__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

ARTIKELS. Libellen:

interessqnte ins ectennrde.

een

------------------�---------------- -----

Zoals je 81 wel z11lt weten beh�ren de libellen tot de insec­ ten: het zijn binnen deze gr oen v ert e genwo o rdig er s van insec­ ten �iet e en onv olledig e g ed aant everwis s el ing : d.w. z. dat de

l arve in grot e trekk en g elijkt op het v olwassen in s ect (het "ima.go"). Bij een vlinder b. v. is dit niet waar : een rup s i s totaal verschillend van een vlinder; d e volledige geè.�ante­ veT':.·�[oselitg VP-rloou1- d.aar over litellen ook �ie� het \-::.y-·.;(.1 :.::_:·.c�:�·::� ��:if:'

:',e

�eval:

een

popstedimr.:

rle lurven n�derc22�

dit ee�

is

bij

�a�tal

,_lit het wat er k omen en het imago te vo or­

schijn komt. D e larven van libellen l ev en oader water en zijn

ca rnivoor (d.w.z.

"vl eesetend"):

ze eten dikk opjes , larven

van andere waterinsecten, k l einere libellenlarven, enz. , k o rt­ e� alles dat maa r enig zins kan ongeg eten worden. De volwass en lib ellen kunnen w e ge1"1.akkelijk m e t 'én o ogops lag t ot ��n van de twee g r o te groenen t e rugb rengen:

D e Glazen�akers (Ani s ontera) hebben ogen die elkaar raken bo­

ven on de kop, de vl eug els (vo or en acht er) h e bben een onge­

lijke v orm. De Wat e rjuff e r s (Zyg opte ra) hebben klein er ogen; z e rak en elkaar niet bov en op de k oo; de vleugel s zijn gelijk van v o rm; het zijn d eze li belletj es die j e dikwijls uit het ri et opjaagt; gewo onlijk h e b b en ze ook een "p otl o oddun" ach­ terlijf en ze zijn kle iner dan de Gla z e nmak ers ,

ze vouwen hun

vleugels in rust op, glaz enmak e r s d o en dit n o oit. Lib ellen ja­

g en op zicht en bij Aeshna cyan ea b.v. i s de kop "één en al o og": het aantal facetten van de s a� engestelde ogen kan op­

l op en tot 15 à 20 000 bij de grot ere soorten: h et is dan ook ni e t verwond erlijk waar om het

zo

moeilijk is bepaalde s oor­

ten te vangen. De or o oi wordt gepakt met de p o t e n en deze zi j n

weer e �g s t erk ontwikkeld. Het b orst stuk i s z odanig ge sigmen­ t eerd dat d e noten naar vo o r gesch�v en en de vl eugels naar achter geschoven

zijn, op deze manier kan de libel het voed­

s el gemakk elijk naar de kaken brengen. Vooral de 0rot e r e s o orten behor en t ot de be st vli�gers uit het insectenrijk; ze h a l en tot 36 k� per uur en kunnen in a ll e richting en vli e�en, zelfs achteruit! Bij he t vl iegen w orden de v o o r- en achtervl eugels alt ern erend b e w ogen: als de voor­ vleugel o�hooggaat gaat de achtervleugel omlaag

•: �

....

" ........ ".

"

� -·

·I\ � • "�

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Oktober 1981  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded