae

. . ' . ' cre��1v1�e1�,cP

öe i.:.�i -ei s:.tie,ren �.r.?.n d.e hele .zr'oe,.... 0�1 vori:T.e 'rerp·aè1erinP-en ?terrl. ilet vol,ç:i:enö.e br::;slist: storten �r�n 25. 000 fr voor het re se rvatenf 0nds vr:·r. E�T\f'S'. ten voordele van het proiect Dijlev�llei inrichten van de ijsk0lder v2n het k�steel6onein v2n K·::2.b1::eek tot vleermuizr;nreservs,;;.t. voor I98J wordt ti::estreefcl. nG.ar het ü:richten V:?.l'l enk2le e.ctie s ( Dia-.::vonà, volksd�'°-DS8..Vonél) !1:.8 t 2.ls doel teru-f 25.000 fr bij elk2ar te krij€en voo� �e Di�lev�llei voor '83 wo:::·den t'nee kci�11r1en inrrericl:t:ee::. n.r:ition2.�J_ ·:rerk­ ,,�rn.,.., ( 1/ -�.;, "...,n _\J -, + T l-' -i·Jll.) -i ·n c'!_1,,.:: l;i- .i'l"''f'°'l l "' l. e.,, .!"... c ·,... � 1.; u o-'1.J ...) ;,_,. :; .:. , :...... -- ocvi rJ· «; " c: f. Yl ' "" 0 ' ..a1 se T- m , "' ri . ""een K v""-'1 ( -n::." ul.;."' on 7 -:.� - C'.� . / -cJ. C..C.�ne ..t. p" " 1.., .r. .. a· en ' s +. 1 C" ) "" I J� ·.:-'_ '='. J. .g-u .r,

_

·:, __

·

·-'•-

_

._.,....._,..:__

r

'�

c: •

?ersoonli jk kan ik ?.lleen t:lm2.r :iopen do.t c.1.e ze ver2.nè.erin.7en on n2.tio­ na:::ü en lokaal vlak er toe zullen bi .�drg..c;en d2.·c cJ.e ,jeu-e;d'Öond in I963 een bloeiende en actieve werkins te-?;e�ncet 3é1.2.--c met de '.lul '1 v2.n Ellen die

er

zich voor willen inzetten.

Reacties zijn altijd

welkom.

ï:arc De Coste r �astellestraat

54

3008 Veltem-Beisem

Gió/48.85.50 "J . '"'i

r

/. .....

'· �

..

'

../.. ��: '·"


s

if _�1..c'TJtr:����:�-L��]_, ./ ��,r

I �:

:

_

.��1!1 �;O�T ·::�B·�,9 �

S�T-�'?lr+. 1.rol:3l:-'.�8Y'.i.. l_-�e�c O'!) -:e:-:�_or� 1.-2.n :-:l;:.tli.ï)T....,.1c0:.-.oi_1f� fr�::_.-:;-� :lî:_:: 6.j_t.·:·-rj -jJ_:::� '1-·el .:::=�-'"'-::: c1e ..._re:.-;_1 .. ·':�r�1)_t:_rpi.'�! (.i.� "tv-r�0l '"TlA:I.C?S::.�. l'=e�"'� t 0.e ?2C-:_.:,.c;-ct.? è?t :!.? ·:: u · -:_1"1.� . e�... 011.rJ .0·p l i � 1-\ s t "·,., �; :.-'?t èe n:J.tu'�r zi,�::1 ::-r·.n:;- l==iten ::··.::c.0.n. f-Teel 11.Pt l�:ln.d.scl!r:.; j_�. --/esi;-T�u-r'oD:--1, r.1.P.t 8.l i_-,·�.--s r�.:. .·2�.1.... 'l?.l1 neJt1J"i...J.r j_::."l ---r1-.� . · .;'.!.. (r,l. .,,, -ni.J_,_ -e - e Y\... . {L1 f'ClC: :;..�-,'.'.>"l 1 _n,_L]"' o ,.., ( s·r] i Yl.0'P -re. 1 ·� - 'T, i pc .J e '•1 ,, , ._oo_ . _e ovr:_ . .llJ.L IJ �"ls

o\rc�r

je

er-- "(L

:�.?. .JG1.1.t1rE1EI-=EBP.

__

__

_

__

__

,_

_

,� __

__

____

____ .

_

,

__ _

__

__

!.!\�n 2,fh2nkelijkheio. vr-i.n ex+;er".'le fr1.ctorP"1 '.?0��1s klir:'"2t e:J. hode:!.1 '..·ercl echter eeuv;enl�.nz door me:îsen beL'îvloed. Die oernvloedinP had tot .1:revolz d8.t &:eva rieerde onstendigheden, door de mens, ge së'-_,o-_:;en wern.en 'i!2.2.rmee t ;l vr-m 3evP.rieerde levensgemeensc�::l9:;Je".1 in evem?icht stonden. Enkele voorbeeld.en Z'...1J_len à e ze be schouwinc� w2.t ve réiuiclelj ,ike"'l. Plmîten groeien niet zom2.2r kriskras êlonr elkaar.J3i,j 1)ls.ntern;:rern.een­ scha�:9en beste.at een sterke 2.fharJrnli jkheid V8.n de bodem ( vocl:.ti.E­ heic1, 1:iineralen die in de hodem zitten ) ,het kl:i.ms.at (teP.'l'!:'ler:<_tuur, . " , . l 1 . 1.-.-l-' t ens:LL:eii:;;,maue . . - ' \ + n".::ers_3.f'.1�1Si."uln van 1_r1:;rs"Gor1n.p, (t-. .ueg-r2. z 1:"1':'.' , o r �nG , " :i · 08 + w r e CL l. ii.P:' ) .L' a.eze I...... é>,CT,0!?8): 1 ',':orr11:; ee:.ci P.V8l1X.TlCh-c ;-ecree ë. re., C:1 "' . .l...I · ,....., O O r " ' " , z2.l be;?:=i.len welke soorten Ol) een be9�.�1èe �1l2ats z1J�J.len :',';Toeie?i. Dat even•Hicht is in volledig "n8.tuurli jlrn 11 omstandi ::;heel en zeker niet altijd statisch maar varieert in functie v2n de tijd. L� een open waterplas zulle:::J. wieren groei8n, o� niet te diene nlé'.s.t2en inortelen clri jvenè e w2.terlelie s, L:::i.ngs de oevc;r vormt zic:b. ePn rietkrs.8.g". Door he t af2terven van de 912.nten .gCt.at zich een steeds dikkere laag organisch materiaal v ormen : niet elleen <;2.2.t ae rietkre.<'.g zich nog u.i t­ b re i d e n ten koste van het oi;en water,m2.ar in 1:.et rie t beginnen ook elzen en wilgen te kiemen. ·Jat eens een open w�terplas W8.s, vrord t na verloop va_r1 tijd een dicht be€roeid elzenbroelcbos. De verschillende stadia in soortens8_rnenstellj_n.g die de �12ntene;emeen­ schappen doorlopen wordt "successie" genoemd. Als er nu in een be:'.)aald svccessiestadium menseli.jke bernvloeè.ing pl::>atsgrijpt kan de evolutie gestopt of zelfs teruggedraaid worden.Om het voorbeeld van de O'?en vvaterula.s te hernemen: als iemand on het lumineuze idee komt riet als dakbedekking te .gebruiken en 's wiÏ1.ters regelm?..:tig de ri e tk r a 2. g gaat maaien zal er geen verdere ontwikkeling naar elzenbroekbos €.'ebeuren: elke keer wordt een belangrijke hoeveelheiè orgémisch materiaal 11.fe;e­ .

voerd

en elzen en

wilgen

Een :J.nè.er -ro0:.�'Jee1d , LE_,: "vasthouden" van

Climaxstadiu::n

,_...,__,_:__�

een

'

krijgen niet de k2.ns verder uit te ,groeien. J'.::��s:;:t:'...j::e ·nî�'-':1c·.:,(::_�1s· �-e:::..:!.c: .( ::_"; ._" c: successiest?.dium is van de successie

( eindstadium )

de heide>"stn2.tuu:rlijke op droge z::mdige gronden

is het eiken-berkenbos.In de Keropen werd deze plantengemeenscha� echter al duizenden jaren geleden 9latgebrand en leeggehalct.Op deze o�en vlalden n,2. l de heide een ge1Neldige ui tbreidin€: en werd in st2.nd g;ehou­ den door beweiding met schapen,die er wel voor zorgde:.1. dat jonge boom­

pjes niet

werd.

konden opschieten en d2"t

de heide

zelf

ge re gel d

verjor.gd

wat dieren hebben zich in min of meer ges:::ieci8,liseerde -,.,ate a:=rn­ gepast aEm het voorko:nen v2..n. pl -:;mtengemeenschappen : brui".'le kieken­ dief en roerdomp bijvoorbeeld hebben uitgestrekte rietkr2gen nodig, de v.1s.terral kan je aantreÎfen in het el zenbroek. Zoblijkt ::ü 1nat we"n2.tnur" bij ons noe me n in min of meerdere mate door de mens te zijn geschapen e:!'.l in st?.nd ::;e�îouden.De laatste tie".ltc=i.lle:-:. jaren is die beïnvloeding 3chter c!.ik':.rijls z0 inc;rij:;end rreweest d2t ke.ns voor heel'Nat soortel". uit o;,�ze flora en f?_une. ".1.0ç: of aeen - weini.g bestond om het verder uit t8 houde�. Heel


= � =; � uJJ. r '.-:: e :i_ e c r 1c. e 0 : +; � o t i:�. o e l �i � E:. ;_=: 0 s �: � e J_ f_ z ,�-; n � 8 �� - -" 2 r- s -c 1� -:.r e � s �� :.: �:' e � 1 � �e � � e � � i t o � z e fJ. o r � e � f �� � � e e � o v e rl e v i � � s k �� � t e � i e d e � . �· ""':"' 8 C�. 2 r i r-: t �c r :- "t? � :-:: i .� 1-: C� e }_ · ·· 3. ·� 2 -l� r"? ;i r:_ ::-' �� :� z :7: l '-� z -:: . r::-_ 7 - ·E. 1.:-:o -c' 0. e �'"' . C �=- -.r � l z :L _-i �-", 1::: 0 1 ·.-.r :.:t :--, �" -·- -:. e .; e l:· i e c- 3 :::.. C: � o o 0 �� 1 e �·è_ e � t) �1 ·-·::: 7- & � +, o t } ? �(-:_ "·: o u:.· · -;!."' o :�.6 o �[ \ ·,rc J_ �-� ·! ' ') 0 r��,"1i � i.-: c; � " 1.:- o l_ :-i:: s t o r t : o �-:--_ �e ·:: (; � � o � j_ ��(_- · ·. s t :" j_ e ��� o �--_r� �� ·,: :o (; o r 11.. 0? i-; ï_- � � rr:1 •.1 j_ t� � � :--� ... r :-:-1 -:('_ ë. e ::." i ·:: �:. s � --- =·- .j (_ e �e i _-; ::: .�. •/ 2 -." ;..,., 1 1. i �·2 �\ r� c o -.r � Y'-� 1 �: ..; ""r : s :-:( ; i e t � � r ·:_ ,..� � -·:'"! : ��- � o r (_� r:: Q Y"\ .� t � --: 0 l i r- " ";. r .� ��- r� s �L c1 -i_ l-�� 1 : 0 } --- ·� :-:- 0 1-- ,,.. �· -·-: j � <: ��-��- -�, .-: � c.:: � j_ �� 1 �= r i 2 2'e :� - :=; �J.( e l c r1 ,_ i -:--t è � � 11'\1_1 j { s --_1_ ( , � \' .' �-c ·1 ·1 1i :� :i .-.:1.·"_t:- l( :��.l_ j_ c� , i1 0 .� r� �:� s :: --, i ;" e "'· , C :-c : :":. ( �. S: t c; l ) et e 0 '1 9 rr� ?.nel e ::-l z e 1 6. � ;-1_v-ri e s o o r ·:: .:_:<: : �·_J_ s r i e t o r c l""- i s , v·: ::-� � e r '?·. ?_ :""ri ,, e i e n � at e rd r i e t l �� � o rd e � vs rd r o n �e � . � � t t e � e e r z 2l i � z o ' � �c v �l �e ri ch + '3 i j n 0 '.7 h e t :-!. e r·'1 2�t t s :r: "t_r ;.�2:: € '? � 1.111� 1�t e rr�: ? " i i n_; J P'l r1. e 'T9 rr'vli �j_ ·/")- � -t � ·{e !'_ t � _

__

__

,...... ":! � 11 ...::,; _...., ___ _ .

S c h r 8l e vo cht i ge h o o i l �nd e n b e h � r e � �o �e n t e e l t o t ( e me e s t � 0 l � z � c 0 � l 2�� e � �e me e �s c h �9 � e � i � o � c l �nd . � � r s � e l i � � i e r �n ge l i j k � o o r ( 0 t�. 'J ;-e ·.-: r J. t e r S t 8,!:0_ t 8 ( 0 }!. C lld e !'":'.. -?. :� e '2 l'"l j �1.:�. J�l j_ .j 1� S � Z 0 �n e 11'\1-n_ :. �1. i. i n .2:C �t� � '. 1-. j_ �n- -;- c; �lo r.: r c:- !'_ . D e ë1 o � j - � r� r� t i e ..r 0. :-:1 0. s �1.e r� s t " �_ -.,.r1 e '") f� j_ p ,.r e " r:--l"" "� s s P- ":1 P. !'1. , :: �"1 1j_ ë! e �,,,_ t.�1 0 yrJ t l-1 i e rel o o � · 'J. C >� -r e r:...1 i "i: g·e c-:_ r o n. �·� � , rJ. 8 �r e r 2 -:; }.-� :-::.' �. 1 i 11 ::- v::."['1 C: 2 1� 0 c"} === · -:i ·.·.' r; r r:- t i �tl c1 2 1·-L:: nr1- .ze ·. 1 e :.,., lc +: c1 o o ::' �"- � t ��f \r o :-: r e �1 \ï :=-"� o � :-�'=-�_....:.... i 2 � .�J "}_ : -t e r i ·:::. '? 1 i::i ï� � e \: �?.��. 2 � �1. �.r 0.�'l --ne l? � z e l ( -;- � e 1r l o 0 � � ::.. ( ;-_-· ·r . �!. -- rl e 1�i .! ·.,,_ e ·:i �8 ·1}_ 0 1( t e ') T C -,,'.. i s 1 �.- 1 0 -�:_ t ; n te rl.". .� 1:, e � r o }:-'f ':." r d . O o �<: h e t -!l �_� ?t s e :r: �.r :::. � r!. 9 S 7: 1( �� :? t e il ;: -- l s 'T€ �ir ? r::.ri � -: v c ·f)_ � c l1 � 0.r s e r ':r 0 r0 R · �­ c'_ ? D."".tW lrl i j k e ::J.e s t h o l t e s ) o f h r:: + i nr:i_ c h t <.:: D V '""' .n i j ::' k'.3 J è. e ::- s 2,1 ::: 0 v e r ­ '.'l i �t e r i :". :; s ) l 2. "' t s \T'J o r vl c 8 J'.'TY'', Ü z e n ( 'T e rv -:i ::: 3"i n g V 'êl.n ç o t t i::: n rri e t ::-e r: c l:. i k ­ t e ,_n j_ n-� e r"':° " '"n11 e r 2.t1_:1_1 .._� ) V '..::.Y!. "· l s i::: e Y!. v o r:n. V '""'. l'l r ::i. ": "\.1J"1 rb e l: e e r t 0 s c :� o 1_1.'l ' r1 1··1 o rd e n . � T 2 tuu rt e l:. e e r k e -n.. 7: '2 l f s v o l l e 0 i ::; na tuu.r'.J o uvv •.'ro rë! -= n ,c:i.1 . s ve r t r o kk e n \' · o rd t v an e e n s i t. u 2 t i e d i e 'TO O r h o nd e rd "'.J S r c 8 nt d o o r d 0 m e n s _3:e s c h ':l 'l e n · ·1e rd . Ui t .g e �r av e n kl '3 i 1)1i t t e n ku:'.'lll e n d o o r o mv o rm i n g v ri.n d e s t e i l e o e •.' 0 r s i n z a c h t gl o o i e nd e h e l l i n ge n e n u i t z aai e r� o f p l '3.nt e :;:-i V ?..D r i e t i n 1 1 a. '3,n :i:e 1 e gd e " m o e r a s s e n h e r s c h si.p e n 1n o :'d e n . Ee n f:e k e nd vo o r1:' e e l c2 v 2.n natuur'o o u:a z i ,� :-1 d e O o s t "'.11 ;:u:tr6 e r s p l '.l s s e n o yi �1i d e l i j k Fl evo l and w a �r me n me t 0 p z e t , d o o r . b e d i j k i ng , d e d r o o g �e l � �d e zui ( e r z e e v o o r e e n �e d i::: e l t e m e t 7 0 e t w �t e r l i e t vo l l o p e n . D at aaf � qns t r e l. r" l- l ;-; vi o' S C .-,· -n �·- lr k o l i -Q !Y '"T :-> � P l .A' l0 1- .cre . 'n '= m o t - n l-- "1. . .:::i "' " ' e "' l r-> i- d i_ n ........ e Y1 :;i t o t (; F; '"-.._, l'l +"r 1 '..:.r. :. . '_ J _ .L , u . . .J. u r i e t ve l d e n e c: 1J r o e 1<: b o s s e n . T 2.l l o z e s o o rt e n v1 g.te rv o ge l s ve s t i sc1 e .1'.1 7, i_ c h in d i t ge b i e d d a t mome nt e e l é é n v 2n d e me e s t w a qrd e vo l l e m o e r a s ge t i e ­ d e r1 'ï8"J:1 ·.le s t - ;1.. 1_:- · 0 1; 2. :.:;c \ . · o r · 6 e �J. i :... O o l-<: j ?. c h t 'N o rcl. t ;·: e l e e n s t: e s t e P1 n e J. ci ;::i. l d e e n ·1,- c r"'1 v :::>.n n ::i.t u1 1. rb e h e e r . Ee t i s e c h t e r .j ui s t e r hi e r V ?.n ·.r 1 1.Db 1� h e e r t e s n r e 1<: P :'.1 . --:-e t i. 2 e "'C' r' e 1 2 .?"e r o m t e 0 o e n è e n o nul 8.t i e c' i c h t h e i_ c'1 v :'-n e riJ<: e l e b P 1 0. ::i r-- 1 : "'1_r e s o o r t e �i 'z o h o o ":" rn o -:I"e l i j k t e k r i ,L�e n , -t r-=- rni ,j l natuurl L i k e n r e d ::o t o r e �1 .j uj_ 9 t z o ve e l mo fe l i .j k b e p e rk t zul l e n ·1.1 o rd e ::: ; I-Ie t i s e r h i e r du s ni 0 t o :n t e d o e n d e n e e s t z e l à z ;::i. m e e l e me nt e :1 V ?trl. d e fl o r 2. e n Î 8.Ull8, v e n e e n s t r e e k t e b e ho ud e n , m aar o m e e n b e p e rk t a ant al s o o rt e n d i e ql s j � c h t wi l d i n aanme rk i n g k o me n ( t i j o e l i j k ) o p t i mal e l e ve n s k ;:ms e n t e b e z o r ge n . D i t ar t i k e l wi l s l e c h t s e e n ve r e e nvoud i gd e i nl e i d i np; z i j n i n d e ui t ­ ge b r e i d e m at e ri e v a n h e t ne. t uurb e h e e r . Z o n d e r e e n aan.9"'e n q s t b e he e r z u l l e n we e c h t e r z e k e r h e e l w at p l ant e n e n d i e r e n v o o r f)'o e d z i e n v e r ­ r,·

.

_..

_,

_ _

_ _ 'I.. __ , _..

__

.. , _ ."

_ _

v

.J , _

u

_., .1.. _

l � - --

"

.�

r .

�..

--�

-

t.

:..

-

dwi j ne n ,

Al s j e :n e e r ge d e t ai l l e e rd e i nf o rm 2.t i e o v e r d i t o no e rne rt.J wt l , kém i k è. e t vv e e v o l se nd e pub l i c at i e s a anb e v e l e n : " Cur s u s b o e k n e t nu rt e h e e r " , b e s t e l numme r B 3 e n " L e ve n s ge m e e n s c r s.p p e n n , b e s -+; e l numrri e r B 8 8 v 0 o r r e s ­ n e c t i e ve l i j k 2 8 0 e n 8 0 0 B fr . t e ve rk ri j ze n B i j '� '" B l\'"V?.. - wi rJ<:e l , V 2.u t i e r s t r a r1.t 2 9 , I 0 4 0 P. ru s s e l , t e l . 0 2/ 6 L1.8 . 3 7 . Ll 6 ; b e t 8.1 e n ël. o e t U p ::-i. s n ·-1• o nt v an g s t me t b i .1 à e b e s t e l l i n B" .g e v o e �:cl s t o r t i ::.L gs f o rmul i e r , • .

;'/' ar e De

Co s t e r


s t r a nd w a a d e l i ng 8 -0 1 -8)

V e rsl a g

O nd c r z o e lc d nnl w o ud

en

v o e û s e l v o o rk e ur

e n v o o rk o m e n v an

l le v e rl e c b o s

z i ;j n

j aarr: s t u <l e n t e n

Mome n t e e l

l ; ?n t s t e

n aar

D o m i ni q u e

Gal l an t

e n K nU1 f' l i j lqe

T . ancl b o u wk u n d i :;

de

vo s

in lfte e r­

V 8n L o o k , l'e i d e n

T n 17,e n i e nr , r i c h t i. n r; V'/"1.t e r s

n r-n d e K . 11 . J, e uvr.o n h e z i 17, m e t e e n o ncl e r z o e k , j_ n h e t k ri.d e r ht tn r d . nd wr rk , n n :-i.r he t v o o rk o mr n e n rl e v o e d �c; c l v o o rk e ur v an d e v o s j n l.i c c r d n.al vm v cl e n H e v e r l r' e b o s . Mc (l e v1c rk i. n ,n- v :-i n ri l r'.n t s c ] i jkc natuu rvc rl" n i.n;j r p-e n i s :=i l t i ,iel w e J. lr n m , N aar11 c 1 � j n n:c n V 8 11 v o s r< e n , m e t v c rm e l cl i n .o; v an d 8. t um , w tr , e x a c t r ]" l aFtt s i 1'. f' n t i t c i t e n '1.tl r r s vn.n d e w aarne m e r kunne n c:e brui k t wo rd e n . IJ j .i h!'? t v o c cl s e l o nrl e r z o e k van d e v o s i s h e t v o o r n a am s t e hul rim i d !l C' l d e an�·tJ. y ri e V ' l!l <l c n i. twc rp s e l f' n . Al s .i e rl e z e h i � w rm d e l i nP,e n i n h e t b o s z o u :>.an t re f fe n , w o rrl t {:': e v r a :v > ;d cl c Z f' t e ve r z :J.rn c l e n m e t t e ru p: e r n z o n n u� : e u r i r:e v e rme l d i n g v nn nl l e r:e r:e v e n s ( e x nc t e p l nnt s , a "-tum , s e h nt l; i n .,. v:' n l1 e v e r r ; he i a , w;i_nrne m e r ) . V o o r e e n bc n c h ri j v i n e v n n de v o s s e rn 1 i t w e rp s e l e n v e rw i J s ik n nat bv . cl e Jü r< c v iE ' r r; Tl i e r s p o r c nr:i d s . To ch e nk e l e t i p s : vo s s e n d e p o n e r e n hun ll i. t v:c rri s c l c n a i kvd j l s o r o p v o l l e n d e p l n ::tt s e 1'1 : mi d d e n o p b o sv1c r:e n , o p lc n 11 ·. we r r·; , o p h o o m s t r o nk e n , o !' l i c h t e v e rh e v r� nh e cl e n v n n d e boc1 e m ( z andl 1 op e n ) , , , , De u i t w c n1 s e l e n ze l. f zi j n tP h e rk e nne n aan hun d o n ­ k e re tot z;·1 r>r t c k l r 1 1 r , z e s t e k e n d i k vri j l_ ê v o l h aar e n s or.1 s v i nd ,i e e r b e s s e •·1 o f vru c h t c 11 i t t e n i n , J1 i .i m 1 al t i j d i s e e n t yp i sch gP. cl r ani il " s t ari.rt ;i " " ' r•. n nwe z i. n; . V o s !� c u i t •::e rn s r l c n 7.i. ,i n o o k n i e t zo " ri l at " :ü s en

Tlo s r: e n

v : i.n

h o rnfo ll i t w e r r s r ] r n " r n m e e !; t nl k l e i ne r . Al e; ;i e i . •1 h e t ve rvo l P: n o r; e e ns h e t b o s o f h e t v e l d i n d e om .o:e v i n r.: v an l o c c ru �w l o f Jie v r> rl e c h o s i r' t re k t , ve r i;e e t fl ::m ni e t e nk e l e nl ns t i c 7, :1k j c !; 1 q c c t e n e me n ( j e k an d e i d t we rp s e J. e n nn.tuu rl i j k o o k ·'.':e wo o n i n • .i " hro e lo: :1.k f< t o ri p e n , m n ar i k a e nk 1l at h i e rvo o r n i e t t e v<> P. l fl.ffi ". t f' u r s z u l l e n •·m rd e n , , . , ) e n l r> t e e ns o ri Re i n ae r t s vi s i t e k n.Rrt .i e s � Je ku n t 1r.e n .L l e mo ,<Te l i j l< !'? i n f o rm at i e ove r o n z e s l uV1e r o s s e b r o e r b e ?. o r r:e n , :i k s p e e l rl i e cl an ;-, e J (l o o r p_an K -'l.t h e l i. � n e e n D o m i ni. q ue . D :i nk hi .i vo o rh "_ n t e n no {'; ve e ] s p e u r �e no t . 17e v o n éi e n

IVl nr c De C o s t e r

54 3008 V e l t em-Be i s e m

M n s t e l l e s t r nat

O I 6/18 . 8 5 . 50

Het

r e g e na c h t i g e

bli jven. de

D a rw i n s

mo e d i gs t e n

ter

15. Z't ,

om

Oos tende

t r o kke n

We s tende

i d ea a l

wa s

zagen

we

vele

vero rb e ren :

ze

doken

tende

schudden het

l i c haam Met

en

Tu s s e n

de

t ra j e k t

meeuwen

de

s l a a g d e é é n va n

heeft

doken

tot

alle de

de

draa i e n . te

met

e en

To c h

de

he t ze

e r i n v·ol

g e ï m pr o v i s e e rd

a a n h a ng s e l s da n

visne t

ao g :

naar

vroeg dat

kra b

J oo s t ,

binnen.

jdene

het

paa r s e

s c ho l e ke t e r , k i e ­

de

en

kl e i n e m a n -

w a n d e l i n g wa s toe s ta n d

maa r

to ch

e nk el e

me euwe­

me t

nadruk

he t

hi j

eon

e n t ho u s i a s m e

vermeloen

en

v e rm i n k t e

e r a f wa r e n .

ti

gro t e

g e v o rd e r d e

i·d c h ook

poo t

naar het

krab )

kra b b e n

ma n i e r één

ka no e t s t r a n d l o p e r ,

d e e l n em e r

even

bij

o p n i e uw

i n Oos•

s take t s e l

m e rkwaa r d i g e

De naam van

in

wa­

en

Op

s t e enloper ,

waren wel

met

laag

sche e n heerli jk

bontbekplevi e r ,

meeuwen.

D i e z e l f de

ho u d e n .

eb

en

v e e l drie t e e n ra e e u w e n ;

zi l ve r pl ev i e r ,

d e e l n em e r s

Oos t e nd e :

van

a nd e r e

verd e r :

we

te

veren

en

we

na m e n

dan

de

beves tigen

zijn

kra ( = j/ �

d r i e t e enstrandloper ,

ka dav e rs

po o g d

ie

zagen

'

te

beesten ,

v ooral

v e ra n t w o o r d

b e perkt

de

zagen we

a nd e r e

zon

een

op

ze

veel

sla g

Je

in

�J ' e r s

nu

vloed

waarnem i ngen.

e ra f .

telmeeuw en

koppe n a f

Tus s e n

s l ok t e n

k u i fl e e u w e r i k ,

vele

G e ti jd e n

gewa nde l d . voor

na a r

na a r W e s t e n d e

s t rand l o pe r , vi t ,

08. 3 1 .

om

deed

z '� c h o o k

zee.

naar

h e tz e l fd e

al

en

li e ten

e i d e r e e nd e n

l i c ha a m

d e d e D.

pa n t s e r

we

h o o g wa t e r

na a r

b e l i c h t i ng

n a c h t e l i j k e uur

en

t h e ori e ë n

en

ti j d j e

garnaal

te

en Sté

ge­

va n g e n

, M i chiel

ver­


s t r a nd w a a d e l i ng 8 -0 1 -8)

V e rsl a g

O nd c r z o e lc d nnl w o ud

en

v o e û s e l v o o rk e ur

e n v o o rk o m e n v an

l le v e rl e c b o s

z i ;j n

j aarr: s t u <l e n t e n

Mome n t e e l

l ; ?n t s t e

n aar

D o m i ni q u e

Gal l an t

e n K nU1 f' l i j lqe

T . ancl b o u wk u n d i :;

de

vo s

in lfte e r­

V 8n L o o k , l'e i d e n

T n 17,e n i e nr , r i c h t i. n r; V'/"1.t e r s

n r-n d e K . 11 . J, e uvr.o n h e z i 17, m e t e e n o ncl e r z o e k , j_ n h e t k ri.d e r ht tn r d . nd wr rk , n n :-i.r he t v o o rk o mr n e n rl e v o e d �c; c l v o o rk e ur v an d e v o s j n l.i c c r d n.al vm v cl e n H e v e r l r' e b o s . Mc (l e v1c rk i. n ,n- v :-i n ri l r'.n t s c ] i jkc natuu rvc rl" n i.n;j r p-e n i s :=i l t i ,iel w e J. lr n m , N aar11 c 1 � j n n:c n V 8 11 v o s r< e n , m e t v c rm e l cl i n .o; v an d 8. t um , w tr , e x a c t r ]" l aFtt s i 1'. f' n t i t c i t e n '1.tl r r s vn.n d e w aarne m e r kunne n c:e brui k t wo rd e n . IJ j .i h!'? t v o c cl s e l o nrl e r z o e k van d e v o s i s h e t v o o r n a am s t e hul rim i d !l C' l d e an�·tJ. y ri e V ' l!l <l c n i. twc rp s e l f' n . Al s .i e rl e z e h i � w rm d e l i nP,e n i n h e t b o s z o u :>.an t re f fe n , w o rrl t {:': e v r a :v > ;d cl c Z f' t e ve r z :J.rn c l e n m e t t e ru p: e r n z o n n u� : e u r i r:e v e rme l d i n g v nn nl l e r:e r:e v e n s ( e x nc t e p l nnt s , a "-tum , s e h nt l; i n .,. v:' n l1 e v e r r ; he i a , w;i_nrne m e r ) . V o o r e e n bc n c h ri j v i n e v n n de v o s s e rn 1 i t w e rp s e l e n v e rw i J s ik n nat bv . cl e Jü r< c v iE ' r r; Tl i e r s p o r c nr:i d s . To ch e nk e l e t i p s : vo s s e n d e p o n e r e n hun ll i. t v:c rri s c l c n a i kvd j l s o r o p v o l l e n d e p l n ::tt s e 1'1 : mi d d e n o p b o sv1c r:e n , o p lc n 11 ·. we r r·; , o p h o o m s t r o nk e n , o !' l i c h t e v e rh e v r� nh e cl e n v n n d e boc1 e m ( z andl 1 op e n ) , , , , De u i t w c n1 s e l e n ze l. f zi j n tP h e rk e nne n aan hun d o n ­ k e re tot z;·1 r>r t c k l r 1 1 r , z e s t e k e n d i k vri j l_ ê v o l h aar e n s or.1 s v i nd ,i e e r b e s s e •·1 o f vru c h t c 11 i t t e n i n , J1 i .i m 1 al t i j d i s e e n t yp i sch gP. cl r ani il " s t ari.rt ;i " " ' r•. n nwe z i. n; . V o s !� c u i t •::e rn s r l c n 7.i. ,i n o o k n i e t zo " ri l at " :ü s en

Tlo s r: e n

v : i.n

h o rnfo ll i t w e r r s r ] r n " r n m e e !; t nl k l e i ne r . Al e; ;i e i . •1 h e t ve rvo l P: n o r; e e ns h e t b o s o f h e t v e l d i n d e om .o:e v i n r.: v an l o c c ru �w l o f Jie v r> rl e c h o s i r' t re k t , ve r i;e e t fl ::m ni e t e nk e l e nl ns t i c 7, :1k j c !; 1 q c c t e n e me n ( j e k an d e i d t we rp s e J. e n nn.tuu rl i j k o o k ·'.':e wo o n i n • .i " hro e lo: :1.k f< t o ri p e n , m n ar i k a e nk 1l at h i e rvo o r n i e t t e v<> P. l fl.ffi ". t f' u r s z u l l e n •·m rd e n , , . , ) e n l r> t e e ns o ri Re i n ae r t s vi s i t e k n.Rrt .i e s � Je ku n t 1r.e n .L l e mo ,<Te l i j l< !'? i n f o rm at i e ove r o n z e s l uV1e r o s s e b r o e r b e ?. o r r:e n , :i k s p e e l rl i e cl an ;-, e J (l o o r p_an K -'l.t h e l i. � n e e n D o m i ni. q ue . D :i nk hi .i vo o rh "_ n t e n no {'; ve e ] s p e u r �e no t . 17e v o n éi e n

IVl nr c De C o s t e r

54 3008 V e l t em-Be i s e m

M n s t e l l e s t r nat

O I 6/18 . 8 5 . 50

Het

r e g e na c h t i g e

bli jven. de

D a rw i n s

mo e d i gs t e n

ter

15. Z't ,

om

Oos tende

t r o kke n

We s tende

i d ea a l

wa s

zagen

we

vele

vero rb e ren :

ze

doken

tende

schudden het

l i c haam Met

en

Tu s s e n

de

t ra j e k t

meeuwen

de

s l a a g d e é é n va n

heeft

doken

tot

alle de

de

draa i e n . te

met

e en

To c h

de

he t ze

e r i n v·ol

g e ï m pr o v i s e e rd

a a n h a ng s e l s da n

visne t

ao g :

naar

vroeg dat

kra b

J oo s t ,

binnen.

jdene

het

paa r s e

s c ho l e ke t e r , k i e ­

de

en

kl e i n e m a n -

w a n d e l i n g wa s toe s ta n d

maa r

to ch

e nk el e

me euwe­

me t

nadruk

he t

hi j

eon

e n t ho u s i a s m e

vermeloen

en

v e rm i n k t e

e r a f wa r e n .

ti

gro t e

g e v o rd e r d e

i·d c h ook

poo t

naar het

krab )

kra b b e n

ma n i e r één

ka no e t s t r a n d l o p e r ,

d e e l n em e r

even

bij

o p n i e uw

i n Oos•

s take t s e l

m e rkwaa r d i g e

De naam van

in

wa­

en

Op

s t e enloper ,

waren wel

met

laag

sche e n heerli jk

bontbekplevi e r ,

meeuwen.

D i e z e l f de

ho u d e n .

eb

en

v e e l drie t e e n ra e e u w e n ;

zi l ve r pl ev i e r ,

d e e l n em e r s

Oos t e nd e :

van

a nd e r e

verd e r :

we

te

veren

en

we

na m e n

dan

de

beves tigen

zijn

kra ( = j/ �

d r i e t e enstrandloper ,

ka dav e rs

po o g d

ie

zagen

'

te

beesten ,

v ooral

v e ra n t w o o r d

b e perkt

de

zagen we

a nd e r e

zon

een

op

ze

veel

sla g

Je

in

�J ' e r s

nu

vloed

waarnem i ngen.

e ra f .

telmeeuw en

koppe n a f

Tus s e n

s l ok t e n

k u i fl e e u w e r i k ,

vele

G e ti jd e n

gewa nde l d . voor

na a r

na a r W e s t e n d e

s t rand l o pe r , vi t ,

08. 3 1 .

om

deed

z '� c h o o k

zee.

naar

h e tz e l fd e

al

en

li e ten

e i d e r e e nd e n

l i c ha a m

d e d e D.

pa n t s e r

we

h o o g wa t e r

na a r

b e l i c h t i ng

n a c h t e l i j k e uur

en

t h e ori e ë n

en

ti j d j e

garnaal

te

en Sté

ge­

va n g e n

, M i chiel

ver­


!�!� !!!� Vo e t t o c h t � � � !:�!!"� � ! � ! �!::! � ! � : �� !� !� g�

voer

L.

Zonn i

P. e " o v e rvH e p: en !J e ·Bu i z e rd ve a t i. gt d e aa n <'l á c h t o p Tl e i u e rA

p:

k l a s s j e k e r van

te

h ebben .

T)o o r11 a p p e l

( D a t ura

t o e p:an R s w e g van

v e r z am e l i n g

e en

aand acht . O ok

0 11 z e

de

Lan 1< s

P é c ro t - t r ek t e en

O ran j e

wor.i t

s t r am o 11 i um )

on z e

e e rs t e h a l t e

o p g e m e rk t .

G e luk k i g

wa t e rvo v e l a , wan t h o e z e e r d e v i j v e r o o k word t a fg e s p e u r d

bli jkt

sul t a 8 t

de

in

p o ve r .

H.

Blockx

ge e f t ,

en i g a a � d r i n g e n , o p ' d e

na

a aaron• n i e t m i n d e r l e e r z am e -m a n i e r ,

n o "l c h a l an t e -m a a r

h l" t. pa'"l e e l .

m e euwen

Rui z er� s

( b l i j k b a a r gewe l d i ge

op

k e v o e t b a l k l ub ) . O o k S p e rw e r

en i ge

,

en

fan s

(of

1 8 het

b eu r t h e t :

aan

s ch ouws p e l

als die

n u ook

van d e

t e b i e d en .

.

De wa t e rp l a s

m aa r l a n gs h e t " a p p e l f ab r i ek j e "

l)a n

a f zakk en? )

n a a r h e t vi j v e rk om p l ek e T a n N e e r i j s e . Rn

T o renvalk ,

8 p e rwer ,

Bui z e r"

en

.

.

m a j e s t at i s c h

d i e t e l k en A w e e r b e wo " rl e r i n f. a fd l'l i n gt ! De

i j s e -k l i n i ek

verra s s en

pi e pe r .

een

Na

j a , daAr

T o c h e e.n

e '1 i p:e m i j n

�en

,

W a t e rsn i p e n

Win t e r t a l i n g ,

Neer-

� a t e r�

!-

f l i n k vo o ru i t l o p e n d o p · h e t v o o r z i e n e t i j d s c h em a -

en

doet

wa t

vr e emd

aa'1

in d i t l"fl i l i eu

en

on a a n ge n a a m v e rra s ­

i a o o k h e t d i r e k t e g e vo l p: van h e t m a s s a a l r o o i f'!n van d e aan ge t a s t e

C an ar! a p o pu l i e r e n :

1

S l ob e e n "

v an

h e t t w e e r! e g e d e e l t e v a n d e t o c h t aan . E e "' P l o o i vo e t e tu i f zwam

( f: a l va t i a s a r c at a )

send

on e m e t

vi j ve rt j e s

ge­

over h e t

z w e ven d

rns ïi p e t en t j e i n o p e n l u c h t - t o c h e n i p:z i n s b e vr e em d e n d o p

1 1 - n o v emb e r t o c h t V<•i j

d i epe ,

m o � d e r i p e w i e l - e n s l e e p s po r e n .

Zo

ve rdwi j n t

de

h ek en n e s t an d p l a a t s van d e N a a l d varen ( P o ly s t i chum acul e a t um )

d e 1li j l e Ta l l e i . B e n G o u <'l v i n k k omt OQS m e t h a a r t r e u r i p: e ro e p o pvro l i j ­ e 11

e 'l k !" l e

" � " G r o t e Bron " l e v e r t d e k l a s � i ek e k l ad Kui f -

Fu t e n z i j n n o p:

Bri ldu\ kerA t e l e l en s

bli jkt

u i t p: e ru s t

mu l l n a ve l u t l p e e )

K a ri i n a s l smu t s s t e hal te

zo

wo rrl t

van

van

d e pa r t i j

h e t �evo l p

van

.

en

Taf e l e en d en ;

�elfa

H e t b i j z o n d e r s chuw g e d r a g v a n d e 2

h e t o n n a tu u r l i j k evolu e r e n van e e '1 m e t

i n il i v i d u . Prach t i ll'. e vl amm e n d o ran j e F luwe e l po o t j e s ( F l a m ­

e '1

pur p e r e n

o v e r vl o e·H g m e t

( Buo�ymus

e u ro p a e u s )

v o rm e n

d e t o ch t : Oud -Heverl e e .

cl o o r e e n

l i d van

va n

b e re i k l!n t tin 3 J o t t l! t w e e '1 e e ln em e re h e t A t a t i on van H e v e r l e e . L.

"lEVI ABNF:

3 -9 - ' 8 2

A p:a t h a ­

i n e lk aa r geknut s e l d ? ) v e rd e r o pruk k e n

v e r s ch i j n i n p:

v a '1 p e n

n e g e rt j e s " ,

e i gen

pl aa t s eli j ­

m e t x -k e e r p: e c o a t e a l e n s sy s t em e n u i t ,q e ru s t v o e t v o l k e e n Rod e v;ouw .

ef'!n

" "' i e n k l e i n e

t oe l i ch t i n g b i j

K l a p l" k s t e r z i j n v an cl l" p a r t i j

a l i nd us tri e e l

waa rvo o r o n z e

het r e ­

h em

.r b l i j k t s l e c h t s K i e v l t e n , Y okm e e uw e n , B l auwe R e i g e rs en e e n e e n zam e

( wo rd e n

rl eu e ) ,

h i e r t o o '1 t d e t o ch t e n i pe o v e r e e n k o m s t m e t h e t b e k e n d e b o e k

Akk e rwand e l ing :

R o � e - m e rk e n wi j 2

B !" r p f'! e n d

lepi

ob­

Op V"l" P n aa r h e t M ek k a van d e va l l e i -h e t Gro o t b r o e k v an S t .

7. e 1

( F o ly po ru s

h e t p:e z e l s c h a p o ppem e rk t . B e g e l e i d '! o o r ove r t r ek k e n a e e l a a pvluch t en

d e gi f t i g e

h an g t

n e po ly ­

v o o r F e k s t e e l ( P o l y po ru s b a <'l i u s ) v e rs l e t en , b l i j k t n ad e r ­

Chri s t i e :

van A p a t h a

de

-

gro e p B l auwe

kl eine

e e n b o rrl met a fb e e ld i n g e n v a n e e in de n i j l e v a l l e i m e e a t v o o r ­

� e rv a t i ehut komen d e

Va11 a f

( P e z i z a au­

E e k e rzwamm e n

ek e empl aar van

m e e l i j wekk end

ver­

een

d e C a n a d apo pul i e r e n v e r s c ho l e n .

e k s ku s e 11 .

J,euven s e W i e l ewaa l a f r1 e -

de

in

o n o p p e fl'. e rk t

h a 11 d b i j k o ri t ro l e e e n 'H n t e rh o u t z'l'lam

î e Pé c ro t h l i j k t h e t " l"l e m o k ra t i s c h g e p r i j s d ( ? ) " o p e n h a f\ r

va11

t o t d an

p o o r t e r p l ekk e

�evi aen e

1 l n p v e rvo errl ran t l a )

1 1 - 1 1 -A 2 .

1 h e f ä twe e r .

1 1 d e e l n em e rs vc o r l"l e z e

v1 jver

( P é c ro t - H e v e r l e e ) ,

T) i j l e l an �

rl o o svruch t t n l e l ad e n ';t i l d e

d e s t i l l e o v e r gan � n a a r d e l a a t ­

De z e w and e l i ng v e r t rok T o e n we al

en kw am aan

e e n ( z onda g s ) ra l lyri j d e r ; g e a proken we

te K o rb e ek-Di j l e .

e e n he e l e ind o pg e s ch o t e n w a r e n ,

hij

ontmo e t t e n w e

J;. �

sukk e laar w a t m o e d"1. n-

immero al duchtig m i sgereden - m e rk t e n

was

twe e p a a pj e s o p .

na deze

A an d e t e l po s t , d i e v e l e n nog v e r s

i n h e t geheugen l i g t , kwam e e n " s pe c i a l leke " o v e rvl i e g e n : e e n duinpieper !

H o o g i n d e l u c h t n o g v o l k d a t de w e g kwi j t

20 s c holve rs vlogen over naar h e t noordw e s t e n .

waa i

V e rd e ro p i n he t v e l d 2 t o renv a lk j e s ,

pen 2 , ? e n 4

j aar g e l e d e n ,

wat f o t o

1 � bruine k i e k en

2

' s v a n k am­ bui z e rd e n .

D é verras s in g van d e z e trip w a s d e ran s u i l i n e en h o l l e w e g :

enk e l e v o o rlopers o p h e t p e l o t o n k onde n h e m vanop hij

vl o o g

weg.

d a n d w a r s d o o r d i t gro e p j e

Geen nood echter ,

verder t e rug

zo

na wat

1 ,5

m

z ien,

( ge lukk ig z onder b o t s ing )

s p e urwe rk vonden we

' n 4 m h o o g in e e n b o o m ;

hij

hem even

p o s e e rd e b i e r

gew i l l i g voor d e he l e gro e p .

V i a e �k e l e m o o i e h o l l e w e g e n b e r e ik t e n w e t e rug o n s uitgangs­ punt :

g

one rond edraa! was dus

H e t w a s inmidd e l s

zo

warm

z e k e r de moe i t e gew e e s t .

gew orden dat d e gr o e p s ponta�n en

sne l t e rug i n brok j e s u i t é énv i e l .


!�!� !!!� Vo e t t o c h t � � � !:�!!"� � ! � ! �!::! � ! � : �� !� !� g�

voer

L.

Zonn i

P. e " o v e rvH e p: en !J e ·Bu i z e rd ve a t i. gt d e aa n <'l á c h t o p Tl e i u e rA

p:

k l a s s j e k e r van

te

h ebben .

T)o o r11 a p p e l

( D a t ura

t o e p:an R s w e g van

v e r z am e l i n g

e en

aand acht . O ok

0 11 z e

de

Lan 1< s

P é c ro t - t r ek t e en

O ran j e

wor.i t

s t r am o 11 i um )

on z e

e e rs t e h a l t e

o p g e m e rk t .

G e luk k i g

wa t e rvo v e l a , wan t h o e z e e r d e v i j v e r o o k word t a fg e s p e u r d

bli jkt

sul t a 8 t

de

in

p o ve r .

H.

Blockx

ge e f t ,

en i g a a � d r i n g e n , o p ' d e

na

a aaron• n i e t m i n d e r l e e r z am e -m a n i e r ,

n o "l c h a l an t e -m a a r

h l" t. pa'"l e e l .

m e euwen

Rui z er� s

( b l i j k b a a r gewe l d i ge

op

k e v o e t b a l k l ub ) . O o k S p e rw e r

en i ge

,

en

fan s

(of

1 8 het

b eu r t h e t :

aan

s ch ouws p e l

als die

n u ook

van d e

t e b i e d en .

.

De wa t e rp l a s

m aa r l a n gs h e t " a p p e l f ab r i ek j e "

l)a n

a f zakk en? )

n a a r h e t vi j v e rk om p l ek e T a n N e e r i j s e . Rn

T o renvalk ,

8 p e rwer ,

Bui z e r"

en

.

.

m a j e s t at i s c h

d i e t e l k en A w e e r b e wo " rl e r i n f. a fd l'l i n gt ! De

i j s e -k l i n i ek

verra s s en

pi e pe r .

een

Na

j a , daAr

T o c h e e.n

e '1 i p:e m i j n

�en

,

W a t e rsn i p e n

Win t e r t a l i n g ,

Neer-

� a t e r�

!-

f l i n k vo o ru i t l o p e n d o p · h e t v o o r z i e n e t i j d s c h em a -

en

doet

wa t

vr e emd

aa'1

in d i t l"fl i l i eu

en

on a a n ge n a a m v e rra s ­

i a o o k h e t d i r e k t e g e vo l p: van h e t m a s s a a l r o o i f'!n van d e aan ge t a s t e

C an ar! a p o pu l i e r e n :

1

S l ob e e n "

v an

h e t t w e e r! e g e d e e l t e v a n d e t o c h t aan . E e "' P l o o i vo e t e tu i f zwam

( f: a l va t i a s a r c at a )

send

on e m e t

vi j ve rt j e s

ge­

over h e t

z w e ven d

rns ïi p e t en t j e i n o p e n l u c h t - t o c h e n i p:z i n s b e vr e em d e n d o p

1 1 - n o v emb e r t o c h t V<•i j

d i epe ,

m o � d e r i p e w i e l - e n s l e e p s po r e n .

Zo

ve rdwi j n t

de

h ek en n e s t an d p l a a t s van d e N a a l d varen ( P o ly s t i chum acul e a t um )

d e 1li j l e Ta l l e i . B e n G o u <'l v i n k k omt OQS m e t h a a r t r e u r i p: e ro e p o pvro l i j ­ e 11

e 'l k !" l e

" � " G r o t e Bron " l e v e r t d e k l a s � i ek e k l ad Kui f -

Fu t e n z i j n n o p:

Bri ldu\ kerA t e l e l en s

bli jkt

u i t p: e ru s t

mu l l n a ve l u t l p e e )

K a ri i n a s l smu t s s t e hal te

zo

wo rrl t

van

van

d e pa r t i j

h e t �evo l p

van

.

en

Taf e l e en d en ;

�elfa

H e t b i j z o n d e r s chuw g e d r a g v a n d e 2

h e t o n n a tu u r l i j k evolu e r e n van e e '1 m e t

i n il i v i d u . Prach t i ll'. e vl amm e n d o ran j e F luwe e l po o t j e s ( F l a m ­

e '1

pur p e r e n

o v e r vl o e·H g m e t

( Buo�ymus

e u ro p a e u s )

v o rm e n

d e t o ch t : Oud -Heverl e e .

cl o o r e e n

l i d van

va n

b e re i k l!n t tin 3 J o t t l! t w e e '1 e e ln em e re h e t A t a t i on van H e v e r l e e . L.

"lEVI ABNF:

3 -9 - ' 8 2

A p:a t h a ­

i n e lk aa r geknut s e l d ? ) v e rd e r o pruk k e n

v e r s ch i j n i n p:

v a '1 p e n

n e g e rt j e s " ,

e i gen

pl aa t s eli j ­

m e t x -k e e r p: e c o a t e a l e n s sy s t em e n u i t ,q e ru s t v o e t v o l k e e n Rod e v;ouw .

ef'!n

" "' i e n k l e i n e

t oe l i ch t i n g b i j

K l a p l" k s t e r z i j n v an cl l" p a r t i j

a l i nd us tri e e l

waa rvo o r o n z e

het r e ­

h em

.r b l i j k t s l e c h t s K i e v l t e n , Y okm e e uw e n , B l auwe R e i g e rs en e e n e e n zam e

( wo rd e n

rl eu e ) ,

h i e r t o o '1 t d e t o ch t e n i pe o v e r e e n k o m s t m e t h e t b e k e n d e b o e k

Akk e rwand e l ing :

R o � e - m e rk e n wi j 2

B !" r p f'! e n d

lepi

ob­

Op V"l" P n aa r h e t M ek k a van d e va l l e i -h e t Gro o t b r o e k v an S t .

7. e 1

( F o ly po ru s

h e t p:e z e l s c h a p o ppem e rk t . B e g e l e i d '! o o r ove r t r ek k e n a e e l a a pvluch t en

d e gi f t i g e

h an g t

n e po ly ­

v o o r F e k s t e e l ( P o l y po ru s b a <'l i u s ) v e rs l e t en , b l i j k t n ad e r ­

Chri s t i e :

van A p a t h a

de

-

gro e p B l auwe

kl eine

e e n b o rrl met a fb e e ld i n g e n v a n e e in de n i j l e v a l l e i m e e a t v o o r ­

� e rv a t i ehut komen d e

Va11 a f

( P e z i z a au­

E e k e rzwamm e n

ek e empl aar van

m e e l i j wekk end

ver­

een

d e C a n a d apo pul i e r e n v e r s c ho l e n .

e k s ku s e 11 .

J,euven s e W i e l ewaa l a f r1 e -

de

in

o n o p p e fl'. e rk t

h a 11 d b i j k o ri t ro l e e e n 'H n t e rh o u t z'l'lam

î e Pé c ro t h l i j k t h e t " l"l e m o k ra t i s c h g e p r i j s d ( ? ) " o p e n h a f\ r

va11

t o t d an

p o o r t e r p l ekk e

�evi aen e

1 l n p v e rvo errl ran t l a )

1 1 - 1 1 -A 2 .

1 h e f ä twe e r .

1 1 d e e l n em e rs vc o r l"l e z e

v1 jver

( P é c ro t - H e v e r l e e ) ,

T) i j l e l an �

rl o o svruch t t n l e l ad e n ';t i l d e

d e s t i l l e o v e r gan � n a a r d e l a a t ­

De z e w and e l i ng v e r t rok T o e n we al

en kw am aan

e e n ( z onda g s ) ra l lyri j d e r ; g e a proken we

te K o rb e ek-Di j l e .

e e n he e l e ind o pg e s ch o t e n w a r e n ,

hij

ontmo e t t e n w e

J;. �

sukk e laar w a t m o e d"1. n-

immero al duchtig m i sgereden - m e rk t e n

was

twe e p a a pj e s o p .

na deze

A an d e t e l po s t , d i e v e l e n nog v e r s

i n h e t geheugen l i g t , kwam e e n " s pe c i a l leke " o v e rvl i e g e n : e e n duinpieper !

H o o g i n d e l u c h t n o g v o l k d a t de w e g kwi j t

20 s c holve rs vlogen over naar h e t noordw e s t e n .

waa i

V e rd e ro p i n he t v e l d 2 t o renv a lk j e s ,

pen 2 , ? e n 4

j aar g e l e d e n ,

wat f o t o

1 � bruine k i e k en

2

' s v a n k am­ bui z e rd e n .

D é verras s in g van d e z e trip w a s d e ran s u i l i n e en h o l l e w e g :

enk e l e v o o rlopers o p h e t p e l o t o n k onde n h e m vanop hij

vl o o g

weg.

d a n d w a r s d o o r d i t gro e p j e

Geen nood echter ,

verder t e rug

zo

na wat

1 ,5

m

z ien,

( ge lukk ig z onder b o t s ing )

s p e urwe rk vonden we

' n 4 m h o o g in e e n b o o m ;

hij

hem even

p o s e e rd e b i e r

gew i l l i g voor d e he l e gro e p .

V i a e �k e l e m o o i e h o l l e w e g e n b e r e ik t e n w e t e rug o n s uitgangs­ punt :

g

one rond edraa! was dus

H e t w a s inmidd e l s

zo

warm

z e k e r de moe i t e gew e e s t .

gew orden dat d e gr o e p s ponta�n en

sne l t e rug i n brok j e s u i t é énv i e l .


(t � - S - 'St )

V e r s l ag prooivo g e lwand e l ing

I

- - - - - -------- - - - - ----------

Deze het

"klassieker"

station ,

volk b i j .

t e N e e ri j s e -K l in i e k kw am daar nog

N a e e r s t w a t aan de

( in t e re s s an t e w a arne mingen : dief)

f i e t s t e n we

B l auwe k i e k·- h e v r i e s - wande l i ng o . l . v .

l o k t e w e e r h e e l wat k i j k l u s t i g e n naar een pak

z andgroeve ge z e te n t e hebb e n

m i j n b o k e s en e e n bruine k i ek en­

verder l an g s wat h o l l e w e g e n .

H e lemaal

volgen.

Een d o d e e ik e lmui s w a s ook al

i n t e re s s an t g e n o e g o m de remmen dicht t e genoeg was de

vre e md

( ?)

mocht z ij n o m d i t ek s .

persoonl i jke en w e e t

collectie

s c hede l s ,

toe

velletj e s ,

E e n w e s pendi e f

l i e t z i ch h e e l

poten , • • •

( mooie

z o n al

o pgekomen

s t i j fbevro r e n akk e rs ,

e e n s t ra l e nde

ingr e d i � n t e n .

In d e ve lden te N e e ri j s e een

j ongedame

mee

die

de

d i t maal )

en t i j dens de ons

vinn i g het

twe e k o p l o p e r s r e d e n e e n b ehoorl i j k aantal

n a d e k an t in p e r uur ) .

( d i t t e gen de

Enf in ,

50

tijd

t e genli c h t maar

1i.

t i j d bez ig :

t r o e p z ag v e rd e r nog :

voortdurend bui z e rden

e e n b o o mvalk e n e e n dri e t a l b r u i n e k i e k e n t e l e scoop zeer

i m m e r s b e ur t e l i n g s

z onnende b l auw e re i ge r s ,

de g e h e l e

( max .

7 s am e n ) ,

ad. � e n 2 j uv )

moo i k onden z i en :

z e prob e e rden

dodaars ,

m o e r a s andoorn

veel

fut e n ,

een 3 - t a l

, b l auw e glaz enmak e r ,

ea

D e m e e s t e n vonden h e t daarme e v o o r s t uk af ;

(1

a l w e l le t j e s

e n b o lden h e t

z e hadden ge l i j k want achteraf w a s

s p e c t ac u l a i r m e e r t e

zien.

plassèn kapot­

z e c on t e n t

l i j de r z ow a t de

• • •

)

o r e n van z i j n ho ofd

e r kwam e r één opduiken ;

't

t r e k t e l plaa t s

is

e r i nd e rdaad wel

die é é nt j e

( e n in mind e r e m a t e

i n e e n ond i e p e V .

s tuk

er toch n i e t s

polsvlekken en een w i t t e pootbui z e rd due l

z i e n we e e n " b ui z e rd "

e e n b u i z erd e n t o c h w e e r n i e t :

e en harde w i ndvlaag me e g e v o erd en

een dode me e rk o e t uit he t w at e r te t i l len.

A n d e r grut d a t w e n o t e e rden :

pan t s e r j uf f e r ,

me t d e v l e u g e l s

e nk e l e W J ­

s e para t i s t e n hadden� 1 e e n w i j f j e havik gez i e n ;

me t d e

• • •

k i ekend i e f acht i g e vlucht

v e rhui z en .

d i e we

o p i e t s kan s tampen i s

E e n s tuk verde r o p aan d e

om naar S int-Agatha t e

H e t f e e s t w a s d a a r a l g e ru i m e

O j a , e r s t apte

gew e e s t z i j n .

i ed e r e e n ge r a ak t e hee lhuids b eneden e n

t o e n w a s he t de h o o g s t e

z on en e e n i j s koude

i j s van a l l e

prooivo g e l me e r dan e e n km ver weg zal

k e re n e i z o

s n e lhe id van z o ' n k l e ine

l al a d i e

achter b l auwe k i e k e n e n z ow aa r ,

ter hul p :

en

s n e e uw

hoofd s c h o t e l kre gen w e h a a s

o ok f l ink w a t k i e vi t e n .

N o gm a a l s b r u i n e k i e k e n

j uv .

Als

e e n vleugj e

gekruid me t een o c c a s i on e l e TV e n s p e rw e r .

Andere individuen z aagden de

(2

z o n s opgang w a s dat )

he t land s c h a p a l w a t b e t e r b e k i j ke n :

s t ampte

afdal ing kwam Sanc t a Ori o lus

met een

Inmidd e l s w a s d e

produc e n t hie rvan onz i chtbaar ) .

d a a r o pv o l g e nde

om w a t vere1.e r pani ek t e e ch t e r z onder r e s ul t a a t .

l a ag o v e r d e grond v e rd e r .

o ok

( s p i j t i g gen o e g b l e e f de

tortel s ;

;1 fRIP)

w i ndvl aag waren d e

even z i e n en o ok hoorde ik

e e n b o o m l e e uw e r i k a c h t i g ge z an g

op w e g t o e n e e n v e rdw aald p aa s e i o n s nog o p h e t

t o r e nvalk d a t w e daarna opmerk t e n had m e e r suc c e s '•

op de

t e v o e g e n aan

ik v e e l w a t WJ- e r s nog a l l e maal verz am e l e n

t

� ;�; �)

-- - - - - -

mere lo� i n d e k l a uw e n s c h e e rd e h i j

konden w e

er w e i n i g d i s c u s s i e nodig om te b e s l i s s e n w i e

g e lukk i g e

z ijn

trekken ;

gaan e r z e k e r z i e n " )

v e rvoe g d e .

J!;en � s p e r w e r s c h o o t ons vlug v o o rb i j

Het

s o m s nogal w a t l a s t had o n z e c yk l i s t i s che

u i t s pat t i n g e n t e

We w are n al b i j n a nippe r t j e

z aaien i n e e n gro e p '.l'urk s e

a c h t e raan h e t l a n g g e r e k t d e e l n e me r sv e ld volgde n o g e e n b e z e mw a g e n d i e

Pe t e r ( " w e

--------- ------- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---

ook he t s i lhoue t )

G e l ukk i g w o rdt h i j

o

sensatie :

gro t e ,

s t aart met z w a r t e e i ndb and f

Omdat he t

z ondag w a s ,

in

e en

b e gon h i j

nu door zwarte een ruig­

z ow a a r te b i dden

e n verdw e en daarna in z u i dw e s t e l i j k e r i c h t i n g . K oud w a s

h e t daarb oven w e l e n daarom s p o e dden w e o n e n a a r N e e ri j s e .

O p d e vi j ver aldaar k onden w e ons verb l i j de n i n e e n bui z e rd ,

�e

s p e rw e r ;

Na wat

.

e e n brilduik e r !i en

g e harr e w a r rond b u s 9

2

t e l e foon ,

onze

z w anen .

w i lde

te voe t of n i e t geraak t e n

we t o c h t e rug t hu i s . H e rw i g


(t � - S - 'St )

V e r s l ag prooivo g e lwand e l ing

I

- - - - - -------- - - - - ----------

Deze het

"klassieker"

station ,

volk b i j .

t e N e e ri j s e -K l in i e k kw am daar nog

N a e e r s t w a t aan de

( in t e re s s an t e w a arne mingen : dief)

f i e t s t e n we

B l auwe k i e k·- h e v r i e s - wande l i ng o . l . v .

l o k t e w e e r h e e l wat k i j k l u s t i g e n naar een pak

z andgroeve ge z e te n t e hebb e n

m i j n b o k e s en e e n bruine k i ek en­

verder l an g s wat h o l l e w e g e n .

H e lemaal

volgen.

Een d o d e e ik e lmui s w a s ook al

i n t e re s s an t g e n o e g o m de remmen dicht t e genoeg was de

vre e md

( ?)

mocht z ij n o m d i t ek s .

persoonl i jke en w e e t

collectie

s c hede l s ,

toe

velletj e s ,

E e n w e s pendi e f

l i e t z i ch h e e l

poten , • • •

( mooie

z o n al

o pgekomen

s t i j fbevro r e n akk e rs ,

e e n s t ra l e nde

ingr e d i � n t e n .

In d e ve lden te N e e ri j s e een

j ongedame

mee

die

de

d i t maal )

en t i j dens de ons

vinn i g het

twe e k o p l o p e r s r e d e n e e n b ehoorl i j k aantal

n a d e k an t in p e r uur ) .

( d i t t e gen de

Enf in ,

50

tijd

t e genli c h t maar

1i.

t i j d bez ig :

t r o e p z ag v e rd e r nog :

voortdurend bui z e rden

e e n b o o mvalk e n e e n dri e t a l b r u i n e k i e k e n t e l e scoop zeer

i m m e r s b e ur t e l i n g s

z onnende b l auw e re i ge r s ,

de g e h e l e

( max .

7 s am e n ) ,

ad. � e n 2 j uv )

moo i k onden z i en :

z e prob e e rden

dodaars ,

m o e r a s andoorn

veel

fut e n ,

een 3 - t a l

, b l auw e glaz enmak e r ,

ea

D e m e e s t e n vonden h e t daarme e v o o r s t uk af ;

(1

a l w e l le t j e s

e n b o lden h e t

z e hadden ge l i j k want achteraf w a s

s p e c t ac u l a i r m e e r t e

zien.

plassèn kapot­

z e c on t e n t

l i j de r z ow a t de

• • •

)

o r e n van z i j n ho ofd

e r kwam e r één opduiken ;

't

t r e k t e l plaa t s

is

e r i nd e rdaad wel

die é é nt j e

( e n in mind e r e m a t e

i n e e n ond i e p e V .

s tuk

er toch n i e t s

polsvlekken en een w i t t e pootbui z e rd due l

z i e n we e e n " b ui z e rd "

e e n b u i z erd e n t o c h w e e r n i e t :

e en harde w i ndvlaag me e g e v o erd en

een dode me e rk o e t uit he t w at e r te t i l len.

A n d e r grut d a t w e n o t e e rden :

pan t s e r j uf f e r ,

me t d e v l e u g e l s

e nk e l e W J ­

s e para t i s t e n hadden� 1 e e n w i j f j e havik gez i e n ;

me t d e

• • •

k i ekend i e f acht i g e vlucht

v e rhui z en .

d i e we

o p i e t s kan s tampen i s

E e n s tuk verde r o p aan d e

om naar S int-Agatha t e

H e t f e e s t w a s d a a r a l g e ru i m e

O j a , e r s t apte

gew e e s t z i j n .

i ed e r e e n ge r a ak t e hee lhuids b eneden e n

t o e n w a s he t de h o o g s t e

z on en e e n i j s koude

i j s van a l l e

prooivo g e l me e r dan e e n km ver weg zal

k e re n e i z o

s n e lhe id van z o ' n k l e ine

l al a d i e

achter b l auwe k i e k e n e n z ow aa r ,

ter hul p :

en

s n e e uw

hoofd s c h o t e l kre gen w e h a a s

o ok f l ink w a t k i e vi t e n .

N o gm a a l s b r u i n e k i e k e n

j uv .

Als

e e n vleugj e

gekruid me t een o c c a s i on e l e TV e n s p e rw e r .

Andere individuen z aagden de

(2

z o n s opgang w a s dat )

he t land s c h a p a l w a t b e t e r b e k i j ke n :

s t ampte

afdal ing kwam Sanc t a Ori o lus

met een

Inmidd e l s w a s d e

produc e n t hie rvan onz i chtbaar ) .

d a a r o pv o l g e nde

om w a t vere1.e r pani ek t e e ch t e r z onder r e s ul t a a t .

l a ag o v e r d e grond v e rd e r .

o ok

( s p i j t i g gen o e g b l e e f de

tortel s ;

;1 fRIP)

w i ndvl aag waren d e

even z i e n en o ok hoorde ik

e e n b o o m l e e uw e r i k a c h t i g ge z an g

op w e g t o e n e e n v e rdw aald p aa s e i o n s nog o p h e t

t o r e nvalk d a t w e daarna opmerk t e n had m e e r suc c e s '•

op de

t e v o e g e n aan

ik v e e l w a t WJ- e r s nog a l l e maal verz am e l e n

t

� ;�; �)

-- - - - - -

mere lo� i n d e k l a uw e n s c h e e rd e h i j

konden w e

er w e i n i g d i s c u s s i e nodig om te b e s l i s s e n w i e

g e lukk i g e

z ijn

trekken ;

gaan e r z e k e r z i e n " )

v e rvoe g d e .

J!;en � s p e r w e r s c h o o t ons vlug v o o rb i j

Het

s o m s nogal w a t l a s t had o n z e c yk l i s t i s che

u i t s pat t i n g e n t e

We w are n al b i j n a nippe r t j e

z aaien i n e e n gro e p '.l'urk s e

a c h t e raan h e t l a n g g e r e k t d e e l n e me r sv e ld volgde n o g e e n b e z e mw a g e n d i e

Pe t e r ( " w e

--------- ------- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---

ook he t s i lhoue t )

G e l ukk i g w o rdt h i j

o

sensatie :

gro t e ,

s t aart met z w a r t e e i ndb and f

Omdat he t

z ondag w a s ,

in

e en

b e gon h i j

nu door zwarte een ruig­

z ow a a r te b i dden

e n verdw e en daarna in z u i dw e s t e l i j k e r i c h t i n g . K oud w a s

h e t daarb oven w e l e n daarom s p o e dden w e o n e n a a r N e e ri j s e .

O p d e vi j ver aldaar k onden w e ons verb l i j de n i n e e n bui z e rd ,

�e

s p e rw e r ;

Na wat

.

e e n brilduik e r !i en

g e harr e w a r rond b u s 9

2

t e l e foon ,

onze

z w anen .

w i lde

te voe t of n i e t geraak t e n

we t o c h t e rug t hu i s . H e rw i g


" K N I !'; P i·, {, , K N l\ � P P. J. , K N l l � _ , " P, , \-j'; f,

V RO "G

PA DDES 'l'O ELENW A N D 81 1 NG VA N 30

V E RS L A G :

gr o e p j e

een

Me t

l'll e r ..: s i a werden

Ond enks

de

van

een

he t

v o l ge n d e

week

drogere

' \�;·:·

b o t e r c o lyb i a

/'.1

a a rd � p pe l b o v i s t d e n n e 7.w a v e l k o p

" -

dennemoorde c

('.w a m

de

eens vond Nog

te

/&,.

de

verschil­

" Ph i l l i ps "

as s i s t e n t i e

kw"me n

we

tot

.

ge e l - w i ' t te

.

�t; '�\ [�

--..._ .

- ge l e

rusu 1 1 a .

n o l aman

-'' ' ·':-\

oke r ge l e

e 1 k e b l a d zw am b c l mrn y c c n a

terug de

ritj e

>

, ï�JK )/CJ"

waar de

t och t

naar

oriäHta tie zin

go e d e

de

we

al

tijd

g e we e s t door

a f ge l o pe n h u is

en

e t

.

-

den

en

wa r e n bos

.

,

_

G.

was

gt.

)

-'

ba s t

op

we zoek

h e l emaal

donke r .

weten

dA t

d "nr

tande n . Soms

k n a Re n

C i r k e l r on d e

Ra a t j e s

de

b o s - , b r a n rl -

een

boomn ple e t

laa t

ver

ie ts me t

zien

me t

dan

7. 0 r � e n

hee ft va n

werk

het

no�

nR

de

ons

en

van

b e z oe k

hazeln"r

be i te l t

he t

ze

noot

en

�an

no ten

september

een

�e l u k

h R ze l n o t e n

de

o pe n

np een

e <" n

p11 n

kraken

h a z e l n o o t b o o r rl A r . I n en

ban t

de

van

de

tand j e s

rl o o r h o n r rl

e nk e l e

VRn

�e

klein l i t teken

de

in

of

smek0 l i jke kern

rl e

" Jl e e n

r o n d om

fijne

s pe c h t

bas t

s ni j d t

Rr o e f

wi e

kanten

is

dun s t

van

R e s t o k e n . Ee n

alle

k n 1> h b e l e n

een

sporen

de

o f h a z e l m u i z e n . De

de kern

ffi A U

het

o ok

eekh oorns

z i .i n s n u i t d e Z R <: h t e

verorb e r t er

de

m n :; . rn " ?

Ai

kl ei n

het

er" f

krnken

hi i

venr j " n r

oversch ietAn

v r 1 1 c h t. in om

rl R vnor

s pr e ke n ! G E i? iJ ll

,1 ,\

·� � -

·

Ziehier e e n kort vers.lag van de j:Jngstleden in de Bierb eekse con tri,jen

ok t ob er

Nico n aar

op

Nichiel

_

van

wandeling

Het verslag zal e v en uit voe rig

de nie t ons

ooo- edoken leden oroot

l e l ds ter d i e , we e r en

ons

n ie t

was.

zijl

als he t aan tal

S tel u een nazomerse herfstdao voor : . . . ge el tot roestig geschro mo elde bladeren afstékend tegen de azuurblau we he m el,bes me t me t hier en daar een wolk}! aan de B ie rb eekse akkereinders • • • De wandeling qlng la ngs de holle -en R omeinse heir wegen, boeren en huis z w alu w , veldle eu weriken, graspiepers, een klad kievit ten boven he t hoofd en een poging tot he t de termineren van een aantal paddestoelen. E en peloton "boskiek ens" kreeg van ons zijl eerste instructieles in ca mouflage-techniek, artocht en dekking zoeken in voorb ereiding op het ko m e nd seizoen.

D e wandeling werd afgerond me t een bezoek aan een witt:i ek alk t hoe venty . Na versnapering m e t inhee mse vruchten werden we door de be woners rondgeleid in de goed ingerichte vertrekys van de ze hoe v e . Het be zoek aan he t dierenasiel het "Vossenhol" stond verv olg e ns op he t progra m m a . D e 'buizerd die de kip nadeed' was er niet meer maar wel een prachtexemplaar Sakervalk. l\le beslo ten de dag met een be zoek aan de 'st and ' van het Vossehal b.{j gelegenheid van een cre a ti viteits­ tentoons t elling . Dit in he t centraal gelegen ge b ou w van he t derde hoofdco mple x v an he t ge meen teliJ< cultureel centru m v an de g e me en t e Bie rb eek en zijl randg e me e n t en . In naa m van all e deelne mers dank ik de leider en diens familie voor de gas tvrijiei d.

hun

hem

dan .

� i j n <Te m a a k t

o n r i. j pP.

�"a t 1 e

o pe n ­

s t e rke

die

rl P

deze

me t

danr

rand

noR

i n

tot

heeft

t i rre "'e ri e e l t e

� -� -�{

U

- ,7, ,,

Ran

o m rl a t

ze

verrad e n

h a ze l n o t e n knARen

A 1\ N w · ·· :;

H A !. ''LNO O 'T' c " .

:l;•t \.

� · 1\

V e r Ke t e n

Camm a e r gurka

·'.' ".

e e kh o o r n t j e s

l)J';

,'.' " --� \ · : '.'.

� 5 {(�

was .

het

"·' '

aan

P. e k h o o r n s

te

-

k aar t l c z e r i j

kr a s t e

!:!" �

-- -

korrelhoed

.

van

--�

( >11 t t e v a r i e t e i t ) ":::__

'' - �-·

O p R e R e t c n . J o n �e

Als

k l e e f s t e e l my c e n a

k n a R RS po r e n

b r e e k t . O u d e r e m e e r e r v ;:, r e n

ve

krulzo om

laat , heel

ten z U

een

de

l e kk e r

en

vond

waar

. Me t

e l fe n b a n k j e

_,..f�;.:�\·

hulp

kwame n we

.:�}�q

'7"��J c:j)

k o pe r p; r o e n zw a m

Me t

ge r 'l k e n

s t i n k zw a m

gr o t P

:-...":.:.)::.;�.:" 1'�� .;: '>-"'"b··

k r u L ;o w ..,, m

h o 11J n g ", w <> m

zoe t

h o e d j e 's

of

te

uit

me t

we

g i n ge n .

pr o e f t o c h t

;f r o n t e e r d

geko

we

h o o p j e ·'!

ge v l e k t e

'• ' ..t•'�·; .

t e k e l 7. w a m

koraa]

�adat

p a d d e n t o e l l i e fh e b b e r s

we r d e n

aan

a <i n g e k o m e n

o p . Daar

r e s u l t aa t :

d e nn e v l amh o e d

15 e w e i zwrun

e e n "broe r t j e "

nog

1 1 b i t t e r " t a me l i j k

die

in v o l l e v i t e s s e naar de

we

' i n h e g r e pe n ) op s n u f f e l en

r o e s b r u i n e k o e e l z w am

t r il s

fie tsten

tiental

1 o e s t e n :o i e n

maar

pr o e v e r

en

we

een

d ie

ven

weer

g l i. b b � r i g e

dan

" Lu c "

(vrouwen

man

droge

s oor te n

l e ml e en

he t

pik te n nog

door

on tvangen

7, e s t i e n

w ie l e wa l e rs

o n d e n1 e g

en

kape l

we

een

me t

zes

van

Ve r s c h i l l � d e

1 982

O K TO B E R

1) 1\ A R

K ,\ J. .Tfl i': J . 1'

16

t evoren

ha�elnont heAft

d nnr

in

�e

� A 1 <> P- rl. D e

ke­ 1"r­

baR t . � � � i l i n �P n


" K N I !'; P i·, {, , K N l\ � P P. J. , K N l l � _ , " P, , \-j'; f,

V RO "G

PA DDES 'l'O ELENW A N D 81 1 NG VA N 30

V E RS L A G :

gr o e p j e

een

Me t

l'll e r ..: s i a werden

Ond enks

de

van

een

he t

v o l ge n d e

week

drogere

' \�;·:·

b o t e r c o lyb i a

/'.1

a a rd � p pe l b o v i s t d e n n e 7.w a v e l k o p

" -

dennemoorde c

('.w a m

de

eens vond Nog

te

/&,.

de

verschil­

" Ph i l l i ps "

as s i s t e n t i e

kw"me n

we

tot

.

ge e l - w i ' t te

.

�t; '�\ [�

--..._ .

- ge l e

rusu 1 1 a .

n o l aman

-'' ' ·':-\

oke r ge l e

e 1 k e b l a d zw am b c l mrn y c c n a

terug de

ritj e

>

, ï�JK )/CJ"

waar de

t och t

naar

oriäHta tie zin

go e d e

de

we

al

tijd

g e we e s t door

a f ge l o pe n h u is

en

e t

.

-

den

en

wa r e n bos

.

,

_

G.

was

gt.

)

-'

ba s t

op

we zoek

h e l emaal

donke r .

weten

dA t

d "nr

tande n . Soms

k n a Re n

C i r k e l r on d e

Ra a t j e s

de

b o s - , b r a n rl -

een

boomn ple e t

laa t

ver

ie ts me t

zien

me t

dan

7. 0 r � e n

hee ft va n

werk

het

no�

nR

de

ons

en

van

b e z oe k

hazeln"r

be i te l t

he t

ze

noot

en

�an

no ten

september

een

�e l u k

h R ze l n o t e n

de

o pe n

np een

e <" n

p11 n

kraken

h a z e l n o o t b o o r rl A r . I n en

ban t

de

van

de

tand j e s

rl o o r h o n r rl

e nk e l e

VRn

�e

klein l i t teken

de

in

of

smek0 l i jke kern

rl e

" Jl e e n

r o n d om

fijne

s pe c h t

bas t

s ni j d t

Rr o e f

wi e

kanten

is

dun s t

van

R e s t o k e n . Ee n

alle

k n 1> h b e l e n

een

sporen

de

o f h a z e l m u i z e n . De

de kern

ffi A U

het

o ok

eekh oorns

z i .i n s n u i t d e Z R <: h t e

verorb e r t er

de

m n :; . rn " ?

Ai

kl ei n

het

er" f

krnken

hi i

venr j " n r

oversch ietAn

v r 1 1 c h t. in om

rl R vnor

s pr e ke n ! G E i? iJ ll

,1 ,\

·� � -

·

Ziehier e e n kort vers.lag van de j:Jngstleden in de Bierb eekse con tri,jen

ok t ob er

Nico n aar

op

Nichiel

_

van

wandeling

Het verslag zal e v en uit voe rig

de nie t ons

ooo- edoken leden oroot

l e l ds ter d i e , we e r en

ons

n ie t

was.

zijl

als he t aan tal

S tel u een nazomerse herfstdao voor : . . . ge el tot roestig geschro mo elde bladeren afstékend tegen de azuurblau we he m el,bes me t me t hier en daar een wolk}! aan de B ie rb eekse akkereinders • • • De wandeling qlng la ngs de holle -en R omeinse heir wegen, boeren en huis z w alu w , veldle eu weriken, graspiepers, een klad kievit ten boven he t hoofd en een poging tot he t de termineren van een aantal paddestoelen. E en peloton "boskiek ens" kreeg van ons zijl eerste instructieles in ca mouflage-techniek, artocht en dekking zoeken in voorb ereiding op het ko m e nd seizoen.

D e wandeling werd afgerond me t een bezoek aan een witt:i ek alk t hoe venty . Na versnapering m e t inhee mse vruchten werden we door de be woners rondgeleid in de goed ingerichte vertrekys van de ze hoe v e . Het be zoek aan he t dierenasiel het "Vossenhol" stond verv olg e ns op he t progra m m a . D e 'buizerd die de kip nadeed' was er niet meer maar wel een prachtexemplaar Sakervalk. l\le beslo ten de dag met een be zoek aan de 'st and ' van het Vossehal b.{j gelegenheid van een cre a ti viteits­ tentoons t elling . Dit in he t centraal gelegen ge b ou w van he t derde hoofdco mple x v an he t ge meen teliJ< cultureel centru m v an de g e me en t e Bie rb eek en zijl randg e me e n t en . In naa m van all e deelne mers dank ik de leider en diens familie voor de gas tvrijiei d.

hun

hem

dan .

� i j n <Te m a a k t

o n r i. j pP.

�"a t 1 e

o pe n ­

s t e rke

die

rl P

deze

me t

danr

rand

noR

i n

tot

heeft

t i rre "'e ri e e l t e

� -� -�{

U

- ,7, ,,

Ran

o m rl a t

ze

verrad e n

h a ze l n o t e n knARen

A 1\ N w · ·· :;

H A !. ''LNO O 'T' c " .

:l;•t \.

� · 1\

V e r Ke t e n

Camm a e r gurka

·'.' ".

e e kh o o r n t j e s

l)J';

,'.' " --� \ · : '.'.

� 5 {(�

was .

het

"·' '

aan

P. e k h o o r n s

te

-

k aar t l c z e r i j

kr a s t e

!:!" �

-- -

korrelhoed

.

van

--�

( >11 t t e v a r i e t e i t ) ":::__

'' - �-·

O p R e R e t c n . J o n �e

Als

k l e e f s t e e l my c e n a

k n a R RS po r e n

b r e e k t . O u d e r e m e e r e r v ;:, r e n

ve

krulzo om

laat , heel

ten z U

een

de

l e kk e r

en

vond

waar

. Me t

e l fe n b a n k j e

_,..f�;.:�\·

hulp

kwame n we

.:�}�q

'7"��J c:j)

k o pe r p; r o e n zw a m

Me t

ge r 'l k e n

s t i n k zw a m

gr o t P

:-...":.:.)::.;�.:" 1'�� .;: '>-"'"b··

k r u L ;o w ..,, m

h o 11J n g ", w <> m

zoe t

h o e d j e 's

of

te

uit

me t

we

g i n ge n .

pr o e f t o c h t

;f r o n t e e r d

geko

we

h o o p j e ·'!

ge v l e k t e

'• ' ..t•'�·; .

t e k e l 7. w a m

koraa]

�adat

p a d d e n t o e l l i e fh e b b e r s

we r d e n

aan

a <i n g e k o m e n

o p . Daar

r e s u l t aa t :

d e nn e v l amh o e d

15 e w e i zwrun

e e n "broe r t j e "

nog

1 1 b i t t e r " t a me l i j k

die

in v o l l e v i t e s s e naar de

we

' i n h e g r e pe n ) op s n u f f e l en

r o e s b r u i n e k o e e l z w am

t r il s

fie tsten

tiental

1 o e s t e n :o i e n

maar

pr o e v e r

en

we

een

d ie

ven

weer

g l i. b b � r i g e

dan

" Lu c "

(vrouwen

man

droge

s oor te n

l e ml e en

he t

pik te n nog

door

on tvangen

7, e s t i e n

w ie l e wa l e rs

o n d e n1 e g

en

kape l

we

een

me t

zes

van

Ve r s c h i l l � d e

1 982

O K TO B E R

1) 1\ A R

K ,\ J. .Tfl i': J . 1'

16

t evoren

ha�elnont heAft

d nnr

in

�e

� A 1 <> P- rl. D e

ke­ 1"r­

baR t . � � � i l i n �P n


B R A M EN R r a m e n z i j n i e d e r e e n b e k e n d d ie

in d e n a t u u r

R e w a n d e ] rl h e e f t . De o n d o o r d r i n gb a a r h i e d i s b e k e n d e n h e t e f fe c t o p d a me s k o u s e n b e r u c h t . �a t

niet

ie d e r e e n

wee t , is da t e r tien tallen

v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n b r ame n i n o n s l a n d z i j n h e t Re e n m e n a l k a n o pme r k e n a a n d e z o v e r s e � ­ s c h i l l e n d Re v o r m d e e n Re k l e u r d e v r u c h t e n , d e b r a '1 m b e s s e n . Op

a l l e r l e i p l a a t s e n l a n Rs w e Re n , i n h e Rge n ,

e n i n h o s s e n k o m e n z e v o o r , He t k a n v o o r k o m e n d n t m e n o v e r een k o r t e a fs t a n d

tot

tien

ver­

---- - ------- ------ ---------Of

.i e n u o p h e t J,a fi e u z e p l e i n r o n d s c h " r r e l t o f o n d e v i s m "l r k t h e n t o v e r a l

pe l e n , k o e r e n , v l i e r:e n

w i l de r d e s t a d s d u i v e n

k e r R e n e n a p pe l s v e r t o n e n , m R A r m � n v i n d t a a n e e n p l a n t z ow e l

r i j pe a l s o n r i j pe v r u c h t e n

e n n o R s t e e d s b l o e m e n . Da a r o m l e v e r e n b r a am­ s t r u i k e n va n

de

na zomer

s te e d s verse hrRm�� , a ls v e r s t e k l a a t R a a n . De

t o t l a a t j n d e h e r fs t tenmins te

bloei

Ra a t

d e z o n �e e n

soms noR door

t e rw i j l d e e e r s t e s n e e uw v a l t . De b l o e m e n z i j n wi t

o f r o s e v a n k l e u r e n Re v e n n a b e s t u i v i n g

eers t

�r o e n e , d a � r n e

d e n rl e

v ruch t e n

v i a r o o d b l a uw- zw � r t

110r-

, a fh anke l i j k van de soor t .

M e e r e n me e r w a n d e l a a r s z o u d e n e e n p a a r s c h r a mme n m o e t e n r i s ke r e n v o o r d e ze Re­ zond e

Rav e n

van

ve rukkel i j k , e n

n�n

de

de

n a tuu r . I n r i j pe

t o e s t a n d smaken d e b e s s e n vers van de s t ru i k

h e t s a p d a t m e n e r v a n k a n pe r s e n i s e e n go e d m i d d e l t e ge n h e e s h e i d .

s t r u i k e n k e n d e m e n o o k d e w o n d e r l i j k s t e kr a c h t e n t o e . Me n m e e n d e e r m e e i n

h � t v e r h o r Re n e

te

k u n n e n z i e n , z o a l s w i e d e a a n s t a a n d e vr i j e r z o u z i j n , wie i n d e

v o l p;e n d e w i n t e r z o u o v e r l i j d e n e n v an z e l f o ok w e l k e h e ks e n e r i n h e t d o r p r o n d l i e­ p e n . Ee n r i j ke o pb r e n �s t g a n b r a m e n W A S d e z e k e r s t e v o o r b o d e v a n e e n s t re n ge w i n t e r , me t

rijke

s n e e u w v a l . Wa t

s c h r a m m e n e n P e n o v e r v l oe d i 1'e b e s s e nwe e l d e w e r d d u s r:e v o l r:cl

d o o r s n e e uw pr e t en d a a r n a e e n h e e r l i j k e b o t e r h a m m e t h r a amb e s s e n k o n f i tuur . Gerda

r:e v e l

en

t. r i p­

( o u d P re ) wa n ­

t o r e n e i �e n a a r . � 1

l a t e n i mm e r s noRa l wa t n e e r pl P ts e n e n ve l e

, Norma n d i ë

I t a l i ë , Gri e k e n l a nd

en

,.. e v e l s

d i e vAr­

o f d • ke n

bRnk j e s

o o r n p r o n l>: e l i .i k

z o ve e l v e r s c h j l o f o n 7. e

B r e t a n we , S p9 n j e ,

N o o r d - n fr t k a .

Ro n d o n � e 0 11 d e e n h o �e � � b o 1 1 W A n v l i A �e n z n v A P l

7. i .i d A a r h u n baar n i e t

k o r t e m R s s a l e h l oe i , zoa l s b vb .

wanhoop van dA

de

z i t t e n r e e d s o n d e r e e n l " a r: .i e d 1 1 i v e n u i t w p r rs e l e n .

en

Re e n

to t

van

De z e d u j v e n s t a m m e n a f v a n d e w i l rl e r o t s rl 1 1 i f . �. 0 '1 l s h a a r n A a m h e t a l v e r k l 'l p t h o u d e n r o t s d u i v e n v a n r o t s e n e n V: l i f fe n . Va n rl R a r d a t e r n u n o r: v e e ] w i t t e r o t s ­ d u i v e n l e v P n o p e n o m d H k u s t e n v a n J e r l a n rl , Sc h o t l a nd

s c h i l l ende soor t e n on tmoe t .

immers

n e s t e l e n s t a d n rl u i v e n . To t v r e u gd e

d e l a a r en bankjes � i t te r en

J a m m e r ge n o e R w o r d e n v e l e b r a me n i n o n s l a n d n i e t r i j p d o o r Re h r e k a a n z o n . Br ame n h e b b e n

en

h i. o t. o o n i n

v e r w i l rl P r � e

R t � � s d 11 i v P n

om� � t

t e r 1 1 ,.. 'T i n rl " n · V o o r e e n d u i f i n e r h l i .i 1< ­

t u s s e n P, P. n � t e i l e r n t .sw A n iJ e n o n ?. � t o r e n � rri e t n i. s .c; e n

e;e v e l n .

De w i l d e r o t s d 1 1 i f i s h ·i e r i n b e l r: i ë e c h t e r e e n s c h R a r s e b r o e d v o r:e l . Z e w e r d e n v r o P <"e r b i j o n s i n rr e v o <> r rl 1 1 i t ·'> na n .i e " l s rl o <> l w i t v o o r h P. �. d n j v e n s r. h i e t e n . N i e t M l l P. s c h o t e n w ;1 r P. n r ;:l :::t k ,.. n n ., k n m e l i. n rP. n v � n ri i e o n t s n r q1 l: P. " S ra n .; .�1.�� r d P n " z i .i n n u o n :i.e w i 1 d P. ro b � d u i v e n . De b e s c h r i j v i n r: v " n rl A � e w i l d p r o t s rl u i f k " n i e vinden

i mm i r �

i n e l ke

o n � <> on

� o e rl "

v o "e l � t rt R

s t a rl s d u i v e n l i j k e n P. r

" l s t w e e d r 1 1 p r <> l A w " t e r , z e h � h b e n � ) l e e n e e n d i k k e r <> s n a v e l e n z i j n

e r � v e r w e n d d o o r d e d o o rl b r R v e Le u v e n s e


B R A M EN R r a m e n z i j n i e d e r e e n b e k e n d d ie

in d e n a t u u r

R e w a n d e ] rl h e e f t . De o n d o o r d r i n gb a a r h i e d i s b e k e n d e n h e t e f fe c t o p d a me s k o u s e n b e r u c h t . �a t

niet

ie d e r e e n

wee t , is da t e r tien tallen

v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n b r ame n i n o n s l a n d z i j n h e t Re e n m e n a l k a n o pme r k e n a a n d e z o v e r s e � ­ s c h i l l e n d Re v o r m d e e n Re k l e u r d e v r u c h t e n , d e b r a '1 m b e s s e n . Op

a l l e r l e i p l a a t s e n l a n Rs w e Re n , i n h e Rge n ,

e n i n h o s s e n k o m e n z e v o o r , He t k a n v o o r k o m e n d n t m e n o v e r een k o r t e a fs t a n d

tot

tien

ver­

---- - ------- ------ ---------Of

.i e n u o p h e t J,a fi e u z e p l e i n r o n d s c h " r r e l t o f o n d e v i s m "l r k t h e n t o v e r a l

pe l e n , k o e r e n , v l i e r:e n

w i l de r d e s t a d s d u i v e n

k e r R e n e n a p pe l s v e r t o n e n , m R A r m � n v i n d t a a n e e n p l a n t z ow e l

r i j pe a l s o n r i j pe v r u c h t e n

e n n o R s t e e d s b l o e m e n . Da a r o m l e v e r e n b r a am­ s t r u i k e n va n

de

na zomer

s te e d s verse hrRm�� , a ls v e r s t e k l a a t R a a n . De

t o t l a a t j n d e h e r fs t tenmins te

bloei

Ra a t

d e z o n �e e n

soms noR door

t e rw i j l d e e e r s t e s n e e uw v a l t . De b l o e m e n z i j n wi t

o f r o s e v a n k l e u r e n Re v e n n a b e s t u i v i n g

eers t

�r o e n e , d a � r n e

d e n rl e

v ruch t e n

v i a r o o d b l a uw- zw � r t

110r-

, a fh anke l i j k van de soor t .

M e e r e n me e r w a n d e l a a r s z o u d e n e e n p a a r s c h r a mme n m o e t e n r i s ke r e n v o o r d e ze Re­ zond e

Rav e n

van

ve rukkel i j k , e n

n�n

de

de

n a tuu r . I n r i j pe

t o e s t a n d smaken d e b e s s e n vers van de s t ru i k

h e t s a p d a t m e n e r v a n k a n pe r s e n i s e e n go e d m i d d e l t e ge n h e e s h e i d .

s t r u i k e n k e n d e m e n o o k d e w o n d e r l i j k s t e kr a c h t e n t o e . Me n m e e n d e e r m e e i n

h � t v e r h o r Re n e

te

k u n n e n z i e n , z o a l s w i e d e a a n s t a a n d e vr i j e r z o u z i j n , wie i n d e

v o l p;e n d e w i n t e r z o u o v e r l i j d e n e n v an z e l f o ok w e l k e h e ks e n e r i n h e t d o r p r o n d l i e­ p e n . Ee n r i j ke o pb r e n �s t g a n b r a m e n W A S d e z e k e r s t e v o o r b o d e v a n e e n s t re n ge w i n t e r , me t

rijke

s n e e u w v a l . Wa t

s c h r a m m e n e n P e n o v e r v l oe d i 1'e b e s s e nwe e l d e w e r d d u s r:e v o l r:cl

d o o r s n e e uw pr e t en d a a r n a e e n h e e r l i j k e b o t e r h a m m e t h r a amb e s s e n k o n f i tuur . Gerda

r:e v e l

en

t. r i p­

( o u d P re ) wa n ­

t o r e n e i �e n a a r . � 1

l a t e n i mm e r s noRa l wa t n e e r pl P ts e n e n ve l e

, Norma n d i ë

I t a l i ë , Gri e k e n l a nd

en

,.. e v e l s

d i e vAr­

o f d • ke n

bRnk j e s

o o r n p r o n l>: e l i .i k

z o ve e l v e r s c h j l o f o n 7. e

B r e t a n we , S p9 n j e ,

N o o r d - n fr t k a .

Ro n d o n � e 0 11 d e e n h o �e � � b o 1 1 W A n v l i A �e n z n v A P l

7. i .i d A a r h u n baar n i e t

k o r t e m R s s a l e h l oe i , zoa l s b vb .

wanhoop van dA

de

z i t t e n r e e d s o n d e r e e n l " a r: .i e d 1 1 i v e n u i t w p r rs e l e n .

en

Re e n

to t

van

De z e d u j v e n s t a m m e n a f v a n d e w i l rl e r o t s rl 1 1 i f . �. 0 '1 l s h a a r n A a m h e t a l v e r k l 'l p t h o u d e n r o t s d u i v e n v a n r o t s e n e n V: l i f fe n . Va n rl R a r d a t e r n u n o r: v e e ] w i t t e r o t s ­ d u i v e n l e v P n o p e n o m d H k u s t e n v a n J e r l a n rl , Sc h o t l a nd

s c h i l l ende soor t e n on tmoe t .

immers

n e s t e l e n s t a d n rl u i v e n . To t v r e u gd e

d e l a a r en bankjes � i t te r en

J a m m e r ge n o e R w o r d e n v e l e b r a me n i n o n s l a n d n i e t r i j p d o o r Re h r e k a a n z o n . Br ame n h e b b e n

en

h i. o t. o o n i n

v e r w i l rl P r � e

R t � � s d 11 i v P n

om� � t

t e r 1 1 ,.. 'T i n rl " n · V o o r e e n d u i f i n e r h l i .i 1< ­

t u s s e n P, P. n � t e i l e r n t .sw A n iJ e n o n ?. � t o r e n � rri e t n i. s .c; e n

e;e v e l n .

De w i l d e r o t s d 1 1 i f i s h ·i e r i n b e l r: i ë e c h t e r e e n s c h R a r s e b r o e d v o r:e l . Z e w e r d e n v r o P <"e r b i j o n s i n rr e v o <> r rl 1 1 i t ·'> na n .i e " l s rl o <> l w i t v o o r h P. �. d n j v e n s r. h i e t e n . N i e t M l l P. s c h o t e n w ;1 r P. n r ;:l :::t k ,.. n n ., k n m e l i. n rP. n v � n ri i e o n t s n r q1 l: P. " S ra n .; .�1.�� r d P n " z i .i n n u o n :i.e w i 1 d P. ro b � d u i v e n . De b e s c h r i j v i n r: v " n rl A � e w i l d p r o t s rl u i f k " n i e vinden

i mm i r �

i n e l ke

o n � <> on

� o e rl "

v o "e l � t rt R

s t a rl s d u i v e n l i j k e n P. r

" l s t w e e d r 1 1 p r <> l A w " t e r , z e h � h b e n � ) l e e n e e n d i k k e r <> s n a v e l e n z i j n

e r � v e r w e n d d o o r d e d o o rl b r R v e Le u v e n s e


Zag j i j ---------

je

Eers t hoor

z:e

di-c

naj ae.:t·

o

•� .

'i

- - - ----� � - - - - - - - - - - - - - - -

alleen een ver v e rw i j derd " k r o e -kroe " 1 het duurt dan

6-1 1 - ' 82 1 he t ie z e e� mo o i w e e r t s t�al ende

onbe w olk t e heme l .

nog w e l even voor je de troep die dit kracht i g e ge luid produc e e rt

voormiddag 1

k an z ie n . D i chterb i j k o m e n z9 nu in e e n bre e d uitgew a a i e rde V-formatie i soms worden v a n de

de

1 2 . 25-30 :

Hun V - fo rm at i e

Me t w a t g e l uk v l i e g e n z e nu pal over je hoofd

hoorb aar .

J awe l b e s t e le z e r , h e t gaat hier

ru s t i g

v e r­

Op

w aarnemingen d i e e x . i n asymme trisch�

Hier volgen dan de 1 20

we

V - f o rma t i e

(110

vliegen.

z i e t e nk e l e

( 5 . 30

l i nk s e n 1 0

1 5 . 00-1 5 :

K e s s e l-Lo . min.

s c h im m e n z e e r laag naar he t 'lM

200

ong .

1 4 . 3 0 : SAR :

1 5 . 00 1

kraanvoge l s g e h o o rd ;

vliegen

dus on?. i c htbaar o v e r ( Malou :

ws.

( Bart &

1 40 e x . w e s twaar t s

( H e rw i g , e a ) H e t w e e r d i e dag w a s a l l e sbehalve er v i e l e c h t e r geen regen .

l aag

goed :

(M.

W a l raven s � )

SAR .

in

z w aar b e w o lk t e n " m i s t i g '�

ong.

2 50 "

1 . 00 4 1 48 1 6 . 00 � 1 00 1 5 . 4 5 1 ong .

}

zeer hoog en

naar het Z te W i l s e l e

79 te Grimde ( HOE) "

(

"

(N.

)

Deldinne )

(J.

R ob e yn s )

1 0 . 5 -1 1 . 1 5 : 6 gr o e p e n kraanv o g e l s van r e s p . 69 , 4 40 , �2 en 19 ex. over Grimde ( H O E )

NYJ)

in e e n bre e d front

ong. 70 te Grimde ( HOE)

1 00 en 30 t e G o e t s e nhoven

t a s . E z e maal en Hak e ndover 1 00

1 7 . 00 1

over " De V i j vers "

1 30 te

2 2 . 00 1

7 -1 1 :

24-1 1 1

tus s en 1 1

28 , 47 ,

te Grimde ( HOE )

W ange .

5 te Hakendover 80 te H o e g aarden ( J . Robeyns ) aud . waarn. van e e n gro t e gro e p te E z e m a a l

namiddag :

(waarn. o nb ek e n d )

luid roe pend en z e e r

naa r Z

ex.

h e t ni e t de gewoonte i s w aarne mingen u i t h e t T i e n s e

1 0 . 30 1

j ac htw achter te SAR )

ex.

9

He verlee s 8 naar Z ( HEM )

5-1 1 - 1 8 2 : n amidd a g :

tu s s e n P é c r o t en F l orival v l i e gt e e n gro e p van ong .

1 7 . 1 0 : b i j inva l l e nde dui s t ernis 71

in d e

ge l i j k lopende tr ek p a t r oo n in he t Leuve n s e :

kraanvo g e l s v l i e gen in e en bre e d f ront

Z e e r l a a g : rode b ovenk o p z i chtbaar.

Vranckx )

z onde r ing te maken vanw e g e h e t gDo o t a antal gegevens e n he t

bro e r )

( on g . 500 m l ) o v e r naar ZW te Pe llenberg .

(R.

De z e lfde groep vliegt o o k do or te

6-1 1 - ' 82 : 8 . 30 1

70 m hoog naar het ZW t e

( B a r t Augu a t i j n s en

AUB e n J o VPB )

te Pe l l e nb e r g ZZW ( NYJ , AUB en Jo VPB )

1 1 . 1 2 � Oud-H everle e s

ong .

' s m o rg e n s )

1 4 . 38-53 : min . 1 50 e x .

( NY� , ( B LH )

" D e V a l l e i " te vermelden v o nd ik h e t toch nut t i g hier een u i t ­

5-1 1 - 1 8 2 : B art w ordt b ru u s k in z i j n s l aap ge s t o o rd door r o e pende hij

230 e x .

5 e x . naar Z O

1 4 i n V naar ZW

namiddag trekt all e s dicht e n e r waait e e n koude win d .

Alhoew el

tot n o g t o e b innenk r e ge n :

r e c ht e ) naar h e t ZW te K e s s e l -L o ongeve e r 200 m h o o g . f.:r,...J j

k r anen ;

Haaerode 1

7-1 1 - 1 8 2 : in de v o o rm i dd ag ie het nog s t e eds z e e r m o o i w e e r ,

n ov e mb e r l l . was h e t - bij w i j z e van s preken k o p even b u i t e n he t v e n s t e r t e s t eken om e e n gro e p

van d e z e indrukw ekk e nde noord e r l i n g e n t e z i e n p a s s eren .

22-1 0- 1 82 :

Pe llenb e rg :

1 6 . 00 1

o p ge m e rk t

5 en 6

al g e n o e g om j e

e x naar Z

D e z e gro e p w e rd o ok op de B r e mberg te H a a s rode

h e t voorb i j e n a j a a r in onovert r o f f e n aantallen in h e t Leuve n s e over­ vloge n .

1 5.152

1 6 . 40-55 1

om k r a a nv o g e l s d i e in

22

hut 1 kw am e n aan in V en vli e g e n in linie verd e r

g e t r o mp e t b l i j f t n o g e e n t i j d j e

w e l de_,o�lijk

zie t

n a a r h e t Z ( G . d e Guchteneäre � )

i s n u r e e d s v e rder e n ve rvaa gt t e n s l o t t e aan d e

g e z i c ht s e inder maar h e t imp o s ante

Dirk Costrop

SAR I 1 1 k r a anv o ge l s draaien rondj e s b oven de

ove r . Erg snel vliegen ze nie t , me t b edaarde vleug e l s lagen en regel­

ma t i ge gl i j pauzes p a s s e e rt de gan s e b e nde . Je kan z e dan o ok beki j ke n : de zwart-w i t t e tekening van de ha l s , r o d e kruin e n l e n g d e elleb oogve ren z i j n goed te z i e n .

en e e n g r o t en d e e l s

trekken te W i l s e l e .

ge l e d e r en geherrange e rd ale e e n andere vogel de s p its

gro e p ove rne e m t .

d e vader v an

z on

en

12

(J.

p a s s e e r t nog een gr o e p van 50 kraanvo ge l s

tussen Ez e maal e n Hak e nd o ve r .

(alf, )�..w.wyf� ó , .lî f r;",,_u

de laats t e gr o e p ( 1 9 ) v l i e g e n over te

Z o a l s blijkt uit de z e mas s a g e g ev en s ,

Grimde

om

".,,.1..1<. Z

Robeyns )

Ol,vn•·f}

1 6 . 00 ( L . N age l s )

s p e e l t b e t h e l e g e b e ur e n

z ic h af o p 5 en 6-1 1 ; enk e l e w aarnemingen v o o r e n na d i t w e e k e nd

niet t e na g e s p r o k e n natuurlijk • .,if' :

JJXl,Vf,rJ1r;rJ:i U<IJ',

' /1 Vf: 5 '' ,

J,JV(r,.,p,.,.�2) .l)(�, h

SA ll l< AS T.


Zag j i j ---------

je

Eers t hoor

z:e

di-c

naj ae.:t·

o

•� .

'i

- - - ----� � - - - - - - - - - - - - - - -

alleen een ver v e rw i j derd " k r o e -kroe " 1 het duurt dan

6-1 1 - ' 82 1 he t ie z e e� mo o i w e e r t s t�al ende

onbe w olk t e heme l .

nog w e l even voor je de troep die dit kracht i g e ge luid produc e e rt

voormiddag 1

k an z ie n . D i chterb i j k o m e n z9 nu in e e n bre e d uitgew a a i e rde V-formatie i soms worden v a n de

de

1 2 . 25-30 :

Hun V - fo rm at i e

Me t w a t g e l uk v l i e g e n z e nu pal over je hoofd

hoorb aar .

J awe l b e s t e le z e r , h e t gaat hier

ru s t i g

v e r­

Op

w aarnemingen d i e e x . i n asymme trisch�

Hier volgen dan de 1 20

we

V - f o rma t i e

(110

vliegen.

z i e t e nk e l e

( 5 . 30

l i nk s e n 1 0

1 5 . 00-1 5 :

K e s s e l-Lo . min.

s c h im m e n z e e r laag naar he t 'lM

200

ong .

1 4 . 3 0 : SAR :

1 5 . 00 1

kraanvoge l s g e h o o rd ;

vliegen

dus on?. i c htbaar o v e r ( Malou :

ws.

( Bart &

1 40 e x . w e s twaar t s

( H e rw i g , e a ) H e t w e e r d i e dag w a s a l l e sbehalve er v i e l e c h t e r geen regen .

l aag

goed :

(M.

W a l raven s � )

SAR .

in

z w aar b e w o lk t e n " m i s t i g '�

ong.

2 50 "

1 . 00 4 1 48 1 6 . 00 � 1 00 1 5 . 4 5 1 ong .

}

zeer hoog en

naar het Z te W i l s e l e

79 te Grimde ( HOE) "

(

"

(N.

)

Deldinne )

(J.

R ob e yn s )

1 0 . 5 -1 1 . 1 5 : 6 gr o e p e n kraanv o g e l s van r e s p . 69 , 4 40 , �2 en 19 ex. over Grimde ( H O E )

NYJ)

in e e n bre e d front

ong. 70 te Grimde ( HOE)

1 00 en 30 t e G o e t s e nhoven

t a s . E z e maal en Hak e ndover 1 00

1 7 . 00 1

over " De V i j vers "

1 30 te

2 2 . 00 1

7 -1 1 :

24-1 1 1

tus s en 1 1

28 , 47 ,

te Grimde ( HOE )

W ange .

5 te Hakendover 80 te H o e g aarden ( J . Robeyns ) aud . waarn. van e e n gro t e gro e p te E z e m a a l

namiddag :

(waarn. o nb ek e n d )

luid roe pend en z e e r

naa r Z

ex.

h e t ni e t de gewoonte i s w aarne mingen u i t h e t T i e n s e

1 0 . 30 1

j ac htw achter te SAR )

ex.

9

He verlee s 8 naar Z ( HEM )

5-1 1 - 1 8 2 : n amidd a g :

tu s s e n P é c r o t en F l orival v l i e gt e e n gro e p van ong .

1 7 . 1 0 : b i j inva l l e nde dui s t ernis 71

in d e

ge l i j k lopende tr ek p a t r oo n in he t Leuve n s e :

kraanvo g e l s v l i e gen in e en bre e d f ront

Z e e r l a a g : rode b ovenk o p z i chtbaar.

Vranckx )

z onde r ing te maken vanw e g e h e t gDo o t a antal gegevens e n he t

bro e r )

( on g . 500 m l ) o v e r naar ZW te Pe llenberg .

(R.

De z e lfde groep vliegt o o k do or te

6-1 1 - ' 82 : 8 . 30 1

70 m hoog naar het ZW t e

( B a r t Augu a t i j n s en

AUB e n J o VPB )

te Pe l l e nb e r g ZZW ( NYJ , AUB en Jo VPB )

1 1 . 1 2 � Oud-H everle e s

ong .

' s m o rg e n s )

1 4 . 38-53 : min . 1 50 e x .

( NY� , ( B LH )

" D e V a l l e i " te vermelden v o nd ik h e t toch nut t i g hier een u i t ­

5-1 1 - 1 8 2 : B art w ordt b ru u s k in z i j n s l aap ge s t o o rd door r o e pende hij

230 e x .

5 e x . naar Z O

1 4 i n V naar ZW

namiddag trekt all e s dicht e n e r waait e e n koude win d .

Alhoew el

tot n o g t o e b innenk r e ge n :

r e c ht e ) naar h e t ZW te K e s s e l -L o ongeve e r 200 m h o o g . f.:r,...J j

k r anen ;

Haaerode 1

7-1 1 - 1 8 2 : in de v o o rm i dd ag ie het nog s t e eds z e e r m o o i w e e r ,

n ov e mb e r l l . was h e t - bij w i j z e van s preken k o p even b u i t e n he t v e n s t e r t e s t eken om e e n gro e p

van d e z e indrukw ekk e nde noord e r l i n g e n t e z i e n p a s s eren .

22-1 0- 1 82 :

Pe llenb e rg :

1 6 . 00 1

o p ge m e rk t

5 en 6

al g e n o e g om j e

e x naar Z

D e z e gro e p w e rd o ok op de B r e mberg te H a a s rode

h e t voorb i j e n a j a a r in onovert r o f f e n aantallen in h e t Leuve n s e over­ vloge n .

1 5.152

1 6 . 40-55 1

om k r a a nv o g e l s d i e in

22

hut 1 kw am e n aan in V en vli e g e n in linie verd e r

g e t r o mp e t b l i j f t n o g e e n t i j d j e

w e l de_,o�lijk

zie t

n a a r h e t Z ( G . d e Guchteneäre � )

i s n u r e e d s v e rder e n ve rvaa gt t e n s l o t t e aan d e

g e z i c ht s e inder maar h e t imp o s ante

Dirk Costrop

SAR I 1 1 k r a anv o ge l s draaien rondj e s b oven de

ove r . Erg snel vliegen ze nie t , me t b edaarde vleug e l s lagen en regel­

ma t i ge gl i j pauzes p a s s e e rt de gan s e b e nde . Je kan z e dan o ok beki j ke n : de zwart-w i t t e tekening van de ha l s , r o d e kruin e n l e n g d e elleb oogve ren z i j n goed te z i e n .

en e e n g r o t en d e e l s

trekken te W i l s e l e .

ge l e d e r en geherrange e rd ale e e n andere vogel de s p its

gro e p ove rne e m t .

d e vader v an

z on

en

12

(J.

p a s s e e r t nog een gr o e p van 50 kraanvo ge l s

tussen Ez e maal e n Hak e nd o ve r .

(alf, )�..w.wyf� ó , .lî f r;",,_u

de laats t e gr o e p ( 1 9 ) v l i e g e n over te

Z o a l s blijkt uit de z e mas s a g e g ev en s ,

Grimde

om

".,,.1..1<. Z

Robeyns )

Ol,vn•·f}

1 6 . 00 ( L . N age l s )

s p e e l t b e t h e l e g e b e ur e n

z ic h af o p 5 en 6-1 1 ; enk e l e w aarnemingen v o o r e n na d i t w e e k e nd

niet t e na g e s p r o k e n natuurlijk • .,if' :

JJXl,Vf,rJ1r;rJ:i U<IJ',

' /1 Vf: 5 '' ,

J,JV(r,.,p,.,.�2) .l)(�, h

SA ll l< AS T.


Hoeve e l kraanvo g e l s zijn,

er

ongemerkt op

vrijdag 5

novemb e r ove rgekomen

z.u llen w e w e l nooit w e t e n en m i s s chien w a s er toen w e l even­

ve e l b ew e g ing a l s de v o l gende dag toen er natuur l i j k vee l m e e r mens en b u i t e n " w a r e n . ' s Z ondags was al l e s e ig e n l i j k al gro t e nde e l s a c h t e r de rug .

1t

Een trekpatroon a l s d i t i s e i genl i j k n i e t u i t z onderli j k :

....

litteratuur over kraanvog e l trek vond ik dat h e t e e rd e r r e g e l dan

" ..,

.

4

in de

uitz ondering is dat de hoofdmacht op e e n mum van t i j d pas s e e rt .

- � x:: �-s

Gewoonli j k gebeurt d e trek i n k le ine t r 0 e pj e s en gro e pen van meer dan 300 kraanvo g e l s z i j n b e paald z e ldzaam.

Grote

format i e s

z ouden trouw ens gevormd w o rden door k l e inere d i e b innen w e d e r­ z i j d s g e z i chtsb e r e ik k o m e n . Kraanvo g e l s vli e g e n o p trek o p hoogten var i e rend tu s s e n 50 e n

2000 m i

enk e l ingen w erden z e lfs m e e r dan 4 km h o o g g e z i e n

!

Enke l e b i j z onderh e d e n : Hoe komt h e t dat kraanvog e l s

zo ongew oon luid kunnen t�Q�pe t ten ?

K raanvo ge l s hebb e n daar e e n s p e c i a l e hifi-ins tallat i e v o o r ont­ w ikk e ld .

B i j norma l e v o g e l s h e e f t het geluids orgaan ( ge l e gen op

de s p l i t s ing van de he id.

luchtpi j p )

s l e c h t s w e in i g re s onant i e m o g e l i j k­

B i j kraanvo g e l s e c h t e r loopt de lucht pi j p e e r s t in h e t b o rs t­

been alvorens z i c h te vertakk en naar de dient dan o ok a l s k l ankk a s t ( z oa l s b i j

longe n ;

ge luid ve rvormd en v o o r a l versterk t w o rdt . richting

zul

je k raanv o g e l s trouw e ns

kan z e d an gemakk e l i j k vano p

W aar

Bij

z odat h e t gevormde

e e n gun s t i g e w ind­

e e rd e r h o r e n dan z i e n :

k m ( en verde r )

je

a f s t and horen .

broeden de Euro p e s e voge ls ?

H e t gro s broedt

in ScandinaviU :

over z o w a t gans Zw e de n ,

0

1 ,5

d i t b o r s tb e e n

e e n g i t aar)

werd geherk o loni s e e rd �

e t te l i j k e 1 000-en ko ppe l s vers pre id

N o o rw e g en en Finland.

Denemarken ,

dat r e c ent

herbergt s l ec h t s 3 paart j e s in het u i t e r s t e N .

Ook i n M i dden-Euro pa houdt d e kraanv o g e l n o g s t and , vooral i n h e t

z

-----+---"

noorden van P o l e n en de DDR .

J�

B e t huidi g e verspreidingsgebied i s e ch t e r s l e c h t s e e n re l i c t van h e t vro e g e r broe dare aal :

"'

l -- �

"' \>l

....,,

"'"'

!;; .� E'>

loord- I t a l i

"/e n

de Br i t s e e i l anden ,

N e d e rland ,

Spanj e ,

d e B alkan w e rden - s o m s reeds e nk e l e e euw e n g e l e den ­

verlaten w aarsch i j nl i j k vanw e g e mens e l i j k e ingr e p e n op z i j n l e e f­ , geb ied • Kraanvog e l s moe t e n name l i j k n i e t s hebben van mens e l i j k e p o t t e n­ kijkers .

Broedpl aa t s e n van d e z e reuz e n ( s panw i j d t e t o t 2 3 0 c m . )

hebb en a l l e é é n z aak g e m e e n :

e e n rus t ige pl aats nab i j w a t e r .

In O o s t-Europa z i j n typische b i o t o pe n :

veeng e b i e d e n omringd d o o r


Hoeve e l kraanvo g e l s zijn,

er

ongemerkt op

vrijdag 5

novemb e r ove rgekomen

z.u llen w e w e l nooit w e t e n en m i s s chien w a s er toen w e l even­

ve e l b ew e g ing a l s de v o l gende dag toen er natuur l i j k vee l m e e r mens en b u i t e n " w a r e n . ' s Z ondags was al l e s e ig e n l i j k al gro t e nde e l s a c h t e r de rug .

1t

Een trekpatroon a l s d i t i s e i genl i j k n i e t u i t z onderli j k :

....

litteratuur over kraanvog e l trek vond ik dat h e t e e rd e r r e g e l dan

" ..,

.

4

in de

uitz ondering is dat de hoofdmacht op e e n mum van t i j d pas s e e rt .

- � x:: �-s

Gewoonli j k gebeurt d e trek i n k le ine t r 0 e pj e s en gro e pen van meer dan 300 kraanvo g e l s z i j n b e paald z e ldzaam.

Grote

format i e s

z ouden trouw ens gevormd w o rden door k l e inere d i e b innen w e d e r­ z i j d s g e z i chtsb e r e ik k o m e n . Kraanvo g e l s vli e g e n o p trek o p hoogten var i e rend tu s s e n 50 e n

2000 m i

enk e l ingen w erden z e lfs m e e r dan 4 km h o o g g e z i e n

!

Enke l e b i j z onderh e d e n : Hoe komt h e t dat kraanvog e l s

zo ongew oon luid kunnen t�Q�pe t ten ?

K raanvo ge l s hebb e n daar e e n s p e c i a l e hifi-ins tallat i e v o o r ont­ w ikk e ld .

B i j norma l e v o g e l s h e e f t het geluids orgaan ( ge l e gen op

de s p l i t s ing van de he id.

luchtpi j p )

s l e c h t s w e in i g re s onant i e m o g e l i j k­

B i j kraanvo g e l s e c h t e r loopt de lucht pi j p e e r s t in h e t b o rs t­

been alvorens z i c h te vertakk en naar de dient dan o ok a l s k l ankk a s t ( z oa l s b i j

longe n ;

ge luid ve rvormd en v o o r a l versterk t w o rdt . richting

zul

je k raanv o g e l s trouw e ns

kan z e d an gemakk e l i j k vano p

W aar

Bij

z odat h e t gevormde

e e n gun s t i g e w ind­

e e rd e r h o r e n dan z i e n :

k m ( en verde r )

je

a f s t and horen .

broeden de Euro p e s e voge ls ?

H e t gro s broedt

in ScandinaviU :

over z o w a t gans Zw e de n ,

0

1 ,5

d i t b o r s tb e e n

e e n g i t aar)

werd geherk o loni s e e rd �

e t te l i j k e 1 000-en ko ppe l s vers pre id

N o o rw e g en en Finland.

Denemarken ,

dat r e c ent

herbergt s l ec h t s 3 paart j e s in het u i t e r s t e N .

Ook i n M i dden-Euro pa houdt d e kraanv o g e l n o g s t and , vooral i n h e t

z

-----+---"

noorden van P o l e n en de DDR .

J�

B e t huidi g e verspreidingsgebied i s e ch t e r s l e c h t s e e n re l i c t van h e t vro e g e r broe dare aal :

"'

l -- �

"' \>l

....,,

"'"'

!;; .� E'>

loord- I t a l i

"/e n

de Br i t s e e i l anden ,

N e d e rland ,

Spanj e ,

d e B alkan w e rden - s o m s reeds e nk e l e e euw e n g e l e den ­

verlaten w aarsch i j nl i j k vanw e g e mens e l i j k e ingr e p e n op z i j n l e e f­ , geb ied • Kraanvog e l s moe t e n name l i j k n i e t s hebben van mens e l i j k e p o t t e n­ kijkers .

Broedpl aa t s e n van d e z e reuz e n ( s panw i j d t e t o t 2 3 0 c m . )

hebb en a l l e é é n z aak g e m e e n :

e e n rus t ige pl aats nab i j w a t e r .

In O o s t-Europa z i j n typische b i o t o pe n :

veeng e b i e d e n omringd d o o r


,; :ma. e n

:' ,,,__, (

a :fi"v e r l andin gs z on e s van e;ro -c e , , , e r e n .

Tot s l o t �an h&�tel ijk dank j ewe l aan Bart en Erw in vo or het " o g enb l ikk e l i j k " doors turen v an hun w aarne minge n

In Sc and inaviä i a h e t eerste type favorie t maar bli jkt ook w e e ral

dat de hoogte

van

.

de plantengroei. r o nd de n e s t e lplaats geen r o l

m en vindt er z ow e l n e s t e n

spee lt :

in

w i lgentoendra a l s in hoog

opgaand b o s . Naj aarstrek :

30000 k ra anv og e l s . Z u i d - Z w e d e n ( Falsterb o

I n b e t naj aar trekken over Midden-Europa z o 1 11 20 à

De me e s t e vog e l s pas s eren de t r e k t e l p o s t e n lri

e a ) rond midden s e ptemb e r .

d e z u id e l i j k e

Aan

randen

van de O o s t z e e

liggen e c ht e r e nk e l e tradi t ione le plaat s e n w a a r e lk j aar ett e l i j k e

De l i t eratuu rge gevens w e rden vooral geput uit de vol g e nd e w e rk e n : Glutz von Blotzhe im , e a : Die V�ge l M i t t e l e uropa s . W . G . V e r g o o a a e n : D e trek van k r a a nv oge l s ( Gru s gru s ) i n B e lgi� ( ar tik e l in V e ldorni tho logiac h T i j dschri ft j g : Gebruik te a fk o r t i ng e n : NYJ 1 Nys ten J ohan AUB : August i j n s Bart Jo VPB 1 Van Puye nbroe ck J o . BLH r B lockx Herwig

4 : r.11)

HEM : Herremana Marc

1 000-en vo g e l s z ich gedurende langere t i j d o phoud e n alvorens naar

HOE : Hoebrechts Erwin

d e w i n t e rkw arti eren te vliegen.

Een d e e l

van

v o g e l s vliegt naar het Z v i a H on g a r i j e ;

de

d e e l vol g t e e n ZW -route die

hen

u i t e inde l i j k

in

e en

SAR : vijve r

ander

ZW , NO :

oktob e r e n november

Herwig B l ockx met medewerking

ook hi e r doe t overvl i e g e n . De z e

ZW - r o u t e

is

s mal e n

Doordat kra anvog e l s over

amper 200 tot 300 km b re e d in de herf s t . z u lk

te Sint-Agatha-R ode

zu i dw e s t , noordoo s t , enz Bart Augus t i j n s

Leuvense e i genli j k n i e t 'op de hoofdw e g " z itten kri j ge n we z e niet z o dikw i j l s t e

zien.

In het n a j aar pas s e e rt de grote mas s a

gewoonl i j k in Oos t-Li mburg en d o o r de provinc i e Luik . D a t

z e lfs

in Tienen e lk j aar beduide nd m e e r kra11J1voge l s g e z i e n w orde n dan

rond Leuven , is een overtuigend b ew i j s dat w e in i g e t iental l e n k i lometers e e n groot vers chil kunnen uitmak e n . De overwintering§geb ieden en t erugtrek : De kraanvoge l s van d e ZW -route b r e ngen de w inter door en

Zuid-Portuga l ;

in

ZW -Span j e

vooral d e e ikenb o s s en van Ext r emadur a s c h i j nen

e e n gro t e aantrekkingskracht o p d e vog e l s u i t t e o e f enen . Een kleiner In

het

deel

lijk

.Jir'--- _...,..::.:

c.�:

vliegt de Midd e l l ands e Zee over naar Noord-A frik a .

voorj aar i s de t r e k N O g e r i cht . V o o ral i n d e ma and ma art

pa s s e e r t het merende e l der kraanv o g e l s o n s dan iµ

Argonne

en

l and

i e t s me e r zuidooste­

het Groo t-Hert o gdom-Luxe mburg li ggen. De k an s om kranen

kle iner d an in he t na j a ar .

ia

dan o ok -the ore t isch )

Alvorens z ic h naar de broedgeb i eden te b e geven , houden de voge l s halt o p enk e l e tradi tionele ve r z aJO e l p l a at a e n i n Zuid-Zweden waar men in april gemakk e l i j k e nke l e 1 00-en vogels kan waarnemen . """" d e z e uni e k e

tafere len k omen d an ook ve e l ornitho logen uit

W-Europe.

k i j k en .

kra anvogels b e s taat de b alts u i t e e n ui tgebr ei de s c ala luc htsprongen , danspassen m e t geopende vleuge l s , e n z

van

��

-- ·-

Op de z e verz am e l plaa t s e n wordt d o o r de k r a anv o gels al druk " gedanst ,

f�) : b i j

.�·::.:f : ··�:p-.:..: - ... �

h e t naj aar : de " trekbaan" z ou dan ongeve e r over de

t e z i en in o n z e streek in de lente

en

Erw in Hoebrecht s .

e e n s m a l front trekken e n w e i n h e t

\

.

.

van


,; :ma. e n

:' ,,,__, (

a :fi"v e r l andin gs z on e s van e;ro -c e , , , e r e n .

Tot s l o t �an h&�tel ijk dank j ewe l aan Bart en Erw in vo or het " o g enb l ikk e l i j k " doors turen v an hun w aarne minge n

In Sc and inaviä i a h e t eerste type favorie t maar bli jkt ook w e e ral

dat de hoogte

van

.

de plantengroei. r o nd de n e s t e lplaats geen r o l

m en vindt er z ow e l n e s t e n

spee lt :

in

w i lgentoendra a l s in hoog

opgaand b o s . Naj aarstrek :

30000 k ra anv og e l s . Z u i d - Z w e d e n ( Falsterb o

I n b e t naj aar trekken over Midden-Europa z o 1 11 20 à

De me e s t e vog e l s pas s eren de t r e k t e l p o s t e n lri

e a ) rond midden s e ptemb e r .

d e z u id e l i j k e

Aan

randen

van de O o s t z e e

liggen e c ht e r e nk e l e tradi t ione le plaat s e n w a a r e lk j aar ett e l i j k e

De l i t eratuu rge gevens w e rden vooral geput uit de vol g e nd e w e rk e n : Glutz von Blotzhe im , e a : Die V�ge l M i t t e l e uropa s . W . G . V e r g o o a a e n : D e trek van k r a a nv oge l s ( Gru s gru s ) i n B e lgi� ( ar tik e l in V e ldorni tho logiac h T i j dschri ft j g : Gebruik te a fk o r t i ng e n : NYJ 1 Nys ten J ohan AUB : August i j n s Bart Jo VPB 1 Van Puye nbroe ck J o . BLH r B lockx Herwig

4 : r.11)

HEM : Herremana Marc

1 000-en vo g e l s z ich gedurende langere t i j d o phoud e n alvorens naar

HOE : Hoebrechts Erwin

d e w i n t e rkw arti eren te vliegen.

Een d e e l

van

v o g e l s vliegt naar het Z v i a H on g a r i j e ;

de

d e e l vol g t e e n ZW -route die

hen

u i t e inde l i j k

in

e en

SAR : vijve r

ander

ZW , NO :

oktob e r e n november

Herwig B l ockx met medewerking

ook hi e r doe t overvl i e g e n . De z e

ZW - r o u t e

is

s mal e n

Doordat kra anvog e l s over

amper 200 tot 300 km b re e d in de herf s t . z u lk

te Sint-Agatha-R ode

zu i dw e s t , noordoo s t , enz Bart Augus t i j n s

Leuvense e i genli j k n i e t 'op de hoofdw e g " z itten kri j ge n we z e niet z o dikw i j l s t e

zien.

In het n a j aar pas s e e rt de grote mas s a

gewoonl i j k in Oos t-Li mburg en d o o r de provinc i e Luik . D a t

z e lfs

in Tienen e lk j aar beduide nd m e e r kra11J1voge l s g e z i e n w orde n dan

rond Leuven , is een overtuigend b ew i j s dat w e in i g e t iental l e n k i lometers e e n groot vers chil kunnen uitmak e n . De overwintering§geb ieden en t erugtrek : De kraanvoge l s van d e ZW -route b r e ngen de w inter door en

Zuid-Portuga l ;

in

ZW -Span j e

vooral d e e ikenb o s s en van Ext r emadur a s c h i j nen

e e n gro t e aantrekkingskracht o p d e vog e l s u i t t e o e f enen . Een kleiner In

het

deel

lijk

.Jir'--- _...,..::.:

c.�:

vliegt de Midd e l l ands e Zee over naar Noord-A frik a .

voorj aar i s de t r e k N O g e r i cht . V o o ral i n d e ma and ma art

pa s s e e r t het merende e l der kraanv o g e l s o n s dan iµ

Argonne

en

l and

i e t s me e r zuidooste­

het Groo t-Hert o gdom-Luxe mburg li ggen. De k an s om kranen

kle iner d an in he t na j a ar .

ia

dan o ok -the ore t isch )

Alvorens z ic h naar de broedgeb i eden te b e geven , houden de voge l s halt o p enk e l e tradi tionele ve r z aJO e l p l a at a e n i n Zuid-Zweden waar men in april gemakk e l i j k e nke l e 1 00-en vogels kan waarnemen . """" d e z e uni e k e

tafere len k omen d an ook ve e l ornitho logen uit

W-Europe.

k i j k en .

kra anvogels b e s taat de b alts u i t e e n ui tgebr ei de s c ala luc htsprongen , danspassen m e t geopende vleuge l s , e n z

van

��

-- ·-

Op de z e verz am e l plaa t s e n wordt d o o r de k r a anv o gels al druk " gedanst ,

f�) : b i j

.�·::.:f : ··�:p-.:..: - ... �

h e t naj aar : de " trekbaan" z ou dan ongeve e r over de

t e z i en in o n z e streek in de lente

en

Erw in Hoebrecht s .

e e n s m a l front trekken e n w e i n h e t

\

.

.

van


Aalscholver

VOGELS

( Phalac r o c orax c arb o )

Ij s e e nd

5-9 - 1 82 :

( C l angula hye ma li s )

Op ?-1 1 ve r s c h e e n z e o p SAR ; daarna w a s de z e v og e l t o t m i n s t e n s 28 n o v e mb e r aanw e z i g op N e e r i j s e-G rote bron .

E i genaardig g e n o e g w a s d e z e i j s e end�n og gro t e n d a e l s in

NYJ )

( AUB &

20-8- 1 8 2 : 23 e x . naar h e t Z t e SAR

20 e x . naar NW te Korb e ek -D i j l e ( WJ/WA - u i t s t a p )

4-1 1 - 1 8 2 : laagv l i e gende gro e p van m i n . P e l lenb e rg

( AUB

50

ex.

te

& NYJ)

21 -1 1 - ' 8 2 : 1 0-1 5 aal s c holvers t e K e s s e l-Lo naar h e t N 1 8-1 2- 1 82 : 1 in h e t LP

(AUB )

( OSS )

z omerk l e e d ; z e w a s ook o pva l l e nd tam ( t ot o p e nk e l e me t e r s v an

de o ever ) .

( ve r s c h .

Visarend

waarn. )

( Pandion h a l i a e tue )

Tegen e e n lange tradi t i e in d it naj aar geen ( Me l anit t a n i g r a )

Zwarte z e e� e nd Een w i j f j e

in he t

visarenden ;

Le opolds park o p 26-1 1 ; d e volgende dag

was de v o g e l a l gevlogen

( BLH )

• • •

de

SAR : 3-9 - ' 8 2 :

Nadat e r t e N e e ri j s e e n SAR v e r s c h i l lende m a l e n e e n � w a s g e s i gn a l e e rd

d e s a rk a s t )

(via

kregen w e w s .

( OSS , NYJ , BLH )

1 8 -1 2 : t t o rug a anw e z i g Krooneend

(Netta

v e r t o o nd e

Bri lduik e r

Op

( Mergu s mergans e r )

W i lde

e e n � in h e t

en d e c e m­

zw aan

" +

1

2 ad. e n

j uv .

1

( Dirk V . D . Plas ) j uv .

(BRP)

op d e z e lfde v i j ve r ( W J/W A - t o c h t )

( 20

m

)

e e n t grauw e dus ! O ok de r o s s ê

b andering o p de buit e n s t e s t aartpennen e n d e " grauw e re "

z i chtbaar.

i ndruk dan e e n d b l auwe k i e k w ar e n

( Erik Pe lemans , NYJ & AUB )

Blauwe k i e k e ndie f ( C ircus cyaneue ) Eerste herf s tw aarne ming op 5-1 0 in de ve lden te N e e ri j s e ­ K o rb e e k - D i j l e 1

e en

m e t e en bol s p r e e uw e n

gere g e ld waarn e ming e n .

De c i rke lende

( BLH ) ;

bluuwe

daarna

k iek boven

K e s s e l-Lo ( 9 -1 - ' 8 3 ) wou nog net in dit numm e r komen ( Suz y ) . ( C ircus aeruginosus )

Bruine kiekendief

Tradi t i e getrouw w ar e n er in

( Cygnu s c y gn us )

1 5-1 1 : N e e r i j s e -G r o t e bron : 1 e x .

20 e n 21 -1 1 : 1 9 -1 2 : 1 ad .

( BLH )

Leopolds park .

natuurl i j k

de k o r te en lage s t r e e p in het midden van de

vleugel z i c htbaar :

nog gede e lt e l i j k o v e r g angs k l e e d ?

op 1 1 -1 1 : 3 in � -k l e e d ( H E R ) en o p 1 4-1 1 z e l f s 8 i / j uv . ( w aarn . uit de s ark a s t )

Grote z a agb ek

was

hij toch alle typ i s c he kenme rk e n b e halve

b e r 1 8 2 z ow a t s t e e d s bri lduikers te z i e n .

9 -1 2 :

24-1 0- ' 8 2 1 vanu i t h e t N k omt laag o v e r de ve lden te Pe l le nb e r g

J k r oo n e e nd

N e e ri j s e -G r o t e b r o n w a r e n gedurende novemb e r

Maxi ma :

Grauw e k i e k e ndief ( C ircus pygargua )

( s n av e l dus onz ichtbaar)

( Bu c e ph a l a c langula )

maal

e nk e l e m i nute n later pas s e ert

aan e en b l auw e . Toen h i j dich t e rb i j kw am

tus s e n de t a f e l e e n d e n e e n

de w i t te f l ank e n :

De l a a t s te

grij pt e e n k l e ine v i s en ver­

e e n d k i e k e nd i e f . V an ve r dac hten w e

( BLH )

A lhoew e l in rus t houding

even ,

h i j n o g e v e n achter de v i j ve r .

(OSS )

ruf ina)

31 -1 2 : L e o p o l d s p ark :

maal b oven de v i j v e r z i e n .

dw i j n t h i e rme e ;

de z e lfde v o g e l

en v l u c h t a l l e kenmerken u i t s t e k end

in z i t g e z ien

tus s e n 1 2 . 50 en 1 6 . 1 2 l aat e e n vis arend z ich

7

b idt h i j

te z i e n in h e t L e o po l d s park :

5-1 2 : 1 � ;

en

J ohan :

( A y thya nyro c a )

W i t o oge e nd

pl e i s t e r e nde

m o o i s t e waarneming kwam van Annick , Bart

de Di j levall e i in d e naz omer

weer w a t bru i n e k i ek e n ; de voorlopige s c ore : en

1

ad .

N e e ri j s e -v e lde n :

2

�/ j uv .

SAR : 3

'j.

/juv.

J

aanw e z i g e inde aug . /b e g i n s e pt . "

"

"

"

"


Aalscholver

VOGELS

( Phalac r o c orax c arb o )

Ij s e e nd

5-9 - 1 82 :

( C l angula hye ma li s )

Op ?-1 1 ve r s c h e e n z e o p SAR ; daarna w a s de z e v og e l t o t m i n s t e n s 28 n o v e mb e r aanw e z i g op N e e r i j s e-G rote bron .

E i genaardig g e n o e g w a s d e z e i j s e end�n og gro t e n d a e l s in

NYJ )

( AUB &

20-8- 1 8 2 : 23 e x . naar h e t Z t e SAR

20 e x . naar NW te Korb e ek -D i j l e ( WJ/WA - u i t s t a p )

4-1 1 - 1 8 2 : laagv l i e gende gro e p van m i n . P e l lenb e rg

( AUB

50

ex.

te

& NYJ)

21 -1 1 - ' 8 2 : 1 0-1 5 aal s c holvers t e K e s s e l-Lo naar h e t N 1 8-1 2- 1 82 : 1 in h e t LP

(AUB )

( OSS )

z omerk l e e d ; z e w a s ook o pva l l e nd tam ( t ot o p e nk e l e me t e r s v an

de o ever ) .

( ve r s c h .

Visarend

waarn. )

( Pandion h a l i a e tue )

Tegen e e n lange tradi t i e in d it naj aar geen ( Me l anit t a n i g r a )

Zwarte z e e� e nd Een w i j f j e

in he t

visarenden ;

Le opolds park o p 26-1 1 ; d e volgende dag

was de v o g e l a l gevlogen

( BLH )

• • •

de

SAR : 3-9 - ' 8 2 :

Nadat e r t e N e e ri j s e e n SAR v e r s c h i l lende m a l e n e e n � w a s g e s i gn a l e e rd

d e s a rk a s t )

(via

kregen w e w s .

( OSS , NYJ , BLH )

1 8 -1 2 : t t o rug a anw e z i g Krooneend

(Netta

v e r t o o nd e

Bri lduik e r

Op

( Mergu s mergans e r )

W i lde

e e n � in h e t

en d e c e m­

zw aan

" +

1

2 ad. e n

j uv .

1

( Dirk V . D . Plas ) j uv .

(BRP)

op d e z e lfde v i j ve r ( W J/W A - t o c h t )

( 20

m

)

e e n t grauw e dus ! O ok de r o s s ê

b andering o p de buit e n s t e s t aartpennen e n d e " grauw e re "

z i chtbaar.

i ndruk dan e e n d b l auwe k i e k w ar e n

( Erik Pe lemans , NYJ & AUB )

Blauwe k i e k e ndie f ( C ircus cyaneue ) Eerste herf s tw aarne ming op 5-1 0 in de ve lden te N e e ri j s e ­ K o rb e e k - D i j l e 1

e en

m e t e en bol s p r e e uw e n

gere g e ld waarn e ming e n .

De c i rke lende

( BLH ) ;

bluuwe

daarna

k iek boven

K e s s e l-Lo ( 9 -1 - ' 8 3 ) wou nog net in dit numm e r komen ( Suz y ) . ( C ircus aeruginosus )

Bruine kiekendief

Tradi t i e getrouw w ar e n er in

( Cygnu s c y gn us )

1 5-1 1 : N e e r i j s e -G r o t e bron : 1 e x .

20 e n 21 -1 1 : 1 9 -1 2 : 1 ad .

( BLH )

Leopolds park .

natuurl i j k

de k o r te en lage s t r e e p in het midden van de

vleugel z i c htbaar :

nog gede e lt e l i j k o v e r g angs k l e e d ?

op 1 1 -1 1 : 3 in � -k l e e d ( H E R ) en o p 1 4-1 1 z e l f s 8 i / j uv . ( w aarn . uit de s ark a s t )

Grote z a agb ek

was

hij toch alle typ i s c he kenme rk e n b e halve

b e r 1 8 2 z ow a t s t e e d s bri lduikers te z i e n .

9 -1 2 :

24-1 0- ' 8 2 1 vanu i t h e t N k omt laag o v e r de ve lden te Pe l le nb e r g

J k r oo n e e nd

N e e ri j s e -G r o t e b r o n w a r e n gedurende novemb e r

Maxi ma :

Grauw e k i e k e ndief ( C ircus pygargua )

( s n av e l dus onz ichtbaar)

( Bu c e ph a l a c langula )

maal

e nk e l e m i nute n later pas s e ert

aan e en b l auw e . Toen h i j dich t e rb i j kw am

tus s e n de t a f e l e e n d e n e e n

de w i t te f l ank e n :

De l a a t s te

grij pt e e n k l e ine v i s en ver­

e e n d k i e k e nd i e f . V an ve r dac hten w e

( BLH )

A lhoew e l in rus t houding

even ,

h i j n o g e v e n achter de v i j ve r .

(OSS )

ruf ina)

31 -1 2 : L e o p o l d s p ark :

maal b oven de v i j v e r z i e n .

dw i j n t h i e rme e ;

de z e lfde v o g e l

en v l u c h t a l l e kenmerken u i t s t e k end

in z i t g e z ien

tus s e n 1 2 . 50 en 1 6 . 1 2 l aat e e n vis arend z ich

7

b idt h i j

te z i e n in h e t L e o po l d s park :

5-1 2 : 1 � ;

en

J ohan :

( A y thya nyro c a )

W i t o oge e nd

pl e i s t e r e nde

m o o i s t e waarneming kwam van Annick , Bart

de Di j levall e i in d e naz omer

weer w a t bru i n e k i ek e n ; de voorlopige s c ore : en

1

ad .

N e e ri j s e -v e lde n :

2

�/ j uv .

SAR : 3

'j.

/juv.

J

aanw e z i g e inde aug . /b e g i n s e pt . "

"

"

"

"


( But e o l a g opus )

Ruigpoo tbui z e rd

Van begin novemb e r 1 8 2 o ve rw i n t e r t e e u �""'ll i g p o o t te Grimde . Op '1 1 -1 1 z ag e n Erw i n en Suzy hem v e c ht e n m e t e en ve ldui l ; w i j ( Annick , Suz� , H e rw i g ) z a�en hem de vo l g e nd e dag t o t o p 4 0 m . Sindsd i e n prob e e rt e en bekend f i guur de z e voge l " aan de haak te s l aan" ; e c h t e r z o nd e r s uc c e s • • • •

O p 1 9 -1 2- 1 82 1 ruigpootbui z e rd t e K o rb e e k - D i j l e

Annemie , He lke .

Dirk

B i j b e i d e voge l s w a s �

( Pe t e r 9

( 2 �) 9 Joost , e a) . afgez ien van

de

" k l as s ieke k e nm e rk en " ,

o ok het pro f i e l in voor- en achte raan z i c h t karak t e ri s t i e k :

serie vl euge l s l age.n

tus s e n e e n

z oals e e n b lauw e kiek nl .

' handen·�

met

in g l i j d t e e n ru i g p o o t ongeve e r

opgeheve n ' armen

"

en

1

D i t kenmerk - u i t " F l ight I d e nt i f i c a t i o n "

o ok te

z i e n a l s de voge l s

Havik

(Acc ipit e r gent i l i s )

22-8- 1 82 en 5-9 - 1 82 4 verschi llende vo g e l s n l . e e n 20-1 1 - 1 8 2 : 1

ex.

w a ar

n e w ing e n

roek j d u s

we

is

ad . i

en

een

te SA R : min.

2

juv. ( v e r s c h . waarn . )

De Co s t er ) dan e e n

b o v e n Me e rdaalw o ud ( Bo m e nw ande ling

28-1 1 - ' 82 : 1 havik te K e s s e l-Lo :

V erder k r e g e n

-

bidden.

Tus s e n

Andere :

vlakk e

ws .

een J

Marc

iets

gro t e r

( AUB )

nog ve e l waarnemingen b inne n van s p e rw e r s 9

b o o mvalk e n en w e s pendieven . Zwarte

specht

1 1 -8- 1 82 :

1

Zwarte s tern

( Dry o c opu s

in Heverl e e b o s ge z i e n van vlakb i j .

ex.

' (l, J •) trekken laag over het v e ld d o o r . ( HER )

Gierzwaluw

( A pus apus )

Op 8-1 0

een

achterblijver naar

Goudplevier ( Pluvialis apricariu s )

'

1; � : �, �· 1"

6-1 1 : 1 8 r

ex.

Dw ergme e uw

( BR P )

( Chlidonias nig e r )

K orbe ek-Dij le : 1 7 no g

m a rt i u s )

naar Z te K e s sel-Lo .

(Larus minutus ) 7-1 1 : 1 j uv . te SAR . ( COI )

N te Gasthu i sberg.

( Suzy)

( HER )


( But e o l a g opus )

Ruigpoo tbui z e rd

Van begin novemb e r 1 8 2 o ve rw i n t e r t e e u �""'ll i g p o o t te Grimde . Op '1 1 -1 1 z ag e n Erw i n en Suzy hem v e c ht e n m e t e en ve ldui l ; w i j ( Annick , Suz� , H e rw i g ) z a�en hem de vo l g e nd e dag t o t o p 4 0 m . Sindsd i e n prob e e rt e en bekend f i guur de z e voge l " aan de haak te s l aan" ; e c h t e r z o nd e r s uc c e s • • • •

O p 1 9 -1 2- 1 82 1 ruigpootbui z e rd t e K o rb e e k - D i j l e

Annemie , He lke .

Dirk

B i j b e i d e voge l s w a s �

( Pe t e r 9

( 2 �) 9 Joost , e a) . afgez ien van

de

" k l as s ieke k e nm e rk en " ,

o ok het pro f i e l in voor- en achte raan z i c h t karak t e ri s t i e k :

serie vl euge l s l age.n

tus s e n e e n

z oals e e n b lauw e kiek nl .

' handen·�

met

in g l i j d t e e n ru i g p o o t ongeve e r

opgeheve n ' armen

"

en

1

D i t kenmerk - u i t " F l ight I d e nt i f i c a t i o n "

o ok te

z i e n a l s de voge l s

Havik

(Acc ipit e r gent i l i s )

22-8- 1 82 en 5-9 - 1 82 4 verschi llende vo g e l s n l . e e n 20-1 1 - 1 8 2 : 1

ex.

w a ar

n e w ing e n

roek j d u s

we

is

ad . i

en

een

te SA R : min.

2

juv. ( v e r s c h . waarn . )

De Co s t er ) dan e e n

b o v e n Me e rdaalw o ud ( Bo m e nw ande ling

28-1 1 - ' 82 : 1 havik te K e s s e l-Lo :

V erder k r e g e n

-

bidden.

Tus s e n

Andere :

vlakk e

ws .

een J

Marc

iets

gro t e r

( AUB )

nog ve e l waarnemingen b inne n van s p e rw e r s 9

b o o mvalk e n en w e s pendieven . Zwarte

specht

1 1 -8- 1 82 :

1

Zwarte s tern

( Dry o c opu s

in Heverl e e b o s ge z i e n van vlakb i j .

ex.

' (l, J •) trekken laag over het v e ld d o o r . ( HER )

Gierzwaluw

( A pus apus )

Op 8-1 0

een

achterblijver naar

Goudplevier ( Pluvialis apricariu s )

'

1; � : �, �· 1"

6-1 1 : 1 8 r

ex.

Dw ergme e uw

( BR P )

( Chlidonias nig e r )

K orbe ek-Dij le : 1 7 no g

m a rt i u s )

naar Z te K e s sel-Lo .

(Larus minutus ) 7-1 1 : 1 j uv . te SAR . ( COI )

N te Gasthu i sberg.

( Suzy)

( HER )


Lib e l l e n

PLANTEN D opheide

( Er i c a t e tralix)

In oktob e r ' 8 2 vond ik tot mi j n gro t e verbaz i n g e nk e l e d o phe i d e p l an t j e s i n h e t Chartre u z e nb o s t e H o l s b e e k . W at e rgen t i aan ( N ympho i d e s peltata) D i t naj aar w a s e r o p

één

van de vi j v e r s

oppervlak t e bedekt me t de z e plant .

van

het

AVP

e e n gro t e

28-8- ' 82 :

1 9 -9 - ' 82 :

( E l i'1ys een

(BLH )

te N e e r i j s e/Hulde nb er g .

(WA/WJ )

e e n v e rk e e r s p annekoek-eike lmui s op de w e g t e r h o o g t e van N e e ri j s e -Grote Bron .

(COI , BLH )

ik hoor e en

het s topt e n

Da arna b e gint he t gekri j s o pn ie uw afgew i s s e ld m e t w a t rondlopen van d e w e z e l ;

u i t e i nd e l i j k gaat d e z e

e r in vo l l e vaart vandoor ,

i k k an h e m n o g geruime

t i j d v o l gen m e t de k i j k e r .

Ik moe s t onmidde l l i j k

denk e n aan h e tg�en J o B o gaert verleden j aar z a g Of de z e w e z e l ook e e n potenti�le pro o i

' t b ew e rken w a s " kon i k j amme r geno e g ni e t

u i tmak e n .

( BLH )

INSECTEN Me ekrap

25-9 :

K e s s e l -Lo t e n huiz e N e l i s s e n :

Suzy en b r o e r staan t e

palaveren i n de voortuin a l s p l o t s e e n me ekrapvlinder (d. i.

e e n nachtvlinder uit de pij l etaart enfamilie )

k o mt aanv l i e gen ,

b l i j f t hangen voor de z inni a

e r dan vand o o r snor t .

c

St-Aga tha-Rode ;

BRP

s

Bro s ens P e t e r ;

HER

He rmans R ob e rt ;

C o strop Dirk ; LP � Indien er b i j

he e l e v e n z i e i k e e n w e z e l de omgeving afspeure n .

o p SAR .

SAR

OSS

AUB

COI

O s tyn S t e phan ;

c =

Augu s t i j n s Bart ;

' s en

NYJ BLH

Nysten J . ;

• =

( in de w ande ling ook w e l

ft7,el,lf"·· ! ; A V 1' " .At"IJ 14m l�·,f!. .

B lockx

uitz ond e r ing o p de r e g e l na )

all e s

i s van

( o p de klas s i ek e

1982 .

H. ;

" C o z zy" ) e

e e n waarneming geen j aartal vermeld s taat ,

moet j e niet b e g innen panikeren : h e t L e o poldspark :

ang s t i g gegil vanu i t de ve g e t a t ie ;

" aan

t e r e c ht .

Q�2E�!!��-�f!2E�!�g��l

dode j onge eike lmu i s op e e n w e g aan de rand

� ( Mus t e l a nivali s ) 1 5-9 - ' 82 : O p s pu i t ingen nab ij

mij

� ( H e rw ig )

que rc inus )

van het Marg i j s b o s

Iedereen die geÏnt e re s s e e rd i s i n libellen o f z e lf s waarnemin gen w i l d o o rgeven , kan natuur l i j k alti j d bij

ZOOGDIEREN E ike lmu i s

Begin s e ptember v l o o g e r o p de o ps pu i t ingen nab i j het Le opolds­ park een gro e p van zo ' n 20 glaz enmak e r s rond ; d e z e lib e l l e n maakten vooral j acht o p z w e efvl i e g e n . 5 ex. kwamen in h e t n e t terecht : 4 paardenb i j t e rs ( A e shna mixt a ) en één b lauwe glaz en­ maker ( A e shna c yane a ) . Verder waren er nog wel wat s oo r t e n a a n­ w e z i g maar d i e z a l ik de doorsne e le z er b e sp aren .


Lib e l l e n

PLANTEN D opheide

( Er i c a t e tralix)

In oktob e r ' 8 2 vond ik tot mi j n gro t e verbaz i n g e nk e l e d o phe i d e p l an t j e s i n h e t Chartre u z e nb o s t e H o l s b e e k . W at e rgen t i aan ( N ympho i d e s peltata) D i t naj aar w a s e r o p

één

van de vi j v e r s

oppervlak t e bedekt me t de z e plant .

van

het

AVP

e e n gro t e

28-8- ' 82 :

1 9 -9 - ' 82 :

( E l i'1ys een

(BLH )

te N e e r i j s e/Hulde nb er g .

(WA/WJ )

e e n v e rk e e r s p annekoek-eike lmui s op de w e g t e r h o o g t e van N e e ri j s e -Grote Bron .

(COI , BLH )

ik hoor e en

het s topt e n

Da arna b e gint he t gekri j s o pn ie uw afgew i s s e ld m e t w a t rondlopen van d e w e z e l ;

u i t e i nd e l i j k gaat d e z e

e r in vo l l e vaart vandoor ,

i k k an h e m n o g geruime

t i j d v o l gen m e t de k i j k e r .

Ik moe s t onmidde l l i j k

denk e n aan h e tg�en J o B o gaert verleden j aar z a g Of de z e w e z e l ook e e n potenti�le pro o i

' t b ew e rken w a s " kon i k j amme r geno e g ni e t

u i tmak e n .

( BLH )

INSECTEN Me ekrap

25-9 :

K e s s e l -Lo t e n huiz e N e l i s s e n :

Suzy en b r o e r staan t e

palaveren i n de voortuin a l s p l o t s e e n me ekrapvlinder (d. i.

e e n nachtvlinder uit de pij l etaart enfamilie )

k o mt aanv l i e gen ,

b l i j f t hangen voor de z inni a

e r dan vand o o r snor t .

c

St-Aga tha-Rode ;

BRP

s

Bro s ens P e t e r ;

HER

He rmans R ob e rt ;

C o strop Dirk ; LP � Indien er b i j

he e l e v e n z i e i k e e n w e z e l de omgeving afspeure n .

o p SAR .

SAR

OSS

AUB

COI

O s tyn S t e phan ;

c =

Augu s t i j n s Bart ;

' s en

NYJ BLH

Nysten J . ;

• =

( in de w ande ling ook w e l

ft7,el,lf"·· ! ; A V 1' " .At"IJ 14m l�·,f!. .

B lockx

uitz ond e r ing o p de r e g e l na )

all e s

i s van

( o p de klas s i ek e

1982 .

H. ;

" C o z zy" ) e

e e n waarneming geen j aartal vermeld s taat ,

moet j e niet b e g innen panikeren : h e t L e o poldspark :

ang s t i g gegil vanu i t de ve g e t a t ie ;

" aan

t e r e c ht .

Q�2E�!!��-�f!2E�!�g��l

dode j onge eike lmu i s op e e n w e g aan de rand

� ( Mus t e l a nivali s ) 1 5-9 - ' 82 : O p s pu i t ingen nab ij

mij

� ( H e rw ig )

que rc inus )

van het Marg i j s b o s

Iedereen die geÏnt e re s s e e rd i s i n libellen o f z e lf s waarnemin gen w i l d o o rgeven , kan natuur l i j k alti j d bij

ZOOGDIEREN E ike lmu i s

Begin s e ptember v l o o g e r o p de o ps pu i t ingen nab i j het Le opolds­ park een gro e p van zo ' n 20 glaz enmak e r s rond ; d e z e lib e l l e n maakten vooral j acht o p z w e efvl i e g e n . 5 ex. kwamen in h e t n e t terecht : 4 paardenb i j t e rs ( A e shna mixt a ) en één b lauwe glaz en­ maker ( A e shna c yane a ) . Verder waren er nog wel wat s oo r t e n a a n­ w e z i g maar d i e z a l ik de doorsne e le z er b e sp aren .


B e ste , Zie

j i j ook

Ja? Tof

zo ,

al

e e ns

e e n int e re s s ante

maar s tuur

j e d e z e waarn e mingen d an o ok d o o r

naar onz e ve rantw o o rd e l i j k e

s tuur j e

N aar w i e

alle

vo g e l s oort ?

v o o r a l wat v l e ug e l s

vis arenden ,

aal s c h o lve rs ,

vink en , en w e e t ik ve e l w a t n o g al l e maal?

he eft? appe l ­

B art Augu s t i j ns

L o b e rgenb o s l aan 9 ?200 Ke s s e l-L o

Je s tuurt de invullij sten 4 adre s ,

te lk e ns

zo

vlug

ma a l p e r

moge lijk

j aar

o p naar b o vens taand

3 maanden i j verig vo gels

na

ki j k en .

Invul li j s t e n zullen o mdat w e

de

wij

e rv ar in g

c ontactb l ad t o c h niet

hebb e n dat aangehe chte

j e ni e t b edi end w o rdt ,

Ik heb e r nl . w e l e e nt j e

,_

___,,... -

-----

=::::=

"

-

af

nog

het

verho opte

kunj e

' n 200

ac t i e ve waarnemers

ex. aan

suc c e s geni e ten ;

alt i j d bij

mij

tere c ht e

H e rw i g

_ · · -....)..

--�

-- - -�- -

het indien

in s t o ck , . dus e r k an e r alt i j d

C> • •

-�-�-____..--,__

----- -- -

zo

verspre iden ond e r de

""-------

_,-- -,___;:_� � _�<,

_ _

-: >

-

- � ·- - _J. -- .,__ _


19

Vee l

i s e r re e d s g e s c h re v e n o v e r v o g e l s .

B o e k e n o � e r v e l d k e n me r k � n ,

g e d ra g ,

zang ,

v e r s p re i ­

d i n g e n z . z i j n i n o v e rv l o e d t 0 v i nd e n . D a t a l l e s i s ec h t e r to t s ta � d � e k om e n d a n k z i j d e me n ­ s e n d i e d e v o g e l s b e s t u d e e rd h e b � e n . O v e r d e z e l i e d e n i s e r m e r kw a a rd i g g e n o e g h e e l w e i n i g g e p u b l i c e e rd .

W e w e t e n n i e t e e n s p r e c i e s h o e z e t e n o em e n

( w a a r n eme r ,

voge l a a r ,

o rn i to l o o g ,

vog e l k u nd i ge ? )

S i nd s v o r i g j a a r i s d a a r g e l u k k i g v e ra n d e r i n g i n g e k om e n . D e E n g e l s e v e l dwa & r n em e r B i l l O d d i e h e e f t n u e e n b o e k j e g e s c h re v e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e ty p e n v o ge l a a r s , wa a rb i j h i j g r o t e a a n ­ H e t b o e k j e i s b e s t emd v o o r d i e g e n e n d i e d e v o g e l k u n d e d a c h t a a n h u n ged rag h e e f t b e s teed . Gra a g z o u i k u k e n ­ n i e t '1 1 t e s .:: r i 8 u s n er. : e n e n d i e o v e r e 2 n g e z o n d e d o s i s h u m o r b e s c h i k k e n . De k w e s t i e i s d u s : h o e no e m e n w i j o n s z e l f ? n i s l a t e n ma k e n m e t d e b e l a n g r i j k s t e g ed e e l t e n .

O R N ITOL O O G D e z e s o o r t b e z i t e e n b u i t e n g ewo o n g r o t e we te n s c h a p p e l i j k e k e n n i s v a n a l l e s w a t m e t v o g e l s . te m a k e n h ee f t . H i e r v o o r i s m i n s t e n s e e n u n i v e r s i t a i r e b i o l o g i e o p l e i d i n g n od i g . D e n o rm a l e v o s e l f i � u u r i s g e ï n te r e s s e e rd i n w a t d e v o g e l i s e n b e p e r k t z i c h t o t h e t u i te r l i j k va r het d i er . D e o r n i t o l o o g i s h e t s e r i e u z e ty p e , h i j i s d e we te n s c h a p s m a n d i e z i c h n i e t b e z i g h o u d t me t h e t a a n l e g g e n v a n j a a r l i j s te n e n d g l . H i j i s v e r v e r h e v e n b o v e n h e t ama t eu r i s t i s c h ge k l u n ge l v a n b i j v o o r b e e l d v o g e l w e r k g r o e pe n . A l s j e d e n k t a a n de b ov e n s t a a n d e v o o rwa a rd e n te v o l d o e n , k a n j e j e o r n i t o l o o g n o e me n . -

VOG ELKU NDtG E D i t z 1 J n me e s t a l wa t o u d e re m e n s e n d i e d 2 n k 0 n i e t s v a n v o g e l s t e w e t e n . H u n v e l d k e n n i s r e i k t e c h t e r l a n g n i e t z o v e r a l s d i e v a n d e h i e r n a t e no eme n v e l dwa a r n em e r s . H e t z i j n m ee s ta l v r i e n ­ d e l i j k e m e n s e n , v a a k v o o rz i e n v a n wa n d e 1 s t o k o f p a ra p l u . Z e g e n i e t e n v a n h e t o b � e rv e r e n v a n v o ge l s . D i t s oort voge l l u i

ma a k t v e rre r e i z e n ,

l i efst n a a r zon n i g e l anden ,

om d a a r o p h u n gema k n a a r

v o g e l s te k i j k en . Ka m p e r e n i n t e n t e n i s e r n i e t b i j . D e . v o ge l ku n d i g e o v e rn a c h t a l t i j d 2 e n h o t e l o f � e n s i o n , w a a r o o k d e w a rm e ma a l t i j d wo r d t g e n u t t i g d . D e voge l k u n d i ge i s s teed s o n b e r i s p e l i j k s·c h o e i s e l e n k l e d i n g . De k i j k e r word t v a a k i n d e ta s g e d r a ge n .

ge k l eed

,

hij

heeft

in

v o o r e l k typ e te r r e i n a a n g e p a s t

D i k w i j l s wo r d e n g r o e p e n wa a r g e n om e n d i e o p g ed i s c i p l i n e e rd e w i j z e a c h t e r e e n l e i d e r a a n l o p e n . De v o g e l k u n d i g e v e r p l a a t s t z i c h me e s t a l p e r � u t o o f a u t o b u s . E r w o rd e n z o we l m a n n e l i j k e a l s v r o u w e l i j k e e k s e 1 :'. p l a re n v a n d e z e s o o r t wa a r g e n o m e n . De v o o r t g e b r a c h t e g e l u i d e n b i j h e t r. a n n e tj e : e e n a a n z i e n l i j k e r e e k s w e l l u i d e n de k l a n k e n ; h e t v r o u w t j e : e e n z a c h t " a a a a a a a h " , t e n g e h o r e g e b r a c h t z o d r a e e n o p v a l l e n d e s o o r t wo r d t 1-; a a r g e n om e n .

bij


VOG E L L IEF HEBBER Z o n o e r1 e n d e v o l i è r e b e z i t t e r s z i c h . I e ma n d d i e e e n P u t t e r o f ee n G r o e n l i n g i n e e n k o o i o p ­ s l u i t en d a a rv a n gen i e t , i s een v oge l l i efh ebbe r . H i j z o r g t i n d e r d a a d e r g 0 o e d v o o r z ' n v o g e l s , d i e h e t n a a r z i j n m e n i n g b i j h em v e e l b e t e r E e n v o g e l l i efheb b e r b e s c houwt h e t a l s e e n gu n s t v o o r d e vog e l hebben da n i n de v r i j e na tuu r .

a l s d i e i n z i j n koo i mag wonen . A l s j e e r o n k z o o v e r d e n k t , noemt j e d a n v o g e l l i efh eb b e r .

VOG E L AAR V ro e g e r wa s d i t e e n g o e d e n a am v o o r e e n i e d e r d i e a a n v o g e l s d e e d .

D e v o g e l a a r n am d e v o g e l s

n i e t a l l ee n wa a r , h i j w i s t oo k p r e c i e s wa t h i j wa a r n a m . N u h e t o b s e r v e r e n v a n v o g e l s e c h t e r e r g p o p u l a i r i s g ew o r d e n , i s h e t a a n t a l v o g e l a a r s s t e r k E r z i j n e r z o v e e l , d a t h e t w o o rd " v o g e l a a r " z ' n e k s k l u s i v i t e i t h e e f t v e r l o r e n . t o e g e nome n . E n w i e z ' n h o b by t o t e e n s p e c i a l i s m e h e e f t ç em a a k t , e n w i e m e e r d a n d e g em i d d e l d e v o g e l m e n s v a n v o g e l s a fw e e t , v i n d t d a t h i j d a n t o c h w e l t o t e e n b e p a a l d s o o r t e l i t e ma g b e h o r e n . Hij n o em t z i c h d a r g e e n v o g e l a a r , m a a r . . . ·

VEL DWA ARNEM E R J u i s t , d a t i s d e t e rm d i e o o k n u n o g d e n u d i g e e k s k l u s i v i te i t b e z i t . D e v e l d w a a r n em e r b e s tee d t h e t g ro o t s t e d e e l v a n z ' n v r i j e t i j d a a n h e t o b s e rv e r e n va n v o ge l s . I n t ege n s t e l l i n g t o t v o g e ­ l a a r s d i e wa c h t e n t o t d e v o ge l v o o r t i j k om t , i s d e v e l d w a a r ne me r a k t i ev e r . H i j g a a t e r tege n a a n ,

jaagt

ze op ,

t e s tu d e r t

ze .

De v e l dwa a rn eme r i s o o k d e g e n e d i e l i j s te n b i j h o u d t v a n h e t g e e n h i j h e e f t wa a rg e nome n . Hij e v e n fa n a t i e k a l s b i j vo o r b e e l d ee n p o s t z c � e l v e r z a r c l a a r , a l l e e n h i j v e r z a m e l t wa a r n em i n g e n .

is

De v e l d wa a rn eme r g a a t a l t i j d ge k l ee d i n e e n l i e f s t v e r s l è t e n g r o e n j a c k . De k l ed i ng mág voora l Me n mo e t a a n d e k l e d i n g d u i d e l i j k k u n n e n z i e n we l k e o n t b e r i n g e n de v e l d ­ n i e t te n i e u w l i j k e n . wa a rn eme r h e e f t m o e te n o n d e r g a a n t i j de n s h e t v e r v o l ge n v a n v o ge l s . H e t v e rd i e n t o o k a a n b e v e l i n g B i j g e b r e k a a n re g e n moe t d e z e p e ­ e e n n i euwge k o c h t j a c k e e r s t e e n ma a n d i n d e t u i n te l e g g e n .

ri ode

wo rd e n

v e r l e n g d , t o t d a t d e g e we n s te s c h i mme l v o rm i n g i s o p g e t re d e n .

De v e l dwa a r n eme r

d r a a g t m a a r é é n s o o r t k l e d i ng , we l ke v o o r a l l e t e r re i n e n ty p e n g e s c h i k t i s ( o f n i e t , d a t d o e t e r n i e t toe ) . H i j d r a a g t z ' n k i j k e r n a t u u r l i j k n o o i t i n de t a s . H e t i s g o e d d e k i j ke r s ­ H e t i s g e e n b e zw a a r t a s m e t e e n na a a n k o o p we g t e g o o i e n . D e k i j k e r r i e m m a g b e s ta a n u i t t o u w . V e r d e r z i t a a n d e k i j k e r r i em h i e r a l u m i n i u m r i n g e n v a n d o o d ge v o n d e n v o g e l s a a n te b e v e s t i g e n . a l t i j d een r e g e n k a pj e , d a t d e o k u 1 a i r s moet b e s c h e r m e n . K e n me r k e n d v o o r d e v e l d wa a r n eme r i s e c h t e r d a t d i t ka p j e � l t i j d i n d e n e k wo r d t g e d r a g e n . A n d e r s i s h e t v e e l te l a s t i g . I n de h a l v e s e k o n d e d i e he t k o s t h e t k a p j e te v e rw i j d e re n , k a n d e w a a r t e n e m e n s o o r t j u i s t v e r d we n e n z i j n . E e n v e l dwa a r n eme � d r a a g t n a t u u r l i j k n o o i t e e n wa n d e l s to k o f p a r a p l u , h o o g s te n s e e n s t o k om i n de s t ru i k e n z i t t e n d e s o o r t e n o p te j a ge n , z od a t ze g ed e t e rm i n e e r d k u n n e n w o r d e n e n d a a r n a o p d e l i js t b i j ge s c h re v e n . Al s j e voor vel d­ wa a r n em e r w i l t d o o r g a a n , d a n n o g d e v o l g e n d e t i p : g e b ru i k n o o i t , maa r o o k n o o i t i n h e t b i j z i j n v a n a n d e r e n e e n d e t e rm i n e e r g i d s . D e v e l dwa a r n em e r g e b ru i k t n a me l i j k g e e n b oe k , h i j k e n t z ' n s o o r te n . H i j h e e f t w e l b o e ke n , m a a r d i e s t a a n t h u i s n e tj e s o n ge b ru i k t i n d e k a s t . O dd i e b e s c h r i j ft v e l dwa a r n eme r s a l s g e s p a n n e n , e e r z u c h t i g , a r ro g a n t , z e l fz u c h t i g , j a l o e r s , o n ­ e e r l i j k , wa n t ro u w i g , l o m p , p e d a n t e n o n s e n t i me n t e e l . N i e t a l l e v e l dwa a r n e m e r s h e b b e n d e z e e i ­ g e n s c h a p p e n , mda r d e m e e s te n t o c h we l d r i e o f v i e r . E r z i j n o o k v e l dw a a r n eme r s d i e a l d e z e k e n ­ me r k e n m i s s e n , ma a r om h e n k u n j e n i e t l a c h e n , d u s o o k z i j z i j n n i e t v o l ma a k t . Ge l u i d

d i kw i j l s o b s c e e n .

Tre k roep

:

" Nog

wa t b i j z o n d e r s g e z i e n ? "


i s mee s t a l b e h a n g e n me t a L � a r a t u u r . z o a l s k i j k e r , t e l e s k o p e n s ta t i e v e n , r u � ­ l e nzen e n z . U i t z i j n Z J k s tee k t d e c h e c k l i s t , e e n n o t i t i e b o e kj e e n e e n p c t ­ : d r a a g n o o i t e e n h o e d ( k e n m e r k v a n v o g e l k u n d i g e ) , ma a r e e n g e b re i d e mu t s : û r, v a k a n t i e o v e r n a c h t d e v e l d w a a r n e me r s t e e d s m i d d e n i n de n a t u u r i n e e n t e n t . H i j g a a t v o l l e ­ d i g g e k l e e d te b e d , k l a a r om z o d r a d e z o n o p g a a t o p e k s k u r s i e te q a a n . V a n d e z e s o o r t w o r d e n v r i j we l a l l e e n m a n n e l i j k e e k s e m p l a re n w a a r g e n o m e n Het i s ondu i de l i j k hoe z i j � e t i j d k a n · v i n de n d e s o o r t i n s ta n d t e h o u d e n , v o o r a l d a a r t o c h van d e z e s o o r t g r o t e a a n ­ t a l l e n j u v e n i e l e e k s em p l a r e n wo r d e n w a a r g e n om e n l�n

v ( l d w a a r n e me r

,

f o t o k a me r a ' s , l ood . Nog een ti p

zak ,

.

.

O R N I T OM A A N Ja ,

d i t i s e i g e n l i j k g e e n s o o r t , ma a r e e n o n d e r s c o r t . e l k e v e l d w a a r n e me r i s e e n o r n i to maa n .

ma a r n i e t

T e rw i j l d e ve l dwa a r n eme r

we l

E n d a a r v c n h e e ft h i j e r v e l e . l.

3.

5 .

Eks kurs i e l i j s t

4.

s tu d i e

d oe t ,

l eeft de

l ijst.

waa rgenome n ) ;

E e n n a a n d l i j S :t ( s o o r te n

6 . Een

i n e e n b e fj a a l d e rraand ) ; ( s o o r t e n wa a r g e n ome n t i j d e n s é é n e k s k u r s i e ) ; v a k a n t i e l i j s t ( s o o r t e n wa a r g e n om e n t i j d e n s 1 v a k a n t i e )

i s e e n v e l d wa a r n eme r ,

o r n i toma a n a l l e e n v o o r d e

l e v e n s l i j s t ( l i j s t v a n a l l e s o o r te n d i e h i j o u i t e r g e n s h e e f t l even s l i j s t voor het e i gen l a nd ; j a a r l i j s t ( l i j s t v a n s o o r te n i n e e n b e p a a l d j a a r ) ;

Een Een Ee n

2.

wa t a a n v o g e l

E l k e o r n i toma a n

,

enz .

De e e r s te l i j s t i s v e r re w e g h e t b e l a n g r i j k s t e . De g r o o t s te we n s v a n e l k e o r n i t o m a a n i s d a t a c h t e r e l k e s o o rt e e n k ru i s j e g e p l a a t s t k a n w o r d e n . � i j z a l n i e t s n a l a te n o m d a t te b e r e i k e n .

- H e t be l a n g v a n de v o g e l te l t n i e t , a l l e e n h e t b e l a n g v a n d e l i j s t . Z o k a n h e t v o o r k om e n d a t d e o r n i t o ma a n n a a r h e t L-o. uwe r s me e r r i j d t o m d e Mo r i n e l p l e v i e r a a n te k r u i s e n , d a a r n a n a a r Z u i d - L i m ­ b u r g v o o r de R o o d k o p k l a u w i e r e n d a n i s e r n o g j u i s t d e t i j d om o p d e V e l u we de K l e i n e V l i e g e n ­ v a n ge r o p d e l i j s t t e v e r z ame l e n . E e n g o e d k e n m e r k v a n d e o rn i toma a n i s , d a t h i j v a a k a a n d e t e l e f o o n h a n g t . d e j u i s te p l a a t s van e e n p a s wa a r g e nome n z e l d z a a m h e i d n o te e r t e n e r n a a r t o e " v l i e g t '' . E e n _ o r n i toma a n d o e t b i j ­ n a n oo i t z e l f e e n e e r s t e o n td e k k i n g . E r i s é é n l i j s t wa a r áa n d e o r n i t o m a a n n i e t d u r f t t e d e n k e n . Da t i s de l i j s t v a n s oo r t e n d i e h i j n o g n o o i t heeft gez i en . H e t wo r d t i n o r n i t o m a a n s e k r i n g e n d a n o o k a l s z ee r o n b e l e e f d e r v a ­ re n w a n n e e r g e v ra a g d wo r d t o f e e n b e p a a l d e s o o r t a l o p d e l i j s t s ta a t . Zo k a n d e v r a a g : " H e b j e a l e e n Ow e r g g a n s ? " ' n o r n i toma a n i n g r o t e v e r l e ge n h e i d b r e n g e n wa n n e e r h i j de s o o r t "in ­ I n z o ' n g e v a l k a n j e j e g e L i c h t n o g e n i g s z i n s r e d d e n d o o r te d e r d a a d n o g n oo i t h e e f t g e z i e n . z e g g e n : " J a , wa a r s c h i j n l i j k , h i j z a t a l l e e n z o ver w e g d a t i k h em n i e t op d u r f d e t e s c h r i j v e n . " J a l o e z i e i s é é n v a n d e b e l a n g r i j k s te k e n me r k e n v a n d e z e s o o r t . N i e t s i s e rg e r v o o r d e o rn i to ­ ma a n d a n d a t h i j v a n e e n v r i e n d h o o r t d a t d e z e e e n z e l d z a me s o o r t h e e f t b i j g e s t r e e p t , t e r w i j l h i j z e l f d e s o o r t j u i s t ge m i s t h e e f t . Di t i s hee l erg . Me e s ta l z a l h i j n o g n a v ra g e n : " �' a r e n d e k e nme r k e n d u i d e l i j k ? D i t i n d e h o o p d a t d e \A.'a a rn eme r z i c h m o ge l i j k h e e f t v e r g i s t . Wa n ­ n e e r d e b e s c h r i j v i n g e c h tgr o n m i s k e n b a a r i s , b l i j ft n o g m a a r é é n d i n g o v e r . J e doe t a l sof j e j e v r i end n i e t ge l ooft . H e t i s h e e l g e b ru i k e l i j k da t j e d e w a a r n em i n g p a s a a n v a a r d t z o d r a j e o o k z e l f de s o o r t v e i l i g o p de l i j s t h e b t k u n n e n a a n s t r e p e n . "

( Fi cedu l a 10

(3) )

J.

D i t ar t ik e l w e rd

Natuur

2000 :

overgenomen u i t he t ti� dschrift e " B e e nbre e k " 1 4j g . nr . 6 .

van

Me i j e r i n k .


/

He ule B e s ê e PWG - e r o f s t e r 't

is

en

winter

' t i s k o ud

,

d u s t l j d op

(25

Na h e t r e l at i e f s u c c e s v o r l g j a ar

a :rn

m an )

uec

·, 7

e e n m o s s e n we e k e nd

te

u •nke n .

a c h t e n we h e t n u t t l g d i t i n i ­

t l a t i e f t e h e rh a l e n . M o s s e n b e s t u d e r e n e n d e t e r m i n e r e n i s e ch t n i e t z o

m oe i l i j k

M O S S .E N WEF.K F.ND TE HEV ERLEE

.Y_O OR

WIE

I edereen

die

jd

av

t o t m :i an d nam i d

1 1

I n de

l o k �l e n

z i j n ve rwarmd

op

vd

VVKM/S ,

v r i j rl é!.g:wond

v ond

ook

Me t h e t

(de

te

( d us

(Leuven ) wat

.

.

In l i jn

vervoer :

tre in

L e uve n d r i e

l ud sen .

U�e n

b us nr

en

a f s t ap p e n h a l t e

(4

m in

bus nr

1 7 . 47

1 8 . 07

1 8 . 27

1 8 r e c h t s t o v s t a t i on de

en

j a ch t

Ur e n 1 7 . 4 5 1 8 . 3 0 1 9 . 4 5

B r u s s e l -Z u i d

r e ch t o v e r s t at i on

b u s nr 4

L i n d e n - K e s s e l l o -H e v e rl e e ( kl o o s t e r ) 6 0 4 )

2)

plan .

h e t H everl e ebos .

( l i j n Br us s e l -L ui k , G e n k o f

t o t L e uve n

mogel i j kh e d e n 1 )

Z i e p l a n n e t j e o m _ b u s r o u t e t e v o l ge n ,

keld e

lo­

pr o b e r e n v r i j d a g a -

We

?

op d e h oe k L e o p o l d I I Il a a n -M i d d e l w e g e n d an 3 00m

we g .

van

ge l e g e n aan d e r a n d

De z e

.

c om f o r t ab e l e r

s t ar t e n r e k e n e n we e r o p d a t m e n a ank om t

vanaf 1 8 . 3 0 t o t

febr

_"_

t e l at e n m a k e n m e t d e

M id d e l w e g 1 9 6 , H e v e r l e e

k unne n

f e b r uar i

i e t s te voorz i e n .

O p e n b aa r

B E R E I KEN W e l k e n r a e d .

nemen

1 1

kenni s

e n v a n k e u k en v o or z i e n

verl e d e n j aar ) ,

z a t e rd ag o ch t e n d

14

e r i s ge e n e n k e l e v o or ke n n i s

m o s sen .

van de

kal e n

Om

d e kne p e n s n e l d o or .

tn m o s s e n ge i nt e re s se erd i s ,

we r e l d

d a n b i j J ul e s

H0E

van vr i

ve r e i s t . H e t i s pr e c i e s d e b e d o e l i n g j e

boe iende

W A N N �: ER

je

e n m e t w a t d e s k u n d j g e l e i d ing h e b

v i a O t t i gn t e s

tre i n ) D a n 4 o f nr 1 8

( 1 i ,j n

( zie

nemen

1)

maakt

19.17

of

2)

en

de

a f s t app e n

en

t

via middel­

enkele

ingew i k ­

1 9 . 48 20 . 1 8 2 1 . 5 3

I1 e •1 v e n -Hamme

L e u ve n

in

in het

1 km t e v o e t

nog

18.52

voe

tre i n

e e r s t v ol ge n d

608 ) H ut t enl aan ( z i e n a a r O t t i gn i s o f

m i l l -J od o i g n e

d an 3 0 0 m t e v o e t v i a

3)

t ot

deze

te

s t at i on H e v e r l e e

aan

het

s t a t i onn e t j e

en

zie

pl an )

van H e v e r l e e

A l s j e o p e i ge n k r a c h t k om t , n e e m van u i t L e uv e n d e r i ch t i n g Nameni PR I J S

(de

n a am s e s t e e n w e g ) e n s i t u e e r

G e wo o n t e ge t r o u w e e n

I N S CH R I J VE N S t u ur 1 0 te

e en br i e f j e 3 00 0 L e uve n

l age

pr i j s ,

je

op h e t

r on d

o f br i e f k a a r t

naar

al

de

re s t .

Stef

f r , t e r pl aat s e

te

b e t al e n .

V e r r e u Dag o b e r t s t ra a t

o fw e l _ t e l e f on e e r n a ar Chr i s D è Cal uwe

B E N O D I GHED EN S l a ri p z ri k , m a t r a s , d e k e n , e e t g e r i e f , en

pl a n n e t j e ,

d e' 3 2 0

Al s

wa r m e

kl e d i j , l a ar z e n ,

j e m o s s e n l i t e r a t uur e e n

s k o op h e bt , breng die maar m e e .

l oupe

of

barbert j e ,

e en m i cr o ­

z o rge n ook z e l f v o o r e n i g e b i n o ' s . PROGR AMM A I n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g o v e r m o s s e n , n a t u urwan d e l i n g e n in H e ve r l e e b o s , M e e rd a al w o ud e n D i j l e vall e i o m o m m o s s e n t e b e k i j ke n , h e t d e ­ t e rm i n e r e n v a n h e t me e g e b r a c h t e m a t e r i a a l . D i t al l e s i n g r o e p j e s . We pr o b e r e n d e s k u nd i g e l e i d i n g te ve r z e k e r e n e n h e b b e n h i e rv o o r al va s t d e m e d e we r k i n g van L uc A l l e m e e r s ch . ( W e p r o b e r e n n o g e n ke l e an d e r e g e r e n n omm e e r d e m o s s e n k e n n e r s vas t t e k r i j ge n ) t e l c f o n j s c h b l. j C r l s D e C a l u w e t e l 02 / 3 5 6 1 1 7 6 o f s ch r i f t e l b m i j I ITT , J CH 'l' Trti; N We

T ot d an ,

S t e faan V e rrau Dagob e r t s t raat 1 0 3 00 0L e uve n


/

He ule B e s ê e PWG - e r o f s t e r 't

is

en

winter

' t i s k o ud

,

d u s t l j d op

(25

Na h e t r e l at i e f s u c c e s v o r l g j a ar

a :rn

m an )

uec

·, 7

e e n m o s s e n we e k e nd

te

u •nke n .

a c h t e n we h e t n u t t l g d i t i n i ­

t l a t i e f t e h e rh a l e n . M o s s e n b e s t u d e r e n e n d e t e r m i n e r e n i s e ch t n i e t z o

m oe i l i j k

M O S S .E N WEF.K F.ND TE HEV ERLEE

.Y_O OR

WIE

I edereen

die

jd

av

t o t m :i an d nam i d

1 1

I n de

l o k �l e n

z i j n ve rwarmd

op

vd

VVKM/S ,

v r i j rl é!.g:wond

v ond

ook

Me t h e t

(de

te

( d us

(Leuven ) wat

.

.

In l i jn

vervoer :

tre in

L e uve n d r i e

l ud sen .

U�e n

b us nr

en

a f s t ap p e n h a l t e

(4

m in

bus nr

1 7 . 47

1 8 . 07

1 8 . 27

1 8 r e c h t s t o v s t a t i on de

en

j a ch t

Ur e n 1 7 . 4 5 1 8 . 3 0 1 9 . 4 5

B r u s s e l -Z u i d

r e ch t o v e r s t at i on

b u s nr 4

L i n d e n - K e s s e l l o -H e v e rl e e ( kl o o s t e r ) 6 0 4 )

2)

plan .

h e t H everl e ebos .

( l i j n Br us s e l -L ui k , G e n k o f

t o t L e uve n

mogel i j kh e d e n 1 )

Z i e p l a n n e t j e o m _ b u s r o u t e t e v o l ge n ,

keld e

lo­

pr o b e r e n v r i j d a g a -

We

?

op d e h oe k L e o p o l d I I Il a a n -M i d d e l w e g e n d an 3 00m

we g .

van

ge l e g e n aan d e r a n d

De z e

.

c om f o r t ab e l e r

s t ar t e n r e k e n e n we e r o p d a t m e n a ank om t

vanaf 1 8 . 3 0 t o t

febr

_"_

t e l at e n m a k e n m e t d e

M id d e l w e g 1 9 6 , H e v e r l e e

k unne n

f e b r uar i

i e t s te voorz i e n .

O p e n b aa r

B E R E I KEN W e l k e n r a e d .

nemen

1 1

kenni s

e n v a n k e u k en v o or z i e n

verl e d e n j aar ) ,

z a t e rd ag o ch t e n d

14

e r i s ge e n e n k e l e v o or ke n n i s

m o s sen .

van de

kal e n

Om

d e kne p e n s n e l d o or .

tn m o s s e n ge i nt e re s se erd i s ,

we r e l d

d a n b i j J ul e s

H0E

van vr i

ve r e i s t . H e t i s pr e c i e s d e b e d o e l i n g j e

boe iende

W A N N �: ER

je

e n m e t w a t d e s k u n d j g e l e i d ing h e b

v i a O t t i gn t e s

tre i n ) D a n 4 o f nr 1 8

( 1 i ,j n

( zie

nemen

1)

maakt

19.17

of

2)

en

de

a f s t app e n

en

t

via middel­

enkele

ingew i k ­

1 9 . 48 20 . 1 8 2 1 . 5 3

I1 e •1 v e n -Hamme

L e u ve n

in

in het

1 km t e v o e t

nog

18.52

voe

tre i n

e e r s t v ol ge n d

608 ) H ut t enl aan ( z i e n a a r O t t i gn i s o f

m i l l -J od o i g n e

d an 3 0 0 m t e v o e t v i a

3)

t ot

deze

te

s t at i on H e v e r l e e

aan

het

s t a t i onn e t j e

en

zie

pl an )

van H e v e r l e e

A l s j e o p e i ge n k r a c h t k om t , n e e m van u i t L e uv e n d e r i ch t i n g Nameni PR I J S

(de

n a am s e s t e e n w e g ) e n s i t u e e r

G e wo o n t e ge t r o u w e e n

I N S CH R I J VE N S t u ur 1 0 te

e en br i e f j e 3 00 0 L e uve n

l age

pr i j s ,

je

op h e t

r on d

o f br i e f k a a r t

naar

al

de

re s t .

Stef

f r , t e r pl aat s e

te

b e t al e n .

V e r r e u Dag o b e r t s t ra a t

o fw e l _ t e l e f on e e r n a ar Chr i s D è Cal uwe

B E N O D I GHED EN S l a ri p z ri k , m a t r a s , d e k e n , e e t g e r i e f , en

pl a n n e t j e ,

d e' 3 2 0

Al s

wa r m e

kl e d i j , l a ar z e n ,

j e m o s s e n l i t e r a t uur e e n

s k o op h e bt , breng die maar m e e .

l oupe

of

barbert j e ,

e en m i cr o ­

z o rge n ook z e l f v o o r e n i g e b i n o ' s . PROGR AMM A I n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g o v e r m o s s e n , n a t u urwan d e l i n g e n in H e ve r l e e b o s , M e e rd a al w o ud e n D i j l e vall e i o m o m m o s s e n t e b e k i j ke n , h e t d e ­ t e rm i n e r e n v a n h e t me e g e b r a c h t e m a t e r i a a l . D i t al l e s i n g r o e p j e s . We pr o b e r e n d e s k u nd i g e l e i d i n g te ve r z e k e r e n e n h e b b e n h i e rv o o r al va s t d e m e d e we r k i n g van L uc A l l e m e e r s ch . ( W e p r o b e r e n n o g e n ke l e an d e r e g e r e n n omm e e r d e m o s s e n k e n n e r s vas t t e k r i j ge n ) t e l c f o n j s c h b l. j C r l s D e C a l u w e t e l 02 / 3 5 6 1 1 7 6 o f s ch r i f t e l b m i j I ITT , J CH 'l' Trti; N We

T ot d an ,

S t e faan V e rrau Dagob e r t s t raat 1 0 3 00 0L e uve n


KAL EN D ER = = = = = = = =

z a

22- 1 .

8 3 /0 3 :

WJ + W A

vr i j za

4 - 2 . 8 3 /0 4 :

5 -2 . 8 3/05 : WJ + W A

zo

W a n d e l in g P e l l e n b e r g/ L ub b e e k o l v B a r t A u gu s t i j n s

1 3 . 3 0 h L e uv e n S t a t i o n , v e rp l a a t s i n g m e t d e f i e t s

WJ - ve r ga d e r i n g ; l o ka a l

O p en

Br a a kb a l l e n a von d

o l v S uz ann e N e l i s s en

1 9 . 3 0 h C o n s e r v a t o r i u m gr o t e m e e b r e n g e n : p in c e t , t a b e l e n

20 - 2 . 8 3 /06 :

S ur p r i s e - w a n d e l i n g

WJ + W A

olv

Bar t

8 . 0 0 h S t a t i o n L e uv e n v e rp l a a t s in g m e t d e f i e t s

WJ - v e r ga d e r in g ; l o ka a l

Op en

za 5 -3 . 8 3 /08 :

U i l en t o c h t

- vr i j 1 1 - 3 . 8 3 /0 9 :

olv

Bart

D i a v o o r s t e l l in g

en

H everl e ebo s

Hel iand

WARM

WJ + WA

H e rw i g

4-4 . 8 3 / 1 1 : WJ + WA

van

van

over

d i j l e va l l e i . Marc e l

de

V e r b ru g g en

Z e gge )

( Wa v e r s e b a an )

A anvan g : 2 0 . 0 0 h

en

Ke s

selb�rg

( e v . W in g e va l l e i )

B l o c kx

9 . 0 0 h S t a t i on L e uven

v e rp l a a t s i n g

me t

o n d e rw e g

nut t i g

E in d e

ma

Vr i end �n

AAN B E V O L EN ! ! ! .

L e op o l d sp a rk olv

de

door

c on s e r va t o r

de

van

m e e r da a l w o u d

in

G a s t op t r e d en Zaal

2 7 -3 . 8 3 / 10 :

enb er g i jns

1 8 . 3 o h S t a t i o n L e uv e n verp l a a t s in g m e t f i e t s o f a u t o e in d e vo o r z i en r on d 2 3 . 0 0 h

(

zo

1 9 . 30h

Pel l

te

A u gu s t

N a t uur b e h e e r

I E D E R E EN

in ga n g v e r gr o o t g l a s

A u gu s t i j n s

vr i j 4 - 3 . 8 3 / 0 7 :

WJ + WA

1 9 . 30h

rond

de

kan

fiet s

m i dda g

,

H e rr e m a n s

aut o te

kn a b b e l e n

zijn !

" Ap p e l - sp e c h t en t o c h t " olv Marc

of iets

en

8 . 3 0 h S t a t i o n L e uv e n

,

H e rw i g e in d e

B l o c kx

rond d e

m i d da g


zo

L e n t e w a n d e l in g i n o l v M i c h D uma l in

10-4 . 83/12 : \vJ + \lA

8 . 3 0 h S t a t i on L e uv e n

v e rp l a a t s i n g

zo

het

2 4: - 4: . 8 3 / 1 3 :

Vi s t o ch t

( in

H e rw i g

olv

8 . 30h S

met de

de

t a t i on

L e uven

met

de

t e gen

de

m i dda g

)

of a u t o s c h ep n e t e n e e n

fi e t s

e en

m e e b r en g en .

b o ka a l

e in d e

s p r i n gp u t t e n ?

mo g e l i j k l a a r z e n ,

Niet

fi e t s ,

B l o c kx

v e rp l a a t s i n g zo

B r uul b o s

a l l e e n amf i b i e gn d o c h o o k a l l e r l e i an d e r g e s p u i s z a l d e n o d i g e a a n da c h t kr i j g e n ( o f

dit

en i g . &verband h e e f t m e t h e t m i dden )

l a t en w i j in

N O TA/ 1 .

In h e t v e r vo l g z a l vo o r z i en w o r d e n ! O ok

in

e en

onz e

ON Z E

Dat

er

e en

sp e c i a l e

J e u g drub r i e k

M i l i e urub r i e k

zal

e en

plaa t s j e

Va l l e i "

Va l l e i �

pr i j s

d e e ln emer s

de

du s

w o r d en

j 2��

ook

i e d er

van

ar t ike l

----

g e s t el d ! ! !

d e muz e

va s t

j ul l i e

mo g e

s

kr i j g e n

op

insp i r e r en ,

d e r e da c t i e en w i j a l l en , d e l e z e r s w a c h t en ! ! ! ! B e d e n k d a a r b i j m i s s c h i en n o g e v e n d i t : L ' h o mm e d e vi en t

b e tr e f t We gens

de

un e

a

v o c a t i on

lui -même

c r é a tr i c e .

qu ' e n

se

c r é an t

Il

ne

. M ar c e l L é g a u t

v o l k s d a n s fu i f :

o n vo o r z i e n e

o m s t an d i gh e d e n

=

kan n o g g e e n d a tum v o o r o p g e s t e l d w o r d en d o c h w e e s g e r u s t e r w o r d t har d aan g e w e r k t om a l l e s h o p e l i j k t o c h no g o p z ' n p o o t j e s t e z aa l pr o b l emen

kr i j g e n .

N a t uur l i j k wo r d en .

om

zal

eventue e l

D ank o p

i e d er e en

M o g en w e

reeds

kaar t en te

voorhand .

wel op

op

tijd

j ul l i e

v e r k o p en !

v e rw i t t i g d

b ero ep

do en


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.