De Boomklever April 1982

Page 8

-- -- --- ----

8

Uitgeroeide das is

terug (Eigen berichtgeving)

een

boswachter

te

j

Vlaamse land overbleef, waren

&

de dassenburchten: uitgestrekte

stilte werden in mei van

gangen

en

kamers,

soms

tot

aan

ge­

ties

dassen

hadden

bouwd.

Om

Vossenhol aan

deze toestand te verhel­

pen ging een aantal leden van Het Vossenhol te Bierbeek, een

asiel voor gekwetste wilde die­

ren, bij Nederlandse kollega's in

de leer. Daar heeft men immers op

het nippertje de das voor

uitsterving

De das is het grootste roofdier in

Na

onze streken. Hij kan een meter

dat

kunnen

studiewerk

behoeden. werd

de

«Dassenwerkgroep Vlaanderen»

weegt dan 20

(AarschOlsestraat 4 te 3043 Bier­

jaar

beek, tel.: (016) 73 42 2 ) opge­ 7 Leden van de Waalse

oud worden. Met hun zwan-wit

gestreepte �op zijn ze gemakke­

richt.

slechts weinig mensen er ooit

ture» en het Nederlandse «Das

lijk te herkennen, ook al hebben

gezien. Dassen zijn immers zeer

schuw en verlaten pas bij

elkaar men.

hun

scharrelen:

De das heeft duizenden jaren in De jacht

onze streken geleefd.

erop werd in sommige gebieden

zelfs een volkssport. Grimbaard de Das verwierf dan ook zijn plaats in de Vlaamse volksverhalen. Maar sedert de tweede we-

reldoorlog werd hij samen met

de vos systematisch uitgeroeid.

Beide werden immers verdacht

van het overbrengen van hondsvan

het vin-

insecticlden.

't

·

en

een

aantal

Wallonië"

laatst gesignaleerde exemplaar in

i n de n V l aande ren stierf_i_ � l9_7_7 � �___

tijd

geleden

bleek

ver-

een

Hun burcht was leeg. Dank zij

Werkgroep doet een oproep tot

de

grote

B.M.V.R..

organisaties

zoals

Wereldnatuurfonds,

Wielewaal, C.C.B.V. en Natio-

nale Campagne voor de Bescher-

ming van Roofdieren om in deze

zin druk uit te oefenen. Van hen

wordt ook gevraagd het p ojekt r financieel te steunen. Tot nu toe moest alles uit eigen zak.betaald worden en binnenkort staat men

voor grote kosten als de jacht-

men ze kilometers verder terug-

wachters zullen moeten

daarvan waren bestemd om in

naar betere voedingsgronden en

nente bescherming en bewaking

voor Meerdaalwoud. Merkwaar-

opgericht.

het

asiel

te

Wallonië uit

Bierbeek.

te

Enkele

zetten, de andere

dig is dat zowel jagers als jachtde

wachters en

den om het projekt te steunen. In mei

was het

1.981

zover.

De

natuurbeschermers maakten en-

kele

oude

dassenburchten

Meerdaalwoud

in

woonbaar en drie koppels en den erin losgelaten.

Ze pasten

dat er nu tekenen waargenomen geboorte

van

vinden: ze waren op zoek gegaan hadden daar een nieuwe burcht

van

Diensten

Waters en Bossen. houtvesterij Leuven zich akkoord verklaar-

zijn die wijzen op de nakende

in

scherpt.

burchten

onder die bescherming valt. De

kwamen veertien dassen toe in

Het

Voerstreek

xemplaren

bewoonde

hun sporen in de sneeuw kon

zic h snel aan. In die mate zelfs,

de

Daarom werd de bewaking van

jaar

plaatsen gevonden en vorig

goed als uitgeroeid, behalve in

.LJ

in

koppel dassen plots verdwenen.

wer-

Sedert de jaren '60 was de das zo

en

tussen Leuven en de taalgrens,

twee afzonderlijke wijfjes

kanten, stroperij en de toene-

vond

burcht

een wandelaar een dode das. Alles doet vermoeden dat het dier vergiftigd werd.

Enige

mende recreatie deden de rest.

holle vJegen en

Bierbeek

het uitgestrekte Meerdaalwoud,

be-

van

bewoonde

de

opnieuw

verdwijnen

bekenden goten stookolie in een

waar de dassen nog aan vol-

werden verschillende geschikte

'

dolheid.

was

doende eten kunnen komen. In

regenwor­

Uitgeroeid

't Gebruik

pas

den van een geschikt biotoop

bij

menu

en Boom» kwamen mee op zoek deren. Hoofdzaak

naar vochtige weiden, waar ze van

Tegenslagen waren er ook: on-

das terug uit te zetten in Vlaan-

invallen van de schemering hun

Mei '81: een van de dassen krijgt de vrijheid.

natuurvereniging «Jeunes et Na-

naar een geschikte plaats om de

het

burchten, Ze gaan dan op zoek driekwart

0

zestig meter lang, waar genera-

losgelaten in Meerdaalwoud. Pas nu blijkt dat de dieren zich goed schijnen aan te pas8en. Er zijn zelfs tekenen dat de eerste jonge dasjes op komst zijn. De filosofie van de initiatiefnemers is dat natuurbeschermers ook tot de aktie moeten kunnen overgaan.

kg. Dassen kunnen vijftien

van

Goetsenhoven. Wat in heel het

vorig jaar acht dassen

en

Donder�ag � f1!.8�� ��

strop

BIERBEEK. -In alle

lang worden

weggeweest

van

de_ eerste jonge

het eventueel noodzakelijk zou

men om de voedselvoorziening

van

het

burchten ongemoeid laten? Das-

sen llëogen niet gejaagd worden. de

van de uitgezette dassen en als

van de dassen

projekt zal van een aantal fak ot ren afhangen. Zullen stropers de maar

uitbe-

voor de perma-

worden weiden in pacht te ne-

Konventie

Het verdere welslagen

taald worden

Dassenwerkgroep

Vlaanderen dringt aan op volle-

te waarborgen.

Ook particulieren

kunnen

financieel steentje bijdragen

een om

dit unieke projekt te doen slagen.

Om alle misverstanden te vermijden

wijst

de

Dassenwerk-

groep Vlaanderen er nog op dat alle uitgezette dassen een behan-

dige bescherming. België heeft

deling

vemie van Bern ondertekend. Daarin staat dat als dieren wette-

wint tenandere de ovenuiging

immers nog steeds niet de Kon-

lijk beschermd worden, ook hun biotoop - dat is het gebied

hebben

hondsdolheid.

gekregen

Meer

en

tegen

meer

het veld dat niet vossen en dassen. maar we\ veldmuizen en ratten de grote overbrengers

van

a s ijn . w aarin ze le n - a utomat sch e da �· - s. _____________. ________�_ _ _ __� - � _v_e_ � -i _ _ ��- r- _ � �-- _ b 1_ë__ z_ _ _ ____________<_c_._ L_.)__ � -� __


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.