De Boomklever Oktober 1981

Page 6

ARTIKELS. Libellen:

interessqnte ins ectennrde.

een

------------------�---------------- -----

Zoals je 81 wel z11lt weten beh�ren de libellen tot de insec­ ten: het zijn binnen deze gr oen v ert e genwo o rdig er s van insec­ ten �iet e en onv olledig e g ed aant everwis s el ing : d.w. z. dat de

l arve in grot e trekk en g elijkt op het v olwassen in s ect (het "ima.go"). Bij een vlinder b. v. is dit niet waar : een rup s i s totaal verschillend van een vlinder; d e volledige geè.�ante­ veT':.·�[oselitg VP-rloou1- d.aar over litellen ook �ie� het \-::.y-·.;(.1 :.::_:·.c�:�·::� ��:if:'

:',e

�eval:

een

popstedimr.:

rle lurven n�derc22�

dit ee�

is

bij

�a�tal

,_lit het wat er k omen en het imago te vo or­

schijn komt. D e larven van libellen l ev en oader water en zijn

ca rnivoor (d.w.z.

"vl eesetend"):

ze eten dikk opjes , larven

van andere waterinsecten, k l einere libellenlarven, enz. , k o rt­ e� alles dat maa r enig zins kan ongeg eten worden. De volwass en lib ellen kunnen w e ge1"1.akkelijk m e t 'én o ogops lag t ot ��n van de twee g r o te groenen t e rugb rengen:

D e Glazen�akers (Ani s ontera) hebben ogen die elkaar raken bo­

ven on de kop, de vl eug els (vo or en acht er) h e bben een onge­

lijke v orm. De Wat e rjuff e r s (Zyg opte ra) hebben klein er ogen; z e rak en elkaar niet bov en op de k oo; de vleugel s zijn gelijk van v o rm; het zijn d eze li belletj es die j e dikwijls uit het ri et opjaagt; gewo onlijk h e b b en ze ook een "p otl o oddun" ach­ terlijf en ze zijn kle iner dan de Gla z e nmak ers ,

ze vouwen hun

vleugels in rust op, glaz enmak e r s d o en dit n o oit. Lib ellen ja­

g en op zicht en bij Aeshna cyan ea b.v. i s de kop "één en al o og": het aantal facetten van de s a� engestelde ogen kan op­

l op en tot 15 à 20 000 bij de grot ere soorten: h et is dan ook ni e t verwond erlijk waar om het

zo

moeilijk is bepaalde s oor­

ten te vangen. De or o oi wordt gepakt met de p o t e n en deze zi j n

weer e �g s t erk ontwikkeld. Het b orst stuk i s z odanig ge sigmen­ t eerd dat d e noten naar vo o r gesch�v en en de vl eugels naar achter geschoven

zijn, op deze manier kan de libel het voed­

s el gemakk elijk naar de kaken brengen. Vooral de 0rot e r e s o orten behor en t ot de be st vli�gers uit het insectenrijk; ze h a l en tot 36 k� per uur en kunnen in a ll e richting en vli e�en, zelfs achteruit! Bij he t vl iegen w orden de v o o r- en achtervl eugels alt ern erend b e w ogen: als de voor­ vleugel o�hooggaat gaat de achtervleugel omlaag

•: �

....

" ........ ".

"

� -·

·I\ � • "�


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.