De Boomklever Oktober 1981

Page 22

��� GE _ ·l S ... �J Aalscholver(Phalacrocorax carho):30/3:Boven 25-tal

ex.

'.'eccns

1�orte 1·1a2rnemingsduur kon ik

ir V

31/8:1 Ju\.'.".

nanr

Z;

de Kesselberg

ec:u

draaien terug en vliegen dan naar w�

ze

ze niet

juist tellen(BLr �;

(bleke ho�·st) te SAR (daarna v.rerd hij door f"JaJou , on '.0i jr, moeras boot ver j n.e.gt) (AUB, LEP) Pur..,erroü;er:,( Ardea �urnurea ) : 14/8: 1 juv. ex. in het LP(NYJ, '7 ,;3) 29/8: 1 juv. ex. te SAR(Prooi vogel tocht), 31/8: opnieuw 1 juv. e::. te SAR (!LUB,LEP) e:x:.

Krakeend(Anas streµere.)23/L�: 6ex. on de nlas te Rotselaar: 11 o en 1 �; Vé:m 1 ex. ·kor: ik r.:oeili ,jk het geslacht bepalen, ws. WP� �it ook een � (BLH) Visnr0nd(

r:dion

haliaetus):30/4:

''.ol2teek l�r.n�r:::..:::.:-'

over

::et LP

n2ar

;_'.RC ,�-J,.'XB,C::HF�VCS), 31/8:?

-i:r'

t-:c·.--:..

( '.r·: ,J_��'I), ::/S:

- .

1

êîd.

1ex.

(BLH), 24/8: te S..t".R

ex.

thuis

uit ONO vliegt

1

ad.

•,·.ra.e.rvan

1

visarend ze�·:sr

cei�"

c��B(r�·yJ ,i\UB)

i'.'"is�rer:.d te

·.�e;::..,errL;_ef(�·srr:is 2:pivorus) 4/7: 2 ad. 1:1espendieven, volgen el-1:·r, � ,.., �- r_, r_.... _L

er:

_

r··o.c;ir

,,.r,r·or-,)r .. ·•'-' .1o.

- < .· (,... __

(DLH), 25/6: 1 3AR /]J

-<

. .

+e

TT"lc'heek .._j

l..r.·_;

'-'

+her"'1l . e'k V ...

te

Holsbeek(HYJ ,AUB,THF), '17/8:

baltsvlucht

maakt

e---

ex.

....:.

ns0r }.!.·.Ç..i..

:

i-ic"·'.

een

b i·i zi L.l ' zerd(De _J · c "'t .!..._ J

.

verd�ijnt tussen �e

en "._

me+ Jd l.r

:,

'. ·

�-r .

bo�en

1

'

ex.

I-Tolsb0e1<) ..r.

,._.,,

te

(AUB), 4/8:

('"'1TH) ...

_, __

�:-vi�(�ccipiter ce�tilis) 31/8: 1 ·-e

,

O '"� )

havik te SAR,

aan

de

irootts

vaarschijlijk een wijfje( AUB, LEP)

0·ie-'

� •er';1er( t,cci :ü ter nisus '\: 25/2: 1 ex. boven De (BLH), 27/3: 1 ex. boven Kesseldal ( BLH ) , 24/8:

Zicht (Holsbee:k) 1s-perwer contra

SAR(NYJ,AUB,THP,VCS), 6/9:2 X 1 ex.te SAR(NYJ,AUB) Brui.ne ki_e:<eridief(Circus aeruginosus ) : 29/3: -1.- ex. richting NO in de '.!ingevallei(BLH,OSSJJAL),14/8:1 �te Lovenjoel(NYJ,ATJ?) 24/8: 3 X een� of juv. ex. te SAR (NYJ,AUB,VCS,THF), 31/8: 3 Y . een � of juv. ex. ( minstens 2 verschillende ex. ) te S-��(AUB,lEP) 1

te

buizerd

Boo··�valk(Falco subbuteo):23/4:1 reactie t.o.v. t:··ekkend

langs

ad.

ex.

richting N;

geAD

toonde

torenvalk(BLH),30/4: 1 ex. over­ Attenhoveberg(BLH), 20/8: 1 ex. boven Jo z'n sa.,,encirkelende

tuin(V1\J �AUB) Bontebeknlev�er(Char�drius hiaticula):1 vijver

van

ex.

o� de laatste

(4�\

AVP op 29/5 samen '1.et t1.vee kleine plevieren(OSS)

"� . ..!'