De Boomklever April 1982

Page 1

mededeiingsblad

De Wieiewaal

-

Afdeling Leuven

10°

v.u.

en

P.edakt ie

M.

r-

n e rr eman s,

Jaargang

april

juni

1

1982

april

Nr

Fri�ses Lydialaan

3030

HE7ERLEE

2

ri::;

0-''


Inhoud

1Jcorzi tterswoordje De

W'j

3

Leuvense, gloednieuwe

insektenwerkgroep

Ui t g e roeide das is terug De

van

weggeweest

van

een

+-

!!!L

T

dwergmuis

',/;\A2!Ei·:Il;G:::N: .Fikante

�ndere

w a a r nemingen

ex-bestuurslid

A1

• .

.Zeel.andreis

/

.Jezoek a e roekenslaapplaats .3abbeltocht

ÁJ 28-2-82

.3estuursvergadering

.Strix

aluco-tocht

BELA!lGi:UJKZ i'.EDEDELING:::N AT

3omenliefde... Fenologie

werkten Johan

mee

A6

182

aan

Bogaert,

dit nummer

:

Ode Halflants,

Stephan Oss.tyn,

Bart Augustijns,

Annick

Suzanne

Gerda

Nelissen,

Stefan Bande,

bladen,

(cfr.

P

i

,

'f,

-1i,

Herremans,

getypt, (fig.

zodat we de tekst

1),

of op .twee enkele

zodat we ze naast elkaar kunnen verkleinen

TUSSEN DE ALLINEAS EN WERK MET INTERLINIE

Deze verkleiningen hebben tot

kan dit

)

A,, Jlo

RESPEKTEER STEEDS GROTE MARGES ROND DE TEKST

blaadj e wat

�:are

Jan wellekens

1 JUNI 'f2.

op 2 onder elkaar gekleefde din A4 bladen

kunnen verkleinen din A4

Herwig Blockx,

Dumalin

ALLES VOOR HET VOLGENDE NUE.MErt 1.\0ET BINNE" VOO"'

Liefst

Carnmaer,

te beperken,

doel

de

;

,. f 4, � -10)

(

MAAX OPVALLENDE RUIMTE VRIJ

1, 5

erg kostelijke

zonder overdreven aan de

veelal de ruimtelijke

(fig. 2}.

omvang van het

inhoud te knagen.

schikking ten goede komen

Marc,

kontakt­ Tevens


2: .. .::..LO

(Vj)

,

in dit nummer zal je helaas nog niet veel bijzpnderheden vinden het traditicnele zc�erk��P· iat al met zekerheid vaststaat is dat dit ka�p NIET doorgaat van 20 tot 30 juli zoals eer(er was �ezesd (onze excuses daarvoor ) �aar vernoedelijk (voor 90; zeker) Wel van 11 tot 21 aug. in het idyllische dorpje Torgny dat vlak­ bij een natuurreservaat ligt aan de Belgisch-Frans-Luxemburgse grens. Deze streek is zeer interessant owv de talrijke orchideäen­ soorten die tegen dan waarschijnlijk wel uitgebloeid zullen zijn maar hopelijk doet dit je niet aarzelen om met dit prachtige lands­ gedeelte in al zijn facetten nader kennis te maken (de fietsen

over

t;a3.:i

ook mee!.)

Zoals je in het verslag van de bestuursvergadering (p 15) �an lezen er dit jaar gestart met een nieuw projekt: het bosuilprojekt. Net zoa:is voor de kerkuilen (dit projekt gaat ook nog verder) zal er een aantal kasten getimmerd worden, dit om de broedgelegenheid wordt

deze vogel te vergroten. Het is de bedoeling deze bosuilkasten zoveel mogelijk op te hangen op privä-grondgebied dus niet bv. in het Heverlee-bo s zodat we met ze�erheid weten dat de vogels niet op hun nest gestoord worden! Evenals voor de bosuil zullen er ook kasten gemaakt worden voor steenuil en torenvalk. Omdat het geld ons nu eenmaal niet op de ruc groeit, vragen we aan iedereen die houten planken (en alles wat maar enigszins in aanmer­ king komt ) teveel heeft di .; ::er beschikking te willen ste�len. 'foor neer inlichtingen neem je best kontakt op met Bart Augustijns. voor

'

Intelligent zoals

je bent, heb je nat�urlijk onderaan de bestuurs­ �aar wat bemerk je? Ja, de nieuwe insektenwerk­ naar wat noG? Inderdaad, de redakteur ontbreekt! Neen, neen hem/haar niet vergeten integendeel de l'edaktaursjob (m/v) altijd vakant. Personen d�� zich geroepen voelen �f den�:en

ledenlijst

gezien.

groep ik ben is no� in aanmerk�ng •

Tenslotte

komen,

te

geveh me

een

seintje

en

klaar

is kees!

iedereen nae veel paaseikes; speciaal voor de u nog een heel fijne blokvakantie; voor de huManiora­ een toffe paasvakantie en tot ziens 6p S�R ! met �e voorzitterspen nog onwennig in de hand,

voor

universitairen:

studenten:

(wJ.J VOORZITTZR: SZ:U:ST.'cJ.lS:

Annick DUMA�IN Tiensesteenweg 3:2 tel. 0�6/25 09 29 1-:arc D'S COST::d

?3�;�lEîGi·:3:Z.SJ:'ZR:

Eich

VOGEl.;.J::.;;�t:.GRC:E;P:

Bart

ZOOGDI:C:rt.'.:::i·l: PL.:: .�;73;.;:

IN3EKTZ1;:

DlJ;.;_�_Lil�

016/25 09 29

54

Tiensesteenweg

;�UGUSTIJtiS 016/25 15 99

3000 LillVZiJ

322

Lobergenbos 9

32.CO KE.SS�L-LO

Gerda c,,"_:-:.�.Ert :'.aria-Theresiastraa t 39 016/22 82 31

3ls- DE ·:IT'l'S

R:C:PT.-,:,::F.:

1-;astellestraa t

016/48 85 50

3coo v::uv�N

....

Burchtstr1at

02/731 19 91

J:'

.::> L- eia n

·1 -· · ) � . " -LLT� ' .::,,,, .r ,�_,_

016/25 )9

Á.ti

10

Johan V.cN ?TJYEî·î3��0:óCK o·i6/25 5G 05

27

3000

L.SUV:::N

::;20C1

rGS3EL-LO

,., (' /'" /'"'\

!/OV

... eenwe<"""' 351 uies t ses-,

T'\'

·

Spaarstrna t 152

/ -

3200 K::'.:SSEL-10


te

nemen)

akelir;e,

'fl

• .

J.-ers,

die

( zon d er

).

bal­

in

de natuur wat meerzi.idig

benen ) .

111ooi d i e rt .i e

is

af te

maar

om aandacht

(denk

eens

jullie aandacht

te 1veinip: asndacht wel

zo'n

veelzijdige,

enz wezenties te weten te

eigenaardige,

moeite waard om

nuttige,

compakte ,

ook om d a t h e t

sensuele

m.:wr

bi.i

zekër de

JJE: IJUH;J�L.

orndat hi.i

eens aan haar

kan vragen,

Il

voorzichti� bloemen zien benaderen?

schadelijke,

hom111el"is

niet alleen

"De

Jets co'treter:

komen.

trage,

van klcin1:,

vlu��e,

zi�n vlinder­

inte­

proppen.

leiden,

ook de kans te geven wat meer over deze kruiperige we­

lonnekestest oon

reld

met

luciferdoosjes

nooit

groeiende

heeft dan ook als bedoeling nuchtere

sluinpas,

willen zien,

ie rups nog

de

de

l ! ! ! ! ! 1

or heb je nog nooit niet nader te vernoe111en

heb

lcer;r;�likte konfituurpotten of

Ueze werk�roep

ç:ebukte

W.J.-crs met

zien rondzw;113j en

�.J.Çof

ll.')t;ie

onze

binnen

resse

van

iaar komen we dan toch met een insectenwerkgroep op

GLOl.mNIEUWE INSEC'rENWBRKGROEP

De j_nsecten�1erkr;roep is een louter e;evolg

Uit

:JOORDJE VAN DE Lt:UVt;NSe;, het

naä'rgelnn1'; ),

binnen h"t

de

bep;in van

zi.in

1ar

de

met het

toch

van

een

allemaal goed voor zijn

1),

i:;eschikte

wassen

cellen te b6uwen

dat

kan

hoar nü:t

wanrv�n

als

dienst doen.

de

enen

)

haar tiid

haar

,·Janneer de

gin al

tot

van

de

als

zijn

1·1assen

bi:j honin1·;bi.ien,

over.

grootste

bui ten­

bren g t

de

konin-

a:.:ntal inwoners heeft bereik-:;

Uiteindeli.ik

l a t er en nemen dan

door onder­

zi.in meestD l grootte,

werksters normale

( eerste

in het nest door.

buitentaak

staat

verzor1�d

pas &ên of twee maanden

de helft verschijnen

k l ein, g el e i deli ,ik

vQeding

r.:ewoon

mooi

/Jeze

ei-cellen,

plantaardig fllateriaal,

e.d.

kws l i,jk ne111en gezien haar n1oeib .ike

niet zo

Haar eerste "kuikent,ies"

je

zi,in helemCJal

leven ssti,il.

maar

cellen

w:1arvoor

i�ar

h.t stichten begint h�ar

nl.

).

koni111�innen

).

over-

zuide!'l1c,llin1··en

kolllen de

anderen als voedselopslé1�;ploa ts zullen fungeren.

ze

die

e:<ernnl:1ren

hom111els

"lu:il;d,l;en" ,

nestpl;:wts,

�ii

(vru"l1tbnf'e

allerlei

tus­

holle bofllen, nestkélst.ies (waar die kerkuil­

zoeken

nov: de

bomen, boeg,

( hol l e

Na het nest 1-rnt bekleed te hebben 111et begint

de

voor

men

C!!:)

111c:11

dikk"

dun no:•: de 1vel'kster·s

bevruchtP

eni:•;e

hommelstäat van 1900-en-zoveel.

muizenholen,

bakken

oude

dan ook

de

Ze hebben dan een zware tnak van

/Je

( maart-april ) tevoors.:hiin

het voor.i

uit hlln schuilp1aats

ln het

winteren

bi.i de eerste.

we

we

treft

heeJ

dan ��ón

,.

lrnninr;innen

vindt

de rnanrHckcs.

hebben

de 1110.ats.;hoppii:

cl:1n

konin1'.innen (reeds

Vön

1\lles begint

de nietsnutten

en

hebben

zi.in de

vrouwenri.il(

( niet-vruchtbare wi.if:j<>s)

wi.if.ies

Jle "dikzakl;:en"

d]

e<:t1ter

(n1ir1der

later·

vun

!!o.!!!111.:lll2012uJ:.u!i �:

alleen

.s:e.!2

dl'1cq·;.ics a<>n

wat

111en

van

naar h et na,jnar tocgérnt

aantal

(C.-) cru lang),

een

men

deze reuzen

tussenforrnat,;n.

en

sen

�l�J'�n r:_§!_él!!. _

vroer;e voor,i<:wr l\;m

l10111rnels waarnemen

jn

�v�r_h�t_o_Es!H.!!Jl_e.!!


schommelt tussen 100 à

2000 e x em pl aren ) , komen de

koning � nnen doen hun winterslaap.

blaadje verschijnen.

je

te tro osten voeg

lente-tabel

( minimum

bewaardätu111 tot

van

of z el f s aan te ra ke n,

met de

in de tabel

overêenstemt

r;enoernde hommelsoorten

niet

in

Hie rv o or

// /> f j, ol'Ju!O/

Ac/if n pool

C(

vCYJ•

Vet/'\

vc;rn

ec.Át e li.oh-t

we"fsl:e�

nee111 .ie deze ge:vängen in een gl azen potje en ga vol[!;ende kenmerken na:

ldeurenp;1troon

als een ho111melbeest

vBn li n t ho phor a zi,in.

zal dan het onderscheiden van echte

koekoekshoromels en

p ro b leem

ze

aLn­

hierboven

zonder

in het

.je bi,ina alle hommels,

mannetjes

z o d at je deze

wanneer je

de wi.if,ies

kunnen determineren.

i.;rootste

ge bi e d

het volgende truk,ie:

ho1111:1els

liet

V,enoe111de

doden

zal

op

half j u n i ,

helemaal

de weide hommel)

daarvoor te moe t e n

van

l i ik en

tabel

b egi n j un i

de al ge me n e soorten homm e l s rond

Leuvense en ll a gel a nd .

kan gebruiken tot

mannet.ies

�erust

treft

noE

deze

om

hommels zal pas in

omdat d an de manneties van de tuinhommel uitkomen maar

J.et deze

het 1lrusselse,

de konin�innen en �ijfjes van

19 . .

�aar

d ete rm inati e ta b e l over

zie begin

hier een een voud eg maar p r a ktis c h ta bell e tj e aan toe voor

vo l gen de

ik er

het

�en uitvoeri�e

1,;en �e.12vQus!_i.f.e_mQa!'. .12r�k!i�c_!2e_t�b�l..!..

v an dit h a o fds t uk )

(Dit sp annend verhaal wordt vervolgd,

all0en de b e vruc hte

Op he t einde van de zomer ster v e n alle wer kste rs en mannetjes,

mannetjes en de hommelmaagden ( o nbe v r ucht e k onin gin nen ) te voorschijn.

( hetgeen 2:'.an_ ho!'.'.rne.!.s (�n

_!:

zwart,

wit )

een kaal,

zo

breedtis als

het

van

een

ho111mel,

vlieg­

bep;inners

ook als hommels

zie boven.

)

aanzien

.

)

vande

Clf!!llf!h-

ale;emeenste

soorten

d«h >tt'it.1 .:_yek.:;>-oo!

ec hter ook

segmenten

weidehouunel.

ka ns en

·

op 10 een

hommel

De tweede alge111menste soort is de steenho1111nel

is het

een

rood behaard"

9

:" l aatste

met een rood achterlidfspunt tegenkomt,

van de t ab el

Als je

Het ond e r deel

is eigenlijk erg gebrekkig voor onze streken.

Opm.:

hornrn�

·

!lome/ h.ee/t .3 ve1i'kec su.bm.a.rfl-ln.ode. ce//c, . i.11. dt: voor v/t!v1el A11.dere ó!Je,,,.. : ik,,l,i!Ji 3 Jvb>rt.

Anthophora

werK!r ers

en

.::.an_de_ec_!2te_ho_!!!1ne,!s f:Ons!_ h�t �ru_§.se,!se.i. L�uv�ns� e.12 h�t _llag.s;_laQd

kenmerk h e b b en honingbijen

daarom geef ik hier nog een specifiek hommelkenmerk.

door

nnthophora:

zweefkunstje.

als

is veel

een acute stilstand gevolgd door

ve u l vlugger op

v o orui t,

vliegt

bij Ueze

larven

Zijn ged rag verraadt hem dadeli.jk:

Sommige bijen kunn en

worden,

( di t

en

e 4 vites

önderscheid

een koud

taktiek:

waarvan de

hommel ongeveer zelfde breedte) en veel gr o t er e

en uitpuilendure oge n .

(bij

zenuwachtiger

,

geb r om .

Dikkere hommels

lijkt van ver gezien helem a a l op ee n homrnel.

echter een a c h t erlijf dat twee 111aal

borst stuk

heeft

parasite re n ,

zwaarder

volucella b o mby l a ns 1 .•

je er d ade lijk uit door hun De zweefvlieg,

Doordat

e en tonig gekleurd achterlijf en een slankere

gestalte heeft gema kkeli jk te onderscheiden.

honingbij

Honingbijen en hommel s komen dikwijls samen v o or.

rood,

dik b eh aa r de insecten roet contrasterende

Noch enkele tips:

zijn s t o ere ,

(geel,

Hommels k le uren .

haal

lv a� a_!!de,Ee È_i j2_n_:_

_!:oe_!:o e sh�rnrn�l s

Het onderscheiden van dezen v e rg t na eni ge erv aring geen

,!!et_ o n_9.e r�c h,!:id�n

problemen meer.

.:D


-'�

anèers

3orst�tuk

Lichaam

met &èn

1)

1---

gekleurd of

van

Voorzijde

segment

gele banden

meer

met

borststuk

gele dwarsband '

2)

voor-

1

en •

Laatste

van

Laatste haard.

.

segmenten

( Voorzijde

van

de

borstst. bestaan

.

gele

smalle

b ande n

een

bruinrood uitzicht

be-

STEEl'JHOr��r�1EL

laatste

met

band

�IDBHOlvlfVI�

gekleurde

opeenvolging

jruine

behaard

zonder gele

borstst.

bruinrood,

dwarsband

gele band;

.·�'

borstst.

TUI�THOr··1f1'IEL

vermiljo�nrood

slordigste

uit

v.

gele

met

band. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0en

il. )... RDH 0 P·1r·iEL

.

met

borstst.

.

oran�erood

dikwi�ls ook 2e segment •

met

segment

segmenten

voorzi�de

achterzijde

en

e

en 2e

van

hommels;

segmenten

smalle zw.arée

die ze tesamen

geven

(om

verwar-

ring te vermeiden met boomhommel: bors�st. hier

heeft .

Meer in�ormatie bi;

.

.

.

.

.

...

een

. . . . .

OdP. Ha1fl�nts,

(016/

56

80 03)

duideli�ke . . . .

.

. .

.

grijze

omzoming)

. . . A.6.K.r1�RH01·.hEL

Haterbeekstr.

90, 3220 Aarschot


ü:lem

AKKERfl011ffEL

e>-t

VOi-MU.

ss.donko-­ '61-viA o. rot>tl­ h rv1·n.

geel

{

<

�,,.

.

' �9eel

::;>

/;eslo<.<X-"'­

eeh

�e(eio�I

h-1.E'.Yl..

(d(1 2-tf.h

2 ui fe;-<;feh

..

!<W8Yt

/�eLI

} z..µtt:rt


-- -- --- ----

8

Uitgeroeide das is

terug (Eigen berichtgeving)

een

boswachter

te

j

Vlaamse land overbleef, waren

&

de dassenburchten: uitgestrekte

stilte werden in mei van

gangen

en

kamers,

soms

tot

aan

ge­

ties

dassen

hadden

bouwd.

Om

Vossenhol aan

deze toestand te verhel­

pen ging een aantal leden van Het Vossenhol te Bierbeek, een

asiel voor gekwetste wilde die­

ren, bij Nederlandse kollega's in

de leer. Daar heeft men immers op

het nippertje de das voor

uitsterving

De das is het grootste roofdier in

Na

onze streken. Hij kan een meter

dat

kunnen

studiewerk

behoeden. werd

de

«Dassenwerkgroep Vlaanderen»

weegt dan 20

(AarschOlsestraat 4 te 3043 Bier­

jaar

beek, tel.: (016) 73 42 2 ) opge­ 7 Leden van de Waalse

oud worden. Met hun zwan-wit

gestreepte �op zijn ze gemakke­

richt.

slechts weinig mensen er ooit

ture» en het Nederlandse «Das

lijk te herkennen, ook al hebben

gezien. Dassen zijn immers zeer

schuw en verlaten pas bij

elkaar men.

hun

scharrelen:

De das heeft duizenden jaren in De jacht

onze streken geleefd.

erop werd in sommige gebieden

zelfs een volkssport. Grimbaard de Das verwierf dan ook zijn plaats in de Vlaamse volksverhalen. Maar sedert de tweede we-

reldoorlog werd hij samen met

de vos systematisch uitgeroeid.

Beide werden immers verdacht

van het overbrengen van hondsvan

het vin-

insecticlden.

't

·

en

een

aantal

Wallonië"

laatst gesignaleerde exemplaar in

i n de n V l aande ren stierf_i_ � l9_7_7 � �___

tijd

geleden

bleek

ver-

een

Hun burcht was leeg. Dank zij

Werkgroep doet een oproep tot

de

grote

B.M.V.R..

organisaties

zoals

Wereldnatuurfonds,

Wielewaal, C.C.B.V. en Natio-

nale Campagne voor de Bescher-

ming van Roofdieren om in deze

zin druk uit te oefenen. Van hen

wordt ook gevraagd het p ojekt r financieel te steunen. Tot nu toe moest alles uit eigen zak.betaald worden en binnenkort staat men

voor grote kosten als de jacht-

men ze kilometers verder terug-

wachters zullen moeten

daarvan waren bestemd om in

naar betere voedingsgronden en

nente bescherming en bewaking

voor Meerdaalwoud. Merkwaar-

opgericht.

het

asiel

te

Wallonië uit

Bierbeek.

te

Enkele

zetten, de andere

dig is dat zowel jagers als jachtde

wachters en

den om het projekt te steunen. In mei

was het

1.981

zover.

De

natuurbeschermers maakten en-

kele

oude

dassenburchten

Meerdaalwoud

in

woonbaar en drie koppels en den erin losgelaten.

Ze pasten

dat er nu tekenen waargenomen geboorte

van

vinden: ze waren op zoek gegaan hadden daar een nieuwe burcht

van

Diensten

Waters en Bossen. houtvesterij Leuven zich akkoord verklaar-

zijn die wijzen op de nakende

in

scherpt.

burchten

onder die bescherming valt. De

kwamen veertien dassen toe in

Het

Voerstreek

xemplaren

bewoonde

hun sporen in de sneeuw kon

zic h snel aan. In die mate zelfs,

de

Daarom werd de bewaking van

jaar

plaatsen gevonden en vorig

goed als uitgeroeid, behalve in

.LJ

in

koppel dassen plots verdwenen.

wer-

Sedert de jaren '60 was de das zo

en

tussen Leuven en de taalgrens,

twee afzonderlijke wijfjes

kanten, stroperij en de toene-

vond

burcht

een wandelaar een dode das. Alles doet vermoeden dat het dier vergiftigd werd.

Enige

mende recreatie deden de rest.

holle vJegen en

Bierbeek

het uitgestrekte Meerdaalwoud,

be-

van

bewoonde

de

opnieuw

verdwijnen

bekenden goten stookolie in een

waar de dassen nog aan vol-

werden verschillende geschikte

'

dolheid.

was

doende eten kunnen komen. In

regenwor­

Uitgeroeid

't Gebruik

pas

den van een geschikt biotoop

bij

menu

en Boom» kwamen mee op zoek deren. Hoofdzaak

naar vochtige weiden, waar ze van

Tegenslagen waren er ook: on-

das terug uit te zetten in Vlaan-

invallen van de schemering hun

Mei '81: een van de dassen krijgt de vrijheid.

natuurvereniging «Jeunes et Na-

naar een geschikte plaats om de

het

burchten, Ze gaan dan op zoek driekwart

0

zestig meter lang, waar genera-

losgelaten in Meerdaalwoud. Pas nu blijkt dat de dieren zich goed schijnen aan te pas8en. Er zijn zelfs tekenen dat de eerste jonge dasjes op komst zijn. De filosofie van de initiatiefnemers is dat natuurbeschermers ook tot de aktie moeten kunnen overgaan.

kg. Dassen kunnen vijftien

van

Goetsenhoven. Wat in heel het

vorig jaar acht dassen

en

Donder�ag � f1!.8�� ��

strop

BIERBEEK. -In alle

lang worden

weggeweest

van

de_ eerste jonge

het eventueel noodzakelijk zou

men om de voedselvoorziening

van

het

burchten ongemoeid laten? Das-

sen llëogen niet gejaagd worden. de

van de uitgezette dassen en als

van de dassen

projekt zal van een aantal fak ot ren afhangen. Zullen stropers de maar

uitbe-

voor de perma-

worden weiden in pacht te ne-

Konventie

Het verdere welslagen

taald worden

Dassenwerkgroep

Vlaanderen dringt aan op volle-

te waarborgen.

Ook particulieren

kunnen

financieel steentje bijdragen

een om

dit unieke projekt te doen slagen.

Om alle misverstanden te vermijden

wijst

de

Dassenwerk-

groep Vlaanderen er nog op dat alle uitgezette dassen een behan-

dige bescherming. België heeft

deling

vemie van Bern ondertekend. Daarin staat dat als dieren wette-

wint tenandere de ovenuiging

immers nog steeds niet de Kon-

lijk beschermd worden, ook hun biotoop - dat is het gebied

hebben

hondsdolheid.

gekregen

Meer

en

tegen

meer

het veld dat niet vossen en dassen. maar we\ veldmuizen en ratten de grote overbrengers

van

a s ijn . w aarin ze le n - a utomat sch e da �· - s. _____________. ________�_ _ _ __� - � _v_e_ � -i _ _ ��- r- _ � �-- _ b 1_ë__ z_ _ _ ____________<_c_._ L_.)__ � -� __


1 lan g t w ijfelen besloot

Na

sympatiek mu i s j e :

zeer

vooral

heeft

ik

boven

mijn

MIC�O-�Y3

MINUTUS

men

land,

hoog

ruig en

grepen

overd a g te

veel

f

1

4fr ! o, �

\lt Y

\.

afgetekende c.11\.

klimmer

voot-ooet

_

is vooral

)

a.vhl:vUod;

(

o.a.

het zwemmen,

(10,5

zien.

witt e

z. en de gebergten,

of

vri j

maar des te

nestje aantreffen.

hangen

de

breed

tussen

en

letje in worden

plantegroei of in

hoofdzakelijk opgebouwd

driemaal

ze de ogen en ze zijn

ste kna�gdier krachtig

den, die

van

de

grotere

langer

la a t

haver, muizen

B er k e mu i s en

de

weken zich

s j ier pend

koren,

reeds

behaarde

na vijftien

horen

tarwe en

( Muridae ) ,

en

Bosmuis en

staart.

(

(

met sc h er p

is euenals een )

behalve

relatief

�oed

ook kam pioen

sprin�en.

in

De

het uiterste

die p l a a tse n kan men dus

Het winternest

Soms

graaft het

is

hoger dan

ijver een hol-

nestje

met

zich

beide

zeven

vrij

grasza-

familie, meer:

met ru gstr e ep )

,

grotere Hazelmuis met een relatie f kortere

de

,i.IJ.6.

rossig

inbe-

O ns klein-

behoren onder

muis

maar ook

is.

dagen zelf-

Tot zijn

maïs.

aktief,

de staart

grijpstaart

Op

door een laag en

geluid en voedt

droog riet-

da gen openen

geslachtsrijp).

D r iekleu r ige

Brand-

In dit dr ie tot

negen

voor-

w ordt ge ma a k t van breed gras en opge-

met mossen.

jaar

het

o p ge v oe d . Na

jongen gebaard en

(na z e s

in

15,3 cm,

Europa,

de struiken.

grond of in koranmijten.

de

twee of

standig

Het

ook wel in

slechter in het

in

zijn

of in heggen te vinden

tot

de

algemeen voor.

het .gezellige

hij

nachts

zij

p ientere diertje

E en kieskeurige knaap

rogge.

buik)diertje

dank

Dit

haverperselen

Het helder

dwergmuis komt overal N.

of

en

grasland

's

Z.d.G. te wijten aan een

dwergmuis.

h o e wel

zeggen,

wel

de

t a rw e -

de

Dit kleine diertje

o,

of

s t u kken land met gerst mag

Lfl'L

voor

artiekel

v an d e w e l k e

korenvelden

in

keur wegdragen

DE DWERGMUIS

-

o/;7'·


een

wa a r n e m i n g e n

1>

km

op

e e 11

een

v o o r va l l e t j e

Jos

doe t

de

k o km e e u w

( er

va n

(

he t

aan

ll i j

is

heb

je

ni e t

oeve rloper

het

di e

Op zi jn

spi ts

en

om

va n

de

die

di e )

zag

toren

er

aug. da tum .

81

op 28-10-81

andere

24

een t j e

op

op

b e d s ho w

ve �spr e i d

witte merel

te

door

va n

de

hi j

S t -P i e t e r skerk

de

( N I ET o p

haa n )

vloog

a a n v l i e g e ri

die

van

i k m i j n ki jker

t e make n )

d a a r t e g e n ha d

l e v e n zuur

kri js

per dag ,

z a g i k d a n e e n TV

1 00 ' e n

de

v a n u i t m i j n ko t .

door

observeren

v e r dw i j n e n .

van de k l i n i eken a a n he t

Ik

enkele

(

een

a lb i no ,

op

een

die

i s d i e van

echt wi t )

Hi j

I k beme rk

s ta d s ­

pl e i n .

interesseren.

ka n s

' o pg e s c h r i k t '

he t

neer

hem

s tre ek

om

he t

uil !

waarnemi ngen

groo t t e

W 1l a r n e m i n g

kon

g e ma k j e s

gemi ddeld

ik

op

gro t e

ka d a v e r s

van

niet geschikt voor de

li nks

ik

• •

kom e n d e

li jk •

( m aa r n i e t

s po t s

volledi g

c e n t rum .

di e

werd

doo i e

er

een

a nd e r e

veel

( ti e

ke r k t o r e n )

ee n t j e

blokkend

er

vl i e ge n

de

e nk e l e

Leuven 7

boven

(achter

Fo c h p l e i n

al g e g r a b b e l d ) o p

nua r

m

b l e ek

Zi jn

is

vri j

van

v e rmo e d e l i j k

ba a n v a k e v e n v e e l

vl i eg t ,

va n d e

g e ru i s l o o s .

exem plaa r i s

b o v e n d e B o n d , ( m e t d i t o K�

pn l

één

Bob d e e d d e r ge l i j k e

soms

wa s

fysiologi e

a l l e ma a l k r i j s e n )

e e 11

cent rum

s pektoku l a i r

Na�rs t i g

1;eer

door

o nd e r z i j d e

Hrussel s e s traa t s chi e te n

kul tnreel

over

je

l o em pi a

d e 700

a nd e r e

twee overige

wa a r v a n 9 ( m e t

e e n a fs ta nd

v e r t e l l i ng e n

r i c h t i ng bi bli o teek , e e n

prima

om

he t

(De

ka d a v e r s ,

van

op

wa nd e l t ,

p l e kk e n .

La d e u z e p l e i n

11

denken

aug . 8 1 )

wa R r n e m i n g e n

T o r e n va l k e n z i e

2 1 u ,"' O

z. w a r t e

(5 mei 81 ,

ge kru i d e

s t a d s b e w o n e r s b e s t ku n n e n

me

in

vlu ch t ,

s t a d s pa rk

Ghi jsen )

Audi ti eve

va n

hee ft hi j

te lopen.

;, 1 s j e i n h e t

word t

hoo g t e ,

toch ui len

t ra g e

m

belicht

k o t z i t t e r s e n a nd e r e

Dt t

een

H oove r ple i n

2 2 11 . N a

1 5 ta l

hi j

H e rb e r t

maa r t

a nd e r e

LP . e g e l .

�em i d d e l d e

dat

als

r e c h t e r baa nva k

da t e e n

s t e e nw e g L e u v e n-M e c h e l e n o v e r

A l s i k aa nn e e m

k e r k u i l . ? . Du s

K e nm e r k e n d

op

als

over

p:i s

vl ieKt

hem

park ,

het

de

c e d e t e rm i n e e r d

ma a k t

Z a t e i d a g 20

lage n ,

bont ja ssen )

z ekerhei d )

ca

Op

en

e x ( ,6)1 ,r1,tjl ) b e s t u u r s l i d •

p i ka n t e

� r i j du g 1 9 ma•• r t .

van

Snkele

WA ARNE M IN G E N . . . e no r m

i n d e s ta d

be n t . ( Bo b

ook ) ;

de

Het

Bl i j d e

v ra a g t .

( i k h e b hem

m e rk

de

j• wel

stad

k no b b e l s

ze met

zit

er

Meestal

• •

ro s s e v l e e rm u i s s t i l •

zo ' n

( =fe bruari ) , daar

d e mugge n

hier

het

' s

op

na

in

zom e rs

tot

ongeveer 2m

e ten t j e

2m

voor

het

t egen

door ho o g t e

� l ma

je i n Leuven ni e t voor

niet

I l )

ook

avonds

d w e r gv l e e r m . )

ze

's

zi jn

te

do e n

mi jn

fa n t a s t i s c h '

pl e g e n

va n

d i e kom e n

p r é - exami n a l e

het

ook

v ens ter

e e n boom a a n ­

zoeke n ,

b e v o rd·e r l i ijk b i j

natuurl i jk i n H e v e r l e e

is

( du s

I k ka n

'i o o r a l

we

s ta d s park g e wa n d e l d ,

Pipistrelli

z i t t e n o v e ra l l

O v e r g i e r z wa l u w e n � e s pr o k e n ; gieren

( e c h t e aasgi e r e n m o e t

• •

zijn

ze

e e ns ,

Lad e u z e pl e i n

p a k k e n ( h é h é ) , i e t s wa t d e g i e r z wa l u w e n valavon d . maar hun to e s tand en •

bees ten ,

m e es tal rond

ko t

zomers al

bov e n h e t

' 77 z a g e n Pa r i jss traa t

winter door d e

de

R o s s e t u s s e n ( da ' s z e k e r )

D e d w e r g vl e e r m u i s j e s k o m e n

ge pl ak t ,

en

V o r i g e maand

e r ook

' s

v o o r b i j t r e kk e n .

hoor i k

In hoogte

z e e r ho o g )

v l e e rmu i z e n ,

kree t

goed d e t e r m i n e r e n . maar e r z i t t e n

ni et

rauwe

o c h G e rda ,

een

V l e e rm u i z e n ,

als

o p lage

ook ni e t .

flu i t e n ) ( w e l i sw a a r

b l a u w e r e i ge r s

ik

bi nnen horen

e e n bui zerd ;

to t

s tad

zag

ko n z e

ben t . hu i szwaluwen

s ta d

j e d a a r e e n s onder loopt

Vorige lente

( je

J

s c hu w e n d e

als

de ko l o n i e

als je i n

e e n unieke

le t ten

eeRe

door h e t klasraam

G r o t e r e vo g e l s

da t

he e f t .

mo e t e r e e n s o p

Verder

Je

( dr i e ­

( g e r e c h t s ho fg e v e l )

e n a c h t b r m i j n ko t

r o n d ka m p u s

dat

( ee n

leren

zowaar v erge t e n

I nko m s t s t r a a t ,

je

kwelen.

doet

te

v e r d e r o p Fo c h p l e i n

in

mi j

ik h e m

het

r o o d s taa r t

o p t r e k k e n , wa a r v a n

e r gens op een ho o g t epunt

z i jn l i e d j e

hi j

z wa r t e

zag

buu r t .

G e rda

een andere

vl i ege n .

ho e k Va n d e r k e l e n s t r a a t - B o n d g e n o t e n l a a n -L a d e u z e p l e i n )

W i j s b e ge e r t e

V o r i g e z om e r ho o r d e

je

je

i e t s dergeli jke )

Prachtig mooi ale

a n t enne o f

de

I n d e z om e r z i t

in

te

z a n g vo g e l s

e e n v i nk k a n houd e n .

fi jn b e e s t i s wel

uit

op

voord i e n ,

a l vo r e n s

j e o v e r d e s t a d n i e t w ei n i g

e en mus

kennen door B o b )

Een

ik amper

V erder z i e

zi tèen

enkel e maanden

o g e nbl i kk e n

ko l l e g a ' s

b l e e f e nk e l e

één van zijn

ll i j


, :·. e r gu s

(

1

4 / ·1

vl o o g

er

vo o r

K o l gans

(

30/ 1 / 8 2 :

1 1

5/2/3 2 : 41

van

ex.

t r o kk e n

(

P lu v i al i s

ex .

een

_,

1 ex

:

. n i

•.

G e o o r d e fu u t

1 2/9/8 1 : Z o e t e Gro t e zaagbek

1 5/ 1 1 /8 1

en

3 r i l du ü:.e r 1/ ó

e :<

( eers te waarnenins

1n "

1 :

1 7 / 1 1 /8 1 :

i n N NW r i c h t i n g

over

e en

W i nk s e l e te m i d d e n

..werps ..:. r p s -l\.

OSS

�a t e rs ,

1 ex .

ha p p e n d

i n o v e r g a n g s kl e e d r e g e l � a t i g

1

i

ex.

in

naar

OSS

( � e r gus � e r gans e r )

L e o p o l d s?ark

he t

OSS

e x e m p l a 3. r � ho u d t o n z e s o l i t a i r e

kn a a p

g e z e l s c ha p .

BO E D E VLEERMU I S EEN VO GEL Z O ND E R VE REN WE RD . l an g g e l e d e n h e e r s t e e r op a a r d e e e n s t r i j d o n d e r d e d i e r e n . O p e e n ge ge v e n o g e n b l ik

Lan g , z e e r de

aan

v o ge l s zich

den , liep

de

dus

hij

winne n d e

bij

naar

hen

zij n . On z e

te

h an d

a a n . To e n

t e ge n par t i j

de

kans e n

de

vl

e e r mu i s

ech ter

keer­

o v e r . Da a r

w e rd

hij

nooit

mee r

het

e c h t e r n i e t w e l k o m o n tvange n , maar als d e s e r t e u r b e ­ s c h o uw d , k a a l g e p i k t

en

ve r o ord e e ld

om

o n s gr i e z e l t j e r o n d o u d e b o me n e n t o r e n s , l e v e n d v a n mu g g e n e n v l i e ­ ge n d i e i n d e v l u c h t g e v a n ge n w oe d e n . d a gl i c h t

te

gro e p

-

+ .c l l e w a a r n e m i ng s l i j s t e n v a n h e t l a a t s t e ha l f j a a r � o r d e n v 6 6 r + v e rwa c h t b i j B a r t A u g u s t i j n s , L o b e r g e nb o s 9 , 3 2 0 0 K e s s e l -L o

sloot

een

BOJ

)

( 3 u c e ph a. l a c. l angu l a )

1 o

te

JEJ

a p r i c ar i u s

i en t i l i s

20/ 1 1 / 8 1 : ,..

( = J . ':i e l l e k e n s )

i:J

)

( P a d i c e ps �i g r i c o l l i �

i ns ek t e n

l

b e e k i !l DZ

p l e i s t e rd e n in de v e l d e n t e :J i n k s e l e 1 00 tal ki e v i t t e n

( A c c i pi ter

� c / 1 ,,;:." /F' 1

"/· 0

Il o l s b ::

BLa

a l c i fr o n s

1nser

J o udpl e v i e r

1

een

2, a n

b o o m ho o g t e v l i e g e n e r 3 g a n z e n o v e r n a a r r ; . W e g e n s d e z e e r s l e c h t e b e l i c h t i n g ( ' s a v o n d s , mi s t ) ko n ik o nm og e l i j k u i t ­ m a k e n w e l k e s o o r t he t w a s .

op

DZ

1 7h

J..

ro e rdomp o p

een

gebi ed )

di t

( � ns e r - s p e c i e s )

2 4/2/8 2 :

C:. :;

e r r a ,, o r

( 3 o t a uru s s t e l l a r i s )

}o e rdom�

Havik

5

o p d e z a n�wi nni n � s pl a s t e 2o t s e l a a r za t e e n v o c e l nl . e e n m i d d el s t e za agbek i n � -kl e e d . D e vo gel z � t zo ' n 1 5 m van de o e v e r z o da t d e d e t e rm i na t i e ( r e l � t i e f ) s e m a kk e l i j k w a s .

·1 / t· 1 :

Gans

• •

a a n s c h o uw e n . E n

zo

fladde r t

G . c ·. -

-· - - - ------·- - · -·- · ·

-

·- ·

1 r: �

. ...._ :n e i ...-

+


---

VERSLAGE1

� TRIX

ZONDAG 1 4 _ 2 _ 8 2

Om

t i an

na v i j f v e r t r okk e n we

bewon d e ren � i j

aan

En d an

d e r en en b e d o n d e r e n .

n i e t: s ,

v l i e g e n me t:

oi

16

ui l en

voor

w an t:

liet

z i ch n i e t

' t Was

j

fijn.

\!� :)'û i l en

z o e k t:

Ha l f

h e t:

s o o r t: ) !

u i l we g ,

HIJ . Z I J

een

u ur

zes

ha lf

,

o mh e i n d e

donker

uil

zit ,

ui l

roep .

r e g e l ma t i g

an t wo o r d d e we l

ui t

g en o e g om

dat

wat

Ja , a l l e s

op

de

z ev en

sp r ingpu t t en

B i nnen :1e t h a l f u u r h a d �·lar c d e u i l en z o v e r

Ui l v lieg ,

was

zes ,

plots

b o sui l

de

h o op d a t: ! . . .

de

b o omkru i p e r ,

m ann e l i j k e en v r o uw e l i j k e ,

voor

v r o e g me t d a t

te

1

de

wij

we v e r -

l okr c e p ,

maar

z i en .

V o l g e n s Marc

is dit

3

o ok. z o

dat

wat

t e maken me t

dat

d ui d e l i j k e e n ko p p e l

j aa r = g e b o o r t e,, e � e

l e e f t i j d e n b e r e i k en .

het

voor het

s o o r t:

he t

g aan

�e

o u d e n e n d e n i e uwen , "mek a a r " w a t: b ew o n -

(vo l gens B r ep o l s

s how

<x/

wi n t e r p e r i o d e

w a r en wa t

in

b r a e d enVmaar om d e

r e s p e c t ab e i e

�ij

de Wa l en d r e e f

Toen b l eek

BOSU!L

z o nr-� e s c hij n - om de

Meerdaalb o s .

groep , de

van d e

enke l e o e ho e s .

g e n i e t en v a n e en

l an g d e n d e e d h i j ,

r

in

me t

-

l an g s

e l k w a t wi l s .

v e r en t e schi e ten. me t konden

s t a t ion

op s t ap

ma a

A . e i k , katj e s

toch :

O r i on enf i n

het

tocht .

z i j n nac h c e l i � k e e s c ap ade s

he l de r weder m a a r z o konden d e

U i l en

ALUC O

• • •

Mome n t e e l

l

is de

ing .

o ud s t

b r o e d en

a an

en

l ev e n .

aanwe z i g e h o ev e e l he i d v o ed s e l

het

d a a r d o o r b r o ed r i j p

H e t b r o e den g e b e u r t

e i eren in de nes t .

OEHOE

' t was

een

ook

en

de

18

gekende

j aar

ëoffe

in h e t:

tochc ,

d i t j aar .

j

aar

j on g .

We e t

v o o r j aa r

om n o g e e n s

.

in

1 Maar t v i n d t te

doen ,

); -

; ,en� /

ze

herf s t: -

en

p a ar t j e s

al u i l en-

b i nnen

ij

is

' t Hee f t

geb r o e d wor d t .

B o s u i l e n v o rm e n

ove r

u i l en

Bij

z an g van h e t m ann e t j e

maken van he t vr o uw t j e . vroeg

is

An d e r z i j d s kunn e n d e b o s u i l en we l

r e e d s i n d e herf s t b e p a a l d w o r d t o f e r v o l g en d

de

t oe

3

j

aa r

d an !

-- -------


3 EZ O EK

AAN

was

Ee t

doende

5

me t en

voor w a �e n s

de ze die

i m� e r s

).

� ll e

Da a r

tus s e n

ve r z o t

daa rme e

ma a r

z oda t

nog

09

alles

mak e n

h a n d s r e kk e r s

(

al

de

brooddooselas tieken

rekbaar

ui t z i e t .

ge b r o k e n

t e ne in d e

de

we

wac h t

s taan .

de

buike n

vol

elas tiek

b o om

zit ten .

Ze

mis s c h i e n

da t

Pe t e r

kw a m

delen

da t

bij

aa

dit

toverslag

lijk

onder

s laapzaal tion

va n

nr i j

over

de n

he t

he t

Le u v e n

ze

me t

de

k r e ge n

of

e te n een

soort

tak

)

beestj es in

werd

s tiller .

te te

g i n �­

v l i e �e n ,

dach ten

helemaal

zel fs

verla t e n bos

het

heel

e e n s t e mm i g e

waren

o ok

tw e e d e ­

w a a r o n de r

aan

een

er

vol

maa r

oui t e n

beestjes he t

oue r a tiehandschoe­

reeds

gin �e n

v e rk l a � r t

a lles da t

hotel

ze

�a r e

v o � �e n s

hele

biede n .

( � w a �e n s s l a 2 uula a ± s w e d e r e kk e r ­

Di t

ge l a t e n

w a n t r o uw i ge een

zij n ,

lijkt .

dit

b e g o nn e n en

de

vol­

ons ,

ande r e

" K AAA "

voort

b e d uu s d

toen

Ma r c

wis t

me d e

keren

na ar

het

te

Als

de

mis t i g

en

tijd

in

voor

te

wo r � e n na a r

er

J aw e l h o o r ! A l s n a a r h e t b e w u s t e s t u k j e b o s . Na t u u r ­ v o ge l t j e s d a n b i j n a s t i l w a r e n i n d e

wa s

he t

�r e e p j e s

enzo .

d o nk e r ,

tij dj e

9ier

besloten

leiden De

gin g .

een

s L ;n a a l

ge k r a s

De

te

v o or t d u r e n d

ons Na

.

v l o ge n

lui d was

brach ten

we l

tuin

2o e k e n

b e s c h o uw i n g

�e

d aarna

ma t e r i aa l .

de

�e

war e n

v e r zame l d e n

e �

bees ten

nach trus t

lang

z oek

b inn e n b a n d

die

bui ten

bre e d .

z a l i ge

Nie t

om

wie l ewalers ,

s l imme

e en

09

een

b a d mu t s ,

Kor t om ,

l cm

ve r ? o e r d

we

vonden .

e n i �s i n d s - o p

G e l ukk i �

doen .

b e s tudee�den

s t uk l ( e n

van

bees tjes

�i n �e n

heb�en .

en

op

dat

te

konden

wielewa l e r s

b r a akb allen

wa t

of

v e e rkr a c h t i �

Te r v u r e n

h ebben ,

alle

nie t

te

in

a a n ge � o m e n

te

qe v o n d e n

we

n a t u ut l i j k nen

a fw i s � e l i n g

de

9la a tsen

na

tjes

�O SK E N S L A � P P L A � T S

�EN

v e r t r o uw d e

V22S L�G 3�B32L T O C H T

"naa r

om

bed

q- a a n 1 ' .

terug

te

s ta­

fr i e t k o t e n .

G e r da

C a !!l m a e r

J � nkz i j het v e r v o e r d a t i n h a n d e n la 6 v a n t w e e v r i end e l i j k e h e r e n ( d e d e r ée kwam t e l a a t e n r e e d a l l e e n ) kwam e n w e 3 k � a r t i e r t e v r o e g a a n b i j D e Kl'.li s . '.i e t r o kk e n d u s m a _;. r he t b o s i n w a a r ;.: a r e t o t z i j n o n t z e t ­ t i n g m e rk t e d a t e r e e n v i j v e r t � e w a s ( m e t 3 e e n d e n ! ! ) E i g e nl i j k g i n g h e t e r h e e l s t i l l e t j e s a a n t o e o p d e z e b a b b e l t o c h t �lleen e n k e l e app e lv i n k e n b e s e f t e n da t e r m o e s t g e k � � t t e r d w o r d e n . ? l o t s kwam er o o k e e n r o d e w o u w aanv l i e g e n . en Daar o p k e e r d e n w e t e ru g n a a r D K n i em a n d n o g w a t wa c h t e L D e S t ê? N e en , he t was p l o t s kre s t e e e n f i e t s e r h e t o p r i j l a a n t j e o p L i e s ! D a n maar o p s t a p , s t e e d s v e r d e r h e t b o s i n waar o p e e n t ak j e b o v e n h e t wa t e r 2 g r o t e g e l e kw i k ken z i c h l i e t e n b e w o n d e r e n . P l o t s l a g e r a a n o n z e r e c h t e rz i j d e e e n p r a c h t i g s t u k j e m o e r a s m e t pluim­ Z e G g e , b o v e n d i e n t r o f f e n w e e r e e n k a r k a s v an e e n b o s u i l e n e e n l i j k j e v a n e e n s i j s j e aan . T o e n w e w e e r o p d e w e g s t o nd e n ( m e e r mo dd e r dan wat •

and e r s )

:;a

no �

rui t e r s

lag

( nvdr :

o v e r do n d e r d

babb elen , sen

en

voo r

hele

een

ons

ka a r t e n

F S g e l uk'.:i g

do o r

in.

wa r e n

ko p e n Di t

er

een om wa s

geen

dom e i n

het

z wa r t e ! )

g ewone , g e e n do o r

p ra c h t i g e

zwer fto cht

werden

de auto

he t

gi l l e n d e e nk e l e he t

m

e i nd e

bos

van

en

kwam e n b e nd e

weer

frans t .

een

te

eerder

v&n d e l e i d i ns aanw e z i g ! !

kind e rwa e e n s

ka s t e e l

he t

na tuu r g e b i e d van

tal r i j k e

we

.

N e then .

�a

o n t mo e t ingen t e r e c ht s c o u t e n ._

r e dd en ,

pp DK rl o g

met waar wat

bo t t e n

z w i j gzam e

we

a fkui ­

babbe l to cht ,


V e r s l aQ � _ _ _ _ _ _

Z e e l andre i s

5

f e b ru a r i

' �2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E e n r at e l e n d e w e kk e r ; Z e e l an d ? ! D e r e g e n t i k t w a ar s c h uw e n d o p d e ru i t e n e n v e r v e e l d dr e a i ik me om W e k l i e v e n d e o c ht e nd s c h e rr e r i � g e n v i a e e n o � l e i d i � g d o e n w e a an l and s c h a n s s tud i e ! N a d i t o n v e r z i e n e i n t e r l ud i um k o ­ m e n w e e r : Z a n d kr e e kd am ! G e e n r e � e n , g e e n w i nd , B e e n z o n , e n t h o u s i a s t w o rd t e r g e k e k e n , w e z i e n , h o r e n h o e l an g e r h o e m e e r � a a r d i t w a s s a ar h e � b e � i nR o nd d e k r e e k w an d e l e n d ont d e �k e n w e � én ve l d�i l , n e e t w e e , vi e r t o t w e l a c h t t o e . m e t z ' n z e v e n e n z a t e n z e tnu s i n O L S t e l e s c o o o v e l d ; Ni c o s i o o p n u d e 6 & n o g i g e ve l du i l a c ht e rn a d o o r we i l a r. d e n d i e n e t � e e r a s s e n w a r e nD e z o n ! d e kr e e k l e e f d e o p ; d e s r and l o p e r s h o l d e n h e e n e n w e e r e n d e z w a n e n s � � e g e l d e n z i c h o n o n d e r b r o k e n , t erwi j l d e a a l s c h o l ve r z i c h o u e e n n a a l t j e k o e s t e r d e W e v o e l d e n o n s go e d , wi j , d e e l g e n o o t a an d i t l e nt e l i j k t o n e e l ? T e r d e E e b e wu s t v a n d e � i s s c h i e n n e g a t i e ve i n n a c t o � h e t n o g ru s t i g e m i l i e u ? W e v er s t evi �d en

de

i nw e n d � � e

� en s

te

en

Br o uw e r s d am h ad d e n

�e

e � gr o n d i � e d i s c ii s s i e , ku i fdui k e g o f r o o d h a l s fuut ? Man j akk e n-h e t s t a a t v e r e e uw i gd i n h e t z a nd-D e k o np e n v l o g e n g e du c h t i n p l a s t i e k e n z ak j e s e n d i e � r a c h t i g e O e s o ph agus v a� d e z w ar t e z e e ê e nd w a s om v a n t e s n o e p e n h � S t e f ? W e t r o kk e n v e r d e r ; t i e ri. d u i z e nd e n s cho l e k s t er s -d e l and e nd e e e�

lP�ge

w o l k -ö b r and g an z e n , r i e t g an z e n m e t rs e l e p o t e n o f z a g i e M and z e nu t o c h o r a n j e E e n b o n t e kr a a i en e e � i nd i s c h e sans b e ­ s l o t e J'.î d e z e vr e d i g e d e. g , n o c h s m e l l e k e n��tf l a rn i n g o d o c h w i j z ag e n d a t h e t g o e d w a s ; d e w e k k e r h a d g e l i j k g e h ad ! •

N.B.

In d e b u s : E e n o b s e r v e r e n d e run s v e rk o c ht s am e n m e t e e n o u m e r k z a� e k i kk e r z a c h t a ard i g ( ! î v o l k s d an s k a ar t e n ; n a arge l an g d e a l o f n i e t g e 1 i l l i g e a f n e m e r duur d e d e z e pr o c e d u r e e n ­ k e l e m i n ut e n t e t e e n kw a r t i e r e n l an g e r -

W a a rn e rr.. i n g: e n . Z an d kr e e kd am : G r o t e

m a nt e l m e e � w , E c h o l e k s t e r , Z i l v e r p l e v i e r , S t e e r. l o p e r , E o n t e s t r and l o p e r , Wu l p , Tur e l uur , Kl uut , l.•/ i l è. e e e nd , � P i j l s t a ar t ; S � i e n t , W i n t e rt a l i n g , B e r g e e nd , B r i l d u i k e r

Aal s ch o l ve� , Kno?b e l ­

M i d d e l s t e z a 2 gb e , F u u t , D o d a ar s , W i l d e z w a an , Kl e i n e z w a an , R o t g a n s , B l auwe �n � t e l eveld , O e v e r n i e p e r , R i e t g an s ep Ve l d ui l

+

�'

z �· aan ,

e e ä e nd Z w ar t e � � 1 � o , s e r e e nd d Ku 1 f d u 1 k e r

�r ?u�er s � am : 2

Laat s t e ston :

Y�E � ! �gl

+

S l o b e end

Ou m e r k z am e

en

k i kk e r

Ob s e rv e r e nd e

run s

(7 ( 2 �z ) ,

Bont e

ki ekend i e f ,

t o t a al

8)

Z e e du i k e r ( ? ) , Br i l d u i k e r ,

kr sa i


( W . J. 3 t . -J o z e f s � l i n i e � i n h e r e � t ( � e t k o n t r a � t w o r d t waa r s c h i door S . 1 er f�i lli e )

t tz

\ )

j nl i � � b e z o r�d

( 3 . " u su s t i j n s ) ::; v e r b e r g ( ; : .J e C o s t e r , z e '.,ç e r n i e 'c v '� ó r :;. e va :-ca r• t i e ) : a n � a e r z o r s t v o o r i n f o r � a t i e o v e r i j s ke l d e r d e u r e n : 3 o u t ,.:; r s e m

-

G

.

v a n d eur e n vl i e g3a t , hou t s o o r t f i na n c i e s w e r d e n o n s w e l w i l l e nd o v e r s � � a a k t d o o r J . B o s a e r t Crn i s J :1.'.î )

a f m e t i n e;e n

- de K=RKU I L =NP �C J �K � :

-loop t

-nog - na

no g

dri e

jaar verder

1 0 b a k�-c e n t e p l a a t s e n ( 'T a na f a u g . ;i i t h a n e; e n ) h e t p l a a t s e n z u l l e n s t r i � t e �o n t r o l e s d o o r b e v o e g d e p e r s o ne n u i t s e vo erd wo r d e n m e t h e t o o g o p h e t i nz a m e l e n va n a l l e r l e i w e t e ns c ha p p e l i j k r:i a t e r i a a l ( i s m p ro f . V.U B )

; n zu •:i ! ! 1 . 1 ! !.. fli l:;u ·,·: ! ! 1 ! ! ! B0 3U I L .i:: I l F � O J. �K T : - m a

o ng e v e e r

s

s

a

1

e

h

o

ta fel s ,

b e dde n ,

u t o p ka s t e n ,

r o e p s t o e l e n , w i j nki s t j e s , p a l e t t e n

k o r t o m " a l l e s L kt.:. r: n e n w e e; e b r u i ken ! ! - d e ka s t e n z e l f w o r d e n waa r s c hi j nl i j � i n d e v a k a n t i e o f z o v l u g mo g e l i j k e r na � e t i m m e r d ; t e s e n o k t o b e r , n o v e m b e r wo r d e n ze dan ui tgehang en ( e i nd 1 8 2 � o e t e n z e e r ha ng e n ) h e t ui t h a n g e n s e b e u r t z o v e e l m o g e l i j k o p e i g e n i n i t i a t i e f , i n e i g e n s t r e e k en� . VLI N J � R S :

- J o V a n P u y e nb r o e c k z a l i e m a n d u i t n o d i g e n a i e e e n na c h t v l i n d e r - t o c h t g a a t l ei d e n ; m e e r h i e r o v e r i n d e s b e t r e f f e n d V a l l e i - a r t i k e l - d e o r g a n i s a t i e v a n d eze t o c h t z a l v o o r e e n g r o o t d e e l a f ha n g e n v � � de b e l a n g s t e l l i n g !

·:i.t.'r 'ti"E N O G I N P E J:'TO H ZB i3 El� " . ... PLANTZN : e e n s o o r t v a n i n v e n t a r i s a t i e va n � b i o t o p e n , v o o r z i e n v o o r a u gu s t u s e n n a d e v a ka n t i e , d i t b e r u s t i n d e d e s kund i g e hand e n HEF T

en

,:.. i-i ? . :

dit

va n

wo

rd t

E.De

'.-i i t t e .

eventueel

u i t g ew e r k t

door

S . V e r fa i l l i e

§§§� � d e b o v e n v e r m e l d e d i n g e n z i j n g e e n s z i n s b e d o e l d a l s s o l o - m a n o e uv e r s dwz w i j ho p e n d a t w e t e n a l l en t i j d e �u n n e n r e k e � e n o p u w w e l w i l l e n d e m e d e w e r k i n g §§ § § §

O P R OE P

:

�l i l l e n al l e a k t i e v e hu n

t e l e fo o nnumm e r

Di t zal

ons

adr e s s en-

en

veel

leden bi j

aan

ti jd

i·i a r c ,

de

b e s pa r e n

o f ,� nn i c k

als we i n

t e l e f o o n n u rn m e r l i j s t

g e l e 3 e nhe i d

e e r s tvo lgende

H e rw i g

wi l l e n

een

m e e d e l e n? vo l � e n d

o pn e m e n

,

of

t e l e fo ni s c h

numm e r t j e e e n


be 1 -

a n

g

r

ij k

i ·!

H e t e l Ll e g e b o d :

:::: r m E

11

JIJ

6ULT

3.;:;c Y C L i;. E il "

Ja a r o � : . a l l e kw i ko x i d e b a t t e r i j t j e s ( u i t r e � e nm a c h i e n t j e s , p o l s ho r l o � e s , fo t o t o e s t e l l e n e n d e r g e l i j . e ) � � r z a m e l e n e n d o o r g e v e n a a n P e t e r 3 r o s e ns "Ou '' u '' - ,,· ·_ i· ,-i. cl· e n .k u s +� ) " ( i. n s s. rn e n•.v e r K i n � m e ., " a " u u r .::: 0 L' 1 •J,. 0 '(1 a n D -::i O [� a e r "" •

._

• .

._

U W KLZI NK I N il EREN D a N K ZN U B I J VOO RBAAT

!

i e p a a sva ka n t i e z a l o p d e h i e r o n d e r v e r � e l d e p l a a t s e n c e p r o b e e r d w o r d e n o m n o g k o n t r a k t e n o p t e s t e l l e n . D e b a kk e n z u l l e n d a n i n d e l o o � van di t j a a r s e plaa t s t w o r d e n . Er zal o o k c e s t a r i w o r d e n m e t h e t � a k e n e n p l a a t s e n v a n w e r k ka s t e n v o o r b o s u i l , s t e e n u i l e n t o r e n ­ va l k . W e v r a g e n a a n i e d e r e e n o m p l a nk e n t e v e r z a m e l e n ( 1 à2 cm d i k ) n e e m h i e r v o o r k o n t a k t o r m e t B a r t � u ; u s t i j n s o f J o ha n N y s t e n . ; 1 s we � e e n h o u t va s t k� � j � e n k u n n e n w e n o g a l t i j d d e ka s 5 n a n p l u n d e r e n . I ::

dank

b i j voorba o t ,

3a r t

L i n d e n , L o v e n j o e l , B o u t e r s e m , S t -J o r i s J i n g e , B i nk o m , B l a n d e n , H a a s ro d e , :J e r c h t e r , N e t h e n , K o r b e e k - V i j l e , L e e f d a a l , S T -J o r i s � e e r t H i e rm e e k o m e n ", e ; a n e e n t o t a a l v a n o n g e v e e r �+-0 b a k :-c e n B u ns a e e k en

r o nd î.i e u v e n .

IH ..S EKT:SN j i e e e ns , s a m e n m e t and e r e i n s ekt envri e n d e n , wa t m e e r w i l t t e we t e n ko m e n � v e r i n s e k t e n e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r l i b e l l e n ( i k z a l e r o o k z i j n , d u s o o k w a t o v e r h o m m e l s ) r a a d i k a a n na a r h e t : n a t i o n a l e i n s e k t e nka m p t e k o m e n . v e r d e r e u i � l c g da a r o v e r , z i e w i e l t j e ( e r g e n s i n m e i )

je

ho mm e l v r i e n d ,

Ode

"""""lllEl'J,�

-

: i i s t j e da t o � z e v e r e n i g i n g o n l a n � s e e n h o o fda r t i k e l s c oo r d e i n e e n � e k e n d ' v rouw e n b l a d ' ? � e p r i j k t e n daar r i j k e l i j k o pg e smukt � e t � e n j a l d o u c h e s c � n e s , a n t i - l e k ka 3 e k o m b i - l u i e r s e n S c h w a r z k o p f : u ni o r '.:: o l d . i' l e t n a e e n k e n n i s m a k i n g m e t o n z e v e r e n i s i n g v o l e; d e e e n u i t s e ­ b r c i d e ko n t r o l e b i j d e � y n a e k o l o o � ! H e t v e r b a n d l e e k o n s e e r d e r du b i e u s ( een lans v e r v l o � e n �o t s e laa r s e v e r b a l e la � s u s van e e n v r o e se r e v o o r z i t t e r n i e t � e n a g e s r r o k e n na t u u r l i j k L ! )

( d 3 nk

Opri chting vo o r

m e er

van

een

aan

L i e s b e th

ni euwe ,

vo o r

de

0 1 6/25 49 4 1

m.

h .)

s e s p e c i a l i s ee r d e ve r en i � i ng :

1 3 e l f s t a n d i � e w e r kG r o e p vo o r i nl i c h t i ng e n :

�03er Langendri es ;� o e t s ':J e g 16 j Z '.J Ci L euven

�ti p ,

a m a t eur

J i k 'v' r a n dcx Xerkeveld 53 3044 :1 a a s r o d e 0 1 6 /46 2 9 ó 4

� yk o l o 3 e n '


1 '1 BOMENL I E FDE

• •

Ik h o u v a n e e n b o o m Wan t s o ms l a g i k l o o m O n d e r z i j n l o v e r d ak O f h i n g a a n e e n d ikk e t ak . Ik h o u v an e e n n a t uu r m o n u m e n t s taat

Hij Wa n t

he t

Vo o r a l

i n mi j n

g e h e u ge n

ge pr e n t

is d e m o o i s t e die i k o o i t z a g

als

ik onder

hem

lag .

P l o t s w e r d m i j n b o om a ie k Kr e e g e e n a ppe l i . p . v . e e n kr i e k T o e n w e r d h i j h e l e maal r o o d De v o l ge n d e d a g w a s h i j d o o d . Ik h e b h e m b e gr a v e n b i j a l z i j n b o n d ge n o t e n D i e s ame n me t mi j v e e l h e b b e n ge n o t e n Van a l z i j n k o e l t e e h b e s c h e rm in g D i e van o v e r a l v an h e m u i t gin g . I k h ou v a n e e n .. 0 0 0111. Wa ar _ ik n a-g .e lk&- n a c h t v a n d r o o m M e t e e n ge u r i g f r i s gr o e n l ov e r d ak En m as s a ' s kr i e k e n a a n e lk e t a k .

G. C .

FENOLO G I E

- 1 9 82

is d e b e do e l i ng ook di t

j aa r w a t f e no l o g i e - o n d e r z o e k t e v e r r i c h t e n . aanko m e n van z o m e r ga s t e n ) B i j e e n r e d e l i j k a a n t a l m e d e w e r k e r s - z o da t w e e e n s i e t s m e e r kun n e n v e rm e l d e n d a n a l l e e n d e e e r s t e en tw e e d e d a t u m - e n e en r e d e l i j k a a n t a l g e g e v e ns zal e r · e e n a r t i k e l ( t j e ) o v e r g e s c hr e v e n wo r d e n i n j e e i g e ns t e Val l e i/Bo o mkl e v e r .

Het

( fe n o l o gi e =

he t

i s g e e n w e d s t r i j d o m t e r v r o e g s t e n h e t do e t e r o o k ni e t o p SAB. a l 1 4 d a g e n g e l e d e n e e n z o m e r t a l i n g z a g en , j ouw waar n e m i n g 2. o"f 3- w e k e n da a r na i s w e l d e g e l i j k o o k b r u i k b aar. .

Di t

toe

no g

of

:

het

"ze"

Ik heb

je

t egen

aang e sm e e r d

of

de

t i j d da t j e

o p g e s tuur d . l u i dke e l s

di t

I ndi e n

leest

reeds

e en

f o rm u l i e r

h e t g e val e n j e h e b t pro t e s t e r en bi j : de fenologi s t ni e t

233

Lang e v e l d

Je

mag na tuur l i j k o o k m o n d e l i ng p r o t e s t e r e n

beide NB

g e val l e n

Ook

als

naam d e

je

kri j g j e

fo r m u l i e r

"gewone"

zo ' n maar

soo r t en ,

fo rmul i e r

van

3.20 1

H.o ls b e e k

( ni e t

m i j kado o .

lui d

e nk e l e w a a r n e m i n g e n b e va t

ma g

he t

b i nn e nk o m e n .

e i g e nhandi g i n t eress e ,

dan )

van

en in

d e �o g e ­


KAA3

VO O H

Iedereen bladeren

zee r

DS

Z O NN � J A UW

va s t

ken t

�e b r u i� t

zeker

en

om

we l

in s e k t e n

het

te

s t r i kk e n :

b e h a a rd , en d e z e r o d e h a ar t j e s

d r uppe l t j e s , wa a rme e ve r tr o e ve n

. Zo

g a uw

v a n �e n . H a a r t j e s

bij tend

s a p . Nu

� i e rv q r

��J e

v2: c � � cd . Ui �

en kun

de een

h a rmone n

is

op

kruime l t j e s

is

in s e k t e n

het

nie t

op

e iwi t

en

een

neemt

h ee ft . Op

voeden

b lad de

b e w e rk t . Ge r d a

�a a t

l a ngza a m

me t

vle e s , ka a s

, da n

zij

de

ge e n

n

ze

b l a de re n

zoe t

zi j n

�e u r e n d e

het

�e ­

door

een

of

een

ei

een

da g

of

o p b o uw s t o f f e n het

kal fsvl e e s

ge b i e d

m o e r a s s i �e

ver teerd

na

r e a ge e r t

o m �e v o r m d e

zi t ten , is

word t

plan t

dus

in h e t

h o néng

b r o o dkruime l s

b e s c h e rmd , ge l i e v e

v a n �a r m e n

�l i n s t e r e n d e

die

lok t

he t

tot

z o n n e d a uw . D e z e

z o �e n a a md e

de

z o nn e d a uw o ok

ci i e r l i j k e

pl a n t j e

tj e

de

z i j n b e d ek t me t

kle ine

· �r i j n e n '

j e rt e

d in �s a rme m o e r a s g r o � d

Le t w e l : d i t

dier

blad

kle ine �e t

pla n t

da t z i j n

pla n t j e

te

die

je

twe e

de

pl a n t j e

�e v e n

. Le � vee

nie t . da t

me t

C a mm a e r

(µ_,e.,1-

v. s .

«-

�L

6 �1- a...o.A

2o N fV é D R O W

.>

/ct. é///J é

l'VIQ..Q..A.. �

-

W I E LE WAf\L J OH GER E N

0c:r:e. WJ

de.

�t

kKJt.

r.s

6t�

(J!U1.,

bmnr.n kod

m


Za

10

WJ

Ma

12

82/ 1 5

apr i l

T ocht

( WA )

+

anr i l

9

u

Bruul b o s

S t at i on L eu v en

:

82/ 1 6

WJ

+

24

ap r i l

WJ

Za

:

:

n ami d d ag

82/ 1 7

( WA )

mei

WA

Zo

+

2

82/ ·:-

WA

18

M e e rd aal b o s

9

o . l . v.

De

8 2 /-1 9 +

8

mei

82 / 2 0

s t at i on L euven T h e r e s i ak ap e l

15

10 :

82 / 2 1

een

+

i mk e r J o han :

in L o ven j o el

u

Bi j

WA

Zo

23

82/ 2 2

mei +

82/ 2 3

me i

WJ

+

( WA )

b u s 5 8 6 naar Vo s s em )

!

)

;

t eru g

13

u

0 5 t e L eu v en )

+ v e l d t o c ht en G e r d a C amma e r

( bu s

om

13

u

40 )

u

:

8

u

:

8

u

20

en

:

v o l d o en d e

l a ar z en

:

Heverl e e

p i c kn i c k

o v e r s t appen in

gr o e p s t ar i e f )

o. l . v.

gaan

we met

o p m e t H e rw i g Bl o c kx

n o t a r i s H a l fl an t s

G e l l e n b e r g s t r aat

i n d e Di j l e vall e i o . l . v .

vogels

kant i en +

( g e en

v o o r a f k o n t akt

" G e l l en b e r g "

s t a t i on L euven :

G enk

1 2 t r e i n naar Luik

b e l an g s t e l l i n g n e em

in h e t r e s e r vaa t

P l ant e n

u

s t at i on Genk

b e p e rk t e ;

in

heide

s t a t i on L euven ( 7 Landen 7 u 34 / 7u 3 9 )

05

te

" De M a t e n "

r e s e rvaat

R e s er v a a t u i t s t a p

9

WJ

,

s t at i on L euven

pr i v é wag en s 16

( l a.:.r z en

S t an d a e r t

( m e t b u s 5 84

Van Puy e n b r o e c k.

de

8 u 30 :

Zo

( met

J an s s en s

Dagu i t s t ap naar m i d d en L i mbur g

7

WJ

M.

o. l.v.

g ew e n s t .

hap j e

v oorm i d d ag

+

Pet er

o . l . v.

N e e r i j s e K l i n i ek

n am i d dag

WA

d e B o evé "

s t at i on L euven

35

Bez oek

!

( M e e r d aal )

"N i c o

H o l l e w e g en- wanè e l i n g

u

T h e r e s i a k ap e l

par1üng v e i l i n g t e K ampenhout - S a s

:

1 3 u 30

mei

:

:

S t e fan V e r fa i l l i e

15

u

p i c kn i c k

vo o r z i e n

30

R e s e rvaat u i t s t ap

s t at i on L e uven

1 4 u : K e rk S t . - J or i s - We e r t

:

u

erg .

WJ

Za

fi e t s

Sm e t

D e v i a en e

Luc

u

12

:

o . l . v.

14

l aar z e n

Za

per

45

D i j l e va l l e i

13

7

WJ

u

9 u

L ou i s

Amfi b i e ën t o c h t o . l . v .

1 4 u 30

w.J

me i

post )

D i j l e l andt o c h t

" d agl i efhebb e r s "

Za

( ho e k

t e ru g t e g e n d e m i d d ag

v o o rm i d d a g

WA

M i c h Dum a l i n

o . l . v.

43,

El s

Lu b b e e k

De

Wi tt e

e n Bart

Au gu s t i j n s


� ,, ,,1. -, "

Za

29

1; c; e t ·· \4a t e rw2.nd e l in1'

8 2 / ':'. 4

r1 e i.

6

u

6

31

82 / 2 5

m P. i

-..

19 19

'!IJ

Z i c ':'\t ,

Zo

27

n

?

_

:

30

e in d e

?

juni WA

2

z a ger i. j

:

:O e z o e k N at i o n a l e

13 u

WJ

j ul i

14 u

10

82 / 2 7

P l ant e n t u i n

s t at i on L euven

:

i n gan g

:

bi j

Van Wo

82 / 2 8

juli WJ

1 1

+

2 1

u

2 1

u

erYan

b e ru s t

u

13

evenw e l

3,

al s de

30

oi

1r c r s t

akt i v i t e i t e n

bi j

and e r e

4,

1 C en 1 1

:

Yr

1 4 -5

avondwan d e l i n g

zo

6-6

Di j l evall e i

zo

27-6

Dun b e r gb r o e k

za

1 0- 7

Sn o e k en gr a c ht

i n l 1 c h t i n g e !l

R o t s e l aar

in

:

a an b e vo l en

S l an g e s t raat

zwi j gt )

o . l . v.

J o V an ?uy en b r c e c k

in

Sn o e k en gr a c h t

;

14

( av o n dwand e l i n g )

:

k e rk

;

!)

( z i e e l d er s )

:

B e h e e r sw e rke n

)

!

d e o r g an i s a t o r i s c h e veran t w o o r d e l i j kh e i d

R e i g e r s t r a at ,

( Ou d - li e v e r l e e

Marc :J: e rr eman s

o . l . v.

a c h t: e r gro nd )

s t at i on L eu v e n

j ul i u

de

nac ht zwaluw

Di j l a·rnll e i

i".l. d e

h e i kant

n o s t al g i s c h e

( w a g e ns )

laat s t e

v e r en i g i n g e n

14

t e r e gelen .

P at e rn o s t e r s t raat x

·.�an d el in g e n in d e r e s ervat en

Nad e r e

H e r::::- eman s

" HONA "

0 . 1 . ·r .

e en f i et: skamp d o or in L o t haringen ( T orgny

au gu s t u s gaat

vo l gend e

hoek

:

te Meiss e ,

( pr i. ·ré wag e ns )

t 81< plaa t s e

s t a t i on L eu v en

:

30

L i b e l :'.. er. t c c ht

( WA )

t ot Za 2 1

V e r d e r w o r d en

i•larc

K a st e e l M e i s s e

" Ex - na c ht zwaluw e n t o c ht "

( einde

6

en

hoek

( w o onwi j kwand e l i ng m e t

Di

H e rw i g .Bl c c kx

s t at i on L euven

inkoms tb i j drage

Vr

o . 1 . v.

nolsbeek

B L O K K E N

82/ 2 6 +

park i r. g

middag

( fi e t s o f aut o ) La:'lgeveld - Da a l pu t s t r a a t r ond 2 3 u 30 ( é �) z o nd e r v e rw i t t i gen a f g e l a s t b i j aanhoudende r egen

u u

wordt

u

de

vo o r

" S paan s Dak "

" F i e t z a n g e r '' - t: o c ht o f t e " t e k " er. '' fw i e t: " wand e l i n g

De

WA

Z o et - Wa t e r ,

:

e i nd e

Ma

( fi et s )

s t a t i o n L e uv en

:

45

u

o . l . v . Ann i c k Du m a l i n

u

;

Di j l e ( S t . -J . -W . )

on z e

omgeving

19

:

u

in

Vertri j k

;

;

a an d e

af spr .

ri j f

of

10

u

:

u

k erk .

k erk W e z emaal .

V e rt r i j k .

;

14

u

over

de

a k i: i v i t e i t e n

1Tan

de

ENVR

Marc D e � e s t e r ( 0 1 6 /

en/ o f

r i ek w e l k om .

Z o e t e-Wat e r s .

:

19

i n d e D i j l e vall e i

b ru g

48 8 5

50)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.