De Boomklever Oktober 1981

Page 1

':J)e ':BoomkLeJ:Je�

Driemaandelijks

Ve re niging

voor

De Wielewaal

mededel ingsblad

-

Vogel-

Afdeling Leuven

!

e n Natuurstudie ,

...

9e

:1

1'

Jaargang

oktober

\

, '

.

è

4·'�·<:

. 1· '

1981 ' l

."

Afscheid, Voor deze maal eens

tot

afscheidswoordje dank

iedereen

houding

gedurende

de

�ituatie ervan

de

natuur feitelijk

Dr

Van

2440 tel.

de

voorpagina maar

te

den

wel een

i j n ex-medeleden van afdeling Leuven, . vorir de medewerking en

trouwens,

voor de natuur,

Yves Van

op deze

dat ik

318

Het

plekje dan dit,

en de mensen

leren in te

zal

3030

dit om z1�n wat

Desmet

Kloosterlaan

Bosch

Perrestraat

goede verstand­

.

V.V.L.

is.

Ik

zal prober e n mijn krachten

op een ander

verbeteren

de

te Leuven.

mijn vijf jaar lidmaatschap .

zetten

m

hartelijk

iedereen verheugen, in te

geen gedichtje

2

HEVERLEE.

GEEL.

014/58.49.09.

J

".�·HOUD·. Voorw0orn

de

van

Artikels

:

92

voorzitter

Libellen een interessante

Het Haardbos te Haacht

Verslagen

Regeling van <le

97

jacht in het Vlaamse

Verslag Houtsnippentoch� r1erinneringen

ivm het

tellen on<ler

Leren

Zoognieren

:

Kale n·-'ler

De

Gewest 101

19/6/81

102

laatste WJ kamp

103

"deskundige"

'T.'0cht Antwerpse watergebieden

Vogels

93

insectenorde

107

leidin�

108

15/8/81

109

Das

\Jaarnel'l)ingen

109 110

\:ë:t0rnemingen

112 113

Aansluitingsvöorwnarden Inhoud

114 0 0

volgend

Copij

voor

L.

De

Smet Kloosterlaan

B.

l>.mrustijns,

nummer

2

Loherqenbos

0

wordt ,

ingewacht .v66r

30.30 Heverlee voor 9,

3200 Kessel-la

20 november "

voor

De

bi j

Boomkle'fe r "

"De Vallei"

•1


I'


-

92

Beste Vrienden

·�oals reeds eerder gemeld be st aat onze afdeling

veertig jaar. Dit feit Mag

hf�stuur

heeft

?.i1t0rnag 12

een

daarom

<focember.

niet

gepland en wel

feestviering

deze aktiviteit

Door

willen

�e kans q e ve n mekaar in een gezellige sfeer

owfo

herinnerinqen op

rlus

Houd

Pij

moeten

echter

kunnen

niet

steeds

aan dezelfde mensen

verder

in

Er

zi

ZPtten voor

tn

j n jonge

oe

naar

ook

kano id aten

om

het wel en

krachten voor

ontmoeten,

datum

blijven

en

vri j .

zich

on ze vereniging.

van

wee

Wij

vraqen

wie het ogenblik is

eveneens op 12

van

onze hni<lige

Bosch verla0t ons, ffi(!er

rlan

linq

en

aangebroken

Ik reken op voldoende

december,

een vernieuwd

bestuur

te

viPr

bestuursleden mnl

omnat h i j elders gaat wonen.

jaar

was

hij

aktief

heeft hij de t�ak op zich

geven.

Dat

Yves Van den

hij �it op

bestuurslid

Gedurende

van onze

"Boomklever""

Hartelijk

on�e- af<leling.

D aar e nb o v e n

ziin prestatie

in <lA

meer dan voortreffeli j ke

hij �e finantiêle toestand verl)eterd.

dank Yyes

dient hij

TV kwis

onze

voo _ r

nog

"Leven en

van

afde­

qenomen het kontaktblad

wijze

hPeft rren;:ian kunt u merken aan de gestadige v-erbetering on7.e

leden

te stellen. :Gen

uit

<leze

wij de

toekomst ki j ken.

hun vernntwoordeli j kheid op te nenen.

aan

te

op

inlichtingen vo lg en later.

Pr�ktische

. ,

te halen.

Het

voorbi j gaan!

onopge�erkt

uw

i nzet' voor

gefeliciteerd met

laten

kas

van

leven",

aanmerkeli i k

Ook hiervoor har.tel ijk <lank.

De

voorzitter

L.

De

Smet

waardoor

heeft


ARTIKELS. Libellen:

interessqnte ins ectennrde.

een

------------------�---------------- -----

Zoals je 81 wel z11lt weten beh�ren de libellen tot de insec­ ten: het zijn binnen deze gr oen v ert e genwo o rdig er s van insec­ ten �iet e en onv olledig e g ed aant everwis s el ing : d.w. z. dat de

l arve in grot e trekk en g elijkt op het v olwassen in s ect (het "ima.go"). Bij een vlinder b. v. is dit niet waar : een rup s i s totaal verschillend van een vlinder; d e volledige geè.�ante­ veT':.·�[oselitg VP-rloou1- d.aar over litellen ook �ie� het \-::.y-·.;(.1 :.::_:·.c�:�·::� ��:if:'

:',e

�eval:

een

popstedimr.:

rle lurven n�derc22�

dit ee�

is

bij

�a�tal

,_lit het wat er k omen en het imago te vo or­

schijn komt. D e larven van libellen l ev en oader water en zijn

ca rnivoor (d.w.z.

"vl eesetend"):

ze eten dikk opjes , larven

van andere waterinsecten, k l einere libellenlarven, enz. , k o rt­ e� alles dat maa r enig zins kan ongeg eten worden. De volwass en lib ellen kunnen w e ge1"1.akkelijk m e t 'én o ogops lag t ot ��n van de twee g r o te groenen t e rugb rengen:

D e Glazen�akers (Ani s ontera) hebben ogen die elkaar raken bo­

ven on de kop, de vl eug els (vo or en acht er) h e bben een onge­

lijke v orm. De Wat e rjuff e r s (Zyg opte ra) hebben klein er ogen; z e rak en elkaar niet bov en op de k oo; de vleugel s zijn gelijk van v o rm; het zijn d eze li belletj es die j e dikwijls uit het ri et opjaagt; gewo onlijk h e b b en ze ook een "p otl o oddun" ach­ terlijf en ze zijn kle iner dan de Gla z e nmak ers ,

ze vouwen hun

vleugels in rust op, glaz enmak e r s d o en dit n o oit. Lib ellen ja­

g en op zicht en bij Aeshna cyan ea b.v. i s de kop "één en al o og": het aantal facetten van de s a� engestelde ogen kan op­

l op en tot 15 à 20 000 bij de grot ere soorten: h et is dan ook ni e t verwond erlijk waar om het

zo

moeilijk is bepaalde s oor­

ten te vangen. De or o oi wordt gepakt met de p o t e n en deze zi j n

weer e �g s t erk ontwikkeld. Het b orst stuk i s z odanig ge sigmen­ t eerd dat d e noten naar vo o r gesch�v en en de vl eugels naar achter geschoven

zijn, op deze manier kan de libel het voed­

s el gemakk elijk naar de kaken brengen. Vooral de 0rot e r e s o orten behor en t ot de be st vli�gers uit het insectenrijk; ze h a l en tot 36 k� per uur en kunnen in a ll e richting en vli e�en, zelfs achteruit! Bij he t vl iegen w orden de v o o r- en achtervl eugels alt ern erend b e w ogen: als de voor­ vleugel o�hooggaat gaat de achtervleugel omlaag

•: �

....

" ........ ".

"

� -·

·I\ � • "�


-

94 -

Libellen planten zich op de als er

meest

verscheiden plaatsen voort,

·"aar wat proper water in de buurt is; wegens hun enorm

vlieg vermogen tref je ze dan ook aan bij de meest onat>gelijke . plasjes: ik zag een glazenmaker op de opspuitingen te Hols­

2 m2.

beek bij een plas van

De manier

van

eieren afzëtten ver­

schilt van soort tot soort: Het tofst vind ik dit bij de terwijs c:!' en � nog steeds in tandem vlie­

Sy�oetrumsoorten:

gen (zie verder) gaan ze boven het wateropp. vliegen en het ,

'

raakt

lijf

dan telkens het water aan met de punt van het achter­

waarbij

ik zagen dit zag

verleden

1

(of meer ?) ei afgezet wordt. Dirk en

jaar in

september

op Schier en vroeger

dit ook al bij Platbuiken; de tandem

ik

Op

verbroken.

:van

telkens

hier evenwel

is

de Severn in Engeland (juli '81) zag

de Beekster (Caloptery

x

splendens)

gaan

ten,; leggen sommige libellen eieren terwijl -

een �

zitten. op een

drijvende sliert �an waterplanten; hierbij werd ze stroming mee onder water getrokke� maar bleef

ik

op de ze

door de

gans

plant zit­ onder, . l

zitten?

water

Zoals hierboven

al

d" en � Toor de paring(bij een tande,m; het d"pakt het � met

ge z e gd vliegen

sommige soorten ook erna)

in

de poten vast aan-het borststuk en grijpt het ook vast met de tangen van zijn achterlijf. Dan nog iets over de libellen die we al rond Leuven zagen: mijn broer

vroeger eens 2 Keizerlibellen (Anax imperator)

ving

op de vijvertjes

Verder te

in het Kesseldal. in Berg ou 22/8 een Blauwe glazenmaker

was Costro�

vlug

af

vlug voor

en

in

zijn

Gri�de

de

grijngrage

volgende dag was dezelfde soort te

handjes.

(Onzen Dirk Dakt dus niet

padden, al of niet bijtende slangen en ander )A:n.dere waarnemingen kort in volg"n:l gl ibberir; gespuis

alleen

kikkers,

,.... :'J.api t-:erken.

Iets over

libellen

van SAR.

---------------------------

Om sommige ménsen

van

de indruk

af te

helpen dat er

op

de

alleen visarenden rondvliegen in het najaar, vol�t hierna een aantal waarnemingen van libellen op en rond de7.e vijver. Op 2-10 vorig jaar pakte ik een prachtig c!' van de blauwe gla­ van

viJver

St.-Agatha-Ride

zenmaker (Aeshna cyanea) on het kleine vijvertje aan de ingang ;

"

,

\

"'

.

,

�J,i>!.-:-�•;.::··, .:W�-�����l;;tp;�,..,.;i..,. Áli.�.�.-o'..I";.-� ::.... ;u.;...;,,...;,i.,.•� �.t"':l. �.,_. ..,_>"�..,;.;.l.R.K����� -1,,,r:. ......... .,. ::_"/lf-.,. .•

,....,....;,.;...,...;..w--·-

·

.�..;<1;:",•�'I,::·

'-<'

·;�.- ·

_"t.


ik

he�

na�

derhnnd

�ee

zr::lfs

soort kamt

men,

maanlicht

dikwijls

1t.ras

er

het

loslaten alhoe·"·el het

nauwelijks 1

on

e legans:

blauwe vlekje

het

r�fcre

bjjzonderheid van

de

die

een soort

op

herk enn en aan

�aar hebben alge!TJeen

vegetatie

was, is de waterjuf­

gemakkelijk herk e nb a ar

op het

zwarte achterlijf.

r

de

van

war�

kan

det er­

in juni en juli komt de ze

ik zag ze

deze

schenen

van

midden-

en achterpoten;

de ód is zeer variabel en is blauw met een

�� zijn

't algemeen lee�kleurig

o ver

-

een

zw

akk e

vlieger en me:a

vlug t erug neer.

��n�aal op SAR vi n g was een pantser-

viridis (viridis=groen in 't Lat ijn). Ik ). Het dijk (daar waar j e niet mag komen •

s o ort hebben een

laten

legboor

zich

na

uitkomen in

w

waarm ee

a t er

het

ze hun

hangende

water

ook dit

libelletje zich

D e wijf­

e i eren

takken(de

vall e n); vermits

soort pakte naast de vijver achter de hut, van

is bronsgroen g e k leu r d aan de b ov�nzijde.

in de sch8rs van boven het

stel ik dat

zoals over

-

weer gewoonlijk m eerdere tegelijk uit de

ze st r i j k e n

op,

gehele dier

april

Een

o gen acht eraan

de beekjes van De Zi cht;

alle \'Ja ter j uffers

uakte ze oo de

larfjes

is dat

enig e tijd z onder van g en

de brede

j uf f er nl. Le s te s

van

so o t

pennipes:

rond

Een soort die ik maar

In

z ee r

vijvertje.

ook ve rbre de s chenen. Deze s o ort is

jaagt er bij

ik de

aanwezig

deze

�en na

zwarte t e k e nin g. De

leggen

met

bij nachten

het beekje v o or SAR.De s o ort is spotgemakkel ijk

het achterlijf

jes

afstand poolshoogte ne­

m

be zitten.

soort massaal v oor

't

deze

ale;emeenste waterjuffers en ik ben ze dan

mineren is PlatycneMis

te

nl donker 1;.;a.s;

op de �eest verschillende plnatsen tecengekomen.

blauwe vlekken

ook al

is

na­

de waterwildtelling van

on

achteraan

één

Ook

Ook

di e toen ook

Het is ook nl

deter�ineren en kon hem

J"arJ.m·rezig on het voornoer,de

soort

vnn

te

o�

n�chts.

's

een

fer Ischrmra

huis

dilcv:i,j ls in de scher!ering en

zelfs

Een andere 2an

1::eer

vlier;t

7.e

15- 8

na�r

veronder­

daat v o ortplant.

het beekje v o or SAR e en

massa

In mijn tabel st ond hi er het volg ende

over:

dit jaar

was

er.

oo

waterjuffers aanwezig; de �eeste dieren waren ec ht e r n o g niet volledig uitgekleurd; het was in ieder gev al een Coen�grion-soort.

"In rnej,{juni. ke.men de larven massaal uit." Mijn waarne,.,.,ing

is dus zeer typisch te n oemen.


·-

96

-

Een tweede Aeshna-soort �ie ik op

2-10 rond zag vliegen op

het eerder genoe�de vijvertje was de bruine glazenmaker (A.

granadis)

Zoals alle Aeshna

het achterlijf is

(op

het eerste

's is dit een grote soort; zicht)

geheel bruin gekleurd

en ook de vleugels zijn bruin-"ber�okt''.-Door di�

l��tste

kenmerk kan de soort ook gemakkalijk in de vlucht herkend ·worden.

Deze lebel zag ik

eitjes leggen:

drijvende tàk

ze gaat

op een

zitten en steekt dan haar achterlijf in het , of de eitjes dan gewoon worden losgelaten of ergens

water;

"tegengenlakt" kon ik niet zien. Een libel die ik net miste bij (Libellula depressa); lijf,

"het vangen" was de platbuik

z,e heeft een breed plat blauw achter­

de basis van de vleugels vertoont een grote bruin vlek.

De bloedrode heidelibel (Sy�petum sanuineum) najaar van zitten;

'79

zag ik in het

ee� paar maal bij de hut op de houten schutting

deze soort was ook al op SAR in

Voor de mensen die zelf libe;J(ellen willen vangen kan ik het volgende zeggen:

.-

een libel steekt nooit

kan je allel"laal zonder vrees pakken;

en de waterjuffers

de grotere glazenmakers '

kunnen wel bijten maar dat is niet zo e�g als je zou' verwach-

ten en als je effe oppast kunnen ze -zelfs niks doen.

Je moet

wel een net hebben want anders_ gaat er ·veel op het la�tste ogenblik

(zoals altijd bij mij)

Een goeie tabel

om,

Een

je ziet .ze dan vliegen

libellen op naam te brengen is deze van

de jeugdbondsuitgeverij;hij soorten.

vliegen:

behandelt

zeer tof boekske is

alleen maar Nederlandse

"Libellen" van G.

uitgegeven in de serie Thieme's zakboeken; knappe foto's

"The dragonflies of Great Britain and

met verbluffende tekeningen;

zijn "dikte"

hier staan e�orm

in en·ook een handige determinatietabel.

Een standaardwerk is Ireland"

Jurzita

het boek

is

echter voor

afgrijselijk duur en ik weet niet of het in

B�lgi� te koop is.

Herwig

;Blockx


-

-�n 1

('

i

97

-

rl i wr

lî;•<1rrP,··�-�

r.i.·j'� n;1t11'lrCTCl)iec'1 cL=d: liqt tnssen Hn.;ic11t, \'�akker­ �h�lc ,.,,,,l(�n lx:zoc;ht ik 1·wt terrein in de lente, 1 ; ·�or1wrs, i.n 1i(; iw:.fst en \>'Lntf;r. '.1tij•! ��eerde lK Vil!1 "lijn Uitstap ter'1q ;·1ct-. ;_ n'-c�1:-c·�;,;,111te \··:o.«nv'··1in<fE�n of 1-ic:l1 venissr.n. "onrlerc1en �·�eren 1H�''•)c11t i1-: 1F�t, vr:ir:1r.al 0'11 r1e l�l<1pe�stc'J'' !..:r tE'� })e':;tw1eren. Van 'hewoners f:i' '0ac11t �-,P-}î i,( v<�rno1'1en rl;it "1en een VP.r1-:eersweg plant clv.'ars door hc�t fjCl>Î_c<1• '!ël. in'il'-rc'� V?n ··le 'Jê\.l:estpln.nn(�n hlee1< r1it te l-;:loppen 17i.cl"vJ;1aL1f-lcli.nrr if' 'lnr f�n '>ijle·orqr.inisc�crde Ar reer1s een uitstap. Tot voor hH�e jz1;1r Vf�r1ileef •r voort<lurend een jachtwc:tchter. "Ju werd r�r�n nic�1.lv/e -jonrf(-'t'(' '<:r�1cht a.nnqesteld. (1if'! nok 21ls taak heeft oe or'.l.e in '1t,t qc}ii.ed te� licv.';iren. ;\ ls voqelliefhehher kn.n ik "'einig zeggen o,,,.r ,·lc ·:;l;intervrroco·L "1<i2r :>:ou wel al riijn opqeon.ne ke-inis ter heschik1: inq wi. llen stellen v<•n rfr' lt-,·;o;ers vnn de "Boorn�<:lever". 'TE�L

zccl

en

1.':>

een

t.c"�pelJ11u:-.

''

Uit·"''' iJ! i nq

�er

�1

i.u

.

r:oop

Cpt;n \•1:1t0r ontl11:ec'-:t in hPt tr'?})ie(1. i\r lopen wel en""�ele sl.oten 10ngs (lc ':'0id2n, ·hr1:;ra1v1cn of wcrrc'n. Pij val<::ivond trel.cken hlanwe rei.rrors O'IC"' .0"1 te 1·:0'·11pri rnsten in er:!n onc1ern01.onc.n f)OS. I>e---:e reigerachtigc. J;ror::clt er n i_e't 1'liF•r een ·br.oer1rreval 1 i -j '�t in r1e toe'ko'Tlst niet ui tge'.5 lr) h'n.

1 ten van het na tu1.ir0ehiec1 1:10.rc"'.c�n inr:renoMen door p01JU lieren"�e 11eJ-J}lr:n c u�wij ls r•on onclerbF.:gro(Üi.nq 1ran els. '3oms ontbreekt rlc:�c vollr.:,1iq. Cir) c,n::ele pL10tsen vormt ?.:.ich e�n vloei.bos. Door te vPel. aan w0tcr �0�0n �e nnDtllieren in h0t w�ter te staan en ontstaat een i�e�al �iliet1 voor wint0rtaling en wil1e eenct. In de winter vor�en r1e��e 1)o.s�:;cn. r�en '1i1-.cre':o?:en rrx�st voor }-,ui"'.:erc1s. �ij voe(len· zich voor"'l met <:roe lrn11 i ·;;en ui+- '.1c� rl<lr) i_ jge legen akkç�r s of v.'e ic1en. ('ok, cl� snerwer lë'<lcrt 1wne1v'liry (1oor rl.e !1of'len. heen op j0cht n<tar 'k.leine ?:anavoqels, :�orils si-js-jes. Bone: n r"n bo '3 sen l)l'.'<: ncyen ons onT"lickle lli i'l< hij s!)ech ten. Voor.eerst de Z qroiJ> ·hnntc, S')Ecc11t. :)U:wi -j l s ëlCJ en ho0rJe ik he!ll roffelen, het liefst Grote

1)0:3

cr�rlc�c

;r.n.

êll o;; ei:� n a 1 lr�r: n '3L1 anc1e dode ]Jöpulier. De t?.l r i j1<e spech te ga ten in (1r� non11lier0n 'f''tnigen "on zijn ë-<<ln'•'PZir;heid. De kl_eine hont.e specht vc�n·a,1clt zich '1nor ��i-jn k2.ra1<:teristie1\e 'kLe 1<ie kie roep. Ei 1 her�ft ,lr'· 'lnX>tt-c van een vink en k0n "r:lehenoiq 'klauteren on c1e n i b r �>te t<1'::'::en Vil.n Pen nonu 1 if�r. Vanaf 5 rne i '-cor,-\en de wielewa 1en aan. . . . . . l. 'l . un )0•�1 er0 oor h . k P.n.:;=i.ar 1 '';:1nnet1c '> '.":lln '.Onl. i.1.� tP. zLen n.i.00r Ol1"11.S Dr 1Pnr1r� :7.ang. -�e ver�:oPven 11000 in <ie }:rni..n(èn van rle nO!)Ul.ieren. ':en1\uêl-t l�on il: 12t:n tr(.leP vdn 0<:?n 1.C-tal c1oortre�:<::ende mannetjes wielewaëtl q0c1c-sl<"i'tn. 'l'./O'j i.n f;c:n -.,onnlie:r trof i1-: 0.11: hAt nest <;ëln v<::in (�en véln

.

.

.

.

.


-

98 -

7.v: a r t e 1-;: r El <" i . l� P. n •� m1 e r e rri n a l m a ak t e e e n t o r e n v a lk g eb r u ik v a n e e n o n r'l s p e c h t: e '.j a t i n <:! e n popu l i, e r , o m e r z i j n n e s t t e m ak e n . He t s p e ch t e ­ q a t w <i. s o p e n q em a ak t z o d a t h e t q r o o t q e n o e q w a s v o o r d e t o r e nv a lk . I n .cl e o n d e r'h e g r o e i i ng e n s t r u i k e n k om e n rl e m e e r g ew o n e v or::r e l s z o a l s w i n tt� rl: o n i nq ; 7,w 0 r tk o p , t u i n f l u i t e r , t j i f t j a f , me r e l , z a n q l i j s t e r , r o o ;, l > o r s t , v i nk , r i nrrMu s . Tl e ?: e n o p u l i n n� nh o s s e n wo r (1 e n t e n s l o t t e nog l ) C W O O n d d o o r ': ê1 l r i j 1-;: e p 0 oT t j e s b o omk r u i p e r , sp r ee uw , k o o lm e e s., I) impe l ­ m e t: �:> , t o r b� l , h o u t l u i f e n [ ë'l � a n t . ' s � : i n t c r s � OT"l.e n i n r1 e ho s s e n h o u t ­ s n i : ) , !'> i j s ·j n e n i: l i 1 n Gk s t e r v o o r .

J3 ) I n he t

.

,

v.' P. l • i r:' n

h i c :?, e nw c i <'l e

12 n

n <1 t : u n r. ') e l ·

i e rJ

1< ori1c.' n

e nk c l e

\·1e i d e g e 1 � i e d e n

voor

wanr

nog

vee

op

S t il. i1. t . 0 p c� e z ak i k n i kw i j l s d e 1< l apek s t e r o p v o e d � e l j a c h t . V e r d e r a � m n t:k op o p z oe k n � a r � e s c h ik t e n e s t g e l e g e n ­ h e i ( 1 . l3 o v e n r� e \·1 e i rl e n t r e f fe n w e m e e s t a l , h u i s ?.:w a l uw , h o e r e n zw a l uw e n q i e n �wê1 l uw , a a n i li e i j ve r i g O!') i n s ek t e n j a c h t z i j n . D e b i e z e nwe i d e b e r cr t 3 o n s e e n w ri. b � r s n i p e n a f e n t o e e e n z n. ng p o s t van d e s p r i nkh a an ­ h e r f s t v l i e q e n o v e r d e we i � ikw i j l s g a a i e n m e t e e n r i e t z a nq e r . I n d e v o l l e 1-:: r o n v o c c'l s e l . O o1ç cl e e l.e s t e r e n <l e t o r e n v a lk z i i n t:: r. o uw e ve r ­ s c h i j n i n rr e n i n h e t we i d e l ë1 n<1 s c h ap . D e s p r e e uw e n , voo r a l d e i o ng e , z i t t e n 0. r n< e t h e l e z w e rme n o p n e g r o n d o p z o P k n a a r i n s ek t e n o f a n d e r vo e d s e l . I n � e h P r f s t e n a e w i n t e r z i j n k r am s v oq e l e n k op e r w i e k e r h e e l q e w o n e v o q e l s . �e e s t a l t r e f f e n w e z e a a n i n g r o e p e n . D e w i t t e kw i k s t � a r t z i e n we ct ikw i j l s i n a e b u u r t v a n h e t v e e . H i j b r o e d t d a n i n e e n s t a l o f s c h uu r t j e i n r1 e b u u r t . L a ng s e e n b r e d e s l o o t z a k i k s o in s cl e 1 -> l a uw e r c i q e r s t a a n . !r0 t b e t r o f a l t i j d ove rw i n t e r e n d e o f ove r ­ z om e r e nd e o� s e � ·i l a r e n . G a n � e n k om e n n i e t v o o r i n H a a r <lb o s . D e t o r e n� v n lk b i él t cH kw i i 1 s b o v e n h e t w e i d e g e b i e d . V o o r a l w o e lm u i z e n w e e t h i j t e p 2kk e n . I n � p r i l i s z i j n l u i d e r o e p t e h o r e n . I n a u q u s t u s m e t w a t q e l uk z i e j e h o v e n e e n we i d e e e n p a a r t j e b o omv a lk e n o p l ib e l l e n j ac h t . E r g g r a pp i q h o e � e v a nu i t h u n k l a uw t j e h u n pro o i opp e u z e l e n . H e e l u i t z o n d e r l i i k h a d i k e e n s d e g e l e g e nhe i d e e n p a ar t j e k o r h o e n d e r s ' s morge n s vr o e g op e e n w e i d e a a n t e t r e f fe n . K o r h o e nd e r s b r o e d e n n o rM o a l i n o n z e Ke·'1 p e n e n d e V e n e n e n � i j n ze l Cl e n él a a r bu i t e n w a a r t e n e me n . F � � a n t e n w o r d e n " u i tq e � e t " . � e b r o e d e n ook i n h e t w i l d e n er w o r d t he f t i g j n c h t o p q em a ak t . I� t m a n n e t i e i s e e n p r a c h t v e r s c h i j n i ng . L a ng s d e we i rl e n e n o ok i n � e h o s s e n w a a r b e ek j e s e n s l o t e n l o p e n s t o t e n w e d ikw i i l s h e t w a t � r h o e n t j e op . � i ie h e t n e s t v i n d t z a l v e r s t e l d s t a a n v a n h e t a a n t a l e i e r e n . n i j s c h e me r i ng k a n j e h e t q e l uk h e bb e n d e r a n s u i l t e z i e n i aqe n b o v e n d e we i d e n . . � e l f s i n vo l l e d ag v l i eg t h i i r o n d o p � o ek n a a r p r o o i , v o o r a l d a n a l s e r g r o t e j o nq e n z i j n . D e i i s v o q e l i s a lt i j d q eb o nd e n a a n w a t e r . I 1 e e s t a l s c h i e t h i j v � o rb i j e n tr arr e w a <l r n e rne r s h e bb e n n o o i t l1 e t q e l uk h e rn i n <1 e k i j k e r t e n e m e n . IIi j v i s t b i j h e l d e r w n t e r , P e n v i j ve r i n d e b u u r t , e e n d i e pe b e ek o f e e n s l o o t . HE� t i s e e n h o n tqek l e u r d e vorr e l d i e n i e t z o z e l d z a am i s m a a r t o c h a l l e b e s c h e rm i ng n o ct i q h e e f t � D e ve r v u i l i n g v a n d e w a t e r ­ . l o D e n i s e e n � i r e� t e b e d r e i g i ng v o o r d e z e v6q e l . D e a a n l e g v a n t a l ­ r i j k e v i sk';·.1 P. e k v i j v<� r s i n o n z e g e 1,v e s t e n g e e ft ' hem opn i e uw de k a n s _ t o t u i tb r e i c1 i ng t e k o me n . O n c:fo r n e s p e c h t e n t r e f fe n w e o ok g r o n <l s p e c h t e n a a n . Ho ewe l o ok q e h 0 n d e n a a n b o s e n b o m e n ve rk i e s t d e q r o e n e s p e c h t v o o r a l q r a s� a t t en e n we i d e n o m z i i n m e n u a a n t e vu l l e n . W ie g e l uk he e f t k a n hem o p � e q r ond � i e n t a s te n e n z oeke n na a r m i e r e ne i e r e n e n l a r ve n . Z i j n v l u c h t i s he e l g o l vi:� nd e n d e r o 1l e k ap v a l l e n z owe l bij

j) r Ï k 1< c� l c1 r i'l ëH1. ël f s l u i t i n g e n


--

99

-

j e� a l .:; ï 1 i. j f j 0 o nP1 i r1 ci c l l i j k o p . I n J'[ ë1 a c h t: i s ?. i j n l a c ti. e n cl e r o e p � ikw i j l s t e h o r e n . � p r i l i s � e � e s c h ik s t e t i j d om h e m w a a r t e n e � e n . T� r ' : o !'l C' n e e n , � -- 1- a l p a <'. r t 'j e �:; v o o r i n h e t c-r eh i e <i . De k l a p e :-:: s t e r i s t i ·i 1l c n �5 d e � · a l t: '.:; t i_ j ll r� ikw i -j l ::; W é3. M. r t e n e r r1 e n i n o p e n t e r r e i n . V a n a f h e t O r] ( ' r' }� l_ i k. r� ; ' t (� r o e n n c: s t i s J. e i c\ e n 7, C e e n t P- r ng0 e t- r ok� E� n l e ve n . r1 a 1 1 n c t:.

�. i': t YT 1.: n }1 , 1 l t s u ,-: r1 : i c s f: r1 p 1.::: l ap E�1�. s t c' r a l l i:: e n -:; t. a <::l n <' e 1 , o ,11 e n i n he t ' : 1 1 l t 1 1_ ; n- 1. : 1 n · l ·c; ( · ' , a n . ' ) e g ev' o n e el< s t 0 r 1- s èl a <-1 r n i_ e t " 'e CT t e .-"' 1:=: n�-c e n . ? t r 1 1 i lz c n r ' n b u s -j r:� :; :3 i ·j n cr ·-: l i c:: fk o o s a c u i t1e: i -j l;: )'"' o s t:. e n v a nw n ri r n i t r· i i o p ·j ; : c ' 1 t :-r ; -i;-, f: T , 0 · 1 e n r� O D •:l e 'r r o n n :-r e e f t :i e c l-:. s t e r e e n e r 1 1<: r Y1. cl i 0 e i n d r uk .

� .7 , 1 0 1 O ' ) <' n

.

C)

· ; c�

' : : 1 ,-; l ·-; l · v; ,

c1 1-;

1 ) 0 �-; -j e s

r" r,

h e !:

s t r 1 1 i:c rr c w a s

- - - - - - - �"- - ·- - -� - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

N ;-, , 1 '> t 1 '! e •'t.: '� �; i c v e n cm u l i e r f': nb o · ,. ,; e n e n r1 e 0 1_'.) C n w e i (1 e n vI0 1'." <'1 t h e t i î <"l a r d ­ b o s n o 0 rr e L: c n ""\ ( ' r. 1·: t d o o l.'." e e n v e r :; c h e i d e nh e i d a n n 1<. l e i n e r e h i o t o pe n c'! if� e lk '!rn n e i q c n 'J Oq c: l s h c rho r q e n . V o a r e f� r s t <i. e �c a a l �� l ag e n . D a ;-> r e r i n h ·' .' (� J_ 1w t ' 7 l ; , ;_:ir'1 ::; c l a n a. a n n b o sb o uw w o r 0 t q e <1 ? a n o n t1<: or·1 t o n s n a t u u r 1 c r • i.. (" fl o ok n i e t a a. n rr r o t e r n o i i n q e n . n e l a a t s t e � j a ar we r rf e n tw e e q r o : � e f 1 i n1 : e n o 1 n l i e r e nb o �: :o: e n 0 11•1 e h al< t . '. f o t e e n ve r c1w i j n e n ti e b o s v o g e 1 s 1 1 � � r 2 c n n i e uw e s u c c e s s i e v e v e r o v e r i nq d o o r v o q e l s e n n l a n t e n i s o nv e r ­ nü j (i <':� l i j k . O o k v l i .rv'l e r s Z <Yf i k e r . i n v 1; r s c h i l l e në! e s a o r t e n � o a l s a d m i ­ r a � l v l i n d e r s , o r a n i e t i p , � a n d o o� -j e , p a r l e m o e r v l i nd e r , g e h akke l d e a n r c� l i a , c i t r o e n v l i nd e r , k o o lw i t j e e n z . D (� m e e s t cr e d uc h t e r akk e r s v a n 1� 2 n l_ s l aq -� i_ j n n c } ) o s r i e t z <in rr e r s . Il a r c H e r r ern a n s he e f t i n l'.1 e n i g 21. r t ïk. e l nw l r1 i ng rr e 'l ?l ak t v a n <i e f r a ;:vi n t e a a nw e z i q h c i a v a n d e 7. e z a nq v og e l i n h e t Lc u v e n é; e . ? I a ,<; f n o f twe e -j ? ar vorm t d e 1':: 0 ri l s l ag 1· e n w ri. a r e l d o r a d o v o o r c1 e ; -, o s r i. e t ·>: a nrr e r . � ' f� t o p s c h i e t e n v a n e l s , p o r.in l i e :r. , h n r irr w i l <r e nr o o s j e , 1) r ,1 < : ·11 s t :r u i k <.=.:! n e n J: r ri. n <l n e t e l s h i e d t e e n n i t s t: el':: e n <i e n P s tg e l e g e n h e i d . 0 o 1--: o n ik v e r �� c : i i l l 0 nd e ?. a n "J :'.'J O S t e n n él. a s t e l1 ;:: 0 a r no t e r e n . ;) e m a n n e t j e s :d. nq e n <1 i e p v <-i n u i t h t-: t s t r l J i k cr ew a s o f o ok V < Hi O p e e n i e t s h og e r 0 e l eq e n p l e1c � e r c� a rr e r c n e r q h c f t i rr o p a l l e "'10q e l i 'j k e i nr 1 r i n11 e r s . D e z a ng i s l u i 6 , c r e v a r i c 0 .r d e n s c h :-� t t e r e n ë! . O ol;: d P. s p o tvog e 1 h n i s t op r'l e ;ç_ a a l ­ s l arr . }� r n o e t r1 ;ri n \': e l e P. n q r o t: h o o'n o f s t: r n ik i n •1 e 1-mur t s t a a n w a n t h i i z i n� t q r a a q v a n R f e e n s c h a r \1wr i j k e p l ek o p e e n ve rhoog j e e n n o o i t v � n o p � e q r o n � . � i 4 n � l ag e n d e r o e p i s k e n� e :r. k e n d . q i i i s vr i j z e l d ­ Z ël an , :f1 ;:i a r w o r cl t O '.::l 1 -: d i%w i i l s o v e r he t h o o f d q e ?. i e n . Ook l a ng s e e n w e g w a a r e e n m e i a o o r n o f e e n s l e e d o o r n s t n a t k u n n e n w e <l e spo tvoge l a a n t r e f f e n . D i e k a R l s l a q w o r d t v e r d e r n o 0 bewo o n <l c'l o o r e e n 0 r o o t a a n ­ · t a l '."J r a. sr'l n s s e n . ' e t h u n s l n i p e n ri i:-r e o r Rg , h u n 1: a r a1� t e r i s t i e l.: e b a l t s v l u : : h t e n ·1.1 i t t e k e e l ?.: i i n 7- e o n'Tl i sk e nb �:; a r . B o s r i e t ·>: a nq e r e n g r a smu s ' ( 1 1 n n e n l u i d t e n e n c� lk a a r 0 :) 7- i nq e n w a n n c.� e r h e t e r o:ri g a a t e i g e n t e r r i ­ t o r i um t e v0 r � c � i 0 e n . D a a r w � � r e r l a ng s a e r a n<l v a n <l e k a 2 l s l ag n o g 0 nk < � l e •· 0 0 c n o · • U l i c r G n s t é1 n n v e r toe f t -=.; r ? a.g o e h o omp i e p e r . V ri n o p e r-? n h o o n 0 e l e g R n z a n q n o s t b r e n0 t h i -j � i j n z a ng n a. a r v o o r . A f e n t o e s t i. � q t h i -j i n <i co 1 1 1 c '! 1 t e n v a l t a l z i ng e n d a l s e e n p a r a c hu t e n a a r l x:- n c c1 e n -j u i s t z o a l s d e ve l (l l e e uv1e r ik e n r:l e cr r a s p i e ne r d a t p l e g e n t e rl o e n � D e l'l o o;n n i e n e r i s q o e <i h t=� rk e n}) a a r a a n 7- i j n r o e p . O::i cl e r o e p k u n n e n \J e d e z e vo•; e l o o k h e d.::: e n n e n t i j d. e n s <l e t r. el.�m a a n d i n a ug u s t u s . I n I I n a r <lbo s v e rb l i j v e n noq e e n f l i nk a. a n t a l n a c h t e g a l e n . J e v i n d z e i n r1 c: 'T\ f: r ' s t o n c1 o o r r'J r i ngJ) a r e wo n c'! e n v a n 1:i r ;-i nd ne t e l s o f i n e e n q r o t e L r. H <.-nn s t r n D;:: . '3 e :;i: i l: t e n q r a n0 i n cl e s c h a o uw e n z i ng e n v l a1..::: b o v e n él e rr r o n c1 v c-1 n 1_ü t 0. e 0 L r> p t e v a n he t s t r uw e e 1 . ;-) e z anq i s m o o i , he l ii e r , 'l e l rn l i e u s e n k r a c h t i.. q . : : e n k a n e r l a ng n ël n r 1 n i s t e r e n e n T'!lP. n i q e • 1 <: n -; f ; n ::>; i c l w o r ··l t e r c1 o o r o n t r o e r d . D e n a ch t e g t=t ri l l a a t z i c h q r a ag -


- 1 00 -

} ) e n <i cl e r. c n . t r i -j w i l q r ë:l <'\g g e z i e n wo r d e n , a l th a n s vo l g e n s m i j n e r v ar i ng e n . :· 1 i c; s c ll i e n onrl a. t h i -j z o e e n t e rugge t r o'kk e n l e v e n l e i d t e n we i n i g l a s t hc e f t v n n n <• t u u r l i -j k e v i i a n c'l e n . h î e d e n a c h t e g a a l w i l h e l u i s t e r e n k a n rl 11 t h e s t <l o e n ' s n o r q e n s . H i i z i ng t o o k ' s nacht s e n d a n i s z i j n z ang ac1eM.he neme n c1 e n o v c rwe l d i q e nd . De n a c h,t e g a a l w o r d t e e n z e ld z ame vog e l e n h e t 111 ë1. ë1 i e n v a n b r a n d n e t e l s e n s t r uwe e l wor d t t e n z e e r s t e a fg e r ad e n . E e n h e e l a n � e r k l e i n e n � e v a r i e e r cl. b i o t oop i s he t b e rk e nbo s j e . I n ; r ;1 ci r c f ö o :� z i ng t rl e f i t i s vo l o p v a nu i t <l e j o nge be rke nboomp j e s . � i i n z a ng h o u cl. t n o o i t o p , z e l f s n i e t o p o e b r o e i e r i g e og e nb l ikk e n i n cl e � o � c r . O n z e L imb u r g s e Kemoe n z i j n d ic h tb e v o lk t d o o r f i t i s s e n . I n F i n l a n d k o n ct e n w i j me t e i g e n o r e n e n o q e n d e m a s s a le d i c b the i d v a n d i t � a nqvoqe l t j e q a<l e s l � a n . D e f i t i s h e e f t g r a ag e e n <l r oog b i o t o o p . Z o nr i j l: e , hr o e i e r i <J e p Vi a t s e n w a a r e ve n t u e e l w a t h r eM o f h e i d e s t a a t . I: l e i n e j o n c r e bo or.i�Yj e s e n o a n p l a n t i n g e n v a n d e n o f b e rk e n p o p u l i e r � i j n u i t v m: -l� o r e n. p l L1. ri. t s e n . � i j n b r o e r d e t j i f t j a f c:r e e f t r1 e voork e ur . a an h o '1 e r e b o� e n e n v e r sch i l t vo l l e d ig v a n d e f i t i s d o o r z i j n z a ng . \ ; i c i o n q e f i t i s s e n z i e t m e rk t a l g auw h o e wo n d e rm o o i gee l d e z e v o g e l ­ t j e s z i j n . � e b l i j <1 e n w a t i n rr r o e p e n q a a n i j ver i g o p i n sek t e n j a c h t . O o k c l z e n� r o ek � n v , i_ l q e n� o e r a s k o�t i n h e t b e s c h r e ve n n a t u u r g e b i e d v o o r . E e nM 2 a l t r o f i k rl � a r e e n m a n n e t j e b o n t e v l i e q e nv a n g e r o o t r ek aRn ,

·

rl 1 l i rl e l i j k

O !)

'J l i e q j c s j ag e nd .

E e n � e n n e b o s b r c nq t w e e r a n � 0 r e v o g e l s m e t z i c h m e e . O p d e e e r s t e p l '' '! t s ·-1 c zv.' <' r t <� "H� e s . H i j h (� e f t <i e g ewo o n t e O D s t o u t e e n u i t d a g e n d e w i i � e z i i n � � n0 v o o r t e a r n q e n . N e s t e l e n d o e t h i i i n e e n p i i p i n d e c7 r o nrl . � l <? i c l. e � (-� " l ëu : h t e n h e hb e n e e n w i t t e v l ek i n d e ne1c e n z i i n n a a r 1 J o o r Pl e t CF� e n e n1 � e l ;1 n d e r e "71. e e s t e v e r w n r r e n . I n il e b u u r t v a n h e t ·-1 e n n e b o s 0b s c t' vc c J� c 1 ,� ik n o q rl. <:� q c1-: r o ac y1 e r o o d G t a ar t e n ci e c; o u r1 v i nk . r:. ( 1 i 1 l e n r 0 c 1 1 t v o c; e l s w o r <i c n a l n1. i� ël r :?. e l d -z: a m c r e n ve r d i e ne n t: o t r1 e be ­ s c ' · c: r m r1 P. v o q e 1 :-. f� v ' o r c1 c n q c: r e1<. e nd . De g o u <l v i nk i s 111 o é i l i j k w a 0 r n e em ­ h n � r t c n � i j � e n � e v o0 e l v e r r a s t . � i j n z a c h t e f l u i t t o o n i s o n� i sk e n ­ b 0 a r <> n 1:: <1 n rr r: · .1 :: ' -;: ;:: e l i j 1� n r: rJ e b o o t s t wo r :� e n . Tk v1 i 1 e i nd i q e n :n e t e nk e l e V C 'J C l s v a n :1 c � i� n n e n il ël n p l R n t i ng t e n o e m e n . . rr i e r:ue d e b e c1 o e 1 ik d e k n e u e n � c s t � a r tm e e s . P a i a c n e s t e l e n i n � e j o ng e o n s c h i �t e na e d e n n e n e n h e l:il ·· e n e e n 1� l e i n t: e r r. i t o r i n'll . TJ e s t a a r tm e e s d i e i n :rl c:i. a r t a l e e n n e s t h e e f t , k a n h e t \·: e l é r q t e v e r rJ u r e n h e bb e n v a n c h� g a a i e n .

J i n a r d b o s wo r d t o ok h e z o c h t d o o r � e l d z a � e t r e k v oq e l s o f w i n t e r g a s t e n 11 i e <� r n i E� t D r O e ''\ e n . -� o a l s ,-1 e V.le s p e n d i e f , rl e c e t t i 1 S z a ng e r , h e t w i trr ët t j a , (1 e k e e p . :: e nm a a l k o n ik d e we s p e n<l i e f i n he t n a j a a r s am e n rri 0 t � i i n j ong :o: i e n o ve r v l i (� q c n . O ok d e :::okn1 e e uw , <l e <J i P. r ?.:w a l uw e n d e k i e v i t � om e n s a n s o ry � e w a a r n e � ing s l i j s t . ':'e n :o l o t t e w i l i1<. ? l c i t e n v o o r d e a l g e h e l e be s c h e rm i ng v a n h e t n a t u u r ­ q e 1) i e d i � u. a r è b o s t: e T T. a a c h t . N i e t n l l e e n <l e v r i i w a r i ng v a n n a t u u r r e s e r ­ v a t e n i s e e n ? l i c h t , o ok q r o e n e '1 r o t e b u f f e r z o n e s d i e t u s s e n d e b e ­ h o uwr� e 1.ç: ol':lm e n l i q q e n e n n o q n i e t t e n :'.> r o o i q e v a 1 . l e n z i j n a a n 1 i n t ­ h e b o 1 1w i ng v e r d i e n e n r1 e ;::i. a n c'l a c h t v a n v o g e l l i e fh e b b e r s e n be s c h e rme r s . I n o n s l a n d } )(� v i n d e n ?.: i c h nog _ z e e r v e l e q r o e n e ?. o n e s d i e d o o r n i e m a n d b e � r c � e n w o r a e n . V o o r a l d e q r o t e p o p u l i e r a a n p l a n t i ng e n , ve r w a a r l o o s d e we i � e n e n ��k e r s . E r b r o e � e n d R � r w e l i sw a a r . g e e n � e l d z am e v o g e l s o f


- 101 -

} ) e , i r e :i.cJ< 1 e s o o r t e n ' n. u a l'.' he t :� i_ j n r1 e l a ê!. t s t e g r o t e r e s e r vo i r s v n. n g ewo ne v o o r1<: om e n d e v o g e l s z o a l s S 'le c h t e n , ·� a n g e r s , w i e l ew a l e n , n a c h t e ­ g a l e n , t o r t e l , k o ek o ek , ve l ël l e e uwe r ik , g r o t e l i j �; te r . B o om ? i e p e r , s p r i nkh il n n r i e t ": ll n q e r P.n s p o tvog e l wo r cl e n z e l d z ame r e n z e l d z ame r . V o r r e l s r1i e e r n i e t b r o e r:1 e n T"11 a a r i n d e t o ekom s t e r m i s s c h i e n k u n n e n v o o rk ome n ?.: i i n a e s t e e nu i l , � e q l a n sk o p e n d e g r a t�e v l i e g e n v a ng e r . v·· i e q r a aq e e n s h e t g e hi e d z o u w i l l e n be z o ek 0 n k n. n k o n t ak t o p n e n:le n me t o n r ! n r q n t o lc e n r1 e . !� ;.1 ;-i.r z e n z i j n n o o d :;:: ak e l i jk . D e oppe r v l ak t e v a n h e t q e; ) i_ c� d h e 11 r 0 aq t + 2 0 0 h a . E r hr o e d e n 5 0 v e r s c h i l l e nc'l e s o o r t e n . I n he t t o t··. a u l WE� rr l e n c: :r [: 5 v og e l s o o r t e n w n. a. :r. q P. n o rne n . i j ;-d: d i l: <i r t ik e l rri <1 q h e l re n t o t a e b e s c h e r '"'l i ng v a n e e n n a t u u r q e l '. i e d rl ; J1 ·. : e l.� rT c1 ( ' �i o ,-� i t e> \·: ël <l r c'l l o o n t . P o n l G r. o o t ë1 e r s T'h-, ul< e n l n a n 4 C) :� c l o P e ve r l e e me e r

� e lk e n

vcrn

(l o

j u r e n e c � t � e h e vo � g � e � i n i s t e r � e n o d i g e he s l u i t e n t o t r eg e l i ng j ac 11 t . D i t -j a ur z i j n e nl< e l e O :'_) v a l l c ncl e w i j z i q i ng e n t e n op z i ch t e

v r o e g e r e r e g e l i n0 e n g e t r o f f e n , d i e d o o r d e n a t u u r b e s c h e r m e r s '1 r o t e ·� t <1. p v o r') r u i t k u n n e n wo r c1 e n b e t i t e l d . -� i_ c; 1-1 i e r e l' \: c l o 1 x � l_ .:i. nq r i j l: e T) lr n t e n u i t r1 e ?. e r e q l eTYl e n t e r i ng :

van een

l.

7'.

3.

4.

') .

als

·j a c r t o p h e :- r e e i s s l e c h t s t o e q e l <i t e n t e n z u i r\ e n v a n 1-: e E 5 , ( (� n i n \lnc� r c n ) e n e n1< e l r1 e r) e r s - e n 0. e l o e r -j acht z i j n r:r e o o r l o o fd . l r i i f i <"1 c h t i s r 1 u s n i e t "'l e e r t o e rr e l ç t e n .

De

I ; e j a c }1 t o p (1 e , :v.r a r +: e 1 s , 1 i j s t 0 r s , K: o r !1 o e n cl e r s , S c h o t: s e s n e e uw­ h o c n c'l e r s , h o 1 1 t s n i �n e n , �e r. e l s , b o n t e k r a a i e n , i o e k e n , w i l d e k a t t e n , J a s s e n , h o o � - 0 n s t c e n� a r t e r s , e ek h o o r n s , o t t e r s , � e e h o n d e n , 1 ) 1.1 11 ?.: L nq ::; , v1 e :'.: e l s P- n h P r"tc� l i -j n e n i s ve r h o n_ e n . ; ) i t h o n r1 t ,.:i u :3 e e n -:::: e1: e r e v o r M v a n }! e s c 1-1 e rm i nq i n v o o r on z e k l e i n e r a o f rl i e r e n , b e h 2 l v e v a n a e vo s .

�w a r t c k r a n i e n , � a uw e n , V l R a� s e g a a i e n , ek s t e r s , v o s s e n e n v e rw i l ­ d e r d e 1: ëi t t e n ",wr e n t e n <1 l l e n t i j n e vw r r1 e n h e s t r e o e n he t z i j rn e t v u 1.u -v..r <.1 ;; c n s , l1 r0 t ·:.: i j 1•w t v u l l e n o f t n � c h t e r v a l l e n v o o r 7. i e n v a n e e n o n t s n �} l) r:> i n0 s o n r: n i ng v a 1 1 ':Ü n s t e n s n r i e c "'1 r1 i a�11 e t e r . D i t l a <:l t t o e r 1 ;1 t t O C; 'J il 1. l i.. g n " V i1 Wj P l1 '·� l (: i n P r o o f r1 i e :r, e n O f '!O rr e l s z i ch k u n n e n 1--i � v r ·i ·j c-1 c n . ï c..t: ; e l ) r n U< v a n q i f o f '·: l e '·Fn e n i s v e r } ) o ··l e n .

: � e h .' : l v r: rl. e 1.-1 i 1. r\ c e e n d , J e w i n t e r t a l i.. nq , � e s r1 i e n t , h e t w 0 t e r 11 o e n , r l c� ' : i c� v i t , '� t-.: k o}�mE� e nw e n d e z i l v r: rm P- e trw i s h e t ··1 0 "1 C' e r.k 0 e t , � c h i c t c n v n n n n � e r w a t 0 rw i l 1 , w a t e r - 7, e e - o e v e r - o f �o e r a s v og e l s v c r l 1 0 <1 e n . ' ' c? i: ; c� � r 1 1 i1-: v <1 n l e ve n d e 1- ok v o q e l s i s e v e n e e n s v e r b o d � n . 1 1 l s n i 0 t � e e r o n � 8 r h e t be j a agh a n r w i l d . � e watn r s n i n v� l t

1 a c /1 t 1T\ � i-: v 1 1 � JT W <l l) e n '> i s v e r h o d e n O '." m i n n e r d o. n h o n cl e r d m e t e r v ."H1 h c? vi n o n rk � 1-rn i_ � e n e n é1 e j ac h t o p �": a t e rw i l d o p m i nd e r d a n tw c;; e ­ h o rl a o r � n c t e r v � n e e n v o e d e :r. n l � Rt s w a n r o p g r a ne n z i j n g e s t r o o i d . � '; p z e b e :J a l i nq � n ;� i j n n i e t n i e uw m n a r t o c h q o e n om w e t e n . ; )c

aan \ : i j z i -j n cl c h e e r � i n i s t e r e r � e n t e l i j k v o o r � e ?.: e v� :r. h e t e r i ng e n e n h o p e n 0 0. t ?.: e r) o o r G e j ag e r s z a l 11 (-: r c rr l e '':r.; n t c r. i n<J V il n ,.:i e -j a ch t , LD S


VERSLAGEN V e r s l a � h o u t s n i pp e n t o c h t

19

j un i

� l w � s h e t • r e e r n o g a l v o cht i g e n al

ken ,

t o ch

gingen

� e n l and w a s . t e n g e t o ond

on z e

roep . kens d en

Er

Son ck te

�an

zo

z o eken , z e lfs

het

in

van

o � en

ke ffe�de hond .

Tot

1ok

oren

v an

z i ch verrad e n d

s l i b be r

kwam en

de

te

we

Dan i ë l

e e r ste u i l ,

o o r p l u i rn e n

te

e en

U i t e i n d e l i j k kw am

r ans

kêk�k

u.

ih

o f b o s ? B ar t pr o ­ e en al arm e ­

g e l u i d a l t h an s )

met

rl o o r e en m o d d e rw e g o f was h e t van w e g e

al s

word en

r o n d 1 . 00

d o o r _ g l i mw o rm e n

l a t e r . h o ord e n we

verge l i jken ( het

Toen we

en

c a s s e t t e ) m a ar d e z e s c h e e n

l o kk e n ( m e t E� e n

Een

m e e g e b r a cht .

� c ht e r d e

s p o oka chti g verl i cht

h o ud e n . is

2 o r e n he e ft .

n o g e e n k e r ku i l

�et

( !30) .

e e n d o d e r an s u i l

ste enuil

rans u i l_

r e g e n a ch ­

3.nd e r e p i e ::1 t e r e kn a ap e e n o o r a anwe e s

w e � in s t ens 2 j onge

er

m orge n

die

h ad o ok e e n d o d e

ge tn� ernre t e erd

s l a t kw a �

d e z e n a c ht e l i j k e ,

�eweest

r i o o l ( o n� o g e l i j k t e b e nal e n

herden hoorden ( K an

dit

t e l­

Bart A .

o�

e e n rans u i l

te

z i ch

ex.

ge z i en ,

l a A t s t e . w at e Tw i l d t e l d a g e n

D a n z 0 g e n ': · e d e

r e n d e r an s u i l , e en

7

b eweging ,

�uz i e k

3

' ' s wi t "

he es e

jul i

kn a ap g i n g d e e en

ken­

T o en h e t w a t d onk e r d e r werd w e r ­

l e i d i ng .

d e e l n e ·� e r s

e�

b e we e s d a t

,..,. r a s .

de 4

b e e rde e e n s t e e n ui l

niet

roep .

z ang � r s

e e n n o g al

i

vr i e n d e l i j k

t o t d ;:-i. t

�as s a

a an d e

v o l g e n s D an i ë l S on c k R o s s e ' e i n_d i gd e d e z e t o c h w e l i nt er e s s an t t o c h t .

o p de

g a a n n l ukk e n

nientere

de

voor

e v e nve e l

1� a s

i n Leu­

was

tot

e en s

a l g auw t w e e h o ut s n i p p e n o v e r

z ag e n w e n o g m n s t e ns

t�ui z en

H i e rn a

u j l e nt o c h t

t ige . t o cht

per f i e t s

de z an g van enke l e

z ag e n w e

n o g e nk e l e vl e

waren

gr a a g

die

� �n wag e n

z i c h v e rr a d e n d d o o r

v e rr ad e nd d o o r hun

Vers l ag

WJ - e r s

s nr i ngput t e n w e r d e n nog wat p l an­

ons

Paul

L a t e r o p d e a�o n d

aan Pau l

D ank

l e erde

spr ingput t en

v l e e rm u i z e n .

7

en

D a ar e r s l e c h t s

Op w e g n a a r de

h o o f d e n vl i e g e n ,

er

WA- e r s

e n b i j g e vo l g b e g o n d e wand e l i n g wat l at e r dan

en

de

Bij

z a t en d e m e e s t e n t e b l ok­

d a ar s a m e n g e k o m e n VJ-ers

de

Th e r e s i ak n p e l

n en .

3 -t al

�i l d e n z i en .

� o u t s n i op e n �� e n

er e e n

H r-i r en

• • •

de

dui s t e rn i s )

r an s u i l e n d i e

piew ,

over die

k �k ê k � k .

s l ib­

p i e uw r i e n e n

nie , piet , we

een

p iep ,

e cht e r n i e t

s t a t i on

)

z 8 ge n ,

Na nog he e l ve e l

t e r u g i n he t

ge­

aan .

J o h an Ny� t e n ",. ,,

.•

.....

.


10 1

Enk e l e

f l ard i ge

herinneri ng en

v oor z i t t er ,

Gea c h t e 1

a l l e t oeva l l ig e

-

i vm h e t

l ed e n

be s t u u r s l ed e n ,

l ez er s ,

t eg en d e

de

hpeft

mu z e

g e sma k t ) ,

ka s t

laa t s t e

der

k amp

W i e l ew a a l j o n g e r e n

zoj u i st

me

z od a t

b e s t o rMd

i k nu

( en

ha a r

ko p

pen

laat

d r u i p e n ove r e e n u a l l i c h t n i e t o n b e k e n d f e n omee n ,

het

a i t j aar , ta n i ä ,

un i e .

met veel

b e pa a l d W a l e s ,

o n t ip o n

Het

idee

het

dage l i j k s

we l die

Dez e

v.re

nu ,

zake

al len

va n

N ico ,

Dirk ,

od e ,

Bart ,

d am e s

g e wo r d e n

bon t

Oo s t e n d e , nood

mµ:-

Groot -Br i t ­

hog e rv e r n o em� e

geacht

van

l id

vera ntwoord e l i j ke voor

d r u kt e

de

een

z aak

h eu g e l i j k e

Dit

z o g e n a amd e

met

de

r o l van v o or z i t ­

de

veroor z aakt e

uw

a .m .

!

aardi g e

a f d e l i ng .

Peter .

ha d d e n

zich

De

wa t e rv a l

van

pr a k t i s c � e

door .

de

An ,

v e r z am e l d een

v e r t r e Y. k e n d e

van

z wa r e

,

z i e t>

d e h e r e n. J o l-� e , Ru p s ,

Stefan ,

N . M . B . S . -stel

5 . 25 a .m. ,

ko f f e r s

Ma r k ,

Ma r i j k e ,

wa c h t l o k a a l

ret

,

St efan ,

we r d

Stefan ,

( b ov e n d i e n )

en

L i e d ew i j ,

in

qr i j z e

het

in

a a n W i e l ewa a l j o n g e r e n ,

p e n n e l i kk e r

Gr i e t ,

tre in ,

er

po p u l a t i e

St e fan

Stefan ,

Els ,

bevo n d

I ri n e r d a a <l ,

onderdanige

An ,

één

5

een

s tat i on

stat ion .

Ui t

,

hadden

( o ng e hu wd )

rond

veronde r s t e l d

ech t e r .

dat

l e z er .

Ma r l e e n ,

Gerda

g e l eden

ma k e n

kn a a p

be n ev e n s

en

An n em i e

te

me t

j uli 19 8 1 .

c e n s u u r k o mrn i s s i e .

b i j z onde r e j aar

va n

Nico ,

dhr .

kumu l e r end

Dr i e s ,

I ng e ,

van

van

29

en

h i ermede

L e u v en s e

de

bre i n

15

bov end i e n

1 5 j uli ;

L e u v en s e

s tat ige

tu s sen

als

wa a r d e

s chr i j ven

we s t en

z e t e l en d

mee s t a l 1

h et

daar

twe e

zo ' n

organ i s a t i e . Ter

en

J a n d s t r ee k

een in

plaat s

het

in

t i j d e l i j ke

de

gevo l gen ,

i ch

in

g e l eg e n

vo n d

be s tuur ,

p l a n t e nw e r k i n g

nu

z

mi j n

a a n g e k o n d i g d e W i e l e wa a l j o n g e r e n k amp ,

d o o r g i ng

�ebeu r t e n i s

De z e

fei t ,

l e z er ,

wa a r d e

me e r

t e r va n

lu i ster

1

is

inspirat i e ­

met

n a me

en

wa s eën

met

de ·

An i c q , het

van

be s t emm i n g l aà t .

te

z akj e

Geen

mo ppe n

ge­

ha a l d .

De ten De

trein er vo e r

konde n

we r d

dan

toch

be s t egen .

st i l l et j e s

bij .

Oo s t en d e

wo r d e n

' Enge l and

Gedur end e dat

er

s t i pt

vr i j

af

aange�o f f en

i s g e s l o t en , de

t we e

en

t o c ht soor t en

de

we r d e n

De werd

a l ho e we l ( ' al

die

s l eu t e l we

me e s t en ,

e r va n

bere ikt

r ee d s wi l le

is

nog

s l a a pd r o n k e n ,

de

en

vad e r l a nd s e t er

kapren

ve r l o r e n ' ) ,

i ng e l i c ht

is

boot

za­

v e r v o egd .

s t r i j d l i e de r e n varen ' d it

en

niet

geh eur d .

( v i a een v ideo -ket en )

Gro o t -B r i t t a n e z e n be s t a a n :

groen e

en

b l a u we .

'!,........ _.-;- ·


v i c r t <:.i l

c,·1,

Na

wen n e , ,

�o r: e s ,

met

v i er

stond

wi e l e n

n i et

mo c h t

van

v e r t rouwen

echter

wa r e n

veren igi ng

b e n hu n De

weg

fo r t )

nu

de

haven

toch en

en

n od i gde

l i j k e rw i j z e , a n o n i em

raadt

het

tij d later

he l e

(v �

n)

+

a u to

s c h i edde ,

b i j ene

wa a r n a

me n e e r

ho e

9>

u it

de

e i nder

La d y J o n e s .

we

plot s

Of

Jon e s .

nog

aan

met

2 6 ma n

s or r y ,

è e bu s

Lady

{ ze

W i � l i am s

l i c ht

kot

verbl i j f

p l ek

De

nou ,

wa s ,

s o e p l e pe l e n .

van d onker ma a r

naar

l e iden ;

ver

ik

u

l i cht ,

De z e

en

u

begr i j pt

te

Jo n e s

d a a g r'i e b e g r i j pe ­

van

Fen

e e n van

ge ­

s l u rpe n

te

ten

nog wa t g e t r a n s ­

Ra

mi d d e n

werd

l ekker

van

gedom ­

event j e s en

toen

de

dat

ge ­

g e z e l l i g wa t

in

so e p e n v e r l o o r h i e r ­

i ema nd s . . .

( j eetj e ,

nou

kan

be s loten .

ik

i k n i e t v a n i e d e r e d a g ee n d e r g e l i j k

vo o r n ame l i j k

be l e e fd beg r i p o p

van

( ma c h t d e r g ewo on t e )

g e d e t a i l l e e r d v e r s l a g kan s c h r i j ven .

d a a r om ,

i rr Ca n o l -

Jon e s

z a t en

Jo n e s .

a l l en

d a g w e r d a l du s

dat

s t e l de

Er

nog v e r. b l i n d d oo'r d e p l o t s e o v e r g a n g

v e rdwaa l d e

ee r s t e

z ' n

g e e n pa s s en d a d j e k t i e f v i nd en )

Wa a r d e l e z er , u i tye bre i d

we m e t

g i ngen

F en n a c ht v l i n d e r ,

b i j h e t l eve n .

toch

toen

beau ­

(5

wen s e n ,

p e l d i n d e t r a d i t i o n e l e t e r r i t o r i uma f ba k en i n g s r o e s

beu rd

�eb­

a r r i v e e r� en

ba g a g e

+

thee

twint i gen

z ' n

een

du i s t ern i s .

on z e

g è kr e g e n .

s i l hou e t

het

p o r t e e r be l a n d d e n w e e r g e n s b i j a,l om t e g e n wo o r d 1 g e

in

F e n k omp l e x e s e r i e t r a n s po r t 8 n

neen ,

ook

en

}� r eg e n ,

h a a r weg t e r t j d e n .

met

ande r e

Sarah

ech­

D e mee st en

d o n Y. e r .

wa s

Het

een

ook

ir ­

�a e e n a c ht o f n eg e n u u r

D o ve r .

nog

wa s

we l .

weg t e s m a l v o o r

een

b l i j ve

ver s c heen va n

s c �oon

z u c h t va n v e r l u c h i n g

d e twee a s p i rant - t ru c ke r s te

de

ge z i c ht j e s

b eh a n d e l e n

o v e r g e s mo kk e l d

een

van

te

v r ouwe l i j k

u

prob l emat i ek :

k r i j gen l a n g s

we

d ou a n e wa s

k i j kende

z e l f s o ng e z on d v o o r d e b e s t e t e r r e i n wa g e n .

p l o t s op

Er

l e z er ,

vr i j

vo n d e n

a a n d e l i n k s g e o r i än t e e r d e r i j w i j z e ,

interes sante

een

het

door

o n z e Ne l s c i-: e t r u i s ha v e n .

van

ver

o n s c hu l d i g

De

bu s

paar s e

een

e e n g r o nd i g o n d e r z o e k t e m o e t e n l a ­

kaa s

met

ve rt r o k ke n .

even

d e bu sma a t s c h a p ­

z o eken

d i e d e z e kwe s t i e

wa a r d e

def in i t i e f

wen n e n

f a n B l a en cwm en

en f i n ,

woe i . d o o r h e e n

te

' s

met

we l

wa s

van

Jon e s ,

Na wat

we

26

ons

z o d a n i g v e r r ukt

. . .

wa s

r: i e t

z ich

ko l l ega

De

bo t e r h a mmek e s

probe r e n wc

meende

en

en

z e de

( het

o p t e wa c � t e n

stuur .

s t apt en i n da t

he er

De

on s

e n e e n r e c ht s

oord e e l

d oo r s t a a n .

t en

t er pl ekke

d e t o é r i s t en

gang ; ter

h e t d o b b e r d e wa t ) .

, ' ::i. n t

pi j

we r d vo e t a a n e i l a n d g e z e t

uur

brengen

uit

Dit

zou

on s

e s t e t i s c h� o v e rw e g i n q en ,

vo o r

mi j n

onappet i j t e l i j ke

te

vraag s i t u al:i é


die

af ,

ove r s po e l d

wa a r d e

te

ka ba a l ,

z odan i g

dat

g e h e ime

d r o omp j e s

olv

De me e s t e n

en

hadden

zaten .

we r à e n

De

26

om

mo e i l i j k e Waa r d e

op .

n iet

nu

beide op

nog

ve r r e

s t ee d s

z wak )

we

en

t o ur op e r a t o r

fami l i e

van

aap

ae

de

( a l t e r n at i e f :

�a b i j g e l e g e n

en

gerant s o e n e e rde

br o o d

te

g e k omen

s pe l e n .

in

nad e r

be r g j e s

op

in

a an

r e g i onen Ti j d en s be ­

we r d

v i e l d e z e t egen ­ we

v e r ho o g d e n ·we e r

ma a r

te

B i er

Ook

te

een s

naa r

het w e r k om

aan

vo e d e r e n .

werd

ook

mo o i e ,

wa t e r ,

wa s

( c en s u u r )

neen ,

wa r m e

enkel

Na

dit

b e pa a l d e

ve rba z en d

we

p o p u l a i r �·

een

zij n

&- z onnige

b i j z onder

door snee­

t o c ht e n . bv .

ook

dag ;

een

de wu i v e n d e p a l mbomen

ve l e n g r o o t .

voor

het

gaan op andere

g ewe e s t ,

een

fri s

over

de

z i c h e n a t en de d o r s t i g e n .

kwame n

g e d emo n s t r e e r d .

het ,

in

h o o gt e .

o p ve rmo e i e n d e

�ra cht en

vo e t en

d e g e l e d e r e n z i c h t e rug i n d e wa n d e l ­

nod i g

de

later

on s

on s

Voo r

zeer

s om.� i g e n t e

i nt e r e s s a nt e

de

deze

a a n g e l e g enheden

op e e n a n d e r e

sp i t s v o n d i g he i d

v e r d i ep e n

n i et

t o e sp i t s e n

Nico :

t o t voo r ba r i g opt im i sme De

z 6 nn e s t r a l en

van

de S n o wd o n .

ex - fami l i e l i n

op on s p a l ma r e s .

wa t a a n z i en l i j k e r .

in

be k l imm i ng

het bek ende

i nderdaa d

b i j t ende

in

t e h e b b e n g em i s t .

wa a r n em i n g e n laten

van

gr o e p e n m i n i em wa s ,.

wa t

De v e r l e i d i n g wa s er

dit

aa n

h e t o n t bi j t w e r d e n de

'

de ku s t g e we e s t ,

z i ch

gel i j kaa r d i g

i d e e h e bt o v e r h e t v e r l o o p van

een

u

h e t m e n i et

n i et

naar

groot ,

kwam

we

Na

.

ho n g e r i g en

de

Teru g

s c h i zowi e z en

o n t br a k en .

is

s t r i kt

s pe l l e t j e s

pra cht i g s t r a nd wa s

Ma a r

s ex en

g e l egen

het

t r o k�en

a l l erlei

l i j kt

z ij n

een s

da t

Gr i e t - p l o e g z e t t e � i c h we d erom t e r u g

l e z er ,

ha a k j e s :

ontb i j t .

ku i k e n t j e s -m e t - w i j d - op e n g e s p e r d e - b e k j e s

gangen

We

a l len

t u s s en

v e r kwi k ke n d e ma a l ,

àag ,

e eri a pp l a u s

g i n g e n o p weg .

en we

po t e n t i ë l e e n er g i e

beneden .

d e rg e l i j k

( t u s s en

k o o kp l oe g

on t d e k t

be i d e

l a a f d en

ver schi l

het

sober

aange snoerd

wa a r b i j

geste ld ,

stri j d i gh e i d on z e

en

geëksploreerd ,

s c h i k ba a r Da a r

voor

g e s t o Y en )

d e m i d d a gp a u z e ,

e en

een

We be s c h i k t en z e l f s ove r e en pr i vé - g l et s j e r d a l

ing eve t

r u bb e r bo t t i e s

De

verd ient

o n d e r t u s s en

gescheiden W . C . ' s

be r g s c h o e n e n

de

be r e i d de

f o t o n en

on z e h e t e r o g e ne gr o ep o o k u i t hu n

van

Gr i e t

i n een

ma a k t e n

i n d i v i d u ën

g e ha a l d w e r � e n .

c he f -kokk i n

de oere k sp l o s i e )

gelogeerd

s p e c i f i e r en re s t

ergen s

,

enke l e W i e l ewaa l j ongeren wa k k e r .

we r d e n

de

i s g e va l l en .

De s mo r g e n s

lezer .

l andsc hap1

De z e n i e t n a d e r

t e am ,

-

d o o r h e t noo d l o t t e b e u r t

me

wij ken

We

105

Na

s t emmend ,

eer st

een

van

het

zacht e

Dit

Br itse

( he t van

zootj e ,

vl ee s onz e geen

k o n i n g s hu i s ,

a a n l oo p ,

ve l e n

reed s

werd d e h e l l i n g s g r a ad p l o t s r.e e l

s t r e l en d e !

dan k i e t e l e n d e

en

t en s l o t t e

e n h e t we i n ig t o e r i s t v r i e n de l i j k e l an d s c ha p , ..

• ....


e r vo o r

z o rgd e

het

wa s

va n

kon s ume e r de n he bben , .

de

wa a r d e

gu l

t e r u g t o c "ht lezer ,

we e r

terugrei s

onze

aan

of

nu ,

eers t ,

de

vroeg

wa a r

� ampvu u r

.

.

er

naar

on s

n em e n

hou t een

voor

een

omg e v a l l e n

we

d r i n k e nd

af

n i et

( o n s c hu l d i g

met de van naar

l i e t e c hter

fwi t

in

en

en

We

mil e s

ve r 1 het

te

i ep ) .

v e r ha a l .

g e p r e s t e e rd

hee ft

e rg

t r a n s po r t

van

We

werden toen

e i k e n bo s ,

e i k e nb o om ,

wa a r v a n

we

Jones

ver hout

z ov e e l

1 van ,

Re su l t a a t :

ook .

dan

we

gequ i ­

e r ç· e , , s

N i c o d i e �aL

wa s .

s ad i s t i s cl' e

t i me ) .

De

oog s t en

a f s pr a a k p u n t

zo

kon

arm ,

<l e B r i t s e

omd a t

b e d w i n g e r;

gaan

·2 n

we r d

go e d

s l a a p po s i t i e

te

d at

v e r d i en d e

e n )<- e l e

me t

de

het

n oo d l ot

b e z o r gd e

�:on

b e ko�e n

33

sec

e l k e en op

om

succ e s . 't1e r d e L

�u s g e l oods t . Vr o u we

dit

kond en

g l oedn i euwe

vr i j wi l l iger s

Fr � ­

n og

b i j ge s taan

:: � n

door .

me c h a n i s c � m a n ;z em e n t dit

�e t r e u r e n s wa a r d i g

v e r t r a g i ng z o c �• e e n

toer

( hierin

o n f'

bez orgde

Fé n d e r t ru c Jc e r s ,

b e s t egen ,

al s

En k e l e

j oF ç .

et e � d .

al

nacht

de

�oor .

het

+

1 8 min en

l i efst

bu s

n e i ç i n g e.n

br a c h t e n

e n ' z i ng e n d

D e s a l n i e t t em i n

maar

on s

en

d e ba g a g e

en

v e r s t e }�

o n d e r va n g en .

rolde zich

maar

( Gr eenwi c r

knu s

plaat sj e

een n iet

vertoonden

al

s omm i g e

te

] i e d e r:

b u i t e n g ewo n e k r e a t i v i t e i t ) .

een

ma f f e n d

pu f t e n we d o o r h u w e n d G r o o t - B r i t t a n i ë e n bo l d e n

s ch i j n l i j k v l ot

frit ane

van

�r i j oen

t e c hn i e k - a s p i r a t i e s ,

met

p i j n l i j ke

Al

t•

u it g e bl a z en

te

d e r e c h t e r a c h t e r ba n d .

inc ident me an

wa t e r )

aan het

tu n a

vlug

e en

op e e n b o o m s t r o n k

Ve r t r e k t i j d bra Y:

knapen

J

e n J.:- e l e p r ov o k e r e n <3 e d r u pp e l s n a a r b e rm e n

toe

en

zij n

werden voorge s t e J 0

song s

g e ha a l d .

W e ge n s d i t g e f o r t u n eerd b e z o ek e n bovend i e n ,

.

s l ec ht s

zagen

::l a g .

Dat deden

a l s we wi l d e n .

k o l l eg a v a n Ar m a n d P i e n en

wa t

da t

bleek

vl otter

e inde

1

1 m a s s a r e u t e n h i e r e n d a a r e e n u i t s t e k e n d e vo e t ,

t r u c ke r ,

been

e ve n

wa t

het

l a at s t e

is

1

ha d

o r i g i n e l e ma n i e r

d o o r e e n z e ke r e Jön e s

mo c h t e n

na

heel

van

t oen

top

hee l

( die

d e e rd

we e s

de

� l appen .

g ing

k amp k a s )

v� t t e n ,

aan

de z e

dat

en

en

v r i j we l

we

dat

nog

de

g e z ;i. c h t en

vocht

z ij n

va l t

wa s

sne l l er

is .

ge sl aagd De

W . J . -hart j e

( en

zwart

be e s t e n wa g e n ,

als

-

v e r t r o u wd e

de een

verme l den

Te

men i g

e n t h o u s i a s me

me r e n d e e l

Zo ,

dat

1 0 -� .

aan

bo o r d

door

�a s

pr o b l e em l o o s

en

Lond en

n i et we

h e en .

l ek�er ) :

haa lden

de

De In

boo t r e i s O o s t e nd e

trein

ve r l i ep

pr i m a

p� s s e e r d e n

k om f o r t a b e l .

we

o n wa a 1 -

( de

de dou ­

I n B ru s s e :


-

wa r e n

1 () 7

-

b i j na m i s , doch d e

we

d e r d e e l n emer s r edde

l e ider s ta l ent

van

d e ond e r g ang .

Op h e t p e r r o n

s chap ,

re eds

a f g e bo l d .

stukken

ge z i en

van te

a f s c he i d s h a n d j e s

De

g e l ij kaard ige 26

één

eerder

v e r a n t wo o r d e l i j �h e i d s z i n

r i tu è l en

9ehe l e g r o e p van

doch d a a r

Cr o e s o r ,

o n t br a k h e t

,• � .

het

o n t mo e t t e n we e e n h e e r ­

Leuven

we rd e n

de

en

gêdrukt

n i et )

en

vr o egt i j d i g

( ook het

a nd e r e ,

aan

geheel

viel

in

u i t een .

Bob V e r s l ag

l eren

onder " d e skund ig e " l e i d i n g v a n S . B ande

t e l l en

1 0 augus tus l e i d i n g b l e e f we g .

De

wat deskundig

Al

o ok . St e f aan kon

was

on� o g e l.ijk k o m e n . Bob di e b e l o ofd h ad d e d e s kundi g e l e iding

o ver t e n e m e n b l e e f o o k w e g . D i rk C o s trop off erde zich on en d e l e iàing over �

nam

We

met ons vi e r e n ( D i rk , B art ,

v e rt r okk en

S t e f aan Dond eyne . en me z e l f ) n aar de Kant i e n . m i nut en w a c h t e n kwa m e n er

ni e � an d

o nd agen

en

l eren t e l l e n w erd

Het

v erreki j kers

on z e

a8n

de

l eren

teli en . In

Ann en L i e ( ke ) a a ng e r ede n . V e r d e r kwam we r e d e n ma�r d o o r naar Oud-He v e r l e e •.

b e m o e i l i j kt

s ch e e n .

v e r k e e rd e k a n t

ongeveer vi jf

Na

d o o rd a t

de

I n Ne eri j s e s t ond

z odat het

z on

z on

de

N e e r i j s e - kl i n i ek

l e e rde Dirk ons e e n n i euw

h e l emaal

ver s cho l en

dus o o k

c an a d a ' s

( o f o � g ek eerd ? ) . H e t

de

Di r k voor s n e l de vol m e t b l a uw e

maar

deden

werd mij

we er

in

ons

e e n ke e r

t e g o ed

geloot

tus s en de ex. ) .

rei gers ( 1 3

t o t on ze g r o t e v e rb a z i n g e en Bob . was

n o g s t e eds

o ok daar onmoge l i j k was o m t e

v i j vert j e k e nn e n , tu s s e n

no g al f e l i n

had

De z e

z i ch

br andne t e l s

z at

er ,

Cp SAR

en

z o al s .

z ag e n we

ove r s l ap e n en

tot S AR do o r g e v l o ge n . Vl ak vo o r Pé crot

aan

e en overhangende appe l en · in

wi e h e t ver s l ag

mo e s

t schri jven

en het

F l o r ival

l o t dui dde

a an .

J o Van Puyenbro e ck

/ /

:�:.: . . •·:v" ,,

��

. ., ·.

.

/�.\�··..i..""'�- �.,...,...;._. �

- .

""... . .._.;. ..,.��.). ·" .a....._;......��.".,,,

/

/

I , "" . �

.....;......�- v .

-�

. "·,...� · ·" ·· .. ... .. ...-"��" ."�A. \." •'· ·· ".....,""��;.;.-4..- "�,::.-h'" ·· -

. ;.,.

b� · .,.·, ·""'


. ...

.>ie

1

-

)

:n e t z i. j n v i. j f t i e n e n a a n h e t s t at i o n e n e r waren 3 a · l t o ' s . .' !- X 3 = 1 2 ; dus : �·r i e vi el e r af Su z ann e , I n g e , L i e v e ( e n � o g an d e r e ? ) w a r e n vri j willi�er e n gingen d an ( z o � n z e �rl ) � n ar n aar de Z OO . W e h e b �en z e alvast het s t ation z i en b i nn e n g a a n ? D e nnd e r e n rl u s •,·1eg e n n a '•r at on en af r i j den van Vl aander ens t r o t s ( j 1 1 i s t j a , au t o s t r ad e s ) kw am e n w e t er ol e kke : we s t o p ­ t e n e e r s t b i_ j e e n o n g e s n o ten t e rre i n tus s e n D o e l e n Ka llo . W e w ar e n n o g n i e t g o e d ui t �e s t an t o f we z agen al 2 b r u i n e k i ek e n ( w e zagen m i n . 3 1 ex . ) , 1 torenvalk ( o ) en we ho o r d e n ," , , , r e n

m a ar

+

z w ar t e ru i t e r . D o o r d e t e l e s c oo p z ag e n we 1 b u i z e r d o n de gr ond z i t t e n . Op h e t t e rr e i n z e l f z a � e n w e ve e l s telt lop e rs : w i t gat j e , g r ut t o , � e � ph aan t j e s , o e v e rl o p e r , kleine p l evi e r , w a t e r sn ip e en

·

en enke l e j u v . ber g e end e n f oer ag e e rd e n e r . U i t d e k o n i j n e g a ten

v l o o g e r af e n t o e e e n h o l e n d u i f t e rwi j l er t i e nt a l l en \-: } ut en r o r�d.vl o F->: e n . Natuurl i jk w ar e n ook d e tur eluur en de

a an w è z i g . We z agen ohk zee aster , een b ont z and o o g j e en ik � i s t e e e n Sympetrum ( libel ) op een haar na b i j h e t v an g e n T u s s e n d e ko e t en en wi l de eend e n z at en krak eend e n , winter ­ t a l i n g e n e n w e d a c h t e n o ok aan 6 v e rm o mde z om ertal ingen ( l e e s : i n ov e r g an g s k l e e d ) . ( Di t vermoeden werd een p aar d a g e n l at e r o u SAR b e v e s t i gd ) . We za�en o ok e e n valkes o ort s nel o v e r s c h i e t n n a ar Z : i k � a cht aan e en juv . b oomvalk ( al arm v . o � ve r - en b o e r e n z w a l uw ) . D e 2- p l e k b a o d n 0 g �e er van d a t m o o i s : vooral ve e l k e m p ­ h an e n , e n v e r d e r n o g s t r an d p l e v i e r , b o n t b e kp l e vi e r , 1 0 blauwe r e i g e r s , 1 kro�b e k s trandl o ner , 3 b ont e strandl o p er s , bos ­ ru i t e r s e n o o k k l ut e n . In d e lu cht dikwi jl s b� i z e rden ( max . 4 s arn en ) ; 1 X v e cht e n d met een t o r e nva lkj e . Er war e n o o k " K l e i n e " s trand l o n e r s te z ien : naar v e r l u i d t werden e r k leine s t r and­ gro enp o o trui t e r •

l o p e r s g e d e t e rm i n e e rd . We a t e n h i e r o o k o p e e n z and i g t e rrein ( knar s , kn ar s ze i den d e b okes ) e n w e g a v e n enk e le p iep-WJ- ers l e s i n m o t o rk apr i j ­ den . D a n n a ar B l o kker s d i j k ; buiten h e t r eeds genoemde zagen we h i e r o ok fuut , d o d a ar s , t af e l , krak- e n kui f e e nd , slobeenden en w i n t e r t a l i n g e n . Er vl o gen ook 6 lepelaar s rond di e .na w a t r o n d v l i e g e n verdwe nen n aar het W . We g i ng e n n o g n a � r e nke l e o p g es p ot e n t erre inen t en W . van ·

D a ar vl o g e n vi sdief j e s r ond ( ad . en j uv . ) . ( Mi s s bhi e n war en e r o o k n o o rdse sternen b i j ) . W e h o orden e n z ag e n n o g m a ar e e ns b os ruiter s , o everl o per , wate r snip . Er wa r en e nk e l e t ien t al l en s l ob e end e n o p de p l a ssen . We z a g e n o o k 1 s cho l e ks t e r en o ok n o g a l wat d o d aars j e s . Er w a r e n o o k e e n k l ad f u t e n waar o nder 1 met 6 j ongen ( o f was h e t n o g ,.,., e e r 7 ) . G r o e n p o o t r u i t e r s vl o g en z i ch n o g i n d e ki j ker en 1 e e n z ame z wR r t e s t e rn vl o o g e r o o k rond . Op h e t z and l a gen veel f o s s i e l e , s chelpen en t o en was het t i j d o � t e r ug te r i J d en . Dank a an � o r b e rt v o o r de le id ing e n d e t w e e ander� e a s y r i ders v o o r h e t ri j den . B l o kk e r s d i j k .

Herwig Bl o ckx

..: .i .-

.,

.

i

.••

•·

- . ._:.> � �..;.

_.,.

..... "�

l. ,.,_�.;... ..: � \,..,.. .

l,t

."

y-4,

··� •

.::..t; " ·J/41·-.. ,,

.",

•.

��


��� GE _ ·l S ... �J Aalscholver(Phalacrocorax carho):30/3:Boven 25-tal

ex.

'.'eccns

1�orte 1·1a2rnemingsduur kon ik

ir V

31/8:1 Ju\.'.".

nanr

Z;

de Kesselberg

ec:u

draaien terug en vliegen dan naar w�

ze

ze niet

juist tellen(BLr �;

(bleke ho�·st) te SAR (daarna v.rerd hij door f"JaJou , on '.0i jr, moeras boot ver j n.e.gt) (AUB, LEP) Pur..,erroü;er:,( Ardea �urnurea ) : 14/8: 1 juv. ex. in het LP(NYJ, '7 ,;3) 29/8: 1 juv. ex. te SAR(Prooi vogel tocht), 31/8: opnieuw 1 juv. e::. te SAR (!LUB,LEP) e:x:.

Krakeend(Anas streµere.)23/L�: 6ex. on de nlas te Rotselaar: 11 o en 1 �; Vé:m 1 ex. ·kor: ik r.:oeili ,jk het geslacht bepalen, ws. WP� �it ook een � (BLH) Visnr0nd(

r:dion

haliaetus):30/4:

''.ol2teek l�r.n�r:::..:::.:-'

over

::et LP

n2ar

;_'.RC ,�-J,.'XB,C::HF�VCS), 31/8:?

-i:r'

t-:c·.--:..

( '.r·: ,J_��'I), ::/S:

- .

1

êîd.

1ex.

(BLH), 24/8: te S..t".R

ex.

thuis

uit ONO vliegt

1

ad.

•,·.ra.e.rvan

1

visarend ze�·:sr

cei�"

c��B(r�·yJ ,i\UB)

i'.'"is�rer:.d te

·.�e;::..,errL;_ef(�·srr:is 2:pivorus) 4/7: 2 ad. 1:1espendieven, volgen el-1:·r, � ,.., �- r_, r_.... _L

er:

_

r··o.c;ir

,,.r,r·or-,)r .. ·•'-' .1o.

- < .· (,... __

(DLH), 25/6: 1 3AR /]J

-<

. .

+e

TT"lc'heek .._j

l..r.·_;

'-'

+her"'1l . e'k V ...

te

Holsbeek(HYJ ,AUB,THF), '17/8:

baltsvlucht

maakt

e---

ex.

....:.

ns0r }.!.·.Ç..i..

:

i-ic"·'.

een

b i·i zi L.l ' zerd(De _J · c "'t .!..._ J

.

verd�ijnt tussen �e

en "._

me+ Jd l.r

:,

'. ·

�-r .

bo�en

1

'

ex.

I-Tolsb0e1<) ..r.

,._.,,

te

(AUB), 4/8:

('"'1TH) ...

_, __

�:-vi�(�ccipiter ce�tilis) 31/8: 1 ·-e

,

O '"� )

havik te SAR,

aan

de

irootts

vaarschijlijk een wijfje( AUB, LEP)

0·ie-'

� •er';1er( t,cci :ü ter nisus '\: 25/2: 1 ex. boven De (BLH), 27/3: 1 ex. boven Kesseldal ( BLH ) , 24/8:

Zicht (Holsbee:k) 1s-perwer contra

SAR(NYJ,AUB,THP,VCS), 6/9:2 X 1 ex.te SAR(NYJ,AUB) Brui.ne ki_e:<eridief(Circus aeruginosus ) : 29/3: -1.- ex. richting NO in de '.!ingevallei(BLH,OSSJJAL),14/8:1 �te Lovenjoel(NYJ,ATJ?) 24/8: 3 X een� of juv. ex. te SAR (NYJ,AUB,VCS,THF), 31/8: 3 Y . een � of juv. ex. ( minstens 2 verschillende ex. ) te S-��(AUB,lEP) 1

te

buizerd

Boo··�valk(Falco subbuteo):23/4:1 reactie t.o.v. t:··ekkend

langs

ad.

ex.

richting N;

geAD

toonde

torenvalk(BLH),30/4: 1 ex. over­ Attenhoveberg(BLH), 20/8: 1 ex. boven Jo z'n sa.,,encirkelende

tuin(V1\J �AUB) Bontebeknlev�er(Char�drius hiaticula):1 vijver

van

ex.

o� de laatste

(4�\

AVP op 29/5 samen '1.et t1.vee kleine plevieren(OSS)

"� . ..!'


-

111 -

Wi twangs t e rn ( Ch l i d oni as h ybr i o l a ) : o p 1 1 /8 i n het z om erkl eed ( NYJ ) Z i lver� e e uw (L argus ar�ent atus ) : 2/2 : I n h e t LP e en

m e e uwe� ;

LP é én

ex.

in

1 6 5 - t a l z i lver­

het gro 0 t s t e aantal d a t ik e r ooit z ag ( BLH )

( Tyt o a l b a ) : 2 5/6 : 1 k e r k u i l t e Ho l s b e e k ( AUB , VCS , THP , NYJ ) Bosui l ( Strix aluc o ) : 2 3/2 : o� 0 . 3 5 u . 1 e x . r o e p e nd te Ho l s b e ek ( BLH ) 8 /4 : 1 e x . i n ne s tkas t in De Z i c ht me t 4 e i er e n ( BLH ) , 2 5/6 : 1 e x . t e Ho l s b e e k rond 2 3 u . ( AUB , VCS , THP , NYJ ) Sn o r ( Lo c u s t e l l a l u s c i n i o i d e s ) : 1 3/7 : 1 ex . g e h o o rd in he t T o r fb r o e k K e rkui l

t e Berg ( Marc

H e r r e m an s , Po l R e n i e r ,

Tauuit ( Oenanth e o en anthe ) : 9/4 : 1 1

S i j s ( C ardu e l i s s n i nu s ) : 6/7

ex .

ex .

Mag d a

Vr anckx en COI )

te Ho l s b e ek (BLH )

t e Wi l se l e ( COI )

Put t e r ( C a rd ue l i s c arduel i s ) : In h e t vo o r j aar van

al

nutt e r s

i n h e t LP ;

00

z an g v an s o m� i g e v o g e l s

1 /2 v ar e n er e en

was er e en s l aapp l aats 30 à 40 aanwe z i g ; er was

en s o m� i g e d i s t e l v i n k e n war e n b e p aa l d

aggre s i e f t e g e n o v e r d e and e r e .

( BLH )

Apu e l v i nk ( C o c c o thraus t e s c o q c o thraus t e s ) : 6/4 : 1 e x . naar h e t N

v l i e g e n d b o ven De

Zi cht ( Ho l sb e ek ) ( BLH)

���E�!!s!�-�f�2E!i:!!E5�� : ( COI ) Dirc C o s trop , ' ( BLH ) Herwig ( AUB ) B art Augus t i j n s , ( NYJ ) Johan Nys t e n , ( VCS ) St even ( THP) Patr i ck Le rnaî tr e , (J s s ) S t e ph an O s t yn SAR :

LP :

A VP :

S t - Ag a t h a - R o d e L e o p o l d s p ark ,

Ab d i j

V3n

K e s s e l -L o

' t Park ,

Hever l e e

B l o ckx ,

Vande C ap e l l e ) ,


11 3-

-::' r 0 • '1 i i: i o n e l a ]yi_ j l ew a nrJ e 1 i ng o . l . v . F r a n s r� r o o t a e r s :: u J O <-; t 0 � i o n L c n v R n F o e i� P o s t 8 1 1 -t C j \ n n t i e n T h .; v 0 r l e e E i ncl e r o n rl cl e ;:i_ i :1 �1 a g V c r n l a � t s i nq � � t H i n e n w a g e n s

-i-

G o wî n l c v i e r e n Y. i. r, v i t t e n t e l l i ng v é• n T i e ne n N o r h P r t D e hru n o . 1 . ,_, . 'i u C C '· t êl. i: i o n L 0 1 1 v c� n no ,�K. P o s t (' q � () <) l.: a ;·_ i o n r:, i c n e n \ f !'-' ' - ') l. < t < 1 l: "; i nq · '1 '" t e i rr e n w a g e n s ' � i rvl p r. o n d 1 3 1 1 u r

l ;" ..î

in de

s t r e ek

1 0 i 1 n r' ' O n s H , u i s' ,--: 0 1iclh l o em .s t r n 2 t L e u v e n , J ,) ;,or l i i k s ê� l e r1 e n a u o n (1 ( i . i-) . v . 1 3/ 1 2 ) V i. r' r. i ng 4 0 j a r i g h e s t <'l a n v a n éJ f . ' e l i ncr L 0 u v e n n c· --:-; t 1 1 :1 r �-:; v e r1z i e � i nq :� eo t t e n ,� e ë< v o n d i n n1e t e e n e t e n t -j e , 1 e <F - <1 n v ..-� r d t: r PI C: t q e 2 e l l i q s a "1e n ?.: i. j n e n ' . . .( . . e r n c't l. 'J <� n -1. c t v e r.k l e � l ng v ;-, n c c: n n j_ r - uv.1 J Y" s t 1_,_ 'J.r 7\ f :� o n r� ,_.,, r l i f;:: c n i t !l o c1 i q i ng vO l CJ t . �To t c e r. a l v .3 s t d c� :� e c1 <� t u111 . • .

· -: P- q Q r s u i t s t a n t .1 t i o n I , c; u v ," n T�".n c k !� o s t ; -:O C u <? --l_ C n l C T � 0 r,-: O u cl - 'C' u r nh o n t V0 r p l n ? t � i ng � 0 t A i g � n w 2 q e n s P i , -: n ik , cl r. a n°!-( (o n 1 :1 a :i:- 7. e n n � c� b r e n rr e n 1.: n r h� n 2 ';1 i._ .-q (1 i'1 � ) ) c :: o ck a a n h(' t ni. n s e u'.'71 ·.- Tt: +� \ . i_ P l e''' ê-' a l -: 1 : 1 i s '"c c u q r o n c1 i n 1 [ 1 1: r f' :r>· n s

0

n

0

s e ,·.m n c ·

C' . �'"\ - c, �: 1 0 7 � � 5 - 7 ; " - ---- r ' C' q -.� � 1 �--: r • '. .:t t , T ' 1� : .... r1

, . �t .l

.._.

. (' tf/i ;1.. rf . ._

.

,..,1

P.

1. c n e n

i j l c (fo n

�..r z:-:. n --- - i e l:

:

" ')e

'3 0

) )0 fr

fr

te

· �· n ev.r:r. a �-

V P r ·--1 e 1 ·-l i n 0

( '� oc i n 1 <; 8 2 ) s t. 0 "." t e n o r:i n:;; ' � n r " :� r a. 0 t 2 '.<�� e r 1 1 ,

" n i.i:� 1 1v.1

l i r'.

"

'-) l e i. n s t ;� a a t -·: :::� c ·: � r:> t a r i. z-: ,î t ?, f - 1 c l i. ng j� n v c n 1 1_ ') / ' � S l : : o 1 7!? v c :- l e e t r.- 1 l t_ � :

n

o

o

n ('l. ê1 ''l

.i

en


il Zo

,,

20

+

A e n t ernb c r

8 1/4 3

N a t: i o n a l e

S i nt 0, u OO

� J

of

N a t 11 u r b e sch e rm i ng s cl. a g

P i e ter s - ao d e

te

S t a t i o n T�e nv e n : v e r p l a a t s i ng pe r. f i 0 t s pe r s p e c i a l e bu s i nq e l e q d d o o r d e or g a ­

n i satoren .

v o o r - e n n am i � 1 ag 0 e l e i <l e w a n d e l i ng ' .!' ik n ik e n r1 r a nk t e r p l a a t s e t e ve rk r i j g e n n c f i e t s e n v e r v o e g e n <l e � e v � n a e Vr i e n� e n v a n TT p v e :r l e P b o s e n i·1e e r d a a lwoud orn S u l 5 ë H m h e t D e B e c k e r :t e my ro l e i n t e T � e s s e l - l o F. i n a e r o n d 1 7 1 1 t e r. p l a a t � e In

D i j le e n L a a n •1 <l l l e i

n u 1 0 I ng a ng s t a t i o n L e u v e n V e r p l a a t s i ng pe r t r e i n n a a r P i k n ik m e e b r e ng e n

LT

L e i d i ng

�o

1!

olç t olx � r

G l /,1 5

S te fan

l: ët n n e l i ng

B a nd e

i n he t

teke n

van

i. ; e e k v a n h P. t I3 o s 8 u 4 0 S t a t i o n L e u v e n h o ek oo s t f' u ·'.1- 7 B u s nr 1 8 r i c h t i nq H a'T\m e ' T i l l e

Ti e ·

S t ,Jor i s -We e r t

---

0 uoo

r � i ncl e

J.

The r e s i a1<: ap c l

Me e r d a a l

r o nd (1 e rn i ,·1 <l ag � e i n i nq Lo u i s De S m e t

Vr ·· �

a

�� o

9 1 0 ok t ob e r 11

��o

1 1 ok to}) e r

\.A

+

17

'.:' ]\

+

"': n

l C o�c t o1w r

\

+

."".

ok t o 1 1 ,� r

l; l/4 7

v ' i e l ew a a l c o na, r e s t e l � e c h e l e n '.rh e m a : b e <'l r e i q d e l a nd sch a ppe n , Eu10

dieren

en

p l ante n .

S t a t i o n Le 1 1vr > n P o ek no s t V e r ? l a a t s i ng m e t e i q e h w a g e n o f m e t d e N n d ér e i n l i ch t i nqe n i n he t m a a n d b l ad a ug - s e p t p LX

8 1/ 1 8

H a t e rw i l <l t e l o ag

f H/4 9

P ëv1 n e s t o e l e n t o c h t { i . p . v . 2 5/ 1 0 ) 1 1 u l 5 8 t a t i o n Le u v e n Hoe1<: P o s t 1 4 1 1 2 0 n u s n r 1 8 r i c h t i ng Hamrne 'H l l e 1 4 u 3 0 " D e j 2 c '< t " He ve r l e e B r ug E S L e i d i ng B e r the V a nd e rhorght E i n<'l e r o n d 1 7 u u r

1.J

1. ; ,T

Tor fhr o ek

v: ,T \ ·P. ek e n ci

\:J

:� �

te

8 1/4 6

�� u l O S t a t i o n J�e 1 1 v e n Hoek Po s t [; u J O K ë1 n t i e n =-! e v �� r l e e Le i � i ng Joh a n Ny s t e n E i nn e r o n� d e m i 0 <'l ag

tr e i n


zoo

IER

U kent h,ill wel:korte poten,plomp,smalle kop,lange snuit,kop zwart-wit getekend, de das•Hij is het zwaarste zoogdier in ons land,en tevens de traagste onder de marterachti�en(hij is dan ook een zoolganger)·�ijn korte poten zijn voorzien van

hij

graafnagels,waarmee

in stevige

uitgebreide ondergrondse

grond

holen graaft,

verschillende ingangen.�iet vaor niets worden deze holen 'dassenburchten' genoemd.De das is een alleseter:kleine gewervelde dieren,eieren,insekten,wormen,

met

slakken,ooft,bessen,ook kadavers,maar hij want le v en d

Het g roo t s t e

voer zal

hem,zo

deel van

de

hele winterperiode(hij

'n

hij

dag bren�t

teert

heeft een voorlievde voorhaver en

langzame wandelaar,wel te vlug af

dan op

zi j n •

mais,

a l slapend door i n zijn burcht,evenal s

zijn vet);alleen

's

trekt hij

z omer s

de

tegen

de schemering op voedsel uit. De pels van de das is bijzonder in trek bij de jagers,die er hun weitassen mee bekleed willen zien.(vroeger werden de haren ook voor penselen gebruikt).Helaas word er om die reden stikum jacht op gemaakt,hoewel dat bij de wet verboden is (hiervoor gebruiken ze wel eens de z o g e n a a mde stroppen:zie titel!)De das is na­

melijk officieel beschermd ( zoals

worclen.

tal

van dieren

in ons land), en

mag

n j.et

gejaagd

·_

Gelukkig z or g en de weinige exemplaren nog voor nakomelingen:de paartijd is in Ju­ lie, drachttijd verloopt gedurende 7-8 maanden,een worp(jan.-febr.)met 3-5 jongen. Deze dier�n leven ongeveer 15 jaren ( zonder tussen_komsrvan jagers of andere zo­ genaamde �natuurbeschermers' ) . Onder elkaar en tegen anderen drukken de d as se n hun ideeen uit door geblaas en gekrijs,dat soms

huiveringwekked_klinkt.

MOGE DIT EDEL DIER DE AANVALL.ë;N VAN JAGERS EN ZO OVERLEVEN EN ONZE BOSSEN NOG LANG BEWONEN! 1 !

MELES MELES

steenm rter

boommar er

WAARNEiVlINGEN

WezelU"ustela nivalis) Op

(Jo On

(��

22/8 een

dode wezel

Van Puyenbroeck,

langs

Bart

rte

Brusselse Steenweg

(Veltem-Beisem)

Augustijns)

24/8 nog een dode wezel langs de \'la verse Baan (Heverlee) Thunissen,S.

Vande

Canelle,J.

Nysten,B.

Augustijs)

Her�elijn(Mustela er�inea) On

24/8

een

platte nermelijn te Pellenher�(Bart Augustijns)

----�----

-·--------��-�-

·�---·��-��=------=·-;;_-;;;;;·-=-

-----·---

..


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.