__MAIN_TEXT__

Page 18

Zag j i j ---------

je

Eers t hoor

z:e

di-c

naj ae.:t·

o

•� .

'i

- - - ----� � - - - - - - - - - - - - - - -

alleen een ver v e rw i j derd " k r o e -kroe " 1 het duurt dan

6-1 1 - ' 82 1 he t ie z e e� mo o i w e e r t s t�al ende

onbe w olk t e heme l .

nog w e l even voor je de troep die dit kracht i g e ge luid produc e e rt

voormiddag 1

k an z ie n . D i chterb i j k o m e n z9 nu in e e n bre e d uitgew a a i e rde V-formatie i soms worden v a n de

de

1 2 . 25-30 :

Hun V - fo rm at i e

Me t w a t g e l uk v l i e g e n z e nu pal over je hoofd

hoorb aar .

J awe l b e s t e le z e r , h e t gaat hier

ru s t i g

v e r­

Op

w aarnemingen d i e e x . i n asymme trisch�

Hier volgen dan de 1 20

we

V - f o rma t i e

(110

vliegen.

z i e t e nk e l e

( 5 . 30

l i nk s e n 1 0

1 5 . 00-1 5 :

K e s s e l-Lo . min.

s c h im m e n z e e r laag naar he t 'lM

200

ong .

1 4 . 3 0 : SAR :

1 5 . 00 1

kraanvoge l s g e h o o rd ;

vliegen

dus on?. i c htbaar o v e r ( Malou :

ws.

( Bart &

1 40 e x . w e s twaar t s

( H e rw i g , e a ) H e t w e e r d i e dag w a s a l l e sbehalve er v i e l e c h t e r geen regen .

l aag

goed :

(M.

W a l raven s � )

SAR .

in

z w aar b e w o lk t e n " m i s t i g '�

ong.

2 50 "

1 . 00 4 1 48 1 6 . 00 � 1 00 1 5 . 4 5 1 ong .

}

zeer hoog en

naar het Z te W i l s e l e

79 te Grimde ( HOE) "

(

"

(N.

)

Deldinne )

(J.

R ob e yn s )

1 0 . 5 -1 1 . 1 5 : 6 gr o e p e n kraanv o g e l s van r e s p . 69 , 4 40 , �2 en 19 ex. over Grimde ( H O E )

NYJ)

in e e n bre e d front

ong. 70 te Grimde ( HOE)

1 00 en 30 t e G o e t s e nhoven

t a s . E z e maal en Hak e ndover 1 00

1 7 . 00 1

over " De V i j vers "

1 30 te

2 2 . 00 1

7 -1 1 :

24-1 1 1

tus s en 1 1

28 , 47 ,

te Grimde ( HOE )

W ange .

5 te Hakendover 80 te H o e g aarden ( J . Robeyns ) aud . waarn. van e e n gro t e gro e p te E z e m a a l

namiddag :

(waarn. o nb ek e n d )

luid roe pend en z e e r

naa r Z

ex.

h e t ni e t de gewoonte i s w aarne mingen u i t h e t T i e n s e

1 0 . 30 1

j ac htw achter te SAR )

ex.

9

He verlee s 8 naar Z ( HEM )

5-1 1 - 1 8 2 : n amidd a g :

tu s s e n P é c r o t en F l orival v l i e gt e e n gro e p van ong .

1 7 . 1 0 : b i j inva l l e nde dui s t ernis 71

in d e

ge l i j k lopende tr ek p a t r oo n in he t Leuve n s e :

kraanvo g e l s v l i e gen in e en bre e d f ront

Z e e r l a a g : rode b ovenk o p z i chtbaar.

Vranckx )

z onde r ing te maken vanw e g e h e t gDo o t a antal gegevens e n he t

bro e r )

( on g . 500 m l ) o v e r naar ZW te Pe llenberg .

(R.

De z e lfde groep vliegt o o k do or te

6-1 1 - ' 82 : 8 . 30 1

70 m hoog naar het ZW t e

( B a r t Augu a t i j n s en

AUB e n J o VPB )

te Pe l l e nb e r g ZZW ( NYJ , AUB en Jo VPB )

1 1 . 1 2 � Oud-H everle e s

ong .

' s m o rg e n s )

1 4 . 38-53 : min . 1 50 e x .

( NY� , ( B LH )

" D e V a l l e i " te vermelden v o nd ik h e t toch nut t i g hier een u i t ­

5-1 1 - 1 8 2 : B art w ordt b ru u s k in z i j n s l aap ge s t o o rd door r o e pende hij

230 e x .

5 e x . naar Z O

1 4 i n V naar ZW

namiddag trekt all e s dicht e n e r waait e e n koude win d .

Alhoew el

tot n o g t o e b innenk r e ge n :

r e c ht e ) naar h e t ZW te K e s s e l -L o ongeve e r 200 m h o o g . f.:r,...J j

k r anen ;

Haaerode 1

7-1 1 - 1 8 2 : in de v o o rm i dd ag ie het nog s t e eds z e e r m o o i w e e r ,

n ov e mb e r l l . was h e t - bij w i j z e van s preken k o p even b u i t e n he t v e n s t e r t e s t eken om e e n gro e p

van d e z e indrukw ekk e nde noord e r l i n g e n t e z i e n p a s s eren .

22-1 0- 1 82 :

Pe llenb e rg :

1 6 . 00 1

o p ge m e rk t

5 en 6

al g e n o e g om j e

e x naar Z

D e z e gro e p w e rd o ok op de B r e mberg te H a a s rode

h e t voorb i j e n a j a a r in onovert r o f f e n aantallen in h e t Leuve n s e over­ vloge n .

1 5.152

1 6 . 40-55 1

om k r a a nv o g e l s d i e in

22

hut 1 kw am e n aan in V en vli e g e n in linie verd e r

g e t r o mp e t b l i j f t n o g e e n t i j d j e

w e l de_,o�lijk

zie t

n a a r h e t Z ( G . d e Guchteneäre � )

i s n u r e e d s v e rder e n ve rvaa gt t e n s l o t t e aan d e

g e z i c ht s e inder maar h e t imp o s ante

Dirk Costrop

SAR I 1 1 k r a anv o ge l s draaien rondj e s b oven de

ove r . Erg snel vliegen ze nie t , me t b edaarde vleug e l s lagen en regel­

ma t i ge gl i j pauzes p a s s e e rt de gan s e b e nde . Je kan z e dan o ok beki j ke n : de zwart-w i t t e tekening van de ha l s , r o d e kruin e n l e n g d e elleb oogve ren z i j n goed te z i e n .

en e e n g r o t en d e e l s

trekken te W i l s e l e .

ge l e d e r en geherrange e rd ale e e n andere vogel de s p its

gro e p ove rne e m t .

d e vader v an

z on

en

12

(J.

p a s s e e r t nog een gr o e p van 50 kraanvo ge l s

tussen Ez e maal e n Hak e nd o ve r .

(alf, )�..w.wyf� ó , .lî f r;",,_u

de laats t e gr o e p ( 1 9 ) v l i e g e n over te

Z o a l s blijkt uit de z e mas s a g e g ev en s ,

Grimde

om

".,,.1..1<. Z

Robeyns )

Ol,vn•·f}

1 6 . 00 ( L . N age l s )

s p e e l t b e t h e l e g e b e ur e n

z ic h af o p 5 en 6-1 1 ; enk e l e w aarnemingen v o o r e n na d i t w e e k e nd

niet t e na g e s p r o k e n natuurlijk • .,if' :

JJXl,Vf,rJ1r;rJ:i U<IJ',

' /1 Vf: 5 '' ,

J,JV(r,.,p,.,.�2) .l)(�, h

SA ll l< AS T.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Januari 1983  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement