De Boomklever Juli 1982

Page 9

9

WAA RN E M IN G E N . . . ( A nas p e n e l o p e )

Smi ent

2 1 -2 -82 : 2 e x . op

(D.

SkR

C o s t ro p )

( A nas q u e r q u e d u l a )

Z o m e r t a l i ng

(D.

1 9 -3 - 8 2 : 2 koppel t j e s o p W i l s e l e Zui d 0 3 -3 - 3 2 : navik

ex .

vl o o g

2x

ex.

( i•: . Duma l i n )

Park

prac h t i g o v e r

� ilsele

( D . C o st r o p

zui d

M.

B e ckers )

C o s trop )

Du m a l i n )

Abdi j

van P :i rk

(M.

1 6 -4 -8 2 : 4 e x . i n Abtii j

van P a r k

( E . Dumal i n /

2 1 -4-82 : 2 ex. in

(A.

A b d i j van Park

de

en M .

D.

C o s trop )

Dumal i n )

( Fi c e dula hypo l eu c a )

B o n t e vl i egenvange r

tuin

30 -4-82 : m e e r d e r e e x . 5-5-82 :

en

( C haradriua dubius )

1 4-4-82 : 4 e x . i n

/ in

(D.

naar h e t N t e W i l s e l e

d o o r t r ekk e n d

plevier

29-4-8 2 : 1

B eckers )

�.

( Phala c r o c orax carb o )

Aalscholver

27 - 3 - 8 2 : 3

van

en

g e nt i l i s )

(Accipiter

1 9 -3 - 8 2 :

Kl e i ne

in � b d i j

Cos trop

van

D . C o s trop te W i l s e l e

T e rvuur s e s t w g

( J . B o ga e r t )

Leuven

i d ea

Boomvalk

( Fal c o subbu t e o )

9-5-52 :

e x . T ro l i e b erg in K e s se l -Lo

5 -ó -82 : 1 ex . m e t

prooi

wschl .

e en

( B . A U !;US t i j ns ) ( B . A u gus t i j n s )

v o g e l t e K e s s e l -Lo

( C i c o n i a c i c o ni a )

O o i e v aar

5-ó-82 : 3 e x . bleven

een

5 - tal

m i nu t e n z w e v e n o p

2 0 à 30

z e t r o k k e n i n kr i ng e n z w e ve n d v e r d e r n a a r O ;

V i sarend

m

ho o g t e

boven

r i c h t i ng P e l l e nb e r g .

in

ex.

2 4 -4 - 8 2 :

ex •. o p o n1: e v e e r

Di j l evall e i :

3ûm

van

S t -J o ri s - � e e r t

hoogte

t r e kkend

naar

� e eri j s e

(3.

A u gus t i j ns

B raamslui per

( S y l v i a curru c a )

2 7 - 5 -8 2 : vag e

.,, , a r n e m i ng ;

wouw

lx

zang

g e hoo r ci i n

de

tui n

te

en

Erps-Kw e r p s

J.

ex.

2 5 - .:) - 8 2 :

e x . i n h e t s t a ds c e n t rum ( Bu t e o

1 9 -5 -8 2 : 9

ex.

b o v e n L e e r d aa l.,, o u d

te

;; t -J

cris

Leuven

(j.

,1 a e r t

( '<l a nd e l i n g •I J - ',/ " )

�ugus t i j n s )

bu t e o )

t e K o r b e ek-lo , K e s s e l - L o

(3.

� u g u s t i j ns )

N ys t e n )

( J . Bogaert )

( h i lvus m i l v u s )

2ü-3-82 :

( B . Augus t i j n s )

de f i e ns e s t "' g t e K o r b e ek-Lo

boven

( B . A u gus t i j n s

6ui z e r d

Tro l i e b er�

( Pandi on hal i a e tus )

1 2 --+-82 :

a o d .o

de

)