__MAIN_TEXT__

Page 1

OE

':De ':Boomkle1'er:'

WIELEWAAL afdeling LEUVEN

MEDEDELINGSBLAD

DRIEMAANDELIJKS 11 °

Jaargang,

Nr.

januari - maart 25

januari '83

) '\'. Jpé)6'

V.U.

en Red.

Marc

Herremans,

P r i n s es

Lydialaan

65,

·3030

Heverlee

1


Vr:w:

liallo, !lier zijn nm

steeds

!�Cen

'l'erschelli.n.<:, immers of

helemaal

stem hier np,•,elctl

zi.in

kP.er

lleze

/,onls de sJirnrnerikcn zi.i11

He

Nat

met

Er

zj,in

er

jn

H.1.

T\.i,ilc

oens

u:i

zijn

koek

maar

momenteel t of

.ie

er.�

niet

hoop

wc"il1:i� 1s-16jari..t(e11

icmnnd uit

om�evin.�

.louw

snreek

eens

al

deze

on

dus

onbel<end .t�czj

een

:�ich

r�1enscn

een hoon nls

lenst

en

als

de

voelen

5-!:rocp!

.ik .1ulli.e allen

Nens

nntnurll •

,ie komt,

dan

nntl

.in de

h�levenissen

toffe

hui ten

ch t

tllu.is

vlnrr::-!er

Jast hut not

i\l_s

·in

tochle11

cle

vnn

een

in

'H'1,

zoHel

Jlerwi.�

ri.s.

de

nok

rli.c de

het

t:iomenteel

n.1.ui.rnen

solJrlair Vce·1

wensen

best�

in

met

s uc c e s

het

onze

van

er.o;

ro 11 d

drnlc en

alle eerste aan

al

lcn 1

heide voorzitters

heube11; i\11ni.clc

ka1u1crs .

lli i

11arc

voelt

zich

Stadsduiven ze dit najaar

ook

stuiven

5 7

6

11

i

12

15 19

ltaarnemingen

jk

�aan

meer volk

nro,t!;ra111111a

dus •

nu

.i.n de

+

...

7 - 10

Vogelmensen

tH\tuurli

we

dit

derlc11

we

3

weer?

23

Kalender

meebrcn!i:cn.

Tot ziens

Zag ji j

kortcrbi.i

hehh2ti.

0111ncrkcn,

overll-lden

.ie weet,

00k

1 �n

Artikels:

Bramen

niets.

serieuze

koek.ies;

,inllie(hopeli.ik •

nou

Tochtverslagen voor

l'J •.)Oh.

'1-2

wat is dat

in l"leerdaalwoud

14 1'1 21

2it-

----- --------------

Suzanne,

Werkten mee aan dit nummer:

Herwig, Mich & Annick,

en

Marc

Marc,

Gerda,

de andere mensen

die iets binnenstuurden. - - -----------------

tochten.

o .ze

7.onJs

ka11

zul

1)

is

ts

.ie vindt dat ook jouw

lokanl

.o:een

onder

een P1i11der op

'J11tmoeten

de

er

nof!;

P.r

De vos

voor

wnt

lcamnnlaa ts

de

o:esnoeid in de ka.lellder;

'heHL1St' dnt

heel

dn t

er

worden:

mfl.O:

11:el1oord

li.<rt

vnst

[ndien

in 11eJ.,n;ië zoelcen.

zelfs

wel

voel en

mensen die

wat

hce l

oo�c

Sommir�en

er

kampplna

een

over

2

veranderingen op nationaal en plaatselijk vlak

Natuurbeheer:

mensen.

maar

deur in huis le vallen:

de

mnar

•B:�.

van

tenslotte ook

eens,c;ezindhei<l

�turs tudi.ekamp.

ous

vallei

eerste

wi,j zijn

maar

laat,

direc t met

manr

110�

rlc

met

dan

we

beet.ie

lèen

W�:

Teksten,

teken i n gen j

Boomklever binnen

spé

enz

voor de

voor 15 maart

bij

volgende vallei/

de redactie in


Vr:w:

liallo, !lier zijn nm

steeds

!�Cen

'l'erschelli.n.<:, immers of

helemaal

stem hier np,•,elctl

zi.in

kP.er

lleze

/,onls de sJirnrnerikcn zi.i11

He

Nat

met

Er

zj,in

er

jn

H.1.

T\.i,ilc

oens

u:i

zijn

koek

maar

momenteel t of

.ie

er.�

niet

hoop

wc"il1:i� 1s-16jari..t(e11

icmnnd uit

om�evin.�

.louw

snreek

eens

al

deze

on

dus

onbel<end .t�czj

een

:�ich

r�1enscn

een hoon nls

lenst

en

als

de

voelen

5-!:rocp!

.ik .1ulli.e allen

Nens

nntnurll •

,ie komt,

dan

nntl

.in de

h�levenissen

toffe

hui ten

ch t

tllu.is

vlnrr::-!er

Jast hut not

i\l_s

·in

tochle11

cle

vnn

een

in

'H'1,

zoHel

Jlerwi.�

ri.s.

de

nok

rli.c de

het

t:iomenteel

n.1.ui.rnen

solJrlair Vce·1

wensen

best�

in

met

s uc c e s

het

onze

van

er.o;

ro 11 d

drnlc en

alle eerste aan

al

lcn 1

heide voorzitters

heube11; i\11ni.clc

ka1u1crs .

lli i

11arc

voelt

zich

Stadsduiven ze dit najaar

ook

stuiven

5 7

6

11

i

12

15 19

ltaarnemingen

jk

�aan

meer volk

nro,t!;ra111111a

dus •

nu

.i.n de

+

...

7 - 10

Vogelmensen

tH\tuurli

we

dit

derlc11

we

3

weer?

23

Kalender

meebrcn!i:cn.

Tot ziens

Zag ji j

kortcrbi.i

hehh2ti.

0111ncrkcn,

overll-lden

.ie weet,

00k

1 �n

Artikels:

Bramen

niets.

serieuze

koek.ies;

,inllie(hopeli.ik •

nou

Tochtverslagen voor

l'J •.)Oh.

'1-2

wat is dat

in l"leerdaalwoud

14 1'1 21

2it-

----- --------------

Suzanne,

Werkten mee aan dit nummer:

Herwig, Mich & Annick,

en

Marc

Marc,

Gerda,

de andere mensen

die iets binnenstuurden. - - -----------------

tochten.

o .ze

7.onJs

ka11

zul

1)

is

ts

.ie vindt dat ook jouw

lokanl

.o:een

onder

een P1i11der op

'J11tmoeten

de

er

nof!;

P.r

De vos

voor

wnt

lcamnnlaa ts

de

o:esnoeid in de ka.lellder;

'heHL1St' dnt

heel

dn t

er

worden:

mfl.O:

11:el1oord

li.<rt

vnst

[ndien

in 11eJ.,n;ië zoelcen.

zelfs

wel

voel en

mensen die

wat

hce l

oo�c

Sommir�en

er

kampplna

een

over

2

veranderingen op nationaal en plaatselijk vlak

Natuurbeheer:

mensen.

maar

deur in huis le vallen:

de

mnar

•B:�.

van

tenslotte ook

eens,c;ezindhei<l

�turs tudi.ekamp.

ous

vallei

eerste

wi,j zijn

maar

laat,

direc t met

manr

110�

rlc

met

dan

we

beet.ie

lèen

W�:

Teksten,

teken i n gen j

Boomklever binnen

spé

enz

voor de

voor 15 maart

bij

volgende vallei/

de redactie in


l:·

r-;r

_:-;"p8·!..

1?ii!�:

lc.-:-.bt;l lCO'-�t

�!"'.. èe

r;.rorfe:-1

(�_e

./i1::ls1.·.r;:?.J.,-10:1.�isre"'1 �--e�-j_n

l:i.c:-_,_-+;e scl:wk zo1_: -.-:-e�or€en� ·:P r1J_st s+elle:-:.1: 8r l(O:::t een :î..i21r.��e

ISf.3 o-î::-,;eèoc:kt. "/:::��'--YJ.eer c'ezs uiT:s".Jr2.r1.k U

esn

,':)8 f't8 l '3 zs i.... , ·.�1�J- i1'-� !J -.�.'el or:-:r.::_cl ·�_elJ_i :.i�c _-ir.;1. .:� .ç-r3. b O i'1.C1 'lOO� i:� cle Dl�'\,P,ts. 'T2x18.f hP-t n'.:'..�'"'.r I:?C'.i:(;,-·oTc"en j_r::.nerc-,�".;--.c'. 'J:1è'?r�,.2.r_t'isl.Lt"."8l'l sevoerC:. OD tot 2en fusie te korr..e�_ tusr:en a.-:; ÖT:i_e -hi=;st·?.2nc!e Vl"".2.n1se ,je.i_1_�dbor_C:en cij_e zich be zi ?:houcl.e::;. !,iet n2,·��uur en �nilieu: :2el.;iscl1e Jeu.:r,dho:c.o 'mor "·�<:'.tuvr­ studie, './üüev12.éü ,ions-eren '3YJ H.::-t11.1_i_r ?.OCO. On tet ':/J-cor..r:re s v2.n I98 I te :.�ol ·;rerd d '.'.".2rove r voor het eerst in het o p enh2.ar e;epr.8'.at. L: de loop V'J.n I982 lcw::i.m het tot een fei teli �ke SErrien­ '::erking tussen ,/ij en BJH op het gebied v.:::n '.ie or.g2.nisatie vsn k2.:n-11en e:r: de v1erking van c�e "-ïerkgroenen. '.'J.hoer:el Iî8:tu.ur 2000 niet ui t-2.;ssloten CTOr�t v2n cnderhar..delingen stelt dez0 org�nie2tie zich �o�e�teel nn��l afstandeli ,ik op ten 01;)Zichte van cle fusie. De laatste details betreffende de fusie Dorden cereeeld o� de beiae congresse:.-:. v�.n è.e jPu�clbonèen (die bLj het verschLi :::-.Len Ve>,:::._ fi_�_t 9.rti:-cel ;::,.l 2.cr�ter è.e T1J_.2: znllen zi .�n). D2 fusie tussen 3JN en �J z2l leiden tot de onrichti�s vq� een nieune VZ\'1 (Vereni.gins Sonder .'iinstoognerk) ,ète 2.ls dusd.�mig in 2.arrn:1erking komt voor subsidi�rin� door de overheid. De fusie heeft ais doel een meer effici�nte werkin3 iit te ·bou�en. 'rot nu toe '.verd door de beperkte ::;roep mens>?--::. die ziel:: bezighielden met het ns.tionc.al bestuu.r inà erclaad heel veel ti �d er.L ener.:;ie "�rersuilC!1;" aan allerlei administratieve rompslomp.Door èe fusie ontstaat ae mog·eli,jl: heid dit laatste doo� zeDetensbezwa2rden of vri�gestelde� te laten o�­ k!"':::::�'3e.n zodat me e r tijd vrijkomt om 2.cties,projecten,vreekends en k8.nri1en beter uit te bouvven.De fusie heeft né?.tuurli,jk ook als .s-evol� ch.t lede!"'�-­ ao.nt2l en het a2,ntal 2fdelingen €"evoeli.g Z'..ülen toenemen. Voor wat 6-e rèlaties met De Wiele'N8.é':.l betreft:de artikels van cle statu·� ten die m e l d i n g ma.leen van het oeste,a.n vs.n een .jeugdafdeling 'narden ge schrapt. Op lokae,l vl2_k, ter!I!linste in die af de lin.�en w.?J?.r dit nog niet het '!:,87 -.J.- zou zijn, is een 2.part bestuur voor de jeu�dbond nodig.

De feitelijke sanen'.verl-cin.g met 9la2�tseli jke '.'!ielew2.2.l2.fdelin.::en blijft b2ho1.)_den ( llraktisch voorbeeld: S2J�1e:'l or.g::i..niseren vs.n w2ndelingen).

De fusie heeft ook als doel, zowel intern als ns.:i.r bui ten toe een duiè e­ li jk beleid te voeren. Eet beleid van de nieu'.'le jeugdbond lc:.'2m ook ui tvoeri.g ter snrr�l(� 011 het kaderweekend van de L:ilieu1nerk?TOeTJ on 23 en 24 oktober ,ionç;stlec�en te Deinze. In heel w;::i,t afdelingen besta2t - de overtl.ligin<:?," dat in- het verleden de natuurstudie te sterk benadr1.JJct 'r:erd. Algemeen besluit van �et v•.ra-ekenö: natuurstudie mag geen doel op zich zel f worden, maar een rüddel om een beter inzicht te krijgen in de comDle xe rel8.tie s tus se n nlant, dier en milieu. Natuurstudie levert een heel belangri ,ike bi jdra.ge om kwetsbare natuurgebieden beter te kunnen beschermen.Die bescherming is echter niet mogelijk als er zelf niet meee;ewerkt wordt aan nat1Jurbeheer. Tenslotte werd benadrukt dat acties die zich rj_chten on natuurbehoud ook in een breed m2,atschan9elijke context !esi tueerd mÖeten wo rd en . Concreet werd voorgesteld om binnen de nlaatseli jke afdelin.�e:!1. hier ook ;:i,andacht a2.n te besteden door verruinin.sr van de onderwerDen die in de 2fdelingsblaadjes aan boè, komen, discuss i es bin:J.en de s-roeD te houden of eens een snreker uit te nodi2."en die 'Nat ruimere in:forn2.tie .geeft over

Op

de

/

milieupr o blemen en of

ver:saderingen

ling besloten de

van

werki n g

·-

-acties. 03 en 27 november vrerd binne;:i. onze t=:if?;en :tfde­ effici�nter te

12ten verlopen. De beslissingen worden niet r!lee r .=.enomen b i n.n e n een "be stuur", een "stl1.urgroep" die ongeveer elke maand 1üj elka2.r komt.

ma2.r

in


r�" ::ie ze stutff�roe;::i is IJDE:I?.�En ·:rellrn.ri ö ie j_ë_eeè':1, sug-:-e 2tie s of voo:>'.'f:tel lé'. 0}:.� r:�e --;rer'":l.n.t':·onrc�e�1seft betreffer:de d.e ·/.rerlcin.� '19.Yl O.e ?,:f{elin7 li .j�chciC. 011 zicl1. �·.ril ner1e·-: o:·� 2ct1-ef :·.:9� te �.".'21..,�{r::n o.::-�:-: c 8 ïJ.i t·.�:r=:r�-:ir1::--·o;1· :t:1. �l 3:�e !� en ,_Jro � 2 cts :_1_. J3i112:..e !':. cl1� s tu_�Jl.... �:l.."O p-î. �.-:o�c1 t ë. '"='.�"J. :� o�= :i .�Y1 t - .-:_�-�:ve rctR l:l_ n;:-- �ec-;_.s.3..11..ÜY'J eJ_l:e \,-e::.-.:�.:.(er'j_·��:.7 1:"·o�-:-'Clt 1.:cs-�rolc2�-: -.·"ie z,s.l zor�-e�'1 1 <;(-;Ze ·..-.ri.""izi ·.-j_·�-�· 'T80!' ;";r::l�èe -·-�ro�ecte�'"_:_.�.�eer è.:?.Yi e�:'"1. :-:;�:��\rer.:.(:_ë'_cy�]_�-:.; e:-:""T1oor '?.or7e·"!. (_C'."_1� {.8 beslissi�:-;e:.-: 0-1 ��e=� ··:eer C:: r.:: : �:oc :.... :�-=:i_::c�1s -----:-:.:.-_ i e r -:-e �'1.0T'1.e-:!.. -.'t/O re� 2 !:"''.. e r1 ö. 2.t c� e -,re r��"�".tr.�.�o c· r6e12 -;�·:}-!.f: i. �.. '-.TO or �. s � 'Tl o +: f!.r.'î ,. " j_ e -..... ""'2.11. 0 ��ze .?.}�Ö.e 1 j_ n P" niet :·Jee r 2- j_ -��-t C·i -�� r; e :-:. -)S Y"'\e rl� t ;"-1, r;�-:_t 0.l i-�:.ë i vj_(� ,).er. _ _

.., ae

. . ' . ' cre��1v1�e1�,cP

öe i.:.�i -ei s:.tie,ren �.r.?.n d.e hele .zr'oe,.... 0�1 vori:T.e 'rerp·aè1erinP-en ?terrl. ilet vol,ç:i:enö.e br::;slist: storten �r�n 25. 000 fr voor het re se rvatenf 0nds vr:·r. E�T\f'S'. ten voordele van het proiect Dijlev�llei inrichten van de ijsk0lder v2n het k�steel6onein v2n K·::2.b1::eek tot vleermuizr;nreservs,;;.t. voor I98J wordt ti::estreefcl. nG.ar het ü:richten V:?.l'l enk2le e.ctie s ( Dia-.::vonà, volksd�'°-DS8..Vonél) !1:.8 t 2.ls doel teru-f 25.000 fr bij elk2ar te krij€en voo� �e Di�lev�llei voor '83 wo:::·den t'nee kci�11r1en inrrericl:t:ee::. n.r:ition2.�J_ ·:rerk­ ,,�rn.,.., ( 1/ -�.;, "...,n _\J -, + T l-' -i·Jll.) -i ·n c'!_1,,.:: l;i- .i'l"''f'°'l l "' l. e.,, .!"... c ·,... � 1.; u o-'1.J ...) ;,_,. :; .:. , :...... -- ocvi rJ· «; " c: f. Yl ' "" 0 ' ..a1 se T- m , "' ri . ""een K v""-'1 ( -n::." ul.;."' on 7 -:.� - C'.� . / -cJ. C..C.�ne ..t. p" " 1.., .r. .. a· en ' s +. 1 C" ) "" I J� ·.:-'_ '='. J. .g-u .r,

_

·:, __

·

·-'•-

_

._.,....._,..:__

r

'�

c: •

?ersoonli jk kan ik ?.lleen t:lm2.r :iopen do.t c.1.e ze ver2.nè.erin.7en on n2.tio­ na:::ü en lokaal vlak er toe zullen bi .�drg..c;en d2.·c cJ.e ,jeu-e;d'Öond in I963 een bloeiende en actieve werkins te-?;e�ncet 3é1.2.--c met de '.lul '1 v2.n Ellen die

er

zich voor willen inzetten.

Reacties zijn altijd

welkom.

ï:arc De Coste r �astellestraat

54

3008 Veltem-Beisem

Gió/48.85.50 "J . '"'i

r

/. .....

'· �

..

'

../.. ��: '·"


s

if _�1..c'TJtr:����:�-L��]_, ./ ��,r

I �:

:

_

.��1!1 �;O�T ·::�B·�,9 �

S�T-�'?lr+. 1.rol:3l:-'.�8Y'.i.. l_-�e�c O'!) -:e:-:�_or� 1.-2.n :-:l;:.tli.ï)T....,.1c0:.-.oi_1f� fr�::_.-:;-� :lî:_:: 6.j_t.·:·-rj -jJ_:::� '1-·el .:::=�-'"'-::: c1e ..._re:.-;_1 .. ·':�r�1)_t:_rpi.'�! (.i.� "tv-r�0l '"TlA:I.C?S::.�. l'=e�"'� t 0.e ?2C-:_.:,.c;-ct.? è?t :!.? ·:: u · -:_1"1.� . e�... 011.rJ .0·p l i � 1-\ s t "·,., �; :.-'?t èe n:J.tu'�r zi,�::1 ::-r·.n:;- l==iten ::··.::c.0.n. f-Teel 11.Pt l�:ln.d.scl!r:.; j_�. --/esi;-T�u-r'oD:--1, r.1.P.t 8.l i_-,·�.--s r�.:. .·2�.1.... 'l?.l1 neJt1J"i...J.r j_::."l ---r1-.� . · .;'.!.. (r,l. .,,, -ni.J_,_ -e - e Y\... . {L1 f'ClC: :;..�-,'.'.>"l 1 _n,_L]"' o ,.., ( s·r] i Yl.0'P -re. 1 ·� - 'T, i pc .J e '•1 ,, , ._oo_ . _e ovr:_ . .llJ.L IJ �"ls

o\rc�r

je

er-- "(L

:�.?. .JG1.1.t1rE1EI-=EBP.

__

__

_

__

__

,_

_

,� __

__

____

____ .

_

,

__ _

__

__

!.!\�n 2,fh2nkelijkheio. vr-i.n ex+;er".'le fr1.ctorP"1 '.?0��1s klir:'"2t e:J. hode:!.1 '..·ercl echter eeuv;enl�.nz door me:îsen beL'îvloed. Die oernvloedinP had tot .1:revolz d8.t &:eva rieerde onstendigheden, door de mens, ge së'-_,o-_:;en wern.en 'i!2.2.rmee t ;l vr-m 3evP.rieerde levensgemeensc�::l9:;Je".1 in evem?icht stonden. Enkele voorbeeld.en Z'...1J_len à e ze be schouwinc� w2.t ve réiuiclelj ,ike"'l. Plmîten groeien niet zom2.2r kriskras êlonr elkaar.J3i,j 1)ls.ntern;:rern.een­ scha�:9en beste.at een sterke 2.fharJrnli jkheid V8.n de bodem ( vocl:.ti.E­ heic1, 1:iineralen die in de hodem zitten ) ,het kl:i.ms.at (teP.'l'!:'ler:<_tuur, . " , . l 1 . 1.-.-l-' t ens:LL:eii:;;,maue . . - ' \ + n".::ers_3.f'.1�1Si."uln van 1_r1:;rs"Gor1n.p, (t-. .ueg-r2. z 1:"1':'.' , o r �nG , " :i · 08 + w r e CL l. ii.P:' ) .L' a.eze I...... é>,CT,0!?8): 1 ',':orr11:; ee:.ci P.V8l1X.TlCh-c ;-ecree ë. re., C:1 "' . .l...I · ,....., O O r " ' " , z2.l be;?:=i.len welke soorten Ol) een be9�.�1èe �1l2ats z1J�J.len :',';Toeie?i. Dat even•Hicht is in volledig "n8.tuurli jlrn 11 omstandi ::;heel en zeker niet altijd statisch maar varieert in functie v2n de tijd. L� een open waterplas zulle:::J. wieren groei8n, o� niet te diene nlé'.s.t2en inortelen clri jvenè e w2.terlelie s, L:::i.ngs de oevc;r vormt zic:b. ePn rietkrs.8.g". Door he t af2terven van de 912.nten .gCt.at zich een steeds dikkere laag organisch materiaal v ormen : niet elleen <;2.2.t ae rietkre.<'.g zich nog u.i t­ b re i d e n ten koste van het oi;en water,m2.ar in 1:.et rie t beginnen ook elzen en wilgen te kiemen. ·Jat eens een open w�terplas W8.s, vrord t na verloop va_r1 tijd een dicht be€roeid elzenbroelcbos. De verschillende stadia in soortens8_rnenstellj_n.g die de �12ntene;emeen­ schappen doorlopen wordt "successie" genoemd. Als er nu in een be:'.)aald svccessiestadium menseli.jke bernvloeè.ing pl::>atsgrijpt kan de evolutie gestopt of zelfs teruggedraaid worden.Om het voorbeeld van de O'?en vvaterula.s te hernemen: als iemand on het lumineuze idee komt riet als dakbedekking te .gebruiken en 's wiÏ1.ters regelm?..:tig de ri e tk r a 2. g gaat maaien zal er geen verdere ontwikkeling naar elzenbroekbos €.'ebeuren: elke keer wordt een belangrijke hoeveelheiè orgémisch materiaal 11.fe;e­ .

voerd

en elzen en

wilgen

Een :J.nè.er -ro0:.�'Jee1d , LE_,: "vasthouden" van

Climaxstadiu::n

,_...,__,_:__�

een

'

krijgen niet de k2.ns verder uit te ,groeien. J'.::��s:;:t:'...j::e ·nî�'-':1c·.:,(::_�1s· �-e:::..:!.c: .( ::_"; ._" c: successiest?.dium is van de successie

( eindstadium )

de heide>"stn2.tuu:rlijke op droge z::mdige gronden

is het eiken-berkenbos.In de Keropen werd deze plantengemeenscha� echter al duizenden jaren geleden 9latgebrand en leeggehalct.Op deze o�en vlalden n,2. l de heide een ge1Neldige ui tbreidin€: en werd in st2.nd g;ehou­ den door beweiding met schapen,die er wel voor zorgde:.1. dat jonge boom­

pjes niet

werd.

konden opschieten en d2"t

de heide

zelf

ge re gel d

verjor.gd

wat dieren hebben zich in min of meer ges:::ieci8,liseerde -,.,ate a:=rn­ gepast aEm het voorko:nen v2..n. pl -:;mtengemeenschappen : brui".'le kieken­ dief en roerdomp bijvoorbeeld hebben uitgestrekte rietkr2gen nodig, de v.1s.terral kan je aantreÎfen in het el zenbroek. Zoblijkt ::ü 1nat we"n2.tnur" bij ons noe me n in min of meerdere mate door de mens te zijn geschapen e:!'.l in st?.nd ::;e�îouden.De laatste tie".ltc=i.lle:-:. jaren is die beïnvloeding 3chter c!.ik':.rijls z0 inc;rij:;end rreweest d2t ke.ns voor heel'Nat soortel". uit o;,�ze flora en f?_une. ".1.0ç: of aeen - weini.g bestond om het verder uit t8 houde�. Heel


= � =; � uJJ. r '.-:: e :i_ e c r 1c. e 0 : +; � o t i:�. o e l �i � E:. ;_=: 0 s �: � e J_ f_ z ,�-; n � 8 �� - -" 2 r- s -c 1� -:.r e � s �� :.: �:' e � 1 � �e � � e � � i t o � z e fJ. o r � e � f �� � � e e � o v e rl e v i � � s k �� � t e � i e d e � . �· ""':"' 8 C�. 2 r i r-: t �c r :- "t? � :-:: i .� 1-: C� e }_ · ·· 3. ·� 2 -l� r"? ;i r:_ ::-' �� :� z :7: l '-� z -:: . r::-_ 7 - ·E. 1.:-:o -c' 0. e �'"' . C �=- -.r � l z :L _-i �-", 1::: 0 1 ·.-.r :.:t :--, �" -·- -:. e .; e l:· i e c- 3 :::.. C: � o o 0 �� 1 e �·è_ e � t) �1 ·-·::: 7- & � +, o t } ? �(-:_ "·: o u:.· · -;!."' o :�.6 o �[ \ ·,rc J_ �-� ·! ' ') 0 r��,"1i � i.-: c; � " 1.:- o l_ :-i:: s t o r t : o �-:--_ �e ·:: (; � � o � j_ ��(_- · ·. s t :" j_ e ��� o �--_r� �� ·,: :o (; o r 11.. 0? i-; ï_- � � rr:1 •.1 j_ t� � � :--� ... r :-:-1 -:('_ ë. e ::." i ·:: �:. s � --- =·- .j (_ e �e i _-; ::: .�. •/ 2 -." ;..,., 1 1. i �·2 �\ r� c o -.r � Y'-� 1 �: ..; ""r : s :-:( ; i e t � � r ·:_ ,..� � -·:'"! : ��- � o r (_� r:: Q Y"\ .� t � --: 0 l i r- " ";. r .� ��- r� s �L c1 -i_ l-�� 1 : 0 } --- ·� :-:- 0 1-- ,,.. �· -·-: j � <: ��-��- -�, .-: � c.:: � j_ �� 1 �= r i 2 2'e :� - :=; �J.( e l c r1 ,_ i -:--t è � � 11'\1_1 j { s --_1_ ( , � \' .' �-c ·1 ·1 1i :� :i .-.:1.·"_t:- l( :��.l_ j_ c� , i1 0 .� r� �:� s :: --, i ;" e "'· , C :-c : :":. ( �. S: t c; l ) et e 0 '1 9 rr� ?.nel e ::-l z e 1 6. � ;-1_v-ri e s o o r ·:: .:_:<: : �·_J_ s r i e t o r c l""- i s , v·: ::-� � e r '?·. ?_ :""ri ,, e i e n � at e rd r i e t l �� � o rd e � vs rd r o n �e � . � � t t e � e e r z 2l i � z o ' � �c v �l �e ri ch + '3 i j n 0 '.7 h e t :-!. e r·'1 2�t t s :r: "t_r ;.�2:: € '? � 1.111� 1�t e rr�: ? " i i n_; J P'l r1. e 'T9 rr'vli �j_ ·/")- � -t � ·{e !'_ t � _

__

__

,...... ":! � 11 ...::,; _...., ___ _ .

S c h r 8l e vo cht i ge h o o i l �nd e n b e h � r e � �o �e n t e e l t o t ( e me e s t � 0 l � z � c 0 � l 2�� e � �e me e �s c h �9 � e � i � o � c l �nd . � � r s � e l i � � i e r �n ge l i j k � o o r ( 0 t�. 'J ;-e ·.-: r J. t e r S t 8,!:0_ t 8 ( 0 }!. C lld e !'":'.. -?. :� e '2 l'"l j �1.:�. J�l j_ .j 1� S � Z 0 �n e 11'\1-n_ :. �1. i. i n .2:C �t� � '. 1-. j_ �n- -;- c; �lo r.: r c:- !'_ . D e ë1 o � j - � r� r� t i e ..r 0. :-:1 0. s �1.e r� s t " �_ -.,.r1 e '") f� j_ p ,.r e " r:--l"" "� s s P- ":1 P. !'1. , :: �"1 1j_ ë! e �,,,_ t.�1 0 yrJ t l-1 i e rel o o � · 'J. C >� -r e r:...1 i "i: g·e c-:_ r o n. �·� � , rJ. 8 �r e r 2 -:; }.-� :-::.' �. 1 i 11 ::- v::."['1 C: 2 1� 0 c"} === · -:i ·.·.' r; r r:- t i �tl c1 2 1·-L:: nr1- .ze ·. 1 e :.,., lc +: c1 o o ::' �"- � t ��f \r o :-: r e �1 \ï :=-"� o � :-�'=-�_....:.... i 2 � .�J "}_ : -t e r i ·:::. '? 1 i::i ï� � e \: �?.��. 2 � �1. �.r 0.�'l --ne l? � z e l ( -;- � e 1r l o 0 � � ::.. ( ;-_-· ·r . �!. -- rl e 1�i .! ·.,,_ e ·:i �8 ·1}_ 0 1( t e ') T C -,,'.. i s 1 �.- 1 0 -�:_ t ; n te rl.". .� 1:, e � r o }:-'f ':." r d . O o �<: h e t -!l �_� ?t s e :r: �.r :::. � r!. 9 S 7: 1( �� :? t e il ;: -- l s 'T€ �ir ? r::.ri � -: v c ·f)_ � c l1 � 0.r s e r ':r 0 r0 R · �­ c'_ ? D."".tW lrl i j k e ::J.e s t h o l t e s ) o f h r:: + i nr:i_ c h t <.:: D V '""' .n i j ::' k'.3 J è. e ::- s 2,1 ::: 0 v e r ­ '.'l i �t e r i :". :; s ) l 2. "' t s \T'J o r vl c 8 J'.'TY'', Ü z e n ( 'T e rv -:i ::: 3"i n g V 'êl.n ç o t t i::: n rri e t ::-e r: c l:. i k ­ t e ,_n j_ n-� e r"':° " '"n11 e r 2.t1_:1_1 .._� ) V '..::.Y!. "· l s i::: e Y!. v o r:n. V '""'. l'l r ::i. ": "\.1J"1 rb e l: e e r t 0 s c :� o 1_1.'l ' r1 1··1 o rd e n . � T 2 tuu rt e l:. e e r k e -n.. 7: '2 l f s v o l l e 0 i ::; na tuu.r'.J o uvv •.'ro rë! -= n ,c:i.1 . s ve r t r o kk e n \' · o rd t v an e e n s i t. u 2 t i e d i e 'TO O r h o nd e rd "'.J S r c 8 nt d o o r d 0 m e n s _3:e s c h ':l 'l e n · ·1e rd . Ui t .g e �r av e n kl '3 i 1)1i t t e n ku:'.'lll e n d o o r o mv o rm i n g v ri.n d e s t e i l e o e •.' 0 r s i n z a c h t gl o o i e nd e h e l l i n ge n e n u i t z aai e r� o f p l '3.nt e :;:-i V ?..D r i e t i n 1 1 a. '3,n :i:e 1 e gd e " m o e r a s s e n h e r s c h si.p e n 1n o :'d e n . Ee n f:e k e nd vo o r1:' e e l c2 v 2.n natuur'o o u:a z i ,� :-1 d e O o s t "'.11 ;:u:tr6 e r s p l '.l s s e n o yi �1i d e l i j k Fl evo l and w a �r me n me t 0 p z e t , d o o r . b e d i j k i ng , d e d r o o g �e l � �d e zui ( e r z e e v o o r e e n �e d i::: e l t e m e t 7 0 e t w �t e r l i e t vo l l o p e n . D at aaf � qns t r e l. r" l- l ;-; vi o' S C .-,· -n �·- lr k o l i -Q !Y '"T :-> � P l .A' l0 1- .cre . 'n '= m o t - n l-- "1. . .:::i "' " ' e "' l r-> i- d i_ n ........ e Y1 :;i t o t (; F; '"-.._, l'l +"r 1 '..:.r. :. . '_ J _ .L , u . . .J. u r i e t ve l d e n e c: 1J r o e 1<: b o s s e n . T 2.l l o z e s o o rt e n v1 g.te rv o ge l s ve s t i sc1 e .1'.1 7, i_ c h in d i t ge b i e d d a t mome nt e e l é é n v 2n d e me e s t w a qrd e vo l l e m o e r a s ge t i e ­ d e r1 'ï8"J:1 ·.le s t - ;1.. 1_:- · 0 1; 2. :.:;c \ . · o r · 6 e �J. i :... O o l-<: j ?. c h t 'N o rcl. t ;·: e l e e n s t: e s t e P1 n e J. ci ;::i. l d e e n ·1,- c r"'1 v :::>.n n ::i.t u1 1. rb e h e e r . Ee t i s e c h t e r .j ui s t e r hi e r V ?.n ·.r 1 1.Db 1� h e e r t e s n r e 1<: P :'.1 . --:-e t i. 2 e "'C' r' e 1 2 .?"e r o m t e 0 o e n è e n o nul 8.t i e c' i c h t h e i_ c'1 v :'-n e riJ<: e l e b P 1 0. ::i r-- 1 : "'1_r e s o o r t e �i 'z o h o o ":" rn o -:I"e l i j k t e k r i ,L�e n , -t r-=- rni ,j l natuurl L i k e n r e d ::o t o r e �1 .j uj_ 9 t z o ve e l mo fe l i .j k b e p e rk t zul l e n ·1.1 o rd e ::: ; I-Ie t i s e r h i e r du s ni 0 t o :n t e d o e n d e n e e s t z e l à z ;::i. m e e l e me nt e :1 V ?trl. d e fl o r 2. e n Î 8.Ull8, v e n e e n s t r e e k t e b e ho ud e n , m aar o m e e n b e p e rk t a ant al s o o rt e n d i e ql s j � c h t wi l d i n aanme rk i n g k o me n ( t i j o e l i j k ) o p t i mal e l e ve n s k ;:ms e n t e b e z o r ge n . D i t ar t i k e l wi l s l e c h t s e e n ve r e e nvoud i gd e i nl e i d i np; z i j n i n d e ui t ­ ge b r e i d e m at e ri e v a n h e t ne. t uurb e h e e r . Z o n d e r e e n aan.9"'e n q s t b e he e r z u l l e n we e c h t e r z e k e r h e e l w at p l ant e n e n d i e r e n v o o r f)'o e d z i e n v e r ­ r,·

.

_..

_,

_ _

_ _ 'I.. __ , _..

__

.. , _ ."

_ _

v

.J , _

u

_., .1.. _

l � - --

"

.�

r .

�..

--�

-

t.

:..

-

dwi j ne n ,

Al s j e :n e e r ge d e t ai l l e e rd e i nf o rm 2.t i e o v e r d i t o no e rne rt.J wt l , kém i k è. e t vv e e v o l se nd e pub l i c at i e s a anb e v e l e n : " Cur s u s b o e k n e t nu rt e h e e r " , b e s t e l numme r B 3 e n " L e ve n s ge m e e n s c r s.p p e n n , b e s -+; e l numrri e r B 8 8 v 0 o r r e s ­ n e c t i e ve l i j k 2 8 0 e n 8 0 0 B fr . t e ve rk ri j ze n B i j '� '" B l\'"V?.. - wi rJ<:e l , V 2.u t i e r s t r a r1.t 2 9 , I 0 4 0 P. ru s s e l , t e l . 0 2/ 6 L1.8 . 3 7 . Ll 6 ; b e t 8.1 e n ël. o e t U p ::-i. s n ·-1• o nt v an g s t me t b i .1 à e b e s t e l l i n B" .g e v o e �:cl s t o r t i ::.L gs f o rmul i e r , • .

;'/' ar e De

Co s t e r


s t r a nd w a a d e l i ng 8 -0 1 -8)

V e rsl a g

O nd c r z o e lc d nnl w o ud

en

v o e û s e l v o o rk e ur

e n v o o rk o m e n v an

l le v e rl e c b o s

z i ;j n

j aarr: s t u <l e n t e n

Mome n t e e l

l ; ?n t s t e

n aar

D o m i ni q u e

Gal l an t

e n K nU1 f' l i j lqe

T . ancl b o u wk u n d i :;

de

vo s

in lfte e r­

V 8n L o o k , l'e i d e n

T n 17,e n i e nr , r i c h t i. n r; V'/"1.t e r s

n r-n d e K . 11 . J, e uvr.o n h e z i 17, m e t e e n o ncl e r z o e k , j_ n h e t k ri.d e r ht tn r d . nd wr rk , n n :-i.r he t v o o rk o mr n e n rl e v o e d �c; c l v o o rk e ur v an d e v o s j n l.i c c r d n.al vm v cl e n H e v e r l r' e b o s . Mc (l e v1c rk i. n ,n- v :-i n ri l r'.n t s c ] i jkc natuu rvc rl" n i.n;j r p-e n i s :=i l t i ,iel w e J. lr n m , N aar11 c 1 � j n n:c n V 8 11 v o s r< e n , m e t v c rm e l cl i n .o; v an d 8. t um , w tr , e x a c t r ]" l aFtt s i 1'. f' n t i t c i t e n '1.tl r r s vn.n d e w aarne m e r kunne n c:e brui k t wo rd e n . IJ j .i h!'? t v o c cl s e l o nrl e r z o e k van d e v o s i s h e t v o o r n a am s t e hul rim i d !l C' l d e an�·tJ. y ri e V ' l!l <l c n i. twc rp s e l f' n . Al s .i e rl e z e h i � w rm d e l i nP,e n i n h e t b o s z o u :>.an t re f fe n , w o rrl t {:': e v r a :v > ;d cl c Z f' t e ve r z :J.rn c l e n m e t t e ru p: e r n z o n n u� : e u r i r:e v e rme l d i n g v nn nl l e r:e r:e v e n s ( e x nc t e p l nnt s , a "-tum , s e h nt l; i n .,. v:' n l1 e v e r r ; he i a , w;i_nrne m e r ) . V o o r e e n bc n c h ri j v i n e v n n de v o s s e rn 1 i t w e rp s e l e n v e rw i J s ik n nat bv . cl e Jü r< c v iE ' r r; Tl i e r s p o r c nr:i d s . To ch e nk e l e t i p s : vo s s e n d e p o n e r e n hun ll i. t v:c rri s c l c n a i kvd j l s o r o p v o l l e n d e p l n ::tt s e 1'1 : mi d d e n o p b o sv1c r:e n , o p lc n 11 ·. we r r·; , o p h o o m s t r o nk e n , o !' l i c h t e v e rh e v r� nh e cl e n v n n d e boc1 e m ( z andl 1 op e n ) , , , , De u i t w c n1 s e l e n ze l. f zi j n tP h e rk e nne n aan hun d o n ­ k e re tot z;·1 r>r t c k l r 1 1 r , z e s t e k e n d i k vri j l_ ê v o l h aar e n s or.1 s v i nd ,i e e r b e s s e •·1 o f vru c h t c 11 i t t e n i n , J1 i .i m 1 al t i j d i s e e n t yp i sch gP. cl r ani il " s t ari.rt ;i " " ' r•. n nwe z i. n; . V o s !� c u i t •::e rn s r l c n 7.i. ,i n o o k n i e t zo " ri l at " :ü s en

Tlo s r: e n

v : i.n

h o rnfo ll i t w e r r s r ] r n " r n m e e !; t nl k l e i ne r . Al e; ;i e i . •1 h e t ve rvo l P: n o r; e e ns h e t b o s o f h e t v e l d i n d e om .o:e v i n r.: v an l o c c ru �w l o f Jie v r> rl e c h o s i r' t re k t , ve r i;e e t fl ::m ni e t e nk e l e nl ns t i c 7, :1k j c !; 1 q c c t e n e me n ( j e k an d e i d t we rp s e J. e n nn.tuu rl i j k o o k ·'.':e wo o n i n • .i " hro e lo: :1.k f< t o ri p e n , m n ar i k a e nk 1l at h i e rvo o r n i e t t e v<> P. l fl.ffi ". t f' u r s z u l l e n •·m rd e n , , . , ) e n l r> t e e ns o ri Re i n ae r t s vi s i t e k n.Rrt .i e s � Je ku n t 1r.e n .L l e mo ,<Te l i j l< !'? i n f o rm at i e ove r o n z e s l uV1e r o s s e b r o e r b e ?. o r r:e n , :i k s p e e l rl i e cl an ;-, e J (l o o r p_an K -'l.t h e l i. � n e e n D o m i ni. q ue . D :i nk hi .i vo o rh "_ n t e n no {'; ve e ] s p e u r �e no t . 17e v o n éi e n

IVl nr c De C o s t e r

54 3008 V e l t em-Be i s e m

M n s t e l l e s t r nat

O I 6/18 . 8 5 . 50

Het

r e g e na c h t i g e

bli jven. de

D a rw i n s

mo e d i gs t e n

ter

15. Z't ,

om

Oos tende

t r o kke n

We s tende

i d ea a l

wa s

zagen

we

vele

vero rb e ren :

ze

doken

tende

schudden het

l i c haam Met

en

Tu s s e n

de

t ra j e k t

meeuwen

de

s l a a g d e é é n va n

heeft

doken

tot

alle de

de

draa i e n . te

met

e en

To c h

de

he t ze

e r i n v·ol

g e ï m pr o v i s e e rd

a a n h a ng s e l s da n

visne t

ao g :

naar

vroeg dat

kra b

J oo s t ,

binnen.

jdene

het

paa r s e

s c ho l e ke t e r , k i e ­

de

en

kl e i n e m a n -

w a n d e l i n g wa s toe s ta n d

maa r

to ch

e nk el e

me euwe­

me t

nadruk

he t

hi j

eon

e n t ho u s i a s m e

vermeloen

en

v e rm i n k t e

e r a f wa r e n .

ti

gro t e

g e v o rd e r d e

i·d c h ook

poo t

naar het

krab )

kra b b e n

ma n i e r één

ka no e t s t r a n d l o p e r ,

d e e l n em e r

even

bij

o p n i e uw

i n Oos•

s take t s e l

m e rkwaa r d i g e

De naam van

in

wa­

en

Op

s t e enloper ,

waren wel

met

laag

sche e n heerli jk

bontbekplevi e r ,

meeuwen.

D i e z e l f de

ho u d e n .

eb

en

v e e l drie t e e n ra e e u w e n ;

zi l ve r pl ev i e r ,

d e e l n em e r s

Oos t e nd e :

van

a nd e r e

verd e r :

we

te

veren

en

we

na m e n

dan

de

beves tigen

zijn

kra ( = j/ �

d r i e t e enstrandloper ,

ka dav e rs

po o g d

ie

zagen

'

te

beesten ,

v ooral

v e ra n t w o o r d

b e perkt

de

zagen we

a nd e r e

zon

een

op

ze

veel

sla g

Je

in

�J ' e r s

nu

vloed

waarnem i ngen.

e ra f .

telmeeuw en

koppe n a f

Tus s e n

s l ok t e n

k u i fl e e u w e r i k ,

vele

G e ti jd e n

gewa nde l d . voor

na a r

na a r W e s t e n d e

s t rand l o pe r , vi t ,

08. 3 1 .

om

deed

z '� c h o o k

zee.

naar

h e tz e l fd e

al

en

li e ten

e i d e r e e nd e n

l i c ha a m

d e d e D.

pa n t s e r

we

h o o g wa t e r

na a r

b e l i c h t i ng

n a c h t e l i j k e uur

en

t h e ori e ë n

en

ti j d j e

garnaal

te

en Sté

ge­

va n g e n

, M i chiel

ver­


s t r a nd w a a d e l i ng 8 -0 1 -8)

V e rsl a g

O nd c r z o e lc d nnl w o ud

en

v o e û s e l v o o rk e ur

e n v o o rk o m e n v an

l le v e rl e c b o s

z i ;j n

j aarr: s t u <l e n t e n

Mome n t e e l

l ; ?n t s t e

n aar

D o m i ni q u e

Gal l an t

e n K nU1 f' l i j lqe

T . ancl b o u wk u n d i :;

de

vo s

in lfte e r­

V 8n L o o k , l'e i d e n

T n 17,e n i e nr , r i c h t i. n r; V'/"1.t e r s

n r-n d e K . 11 . J, e uvr.o n h e z i 17, m e t e e n o ncl e r z o e k , j_ n h e t k ri.d e r ht tn r d . nd wr rk , n n :-i.r he t v o o rk o mr n e n rl e v o e d �c; c l v o o rk e ur v an d e v o s j n l.i c c r d n.al vm v cl e n H e v e r l r' e b o s . Mc (l e v1c rk i. n ,n- v :-i n ri l r'.n t s c ] i jkc natuu rvc rl" n i.n;j r p-e n i s :=i l t i ,iel w e J. lr n m , N aar11 c 1 � j n n:c n V 8 11 v o s r< e n , m e t v c rm e l cl i n .o; v an d 8. t um , w tr , e x a c t r ]" l aFtt s i 1'. f' n t i t c i t e n '1.tl r r s vn.n d e w aarne m e r kunne n c:e brui k t wo rd e n . IJ j .i h!'? t v o c cl s e l o nrl e r z o e k van d e v o s i s h e t v o o r n a am s t e hul rim i d !l C' l d e an�·tJ. y ri e V ' l!l <l c n i. twc rp s e l f' n . Al s .i e rl e z e h i � w rm d e l i nP,e n i n h e t b o s z o u :>.an t re f fe n , w o rrl t {:': e v r a :v > ;d cl c Z f' t e ve r z :J.rn c l e n m e t t e ru p: e r n z o n n u� : e u r i r:e v e rme l d i n g v nn nl l e r:e r:e v e n s ( e x nc t e p l nnt s , a "-tum , s e h nt l; i n .,. v:' n l1 e v e r r ; he i a , w;i_nrne m e r ) . V o o r e e n bc n c h ri j v i n e v n n de v o s s e rn 1 i t w e rp s e l e n v e rw i J s ik n nat bv . cl e Jü r< c v iE ' r r; Tl i e r s p o r c nr:i d s . To ch e nk e l e t i p s : vo s s e n d e p o n e r e n hun ll i. t v:c rri s c l c n a i kvd j l s o r o p v o l l e n d e p l n ::tt s e 1'1 : mi d d e n o p b o sv1c r:e n , o p lc n 11 ·. we r r·; , o p h o o m s t r o nk e n , o !' l i c h t e v e rh e v r� nh e cl e n v n n d e boc1 e m ( z andl 1 op e n ) , , , , De u i t w c n1 s e l e n ze l. f zi j n tP h e rk e nne n aan hun d o n ­ k e re tot z;·1 r>r t c k l r 1 1 r , z e s t e k e n d i k vri j l_ ê v o l h aar e n s or.1 s v i nd ,i e e r b e s s e •·1 o f vru c h t c 11 i t t e n i n , J1 i .i m 1 al t i j d i s e e n t yp i sch gP. cl r ani il " s t ari.rt ;i " " ' r•. n nwe z i. n; . V o s !� c u i t •::e rn s r l c n 7.i. ,i n o o k n i e t zo " ri l at " :ü s en

Tlo s r: e n

v : i.n

h o rnfo ll i t w e r r s r ] r n " r n m e e !; t nl k l e i ne r . Al e; ;i e i . •1 h e t ve rvo l P: n o r; e e ns h e t b o s o f h e t v e l d i n d e om .o:e v i n r.: v an l o c c ru �w l o f Jie v r> rl e c h o s i r' t re k t , ve r i;e e t fl ::m ni e t e nk e l e nl ns t i c 7, :1k j c !; 1 q c c t e n e me n ( j e k an d e i d t we rp s e J. e n nn.tuu rl i j k o o k ·'.':e wo o n i n • .i " hro e lo: :1.k f< t o ri p e n , m n ar i k a e nk 1l at h i e rvo o r n i e t t e v<> P. l fl.ffi ". t f' u r s z u l l e n •·m rd e n , , . , ) e n l r> t e e ns o ri Re i n ae r t s vi s i t e k n.Rrt .i e s � Je ku n t 1r.e n .L l e mo ,<Te l i j l< !'? i n f o rm at i e ove r o n z e s l uV1e r o s s e b r o e r b e ?. o r r:e n , :i k s p e e l rl i e cl an ;-, e J (l o o r p_an K -'l.t h e l i. � n e e n D o m i ni. q ue . D :i nk hi .i vo o rh "_ n t e n no {'; ve e ] s p e u r �e no t . 17e v o n éi e n

IVl nr c De C o s t e r

54 3008 V e l t em-Be i s e m

M n s t e l l e s t r nat

O I 6/18 . 8 5 . 50

Het

r e g e na c h t i g e

bli jven. de

D a rw i n s

mo e d i gs t e n

ter

15. Z't ,

om

Oos tende

t r o kke n

We s tende

i d ea a l

wa s

zagen

we

vele

vero rb e ren :

ze

doken

tende

schudden het

l i c haam Met

en

Tu s s e n

de

t ra j e k t

meeuwen

de

s l a a g d e é é n va n

heeft

doken

tot

alle de

de

draa i e n . te

met

e en

To c h

de

he t ze

e r i n v·ol

g e ï m pr o v i s e e rd

a a n h a ng s e l s da n

visne t

ao g :

naar

vroeg dat

kra b

J oo s t ,

binnen.

jdene

het

paa r s e

s c ho l e ke t e r , k i e ­

de

en

kl e i n e m a n -

w a n d e l i n g wa s toe s ta n d

maa r

to ch

e nk el e

me euwe­

me t

nadruk

he t

hi j

eon

e n t ho u s i a s m e

vermeloen

en

v e rm i n k t e

e r a f wa r e n .

ti

gro t e

g e v o rd e r d e

i·d c h ook

poo t

naar het

krab )

kra b b e n

ma n i e r één

ka no e t s t r a n d l o p e r ,

d e e l n em e r

even

bij

o p n i e uw

i n Oos•

s take t s e l

m e rkwaa r d i g e

De naam van

in

wa­

en

Op

s t e enloper ,

waren wel

met

laag

sche e n heerli jk

bontbekplevi e r ,

meeuwen.

D i e z e l f de

ho u d e n .

eb

en

v e e l drie t e e n ra e e u w e n ;

zi l ve r pl ev i e r ,

d e e l n em e r s

Oos t e nd e :

van

a nd e r e

verd e r :

we

te

veren

en

we

na m e n

dan

de

beves tigen

zijn

kra ( = j/ �

d r i e t e enstrandloper ,

ka dav e rs

po o g d

ie

zagen

'

te

beesten ,

v ooral

v e ra n t w o o r d

b e perkt

de

zagen we

a nd e r e

zon

een

op

ze

veel

sla g

Je

in

�J ' e r s

nu

vloed

waarnem i ngen.

e ra f .

telmeeuw en

koppe n a f

Tus s e n

s l ok t e n

k u i fl e e u w e r i k ,

vele

G e ti jd e n

gewa nde l d . voor

na a r

na a r W e s t e n d e

s t rand l o pe r , vi t ,

08. 3 1 .

om

deed

z '� c h o o k

zee.

naar

h e tz e l fd e

al

en

li e ten

e i d e r e e nd e n

l i c ha a m

d e d e D.

pa n t s e r

we

h o o g wa t e r

na a r

b e l i c h t i ng

n a c h t e l i j k e uur

en

t h e ori e ë n

en

ti j d j e

garnaal

te

en Sté

ge­

va n g e n

, M i chiel

ver­


!�!� !!!� Vo e t t o c h t � � � !:�!!"� � ! � ! �!::! � ! � : �� !� !� g�

voer

L.

Zonn i

P. e " o v e rvH e p: en !J e ·Bu i z e rd ve a t i. gt d e aa n <'l á c h t o p Tl e i u e rA

p:

k l a s s j e k e r van

te

h ebben .

T)o o r11 a p p e l

( D a t ura

t o e p:an R s w e g van

v e r z am e l i n g

e en

aand acht . O ok

0 11 z e

de

Lan 1< s

P é c ro t - t r ek t e en

O ran j e

wor.i t

s t r am o 11 i um )

on z e

e e rs t e h a l t e

o p g e m e rk t .

G e luk k i g

wa t e rvo v e l a , wan t h o e z e e r d e v i j v e r o o k word t a fg e s p e u r d

bli jkt

sul t a 8 t

de

in

p o ve r .

H.

Blockx

ge e f t ,

en i g a a � d r i n g e n , o p ' d e

na

a aaron• n i e t m i n d e r l e e r z am e -m a n i e r ,

n o "l c h a l an t e -m a a r

h l" t. pa'"l e e l .

m e euwen

Rui z er� s

( b l i j k b a a r gewe l d i ge

op

k e v o e t b a l k l ub ) . O o k S p e rw e r

en i ge

,

en

fan s

(of

1 8 het

b eu r t h e t :

aan

s ch ouws p e l

als die

n u ook

van d e

t e b i e d en .

.

De wa t e rp l a s

m aa r l a n gs h e t " a p p e l f ab r i ek j e "

l)a n

a f zakk en? )

n a a r h e t vi j v e rk om p l ek e T a n N e e r i j s e . Rn

T o renvalk ,

8 p e rwer ,

Bui z e r"

en

.

.

m a j e s t at i s c h

d i e t e l k en A w e e r b e wo " rl e r i n f. a fd l'l i n gt ! De

i j s e -k l i n i ek

verra s s en

pi e pe r .

een

Na

j a , daAr

T o c h e e.n

e '1 i p:e m i j n

�en

,

W a t e rsn i p e n

Win t e r t a l i n g ,

Neer-

� a t e r�

!-

f l i n k vo o ru i t l o p e n d o p · h e t v o o r z i e n e t i j d s c h em a -

en

doet

wa t

vr e emd

aa'1

in d i t l"fl i l i eu

en

on a a n ge n a a m v e rra s ­

i a o o k h e t d i r e k t e g e vo l p: van h e t m a s s a a l r o o i f'!n van d e aan ge t a s t e

C an ar! a p o pu l i e r e n :

1

S l ob e e n "

v an

h e t t w e e r! e g e d e e l t e v a n d e t o c h t aan . E e "' P l o o i vo e t e tu i f zwam

( f: a l va t i a s a r c at a )

send

on e m e t

vi j ve rt j e s

ge­

over h e t

z w e ven d

rns ïi p e t en t j e i n o p e n l u c h t - t o c h e n i p:z i n s b e vr e em d e n d o p

1 1 - n o v emb e r t o c h t V<•i j

d i epe ,

m o � d e r i p e w i e l - e n s l e e p s po r e n .

Zo

ve rdwi j n t

de

h ek en n e s t an d p l a a t s van d e N a a l d varen ( P o ly s t i chum acul e a t um )

d e 1li j l e Ta l l e i . B e n G o u <'l v i n k k omt OQS m e t h a a r t r e u r i p: e ro e p o pvro l i j ­ e 11

e 'l k !" l e

" � " G r o t e Bron " l e v e r t d e k l a s � i ek e k l ad Kui f -

Fu t e n z i j n n o p:

Bri ldu\ kerA t e l e l en s

bli jkt

u i t p: e ru s t

mu l l n a ve l u t l p e e )

K a ri i n a s l smu t s s t e hal te

zo

wo rrl t

van

van

d e pa r t i j

h e t �evo l p

van

.

en

Taf e l e en d en ;

�elfa

H e t b i j z o n d e r s chuw g e d r a g v a n d e 2

h e t o n n a tu u r l i j k evolu e r e n van e e '1 m e t

i n il i v i d u . Prach t i ll'. e vl amm e n d o ran j e F luwe e l po o t j e s ( F l a m ­

e '1

pur p e r e n

o v e r vl o e·H g m e t

( Buo�ymus

e u ro p a e u s )

v o rm e n

d e t o ch t : Oud -Heverl e e .

cl o o r e e n

l i d van

va n

b e re i k l!n t tin 3 J o t t l! t w e e '1 e e ln em e re h e t A t a t i on van H e v e r l e e . L.

"lEVI ABNF:

3 -9 - ' 8 2

A p:a t h a ­

i n e lk aa r geknut s e l d ? ) v e rd e r o pruk k e n

v e r s ch i j n i n p:

v a '1 p e n

n e g e rt j e s " ,

e i gen

pl aa t s eli j ­

m e t x -k e e r p: e c o a t e a l e n s sy s t em e n u i t ,q e ru s t v o e t v o l k e e n Rod e v;ouw .

ef'!n

" "' i e n k l e i n e

t oe l i ch t i n g b i j

K l a p l" k s t e r z i j n v an cl l" p a r t i j

a l i nd us tri e e l

waa rvo o r o n z e

het r e ­

h em

.r b l i j k t s l e c h t s K i e v l t e n , Y okm e e uw e n , B l auwe R e i g e rs en e e n e e n zam e

( wo rd e n

rl eu e ) ,

h i e r t o o '1 t d e t o ch t e n i pe o v e r e e n k o m s t m e t h e t b e k e n d e b o e k

Akk e rwand e l ing :

R o � e - m e rk e n wi j 2

B !" r p f'! e n d

lepi

ob­

Op V"l" P n aa r h e t M ek k a van d e va l l e i -h e t Gro o t b r o e k v an S t .

7. e 1

( F o ly po ru s

h e t p:e z e l s c h a p o ppem e rk t . B e g e l e i d '! o o r ove r t r ek k e n a e e l a a pvluch t en

d e gi f t i g e

h an g t

n e po ly ­

v o o r F e k s t e e l ( P o l y po ru s b a <'l i u s ) v e rs l e t en , b l i j k t n ad e r ­

Chri s t i e :

van A p a t h a

de

-

gro e p B l auwe

kl eine

e e n b o rrl met a fb e e ld i n g e n v a n e e in de n i j l e v a l l e i m e e a t v o o r ­

� e rv a t i ehut komen d e

Va11 a f

( P e z i z a au­

E e k e rzwamm e n

ek e empl aar van

m e e l i j wekk end

ver­

een

d e C a n a d apo pul i e r e n v e r s c ho l e n .

e k s ku s e 11 .

J,euven s e W i e l ewaa l a f r1 e -

de

in

o n o p p e fl'. e rk t

h a 11 d b i j k o ri t ro l e e e n 'H n t e rh o u t z'l'lam

î e Pé c ro t h l i j k t h e t " l"l e m o k ra t i s c h g e p r i j s d ( ? ) " o p e n h a f\ r

va11

t o t d an

p o o r t e r p l ekk e

�evi aen e

1 l n p v e rvo errl ran t l a )

1 1 - 1 1 -A 2 .

1 h e f ä twe e r .

1 1 d e e l n em e rs vc o r l"l e z e

v1 jver

( P é c ro t - H e v e r l e e ) ,

T) i j l e l an �

rl o o svruch t t n l e l ad e n ';t i l d e

d e s t i l l e o v e r gan � n a a r d e l a a t ­

De z e w and e l i ng v e r t rok T o e n we al

en kw am aan

e e n ( z onda g s ) ra l lyri j d e r ; g e a proken we

te K o rb e ek-Di j l e .

e e n he e l e ind o pg e s ch o t e n w a r e n ,

hij

ontmo e t t e n w e

J;. �

sukk e laar w a t m o e d"1. n-

immero al duchtig m i sgereden - m e rk t e n

was

twe e p a a pj e s o p .

na deze

A an d e t e l po s t , d i e v e l e n nog v e r s

i n h e t geheugen l i g t , kwam e e n " s pe c i a l leke " o v e rvl i e g e n : e e n duinpieper !

H o o g i n d e l u c h t n o g v o l k d a t de w e g kwi j t

20 s c holve rs vlogen over naar h e t noordw e s t e n .

waa i

V e rd e ro p i n he t v e l d 2 t o renv a lk j e s ,

pen 2 , ? e n 4

j aar g e l e d e n ,

wat f o t o

1 � bruine k i e k en

2

' s v a n k am­ bui z e rd e n .

D é verras s in g van d e z e trip w a s d e ran s u i l i n e en h o l l e w e g :

enk e l e v o o rlopers o p h e t p e l o t o n k onde n h e m vanop hij

vl o o g

weg.

d a n d w a r s d o o r d i t gro e p j e

Geen nood echter ,

verder t e rug

zo

na wat

1 ,5

m

z ien,

( ge lukk ig z onder b o t s ing )

s p e urwe rk vonden we

' n 4 m h o o g in e e n b o o m ;

hij

hem even

p o s e e rd e b i e r

gew i l l i g voor d e he l e gro e p .

V i a e �k e l e m o o i e h o l l e w e g e n b e r e ik t e n w e t e rug o n s uitgangs­ punt :

g

one rond edraa! was dus

H e t w a s inmidd e l s

zo

warm

z e k e r de moe i t e gew e e s t .

gew orden dat d e gr o e p s ponta�n en

sne l t e rug i n brok j e s u i t é énv i e l .


!�!� !!!� Vo e t t o c h t � � � !:�!!"� � ! � ! �!::! � ! � : �� !� !� g�

voer

L.

Zonn i

P. e " o v e rvH e p: en !J e ·Bu i z e rd ve a t i. gt d e aa n <'l á c h t o p Tl e i u e rA

p:

k l a s s j e k e r van

te

h ebben .

T)o o r11 a p p e l

( D a t ura

t o e p:an R s w e g van

v e r z am e l i n g

e en

aand acht . O ok

0 11 z e

de

Lan 1< s

P é c ro t - t r ek t e en

O ran j e

wor.i t

s t r am o 11 i um )

on z e

e e rs t e h a l t e

o p g e m e rk t .

G e luk k i g

wa t e rvo v e l a , wan t h o e z e e r d e v i j v e r o o k word t a fg e s p e u r d

bli jkt

sul t a 8 t

de

in

p o ve r .

H.

Blockx

ge e f t ,

en i g a a � d r i n g e n , o p ' d e

na

a aaron• n i e t m i n d e r l e e r z am e -m a n i e r ,

n o "l c h a l an t e -m a a r

h l" t. pa'"l e e l .

m e euwen

Rui z er� s

( b l i j k b a a r gewe l d i ge

op

k e v o e t b a l k l ub ) . O o k S p e rw e r

en i ge

,

en

fan s

(of

1 8 het

b eu r t h e t :

aan

s ch ouws p e l

als die

n u ook

van d e

t e b i e d en .

.

De wa t e rp l a s

m aa r l a n gs h e t " a p p e l f ab r i ek j e "

l)a n

a f zakk en? )

n a a r h e t vi j v e rk om p l ek e T a n N e e r i j s e . Rn

T o renvalk ,

8 p e rwer ,

Bui z e r"

en

.

.

m a j e s t at i s c h

d i e t e l k en A w e e r b e wo " rl e r i n f. a fd l'l i n gt ! De

i j s e -k l i n i ek

verra s s en

pi e pe r .

een

Na

j a , daAr

T o c h e e.n

e '1 i p:e m i j n

�en

,

W a t e rsn i p e n

Win t e r t a l i n g ,

Neer-

� a t e r�

!-

f l i n k vo o ru i t l o p e n d o p · h e t v o o r z i e n e t i j d s c h em a -

en

doet

wa t

vr e emd

aa'1

in d i t l"fl i l i eu

en

on a a n ge n a a m v e rra s ­

i a o o k h e t d i r e k t e g e vo l p: van h e t m a s s a a l r o o i f'!n van d e aan ge t a s t e

C an ar! a p o pu l i e r e n :

1

S l ob e e n "

v an

h e t t w e e r! e g e d e e l t e v a n d e t o c h t aan . E e "' P l o o i vo e t e tu i f zwam

( f: a l va t i a s a r c at a )

send

on e m e t

vi j ve rt j e s

ge­

over h e t

z w e ven d

rns ïi p e t en t j e i n o p e n l u c h t - t o c h e n i p:z i n s b e vr e em d e n d o p

1 1 - n o v emb e r t o c h t V<•i j

d i epe ,

m o � d e r i p e w i e l - e n s l e e p s po r e n .

Zo

ve rdwi j n t

de

h ek en n e s t an d p l a a t s van d e N a a l d varen ( P o ly s t i chum acul e a t um )

d e 1li j l e Ta l l e i . B e n G o u <'l v i n k k omt OQS m e t h a a r t r e u r i p: e ro e p o pvro l i j ­ e 11

e 'l k !" l e

" � " G r o t e Bron " l e v e r t d e k l a s � i ek e k l ad Kui f -

Fu t e n z i j n n o p:

Bri ldu\ kerA t e l e l en s

bli jkt

u i t p: e ru s t

mu l l n a ve l u t l p e e )

K a ri i n a s l smu t s s t e hal te

zo

wo rrl t

van

van

d e pa r t i j

h e t �evo l p

van

.

en

Taf e l e en d en ;

�elfa

H e t b i j z o n d e r s chuw g e d r a g v a n d e 2

h e t o n n a tu u r l i j k evolu e r e n van e e '1 m e t

i n il i v i d u . Prach t i ll'. e vl amm e n d o ran j e F luwe e l po o t j e s ( F l a m ­

e '1

pur p e r e n

o v e r vl o e·H g m e t

( Buo�ymus

e u ro p a e u s )

v o rm e n

d e t o ch t : Oud -Heverl e e .

cl o o r e e n

l i d van

va n

b e re i k l!n t tin 3 J o t t l! t w e e '1 e e ln em e re h e t A t a t i on van H e v e r l e e . L.

"lEVI ABNF:

3 -9 - ' 8 2

A p:a t h a ­

i n e lk aa r geknut s e l d ? ) v e rd e r o pruk k e n

v e r s ch i j n i n p:

v a '1 p e n

n e g e rt j e s " ,

e i gen

pl aa t s eli j ­

m e t x -k e e r p: e c o a t e a l e n s sy s t em e n u i t ,q e ru s t v o e t v o l k e e n Rod e v;ouw .

ef'!n

" "' i e n k l e i n e

t oe l i ch t i n g b i j

K l a p l" k s t e r z i j n v an cl l" p a r t i j

a l i nd us tri e e l

waa rvo o r o n z e

het r e ­

h em

.r b l i j k t s l e c h t s K i e v l t e n , Y okm e e uw e n , B l auwe R e i g e rs en e e n e e n zam e

( wo rd e n

rl eu e ) ,

h i e r t o o '1 t d e t o ch t e n i pe o v e r e e n k o m s t m e t h e t b e k e n d e b o e k

Akk e rwand e l ing :

R o � e - m e rk e n wi j 2

B !" r p f'! e n d

lepi

ob­

Op V"l" P n aa r h e t M ek k a van d e va l l e i -h e t Gro o t b r o e k v an S t .

7. e 1

( F o ly po ru s

h e t p:e z e l s c h a p o ppem e rk t . B e g e l e i d '! o o r ove r t r ek k e n a e e l a a pvluch t en

d e gi f t i g e

h an g t

n e po ly ­

v o o r F e k s t e e l ( P o l y po ru s b a <'l i u s ) v e rs l e t en , b l i j k t n ad e r ­

Chri s t i e :

van A p a t h a

de

-

gro e p B l auwe

kl eine

e e n b o rrl met a fb e e ld i n g e n v a n e e in de n i j l e v a l l e i m e e a t v o o r ­

� e rv a t i ehut komen d e

Va11 a f

( P e z i z a au­

E e k e rzwamm e n

ek e empl aar van

m e e l i j wekk end

ver­

een

d e C a n a d apo pul i e r e n v e r s c ho l e n .

e k s ku s e 11 .

J,euven s e W i e l ewaa l a f r1 e -

de

in

o n o p p e fl'. e rk t

h a 11 d b i j k o ri t ro l e e e n 'H n t e rh o u t z'l'lam

î e Pé c ro t h l i j k t h e t " l"l e m o k ra t i s c h g e p r i j s d ( ? ) " o p e n h a f\ r

va11

t o t d an

p o o r t e r p l ekk e

�evi aen e

1 l n p v e rvo errl ran t l a )

1 1 - 1 1 -A 2 .

1 h e f ä twe e r .

1 1 d e e l n em e rs vc o r l"l e z e

v1 jver

( P é c ro t - H e v e r l e e ) ,

T) i j l e l an �

rl o o svruch t t n l e l ad e n ';t i l d e

d e s t i l l e o v e r gan � n a a r d e l a a t ­

De z e w and e l i ng v e r t rok T o e n we al

en kw am aan

e e n ( z onda g s ) ra l lyri j d e r ; g e a proken we

te K o rb e ek-Di j l e .

e e n he e l e ind o pg e s ch o t e n w a r e n ,

hij

ontmo e t t e n w e

J;. �

sukk e laar w a t m o e d"1. n-

immero al duchtig m i sgereden - m e rk t e n

was

twe e p a a pj e s o p .

na deze

A an d e t e l po s t , d i e v e l e n nog v e r s

i n h e t geheugen l i g t , kwam e e n " s pe c i a l leke " o v e rvl i e g e n : e e n duinpieper !

H o o g i n d e l u c h t n o g v o l k d a t de w e g kwi j t

20 s c holve rs vlogen over naar h e t noordw e s t e n .

waa i

V e rd e ro p i n he t v e l d 2 t o renv a lk j e s ,

pen 2 , ? e n 4

j aar g e l e d e n ,

wat f o t o

1 � bruine k i e k en

2

' s v a n k am­ bui z e rd e n .

D é verras s in g van d e z e trip w a s d e ran s u i l i n e en h o l l e w e g :

enk e l e v o o rlopers o p h e t p e l o t o n k onde n h e m vanop hij

vl o o g

weg.

d a n d w a r s d o o r d i t gro e p j e

Geen nood echter ,

verder t e rug

zo

na wat

1 ,5

m

z ien,

( ge lukk ig z onder b o t s ing )

s p e urwe rk vonden we

' n 4 m h o o g in e e n b o o m ;

hij

hem even

p o s e e rd e b i e r

gew i l l i g voor d e he l e gro e p .

V i a e �k e l e m o o i e h o l l e w e g e n b e r e ik t e n w e t e rug o n s uitgangs­ punt :

g

one rond edraa! was dus

H e t w a s inmidd e l s

zo

warm

z e k e r de moe i t e gew e e s t .

gew orden dat d e gr o e p s ponta�n en

sne l t e rug i n brok j e s u i t é énv i e l .


(t � - S - 'St )

V e r s l ag prooivo g e lwand e l ing

I

- - - - - -------- - - - - ----------

Deze het

"klassieker"

station ,

volk b i j .

t e N e e ri j s e -K l in i e k kw am daar nog

N a e e r s t w a t aan de

( in t e re s s an t e w a arne mingen : dief)

f i e t s t e n we

B l auwe k i e k·- h e v r i e s - wande l i ng o . l . v .

l o k t e w e e r h e e l wat k i j k l u s t i g e n naar een pak

z andgroeve ge z e te n t e hebb e n

m i j n b o k e s en e e n bruine k i ek en­

verder l an g s wat h o l l e w e g e n .

H e lemaal

volgen.

Een d o d e e ik e lmui s w a s ook al

i n t e re s s an t g e n o e g o m de remmen dicht t e genoeg was de

vre e md

( ?)

mocht z ij n o m d i t ek s .

persoonl i jke en w e e t

collectie

s c hede l s ,

toe

velletj e s ,

E e n w e s pendi e f

l i e t z i ch h e e l

poten , • • •

( mooie

z o n al

o pgekomen

s t i j fbevro r e n akk e rs ,

e e n s t ra l e nde

ingr e d i � n t e n .

In d e ve lden te N e e ri j s e een

j ongedame

mee

die

de

d i t maal )

en t i j dens de ons

vinn i g het

twe e k o p l o p e r s r e d e n e e n b ehoorl i j k aantal

n a d e k an t in p e r uur ) .

( d i t t e gen de

Enf in ,

50

tijd

t e genli c h t maar

1i.

t i j d bez ig :

t r o e p z ag v e rd e r nog :

voortdurend bui z e rden

e e n b o o mvalk e n e e n dri e t a l b r u i n e k i e k e n t e l e scoop zeer

i m m e r s b e ur t e l i n g s

z onnende b l auw e re i ge r s ,

de g e h e l e

( max .

7 s am e n ) ,

ad. � e n 2 j uv )

moo i k onden z i en :

z e prob e e rden

dodaars ,

m o e r a s andoorn

veel

fut e n ,

een 3 - t a l

, b l auw e glaz enmak e r ,

ea

D e m e e s t e n vonden h e t daarme e v o o r s t uk af ;

(1

a l w e l le t j e s

e n b o lden h e t

z e hadden ge l i j k want achteraf w a s

s p e c t ac u l a i r m e e r t e

zien.

plassèn kapot­

z e c on t e n t

l i j de r z ow a t de

• • •

)

o r e n van z i j n ho ofd

e r kwam e r één opduiken ;

't

t r e k t e l plaa t s

is

e r i nd e rdaad wel

die é é nt j e

( e n in mind e r e m a t e

i n e e n ond i e p e V .

s tuk

er toch n i e t s

polsvlekken en een w i t t e pootbui z e rd due l

z i e n we e e n " b ui z e rd "

e e n b u i z erd e n t o c h w e e r n i e t :

e en harde w i ndvlaag me e g e v o erd en

een dode me e rk o e t uit he t w at e r te t i l len.

A n d e r grut d a t w e n o t e e rden :

pan t s e r j uf f e r ,

me t d e v l e u g e l s

e nk e l e W J ­

s e para t i s t e n hadden� 1 e e n w i j f j e havik gez i e n ;

me t d e

• • •

k i ekend i e f acht i g e vlucht

v e rhui z en .

d i e we

o p i e t s kan s tampen i s

E e n s tuk verde r o p aan d e

om naar S int-Agatha t e

H e t f e e s t w a s d a a r a l g e ru i m e

O j a , e r s t apte

gew e e s t z i j n .

i ed e r e e n ge r a ak t e hee lhuids b eneden e n

t o e n w a s he t de h o o g s t e

z on en e e n i j s koude

i j s van a l l e

prooivo g e l me e r dan e e n km ver weg zal

k e re n e i z o

s n e lhe id van z o ' n k l e ine

l al a d i e

achter b l auwe k i e k e n e n z ow aa r ,

ter hul p :

en

s n e e uw

hoofd s c h o t e l kre gen w e h a a s

o ok f l ink w a t k i e vi t e n .

N o gm a a l s b r u i n e k i e k e n

j uv .

Als

e e n vleugj e

gekruid me t een o c c a s i on e l e TV e n s p e rw e r .

Andere individuen z aagden de

(2

z o n s opgang w a s dat )

he t land s c h a p a l w a t b e t e r b e k i j ke n :

s t ampte

afdal ing kwam Sanc t a Ori o lus

met een

Inmidd e l s w a s d e

produc e n t hie rvan onz i chtbaar ) .

d a a r o pv o l g e nde

om w a t vere1.e r pani ek t e e ch t e r z onder r e s ul t a a t .

l a ag o v e r d e grond v e rd e r .

o ok

( s p i j t i g gen o e g b l e e f de

tortel s ;

;1 fRIP)

w i ndvl aag waren d e

even z i e n en o ok hoorde ik

e e n b o o m l e e uw e r i k a c h t i g ge z an g

op w e g t o e n e e n v e rdw aald p aa s e i o n s nog o p h e t

t o r e nvalk d a t w e daarna opmerk t e n had m e e r suc c e s '•

op de

t e v o e g e n aan

ik v e e l w a t WJ- e r s nog a l l e maal verz am e l e n

t

� ;�; �)

-- - - - - -

mere lo� i n d e k l a uw e n s c h e e rd e h i j

konden w e

er w e i n i g d i s c u s s i e nodig om te b e s l i s s e n w i e

g e lukk i g e

z ijn

trekken ;

gaan e r z e k e r z i e n " )

v e rvoe g d e .

J!;en � s p e r w e r s c h o o t ons vlug v o o rb i j

Het

s o m s nogal w a t l a s t had o n z e c yk l i s t i s che

u i t s pat t i n g e n t e

We w are n al b i j n a nippe r t j e

z aaien i n e e n gro e p '.l'urk s e

a c h t e raan h e t l a n g g e r e k t d e e l n e me r sv e ld volgde n o g e e n b e z e mw a g e n d i e

Pe t e r ( " w e

--------- ------- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---

ook he t s i lhoue t )

G e l ukk i g w o rdt h i j

o

sensatie :

gro t e ,

s t aart met z w a r t e e i ndb and f

Omdat he t

z ondag w a s ,

in

e en

b e gon h i j

nu door zwarte een ruig­

z ow a a r te b i dden

e n verdw e en daarna in z u i dw e s t e l i j k e r i c h t i n g . K oud w a s

h e t daarb oven w e l e n daarom s p o e dden w e o n e n a a r N e e ri j s e .

O p d e vi j ver aldaar k onden w e ons verb l i j de n i n e e n bui z e rd ,

�e

s p e rw e r ;

Na wat

.

e e n brilduik e r !i en

g e harr e w a r rond b u s 9

2

t e l e foon ,

onze

z w anen .

w i lde

te voe t of n i e t geraak t e n

we t o c h t e rug t hu i s . H e rw i g


(t � - S - 'St )

V e r s l ag prooivo g e lwand e l ing

I

- - - - - -------- - - - - ----------

Deze het

"klassieker"

station ,

volk b i j .

t e N e e ri j s e -K l in i e k kw am daar nog

N a e e r s t w a t aan de

( in t e re s s an t e w a arne mingen : dief)

f i e t s t e n we

B l auwe k i e k·- h e v r i e s - wande l i ng o . l . v .

l o k t e w e e r h e e l wat k i j k l u s t i g e n naar een pak

z andgroeve ge z e te n t e hebb e n

m i j n b o k e s en e e n bruine k i ek en­

verder l an g s wat h o l l e w e g e n .

H e lemaal

volgen.

Een d o d e e ik e lmui s w a s ook al

i n t e re s s an t g e n o e g o m de remmen dicht t e genoeg was de

vre e md

( ?)

mocht z ij n o m d i t ek s .

persoonl i jke en w e e t

collectie

s c hede l s ,

toe

velletj e s ,

E e n w e s pendi e f

l i e t z i ch h e e l

poten , • • •

( mooie

z o n al

o pgekomen

s t i j fbevro r e n akk e rs ,

e e n s t ra l e nde

ingr e d i � n t e n .

In d e ve lden te N e e ri j s e een

j ongedame

mee

die

de

d i t maal )

en t i j dens de ons

vinn i g het

twe e k o p l o p e r s r e d e n e e n b ehoorl i j k aantal

n a d e k an t in p e r uur ) .

( d i t t e gen de

Enf in ,

50

tijd

t e genli c h t maar

1i.

t i j d bez ig :

t r o e p z ag v e rd e r nog :

voortdurend bui z e rden

e e n b o o mvalk e n e e n dri e t a l b r u i n e k i e k e n t e l e scoop zeer

i m m e r s b e ur t e l i n g s

z onnende b l auw e re i ge r s ,

de g e h e l e

( max .

7 s am e n ) ,

ad. � e n 2 j uv )

moo i k onden z i en :

z e prob e e rden

dodaars ,

m o e r a s andoorn

veel

fut e n ,

een 3 - t a l

, b l auw e glaz enmak e r ,

ea

D e m e e s t e n vonden h e t daarme e v o o r s t uk af ;

(1

a l w e l le t j e s

e n b o lden h e t

z e hadden ge l i j k want achteraf w a s

s p e c t ac u l a i r m e e r t e

zien.

plassèn kapot­

z e c on t e n t

l i j de r z ow a t de

• • •

)

o r e n van z i j n ho ofd

e r kwam e r één opduiken ;

't

t r e k t e l plaa t s

is

e r i nd e rdaad wel

die é é nt j e

( e n in mind e r e m a t e

i n e e n ond i e p e V .

s tuk

er toch n i e t s

polsvlekken en een w i t t e pootbui z e rd due l

z i e n we e e n " b ui z e rd "

e e n b u i z erd e n t o c h w e e r n i e t :

e en harde w i ndvlaag me e g e v o erd en

een dode me e rk o e t uit he t w at e r te t i l len.

A n d e r grut d a t w e n o t e e rden :

pan t s e r j uf f e r ,

me t d e v l e u g e l s

e nk e l e W J ­

s e para t i s t e n hadden� 1 e e n w i j f j e havik gez i e n ;

me t d e

• • •

k i ekend i e f acht i g e vlucht

v e rhui z en .

d i e we

o p i e t s kan s tampen i s

E e n s tuk verde r o p aan d e

om naar S int-Agatha t e

H e t f e e s t w a s d a a r a l g e ru i m e

O j a , e r s t apte

gew e e s t z i j n .

i ed e r e e n ge r a ak t e hee lhuids b eneden e n

t o e n w a s he t de h o o g s t e

z on en e e n i j s koude

i j s van a l l e

prooivo g e l me e r dan e e n km ver weg zal

k e re n e i z o

s n e lhe id van z o ' n k l e ine

l al a d i e

achter b l auwe k i e k e n e n z ow aa r ,

ter hul p :

en

s n e e uw

hoofd s c h o t e l kre gen w e h a a s

o ok f l ink w a t k i e vi t e n .

N o gm a a l s b r u i n e k i e k e n

j uv .

Als

e e n vleugj e

gekruid me t een o c c a s i on e l e TV e n s p e rw e r .

Andere individuen z aagden de

(2

z o n s opgang w a s dat )

he t land s c h a p a l w a t b e t e r b e k i j ke n :

s t ampte

afdal ing kwam Sanc t a Ori o lus

met een

Inmidd e l s w a s d e

produc e n t hie rvan onz i chtbaar ) .

d a a r o pv o l g e nde

om w a t vere1.e r pani ek t e e ch t e r z onder r e s ul t a a t .

l a ag o v e r d e grond v e rd e r .

o ok

( s p i j t i g gen o e g b l e e f de

tortel s ;

;1 fRIP)

w i ndvl aag waren d e

even z i e n en o ok hoorde ik

e e n b o o m l e e uw e r i k a c h t i g ge z an g

op w e g t o e n e e n v e rdw aald p aa s e i o n s nog o p h e t

t o r e nvalk d a t w e daarna opmerk t e n had m e e r suc c e s '•

op de

t e v o e g e n aan

ik v e e l w a t WJ- e r s nog a l l e maal verz am e l e n

t

� ;�; �)

-- - - - - -

mere lo� i n d e k l a uw e n s c h e e rd e h i j

konden w e

er w e i n i g d i s c u s s i e nodig om te b e s l i s s e n w i e

g e lukk i g e

z ijn

trekken ;

gaan e r z e k e r z i e n " )

v e rvoe g d e .

J!;en � s p e r w e r s c h o o t ons vlug v o o rb i j

Het

s o m s nogal w a t l a s t had o n z e c yk l i s t i s che

u i t s pat t i n g e n t e

We w are n al b i j n a nippe r t j e

z aaien i n e e n gro e p '.l'urk s e

a c h t e raan h e t l a n g g e r e k t d e e l n e me r sv e ld volgde n o g e e n b e z e mw a g e n d i e

Pe t e r ( " w e

--------- ------- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---

ook he t s i lhoue t )

G e l ukk i g w o rdt h i j

o

sensatie :

gro t e ,

s t aart met z w a r t e e i ndb and f

Omdat he t

z ondag w a s ,

in

e en

b e gon h i j

nu door zwarte een ruig­

z ow a a r te b i dden

e n verdw e en daarna in z u i dw e s t e l i j k e r i c h t i n g . K oud w a s

h e t daarb oven w e l e n daarom s p o e dden w e o n e n a a r N e e ri j s e .

O p d e vi j ver aldaar k onden w e ons verb l i j de n i n e e n bui z e rd ,

�e

s p e rw e r ;

Na wat

.

e e n brilduik e r !i en

g e harr e w a r rond b u s 9

2

t e l e foon ,

onze

z w anen .

w i lde

te voe t of n i e t geraak t e n

we t o c h t e rug t hu i s . H e rw i g


" K N I !'; P i·, {, , K N l\ � P P. J. , K N l l � _ , " P, , \-j'; f,

V RO "G

PA DDES 'l'O ELENW A N D 81 1 NG VA N 30

V E RS L A G :

gr o e p j e

een

Me t

l'll e r ..: s i a werden

Ond enks

de

van

een

he t

v o l ge n d e

week

drogere

' \�;·:·

b o t e r c o lyb i a

/'.1

a a rd � p pe l b o v i s t d e n n e 7.w a v e l k o p

" -

dennemoorde c

('.w a m

de

eens vond Nog

te

/&,.

de

verschil­

" Ph i l l i ps "

as s i s t e n t i e

kw"me n

we

tot

.

ge e l - w i ' t te

.

�t; '�\ [�

--..._ .

- ge l e

rusu 1 1 a .

n o l aman

-'' ' ·':-\

oke r ge l e

e 1 k e b l a d zw am b c l mrn y c c n a

terug de

ritj e

>

, ï�JK )/CJ"

waar de

t och t

naar

oriäHta tie zin

go e d e

de

we

al

tijd

g e we e s t door

a f ge l o pe n h u is

en

e t

.

-

den

en

wa r e n bos

.

,

_

G.

was

gt.

)

-'

ba s t

op

we zoek

h e l emaal

donke r .

weten

dA t

d "nr

tande n . Soms

k n a Re n

C i r k e l r on d e

Ra a t j e s

de

b o s - , b r a n rl -

een

boomn ple e t

laa t

ver

ie ts me t

zien

me t

dan

7. 0 r � e n

hee ft va n

werk

het

no�

nR

de

ons

en

van

b e z oe k

hazeln"r

be i te l t

he t

ze

noot

en

�an

no ten

september

een

�e l u k

h R ze l n o t e n

de

o pe n

np een

e <" n

p11 n

kraken

h a z e l n o o t b o o r rl A r . I n en

ban t

de

van

de

tand j e s

rl o o r h o n r rl

e nk e l e

VRn

�e

klein l i t teken

de

in

of

smek0 l i jke kern

rl e

" Jl e e n

r o n d om

fijne

s pe c h t

bas t

s ni j d t

Rr o e f

wi e

kanten

is

dun s t

van

R e s t o k e n . Ee n

alle

k n 1> h b e l e n

een

sporen

de

o f h a z e l m u i z e n . De

de kern

ffi A U

het

o ok

eekh oorns

z i .i n s n u i t d e Z R <: h t e

verorb e r t er

de

m n :; . rn " ?

Ai

kl ei n

het

er" f

krnken

hi i

venr j " n r

oversch ietAn

v r 1 1 c h t. in om

rl R vnor

s pr e ke n ! G E i? iJ ll

,1 ,\

·� � -

·

Ziehier e e n kort vers.lag van de j:Jngstleden in de Bierb eekse con tri,jen

ok t ob er

Nico n aar

op

Nichiel

_

van

wandeling

Het verslag zal e v en uit voe rig

de nie t ons

ooo- edoken leden oroot

l e l ds ter d i e , we e r en

ons

n ie t

was.

zijl

als he t aan tal

S tel u een nazomerse herfstdao voor : . . . ge el tot roestig geschro mo elde bladeren afstékend tegen de azuurblau we he m el,bes me t me t hier en daar een wolk}! aan de B ie rb eekse akkereinders • • • De wandeling qlng la ngs de holle -en R omeinse heir wegen, boeren en huis z w alu w , veldle eu weriken, graspiepers, een klad kievit ten boven he t hoofd en een poging tot he t de termineren van een aantal paddestoelen. E en peloton "boskiek ens" kreeg van ons zijl eerste instructieles in ca mouflage-techniek, artocht en dekking zoeken in voorb ereiding op het ko m e nd seizoen.

D e wandeling werd afgerond me t een bezoek aan een witt:i ek alk t hoe venty . Na versnapering m e t inhee mse vruchten werden we door de be woners rondgeleid in de goed ingerichte vertrekys van de ze hoe v e . Het be zoek aan he t dierenasiel het "Vossenhol" stond verv olg e ns op he t progra m m a . D e 'buizerd die de kip nadeed' was er niet meer maar wel een prachtexemplaar Sakervalk. l\le beslo ten de dag met een be zoek aan de 'st and ' van het Vossehal b.{j gelegenheid van een cre a ti viteits­ tentoons t elling . Dit in he t centraal gelegen ge b ou w van he t derde hoofdco mple x v an he t ge meen teliJ< cultureel centru m v an de g e me en t e Bie rb eek en zijl randg e me e n t en . In naa m van all e deelne mers dank ik de leider en diens familie voor de gas tvrijiei d.

hun

hem

dan .

� i j n <Te m a a k t

o n r i. j pP.

�"a t 1 e

o pe n ­

s t e rke

die

rl P

deze

me t

danr

rand

noR

i n

tot

heeft

t i rre "'e ri e e l t e

� -� -�{

U

- ,7, ,,

Ran

o m rl a t

ze

verrad e n

h a ze l n o t e n knARen

A 1\ N w · ·· :;

H A !. ''LNO O 'T' c " .

:l;•t \.

� · 1\

V e r Ke t e n

Camm a e r gurka

·'.' ".

e e kh o o r n t j e s

l)J';

,'.' " --� \ · : '.'.

� 5 {(�

was .

het

"·' '

aan

P. e k h o o r n s

te

-

k aar t l c z e r i j

kr a s t e

!:!" �

-- -

korrelhoed

.

van

--�

( >11 t t e v a r i e t e i t ) ":::__

'' - �-·

O p R e R e t c n . J o n �e

Als

k l e e f s t e e l my c e n a

k n a R RS po r e n

b r e e k t . O u d e r e m e e r e r v ;:, r e n

ve

krulzo om

laat , heel

ten z U

een

de

l e kk e r

en

vond

waar

. Me t

e l fe n b a n k j e

_,..f�;.:�\·

hulp

kwame n we

.:�}�q

'7"��J c:j)

k o pe r p; r o e n zw a m

Me t

ge r 'l k e n

s t i n k zw a m

gr o t P

:-...":.:.)::.;�.:" 1'�� .;: '>-"'"b··

k r u L ;o w ..,, m

h o 11J n g ", w <> m

zoe t

h o e d j e 's

of

te

uit

me t

we

g i n ge n .

pr o e f t o c h t

;f r o n t e e r d

geko

we

h o o p j e ·'!

ge v l e k t e

'• ' ..t•'�·; .

t e k e l 7. w a m

koraa]

�adat

p a d d e n t o e l l i e fh e b b e r s

we r d e n

aan

a <i n g e k o m e n

o p . Daar

r e s u l t aa t :

d e nn e v l amh o e d

15 e w e i zwrun

e e n "broe r t j e "

nog

1 1 b i t t e r " t a me l i j k

die

in v o l l e v i t e s s e naar de

we

' i n h e g r e pe n ) op s n u f f e l en

r o e s b r u i n e k o e e l z w am

t r il s

fie tsten

tiental

1 o e s t e n :o i e n

maar

pr o e v e r

en

we

een

d ie

ven

weer

g l i. b b � r i g e

dan

" Lu c "

(vrouwen

man

droge

s oor te n

l e ml e en

he t

pik te n nog

door

on tvangen

7, e s t i e n

w ie l e wa l e rs

o n d e n1 e g

en

kape l

we

een

me t

zes

van

Ve r s c h i l l � d e

1 982

O K TO B E R

1) 1\ A R

K ,\ J. .Tfl i': J . 1'

16

t evoren

ha�elnont heAft

d nnr

in

�e

� A 1 <> P- rl. D e

ke­ 1"r­

baR t . � � � i l i n �P n


" K N I !'; P i·, {, , K N l\ � P P. J. , K N l l � _ , " P, , \-j'; f,

V RO "G

PA DDES 'l'O ELENW A N D 81 1 NG VA N 30

V E RS L A G :

gr o e p j e

een

Me t

l'll e r ..: s i a werden

Ond enks

de

van

een

he t

v o l ge n d e

week

drogere

' \�;·:·

b o t e r c o lyb i a

/'.1

a a rd � p pe l b o v i s t d e n n e 7.w a v e l k o p

" -

dennemoorde c

('.w a m

de

eens vond Nog

te

/&,.

de

verschil­

" Ph i l l i ps "

as s i s t e n t i e

kw"me n

we

tot

.

ge e l - w i ' t te

.

�t; '�\ [�

--..._ .

- ge l e

rusu 1 1 a .

n o l aman

-'' ' ·':-\

oke r ge l e

e 1 k e b l a d zw am b c l mrn y c c n a

terug de

ritj e

>

, ï�JK )/CJ"

waar de

t och t

naar

oriäHta tie zin

go e d e

de

we

al

tijd

g e we e s t door

a f ge l o pe n h u is

en

e t

.

-

den

en

wa r e n bos

.

,

_

G.

was

gt.

)

-'

ba s t

op

we zoek

h e l emaal

donke r .

weten

dA t

d "nr

tande n . Soms

k n a Re n

C i r k e l r on d e

Ra a t j e s

de

b o s - , b r a n rl -

een

boomn ple e t

laa t

ver

ie ts me t

zien

me t

dan

7. 0 r � e n

hee ft va n

werk

het

no�

nR

de

ons

en

van

b e z oe k

hazeln"r

be i te l t

he t

ze

noot

en

�an

no ten

september

een

�e l u k

h R ze l n o t e n

de

o pe n

np een

e <" n

p11 n

kraken

h a z e l n o o t b o o r rl A r . I n en

ban t

de

van

de

tand j e s

rl o o r h o n r rl

e nk e l e

VRn

�e

klein l i t teken

de

in

of

smek0 l i jke kern

rl e

" Jl e e n

r o n d om

fijne

s pe c h t

bas t

s ni j d t

Rr o e f

wi e

kanten

is

dun s t

van

R e s t o k e n . Ee n

alle

k n 1> h b e l e n

een

sporen

de

o f h a z e l m u i z e n . De

de kern

ffi A U

het

o ok

eekh oorns

z i .i n s n u i t d e Z R <: h t e

verorb e r t er

de

m n :; . rn " ?

Ai

kl ei n

het

er" f

krnken

hi i

venr j " n r

oversch ietAn

v r 1 1 c h t. in om

rl R vnor

s pr e ke n ! G E i? iJ ll

,1 ,\

·� � -

·

Ziehier e e n kort vers.lag van de j:Jngstleden in de Bierb eekse con tri,jen

ok t ob er

Nico n aar

op

Nichiel

_

van

wandeling

Het verslag zal e v en uit voe rig

de nie t ons

ooo- edoken leden oroot

l e l ds ter d i e , we e r en

ons

n ie t

was.

zijl

als he t aan tal

S tel u een nazomerse herfstdao voor : . . . ge el tot roestig geschro mo elde bladeren afstékend tegen de azuurblau we he m el,bes me t me t hier en daar een wolk}! aan de B ie rb eekse akkereinders • • • De wandeling qlng la ngs de holle -en R omeinse heir wegen, boeren en huis z w alu w , veldle eu weriken, graspiepers, een klad kievit ten boven he t hoofd en een poging tot he t de termineren van een aantal paddestoelen. E en peloton "boskiek ens" kreeg van ons zijl eerste instructieles in ca mouflage-techniek, artocht en dekking zoeken in voorb ereiding op het ko m e nd seizoen.

D e wandeling werd afgerond me t een bezoek aan een witt:i ek alk t hoe venty . Na versnapering m e t inhee mse vruchten werden we door de be woners rondgeleid in de goed ingerichte vertrekys van de ze hoe v e . Het be zoek aan he t dierenasiel het "Vossenhol" stond verv olg e ns op he t progra m m a . D e 'buizerd die de kip nadeed' was er niet meer maar wel een prachtexemplaar Sakervalk. l\le beslo ten de dag met een be zoek aan de 'st and ' van het Vossehal b.{j gelegenheid van een cre a ti viteits­ tentoons t elling . Dit in he t centraal gelegen ge b ou w van he t derde hoofdco mple x v an he t ge meen teliJ< cultureel centru m v an de g e me en t e Bie rb eek en zijl randg e me e n t en . In naa m van all e deelne mers dank ik de leider en diens familie voor de gas tvrijiei d.

hun

hem

dan .

� i j n <Te m a a k t

o n r i. j pP.

�"a t 1 e

o pe n ­

s t e rke

die

rl P

deze

me t

danr

rand

noR

i n

tot

heeft

t i rre "'e ri e e l t e

� -� -�{

U

- ,7, ,,

Ran

o m rl a t

ze

verrad e n

h a ze l n o t e n knARen

A 1\ N w · ·· :;

H A !. ''LNO O 'T' c " .

:l;•t \.

� · 1\

V e r Ke t e n

Camm a e r gurka

·'.' ".

e e kh o o r n t j e s

l)J';

,'.' " --� \ · : '.'.

� 5 {(�

was .

het

"·' '

aan

P. e k h o o r n s

te

-

k aar t l c z e r i j

kr a s t e

!:!" �

-- -

korrelhoed

.

van

--�

( >11 t t e v a r i e t e i t ) ":::__

'' - �-·

O p R e R e t c n . J o n �e

Als

k l e e f s t e e l my c e n a

k n a R RS po r e n

b r e e k t . O u d e r e m e e r e r v ;:, r e n

ve

krulzo om

laat , heel

ten z U

een

de

l e kk e r

en

vond

waar

. Me t

e l fe n b a n k j e

_,..f�;.:�\·

hulp

kwame n we

.:�}�q

'7"��J c:j)

k o pe r p; r o e n zw a m

Me t

ge r 'l k e n

s t i n k zw a m

gr o t P

:-...":.:.)::.;�.:" 1'�� .;: '>-"'"b··

k r u L ;o w ..,, m

h o 11J n g ", w <> m

zoe t

h o e d j e 's

of

te

uit

me t

we

g i n ge n .

pr o e f t o c h t

;f r o n t e e r d

geko

we

h o o p j e ·'!

ge v l e k t e

'• ' ..t•'�·; .

t e k e l 7. w a m

koraa]

�adat

p a d d e n t o e l l i e fh e b b e r s

we r d e n

aan

a <i n g e k o m e n

o p . Daar

r e s u l t aa t :

d e nn e v l amh o e d

15 e w e i zwrun

e e n "broe r t j e "

nog

1 1 b i t t e r " t a me l i j k

die

in v o l l e v i t e s s e naar de

we

' i n h e g r e pe n ) op s n u f f e l en

r o e s b r u i n e k o e e l z w am

t r il s

fie tsten

tiental

1 o e s t e n :o i e n

maar

pr o e v e r

en

we

een

d ie

ven

weer

g l i. b b � r i g e

dan

" Lu c "

(vrouwen

man

droge

s oor te n

l e ml e en

he t

pik te n nog

door

on tvangen

7, e s t i e n

w ie l e wa l e rs

o n d e n1 e g

en

kape l

we

een

me t

zes

van

Ve r s c h i l l � d e

1 982

O K TO B E R

1) 1\ A R

K ,\ J. .Tfl i': J . 1'

16

t evoren

ha�elnont heAft

d nnr

in

�e

� A 1 <> P- rl. D e

ke­ 1"r­

baR t . � � � i l i n �P n


B R A M EN R r a m e n z i j n i e d e r e e n b e k e n d d ie

in d e n a t u u r

R e w a n d e ] rl h e e f t . De o n d o o r d r i n gb a a r h i e d i s b e k e n d e n h e t e f fe c t o p d a me s k o u s e n b e r u c h t . �a t

niet

ie d e r e e n

wee t , is da t e r tien tallen

v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n b r ame n i n o n s l a n d z i j n h e t Re e n m e n a l k a n o pme r k e n a a n d e z o v e r s e � ­ s c h i l l e n d Re v o r m d e e n Re k l e u r d e v r u c h t e n , d e b r a '1 m b e s s e n . Op

a l l e r l e i p l a a t s e n l a n Rs w e Re n , i n h e Rge n ,

e n i n h o s s e n k o m e n z e v o o r , He t k a n v o o r k o m e n d n t m e n o v e r een k o r t e a fs t a n d

tot

tien

ver­

---- - ------- ------ ---------Of

.i e n u o p h e t J,a fi e u z e p l e i n r o n d s c h " r r e l t o f o n d e v i s m "l r k t h e n t o v e r a l

pe l e n , k o e r e n , v l i e r:e n

w i l de r d e s t a d s d u i v e n

k e r R e n e n a p pe l s v e r t o n e n , m R A r m � n v i n d t a a n e e n p l a n t z ow e l

r i j pe a l s o n r i j pe v r u c h t e n

e n n o R s t e e d s b l o e m e n . Da a r o m l e v e r e n b r a am­ s t r u i k e n va n

de

na zomer

s te e d s verse hrRm�� , a ls v e r s t e k l a a t R a a n . De

t o t l a a t j n d e h e r fs t tenmins te

bloei

Ra a t

d e z o n �e e n

soms noR door

t e rw i j l d e e e r s t e s n e e uw v a l t . De b l o e m e n z i j n wi t

o f r o s e v a n k l e u r e n Re v e n n a b e s t u i v i n g

eers t

�r o e n e , d a � r n e

d e n rl e

v ruch t e n

v i a r o o d b l a uw- zw � r t

110r-

, a fh anke l i j k van de soor t .

M e e r e n me e r w a n d e l a a r s z o u d e n e e n p a a r s c h r a mme n m o e t e n r i s ke r e n v o o r d e ze Re­ zond e

Rav e n

van

ve rukkel i j k , e n

n�n

de

de

n a tuu r . I n r i j pe

t o e s t a n d smaken d e b e s s e n vers van de s t ru i k

h e t s a p d a t m e n e r v a n k a n pe r s e n i s e e n go e d m i d d e l t e ge n h e e s h e i d .

s t r u i k e n k e n d e m e n o o k d e w o n d e r l i j k s t e kr a c h t e n t o e . Me n m e e n d e e r m e e i n

h � t v e r h o r Re n e

te

k u n n e n z i e n , z o a l s w i e d e a a n s t a a n d e vr i j e r z o u z i j n , wie i n d e

v o l p;e n d e w i n t e r z o u o v e r l i j d e n e n v an z e l f o ok w e l k e h e ks e n e r i n h e t d o r p r o n d l i e­ p e n . Ee n r i j ke o pb r e n �s t g a n b r a m e n W A S d e z e k e r s t e v o o r b o d e v a n e e n s t re n ge w i n t e r , me t

rijke

s n e e u w v a l . Wa t

s c h r a m m e n e n P e n o v e r v l oe d i 1'e b e s s e nwe e l d e w e r d d u s r:e v o l r:cl

d o o r s n e e uw pr e t en d a a r n a e e n h e e r l i j k e b o t e r h a m m e t h r a amb e s s e n k o n f i tuur . Gerda

r:e v e l

en

t. r i p­

( o u d P re ) wa n ­

t o r e n e i �e n a a r . � 1

l a t e n i mm e r s noRa l wa t n e e r pl P ts e n e n ve l e

, Norma n d i ë

I t a l i ë , Gri e k e n l a nd

en

,.. e v e l s

d i e vAr­

o f d • ke n

bRnk j e s

o o r n p r o n l>: e l i .i k

z o ve e l v e r s c h j l o f o n 7. e

B r e t a n we , S p9 n j e ,

N o o r d - n fr t k a .

Ro n d o n � e 0 11 d e e n h o �e � � b o 1 1 W A n v l i A �e n z n v A P l

7. i .i d A a r h u n baar n i e t

k o r t e m R s s a l e h l oe i , zoa l s b vb .

wanhoop van dA

de

z i t t e n r e e d s o n d e r e e n l " a r: .i e d 1 1 i v e n u i t w p r rs e l e n .

en

Re e n

to t

van

De z e d u j v e n s t a m m e n a f v a n d e w i l rl e r o t s rl 1 1 i f . �. 0 '1 l s h a a r n A a m h e t a l v e r k l 'l p t h o u d e n r o t s d u i v e n v a n r o t s e n e n V: l i f fe n . Va n rl R a r d a t e r n u n o r: v e e ] w i t t e r o t s ­ d u i v e n l e v P n o p e n o m d H k u s t e n v a n J e r l a n rl , Sc h o t l a nd

s c h i l l ende soor t e n on tmoe t .

immers

n e s t e l e n s t a d n rl u i v e n . To t v r e u gd e

d e l a a r en bankjes � i t te r en

J a m m e r ge n o e R w o r d e n v e l e b r a me n i n o n s l a n d n i e t r i j p d o o r Re h r e k a a n z o n . Br ame n h e b b e n

en

h i. o t. o o n i n

v e r w i l rl P r � e

R t � � s d 11 i v P n

om� � t

t e r 1 1 ,.. 'T i n rl " n · V o o r e e n d u i f i n e r h l i .i 1< ­

t u s s e n P, P. n � t e i l e r n t .sw A n iJ e n o n ?. � t o r e n � rri e t n i. s .c; e n

e;e v e l n .

De w i l d e r o t s d 1 1 i f i s h ·i e r i n b e l r: i ë e c h t e r e e n s c h R a r s e b r o e d v o r:e l . Z e w e r d e n v r o P <"e r b i j o n s i n rr e v o <> r rl 1 1 i t ·'> na n .i e " l s rl o <> l w i t v o o r h P. �. d n j v e n s r. h i e t e n . N i e t M l l P. s c h o t e n w ;1 r P. n r ;:l :::t k ,.. n n ., k n m e l i. n rP. n v � n ri i e o n t s n r q1 l: P. " S ra n .; .�1.�� r d P n " z i .i n n u o n :i.e w i 1 d P. ro b � d u i v e n . De b e s c h r i j v i n r: v " n rl A � e w i l d p r o t s rl u i f k " n i e vinden

i mm i r �

i n e l ke

o n � <> on

� o e rl "

v o "e l � t rt R

s t a rl s d u i v e n l i j k e n P. r

" l s t w e e d r 1 1 p r <> l A w " t e r , z e h � h b e n � ) l e e n e e n d i k k e r <> s n a v e l e n z i j n

e r � v e r w e n d d o o r d e d o o rl b r R v e Le u v e n s e


B R A M EN R r a m e n z i j n i e d e r e e n b e k e n d d ie

in d e n a t u u r

R e w a n d e ] rl h e e f t . De o n d o o r d r i n gb a a r h i e d i s b e k e n d e n h e t e f fe c t o p d a me s k o u s e n b e r u c h t . �a t

niet

ie d e r e e n

wee t , is da t e r tien tallen

v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n b r ame n i n o n s l a n d z i j n h e t Re e n m e n a l k a n o pme r k e n a a n d e z o v e r s e � ­ s c h i l l e n d Re v o r m d e e n Re k l e u r d e v r u c h t e n , d e b r a '1 m b e s s e n . Op

a l l e r l e i p l a a t s e n l a n Rs w e Re n , i n h e Rge n ,

e n i n h o s s e n k o m e n z e v o o r , He t k a n v o o r k o m e n d n t m e n o v e r een k o r t e a fs t a n d

tot

tien

ver­

---- - ------- ------ ---------Of

.i e n u o p h e t J,a fi e u z e p l e i n r o n d s c h " r r e l t o f o n d e v i s m "l r k t h e n t o v e r a l

pe l e n , k o e r e n , v l i e r:e n

w i l de r d e s t a d s d u i v e n

k e r R e n e n a p pe l s v e r t o n e n , m R A r m � n v i n d t a a n e e n p l a n t z ow e l

r i j pe a l s o n r i j pe v r u c h t e n

e n n o R s t e e d s b l o e m e n . Da a r o m l e v e r e n b r a am­ s t r u i k e n va n

de

na zomer

s te e d s verse hrRm�� , a ls v e r s t e k l a a t R a a n . De

t o t l a a t j n d e h e r fs t tenmins te

bloei

Ra a t

d e z o n �e e n

soms noR door

t e rw i j l d e e e r s t e s n e e uw v a l t . De b l o e m e n z i j n wi t

o f r o s e v a n k l e u r e n Re v e n n a b e s t u i v i n g

eers t

�r o e n e , d a � r n e

d e n rl e

v ruch t e n

v i a r o o d b l a uw- zw � r t

110r-

, a fh anke l i j k van de soor t .

M e e r e n me e r w a n d e l a a r s z o u d e n e e n p a a r s c h r a mme n m o e t e n r i s ke r e n v o o r d e ze Re­ zond e

Rav e n

van

ve rukkel i j k , e n

n�n

de

de

n a tuu r . I n r i j pe

t o e s t a n d smaken d e b e s s e n vers van de s t ru i k

h e t s a p d a t m e n e r v a n k a n pe r s e n i s e e n go e d m i d d e l t e ge n h e e s h e i d .

s t r u i k e n k e n d e m e n o o k d e w o n d e r l i j k s t e kr a c h t e n t o e . Me n m e e n d e e r m e e i n

h � t v e r h o r Re n e

te

k u n n e n z i e n , z o a l s w i e d e a a n s t a a n d e vr i j e r z o u z i j n , wie i n d e

v o l p;e n d e w i n t e r z o u o v e r l i j d e n e n v an z e l f o ok w e l k e h e ks e n e r i n h e t d o r p r o n d l i e­ p e n . Ee n r i j ke o pb r e n �s t g a n b r a m e n W A S d e z e k e r s t e v o o r b o d e v a n e e n s t re n ge w i n t e r , me t

rijke

s n e e u w v a l . Wa t

s c h r a m m e n e n P e n o v e r v l oe d i 1'e b e s s e nwe e l d e w e r d d u s r:e v o l r:cl

d o o r s n e e uw pr e t en d a a r n a e e n h e e r l i j k e b o t e r h a m m e t h r a amb e s s e n k o n f i tuur . Gerda

r:e v e l

en

t. r i p­

( o u d P re ) wa n ­

t o r e n e i �e n a a r . � 1

l a t e n i mm e r s noRa l wa t n e e r pl P ts e n e n ve l e

, Norma n d i ë

I t a l i ë , Gri e k e n l a nd

en

,.. e v e l s

d i e vAr­

o f d • ke n

bRnk j e s

o o r n p r o n l>: e l i .i k

z o ve e l v e r s c h j l o f o n 7. e

B r e t a n we , S p9 n j e ,

N o o r d - n fr t k a .

Ro n d o n � e 0 11 d e e n h o �e � � b o 1 1 W A n v l i A �e n z n v A P l

7. i .i d A a r h u n baar n i e t

k o r t e m R s s a l e h l oe i , zoa l s b vb .

wanhoop van dA

de

z i t t e n r e e d s o n d e r e e n l " a r: .i e d 1 1 i v e n u i t w p r rs e l e n .

en

Re e n

to t

van

De z e d u j v e n s t a m m e n a f v a n d e w i l rl e r o t s rl 1 1 i f . �. 0 '1 l s h a a r n A a m h e t a l v e r k l 'l p t h o u d e n r o t s d u i v e n v a n r o t s e n e n V: l i f fe n . Va n rl R a r d a t e r n u n o r: v e e ] w i t t e r o t s ­ d u i v e n l e v P n o p e n o m d H k u s t e n v a n J e r l a n rl , Sc h o t l a nd

s c h i l l ende soor t e n on tmoe t .

immers

n e s t e l e n s t a d n rl u i v e n . To t v r e u gd e

d e l a a r en bankjes � i t te r en

J a m m e r ge n o e R w o r d e n v e l e b r a me n i n o n s l a n d n i e t r i j p d o o r Re h r e k a a n z o n . Br ame n h e b b e n

en

h i. o t. o o n i n

v e r w i l rl P r � e

R t � � s d 11 i v P n

om� � t

t e r 1 1 ,.. 'T i n rl " n · V o o r e e n d u i f i n e r h l i .i 1< ­

t u s s e n P, P. n � t e i l e r n t .sw A n iJ e n o n ?. � t o r e n � rri e t n i. s .c; e n

e;e v e l n .

De w i l d e r o t s d 1 1 i f i s h ·i e r i n b e l r: i ë e c h t e r e e n s c h R a r s e b r o e d v o r:e l . Z e w e r d e n v r o P <"e r b i j o n s i n rr e v o <> r rl 1 1 i t ·'> na n .i e " l s rl o <> l w i t v o o r h P. �. d n j v e n s r. h i e t e n . N i e t M l l P. s c h o t e n w ;1 r P. n r ;:l :::t k ,.. n n ., k n m e l i. n rP. n v � n ri i e o n t s n r q1 l: P. " S ra n .; .�1.�� r d P n " z i .i n n u o n :i.e w i 1 d P. ro b � d u i v e n . De b e s c h r i j v i n r: v " n rl A � e w i l d p r o t s rl u i f k " n i e vinden

i mm i r �

i n e l ke

o n � <> on

� o e rl "

v o "e l � t rt R

s t a rl s d u i v e n l i j k e n P. r

" l s t w e e d r 1 1 p r <> l A w " t e r , z e h � h b e n � ) l e e n e e n d i k k e r <> s n a v e l e n z i j n

e r � v e r w e n d d o o r d e d o o rl b r R v e Le u v e n s e


Zag j i j ---------

je

Eers t hoor

z:e

di-c

naj ae.:t·

o

•� .

'i

- - - ----� � - - - - - - - - - - - - - - -

alleen een ver v e rw i j derd " k r o e -kroe " 1 het duurt dan

6-1 1 - ' 82 1 he t ie z e e� mo o i w e e r t s t�al ende

onbe w olk t e heme l .

nog w e l even voor je de troep die dit kracht i g e ge luid produc e e rt

voormiddag 1

k an z ie n . D i chterb i j k o m e n z9 nu in e e n bre e d uitgew a a i e rde V-formatie i soms worden v a n de

de

1 2 . 25-30 :

Hun V - fo rm at i e

Me t w a t g e l uk v l i e g e n z e nu pal over je hoofd

hoorb aar .

J awe l b e s t e le z e r , h e t gaat hier

ru s t i g

v e r­

Op

w aarnemingen d i e e x . i n asymme trisch�

Hier volgen dan de 1 20

we

V - f o rma t i e

(110

vliegen.

z i e t e nk e l e

( 5 . 30

l i nk s e n 1 0

1 5 . 00-1 5 :

K e s s e l-Lo . min.

s c h im m e n z e e r laag naar he t 'lM

200

ong .

1 4 . 3 0 : SAR :

1 5 . 00 1

kraanvoge l s g e h o o rd ;

vliegen

dus on?. i c htbaar o v e r ( Malou :

ws.

( Bart &

1 40 e x . w e s twaar t s

( H e rw i g , e a ) H e t w e e r d i e dag w a s a l l e sbehalve er v i e l e c h t e r geen regen .

l aag

goed :

(M.

W a l raven s � )

SAR .

in

z w aar b e w o lk t e n " m i s t i g '�

ong.

2 50 "

1 . 00 4 1 48 1 6 . 00 � 1 00 1 5 . 4 5 1 ong .

}

zeer hoog en

naar het Z te W i l s e l e

79 te Grimde ( HOE) "

(

"

(N.

)

Deldinne )

(J.

R ob e yn s )

1 0 . 5 -1 1 . 1 5 : 6 gr o e p e n kraanv o g e l s van r e s p . 69 , 4 40 , �2 en 19 ex. over Grimde ( H O E )

NYJ)

in e e n bre e d front

ong. 70 te Grimde ( HOE)

1 00 en 30 t e G o e t s e nhoven

t a s . E z e maal en Hak e ndover 1 00

1 7 . 00 1

over " De V i j vers "

1 30 te

2 2 . 00 1

7 -1 1 :

24-1 1 1

tus s en 1 1

28 , 47 ,

te Grimde ( HOE )

W ange .

5 te Hakendover 80 te H o e g aarden ( J . Robeyns ) aud . waarn. van e e n gro t e gro e p te E z e m a a l

namiddag :

(waarn. o nb ek e n d )

luid roe pend en z e e r

naa r Z

ex.

h e t ni e t de gewoonte i s w aarne mingen u i t h e t T i e n s e

1 0 . 30 1

j ac htw achter te SAR )

ex.

9

He verlee s 8 naar Z ( HEM )

5-1 1 - 1 8 2 : n amidd a g :

tu s s e n P é c r o t en F l orival v l i e gt e e n gro e p van ong .

1 7 . 1 0 : b i j inva l l e nde dui s t ernis 71

in d e

ge l i j k lopende tr ek p a t r oo n in he t Leuve n s e :

kraanvo g e l s v l i e gen in e en bre e d f ront

Z e e r l a a g : rode b ovenk o p z i chtbaar.

Vranckx )

z onde r ing te maken vanw e g e h e t gDo o t a antal gegevens e n he t

bro e r )

( on g . 500 m l ) o v e r naar ZW te Pe llenberg .

(R.

De z e lfde groep vliegt o o k do or te

6-1 1 - ' 82 : 8 . 30 1

70 m hoog naar het ZW t e

( B a r t Augu a t i j n s en

AUB e n J o VPB )

te Pe l l e nb e r g ZZW ( NYJ , AUB en Jo VPB )

1 1 . 1 2 � Oud-H everle e s

ong .

' s m o rg e n s )

1 4 . 38-53 : min . 1 50 e x .

( NY� , ( B LH )

" D e V a l l e i " te vermelden v o nd ik h e t toch nut t i g hier een u i t ­

5-1 1 - 1 8 2 : B art w ordt b ru u s k in z i j n s l aap ge s t o o rd door r o e pende hij

230 e x .

5 e x . naar Z O

1 4 i n V naar ZW

namiddag trekt all e s dicht e n e r waait e e n koude win d .

Alhoew el

tot n o g t o e b innenk r e ge n :

r e c ht e ) naar h e t ZW te K e s s e l -L o ongeve e r 200 m h o o g . f.:r,...J j

k r anen ;

Haaerode 1

7-1 1 - 1 8 2 : in de v o o rm i dd ag ie het nog s t e eds z e e r m o o i w e e r ,

n ov e mb e r l l . was h e t - bij w i j z e van s preken k o p even b u i t e n he t v e n s t e r t e s t eken om e e n gro e p

van d e z e indrukw ekk e nde noord e r l i n g e n t e z i e n p a s s eren .

22-1 0- 1 82 :

Pe llenb e rg :

1 6 . 00 1

o p ge m e rk t

5 en 6

al g e n o e g om j e

e x naar Z

D e z e gro e p w e rd o ok op de B r e mberg te H a a s rode

h e t voorb i j e n a j a a r in onovert r o f f e n aantallen in h e t Leuve n s e over­ vloge n .

1 5.152

1 6 . 40-55 1

om k r a a nv o g e l s d i e in

22

hut 1 kw am e n aan in V en vli e g e n in linie verd e r

g e t r o mp e t b l i j f t n o g e e n t i j d j e

w e l de_,o�lijk

zie t

n a a r h e t Z ( G . d e Guchteneäre � )

i s n u r e e d s v e rder e n ve rvaa gt t e n s l o t t e aan d e

g e z i c ht s e inder maar h e t imp o s ante

Dirk Costrop

SAR I 1 1 k r a anv o ge l s draaien rondj e s b oven de

ove r . Erg snel vliegen ze nie t , me t b edaarde vleug e l s lagen en regel­

ma t i ge gl i j pauzes p a s s e e rt de gan s e b e nde . Je kan z e dan o ok beki j ke n : de zwart-w i t t e tekening van de ha l s , r o d e kruin e n l e n g d e elleb oogve ren z i j n goed te z i e n .

en e e n g r o t en d e e l s

trekken te W i l s e l e .

ge l e d e r en geherrange e rd ale e e n andere vogel de s p its

gro e p ove rne e m t .

d e vader v an

z on

en

12

(J.

p a s s e e r t nog een gr o e p van 50 kraanvo ge l s

tussen Ez e maal e n Hak e nd o ve r .

(alf, )�..w.wyf� ó , .lî f r;",,_u

de laats t e gr o e p ( 1 9 ) v l i e g e n over te

Z o a l s blijkt uit de z e mas s a g e g ev en s ,

Grimde

om

".,,.1..1<. Z

Robeyns )

Ol,vn•·f}

1 6 . 00 ( L . N age l s )

s p e e l t b e t h e l e g e b e ur e n

z ic h af o p 5 en 6-1 1 ; enk e l e w aarnemingen v o o r e n na d i t w e e k e nd

niet t e na g e s p r o k e n natuurlijk • .,if' :

JJXl,Vf,rJ1r;rJ:i U<IJ',

' /1 Vf: 5 '' ,

J,JV(r,.,p,.,.�2) .l)(�, h

SA ll l< AS T.


Zag j i j ---------

je

Eers t hoor

z:e

di-c

naj ae.:t·

o

•� .

'i

- - - ----� � - - - - - - - - - - - - - - -

alleen een ver v e rw i j derd " k r o e -kroe " 1 het duurt dan

6-1 1 - ' 82 1 he t ie z e e� mo o i w e e r t s t�al ende

onbe w olk t e heme l .

nog w e l even voor je de troep die dit kracht i g e ge luid produc e e rt

voormiddag 1

k an z ie n . D i chterb i j k o m e n z9 nu in e e n bre e d uitgew a a i e rde V-formatie i soms worden v a n de

de

1 2 . 25-30 :

Hun V - fo rm at i e

Me t w a t g e l uk v l i e g e n z e nu pal over je hoofd

hoorb aar .

J awe l b e s t e le z e r , h e t gaat hier

ru s t i g

v e r­

Op

w aarnemingen d i e e x . i n asymme trisch�

Hier volgen dan de 1 20

we

V - f o rma t i e

(110

vliegen.

z i e t e nk e l e

( 5 . 30

l i nk s e n 1 0

1 5 . 00-1 5 :

K e s s e l-Lo . min.

s c h im m e n z e e r laag naar he t 'lM

200

ong .

1 4 . 3 0 : SAR :

1 5 . 00 1

kraanvoge l s g e h o o rd ;

vliegen

dus on?. i c htbaar o v e r ( Malou :

ws.

( Bart &

1 40 e x . w e s twaar t s

( H e rw i g , e a ) H e t w e e r d i e dag w a s a l l e sbehalve er v i e l e c h t e r geen regen .

l aag

goed :

(M.

W a l raven s � )

SAR .

in

z w aar b e w o lk t e n " m i s t i g '�

ong.

2 50 "

1 . 00 4 1 48 1 6 . 00 � 1 00 1 5 . 4 5 1 ong .

}

zeer hoog en

naar het Z te W i l s e l e

79 te Grimde ( HOE) "

(

"

(N.

)

Deldinne )

(J.

R ob e yn s )

1 0 . 5 -1 1 . 1 5 : 6 gr o e p e n kraanv o g e l s van r e s p . 69 , 4 40 , �2 en 19 ex. over Grimde ( H O E )

NYJ)

in e e n bre e d front

ong. 70 te Grimde ( HOE)

1 00 en 30 t e G o e t s e nhoven

t a s . E z e maal en Hak e ndover 1 00

1 7 . 00 1

over " De V i j vers "

1 30 te

2 2 . 00 1

7 -1 1 :

24-1 1 1

tus s en 1 1

28 , 47 ,

te Grimde ( HOE )

W ange .

5 te Hakendover 80 te H o e g aarden ( J . Robeyns ) aud . waarn. van e e n gro t e gro e p te E z e m a a l

namiddag :

(waarn. o nb ek e n d )

luid roe pend en z e e r

naa r Z

ex.

h e t ni e t de gewoonte i s w aarne mingen u i t h e t T i e n s e

1 0 . 30 1

j ac htw achter te SAR )

ex.

9

He verlee s 8 naar Z ( HEM )

5-1 1 - 1 8 2 : n amidd a g :

tu s s e n P é c r o t en F l orival v l i e gt e e n gro e p van ong .

1 7 . 1 0 : b i j inva l l e nde dui s t ernis 71

in d e

ge l i j k lopende tr ek p a t r oo n in he t Leuve n s e :

kraanvo g e l s v l i e gen in e en bre e d f ront

Z e e r l a a g : rode b ovenk o p z i chtbaar.

Vranckx )

z onde r ing te maken vanw e g e h e t gDo o t a antal gegevens e n he t

bro e r )

( on g . 500 m l ) o v e r naar ZW te Pe llenberg .

(R.

De z e lfde groep vliegt o o k do or te

6-1 1 - ' 82 : 8 . 30 1

70 m hoog naar het ZW t e

( B a r t Augu a t i j n s en

AUB e n J o VPB )

te Pe l l e nb e r g ZZW ( NYJ , AUB en Jo VPB )

1 1 . 1 2 � Oud-H everle e s

ong .

' s m o rg e n s )

1 4 . 38-53 : min . 1 50 e x .

( NY� , ( B LH )

" D e V a l l e i " te vermelden v o nd ik h e t toch nut t i g hier een u i t ­

5-1 1 - 1 8 2 : B art w ordt b ru u s k in z i j n s l aap ge s t o o rd door r o e pende hij

230 e x .

5 e x . naar Z O

1 4 i n V naar ZW

namiddag trekt all e s dicht e n e r waait e e n koude win d .

Alhoew el

tot n o g t o e b innenk r e ge n :

r e c ht e ) naar h e t ZW te K e s s e l -L o ongeve e r 200 m h o o g . f.:r,...J j

k r anen ;

Haaerode 1

7-1 1 - 1 8 2 : in de v o o rm i dd ag ie het nog s t e eds z e e r m o o i w e e r ,

n ov e mb e r l l . was h e t - bij w i j z e van s preken k o p even b u i t e n he t v e n s t e r t e s t eken om e e n gro e p

van d e z e indrukw ekk e nde noord e r l i n g e n t e z i e n p a s s eren .

22-1 0- 1 82 :

Pe llenb e rg :

1 6 . 00 1

o p ge m e rk t

5 en 6

al g e n o e g om j e

e x naar Z

D e z e gro e p w e rd o ok op de B r e mberg te H a a s rode

h e t voorb i j e n a j a a r in onovert r o f f e n aantallen in h e t Leuve n s e over­ vloge n .

1 5.152

1 6 . 40-55 1

om k r a a nv o g e l s d i e in

22

hut 1 kw am e n aan in V en vli e g e n in linie verd e r

g e t r o mp e t b l i j f t n o g e e n t i j d j e

w e l de_,o�lijk

zie t

n a a r h e t Z ( G . d e Guchteneäre � )

i s n u r e e d s v e rder e n ve rvaa gt t e n s l o t t e aan d e

g e z i c ht s e inder maar h e t imp o s ante

Dirk Costrop

SAR I 1 1 k r a anv o ge l s draaien rondj e s b oven de

ove r . Erg snel vliegen ze nie t , me t b edaarde vleug e l s lagen en regel­

ma t i ge gl i j pauzes p a s s e e rt de gan s e b e nde . Je kan z e dan o ok beki j ke n : de zwart-w i t t e tekening van de ha l s , r o d e kruin e n l e n g d e elleb oogve ren z i j n goed te z i e n .

en e e n g r o t en d e e l s

trekken te W i l s e l e .

ge l e d e r en geherrange e rd ale e e n andere vogel de s p its

gro e p ove rne e m t .

d e vader v an

z on

en

12

(J.

p a s s e e r t nog een gr o e p van 50 kraanvo ge l s

tussen Ez e maal e n Hak e nd o ve r .

(alf, )�..w.wyf� ó , .lî f r;",,_u

de laats t e gr o e p ( 1 9 ) v l i e g e n over te

Z o a l s blijkt uit de z e mas s a g e g ev en s ,

Grimde

om

".,,.1..1<. Z

Robeyns )

Ol,vn•·f}

1 6 . 00 ( L . N age l s )

s p e e l t b e t h e l e g e b e ur e n

z ic h af o p 5 en 6-1 1 ; enk e l e w aarnemingen v o o r e n na d i t w e e k e nd

niet t e na g e s p r o k e n natuurlijk • .,if' :

JJXl,Vf,rJ1r;rJ:i U<IJ',

' /1 Vf: 5 '' ,

J,JV(r,.,p,.,.�2) .l)(�, h

SA ll l< AS T.


Hoeve e l kraanvo g e l s zijn,

er

ongemerkt op

vrijdag 5

novemb e r ove rgekomen

z.u llen w e w e l nooit w e t e n en m i s s chien w a s er toen w e l even­

ve e l b ew e g ing a l s de v o l gende dag toen er natuur l i j k vee l m e e r mens en b u i t e n " w a r e n . ' s Z ondags was al l e s e ig e n l i j k al gro t e nde e l s a c h t e r de rug .

1t

Een trekpatroon a l s d i t i s e i genl i j k n i e t u i t z onderli j k :

....

litteratuur over kraanvog e l trek vond ik dat h e t e e rd e r r e g e l dan

" ..,

.

4

in de

uitz ondering is dat de hoofdmacht op e e n mum van t i j d pas s e e rt .

- � x:: �-s

Gewoonli j k gebeurt d e trek i n k le ine t r 0 e pj e s en gro e pen van meer dan 300 kraanvo g e l s z i j n b e paald z e ldzaam.

Grote

format i e s

z ouden trouw ens gevormd w o rden door k l e inere d i e b innen w e d e r­ z i j d s g e z i chtsb e r e ik k o m e n . Kraanvo g e l s vli e g e n o p trek o p hoogten var i e rend tu s s e n 50 e n

2000 m i

enk e l ingen w erden z e lfs m e e r dan 4 km h o o g g e z i e n

!

Enke l e b i j z onderh e d e n : Hoe komt h e t dat kraanvog e l s

zo ongew oon luid kunnen t�Q�pe t ten ?

K raanvo ge l s hebb e n daar e e n s p e c i a l e hifi-ins tallat i e v o o r ont­ w ikk e ld .

B i j norma l e v o g e l s h e e f t het geluids orgaan ( ge l e gen op

de s p l i t s ing van de he id.

luchtpi j p )

s l e c h t s w e in i g re s onant i e m o g e l i j k­

B i j kraanvo g e l s e c h t e r loopt de lucht pi j p e e r s t in h e t b o rs t­

been alvorens z i c h te vertakk en naar de dient dan o ok a l s k l ankk a s t ( z oa l s b i j

longe n ;

ge luid ve rvormd en v o o r a l versterk t w o rdt . richting

zul

je k raanv o g e l s trouw e ns

kan z e d an gemakk e l i j k vano p

W aar

Bij

z odat h e t gevormde

e e n gun s t i g e w ind­

e e rd e r h o r e n dan z i e n :

k m ( en verde r )

je

a f s t and horen .

broeden de Euro p e s e voge ls ?

H e t gro s broedt

in ScandinaviU :

over z o w a t gans Zw e de n ,

0

1 ,5

d i t b o r s tb e e n

e e n g i t aar)

werd geherk o loni s e e rd �

e t te l i j k e 1 000-en ko ppe l s vers pre id

N o o rw e g en en Finland.

Denemarken ,

dat r e c ent

herbergt s l ec h t s 3 paart j e s in het u i t e r s t e N .

Ook i n M i dden-Euro pa houdt d e kraanv o g e l n o g s t and , vooral i n h e t

z

-----+---"

noorden van P o l e n en de DDR .

J�

B e t huidi g e verspreidingsgebied i s e ch t e r s l e c h t s e e n re l i c t van h e t vro e g e r broe dare aal :

"'

l -- �

"' \>l

....,,

"'"'

!;; .� E'>

loord- I t a l i

"/e n

de Br i t s e e i l anden ,

N e d e rland ,

Spanj e ,

d e B alkan w e rden - s o m s reeds e nk e l e e euw e n g e l e den ­

verlaten w aarsch i j nl i j k vanw e g e mens e l i j k e ingr e p e n op z i j n l e e f­ , geb ied • Kraanvog e l s moe t e n name l i j k n i e t s hebben van mens e l i j k e p o t t e n­ kijkers .

Broedpl aa t s e n van d e z e reuz e n ( s panw i j d t e t o t 2 3 0 c m . )

hebb en a l l e é é n z aak g e m e e n :

e e n rus t ige pl aats nab i j w a t e r .

In O o s t-Europa z i j n typische b i o t o pe n :

veeng e b i e d e n omringd d o o r


Hoeve e l kraanvo g e l s zijn,

er

ongemerkt op

vrijdag 5

novemb e r ove rgekomen

z.u llen w e w e l nooit w e t e n en m i s s chien w a s er toen w e l even­

ve e l b ew e g ing a l s de v o l gende dag toen er natuur l i j k vee l m e e r mens en b u i t e n " w a r e n . ' s Z ondags was al l e s e ig e n l i j k al gro t e nde e l s a c h t e r de rug .

1t

Een trekpatroon a l s d i t i s e i genl i j k n i e t u i t z onderli j k :

....

litteratuur over kraanvog e l trek vond ik dat h e t e e rd e r r e g e l dan

" ..,

.

4

in de

uitz ondering is dat de hoofdmacht op e e n mum van t i j d pas s e e rt .

- � x:: �-s

Gewoonli j k gebeurt d e trek i n k le ine t r 0 e pj e s en gro e pen van meer dan 300 kraanvo g e l s z i j n b e paald z e ldzaam.

Grote

format i e s

z ouden trouw ens gevormd w o rden door k l e inere d i e b innen w e d e r­ z i j d s g e z i chtsb e r e ik k o m e n . Kraanvo g e l s vli e g e n o p trek o p hoogten var i e rend tu s s e n 50 e n

2000 m i

enk e l ingen w erden z e lfs m e e r dan 4 km h o o g g e z i e n

!

Enke l e b i j z onderh e d e n : Hoe komt h e t dat kraanvog e l s

zo ongew oon luid kunnen t�Q�pe t ten ?

K raanvo ge l s hebb e n daar e e n s p e c i a l e hifi-ins tallat i e v o o r ont­ w ikk e ld .

B i j norma l e v o g e l s h e e f t het geluids orgaan ( ge l e gen op

de s p l i t s ing van de he id.

luchtpi j p )

s l e c h t s w e in i g re s onant i e m o g e l i j k­

B i j kraanvo g e l s e c h t e r loopt de lucht pi j p e e r s t in h e t b o rs t­

been alvorens z i c h te vertakk en naar de dient dan o ok a l s k l ankk a s t ( z oa l s b i j

longe n ;

ge luid ve rvormd en v o o r a l versterk t w o rdt . richting

zul

je k raanv o g e l s trouw e ns

kan z e d an gemakk e l i j k vano p

W aar

Bij

z odat h e t gevormde

e e n gun s t i g e w ind­

e e rd e r h o r e n dan z i e n :

k m ( en verde r )

je

a f s t and horen .

broeden de Euro p e s e voge ls ?

H e t gro s broedt

in ScandinaviU :

over z o w a t gans Zw e de n ,

0

1 ,5

d i t b o r s tb e e n

e e n g i t aar)

werd geherk o loni s e e rd �

e t te l i j k e 1 000-en ko ppe l s vers pre id

N o o rw e g en en Finland.

Denemarken ,

dat r e c ent

herbergt s l ec h t s 3 paart j e s in het u i t e r s t e N .

Ook i n M i dden-Euro pa houdt d e kraanv o g e l n o g s t and , vooral i n h e t

z

-----+---"

noorden van P o l e n en de DDR .

J�

B e t huidi g e verspreidingsgebied i s e ch t e r s l e c h t s e e n re l i c t van h e t vro e g e r broe dare aal :

"'

l -- �

"' \>l

....,,

"'"'

!;; .� E'>

loord- I t a l i

"/e n

de Br i t s e e i l anden ,

N e d e rland ,

Spanj e ,

d e B alkan w e rden - s o m s reeds e nk e l e e euw e n g e l e den ­

verlaten w aarsch i j nl i j k vanw e g e mens e l i j k e ingr e p e n op z i j n l e e f­ , geb ied • Kraanvog e l s moe t e n name l i j k n i e t s hebben van mens e l i j k e p o t t e n­ kijkers .

Broedpl aa t s e n van d e z e reuz e n ( s panw i j d t e t o t 2 3 0 c m . )

hebb en a l l e é é n z aak g e m e e n :

e e n rus t ige pl aats nab i j w a t e r .

In O o s t-Europa z i j n typische b i o t o pe n :

veeng e b i e d e n omringd d o o r


,; :ma. e n

:' ,,,__, (

a :fi"v e r l andin gs z on e s van e;ro -c e , , , e r e n .

Tot s l o t �an h&�tel ijk dank j ewe l aan Bart en Erw in vo or het " o g enb l ikk e l i j k " doors turen v an hun w aarne minge n

In Sc and inaviä i a h e t eerste type favorie t maar bli jkt ook w e e ral

dat de hoogte

van

.

de plantengroei. r o nd de n e s t e lplaats geen r o l

m en vindt er z ow e l n e s t e n

spee lt :

in

w i lgentoendra a l s in hoog

opgaand b o s . Naj aarstrek :

30000 k ra anv og e l s . Z u i d - Z w e d e n ( Falsterb o

I n b e t naj aar trekken over Midden-Europa z o 1 11 20 à

De me e s t e vog e l s pas s eren de t r e k t e l p o s t e n lri

e a ) rond midden s e ptemb e r .

d e z u id e l i j k e

Aan

randen

van de O o s t z e e

liggen e c ht e r e nk e l e tradi t ione le plaat s e n w a a r e lk j aar ett e l i j k e

De l i t eratuu rge gevens w e rden vooral geput uit de vol g e nd e w e rk e n : Glutz von Blotzhe im , e a : Die V�ge l M i t t e l e uropa s . W . G . V e r g o o a a e n : D e trek van k r a a nv oge l s ( Gru s gru s ) i n B e lgi� ( ar tik e l in V e ldorni tho logiac h T i j dschri ft j g : Gebruik te a fk o r t i ng e n : NYJ 1 Nys ten J ohan AUB : August i j n s Bart Jo VPB 1 Van Puye nbroe ck J o . BLH r B lockx Herwig

4 : r.11)

HEM : Herremana Marc

1 000-en vo g e l s z ich gedurende langere t i j d o phoud e n alvorens naar

HOE : Hoebrechts Erwin

d e w i n t e rkw arti eren te vliegen.

Een d e e l

van

v o g e l s vliegt naar het Z v i a H on g a r i j e ;

de

d e e l vol g t e e n ZW -route die

hen

u i t e inde l i j k

in

e en

SAR : vijve r

ander

ZW , NO :

oktob e r e n november

Herwig B l ockx met medewerking

ook hi e r doe t overvl i e g e n . De z e

ZW - r o u t e

is

s mal e n

Doordat kra anvog e l s over

amper 200 tot 300 km b re e d in de herf s t . z u lk

te Sint-Agatha-R ode

zu i dw e s t , noordoo s t , enz Bart Augus t i j n s

Leuvense e i genli j k n i e t 'op de hoofdw e g " z itten kri j ge n we z e niet z o dikw i j l s t e

zien.

In het n a j aar pas s e e rt de grote mas s a

gewoonl i j k in Oos t-Li mburg en d o o r de provinc i e Luik . D a t

z e lfs

in Tienen e lk j aar beduide nd m e e r kra11J1voge l s g e z i e n w orde n dan

rond Leuven , is een overtuigend b ew i j s dat w e in i g e t iental l e n k i lometers e e n groot vers chil kunnen uitmak e n . De overwintering§geb ieden en t erugtrek : De kraanvoge l s van d e ZW -route b r e ngen de w inter door en

Zuid-Portuga l ;

in

ZW -Span j e

vooral d e e ikenb o s s en van Ext r emadur a s c h i j nen

e e n gro t e aantrekkingskracht o p d e vog e l s u i t t e o e f enen . Een kleiner In

het

deel

lijk

.Jir'--- _...,..::.:

c.�:

vliegt de Midd e l l ands e Zee over naar Noord-A frik a .

voorj aar i s de t r e k N O g e r i cht . V o o ral i n d e ma and ma art

pa s s e e r t het merende e l der kraanv o g e l s o n s dan iµ

Argonne

en

l and

i e t s me e r zuidooste­

het Groo t-Hert o gdom-Luxe mburg li ggen. De k an s om kranen

kle iner d an in he t na j a ar .

ia

dan o ok -the ore t isch )

Alvorens z ic h naar de broedgeb i eden te b e geven , houden de voge l s halt o p enk e l e tradi tionele ve r z aJO e l p l a at a e n i n Zuid-Zweden waar men in april gemakk e l i j k e nke l e 1 00-en vogels kan waarnemen . """" d e z e uni e k e

tafere len k omen d an ook ve e l ornitho logen uit

W-Europe.

k i j k en .

kra anvogels b e s taat de b alts u i t e e n ui tgebr ei de s c ala luc htsprongen , danspassen m e t geopende vleuge l s , e n z

van

��

-- ·-

Op de z e verz am e l plaa t s e n wordt d o o r de k r a anv o gels al druk " gedanst ,

f�) : b i j

.�·::.:f : ··�:p-.:..: - ... �

h e t naj aar : de " trekbaan" z ou dan ongeve e r over de

t e z i en in o n z e streek in de lente

en

Erw in Hoebrecht s .

e e n s m a l front trekken e n w e i n h e t

\

.

.

van


,; :ma. e n

:' ,,,__, (

a :fi"v e r l andin gs z on e s van e;ro -c e , , , e r e n .

Tot s l o t �an h&�tel ijk dank j ewe l aan Bart en Erw in vo or het " o g enb l ikk e l i j k " doors turen v an hun w aarne minge n

In Sc and inaviä i a h e t eerste type favorie t maar bli jkt ook w e e ral

dat de hoogte

van

.

de plantengroei. r o nd de n e s t e lplaats geen r o l

m en vindt er z ow e l n e s t e n

spee lt :

in

w i lgentoendra a l s in hoog

opgaand b o s . Naj aarstrek :

30000 k ra anv og e l s . Z u i d - Z w e d e n ( Falsterb o

I n b e t naj aar trekken over Midden-Europa z o 1 11 20 à

De me e s t e vog e l s pas s eren de t r e k t e l p o s t e n lri

e a ) rond midden s e ptemb e r .

d e z u id e l i j k e

Aan

randen

van de O o s t z e e

liggen e c ht e r e nk e l e tradi t ione le plaat s e n w a a r e lk j aar ett e l i j k e

De l i t eratuu rge gevens w e rden vooral geput uit de vol g e nd e w e rk e n : Glutz von Blotzhe im , e a : Die V�ge l M i t t e l e uropa s . W . G . V e r g o o a a e n : D e trek van k r a a nv oge l s ( Gru s gru s ) i n B e lgi� ( ar tik e l in V e ldorni tho logiac h T i j dschri ft j g : Gebruik te a fk o r t i ng e n : NYJ 1 Nys ten J ohan AUB : August i j n s Bart Jo VPB 1 Van Puye nbroe ck J o . BLH r B lockx Herwig

4 : r.11)

HEM : Herremana Marc

1 000-en vo g e l s z ich gedurende langere t i j d o phoud e n alvorens naar

HOE : Hoebrechts Erwin

d e w i n t e rkw arti eren te vliegen.

Een d e e l

van

v o g e l s vliegt naar het Z v i a H on g a r i j e ;

de

d e e l vol g t e e n ZW -route die

hen

u i t e inde l i j k

in

e en

SAR : vijve r

ander

ZW , NO :

oktob e r e n november

Herwig B l ockx met medewerking

ook hi e r doe t overvl i e g e n . De z e

ZW - r o u t e

is

s mal e n

Doordat kra anvog e l s over

amper 200 tot 300 km b re e d in de herf s t . z u lk

te Sint-Agatha-R ode

zu i dw e s t , noordoo s t , enz Bart Augus t i j n s

Leuvense e i genli j k n i e t 'op de hoofdw e g " z itten kri j ge n we z e niet z o dikw i j l s t e

zien.

In het n a j aar pas s e e rt de grote mas s a

gewoonl i j k in Oos t-Li mburg en d o o r de provinc i e Luik . D a t

z e lfs

in Tienen e lk j aar beduide nd m e e r kra11J1voge l s g e z i e n w orde n dan

rond Leuven , is een overtuigend b ew i j s dat w e in i g e t iental l e n k i lometers e e n groot vers chil kunnen uitmak e n . De overwintering§geb ieden en t erugtrek : De kraanvoge l s van d e ZW -route b r e ngen de w inter door en

Zuid-Portuga l ;

in

ZW -Span j e

vooral d e e ikenb o s s en van Ext r emadur a s c h i j nen

e e n gro t e aantrekkingskracht o p d e vog e l s u i t t e o e f enen . Een kleiner In

het

deel

lijk

.Jir'--- _...,..::.:

c.�:

vliegt de Midd e l l ands e Zee over naar Noord-A frik a .

voorj aar i s de t r e k N O g e r i cht . V o o ral i n d e ma and ma art

pa s s e e r t het merende e l der kraanv o g e l s o n s dan iµ

Argonne

en

l and

i e t s me e r zuidooste­

het Groo t-Hert o gdom-Luxe mburg li ggen. De k an s om kranen

kle iner d an in he t na j a ar .

ia

dan o ok -the ore t isch )

Alvorens z ic h naar de broedgeb i eden te b e geven , houden de voge l s halt o p enk e l e tradi tionele ve r z aJO e l p l a at a e n i n Zuid-Zweden waar men in april gemakk e l i j k e nke l e 1 00-en vogels kan waarnemen . """" d e z e uni e k e

tafere len k omen d an ook ve e l ornitho logen uit

W-Europe.

k i j k en .

kra anvogels b e s taat de b alts u i t e e n ui tgebr ei de s c ala luc htsprongen , danspassen m e t geopende vleuge l s , e n z

van

��

-- ·-

Op de z e verz am e l plaa t s e n wordt d o o r de k r a anv o gels al druk " gedanst ,

f�) : b i j

.�·::.:f : ··�:p-.:..: - ... �

h e t naj aar : de " trekbaan" z ou dan ongeve e r over de

t e z i en in o n z e streek in de lente

en

Erw in Hoebrecht s .

e e n s m a l front trekken e n w e i n h e t

\

.

.

van


Aalscholver

VOGELS

( Phalac r o c orax c arb o )

Ij s e e nd

5-9 - 1 82 :

( C l angula hye ma li s )

Op ?-1 1 ve r s c h e e n z e o p SAR ; daarna w a s de z e v og e l t o t m i n s t e n s 28 n o v e mb e r aanw e z i g op N e e r i j s e-G rote bron .

E i genaardig g e n o e g w a s d e z e i j s e end�n og gro t e n d a e l s in

NYJ )

( AUB &

20-8- 1 8 2 : 23 e x . naar h e t Z t e SAR

20 e x . naar NW te Korb e ek -D i j l e ( WJ/WA - u i t s t a p )

4-1 1 - 1 8 2 : laagv l i e gende gro e p van m i n . P e l lenb e rg

( AUB

50

ex.

te

& NYJ)

21 -1 1 - ' 8 2 : 1 0-1 5 aal s c holvers t e K e s s e l-Lo naar h e t N 1 8-1 2- 1 82 : 1 in h e t LP

(AUB )

( OSS )

z omerk l e e d ; z e w a s ook o pva l l e nd tam ( t ot o p e nk e l e me t e r s v an

de o ever ) .

( ve r s c h .

Visarend

waarn. )

( Pandion h a l i a e tue )

Tegen e e n lange tradi t i e in d it naj aar geen ( Me l anit t a n i g r a )

Zwarte z e e� e nd Een w i j f j e

in he t

visarenden ;

Le opolds park o p 26-1 1 ; d e volgende dag

was de v o g e l a l gevlogen

( BLH )

• • •

de

SAR : 3-9 - ' 8 2 :

Nadat e r t e N e e ri j s e e n SAR v e r s c h i l lende m a l e n e e n � w a s g e s i gn a l e e rd

d e s a rk a s t )

(via

kregen w e w s .

( OSS , NYJ , BLH )

1 8 -1 2 : t t o rug a anw e z i g Krooneend

(Netta

v e r t o o nd e

Bri lduik e r

Op

( Mergu s mergans e r )

W i lde

e e n � in h e t

en d e c e m­

zw aan

" +

1

2 ad. e n

j uv .

1

( Dirk V . D . Plas ) j uv .

(BRP)

op d e z e lfde v i j ve r ( W J/W A - t o c h t )

( 20

m

)

e e n t grauw e dus ! O ok de r o s s ê

b andering o p de buit e n s t e s t aartpennen e n d e " grauw e re "

z i chtbaar.

i ndruk dan e e n d b l auwe k i e k w ar e n

( Erik Pe lemans , NYJ & AUB )

Blauwe k i e k e ndie f ( C ircus cyaneue ) Eerste herf s tw aarne ming op 5-1 0 in de ve lden te N e e ri j s e ­ K o rb e e k - D i j l e 1

e en

m e t e en bol s p r e e uw e n

gere g e ld waarn e ming e n .

De c i rke lende

( BLH ) ;

bluuwe

daarna

k iek boven

K e s s e l-Lo ( 9 -1 - ' 8 3 ) wou nog net in dit numm e r komen ( Suz y ) . ( C ircus aeruginosus )

Bruine kiekendief

Tradi t i e getrouw w ar e n er in

( Cygnu s c y gn us )

1 5-1 1 : N e e r i j s e -G r o t e bron : 1 e x .

20 e n 21 -1 1 : 1 9 -1 2 : 1 ad .

( BLH )

Leopolds park .

natuurl i j k

de k o r te en lage s t r e e p in het midden van de

vleugel z i c htbaar :

nog gede e lt e l i j k o v e r g angs k l e e d ?

op 1 1 -1 1 : 3 in � -k l e e d ( H E R ) en o p 1 4-1 1 z e l f s 8 i / j uv . ( w aarn . uit de s ark a s t )

Grote z a agb ek

was

hij toch alle typ i s c he kenme rk e n b e halve

b e r 1 8 2 z ow a t s t e e d s bri lduikers te z i e n .

9 -1 2 :

24-1 0- ' 8 2 1 vanu i t h e t N k omt laag o v e r de ve lden te Pe l le nb e r g

J k r oo n e e nd

N e e ri j s e -G r o t e b r o n w a r e n gedurende novemb e r

Maxi ma :

Grauw e k i e k e ndief ( C ircus pygargua )

( s n av e l dus onz ichtbaar)

( Bu c e ph a l a c langula )

maal

e nk e l e m i nute n later pas s e ert

aan e en b l auw e . Toen h i j dich t e rb i j kw am

tus s e n de t a f e l e e n d e n e e n

de w i t te f l ank e n :

De l a a t s te

grij pt e e n k l e ine v i s en ver­

e e n d k i e k e nd i e f . V an ve r dac hten w e

( BLH )

A lhoew e l in rus t houding

even ,

h i j n o g e v e n achter de v i j ve r .

(OSS )

ruf ina)

31 -1 2 : L e o p o l d s p ark :

maal b oven de v i j v e r z i e n .

dw i j n t h i e rme e ;

de z e lfde v o g e l

en v l u c h t a l l e kenmerken u i t s t e k end

in z i t g e z ien

tus s e n 1 2 . 50 en 1 6 . 1 2 l aat e e n vis arend z ich

7

b idt h i j

te z i e n in h e t L e o po l d s park :

5-1 2 : 1 � ;

en

J ohan :

( A y thya nyro c a )

W i t o oge e nd

pl e i s t e r e nde

m o o i s t e waarneming kwam van Annick , Bart

de Di j levall e i in d e naz omer

weer w a t bru i n e k i ek e n ; de voorlopige s c ore : en

1

ad .

N e e ri j s e -v e lde n :

2

�/ j uv .

SAR : 3

'j.

/juv.

J

aanw e z i g e inde aug . /b e g i n s e pt . "

"

"

"

"


Aalscholver

VOGELS

( Phalac r o c orax c arb o )

Ij s e e nd

5-9 - 1 82 :

( C l angula hye ma li s )

Op ?-1 1 ve r s c h e e n z e o p SAR ; daarna w a s de z e v og e l t o t m i n s t e n s 28 n o v e mb e r aanw e z i g op N e e r i j s e-G rote bron .

E i genaardig g e n o e g w a s d e z e i j s e end�n og gro t e n d a e l s in

NYJ )

( AUB &

20-8- 1 8 2 : 23 e x . naar h e t Z t e SAR

20 e x . naar NW te Korb e ek -D i j l e ( WJ/WA - u i t s t a p )

4-1 1 - 1 8 2 : laagv l i e gende gro e p van m i n . P e l lenb e rg

( AUB

50

ex.

te

& NYJ)

21 -1 1 - ' 8 2 : 1 0-1 5 aal s c holvers t e K e s s e l-Lo naar h e t N 1 8-1 2- 1 82 : 1 in h e t LP

(AUB )

( OSS )

z omerk l e e d ; z e w a s ook o pva l l e nd tam ( t ot o p e nk e l e me t e r s v an

de o ever ) .

( ve r s c h .

Visarend

waarn. )

( Pandion h a l i a e tue )

Tegen e e n lange tradi t i e in d it naj aar geen ( Me l anit t a n i g r a )

Zwarte z e e� e nd Een w i j f j e

in he t

visarenden ;

Le opolds park o p 26-1 1 ; d e volgende dag

was de v o g e l a l gevlogen

( BLH )

• • •

de

SAR : 3-9 - ' 8 2 :

Nadat e r t e N e e ri j s e e n SAR v e r s c h i l lende m a l e n e e n � w a s g e s i gn a l e e rd

d e s a rk a s t )

(via

kregen w e w s .

( OSS , NYJ , BLH )

1 8 -1 2 : t t o rug a anw e z i g Krooneend

(Netta

v e r t o o nd e

Bri lduik e r

Op

( Mergu s mergans e r )

W i lde

e e n � in h e t

en d e c e m­

zw aan

" +

1

2 ad. e n

j uv .

1

( Dirk V . D . Plas ) j uv .

(BRP)

op d e z e lfde v i j ve r ( W J/W A - t o c h t )

( 20

m

)

e e n t grauw e dus ! O ok de r o s s ê

b andering o p de buit e n s t e s t aartpennen e n d e " grauw e re "

z i chtbaar.

i ndruk dan e e n d b l auwe k i e k w ar e n

( Erik Pe lemans , NYJ & AUB )

Blauwe k i e k e ndie f ( C ircus cyaneue ) Eerste herf s tw aarne ming op 5-1 0 in de ve lden te N e e ri j s e ­ K o rb e e k - D i j l e 1

e en

m e t e en bol s p r e e uw e n

gere g e ld waarn e ming e n .

De c i rke lende

( BLH ) ;

bluuwe

daarna

k iek boven

K e s s e l-Lo ( 9 -1 - ' 8 3 ) wou nog net in dit numm e r komen ( Suz y ) . ( C ircus aeruginosus )

Bruine kiekendief

Tradi t i e getrouw w ar e n er in

( Cygnu s c y gn us )

1 5-1 1 : N e e r i j s e -G r o t e bron : 1 e x .

20 e n 21 -1 1 : 1 9 -1 2 : 1 ad .

( BLH )

Leopolds park .

natuurl i j k

de k o r te en lage s t r e e p in het midden van de

vleugel z i c htbaar :

nog gede e lt e l i j k o v e r g angs k l e e d ?

op 1 1 -1 1 : 3 in � -k l e e d ( H E R ) en o p 1 4-1 1 z e l f s 8 i / j uv . ( w aarn . uit de s ark a s t )

Grote z a agb ek

was

hij toch alle typ i s c he kenme rk e n b e halve

b e r 1 8 2 z ow a t s t e e d s bri lduikers te z i e n .

9 -1 2 :

24-1 0- ' 8 2 1 vanu i t h e t N k omt laag o v e r de ve lden te Pe l le nb e r g

J k r oo n e e nd

N e e ri j s e -G r o t e b r o n w a r e n gedurende novemb e r

Maxi ma :

Grauw e k i e k e ndief ( C ircus pygargua )

( s n av e l dus onz ichtbaar)

( Bu c e ph a l a c langula )

maal

e nk e l e m i nute n later pas s e ert

aan e en b l auw e . Toen h i j dich t e rb i j kw am

tus s e n de t a f e l e e n d e n e e n

de w i t te f l ank e n :

De l a a t s te

grij pt e e n k l e ine v i s en ver­

e e n d k i e k e nd i e f . V an ve r dac hten w e

( BLH )

A lhoew e l in rus t houding

even ,

h i j n o g e v e n achter de v i j ve r .

(OSS )

ruf ina)

31 -1 2 : L e o p o l d s p ark :

maal b oven de v i j v e r z i e n .

dw i j n t h i e rme e ;

de z e lfde v o g e l

en v l u c h t a l l e kenmerken u i t s t e k end

in z i t g e z ien

tus s e n 1 2 . 50 en 1 6 . 1 2 l aat e e n vis arend z ich

7

b idt h i j

te z i e n in h e t L e o po l d s park :

5-1 2 : 1 � ;

en

J ohan :

( A y thya nyro c a )

W i t o oge e nd

pl e i s t e r e nde

m o o i s t e waarneming kwam van Annick , Bart

de Di j levall e i in d e naz omer

weer w a t bru i n e k i ek e n ; de voorlopige s c ore : en

1

ad .

N e e ri j s e -v e lde n :

2

�/ j uv .

SAR : 3

'j.

/juv.

J

aanw e z i g e inde aug . /b e g i n s e pt . "

"

"

"

"


( But e o l a g opus )

Ruigpoo tbui z e rd

Van begin novemb e r 1 8 2 o ve rw i n t e r t e e u �""'ll i g p o o t te Grimde . Op '1 1 -1 1 z ag e n Erw i n en Suzy hem v e c ht e n m e t e en ve ldui l ; w i j ( Annick , Suz� , H e rw i g ) z a�en hem de vo l g e nd e dag t o t o p 4 0 m . Sindsd i e n prob e e rt e en bekend f i guur de z e voge l " aan de haak te s l aan" ; e c h t e r z o nd e r s uc c e s • • • •

O p 1 9 -1 2- 1 82 1 ruigpootbui z e rd t e K o rb e e k - D i j l e

Annemie , He lke .

Dirk

B i j b e i d e voge l s w a s �

( Pe t e r 9

( 2 �) 9 Joost , e a) . afgez ien van

de

" k l as s ieke k e nm e rk en " ,

o ok het pro f i e l in voor- en achte raan z i c h t karak t e ri s t i e k :

serie vl euge l s l age.n

tus s e n e e n

z oals e e n b lauw e kiek nl .

' handen·�

met

in g l i j d t e e n ru i g p o o t ongeve e r

opgeheve n ' armen

"

en

1

D i t kenmerk - u i t " F l ight I d e nt i f i c a t i o n "

o ok te

z i e n a l s de voge l s

Havik

(Acc ipit e r gent i l i s )

22-8- 1 82 en 5-9 - 1 82 4 verschi llende vo g e l s n l . e e n 20-1 1 - 1 8 2 : 1

ex.

w a ar

n e w ing e n

roek j d u s

we

is

ad . i

en

een

te SA R : min.

2

juv. ( v e r s c h . waarn . )

De Co s t er ) dan e e n

b o v e n Me e rdaalw o ud ( Bo m e nw ande ling

28-1 1 - ' 82 : 1 havik te K e s s e l-Lo :

V erder k r e g e n

-

bidden.

Tus s e n

Andere :

vlakk e

ws .

een J

Marc

iets

gro t e r

( AUB )

nog ve e l waarnemingen b inne n van s p e rw e r s 9

b o o mvalk e n en w e s pendieven . Zwarte

specht

1 1 -8- 1 82 :

1

Zwarte s tern

( Dry o c opu s

in Heverl e e b o s ge z i e n van vlakb i j .

ex.

' (l, J •) trekken laag over het v e ld d o o r . ( HER )

Gierzwaluw

( A pus apus )

Op 8-1 0

een

achterblijver naar

Goudplevier ( Pluvialis apricariu s )

'

1; � : �, �· 1"

6-1 1 : 1 8 r

ex.

Dw ergme e uw

( BR P )

( Chlidonias nig e r )

K orbe ek-Dij le : 1 7 no g

m a rt i u s )

naar Z te K e s sel-Lo .

(Larus minutus ) 7-1 1 : 1 j uv . te SAR . ( COI )

N te Gasthu i sberg.

( Suzy)

( HER )


( But e o l a g opus )

Ruigpoo tbui z e rd

Van begin novemb e r 1 8 2 o ve rw i n t e r t e e u �""'ll i g p o o t te Grimde . Op '1 1 -1 1 z ag e n Erw i n en Suzy hem v e c ht e n m e t e en ve ldui l ; w i j ( Annick , Suz� , H e rw i g ) z a�en hem de vo l g e nd e dag t o t o p 4 0 m . Sindsd i e n prob e e rt e en bekend f i guur de z e voge l " aan de haak te s l aan" ; e c h t e r z o nd e r s uc c e s • • • •

O p 1 9 -1 2- 1 82 1 ruigpootbui z e rd t e K o rb e e k - D i j l e

Annemie , He lke .

Dirk

B i j b e i d e voge l s w a s �

( Pe t e r 9

( 2 �) 9 Joost , e a) . afgez ien van

de

" k l as s ieke k e nm e rk en " ,

o ok het pro f i e l in voor- en achte raan z i c h t karak t e ri s t i e k :

serie vl euge l s l age.n

tus s e n e e n

z oals e e n b lauw e kiek nl .

' handen·�

met

in g l i j d t e e n ru i g p o o t ongeve e r

opgeheve n ' armen

"

en

1

D i t kenmerk - u i t " F l ight I d e nt i f i c a t i o n "

o ok te

z i e n a l s de voge l s

Havik

(Acc ipit e r gent i l i s )

22-8- 1 82 en 5-9 - 1 82 4 verschi llende vo g e l s n l . e e n 20-1 1 - 1 8 2 : 1

ex.

w a ar

n e w ing e n

roek j d u s

we

is

ad . i

en

een

te SA R : min.

2

juv. ( v e r s c h . waarn . )

De Co s t er ) dan e e n

b o v e n Me e rdaalw o ud ( Bo m e nw ande ling

28-1 1 - ' 82 : 1 havik te K e s s e l-Lo :

V erder k r e g e n

-

bidden.

Tus s e n

Andere :

vlakk e

ws .

een J

Marc

iets

gro t e r

( AUB )

nog ve e l waarnemingen b inne n van s p e rw e r s 9

b o o mvalk e n en w e s pendieven . Zwarte

specht

1 1 -8- 1 82 :

1

Zwarte s tern

( Dry o c opu s

in Heverl e e b o s ge z i e n van vlakb i j .

ex.

' (l, J •) trekken laag over het v e ld d o o r . ( HER )

Gierzwaluw

( A pus apus )

Op 8-1 0

een

achterblijver naar

Goudplevier ( Pluvialis apricariu s )

'

1; � : �, �· 1"

6-1 1 : 1 8 r

ex.

Dw ergme e uw

( BR P )

( Chlidonias nig e r )

K orbe ek-Dij le : 1 7 no g

m a rt i u s )

naar Z te K e s sel-Lo .

(Larus minutus ) 7-1 1 : 1 j uv . te SAR . ( COI )

N te Gasthu i sberg.

( Suzy)

( HER )


Lib e l l e n

PLANTEN D opheide

( Er i c a t e tralix)

In oktob e r ' 8 2 vond ik tot mi j n gro t e verbaz i n g e nk e l e d o phe i d e p l an t j e s i n h e t Chartre u z e nb o s t e H o l s b e e k . W at e rgen t i aan ( N ympho i d e s peltata) D i t naj aar w a s e r o p

één

van de vi j v e r s

oppervlak t e bedekt me t de z e plant .

van

het

AVP

e e n gro t e

28-8- ' 82 :

1 9 -9 - ' 82 :

( E l i'1ys een

(BLH )

te N e e r i j s e/Hulde nb er g .

(WA/WJ )

e e n v e rk e e r s p annekoek-eike lmui s op de w e g t e r h o o g t e van N e e ri j s e -Grote Bron .

(COI , BLH )

ik hoor e en

het s topt e n

Da arna b e gint he t gekri j s o pn ie uw afgew i s s e ld m e t w a t rondlopen van d e w e z e l ;

u i t e i nd e l i j k gaat d e z e

e r in vo l l e vaart vandoor ,

i k k an h e m n o g geruime

t i j d v o l gen m e t de k i j k e r .

Ik moe s t onmidde l l i j k

denk e n aan h e tg�en J o B o gaert verleden j aar z a g Of de z e w e z e l ook e e n potenti�le pro o i

' t b ew e rken w a s " kon i k j amme r geno e g ni e t

u i tmak e n .

( BLH )

INSECTEN Me ekrap

25-9 :

K e s s e l -Lo t e n huiz e N e l i s s e n :

Suzy en b r o e r staan t e

palaveren i n de voortuin a l s p l o t s e e n me ekrapvlinder (d. i.

e e n nachtvlinder uit de pij l etaart enfamilie )

k o mt aanv l i e gen ,

b l i j f t hangen voor de z inni a

e r dan vand o o r snor t .

c

St-Aga tha-Rode ;

BRP

s

Bro s ens P e t e r ;

HER

He rmans R ob e rt ;

C o strop Dirk ; LP � Indien er b i j

he e l e v e n z i e i k e e n w e z e l de omgeving afspeure n .

o p SAR .

SAR

OSS

AUB

COI

O s tyn S t e phan ;

c =

Augu s t i j n s Bart ;

' s en

NYJ BLH

Nysten J . ;

• =

( in de w ande ling ook w e l

ft7,el,lf"·· ! ; A V 1' " .At"IJ 14m l�·,f!. .

B lockx

uitz ond e r ing o p de r e g e l na )

all e s

i s van

( o p de klas s i ek e

1982 .

H. ;

" C o z zy" ) e

e e n waarneming geen j aartal vermeld s taat ,

moet j e niet b e g innen panikeren : h e t L e o poldspark :

ang s t i g gegil vanu i t de ve g e t a t ie ;

" aan

t e r e c ht .

Q�2E�!!��-�f!2E�!�g��l

dode j onge eike lmu i s op e e n w e g aan de rand

� ( Mus t e l a nivali s ) 1 5-9 - ' 82 : O p s pu i t ingen nab ij

mij

� ( H e rw ig )

que rc inus )

van het Marg i j s b o s

Iedereen die geÏnt e re s s e e rd i s i n libellen o f z e lf s waarnemin gen w i l d o o rgeven , kan natuur l i j k alti j d bij

ZOOGDIEREN E ike lmu i s

Begin s e ptember v l o o g e r o p de o ps pu i t ingen nab i j het Le opolds­ park een gro e p van zo ' n 20 glaz enmak e r s rond ; d e z e lib e l l e n maakten vooral j acht o p z w e efvl i e g e n . 5 ex. kwamen in h e t n e t terecht : 4 paardenb i j t e rs ( A e shna mixt a ) en één b lauwe glaz en­ maker ( A e shna c yane a ) . Verder waren er nog wel wat s oo r t e n a a n­ w e z i g maar d i e z a l ik de doorsne e le z er b e sp aren .


Lib e l l e n

PLANTEN D opheide

( Er i c a t e tralix)

In oktob e r ' 8 2 vond ik tot mi j n gro t e verbaz i n g e nk e l e d o phe i d e p l an t j e s i n h e t Chartre u z e nb o s t e H o l s b e e k . W at e rgen t i aan ( N ympho i d e s peltata) D i t naj aar w a s e r o p

één

van de vi j v e r s

oppervlak t e bedekt me t de z e plant .

van

het

AVP

e e n gro t e

28-8- ' 82 :

1 9 -9 - ' 82 :

( E l i'1ys een

(BLH )

te N e e r i j s e/Hulde nb er g .

(WA/WJ )

e e n v e rk e e r s p annekoek-eike lmui s op de w e g t e r h o o g t e van N e e ri j s e -Grote Bron .

(COI , BLH )

ik hoor e en

het s topt e n

Da arna b e gint he t gekri j s o pn ie uw afgew i s s e ld m e t w a t rondlopen van d e w e z e l ;

u i t e i nd e l i j k gaat d e z e

e r in vo l l e vaart vandoor ,

i k k an h e m n o g geruime

t i j d v o l gen m e t de k i j k e r .

Ik moe s t onmidde l l i j k

denk e n aan h e tg�en J o B o gaert verleden j aar z a g Of de z e w e z e l ook e e n potenti�le pro o i

' t b ew e rken w a s " kon i k j amme r geno e g ni e t

u i tmak e n .

( BLH )

INSECTEN Me ekrap

25-9 :

K e s s e l -Lo t e n huiz e N e l i s s e n :

Suzy en b r o e r staan t e

palaveren i n de voortuin a l s p l o t s e e n me ekrapvlinder (d. i.

e e n nachtvlinder uit de pij l etaart enfamilie )

k o mt aanv l i e gen ,

b l i j f t hangen voor de z inni a

e r dan vand o o r snor t .

c

St-Aga tha-Rode ;

BRP

s

Bro s ens P e t e r ;

HER

He rmans R ob e rt ;

C o strop Dirk ; LP � Indien er b i j

he e l e v e n z i e i k e e n w e z e l de omgeving afspeure n .

o p SAR .

SAR

OSS

AUB

COI

O s tyn S t e phan ;

c =

Augu s t i j n s Bart ;

' s en

NYJ BLH

Nysten J . ;

• =

( in de w ande ling ook w e l

ft7,el,lf"·· ! ; A V 1' " .At"IJ 14m l�·,f!. .

B lockx

uitz ond e r ing o p de r e g e l na )

all e s

i s van

( o p de klas s i ek e

1982 .

H. ;

" C o z zy" ) e

e e n waarneming geen j aartal vermeld s taat ,

moet j e niet b e g innen panikeren : h e t L e o poldspark :

ang s t i g gegil vanu i t de ve g e t a t ie ;

" aan

t e r e c ht .

Q�2E�!!��-�f!2E�!�g��l

dode j onge eike lmu i s op e e n w e g aan de rand

� ( Mus t e l a nivali s ) 1 5-9 - ' 82 : O p s pu i t ingen nab ij

mij

� ( H e rw ig )

que rc inus )

van het Marg i j s b o s

Iedereen die geÏnt e re s s e e rd i s i n libellen o f z e lf s waarnemin gen w i l d o o rgeven , kan natuur l i j k alti j d bij

ZOOGDIEREN E ike lmu i s

Begin s e ptember v l o o g e r o p de o ps pu i t ingen nab i j het Le opolds­ park een gro e p van zo ' n 20 glaz enmak e r s rond ; d e z e lib e l l e n maakten vooral j acht o p z w e efvl i e g e n . 5 ex. kwamen in h e t n e t terecht : 4 paardenb i j t e rs ( A e shna mixt a ) en één b lauwe glaz en­ maker ( A e shna c yane a ) . Verder waren er nog wel wat s oo r t e n a a n­ w e z i g maar d i e z a l ik de doorsne e le z er b e sp aren .


B e ste , Zie

j i j ook

Ja? Tof

zo ,

al

e e ns

e e n int e re s s ante

maar s tuur

j e d e z e waarn e mingen d an o ok d o o r

naar onz e ve rantw o o rd e l i j k e

s tuur j e

N aar w i e

alle

vo g e l s oort ?

v o o r a l wat v l e ug e l s

vis arenden ,

aal s c h o lve rs ,

vink en , en w e e t ik ve e l w a t n o g al l e maal?

he eft? appe l ­

B art Augu s t i j ns

L o b e rgenb o s l aan 9 ?200 Ke s s e l-L o

Je s tuurt de invullij sten 4 adre s ,

te lk e ns

zo

vlug

ma a l p e r

moge lijk

j aar

o p naar b o vens taand

3 maanden i j verig vo gels

na

ki j k en .

Invul li j s t e n zullen o mdat w e

de

wij

e rv ar in g

c ontactb l ad t o c h niet

hebb e n dat aangehe chte

j e ni e t b edi end w o rdt ,

Ik heb e r nl . w e l e e nt j e

,_

___,,... -

-----

=::::=

"

-

af

nog

het

verho opte

kunj e

' n 200

ac t i e ve waarnemers

ex. aan

suc c e s geni e ten ;

alt i j d bij

mij

tere c ht e

H e rw i g

_ · · -....)..

--�

-- - -�- -

het indien

in s t o ck , . dus e r k an e r alt i j d

C> • •

-�-�-____..--,__

----- -- -

zo

verspre iden ond e r de

""-------

_,-- -,___;:_� � _�<,

_ _

-: >

-

- � ·- - _J. -- .,__ _


19

Vee l

i s e r re e d s g e s c h re v e n o v e r v o g e l s .

B o e k e n o � e r v e l d k e n me r k � n ,

g e d ra g ,

zang ,

v e r s p re i ­

d i n g e n z . z i j n i n o v e rv l o e d t 0 v i nd e n . D a t a l l e s i s ec h t e r to t s ta � d � e k om e n d a n k z i j d e me n ­ s e n d i e d e v o g e l s b e s t u d e e rd h e b � e n . O v e r d e z e l i e d e n i s e r m e r kw a a rd i g g e n o e g h e e l w e i n i g g e p u b l i c e e rd .

W e w e t e n n i e t e e n s p r e c i e s h o e z e t e n o em e n

( w a a r n eme r ,

voge l a a r ,

o rn i to l o o g ,

vog e l k u nd i ge ? )

S i nd s v o r i g j a a r i s d a a r g e l u k k i g v e ra n d e r i n g i n g e k om e n . D e E n g e l s e v e l dwa & r n em e r B i l l O d d i e h e e f t n u e e n b o e k j e g e s c h re v e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e ty p e n v o ge l a a r s , wa a rb i j h i j g r o t e a a n ­ H e t b o e k j e i s b e s t emd v o o r d i e g e n e n d i e d e v o g e l k u n d e d a c h t a a n h u n ged rag h e e f t b e s teed . Gra a g z o u i k u k e n ­ n i e t '1 1 t e s .:: r i 8 u s n er. : e n e n d i e o v e r e 2 n g e z o n d e d o s i s h u m o r b e s c h i k k e n . De k w e s t i e i s d u s : h o e no e m e n w i j o n s z e l f ? n i s l a t e n ma k e n m e t d e b e l a n g r i j k s t e g ed e e l t e n .

O R N ITOL O O G D e z e s o o r t b e z i t e e n b u i t e n g ewo o n g r o t e we te n s c h a p p e l i j k e k e n n i s v a n a l l e s w a t m e t v o g e l s . te m a k e n h ee f t . H i e r v o o r i s m i n s t e n s e e n u n i v e r s i t a i r e b i o l o g i e o p l e i d i n g n od i g . D e n o rm a l e v o s e l f i � u u r i s g e ï n te r e s s e e rd i n w a t d e v o g e l i s e n b e p e r k t z i c h t o t h e t u i te r l i j k va r het d i er . D e o r n i t o l o o g i s h e t s e r i e u z e ty p e , h i j i s d e we te n s c h a p s m a n d i e z i c h n i e t b e z i g h o u d t me t h e t a a n l e g g e n v a n j a a r l i j s te n e n d g l . H i j i s v e r v e r h e v e n b o v e n h e t ama t eu r i s t i s c h ge k l u n ge l v a n b i j v o o r b e e l d v o g e l w e r k g r o e pe n . A l s j e d e n k t a a n de b ov e n s t a a n d e v o o rwa a rd e n te v o l d o e n , k a n j e j e o r n i t o l o o g n o e me n . -

VOG ELKU NDtG E D i t z 1 J n me e s t a l wa t o u d e re m e n s e n d i e d 2 n k 0 n i e t s v a n v o g e l s t e w e t e n . H u n v e l d k e n n i s r e i k t e c h t e r l a n g n i e t z o v e r a l s d i e v a n d e h i e r n a t e no eme n v e l dwa a r n em e r s . H e t z i j n m ee s ta l v r i e n ­ d e l i j k e m e n s e n , v a a k v o o rz i e n v a n wa n d e 1 s t o k o f p a ra p l u . Z e g e n i e t e n v a n h e t o b � e rv e r e n v a n v o ge l s . D i t s oort voge l l u i

ma a k t v e rre r e i z e n ,

l i efst n a a r zon n i g e l anden ,

om d a a r o p h u n gema k n a a r

v o g e l s te k i j k en . Ka m p e r e n i n t e n t e n i s e r n i e t b i j . D e . v o ge l ku n d i g e o v e rn a c h t a l t i j d 2 e n h o t e l o f � e n s i o n , w a a r o o k d e w a rm e ma a l t i j d wo r d t g e n u t t i g d . D e voge l k u n d i ge i s s teed s o n b e r i s p e l i j k s·c h o e i s e l e n k l e d i n g . De k i j k e r word t v a a k i n d e ta s g e d r a ge n .

ge k l eed

,

hij

heeft

in

v o o r e l k typ e te r r e i n a a n g e p a s t

D i k w i j l s wo r d e n g r o e p e n wa a r g e n om e n d i e o p g ed i s c i p l i n e e rd e w i j z e a c h t e r e e n l e i d e r a a n l o p e n . De v o g e l k u n d i g e v e r p l a a t s t z i c h me e s t a l p e r � u t o o f a u t o b u s . E r w o rd e n z o we l m a n n e l i j k e a l s v r o u w e l i j k e e k s e 1 :'. p l a re n v a n d e z e s o o r t wa a r g e n o m e n . De v o o r t g e b r a c h t e g e l u i d e n b i j h e t r. a n n e tj e : e e n a a n z i e n l i j k e r e e k s w e l l u i d e n de k l a n k e n ; h e t v r o u w t j e : e e n z a c h t " a a a a a a a h " , t e n g e h o r e g e b r a c h t z o d r a e e n o p v a l l e n d e s o o r t wo r d t 1-; a a r g e n om e n .

bij


VOG E L L IEF HEBBER Z o n o e r1 e n d e v o l i è r e b e z i t t e r s z i c h . I e ma n d d i e e e n P u t t e r o f ee n G r o e n l i n g i n e e n k o o i o p ­ s l u i t en d a a rv a n gen i e t , i s een v oge l l i efh ebbe r . H i j z o r g t i n d e r d a a d e r g 0 o e d v o o r z ' n v o g e l s , d i e h e t n a a r z i j n m e n i n g b i j h em v e e l b e t e r E e n v o g e l l i efheb b e r b e s c houwt h e t a l s e e n gu n s t v o o r d e vog e l hebben da n i n de v r i j e na tuu r .

a l s d i e i n z i j n koo i mag wonen . A l s j e e r o n k z o o v e r d e n k t , noemt j e d a n v o g e l l i efh eb b e r .

VOG E L AAR V ro e g e r wa s d i t e e n g o e d e n a am v o o r e e n i e d e r d i e a a n v o g e l s d e e d .

D e v o g e l a a r n am d e v o g e l s

n i e t a l l ee n wa a r , h i j w i s t oo k p r e c i e s wa t h i j wa a r n a m . N u h e t o b s e r v e r e n v a n v o g e l s e c h t e r e r g p o p u l a i r i s g ew o r d e n , i s h e t a a n t a l v o g e l a a r s s t e r k E r z i j n e r z o v e e l , d a t h e t w o o rd " v o g e l a a r " z ' n e k s k l u s i v i t e i t h e e f t v e r l o r e n . t o e g e nome n . E n w i e z ' n h o b by t o t e e n s p e c i a l i s m e h e e f t ç em a a k t , e n w i e m e e r d a n d e g em i d d e l d e v o g e l m e n s v a n v o g e l s a fw e e t , v i n d t d a t h i j d a n t o c h w e l t o t e e n b e p a a l d s o o r t e l i t e ma g b e h o r e n . Hij n o em t z i c h d a r g e e n v o g e l a a r , m a a r . . . ·

VEL DWA ARNEM E R J u i s t , d a t i s d e t e rm d i e o o k n u n o g d e n u d i g e e k s k l u s i v i te i t b e z i t . D e v e l d w a a r n em e r b e s tee d t h e t g ro o t s t e d e e l v a n z ' n v r i j e t i j d a a n h e t o b s e rv e r e n va n v o ge l s . I n t ege n s t e l l i n g t o t v o g e ­ l a a r s d i e wa c h t e n t o t d e v o ge l v o o r t i j k om t , i s d e v e l d w a a r ne me r a k t i ev e r . H i j g a a t e r tege n a a n ,

jaagt

ze op ,

t e s tu d e r t

ze .

De v e l dwa a rn eme r i s o o k d e g e n e d i e l i j s te n b i j h o u d t v a n h e t g e e n h i j h e e f t wa a rg e nome n . Hij e v e n fa n a t i e k a l s b i j vo o r b e e l d ee n p o s t z c � e l v e r z a r c l a a r , a l l e e n h i j v e r z a m e l t wa a r n em i n g e n .

is

De v e l d wa a rn eme r g a a t a l t i j d ge k l ee d i n e e n l i e f s t v e r s l è t e n g r o e n j a c k . De k l ed i ng mág voora l Me n mo e t a a n d e k l e d i n g d u i d e l i j k k u n n e n z i e n we l k e o n t b e r i n g e n de v e l d ­ n i e t te n i e u w l i j k e n . wa a rn eme r h e e f t m o e te n o n d e r g a a n t i j de n s h e t v e r v o l ge n v a n v o ge l s . H e t v e rd i e n t o o k a a n b e v e l i n g B i j g e b r e k a a n re g e n moe t d e z e p e ­ e e n n i euwge k o c h t j a c k e e r s t e e n ma a n d i n d e t u i n te l e g g e n .

ri ode

wo rd e n

v e r l e n g d , t o t d a t d e g e we n s te s c h i mme l v o rm i n g i s o p g e t re d e n .

De v e l dwa a r n eme r

d r a a g t m a a r é é n s o o r t k l e d i ng , we l ke v o o r a l l e t e r re i n e n ty p e n g e s c h i k t i s ( o f n i e t , d a t d o e t e r n i e t toe ) . H i j d r a a g t z ' n k i j k e r n a t u u r l i j k n o o i t i n de t a s . H e t i s g o e d d e k i j ke r s ­ H e t i s g e e n b e zw a a r t a s m e t e e n na a a n k o o p we g t e g o o i e n . D e k i j k e r r i e m m a g b e s ta a n u i t t o u w . V e r d e r z i t a a n d e k i j k e r r i em h i e r a l u m i n i u m r i n g e n v a n d o o d ge v o n d e n v o g e l s a a n te b e v e s t i g e n . a l t i j d een r e g e n k a pj e , d a t d e o k u 1 a i r s moet b e s c h e r m e n . K e n me r k e n d v o o r d e v e l d wa a r n eme r i s e c h t e r d a t d i t ka p j e � l t i j d i n d e n e k wo r d t g e d r a g e n . A n d e r s i s h e t v e e l te l a s t i g . I n de h a l v e s e k o n d e d i e he t k o s t h e t k a p j e te v e rw i j d e re n , k a n d e w a a r t e n e m e n s o o r t j u i s t v e r d we n e n z i j n . E e n v e l dwa a r n eme � d r a a g t n a t u u r l i j k n o o i t e e n wa n d e l s to k o f p a r a p l u , h o o g s te n s e e n s t o k om i n de s t ru i k e n z i t t e n d e s o o r t e n o p te j a ge n , z od a t ze g ed e t e rm i n e e r d k u n n e n w o r d e n e n d a a r n a o p d e l i js t b i j ge s c h re v e n . Al s j e voor vel d­ wa a r n em e r w i l t d o o r g a a n , d a n n o g d e v o l g e n d e t i p : g e b ru i k n o o i t , maa r o o k n o o i t i n h e t b i j z i j n v a n a n d e r e n e e n d e t e rm i n e e r g i d s . D e v e l dwa a r n em e r g e b ru i k t n a me l i j k g e e n b oe k , h i j k e n t z ' n s o o r te n . H i j h e e f t w e l b o e ke n , m a a r d i e s t a a n t h u i s n e tj e s o n ge b ru i k t i n d e k a s t . O dd i e b e s c h r i j ft v e l dwa a r n eme r s a l s g e s p a n n e n , e e r z u c h t i g , a r ro g a n t , z e l fz u c h t i g , j a l o e r s , o n ­ e e r l i j k , wa n t ro u w i g , l o m p , p e d a n t e n o n s e n t i me n t e e l . N i e t a l l e v e l dwa a r n e m e r s h e b b e n d e z e e i ­ g e n s c h a p p e n , mda r d e m e e s te n t o c h we l d r i e o f v i e r . E r z i j n o o k v e l dw a a r n eme r s d i e a l d e z e k e n ­ me r k e n m i s s e n , ma a r om h e n k u n j e n i e t l a c h e n , d u s o o k z i j z i j n n i e t v o l ma a k t . Ge l u i d

d i kw i j l s o b s c e e n .

Tre k roep

:

" Nog

wa t b i j z o n d e r s g e z i e n ? "


i s mee s t a l b e h a n g e n me t a L � a r a t u u r . z o a l s k i j k e r , t e l e s k o p e n s ta t i e v e n , r u � ­ l e nzen e n z . U i t z i j n Z J k s tee k t d e c h e c k l i s t , e e n n o t i t i e b o e kj e e n e e n p c t ­ : d r a a g n o o i t e e n h o e d ( k e n m e r k v a n v o g e l k u n d i g e ) , ma a r e e n g e b re i d e mu t s : û r, v a k a n t i e o v e r n a c h t d e v e l d w a a r n e me r s t e e d s m i d d e n i n de n a t u u r i n e e n t e n t . H i j g a a t v o l l e ­ d i g g e k l e e d te b e d , k l a a r om z o d r a d e z o n o p g a a t o p e k s k u r s i e te q a a n . V a n d e z e s o o r t w o r d e n v r i j we l a l l e e n m a n n e l i j k e e k s e m p l a re n w a a r g e n o m e n Het i s ondu i de l i j k hoe z i j � e t i j d k a n · v i n de n d e s o o r t i n s ta n d t e h o u d e n , v o o r a l d a a r t o c h van d e z e s o o r t g r o t e a a n ­ t a l l e n j u v e n i e l e e k s em p l a r e n wo r d e n w a a r g e n om e n l�n

v ( l d w a a r n e me r

,

f o t o k a me r a ' s , l ood . Nog een ti p

zak ,

.

.

O R N I T OM A A N Ja ,

d i t i s e i g e n l i j k g e e n s o o r t , ma a r e e n o n d e r s c o r t . e l k e v e l d w a a r n e me r i s e e n o r n i to maa n .

ma a r n i e t

T e rw i j l d e ve l dwa a r n eme r

we l

E n d a a r v c n h e e ft h i j e r v e l e . l.

3.

5 .

Eks kurs i e l i j s t

4.

s tu d i e

d oe t ,

l eeft de

l ijst.

waa rgenome n ) ;

E e n n a a n d l i j S :t ( s o o r te n

6 . Een

i n e e n b e fj a a l d e rraand ) ; ( s o o r t e n wa a r g e n ome n t i j d e n s é é n e k s k u r s i e ) ; v a k a n t i e l i j s t ( s o o r t e n wa a r g e n om e n t i j d e n s 1 v a k a n t i e )

i s e e n v e l d wa a r n eme r ,

o r n i toma a n a l l e e n v o o r d e

l e v e n s l i j s t ( l i j s t v a n a l l e s o o r te n d i e h i j o u i t e r g e n s h e e f t l even s l i j s t voor het e i gen l a nd ; j a a r l i j s t ( l i j s t v a n s o o r te n i n e e n b e p a a l d j a a r ) ;

Een Een Ee n

2.

wa t a a n v o g e l

E l k e o r n i toma a n

,

enz .

De e e r s te l i j s t i s v e r re w e g h e t b e l a n g r i j k s t e . De g r o o t s te we n s v a n e l k e o r n i t o m a a n i s d a t a c h t e r e l k e s o o rt e e n k ru i s j e g e p l a a t s t k a n w o r d e n . � i j z a l n i e t s n a l a te n o m d a t te b e r e i k e n .

- H e t be l a n g v a n de v o g e l te l t n i e t , a l l e e n h e t b e l a n g v a n d e l i j s t . Z o k a n h e t v o o r k om e n d a t d e o r n i t o ma a n n a a r h e t L-o. uwe r s me e r r i j d t o m d e Mo r i n e l p l e v i e r a a n te k r u i s e n , d a a r n a n a a r Z u i d - L i m ­ b u r g v o o r de R o o d k o p k l a u w i e r e n d a n i s e r n o g j u i s t d e t i j d om o p d e V e l u we de K l e i n e V l i e g e n ­ v a n ge r o p d e l i j s t t e v e r z ame l e n . E e n g o e d k e n m e r k v a n d e o rn i toma a n i s , d a t h i j v a a k a a n d e t e l e f o o n h a n g t . d e j u i s te p l a a t s van e e n p a s wa a r g e nome n z e l d z a a m h e i d n o te e r t e n e r n a a r t o e " v l i e g t '' . E e n _ o r n i toma a n d o e t b i j ­ n a n oo i t z e l f e e n e e r s t e o n td e k k i n g . E r i s é é n l i j s t wa a r áa n d e o r n i t o m a a n n i e t d u r f t t e d e n k e n . Da t i s de l i j s t v a n s oo r t e n d i e h i j n o g n o o i t heeft gez i en . H e t wo r d t i n o r n i t o m a a n s e k r i n g e n d a n o o k a l s z ee r o n b e l e e f d e r v a ­ re n w a n n e e r g e v ra a g d wo r d t o f e e n b e p a a l d e s o o r t a l o p d e l i j s t s ta a t . Zo k a n d e v r a a g : " H e b j e a l e e n Ow e r g g a n s ? " ' n o r n i toma a n i n g r o t e v e r l e ge n h e i d b r e n g e n wa n n e e r h i j de s o o r t "in ­ I n z o ' n g e v a l k a n j e j e g e L i c h t n o g e n i g s z i n s r e d d e n d o o r te d e r d a a d n o g n oo i t h e e f t g e z i e n . z e g g e n : " J a , wa a r s c h i j n l i j k , h i j z a t a l l e e n z o ver w e g d a t i k h em n i e t op d u r f d e t e s c h r i j v e n . " J a l o e z i e i s é é n v a n d e b e l a n g r i j k s te k e n me r k e n v a n d e z e s o o r t . N i e t s i s e rg e r v o o r d e o rn i to ­ ma a n d a n d a t h i j v a n e e n v r i e n d h o o r t d a t d e z e e e n z e l d z a me s o o r t h e e f t b i j g e s t r e e p t , t e r w i j l h i j z e l f d e s o o r t j u i s t ge m i s t h e e f t . Di t i s hee l erg . Me e s ta l z a l h i j n o g n a v ra g e n : " �' a r e n d e k e nme r k e n d u i d e l i j k ? D i t i n d e h o o p d a t d e \A.'a a rn eme r z i c h m o ge l i j k h e e f t v e r g i s t . Wa n ­ n e e r d e b e s c h r i j v i n g e c h tgr o n m i s k e n b a a r i s , b l i j ft n o g m a a r é é n d i n g o v e r . J e doe t a l sof j e j e v r i end n i e t ge l ooft . H e t i s h e e l g e b ru i k e l i j k da t j e d e w a a r n em i n g p a s a a n v a a r d t z o d r a j e o o k z e l f de s o o r t v e i l i g o p de l i j s t h e b t k u n n e n a a n s t r e p e n . "

( Fi cedu l a 10

(3) )

J.

D i t ar t ik e l w e rd

Natuur

2000 :

overgenomen u i t he t ti� dschrift e " B e e nbre e k " 1 4j g . nr . 6 .

van

Me i j e r i n k .


/

He ule B e s ê e PWG - e r o f s t e r 't

is

en

winter

' t i s k o ud

,

d u s t l j d op

(25

Na h e t r e l at i e f s u c c e s v o r l g j a ar

a :rn

m an )

uec

·, 7

e e n m o s s e n we e k e nd

te

u •nke n .

a c h t e n we h e t n u t t l g d i t i n i ­

t l a t i e f t e h e rh a l e n . M o s s e n b e s t u d e r e n e n d e t e r m i n e r e n i s e ch t n i e t z o

m oe i l i j k

M O S S .E N WEF.K F.ND TE HEV ERLEE

.Y_O OR

WIE

I edereen

die

jd

av

t o t m :i an d nam i d

1 1

I n de

l o k �l e n

z i j n ve rwarmd

op

vd

VVKM/S ,

v r i j rl é!.g:wond

v ond

ook

Me t h e t

(de

te

( d us

(Leuven ) wat

.

.

In l i jn

vervoer :

tre in

L e uve n d r i e

l ud sen .

U�e n

b us nr

en

a f s t ap p e n h a l t e

(4

m in

bus nr

1 7 . 47

1 8 . 07

1 8 . 27

1 8 r e c h t s t o v s t a t i on de

en

j a ch t

Ur e n 1 7 . 4 5 1 8 . 3 0 1 9 . 4 5

B r u s s e l -Z u i d

r e ch t o v e r s t at i on

b u s nr 4

L i n d e n - K e s s e l l o -H e v e rl e e ( kl o o s t e r ) 6 0 4 )

2)

plan .

h e t H everl e ebos .

( l i j n Br us s e l -L ui k , G e n k o f

t o t L e uve n

mogel i j kh e d e n 1 )

Z i e p l a n n e t j e o m _ b u s r o u t e t e v o l ge n ,

keld e

lo­

pr o b e r e n v r i j d a g a -

We

?

op d e h oe k L e o p o l d I I Il a a n -M i d d e l w e g e n d an 3 00m

we g .

van

ge l e g e n aan d e r a n d

De z e

.

c om f o r t ab e l e r

s t ar t e n r e k e n e n we e r o p d a t m e n a ank om t

vanaf 1 8 . 3 0 t o t

febr

_"_

t e l at e n m a k e n m e t d e

M id d e l w e g 1 9 6 , H e v e r l e e

k unne n

f e b r uar i

i e t s te voorz i e n .

O p e n b aa r

B E R E I KEN W e l k e n r a e d .

nemen

1 1

kenni s

e n v a n k e u k en v o or z i e n

verl e d e n j aar ) ,

z a t e rd ag o ch t e n d

14

e r i s ge e n e n k e l e v o or ke n n i s

m o s sen .

van de

kal e n

Om

d e kne p e n s n e l d o or .

tn m o s s e n ge i nt e re s se erd i s ,

we r e l d

d a n b i j J ul e s

H0E

van vr i

ve r e i s t . H e t i s pr e c i e s d e b e d o e l i n g j e

boe iende

W A N N �: ER

je

e n m e t w a t d e s k u n d j g e l e i d ing h e b

v i a O t t i gn t e s

tre i n ) D a n 4 o f nr 1 8

( 1 i ,j n

( zie

nemen

1)

maakt

19.17

of

2)

en

de

a f s t app e n

en

t

via middel­

enkele

ingew i k ­

1 9 . 48 20 . 1 8 2 1 . 5 3

I1 e •1 v e n -Hamme

L e u ve n

in

in het

1 km t e v o e t

nog

18.52

voe

tre i n

e e r s t v ol ge n d

608 ) H ut t enl aan ( z i e n a a r O t t i gn i s o f

m i l l -J od o i g n e

d an 3 0 0 m t e v o e t v i a

3)

t ot

deze

te

s t at i on H e v e r l e e

aan

het

s t a t i onn e t j e

en

zie

pl an )

van H e v e r l e e

A l s j e o p e i ge n k r a c h t k om t , n e e m van u i t L e uv e n d e r i ch t i n g Nameni PR I J S

(de

n a am s e s t e e n w e g ) e n s i t u e e r

G e wo o n t e ge t r o u w e e n

I N S CH R I J VE N S t u ur 1 0 te

e en br i e f j e 3 00 0 L e uve n

l age

pr i j s ,

je

op h e t

r on d

o f br i e f k a a r t

naar

al

de

re s t .

Stef

f r , t e r pl aat s e

te

b e t al e n .

V e r r e u Dag o b e r t s t ra a t

o fw e l _ t e l e f on e e r n a ar Chr i s D è Cal uwe

B E N O D I GHED EN S l a ri p z ri k , m a t r a s , d e k e n , e e t g e r i e f , en

pl a n n e t j e ,

d e' 3 2 0

Al s

wa r m e

kl e d i j , l a ar z e n ,

j e m o s s e n l i t e r a t uur e e n

s k o op h e bt , breng die maar m e e .

l oupe

of

barbert j e ,

e en m i cr o ­

z o rge n ook z e l f v o o r e n i g e b i n o ' s . PROGR AMM A I n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g o v e r m o s s e n , n a t u urwan d e l i n g e n in H e ve r l e e b o s , M e e rd a al w o ud e n D i j l e vall e i o m o m m o s s e n t e b e k i j ke n , h e t d e ­ t e rm i n e r e n v a n h e t me e g e b r a c h t e m a t e r i a a l . D i t al l e s i n g r o e p j e s . We pr o b e r e n d e s k u nd i g e l e i d i n g te ve r z e k e r e n e n h e b b e n h i e rv o o r al va s t d e m e d e we r k i n g van L uc A l l e m e e r s ch . ( W e p r o b e r e n n o g e n ke l e an d e r e g e r e n n omm e e r d e m o s s e n k e n n e r s vas t t e k r i j ge n ) t e l c f o n j s c h b l. j C r l s D e C a l u w e t e l 02 / 3 5 6 1 1 7 6 o f s ch r i f t e l b m i j I ITT , J CH 'l' Trti; N We

T ot d an ,

S t e faan V e rrau Dagob e r t s t raat 1 0 3 00 0L e uve n


/

He ule B e s ê e PWG - e r o f s t e r 't

is

en

winter

' t i s k o ud

,

d u s t l j d op

(25

Na h e t r e l at i e f s u c c e s v o r l g j a ar

a :rn

m an )

uec

·, 7

e e n m o s s e n we e k e nd

te

u •nke n .

a c h t e n we h e t n u t t l g d i t i n i ­

t l a t i e f t e h e rh a l e n . M o s s e n b e s t u d e r e n e n d e t e r m i n e r e n i s e ch t n i e t z o

m oe i l i j k

M O S S .E N WEF.K F.ND TE HEV ERLEE

.Y_O OR

WIE

I edereen

die

jd

av

t o t m :i an d nam i d

1 1

I n de

l o k �l e n

z i j n ve rwarmd

op

vd

VVKM/S ,

v r i j rl é!.g:wond

v ond

ook

Me t h e t

(de

te

( d us

(Leuven ) wat

.

.

In l i jn

vervoer :

tre in

L e uve n d r i e

l ud sen .

U�e n

b us nr

en

a f s t ap p e n h a l t e

(4

m in

bus nr

1 7 . 47

1 8 . 07

1 8 . 27

1 8 r e c h t s t o v s t a t i on de

en

j a ch t

Ur e n 1 7 . 4 5 1 8 . 3 0 1 9 . 4 5

B r u s s e l -Z u i d

r e ch t o v e r s t at i on

b u s nr 4

L i n d e n - K e s s e l l o -H e v e rl e e ( kl o o s t e r ) 6 0 4 )

2)

plan .

h e t H everl e ebos .

( l i j n Br us s e l -L ui k , G e n k o f

t o t L e uve n

mogel i j kh e d e n 1 )

Z i e p l a n n e t j e o m _ b u s r o u t e t e v o l ge n ,

keld e

lo­

pr o b e r e n v r i j d a g a -

We

?

op d e h oe k L e o p o l d I I Il a a n -M i d d e l w e g e n d an 3 00m

we g .

van

ge l e g e n aan d e r a n d

De z e

.

c om f o r t ab e l e r

s t ar t e n r e k e n e n we e r o p d a t m e n a ank om t

vanaf 1 8 . 3 0 t o t

febr

_"_

t e l at e n m a k e n m e t d e

M id d e l w e g 1 9 6 , H e v e r l e e

k unne n

f e b r uar i

i e t s te voorz i e n .

O p e n b aa r

B E R E I KEN W e l k e n r a e d .

nemen

1 1

kenni s

e n v a n k e u k en v o or z i e n

verl e d e n j aar ) ,

z a t e rd ag o ch t e n d

14

e r i s ge e n e n k e l e v o or ke n n i s

m o s sen .

van de

kal e n

Om

d e kne p e n s n e l d o or .

tn m o s s e n ge i nt e re s se erd i s ,

we r e l d

d a n b i j J ul e s

H0E

van vr i

ve r e i s t . H e t i s pr e c i e s d e b e d o e l i n g j e

boe iende

W A N N �: ER

je

e n m e t w a t d e s k u n d j g e l e i d ing h e b

v i a O t t i gn t e s

tre i n ) D a n 4 o f nr 1 8

( 1 i ,j n

( zie

nemen

1)

maakt

19.17

of

2)

en

de

a f s t app e n

en

t

via middel­

enkele

ingew i k ­

1 9 . 48 20 . 1 8 2 1 . 5 3

I1 e •1 v e n -Hamme

L e u ve n

in

in het

1 km t e v o e t

nog

18.52

voe

tre i n

e e r s t v ol ge n d

608 ) H ut t enl aan ( z i e n a a r O t t i gn i s o f

m i l l -J od o i g n e

d an 3 0 0 m t e v o e t v i a

3)

t ot

deze

te

s t at i on H e v e r l e e

aan

het

s t a t i onn e t j e

en

zie

pl an )

van H e v e r l e e

A l s j e o p e i ge n k r a c h t k om t , n e e m van u i t L e uv e n d e r i ch t i n g Nameni PR I J S

(de

n a am s e s t e e n w e g ) e n s i t u e e r

G e wo o n t e ge t r o u w e e n

I N S CH R I J VE N S t u ur 1 0 te

e en br i e f j e 3 00 0 L e uve n

l age

pr i j s ,

je

op h e t

r on d

o f br i e f k a a r t

naar

al

de

re s t .

Stef

f r , t e r pl aat s e

te

b e t al e n .

V e r r e u Dag o b e r t s t ra a t

o fw e l _ t e l e f on e e r n a ar Chr i s D è Cal uwe

B E N O D I GHED EN S l a ri p z ri k , m a t r a s , d e k e n , e e t g e r i e f , en

pl a n n e t j e ,

d e' 3 2 0

Al s

wa r m e

kl e d i j , l a ar z e n ,

j e m o s s e n l i t e r a t uur e e n

s k o op h e bt , breng die maar m e e .

l oupe

of

barbert j e ,

e en m i cr o ­

z o rge n ook z e l f v o o r e n i g e b i n o ' s . PROGR AMM A I n l e i d e n d e u i t e e n z e t t i n g o v e r m o s s e n , n a t u urwan d e l i n g e n in H e ve r l e e b o s , M e e rd a al w o ud e n D i j l e vall e i o m o m m o s s e n t e b e k i j ke n , h e t d e ­ t e rm i n e r e n v a n h e t me e g e b r a c h t e m a t e r i a a l . D i t al l e s i n g r o e p j e s . We pr o b e r e n d e s k u nd i g e l e i d i n g te ve r z e k e r e n e n h e b b e n h i e rv o o r al va s t d e m e d e we r k i n g van L uc A l l e m e e r s ch . ( W e p r o b e r e n n o g e n ke l e an d e r e g e r e n n omm e e r d e m o s s e n k e n n e r s vas t t e k r i j ge n ) t e l c f o n j s c h b l. j C r l s D e C a l u w e t e l 02 / 3 5 6 1 1 7 6 o f s ch r i f t e l b m i j I ITT , J CH 'l' Trti; N We

T ot d an ,

S t e faan V e rrau Dagob e r t s t raat 1 0 3 00 0L e uve n


KAL EN D ER = = = = = = = =

z a

22- 1 .

8 3 /0 3 :

WJ + W A

vr i j za

4 - 2 . 8 3 /0 4 :

5 -2 . 8 3/05 : WJ + W A

zo

W a n d e l in g P e l l e n b e r g/ L ub b e e k o l v B a r t A u gu s t i j n s

1 3 . 3 0 h L e uv e n S t a t i o n , v e rp l a a t s i n g m e t d e f i e t s

WJ - ve r ga d e r i n g ; l o ka a l

O p en

Br a a kb a l l e n a von d

o l v S uz ann e N e l i s s en

1 9 . 3 0 h C o n s e r v a t o r i u m gr o t e m e e b r e n g e n : p in c e t , t a b e l e n

20 - 2 . 8 3 /06 :

S ur p r i s e - w a n d e l i n g

WJ + W A

olv

Bar t

8 . 0 0 h S t a t i o n L e uv e n v e rp l a a t s in g m e t d e f i e t s

WJ - v e r ga d e r in g ; l o ka a l

Op en

za 5 -3 . 8 3 /08 :

U i l en t o c h t

- vr i j 1 1 - 3 . 8 3 /0 9 :

olv

Bart

D i a v o o r s t e l l in g

en

H everl e ebo s

Hel iand

WARM

WJ + WA

H e rw i g

4-4 . 8 3 / 1 1 : WJ + WA

van

van

over

d i j l e va l l e i . Marc e l

de

V e r b ru g g en

Z e gge )

( Wa v e r s e b a an )

A anvan g : 2 0 . 0 0 h

en

Ke s

selb�rg

( e v . W in g e va l l e i )

B l o c kx

9 . 0 0 h S t a t i on L e uven

v e rp l a a t s i n g

me t

o n d e rw e g

nut t i g

E in d e

ma

Vr i end �n

AAN B E V O L EN ! ! ! .

L e op o l d sp a rk olv

de

door

c on s e r va t o r

de

van

m e e r da a l w o u d

in

G a s t op t r e d en Zaal

2 7 -3 . 8 3 / 10 :

enb er g i jns

1 8 . 3 o h S t a t i o n L e uv e n verp l a a t s in g m e t f i e t s o f a u t o e in d e vo o r z i en r on d 2 3 . 0 0 h

(

zo

1 9 . 30h

Pel l

te

A u gu s t

N a t uur b e h e e r

I E D E R E EN

in ga n g v e r gr o o t g l a s

A u gu s t i j n s

vr i j 4 - 3 . 8 3 / 0 7 :

WJ + WA

1 9 . 30h

rond

de

kan

fiet s

m i dda g

,

H e rr e m a n s

aut o te

kn a b b e l e n

zijn !

" Ap p e l - sp e c h t en t o c h t " olv Marc

of iets

en

8 . 3 0 h S t a t i o n L e uv e n

,

H e rw i g e in d e

B l o c kx

rond d e

m i d da g


zo

L e n t e w a n d e l in g i n o l v M i c h D uma l in

10-4 . 83/12 : \vJ + \lA

8 . 3 0 h S t a t i on L e uv e n

v e rp l a a t s i n g

zo

het

2 4: - 4: . 8 3 / 1 3 :

Vi s t o ch t

( in

H e rw i g

olv

8 . 30h S

met de

de

t a t i on

L e uven

met

de

t e gen

de

m i dda g

)

of a u t o s c h ep n e t e n e e n

fi e t s

e en

m e e b r en g en .

b o ka a l

e in d e

s p r i n gp u t t e n ?

mo g e l i j k l a a r z e n ,

Niet

fi e t s ,

B l o c kx

v e rp l a a t s i n g zo

B r uul b o s

a l l e e n amf i b i e gn d o c h o o k a l l e r l e i an d e r g e s p u i s z a l d e n o d i g e a a n da c h t kr i j g e n ( o f

dit

en i g . &verband h e e f t m e t h e t m i dden )

l a t en w i j in

N O TA/ 1 .

In h e t v e r vo l g z a l vo o r z i en w o r d e n ! O ok

in

e en

onz e

ON Z E

Dat

er

e en

sp e c i a l e

J e u g drub r i e k

M i l i e urub r i e k

zal

e en

plaa t s j e

Va l l e i "

Va l l e i �

pr i j s

d e e ln emer s

de

du s

w o r d en

j 2��

ook

i e d er

van

ar t ike l

----

g e s t el d ! ! !

d e muz e

va s t

j ul l i e

mo g e

s

kr i j g e n

op

insp i r e r en ,

d e r e da c t i e en w i j a l l en , d e l e z e r s w a c h t en ! ! ! ! B e d e n k d a a r b i j m i s s c h i en n o g e v e n d i t : L ' h o mm e d e vi en t

b e tr e f t We gens

de

un e

a

v o c a t i on

lui -même

c r é a tr i c e .

qu ' e n

se

c r é an t

Il

ne

. M ar c e l L é g a u t

v o l k s d a n s fu i f :

o n vo o r z i e n e

o m s t an d i gh e d e n

=

kan n o g g e e n d a tum v o o r o p g e s t e l d w o r d en d o c h w e e s g e r u s t e r w o r d t har d aan g e w e r k t om a l l e s h o p e l i j k t o c h no g o p z ' n p o o t j e s t e z aa l pr o b l emen

kr i j g e n .

N a t uur l i j k wo r d en .

om

zal

eventue e l

D ank o p

i e d er e en

M o g en w e

reeds

kaar t en te

voorhand .

wel op

op

tijd

j ul l i e

v e r k o p en !

v e rw i t t i g d

b ero ep

do en

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement