De Boomklever Juli 1982

Page 1

<-])e ':Boomk!e"er°

Driemaandelij�s

mededelingsblad

De Wielewaal

-

Afdeling Leuven

1 .

10°

Jaargang

20

V.D.

en

Redaktie

M.

Herremans,

juli

1982

Pr-inses Lydialaan

3030

..

3

september

juli

'

Nr

EEVERLZE

65,


2 3este,

Wat heb

je

veel

:

de examens

"ad

.

en 9 s.

.

Geli j k

n e t na

hun goede bedoelingen twijfelen.

hieronder

en

staat het schrijf je

zomerkamp van dit spoedig

jaar nog vo or de deur

roofvogels op,

dit alles

behoorlijk

een

en

; kijk eens

in, het belooft de moeite te zullen worden

v o or b e re i d e nd week-end in de streek leverde begin juni o.a. 15

een

de

nummertje weer ver ov e r tijd? Maar wat wi� je als zowat iedereen

Is dit

sumier

de Pyreneeën ve=trekt en de overigen bovendien

naar

Inmiddels

aandachtig

?

.

een ver­ krijgen (vergeet tevens niet dat het redakteurschap nog wordt uitgevoerd). Als è.ie van de Pyreneeën nu geen geschikte volgende jaar w e t e n on de kop te tikken, dan kunnen we niet anders

interim"

aan

z elfs

verteren

kamnnlaats voor het dan

erg

en

spoorslags

zwoelte te

lomende steeds

zeg je

te laat

soorten

orchideëen

( ko r to m

aantrekkelijk landschap

:

"Argonne van het noorden").

Kijk,

·rot

Marc.

in het vor i ge

Zoals een

dorp j e

O'rer de

g aan we dit jaar op zomerkamp naar van :België, nabij Virto n . Voor meer verwijzen we naar het kampennummer van

aangekondigd,

nummer

in het aller'.literste zuiden

streek,

de

fl ora

en de

fauna

Torg:i:r, inlichtingen het

"'lliel tje".

Cns kontaktadres ginder is AS3L

Le Foyer pour Tous Paul

-

kampduur

:

6766

Torgny Leuven

woensdag

î1

augustus

8 u30

zaterdag

21

augustus

ibidem,

- ver?laatsing

:

privé autocar

met

de kampulaats

gebracht

van de lijnbussen

:

de

(063/

57 00 34

twee je

de vro e g e namiddag

in

fietsen worden met

een vrachtwagen §_g op g e lad e n

station).

:Bij

de terugkeer

zullen de

moet

-

slaapzak

-

gamel,

- 1

zullen daar blijven op de fietsen te

vrijwilligers

zek er

meenemen

van de stad

f i e t se n tot

rijden

naar

op de parking ma.

23 aug.

t i j de n s het week-end

"bewaken"

tot maandag.

:

(geen luc�tmatras of

bord,

alleen in dringende gevallen )

st a t ion (parking lijnbussen)

wschl.

in Torgny moeten blijven gezien de stadsvrachtwagens ni et - wat

:

worden woensdagmorgen rond

ze

(Leuven

Gonry

Rue de l'Ermitage

36,

drinkbeker

en

veldbed

er zi�n

nl.

bedden )

bestek

keukenhanddoek

- 1 rol WC-panier

- Hoe

-

1

-

zwemgerief

not

sc�rijf Door

choco,

je

konfituur of siroop

al

+

van 2.750 3f. 322,

Tiensesteenweg

laat

je dit

inschrijven,

want

- het wo r d t een fietskamn se rve binnenband, De deelnemers

- er

volgt

op RN

3000 Leuven,

telefonisch bevestigen

Vlug

.

..

!!)

musli

(geen

ginder denkt

nodig

te hebben

in ?

storting

d a g en komt

je

wat

:

bij een van ! !) :

weten het

aantal

Tevens

M.

Dur:ialin,

(ook Decoster (48.85.50),

je

als

Annick Dumalin

-çilaatsen in

je

véhikel

de bus is slechts 26. perfekt

verzekerd.

voor de

maar

voor enkele (25.09.29).

de kamporganisatoren

zorg dus dat

kamnbrief

p/a

voor die datum de storting

Marc

plakgerief, remkabels en -blokjes en

zijn (gedeeltelijk)

geen verdere

730-0004427-58 vd WJ-Leuven, v66r 30 juli.

ingeschre•renen

in orde is divers

(zorg

ook voor re­

herstellingsmateriaal

!)


3

?.��tiP.lP.n en a..rnfibieën ria��:1 zoals bekenr1 in geen prettige

evPrunin

immers

trappen

stellen ov er

r1an

de

de vraag naar

om

kategorie van

konijntjes,

Jan

de

0.e

zoals

se

nog

zeldzamere buizerds,

de wielen maken

ons

alleen maar s ti l .

Publiek.

....

Dit

bedrP.igd

doeltref­

wegen

Dit

echtP.r om.

Koning Auto.

door om

statistieken

km.

aantallen/

autoweg,

we t e ns l ot te in

:Jaarnee vallen

zwaluwen,

hermelijntjes,

meesjes,

mogen

uilen of dass e n

lijkt

doch

egP.ltjes die in het voorjaar

doen.

vossen,

ratt�n­

�oodg�::-erien

gevoelens

onze

allen op v eel sympathie

die

tol.

Dode zwerfkatten zullen

la n gs grote

te

C:aaraan wat

om

zen.

reeën

ver

liefiesdronken,

wegslachtoffertjes

bunzingen,

s l aan

0.iersoorten

het ·,.,eg­

Ook

burgers zijn

onbekena

als

slachtoffers te h er c:' en k e n in

deze

OVP.rheid

de

de auto

slijmer0.s,

en

enz . .

s�ringende

e�

knoet te houden.

:'le

van

vaak

aantal,

sneuvelen op het asfalt,

met

:

verheugen

ook vaak kilometers

hPt

griezels

�.1atervP.rontreiniçinç,

,,·atersE='ort

kr�ipende

platgereden egel

het symbool

zowat

bv.

�rukke ViAg�n -:'.açelijk.se kost.

onr�P.r

rv:et de

velen beroeren.

sgelfanaten

op te

-iezP. knaçers mP.de

om

'lier ·.-1orc:'.t

onz e

deze

voor

b�staan,

hun

beeksaneringen,

misschien

kunnen on�

muizenlijkjes

fe�ir1.r1el

O[)

zijn

op

joor hP.� lP.ven

�eze traag

van

het onbegri�

van

ç�va�tn

ruilverkavelingen,

-;)Oo�gereden r..ieren en

indi=e:<(te

en

landbouwvergiften,

vP.rkP.P.r P.ist

Afgezien

mee.

tijden

èir�ktP.

.-.reg�n velP.

g�intlustrialis�Rr:le maat.schao�ij

cnz�

rekenen bij

die

sneuvelen

onder

het summum van de tragedie.

-

J !

Maar die kikkers,

"week"è.ieren

deze

wezent j es, -:>nr•P.::-gaan dit

nl.

van een min

het impact

om

Hoe verdwalen

tP.

pad

er

iadentificatie

de

paden in

de padden

u it

door

schijnt

dus

honderden waar

op stap.

regen

en duizenden

ze geb oren

worèlen door de

zijn.

prozaïsch.

ge'ireven

door

lingen

jaar ons en

(in

zijn

naar

deze

S::'reekt

liefr1es-

en

zijn

volgen

jaar

steeds

dezelfde

rot.:tP..

langs

daar marche::-en

niets af leiden.

genegeerd aan

begrenzing,

en

·,;egen,

geknü3t.

stropers,

wGrd door geesten,

dP

In

in hun

naar

met

bonzende

bP.estP-n oeroude

=:eze

wegen,

zijn vaak

eigenlijk geen

slechts

t=ht

Op hun

Verbo�en

zal

enkele

deze

kon:'len

ongestoord

·.-:ijven

trekken.

landscha:>sverbeteraars,

niet-'.-:ete:ischa='pelijk

ve ra n tw oor C:: e

de

moet

dit,

zijn.

en

Met plasjes

lijkt

2ufo bufo

dat

hart

maagkriebe­

en

de ·."eç

inslaat

echte wegen

laten de

naar

dierPn

alleen y,

zich

alles bekend

eerzaae

wee de

waar helle

pai

lichten

fenomen verdrijft en

voor

en

breed,

meters

en Zwarte �;ada.ms '.·laar

naar

gaan

groeien. Eet

Toegang-Dordjes,

witte

::--ad4en

de trek

vijvers

honderden

paddentrek

en

echte tn�kroutP.s,

wP.gen,

·.;atermannen,

èe wegen getrokken c1oor

hen

vindt,

de

Sind

grad e n komt

een nevel hangt,

veronderstellen

deze

i<nu-ides,

I2

ku::men aange lokt

daarbij

paaivijvers

we

onder

voorschrijven.

's morgens

gaa n

bekend

grond en

boven de

schuinrnarcheer'iers.

gehoL<de:-i

aanverwante

zoek

beter aan als

vroeger jaren

over

-',,-,

èie

grP.nzen,

de

indrukwekkend schouwspel

op

een

gebleven

wegverkeer ? Z oals

;;ildwachten en andere

huis

en

dan

men

al

darm­

in t act

Op dergelijke nachten

ge:.!ien zouden ze

pa:l.denhordes.

national�

en

de avond en nacht

die

een

het

of

gemakkelijker.

"onder

veilige schuilplaatsen verlaat en

'.) aarb ij

zonder

ore n

metarnorphose

Het vergt_

weg.

Amfibieën

o verd ag

voortplantingsdrift,

watP.r.

ook

dieren

ons

een

voorschijn en begint voor

sp

sol11Plige >1iere:-i

lokkende Oî'

te

de

de boekjes het

kwik

geschieden.

de

;-;etenschappelijk

Het

zoals

ja,

ni,�t. ç;evor!den wordt,

wa ppe rende

der

ch

an de re naamloze

schedelresten

v e r borg e n

valt en er in

geoti.serveerd,

kunnen

mense:-itermen),

mensen

zijn

zel f

geuren van

haast te

het

oordelen

Te

door,

het

als

hun schuilplaatsen

weinige mensenogen

plek op

de

dwaas

Orde

tot de

al slapend

het water alwaar de voo rt p la n t ing moet padden

l ek

maakt P.en

en dergelijke"

naar het

in de namiddag een zachte

komen

g roP.zP.lige

verha

en

auto op slag

ongevallenstatistieken van het

planten

boomwortels, begin april,

insekten

biologiehaniboeken

glimmende p

Soms

herkennP.n.

de

de

van

hen aanrijdende

amorfe

iie zwartbruin

deze be e s ten de ·,;inter

stenen, maart,

de

van

lot

het

van

van in het begin

het

delen

grote,

of mP.er in

poot-met-zwemvliezen

brengen

e lw o rme n

stadiu.-n dat in Se rn'?estE>

ee n

stelsel van een

haz

en aanverwanten

die onder naar

toekijkP.n

nader

padden en

::oor

·..;o.:-dt ge'.ieest

landman binnens-

r1ie èe

nu

trekt

nacht

·.;aarover

wij

en


4

hopP.n. hP.t

c.:it

hoort

buitP.nlan'l

c�ramatisc�-LP. �P.ri.ch-:.r::1 ZP.l is

!ni�en

achterc..i tgang va n :>JedP.rlands

volwassen

nota

auto's

:'..e

pa.::.::.r-:nstan� .... P. ,_dh_�t

onderzóe;-:

·=>

padden

kan

gedood worden.

;:;n

sl�chts

IG

bene o_:i w�gen waar

per

Dat

pa sse e r den .

uur

huis

4ergelij�e moge l i j k

moge blijken uit de volgende

observatie

die tevens

dit art i ke l te

om

:=:G:t

.. .......... J. ,,,,o.o.r __ ;.,;

a.

tragedies ook dichter bij

zijn,

�laatsP.n

dRsastrnuz�

n��

30 % van Se populatiP.2 van

èat tot

dit

�ot

:ocxns

--:�rgAlijke

8p sorriç�

�a0èenslach�ing�n.

kan �it

nP.:i

ov�=-

ons

zullen wel

van

NP.P.rijsP.

aanleicH:-ig was

Velen onder

schrijven.

dP. weg kennen diP. l oopt

n aa r

oa.

l:.hvis

Sint-Agatha-rtode,

in het burgerlijk bestuur gekend als Als

··rolfshaP.gen(straat).

èe

n i e uw e

een hoek

de ·,,;eg

kl imt

vertrekt,

uit !.JeerijsP.

je

eerst

naar

omhoog

kliniek op de waterscheiding van

bijna

Dijle val l ei .

Vanafi

restant e n van een zavelgroeve.

(met

90° de

bocht

tussen IJse

en Dij le .

uitzicht)

beg int

Rechts van de weg,

het.

. :at verde r maakt

om dan omlaag te

panoramisch

hogerop weiden

wat

s t aan

huizen

en

weg

die

in de

l i ggen

dus hoger,

en

holle-weg-bermbegroeiing met struiken ed.,

Links

s l i nge re n

de

en een

direkt daarachter daalt de dalwand sterk

tot

de va l le ib odem van de Dijle. BeschouwP.n Ne nu deze weg ove r een 5 à 600 meter,

in

handeling. Tijd

toneel voor de zeP.r warme

was

dag,

de ee rs t e van het j aar,

da pper rond.

vlogen

.

nieuwe nachtridders

hadden de

van de

route

De week daarop,

zon

nog

ervan waren

bor�en. Zeer

dras tis ch

. ·at

kan hiertegen ged aan >>orden

g e ve n

draad en gewa;-end

poot,

herpetologen. voL:assen

meer

van het over

an�ere

bedreigde

l ol: a a J

in r'p :

-:Je

I2

?.e,;::t.

drastisch

::Cij

lev al.lei

'"'"' A"nf.

amf. r_.

è at

lijkt mij

oplossingen.

enkele

om

lok a l e raddenminnaars

de weg r a nden te

2P.n kille zoen of

een

voor deze "halfgare"

moge.1.ij}; zijn

het VP.rlies

en

·ellicht

fragmentarisch,

·:1e'::�r1 nog

amfibieën

en

lo�en.

re�-tiele:-i

a;v'! e re

maar

n

van

1,·ellicht weten

misschie!'l

Zodoende

zou

èTe-J.;

(!':oussault)

3elç;. & '_ux. ('.·'.aY. S�arreboom)

er

waar ook

Kunnen gedaan worden.

van het j aar (Eet Spectrwn)

v.

buiten­

nachts voor

's

de !adden een li:'t

je wilt.

zullen de beloning zij!1

en sal�man�erroutes

\>:at voor onze

in '.«'.::uroi::ia

"<e::--t.

het

echter in ons

de kille nacht,

voor

ze br a::' a den zo

volge:-is :ie beekjes

In

reducere!'l.

kikker3-

paièen-,

Dit

op de loer liggen

paèdet j es

het

is

bed ruilen

warme

!'!ITners

op stap g aa n .

on�erwerp is zeer be;>erkt

:1.ergelijke

maanden ,"

zou

te

�adden

''andelen"!e

jonge

Op die r.ianier

?a c'kl en

1''.ijn kennis anderen

vele

maar vnl.

het

met

op de oversteek:;laatsen,

klam.me

Sitt.

de routes kennen,

de

?

soms voor ;,·aarschuwende ve rkeers ­

is het sluiten door de overheid van sommige wegen ::en andere mogelijkheid

afzetten met

hier.

een I2-tal

week.

van vorige

hiervoor gesensibiliseerd,

niet haalbaar.

nachten en

de andere we ge n vond men

Op

s t uk je weg "slechts"

vond ik Oc! dat z e lfde

land j e

absoluut

e xempl aar in de

zo gekoncentreerd als

nergens

dat

,�e

over

lijken

op z a te rdagn ac ht veel zijn -

padden gekruist.

" herken baar "

Helaas

die morgen de ve r s e

zieltogend vrouwelijk

of kikker, maar

nevel.

natuurliefhebbers zich

traject op

het a ut ov erke e r in die nachten

die

en Kleine v os s e n

hoog hun winterslaapplaatsen zoeken en een dergelijke tol betalen,

padden z o

èe burgervaders,

land zorgen

Citroenvlinders

opkomt en wakkere

een enkel

in niet, maar dat is nu eenmaal zo .

weet

zomers.

valleien en dalhellingen een

en God weet dat het er

?;·ad

èode

als

27 O'._"l 28 maart I982. 27 maart was een

op hogergenoemd

ter vergelijking,

sommige

waarom die

-

echt

liefdeshongerende

daar ee n enkele

lijkjes,

Als de

.

van

over de

70 p add e n te l len, met nog

van minimum

hier en

.

konden zi j

de wegP.n verplaatsen,

Je

l i gt

Nachts

's

het een zaterdagavond

goot .

de nacht

:

3i.k�n�_reef ï


5

za

1/

Ii:seZ-tentocllt o.l.v. Johan Van

ó2/:.9

juli

i�.�v

u

station Leuven

14.00

u

station

v�r�laatsing

zo

18

nestkasten

32/jO

juli

vanaf

za

24

juli

J

,

station

Ottonburg

v/d

e i gen

01

82/31

aug.

08

statioA

Dagtocht

woe

11

82/32

aug.

aug.

tot

en met

21

22

aug.

32/33

u u

u

station Leuven

9.30

u

station Oud-iieverlee

Leuven

8.20 u

vertrek

bus(NL)

av.g.:

82/35

in Torgny elders in

informatie

in Tienen,

8.30

u

station Leuven

9.00

u

Grimde

na

(evt. en

Herremans

Marc

verplaatsing

met

de bus)

wachtbezigheid; gevangen

vogels

worden

gedemonstreerd.

in de

Dijlevallei;

gids:

nerwig 3lockx

station Leuven

u

nieuwe

u

wandeling

leiding:

nummer.

dit

de middag.

verplaatsing met

sep.

(einde rond de middag)

11atuurstudiekacip

ringaktiviteit

fiets; piknik �eebrengen

o.l.v. Els De Witte

station

10.00

04

verplaatsing per

8.10 u

9.00

za

u

(586, NL, Nt)

9.00

prooivogelwandeling

aug.

Standaert

De Coster

Marc

einde kort 28

Peter

17.01

stilzittende kijk-

::a

Kessel-Lo

Dijlevallei (o.a. de zandgroevei)

in de

meer

zo

11,

gereedschap en piknik meebrengen.

1ó.37

planten in Hogenbos

za

Eeckelaarslaan

9.42 u

leiding:

zo

Pastoor

u

terug: Vosaom atoonweg

zo

Nyeten,

bus (Louven-'Naver 337) 9.05

dorp

Louven

Johan

bij

leiding

8.55

Leuven

vortrelt

Dijlevallei

fiets!

de

u;

10.00

de

Oud-Heverlee

t i mm e re n

HollewegeAwandeling a.

met

in

Puyenbroeck

in

het

kliniek

te

Neerijse

de fiets

(evt.

Zoni�nwoud

met

o.10

station

Leuven

8.20

vertrek

bus(NL)

,

auto), in de

aandacht

ongeveer 150

voor

fr.

namiddag

SnR.

planten o.l.v.

vervoerskosten

Els De

Witte


6 zo

05

19

zo

Óc:./ 56

sep.

akkerwandeling, leiding:

&2/37

sep.

8.oo

u

station Leuv�n

8.45

u

kerk

/':are

Malcédy.

te

busreis

Wie mee wil met de georganiseerde de

V ri end e n

tijdsschema

en

van Heverleebos

sluit zich aan

Meerdaalwoud.

v/d bus:

station

narschot

Leuven

r:iiè.dag

�orbeek-Dijle

Nationale Nati.;urbescher:ningsdag

bij

rond de

einde

He::-re:::ans,

7 .15

u

7.45 u

station

Boutersem rijkswac ht

8.oo

u

Tienen Grote M arkt

8.15

u

1: alsho u tem

a.30

u

oprit :0:5

inschrijving door storting van niet-terugvorderbaar voorschot op

RN

v66r

230-0019679-08 v/d 3

V ri ende n van Heverleebos

182!

september

(richtprijs

200

=

D.

Telefonische bevestiging van storting bij met v e rm el d i n g

25

za

82/38

sep.

Tocht naar het

spe ciaal

van

fr)

fr)

Vandecauter

016/

23 03 00

plaats van opstappen.

Zwin (wschl. met

voor de

(100

en heerdaalwoud;

de

deskundige

trein),

jeugdige Wielewalers en

uitleg

hun

geinteresseerde ouders.

Gelieve

vooraf

Bart

te schrijven

Augustijns, tel.

02

za

okt.

82/39

dia-avond

20.00

met

dia's

over

of

te

telefoneren naar

Lobergenbos 9, )200 Kessel-Lo 251599

het kamp, de

v a kant i e•• •

• ••

u in het lokaal

nog in het vooruitzicht voor oktober:

3

okt.

en

za

16

-

zo

okt.

-

datum nog onbepaald:

trekwaarneming aan de

tocht

naar

Zoete Waters

het Vosseahol-àierenaaiel,

voor de heel

joage WJ'ers.

VERSLAGEN ... Deze tocht begon al dadelijk met een voltreffer

:

2

rode wouwen tijdens

de rit naar Genk. Aan het station moesten we nog even wachten op een markant figuur : de gids. Onder een stralende meizon (de blokkers hadden eens te m e er ongelijk) leidde Rik ons door De Maten. Regelmatig stopten we om witgesterde blauwborsten in de k i j ker te krijgen iets waar sommige mensen blijkbaar niet genoeg van schenen te krijgen. 'roen iedereen (zelfs de meest veeleisende • . . ) " het blauw " gezien hadden, waren er andere zaken die onze aandacht gaande hielden ; een greep uit de waarnemingen : zwarte sternen, dwergmeeuwen (2 juv.), bosruiters, groenpoot, kemphaantjes, wielewaal, • • • enz.

Op een afgebrand stuk heide (beheersmatig toegenast) was een tapuit te gast Er was dus terwijl on 3 plaatsen de rietzanger en zijn sprinkhaanbroert j e katoen gaven. behoorlijk veel te zien in dit uitstekend beheerd reservaat (BNVR ) en nadat de "master of the key" ons verlaten had, zetten wij koers naar de "Platwijers" te Zonhoven. Evenals te Genk hier zang van nachtegaal,

blauwborst en

Cie,

aangevuld met

futen, krakeend en een koor van enkele honderden groene kikkers. De mi s th o orn van de roer­ domn weerklonk alleen voor uw nederige dienaar (n.v.d.r. zegt hij toch !). Herwig,

(één van de twee die niet

blokte)


1:--

Met

een

een

Hollewegenwandeling:

hij

speelde nl.

2-?-182

v o or veldfluiter en lokte

traditionele bosfluiter een gedaanteverwisseling

fifty/fifty verhouding WJ/W!A vertrokken we v anuit Vossem.

(§). lokte

veldleeuwerik en een koppel patrijzen z or gden reeds voor

kwik ken

ondergaan te hebben:

Al gauw ble ek onze

gele

Ook

deze

op deze

roodstaart,

opschudding in het deelnemersveld.

J' gekraagde

b o s j e l an gs de Voer;

enig o ponthoud . Na enige holle wegen doorworsteld te he bben,

nachtegaal ons naar een n odige

plaats zagen we ook 5 t ui n f lu ite r s en 2

een zingende

laatsten zorgden voor de

Il

(?) was

één van

de deelnemers niet

zijn plakboek

knaap wist hier enige veertjes van te bemachtigen,

geburen vlogen".

Een heel ein d verder gekomen, hoorden we 2 grasmussen die prompt

s nu gge re

met elkaar begonn en te vechten dat de pluimen in de .�en

bij

de kudde

leerde n tussen

di e het meeste belangstelling

1 en .J witte

kwik.

Het was ook

"Peters plasje" en voorw aar, één ture l uur

tussen

tec;cn to ho11den (koeien z i j n immers ook huisdieren ) , het waren

opeens koeien ontwaarden,

maar helaas, ze waren te k l e i n voor

moer

Toen we

nu

echter de gele kwikken

verschil

(zeer tot verbruiing van Peter zelf).

genoten. We kwamen liep hierin rond

hier dat v1e het

een levendige

discussie of de v o gel bij voorkeur wi t te of

In de vo l ge nde wei zat dan wel een &'Noordse gele kwik: hier ontspon zich dan

en een tortel kwamen we dan in

(er was no g volk in de winkel

grote

aan

•••

)

.

schijtsrechter

die bento.an

"scheidsrechtAr11)

het bloklrnn zeker ? 1 ) .

kwamen we terug in onze universiteits­

lijsters en veel zingende geelgorzen

��!'.!::::!�!::!

+

volclfluiter lees:

(sorry:

stuclenten, toch niet

de aandachtie;e l e z e r :

waren de

de b ak ker suggereerde dat er een slak

Via e e n TV

pralinen lag

aan waar iemand bij

zwar te koeien volgde.

hierboven

Neerijse tussen de

bu i z e rd,

vermelde waarnemingen vl o gen zich nog gier­

Buiten de zwaluwen (2)1

voor

( waal.'

in de kijker. Geheel :::;tc.c1

(§):

ook nog

Vcrr-lag door vrijwilliger-student:

Verslag

en

M.

zij

:

ons de

Specht (audi­

geeft

voor verras­

van de partij

konfrontatie

de Boom pi e pe r beklem­

de

leiding

een onontwarbare

zijn

de de sku n d ige

Buizerds

kwasi

nestholte van de Bosuil

geschoold en heeft

:

te bevestigen.

"surprise"

met

naam niet

Een mestkeversoort

zijn (�).

nazicht

de drie zwaluwzoorten worden

genoteerd.

Deviaene

:

Driehoornmestkever

L.

zijn

zeker onze

de bewoonster

De

schuwt daarentegen

Kruisbekken blijven nog

;

;

zorgt de Koolmees

All e echte mezen

gewoonlijk,

koppel

Herremans

hun grootsheid.

aprilse g ri llen in al

12-04-82

:

L. De Smet

samengevat

L ei din g

:

Dijlelandtocht

:

Weersgesteldheid

Voormiddag

Een ommetje langs de Zoete-Waters

zoals

dank

Mollendaalbos

gelegenheid Grote Gele Kwik en Kleine Bonte

en

veropenbaard.

symfonie van vogelgeluiden,

tief ) waar te nemen. toch iets

( vooral,

een

/ Vuurgoudhaantje duidelijk zijn aanwezigheid ; ;

Goudhaant j e

sende zijsprongetjes in haar repertorium)

tussen toonde

even mysterieus

" ver aten "

l

gPen s z in s de bewondering voor haar kapriolen. blijkt een

niet toeristisch

"présence"

ver bouwereerde gids een loer w i llen draaien door achter

li j kt

rug haar

:

drie opvallende h oo rns blijkt bij

L e i din g

Zoete-Waters

gestolen te hebben

Middagpauze

Nami d d ag

te St.-Joris-Weert zien

het n o o rd e n verdwijnen.

Vanop de verzamelplaatn

n aar

al

een koppel Buizerds,

( G r ote

Bron).

krijgen

Onderweg noteren we

dan niet op de vijver n e e r

Deviaene

nog een eenzame Zwarte Stern te Neeri j se

Als nagerecht

de apotheose.

om

De 28 Aalscholvers,

klassieke duik- en grondeleenden

:

allerhande bu i en door wand e l e n we langs Pécrot en

we in de verte de Visarend Tussen

naast de

de Di j leboorden naar St.-Agatha-Rode S p erwe r ,

zorgden vo o r

zelfs eve n overlegden

vormen de bi j z on d ers t e waarnemingen.

Wulp, die

te s tr i jk en ,

we

ook nog de Vuurzwam op een knotwilg.

L.


8

Wi e

is

er

z oal

lid

van d e W i e l e w a a l j cn g e r en - L eu v e n

?

A d a m s A l e x , I n d u s � r i e n a r k 3 , 3 3 0 0 T i en en . A u gu s t i j n s Bart , L c b er g enb o s 9 , 3 2 0 0 K e s s e l - l a ( 2 5 . 1 5 . 99 ) . Ban d e S t e f a n , K . A l b e r t l a a n 1 05 , 3 2 00 K e s s e l - l a ( 2 5 . 98 . 9 1 ) B e y e n G i l , A c ht M e i s t ra a t 1 9 , 3 02 0 W i j gmaal . Bl o c kx fi e r w i g , L a n g e v e l d 2 3 3 , 3 2 0 1 fi o l sb e e k •

Bodd e z K a at j e , Gr i e t , B run o , L i e s , K a r e l , P r a gen s t r a a t 2 0 , 3 0 3 1 Oud - H e v er l e e B o g a e r t J o han , N i euw s t r aa t 1 6 , 3 0 7 1 E r n s -K w e r p s / K or t en b e r g ( 02 / 7 5 9 . 60 . 4 5 ) B o r r e man s Car l a , O l m e nh o e k s t r a a t 2 2 , 3 0 7 0 K or t e n b e r g . 3 o s s en s M a r i j k e , A n n e m i e , L i e v e , V a a r t s t r a at 5 1 , 3 0 0 0 L eu v e n ( 2 2 . 2 3 . 05 ) . Br o s en s P e t e r , A n n , F ont e i n s t raat 7 9 , 3 03 0 H e v e rl e e • Brumagne W i l l y , D o r p s s t r aat 5 6 5 , 3 0 6 0 L e e fdaal/ B e rt e m . Bruyn inx H . , M e r b e e k s t r aat 2 0 , 3 04 0 K o r b e e k - l a / B i e r b e e k . C amma e r C o st r o p

G e r d a , Mar i a T h e r e s ia s t r aat 8 9 , 3 000 L eu v e n D i r k , Ph i l i p p e , S paar z a amh e i d s s t r a a t 4 1 , 3 0 1

( 2 2 . 82 . 3 1 ) 0 Wil sele

( 2 2 . 6 0 . 39 )

D e b l a e r e I n g e , St at i on s s t raat 3 3 , 3 07 0 K o r t e n b e r g • De C l e r c k F i l i p , N a a m s e s t e e n w e g 4 08 , 3 0 3 0 H e v e r l e e . De C o s t e r M ar c , M a s t e l l e s t r a a t 5 4 , 3 008 V e l t e m ( 4 8 . 85 . 5 0 ) • De J onghe Dr i e s , H e rt w i n k e l 1 , 3 06 1 L e e f d a a l • Depuydt Bart , J o o s t , S l o t g r a c h t 2 6 , 3 2 1 2 Lubb e ek • Depuydt M a r c , M e e s b e r g 4 3 , 3 2 0 1 H o l s b e e k • De Tavern i e r S t e f a an , P h i l i p , K o r b e e k - D am s t r a a t 9 , 3 0 3 1 Ou d - H e v e rl e e D e vr o e Elk e , K . A l b e r t l a an 5 8 , 32 0 0 K e s s e l - l a • D e wa l h e n s N a t h a l i e , S t . Lamb ertu s s t raat 2 0 , 3 3 00 T i en en ( De Wi t t e Bart & E l s , Bur c ht s t raat 2 7 , 1 96 0 S t er r eb e ek ( 02 / 7 3 1 Dcnd e yn e St e fa an , Ph i l i p s l a an 4 3 , 3 0 0 0 L eu v e n • Dumal in M i c h è l e , An n i c k , T i en s e s t e enw e g 3 2 2 , 3 04 0 K o r b e e k - l a ( Du.men Tom , R o t s p o e l s t r a a t 1 0 1 , 3 0 3 0 H e v e r l e e •

G o ovaert s Gert , Dragond e r s t raat 5 5 , 3 3 0 0

T i en en

3 0 3 8 M e erb e ek/

K o elman Det mar , W i j n e g e mh o f 7 2 , C l au d in e ,

E c t o r s t r aat

2 6 , 3 4 00

L an d en

. 1 9. 9 1 ) ). 2 5 . 09 . 2 9 )

( Halflant s O d e , Hat e rv e e k s t r a a t 9 0 , 3 2 2 0 Aar s c h o t ) H o e b r e c h t s Erwin , S t . T ru i d e ns e s t e enw e g 5 5 , 3 3 00 T i en e n H e rman s R o b e r t , Bl i j d e Ink o m s t s t r a a t 1 3 0 , 3 0 0 0 L eu v en Hubl ou S t e fa an , Bal s e m b l o e m1 1 o f 1 / 2 4 , 3 0 0 0 L euven . L au r ent

( 2 3 . 3 6 . 1 4 .)

( 8 1 . 2 9. 24 )

( 2 2 . 24 . 4 6 )

Ev e r b e rg .

M a e r t e n s C l a r a , P r in s endr e e f 5 , 3 0 7 0 K or t enb e r g M i c h i e l s J an , J a g e r s d r e e f 1 3 , 3 2 1 2 L ub b e ek • Mul i er K ar e l , K . Van L o t ha r i n g en s t raat 2 5 , 3 0 0 0 L euv e n

No�

S i gr i d , K i s t e v e l d w e g 8 , 1 98 0 T e r vu r e n • N y s t en J o han , P a s t o or E e c k e l a a r s l a an 1 1 , 32 00 O s t yn

P an s

S t e fan ,

J u l i en n e

R en i e r Paul ,

Gul d en s p o r enl aan

33 ,

, T e rvuur s e v e s t 2 5 4 K eu t e r s t raat

R o b e e t s B i an c a ,

1 1 1 ,

L i n d e s t r aat

26,

K e s s el - l a

32 00 K e s s el - l a

bu s

20,

( 25 . 60 . 6 0 )

( 2 5 . 34 . 3 6 )

3 0 0 0 L euven

3 0 2 0 H e r e nt 3 2 0 0 L i n d en / K e s s e l - l a •

S t an d a e rt S t e fa an , L eu v en s e s t e enw e g 1 4 5 , 1 98 1 S t r o o b an t s M . L . , W i j v e l d 4 3 , 3 02 0 W i j gm a a l • Van d e pu t t e Bart , Br e yn i s s en b e r g 7 Van d e r w e y d en F r e d d y , H a a c h t s t r aa t

,

V o s s em /

3 3 0 0 T i en en

T e rvuren

( 02 / 7 6 7 . 5 0 . 94 )

1 7 2 , 3 0 0 8 V e l t em Vand e rma e s en J aa k , S t . Hub ert u s s t raat 7 , bu s 7 , 3 0 0 0 L euv e n Vand e v o s t Ru d i , L eu v e ns e s t e enw e g 1 5 , 1 98 0 T e r vu r e n Van E r p s M a r l e en , M o l en s t raat 2 0 , 3 0 7 8 Everb e r g . Van g e l a b b e e k T ony , B ru s s e l s e s t raat 1 6 5 , 3 0 0 0 L euven Van P u y en br o e ck J ohan , S naar s t r a a t 1 5 2 , 32 0 0 K e s s e l - l a ( 2 5 . 5 6 . 05 ) V an R ompa e y J o han , K . A l b e r t l a an 1 4 6 , 3 2 0 0 K e s s e l - l a . V e rfaill i e St e faan , Di e s t s e st e en w e g 3 5 1 , 3 2 0 0 K e s s e l - l a ( 25 . 39 . 1 0 ) V e r s onnen Pat r i c k , Mart e l ar enl aan 4 6 , 3 0 1 0 W i l s e l e . V on c k x M ar c e l , P . T i l l e m a n s s t r a a t 2 2 , 3 0 5 0 S t . - J o r i s - W e e r t . •

Vran c kx M a g d a ,

F . M ombaer s s traat

7 7 , 307 1

E r p s -K w e r p s

.

( 02 / 7 5 9 . 6 1 . 34 )

S t e faan , L euv en s e s t e enw e g 7 6 9 , 3 07 1 E r p s - K w e r p s Wu e s t enb ergs J o han , A n j e l i e r e n l a a n 1 2 , 3 3 0 0 T i en e n Wera

I n e en v o l g e n d numm e r t j e m a g e en l e d e n l i j s t

van

de

WA v e rwac ht w o r d en .

.


9

WAA RN E M IN G E N . . . ( A nas p e n e l o p e )

Smi ent

2 1 -2 -82 : 2 e x . op

(D.

SkR

C o s t ro p )

( A nas q u e r q u e d u l a )

Z o m e r t a l i ng

(D.

1 9 -3 - 8 2 : 2 koppel t j e s o p W i l s e l e Zui d 0 3 -3 - 3 2 : navik

ex .

vl o o g

2x

ex.

( i•: . Duma l i n )

Park

prac h t i g o v e r

� ilsele

( D . C o st r o p

zui d

M.

B e ckers )

C o s trop )

Du m a l i n )

Abdi j

van P :i rk

(M.

1 6 -4 -8 2 : 4 e x . i n Abtii j

van P a r k

( E . Dumal i n /

2 1 -4-82 : 2 ex. in

(A.

A b d i j van Park

de

en M .

D.

C o s trop )

Dumal i n )

( Fi c e dula hypo l eu c a )

B o n t e vl i egenvange r

tuin

30 -4-82 : m e e r d e r e e x . 5-5-82 :

en

( C haradriua dubius )

1 4-4-82 : 4 e x . i n

/ in

(D.

naar h e t N t e W i l s e l e

d o o r t r ekk e n d

plevier

29-4-8 2 : 1

B eckers )

�.

( Phala c r o c orax carb o )

Aalscholver

27 - 3 - 8 2 : 3

van

en

g e nt i l i s )

(Accipiter

1 9 -3 - 8 2 :

Kl e i ne

in � b d i j

Cos trop

van

D . C o s trop te W i l s e l e

T e rvuur s e s t w g

( J . B o ga e r t )

Leuven

i d ea

Boomvalk

( Fal c o subbu t e o )

9-5-52 :

e x . T ro l i e b erg in K e s se l -Lo

5 -ó -82 : 1 ex . m e t

prooi

wschl .

e en

( B . A U !;US t i j ns ) ( B . A u gus t i j n s )

v o g e l t e K e s s e l -Lo

( C i c o n i a c i c o ni a )

O o i e v aar

5-ó-82 : 3 e x . bleven

een

5 - tal

m i nu t e n z w e v e n o p

2 0 à 30

z e t r o k k e n i n kr i ng e n z w e ve n d v e r d e r n a a r O ;

V i sarend

m

ho o g t e

boven

r i c h t i ng P e l l e nb e r g .

in

ex.

2 4 -4 - 8 2 :

ex •. o p o n1: e v e e r

Di j l evall e i :

3ûm

van

S t -J o ri s - � e e r t

hoogte

t r e kkend

naar

� e eri j s e

(3.

A u gus t i j ns

B raamslui per

( S y l v i a curru c a )

2 7 - 5 -8 2 : vag e

.,, , a r n e m i ng ;

wouw

lx

zang

g e hoo r ci i n

de

tui n

te

en

Erps-Kw e r p s

J.

ex.

2 5 - .:) - 8 2 :

e x . i n h e t s t a ds c e n t rum ( Bu t e o

1 9 -5 -8 2 : 9

ex.

b o v e n L e e r d aa l.,, o u d

te

;; t -J

cris

Leuven

(j.

,1 a e r t

( '<l a nd e l i n g •I J - ',/ " )

�ugus t i j n s )

bu t e o )

t e K o r b e ek-lo , K e s s e l - L o

(3.

� u g u s t i j ns )

N ys t e n )

( J . Bogaert )

( h i lvus m i l v u s )

2ü-3-82 :

( B . Augus t i j n s )

de f i e ns e s t "' g t e K o r b e ek-Lo

boven

( B . A u gus t i j n s

6ui z e r d

Tro l i e b er�

( Pandi on hal i a e tus )

1 2 --+-82 :

a o d .o

de

)Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.